Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού"

Transcript

1

2 4ο Εθνικό Συνέδριο ιαχείρισης Εθνικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, ΤΕΕ, Βόλος 1999 Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού Ε. ΛΕΚΚΑΣ, Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΠΑΓΟΥΝΗΣ Επικ. Καθηγητής Γεωλόγος Γεωλόγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκε φαίνεται καθαρά ότι οι οικισµοί του ήµου Αντιρρίου αντιµετωπίζουν οξύ πρόβληµα λειψυδρίας µε τάσεις επέκτασης. Το νερό σε γενικές γραµµές είναι υποβαθµισµένο ποιοτικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο για οικιακή χρήση. Στα πλαίσια αυτά εκτελέστηκε λεπτοµερής γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωφυσική έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ευνοϊκότερες θέσεις για εκτέλεση γεωτρήσεων και συναφών έργων. Από την έρευνα προέκυψε ότι το υδρευτικό πρόβληµα του ήµου είναι δυνατό να λυθεί σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο, αξιοποιώντας τα υπόγεια ύδατα που έχουν εντοπισθεί µε µια σειρά από κατάλληλα υδροληπτικά έργα σε συγκεκριµένες θέσεις. Παράλληλα σε µακροπρόθεσµο επίπεδο και λαµβάνοντας υπόψη ένα πλήθος δεδοµένων από την ευρύτερη περιοχή, γίνονται προτάσεις επίλυσης του προβλήµατος. ABSTRACT The communities of the municipality of Andirio face the acute problem of water shortage, as all the data collected so far indicate. Water is not only in short supply, but its quality has been steadily deteriorating to such a degree that is certain cases it has become unsuitable for domestic use. Geological, hydrogeological and geophysical investigations were conducted, in order to specify appropriate locations for drillings and other appropriate water works. Investigations have shown that the needs of the municipality can be met by proper exploitation of underground water through a series of works, but only in the near future. For long-term treatment, a suite of solutions is suggested, after taking into account a wide range of factors that affect the hydrogeological conditions of the broader area. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ήµος Αντιρρίου ανήκει στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και καταλαµβάνει µια έκταση περίπου 55 Κm 2. Περιλαµβάνει τους οικισµούς Αντίρριο (1.231 κάτοικοι), Μακύνεια (333 κάτοικοι), Μολύκρειο (239 κάτοικοι), Ρίζα (221 κάτοικοι), Πλατανίτης (308 κάτοικοι), Αγραπιδόκαµπος (41 κάτοικοι), Λαουρδεκαίικα (30 κάτοικοι) και Φραγγαίικα (28 κάτοικοι). Ο συνολικός πληθυσµός του ήµου ανέρχεται σε κατοίκους, ενώ την καλοκαιρινή περίοδο υπερδιπλασιάζεται. Στο άµεσο µέλλον και µετά τη ζεύξη Ρίου- Αντιρρίου, ο πληθυσµός υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τους κατοίκους. Οι σηµερινές υδρευτικές ανάγκες του ήµου υπολογίζονται σε 730 m 3 /24h, αν υποτεθεί ότι η κατανάλωση ανά άτοµο είναι 0.3 m 3 /24h. 2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΑ - Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η επαρχία Ναυπακτίας στην οποία ανήκει ο ήµος Αντιρρίου (Εικ. 1) στο µεγαλύτερο τµήµα της είναι ορεινή, ενώ οι πεδινές περιοχές αναπτύσσονται µόνο στην παραλιακή ζώνη. Τον υδροκρίτη της λεκάνης του ήµου ορίζουν οι µορφολογικές εξάρσεις της Κλόκοβας (1.037 m), του Μισοβουνίου (578 m), του Ριγανόλακκου (609 m) και της Παλιορράχης (642 m). Η ορεινή περιοχή παρουσιάζει έντονες µορφολογικές κλίσεις και έχει αραιά ως πυκνή φυτοκάλυψη. Η πεδινή περιοχή αναπτύσσεται στο ακρωτήριο Αντίρριου και δοµείται κυρίως από πρόσφατα κλαστικά υλικά που δηµιουργούν ένα οµαλό έως λοφώδες κατά τόπους ανάγλυφο. Το υδρογραφικό δίκτυο µπορεί να χαρακτηριστεί ως δενδριτικό και είναι σχετικά πυκνό. Απαρτίζεται από µεγάλο αριθµό µικρών ρευµάτων, που διατρέχουν το ορεινό τµήµα και καταλήγουν στα µεγαλύτερα ρεύµατα Κατσάµπα, Χαλούλακα-Λογγιές, Πλατανίτη και Βαρειά. Το ρεύµα Κατσάµπα διατηρεί νερό στη κοίτη κατά περιόδους, ενώ σε µερικά τµήµατα του ρέει ολόκληρο το έτος, ανάλογα πάντα µε το ετήσιο ύψος κατακρηµνίσεων. Τα ρεύµατα Χαλούλακας-Λογγιές, Πλατανίτης και Βαρειά παρουσιάζουν µόνιµη ροή. Μετρήσεις απορροής δεν έχουν

3 2 Εικόνα 1. Γεωγραφικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της έρευνας. πραγµατοποιηθεί, αλλά από παρατηρήσεις εντός του 1995 φαίνεται ότι το εύρος απορροής ανά περίοδο έτους είναι πολύ µεγάλο. Συγκεκριµένα την χειµερινή περίοδο του 1995, στο πέτρινο γεφύρι του ρεύµατος Λογγιές η απορροή κυµάνθηκε µεταξύ έως m 3 /h, ενώ τον Ιούνιο 1995 εκτιµήθηκε σε m 3 /h περίπου. Στο ρεύµα Πλατανίτη την θερινή περίοδο του 1995 η απορροή εκτιµήθηκε περί τα 80 m 3 /h. Η παροχή των ρευµάτων κατά τη θερινή περίοδο προέρχεται κυρίως από τις πολυάριθµες πηγές που απαντούν στην ορεινή περιοχή. Το υδρολογικό ισοζύγιο σύµφωνα µε τα υφιστάµενα ελλιπή δεδοµένα του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και από τις υπαίθριες παρατηρήσεις, είναι: Το µέσο ετήσιο ύψος κατακρηµνίσεων είναι mm και επειδή η περιοχή έρευνας έχει περίπου έκταση ίση µε 30 km 2, ο µέσος ετήσιος όγκος κατακρηµνίσεων (P) έχει τιµή P= m 3. Ο συντελεστής επιφανειακής απορροής (Α), λαµβάνοντας υπόψη κυρίως την έκταση κάλυψης εντός της εξεταζόµενης περιοχής του κάθε γεωλογικού σχηµατισµού, τους επιµέρους συντελεστές απορροής ανά σχηµατισµό, καθώς και άλλες αναγκαίες διορθώσεις συµπεραίνεται ότι έχει τιµή Α=0.36 που σε όγκο απορρεόντων υδάτων αντιστοιχεί σε m 3. Ο συντελεστής κατείσδυσης (Ι), εκτιµάται ότι έχει τιµή Ι=0.15, κατεισδύουν δηλαδή περί τα m 3. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η κατείσδυση λαµβάνει χώρα κυρίως στο πεδινό τµήµα. Ο συντελεστής εξατµισοδιαπνοής (E), σύµφωνα µε τα δεδοµένα της επαρχίας Ναυπακτίας εκτιµάται ότι έχει τιµή Ε=0.5, αναλογούν δηλαδή σε όγκο ύδατος περί τα m ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ Στην περιοχή της έρευνας εµφανίζονται Αλπικοί και Μεταλπικοί σχηµατισµοί (Εικ. 2). Οι Αλπικοί σχηµατισµοί ανήκουν στην ενότητα Γαβρόβου, εµφανίζονται στην ορεινή περιοχή [2] [3] [4] [5] [6] και είναι:

4 3 Εικόνα 2. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής της έρευνας µε τη θέση των γεωηλεκτρικών τοµών. Καρστικοποιηµένοι ασβεστόλιθοι ηλικίας Μαιστριχτίου - Ηωκαίνου, ανοιχτότεφροι-σκοτεινότεφροι, µέσο έως παχυστρωµατώδεις, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη ρηγµάτωση και καρστικοποίηση και έχουν πάχος που υπερβαίνει τα m. Καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο τµήµα του όρους Κλόκοβα. Φλύσχης. Περιλαµβάνει ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και αργιλικούς σχιστολίθους µε χαρακτηριστικές λιθοφάσεις που µεταβάλλονται κατά την κατακόρυφη και οριζόντια έννοια. Ηλικία Ανώτερο Ηώκαινο και ορατό πάχος που υπερβαίνει τα 800 µέτρα. Οι Μεταλπικοί σχηµατισµοί που αναπτύσσονται στην πεδινή περιοχή [2] [3] [4] [5] [6] [7] συνίστανται από: Αλλουβιακές αποθέσεις που εµφανίζονται στο παράκτιο τµήµα και αποτελούνται από ασύνδετες άµµους, ιλύες, αργίλους και κροκαλολατύπες µε συνολικό πάχος µέχρι 70m. Ηλικία Ολόκαινο. Κώνους κορηµάτων και πλευρικά κορήµατα που καλύπτουν το Ορος Κλόκοβα, τις εξόδους των ποταµοχειµάρρων και την µορφολογική ασυνέχεια από την ορεινή προς την πεδινή περιοχή µεταξύ των χωριών Ρίζα και Μολύκρειο. Συνίστανται: (i) από αποστρογγυλοµένες κροκάλες κυρίως ανθρακικές και άµµους µικρής συνεκτικότητας, ηλικίας Ολόκαινου και (ii) από λατύπες διατεταγµένες σε στρώσεις, ελαφρά συγκολληµένες στα ανώτερα µέλη και ισχυρώς στα κατώτερα, µε συνδετικό υλικό ασβεστιτικό, µε εξαίρεση τις ψαµµτικές και αργιλοσχιστολιθικές λατύπες, Βουρµίου ηλικίας. Ποταµοχερσαίες, λιµναίες, υφάλµηρες και θαλάσσιες αποθέσεις, που εκτείνονται από τις ορεινές παρυφές µέχρι την παράκτια ζώνη του Αντιρρίου. Περιλαµ-

5 4 βάνουν κροκαλοπαγή, τροχµαλολατυποπαγή, αργιλοαµ- µούχα υλικά, πηλούς, αµµούχες µάργες και αργίλους ηλικίας Πλειόκαινου-Πλειστόκαινου. Κυρίαρχη τεκτονική δοµή στην περιοχή, η οποία έχει και καθοριστική επίδραση στις υφιστάµενες υδρογεωλογικές συνθήκες είναι η µεγάλη ρηξιγενής ζώνη Ριζών Μακύνειας Μολύκρειου Πλατανίτη γενικής διεύθυνσης Α-, η οποία διαχωρίζει την εµφάνιση του φλύσχη προς τα βόρεια και των σχηµατισµών του Πλειο- Τεταρτογενούς προς τα νότια [4]. 4. Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Οι ασβεστόλιθοι Κλόκοβας είναι καρστικοί και παρουσιάζουν µεγάλη υδροπερατότητα, µε αποτέλεσµα την υφαλµύρυνση των υπόγειων υδάτων τους, τα οποία είναι ακατάλληλα για χρήση. Στους ψαµµίτες του φλύσχη διαµορφώνονται αλλεπάλληλοι υδροφόροι ορίζοντες µικρής δυναµικότητας που τροφοδοτούνται απευθείας από τις ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις και τα ρεύµατα. Η τροφοδοσία γίνεται µέσω των πολυάριθµων διαρρήξεων. Η κίνηση των υδάτων εντός των ψαµµιτικών υδροφορέων αυξάνεται στις χαµηλότερες υψοµετρικά θέσεις και κοντά στην επαφή µε τους σχηµατισµούς του Πλειο-Πλειστοκαίνου που διαχωρίζονται µε τη ρηξιγενή ζώνη Ριζών-Μακύνειας- Μολύκρειου-Πλατανίτη. Στους Πλειο-Πλειστοκαινικούς σχηµατισµούς και ειδικότερα στις συνεκτικοποιηµένες αµµοκροκάλες και τροχµαλολατύπες διαµορφώνονται χαµηλής δυναµικότητας υδροφόροι ορίζοντες. Τροφοδοτούνται απευθείας από τις ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις, από τις κατεισδύσεις των επιφανειακών ρευµάτων και τις πλευρικές µεταγγίσεις που λειτουργούν στο µέτωπο των ρηξιγενών επιφανειών και φέρνουν σε επαφή τις Πλειο-Τεταρτογενείς αποθέσεις µε τους σχηµατισµούς του φλύσχη. Φερτά υλικά παλαιοκοιτών έχουν δηµιουργήσει φακούς µε αδροµερή υλικά εντός των Πλειο-Πλειστοκαινικών αποθέσεων και υπόκεινται αργιλοπηλιτικών στρωµάτων. Παρουσιάζουν σχετικά καλή υδροπερατότητα, έχουν δυναµικότητα παροχής έως και 30 m 3 /h, βρίσκονται σε βάθη από 10-40m, ενώ ο εντοπισµός απαιτεί λεπτοµερή έρευνα. Οι Αλλουβιακές αποθέσεις λόγω της τροφοδοσίας τους από τους χείµαρρους και τα ρεύµατα, παρουσιάζουν ευνοϊκές υδροχωριτικότητες και δυναµικότητα παροχής έως και µερικές δεκάδες m 3 /h. Τα ύδατα των Αλλουβιακών αποθέσεων κοντά στην παράκτια ζώνη λόγω διείσδυσης του θαλάσσιου ύδατος είναι ποιοτικώς βεβαρηµένα. 5. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Από ένα σύνολο 30 περίπου γεωφυσικών - γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων [2] [3] µε τη µέθοδο Schlumberger παρουσιάζονται ορισµένες συνθετικές τοµές σε περιοχές, οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Εικ. 2, 3). Οι περιοχές αυτές είναι οι ακόλουθες: Γεωηλεκτρική τοµή Α, περιοχή Ρίζα. Παρατηρούνται εναλλαγές αγώγιµων Ωm µε ηµιαγώγιµα 130 Ωm ηλεκτροστρώµατα. Τα αγώγιµα συνδέονται µε τα αργιλοπηλιτικά µέλη του φλύσχη, ενώ τα ηµιαγώγιµα µε τα ψαµµιτικά. Γεωηλεκτρική τοµή Β, περιοχή µεταξύ γεώτρησης Τσουκαλά και Παλαιού Μύλου. Παρατηρούνται φαινόµενες ειδικές αντιστάσεις που κυµαίνονται από 9 έως 80 Ωm. Τιµές από 9-15 Ωm συνδέονται µε άργιλους και αργιλοπηλούς, ενώ τιµές Ωm συνδέονται µε αµµοχάλικα και αµµοκροκάλες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στρώµατα που αναπτύσσονται υπό ή µέχρι το επιπέδο της θαλάσσιας στάθµης. Γεωηλεκτρική τοµή Γ, περιοχή µεταξύ Παλαιού Μύλου και οικίας Αγγελόπουλου. Παρατηρείται αλληλουχία στρωµάτων όµοια µε τη γεωηλεκτρική τοµή Β, ενώ υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στρώ- µατα µε τιµές άνω των 30 Ωm, τα οποία πιθανολογούνται ως αµµοχάλικα. Γεωηλεκτρική τοµή, αποτελεί την προς τα βόρεια συνέχεια της γεωηλεκτρικής τοµής Γ διευθύνσεως Β-Ν. Παρατηρούνται όµοιες δοµές µε αυτές της γεωηλεκτρικής τοµής Γ µε τιµές έως 70 Ωm. Πιθαναλογείται ηλεκτρόστρωµα υδροφόρο του οποίου οι τιµές αυξάνονται ανάλογα της απόστασης του από τη κοίτη. Γεωηλεκτική τοµή Ε, µεταξύ της γεωηλεκτρικής τοµής και της γεωηλεκτρικής τοµής Β. Παρατηρείται ανάλογη δοµή µε αυτή της γεωηλεκτρικής τοµής. Γεωηλεκτρική τοµή Ζ, ΒΑ της εκκλησίας Ζωoδόχου Πηγής Πλατανίτη. Οι θέσεις έρευνας παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Τα αδροµερή υλικά φθάνουν έως βάθος 7 m. 6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Οι οικισµοί του ήµου Αντιρρίου υδρεύονται από γεωτρήσεις και υδροµαστεύσεις πηγών. Από τις πηγές µικρών παροχών που αναβλύζουν συνολικά εντός των φλυσχικών ψαµµιτών, γίνεται η υδροληψία των οικισµών Ρίζα, Μακύνεια, Μολύκρειο, Φραγκαίϊκα, Λαουρδακαίικα, Πλατανίτης και Αγραπιδόκαµπος. Υδροληψία γεωτρήσεων από υδροφόρους ορίζοντες αµµοκροκαλών και κροκαλο

6 5 Εικόνα 3. Γεωηλεκτρική τοµή στη θέση Γ. Σηµειώνεται η ρηξιγενής ζώνη Μακύνειας-Μολύκρειου, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στις υδρολογικές συνθήκες. παγών του Πλειο-Πλειστοκαίνου γίνεται για τις ανάγκες των οικισµών, Αντιρρίου, Πλατανίτη και τους θερινούς µήνες για τον οικισµό Ρίζα. Πηγάδι σε αµµοκροκάλες προσχωσιγενών αποθέσων εκµεταλλεύεται υδροµαστευτικά µόνο ο οικισµός Αντιρρίου. Ποιοτικά τα υδροµαστευόµενα ύδατα παρουσιάζουν αυξηµένη σκληρότητα και κατά περιπτώσεις υφαλµύρινση, περιεκτικότητα σε κολοβακτηρίδια, χλωριόντα ή άλλο µικροβιακό φορτίο γεγονός που καθιστά την υψηλού βαθµού χλωρίωση απαραίτητη. Κατά περίπτωση έχει κριθεί αναγκαία η διακοπή υδροληψίας για εύλογο χρονικό διάστηµα λόγω άντλησης υφάλµυρων υδάτων. 7. Υ ΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Προτείνονται τρεις οµάδες υδροληπτικών µέτρων για την επίτευξη επάρκειας υδατικών πόρων οικιακής χρήσης (Εικ. 4). Ερευνητικές-Παραγωγικές Γεωτρήσεις: Προτείνεται η ανόρυξη εννέα υδρογεωτρήσεων. Συγκεκριµένα προτείνονται πέντε γεωτρήσεις στην περιοχή Μολύκρειο- Μακύνεια, βάθους m, δύο γεωτρήσεις στην περιοχή Ρίζας, βάθους 80 & 120 m αντίστοιχα και ακόµα δύο γεωτρήσεις στην περιοχή Πλατανίτη, βάθους m. Υδροµαστευτικά έργα επιφάνειας: Συγκαταλέγονται τα υδροµαστευτικά έργα που έχουν ως στόχο τον εγκλωβισµό του ρέοντος ύδατος ή αυτού που ρέει στον αβαθή ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα. Σε αυτά ανήκουν οι υδρογεωτρήσεις µικρού βάθους και πολύ µεγάλης διαµέτρου, που αποτρέπουν µέσω της ειδικής κατασκευής τους την υφαλµύρινση των υπό εκµετάλλευση υδροφορέων. Επίσης, κατασκευή φρεατίων σε συνδυασµό µε υδροµαστευτικές τάφρους-στοές, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της µάστευσης από τους ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες µικρής δυναµικότητος. Εργα τεχνητού εµπλουτισµού: Έχουν σα στόχο τη σκέδαση αρνητικών αποτελεσµάτων που προκαλούν οι υπερεντατικές αντλήσεις. ηµιουργούν υδραυλική ισορροπία µέσω της ενίσχυσης της κατείσδυσης και άλλων µέτρων αναπλήρωσης του δυναµικού των υδροφόρων στρωµάτων. Ειδικότερα, για την τοπική µορφολογία κρίνεται σκόπιµη η κατασκευή χαµηλών φραγµάτων ανάσχεσης στις κοίτες των ρευµάτων. Συγκεκριµένα, προτείνεται η κατασκευή στο ρεύµα Λογγιές τριών ανασχετικών φραγµάτων και στο ρεύµα Πλατανίτη δύο ανασχετικών φραγµάτων.

7 6 Εικόνα 4. Προτάσεις υδροληπτικών έργων και έργων εµπλουτισµού. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λαµβάνοντας υπόψη τις επιτόπιες παρατηρήσεις, τα γεωλογικά δεδοµένα και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις διενεργειθείσες γεωφυσικές διασκοπήσεις, παρουσιάστηκε προηγουµένως το προτεινόµενο πρόγραµµα υδροληπτικών έργων µεσοπρόθεσµου σχεδιασµού υδροληψίας. Οι προτεινόµενες όµως λύσεις παρά ταύτα είναι µεσοπρόθεσµες για το υδρευτικό πρόβληµα και δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις µελλοντικές ανάγκες ιδίως µετά την αποπεράτωση του έργου ζεύξης Ρίου-Αντίρριου. Οι µακροπρόθεσµες υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής µελέτης χρήζουν ιδιαίτερης οριστικής υδρογεωλογικής µελέτης µακράς περιόδου. Η ανωτέρω µελέτη θα έχει αξιοπιστία εάν: (i) οι εκτιµήσεις µετερεωλογικού, υδατικού δυναµικού και υδρολογικού ισοζυγίου καθορισθούν από καταγραφές τουλάχιστον 5 ετών, (ii) καταµετρηθούν τα υδρογράµµατα των υπαρχόντων καρστικών πηγών, υδρορεµµάτων και ποταµών και (iii) πραγµατοποιηθεί γενικευµένη υδρογεωλογική έρευνα όλης της λεκάνης απορροής που επηρεάζει την επαρχία Ναυπακτίας. Η εξεύρεση των αναγκαίων παροχών για υδροδότηση των οικισµών του ήµου Αντιρρίου, µπορεί να εξασφαλιστεί µε την κατασκευή έργου µεταφοράς νερού από την ευρύτερη περιοχή Ναυπακτίας. Οι ακόλουθες περιπτώσεις υδροδότησης του ήµου, προσεγγίζουν ή µπορούν να επιτύχουν την επίλυση του προβλήµατος:

8 7 Περιοχή Ναυπάκτου: Κατασκευή υδρογεωτρήσεων και αγωγού µεταφοράς νερού σε απόσταση 10 km. Πηγές Αµορανίτικα Βράχια: Οµαδική ύδρευση των οικισµών πεδινής Ναυπακτίας µέσω µεταφοράς νερού από τις πηγές Αµορανίτικα Βράχια. Πηγές Ανω Μαµουλάδα: Κατασκευή υδροµαστευτικού έργου πηγών Άνω Μαµουλάδα και αγωγού µήκους 15 km. Γεωτρήσεις στην κοιλάδα του Ευήνου (περιοχή Τρίκορφου): Μήκος αγωγού µεταφοράς ύδατος 12 km. Ως οικονοµικά και κατασκευαστικά ευνοϊκότερη λύση προβλέπεται η οµαδική ύδρευση των οικισµών της περιοχής από τις πηγές Αµορανίτικα Βράχια διότι εξασφαλίζει επάρκεια νερού άριστης ποιότητας (800 m 3 /h), σύντοµη απόσβεση της κατασκευαστικής δαπάνης, διοχέτευση µε φυσική ροή του ύδατος στο δίκτυο, ενώ επιπλέον δηµιουργεί προϋποθέσεις ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναµικού. Το αυξανόµενο αρδευτικό πρόβληµα της πεδινής Ναυπακτίας έχει προοπτικές επίλυσης κυρίως µέσω τριών δυνατοτήτων, που θα υποδειχθούν ύστερα από προσεκτική µελέτη όλων των παραµέτρων. Αυτές είναι: Κατασκευή χαµηλού αρδευτικού φράγµατος στο ρεύµα Χαλούλακα µετά συναφών εγγειοβελτιωτικών έργων. Παρουσιάζει τις απαραίτητες παροχές για την βιωσιµότητα και τις οικονοµικοτεχνικές απαιτήσεις του έργου, ενώ πλεονεκτεί αφού εξασφαλίζει την άρδευση χωρίς την χρήση ενέργειας και προσφέρει την δυνατότητα εναποθήκευσης των αναγκαίων ποσοτήτων ύδατος. Μειονέκτηµα αποτελεί το κόστος κατασκευής του έργου και η ανυπαρξία υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του ρεύµατος Χαλούλακα. Κατασκευή ενδοκοιλαδικής λιµνοδεξαµενής Ρεύµατος Χαλούλακα βόρεια του Παλαιού Μύλου. Αποτελεί τοπική λύση του αρδευτικού προβλήµατος, προσφέροντας χωρητικότητα m 3 ύδατος για τις ανάγκες της περιοχής Μακυνείας-Αντιρρίου, ενώ µειονεκτεί στα ίδια θέµατα µε την λύση του φράγµατος. Αξιοποίηση πηγών Ναυπάκτου: Συνολική άρδευση πεδινής Ναυπακτίας από τις πηγές Ναυπάκτου µε την προϋπόθεση κατασκευής των έργων ύδρευσης των οικισµών από τις πηγές Αµορανίτικα Βράχια [1]. Εκτιµώντας τη συνολική παροχή των πηγών Ναυπάκτου, περίπου σε 25-30x10 6 m 3 /24h, διαπιστώνεται ότι µπορούν οι ποσότητες εάν αναπτυχθούν και σχεδιασθούν συστηµατικά, να επιλύσουν σε µακροπρόθεσµο επίπεδο το πρόβληµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1994) "Οι πηγές Ναυπάκτου µπορεί να αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής". Β' Συνέδριο Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών Ναυπάκτου, Ναύπακτος. [2] ΛΕΚΚΑΣ Ε. (1992). Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα ήµου Αντιρρίου Γεωφυσικές ιασκοπήσεις. Εφαρµοσµένο Ερευνητικό Πρόγραµµα Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα. [3] ΛΕΚΚΑΣ Ε. (1995). Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα ήµου Αντιρρίου. Εφαρµοσµένο Ερευνητικό Πρόγραµµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 38σ., Αθήνα. [4] ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. (1997). Νεοτεκτονικός χάρτης Αιτωλίας- Ακαρνανίας, Κλίµακα 1: Εφαρµοσµένο Ερευνητικό Πρόγραµµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 148σ., Αθήνα. [5] LOFTUS, D.L. & ΤΣΟΦΛΙΑΣ, Π. (1971). Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, Φύλλο ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, Κλίµακα 1: Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους, Αθήνα. [6] ΜΕΤΤΟΣ, Α. & ΚΑΡΦΑΚΗΣ, Ι. (1991). Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, Φύλλο ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΝ, Κλίµακα 1: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα. [7] ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ, Ν., ΘΕΟ ΩΡΟΥ, Γ., SCHUTT, H. & ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ, Ε. (1985/86). Παλαιοντολογικές και στρωµατογραφικές παρατηρήσεις σε περιοχές Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Ann. Geol. des Pays Hellen., XXXIII/I, p , Αθήνα. Ευθύµιος Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Αθήνα Α Αγγελόπουλος Γεωλόγος, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Μεσογείων 70, Αθήνα Μ. Παγούνης Γεωλόγος, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Μεσογείων 70, Αθήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της ανάπτυξης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της. λεκάνης του Δέλτα Πηνειού Θεσσαλίας, με το συνδυασμό

Διερεύνηση της ανάπτυξης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της. λεκάνης του Δέλτα Πηνειού Θεσσαλίας, με το συνδυασμό Διερεύνηση της ανάπτυξης του φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Δέλτα Πηνειού Θεσσαλίας, με το συνδυασμό γεωφυσικών και υδρογεωλογικών στοιχείων Αλεξόπουλος Δ. Ι. 1, Ματιάτος Ι. 1, Δίλαλος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ... 4 3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 11 4 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ... 20 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας

ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας ΛΑΡΙΑ Πέμπηη 2/2/2012 ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΤΓΑΣΑ - ΓΔΩΘΔΡΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Σόπος: Αμθιθέαηρο ΓΔΩΣΔΔ, Καυούρη 4, ΛΑΡΙΑ Οργανφηική Δπιηροπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν 22000055 - Τεχννολλογί ίες Φιλλι ικές προς ττο Περιβάλλλλονν για Αγροττι ική Αννάπττυξη - _ Π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα