ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ Διιεληθό ηξαπεδηθό θιάδν Δπηβιέπωλ: Παχινο Λανπηάξεο πνπδάζηξηα: Αγγειηθή Μνίξνπ ΑΘΖΝΑ

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη νη αικαηψδεηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αδηάθνξν ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, έλαλ απφ ηνπο πην δξαζηήξηνπο θαη δεθηηθνχο ζηελ θαηλνηνκία ρψξν. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο αλαδεηήζεθαλ θαηά βάζε, βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηψζεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ απφ ζπλεληεχμεηο κε αξκφδηα ηξαπεδηθά ζηειέρε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, φια ζρεδφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο πνπ εμεηάζζεθαλ (πνζνηηθέο κεηαβνιέο, θαηαλνκή θαηά θχιν, ρξφλνο εξγαζίαο, πεξηερφκελν εξγαζίαο, γλψζεηο θαη πξνζφληα, πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αμηνιφγεζε-επαγγεικαηηθή εμέιημε, εθπαίδεπζε, ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα) έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη θνηλή ε δηαπίζησζε φηη, κε γλψκνλα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζπληείλνπλ ζηελ απνξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηελ επειηθηνπνίεζε ησλ φξσλ απαζρφιεζεο θαη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο. Λέμεηο θιεηδηά: ηξάπεδεο, απαζρφιεζε, λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, επειημία, νξγάλσζε εξγαζίαο. i

3 EXECUTIVE SUMMARY The information society combined with the rapid technological progress could not be ignored by the money and credit market, which is considered as one of the most active and receptive to change, sector. The current work, aims to present the occurring changes in the various employment parameters of the Greek banking sector, under the influence of the new information and communication technologies. In order to conduct the study, bibliographic data were obtained and combined with interviews provided by responsible bank executives. According to the resulting findings, all the employment characteristics that were examined (quantitative changes, distribution by sex, working time, job descriptions, qualifications and profiles, working environment, evaluation and promotion, training and trade union activities) have been qualitatively and quantitatively modified. In any case, it can be concluded that, considering the strong competition in the banking market, the observed changes lead to deregulated working relations, flexible employment conditions and personalized staff models. Key words: banks, employment, new information and communication technologies, information society, flexibility, work organization. ii

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 2 ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 2.1 Νέα νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζηελ Δ.Δ 2.2 Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη απαζρφιεζε 2.3 Ζ Διιάδα θαη νη λέεο πξνθιήζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 2.4 Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 3 ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 3.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 3.2 Ζ εμάπισζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 4 ΟΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 4.1 Μεηάβαζε απφ παξαδνζηαθέο κνξθέο νξγάλσζεο εξγαζίαο ζε λέα πξφηππα 4.2 Ζ απαζρφιεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο θαη πξνζφληα Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο Υξφλνο εξγαζίαο-ξνη εξγαζίαο-ζπκβάζεηο Δζσηεξηθή θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ-πεξηβάιινλ εξγαζίαο Μηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή εμέιημε-αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ Δθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 4.3 χγθξηζε δχν δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ κνληέισλ ηξαπεδψλ Ζ πεξίπησζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο Ζ πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 4.4 Ζ απαζρφιεζε ζηνλ Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ θιάδν 5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ iii

5 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ απνθηά ζπλερψο ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ, αιιά θαη ζηελ «πνζφηεηα θαη πνηφηεηα» ηεο εξγαζίαο. Ο ξφινο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο εθκεδελίδνληαη νη απνζηάζεηο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάζεζε κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ζε απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε ζπλερήο εμάπισζε ηεο ηειεξγαζίαο 1. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ πην απαηζηφδνμε άπνςε, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αληηκεησπίδεηαη σο απεηιή γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο, θαζψο ε δηαδηθαζία ππνθαηάζηαζεο ηεο αλζξψπηλεο απφ ηε "λεθξή" εξγαζία ζεσξείηαη φηη επηηαρχλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Οη επηδξάζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ραξαθηήξα θαη ην πεξηερφκελν ηεο απαζρφιεζεο δηαθξίλνληαη, θαηαξρήλ, ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδηάηαμε ησλ επαγγεικάησλ, ηελ αλάδεημε λέσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ άιισλ. Δπίζεο, ζε επηπηψζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε λέα κνληέια νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο κε έκθαζε ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επειημίεο θαη κεηαβνιέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Δλψ ζε έλα ηξίην επίπεδν αλήθνπλ απηέο πνπ αθνξνχλ ζε αλακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο, κε ηελ απαίηεζε γηα επηπιένλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 2. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο πθίζηαηαη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ '80, δξαζηηθέο νξγαλσηηθέο, δηαξζξσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ηνκέα θαη ε κεηάβαζε ζε έλα πην επέιηθην θαλνληζηηθφ πιαίζην ζε δηεζλέο επίπεδν, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά θαη ε νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, επεξεάδνπλ πνιχπιεπξα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ κε άκεζν αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη, ην 1 Τπνινγίδεηαη φηη κφλν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2001 ππήξραλ ελλέα εθαηνκκχξηα «ηειεξγαδφκελνη». 2 Γεκνπιάο Κ., "Ζ απαζρφιεζε ζην λέν ηερλνινγηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ",

6 θέληξν βάξνπο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ έρεη πιένλ κεηαθηλεζεί απφ γξαθεηνθξαηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμππεξέηεζε θαη πξνζέιθπζε πειαηψλ. Έηζη, νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ απνδεηθλχνληαη πνιχηηκεο «πξψηεο χιεο», γηα ηελ αλάπηπμε πιεζψξαο λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ (ebanking, web-banking, mobile-banking, smart cards, Aπηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο (ΑΣΜ) θαη άιια) 3, ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηε ηαρχηεξε, απινχζηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηεηαθψλ αλαγθψλ. Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο, θαζψο νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ απνθηνχλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, νδεγψληαο ηηο ηξάπεδεο ζε επελδχζεηο ηεξαζηίσλ θεθαιαίσλ κε ηελ επινγία ησλ κεηφρσλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ εμάιινπ, είλαη φηη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο απμάλεηαη ζπλερψο ν αξηζκφο ησλ εηθνληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο πθίζηαληαη απνθιεηζηηθά ζην Γηαδίθηπν 4,5. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη, πξνο ην παξφλ, πζηέξεζε σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ πξνθιήζεσλ. Παξαηεξείηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (φκσο κε ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε), ελψ παξακέλεη ρακειφ ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε εμαίξεζε ηα ATM. Χζηφζν, νη ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη, κεηά θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε, ζπκπίπηνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξννπηηθέο. Οη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη ζπκκαρίεο κεηαμχ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 επηθξαηνχλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, ήδε ζπλνδεχνληαη απφ νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηξαπεδψλ. ' απηφ ην ζεκείν, νη λέεο ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξφζθαηε ηάζε γηα ζπλεξγαζίεο ηξαπεδψλ κε εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, έζησ θαη κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε, έρνπλ πιένλ εγθαηαζηήζεη κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα γηα ηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, κε ηα νπνία ήδε έρεη θαηαγξαθεί κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο. 3 Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζρεηηθά φηη, ζηηο αξρέο ηνπ 1970 ππήξραλ έμη βαζηθά πξντφληα, ελψ είραλ θζάζεη ηα εθαηφ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. 4 Ήδε πξηλ ελλέα ρξφληα, πεξίπνπ, ν Μπηι Γθέηηο είπε ζρεηηθά φηη "νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο, φρη φκσο θαη νη ηξάπεδεο". 5 Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, "E-banking: Νένη νξίδνληεο ζην ηξαπεδηθφ επηρεηξείλ", 2000, ζζ

7 Οη εμειίμεηο απηέο ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα επνρή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Οη ζέζεηο εξγαζίαο αλακνξθψλνληαη, θαζψο ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνπ ζρεδφλ έρνπλ θαηαξγεζεί, φπσο νη δαθηπινγξάθνη, νη δηαηξήηξηεο, ελψ ζπλερψο κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ηακηψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζην ινγηζηήξην. Παξάιιεια, πεξηδήηεηεο είλαη νη λέεο εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη νη εηδηθνί ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, νη πσιεηέο πξντφλησλ δηθηχνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, θ.ά.. ε θάζε πεξίπησζε, νη επηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη κνλνζήκαληεο, αθνχ ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο πνπ παξαηεξείηαη αξρηθά, αλαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ 6. ίγνπξν, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη πνπ κέρξη ζήκεξα αζθνχζαλ απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο ζα αλαγθαζηνχλ λα επαλαθαηαξηηζζνχλ, ψζηε λα έρνπλ πηζαλφηεηεο λα κελ ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο. κσο αθφκε θαη αλ ην πξνζσπηθφ ηειηθά δελ κεησζεί, νπσζδήπνηε δελ ζα εξγάδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Με ηνλ αλαπφθεπθην εθζπγρξνληζκφ ησλ φξσλ εξγαζίαο, ν ηξαπεδηθφο ππάιιεινο παχεη λα ζεσξείηαη «πξνλνκηνχρνο» γξαθεηνθξάηεο, κε ζίγνπξε θαη ζηαζεξή εξγαζία κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ (γεγνλφο πνπ γηλφηαλ ηδηαίηεξα αηζζεηφ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηηο ηξάπεδεο θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο). Απνηέιεζκα ηεο παγησκέλεο απηήο θαηάζηαζεο ήηαλ ε εδξαίσζε εζσηεξηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνζιήςεηο θαη ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ηξνρηέο εμέιημεο. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ μέλσλ θαη ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ε εμσηεξίθεπζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ζχλζεηεο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο ή δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζε ζπγαηξηθέο, παξαηξαπεδηθέο ή ζπλαθείο επηρεηξήζεηο, είλαη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην λέν πξνθίι ηνπ ηξαπεδηθνχ ππαιιήινπ θαη ηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Αλακθηζβήηεηα ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζα είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε λέα θαηάζηαζε. 6 χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΟΣΟΔ ηνπ 1998 νη ηάζεηο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν ζπλερίδνπλ λα είλαη αλνδηθέο παξά ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, βι. ΟΣΟΔ, "Γνκή, ξφινο θαη παξέκβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα",

8 ηελ παξνχζα κειέηε, πξνζεγγίδνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο παξακέηξνπο ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, εμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδεηρζεί ην γεγνλφο φηη, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν έρνπλ θαηαξγεζεί εηδηθφηεηεο, έρνπλ αλαδπζεί λέεο θαη παξάιιεια έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά πνιινί απφ ηνπο φξνπο εξγαζίαο πνπ κέρξη ζήκεξα ζεσξνχληαλ αδηακθηζβήηεηνη. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζζνχλ δηεμνδηθά νη αηηίεο θαη ην γεληθφηεξν ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ νδήγεζε ζ'απηέο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο ζηελ απαζρφιεζε. Κάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα εμεηαζζνχλ είλαη νη ακνηβέο, ην σξάξην εξγαζίαο, ζέκαηα πξνζιήςεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, νη πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ε θαηάξηηζε, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θ.ά. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε ην δεκφζην ηνκέα (π.ρ. πιεξσκέο δεκνζίσλ ππαιιήισλ) ή αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ (π.ρ. πξφγξακκα «Γηθηπσζείηε» γηα λέεο επηρεηξήζεηο). Δπνκέλσο, νη κεηαβνιέο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζρεηίδνληαη άκεζα κε επξχηεξεο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (e-government, Taxis, θιπ) θαη ηεο ζηαδηαθήο αλαζεψξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ εξγαζηαθψλ κνληέισλ. Ζ εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ηκήκαηα: ην πξψην, γίλεηαη αλαθνξά ζην γεληθφ πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο, ηελ έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ Διιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη ζρεηηθά κε ηελ δηείζδπζε ηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ην ηξίην κέξνο, παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηψλ ζε θάζε παξάκεηξν ηεο απαζρφιεζεο, ζε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή βάζε. Δπίζεο εμεηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε δηαθνξεηηθά κνληέια νξγάλσζεο. Σέινο, ην ηέηαξην κέξνο απνηειεί ζχλνςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ, εκπινπηηζκέλε κε ζηνηρεία γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο. Ζ κεζνδνινγία εθπφλεζεο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ (επίζεκα θείκελα Δ.Δ., εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θείκελα νξγαληζκψλ), άξζξσλ 4

9 πεξηνδηθψλ, εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη άιια. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ελδεηθηηθέο ζπλεληεχμεηο. Ζ πξψηε κε αλψηεξν ζηέιερνο (ππνδηεπζπληήο) ηδησηηθήο ειιεληθήο ηξάπεδαο κε εξγαζηαθή εκπεηξία 22 εηψλ, πεξίπνπ. Ζ ελ ιφγσ ηξάπεδα, απνηειεί παξάδεηγκα ζχγρξνλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, κε αλαπηπγκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζηα πξφηππα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ δεχηεξε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε λενπξνζιεθζέληα ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ρνξεγήζεσλ, ηξάπεδαο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξά ην κέγεζνο ηεο, ε ηξάπεδα δελ έρεη πιήξσο αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην εγθαηάζηαζεο ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κέρξη πξφηηλνο δελ αληηζηνηρνχζε έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο ζε θάζε ππάιιειν. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεη έλα λέν εξγαζηαθφ πξφηππν, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο εμειίμεηο. Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ επηβεβαίσζαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. 5

10 2. ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Μηα ακθίδξνκε ζρέζε ζπλδέεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο), νη νπνίεο πξνσζνχληαη ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Κξίλεηαη, επνκέλσο, ζθφπηκν λα πξνεγεζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζεί ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νη αληίζηνηρεο δξάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν Νέα νξγάλωζε ηεο εξγαζίαο ζηελ Δ.Δ Ζ αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Έηζη ην αίηεκα γηα πην επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε ηηο νπνίεο λα πξνζαξκφδνληαη νη επηρεηξήζεηο ζε λέα νξγαλσζηαθά πξφηππα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνβάιιεηαη ζπλερψο πην έληνλν. Δηδηθφηεξα, ε επειημία πνπ αλαθέξεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο, αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα 7 : ην επίπεδν ηνπ ηχπνπ ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. ' απηή ηελ θαηεγνξία εκπίπηνπλ νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα, νη νπνίνη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εξγαζηαθέο ζέζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 8. ην επίπεδν ηεο ειεπζεξίαο πξφζιεςεο-απφιπζεο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο γηα ηελ ειεχζεξε απμνκείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο πέξα απφ φζεο 7 Λεμνπξηψηεο Η., "Νέεο ηερλνινγίεο, επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο (flexibility) θαη ηειεξγαζία (teleworking)", 1998, ζζ 'απηέο πεξηιακβάλνληαη νη ζπκβάζεηο έξγνπ, νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη ζπκβάζεηο αληηπξνζψπεπζεο ή ζπκβάζεηο παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ (κε ηε ρξήζε "αληηπξνζψπσλ" ή "ειεπζέξσλ ζπλεξγαηψλ"). Δπίζεο, κία αθφκε εηδηθή πεξίπησζε είλαη ε ζχκβαζε κεξηζκνχ εξγαζίαο (job sharing) φπνπ ζηε ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ βξίζθεηαη κία νκάδα εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη δξνπλ σο άηππε έλσζε πξνζψπσλ ή σο αζηηθή εηαηξεία. 6

11 ήδε παξέρνληαη απφ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα καδηθψλ θαη αηνκηθψλ απνιχζεσλ θαζψο θαη απνδεκηψζεσλ ιφγσ απφιπζεο. ην επίπεδν ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ησλ ακνηβψλ. ' απηφ ην επίπεδν αλήθνπλ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ε ακθηζβήηεζε ηνπο κέζσ ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα θνηλά απνδεθηά κνληέια. ην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Ίζσο θαη ην πην πνιπζπδεηεκέλν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επειημία ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηα ειαζηηθά σξάξηα, ηελ κεξηθή απαζρφιεζε, ηελ ππεξεξγαζία, ηελ ππεξσξία, ηηο βάξδηεο, ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ηα θπιηφκελα ή ειαζηηθά ή δηαθεθνκκέλα σξάξηα θ.ά., κε ηα νπνία εμππεξεηείηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο κείσζεο ηεο κάδαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο εξγαζίαο ("reduction de la masse salariale" 9 ). Εήηεκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πνπ επίζεο αλήθεη ζ'απηή ηε ζεκαηηθή είλαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κε λνκηθέο ξπζκίζεηο αλψηαησλ νξίσλ εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. ην επίπεδν ηνπ ρψξνπ παξνρήο εξγαζίαο. Πεξηιακβάλνληαη εδψ θάζε είδνπο εμσεπηρεηξεζηαθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, είηε απφ ζπλεξγάηεο. 'απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ην outsourcing, ην hoteling, ν δαλεηζκφο εξγαζίαο, ε θαη' νίθνλ απαζρφιεζε (home work, home based), ε εξγαζία θαζψλ θαη ε ηειεξγαζία. χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ κέιινληνο, φπσο απηή άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ, νη επειημίεο ζηελ εξγαζία εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, έλαληη ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηνπο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία. Σαπηφρξνλα, ε πηνζέηεζε ηεο επειημίαο ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ παξέρνληαη ηα αλάινγα θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο. Με απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο ζπληάρζεθαλ ηα δχν ζεκαληηθφηεξα θνηλνηηθά θείκελα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Αλάπηπμε-Αληαγσληζηηθφηεηα-Απαζρφιεζε (1993) θαη ε Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο Δξγαζίαο (1997) 10,11. 9 Λεμνπξηψηεο Η., 1998, ν.π., ζ European Commission, "Green Paper on a Partnership for a new organization of work",

12 πγθεθξηκέλα ζηε Λεπθή Βίβιν ηίζεληαη σο βαζηθνί ζηφρνη, ε επξχηεξε θαηαλνκή ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο κέζσ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε πξνζαξκνγή ηεο θνξνιφγεζεο ζηηο αλάγθεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, πξνυπνζέηεη ελέξγεηεο ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ. ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηνπ 1997 εμεηδηθεχνληαη ν θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ην κέιινλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε άκεζεο παξεκβάζεηο θαη φρη επξχηεξεο πνιηηηθέο πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ απαζρφιεζε. Χζηφζν, ε πην ζεκαληηθή, ίζσο, ζπκβνιή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζέηεη ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο επειημίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα πξψηε θνξά εθθξάδνληαη επηθπιάμεηο σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο επειημίαο, νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ήδε είραλ εθαξκφζεη ηε λέα νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. Έηζη, ζην θείκελν ηνλίδεηαη φηη ε βαζηθή επηδίσμε ηεο Έλσζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο επέιηθηεο επηρείξεζεο, ζηεξηδφκελεο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Σν δήηεκα πνπ δελ νξίδεηαη ζαθψο, σζηφζν, είλαη ε ηζνξξνπία ησλ ηξηψλ απηψλ ζπληειεζηψλ θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηνπο. Δπίζεο, ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη ε πξφηαζε ηνπ θεηκέλνπ γηα επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, κέζσ παξεθθιίζεσλ απφ ηνλ λφκν, γηα ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ θαη αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ, πέξα απφ ηηο ζπιινγηθέο. Οπζηαζηηθά ζ'απηφ ην ζεκείν πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηεο απνξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζηαδηαθήο "δηάβξσζεο" ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ην πξφηππν ηεο επειημίαο. 11 Κνπδήο Γ., "Δξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη Δπξσπατθή ελνπνίεζε", 2001, ζζ

13 Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είλαη φηη επηδηψθεηαη ε ζχδεπμε ηεο επειημίαο (ε νπνία απνηειεί δεδνκέλε επηινγή) κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ επξσπατθή εξγαζηαθή παξάδνζε. 9

14 2.2. Κνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη απαζρόιεζε Ο φξνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΚηΠ) αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φπνπ ε απφθηεζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαβίβαζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία γλψζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 12 Ζ εμάπισζε ηεο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα αηζζεηή κέζα απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ λέσλ ππεξεζηψλ φπσο ε θηλεηή ηειεθσλία, ην Γηαδίθηπν θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Θεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ΚηΠ είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ παξνκνηάδεηαη ζπρλά κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, θαζψο αλακέλεηαη λα επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία. Ζ παξαδνζηαθή νηθνλνκία κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ "νηθνλνκία ηεο γλψζεο" ή ηελ "άυιε νηθνλνκία" θαη ν πιηθφο πινχηνο κηαο επηρείξεζεο απνθηά ζηαδηαθά φιν θαη κηθξφηεξε ζπνπδαηφηεηα, ελψ απμάλεηαη ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο έξεπλαο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πιηθψλ αγαζψλ παίδνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν, ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. αλ απνηέιεζκα νη επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπλ αλνδηθέο ηάζεηο, αληηπξνζσπεχνληαο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 απηνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, πεξηζζφηεξν απφ 50% ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ηνπνζεηήζεθαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο γηα λέα πξντφληα, βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 13,14. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ βαζίδεηαη πιένλ ζηελ ηδηνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Παξάγνληαο πνπ εληζρχεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε, είλαη ε 12 Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, "Νέεο γλψζεηο-λέεο απαζρνιήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ", 2002, ζ Ναμάθεο Υ., θ.ά., "Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο αλνηθηή εθπαίδεπζε θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε", 2000, ζ Γηα ηελ Διιάδα ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία ην 1990, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, αλέξρνληαλ ζε 0,47%, ελψ ν αληίζηνηρνο θνηλνηηθφο κέζνο ήηαλ 2%, (βι. Κνξξέο Γ.Μ., Σζνκπαλφγινπ Γ., "Σερλνινγία θαη απαζρφιεζε", 2003, ζ.53). Αληίζηνηρα νη δαπάλεο ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 10

15 παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε δεκηνπξγία ππεξεζληθψλ κνλνπσιίσλ, κε απμαλφκελεο αλάγθεο ζε ξνέο πιεξνθνξηψλ. Έηζη, αλαπφθεπθηα γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθφο ν έιεγρνο θαη ε πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα θξάηε, πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ζέζε 15. ε επίπεδν επηρείξεζεο, ην "ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ" πνπ πινπνηείηαη κε βαζηθφ εξγαιείν ην Γηαδίθηπν, δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ νη απνζηάζεηο εθκεδελίδνληαη, νπφηε έλαο ζπληειεζηήο θφζηνπο κεγάιεο βαξχηεηαο εμνπδεηεξψλεηαη. 16 Σν βηνκεραληθφ ηνπίν θαζνξίδεηαη απφ θαζεκεξηλέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ηελ εκθάληζε λέσλ παγθφζκησλ "παηθηψλ" (εηαηξίεο πνπ ζπλήζσο ήηαλ άγλσζηεο κέρξη πξηλ ιίγν), θαη παξάιιεια ηελ αλάδπζε λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ήδε ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηεο εκπνξίαο ινγηζκηθνχ θαη βηβιίσλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηαθέξεη κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην Γηαδίθηπν, αλαδηαξζξψλνληαο ξηδηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο 17. Μηα πξνσζεκέλε έθθξαζε ηεο ΚηΠ ζηελ Δπξψπε είλαη νη "ηερλνπφιεηο" ή "πφιεηο ησλ γλψζεσλ", νη νπνίεο απνηεινχλ απηφλνκνπο ρψξνπο απνηεινχκελνπο απφ εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο. Απηνί νη ρψξνη εληζρχνληαη απφ ην θξάηνο θαη εληνπίδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Μηιάλνπ, ηεο Φξαγθθνχξηεο, ηνπ Άκζηεξληακ θ.ά. Πξφθεηηαη γηα ππξήλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκηψλ, φπνπ ζήκεξα ζπγθεληξψλνληαη ηα 2/3 ησλ επξσπατθψλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη ην 90% ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα πςειή ηερλνινγία 18. ε φηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε, έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ΚηΠ, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε. Σε ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη ε πλεπκαηηθή αληηπξνζψπεπαλ ην 1992 πεξίπνπ 2,4% θαη ην % ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ, κε κέζν φξν ζηελ Δ.Δ. ην 6%, (βι.οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, φ.π., ζ.6). 15 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε "ηδηνθηεζία" πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη φηη ηζνδπλακεί κε ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ζε ρξπζφ ή ζε πεηξέιαην πνπ ζην παξειζφλ θαζφξηδε ηελ παγθφζκηα ηζρχ ηνπο. Δμάιινπ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη γλψζεηο απνηεινχλ πηα εζληθή ή αηνκηθή "ηδηνθηεζία" θαη απηφ γίλεηαη αηζζεηφ απφ ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ("copyright"), βι. Ναμάθεο Υ., φ.π., ζ Με ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ε ηνπνινγία ηεο παξαγσγήο αιιάδεη. Γεκηνπξγνχληαη πνιιέο κηθξέο κνλάδεο πνπ εμαπιψλνληαη θαη εθηφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ελψ παξάιιεια νη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ν έιεγρνο φισλ ησλ κνλάδσλ κπνξεί λα δηελεξγείηαη θεληξηθά. 17 Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, 2000, ν.π., ζζ

16 εξγαζία, νη πνιιαπιέο δεμηφηεηεο θαη ε ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ο εξγαδφκελνο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαζεκεξηλά κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη λα είλαη δεθηηθφο ζε λέα εξεζίζκαηα, κεηαθηλήζεηο θαη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Παξάιιεια, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηνλ εξγαδφκελν πεξηδήηεην ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη νη γλψζεηο, ηα δηνηθεηηθά πξνζφληα, ε επρέξεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε ηθαλφηεηα λα εξγάδεηαη νκαδηθά 19. Οη εξγνδφηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, σζνχληαη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, θαζηζηψληαο ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο νξγάλσζεο. Δμάιινπ, ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ απαζρφιεζε, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηειεξγαζίαο, κε ηελ νπνία δηεπξχλζεθαλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, αιιά θαη γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ είραλ, κέρξη ζήκεξα, πεξηνξηζκέλεο επηινγέο εξγαζίαο. Δθθξάδνληαη, σζηφζν, θαη αξθεηνί πξνβιεκαηηζκνί ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ΚηΠ, πνπ ήδε γίλνληαη αηζζεηέο, ζηελ απαζρφιεζε. Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εληνπίδνληαη, ζπλδέεηαη κε ηελ δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη δπλαηή γηα φινπο. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα δηάθνξα ήδε «ςεθηαθψλ ραζκάησλ» 20, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη είηε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φηαλ νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ (ειηθηαθέο νκάδεο, εξγαδφκελνη, άλεξγνη, επίπεδα εθπαίδεπζεο, εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θιπ) απνθιείνληαη ή φρη απφ ηελ πιεξνθνξία, είηε ζε επίπεδν γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ ή αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γεληθφηεξα 21,. Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ζα επεξεάζεη ηελ αξηζκφ θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην άκεζν κέιινλ. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 18 Ναμάθεο Υ., 2000, ν.π., ζ Ο J. Rifkin πξνζδηφξηζε ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα απηά ζε πςειφ βαζκφ θαη αλήθνπλ ζηηο δηεπζπληηθέο ηάμεηο, σο "ε αξηζηνθξαηία ηεο γλψζεο". Πξφθεηηαη γηα επαγγέικαηα φπσο ππεχζπλνη marketing, ζρεδηαζηέο πξντφλησλ, εξεπλεηέο, νηθνλνκηθνί θαη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, δηαθεκηζηέο θιπ. πλνιηθά αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 4% ησλ εξγαδφκελσλ, αιιά νη απνδνρέο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ. 20 Οξηζκφο ςεθηαθνχ ράζκαηνο: ην πειίθν ηεο δηαθνξάο ησλ πνζνζηψλ δηείζδπζεο Internet ηεο πςειφηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηε ρακειφηεξε θαηεγνξία πξνο ην κέζν φξν δηείζδπζεο γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο εληφο κηαο ρψξαο ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζεηξά δεηθηψλ, σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, (βι. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, "Δζληθή έξεπλα γηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2002", 2002, ζ.9). 12

17 πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε είλαη ε ζχδεπμε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο ζε εηδηθεχζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, κε ηα πξνζφληα ησλ εξγαδφκελσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ζηειερψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθηλά κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ νη εμειίμεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζεκαληηθφηεξε επέλδπζε γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην, είλαη ε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ γλψζεσλ ηνπ. Με απηέο ηηο πξννπηηθέο ε Δ.Δ. εγθαηλίαζε ην 1994 ηνλ δηάινγν γηα ηελ ΚηΠ θαη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε ηελ έθζεζε πνπ είρε ηίηιν "Η Δπξψπε θαη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα". Με βάζε απηή ηελ έθζεζε, φπνπ πξνηείλνληαλ έλα αξρηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δηακνξθψζεθε ηελ ίδηα ρξνληά ην πξψην πξφγξακκα δξάζεο, κε ηελ νλνκαζία "Η πνξεία ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο". ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επηηάρπλζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Σν 1996 ζπλερίζηεθε ε πξνψζεζε ηεο ζπδήηεζεο κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Βηβιίνπ γηα ηε "Γηαβίσζε θαη εξγαζία ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο: πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε" 22. ην θείκελν απηφ, επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο θνηλσληψλ "δχν ηαρπηήησλ" θαη ε ζεκαζία ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζφξξνπε πξφζβαζε θαη θαηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά πξνηείλεηαη ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ κε απηέο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κε ζθνπφ αθελφο ηε δηάρπζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ ηελ επηθέληξσζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλζξψπνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ επίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηελ απαζρφιεζε εθθξάζηεθαλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ γηα ηελ απαζρφιεζε ην 1997, απφ ην νπνίν πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα ε Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν "Οη πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο" ηνπ Ζ Δπηηξνπή, ζην θείκελν απηφ, ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζε θιάδνπο εληαηηθήο ρξήζεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη παξάιιεια γηα πξνζαξκνγή ησλ ζεκεξηλψλ 21 Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο, 2002, ν.π., ζ.4. 13

18 εξγαδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ΚηΠ. Με απηέο ηηο πξννπηηθέο αλαπηχρζεθε ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ ΚηΠ, ε νπνία εληάζζεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν πνπ ηέζεθε απφ ηε χλνδν Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ην 2000, γηα κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα, βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 23. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηελ Φέτξε, εγθξίζεθε ην ρέδην Γξάζεο "eeurope 2002" 24 κε ζηφρνπο ηελ εηζαγσγή αηφκσλ, λνηθνθπξηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηελ ηερλνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ "ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ". Σέινο, ε πην πξφζθαηε εμέιημε αθνξά ζην λέν ρέδην Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο "eeurope 2005: κία Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο". Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά απφ ηελ πξνεγνχκελε πξσηνβνπιία είλαη φηη πιένλ ην Γηαδίθηπν δελ απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζηξαηεγηθήο, αιιά νη δξάζεηο εζηηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ηνπ ζηηο πιεξνθνξίεο. 22 European Commission, "Green Paper on Living and working in the information society: People first", Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, "ηξαηεγηθέο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο", Βι. επηζθέθζεθε ηε 15/07/

19 2.3. H Διιάδα θαη νη λέεο πξνθιήζεηο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν Ο ξφινο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, σο πεγή νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, έρεη θαηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθφο θαη γηα ηελ Διιάδα. Με έκθαζε ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ, πινπνηείηαη έλα ζχλνιν παξεκβάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο", ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο ( ). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ειιεληθήο Λεπθήο Βίβινπ κε ηίηιν "Η Διιάδα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο" ηνπ Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο ζπκπιένπλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ πξσηνβνπιηψλ eeurope. πγθεθξηκέλα, νη πνιηηηθέο βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ αιιειεγγχε. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 4 δηο επξψ, ελψ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ν δηαηνκεαθφο ραξαθηήξαο ηνπ, δειαδή ην γεγνλφο φηη νη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζ'απηφ, είλαη νξηδφληηεο θαη ζρεηίδνληαη κε παξαπάλσ απφ έλα ππνπξγεία. Πέληε πξνηεξαηφηεηεο νξίδνληαη ζην πξφγξακκα: ε πξψηε είλαη ε Παηδεία θαη ν Πνιηηηζκφο, ε δεχηεξε είλαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε Πνηφηεηα Εσήο, ε ηξίηε είλαη ε Απαζρφιεζε θαη ε Κνηλσληθή Έληαμε, ε ηέηαξηε είλαη ε Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη ε πέκπηε είλαη νη Σειεπηθνηλσλίεο. ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ δηαλχεη ην πξφγξακκα εγθαηληάζηεθε έλαο αξηζκφο πξσηνβνπιηψλ γηα θάζε ηνκέα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 25 : ην ηνκέα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηα πξνγξάκκαηα "Γηθηπσζείηε", "Δθπαηδεπηείηε γηα λα Γηθηπσζείηε" θαη "Δπηρεηξείηε Ηιεθηξνληθά". Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ ρψξνπ δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ e-business Forum 26, ην νπνίν είλαη έλαο δηαξθήο κεραληζκφο δηαβνχιεπζεο ηεο Πνιηηείαο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη αθαδεκατθφ ρψξν, θαζψο θαη κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ, επηθεληξψλεηαη ζηελ 25 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, "Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηελ Διιάδα", 2001, ζζ Βι. επηζθέθζεθε ηελ 18/07/

20 δηακφξθσζε πξνηάζεσλ κε αληηθείκελν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία. Γεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 3.1: "Γεκηνπξγία επλντθνχ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα" θαη πινπνηείηαη απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 27 (ΔΓΔΣ ή GRNet). Γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ςεθηαθήο κνξθήο, εγθξίζεθαλ εληζρχζεηο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10 δηο δξαρκψλ. ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε απμήζεθε ζεκαληηθά ν βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ Internet (απφ 10 ζε 50% ζε ηξία ρξφληα), ελψ ζην ρψξν ηεο έξεπλαο αλαπηχρζεθαλ λέεο κνξθέο κάζεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο (e-learning, e-business, e- marketplaces). ε ζεζκηθφ επίπεδν, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζε θάζε ηνκέα θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί, θαηαξρήλ, ε δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πάλσ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. εκαληηθφ, επίζεο, γηα θάζε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο είλαη θαη ην ζέκα ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ γηα ην νπνίν εηνηκάδεηαη θαηάιιειε λνκνζεηηθή ξχζκηζε 28. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Δζληθήο Έξεπλαο γηα ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2002, ε νπνία δηεμήρζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, αλ θαη βξηζθφκαζηε ζεκαληηθά πίζσ, ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. 29. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε Internet αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 19,3 % (έλαο ζηνπο πέληε) έλαληη 10,1% ηνπ 2001, ελψ απφ επηκέξνπο αλαιχζεηο απνδεηθλχεηαη φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο απνηειεί ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ρξήζε Ζ/Τ θαη Internet. 27 Σν ΔΓΔΣ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ θνξέα, ν νπνίνο παξέρεη ππεξεζίεο δηαζχλδεζεο Ηnternet πςειήο ρσξεηηθφηεηαο γηα ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα, θαζψο θαη ζε 6000 ζρνιεία κέζσ ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. Αλήθεη ζην παλεπξσπατθφ εξεπλεηηθφ δίθηπν GEANT θαη εθηφο απφ ην e- Business Forum ππνζηεξίδεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ηνπ έξγνπ "Γηθηπσζείηε". Έξγν ηνπ δηθηχνπ είλαη ε πξψηε ππεξηαρεία "Διιεληθή Λεσθφξνο ηεο Πιεξνθνξίαο-ΔΓΔΣ2" ε νπνία ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ Δπξπδσληθνχ Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ ηεο Αζήλαο, ζε ηαρχηεηα 2.5 Gigabit/sec. ην δίθηπν ήδε έρνπλ ζπλδεζεί 10 εθπαηδεπηηθνί θνξείο (Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΔΜΠ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη άιια), (βι. 28 Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, 2000, ν.π., ζζ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 2002, ν.π., ζζ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο.

Η εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θάπνηεο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν θαη ηηο ζχγρξνλεο πξννπηηθέο ησλ ππφ ζπδήηεζε αγνξψλ εξγαζίαο. 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η έληαμε ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ

πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ: ΦΔΡΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ πνπδάζηξηα: ΚΑΡΗΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΑΘΖΝΑ 2008 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ E-BANKING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπζπκηάδνπ Γαλάε Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γ. Θεξίνπ Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΤΔΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΡΣΛΒΞΚΗ ΩΜ ΡΣΓΤΩΜΕΣΡΕΩΜ ΙΑΘ ΕΝΑΓΞΠΩΜ, ΡΗΜ ΑΜΑΟΣΝΗ ΞΣ ΕΚΚΗΜΘΙΞΣ ΠΑΟΕΖΘΙΞΣ ΡΣΡΗΛΑΞΡ ΟΝΟΜΑ: ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΤ ΔΛΔΝΗ Α.Μ.: 6421 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα