ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ"

Transcript

1 Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010, ςτο δθμοτικό κερινό κινθματογράφο ςτθν Πρζβεηα. Σο κείμενο αναγνϊςκθκε και ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου που ζγινε ςτθ τοά του βιβλίου ςτισ 14 Ιανουαρίου 2011] Γιάννθσ Ρζντηοσ Παρζλαβα με μεγάλθ χαρά και, πριν να το διαβάςω κατά τθν δικι του διάταξθ και τθ λογικι τθσ φλθσ του, διζτρεξα με ποικίλα ςυναιςκιματα περιζργειασ και ανυπομονθςίασ το βιβλίο του φίλου Πάνου Μουρεηίνθ ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ. Πότε πθδϊντασ από κεφάλαιο ςε κεφάλαιο, πότε αποκρυπτογραφϊντασ εικόνεσ και πότε ακολουκϊντασ φανταςτικζσ προςωπικζσ διαδρομζσ ςτο χϊρο και το χρόνο, ςτο τότε και το τϊρα ι ανάμεςα ςτο χκεσ και το ςιμερα. Δεν πρζπει να κεωρθκεί ανορκόδοξο που ςπεφδω να εκκζςω προςωπικζσ μου εντυπϊςεισ ςε ςχζςθ με το βιβλίο, πριν καν ςασ μιλιςω για το περιεχόμενό του. Αυτό επιτρζψτε το μου, ςασ παρακαλϊ, γιατί το βιβλίο μιλάει πολφ για τουσ «δικοφσ μου», όλουσ όςουσ ο Θεόσ μασ άφθςε να ηοφμε για δεφτερθ φορά τθ «δεκαετία του 60». Η πρϊτθ φορά ιταν τότε, ςτα δφςκολα μετά τον πόλεμο χρόνια, που ιμαςταν παιδιά, το 1950 και το 1960 και θ δεφτερθ φορά είναι ςιμερα, για τουσ δικοφσ μου ςυνομθλίκουσ που ηουν τϊρα πάλι τα δικά τουσ «εξιντα» ωσ εξθντάρθδεσ plus. Πρόκειται για τουσ τότε λίγο μεγαλφτερουσ από τον Πάνο εφιβουσ ςτουσ οποίουσ αναφζρεται πολφ γενναιόδωρα και με τόςθ αγάπθ ο ςυγγραφζασ. Γιατί βζβαια το πρωτότυπο αυτό βιβλίο είναι απογραφι ςχζςεων αγάπθσ και κατάκεςθ χυμϊν ψυχισ για τισ τότε νεαρζσ θλικίεσ. Όςο για τισ μεγαλφτερεσ γενιζσ, που με τόςθ παρατθρθτικότθτα και ςεβαςμό απεικονίηονται και ξεπθδοφν

2 ςτισ ςελίδεσ του βιβλίου, ςτισ δουλειζσ τουσ, ςτο χρόνο τθσ ανάπαυλασ και ςτουσ δρόμουσ, δεν κρφβω πωσ μερικά πρεβεηάνικα ονόματα, που ςυνάντθςα ςτισ ςελίδεσ του βιβλίου, Χαρίτοσ, Ευρυβιάδθσ, Ευκφφρων, Αιμίλιοσ, Χρυςόςτομοσ, ίμοσ και άλλα, τα περιςςότερα, με μοναδικι ςτο μυαλό μου, για πολλά χρόνια, αναφορά ςε ςυγκεκριμζνουσ ανκρϊπουσ, με κακιλωςαν. Με κακυςτζρθςαν μάλιςτα ςτθν ανάγνωςθ αφοφ μου ζφεραν ςτο νου εκείνεσ τισ ςτιγμζσ που για πρϊτθ φορά είχα ακοφςει τα ονόματα και είχα ςυναντιςει αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Ναι. Είχαν βάλει μια ανεξίτθλθ πρεβεηάνικθ ςφραγίδα πάνω ςτθ δικι μου ηωι. Όπωσ άλλωςτε τα κοριτςίςτικα πρεβεηάνικα ονόματα τθσ Κάτιασ, τθσ Αμαλίασ, τθσ Λόλασ και τθσ Καρτερίασ. Να προςκζςω πωσ ακόμα και θ λζξθ του τίτλου το ΕΡΓΙΑΝΙ με ζκανε να ςταματιςω και να ςκεφτϊ. Ομολογϊ πωσ μζχρι τϊρα νόμιηα πωσ θ λζξθ είναι ΙΡΓΙΑΝΙ, όπωσ το προφζραμε, ςιργιάνι ςιργιανάω, και όχι ΕΡΓΙΑΝΙ όπωσ το ζχουμε ακοφςει και από μερικά τραγοφδια που φαντάηομαι το αποδίδουν ςωςτά. Με κάκε γραμμι του λοιπόν το βιβλίο με ταξίδεψε ςτθν Πρζβεηα εκείνων των θμερϊν, αυτι που, εμείσ τουλάχιςτο, κεωροφμε ακόμα ωσ τθν κανονικι, τθν πρότυπθ και μοναδικι Πρζβεηα. Σθν Πρζβεηα με τισ γειτονιζσ. Σθν Πρζβεηα πριν από το γφψο τθσ ρυμοτόμθςθσ, το μπετόν τθσ πολυκατοικιοποίθςθσ και το ποδοπάτθμα (ςτο γκάηι) τθσ αυτοκίνθςθσ. Σθν Πρζβεηα με το παλιό μεςαιωνικό χρϊμα των τειχϊν και τθσ τάφρου, που αναδεικνφεται ςτισ φωτογραφίεσ, για το οποίο κα μποροφςαμε να είμαςτε υπεριφανοι... Δεν ξζρω αλλά ζχω τθν εντφπωςθ πωσ μετά τθ ςχεδόν εκδικθτικι παρζμβαςθ τθσ οικοπεδοποίθςθσ και του τετραγωνιςμοφ του χϊρου τθσ πόλθσ μασ, με περιφρόνθςθ των παραδοςιακϊν καμπυλϊςεων τθσ και αφανιςμό των γειτονιϊν τθσ, παρότι μεγαλφτερθ πια, θ Πρζβεηα μίκρυνε! Θα εξθγθκϊ διαβάηοντασ δυο ςυνεχιςτά αποςπάςματα από το κείμενο (ςελ ), Άλλθ μια μζρα του Ιουνίου του 1957 * +. Ανθφορίηουμε τθν οδό *Γεωργίου Β ςθμερινι+ Χρίςτου Κοντοφ που οδθγεί ςτον Άι-Λια. τθν πρώτθ αλάνα που ςυναντάμε, μπροςτά από το ςπίτι του Αιμίλιου Καρτεηίνθ και του τάκθ Λάηαρθ, όπου και ο πλάτανοσ, βλζπουμε μια κομπανία από παιδιά να παίηει ςκλιτη-μιτη. Είναι οι πφροσ Κάςκαρθσ, Δθμθτράκθσ Νάνοσ, Νίκοσ Καρτεηίνθσ, Φίλιπποσ Καρτεηίνθσ, Πάνοσ Λάηαρθσ, και αυτι τθ ςτιγμι εμφανίηεται ο Γιάννθσ Λιαροκάπθσ με το ποδθλατάκι το μικρό με τισ δφο ρόδεσ. Οι άλλοι ςταματοφν το παιγνίδι, για ν αςχολθκοφν με το ποδιλατο του Γιάννθ. Θα πρζπει να ςθμειώςουμε ότι ο Γιάννθσ Λιαροκάπθσ μαηί με τον Βαγγζλθ Σςαντοφλα, τον Βαγγζλθ Σηίμα ςτο Σηαβαλοχώρι και τον Πάνο Καράμπελα είναι τα πρώτα παιδάκια που κυκλοφοροφν με ποδθλατάκια με δφο ρόδεσ ςτισ γειτονιζσ τισ πόλθσ μασ, με αποτζλεςμα να ςυγκεντρώνουν τθν περιζργεια και το καυμαςμό των άλλων παιδιών. Σο οδοιπορικό δε ςταματά εδϊ. υνεχίηουμε το δρόμο μασ και φκάνουμε μπροςτά ςτον Άι-Λια. Εδώ ςυναντάμε το Γιώργο Μπαςοφλθ, τον Θωμά Οικονόμου, τον Βφρωνα Οικονόμου, τον Κυριάκο Λωλό, τον Φόρο Κόκθ και τον Πάνο Κόκθ να παίηουν «ανάςταςθ». Πιο πζρα λίγο ο Περικλισ Κόκθσ, ο Πάνοσ Μπαςοφλθσ, ο Αποςτόλθσ Κόκθσ, ο Σάκθσ Οικονόμου και ο Χριςτοσ Οικονόμου παίηουν κυνθγθτό. Οι φωνζσ τουσ αντιλαλοφν ς όλθ τθ γειτονιά. ε λίγο ςταματάνε και πάνε όλοι να περάςουν τθν Ντάπια, που είναι πίςω από τθν εκκλθςία,

3 για να παίξουν μπάλα πίςω από τα γκολπόςτ του καινοφριου γθπζδου. Θα πρζπει να αναφζρουμε εδώ ότι για δυο παιδιά τθσ παρζασ αυτισ, το Γιώργο το Μπαςοφλθ και τον Κυριάκο το Λωλό (τερματοφφλακα) ςυηθτοφν ς όλθ τθν Πρζβεηα πωσ κα γίνουν καλοί ποδοςφαιριςτζσ. Με τθν αναφορά ςτισ δυο γειτονιζσ αλλά χάρθ ςτθν πυκνότθτα, το γζμιςμα, που δθμιουργεί θ παιδικι ανκρϊπινθ παρουςία, αυτά τα πενιντα - εκατό μζτρα που απεικονίηονται, ηωντανεφουν παίρνοντασ άλλεσ διαςτάςεισ. Ποιοσ κα ζλεγε πωσ περιγράφονται εδϊ μόνο ζνα-δφο λεπτά διαδρομισ αφοφ όλοσ αυτόσ ο δρόμοσ, θ Χρίςτου Κοντοφ, με το αϊτάν Παηάρ μζςα τθσ, δεν παίρνει παρά 5-6 λεπτά να τθν κατεβείσ; Όςο για το ανζβαςμα βοθκοφςαν τα ουηερί και οι ταβζρνεσ Ο φίλοσ ςυγγραφζασ με τθν ηωντανι περιγραφι που κάνει ςτον πρεβεηάνικο χϊρο και με τθν εξαιρετικά επιμελθμζνθ αναπαράςταςθ και αναφορά κάκε γωνιάσ κακϊσ και με τθν «ενανκρϊπιςι» τουσ πετυχαίνει να μασ κάνει να δοκιμάςουμε πάλι τα ςυναιςκιματα εκείνθσ τθσ εποχισ ς εκείνθ τθ μεγάλθ Πρζβεηα. Σο βιβλίο είναι μια κατάφαςθ του «εμείσ», του ζξω, του κοινοτικοφ και ομαδικοφ πνεφματοσ και του δθμόςιου χϊρου. Ακόμα και τα εςωτερικά του είναι εξωςτρεφι, φωτεινά, εορταςτικά. ε όρουσ χϊρου είναι θ αποκζωςθ του οικιςτικοφ ιςτοφ από τθν «Παλόμα» μζχρι τα «Πευκάκια» και από τθν Παραλία μζχρι τθν Ντάπια. (Για όςουσ το επιτρζπουν, είναι θ άρνθςθ κάποιου Καλλικράτθ). Είναι θ ίδια θ Πρζβεηα. Είναι, πολφ περιςςότερο, μια πραγματικά ερωτικι ματιά ςτθν ίδια τθν Πρζβεηα και μζςα από αυτι ςτισ Πρεβεηάνεσ και ςτουσ Πρεβεηάνουσ, όπωσ ακριβϊσ το αιςκάνεται ζνασ ζφθβοσ, τθ κζςθ του οποίου παίρνει ο ςυγγραφζασ. Που πάντωσ δεν παραλείπει να ςτρζψει με κλίψθ το βλζμμα και ςε εκείνουσ, νζουσ ακόμα, που είχαν τότε χακεί αδόκθτα. Η αναφορά του τόςο ιδιαίτερου ονόματοσ του Πφρρου Σόλια ασ αποτελζςει και από μασ ςτιγμι μνθμοςφνθσ για όλα τα κεκοιμθμζνα πρεβεηανιτόπουλα. Δεν είμαι ποιθτισ, οφτε ςκθνοκζτθσ, οφτε χορογράφοσ. Μπορϊ λοιπόν απαρεξιγθτα να ςασ πωσ πωσ αυτι θ λικυκοσ αγνοφ πρεβεηάνικου αίματοσ, αυτι θ κιβωτόσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ μασ, που είναι το βιβλίο του Πάνου Μουρεηίνθ, κα μποροφςε πολφ καλά να ιςοηυγιςκεί με ςυλλογζσ από μοναδικοφσ ςτίχουσ και ςτροφζσ, να ηωντανζψει ζνα ςτόριμπορντ με καυμαςτά κινθματογραφικά πλάνα ι να προςφζρει ζμπνευςθ για πανζμορφεσ φιγοφρεσ μπαλζτου ι για ςκθνζσ μιασ πρεβεηάνικθσ ροκ όπερασ. Μζςα από το πρίςμα των δικϊν μου εμπειριϊν και επαγγελματικϊν αςχολιϊν, προςζγγιςα το βιβλίο και το είδα ενταγμζνο, ςε ζνα ςυνεκτικό τετράπλευρο δθμιουργικϊν δράςεων ι κλάδων. Σο ΕΡΓΙΑΝΙ είναι πρϊταπρϊτα μια παιγνιϊδθσ και χαριτωμζνθ πρεβεηάνικθ λαογραφία μζςα από τα μάτια ενόσ παιδιοφ και μετζπειτα εφιβου, με όλα εκείνα τα ςτοιχεία περιγραφισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθσ βιοπάλθσ, των εκίμων και τθσ ςχόλθσ, κακϊσ και των δθμόςιων εξιδανικεφςεων που ςυντθρεί θ κάκε κοινωνία για τισ ςχζςεισ των δφο φφλων. Και ανάμεςα ι γφρω από όλα αυτά αναδφεται μια εικονογραφία τθσ μεταπολεμικισ υπανάπτυξθσ ιδίωσ χάρθ ςτο πλοφςιο φωτογραφικό υλικό ςτο οποίο διακρίνονται και οι πάντα εντυπωςιακζσ ςυνκζςεισ του Γιϊργου Καβάγια. Πρζπει βζβαια να υπογραμμίςουμε πωσ ο ςυγγραφζασ φρόντιςε με μεγάλθ επιμζλεια να ςχολιάςει εφςτοχα τθν κάκε φωτογραφία αναηθτϊντασ τα ονόματα όλων ςχεδόν των εικονιηομζνων προςϊπων.

4 ε δεφτερο επίπεδο και ςε επιμζρουσ κεωριςεισ, το βιβλίο του Πάνου Μουρεηίνθ μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςαν μια πρεβεηάνικθ αςτικι ιςτορία αφοφ καταπιάνεται με εκδθλϊςεισ τθσ ιςτορικισ κίνθςθσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο τθσ Πρζβεηασ. Να ποφμε πωσ δεν πρόκειται απλά για μια τοπικι ρωμαντικι ιςτορία και πωσ χρειάηεται κάποιοσ προϊδεαςμόσ για να αναςφρει κανείσ τα ςθμαντικά αςτικοϊςτορικά ςτοιχεία που ςυμπεριλαμβάνονται. Θα γίνω ςαφζςτεροσ εάν επιςθμάνω από το βιβλίο το ονοματολόγιο τθσ ςελίδασ 201 όπου αναγράφονται οι τριάντα περίπου κακθγθτζσ και κακθγιτριεσ του εξαταξίου γυμναςίου ςτθν περίοδο Σι παρατθροφμε; Ζνα ζωσ τζςςερα το πολφ πρεβεηάνικα ονόματα, Λευτζρθσ Μπιτηιλζκθσ, οι δυο νεοτοποκετθκζντεσ τότε Μιχάλθσ Κατςαοφνθσ και Μιχάλθσ Αυδίκοσ κακϊσ και ο ςχολίατροσ Ανδρζασ Κουμάςθσ. Σα υπόλοιπα ονόματα ςυμμετζχουν ςχεδόν όλα ςε μια κυκλοτερι παλαιοελλαδίτικθ γεωγραφία: Πάτρα, Αίγιο, Πφργοσ, Κζρκυρα και κυρίωσ Λευκάδα. Δεν νομίηω να μασ ζβλαψαν, ασ ποφμε, οι κερκυραϊκζσ και λευκαδίτικεσ καταγωγζσ, κάκε άλλο, το ξζρω καλά. Οφτε και θ πυργιϊτικθ παρουςία του Αχιλλζα Παπανικολάου, γυμναςτι, που τόςα του αφιερϊνει ο ςυγγραφζασ, ςυναδζλφου τθσ αιγιϊτιςςασ μθτζρασ μου, επιβάρυνε τθν πόλθ μασ, αλλά Λείπει θ Πρζβεηα! Δεν υπάρχουν πρεβεηάνοι εκπαιδευτικοί ακόμα εκείνθ τθν εποχι, ςτο γυμνάςιο. Δεν αποτελεί αντικείμενό μασ να εμβακφνουμε ςτα ηθτιματα ενδοελλαδικισ αποικιοκρατίασ που άςκθςε θ Παλαιά Ελλάδα ςτθν Πρζβεηα (με κορυφαία και εμβλθματικι περίπτωςθ τον μεγάλο μασ πελοποννιςιο ποιθτι Κϊςτα Καρυωτάκθ, δθμόςιο υπάλλθλο, που ειρωνεφτθκε ηωντανοφσ και πεκαμζνουσ), αλλά το βιβλίο του Πάνου Μουρεηίνθ με το υποδειγματικό υλικό που ςυγκεντρϊνει, επιτρζπει τζτοιεσ παρεκβάςεισ και ςκζψεισ. Η τρίτθ πλευρά του βιβλίου και μάλιςτα θ κυρίαρχθ είναι θ μικροϊςτορικι αφοφ το βιβλίο αναφζρει, καταλογογραφεί προςεκτικά και περιγράφει κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ με ςάρκα και οςτά, τθσ μθτρίδασ που θ μικροϊςτορία τθν αντιδιαςτζλλει ςτθν πατρίδα τθσ μεγάλθσ Ιςτορίασ. Όλοι ξζρουμε πωσ θ μεγάλθ ιςτορία των εδαφϊν, των πολζμων και των ςθμαιϊν είναι πολφ διαδεδομζνθ, κυρίαρχθ. Ωςτόςο θ μθτρίδα, θ μικρι ιδιαίτερθ πατρίδα, αρχίηει τϊρα και γράφει τθν ιςτορία τθσ καρραλζα, ςε όλεσ τισ χϊρεσ. αυτι τθν μικροϊςτορία ονόματα δεν ζχουν μόνο οι μεγάλοι αλλά και οι απλοί άνκρωποι, που αλλιϊσ μζνουν αρικμοί και άψυχοι ςτα πεδία των μαχϊν. Και ζχει και αυτι τουσ νόμουσ τθσ όπωσ ακριβϊσ το βλζπουμε ςτο βιβλίο του Πάνου, ςτισ εφςτοχεσ επιςθμάνςεισ ανκρωπογεωγραφίασ τθσ πόλθσ που κάνει ο ςυγγραφζασ: «μιασ και είδαμε μπροςτά μασ το φοφρνο του Περικλι Μπότςιου, δίπλα ςτον Άι-Νικόλα, ςκεπτόμαςτε ότι όλοι οι φοφρνοι τθσ πόλθσ μασ είναι κοντά ςε εκκλθςίεσ» και δίνει μια ςειρά παραδείγματα για επαλικευςθ τθσ υπόκεςισ του. Αν του δινόταν θ ευκαιρία και για κάποιεσ μικρζσ επεξθγθματικζσ ςυνεντεφξεισ, κα είχαμε ολοηϊντανθ τθν ανκρωπιά τθσ μικροϊςτορίασ. Αυτι ωσ κλάδοσ των «επιςτθμϊν του ανκρϊπου» είναι όπωσ λζγεται εκείνθ που, από όλεσ τισ άλλεσ, είναι λιγότερο κοντά ςτθν ξερι επιςτιμθ και τισ ταξινομιςεισ τθσ και πιο κοντά ςτον απλό άνκρωπο και τισ εμπειρίεσ του, όπωσ για παράδειγμα εκείνεσ που αναδεικνφει θ λογοτεχνία. Γιϋ αυτό, δεν είναι περίεργο αν το τετράπλευρο ςτο οποίο εντάξαμε ειδολογικά και αξιολογικά το βιβλίο του Πάνου Μουρεηίνθ κλείςει με τζταρτθ πλευρά τθ λογοτεχνία. Με τι λογοτζχνθμα μοιάηει το ΕΡΓΙΑΝΙ; Ή ςωςτότερα, με τι

5 κα ζμοιαηε αν ο ςυγγραφζασ του ικελε να διογκϊςει τισ λογοτεχνίηουςεσ γζφυρεσ που ςυναντοφμε εδϊ και εκεί ςτο κείμενό του και να το αναπτφξει πάνω ςε ζνα μυκοπλαςτικό άξονα χαρακτιρων, δράςθσ και ςυνειρμϊν; Οι ειδικότεροι ςτα ηθτιματα αυτά κα μασ κφμιηαν μια παλιά θμερομθνία, εκείνθ τθσ 16 θσ Ιουνίου του 1904 που ζνασ απλόσ άνκρωποσ βγικε από το ςπίτι του για να πάει ςτθ δουλειά του «δίνοντασ» ζτςι τθν ευκαιρία ςτο ςυγγραφζα που ςυνζλαβε αυτι τθν ιδζα να περιγράψει με κάκε λεπτομζρεια, ςε όχι λιγότερεσ από πεντακόςιεσ ςελίδεσ, όλα όςα ςυνζβθςαν εκείνθ τθν θμζρα ςτον ιρωά του. Μια πραγματικι Οδφςςεια μιασ φανταςτικισ θμζρασ. Ναι. Πρόκειται για τον περίφθμο Οδυςςζα του δουβλινζηου Σηζιμσ Σηόυσ που ζβαλε, με τον ιρωά του Λεοπόλδο Μπλουμ, ζνα όχι αςιμαντο λικάρι ςτο οικοδόμθμα τθσ παγκόςμιασ λογοτεχνίασ του 20 ου αιϊνα. Πολφ περιςςότερο, ο Σηόυσ κοίταξε ςτα μάτια τθν πόλθ του και τθ κεϊρθςε αξιόλογο αντικείμενο περιγραφισ και ςυναρπαςτικό υποκείμενο θρωοποίθςθσ. Γωνιζσ, μπαράκια, γζφυρεσ του ποταμοφ Λίφι, όλα απογράφονται με χάρθ και ανκρωπιά. Χάρθ ςϋεκείνθ τθν Bloomsday, τθν θμζρα του Μπλουμ, τθσ οποίασ δεν παραλείπεται να εορταςκοφν οι επζτειοι, ξζρουμε πωσ αν για κάποιο λόγο χανόταν θ ιρλανδζηικθ πρωτεφουςα, το Δουβλίνο, από τθν επιφάνεια τθσ γθσ, κα μποροφςαμε να το αναςυςτιςουμε με βάςθ τισ περιγραφζσ του Οδυςςζα. Άγαλμα του Τηζιμσ Τηόυσ ςτο Δουβλίνο Για τθ δικι μασ Πρζβεηα, που βζβαια, ωσ παλιά πόλθ, τθν εξαφάνιςε από προςϊπου γθσ θ αντιπαροχι, και ασ με ςυγχωρζςουν οι οικοπεδοφχοι φίλοι και ςυμπατριϊτεσ μασ, άλλωςτε δεν φταίνε αυτοί, πιο πάνω τουσ υπάρχουν κορϊνεσ και κεςμοί ζχουμε το ΕΡΓΙΑΝΙ που κα μποροφςε να μασ βοθκιςει να τθν αναςυςτιςουμε, να τθν αναςτιςουμε, αν το επικυμοφμε. Πάνο μου, ςε ςυγχαίρω για τον άκλο που ζφερεσ ςε πζρασ, ςε ευχαριςτϊ για τθν τιμι που μου ζκανεσ καλϊντασ με να κατακζςω δθμόςια και ενϊπιόν ςου τισ ςκζψεισ μου για το βιβλίο ςου και ςου εκφράηω τθ μεγάλθ μου ςυγκίνθςθ που με ζβαλεσ και μζνα να ηιςω με τόςθ ιδιαιτερότθτα αυτι τθν 20 θ Αυγοφςτου 2010, θμζρα δικιά ςου, θμζρα τθσ Πρζβεηασ.

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99 ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε κα δεχόμουν, εγϊ τουλάχιςτον, με ευχαρίςτθςθ τθ ςφμπραξθ

Διαβάστε περισσότερα