Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ"

Transcript

1 Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν μελαγχολικά: -Τον είδεσ με τα μάτια ςου, γιαγιά, τον βαςιλζα; Τον πρόμαχο του λαοφ, τον ςτρατιώτη κι αυτοκράτορα του γζνουσ; - Αγγελοι τον παρζλαβαν, τον λοφςανε, με μόςχο και με μφρο ζπλυναν τισ πληγζσ του, του ζςτρωςαν να κοιμηθεί ςε κλίνη από βφςο κι αρχάγγελοι με πφρινεσ ρομφαίεσ τον φυλάνε, μζχρι να ζρθει η ώρα του για να τόνε ξυπνήςουν.» Σ. άνςιμαν - Θ Αλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Συν 538 έτη «Ρζκανε ο βαςιλζασ, δεςποινίσ Μαρία;» Στο αςτικό ςαλονάκι του ςπιτιοφ τθσ, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, θ ερϊτθςθ ακουγόταν φυςικι ςαν τθν ανάςα. «Ηει ο βαςιλζασ, δεςποινίσ Μαρία ι πζκανε; Ρεσ μου, πεσ μου, Μαρία, εςφ, θ προςτάτιςςα του ονείρου, εςφ, θ φυλακι νυκτόσ...» «Κοίτα, κόρθ μου --μάτια βουρκϊνουν, γεμίηουν, τρζχουν-- εμείσ μάκαμε να μθ μιλοφμε, μα το χεισ κλειςτό αυτό;» «Ναι, δεςποινίσ Μαρία, είναι κλειςτό το καςετόφωνο». «Εμείσ δε μιλάμε, μα μεσ ςτθν καρδιά μασ το ξζρουμε, ο βαςιλζασ μασ ηει, μαρμάρωςε κι εγϊ ςου λζω και τα ψάρια ςτο Μπαλουκλί κα ξαναγυρίςουν ςτο τθγάνι κι ο βαςιλζασ μασ κα ξεμαρμαρωκεί, αλλιϊσ κανζνασ μασ δεν κα ηοφςε, κόρθ μου, κανζνασ, κα είχαμε πεκάνει. Γιατί να ηεισ αλλιϊσ; Να ςου φζρω λίγο νεραντηάκι ακόμθ, που το ζκαμα με τα χεράκια μου», λζει και ςκουπίηει ευγενικά τα δάκρυά τθσ. Μνιμθ Κωνςταντινουπόλεωσ, Συν 548 έτη Θ δεςποινίσ Μαρία δεν ηει πια. Κι ο βαςιλζασ πζκανε ακόμθ λίγο. Ο βαςιλζασ πεκαίνει λίγο λίγο, πεκαίνει ακόμα μια ςτάλα, όποτε πεκαίνει μια Μαρία. Ο βαςιλζασ πεκαίνει ςτθν Ρόλθ του, ςτθν πόλθ που ο ίδιοσ ονόμαηε «Ελπίδα και χαρά πάντων των Ελλινων», τθν πόλθ του Κωνςταντίνου, μα πεκαίνει κι αλλοφ. Ακοφσ, Μαρία; Ο τελευταίοσ Κωνςταντίνοσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, εκείνοσ που βάφτιςε ξανά τθν πόλθ με το αίμα του, πζκανε, λζνε οι ιςτορικοί -- κείνοσ ο ωραίοσ γζρων, ο άνςιμαν, πίςτευε μάλιςτα πωσ είναι ςοβαρι θ πικανότθτα να κάφτθκε κάτω από τον τόπο που κάποτε φιλοξενοφςε τθν Αγία Τράπεηα ςτον ναό τθσ Αγίασ Κεοδοςίασ, το ςθμερινό Τζμενοσ των όδων (Γκιουλ Τηαμί). Και θ ξεχαςμζνθ λαϊκι παράδοςθ τον κζλει καμμζνο ςτο Βεφά Μεϊντάνι, καταγράφει ο Ν. Ρολίτθσ ςτισ «Ραραδόςεισ». Και ο Φϊτιοσ Κόντογλου με τον Σίμωνα Καρρά ηιτθςαν τθν αγιοποίθςι του το οι μαρμαρωμζνοι δεν αγιάηουν, οι κοιμιςμζνοι αγιάηουν,

2 ζτςι δεν είναι; Μα, ςιμερα μασ κυβερνά θ λογικι κι θ επιςτιμθ, ζτςι δεν είναι; Οι επιςτιμονεσ δεν ξζρουν από αγιότθτα και θ λογικι δεν ξζρει από καρδιά. Ακοφσ, Μαρία; Θ λογικι λζει πωσ ο βαςιλζασ πζκανε και τον ζκαψαν, ο βαςιλζασ δεν μαρμαρϊκθκε, δεν τον φιλοφν αγγζλοι, μθν πζςει ςτα χζρια τθσ τουρκιάσ, δεν τον ηεςταίνει θ κερμότθτα μιασ γθσ ρωμζικθσ, τον παγϊνει --πόςο κρφο είναι το μάρμαρο, πεσ μου;-- γθ αλλόκρθςκθ και δεν ξυπνά. Δεν ξυπνά ο βαςιλζασ. Ακόμθ δεν ξυπνά. Οι πεκαμζνοι δεν ξυπνοφν, αγνι Μαρία, γλυκιά Μαρία. Μόνο οι μαρμαρωμζνοι... Εισ τουσ αιώνασ των αιώνων «Ω, Κωνςταντίνε Βαςιλεφ, Δραγάηθ το πινόμι, ειπζ μου που ευρίςκεςαι; Εχάκθσ ι εκρφβθσ;» Θ λαϊκι μοφςα ιταν θ πρϊτθ και ο Ελφτθσ ο πιο πρόςφατοσ που κρινθςε, με το μοναδικό του λόγο: Κε μου, και τϊρα τι Ρου χε με χίλιουσ να παλζψει χϊρια με τθ μοναξιά του Ροιοσ; Αυτόσ που ξερε μ ζνα λόγο του να δϊςει ολάκερθσ τθσ γθσ να ξεδιψάςει Τι; Ρου όλα του τα χαν πάρει και τα πζδιλά του τα ςταυρόδετα με το τρικάνι του το μυτερό και το τοιχίο που κουβαλοφςε κάκε απομεςιμερο να κρατάει τα γκζμια ενάντια ςτον καιρό ςαν ηόρικο και πθδθχτό βαρκάκι... Μεςθμζρι από νφχτα Και μθτ ζνασ πλάι του Μονάχα οι λζξεισ του οι πιςτζσ που ςμιγαν όλα τουσ τα χρϊματα να αφιςουν μεσ ςτο χζρι του μια λόγχθ από άςπρο φωσ... πάντοτε με μια λζξθ μεσ ςτα δόντια του άςπαςτθ κειτϊμενοσ Αυτόσ, ο τελευταίοσ Ζλλθνασ! Πλοι οι ποιθτζσ. Πλοι όςοι ςιμαναν κάτι γι αυτόν τον τόπο, αναηιτθςαν καινοφριεσ λζξεισ να ντφςουν τον ίδιο, τον αιϊνιο κρινο, τον ακατάπαυςτο κρινο κάκε καρδιάσ ελλθνικισ. Ακόμα και ο «απαιςιόδοξοσ», ο «καταραμζνοσ» Καρυωτάκθσ, ακόμα κι αυτόσ, ζντυςε το κρινο με τισ ελπίδεσ του λαοφ:... Κι εςφάλιςε --οϊμζνανε!-- για πάντα αυτό το ςτόμα που κάκε πίκρα ροφφαγε κι ζχυν ελπίδεσ μόνο. Μαρμαρωμζνε Βαςιλιά, πολφ δεν κα προςμζνεισ. Ζνα πρωί απ τα νερά του Βόςπορου κει πζρα

3 Κε να προβάλει λαμπερόσ μιασ λευτεριάσ χαμζνθσ ο αςθμζνιοσ ιλιοσ. Ω, δοξαςμζνθ μζρα! Κι οι ποιθτζσ κι οι ηωγράφοι κι οι ςυγγραφείσ -- ο αιϊνιοσ αναηθτθτισ, ο Καηαντηάκθσ, «αναμερίηει πατωςιζσ τισ κφμθςεσ που ςτοιβάηονται» και είναι ςίγουροσ μονάχα για ζνα πράγμα: πωσ ο Ραλαιολόγοσ ιταν διάδοχοσ όςων φφλαξαν Κερμοπφλεσ, αγωνίςτθκαν ςτο Μαρακϊνα... Ο Ραλαιολόγοσ ιταν ο τελευταίοσ Ζλλθνασ -- πόςα ςθμαίνει αυτι θ φράςθ... Ο τελευταίοσ Ζλλθνασ ηωγραφίςτθκε ολοηϊντανοσ απάνω ςτο άλογό του από τον Κεόφιλο, και αργότερα, μετά το 22, νεκρόσ, να τον κρθνοφν θ ωμιοςφνθ και θ Ορκοδοξία, από τον Κόντογλου... Και δεν ιταν μόνο οι ωμιοί. Ιταν κι οι ξζνοι, από τθ ρομαντικι Τηοάνα Μπζιλι, που φμνθςε τον Ραλαιολόγο, τοποκετϊντασ τον δίπλα ςτον δικό τθσ ιρωα, τον Γουίλιαμ Γουάλασ (Braveheart), ωσ τον Στ. Τςβάιχ. Αςε τουσ ποιθτζσ, τουσ λογοτζχνεσ, τουσ ηωγράφουσ, ηουν το όνειρο... Μα, ακόμα κι οι πολιτικοί και ςτρατιωτικοί θγζτεσ του τόπου, «που ςτισ φλζβεσ τουσ είχαν αίμα ελλθνικό», τίμθςαν τθ μνιμθ αυτοφ του Κωνςταντι, του Μικροκωνςταντάκθ, που «αφριο δεν παντρεφεται, μα αφριο πεκαίνει», που ςτοίχειωνε τισ προςδοκίεσ τουσ. Ο Κολοκοτρϊνθσ αντζταξε ςτον ερχομό του Πκωνα εκείνθ τθ μεγαλειϊδθ, αντρίκια ριςθ: «Ζχουμε βαςιλζα τον Κωνςταντίνο Ραλαιολόγο ςτθν Ρόλθ».Πταν τον Αφγουςτο του 1920 ο Βενιηζλοσ κλικθκε να υπογράψει τθ Συνκικθ των Σεβρϊν, προςιλκε δφςκυμοσ, γιατί οι υπογραφζσ μπικαν θμζρα Τρίτθ, τθ μζρα που ο βαςιλζασ μαρμάρωςε και θ Ρόλισ Εάλω. Και όπωσ ςθμειϊνει ο άνςιμαν, ο μαρμαρωμζνοσ βαςιλιάσ, «ο τελευταίοσ του γζνουσ Αυτοκράτορασ ιταν κι ο πρϊτοσ που ξεςθκωνόταν ςε όλεσ τισ επαναςτάςεισ τθσ φυλισ και ο αρχιςτράτθγοσ των απανταχοφ τθσ Ελλάδασ μαχθτϊν», ιταν ο οδθγόσ των επαναςτατϊν του 1821, ο επικεφαλισ του Ελλθνικοφ Στρατοφ το και το «Τισ βυηαντινζσ ςθμαίεσ που ζφεραν οι τελευταίοι υπεραςπιςτζσ τθσ Ρόλθσ ςτθν Κριτθ, φψωναν οι Κρθτικοί ςε κάκε εξζγερςθ κατά των κατακτθτϊν. Με βυηαντινζσ ςθμαίεσ ο Κορκόδειλοσ Κλαδάσ αντιμετϊπιςε τουσ Τοφρκουσ πριν ςβιςει ο πρϊτοσ τθσ ςυγκλονιςτικισ Αλωςθσ απόθχοσ... Οι αυτοςχζδιεσ κατά φλάμπουρο και μπαϊράκι ςθμαίεσ κλεφτϊν και αρματολϊν ζφεραν τον δικζφαλον για να υποδθλϊςουν τον ςτρατιωτικό τουσ δεςμό με τον τελευταίο αυτοκράτορα και τθν αυτοκρατορία». Ο Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ ζηθςε 48 χρόνια ωσ άνκρωποσ και ηει πάνω από 500 χρόνια ωσ θμίκεοσ, με μοναδικι λάμψθ και ωραιότθτα, ςε κάκε «πραγματικά ελλθνικι καρδιά»*. Διότι δεν ιταν μόνο θ κυςία του ςθμείο αναφοράσ. Ιταν και εκείνα τα λόγια που ζςβθςαν κάκε πολιτικι του ενζργεια με τθν οποία διαφϊνθςε ο ευςεβισ λαόσ, ιταν εκείνα τα γενναία λόγια ενόσ νεϊτερου Λεωνίδα, προσ τον Μωάμεκ: «Το τθν Ρόλιν ςοι δοφναι, ουτ εμόν εςτί ουτ άλλου των κατοικοφντων ενταφκα. Κοινι γαρ γνϊμθ πάντεσ αυτοπροαιρζτωσ αποκανοφμεν μθ φειδϊμενοι τθσ ηωισ θμϊν». Το πρόςωπο πίςω από το μφθο Ρϊσ γεννιζται ζνασ κρφλοσ, πϊσ ζνασ κρφλοσ μπορεί να εμπνζει αιϊνεσ το ςκλαβωμζνο ρωμζικο και να του δίνει τθ δφναμθ, τζςςερισ αιϊνεσ μετά, να ςθκϊςει κεφάλι; Ο ςπόροσ του μεγαλφτερου κρφλου που γζννθςαν τα τελευταία χρόνια τθσ ιςτορίασ μασ, του κρφλου του Μαρμαρωμζνου Βαςιλιά, βρίςκεται ςτο τραγικό μεγαλείο του τελευταίου μασ Αυτοκράτορα που, ςε αντίκεςθ με τουσ προκατόχουσ του, δεν κζλθςε να τα βρει με τουσ Τοφρκουσ ςτθν τελευταία πράξθ, πιρε μιαν απόφαςθ --τθν απόφαςθ τθσ αντίςταςθσ μζχρι τζλουσ-- να μθν εξαργυρϊςει τθ ηωι του και κάποιο μικρό βαςίλειο ςτο Μυςτρά ι τα νθςιά με τθ Βαςιλεφουςα. Θ ηωι που κυςίαςε ιταν θ ηωι που του

4 χαρίςτθκε δεκαπλάςια -- δωρεάν δϊςατε, δωρεάν κα λάβετε... Θ ηωι που κυςίαςε ιταν θ μόνθ ςτρατιωτικο-πολιτικι περθφάνια τισ κάποτε πανίςχυρθσ αυτοκρατορίασ, που οι ςάρκεσ τθσ είχαν καταςπαραχτεί ιδθ από Τοφρκουσ και Φράγκουσ κι είχε απομείνει θ απογυμνωμζνθ πρωτεφουςά τθσ, ζνα μικρό χωριό, ι μάλλον «μερικά διάςπαρτα μικρά χωριά μεσ ςτα τείχθ» μιασ πόλθφαντάςματοσ του παλιοφ τθσ εαυτοφ τθσ. Ο Κωνςταντίνοσ ΛΑ, ο τελευταίοσ Αυτοκράτορασ, υπιρξε κνθτόσ ωσ τθ ςτιγμι που, ξεπερνϊντασ τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ φφςθ, κυςιάςτθκε «αυτοπροαιρζτωσ», χωρίσ να λυπάται τθ ηωι του. Θ Κερκόπορτα ιταν κι θ πφλθ τθσ δικισ του ακαναςίασ. Ο Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ Δραγάςθσ, ο γεννθμζνοσ ςτισ 9 Φλεβάρθ του 1404 και «μαρμαρωμζνοσ» ςτισ 29 Μαΐου του 1453, ιταν διγενισ. Τζταρτοσ γιοσ και όγδοο από τα παιδιά του Μανουιλ Β Ραλαιολόγου και τθσ πριγκιποποφλασ τθσ Σερβίασ, τθσ Ελζνθσ Δραγάςθ. Ιταν ο μόνοσ από τα παιδιά του ηεφγουσ που χρθςιμοποιοφςε και το επίκετο τθσ μθτζρασ του (Ντραγκάσ-Δράκοσ) και γι αυτό ςυχνά χαρακτθριηόταν ι παρομοιαηόταν με δράκοντα ςτθ γραμματεία τθσ εποχισ, ενϊ ο λαόσ τοφ χάριςε με καυμαςμό το παρατςοφκλι Δράκων, μετά τισ μεγάλεσ του νίκεσ ςε Αχαΐα και Βοιωτία. Μεγάλωςε υπό τθ Δεςποτεία του αδελφοφ του Κεόδωρου, που είχε αναλάβει τον Μοριά από το Θ εξαιρετικά καλλιεργθμζνθ αυλι του Δεςποτάτου ιταν το ςχολειό του και πρϊτοσ του «δάςκαλοσ» ο Ρλικωνασ Γεμιςτόσ. Από τα πιο κοντινά του ςε θλικία αδζλφια, δζκθκε με τον αςκενικό Κωμά, παρά με τον Δθμιτριο, τον κακότροπο, φιλόδοξο κι αδίςτακτο, που επιβουλευόταν το Δεςποτάτο, αλλά και τον κρόνο τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Ο Δθμιτριοσ ιταν αυτόσ που το 1442 ςυμμάχθςε με τουσ Τοφρκουσ ελπίηοντασ να καταλάβει τθν Ρόλθ και το κρόνο τθσ. Τότε, ερχόμενοσ τάχιςτα με ςτρατό, ο Κωνςταντίνοσ ζςωςε το βαςιλζα του κι αδελφό του, τον Λωάννθ Λ -- εκείνθ τθν περίοδο ζχαςε και τθ δεφτερθ ςφηυγό του, τθν Αικατερίνθ Γατελοφηου. Είχε προθγθκεί ζνασ ςφντομοσ γάμοσ (πολιτικοφ) ςυμφζροντοσ. Το Μάρτθ του 1428, ο Κωνςταντίνοσ ιρκε ςε γάμο με τθν πριγκίπιςςα Μαγδαλζνα τθσ Θπείρου, ανιψιά του κυβερνιτθ τθσ Θπείρου Μάριο Τόκκο, θ οποία πζκανε δφο χρόνια αργότερα. Θ προίκα του γι αυτόν το γάμο ιταν όλα τα εδάφθ του Τόκκο ςτθν Ρελοπόννθςο, από όπου και ξεκίνθςε τισ εκςτρατείεσ του κατά των Φράγκων και των Τοφρκων. Από νεαρι θλικία επζδειξε ςτρατιωτικζσ και διοικθτικζσ ικανότθτεσ. Ξεχϊριηε από όλα τα αδζρφια για τον καλό αν και αυςτθρό του χαρακτιρα. Νζοσ ακόμα διοίκθςε τισ γαίεσ του κυρ-μανουιλ ςτθν Ταυρικι Χερςόνθςο και οι ικανότθτζσ του ιταν τζτοιεσ που γριγορα κλικθκε να αναλάβει, μαηί με τα αδζλφια του, τθ διοίκθςθ του Δεςποτάτου του Μορζωσ. Πταν ο Αυτοκράτωρ Λωάννθσ Λ Ραλαιολόγοσ μετζβθ ςτθν Λταλία για τθν περίφθμθ «Σφνοδο τθσ Φεράρασ-Φλωρεντίασ» και οι αδερφοί του ανζλαβαν τα θνία ςτθν Ρελοπόννθςο, εν ζτει 1437, εκείνοσ ανζλαβε τθ διοίκθςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Ο αδερφόσ του Κεόδωροσ ενοχλικθκε, ςυνειδθτοποιϊντασ ότι ο Λωάννθσ προετοίμαηε για διάδοχό του τον Κωνςταντίνο. Θ ςχζςθ τουσ αποκαταςτάκθκε κάπωσ όταν ο Κωνςταντίνοσ δζχτθκε να ανταλλάξει τισ κτιςεισ που είχε ςτθ Κράκθ με το Δεςποτάτο του Μυςτρά. Ο Κεόδωροσ ικελε να είναι κοντά ςτθν Κωνςταντινοφπολθ για να καταλάβει το κρόνο μόλισ πζκαινε ο Λωάννθσ, αλλά τον πρόλαβε θ πανϊλθ. Ρζκανε ςτθ Κράκθ, το καλοκαίρι του 1448, τρεισ μινεσ πριν από τον Αυτοκράτορα. Ο νζοσ δεςπότθσ του Μυςτρά, Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ, τοποκζτθςε τον αδελφό του, τον Κωμά, δεςπότθ ςτθ Γλαρζντηα για να φυλά τθ δυτικι ακτι και άρχιςε να προετοιμάηει τθ μεγάλθ του εκςτρατεία για τθν απελευκζρωςθ οφμελθσ και Κεςςαλίασ - - το βαςίλειό του ςφντομα εκτεινόταν ωσ τθν Ρίνδο. Ο ςτρατόσ του Μοριά, υπό τον Κωνςταντίνο,

5 απελευκζρωςε τθν Ρελοπόννθςο από τουσ Φράγκουσ τθσ Αχαΐασ, που είχαν εγκαταςτακεί εκεί από τθν εποχι των Σταυροφοριϊν. Οι τελευταίεσ νίκεσ ςτθν ιςτορία του Βυηαντίου ιταν δικζσ του -- ο «Δράκοσ» μαηί με τον αδελφό του, τον Κωμά, απελευκζρωςαν οφμελθ και Κεςςαλία. Οι γαίεσ αυτζσ επανακτικθκαν το 1446 από τον Μουράτ Β, τον εμπνευςτι των ταγμάτων των γενιτςάρων -- οι Τοφρκοι ιταν εδϊ και δεκαετίεσ ςτα Βαλκάνια και οι δυνάμεισ τουσ ιταν ιςχυρζσ-- αλλά αυτό μάλλον ζδινε μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ ρωμζικεσ νίκεσ. Με τθν επιςτροφι του Λωάννθ, το 1440, ζφυγε και πάλι για το Μοριά για να επιςτρζψει το 1442, βοθκϊντασ ςτρατιωτικά τον αδερφό αυτοκράτορα, που ιταν αντιμζτωποσ με το ςτρατό του Δθμθτρίου Ραλαιολόγου, ενιςχυμζνο από δυνάμεισ του ςουλτάνου. Το 1443 επζςτρεψε ςτθν Ρελοπόννθςο. Θ αναδιοργάνωςθ τθσ διοίκθςθσ --ςτρατιωτικισ και πολιτικισ-- και θ άμυνα τθσ Ρελοποννιςου ιταν από τα πρϊτα μελιματά του Δεςπότθ. Ζχτιςε τείχθ (Εξαμίλι), αναςυγκρότθςε το ςτρατό, αλλά δεν κατόρκωςε να ςταματιςει τισ δυνάμεισ του Μουράτ Β και το βαρφ του πυροβολικό, που ζριξε τα τείχθ. Ζγινε φόρου υποτελισ ςτον Μουράτ, που είχε ςπείρει το κάνατο ςτθν Ρελοπόννθςο -- οι τουρκικζσ δυνάμεισ είχαν καταςφάξει τον άμαχο πλθκυςμό, ανοίγοντασ το δρόμο τουσ για τθν Αχαΐα και δίνοντασ τζλοσ ςτα όποια όνειρα του Κωνςταντίνου για αντεπίκεςθ. Ωςτόςο, ο αγϊνασ του κι θ προςωπικότθτά του τον ζκαναν αγαπθτό ςε όλο το ρωμζικο. Με το κάνατο του άτεκνου Λωάννθ, ςτισ 31 Οκτωβρίου 1448, εκλζχτθκε Αυτοκράτορασ Κωνςταντινουπόλεωσ και ςτζφκθκε ςτο Μυςτρά**, ςτισ 6 Λανουαρίου του Θ επιλογι του -- παρότι ιδθ διεκδικοφςε το κρόνο ο Δθμιτριοσ, που ζφταςε αμζςωσ ςτθν πόλθ-- ζγινε από τθν εςτεμμζνθ μθτζρα τουσ. Θ Ελζνθ επζμεινε και κζρδιςε το κρόνο για τον Κωνςταντίνο, με τθν υποςτιριξθ του λαοφ τθσ Ρόλθσ και του Κωμά, εκ των αδελφϊν. Μπικε ωσ Αυτοκράτορασ ςτθν πόλθ ςτισ 12 Μαρτίου, φτάνοντασ από τθ κάλαςςα, ςυνοδευόμενοσ από καταλανικζσ γαλζρεσ. Ζδωςε ςτον Κωμά και ςτον Δθμιτριο το Δεςποτάτο του Μορζωσ -- οι όρκοι πίςτεωσ ςτον νζο Αυτοκράτορα από τουσ αδελφοφσ του δεν ζγιναν ιδιαίτερα πιςτευτοί. Ο Κωνςταντίνοσ, Αυτοκράτωρ των ελάχιςτων εδαφϊν που ζχουν απομείνει από τθν άλλοτε κραταιά Ανατολικι ωμαϊκι Αυτοκρατορία, προςπάκθςε να ςυγκροτιςει το ςτρατό και να αυξιςει τισ άμυνζσ τθσ. Ζχτιςε ςτον Βόςπορο το οφμελθ Χιςάρ, ζβαλε φρουρζσ, διόρκωςε τον οπλιςμό. Στο πλευρό του ςτεκόταν ο πλθκυςμόσ τθσ Ρόλθσ, που τον αγαποφςε και τον καφμαηε. Ο γεροδεμζνοσ ςτρατιωτικόσ, που είχε δείξει γενναιοψυχία ςτουσ αδελφοφσ του και πολεμικι ανδρεία ςτισ μάχεσ του, λατρευόταν από τουσ υπθκόουσ του -- μια αγάπθ που ιταν ίςωσ θ μόνθ του ανταμοιβι ςτθ δφςκολθ ηωι που τον περίμενε, αυτά τα λίγα χρόνια που απόμεναν για να πζςει κι θ Ρόλθ, μετά το χάςιμο ςχεδόν όλων των εδαφϊν τθσ Αυτοκρατορίασ, εκείνουσ τουσ τελευταίουσ τρεισ αιϊνεσ. Θ πολιτικι του κρίςθ τοφ υπαγόρευςε να μθν αλλάξει τα ςυμφωνθκζντα από τον αδελφό και προκάτοχό του ςτθ Φλωρεντία. Ο Κωνςταντίνοσ ςυνζχιςε τθν ενωτικι ςτάςθ, υποςτθριηόμενοσ μάλιςτα από τον ανκενωτικό --και κφριο ιςτορικό τθσ Αλωςθσ-- Σφραντηι, ο οποίοσ επικυμοφςε τθν «κατ οικονομίαν» ζνωςθ, μια παράκαμψθ από τον ορκόδοξο δρόμο που γινόταν για το καλό τθσ Εκκλθςίασ και δεν ςιμαινε ότι, όταν περνοφςαν οι δφςκολεσ μζρεσ, θ Εκκλθςία δεν κα μποροφςε να ξαναβρεί τον ορκό δρόμο. Μάλιςτα, ο Σφραντηισ ιταν εκείνοσ που πρότεινε, πολιτικά ςκεπτόμενοσ πάντα, ςτον Αυτοκράτορα, να παντρευτεί και πάλι --μετά το κάνατο του Μουράτ, το τθ χιρα του ςουλτάνου, τθ χριςτιανι πριγκίπιςςα Μάρα τθσ Σερβίασ, που αςκοφςε επιρροι ςτο νζο ςουλτάνο, τον Μεχμζτ Β. Θ ςουλτάνα, ωςτόςο, αρνικθκε τθν πρόταςθ. Είχε υποςχεκεί, αν γλίτωνε ποτζ από το χαρζμι, να ηιςει ςε παρκενία τα υπόλοιπά τθσ χρόνια. Θ επόμενθ επίλεκτθ νφφθ ιταν θ κόρθ του βαςιλιά τθσ Γεωργίασ, Γεϊργιου, μια ορκόδοξθ νφφθ που κα θρεμοφςε κάπωσ τουσ

6 ανκενωτικοφσ. Τα προξενεία ζφυγαν για τθ Γεωργία, αλλά πριν εκείνθ ξεκινιςει για τθν Ρόλθ, ο Κωνςταντίνοσ δεν ηοφςε πια... Ραρά τθν ενωτικι ςτάςθ του Αυτοκράτορα, που γνωρίηοντασ το ενδιαφζρον του Μωάμεκ Β, για τθν Κωνςταντινοφπολθ προςπακοφςε να ςυγκινιςει τθ Δφςθ και ηθτοφςε μια ακόμα φορά βοικεια από τα χριςτιανικά κράτθ, θ βοικεια δεν κα ερχόταν ποτζ. Ραρότι ο νζοσ ςουλτάνοσ είχε ορκιςτεί πάνω ςτο Κοράνι τθν ακεραιότθτα τθσ Ρόλθσ, δεν είχε γίνει πιςτευτόσ. Κα πατοφςε τον όρκο του με τθν πρϊτθ αφορμι, όπωσ κι ζγινε, όταν ο Κωνςταντίνοσ του ηιτθςε να καταβάλει κάποιο παλαιότερα ςυμφωνθκζν ποςό, αναφζροντασ ςτθν επιςτολι του ότι ςτθν αυλι του φιλοξενοφςε ζναν διεκδικθτι του κρόνου του Μωάμεκ. Ιδθ, από τθν πρϊτθ χρονιά τθσ βαςιλείασ του, ο Μωάμεκ άρχιςε να λαμβάνει μζτρα ενδεικτικά τθσ επικετικισ του διάκεςθσ. Τα βαςίλεια τθσ Δφςθσ --με εξαίρεςθ αυτό του Αλφόνςου Ε τθσ Αραγόνασ που πρότεινε να θγθκεί εκςτρατείασ με αντάλλαγμα το κρόνο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, προςφορά που φυςικά δεν ζγινε δεκτι-- ιταν απαςχολθμζνα ςτουσ δικοφσ τουσ πολζμουσ ι ςτθν ανόρκωςι τουσ από τα καταςτροφικά αποτελζςματα πολφχρονων πολζμων. Ο μόνοσ που κα μποροφςε να υποχρεϊςει τουσ δυτικοφσ να βοθκιςουν, ιταν ο Ράπασ Νικόλαοσ ο Δ. Κι αυτό ςιμαινε ολοκλιρωςθ των ςυμφωνιϊν τθσ Φλωρεντίασ. Ζτςι, ο Κωνςταντίνοσ επζτρεψε ςτον καρδινάλιο Λςίδωρο, ζναν Ζλλθνα ρωμαιοκακολικό, απεςταλμζνο και πρζςβθ του Ράπα ςτθν Ρόλθ, να λειτουργιςει ςτθν Αγία Σοφία το Ο Κωνςταντίνοσ «είχε πλθρϊςει το αντίτιμο που είχε ηθτθκεί για τθ δυτικι βοικεια και είχε εξαπατθκεί».* Θ βοικεια δεν ερχόταν από πουκενά. Και ο Κεόσ κα εγκατζλειπε τθν Ρόλθ, που είχε πζςει ςτθν αμαρτία τθσ αίρεςθσ, τθ μεγαλφτερθ όλων των αιρζςεων, όπωσ κφμιηε ςε κάκε ευκαιρία ο γζροντασ Γεννάδιοσ... Τον ίδιο καιρό, ο Μωάμεκ διλωνε ςτον φιλειρθνικό βεηίρθ του, τον Χαλίλ: «Ζνα πράγμα κζλω. Δϊςε μου τθν Κωνςταντινοφπολθ». Με τισ ακτζσ και τα εδάφθ περί τθν Ρόλθ υπό τον ζλεγχό του, με τα κανόνια του Ουρβανοφ να ενιςχφουν τον πολυάρικμό ςτρατό του, ο Μωάμεκ ςχεδίαηε και οργάνωνε τθν κατάλθψθ τθσ Ρόλθσ. Αρχζσ Απριλίου του 1453, αμζςωσ μετά το Ράςχα των Ελλινων, ο ςουλτάνοσ απζκτθςε τον τίτλο του πολιορκθτι, με ζναν ςτρατό αρικμθτικά και τεχνικά πολφ ανϊτερο και με υψθλότατο θκικό, ςε αντίκεςθ με το λαό τθσ «Αυτοκρατορίασ» που πίςτευε ότι κα τιμωροφνταν για τθν αίρεςθ τθσ Ζνωςθσ μετά τθ Φεράρα-Φλωρεντία. Ωςτόςο, αναγνϊριηαν τθ γενναιότθτα κάποιων «μοιραίων τρελϊν» του δυτικοφ κόςμου που ζφταςαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, για να βοθκιςουν τθν παλιά βαςιλεφουςα τθσ χριςτιανοςφνθσ να αμυνκεί ενάντια ςτουσ απίςτουσ. Τα ονόματα των Ενετϊν που μόνοι τουσ προςφζρκθκαν να βοθκιςουν, ςϊηονται ςτθν λίςτα που κατάρτιςε --ζνα πολφτιμο ιςτορικό ντοκουμζντο-- ο ςυμπατριϊτθσ τουσ Νικολό Βάρβαρο. Οριςμζνοι κα εγκατζλειπαν από δειλία τθν πόλθ ςτισ 26 Φεβρουαρίου του 1453, υπό τον Ριζτρο Νταβάτηο, αρκετοί όμωσ, ζμειναν να πεκάνουν ςτθ πάλαι ποτζ βαςίλιςςα των πόλεων. Κάποιοι Γενουάτεσ άρχοντεσ, ντροπιαςμζνοι από τθ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςισ τουσ, εξόπλιςαν με δικά τουσ ζξοδα μικρά ςτρατιωτικά ςϊματα και ιρκαν ςτθν Ρόλθ. Από τθν Καταλονία ζφταςαν ζμπειροι ναφτεσ, που οργανϊκθκαν υπό τον Καταλανό πρόξενο Ρζρε Χοφλια. Από τθν Καςτίλθ ιρκε ο γενναίοσ ευγενισ Δον Φρανκίςκο δε Τολζδο, που επζμενε ότι είχε αίμα Κομνθνϊν ςτισ φλζβεσ του και αποκαλοφςε «ξάδελφο» τον Κωνςταντίνο. Ο Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ βρζκθκε ςτα τείχθ από τθν πρϊτθ μζρα τθσ πολιορκίασ τθσ, δίπλα ςτουσ ςτρατιϊτεσ του, δίπλα ςτον Λουςτινιάνθ, τον μόνο με τον οποίο μποροφςε να μοιράηεται τισ ςκζψεισ του. Θ πόλθ άντεξε, με πολλζσ δυςκολίεσ, ωσ τισ 29 Μαΐου του Στισ 28 του μθνόσ, ο

7 βαςιλιάσ κι ο λαόσ λειτουργικθκαν ςτθν Αγία Σοφία. Ξθμερϊνοντασ θ Τρίτθ 29 Μαΐου, οι γενίτςαροι, το εκλεκτότερο ςϊμα του τουρκικοφ ςτρατοφ, είχαν κατορκϊςει να ειςζλκουν ςτθν Ρόλθ από τθν Κερκόπορτα. Αν και οι υπεραςπιςτζσ τθσ Βαςιλεφουςασ --με τον Κωνςταντίνο ανάμεςά τουσ-- αγωνίηονταν γενναία, το θκικό τουσ κα πλθγωνόταν όταν γινόταν γνωςτόσ ο ςοβαρόσ τραυματιςμόσ του Λουςτινιάνθ. Ο κάνατοσ του Κωνςταντίνου ΛΑ ζγινε γνωςτόσ αρκετζσ ϊρεσ μετά τθν κατάλθψθ τθσ Ρόλθσ από τουσ Οκωμανοφσ. Θ ςορόσ του αναγνωρίςτθκε από τα αυτοκρατορικά του πορφυρά πζδιλα -- είχε πζςει ςτισ γραμμζσ του μετϊπου, αρνοφμενοσ να διαφφγει, όπωσ πολλοί ςυμβουλάτορεσ τοφ πρότειναν. Στθ ςυνείδθςθ του ρωμζικου, ο Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ Δραγάςθσ δεν πζκανε ποτζ. Σημειώςεισ: * Σ. άνςιμαν, Θ Αλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, εκδ. Μπεργαδι. ** Υπάρχει θ άποψθ ότι ο Κωνςταντίνοσ ποτζ δεν ςτζφτθκε κανονικά Αυτοκράτορασ (βλ. Δοφκασ op. Cit. XXXIV, ςελ Βογιατηίδθσ «Το πρόβλθμα τθσ ςτζψεωσ Κωνςταντίνου του Ραλαιολόγου») γιατί ςτζφτθκε από μθτροπολίτθ και όχι από Ρατριάρχθ, κάτι που δεν είχε ξαναςυμβεί ςτα χρονικά του Βυηαντίου, με τθν εξαίρεςθ τθσ Νίκαιασ. Οι λόγοι ιταν και κρθςκευτικοί -- ο τότε Ρατριάρχθσ Γρθγόριοσ Μάμμασ, είχε αποκθρυχτεί από το μεγαλφτερο μζροσ του κλιρου. Λαμπρινι Χ. Κωμά Η γράφουςα ευχαριςτεί για τη βοήθειά του τον φίλο καθηγητή Γεώργιο Μπάλογλου.

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες

Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Του Αναπλιού τ' Αγάλματα εξιστορούν με ρίμες Ασκληπιάδα Κυριάκου Αντί προλόγου Ανάπλι. Η πόλη η µαγευτική που σαγηνεύει και ταξιδεύει τον καθένα µέσα στο χρόνο. Το πεφταστέρι φωτεινό, ξαγρυπνά πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99 ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε κα δεχόμουν, εγϊ τουλάχιςτον, με ευχαρίςτθςθ τθ ςφμπραξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ

17:1-5 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΝΗ 17 Αποκάλυψη 17:1 Και ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Εκφωνήθηκε στις 10 Μαΐου 2009 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βιγλιώτισσας από τον Δ/ντή του Α Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως κ. Γεώργιο Μαμάκη Πίστευα πως ερχόμαστε στον πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα