Content. Management. System

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Content. Management. System"

Transcript

1 Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1

2 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 6 Διαχείριςη περιεχομζνου 6 Σελευταία νζα 6 ελίδεσ ιςτότοπου 7 Banners 9 Πελάτεσ / Αποθζματα 10 τοιχεία πελατών eshop 10 τοιχεία ειδών eshop 11 Ενημζρωςη ιςτοτόπου 13 υναλλαγζσ 14 Παραμετροποίηςη 15 τοιχεία ενεργοποίηςησ 15 Ρυθμίςεισ e-shop 16 Ρυθμίςεισ περιεχομζνου 16 Παράμετροι e-shop 17 τοιχεία επικοινωνίασ 17 2

3 Γενική περιγραφή Με ηελ νληόηεηα απηή ησλ πξντόλησλ καο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κίαο ζεηξάο επί πιένλ δεδνκέλσλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο ζε έλαλ ηζηόηνπν, κε επί πιένλ δπλαηόηεηεο παξαγγειηνιεςίαο B2B θαη B2C. Σα δεδνκέλα απηά είλαη δηαζέζηκα, κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο, ζε νπνηνδήπνηε θαηαζθεπαζηή ηζηνηόπσλ. Δπί πιένλ δηαηίζεηαη κε εηδηθή έθδνζε ηνπ web service, γηα ηελ θαηαρώξεζε παξαγγειηώλ, αιιά θαη γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ, ζρεηηθώλ κε ηελ παξαγγειηνιεςία θαη ηελ νηθνλνκηθή εηθόλα πειαηώλ B2B. Οη νδεγίεο απηέο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο νληόηεηαο απηήο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κέζα από ηηο εθαξκνγέο καο. Η ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηζηόηνπνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο (B2B, B2C) ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη από ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή ηνπο. Γηα ηε ζσζηή παξακεηξνπνίεζε, ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαιό ζα ήηαλ ν ρξήζηεο λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ηα δύν ζεη νδεγηώλ. Γενική δομή τησ οντότητασ Η νληόηεηα CMS Corporate / B2B / B2C απνηειείηαη από ηηο παξαθάησ βαζηθέο ελόηεηεο Συναλλαγέσ Δκθαλίδεη πξνο πεξαηηέξσ δηαρείξηζε όιεο ηηο παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα, ηόζν ηηο B2B όζν θαη ηηο B2C. Πελάτεσ / Αποθέματα Πεξηιακβάλεη πξνο δηαρείξηζε ηα πξόζζεηα ζηνηρεία πειαηώλ θαη απνζεκάησλ. Απηά δειαδή πνπ αθνξνύλ ηνλ ηζηόηνπν θαη ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειηνιεςία. Διαχείριςη περιεχομένου Πεξηερόκελν είλαη : - Σα ηειεπηαία λέα ηεο επηρείξεζεο - Σα θείκελα θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηόηνπν - Σα banners, ζηαηηθά ή flash πνπ ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ηζηόηνπνπ Παξ όιν πνπ θάζε ζηνηρείν κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηνλ web server πνπ θηινμελεί ηνλ ηζηόηνπν κεκνλσκέλα, κπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη καδηθά κέζσ εηδηθήο επηινγήο πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Αληηζηνίρσο, θαη νη δηαγξαθέο κπνξνύλ λα γίλνπλ κεκνλσκέλα ή καδηθά. Σν πεξηερόκελν δεκηνπξγείηαη κε εηδηθό, ελζσκαησκέλν θεηκελνγξάθν. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πνιπγισζζηθό. 3

4 4

5 Εκτυπώςεισ ηελ ελόηεηα απηή θηινμελνύληαη κία ζεηξά από εθηππώζεηο, ζρεηηθέο κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Site / B2B / B2C Builder. Πίνακεσ ηελ νξγάλσζε ιεηηνπξγίαο, ζηελ ελόηεηα πίλαθεο, θάησ από ηελ νκάδα πηλάθσλ ηζηόηνπνπ / e-shop ππάξρνπλ νη αθόινπζνη πίλαθεο : - Γιώζζεο ηζηνηόπνπ - ηνηρεία επαθώλ - Καηεγνξίεο εηδώλ - Καηαζθεπαζηέο - Χαξαθηεξηζηηθά εηδώλ - Πξόηππα ραξαθηεξηζηηθώλ εηδώλ - Μεγεζνιόγηα - Έμνδα απνζηνιώλ - Καηεγνξίεο λέσλ - Χώξεο Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο πίλαθεο απηνύο δελ ρξίδνπλ πεξεηαίξσ πεξηγξαθήο. ε όζνπο ρξεηάδεηαη, απηνί ζα πεξηγξαθνύλ ζηηο επόκελεο ζειίδεο, ζηα ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Ειδικέσ Παράμετροι Γηάθεξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληόηεηαο, αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ηζηνηόπνπ. Πεξηιακβάλεη : - ηνηρεία ελεξγνπνίεζεο - Ρπζκίζεηο - ηνηρεία επηθνηλσλίαο Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ Web Service Web Server 5

6 Αναλυτική περιγραφή Όζν ζεκαληηθή είλαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο ηζηνηόπνπ ηόζν ζεκαληηθό είλαη θαη ην πεξηερόκελό ηνπ. Σν πεξηερόκελν απνηειείηαη από πεξηγξαθηθά θείκελα θαη εηδήζεηο, ηηο ιεπηνκέξεηεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη. Διαχείριςη περιεχομένου ηελ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη δηαρεηξίζεηο γηα : - Σα ηειεπηαία λέα ηεο επηρείξεζεο - Σα πεξηγξαθηθά θείκελα - Banners πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ηζηνηόπνπ πνην ειθπζηηθή Σελευταία νέα Καηαρσξνύληαη ηα λέα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηξνθνδνηνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ ηζηηηνηόπνπ. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ είλαη : - Σίηινο θαη εκεξνκελία θαηαρώξεζεο - Καηεγνξηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαρώξεζεο - Δηθόλα πνπ ηε ζπλνδεύεη (αλεμάξηεηα από ηε γιώζζα ηεο θαηαρώξεζεο) - Γηαθόπηεο εκθάληζεο / απόθξπςεο Σα ππόινηπα ζηνηρεία δίδνληαη γηα θάζε γιώζζα μερσξηζηά θαη είλαη ηα αθόινπζα : - Σίηινο ηεο θαηαρώξεζεο - Μηα ζύληνκε πεξίιεςε 6

7 - Σν θπξίσο πεξηερόκελν πνπ αλαπηύζζεηαη κε ηνλ εηδηθό θεηκελνγξάθν - Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα νξηζηεί έλα αξρείν πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ηελ είδεζε - Δηθόλα πνπ ζπλνδεύεη ηελ ζπγθεθξηκέλε είδεζε θαη κπνξεί λα είλαη μερσξηζηή γηα θάζε γιώζζα. Η θάζε είδεζε κπνξεί απιώο λα απνζεθεπηεί θαη λα απνζηαιεί ζηνλ ηζηόηνπν εθ ησλ πζηέξσλ (καδηθά), ή λα απνζηαιεί ηαπηόρξνλα κε ηελ απνζήθεπζή ηεο. ελίδεσ ιςτότοπου ην ζεκείν απηό θαηαρσξνύληαη όια ηα θείκελα πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηνλ ηζηόηνπν. Όπσο θαίλεηαη θαηο ηελ παξαθάησ αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ηα θείκελα κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηζηνηόπνπ, νξγαλσκέλα ζε κελνύ, hotspots θιπ. Οη ηδηόηεηεο ησλ ζειίδσλ ηζηνηόπνπ είλαη νη αθόινπζεο : - Σίηινο ηεο ζειίδαο - Γηαθόπηεο εκθάληζεο / απόθξπςεο - εηξά εκθάληζεο. Οξίδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εκθαληζηνύλ νη ζειίδεο, γηα πεξηπηώζεηο πνπ απηέο εκθαλίδνληαη ζην ίδην κελνύ. - Με ην ζηνηρείν Αλήθεη ζηε ζειίδα νξίδεηαη ε ηεξαξρία ησλ κελνύ. Γειαδή κία ζειίδα πνπ νξίδεηαη όηη αλήθεη ζε θάπνηα άιιε, ζα εκθαληζηεί σο ππνκελνύ ζηε ζειίδα πνπ αλήθεη. - Hotspot. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ηζηνηόπνπ πνπ θηινμελνύλ αληηθείκελα όπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο, flash θιπ. Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηνλ νξηζκό 7 δηαθνξεηηθώλ hotspot. Σν ζεκείν ζην νπνίν 7

8 εκθαλίδεηαη ην θάζε hotspot θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηζηνηόπνπ. - Σνπνζέηεζε. Οη ζειίδεο ηζηνηόπνπ, εθηόο από επίπεδν κελνύ θαη hotspot, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θαη ζε δηάθνξα άιια ζεκεία, αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηνπ θάζε ηζηνηόπνπ. Σα ζπλεζέζηεξα ζεκεία είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνζέιηδν θαη ζε link θνξπθήο ζειίδαο. Σν ζηνηρείν απηό, όπσο θαη όια ηα ππόινηπα, κεηαθέξνληαη ζηνλ ηζηόηνπν. Ο θάζε θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα θάλεη ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ην ζεκείν εκθάληζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο, αξθεί απηό λα πεξηγξάθεηαη επθξηλώο ζηεο νδεγίεο ηνπ. - Δηθόλα πνπ ζπλνδεύεη ηε ζειίδα. Η εηθόλα απηή ζπλδπάδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη εκθαλίδεηαη κε ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηνλ θάζε ηζηόηνπν (από πάλσ, από θάησ, δίπια θιπ). Γηα εηθόλεο πνπ πξέπεη λα εκθαληζηνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, απηέο ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλνληαη ζην ίδην ην θείκελν, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο. Σν πεξηερόκελν ηεο θάζε ζειίδαο κπνξεί λα αλαπηύζζεηαη ζε θάζε γιώζζα μερσξηζηά. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώλνληαη είλαη : - Γιώζζα - Σίηινο - Σίηινο Html - Λέμεηο θιεηδηά - ύληνκε πεξηγξαθή - Πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ - Πεξηερόκελν - Banner. Δκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηεο θάζε ζειίδαο 8

9 Banners Δδώ νξίδνληαη ηα δηάθνξα banners πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηνλ ηζηόηνπν. Όπσο παξαηεξείηε, θαηά ηνλ νξηζκό ησλ banner νξίδεηαη θαη ε γιώζζα. Γειαδή κπνξεί λα εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά banner αλάινγα κε ηε γιώζζα πνπ έρεη επηιερζεί. Σν θάζε banner κπνξεί λα νξηζηεί λα ηξέρεη θάπνην script ή λα νδεγεί ζε έλαλ ζύλδεζκν. Σα banners κπνξνύλ λα είλαη θαη flash. Η ζέζε πνπ ζα εκθαληζηεί ην θάζε banner εμαξηάηε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηζηνηόπνπ, θαη νξίδεηαη από ην κέγεζνο ηνπ. 9

10 Πελάτεσ / Αποθέματα ηελ ελόηεηα απηή ζπληεξνύληαη ηα επί πιένλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πειάηεο / είδε, θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ. Σα εηδηθά ζηνηρεία πειαηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ παξαγγειηνιεςία B2B, ελώ απηά ησλ εηδώλ, εθηόο από ηηο παξαγγειηνιεςία B2B θαη B2C ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπο ζην corporate site. τοιχεία πελατών eshop Σα κόλα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώλνληαη γηα ηνπο πειάηεο (B2B) είλαη : - Αλ επηηξέπεηαη ε θαηαρώξεζε παξαγγειηώλ κέζσ ηνπ ηζηνηόπνπ - Σν κήλπκα ππνδνρήο πνπ ζα ηνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα - Αλ νη παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξεί ζα θαηαρσξνύληαη εγθεθξηκέλεο ή όρη - Σν κήλπκα ππνδνρήο - Σν κήλπκα πεξηνξηζκνύ παξαγγειηνιεςίαο Οη πειάηεο (Β2Β) γηα λα κπνξνύλ λα θαηαρσξνύλ παξαγγειίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλα ηα extra ζηνηρεία ηνπο ζηελ νζόλεο απηή. Η ηαπηνπνίεζε γίλεηαη κε ην ΑΦΜ ηνπ πειάηε θαηά ηελ πξώηε ηνπ εγγξαθή ζην ηζηόηνπν. Σν user id θαη ην password πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί επηιέγεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πειάηε, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνλ θάζε ηζηόηνπν. Οη πειάηεο (B2C) θάλνπλ εγγξαθή ζηνλ ηζηόηνπν. Η ζύλδεζε κε ζπγθεθξηκέλν ή κε γεληθό πειάηε ηνπ ERP γίλεηαη απηόκαηα, ζύκθσλα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ERP (πεξηγξάθεηαη παξαθάησ). 10

11 τοιχεία ειδών eshop Σα είδε πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν, είλαη απηά πνπ ζα έρνπλ ζπκπιεξσκέλα ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελόηεηα ηνηρεία e-shop ησλ εηδώλ. Ό ηίηινο θαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο αληηγξάθνληαη από ηα αληίζηνηρά ηνπο ησλ εηδώλ, αιιά επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπο. Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ εηδηθό θεηκελνγξάθν. Σα ζπζρεηηδόκελα είδε αλαθέξνληαη ζε παξεκθεξή είδε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη αλαιόγσο από ηνλ εθάζηνηε ηζηόηνπν. ην Πξόηππν νξίδεηαη ν νκάδα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά νξίδνληαη ζε εηδηθό πίλαθα ρσξίο θακία νκαδνπνίεζε. ηε ζπλέρεηα, νκαδνπνηνύληαη θαη δεκηνπξγνύλ ηα πξόηππα ραξαθηεξηζηηθώλ εηδώλ, θαη είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα εηδηθά ζηνηρεία ησλ εηδώλ. Σν ζηνηρείν απηό κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν θαηά ηε ζύγθξηζε εηδώλ. 11

12 Οη άιιεο θαηεγνξίεο, όπσο θαη ηα ζπζρεηηδόκελα είδε, είλαη επί πιένλ πιεξνθόξεζε πξνο αλάινγε ρξήζε από ηνλ εθάζηνηε ηζηόηνπν. Σα ίδην αθξηβώο ηζρύεη θαη γηα ην hotspot. ηα ζηνηρεία θαηεγνξηνπνίεζεο θαηεγνξηνπνηνύληαη ηα είδε, κε νξηαθέο εκεξνκελίεο, σο πξνο ηα εμήο ζηνηρεία : - Δλεξγό - Χαξαθηεξηζκέλν - Νέν είδνο - Πξνζθνξά Οη νξηαθέο εκεξνκελίεο απνζηέιινληαη ζηνλ ηζηόηνπν καδί κε ην είδνο. Η ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε γίλεηαη από ηνλ ηζηόηνπν. Οη ηηκέο πνπ κπνξνύλ λα δεκνζηεπηνύλ ζηνλ ηζηόηνηπν είλαη νη : - Χνλδξηθή - Ληαληθή - Web Η ηηκή πξνζθνξάο ηζρύεη απηόκαηα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηζρύεη ε πξνζθνξά ηνπ είδνπο. ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά νξίδνληαη νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είδνπο (βάζε πξνηύπνπ), ε κεηάθξαζε όισλ ησλ θεηκέλσλ ηνπ είδνπο ζε άιιεο γιώζζεο, ηα ρξώκαηα εηδώλ πνπ ηεξνύληαη ζε ρξώκα / κέγεζνο θαη σο θαη 6 δηαθνξεηηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ είδνπο. Η κεκνλσκέλεο απνζηνιέο / δηαγξαθέο ελόο είδνπο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ην κελνύ εηδηθώλ εξγαζηώλ. 12

13 Ενημέρωςη ιςτοτόπου Η καδηθή ελεκέξσζε ηνπ ηζηόηνπνπ γίλεηαη από εηδηθή επηινγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ ελόηεηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Κάζε απνζηνιή ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε εκθαλίδνληαο ην αληίζηνηρν ζήκα δίπια ηεο. Οη πξνο απνζηνιή πιεξνθνξίεο είλαη νξγαλσκέλεο ζε ηξεηο ελόηεηεο. - ηνηρεία δεδνκέλσλ - Παξάκεηξνη δεδνκέλσλ - Γεληθή παξακεηξνπνίεζε Αθνύ γίλεη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνζηαινύλ, εκθαλίδεηαη ε νζόλε επηινγήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο όπσο νη banners, ηα ζηνηρεία επαθώλ θιπ μεθηλά ε απνζηνιή ρσξίο πεξεηαίξσ επηινγή δεδνκέλσλ. Η νζόλε επηινγήο ζηνηρείσλ πξνο απνζηνιή, εκθαλίδεη κία ζεηξά από θίιηξα. πκπιεξώλνληαο ηα θίιηξα θαη παηώληαο Μαδηθή απνζηνιή μεθηλά ε απνζηνιή δεδνκέλσλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα γίλεη Δπηιεθηηθή απνζηνιή, όπνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη εγγξαθέο πνπ επηιέρζεθαλ βάζε θίιηξσλ. Δδώ δίδεηαη ε δπλαηόηεηα κεκνλσκέλσλ επηινγώλ θαη αθπξώζεσλ πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο. Με αληίζηνηρν ηξόπν ιεηηνπξγεί θαη ν καδηθόο θαζαξηζκόο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ζηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο ηεο νξγάλσζεο ιεηηνπξγίαο. 13

14 υναλλαγέσ ηελ ελόηεηα απηή εκθαλίδνληαη όιεο νη παξαγγειίεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. Η θάζε επηινγή νδεγεί ζηνλ αληίζηνηρν browser ηνπ ERP, κε ηελ πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ πξνζθέξεηαη από ην ERP. 14

15 Παραμετροποίηςη Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ηζηόηνηπνπ απνηειείηαη από ηηο εμήο επηινγέο : - ηνηρεία ελεξγνπνίεζεο - Ρπζκίζεηο - ηνηρεία επηθνηλσλίαο τοιχεία ενεργοποίηςησ Οη πιεξνθνξίεο ζην ζεκείν απηό είλαη νξγαλσκέλεο ζε ηξεηο νκάδεο : Επιλογές e-shop - θσδηθόο θξππηνγξάθεζεο θαηά ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ - domain πνπ θηινμελεί ηνλ ηζηόηνπν - ηα ελεξγνπνηεκέλα modules. Σηοιτεία επικοινωνίας Δδώ θαηαρσξνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζύλνπ από πιεπξάο ERP θαη απνζηέιινληαη ζηνλ πάξνρν. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό έρεη λόεκα κόλν αλ ν πάξνρνο έρεη δηαδηθαζία ζπιινγήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ domain. Σελίδες πρόζθεηης λειηοσργικόηηηας Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα νξηζκνύ επί πιένλ ζειίδσλ γηα ηπρώλ πξόζζεηε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ν θάζε θάηνρνο. Ο νξηζκόο γίλεηαη νξίδνληαο ηελ δηεύζπλζε ησλ ζειίδσλ θαη ηνπο ηίηινπο κε ηνπο νπνίνπο ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην κελνύ ηνπ ERP. Οη επηινγέο απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ελόηεηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 15

16 Ρυθμίςεισ e-shop Οη ξπζκίζεηο e-shop είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε δύν ελόηεηεο. Σηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειηνιεςία. Ρυθμίςεισ περιεχομένου ηελ πξώηε ζειίδα ηα ζηνηρεία πνπ αμίδεη λα πεξηγξαθνύλ πεξεηαίξσ είλαη : Θέζε default ζειίδσλ. Αθνξά default ζειίδεο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζηόηνηπν, πέξαλ από ην πεξηερόκελν ηεο επηρείξεζεο. Π.ρ. sitemap, contact us θιπ. Απηέο κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ησλ ζειίδσλ, ζην ηέινο ησλ ζειίδσλ ή θαη ζηα δύν. Logo εηαηξίαο. Δίλαη ην logo ηεο εηαηξίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα. Θέκαηα θαη skins. Παηώληαο ην θνπκπί απηό, εκθαλίδεηαη νζόλε από ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη επηινγή ηνπ template θαη ηνπ skin πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα δηαζέζηκα template θαη skin επηζηξέθνληαη από ηνλ ηζηόηνπν, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηζηξέθεηαη θαη έλα thumbnail κε δείγκα ηεο εκθάληζεο πνπ έρεη ν επηιεγκέλνο ζπλδπαζκόο template / skin. 16

17 Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ νξίδεηαη ζηηο ξπζκίζεηο είλαη ηα ζηνηρεία γηα ζύλδεζε κε ην web service ηνπ ERP. Παράμετροι e-shop Δδώ νξίδνληαη όιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειηιεςία. ην πξώην ηκήκα νξίδνληαη νη ηξόπνη πιεξσκήο θαη νη ζεηξέο παξαγγειηνιεςίαο. ην δεύηεξν ηκήκα παξακεηξνπνηείηαη ν ηξόπνο ζπζρέηηζεο πειαηώλ B2C κε πειάηεο ηνπ ERP. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ε ζπζρέηηζε πειαηώλ B2C θαη πειαηώλ ERP κπνξεί λα είλαη έλαο πξνο έλαλ ή έλαο γεληθόο πειάηεο ERP γηα όινπο ηνπο πειάηεο B2C. ηελ πξώηε πεξίπησζε νξίδεηαη ν ηξόπνο πνπ ζα δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ν θσδηθόο ησλ λέσλ πειαηώλ, ελώ ζηε δεύηεξε ν ζπζρεηηδόκελνο πειάηεο ERP. τοιχεία επικοινωνίασ Οξίδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε template. Απηά δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηα ζηνηρεία επαθώλ πνπ νξίδεη ε θάζε επηρείξεζε γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνηόπνπ, θαη κπνξεί λα είλαη νξγαλσκέλα π.ρ. θαηά ηκήκα, θαη νξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο νληόηεηαο. 17

18 18

Customer. Relationship. Management

Customer. Relationship. Management Customer Relationship Management 1 Customer Relationship Management ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΔΟΜΘ ΧΡΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ... 4 ΧΘΜΑΣΙΚΘ ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ CRM... 5 ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΜΕΝΟΤ... 6 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 1.1 ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ... 4 1.2 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 2.1 ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ... 5 2.1.1 Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή... 5 2.1.2 Ξξψηεο εληππψζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα