ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ Κ.Υ. ΟΓΧΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ ΚΑΗ ΚΡΗΑΡΖ (ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΤ ΚΡΗΑΡΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Δ. Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 1

2 ΣΜΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΑ 1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: Σν έξγν απηό αθνξά ηελ αλάπιαζε ηεο Γεκνηηθήο νδνύ ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο Κ. Κξηάξε. Με ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηώλ. (πεδνί, πνδειάηεο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα,θ.ι.π.) 2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Σν έξγν απηό αθνξά ηελ αλάπιαζε ηεο νδνύ Κ. Κξηάξε ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη: Δθζθαθέο απνμειώζεηο-θαζαηξέζεηο θπξνδέκαηα Καηαζθεπή δαπέδσλ (πιαθνζηξώζεηο) Φσηηζηηθά Γηα ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: Δθζθαθείο Φνξηεγά κεηαθνξάο Μεράλεκα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην (κπεηνληέξα) Καηά ηελ θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ μπιόηππνη. Σα αδξαλή πιηθά (ηζηκέλην, άκκνο ιαηνκείνπ, γαξκπίιη, αζβέζηεο, νπηόπιηλζνη) ζα κεηαθεξζνύλ από ηηο εγθεθξηκέλεο κάληξεο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ηεο πεξηνρήο. Γελ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή θακηάο κόληκεο εγθαηάζηαζεο, νύηε πξνγξακκαηίδεηαη απνζήθεπζε θαλελόο είδνπο πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν. Οη αλάγθεο ηνπ έξγνπ δελ απαηηνύλ ηθξηώκαηα. Γελ ππάξρνπλ δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: Δίλαη ε δεκνηηθή νδόο ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο Κ. Κξηάξε. 4. ηνηρεία ηωλ θπξίωλ ηνπ έξγνπ: Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Ρεζύκλεο. 5. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΑΤ: Η ζύληαμε ηνπ παξόληνο έγηλε από ηνλ Κιάδν Αλδξέα Αξρηηέθηνλα Μεραληθό ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο 6. Πεξηγξαθή ηωλ θάζεωλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηωλ εθαξκνδνκέλωλ θαηά θάζε κεζόδωλ εξγαζίαο ΦΑΖ (1) Δθζθαθέο-Δμπγηάλζεηο 1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξνεηνηκαζηεί ην εξγνηάμην. 2. Οη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ. Θα είλαη εληαίεο, αθνύ ην έδαθνο εθηηκάηαη ζηαζεξό. Η εθζθαθή ζα γίλεη από πάλσ πξνο ηα θάησ κε εθζθαθέα, ηα δε πξντόληα ζα απνκαθξύλνληαη κε θνξηεγά. 3. Καηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξώζεο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ. Σα πιηθά ζα κεηαθεξζνύλ ζην εξγνηάμην κε θνξηεγά θαη ζα δηαζηξσζνύλ κε δηακνξθσηήξα γαηώλ. ΦΑΖ (2) θπξνδεηήζεηο -Οπηνπιηλζνδνκέο-Δπηρξίζκαηα 1. θπξνδέηεζε δαπέδσλ 2. Γηα ηελ ζθπξνδέηεζε δελ ζα απαηηεζνύλ ηθξηώκαηα. 3. Καηαζθεπή ηνηρνδνκώλ. 4. Δπηρξίζκαηα. Γηα ηα επηρξίζκαηα δελ ζα απαηηεζνύλ ηθξηώκαηα. ΦΑΖ (3) Ζιεθηξνινγηθά- Τδξαπιηθά- Οη απνρεηεύζεηο ησλ νκβξίσλ ζα δηέξρνληαη κέζα από ην ζθπξόδεκα ηνπ δαπέδνπ. Οκνίσο ζα δηέξρνληαη θαη νη θαισδηώζεηο ησλ θσηηζηηθώλ κέζα από ζπηξάι ΦΑΖ (4) ηέγε- Γάπεδα- Δπελδύζεηο ηνίρωλ- Κνπθώκαηα- Υξωκαηηζκνί 2

3 1 ν δίκελν 2 ν δίκελν 3 ν δίκελν 4 ν δίκελν 5 ν δίκελν 6 ν δίκελν 7 ν δίκελν 8 ν δίκελν 9 ν δίκελν 10 ν δίκελν Φάζεηο εξγαζηώλ ΣΜΖΜΑ Β ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ (1) Δθζθαθέο-Δμπγηάλζεηο (2) θπξνδεηήζεηο -Οπηνπιηλζνδνκέο- Δπηρξίζκαηα (3) Ηιεθηξνινγηθά- Τδξαπιηθά- Δγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνύ (4) ηέγε-γάπεδα- Δπελδύζεηο ηνίρσλ- Κνπθώκαηα- Υξσκαηηζκνί 1.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 1.2 Δθζθαθέο 1.3 Δμπγηάλζεηο 2.1 θπξνδέηεζε 2.2 Οπηνπιηλζνδνκέο 2.3 Δπηρξίζκαηα 3.1 Ηιεθηξνινγηθά 3.2 Τδξαπιηθά 3.3 Δγθαηαζηάζεηο 4.1 Μόλσζε 4.2 Γάπεδα- Δπελδύζεηο 4.3 Κνπθώκαηα 4.4 Υξσκαηηζκνί ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ 1.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ 1.2 Δθζθαθέο 1.3 Δμπγηάλζεηο 2.1 θπξνδέηεζε 2.2 Οπηνπιηλζνδνκέο 2.3 Δπηρξίζκαηα 3.1 Ηιεθηξνινγηθά 3.2 Τδξαπιηθά 3.3 Δγθαηαζηάζεηο 4.1 Γάπεδα- Δπελδύζεηο 3

4 Αζηνρίεο εδάθνπο Φπζηθά πξαλή Καηνιίζζεζε. Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/ αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο ηαηηθή επηθόξηηζε Δγθαηαζηάζεηο/ εμνπιηζκόο Τερλεηά πξαλή & εθζθαθέο Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο Καηάξξεπζε.Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/ αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο ηαηηθή επηθόξηηζε. Τπεξύςσζε ηαηηθή επηθνξηηζε.δγθαηαζηάζεηο/ εμνπιηζκόο Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία Γπλακηθε επηθνξηηζε.αλαηηλαμεηο Γπλακηθε επηθνξηηζε.κηλεηνο εμνπιηζκνο Υπόγεηεο εθζθαθέο Καηαπησζεηο νξνθεο/παξεησλ.αλππνζηεισηα ηκεκαηα Καηαπησζεηο νξνθεο/παξεησλ.αλεπαξθεο ππνζηεισζε Καηαπησζεηο νξνθεο/παξεησλ.καζπζηεξεκελε ππνζηεισζε Καζηδήζεηο Καηαξξεπζε κεησπνπ πξνζβνιεο Αλππνζηεξηθηεο παξαθεηκελεο εθζθαθεο Πξνππαξρνπζα ππνγεηα θαηαζθεπε Γηαλνημε ππνγεηνπ εξγνπ Δξππζκνο Γεσινγηθεο/γεσρεκηθεο κεηαβνιεο Μεηαβνιεο πδξνθνξνπ νξηδνληα Τπνζθαθε/απνπιπζε ηαηηθε επηθόξηηζε Γπλακηθε θαηαπνληζε-θπζηθε αηηηα Γπλακηθε θαηαπνληζε-αλζξσπνγελεο αηηηα

5 Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθν εμνπιηζκό Κίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πγθξνπζεηο νρεκαηνο-νρεκαηνο πγθξνπζεηο νρεκαηνο-πξνζσπσλ πγθξνπζεηο νρεκαηνο-ζηαζεξνπ εκπνδηνπ πλζιηςεηο κεηαμπ νρεκαηνο-νρεκαηνο πλζιηςεηο κεηαμπ νρεκαηνο-ζηαζεξνπ εκπνδηνπ Αλεμειεγθηε θηλεζε.βιαβεο ζπζηεκαησλ Αλεμειεγθηε θηλεζε.διιηπεο αθηλεηνπνηεζε Μεζα ζηαζεξεο ηξνρηαο.αλεπαξθεο πξνζηαζηα Μεζα ζηαζεξεο ηξνρηαο.δθηξνρηαζκνο Αζηαζεο εδξαζε Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ Τπνρσξεζε εδαθνπο/δαπεδνπ Δθθεληξε θνξησζε Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε Δξγαιεία ρεηξόο Δξγαζηα ζε πξαλεο Τπεξθνξησζε Μεγαιεο ηαρπηεηεο ηελνηεηα ρσξνπ Βιάβε ζπζηεκαησλ θηλεζεο Αλεπαξθεο θαιπςε θηλνπκελσλ ηκεκαησλ-πησζεηο Αλεπαξθεο θαιπςε θηλνπκελσλ ηκεκαησλ-παγηδεπζεηο κεισλ Σειερεηξηδνκελα κεραλεκαηα θαη ηκεκαηα ηνπο Ηιεθηξνζπγγόιεζε

6 Πηώζεηο από ύςνο Οηθνδνκέοθηίζκαηα Γάπεδα εξγαζίαοπξνζπειάζεηο Ιθξηώκαηα Τάθξνη/ θξέαηα Καηεδαθηζεηο Κελα ηνηρσλ Κιηκαθνζηαζηα Δξγαζηα ζε ζηεγεο Κελα δαπεδσλ Πεξαηα δαπεδσλ Δπηθιηλε δαπεδα Οιηζζεξα δαπεδα Αλσκαια δαπεδα Αζηνρηα πιηθνπ δαπεδνπ Τπεξπςσκελεο δηνδνη θαη πεδνγεθπξεο Κηλεηεο ζθαιεο θαη αλεκνζθαιεο Αλαξηεκελα δαπεδα.αζηνρηα αλαξηεζεο Κηλεηα δαπεδα.αζηνρηα κεραληζκνπ Κηλεηα δαπεδα.πξνζθξνπζε Κελα ηθξησκαησλ Αλαηξνπε.Αζηνρηα ζπλαξκνινγεζεο Αλαηξνπε.Αζηνρηα εδξαζεο Καηαξξεπζε.Αζηνρηα πιηθνπ ηθξησκαηνο Καηαξξεπζε.Αλεκνπηεζε

7 Eθξεμεηο. Δθηνμεπνκελα πιηθα-ζξαπζκαηα Δθξεθηηθά- Αλαηηλάμεηο Αλαηηλαμεηο βξαρσλ Αλαηηλαμεηο θαηαζθεπσλ Αηειεο αλαηηλαμε ππνλνκσλ Απνζεθεο εθξεθηηθσλ Υσξνη απνζεθεπζεο εθξεθηηθσλ Γηαθπγε-εθιπζε εθξεθηηθσλ αεξησλ & κηγκαησλ Φηαιεο αζεηπιηλεο/νμπγνλνπ Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε Τγξαεξην Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε Δθηνμεπόκελα πιηθά Τγξν αδσην Αεξην πνιεο Πεπηεζκελνο αεξαο Γηθηπα πδξεπζεο Διαηνδνρεηα/πδξαπιηθα ζπζηεκαηα Βξαρσδε πιηθα ζε ζιηςε Πξνεληαζεηο νπιηζκνπ/αγθπξησλ Καηεδαθηζε πνεληεηακελσλ ζηνηρεησλ πξκαηνζρνηλα Δμνιθεπζεηο Λαμεπζεηο/ηεκαρηζκνο ιηζσλ Δθηνμεπνκελν ζθπξνδεκα Ακκνβνιεο Σξνρηζεηο/ιεηαλζεηο

8 Πησζεηο-κεηαηνπηζεηο πιηθσλ & αληηθεηκελσλ Κηίζκαηα- θέξσλ νξγαληζκόο Οηθνδνκηθά ζηνηρεία Αζηνρηα.Γεξαλζε Αζηνρηα.ηαηηθε επηθνξηηζε Αζηνρηα.Φπζηθε δπλακηθε θαηαπνλεζε Αζηνρηα.Αλζξσπνγελεο δπλακηθε θαηαπνλεζε Καηεδαθηζε Καηεδαθηζε παξαθεηκελσλ Γεξαλζε πιεξσηηθσλ ζηνηρεησλ Γηαζηνιε-ζπζηνιε πιηθσλ Απνμεισζε δνκηθσλ ζηνηρεησλ Αλαξηεκελα ζηνηρεηα & εμαξηεκαηα Φπζηθε δπλακηθε θαηαπνλεζε Αλζξσπνγελεο δπλακηθε θαηαπνλεζε Καηεδαθηζε Αξκνινγεζε/απαξκνινγεζε πξνθαηαζθεπαζκελσλ ζηνηρεησλ Μεηαθνξηθν Μεηαθεξόκελα πιηθά κεραλεκα.αθαηαιιεινηεηα/αλεπαξθεηα Δθθνξηώζεηο Μεηαθνξηθν κεραλεκα.βιάβε Σηνηβαγκέλα πιηθά Μεηαθνξηθν κεραλεκα.τπεξθνξησζε Απνθιηζε κεραλεκαηνο.αλεπαξθεο εδξαζε Αηειεο /εθθεληξε θνξησζε Αζηνρηα ζπζθεπαζηαο θνξηηνπ Πξνζθξνπζε θνξηηνπ Γηαθηλεζε αληηθεηκελσλ κεγαινπ κεθνπο Υεηξσλαθηηθε κεηαθνξα κεγαισλ θνξηησλ Απνιπζε ρπδηλ πιηθσλ.τπεξθνξησζε Δξγαζηα θαησ από ζηιν Τπεξζηνηβαζε Αλεπαξθεηα πιεπξηθνπ πεξηνξηζκνπ ζσξνπ Αλνξζνινγηθε απνιεςε

9 Ππξθαγηεο Δπθιεθηα πιηθά Σπηλζήξεο θαη βξαρπθύθισκα Υςειέο ζεξκνθξαζίεο Δθιπζε/δηαθπγε επθιεθησλ αεξησλ Γεμακελεο/αληιηεο θαπζηκσλ Μνλσηηθα, δηαιπηεο, PVC, θιπ επθιεθηα Αζθαιηνζηξσζεηο/ρξεζε πηζζαο Απηαλαθιεμε-εδαθηθα πιηθα Απηαλαθιεμε-απνξξηκαηα Δπεθηαζε εμσγελνπο εζηηαο.αλεπαξθεο πξνζηαζηα Δλαεξηνη αγσγνη ππν ηαζε Τπνγεηνη αγσγνη ππν ηαζε Δληνηρηζκελνη αγσγνη ππν ηαζε Δξγαιεηα πνπ παξαγνπλ εμσηεξηθν ζπηλζεξα Υξεζε θινγαο-νμπγνλνθνιιεζεηο Υξεζε θινγαο-θαζζηηεξνθνιιεζεηο Υξεζε θινγαο-ρπηεπζεηο Ηιεθηξνζπγθνιιεζεηο Ππξαθησζεηο πιηθσλ

10 Ηιεθηξνπιεμία Γίθηπαεγθαηαζηάζεηο Δξγαιείακεραλήκαηα Πξνππαξρνληα ελαεξηα δηθηπα Πξνππαξρνληα ππνγεηα δηθηπα Πξνππαξρνληα εληνηρηζκελα δηθηπα Πξνππαξρνληα επηηνηρα δηθηπα Γηθηπν ειεθηξνδνηεζεο εξγνπ Αλεπαξθεο αληηθεξαπληθε πξνζηαζηα Ηιεθηξνθηλεηα κεραλεκαηα Ηιεθηξνθηλεηα εξγαιεηα Πληγκόο/ Αζθπμία Νεξό Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ Τπνβξπρηεο εξγαζηεο Δξγαζηεο ελ πισ-πησζε Βπζηζε/αλαηξνπε πισηνπ κεζνπ Παξνρζηεο/παξαιηεο εξγαζηεο.πησζε Παξνρζηεο/παξαιηεο εξγαζηεο.αλαηξνπε κεραλεκαηνο Τπαηζξηεο ιεθαλεο/δεμακελεο.πησζε Τπαηζξηεο ιεθαλεο/δεμακελεο.αλαηξνπε κεραλεκαηνο Πιεκπξα/θαηαθιπζε εξγνπ Βαιηνη, ηιεηο, θηλνπκελεο ακκνη Τπνλνκνη, βνζξνη, βηνινγηθνη θαζαξηζκνη Βπζηζε ζε ζθπξνδεκα, αζβεζηε, θιπ Δξγαζηα ζε θιεηζην ρσξν-αλεπαξθεηα νμπγνλνπ

11 Δγθαύκαηα Υςειέο ζεξκνθξαζίεο Καπζηηθά πιηθά πγθνιιεζεηο/ζπληεμεηο Τπεξζεξκα ξεπζηα Ππξαθησκελα ζηεξεα Σεγκαηα κεηαιισλ Αζθαιηνο/πηζζα Καπζηεξεο Τπεξζεξκαηλνκελα ηκεκαηα κεραλσλ Αζβεζηεο Ομεα

12 Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο Φπζηθνί παξάγνληεο Φεκηθνί παξάγνληεο Βηνινγηθνί παξάγνληεο Αθηηλνβνιίεο Θνξπβνο/δνλεζεηο θόλε Τπαίζξηα εξγαζηα.παγεηνο Τπαηζξηα εξγαζηα.καπζσλαο Υακειε ζεξκαθξαζηα ρσξνπ εξγαζηαο Τςειε ζεξκαθξαζηα ρσξνπ εξγαζηαο Τγξαζηα ρσξνπ εξγαζηαο Τπεξπηεζε/ππνπηεζε Γειεηεξησδε αεξηα Υξεζε ηνμηθσλ νπζησλ Ακηαληνο Αηκνη ηεγκαησλ Αλαζπκηαζεηο πγξσλ/βεξληθηα,θνιιεο, κνλσηηθα, δηαιπηεο Καπλαεξηα αλαηηλαμεσλ Καπλαεξηα κεραλσλ εζσηεξηθεο θαπζεο πγθνιιεζεηο Καξθηλνγνλνη παξαγνληεο Μνιπζκελα εδαθε Μνιπζκελα θηηξηα Δξγαζηα ζε ππνλνκνπο, βνζξνπο, βηνινγηθνπο θαζαξηζκνπο Υσξνη πγηεηλεο

13 ΣΜΖΜΑ Γ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Β (1) ΠΗΓΔ ΚΙΝΓΤΝΩΝ (2) ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ (4) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) , 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, 4.2, 4.3, , 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, 4.2, 4.3, , 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, 4.2, 4.3, , 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, 4.2, 4.3, Π.Γ. 305/ , 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, , 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, , 3.2, 3.3, Π.Γ. 1073/81 4.1, , 1.3 Π.Γ. 1073/ Π.Γ. 1073/ , 3.2, 3.3 Π.Γ. 1073/ , 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Π.Γ. 1073/ , 1.3 Π.Γ. 1073/81 Π.Γ. 396/94 (*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα (π.ρ. άξζξν 32 παξ.3 ηνπ Π.Γ /81) (**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96) 13

14 ΣΜΖΜΑ Γ ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ηελ πξόζβαζε ζην εξγνηάμην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θεληξηθή δεκνηηθή νδόο 2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάηωλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ Γελ ππάξρεη αλάγθε πξόζζεησλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ θαη βνεζεηηθώλ έξγσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηεπθνιύλεη ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ θαη λα επηζεκαίλεη ηηο ζέζεηο ησλ εξγαζηώλ κε επαλάγλσζηεο πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο, δεδνκέλνπ όηη ν δξόκνο είλαη κνλαδηθόο θαη δελ ππάξρεη ηξόπνο θαηαζθεπήο νπνηαζδήπνηε παξάθακςεο. Δπηζεκαίλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαλώλ εληνπηζκνύ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. Απαγνξεύεηαη ε άζθνπε παξακνλή νπνηνπδήπνηε αηόκνπ ζην εξγνηάμην. 3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. Γελ πξνγξακκαηίδεηαη ε κόληκε παξακνλή ζην εξγνηάμην κεραλεκάησλ. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη απηνθηλνύκελα θαη ζα απνκαθξύλνληαη από ην εξγνηάμην κεηά ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 4. Υώξνη απνζήθεπζεο Γελ πξνγξακκαηίδεηαη ε απνζήθεπζε πιηθώλ θαη δελ ππάξρεη ιόγνο γηα ηελ θαηαζθεπή ρώξσλ απνζήθεπζεο θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ. 5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζηωλ θαη επηθίλδπλωλ πιηθώλ (πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ απνθνκηδήο ηνπο) Από ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ πξνθύπηνπλ άρξεζηα θαη επηθίλδπλα πιηθά. 6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ ην ρώξν ηνπ εξγνηαμίόπ δελ ζα ππάξρεη ηξνρόζπηην γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη παξνρήο Α βνεζεηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ Π.Γ. 1073/ Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηωλ εξγαδνκέλωλ Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκεία πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 14

15 ΣΜΖΜΑ Δ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ Π.Γ. 305/96 Π.Γ. 395/94 Π.Γ. 396/94 Π.Γ. 1073/81 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα» «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο» «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο» «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ» ΔΘΔΧΡΖΘΔΗ ΡΔΘΤΜΝΟ Ζ Πξνηζηακέλε Σ.Τ. Γήκνπ Ο πληάμαο Κακειάθε Καηεξίλα Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ Κιάδνο Αλδξέαο Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο 15

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα