ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν: 1) Τον Νόµον ΓΠΓ/1911 και ιδία το άρθρον 4 αυτού. 2) Την δια της από υπ αριθ. 486 Πράξεως σύµφωνον γνωµάτευσιν του παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας Τεχνικού Συµβουλίου. 3) Την από 4 εκεµβρίου 1968 υπ αριθ. 825 γνωµάτευσιν του Συµβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Το άρθρον 17 του υπ αριθ. 37/66 Βας. /τος περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων, αντικαθίσταται ως κάτωθι: Κινητήριοι µηχαναί και συσκευαί. 1. Αι κινητήριοι µηχαναί των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων µεθ οδηγού, δέον να είναι ηλεκτροκίνητοι απαραιτήτως. 2. Η ταχύτης του θαλαµίσκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το 15% της ταχύτητος λειτουργίας αυτού δια τας οριακάς φορτίσεις του θαλαµίσκου. 3. Η χρησιµοποίησις τροχαλιών τριβής επιτρέπεται µόνον όταν χρησιµοποιήται αντίβαρον. Αι τροχαλίαι τριβής δέον να είναι υπολογισµέναι ούτως ώστε κατά την εκκίνησιν του θαλαµίσκου ή κατά την πέδησιν µε την κανονικήν ταχύτητα λειτουργίας και το ωφέλιµον βάρος να µη ολισθαίνουν τα συρµατόσχοινα επί των αυλάκων αυτών. Εις τροχαλίας τριβής µε σταθερόν σχήµα αυλάκων ο ανωτέρω υπολογισµός δέον να γίνεται µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 30%, εις δε τροχαλίας τριβής άνευ σταθερού σχήµατος αυλάκων, µε το ωφέλιµον φορτίον πλέον 50%. Η διάµετρος της τροχαλίας τριβής πλέον να είναι το 40πλάσιον τουλάχιστον της διαµέτρου των χρησιµοποιουµένων συρµατοσχοίνων. Η ειδική πίεσις επί των αυλάκων της τροχαλίας δεν επιτρέπεται να υπερβή τας τιµάς του κάτωθι πίνακος. Ταχύτης συρµατοσχοίνου V εις µέτρα ανά δ/τον Επιτρεποµένη πίεσις σταθεράς µορφής αύλακος µορφής αύλακες Κ εις KG/GM Έως 0, » 1, » Άνω συρµατοσχοίνων εις µη σταθεράς µορφής αύλακες Κ εις KG/GM2 Το άνοιγµα των αυλάκων της τροχαλίας τριβής εις το κατώτατον µέρος αυτών, εφ όσον έχουν σχήµα τραπεζοειδές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερον του 80% της διαµέτρου των συρµατοσχοίνων δια συρµατόσχοινα διαµέτρου άνω των 8 χιλ. και του 75% δια συρµατόσχοινα κάτω των 8 χιλιοστών.

2 Τροχαλίαι εντός του φρέατος αι οποίαι φέρουν τα συρµατόσχοινα εκ των άνω δέον να έχωσι κάλυµµα προς αποφυγήν εισχωρήσεως ξένων αντικειµένων εντός των αυλάκων αυτών. 4. Η χρησιµοποίησις τυµπάνου επιτρέπεται µόνον εις ανελκυστήρας ταχύτητος 0.5 ανά δευτερόλεπτον. Οι αύλακες τούτων, δέον να έχουν σχήµα ελικοειδές, ώστε να επικάθηνται επ αυτών ασφαλώς τα συρµατόσχοινα. Η διάµετρος του τυµπάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 φοράς µεγαλυτέρα της διαµέτρου των συρµατοσχοίνων. Το συρµατόσχοινον αναρτήσεως, δέον να είναι επαρκούς µήκους, ώστε δια την κατωτάτην ή ανωτάτην θέσιν του θαλαµίσκου να παραµένη εισέτι τουλάχιστον δις περιελιγµένον επί του τυµπάνου. 5. Η σύνδεσις της τροχαλίας τριβή ή του τυµπάνου µετά της κινητηρίου µηχανής επιτρέπεται καθ οιονδήποτε τρόπον υπό τον όρον να υπάρχη συσκευή ασφαλείας, ήτις και θα σταµατά ασφαλώς τον θαλαµίσκον. Τοιαύτη συσκευή ασφαλείας είναι η πέδη. 6. Η κινητήριος µηχανή δέον να φέρη ηλεκτρικήν πέδην. Η πίεσις της πέδης πρέπει να εξασφαλίζεται µόνον δι ελατηρίων ή βαρών. Αύτη πρέπει να είναι ούτω κατεσκευασµένη, ώστε να είναι δυνατόν ευχερώς να απελευθερώνεται η τροχαλία τριβής ή το τύµπανον και δια της χειρός, να επαναπεδήσουν δε αµέσως όταν παύση η ανωτέρω ενέργεια. 7. Ο κινητήριος µηχανισµός εις ανελκυστήρας µετά µειωτήρος δέον να φέρη συσκευήν δια της οποίας να δύναται να κινήται ο ανελκυστήρ και δια της χειρός. Το εξάρτηµα της ανωτέρω συσκευής επί του οποίου θα επενεργή η χείρ, δέον να έχη σχήµα δίσκου άνευ προεξοχών. Χειροµοχλοί απαγορεύονται. Αι διευθύνσεις προς τα άνω και κάτω του θαλαµίσκου, δέον να σηµειούνται ευκρινώς, επί της κινητήριου µηχανής και επί των διακοπτών ανόδου-καθόδου. Εις ανελκυστήρας άνευ µειωτήρος δέον να προβλεφθή διάταξις µετακινήσεως του θαλαµίσκου. Άρθρον 2. Μετά το άρθρον 17 του υπ αριθ. 37/66 Β. ιατάγµατος τίθεται άρθρον 18 έχον ως ακολούθως: Επιτρεπόµενα µέσα αναρτήσεως θαλαµίσκου. 1. Ανάρτησις του θαλαµίσκου επιτρέπεται να εκτελήται: α) ια χαλυβδίνων συρµατοσχοινίων. β) ι αρθρωτών ελασµάτων. γ) ια κοχλιών. δ) ι οδοντωτών ράβδων. Το µεταφερόµενον βάρος τους θαλαµίσκου µετά του ωφελίµου φορτίου, δέον να είναι οµοιόµορφως κατανεµηµένον επί των µέσων αναρτήσεως. 2. Η ελαχίστη επιτρεποµένη διάµετρος των χαλυβδίνων συρµατοσχοίνων δι ανελκυστήρας δέον να είναι 6,5 χιλ. Συρµατόσχοινα κάτω των 8 χιλ. Απαγορεύονται εις τας κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν το ωφέλιµον φορτίον είναι µεγαλύτερον των 300 KG. β) Όταν δεν χρησιµοποιούνται τροχαλίαι τριβής µε αύλακες σταθερού σχήµατος. γ) Όταν υφίσταται κίνδυνος φθοράς των συρµατοσχοίνων λόγω διαβρώσεων. Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίαν τριβής ο θαλαµίσκος δέον να αναρτάται τουλάχιστον δια τριών συρµατοσχοίνων. Τα συρµατόσχοινα δέον να υπολογίζωνται εις εφελκυσµόν. Ο συντελεστής ασφαλείας δια τα συρµατόσχοινα των ανελκυστήρων προσώπων ή φορτίων µεθ οδηγού δι οιανδήποτε ταχύτητα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 14. Τα συρµατόσχοινα δέον να πληρώσι τας διατάξεις της χώρας προελεύσεως τούτων, ο δε υπολογισµός αντοχής αυτών δέον να εκτελήται κατά τας διατάξεις των DIN 5890 και DIN Η ονοµαστική αντοχή εις έλξιν εκάστου συρµατοσχοίνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 130 KG, ανά τετρ. χιλιοστόν και ουχί µεγαλύτερον των 180 KG, ανά τετρ. χιλιοστόν

3 Τα συρµατόσχοινα δέον να είναι ασφαλώς στερεωµένα µε σφηνοειδή ελάσµατα δι επιχύσεως µολύβδου ή δι άλλης ασφαλούς µεθόδου. Τα σφηνοειδή ελάσµατα και αι σφηνοειδείς δέστραι δέον να πληρώσι τας διατάξεις της χώρας προελεύσεως τούτων, η δε έξοδος της σφηνός κατά την επικάθησιν του θαλαµίσκου ή του αντιβάρου να αποκλείεται. Εφ όσον η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων υπόκειται εις κίνδυνον διαβρώσεως, δέον να προφυλάσσηται δια καταλλήλου λιπαντικού. Εις ανελκυστήρας µε τροχαλίαν τριβής, δέον όπως έκαστον συρµατόσχοινον τανύεται µέσω κοχλίου τανύσεως. Οι κοχλίαι τανύσεως, δέον να έχωσι και δεύτερον περικόχλιον, ως και ασφαλιστικήν περόνην (κοπίλια) Η σύνδεσις των συρµατοσχοίνων εις το αντίβαρον, δέον να εκτελήται επί πλέον δια παρεµβολής ελατηρίων πιέσεως. Εις περίπτωσιν εµµέσου αναρτήσεως του θαλαµίσκου ή των αντιβάρων ή και αµφοτέρων δέον όπως τα σταθερά άκρα των συρµατοσχοίνων στερεούνται µέσω ελατηρίων ή άλλης ειδικής διατάξεως εξασφαλιζούσης την οµοιόµορφον φόρτισιν των συρµατοσχοίνων. Εις ανελκυστήρας µε τύµπανον, δέον το άκρον του συρµατοσχοίνου να διέρχεται εκ του εξωτερικού καλύµµατος αυτού και να συγκρατήται ασφαλώς δια σφηνοειδούς στηρίξεως. Εφ εκάστης οµάδας καλωδίων να αναρτάται εις κατάλληλον σηµείον δια σύρµατος µετά µολυβδοσφραγίδος, πινακίς εµφαίνουσα την διάµετρον του καλωδίου, τον αριθµόν πυρήνων, τον αριθµόν και το πάχος των συρµάτων, την αντοχήν θραύσεως της ύλης και την ηµεροµηνίαν χρησιµοποιήσεως του καλωδίου. Εάν εις την ανάρτησιν του θαλαµίσκου χρησιµοποιούνται αρθρωτά ελάσµατα, τότε ούτος δέον να αναρτηθή εις δύο τουλάχιστον τοιαύτα ελάσµατα, η δε ταχύτης του θαλαµίσκου εις την περίπτωσιν ταύτην δεν επιτρέπεται να είναι ανωτέρα των 0,5 µέτρων ανά δευτερόλεπτον. Η στήριξης των αρθρωτών ελασµάτων επί του θαλαµίσκου δέον να είναι ασφαλής κατά τοιούτον δε τρόπον, ώστε η δύναµις κατά την στροφήν να µη µεταβάλλεται. Εις τα αντίβαρα η ισορρόπησις δέον να επιτυγχάνεται µέσω ελατηρίου πιέσεως. Κατά τον υπολογισµόν των αρθρωτών ελασµάτων εις εφελκυσµόν δέον να λαµβάνεται ως συντελεστής ασφαλείας το Ιµάντες ή ζώναι απαγορεύονται ως µέσα αναρτήσεως θαλαµίσκων ή αντιβάρων. Άρθρον 3. Τα άρθρα 21 και 22 του Β. ιατάγµατος 37/99 «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» αντικαθίστανται, ως κάτωθι: 1. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρος καταργείται, την δε ευθύνην, τόσον δια την συµφώνως µε τους κανονισµούς κατασκευήν, όσον και την καλήν λειτουργίαν της εγκαταστάσεως του ανελκυστήρος φέρουν οι αδειούχοι εγκαταστάται και συντηρηταί αυτών. 2. Οι κάτοχοι αδείας εγκαταστάσεως ανελκυστήρων δέον να συντάσσουν πλήν και αρτίαν µελέτην των ηλεκτροµηχανολογικών στοιχείων των ανελκυστήρων βάσει των εν ισχύϊ κανονισµών και να εκτελούν την εγκατάστασιν αυτών, συµφώνως µε την υπ αυτών συνταχθείσαν µελέτην. Η µελέτη δέον να περιλαµβάνη τα κάτωθι: α) Σχεδόν εις τριπλούν υπό κλίµακα 1:10 έως 1:50 εµφαίνον το σύνολον της εγκαταστάσεως εν κατόψει και τοµήν (φρέαρ. µηχανοστάσιον, θαλαµίσκον, κινητήριον µηχανήν κ.λπ.) β) Σχέδιον εις τριπλούν σχηµατικής παραστάσεως της συνδεσµολογίας του κινητήρος µετά των συναφών συσκευών χειρισµού και ασφαλείας µετά της διατοµής των χρησιµοποιηθέντων αγωγών εις όλους τους κλάδους των κυκλωµάτων. γ) Τεχνικόν περιγραφικόν υπόµνηµα της εγκαταστάσεως.

4 δ) Υπολογισµόν των ευθυντηρίων ράβδων του θαλαµίσκου και αντιβάρου, εν περιπτώσει καθ ην θα είναι εφωδιασµένον τούτο δια συσκευής αρπάγης. ε) Υπολογισµόν των συρµατοσχοίνων αναρτήσεως θαλαµίσκου-αντιβάρου. στ) Υπολογισµόν τυµπάνου ή τροχαλίας τριβής. ζ) Υπολογισµόν ισχύος κινητήρος. η) Υπολογισµόν της υπό του ρυθµιστού ταχύτητος ασκουµένης δυνάµεως επί της συσκευής αρπάγης. θ) Προϋπολογισµόν της αξίας του συνόλου της εγκαταστάσεως. ι) Τα κεκανονισµένα παράβολα. 3. Μετά την αποπεράτωσιν της εγκαταστάσεως του ανελκυστήρος ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης οφείλει να υποβάλη δι αιτήσεώς του εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιοµηχανίας τα κάτωθι: α) Τον κατά την παρ. 2 φάκελλον µελέτης προς έλεγχον. β) Υπεύθυνον βεβαίωσιν του εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου εµφαίνουσαν τα κατασκευαστικά στοιχεία των χρησιµοποιηθέντων συρµατοσχοίνων αναρτήσεως και της συσκευής αρπάγης. γ) Υπεύθυνον δήλωσιν του εγκαταστάτου του ανελκυστήρος εµφαίνουσαν την προέλευσιν και τα κατασκευαστικά στοιχεία της βαρουλκού µηχανής και του κινητήρους. δ) Υπεύθυνον βεβαίωσιν διπλωµατούχου µηχανικού περί αντοχής του φέροντος οργανισµού ως και περί κατασκευής των τοιχωµάτων του φρέατος εκ σκυροδέµατος (µονοµπλόκ) ή οπτοπλινθοδοµής πάχους µιας πλίνθου (µπατικό). ε) Υπεύθυνον δήλωσιν του ιδιοκτήτου περί αναθέσεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος εις πρόσωπον έχον το προς τούτο δικαίωµα, ως και υπεύθυνον δήλωσιν του προσώπου τούτου περί αναλήψεως της συντηρήσεως του ανελκυστήρος. ζ) Υπεύθυνον δήλωσιν εις τετραπλούν του εγκαταστάτου του ανελκυστήρος δι ης βεβαιούται ότι η εγκατάστασις αποπερατώθη και έχει εκτελεσθή συµφώνως προς τους εν ισχύϊ κανονισµούς και την συνταχθείσαν µελέτην. 4. Η.Ε.Η. θα χορηγή ρεύµα κατόπιν υποβολής εις αυτήν της εν παραγράφω 3 (εδ. ζ ) υπευθύνου δηλώσεως του εγκαταστάτου δεόντως τεθεωρηµένης παρά της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας µετά τον υπ αυτής έλεγχον της µελέτης, θα αποστέλη δε εις την αρµοδίαν Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας µηνιαίας καταστάσεις των ηλεκτροδοτηθέντων ανελκυστήρων. 5. Ο εκτελέσας την εγκατάστασιν αδειούχος εγκαταστάτης και ο συντηρητής του ανελκυστήρος υποχρεούνται, ο µεν πρώτος κατά τον αρχικόν έλεγχον του ανελκυστήρος, ο δε δεύτερος κατά τους τυχόν εποµένους ελέγχους, να διαθέτουν δια τας δοκιµάς του ανελκυστήρος το απαιτούµενον προσωπικόν ως και τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία, βάρη κ.λπ. να παρίσταται δε κατά την εκτέλεσιν του ελέγχου και των δοκιµών. Κατά τον εκτελούµενον έλεγχον του ανελκυστήρος, δέον κυρίως να επαληθεύωνται τα κάτωθι: α) Η ύπαρξις απάντων των συσκευών ασφαλείας. β) Η καλή λειτουργία αυτών. γ) Αι διατοµαί των χρησιµοποιηθέντων αγωγών και η µόνωσις αυτών έναντι γης, ήτις δέον να είναι τουλάχιστον ΩΜ. δ) Η καλή εκτέλεσις των γειώσεων. ε) Η διάµετρος των χρησιµοποιηθέντων συρµατοσχοίνων. στ) Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής αρπάγης µετά του ωφελίµου φορτίου τουλάχιστον, εν κινήσει, µέσω του ρυθµιστού ταχύτητος. ζ) Η λειτουργία των τερµάτων διαδροµής. η) Η καλή λειτουργία του συστήµατος προµανδαλώσεως. θ) Η µη ολίσθησις των συρµατοσχοίνων. ι) Η καλή λειτουργία της πέδης. ια) Η δια δοκιµαστικής διαδροµής προς τα άνω και κάτω οµαλή και απρόσκοπτος λειτουργία του ανελκυστήρος. ιβ) Η ύπαρξις πινακιδών αναγραφουσών:

5 ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, ανά µίαν δι εκάστην θύραν φρέατος.. ιγ) Παν κρινόµενον παρά του αρµοδίου τεχνικού υπαλλήλου αναγκαίον συµφώνως των εν ισχύϊ διατάξεων. 6. Μετά τον έλεγχον του ανελκυστήρος υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας αύτη κοινοποιεί προς τον ιδιοκτήτην δελτίον ελέγχου δι ου γνωρίζονται τα αποτελέσµατα αυτού, ως κατωτέρω: α) Εφ όσον ο ανελκυστήρ πληροί τους εν ισχύϊ κανονισµούς αναγράφεται η φράσις «εγένετο έλεγχος δια το σύµφωνον µε τους κανονισµούς και την µελέτην» και η ηλεκτροδότησις του ανελκυστήρος δεν διακόπτεται.. β) Εφ όσον παρατηρηθούν ελλείψεις, αύται αναγράφονται εν τω δελτίω ελέγχου και ταυτοχρόνως παρέχεται προθεσµία άρσεως αυτών µη διακοπτοµένης της ηλεκτροδοτήσεως, προ της λήξεως της ως άνω προθεσµίας. γ) Εφ όσον διαπιστωθούν σοβαραί ελλείψεις δύναται το Υπουργείον Βιοµηχανίας δια λόγους ασφαλείας να διατάξη την διακοπήν ηλεκτροδοτήσεως µέχρι της άρσεως των υπ όψιν ελλείψεων. 7. Οι αδειούχοι εγκαταστάται ανελκυστήρων υποχρεούνται να κατασκευάζουσι τούτους δι εγκεκριµένων και καταλλήλων δια την περίπτωσιν υλικών, να τηρώσιν απολύτως τους εν ισχύϊ κανονισµούς ασφαλείας και τους κανόνας της τέχνης. Τας αυτάς ως άνω υποχρεώσεις έχουσιν οι αδειούχοι συντηρηταί ανελκυστήρων κατά την εκτέλεσιν της συντηρήσεως αυτών. 8. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω οι εγκαταστάται ή οι συντηρηταί των ανελκυστήρων υποχρεούνται εις την επανόρθωσιν των ελλείψεων ή και συµπλήρωσιν της εγκαταστάσεως, συµφώνως προς τους κανονισµούς και κατά τας υποδείξεις της Υπηρεσίας, άνευ οιασδήποτε αµοιβής, κατά τον πρώτον έλεγχον, προκειµένου περί µη φυσιολογικών φθορών. Άρθρον Η παράγραφος 1 του άρθρου µόνου του υπ αριθ. 310/67 Β. ιατάγµατος «περί τροποποιήσεως του υπ αριθ. 37/66 Β. ιατάγµατος «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων» καταργείται. 2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του υπ αριθ. 37/66 Β. ιατάγµατος «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων», αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο αδειούχος συντηρητής οφείλει να επιθεωρή τον ανελκυστήρα τουλάχιστον µίαν φοράν τον µήνα υπογράφων εις το βιβλιάριον συντηρήσεων». Άρθρον ια του παρόντος Β. ιατάγµατος καταργείται πάσα διάταξις Β. ιατάγµατος ή Κανονισµού αντικειµένη προς τας διατάξεις του παρόντος, αφορώσας την κατασκευήν και λειτουργίαν των ανελκυστήρων. 2. Η ισχύς του παρόντος Β. ιατάγµατος άρχεται από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον αυτόν επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. /τος. Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ Εν Αθήναις τη 19 εκεµβρίου 1968 Εν Ονόµατι του Βασιλέως

6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 37/65 Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 10/Α/17-1-66) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν: 1) Τους νόµους ΓΠΓ/1911, 6422 34, 501/1937,

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών. Σελίδα 1 από 23 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας Έχοντες υπ όψιν: αυτών. α) Το Α.Ν. 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 132 Εν Αθήναις Τη 31 Ιουλίου 1971 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.510 Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α )

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Σελίδα 1 από 32 Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/22-4-29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV.3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ) ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ν. 2525/1940 Φ.Ε.Κ. 287 τ. Α Άρθρο 63 Έννοια Ορισμός 1 2. Τα φροντιστήρια διακρίνονται εις α) Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, προπαρασκευάζοντα μαθητάς δια τας εισιτήριους εξετάσεις των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται στο χώρο του μηχανοστασίου είτε αυτό είναι πάνω από το φρεάτιο ή κάτω από αυτό ή στην τελευταία κάτω στάση πλαγίως -

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 8-4-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 21Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα