ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: # ,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: # ,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο έρεη εγθαηαζηαζεί εμεηδηθεπκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ θαηαρώξεζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ εγθιεκαηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξείαο «i2 Limited UK», αληίζηνηρε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 2. ΚΟΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Δίλαη ε πξνκήζεηα δηθηπαθώλ αδεηώλ ινγηζκηθνύ αλάιπζεο εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ, πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ εγθιεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο πεξηερνκέλνπ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε απηώλ κε ηελ ρξήζε αλάινγσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθώλ, κε ζθνπό ηνλ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε νκάδσλ ή αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηό. Οη ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ ζα απνηεινύλ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ ινγηζκηθνύ. 3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Λνγηζκηθό αλάιπζεο (i2 Analyst NoteBook) ή Ιζνδύλακν Δμάξηεκα γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο θαη ελζσκάησζεο ζπκβάλησλ ζην Analyst Notebook Esri Edition ή Ιζνδύλακν. Βάζε δεδνκέλσλ (i2 ibase Designer SSE localized) ή Ιζνδύλακν Άδεηα ρξήζεο βάζεο δεδνκέλσλ (i2 ibase user SSE localized) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό δεκηνπξγίαο εηθνληθήο βάζεο (ibase DataBase Replication) ή Ιζνδύλακν γηα ηε δηαζύλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηώλ (WAN) θαη ηελ άκεζε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ibase Designer ή Ιζνδύλακν. Δμάξηεκα γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο (GIS Module) θαη θαηαρώξεζεο ζπκβάλησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ibase Designer ή Ιζνδύλακν. 18 άδεηεο 2 άδεηεο 4 άδεηεο 18 άδεηεο 1 άδεηεο 2 άδεηεο 1

2 Λνγηζκηθό δηαζύλδεζεο δηαθνξεηηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (i2 ibridge) ή Ιζνδύλακν Άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνύ δηαζύλδεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (i2 ibridge user) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό ηρλειαζίαο (Pattern Tracer) ή Ιζνδύλακν Λνγηζκηθό ηαπηνπνίεζεο πξνζώπνπ 3 άδεηεο 4 άδεηεο 3 άδεηεο 4 άδεηεο α. Οη ινγηζκηθέο εθαξκνγέο λα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα επεμεξγάδνληαη κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ θαη πνιύπινθσλ ζελαξίσλ. β. Να απεπζύλνληαη, ζε Κξαηηθέο Τπεξεζίεο Αζθαιείαο, Γησθηηθέο Αξρέο ιαζξεκπνξίνπ θαη μεπιύκαηνο ρξήκαηνο,ζε Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη Οξγαληζκνύο. γ. Να είλαη εξγαιείν αλάιπζεο κεγάινπ όγθνπ εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ (επηρεηξεζηαθνύ ραξαθηήξα) κε δνκεκέλν θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν ππνζηεξίδνληαο ηηο βαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ, ηηο νπνίεο αθνινπζνύλ νη αλαιπηέο αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ. δ. Να θαιύπηεη όζνλ ην δπλαηόλ πιεξέζηεξα ηηο αλαιπηηθέο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ληκεληθνύ θαη άιισλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηώλ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ εγθιεκαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηελ αλάιπζε πεξίπινθσλ εγθιεκαηηθώλ θαηλνκέλσλ. ε. Να είλαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία από άιιεο δησθηηθέο Αξρέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.. ζη. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, ηνπηθά ή απνκαθξπζκέλα. Να είλαη δπλαηόλ ν πξνζδηνξηζκόο γηα δπλαηόηεηα πξόζβαζεο γηα θαηαρώξεζε, ελεκέξσζε, αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηώλ, παξέρνληαο ειεγρόκελε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Δπίζεο θάζε ρξήζηεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ λα κπνξεί λα απνζεθεύεη ηα αξρεία ηνπ ζε έλα πξνζσπηθό ή θνηλό δηθηπαθό ρώξν. δ. Να δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ γηα θαηαρώξεζε πνηθίισλ θαη δηαθνξεηηθώλ εηδώλ εγθιεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ κε δνκεκέλν ηξόπν θαζώο θαη δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο κε εύθνιν θαη ιεηηνπξγηθό ηξόπν. Η βάζε δεδνκέλσλ λα είλαη παξακεηξνπνηήζηκε, ώζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηελ ζρεδηάδνπλ ή λα ηελ ηξνπνπνηνύλ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ θάζε θνξά. Δπίζεο λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζρεδηάδεη ηε βάζε θαη λα ζρεκαηνπνηεί εξσηήζεηο κε γξαθήκαηα θαη εηθόλεο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ βάζεσλ δεδνκέλσλ. ε. Να παξέρεη άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ζπζρεηίζεηο κεηαμύ πξνζώπσλ, πξαγκάησλ, ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ, ηξνρνθόξσλ, ζθαθώλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, εγγξάθσλ, γεγνλόησλ, θ.α. κηαο ππόζεζεο ή κεηαμύ πνιιώλ ππνζέζεσλ,. 2

3 ζ. Να νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ κε ζρήκαηα, εηθόλεο, βίληεν, ήρν, θ.α., απινπνηώληαο ζύλζεηεο πιεξνθνξίεο από βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζθνπό λα βνεζάεη ηνλ ρξήζηε ζηελ απνθάιπςε αιιεινπρηώλ θαη ζπζρεηίζεσλ. η. Όια ηα ινγηζκηθά λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κεηαμύ ηνπο ηα. Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. ηβ. Να ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο Διιεληθέο δησθηηθέο αξρέο θαη νξγαληζκνύο θαη λα αλαθεξζνύλ απηέο. ηγ. Να είλαη ζπκβαηά κε ηα ινγηζκηθό πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ζην Ληκεληθό ώκα θαη ζηηο Διιεληθέο δησθηηθέο αξρέο π.ρ. ΔΛΑ, θιπ. ηδ. Να αλαθεξζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκν ην ινγηζκηθό. ηε. Να δηαζέηεη εξγαιεία γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο ζηνπο πηλάθεο αλάιπζεο θαη θαηαρώξεζεο ζπκβάλησλ. 4. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ α. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ (i2 Analyst NoteBook) ή Ιζοδύλακο (18 άδεηες) 1. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο απεηθόληζεο ησλ δεδνκέλσλ, απνθαιύπηνληαο ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εθάζηνηε θαηαρσξήζεηο. 2. Να εζηηάδεη ηελ αλάιπζε ζε ζηνηρεία-θιεηδηά θαη απνθαιύπηεη επαθέο θαη ζπλεξγνύο ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 3. Να εληνπίδεη δηαθνξεηηθέο νληόηεηεο όπσο άηνκα θαη νξγαλώζεηο, θαη λα απνθαιύπηεη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο. 4. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαύηηζεο αηόκσλ-θιεηδηά κέζα ζε κία νκάδα, ην δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ηηο κεζόδνπο δξάζεο θαη λα απνθαιύπηεη ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ όπνπ εκπιέθνληαη. 5. Να επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε κεκνλσκέλσλ γεγνλόησλ κεηαμύ ηνπο θαη ην αληίζηξνθν. 6. Να απνθαιύπηεη ηε ζεηξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα βνεζά ζηελ πξνβιέςε ησλ κειινληηθώλ ζπκπεξηθνξώλ αηόκσλ ε νκάδσλ. 7. Να νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζε πνιιαπιά δηαγξάκκαηα θαη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθηύπσζε ηνπο ζε Plotter ή κεγάινπ format (A0,A1) ραξηί. 8. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. β. ΔΞΑΡΣΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΤΜΒΑΝΣΧΝ ΣΟ Analyst Notebook Esri Edition ή ηζνδύλακν ( 2 ΑΓΔΙΔ). 3

4 1. Να παξέρεη γεσγξαθηθή απεηθόληζε ζπκβάλησλ ζην ινγηζκηθό αλάιπζεο βαζηζκέλε ζε ζπληεηαγκέλεο. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ηηο αθόινπζεο πιαηθόξκεο: Arc view 3, Arc view GIS, Blue 8 World, Map info Pro θαη Map Point ή ηζνδύλακεο. 3. Να παξέρεη άκεζε ζύλδεζε θαη απεηθόληζε ζε ράξηεο ESRI ή ηζνδύλακνπο. 4. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζπκβάλησλ θαη νληνηήησλ πάλσ ζε ράξηεο ESRI ή ηζνδύλακνπο βάζε ζπληεηακέλσλ. 5. Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ δηαγξακκάησλ ζε κνξθή εηθόλαο γηα γξήγνξε παξνπζίαζε. 6. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. γ. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΙΚΑ ΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΓΙΑ ΓΙΩΚΣΙΚΔ ΑΡΥΔ (i2 ibase Designer SSE localized) ή Ιζοδύλακο (4 άδεηες) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο, ειέγρνπ θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ, πνπ πξνέξρνληαη από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο, ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. 2. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα εξεπλεηέο θαη αλαιπηέο θαη ηνπο παξέρεη πιεζώξα εμεηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηώλ θαη εηθνληδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ηηο δησθηηθέο αξρέο. 3. Να δεκηνπξγεί εξεπλεηηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα πνιινύο ρξήζηεο ρσξίο λα απαηηνύληαη εηδηθέο ηερληθέο γλώζεηο. 4. Να ρξεζηκνπνηεί πξνθαζνξηζκέλα πεδία θαη λα δεκηνπξγεί λέα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 5. Να εληνπίδεη απηόκαηα ηηο δηπιέο θαηαρσξήζεηο 6. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα αλαιπηέο δησθηηθώλ αξρώλ ππεξεζηώλ. 7. Να παξέρεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα θαηαρσξνύληαη πιεξνθνξίεο θαηά ππόζεζε ή ζύκθσλα κε ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο. 8. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, ηνπηθά ή απνκαθξπζκέλα. 9. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο γηα θαηαρώξεζε, ελεκέξσζε, αλαδήηεζε θαη αλάιπζε πιεξνθνξηώλ, παξέρνληαο ειεγρόκελε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα /ρξήζηε. 10. Κάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηελ έξεπλα ηνπ ζε πξνζσπηθό ή θνηλό δηθηπαθό ρώξν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε νξγάλσζε, ε αλάθηεζε θαη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 11. Να είλαη δπλαηή ε καδηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο (Excel, Access, TAB delimited θ.α ) δνκεκέλσλ αξρείσλ. 4

5 12. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε βάζεηο δεδνκέλσλ άιινπ ηύπνπ π.ρ Oracle. 13. Να είλαη ζπκβαηή κε Microsoft SQL SERVER θαη λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Multi- User. 14. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. δ. ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibase user SSE localized) ή Ιζοδύλακο (18 ΑΓΔΙΔ) 1. Να δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο ζε (18) ρξήζηεο ζηηο πξναλαθεξόκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 2. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ε. GIS INTERFACE ζσκβαηό κε ηελ βάζε δεδοκέλωλ ibase Designer ή ηζνδύλακν (2 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη γεσγξαθηθή θαηαρώξεζε ζπκβάλησλ ζην ibase Designer ή ηζνδύλακν, βαζηζκέλε ζε ζπληεηαγκέλεο. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ηηο αθόινπζεο πιαηθόξκεο: Arc view 3, Arc view GIS, Blue 8 World, Map info Pro θαη Map Point ή ηζνδύλακεο. 3. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ραξηώλ θαη δηαγξακκάησλ ζην Αnalyst NoteBook ή ηζνδύλακν. ζη. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΧΝ ΥΡΗΣΧΝ (WAN) Δ ΔΙΚΟΝΙΚΗ (VIRTUAL) ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ibase DESIGNER ΚΑΙ ΑΜΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ή ηζνδύλακν (1 ΑΓΔΙΑ) 1. Να δεκηνπξγεί απνκαθξπζκέλα εηθνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ηεο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, γηα ηελ ηαρύηεξε κεηαθνξά κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ από απνκαθξπζκέλεο Τπεξεζίεο. 2. Να έρεη ζπκβαηόηεηα κε ην ινγηζκηθνύ βάζεο δεδνκέλσλ ibase Designer ή ηζνδύλακν. 3. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πιαηθόξκα SQL. 4. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. δ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΩΝ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibridge) ή Ιζοδύλακο (3 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απεπζείαο ζύλδεζεο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ ινγηζκηθνύ ηεο παξαγξάθνπ 4α. κε ππάξρνπζεο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ ώζηε λα εμαζθαιίδεη όηη ζα ελζσκαηώζεθαλ ζε θάζε αλάιπζή ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία-ζπκβάληα. 2. Να παξέρεη έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ αλαιπηή. 5

6 3. Να είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε κέζα από ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο λα ζπζρεηίδεη δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη απνθνκκέλεο ζε ππάξρνπζεο θαη δηαθνξεηηθέο βάζεηο. 4. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ππνβνιήο εξσηεκάησλ θαη κέζσ γξαθεκάησλ θαη εηθόλσλ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ απεπζείαο πξόζβαζε ζε ζεκαληηθά δεδνκέλα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε κίαο πνιύπινθεο γιώζζαο βάζεο δεδνκέλσλ. 5. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ε. ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (i2 ibridge user) ή Ιζοδύλακο (4 ΑΓΔΙΔ) 1. Να επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε ηε πξόζβαζε ζην αλσηέξσ ινγηζκηθό. 2. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο έηνηκσλ αλαδεηήζεσλ όπσο απηέο έρνπλ νξηζζεί από ηνλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο πθηζηάκελεο βάζεο δεδνκέλσλ. 3. Να επηηξέπεη ζε έλα ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη κε γξαθηθό ηξόπν αλαδεηήζεηο (queries) αλάινγα κε ηε εθάζηνηε θύζε ηεο έξεπλαο. 4. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. ζ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΙΥΝΗΛΑΙΑ (Pattern Tracer) ή Ιζοδύλακο (3 ΑΓΔΙΔ) 1. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπλεξγώλ θαη ζηνηρείσλ κέζα από αξρεία δεδνκέλσλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ (Excel, Access, Tab Delimited) θ.α. 2. Να εληνπίδεη επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο π.ρ. ηειεθσληθώλ θιήζεσλ, ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, ΑΦΜ θιπ κέζα από αξρεία ηειεπηθνηλσληαθώλ, Σξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ, Αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ, Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θ.α. 3. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ πηλάθσλ ζην ινγηζκηθό αλάιπζεο ηεο παξαγξάθνπ (4α). 4. Να επεμεξγάδεηαη αιπζηδσηέο επηθνηλσλίεο αλάκεζα ζε δηάθνξεο ππό έξεπλα νκάδεο, λα νπηηθνπνηεί ηα απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ ηνπο ζπκπεξηθνξώλ. 5. Να είλαη ε πνην ζύγρξνλε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ. η. ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΩΠΟΤ (4 ΑΓΔΙΔ ) 1. Να πξαγκαηνπνηεί βηνκεηξηθνύο ειέγρνπο ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζώπνπ, ηηο ίξηδαο ηνπ καηηνύ θαη ησλ δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ. 6

7 2. Να απνθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ππόπηνπ κέζα από ηηο εμεηαδόκελεο θσηνγξαθίεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηεύζπλζε αζθαιείαο. 3. Να πξαγκαηνπνηεί ηαπηνπνίεζε πξνζώπνπ από κία (1) πξνο κηα (1) θαη κηα (1) πξνο πνιιαπιέο θσηνγξαθίεο. 4. Να είλαη ηειεπηαίαο έθδνζεο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ λα είλαη βαζηζκέλε ζε πξνεγκέλν αιγόξηζκν. ηα. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΚΛΔΙΓΙΑ Όια ηα πξναλαθεξόκελα ινγηζκηθά θαη νη άδεηεο ρξήζεο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη κέζσ δηθηύνπ θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε ειεθηξνληθά θιεηδηά (Dongles) usb ή serial. 5. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ Όια ηα πξναλαθεξόκελα ινγηζκηθά λα ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Windows 2000, ΥΡ, VISTA, WINDOWS 7 (32 and 64 bit) Windows SERVER 2000, 2003, 2008 (32 and 64 bit) Data Base Drivers Microsoft MDAC2.6 OLEDB Microsoft MDAC2.6 OLEDB SQL SERVER Microsoft MDAC2.6 OLEDB for Oracle Data Base Access 2000,XP,2003,2007 SQL Server 2003,2005, ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Προκεζεσηή Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO. 7. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ α. Όια ηηο ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ ζα παξαδνζνύλ ζηελ Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθαιείαο πνπ εδξεύεη ζην Αξρεγείν Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο - (Αθηή Βαζηιεηάδε, Πύιε Δ1-Δ2, Ληκέλαο Πεηξαηά). β. Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε 15 (δεθαπέληε) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. γ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη ζην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα λα νινθιεξώζεη ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο πξνζθέξνληαο άδεηεο ινγηζκηθνύ ηειεπηαίαο ειεγκέλεο έθδνζεο. 7

8 δ. Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζύλε γηα θάζε θζνξά, βιάβε ε απώιεηα ηνπ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ θαη θάζε ηκήκαηνο ηνπ κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη θαη λα απνδερηεί ηα ππό πξνκήζεηα άδεηεο ινγηζκηθνύ, ζα δηελεξγήζεη ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: α. Πνζνηηθό θαη πνηνηηθό έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ αδεηώλ ρξήζεο. β. Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θάζε άδεηαο ινγηζκηθνύ. γ. Έιεγρνο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ηεο Γηεύζπλζεο Αζθαιείαο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλαθεξόκελσλ ειέγρσλ θαη αθνύ γίλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ππό πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ ζε αληίζηνηρν εμνπιηζκό, αθνινπζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα 10 (δέθα) εκεξώλ. Δίλαη ζηε θξίζε ηεο επηηξνπήο λα δηελεξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθνύο ειέγρνπο ε θαη λα επαλαιάβεη ηνπο αξρηθνύο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη αλ απνθαηαζηάζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ε νη βιάβεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ δηαθνπή ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, εκθαληζηνύλ ζνβαξά, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πξνβιήκαηα, ηόηε ε δνθηκαζηηθή πεξίνδνο δηαθόπηεηαη κέρξη λα απνθαηαζηαζνύλ απηά (εληόο δηαζηήκαηνο πέληε εκεξώλ), νπόηε γίλεηαη επαλέλαξμε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ κε ίδην ρξνληθό δηάζηεκα (δέθα εκεξώλ). Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δπηηξνπή κεηά από ηελ ιήμε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ θαη αθνύ έρεη δηαπηζησζεί ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ αδεηώλ ινγηζκηθνύ ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά από ηελ ορηζηηθή παραιαβή θαη εθόζολ εκθαληζηούλ ζοβαρά, θαηά ηελ θρίζε ηες Τπερεζίας, προβιήκαηα θαη ε Τπερεζία θρίλεη όηη δελ είλαη επαρθείς ε εθπαίδεσζε θαη ε παρακεηροποίεζε ηωλ ιογηζκηθώλ, ηόηε ε Τπερεζία δύλαηαη λα δεηήζεη επηπιέολ εθπαίδεσζε θαη παρακεηροποίεζε από ηελ προκεζεύηρηα εηαηρεία θαη ε τροληθή περίοδος δελ ζα σπερβαίλεη ηο ηρηπιάζηο ηοσ προβιεπόκελοσ τρόλοσ παράδοζες. 9. ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα πξντόλησλ ινγηζκηθνύ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο εληόο κελόο από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, αθνύ δηαπηζησζεί όηη δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. 8

9 Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ Γαπάλεο (πξνκήζεηαο πξντόλησλ ινγηζκηθνύ), ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππό πξνκήζεηα πξντόλησλ. 10. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Θα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ππνρξεσηηθά εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα αδεηώλ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο νπνίαο ζα παξέρνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδόζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. Η έλαξμε ηεο εγγύεζεο γίλεηαη ηελ επόκελε κέξα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ππό πξνκήζεηα πιηθνύ. Η εγγύεζε θαιύπηεη θαη ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο, πξνγξακκαηηζκέλεο ε έθηαθηεο θαη θαιύπηεη ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξέρεηαη επηηόπνπ ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ πιηθνύ θαη είλαη δσξεάλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγγύεζεο. Καηά ηα ινηπά νη ππνρξεώζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ηνλ ρξόλν εγγύεζεο είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηεο ζπληήξεζεο όπσο αλαιπηηθόηεξα πεξηγξάθνληαη 11. ΤΝΣΗΡΗΗ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, ν Πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ νθηώ (8) εηώλ γηα Σερληθή Τπνζηήξημε θαη πληήξεζε. Να ππνβιεζεί θαηάινγνο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εθπξνζώπνπ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ ηερληθόο. Αλαιπηηθά ε Σερληθή Τπνζηήξημε θαη πληήξεζε ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα : α. Δηήζηεο αλαβαζκίζεηο όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ εθαξκνγώλ. β. Σελ άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε, 365 ήκεξεο ην ρξόλν θαη από 08:00 πκ. 20:00 κκ. κέζσ ηειεθώλνπ ε δηαδηθηύνπ. γ. πκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ελόο ρξήζηε, κία θνξά ην ρξόλν, ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα νξγαλσκέλα από ηνλ Πξνκεζεπηή ή από εηαηξία πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από απηόλ, κε όια ηα έμνδα πιεξσκέλα, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηόο Αηηηθήο (Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, δηακνλή, δηαηξνθή, κεηαθνξά.). Σν θόζηνο ζα δνζεί αλαιπηηθά γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο ηηκή ζπληήξεζεο, όπσο απηή ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επίζεκε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 9

10 ην θόζηνο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κία εξγάζηκε εκέξα από ηελ ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο. 12. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ Σα ινγηζκηθά λα ζπλνδεύνληαη κε ηελ παξάδνζή ηνπο από ηα Σερληθά εγρεηξίδηά ηνπο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 13. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Να παξέρεηαη από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξία ε εθπαίδεπζε ζε όια ηα ινγηζκηθά θαη λα αλαθεξζεί θαηά πεξίπησζε, ην θόζηνο εθπαίδεπζεο θαη ε δηάξθεηα ηεο. Η εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζηειέρε ηνπ Λ, ηα νπνία ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Γηεύζπλζε Αζθαιείαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ (18 εθπαηδεπόκελνη) β. ΔΞΑΡΣΗΜΑ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ (4 εθπαηδεπόκελνη) γ. ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (4 εθπαηδεπόκελνη) δ. ΥΡΗΗ-ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (18 εθπαηδεπόκελνη) ε. GIS INTERFACE γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ (4 εθπαηδεπόκελνη ) ζη. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΒΑΗ (1 εθπαηδεπόκελνο) δ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΒΑΔΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (3 εθπαηδεπόκελνο) ε. ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑΤΝΓΔΗ (4 εθπαηδεπόκελνη ) ζ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΙΥΝΗΛΑΙΑ (3 εθπαηδεπόκελνη) η. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΟΤ (6 εθπαηδεπόκελνη ) Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δνζνύλ έγγξαθα πηζηνπνηεηηθά ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζήο. 10

11 14. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙ ΣΟΙ ΔΚΑΣΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100% εώο 110%) ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΓΑ, ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 80% Α.1 Η ΠΛΗΡΗ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΧΝ 45% ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ Α.2 ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 35% ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΤΝΟΛΟ 80% ---- Α= Β ΟΜΑΓΑ, ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 20% Β.1 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 10% Β.2 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 05% Β.3 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ 05% ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΝΟΛΟ 20% ---- Β= Β = ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΧΝ Α + Β = 100% ---- Α+Β= Β= 11

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα