Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/ Β. /τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων». β) Τας διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3239/1955, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3755/57 και του άρθρου 1 του Ν..184/69. γ) Τας διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Β..868/1960 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας». δ) Τας διατάξεις του Ν. /τος 175/ «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων», ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν. /τος 267/1974 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 2/1974 τ.α'). ε) Τας διατάξεις του υπ αριθ.396/ Π. /τος «περί θέσεως εν ισχύι των διατάξεων του Ν. /τος 175/1973 «περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων». στ) Την από γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου. ζ) Την από γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας. η) Την υπ αριθ.342/1975 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας. Προτάσει του ηµετέρου επί της Απασχολήσεως Υπουργού, απεφασίσαµεν: Άρθρον 1 Επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσµήσεως, χρωµατισµού οικοδοµών, ως και των εν αυταίς εκτελουµένων πάσης φύσεως µεταλλικών, µηχανουργικών, µηχανολογικών και ηλεκτροτεχνικών εργασιών, ο εργοδότης και ο εκπρόσωπος αυτού, υποχρεούνται εις την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος, προς αποφυγήν ατυχηµάτων των παρ αυτοίς εργαζόµενων µισθωτών και παντός τρίτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ Άρθρον 2 Χρησιµοποίησις ικριωµάτων. 1. Εις τας εν τω προηγουµένω άρθρω αναφεροµένας εργασίας, εφ οσον αύται δεν δύναται να εκτελεσθούν ακινδύνως εις ύψος άνω των δυο (2) µέτρων τη βοηθεία κλιµάκων ή άλλων µέσων, χρησιµοποιούνται υποχρεωτικώς ικριώµατα, ών η εγκατάστασις, σύνθεσις και κατασκευή εν γένει τελεί πάντοτε υπό την επίβλεψιν του υπεύθυνου µηχανικού και άτινα δέον να πληρούν τας εις τα επόµενα άρθρα προβλεποµένας προϋποθέσεις ασφαλείας. 2. Της ενάρξεως και εκτελέσεως εργασίας επί ικριωµάτων δέον αν προηγείται βεβαίωσις εις διπλούν του υπεύθυνου µηχανικού του επιβλέποντος το υπό εκτέλεσιν έργον περί της συµφώνως προς άπαντας τους υπό των διατάξεων του παρόντος προβλεπόµενους όρους κατασκευής τούτων, υποβαλλόµενη προς το οικείον Τµήµα ή Γραφείον Εργασίας ή, όπου δεν υπάρχουν τοιαύτα, προς τας αρµοδίας αστυνοµικάς αρχάς. Η µία των ως άνω βεβαιώσεων, δεόντως τεθεωρηµένη, τηρείται εις τον τόπον εργασίας. 3. Απαγορεύεται η χρήσις ξυλίνων εξωτερικών ικριωµάτων εις οικοδοµάς άνω των τριών (3) ορόφων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας χρησιµοποιούνται µόνον µεταλλικά σωληνωτά ικριώµατα. Άρθρον 3.

2 Είδη ικριωµάτων. 1. Σταθερά ικριώµατα, κατά την έννοιαν του παρόντος, είναι µεταλικαί κατασκευαί (σωληνωταί) ή ξύλινοι τοιαύται, εξυπηρετουσαι τας, εις διάφορα ύψη, εκτελουµενας εργασίας, εκ των εν άρθρω 1 αναφερόµενων. Αι κατασκευαί αύται δέον να έχουν αντοχήν έναντι κραδασµών, και µετασχηµατισµών, και να είναι άθραυστοι. 2. Κινητά ικριώµατα νοούνται µεταλλικοί ή ξύλινοι οκρίβαντες (καβαλέτα), ύψους ενός (1) και, µέχρι το πολύ, τριών (3) µέτρων, χρησιµοποιούµενοι µόνον εις τας υπό του άρθρου 12 προβλεποµένας περιπτώσεις. 3. Ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται κινητά δάπεδα, κλωβοί, κάδοι, κάλαθοι και άλλα παρόµοια µέσα εξ ανθεκτικών υλικών, αναρτώµενα καταλλήλως εις σταθερά σηµεία. Ταύτα χρησιµοποιούνται εις τας περιπτώσεις καθ άς, κατά τον επιβλέποντα µηχανικόν, είναι αδύνατος ή απρόσφορος η χρήσις ετέρων ειδών ικριωµάτων. Άρθρον 4. Ξύλινα σταθερά ικριώµατα 1. Τα υλικά εξ ών συνίστανται τα ικριώµατα δέον να είναι αρίστης ποιότητος, ανθεκτικά και επιµελώς συντετηρηµένα, να προέρχονται εξ υγιούς ξύλου µακρών ινών, απηλλαγµένου εντελώς του φλοιού και κατά το δυνατόν, ρωγµών ή αρµών. Η βαφή και το στοκάρισµα των χρησιµοποιουµένων ξύλων απαγορεύεται. 2. Η συντήρησις των υλικών του ικριώµατος ανατίθεται παρά του εργοδότου εις έµπειρον τεχνίτην. 3. Η κατασκευή των ξύλινων ικριωµάτων γίνεται παρ ειδικών τεχνιτών ξυλουργών. Κατά την αποσύνθεσιν, η εξαγωγή των ήλων γίνεται µόνον αφού ευθυγραµµισθή το τυχόν καµφθέν άκρον του ήλου. Ο κατά την ήλωσιν τυχόν καµφθείς ήλος αφαιρείται αµέσως και χρησιµοποιείται έτερος ευθύγραµµος. Άρθρον 5. Ορθοστάται. 1. Τα σταθερά εξωτερικά ικριώµατα δέον να συνίστανται εκ δυο σειρών ορθοστατών. 2. Οι ορθοστάται κατασκευάζονται εξ υγιούς ξύλου, µακρών ινών, τοµής τετραγωνικής, απαγορευµένης της χρήσεως τετµηµένων κατά µήκος (εσχισµένων) δοκών, δύναται δε να αποτελούνται εκ πλειόνων τεµαχίων. 3. Εις ύψη ικριωµάτων κάτω των δέκα (10) µέτρων δύναται να χρησιµοποιώνται ορθοστάται, ών η καθ ύψος σύνδεσις γίνεται δια πλευρικής επαφής µήκους εβδοµήκοντα πέντε εκατοστών (0,75)µ., της ενώσεως ενισχυµένης δι αναβολέως (τάκου) µήκους πεντήκοντα εκατοστών (0,50) µ. τουλάχιστον και τοµής ίσης ή µεγαλυτερας του υψηλότερου ευρισκόµενου ορθοστάτου. Ο αναβολεύς προσηλουται χαµηλότερον του άνω άκρου του κάτω ορθοστάτου. Επί του άνω άκρου του αναβολέως εφάπτεται το κάτω άκρον του άνω ορθοστάτου, ως τούτο εµφαίνεται εις το κατωτέρω των παρόντι υπ αριθ. 1 σχεδιάγραµµα.

3 4. Αι τοµαί των ορθοστατών, συναρτήσει του ύψους και του αριθµού αυτών, δέον να είναι σύµφωνοι προς τας εν τω κατωτέρω πίνακι αναγραµµένας διαστάσεις, ήτοι : Συνολικον ύψος έξ (6) µ. δέκα (10) µ. ιαστ. τοµής ιαστ. Τοµής 1ος ορθοστάτης οκτώ επί οκτώ (8Χ8) δέκα επί δέκα (10Χ10) 2ος ορθοστάτης οκτώ επί οκτώ (8Χ8) οκτώ επί οκτώ (8Χ8) 5. Η απόστασις µεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών δύνανται να είναι µέχρι τριών και ηµίσεως (3,50) µ. (Σχ.2)

4 Η απόστασις µεταξύ των κατακορύφων επιπέδων των όψεων της οικοδοµής και εσωτερικής σειράς ορθοστατών δέον όπως µη υπερβαίνη τα τριάκοντα εκατοστά (0,30) µ., της δε εξωτερικής τοιαύτης το έν µέτρον και τριάκοντα εκατοστά (1,30) µ., πλην των περιπτώσεων εξωστών και µαρκιζών, ότε δύνανται να εξικνήται µέχρι δυο (2,00) µέτρα, µόνον κατά τας θέσεις και το µήκος τούτων (Σχ. 3).

5 6. Οι ορθοστάται κλίνουν ελαφρώς προς το µέρος της οικοδοµής και εδράζονται επί πεδίλων συνισταµένων εκ µαδερίων εφ ών προσαρµόζονται κατά τρόπον ώστε η επ αυτών ολίσθησις να είναι αδύνατος. Άρθρον 6. Εκάστη σειρά ορθοστατών δέον να συνδέεται δι οριζοντίων κατά το δυνατόν και παραλλήλων προς τας όψεις της οικοδοµής ενιαίων τεµαχίων ξύλου (σανίδων), διαστάσεων δυο και ηµίσεως µέτρου επί δώδεκα (2,5Χ0,12) εκατ. ηλουµένων κάτωθεν ακριβώς των αναβολέων.. Άρθρον 7. Εγκάρσιαι δοκίδες. 1. Αι εγκάρσιαι δοκίδες, αι χρησιµοπιουµεναι δια την έδρασιν του δαπέδου εργασίας δέον να συνίστανται εξ υγιούς ξύλου (πελεκητού) αποτελούµενου εξ αυτουσίου κορµού (λατάκι) άνευ ρωγµών, αρµών και ρόζων, και να µη φέρουν πολλας διατρήσεις ηλώσεων προγενεστέρας χρήσεως. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις ξύλου κατά µήκος τετµηµένου (εσχισµένου). 2. Αι ως άνω δοκίδες εδράζονται επί ξυλίνων αναβολέων (τάκων) προσληλουµενων επί των ορθοστατών, ών η διατοµή δέον να είναι µεγαλύτερα της διατοµής της δοκίδος, το δε µήκος αυτών ουχί µικρότερον των πεντήκοντα εκατοστών (0,50) µ. 3. Η τοµή των ως άνω δοκίδων δια την στήριξιν των δαπέδων εργασίας, δέον να είναι διαστάσεων δέκα επί δέκα (10Χ10) εκ. (Σχ. 2).

6 Άρθρον 8. Αντηρίδες (τιράντες χιαστί). Αι αντηρίδες (τιράντες χιαστί) συνίστανται εξ ενιαίου ξύλου (σανίδος) άνευ συνδέσεως, τοµής τουλάχιστον δυο και ηµίσεος επί δώδεκα (2,50Χ0,12) εκατ., τα άκρα αυτών προσηλουνται δια καταλλήλων ήλων επί των ορθοστατών όσον το δυνατόν πλησίον και άνωθεν της εδράσεως των εγκαρσίων δοκίδων χιαστί, άνευ προσηλώσεως των σηµείων διασταυρώσεως αυτών. Αι αντηρίδες τοποθετούνται ες άπαντα τα φατνώµατα (Σχ. 4). Άρθρον 9. άπεδα ικριωµάτων. Τα δάπεδα των ικριωµάτων, δέον να πληρούν τους κάτωθι όρους: α. Να συνίστανται εκ τριών µαδερίων τουλάχιστον ελάχιστου πάχους πέντε εκ. (5) και συνολικού πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) µ. (Σχ. 2), απαγορευοµένης της χρήσεως δυο ή πλειόνων επαλλήλων σειρών σανίδων εις την κατασκευήν δαπέδων ικριωµάτων. β. Τα µαδέρια του δαπέδου να µη είναι πεπαλαιωµένα ουδέ να φέρουν ρωγµάς, ουδέ να ενισχύονται δια προσηλώσεως ελασµάτων (τσέρκια) ή και ξύλων (κλάπες) προς αντιµετώπισιν των υπαρχουσών τυχόν ρωγµών. Η προφύλαξις των άκρων των µαδερίων εκ της διανοίξεως των ινών ν αντιµετωπίζεται δια πλευρικών οπλισµών εκ µεταλλικών ταινιών (Σχ. 5). Το στοκάρισµα και η βαφή των µαδερίων απαγορεύεται. γ. Τα µεδέρια να διατάσσωνται συµφώνως προς το ανωτέρω υπ αριθ. 2 σχέδιον, να προσηλούνται µεταξύ των καταλλήλως προς αποφυγήν ολισθήσεως και να µην εξέχουν του σηµείου εδράσεως περισσότερον των είκοσι εκατοστών (0,20)µ. (Σχ.4). δ. Τα µαδέρια, του δαπέδου, ζεύγνυνται εκ των κάτω και καθέτως προς τον τοίχον δια ζευγµάτων (κλάπες) εις τρόπον, ώστε ο αναµοιόµορφος λυγισµός τούτων να είναι αδύνατος (σχ.2). ε. Το µεταξύ του οικοδοµήµατος και του δαπέδου του ικριώµατος υπάρχον κενόν να µην υπερβαίνη εις διάστασιν τα τεσσαράκοντα εκατοστά (0,40)µ. στ. Εις τας γωνίας των οικοδοµηµάτων, όπου επιβάλλεται η προέκτασις των δαπέδων εργασίας, να τοποθετούνται δυο ορθοστάται κατά την διεύθυνσιν της διχοτόµου της γωνίας της οικοδοµής, συνδεόµενοι δια δοκίδος ως χρησιµοποιούνται δια την έδρασιν δαπέδων εργασίας (Βλ. σχ. 6).

7 ζ. Τα δάπεδα εργασίας να φέρουν, εσωτερικώς και εξωτερικώς, κράσπεδον εκ σανίδος πλάτους δώδεκα εκατοστών (0,12)µ. (θωράκια) (Βλ. σχ. 2). Εις ύψος 0,90 µ. από του δαπέδου εργασίας και κατά την εξωτερικήν πλευράν του ικριώµατος να τοποθετήται χειρολισθήρ αποτελούµενο εκ διπλοσανίδος. Εις το µεσοδιάστηµα µεταξύ δαπέδου και χειρολησθήρος να τοποθετήται ετέρα σανίς παραλλήλως προς τον χειρολησθήρα. παντα τα ανωτέρω τοποθετούνται και ηλουνται εσωτερικώς επί των ορθοστατών : (Σχ. 4). η. Τα δάπεδα εργασίας να φορτίζονται αναλόγως της αντοχής αυτών. Απαγορεύεται η τοποθέτησις φορητών κλιµάκων και άλλων µέσων (κάσες καβαλέτα και παροµοίων) επί των ως άνω δαπέδων προς εκτέλεσιν εργασίας εις ύψος µεγαλύτερον του αναστήµατος του εργάτου. Απαγορεύεται η εργασίας πλειονων των δυο (2) προσώπων επί δαπέδου περιλαµβανοµένου µεταξύ δυο διαδοχικών ορθοστατών. Άρθρον 10. Σύνδεσις ικριωµάτων οικοδοµής. 1. Προς επίτευξιν του αµετακινήτου του ικριώµατος δέον να υφίσταται σύνδεσις τούτου µετά της οικοδοµής δι εγκαρσίων δοκίδων συνδεουσών τους ορθοστάτας του ικριώµατος και εισερχόµενων εντός της οικοδοµής, είτε δια των υπαρχόντων ανοιγµάτων, είτε δια των προς τον σκοπόν αυτόν διανοιγοµενων οπών. Αι δοκίδες στερεουνται επί στοιχείων του φέροντος οργανισµού της οικοδοµής δε περιβολής αυτών δια καδρονίων περιµετρικώς και στερεώσεως επ αυτών της δοκίδος (κλειδί). 2. Εις τα σηµεία ένθα εκ των περιστάσεων η κατά τα ανωτέρω σύνθεσις είναι κατασκευαστικώς δυσχερής, τοποθετούνται εις το εσωτερικόν της οικοδοµής ξύλινοι ορθοστάται ενσφηνούµενοι µεταξύ δαπέδου και οροφής, επί των οποίων προσδένονται εγκάρσιαι δοκίες. Οι ως άνω ορθοστάται συνδέόνται µεταξύ των, είτε δια καδρονίων, είτε δια σανίδων χιαστί. Η ως άνω σύνδεσις δια µεν µικρού µήκους προσόψεις δέκα έξ (16,0) µ. δέον να περιλαµβάνη τουλάχιστον τεσσάρας ορθοστάτας συνδεόµενους ανά δυο (2), δια δε µεγαλυτέρας εκτάσεως έργα κατά την κρίσιν του επιβλέποντος το έργον µηχανικού (βλ. σχ. 7).

8 Άρθρον 11. Προστατευτικόν προστέγασµα (σκάφη). Εις το ύψος οροφής ισογείου και τουλάχιστον εις ύψος τριών και ηµίσεος (3,5) µ. από του πεζοδροµίου, τοποθετείται απαραιτήτως προστατευτικόν προστέγασµα. Το προστέγασµα τούτο αποτελείται από οριζόντιον ανθεκτικον σανίδωµα πλάτους ίσου προς το των ικριωµάτων και ουχί µικρότερον του ενός µέτρου και τριάκοντα εκατοστών (1,30) µ. εφ οσον τούτο είναι ανεξάρτητον του δαπέδου εργασίας και εν συνεχεία τούτου από έτερον τµήµα κεκλιµένον, κλίσεως έν προς δυο (1:2) και ύψος ογδοήκοντα εκατοστών (0,80) µ. επιτρέπεται το οριζόντιον τµήµα του προστεγάσµατος να είναι αυτό τούτο το δάπεδον εργασίας, ότε το πλάτος τούτου είναι ίσον προς το του ικριώµατος. Τα προστεγάσµατα ταύτα, σκοπόν έχοντα την προστασίαν τρίτων και των εργαζοµένων, κατασκευάζονται και εις εσωτερικας αυλάς ή τυχόν προσπελάσεις παρά τας µεσοτοιχίας, εφ όσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήµατος δια τρίτους ή ρυπάνσεως των γειτονικών οικοδοµών (σχ. 8).

9 Άρθρον 12. Κινητά ικριώµατα. 1. Τα κινητά ικριώµατα χρησιµοποιούνται εις τας εντός των χώρων των οικοδοµών εργασίας επιχρίσµατος (σοφατίσµατος), ελαιοχρωµατισµού εσωτερικών ηλεκτρικών, µηχανολογικών εγκαταστάσεων και παροµοίας φύσεως κατασκευάς. Εξωτερικώς χρησιµοποιούνται δι ύψος µέχρι τριών (3,00)µ. προκειµένου περί των αυτών ως άνω εργασιών. 2. Οι αποτελούντες ταύτα οκρίβαντες (καβαλέτα) συνίστανται εξ οριζοντίας δοκού τοµής τουλάχιστον οκτώ επί οκτώ (8Χ8), αναλόγως της προβλεπόµενης φορτίσεως, στηριζόµενου επί δυο πλαγιαστών (ποδών) ανά έκαστον άκρον. Η σταθερότης (µη µετασχηµατισµός) των πλαγιοστατών ανά δυο εξασφαλίζεται δι οριζοντίων διαζευγµάτων, η δε της οριζοντίας δοκού µετά των πλαγιοστατών εξασφαλίζεται δι αντερεισµάτων (πλαγιοξύλων) προσηλωµένων επί του µέσου της οριζοντιας δοκού και επί των κάτω άκρων των πλαγιοστατών (βλ. σχ. 9).

10 3. Τα αποτελούντα το δάπεδον του κινητού ικριώµατος (µαδέρια) δεν επιτρέπεται να εξέχουν κατά τα άκρα εκ της οριζοντίας δοκού του οκρίβαντος περισσότερον των δέκα εκατοστών (0,10)µ., ουδέ ολιγώτερον πέντε εκατοστών (0,05) µ. 4. Απαγορεύεται η επί των δαπέδων των κινητών ικριωµάτων στήριξις φορητών κλιµάκων ή άλλων προχείρων µέσων δι επίτευξιν ύψους ανωτέρου του αναστήµατος του εργάτου. 5. Η χρησιµοποίησις µηχανικών οκριβάντων είναι δυνατή εφ όσον δύνανται να ανυψώνται από ένα (1,0) µέχρι τριών (3,0) µ. δι ενδεδειγµένου µηχανισµού, εξασφαλίζοντος την σταθερότητα της ανυψώσεως εις ωρισµένην θέσιν δι ανασταλτικής κροτάλης (καστάνιας) (βλ. σχ. 10). Άρθρον 13. Ανηρτηµένα ικριώµατα (κατακορύφου κινήσεως). 1. Ως ανηρτηµένα ικριώµατα νοούνται δάπεδα εργασάις, διαστάσεων µέχρι τεσσάρων µέτρων επί εβδοµήκοντα εκατοστών (4.00Χ0,70) µ. εν κατόψει, κατασκευασµένα εξ υγιούς και δοκίµου υλικού (µαδέρια, σιδηρά ελάσµατα κ.λπ.) και καταλλήλως προσηρµοσµένα µεταξύ των δι ηλώσεως ή και κοχλιώσεως επί εγκαρσίων δοκών. 2. Απαγορεύεται η χρήσις ανηρτηµένων ικριωµάτων µη κινουµένων (ανυψουµένων ή καταβιβαζοµενων) δια µηχανικού µέσου (πολύσπαστα, τροχαλίαι κ.λπ.).

11 3. Απαγορεύεται η χρήσις βαρούλκου (µαγγάνι) ευρισκόµενου εκτός του δαπέδου εργασίας. 4. Η χρήσις του ανυψωτικού µηχανισµού (χειροκινήτου) γίνεται υπό των ιδίων των εργαζοµένων επί του δαπέδου εργασίας. 5. Η σύνδεσις των δαπέδων εργασίας επί των συρµατόσχοινων αλύσεων και λοιπών µέσων αναρτήσεως εξασφαλίζεται απολύτως δια προσδέσεως (προσηλώσεως) αγκίστρων υπό το δάπεδον εργασάις, γίνεται εις τρία επ ευθείας σηµεία κατά µήκος του δαπέδου και κατά τρόπον µειουντα την δυνατότητα ανατροπής των δαπέδων εργασίας. 6. Η εξασφάλισις του δαπέδου εργασίας έναντι ταλαντώσεως, οριζοντίου µετακινήσεως ή και ανατροπής γίνεται επί ενός ή δυο τεταµένων συρµατοσχοίνων Φ1/2 τουλάχιστον δια κρίκων ως εις το σχήµα 11.

12 Τα ανηρτηµένα ως άνω ικριώµατα χρησιµοποιούνται εις περίπτωσιν ανάγκης. Η κατασκευή τούτων γίνεται υπό την επίβλεψιν πεπειραµένου προσώπου οι δε χειρισµοί λειτουργίας των εκτελούνται οµοίως υπό πεπειραµένου προσώπου απαγορευοµένης της χρήσεως, ως δαπέδου εργασίας, κάδων, κλωβών, καλάθων κ.λπ. Άρθρον 14. Κεκλιµένα επίπεδα. 1. Η ανάβασις εις τα υψηλότερα δάπεδα των ικριωµάτων ως και εν γένει δάπεδα εργασίας, εφ όσον δεν υπάρχουν εσωτερικαί ή άλλαι σταθεραί κλίµακες, γίνεται µέσω κεκλιµένων επιπέδων, ών η κλίσις επί του επιπέδου του ορίζοντος δεν δύναται να υπερβαίνη τας τριάκοντα µοίρας (30 0 ). 2. Τα κεκλιµένα επίπεδα συνίστανται, κατά µήκος µεν εκ πλειόνων µαδερίων κειµένων του ενός επί της προεκτάσεως του ετέρου και τα οποία συνενούνται επί εγκαρσίων δοκίδων εδραζοµενων επί αναλόγων ορθοστατών, κατά πλάτος δε, εκ τριών τουλάχιστον µαδερίων δια ολικόν ύψος αναβάσεως µέχρις επτά (7,0)µέτρων. Πέραν του ύψους τούτου το κεκλιµένον επίπεδον αποτελείται εκ τεσσάρων τουλάχιστον µαδερίων. Τα µαδέρια ταύτα δέον να φέρουν επί της ως άνω επιφανείας αυτών παραλλήλως και ανά τριάκοντα πέντε εκατοστά (0,35) µ. βαθµίδας αποτελουµένας εξ ενιαίου ξύλου, διατάσεων τεσσάρων (4) εκ. πλάτους, δυο και ηµίσεως (2,5)εκ. πάχους και µήκους ίσου προς το πλάτος του κεκλιµένου επιπέδου. Αι βαθµίδες αύται αποτελούν συγχρόνως και τα ζεύγµατα των µαδερίων (κλάπες), αντικαθίστανται δε όταν, λόγω χρήσεως, η εγκαρσία τοµή αυτών εις οιονδήποτε κατά µήκος σηµειον των βαθµίδων µειωθή κατά το εν τρίτον (1/3). 3.Τα επί του κεκλιµένου επιπέδου µαδέρια µήκους τριών έως τεσσάρων (3-4) µέτρων και πάχους τουλάχιστον πέντε (0,05) εκ. εδράζονται επί δυο ορθοστατών µέσω εγκαρσίων

13 δοκίδων. Μαδέρια µήκους πέντε έως έξ (5-6) µ. εδράζονται ως ανωτέρω, επί πλέον δε και επί τρίτου ορθοστάτου τοποθετουµένου ει το µέσον της αποστάσεως των δυο ετέρων ορθοστατών. 4. Όταν το µήκος του κεκλιµένου επιπέδου υπερβαίνη τα δώδεκα (12) µέτρα, ως και καθ εκάστην αλλαγήν κατευθύνσεως τούτου, κατασκευάζεται αναπαυτήριον (πλατύσκαλον), αποτελούµενον εξ οριζοντίου και ανθεκτικού δαπέδου και πλάτους τεσσάρων (4) τουλάχιστον µαδερίων. 5. Τα κεκλιµένα επίπεδα καθ όλον το µήκος και εκατέρωθεν αυτών δέον να φέρουν χειρολησθήρας ως αι των ικριωµάτων. Άρθρον 15. Φορηταί κλίµακες. 1. Φορηταί κλίµακες χρησιµοποιούνται µόνον εις ελαφράς εργασίας και εν γένει εις σηµεία εις τα οποία η δια των λοιπών µέσων εκτέλεσις είναι τεχνικώς αδύνατος. Οι ορθοστάται των κλιµάκων κατασκευάζονται εκ σκληρού, ελαφρού και καλώς διατετηρηµένου (υγιούς) ξύλου αρκούντως ανθεκτικού εις κάµψιν ώστε να αποφεύγηται ο υπερβολικός λυγισµός κατά την επ αυτών άνοδον του µισθωτού. Πάσα επεξεργασία των ξυλίνων µερών της κλίµακος (στοκάρισµα, ελαιοχρωµατισµός) απαγορεύεται. Η σύνδεσις των ορθοστατών µετά των βαθµίδων γίνεται δι εισαγωγής αυτών εντός αντιστοιχών οπών ηνεωγµένων επί των ορθοστατών (χωνευταί), και ουχί δι ηλώσεως. Η µη διαφυγή τούτων εξασφαλίζεται δια τας άνω των τριών (3) µέτρων κλίµακας δια µεταλλικών µεσοζευγµάτων (τιραντών) εφαρµοζόµενων κατά διαστήµατα δυο (2) µέτρων. Αµφότερα τα άκρα της κλίµακος φέρουν µεσοζεύγµατα.η µεταξύ των βαθµίδων απόστασις είναι πάντοτε σταθερά και κυµαίνεται µεταξύ είκοσι πέντε (0,25) και τριάκοντα (0,30) εκατοστών. Οι ορθοστάται κλιµάκων άνω των τριών (3.00) µ. συγκλίνουν ελαφρώς προς το άνω µέρος και έχουν κατά το δυνατόν µεγαλυτέραν εγκαρσίαν διατοµήν κατά την βάσιν, εφοδιάζονται δε εις τα κάτω άκρα δια καταλλήλων πεδίλων αναλόγων του εδάφους εφ ου στηρίζονται. Απαγορεύεται η υποστήριξις της βάσεως των κλιµάκων δια τεµαχίων πλίνθων, ξύλων κ.λπ. επιτρεπόµενης της δι ειδικών ξυλίνων σφηνών υποστηρίξεως τούτων. 2. Εις περίπτωσιν χρήσεως κλίµακος εν γένει επί οδού ή εις διάδροµον, προς εξασφάλισιν της σταθερότητος ταύτης, παρίσταται υποχρεωτικώς παρά τους πόδας της κλίµακος και έτερος µισθωτός, συγκρατών ταύτην. Κατά, την χρησιµοποίησιν κλιµάκων απλών προς άνοδον εις στέγας, µεσοδώµατα κ.λπ. τα άνω άκρα των κλιµάκων εξέχουν τουλάχιστον ογδοήκοντα εκατοστά (0,80) µ. της στέγης ή µεσοδώµατος. 3. Αι χρησιµοποιούµεναι κλίµακες δι εργασίαν οροφής αποτελούνται εκ δυο σκελών συνδεδεµένων εις το άνω µέρος δι αρθρώσεως επιτρεπούσης την περί οριζόντιον άξονα στροφήν αυτών. Τα δυο κινητά σκέλη συνδέονται δια µεσοζευγµάτων (τιραντών). 4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησιν απλών φορητών κλιµάκων µήκους ανωτέρου των έξ (6.0) µ. ως και η συνένωσις δυο ή περισσοτέρων κλιµάκων µικροτέρων προς σύνθεσιν κλίµακος µεγαλυτέρου µήκους. 5. ια τας εργασίας, αίτινες απαιτούν κλίµακας µεγαλυτέρας των έξι (6.0) µ. επιβάλλεται η χρησιµοποίησις συνθέτων κλιµάκων (ολισθαίνουσαι, αρθρωταί, µηχανικαί) επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων του από /τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». Απαγορεύεται η εργασία επί κλίµακος άνω των έξ (6.0) µ. άνευ ενδεδειγµένης ζώνης ασφαλείας παρεχόµενης παρά του εργοδότου. Προκειµένου περί εξυπηρετήσεως δαπέδου, µεσοδώµατος ή στέγης άνω των έξ (6) µέτρων, δύναται να χρησιµοποιηθούν φορηταί κλίµακες αναλόγου ύψους, εφ όσον καθηλουνται ή προσδένονται κατ αµφότερα τα άκρα επί στερών σηµείων και έχουσι ξύλινον χειρολισθήρα. Άρθρον 16.

14 Μεταλλικά ικριώµατα. 1. Εις τα µεταλλικά ικριώµατα µόνον τα δάπεδα εργασίας δύναται να αποτελώνται από ξύλινα µαδέρια πλάτους τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60)µ. Τα µεταλλικά ικριώµατα κατασκευάζονται εκ δυο σειρών ορθοστατών (κολώνες) παραλλήλων προς τας όψεις (τοίχους) των οικοδοµών και εις απόστασιν από αλλήλων ουχί µεγαλυτέραν του ενός µέτρου και δέκα εκατοστών (1,10)µ. η δε πλησιεστέρα προς τον τοίχον σειρά απέχει τούτου κατ ανώτατον οριον µέχρι δέκα πέντε εκατοστά (0,15)µ. 2. Απαγορεύεται η στήριξις των ικριωµάτων εις εξωτερικούς τοίχους ή εις άλλα επισφαλή σηµεία της οικοδοµής (κορνίζας, κιγκλιδώµατα), ως και η χρήσις τρυποξύλων δια την στήριξιν δαπέδων εργασίας. 3. Η σύνδεσις των δυο παραλλήλων σειρών ορθοστατών γίνεται δια σιδηρών τεµαχίων, εφ ών στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας, εφ όσον επιτρέπει τούτο η υψοµετρική τοποθέτησις των. Τα ικριώµατα εξασφαλίζονται από οριζόντιου µετακινήσεως, δια συνδέσεως των δια τεµαχίων εκ του αυτού υλικού, διερχόµενων δια θυρών ή παραθύρων και εδραζοµενων επί µεταλλικών υποστυλωµάτων εντός των χώρων της οικοδοµής (δωµατίων), άτινα, υποστηλώµατα, στερεουνται επί των δαπέδων και οροφής των χώρων (σφήνωσις), ή επί άλλων καταλλήλων σταθερών τµηµάτων της οικοδοµής (υποστηλώµατα σκυροδέµατος κ.λπ.). 4. Άπαντα τα ικριώµατα, εκτός των (χιαστί) αντιανεµίων συνδέσµων να φέρουν δυο µεταλλικούς χειρολισθήρας µέχρις ύψους ενός (1.00) µέτρου, από του δαπέδου εργασίας. 5. Τα ικριώµατα επί των προσόψεων των οικοδοµών (οδών ή και άλλων εσωτερικών αυλών), καλύπτονται καθ όλην αυτών την επιφάνειαν, δια καταλλήλου υφάσµατος δια την προστασίαν τρίτων. 6. Εις το ύψος της οροφής ισογείου κατασκευάζεται προστατευτικον προστέγασµα (σκάφη), εκ στερών σανιδωµάτων, εδραζόµενον επί του ικριώµατος. 7. Τα εσωτερικά ικριώµατα προς κατασκευήν επιχρισµάτων, κατασκευάζονται επίσης εκ µεταλλικών ή και ξυλίνων τετραπόδων οκριβάντων (καβαλέτα), εφ ων εδράζονται τα δάπεδα εργασίας. 8. Οι κατακόρυφοι ορθοστάται (λατάκια), εις τα ικριώµατα, προς κατασκευήν ξυλοτύπων σκυροδέµατος και εφ όσον το ύψος των ξυλοτύπων υπερβαίνει τα πέντε µέτρα και πεντήκοντα εκατοστά (5,50) µέτρου, ή το ελεύθερον άνοιγµα των φατνωµάτων (δοκών ή και πλακών) υπερβαίνει τα έξ (6.0) µέτρα, είναι µεταλλικοί. Η χρήσις ξύλινων ορθοστατών, εκ ξυλείας ηλεγµένης αντοχής, επιτρέπεται µόνο κατόπιν στατικού υπολογισµού των ξυλοτύπων, υπό του επιβλέποντος µηχανικού. 9. Τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά ικριώµατα συναρµολογούνται συµφώνως προς τας προδιαγραφάς, οδηγίας και υποδείξεις του οικείου Εργοστασίου κατασκευής αυτών. Οι τύποι των χρησιµοποιουµένων µεταλλικών ικριωµάτων, δέον να είναι εγκεκριµένοι, όσον αφορά εις την αντοχήν και την σύνθεσιν, παρά της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Αι διατάξεις περί ξυλίνων ικριωµάτων, όσον αφορά εις την ασφάλειαν των εργαζοµένων, των τρίτων ή και αυτής ταύτης της στηρίξεως και συνθέσεως των, ισχύουν και δια τα µεταλλικά ικριώµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. Ανυψωτικά µηχανήµατα οικοδοµικών εργασιών. Άρθρον Η ανύψωσιν των διαφόρων οικοδοµικών υλικών πέραν του ύψος πλακός Α ορόφου πέντε (5.00) µ. ενεργείται δι ανυψωτικών µηχανηµάτων µηχανοκινήτων ή χειροκινήτων. Εν πάση περιπτώσει, οσάκις µεταφέρονται οικοδοµικά υλικά δια των χειρών, το βάρος τούτων δεν δύνανται να υπερβαίνη τα πεντήκοντα (50) χιλιόγραµµα. 2. Χειροκίνητα µηχανήµατα είναι : Το βαρούλκον, έχον τα κάτωθι µέρη: α. Τύµπανον.

15 Το τύµπανον του βαρούλκου είναι απολύτως εξησφαλισµένον εναντίον πάσης ενδεχόµενης αντιστρόφου περιστροφής αυτού επί του άξονος, δι ενδεδειγµένων πλευρικών συνδέσµων. Ο άξων αποτελείται εκ σιδηράς ράβδου τοµής τετραγωνικής. β. Σχοινία. Τα εκάστοτε χρησιµοποιούµενα σχοινία δέον να είναι επαρκούς αντοχής, καλώς διατετηρηµένα, ενιαία και άνευ κόµβων. Τα συρµατόσχοινα, εκτός των ανωτέρω λιπαίνονται περιοδικώς προς αποφυγήν οξειδώσεως. Τα σχοινία προσδένονται στερεώς επί του τύµπανου, το δε µήκος αυτών είναι ικανόν ώστε το τύµπανον να περιβάλλεται εισέτι δια τριών τουλάχιστον σπειρών εις περίπτωσιν πλήρους και µέχρι του εδάφους ανελίξεως του σχοινίου. Η πρόσδεσις του αγκίστρου επί του σχοινίου γίνεται δι ειδικού κόµβου αποκλείοντος την χαλάρωσιν της αναρτήσεως. γ. Κιβώτια, δίκτυα και κάδοι ανυψώσεως. Η ανύψωσις λίθων, πλίνθων και λοιπών υλικών µικρών διαστάσεων πραγµατοποιείται είτε δια καταλλήλου δικτύου (σαµπάνι) ελεγχοµένου καθηµερινώς, είτε δια ξυλίνου και ανθεκτικού κιβωτίου, ενισχυµένου εις τα καίρια σηµεία και δια ταινίας εκ σιδηρού ελάσµατος. Οι κάδοι ανυψώσεως ηµίρρευστων υλικών αποτελούνται εκ κυλινδρικού δοχείου εκ σιδηρού ελάσµατος πάχους τουλάχιστον πέντε (0,005) χιλιοστών του µέτρου µετ ενδιαµέσου ενισχυτικής στεφάνης. Απαγορεύεται η χρήσις άλλων προχείρων δοχείων, ως δοχείων πετρελαίου, χρωµάτων και άλλων επισφαλούς αντοχής. δ. Μεσόδωµα βαρούλκου: Το βαρούλκον εγκαθίσταται δι οριζοντίου πλαισίου σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου, συνισταµένου εκ τεσσάρων (4) δοκών τοµής τουλάχιστον δέκα επί δέκα (10Χ10) εκ. Αι κορυφαί των γωνιών του πλαισίου τούτου εδράζονται επί τεσσάρων ορθοστατών δι αναβολέων (τάκων) συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος, συµµετρικώς δε επί του πλαισίου τούτου και καθέτως προς τον τοίχον της οικοδοµής κοχλιουνται έτεραι δυο δοκοί, τοµής τουλάχιστον δώδεκα επί δώδεκα (12Χ12) εκ. εφ ών εδράζονται τα ικρία του βαρούλκου. Έµπροσθεν και όπισθεν του βαρούλκου κατασκευάζεται κανονικόν ικρίωµα µετά προστατευτικών κιγκλιδωµάτων. ε. Χειρισµός βαρούλκου. Η ανάρτησις των κάδων και των λοιπών εξαρτηµάτων ανυψώσεως επί του αγκίστρου εκτελείται µετά της προσηκούσης επιµέλειας εις τρόπον ώστε η αντίστοιχος λαβή να εφαρµόζεται καλώς εντός του αγκίστρου. Τα χείλη των ανηρτηµένων κάδων κ.λπ. είναι οριζόντια. Το φορτίον δεν επιτρέπεται να εξικνήται µέχρι των χειλέων. Η περιστροφή του τύµπανου διενεργείται υπό δυο µισθωτών, εις περίπτωσιν δε καθ ήν τούτο είναι µεταλλικον φέρει και ανασταλτικήν κροτάλην (όνυχα). Απαγορεύεται η κάτωθεν των αναβιβαζοµενων φορτίων παραµονή οιουδήποτε προσώπου, ο δε εκφωνών τα σήµατα, ευρίσκεται εις µικράν απόστασιν και εκτός του πλαισίου της βάσεως. Άρθρον 18. Μηχανήµατα χρησιµοποιούµενα εις τας οικοδοµάς. Α. Ανυψωτικά µηχανήµατα. 1. Ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων υλικών, ως π.χ. µεγάλων γερανών, (ηλεκτροκινήτων) ή µικρών βενζινοκίνητων γερανών εγκαθισταµένων εις δάπεδα ορόφων, των οποίων το συρµατόσχοινον το ανυψούν τον κάδον είναι ελεύθερον, ως και ο χειρισµός ανυψωτικών µηχανηµάτων των οποίων ο κάδος κινείται επί τροχιών, γίνεται απαραιτήτως υπό ατόµου έχοντος προς τούτο σχετικήν εµπειρίαν ή άδειαν, εφ όσον προβλέπεται τοιαύτη υπό των κειµένων διατάξεων. 2. Ο χειριστής, κατά την διάρκειαν της λειτουργίας του µηχανήµατος ευρίσκεται εις θέσιν εκ της οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτείαν φορτώσεως και εκφορτώσεως των υλικών εκ

16 των κάδων ως και της όλης διαδροµής του κάδου κατά την ανύψωσιν ή και της οριζόντιου µεταφοράς, εις περίπτωσιν µεγάλων γερανών. 3. Εις τας τροχιάς των κάδων τίθεται προστατευτικον παραπέτασµα καταλλήλου διατάξεως και σχήµατος εις τας θέσεις φορτώσεως και εκφορτώσεως και εις παν προσπελάσιµον σηµειον, εµποδίζον την προσέγγισιν και επαφήν δια των χειρών. 4. Ο χώρος λειτουργίας των πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων αποµωνούται δια καταλλήλων περιφραγµάτων, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατος η διέλευσις και κίνησις προσώπων ασχέτων προς την εκτελουµενην εργασίαν. Οι εκτελούντες την φόρτωσιν αποµακρύνονται του κάδου κατά την ανύψωσιν τούτου, φέρουν δε απαραιτήτως κράνη ασφαλείας. 5. Τα συρµατόσχοινα γερανών και αι τροχιαί, τοποθετούνται εις σηµεία απέχοντα ηλεκτροφόρων αγωγών τουλάχιστον κατά δυο και ήµισυ (2.50) µέτρα. Εις περίπτωσιν καθ ήν είναι απαραίτητος η τοποθέτησις των ηλεκτροφόρων αγωγών εγγύτερον, κατασκευάζεται ξύλινον διαχωριστικον παραπέτασµα, µη εφαπτόµενον των αγωγών προς εξασφάλισιν της µονώσεως τούτων. 6. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται δια την καλήν στήριξιν των µικρών γερανών των τοποθετουµένων επί των πλακών των ορόφων, δια της τοποθετήσεως αντιβάρου ικανού και αναλόγου προς το ανυψούµενον βάρος ή και της αγκυρώσεως τούτων, εξασφαλίζουσης το αµετακίνητον προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν. 7. Η προσδεσις του ανυψούµενου κάδου επί του αγκίστρου του γερανού εκτελείται δι αλύσεως ή συρµατοσχοίνου, απαγορευοµενης της χρήσεως κεκαµµένης σιδηράς ράβδου. 8. Ο έλεγχος των µεγάλων γερανών ενεργείται άπαξ του έτους τουλάχιστον και δη προ της ενάρξεως των εργασιών. Ενεργείται επίσης έλεγχος αντοχής των συρµατόσχοινων δια δοκιµαστικής φορτίσεως αυτών µε πρόσθετον βάρος πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) αντιστοιχούν εις την µεγίστην ανυψωτικην ικανότητα αυτού. Ο έλεγχος των µικρών γερανών εκτελείται προ της χρήσεώς των και κατά την έναρξιν του προς εκτέλεσιν έργου. Β. Αναµικτήρες. Ο χειρισµός µηχανικών αναµικτήρων σκυροδεµάτων, κονιαµάτων κ.λπ. διενεργείται υπό ατόµων εχόντων σχετικην εµπειρίαν, ο δε χώρος, εις όν είναι εγκατεστηµένοι, περιβάλλεται υπό προστατευτικών κιγκλιδωµάτων. Η καλή λειτουργία των ως άνω µηχανηµάτων, ελέγχεται προσηκόντως προ της ενάρξεως οιασδήποτε εργασίας. Γ. Προωθητικά µηχανήµατα - Εκσκαφείς - Αεροσυµπιεσταί. Η κατάστασις και η λειτουργία των µηχανηµάτων τούτων ελέγχονται προσηκόντως προ της ενάρξεως εργασίας, ο χειρισµός δε τούτων διενεργείται το µεν υπό εµπείρων προς τούτο προσώπων το δε κεκτηµένων σχετικής αδείας, όπου προβλέπεται τοιαύτη υπό των κειµένων διατάξεων.. Φορητά µηχανήµατα. Μικρά φορητά µηχανήµατα, ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα, ως π.χ. σβουράκια δια την λείανσιν ή κοπήν µαρµάρων µωσαϊκών ή ξυλίνων δαπέδων, συσκευαί ηλεκτροσυγκολλήσεως κ.λπ., ελέγχονται προ της χρήσεως των. Κάτοχοι αυτών προσκοµίζουν πιστοποιητικον ελέγχου της µονώσεως και της καλής καταστάσεως αυτών. Επίσης ελέγχεται προσηκόντως η καλή κατάστασις των καλωδίων και η ύπαρξις γειώσεως εις το σηµείον ρευµατοληψίας. Τα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, πλην της ηλεκτροσυγκολλήσεως, είναι τάσεως τεσσαράκοντα δυο (42) Volts. Εάν η τάσις είναι υψηλοτέρα, παρεµβάλλεται, µετασχηµατιστής. Οι χειριζόµενοι ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, εφοδιάζονται παρά του εργοδότου δι ειδικών ελαστικών υποδηµάτων και χειροκτίων. Εις περίπτωσιν χρήσεως βενζινοκινητήρων, ελέγχονται ούτοι ως προς την κανονικήν καύσιν της βενζίνης δια την αποφυγήν παραγωγής δηλητηριωδών καυσαερίων. Άρθρον 19. Επικάλυψις Στεγών.

17 1. Κατά την τοποθέτησιν των επικαλύψεων των σιδηρών ή και ξυλίνων στεγών, λαµβάνονται τα εις την παρ. 3 του παρόντος οριζόµενα µέτρα ασφαλείας, ιδία δε εις περίπτωσιν επικαλύψεως δια φύλλων αµιαντοτσιµέντου. 2. Η επικάλυψις δύναται να γίνεται δια κεράµων βυζαντινού ή γαλλικού τύπου, φύλλων λαµαρίνης, αµιαντοτσιµένου κ.λπ. 3. Τα µέτρα ασφαλείας συνίστανται εις : α. Κατασκευήν δαπέδου εργασίας επί των κεκλιµένων επιφανειών της στέγης αποτελούµενου εκ στερών µαδερίων επί των οποίων ηλούνται τεµάχια εκ ξύλου πάχους δυο και ηµίσεος (2,5) εκ. πλάτους πέντε (0.05) εκ. και µήκους ίσου προς το πλάτος του δαπέδου εργασίας, ουχί µικρότερου των πεντήκοντα (0,50) εκ. Το δάπεδον εδράζεται επί των τεγίδων, εξασφαλίζεται αντί ολισθήσεων ιδία εις περίπτωσιν µεγάλης κλίσεως. Το δάπεδον τούτο κατά το δυνατόν τοποθετείται επί των ζευκτών της στέγης. Τα δάπεδα συνδέονται δια µαδερίων καθέτων προς αυτά και εδραζοµένων επί τούτων. Τα µαδέρια τοποθετούνται επί τεγίδος λίαν εγγύς και παραλλήλως ταύτης. β. Κατασκευήν ανεξαρτήτου ικριώµατος µετά δαπέδου εργασίας εις το ύψος του σηµείου απολήξεως της στέγης, παραλλήλως προς ταύτην και καθ όλον το µήκος της, ήτοι εξωτερικώς του καλυπτόµενου χώρου και παραλλήλως προς τον τοίχον ή δοκόν στηρίξεως των ζευκτών της στέγης. Το εν προκειµένω δάπεδον εργασίας φέρει προστατευτικόν διάζωµα κουπαστών µέχρι ύψους εβδοµήκοντα (0,70) εκ. έως ενός(1,00)µ. γ. Κατασκευήν, άµα τη συµπληρώσει της στέγης (τοποθέτησις των ζευκτών), προστατευτικού οριζόντιου διαζώµατος εντός του προς κάλυψιν χώρου και καθ όλην αυτού την επιφάνειαν και εις το ύψος των πελµάτων των ζευκτών. Το προστατευτικόν τούτο διάζωµα δύναται να συνίσταται: αα. Εκ µαδερίων εδραζοµενων επί πελµάτων των ζευκτών, εφ όσον ταύτα είναι οριζόντια και έχουν την απαιτουµενην αντοχήν. ββ. Εξ ικριώµατος εφ ου τοποθετούνται τα µαδέρια. Εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις το µεταξύ των µαδερίων διάστηµα, παραλλήλως τοποθετουµένων, δεν δύναται να υπερβαίνη δέκα πέντε(0.15) εκ. γγ. Εξ αναθετικού δικτύου ασφαλώς προσδεδεµενου επί των ζευκτών της στέγης ή και άλλων σταθερών σηµείων του έργου. δ. Σύστασιν προς τους µισθωτούς, ιδίως προκειµένου περί στέγης µεγάλης κλίσεως, όπως αποφεύγηται η χρήσις ολισθηρών υποδηµάτων. ε. Εφαρµογήν ενδείξεων τρόπου τοποθετήσεως των φύλλων, των οικείων εργοστασίων παραγωγής των. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. Άρθρον 20. Κατεδαφίσεις. 1. Η κατεδάφισις εκτελείται είτε τη βοηθεία µεταλλικών ικριωµάτων και εργαλείων χειρός, είτε δια µηχανικών µέσων ή και αµφοτέρων. 2. Αι πάσης φύσεως εργασίαι κατεδαφίσεως ανατίθενται εις πεπειραµένους εργολάβους κατεδαφιστάς. 3. Αι κατεδαφίσεις εκτελούνται υπό τας κάτωθι εξασφαλίσεις : Α. Κατεδαφίσεις τη βοηθεία ικριωµάτων. Εκτελούνται τη βοηθεία ικριωµάτων, ανεξαρτήτου φορέως κατασκευαζόµενων εις το εξωτερικον περίγραµµα της οικοδοµής, επιτρεπόντων την χρήσιν αλλεπαλλήλων δαπέδων εργασίας καθ ύψος εις τρόπον ώστε η κατεδάφισις να εκτελήται εκ των άνω προς τα κάτω και από ύψος πεντήκοντα (0,50) έως ενός και ηµίσεος (1,50) µ. άνωθεν του εκάστοτε δαπέδου εργασίας. Η κατεδάφισις εσωτερικών υψηλών τοίχων εκτελείται δια της κατασκευής ικριώµατος ως ανωτέρω.

18 Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως εσωτερικών τοίχων µικρού πάχους και συνήθους ύψους δεν επιβάλλεται η χρήσις ικριωµάτων. Εξωτερικοί εξώσται, µαρκίζαι, κ.λπ. υποστηρίζονται στερεώς κατά την διάρκειαν κατεδαφίσεως των ανωτέρω τµηµάτων της οικοδοµής, µεταφέρονται δε δια µηχανικών µέσων (γερανών). Κατά την κατεδάφισιν των εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος φορέων, απαγορεύεται η αποκοπή των στοιχείων εδράσεως, κατά την διάρκειαν εκτελέσεως εργασιών επ αυτών. Β. Κατεδαφίσεις δια µηχανικών µέσων. Η δια µηχανικών µέσων κατεδάφισις εκτελείται δια κρούσεως, έλξεως, ή ωθήσεως, δια της χρήσεως των καταλλήλων προς τούτο µηχανηµάτων. Εις τας ως άνω περιπτώσεις η εργασία εκτελείται εις κατάλληλον ώραν, λαµβάνονται δε µέτρα προστασίας εργαζόµενων, διερχόµενων και περιοίκων. Υλικά και τµήµατα δυνάµενα να θρυµµατισθούν και εκτοξευθούν, ως υαλοπίνακες, κιγκλιδώµατα κ.λπ., αφαιρούνται προ των κατεδαφίσεων. Οι εργαζόµενοι εις τας κατεδαφίσεις χρησιµοποιούν κράνη ασφαλείας, ως και προφυλακτικας διόπτρας εκ διαφανούς και αχρόου υάλου. Κατά την κατεδάφισιν επιβάλλεται διαβροχή των κατεδαφιζοµενων τµηµάτων δι αφθόνου ύδατος προς αποφυγήν δηµιουργίας κονιορτού. Άρθρον 21. Εκσκαφαί. Α. Εκσκαφαί γενικού χώρου. Αι εκσκαφαί γενικού χώρου εκτελούνται δια µηχανικών µέσων, λαµβανοµένης προνοίας αντιστηρίξεως των παρακείµενων οικοδοµών και καταστρωµάτων οδών. Αι αντιστηρίξεις µελετώνται υπό διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού. Εις την αντιστήριξιν οµόρων µεσοτοιχιών περιλαµβάνεται η µεθοδική και τεχνική υποθεµελίωσις των τµηµατικώς και εις απαιτούµενα βάθη (ντουλάπια εις καταλλήλους αποστάσεις). Το εύρος των κεκλιµένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων, δέον να είναι τουλάχιστον τριών (3.00) µ. η δε κλήσις αυτών να µη υπερβαίνη το είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%). Τα επίπεδα ταύτα δέον να είναι στερεά. Επί εκσκαφής εντός ύδατος, τούτο αντλείται και διοχετεύεται εις τα στόµια υπονόµων. Οι εργαζόµενοι εις τοιαύτας εκσκαφάς εφοδιάζονται δι ειδικών αδιαβρόχων υποδηµάτων. Β. Εκσκαφαί θεµελίων. Κατά την εκσκαφήν των θεµελίων, επιµήκων ή µεµονωµένων ορυγµάτων λαµβάνεται πρόνοια αντιστηρίξεως των πρανών. Η αντιστήριξις εξαρτάται εκ της φύσεως του εδάφους και του βάθους των θεµελίων. Εις βάθος πέραν των δυο και ηµίσεος (2,50) µέτρων η αντιστήριξις είναι υποχρεωτική, εκτός εάν η θεµελίωσις στηρίζεται επί βράχου. Υπόγεια ύδατα αντλούνται ως ανωτέρω. Γ. Εκσκαφαί τάφρων. Η αντιστήριξις επί εκσκαφών τάφρων µεγάλου µήκους προς τοποθέτησιν αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, τηλεφώνου κ.λπ. εκτελείται ως ανωτέρω. Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται εις απόστασιν τουλάχιστον εξήκοντα εκατοστών (0,60) µ. από του χείλους του ορύγµατος. Εις απόστασιν ενός (1,00) µέτρου από των χειλέων του ορύγµατος τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώµατα άτινα καθίστανται εµφανή κατά την διάρκειαν της νυκτός, δια τοποθετήσεως φωτεινών σηµάτων. Προ µεγάλων ορυγµάτων, τάφρων κ.λπ. εις τας µετά των οδών διασταυρώσεις, τοποθετούνται ανασχετικά φράγµατα αποτελούµενα εκ σάκκων πληρουµενων δια χώµατος και φωτεινά σήµατα ερυθρού χρώµατος. Προ πάσης εκσκαφής, και δη εις κοινοχρήστους χώρους, οδούς κλπ ο εργοδότης και ο επιβλέπων µηχανικός υποχρεούνται να εξετάζουν και να πληροφορούνται παρά της ΕΗ περί της τυχόν υπάρξεως υπόγειων αγωγών και να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας.

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Άρθρον 22. Μεταφορά υλικών, κλίµακες, δίοδοι 1. Αι κλίµακες, τα κεκλιµένα επίπεδα και πάντες οι διάδροµοι και γενικώς οι χώροι κυκλοφορίας, καθαρίζονται καθηµερινώς, ήτοι αφαιρούνται τα χώµατα, οι λίθοι και γενικώς πάντα τα κατάλοιπα της εργασίας τα καθιστώντα ολισθηρούς ή δυσβάτους τους ως άνω χώρους. 2. Τα υλικά τοποθετούνται κατά τρόπον µη εµποδίζονται την ελευθέραν κυκλοφορίαν, λαµβάνεται δε µέριµνα όπως αποφεύγηται η εµφράξις της διόδου ή προκλησις ατυχήµατος εν περιπτώσει πτώσεως τούτων. 3. Ταυτόχρονος άνοδος και κάθοδος επί του αυτού κεκλιµένου επιπέδου απαγορεύεται. 4. Εάν αι βαθµίδες µονίµου κλίµακος χρησιµοποιούνται ως βάθρα ορθοστατών (στυλοβατών), εγκαρσίων δοκίδων (τρυποξύλων) κλπ., η έδρασις αυτών γίνεται συµφώνως προς το κατωτέρω υπ αριθ. 14 σχεδιάγραµµα. 5. ια την µεταφοράν υλικών επί δαπέδου εκ µπετόν εν κατασκευή, τοποθετούνται επί του δαπέδου µαδέρια σχηµατίζοντα ευρύτερον διάδροµον, προς επίτευξιν ελευθέρας κυκλοφορίας. 6. Μηχανικά εργαλεία και µηχανήµατα δια την εκτέλεσιν των οικοδοµικών έργων, ως αερόσφυραι, ηλεκτρογεννήτριαι και λοιπά µηχανικά κινητά συγκροτήµατα τοποθετούνται εις τοιαύτας θέσεις της οικοδοµής ώστε εκ της εν γένει λειτουργίας των να µη επηρεάζηται, η ανθεκτικότης των εκσκαφών και των δοµουµένων τοίχων ή η σταθερότης των ικριωµάτων. Άρθρον 23. Εις εκάστην οικοδοµήν αναρτάται πινακίς εις εµφανές σηµείον εις ήν αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα, η διευθυνσις κατοικίας και ο αριθµός τηλεφώνου του εργοδότου του επιβλέποντας µηχανικού ως και του µελετητού του έργου. Άρθρον 24. Όροι Υγιεινής Α. Πόσιµον ύδωρ. Πόσιµον ύδωρ παρέχεται εις τους εργαζόµενους, εάν υπάρχη δίκτυον υδρεύσεως και σηµείον υδροληψίας εντός του έργου, δια πλαστικών κυπέλλων µιάς χρήσεως χορηγούµενων υπό του

20 εργοδότου ή δι αναβρυτήρος. Εάν δεν υφίσταται παροχή ύδατος, ούτε σηµείον υδροληψίας, το ύδωρ φυλάσσεται εντός υδριών, µετά στενού στοµίου καταλλήλως κεκαλυµµένων αποκλειόµενων των µεταλλικών υδαταποθηκών. Β. Αφοδευτήρια. Προ της ενάρξεως των εργασιών λαµβάνεται παρά του εργοδότου µέριµνα κατασκευής αποχωρητήριου, ξηρού τύπου, εις κατάλληλον θέσιν µετ ανοίγµατος δι αερισµόν. Εις ας περιπτώσεις η ανωτέρω λύσις είναι ανέφικτος, δύναται να χρησιµοποιήται αποχωρητήριον κινητού τύπου. Γ. Ιµατιοφυλάκια : Τα ενδύµατα των εργαζόµενων, φυλάσσονται εις ιδιαίτερο προς τούτο χώρον, καθαρόν και καλώς ησφαλισµένον.. Εστίασις των εργαζοµένων. Η εστίασις των εργαζοµένων γίνεται εις καθαρόν και υγιεινόν χώρον, και τα απορρίµµατα συλλέγονται και φυλάσσονται, µέχρι της αποκοµιδής των, εντός ειδικού κεκαλυµµένου κάδου ή πλαστικών σάκκων. Ε. Φαρµακείον. Ο εργοδότης οφείλει να µεριµνά όπως εις το εργοτάξιον υφίσταται κυτίον φαρµάκων, περιέχον υγειονοµικον υλικόν Α Βοηθειών. Η συντήρισις και καθαριότης τούτου ανατίθεται παρά του εργοδότου εις κατάλληλον πρόσωπον. Άρθρον 25. Μεταβατική διάταξις Κατά την συµφώνως προς το άρθρον 31 µεταβατικήν περίοδον χρήσεως υάλινων ικριωµάτων και δη δια ύψη πέραν των δέκα (10) µ. (3 όροφοι), οι ορθοστάται έχουν τας κατά τον πίνακα κατωτέρω διαστάσεις. ΠΙΝΑΞ 14µ. ιαστ. τοµ. 18µ. ιαστ. 22µ. ιαστ. 26 µ. ιαστ. τοµ. 30µ. ιαστ. τοµ. τοµ. τοµ. 1ος ορθοστάτης 12Χ12 14Χ14 14Χ14 14Χ14 16Χ16 2ος ορθοστάτης 10Χ10 12Χ12 12Χ12 14Χ14 14Χ14 3ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 10Χ10 12Χ12 14Χ14 4ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 12Χ12 12Χ12 5ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 12Χ12 6ος ορθοστάτης 8Χ8 10Χ10 7ος ορθοστάτης 8Χ8 Άρθρον 26 Γενικαί ιατάξεις. 1. Εάν πλησίον της υπό ανέγερσιν οικοδοµής διέρχονται αγωγοί Ηλεκτρικού ρεύµατος, ειδοποιείται εγγράφως υπό του εργοδότου, προ της ενάρξεως των οικοδοµικών εργασιών, η αρµόδια Υπηρεσία της ΕΗ, τα δε ληπτέα µέτρα ασφαλείας εξετάζονται από κοινού υπό της ΕΗ και του υπεύθυνου µηχανικού του έργου. Μετά την έγγραφον έγκρισιν της αρµοδίας Υπηρεσίας της ΕΗ περί ενάρξεως ή συνεχίσεως των εργασιών λαµβάνονται παρά του εργοδότου άπαντα τα κατά περίπτωσιν ενδεικνυόµενα περαιτέρω προστατευτικά µέτρα, ιδία κατασκευή προστατευτικού σανιδώµατος κ.λπ. 2. Εις τας οικοδοµικάς εργασίας οι εργαζόµενοι φέρουν υποχρεωτικώς κράνη ασφαλείας. Οι εις ιδιαιτέρως επικινδύνους εργασίας εκτελουµένας οι εργαζόµενοι φέρουν ζώνην ασφαλείας, προσδεδεµένην επί σταθερού σηµείου της οικοδοµής. 3. Απαγορεύεται η εκτέλεσις οιανδήποτε εργασίας, εις τους χώρους λειτουργίας των µηχανηµάτων και εις χώρους άνωθεν των οποίων εκτελείται οιαδήποτε εργασία, ως εις

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. (ΦΕΚ 193/Β/26-8-80) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. (ΦΕΚ 193/Β/26-8-80) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ : 778/80 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. (ΦΕΚ 193/Β/26-8-80) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 778 ΤΗΣ 19/ (ΦΕΚ 193 Α) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.

Π.Δ. 778 ΤΗΣ 19/ (ΦΕΚ 193 Α) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. Σελίδα 1 από 27 Π.Δ. 778 ΤΗΣ 19/26.8.1980 (ΦΕΚ 193 Α) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. Έχοντες υπ όψει : α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του 25.8/5.9.1920 Β. Δ/τος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α'): Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.

Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α'): Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193 Α'): Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. Έχοντες υπόψη: α) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9/20 Β.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1349/81 Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία. (ΦΕΚ 336/Α/21-12-81) Έχοντες υπ όψιν: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τα άρθρα 32 παραγ. 1 και 2, 36 παραγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ :Αφαίρεση εδαφικού υλικού. Επέµβαση στη φύση, διαταραχή της ισορροπίας και µηχανισµοί για αποκατάσταση της ισορροπίας εναποµείναντος εδάφους. ηµιουργούνται δυνάµεις Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ α. Η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Ναυστάθμου Κρήτης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΤ..Ε.Ε / ΤΤ..Κ.Μ ΣΣΕΜΙ ΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣΣ ΚΑΤΤΕΡΙ ΙΝΗ MAIΟΣΣ 22000055 ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ--ΑΝΤΙ ΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚ..ΘΡΑΚΗΣΣ.. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΟΟ ΛΛΙ ΙΙΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΣΣ ΜΗΗΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ (ΜΗ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ (ΜΗ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ (ΜΗ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Β) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΓΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις

Άρθρον 1 Γενικαί διατάξεις ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ : 152/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους. (ΦΕΚ 31/Α/25-2-78). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81)

Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. (ΦΕΚ 260/Α/16-9-81) Έχοντες υπ όψει: Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα

Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα ΤΕΕ ΤΚΜ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Προσωρινές υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις Υλικά, τεχνικές επέμβασης και παραδείγματα Κοσμάς Στυλιανίδης Ομότιμος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937. Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 10-9-1937 Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών (Φ.Ε.Κ. 405/Α/14-10-1937) Άρθρον 1 Οι εργοστασιάρχαι και εν γένει οι εργολήπται των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα

Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα Πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε οικοδοµές και άλλα τεχνικά έργα ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ Πριν αρχίσουν οι εργασίες έχουν αφαιρεθεί τα τµήµατα που µπορεί να σπάσουν, να πέσουν ή να τιναχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Α Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 9 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 9 ΑΡΘΡΑ A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 9 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μέρος αυτό των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμ. Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41747 Fax : 28210 72070

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017)

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ (2017) Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 14 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 14 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα Μ.Α.Π. ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «26.20. Σύνθετο Άλμπατρος» Διαστάσεις οργάνου Μήκος 10000 mm Πλάτος 6000 mm Ύψος 3600 mm Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος 13600Χ9000mm 98m 2 Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο

Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή. Εργαστήριο 1 ο Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές Εισαγωγή Εργαστήριο 1 ο Τι είναι οι Ανυψωτικές και Μεταφορ. Μηχανές Μηχανικά συγκροτήματα για τη μεταφορά βάρους με κατακόρυφο, οριζόντιο ή ενδιάμεσο τρόπο. Κ. Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ιακήρυξη ΑΠΜ / Τεύχος 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΙΣΤΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ιακήρυξη ΑΠΜ / Τεύχος 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΙΣΤΟΙ ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΙΣΤΟΙ 4. ΑΓΩΓΟΙ ΦΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ε ΑΦΟΥΣ 5. ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το µέρος αυτό των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδάσκων: Καθ/τής Πέτρος Κουφόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 2ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΆΡΘΡΟ 3ο (ΗΛΜ-105 ΣΧ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι τιμές μονάδας τού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΗ ΒΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΜΑΤΑ - ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑ ΗΜΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σχήµα 45* Σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα