ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: # ,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: # ,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο έρεη εγθαηαζηαζεί εμεηδηθεπκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ θαηαρώξεζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ εγθιεκαηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξείαο «i2 Limited UK», αληίζηνηρε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 2. ΚΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Δίλαη ε πξνκήζεηα δηθηπαθώλ αδεηώλ ινγηζκηθνύ αλάιπζεο εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ, πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ εγθιεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο πεξηερνκέλνπ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε απηώλ κε ηελ ρξήζε αλάινγσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ, κε ζθνπό ηνλ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε νκάδσλ ή αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηό. Οη ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ ζα απνηεινύλ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνύ. 3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Λνγηζκηθό αλάιπζεο (i2 Analyst NoteBook) ή Ιζνδύλακν Δμάξηεκα γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο θαη ελζσκάησζεο ζπκβάλησλ ζην Analyst Notebook Esri Edition ή Ιζνδύλακν. Βάζε δεδνκέλσλ (i2 ibase Designer SSE localized) ή Ιζνδύλακν Άδεηα ρξήζεο βάζεο δεδνκέλσλ (i2 ibase user SSE localized) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό δεκηνπξγίαο εηθνληθήο βάζεο (ibase DataBase Replication) ή Ιζνδύλακν γηα ηε δηαζύλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηώλ (WAN) θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ibase Designer ή Ιζνδύλακν. Δμάξηεκα γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο (GIS Module) θαη θαηαρώξεζεο ζπκβάλησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ibase Designer ή Ιζνδύλακν. 18 άδεηεο 2 άδεηεο 4 άδεηεο 18 άδεηεο 1 άδεηεο 2 άδεηεο 1

2 Λνγηζκηθό δηαζύλδεζεο δηαθνξεηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (i2 ibridge) ή Ιζνδύλακν Άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνύ δηαζύλδεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (i2 ibridge user) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό ηρλειαζίαο (Pattern Tracer) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό ηαπηνπνίεζεο πξνζώπνπ 3 άδεηεο 4 άδεηεο 3 άδεηεο 4 άδεηεο α. Οη ινγηζκηθέο εθαξκνγέο λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα επεμεξγάδνληαη κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ θαη πνιύπινθσλ ζελαξίσλ. β. Να απεπζύλνληαη, ζε Κξαηηθέο Τπεξεζίεο Αζθαιείαο, Γησθηηθέο Αξρέο ιαζξεκπνξίνπ θαη μεπιύκαηνο ρξήκαηνο,ζε Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη Οξγαληζκνύο. γ. Να είλαη εξγαιείν αλάιπζεο κεγάινπ όγθνπ εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ (επηρεηξεζηαθνύ ραξαθηήξα) κε δνκεκέλν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν ππνζηεξίδνληαο ηηο βαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ, ηηο νπνίεο αθνινπζνύλ νη αλαιπηέο αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ. δ. Να θαιύπηεη όζνλ ην δπλαηόλ πιεξέζηεξα ηηο αλαιπηηθέο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ληκεληθνύ θαη άιισλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηώλ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ εγθιεκαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηελ αλάιπζε πεξίπινθσλ εγθιεκαηηθώλ θαηλνκέλσλ. ε. Να είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία από άιιεο δησθηηθέο Αξρέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.. ζη. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, ηνπηθά ή απνκαθξπζκέλα. Να είλαη δπλαηόλ ν πξνζδηνξηζκόο γηα δπλαηόηεηα πξόζβαζεο γηα θαηαρώξεζε, ελεκέξσζε, αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηώλ, παξέρνληαο ειεγρόκελε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Δπίζεο θάζε ρξήζηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ λα κπνξεί λα απνζεθεύεη ηα αξρεία ηνπ ζε έλα πξνζσπηθό ή θνηλό δηθηπαθό ρώξν. δ. Να δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ γηα θαηαρώξεζε πνηθίισλ θαη δηαθνξεηηθώλ εηδώλ εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ κε δνκεκέλν ηξόπν θαζώο θαη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο κε εύθνιν θαη ιεηηνπξγηθό ηξόπν. Η βάζε δεδνκέλσλ λα είλαη παξακεηξνπνηήζηκε, ώζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηελ ζρεδηάδνπλ ή λα ηελ ηξνπνπνηνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ θάζε θνξά. Δπίζεο λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζρεδηάδεη ηε βάζε θαη λα ζρεκαηνπνηεί εξσηήζεηο κε γξαθήκαηα θαη εηθόλεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ε. Να παξέρεη άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ζπζρεηίζεηο κεηαμύ πξνζώπσλ, πξαγκάησλ, ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ, ηξνρνθόξσλ, ζθαθώλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, εγγξάθσλ, γεγνλόησλ, θ.α. κηαο ππόζεζεο ή κεηαμύ πνιιώλ ππνζέζεσλ,. 2

3 ζ. Να νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ζρήκαηα, εηθόλεο, βίληεν, ήρν, θ.α., απινπνηώληαο ζύλζεηεο πιεξνθνξίεο από βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζθνπό λα βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ζηελ απνθάιπςε αιιεινπρηώλ θαη ζπζρεηίζεσλ. η. Όια ηα ινγηζκηθά λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο ηα. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. ηβ. Να ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο Διιεληθέο δησθηηθέο αξρέο θαη νξγαληζκνύο θαη λα αλαθεξζνύλ απηέο. ηγ. Να είλαη ζπκβαηά κε ηα ινγηζκηθό πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζην Ληκεληθό ώκα θαη ζηηο Διιεληθέο δησθηηθέο αξρέο π.ρ. ΔΛΑ, θιπ. ηδ. Να αλαθεξζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκν ην ινγηζκηθό. ηε. Να δηαζέηεη εξγαιεία γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο ζηνπο πηλάθεο αλάιπζεο θαη θαηαρώξεζεο ζπκβάλησλ. 4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ α. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ (i2 Analyst NoteBook) ή Ιζοδύλακο (18 άδεηες) 1. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο απεηθόληζεο ησλ δεδνκέλσλ, απνθαιύπηνληαο ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εθάζηνηε θαηαρσξήζεηο. 2. Να εζηηάδεη ηελ αλάιπζε ζε ζηνηρεία-θιεηδηά θαη απνθαιύπηεη επαθέο θαη ζπλεξγνύο ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 3. Να εληνπίδεη δηαθνξεηηθέο νληόηεηεο όπσο άηνκα θαη νξγαλώζεηο, θαη λα απνθαιύπηεη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο. 4. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαύηηζεο αηόκσλ-θιεηδηά κέζα ζε κία νκάδα, ην δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ηηο κεζόδνπο δξάζεο θαη λα απνθαιύπηεη ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ όπνπ εκπιέθνληαη. 5. Να επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε κεκνλσκέλσλ γεγνλόησλ κεηαμύ ηνπο θαη ην αληίζηξνθν. 6. Να απνθαιύπηεη ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα βνεζά ζηελ πξνβιέςε ησλ κειινληηθώλ ζπκπεξηθνξώλ αηόκσλ ε νκάδσλ. 7. Να νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζε πνιιαπιά δηαγξάκκαηα θαη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθηύπσζε ηνπο ζε Plotter ή κεγάινπ format (A0,A1) ραξηί. 8. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. β. ΔΞΑΡΣΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΤΜΒΑΝΣΧΝ ΣΟ Analyst Notebook Esri Edition ή ηζνδύλακν ( 2 ΑΓΔΙΔ). 3

4 1. Να παξέρεη γεσγξαθηθή απεηθόληζε ζπκβάλησλ ζην ινγηζκηθό αλάιπζεο βαζηζκέλε ζε ζπληεηαγκέλεο. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ηηο αθόινπζεο πιαηθόξκεο: Arc view 3, Arc view GIS, Blue 8 World, Map info Pro θαη Map Point ή ηζνδύλακεο. 3. Να παξέρεη άκεζε ζύλδεζε θαη απεηθόληζε ζε ράξηεο ESRI ή ηζνδύλακνπο. 4. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζπκβάλησλ θαη νληνηήησλ πάλσ ζε ράξηεο ESRI ή ηζνδύλακνπο βάζε ζπληεηακέλσλ. 5. Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ δηαγξακκάησλ ζε κνξθή εηθόλαο γηα γξήγνξε παξνπζίαζε. 6. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. γ. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΙΚΑ ΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΓΙΑ ΓΙΩΚΣΙΚΔ ΑΡΥΔ (i2 ibase Designer SSE localized) ή Ιζοδύλακο (4 άδεηες) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο, ειέγρνπ θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ, πνπ πξνέξρνληαη από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 2. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα εξεπλεηέο θαη αλαιπηέο θαη ηνπο παξέρεη πιεζώξα εμεηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηώλ θαη εηθνληδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ηηο δησθηηθέο αξρέο. 3. Να δεκηνπξγεί εξεπλεηηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα πνιινύο ρξήζηεο ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθέο ηερληθέο γλώζεηο. 4. Να ρξεζηκνπνηεί πξνθαζνξηζκέλα πεδία θαη λα δεκηνπξγεί λέα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 5. Να εληνπίδεη απηόκαηα ηηο δηπιέο θαηαρσξήζεηο 6. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα αλαιπηέο δησθηηθώλ αξρώλ ππεξεζηώλ. 7. Να παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα θαηαρσξνύληαη πιεξνθνξίεο θαηά ππόζεζε ή ζύκθσλα κε ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο. 8. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, ηνπηθά ή απνκαθξπζκέλα. 9. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο γηα θαηαρώξεζε, ελεκέξσζε, αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηώλ, παξέρνληαο ειεγρόκελε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα /ρξήζηε. 10. Κάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηελ έξεπλα ηνπ ζε πξνζσπηθό ή θνηλό δηθηπαθό ρώξν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε νξγάλσζε, ε αλάθηεζε θαη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 11. Να είλαη δπλαηή ε καδηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο (Excel, Access, TAB delimited θ.α ) δνκεκέλσλ αξρείσλ. 4

5 12. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε βάζεηο δεδνκέλσλ άιινπ ηύπνπ π.ρ Oracle. 13. Να είλαη ζπκβαηή κε Microsoft SQL SERVER θαη λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Multi- User. 14. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. δ. ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibase user SSE localized) ή Ιζοδύλακο (18 ΑΓΔΙΔ) 1. Να δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο ζε (18) ρξήζηεο ζηηο πξναλαθεξόκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 2. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ε. GIS INTERFACE ζσκβαηό κε ηελ βάζε δεδοκέλωλ ibase Designer ή ηζνδύλακν (2 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη γεσγξαθηθή θαηαρώξεζε ζπκβάλησλ ζην ibase Designer ή ηζνδύλακν, βαζηζκέλε ζε ζπληεηαγκέλεο. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ηηο αθόινπζεο πιαηθόξκεο: Arc view 3, Arc view GIS, Blue 8 World, Map info Pro θαη Map Point ή ηζνδύλακεο. 3. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ραξηώλ θαη δηαγξακκάησλ ζην Αnalyst NoteBook ή ηζνδύλακν. ζη. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ ΥΡΗΣΧΝ (WAN) Δ ΔΙΚΟΝΙΚΗ (VIRTUAL) ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ibase DESIGNER ΚΑΙ ΑΜΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ή ηζνδύλακν (1 ΑΓΔΙΑ) 1. Να δεκηνπξγεί απνκαθξπζκέλα εηθνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, γηα ηελ ηαρύηεξε κεηαθνξά κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ από απνκαθξπζκέλεο Τπεξεζίεο. 2. Να έρεη ζπκβαηόηεηα κε ην ινγηζκηθνύ βάζεο δεδνκέλσλ ibase Designer ή ηζνδύλακν. 3. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πιαηθόξκα SQL. 4. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. δ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΩΝ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibridge) ή Ιζοδύλακο (3 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απεπζείαο ζύλδεζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ηεο παξαγξάθνπ 4α. κε ππάξρνπζεο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεη όηη ζα ελζσκαηώζεθαλ ζε θάζε αλάιπζή ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία-ζπκβάληα. 2. Να παξέρεη έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ αλαιπηή. 5

6 3. Να είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε κέζα από ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο λα ζπζρεηίδεη δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη απνθνκκέλεο ζε ππάξρνπζεο θαη δηαθνξεηηθέο βάζεηο. 4. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο εξσηεκάησλ θαη κέζσ γξαθεκάησλ θαη εηθόλσλ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ απεπζείαο πξόζβαζε ζε ζεκαληηθά δεδνκέλα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε κίαο πνιύπινθεο γιώζζαο βάζεο δεδνκέλσλ. 5. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ε. ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibridge user) ή Ιζοδύλακο (4 ΑΓΔΙΔ) 1. Να επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε ηε πξόζβαζε ζην αλσηέξσ ινγηζκηθό. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο έηνηκσλ αλαδεηήζεσλ όπσο απηέο έρνπλ νξηζζεί από ηνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο πθηζηάκελεο βάζεο δεδνκέλσλ. 3. Να επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη κε γξαθηθό ηξόπν αλαδεηήζεηο (queries) αλάινγα κε ηε εθάζηνηε θύζε ηεο έξεπλαο. 4. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ζ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΙΥΝΗΛΑΙΑ (Pattern Tracer) ή Ιζοδύλακο (3 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπλεξγώλ θαη ζηνηρείσλ κέζα από αξρεία δεδνκέλσλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ (Excel, Access, Tab Delimited) θ.α. 2. Να εληνπίδεη επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο π.ρ. ηειεθσληθώλ θιήζεσλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, ΑΦΜ θιπ κέζα από αξρεία ηειεπηθνηλσληαθώλ, Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ, Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ.α. 3. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ πηλάθσλ ζην ινγηζκηθό αλάιπζεο ηεο παξαγξάθνπ (4α). 4. Να επεμεξγάδεηαη αιπζηδσηέο επηθνηλσλίεο αλάκεζα ζε δηάθνξεο ππό έξεπλα νκάδεο, λα νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ ηνπο ζπκπεξηθνξώλ. 5. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. η. ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΟΤ (4 ΑΓΔΙΔ ) 1. Να πξαγκαηνπνηεί βηνκεηξηθνύο ειέγρνπο ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζώπνπ, ηηο ίξηδαο ηνπ καηηνύ θαη ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ. 6

7 2. Να απνθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ππόπηνπ κέζα από ηηο εμεηαδόκελεο θσηνγξαθίεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηεύζπλζε αζθαιείαο. 3. Να πξαγκαηνπνηεί ηαπηνπνίεζε πξνζώπνπ από κία (1) πξνο κηα (1) θαη κηα (1) πξνο πνιιαπιέο θσηνγξαθίεο. 4. Να είλαη ηειεπηαίαο έθδνζεο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ λα είλαη βαζηζκέλε ζε πξνεγκέλν αιγόξηζκν. ηα. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΚΛΔΙΓΙΑ Όια ηα πξναλαθεξόκελα ινγηζκηθά θαη νη άδεηεο ρξήζεο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη κέζσ δηθηύνπ θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε ειεθηξνληθά θιεηδηά (Dongles) usb ή serial. 5. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ Όια ηα πξναλαθεξόκελα ινγηζκηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Windows 2000, ΥΡ, VISTA, WINDOWS 7 (32 and 64 bit) Windows SERVER 2000, 2003, 2008 (32 and 64 bit) Data Base Drivers Microsoft MDAC2.6 OLEDB Microsoft MDAC2.6 OLEDB SQL SERVER Microsoft MDAC2.6 OLEDB for Oracle Data Base Access 2000,XP,2003,2007 SQL Server 2003,2005, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Προκεζεσηή Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO. 7. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ α. Όια ηηο ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ ζα παξαδνζνύλ ζηελ Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθαιείαο πνπ εδξεύεη ζην Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο - (Αθηή Βαζηιεηάδε, Πύιε Δ1-Δ2, Ληκέλαο Πεηξαηά). β. Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε 15 (δεθαπέληε) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. γ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα λα νινθιεξώζεη ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο πξνζθέξνληαο άδεηεο ινγηζκηθνύ ηειεπηαίαο ειεγκέλεο έθδνζεο. 7

8 δ. Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζύλε γηα θάζε θζνξά, βιάβε ε απώιεηα ηνπ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ θαη θάζε ηκήκαηνο ηνπ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη θαη λα απνδερηεί ηα ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ, ζα δηελεξγήζεη ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: α. Πνζνηηθό θαη πνηνηηθό έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ αδεηώλ ρξήζεο. β. Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θάζε άδεηαο ινγηζκηθνύ. γ. Έιεγρνο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθαιείαο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλαθεξόκελσλ ειέγρσλ θαη αθνύ γίλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ ζε αληίζηνηρν εμνπιηζκό, αθνινπζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα 10 (δέθα) εκεξώλ. Δίλαη ζηε θξίζε ηεο επηηξνπήο λα δηελεξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθνύο ειέγρνπο ε θαη λα επαλαιάβεη ηνπο αξρηθνύο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη αλ απνθαηαζηάζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ε νη βιάβεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ δηαθνπή ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, εκθαληζηνύλ ζνβαξά, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πξνβιήκαηα, ηόηε ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο δηαθόπηεηαη κέρξη λα απνθαηαζηαζνύλ απηά (εληόο δηαζηήκαηνο πέληε εκεξώλ), νπόηε γίλεηαη επαλέλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ κε ίδην ρξνληθό δηάζηεκα (δέθα εκεξώλ). Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δπηηξνπή κεηά από ηελ ιήμε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ θαη αθνύ έρεη δηαπηζησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ αδεηώλ ινγηζκηθνύ ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά από ηελ ορηζηηθή παραιαβή θαη εθόζολ εκθαληζηούλ ζοβαρά, θαηά ηελ θρίζε ηες Τπερεζίας, προβιήκαηα θαη ε Τπερεζία θρίλεη όηη δελ είλαη επαρθείς ε εθπαίδεσζε θαη ε παρακεηροποίεζε ηωλ ιογηζκηθώλ, ηόηε ε Τπερεζία δύλαηαη λα δεηήζεη επηπιέολ εθπαίδεσζε θαη παρακεηροποίεζε από ηελ προκεζεύηρηα εηαηρεία θαη ε τροληθή περίοδος δελ ζα σπερβαίλεη ηο ηρηπιάζηο ηοσ προβιεπόκελοσ τρόλοσ παράδοζες. 9. ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα πξντόλησλ ινγηζκηθνύ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο εληόο κελόο από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνύ δηαπηζησζεί όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. 8

9 Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ Γαπάλεο (πξνκήζεηαο πξντόλησλ ινγηζκηθνύ), ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππό πξνκήζεηα πξντόλησλ. 10. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ππνρξεσηηθά εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα αδεηώλ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο νπνίαο ζα παξέρνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Η έλαξμε ηεο εγγύεζεο γίλεηαη ηελ επόκελε κέξα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ. Η εγγύεζε θαιύπηεη θαη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο, πξνγξακκαηηζκέλεο ε έθηαθηεο θαη θαιύπηεη ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξέρεηαη επηηόπνπ ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ θαη είλαη δσξεάλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγγύεζεο. Καηά ηα ινηπά νη ππνρξεώζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ηνλ ρξόλν εγγύεζεο είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηεο ζπληήξεζεο όπσο αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθνληαη 11. ΤΝΣΗΡΗΗ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, ν Πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ νθηώ (8) εηώλ γηα Σερληθή Τπνζηήξημε θαη πληήξεζε. Να ππνβιεζεί θαηάινγνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εθπξνζώπνπ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ ηερληθόο. Αλαιπηηθά ε Σερληθή Τπνζηήξημε θαη πληήξεζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα : α. Δηήζηεο αλαβαζκίζεηο όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ εθαξκνγώλ. β. Σελ άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε, 365 ήκεξεο ην ρξόλν θαη από 08:00 πκ. 20:00 κκ. κέζσ ηειεθώλνπ ε δηαδηθηύνπ. γ. πκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ελόο ρξήζηε, κία θνξά ην ρξόλν, ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα νξγαλσκέλα από ηνλ Πξνκεζεπηή ή από εηαηξία πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από απηόλ, κε όια ηα έμνδα πιεξσκέλα, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο Αηηηθήο (Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δηακνλή, δηαηξνθή, κεηαθνξά.). Σν θόζηνο ζα δνζεί αλαιπηηθά γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο ηηκή ζπληήξεζεο, όπσο απηή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 9

10 ην θόζηνο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία εξγάζηκε εκέξα από ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο. 12. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ Σα ινγηζκηθά λα ζπλνδεύνληαη κε ηελ παξάδνζή ηνπο από ηα Σερληθά εγρεηξίδηά ηνπο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 13. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Να παξέρεηαη από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξία ε εθπαίδεπζε ζε όια ηα ινγηζκηθά θαη λα αλαθεξζεί θαηά πεξίπησζε, ην θόζηνο εθπαίδεπζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο. Η εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζηειέρε ηνπ Λ, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Γηεύζπλζε Αζθαιείαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ (18 εθπαηδεπόκελνη) β. ΔΞΑΡΣΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ (4 εθπαηδεπόκελνη) γ. ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (4 εθπαηδεπόκελνη) δ. ΥΡΗΗ-ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (18 εθπαηδεπόκελνη) ε. GIS INTERFACE γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ (4 εθπαηδεπόκελνη ) ζη. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΒΑΗ (1 εθπαηδεπόκελνο) δ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (3 εθπαηδεπόκελνο) ε. ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ (4 εθπαηδεπόκελνη ) ζ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΙΥΝΗΛΑΙΑ (3 εθπαηδεπόκελνη) η. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΟΤ (6 εθπαηδεπόκελνη ) Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δνζνύλ έγγξαθα πηζηνπνηεηηθά ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζήο. 10

11 14. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100% εώο 110%) ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΓΑ, ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 80% Α.1 Η ΠΛΗΡΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΧΝ 45% ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ Α.2 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 35% ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΤΝΟΛΟ 80% ---- Α= Β ΟΜΑΓΑ, ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 20% Β.1 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 10% Β.2 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 05% Β.3 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ 05% ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΝΟΛΟ 20% ---- Β= Β = ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α + Β = 100% ---- Α+Β= Β= 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα