ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ"

Transcript

1 ΜΗΑ ΝΔΑ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΓΗΑ ΣΑ Ζ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΚΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ ΑΠΑ ΥΟΛΖ Ζ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ Γπ. Ζλίαρ Δμ. Κοπομηλάρ Κνηλσληνιφγνο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ππφ εμέηαζηλ έξεπλα έρεη κία πξνυπφζεζε (Α) θαη κία ππφζεζε εξγαζίαο (Β). Α: Απφ ην ηέινο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη κέρξη ηηο κέξεο καο, εθηπιίζζεηαη θαη γηγαληψλεηαη ε Δπνρή ησλ Δηθφλσλ πνπ αηηείηαη ελφο θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ακηγνχο Οπηηθνχ Πνιηηηζκνχ. Β: Σα ελλνηνθξαηηθά κνληέια πνπ βαζίζηεθαλ ζηε θηινζνθία ηεο γιψζζαο θαη γελλήζεθαλ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, παξνπζηάδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε δπζιεηηνπξγία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηνχλησλ, θαζψο νχηε κπνξνχλ πιένλ λα πξνζδηνξίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ηξέρνληα γλσζηηθά πεδία, νχηε λα εγθαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πξνο ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ηξέρνληνο Zeitgeist. Σίζεηαη επί ηάπεηνο, ελ πξνθεηκέλσ, ε απφπεηξα δηεξεχλεζεο ελφο πξνηεηλφκελνπ αηζζεζηνθξαηηθνχ κνληέινπ θαη ε ζεκειίσζή ηνπ, ηφζν λεπξνθπζηνινγηθά, φζν θαη θνηλσληνινγηθά. Με απηφ σο εθαιηήξην πξνηείλνληαη δχν ελεξγά πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε (έλα ζηνλ αγγινζαμνληθφ θαη έλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν) κε κία πιεηάδα πξψησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ πξσηνγελή επηηπρία ζην επίπεδν ηεο ππνβάζκηζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο παξάιιεια κε επειημία ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηεο αχμεζεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη ηεο φμπλζεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο απέλαληη ζε εηεξνγελή νπηηθά αληηιήκκαηα. Λέξειρ κλειδιά: Οπηηθφο Πνιηηηζκφο, Δπνρή ησλ Δηθφλσλ, αηζζεζηνθξαηηθφ ελλνηνθξαηηθφ παηδεπζηαθφ κνληέιν, νπηηθά αληηιήκκαηα, πξνζνκνηψζεηο (simulacra). ΔΗ ΑΓΧΓΖ Ήδε, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, παξνπζηάδεηαη φιν θαη επηηεηλφκελν ην θαηλφκελν ηεο δηάζηαζεο κεηαμχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα αλάινγα γλσζηηθά πεδία. Απφ πνιχ λσξίο, ην θαηλφκελν έγηλε αληηθείκελν κειέηεο ηφζν ησλ θνηλσληνιφγσλ ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη απηψλ πνπ κειεηνχλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο κεηαλαζηεχζεηο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Ζ επηθξαηνχζα άπνςε θαηέιεμε - ζε γεληθέο γξακκέο - λα είλαη πσο ε δηάζηαζε νθείιεηαη ζπλήζσο, ηφζν ζηε δηελεθή κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ αιιά θαη ησλ ακεξηθαληθψλ ζπλφξσλ, φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπλερήο ξεπζηφηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ δελ επηηξέπνπλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ππνθεηκέλνπ κε έλα κφλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Απαηηείηαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα ζπλερήο εγξήγνξζε θαη ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνο δηαθνξεηηθέο επηβησηηθέο πξαθηηθέο. Χζηφζν, ην θαηλφκελν δελ είλαη άκνηξν ηνπ γεγνλφηνο ηεο ίδηαο ηεο κεηακφξθσζεο απηνχ 24

2 πνπ ήηαλ δεδνκέλν σο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέρξη πεξίπνπ ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. ρεηίδεηαη κάιηζηα κε κηα ζεηξά πξαγκάησλ φπσο: 1. ηηο ελδηαθέξνπζαο κνξθήο πιεξνθνξηθέο εμεηδηθεχζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο ζρνιέο κεηά ην ηελ αλακφξθσζε έσο θαη ηελ εμαθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εηζαγάγνπλ πξνο ην ηέινο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, φιν θαη ζθιεξφηεξεο πξαθηηθέο ινγηθήο, απηνπξνζδηνξηζκνχ, έσο θαη πξαθηηθέο ηερλεηψλ γισζζψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθαζάξνπλ ηηο κεζνδνινγηθέο ηνπο βάζεηο απφ ηελ δηνγθνχκελε ακθηζεκία πνπ βάξπλε ηελ αμηνπηζηία ησλ επηζηεκψλ απηήο ηεο ηάμεο. Με ηελ ππφζεζε εξγαζίαο κνπ πξνηείλσ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο, επεηδή ζεσξψ φηη ην ράζκα νθείιεηαη ζηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ελλνηνθξαηηθψλ θπξίαξρσλ εμηζνξξνπήζεσλ (dominant equilibria) θαηά ην zeitgeist1 (πλεχκα ηεο επνρήο) ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ελψ ηνχην ήδε ραξαθηεξίδεη ηνλ νπηηθφ πνιηηηζκφ 2 ζηελ Δπνρή ησλ Δηθόλσλ 3, ηδηαηηέξσο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Τπάξρεη δειαδή ε εζσηεξηθή αληίθαζε ησλ επηηαγψλ ηεο θηινζνθίαο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ παξειζφληνο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ αηψλσλ πνπ απηή ζηεξίδεη (λεσηεξηθφηεηα), θαη' αληίζεζε πξνο κία πξαγκαηηθφηεηα παξαγφκελε απφ πξνζνκνηψζεηο (simulacra 4 ), νη νπνίεο, ζε επίπεδν θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ θνηλσληθήο αξέλαο, παξάγνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο θαλνληζηηθέο εμηζνξξνπήζεηο (normative equilibria) αηζζεζηνθξαηηθνχ ηχπνπ. 1 Tν Zeitgeist (εθ ηνπ γεξκαληθνχ Zeit = επνρή + Geist = πλεχκα) ζεκαίλεη Πλεχκα Δπνρήο θαη εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ πεξηξξεφλησλ νξηζκψλ ηεο ιατθήο επηζηεκνληθήο γλψζεο (folk science), ην επηθξαηνχλ γνχζην, ηα δεζπφδνληα ήζε θαη ηνπο επξχηεξνπο πνιηηηζκηθνχο ραξαθηήξεο κηαο πεξηφδνπ. Ο φξνο εηζήρζε απφ ηνλ Johann Gottfried Herder ζε κηα θξηηηθή πνπ έγξαςε ην 1769 γηα ην έξγν ηνπ Christian Adolph Klotz φηαλ θαη κεηέθξαζε ηε ιαηηληθή θξάζε genius seculi (genius = πλεπκαηηθφο θχιαθαο + saeculi = ηνπ αηψλνο) ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη έγηλε επξχηεξα γλσζηφο απφ ηνλ Hegel αιιά θαη απφ Γεξκαλνχο εθθξαζηέο ηνπ Ρνκαληηθνχ Κηλήκαηνο. Πβ. θαη Rotenstreich, N.: Zeitgeist, Dictionary of the History of Ideas, Charles Scribner's Sons, New York, 1973, ζ. 536, Vol. 4. Mautner, T. (ed.): Dictionary of Philosophy, Penguin, London, 2000, ζει Ο φξνο νπηηθφο πνιηηηζκφο (ή νπηηθή θνπιηνχξα visual culture) απνδίδεηαη πξσηίζησο ζηνλ Ηζηνξηθφ Σέρλεο M. Baxandall πνπ κειέηεζε ηελ αλαγελλεζηαθή δσγξαθηθή ζηελ Ηηαιία ηνπ 15 ν αηψλα. αθνινχζσο δε ζηελ Ηζηνξηθφ Σέρλεο Svetlana Alpers πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηνλ βαξχλνληα ξφιν ησλ παληνίσλ νπηηθψλ εηθφλσλ ζην πιαίζην ηεο νιιαλδηθήο θνηλσλίαο ηνπ δέθαηνπ έβδνκνπ αηψλα. Χζηφζν, κεηά ην 90 αξρίδεη λα ζπκπήγλπηαη ζε απηφλνκν, ή ηνπιάρηζηνλ αλαγλσξίζηκν, γλσζηηθφ πεδίν, αλ θαη νη ελαζρνινχκελνη πεξί απηφ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πξνειεχζεηο (θνηλσληνιφγνη, θηιφζνθνη, γλσζηηθνί επηζηήκνλεο, αλζξσπνιφγνη, εγθιεκαηνιφγνη, θιπ.). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή δε ε ζχλδεζε κε ηελ εηθαζηηθή ηέρλε θαη ηνπο ηξφπνπο δνκηθνχ ζρνιηαζκνχ ηεο θαη αληηδηαζηνιή πξνο ηηο ππφινηπεο. Πβ Baxandall., Μ.: Painting and Experience in Fifteenth Century Italy; A Primer in the Social History of Pictorial Style, Oxford, 1972, ζ Alpers, S.: The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Univ. Of Chicago Press, Chicago, Παξεκθεξή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη θαη ν Regis Debray: «ηε ινγφζθαηξα ζα αληηζηνηρνχζε ε επνρή ησλ εηδψισλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα (απφ ην ειιεληθφ είδσινλ, εηθφλα). Δθηείλεηαη απφ ηελ εθεχξεζε ηεο γξαθήο, έσο απηήλ ηεο εθηχπσζεο. ηε γξαθφζθαηξα, ηελ επνρή ηεο ηέρλεο, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηνλ θαηξφ ησλ ηππνγξαθείσλ, έσο απηφλ ηεο έγρξσκεο ηειεφξαζεο (ζρεηηθά δηαθνξνπνηεκέλε, φπσο ζα δνχκε απφ ηε θσηνγξαθία ή ην θηικ). ηε βηληεφζθαηξα, ηελ επνρή ηνπ νπηηθνχ (βάζεη ηνπ νξηζκνχ πνπ πξφηεηλε ν Serge Daney). ε απηήλ βξηζθφκαζηε...», {απφ ην άξζξν ηνπ «The Three Ages of Looking», ζην Critical Inquiry, Vol. 21, No. 3, Άλνημε, 1995, ζζ , [κεη. δηθή κνπ]}. 4 Ο φξνο simulacrum (εληθφο ηνπ simulacra) έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά ηφζν σο νκνίσκα φζν θαη σο πξνζνκνίσζε. Έγηλε επξχηεξα γλσζηφο απφ ηνλ Γάιιν θνηλσληνιφγν Jean Baudrillard ( ). Πβ. Baudrillard, J.: Simulacra and Simulation (κεη. S. F. Glaser), The Univ. of Michigan Press, Michigan,

3 Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνκεζεχζεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν δχν εηδψλ γλσζηηθά εξγαιεία. Αθ' ελφο ηα αληηιήκκαηα (percepts) κε ηα νπνία ζα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε πςειή αληαπφθξηζε ηελ γλσζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Αθ εηέξνπ, ηηο έλλνηεο (concepts) κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ηφζν ζην θνηλφ πνπ απνιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξαθηηθήο (ηελ πειαηεία ηνπ), φζν θαη ζηελ επξχηεξε αζηηθή νκάδα ππνδνρήο ηνπ. Παξαηεξνχκε, ελ πξνθεηκέλσ, δχν ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεγαπφιεηο (megacities ή postmetropolis 5 ) πνπ πεξηθιείνπλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη αλζξσπνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζξπαιιίδεο ππννκάδσλ. Σν έλα είλαη ηα θνηλά νπηηθά αληηιήκκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο (θπξίσο κέζσ ρξήζεο δηαδηθηχνπ), ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο αζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δξνπλ σο ζπγθνιιεηηλνγφλν ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ σο άλσ νκάδσλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο θαζεκεξηλά αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (σο θπξίαξρεο εμηζνξξνπεηηθέο ηάζεηο). Σν άιιν είλαη ηα δηαθνξεηηθά ελλνηαθά δεδνκέλα (conceptual data) πνπ απνηεινχλ ην πξνελλνηαθφ δίθηπν6 ηεο εηδηθήο πνιηηηζκηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνκεζνδνινγίαο (know how & know that) ησλ ίδησλ νκάδσλ, πνπ εληνπίδνληαη ζην εμίζνπ εηδηθφ πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλν παξειζφλ. Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζήκεξα πξέπεη, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, επέιηθηε θαη πξνζαξκφζηκε, λα δίλεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηα εξγαιεία γεθχξσζεο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ δεηεκάησλ. Σα εξγαιεία απηά κάιηζηα, πξέπεη λα έρνπλ ηηο ζηαζεξφηεξεο (ην δπλαηφλ) βάζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε πξνηάζεηο κε πςειή απαίηεζε ηηκήο αιεζείαο. Σνχην πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εηζδνρήο, δηαθνξεηηθή νξηνζέηεζε ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη άιιεο ηάμεο πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ απνθνηηνχλησλ. ΤΠΟΘΔ Ζ ΔΡΓΑ ΗΑ ηαλ μεθίλεζα ηε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο, βξηζθφκνπλ ήδε ζηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζέζε λα πξέπεη λα αλαζεσξήζσ, αλ φρη λα ζέζσ ελ ακθηβφισ, ηα ίδηα ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ γλσζηηθψλ πεδίσλ πνπ κνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα εθκαηεχζσ ηελ δηεπηζηεκνληθή ζρέζε πνπ ζα κνπ επέηξεπε λα ζηεξίμσ ην πξνηεηλφκελν κνληέιν κνπ. Σα γλσζηηθά πεδία πνπ επηζηξάηεπζα ήηαλ: 5 Soja, E. W.: Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Blackwell, Oxford, Σα πξν-ελλνηαθά επίπεδα δελ έρνπλ ιεθηηθή έθθξαζε. Οη πξν-έλλνηεο είλαη αλψλπκεο θαη ην δίθηπφ ηνπο είλαη ζαλ έλα δίθηπν δξφκσλ ρσξίο νλφκαηα. Σν κφλν θνηλφ ζε φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο είλαη φηη έλαο θηλαηζζεηηθφο αληηιεπηηθφο κεραληζκφο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, πνπ δηαρεηξίδεηαη φια ηα αληηθείκελα πνπ νκνηάδνπλ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απηνκάησο, δειαδή δίρσο ινγηθφ ζπκπεξαζκφ θαη πνιιή ζθέςε. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δηαπηζηψζσ ηελ ρξεζηηθφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο (π.ρ. ελφο γπάιηλνπ κπνπθαιηνχ) ηφηε φια εθείλα ηα αληηθείκελα κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο ηα ρξεζηκνπνηψ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ρσξίο πξφηεξε ινγηθή ζθέςε (φηη δει. θάζε ηέηνην αληηθείκελν ζα κνπ ρξεζηκέςεη ψζηε λα ην γεκίζσ κε λεξφ). 6 Πβ. Horgan, J.: The Undiscovered Mind, Touchstone, New York, Jill de Villiers & P.A.: Early Language, Fontana Open Books, London,

4 Ζ Αλζξσπνινγία, ε Κνηλσληνινγία θαη ε Πνιηηηθή Φηινζνθία. Καη ηνχην γηαηί ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε έλα πξνηεηλφκελν παηδαγσγηθφ ordino πξνυπνζέηεη νπσζδήπνηε ηελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζπλζεθψλ: 1νλ Σελ κειέηε πξνέιεπζεο ηνπ zeitgeist ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε αλζξσπνινγηθά εξγαιεία 2νλ Σν θνηλσληνινγηθφ πιαίζην πνπ ηνπο επηηξέπεη λα θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο αλαγλσξίζηκεο θνηλσληθήο αξέλαο 3νλ Σηο πνιηηηθέο-θηινζνθηθέο αξρέο ππφ ηηο νπνίεο - νη νπνηεζδήπνηε επηβησηηθνχ ραξαθηήξα επηδηψμεηο - επελδχνληαη κε ηξέρνπζεο ηδενινγίεο. πσο πξναλέθεξα, θαη ηα ηξία γλσζηηθά πεδία, ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζε εθείλα πνπ ππνρξεψζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηία, λα επηζηξαηεχζνπλ ινγηθνχο φξνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνζαθελίζνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνχ θαη ηνπ απνδεηθηένπ. Χο πιηθφ είρα, θαηά πξψηνλ, ην γεγνλφο ηεο διάζηαζηρ κεηαμχ ηεο γισζζηθήο αλνκνηνγέλεηαο δηαθφξσλ πνιηηηζκηθψλ ζξπαιιίδσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε ζχγρξνλνπο κεγααζηηθνχο ππνδνρείο, θαζψο θαη ηνπ πάγηνπ αηηήκαηνο νκνγελνπνίεζεο ησλ ζξπαιιίδσλ απηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ θνηλά θνηλσληθά αιιά θαη θαηαλαισηηθά αλαθιαζηηθά. Καηά δεχηεξνλ, αληηκεηψπηδα έλα αθφκα πξαθηηθφ ράζκα πνπ πξνέθππηε απφ ηε κειέηε ησλ θιαζηθψλ παηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ ελλνηνθξαηηθήο δνκήο. Καη ηνχην δηφηη, νζάθηο απηά απεπζχλνληαλ ζε αλζξψπνπο πνπ ε γιψζζα ζπνπδήο ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ κηα δεχηεξε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζα, φπνηε ρξεζηκνπνηνχλ πάγηα νξνινγία δει. θνηλά ζήκαηα (tokens) ν θαζέλαο απφ απηνχο δηαθπιάζζεη δηαθνξνπνηεκέλνπο ηχπνπο (types) ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπο ρξήζεο θαη εμ αηηίαο ηεο εηδηθήο πνιηηηζκηθήο ηνπο πξνέιεπζεο7. Σέινο, έπξεπε λα αληηκεησπίζσ θαη ην ράζκα πνπ πξνθαιεί ε θνηλή ζπλψζεζε δηαθνξεηηθψλ εζηκηθψλ ηδενινγηψλ θαη παξαδφζεσλ, ελψ νη δηνηθεηηθνί κεραληζκνί πνπ απεπζχλνληαη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, νζνδήπνηε ραιαξνί, απνηεινχλ ηνλ θνηλφ δηακνξθσηηθφ κεραληζκφ επηβνιήο ηξερoπζψλ θπξίαξρσλ εμηζνξξνπήζεσλ. Κάπνηα απφ ηα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα, μεθίλεζα λα ζπιιέγσ απφ ηε δηδαθηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα κπφξεζα λα ηα ζπλαγάγσ θαηά ηε κειέηε κηαο κεγάιεο έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (θαηά ηελ πεξίνδν ) ζηελ νπνία είρα ιάβεη κέξνο σο εξεπλεηήο πεδίνπ8. Σν αληηθείκελφ ηεο ήηαλ ε πνζφζησζε 7 Οη φξνη Σχπνο ήκα (type-token) εηζήρζεζαλ απφ ηνλ C.S. Peirce θαη ε δηάθξηζή ηνπο νκνηάδεη κε απηή ησλ Καζ φινπ θαη ησλ Δπηκέξνπο. ξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλψο φπσο έπηπιν, δψν θιπ, αλαθέξνληαη ηφζν ζε Σχπνπο (types) φζν θαη ζηα εκεία (tokens) απηψλ ησλ Σχπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κφλνλ κία ιέμε-άξζξν- ην. Χζηφζν, νη ιέμεηο ην ππάξρνπλ ζε πνιιά ζεκεία ζην θείκελν πνπ δηαβάδεη θαλείο απηή ηε ζηηγκή. Πβ. Peirce, C.S. ( ) Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. C. Hartshorne and P. Weiss, Cambridge, MA: Harvard University Press, vol. 4, para. 537; vol. 8, para. 334; vol. 2, para (The eightvolume collection of Peirce s papers.) Quine, W.V. (1987) Type versus Token, Quiddities: An Intermittently Philosophical Dictionary, Cambridge, MA: Harvard University Press, Ο ηίηινο ηεο έξεπλαο ήηαλ: «Αζήλα θαη Μεηαλάζηεπζε, Δκείο θαη νη Άιινη, νη Άιινη θη Δκείο, ». Σα απνηειέζκαηα ζπκπεξάζκαηα εμεδφζεζαλ ζε ζπιινγηθφ ηφκν ζηνλ νπνίν παξαζέησ ηηο δηαπηζηψζεηο κνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Πβ. Κοπομηλάρ, Ζ.: «Τβξηδηθέο εθθάλζεηο ηνπ κεηακνληεξληθνχ αζηηθνχ κνληέινπ: Μηα ειιεληθή Πεξίπησζε», ςεηο κεηαλάζηεπζεο θαη κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, (επηζηεκνληθή ππεχζπλε Η. Σζίγθαλνπ - επηκ. Υ. Βαξνπμή, Ν. αξξήο, Α. Φξαγθίζθνπ), εθδ. Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλαη

5 νκαιήο ππνδνρήο δηαθνξεηηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ θαη νη δπλαηφηεηεο απνγθεηνπνίεζήο ηνπο, ζην θιαζηθφ εκπνξηθφ ηξίγσλν ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν βξηζθφκνπλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο - πνπ πξφηεηλε κεηαμχ άιισλ κηα ζθέςε κή βαζηζκέλε ζηε γιώζζα (thinking without words 9 ) κε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ελφο παηδεπζηαθνχ κνληέινπ ζπκβαηνχ πξνο ηελ επνρή ησλ εηθφλσλ. χκθσλα κε απηφ, πξφηεηλα έλαλ ηξφπν φμπλζεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο κέζα απφ ζχγθξηζε εηθφλσλ ρξεζηκνζεξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εηθφλσλ θνξκαιηζηηθά απηφλνκσλ (per se). Σνχην βέβαηα πξνυπέζεηε ηελ εηζαγσγή ακηγνχο νπηηθήο παηδείαο ζε πξνγξάκκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΓΗΔΤΚΡΗΝΗ Ζ ΟΡΧΝ Δδψ είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηνχλ νη ηξεηο φξνη. Χο εικόνερ σπηζιμοθηπικού πεπιεσομένος εθιακβάλνληαη φιεο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε δνκή πξνηείλεη ηζρπξά θαη αλαπφδξαζηα θάπνηνλ εμσγελή ζθνπφ, φπσο ε δηαθήκηζε, ν εκπνξηθφο θηλεκαηνγξάθνο (mainstream cinema), ηα video games, ην νμχ νπηηθφ ξεπνξηάδ θιπ. Δικόνερ θοπμαλιζηικά αςηόνομερ (per se) είλαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ε δνκή παξνπζηάδεη ζρέζεηο πςειήο εθδήηεζεο, ζε βαζκφ πνπ λα καο πιεξνθνξνχλ κφλνλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ρσξίο λα παξαπέκπνπλ ζε θαλέλα εμσγελή παξάγνληα. Γηα λα ζεσξείηαη έλα δεκηνχξγεκα έξγν ηέρλεο, ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζπλζήθε sine qua non: Σελ απνπζία ηήο ιεηηνπξγηθήο ηειηθφηεηαο θαη ηε δήισζε αηζζεηηθήο ηειηθφηεηαο, πνπ φπσο ν Καλη δηαηππψλεη ζηελ Σξίηε Κξηηηθή ηνπ απνηειεί κηα ζθνπηκόηεηα ρσξίο ζθνπό 10. πλήζσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο εηθφλσλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ηζρπξά κπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ ηνπο ζπλήζεηο αληηιεπηηθνχο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ν ζεαηήο ηνπο πξνζιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηελ θνηλφηνπε θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (πξαγκαηηθή ή πξνζνκνησηηθή). Απηέο είλαη νη εηθφλεο ηέρλεο. Σέινο, αμιγώρ οπηική εκπαίδεςζη ζεκαίλεη δπλαηφηεηα λα θαηαδείμεηο ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηξφπνπο επηζήκαλζεο, απνθξππηνγξάθεζεο θαη ζρνιηαζκνχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηθφλσλ, ελψ ζπγρξφλσο ηνπ δηδάζθεηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο ή θαη άξζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνλ εκπνδίζνπλ λα δεη ηελ εηθφλα. Γηα παξάδεηγκα, κε πνηνλ ηξφπν ν αθξαηθλήο ρξηζηηαλφο πξνηεζηάληεο ή ν κνπζνπικάλνο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη δνκηθά ηελ γπκλή Ολςμπία ηνπ Μαλέ11. Με άιια ιφγηα, ε νπηηθή εθπαίδεπζε δξα αληηζεηηθά πξνο ηελ εθπαίδεπζε άιισλ γλσζηηθψλ πεδίσλ επεηδή, θαη απηήλ, ν δηδάζθσλ πξέπεη λα παξέκβεη αθαηξεηηθά, ή κάιινλ απνθνξηηζηηθά ζε επίπεδν ελλνηψλ. Δλψ, γηα νπνηαδήπνηε άιιε γλψζε, ν δηδάζθσλ επεκβαίλεη ζπζζσξεπηηθά. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΖ ΝΔΧΣΔΡΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΜΔΣΑΝΔΧΣΔΡΗΚΟΣΖΣΑ Σα παηδεπηηθά εξγαιεία ηεο λεσηεξηθφηεηαο είλαη ελλνηαθά ζπζηήκαηα πνπ εθπαηδεχνπλ ην θνηλσληθφ ππνθείκελν, ψζηε λα θαηαζθεπάζεη επφκελα ελλνηαθά ζπζηήκαηα. Καη κάιηζηα ηφζν πην επηηπρεκέλα, φζν πην νιηζηηθήο αληίιεςεο κπνξνχλ λα γίλνπλ. Έρνπκε δειαδή ηνλ νπηηκηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ αλαγσγψλ ελλνηψλ ζε έλλνηεο φιν θαη πην γεληθέο, ψζηε ηειηθά λα πεξηιακβάλνπλ ζρεδφλ ηα πάληα ζε κηα ζχκπξαμε Γελψλ Γεληθσηάησλ 12. Καη βέβαηα, 9 Πβ. θαη Bermudez J. L.: Thinking without Words, Oxford University Press Inc., Kant, I.: Κξηηηθή ηεο Κξηηηθήο Γύλακεο (κεη. Κ. Αλδξνπιηδάθεο), Ηδεφγξακκα, Αζήλαη, 2002, ζ Πβ. Δηθφλα 1 ζην Παξάξηεκα Δηθφλεο. 12 Σα Γέλε Γεληθψηαηα είλαη ηξφπνη αλαθνξάο ζε θαηεγνξίεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ππεξθεηκέλε εηδνπνηφ δηαθνξά. Καη ηα Δίδε Δηδηθψηαηα είλαη αηνκηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ φιν ην θάζκα ησλ εηδνπνηψλ 10 28

6 θάηη ηέηνην είλαη εμαηξεηηθά βνιηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ ιφγνπ θαη ησλ γξαπηψλ θαηαγξαθψλ ηνπ. Αλ φκσο απηά ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θιεζνχλ λα επηθέξνπλ ηζρπξφ γλσζηαθφ απνηέιεζκα ζε έλαλ πνιηηηζκφ νπηηθήο θνπιηνχξαο, ηφηε ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη απηφ. Γηαηί κηα νιηζηηθή επηδίσμε, φηαλ δελ ιακβάλεη ππ φςηλ ηελ αξρή ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο πιεξνθνξίαο, ηφηε είλαη πηζαλφ πσο ζα θαηαιήμεη ζε αληηθαηηθέο πεξηγξαθέο. Καη ηνχην δηφηη ε αλαγσγηζηηθή ηεο επειημία θαηαιήγεη θξνχδα θαη άρξεζηε. Δπεηδή κε έλα αιινηξησκέλν εξγαιείν, ην ιφγν, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη εηθφλεο. πλεπψο, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη: Πξψηνλ, ρξεηάδεηαη επεηγφλησο έλαο επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ παηδεπζηαθψλ πξνυπνζέζεσλ φισλ ησλ θνηλσληθψλ ππννκάδσλ πνπ ζπλσζνχληαη ζε κεηακνληέξλνπο κεγα αζηηθνχο ππνδνρείο. Γεχηεξνλ, ζπρλά, εμαηηίαο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζαο θαηάζηαζεο, θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο, νη εηθφλεο κεηακθηέδνληαη ζε ιφγν θαη παξηζηάλνπλ πσο είλαη αθήγεζε ξνήο. Απηή ε αιιεινεπηθάιπςε γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθ ηνπ πνλεξνχ, επηρεηξψληαο λα επαλαθέξεη ηελ εζηθή ζε θάζε είδνπο εηθφλα ηέρλεο κε ζαθείο θαη καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθέο επηδηψμεηο. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ παηδεπζηαθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηεο παξαδνρήο γλσξίδσ ό,ηη κπνξώ λα πεξηγξάςσ, απφ ηελ παξαδνρή γλσξίδσ ό,ηη κπνξώ λα ζθεθηώ (κε λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο), άξα γλσξίδσ ό,ηη κπνξώ λα εμεηθνλίζσ. Γηα λα γίλεη δπλαηή κηα ηέηνηα ππνθαηάζηαζε, πξέπεη νιφθιεξν ην παηδεπζηαθφ κνληέιν ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ ζπλσζνχζε ζεσξίεο ππφ κηα εληαία αθήγεζε, λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα λέν κνληέιν. χκθσλα κε απηφ, πξέπεη λα πξνέρεη ε εθπαίδεπζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ ελεξγεηψλ έηζη, ψζηε λα γίλνπλ δηεηζδπηηθέο θαη νμείεο (ελεξγεηηθή φξαζε13, ελεξγεηηθή αθνή, ελεξγεηηθή αθή θιπ.). Καη νμείεο ζεκαίλεη ηθαλέο λα αλαιχζνπλ πεξίπινθεο θφξκεο (νπηηθέο, ερεηηθέο, απηηθέο θιπ.) πνπ ηηο πξνζβάιινπλ. Καη κάιηζηα, λα ηηο αλαιχζνπλ έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζε έλλνηεο φρη κφλνλ ζαθείο, αιιά θαη απνιχησο δηαθξηηέο. Μία ηέηνηα παηδεία ζα κπνξνχζε λα εμνπιίζεη ηνλ θνξέα ηεο κε πςειή αληίζηαζε σο πξνο ηελ ζπκηθή δηέγεξζή ηνπ απφ νπνηαδήπνηε εηζεξρφκελε νπηηθή πιεξνθνξία, θαη κάιηζηα απφ ηα παληνία simulacra πνπ ζπλσζνχληαη ζην αληηιεπηηθφ ηνπ πεδίν. Βέβαηα, ην εγρείξεκα ζα απαηηνχζε κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ηφζν ηνπ Descartes, φζν θαη ηνπ Leibniz. Θα απαηηνχζε αθφκα κηα ζαθή κεηάβαζε απφ κία επηζηεκνινγηθή ζε κία νληνινγηθή νπηηθή14. Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ηα παηδεπζηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηε βάζε ησλ θπξίαξρσλ εμηζνξξνπήζεσλ ελφο πνιηηηζκνχ. Καη απηφ ην αλαθέξσ, γηα λα δηαρσξίζσ ηελ δηαθνξψλ12. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κία νκάδα αλαθέξεηαη ζηα νηθεία ηεο Γέλε Γεληθψηαηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά εθαξκφδνληαη ζηα Δίδε Δηδηθψηαηα, απνηειεί ηνλ ππξήλα εθαξκνγήο Γεληθψλ Αξρψλ (Principia Generalia) πνπ δηαπλένπλ ηελ νκάδα. Απφ απηέο ηηο αξρέο απνξξένπλ νη λφξκεο (λφκνη), ε πνιηηηζκηθή πεξηνπζία θαη νη δηαθαλνληζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλέρνπλ ηελ νκάδα. Δπνκέλσο απνηεινχλ θαη εμνρήλ πιηθφ ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ. ηελ πεξίπησζε βέβαηα ησλ κεηακνληέξλσλ ζπλζεθψλ, ε εθαξκνγή εμαηξεηηθά ζπλεθηηθψλ Γελψλ Γεληθσηάησλ θαηαιήγεη λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο Δίδε Δηδηθψηαηα, θαη ζπρλά αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο. Έηζη δπλακηηίδεηαη πξαθηηθά a priori ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ λα πξνηείλεη γεληθά εξκελεπηηθά κνληέια. 13 Σνλ φξν ελεξγεηηθή όξαζε (active vision) εηζήγαγε πξψηνο ν λεπξνεπηζηήκνλαο Richard Gregory ζην Eye and Brain, (Princeton Univ. Press, Princeton, 1966, ζ. 9). 14 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξνθή ησλ θνηλσληνιφγσλ απφ ηελ επηζηεκνινγία πξνο ηελ νληνινγία, πβ. θαη ζην SociologyOnline: 29

7 έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ απφ εθείλε ηεο θνπιηνχξαο. Ζ θνπιηνχξα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ πνιηηηζκφ, θαζψο αθνξά ζε νκάδεο κηθξφηεξεο ηνπ άζηεσο15, ελψ ν πνιηηηζκφο πξνυπνζέηεη γηα ηελ απνηχπσζή ηνπ επξχηεξνπο αζηηθνχο ππνδνρείο. Σν Zeitgeist φκσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηηο θνηλσλίεο πνπ ηνπο νξγαλψλνπλ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ππννκάδσλ θαζίζηαληαη ζπγγελείο κέζσ ηνπ ζπλεθηηθνχ ηζηνχ ελφο πνιηηηζκνχ ππνδνρέα, θαζψο επαλαηνπνζεηνχλ ηηο αξρέο ζπγγελείαο ηνπο (ζπλήζσο παηδεπζηαθέο ζξεζθεπηηθέο), ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο Zeitgeist θαη απνθηνχλ θνηλά αλαγλσξίζηκα ζχκβνια. Ζ εξκελεία απηψλ ησλ ζπκβφισλ πξνκεζεχεη ζηηο ππννκάδεο κηα θνηλή αθεγεκαηηθή γιψζζα, κηα αδξή πεξηγξαθή (thick description), ηχπνπ C. Geertz16. Έλα παηδεπζηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα πξνεηνίκαδε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα πεξηνξίδνπλ ηε ζπκηθή ηνπο αληαπφθξηζε απέλαληη ζηηο εηθφλεο, ζα ηηο θαζηζηνχζε πεξηζζφηεξν ζπκβαηέο πξνο νπνηαδήπνηε θνπιηνχξα. Αλ κάιηζηα νη ππννκάδεο σο θνξείο θνπιηνχξαο απνθηνχζαλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα δνκηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, ζα κπνξνχζαλ επθνιφηεξα λα απνθηήζνπλ θνηλνχο Σχπνπο θαη λα ζπλππάξμνπλ ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ πνιηηηζκνχ ρσξίο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Γηαηί, ε θνξκαιηζηηθή αλάιπζε είλαη ν θαη εμνρήλ λεθάιηνο ηξφπνο επαλεμέηαζεο ηεο θαζ εκέξαλ δηαρείξηζεο αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, άξα αηηία αλάδπζεο ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ηδέα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα φμπλε ηηο αηζζεζηνθξαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη φρη ηελ επέθηαζε κηαο ελλνηνθξαηηθνχ ηχπνπ απνκλεκφλεπζεο θαη απαζνχο αζθάιεηαο, κε έβαιε ζηνλ εμήο πεηξαζκφ. Να εμεηάζσ ηηο ζρέζεηο αλάπηπμεο ησλ αηζζεζηνθξαηηθψλ δπλαηνηήησλ πξνο ηελ ελεξγεηηθή όξαζε, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ελλνηνθξαηηθήο απνκλεκφλεπζεο πξνο ηελ παζεηηθή όξαζε 17. Με ελδηέθεξε λα απνδείμσ πψο ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε ελεξγεηηθή φξαζε κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε αλάδπζε ηεο ζπλείδεζεο, ελψ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε παζεηηθή φξαζε ζα κπνξνχζε λα ηνπο εμνπιίζεη κε απιή επίγλσζε. ΣΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ Έπξεπε ινηπφλ λα πξνηείλσ ηελ ππφζεζε εξγαζίαο κνπ πξνο πξαθηηθή εθαξκνγή ζε έλα πξαγκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (in vivo) θαη κάιηζηα ζε δηδάζθνληεο έκπεηξνπο ζην θιαζηθφ παηδεπζηαθφ κνληέιν (ελλνηνθξαηηθφ), πνπ φκσο λα κπνξνχλ λα απηελεξγήζνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ακηγνχο νπηηθήο δηδαζθαιίαο. Δίρα ηελ ηχρε λα επηρεηξήζσ ηε ζεσξεηηθή εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε δχν έκπεηξσλ εθπαηδεπηψλ πνπ είραλ παξφκνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κε κέλα, ζπκπησκαηηθά θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη δνχιεπαλ ηα αξρηθά ζηάδηα ησλ δηαηξηβψλ ηνπο ζε δεηήκαηα θαηάξηηζεο θαιιηηερληθψλ παηδεπζηαθψλ ordino. Καη νη δχν είλαη δσγξάθνη θαη θαζεγεηέο, απφθνηηνη ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ήηαλ πσο ν έλαο δνχιεςε ην πξφγξακκά ηνπ ζην ειιεληθφ ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηε Νεάπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ ν άιινο ην εθάξκνζε κε 17ρξνλνπο καζεηέο απφ έλα Sixth Form College ηνπ Λνλδίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζεγεηή N. Addison απφ ην Institute of Education θαη ζηε ινγηθή ηνπ βξεηαληθνχ 15 Πβ. θαη Braudel, F.: Ζ Γξακκαηηθή ησλ Πνιηηηζκώλ (Α. Αιεμάθεο κεη.), MIET, Αζήλαη, 2002, ζζ Πβ. Geertz, C.: Interpretation of Cultures, Basic Books, N. Y., 2000, ζζ Πεξηζζφηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή φξαζε, θαζψο θαη ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε ζπλείδεζε θαη επίγλσζε ηνπ απνδέθηε, πβ. θαη: Κοπομηλάρ, Ζλ.: Μειέηεο Δηθνλνκαρίαο, Οπηηθόο Πνιηηηζκόο θαη Νεναζηηθέο Φπιέο, Έιιελ, 2008, ζζ

8 πξνγξάκκαηνο Engage 18. Μάιηζηα, ζπλερίδεη ηελ έξεπλα απηή κέρξη ζήκεξα ζε επίπεδν κεηαδηδαθηνξηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο Νεάπνιεο ζηε Θεζ/λίθε είλαη ν δσγξάθνο Σξηαληάθπιινο Σξαλφο. Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν είλαη ν δσγξάθνο Παλαγηψηεο Γαθηψηεο. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ Σ. ΣΡΑΝΟΤ Αο εμεηάζνπκε ην πξφγξακκα πνπ ζπλ-θαηαξηίζακε κε ηνλ Σξαλφ θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα πνπ άξρηζαλ λα ζρεκαηνπνηνχληαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ Σα ρνιεηά Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ( ΓΔ) ζηνρεχνπλ ζηελ αληηζηξνθή ησλ πξαθηηθψλ πνπ ππφ ην θξάηνο ηεο παξάδνζεο εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπληζηνχλ ην ηππηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ αηζζεηηθήο αγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα αλαλεψλνπλ θαη λα ξηδνζπαζηηθνπνηνχλ ηε ζρέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο ηέρλεο. Tα ΓΔ είλαη ζρνιεία πνπ απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 18 εηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνπο νπνίνπο παξέρνπλ, κεηά απφ δηεηή θχθιν ζπνπδψλ, ηίηιν ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Οη εθπαηδεπφκελνη / εο ζηα ΓΔ πξνέξρνληαη απφ ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη θνηηνχλ ζηα ζρνιεία θάησ απφ δχζθνιεο επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη κέιε επαίζζεησλ θνηλσληθά νκάδσλ (άλεξγνη, γπλαίθεο, αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, Ρνκά, Μνπζνπικάλνη, θ.ά.). Ο κνξθσηηθφο απνθιεηζκφο πνπ ηνπο επηβιήζεθε ζε λεαξή ειηθία απφ ηηο δνκέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηνπο παγηδεχεη ζε επαρζείο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ επαγγεικαηηθή θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε. ηα ζρνιεία απηά εθαξκνδφηαλ κέρξη πξφζθαηα έλα νπκαληζηηθήο θαηεχζπλζεο θαηλνηφκν πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, βαζηζκέλν ζηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ζηελ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Σνχην, είλαη εθηθηφ ράξηο ζηνλ δηαξθή επαλαζρεδηαζκφ ηνπ σξνιφγηνπ θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο εβδνκαδηαίεο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπαηδεπφκελνη / εο. Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ΓΔ, θεληξηθή ζέζε θαηέρεη απηή πνπ αθνξά ζηελ θξηηηθή παηδαγσγηθή θαη ζηεξίδεηαη ζην έξγν θαη ηε ζεσξία ηνπ κεγάινπ παηδαγσγνχ ησλ «θαηαπηεδνκέλσλ» ηνπ Paulo Freire 19 κηα παηδαγσγηθή πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε θνηλσληθέο. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο παηδαγσγηθήο αληίιεςεο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ΓΔ Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ζηηο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλεη ε Δηαηξεία Γηάζσζεο Ηζηνξηθψλ Αξρείσλ ( ) θαη ν χλδεζκνο Φπιαθηζζέλησλ Δμνξηζζέλησλ Αληηζηαζηαθψλ θαζψο θαη νη επηζθέςεηο ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο κλήκεο, φπσο νη θπιαθέο Δπηαππξγίνπ. Οη επηζθέςεηο απηέο φπσο θαη άιιεο αλάινγεο νξγαλψλνληαη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ ΓΔ θαη πξνεηνηκάδνληαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Απηή ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζην ΓΔ Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο. 18 Οκνεηδή πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ N. Addison ζην Institute of Education ηνπ Λνλδίλνπ. Πβ. θαη: Addison, N. and Burgess, L. (2006) 'London Cluster Research Report' Inspiring Learning in Galleries. London: Arts Council and Engage. Encompass: Collaboration, Communication, Contemporary art, London, Freire, P.: Pedagogy of the Oppressed, 30th Anniversary ed., New York: Continuum,

9 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα ΓΔ απνζπψληαη απφ ηε Γεκφζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη παξάγνπλ νη ίδηνη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ΓΔ είλαη ν Γισζζηθφο, ν Αξηζκεηηθφο, ν Αγγιφθσλνο, ν Κνηλσληθφο, ν Πεξηβαιινληηθφο, ν Δπηζηεκνληθφο, ν Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο θαη ε Αηζζεηηθή Αγσγή, ελψ ην θάζε ζρνιείν ππνζηεξίδεηαη απφ Γξακκαηέα, χκβνπιν Φπρνιφγν θαη χκβνπιν ηαδηνδξνκίαο. Σα κέρξη πξφζθαηα ηζρχνληα θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ, φπσο ε δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην κεησκέλν - ζε επίπεδν Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ - σξάξην, ν κεησκέλνο αξηζκφο (15) εθπαηδεπφκελσλ αλά ηάμε, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα, ε πεξηγξαθηθή - δηαπηζησηηθή θαη φρη βαζκνινγηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη ηαθηηθέο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο απνηεινχζε ζεζκηθά ην θπξίαξρν φξγαλν ζηα ΓΔ, απνηεινχζαλ ηα πεξηζζφηεξα πάγηα αηηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ο νπκαληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηα βαζηά δεκνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ απνηππψλνληαλ ζην αξρηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ζηηο κέρξη πξφζθαηα ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο ζπνπδψλ θαζψο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ. Οη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα θαιά παξαδείγκαηα πνπ εθαξκφδνληαλ ζηα ΓΔ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ησλ δχν παλειιήλησλ πλεδξίσλ γηα ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πνπ έγηλαλ ην 2003 θαη ην 2006 θαζψο επίζεο θαη ζηνπο Αλνηρηνχο Φαθέινπο Τιηθνχ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε ΓΔ ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ηεο Νεάπνιεο, ν Σξαλφο εθαξκφδεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ην εμήο πξφγξακκα ζηνπο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, ειηθίαο θαη θχινπ, καζεηέο ηνπ. Σηο κηζέο ψξεο ηνπ εβδνκαδηαίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπαξαηάζζεη γλσζηέο δηαθεκηζηηθέο εηθφλεο κε ηα έξγα ηέρλεο ηα νπνία θαηά ηεθκήξην ηηο έρνπλ εκπλεχζεη θαη απφ ηα νπνία απηέο πξνέξρνληαη. Σνπο σζεί λα πεξηγξάςνπλ ηα δχν είδε εηθφλσλ (ρξεζηκνζεξηθέο θαη εηθφλεο ηέρλεο) θαη ηνπο δεηά λα δηεξεπλήζνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία ησλ δχν εηδψλ πεξηγξαθήο. Καηφπηλ, ηνπο δεηά λα βξνπλ ηηο ακθηκνλνζήκαληεο αληηζηνηρίεο κεηαμχ ησλ δνκψλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ πνπ αλάγνληαη ζε απηέο.,ηη παξνπζηάδεη ηζρπξή επαλαιεςηκφηεηα θαηαιήγεη λα είλαη θξηηήξην. Οη εθπαηδεπφκελνη ζηαρπνινγνχλ θξηηήξηα θνξκαιηζηηθά θαη καζαίλνπλ λα ηα θσδηθνπνηνχλ θαη λα ηα απνζπλδένπλ απφ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Έηζη, αλαπηχζζνπλ αληηζηάζεηο πξνο ηηο ζπκηθέο δηεγέξζεηο πνπ ε έμππλε δηαθήκηζε ηείλεη λα πξνθαιεί. Σηο ππφινηπεο ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπφκελνη δηδάζθνληαη λα δηαλχνπλ ηελ αληίζεηε πνξεία κε ζηνηρεηψδε κέζα θαη, αθνχ έρνπλ εληξπθήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο έξγσλ ηέρλεο, επεκβαίλνπλ ζε βηνκεραληθά πξντφληα (ζπλήζσο επηεινχο αμίαο) θαη επηρεηξνχλ λα ηα αλαθαηαζθεπάζνπλ έηζη, ψζηε λα αλαθέξνληαη ζηα ππφ κειέηελ έξγα ηέρλεο. Δπί παξαδείγκαηη, αθνχ έρνπλ κειεηήζεη ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έξγσλ ηνπ Rodin, ρξεζηκνπνηνχλ πιαζηηθέο θνχθιεο, ηηο πεξηηπιίγνπλ κε γάδεο θαη θφια, ηηο πιάζνπλ επηδεξκηθά θαη απφ πάλσ ηηο βάθνπλ κε παηίλα φζν πιεζηέζηεξα κπνξνχλ, φρη πξνο ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Rodin αιιά ζε κηα ινγηθή Rodin (ζαλ κηθξά pastiche). Αθφκε, θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έληππν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ σο πξσηνγελέο ηειάξν θαη λα επέκβνπλ ηφζν ζρεδηαζηηθά φζν θαη ρξσκαηηθά κηληκαιίδνληαο ή θαη αθαηξψληαο εληειψο ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαδείμνπλ ηελ απηφλνκε δνκή πνπ ππνβφζθεη ζηε δηαθεκηζηηθή ζχλζεζε θαη λα ηελ αλεμαξηεηνπνηήζνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο. Οπζηαζηηθά, αθνινπζνχλ ηελ πνξεία απφ κία εηθφλα ρξεζηκνζεξηθή, ζε κηα θνξκαιηζηηθά απηφλνκε (δει. εηθφλα ηέρλεο). Ζ θαηάξηηζε απηνχ ηνπ παηδεπζηαθνχ ordino είρε σο αθεηεξία ηηο θνηλφηνπεο δηαθεκηζηηθέο εηθφλεο πνπ ρξεζίκεπζαλ σο εθαιηήξην πξνο εηθφλεο ηέρλεο πνπ ήηαλ εληειψο 32

10 άγλσζηεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γειαδή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιαζηθή κεζνδνινγία θαηαζθεπήο κνληέισλ κε αλαγσγή απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην. Ζ επηινγή απηή ήηαλ ζπλεηδεηή, επεηδή θηινδνμνχκε ηα απνηειέζκαηα λα θαηαζηνχλ κεηξήζηκα θαη θάπνηα ζηηγκή ζην εγγχο κέιινλ λα απνηππσζνχλ ζηαηηζηηθά. Απηά ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο θάλεθαλ πνιχ γξήγνξα θαη ήηαλ ηα αθφινπζα: Άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο γιψζζεο, δηαθνξεηηθή δξάζε ζηελ θνηλσληθή αξέλα θαη πνηθίιν νηθνλνκηθφ ζηάηνπο, έθαλαλ φιν θαη επθνιφηεξα ππέξβαζε ηεο αξρηθήο αθήγεζεο θαη θαηέθεπγαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε αληηθεηκεληζηηθά θαη θαηαδείμηκα θξηηήξηα. Έγηλαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θαρχπνπηνη πξνο θαηαλαισηηθά, πνιηηηθά θαη άιια νπηηθά κελχκαηα, ελψ αλέπηπμαλ θαιχηεξα ηε δηαρείξηζε ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξνχζαλ λα πξνκεζεπηνχλ κέζσ ησλ ηερλνινγηθψλ γξακκαηηζκψλ (ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ). ζνη είραλ παξαθνινπζήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ην πξφγξακκα, έγηλαλ επηθνηλσληαθά ηθαλφηεξνη ζηηο ζπλεληεχμεηο γηα εχξεζε εξγαζίαο θαη απέθηεζαλ κεγαιχηεξε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνπο εξγαζηαθνχο ηνπο ρψξνπο πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθά ζρεηηδφκελνη κε εηθαζηηθή παηδεία ή ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ Π. ΓΑΦΗΧΣΖ Αο εμεηάζνπκε θαη ην πξφγξακκα πνπ ζπλ-θαηαξηίζακε κε ηνλ Παλαγηψηε Γαθηψηε θαη αλαπηχρζεθε ζηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Engage 20. Σν πξφγξακκα Engage εθαξκφζηεθε αξρηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην εδψ θαη κηα δεθαεηία πεξίπνπ θαη θαηφπηλ εμαπιψζεθε ζηαδηαθά ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ζηελ Οιιαλδία, ηε Γαλία, ην Βέιγην θαη θαηφπηλ, ηε Γαιιία θαη ηε Β. Ηηαιία. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πσο ζπγθεθξηκέλεο γθαιεξί, ή άιινη νξγαλσκέλνη εθζεζηαθνί ρψξνη (πλεπκαηηθά πνιηηηζηηθά θέληξα) ππνβάιινπλ νξηζκέλν πξφγξακκα εηθαζηηθψλ εθζέζεσλ γηα κηα νιφθιεξε πεξίνδν. Οη εθζέζεηο απηέο δηέπνληαη απφ έλα εζσηεξηθφ θξηηήξην, πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαηηθφ, πεξηερνκεληθφ, ζηπιηζηηθφ ή ηζηνξηθφ. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία πξνηείλνληαη απηέο, παξνπζηάδεη επίζεο κηα δηθαηνινγεκέλε απφ ηνλ επηκειεηή ηνπο νξγαληθή ελόηεηα. Σν θξάηνο ρξεκαηνδνηεί ηελ πιήξε ζεηξά ππφ ηελ εμήο πξνυπφζεζε: ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο δηαηεξνχλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα επηζθεςηκφηεηαο νξηζκέλεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Καη μελαγνχληαη ηφζν απφ ηνλ επηκειεηή, φζν θαη απφ εξκελεπηέο ζπγγελψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, φπσο ςπραλαιπηέο, θνηλσληνιφγνπο, αλζξσπνιφγνπο ή ηζηνξηθνχο ηέρλεο. πρλά, απηνί ζπλππάξρνπλ ζην ρψξν αλά δχν ή πεξηζζφηεξνη θαη αλαπηχζζνπλ πνιππξηζκαηηθνχο δηαιφγνπο κε ηηο επηζθεπηφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο. Οη ηειεπηαίεο κπνξνχλ λα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά, έλα ΚΑΠΖ, κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα, εξγάηεο ελφο εξγνζηαζίνπ θιπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Engage είλαη ην θνηλφ ιεμηιφγην πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ άλζξσπνη κε έλα θνηλφ θνηλσληνινγηθφ δεζκφ, φηαλ πξνζβάιιεηαη ην νπηηθφ ηνπο πεδίν απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο κή ρξεζηκνζεξηθέο εηθφλεο. ε έλα ηέηνην έηνηκν πεξηβάιινλ, ν Παλαγηψηεο Γαθηψηεο θιήζεθε λα εηζάγεη φρη πιένλ θνηλσληθή νκάδα, αιιά νκάδεο λέσλ κε θξηηήξην ηελ πξνεθεβία, ηελ εθεβία θαη ηελ πξψηε κεηεθεβία. Απνθάζηζε κάιηζηα λα κεηαιιάμεη ην θιαζηθφ πξφγξακκα θαιψληαο ηα λεαξά απηά παηδηά λα επέκβνπλ κε αθνξκή ηελ έθζεζε ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο, φπνπ κεηαθέξνπλ ηηο θνξκαιηζηηθέο δνκέο πνπ εηζέπξαμαλ αληηιεπηηθά σο εγθαηαζηάζεηο ακθίζεκεο έσο πνιχζεκεο θαη δηαζπαζκέλεο ζε πνιιαπιά πξσηνγελή ζηνηρεία πάλσ ζηνπο ηνίρνπο. Σν πξφγξακκά ηνπ εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο πνιπζεκεηαθήο (polysemic) εηθφλαο σο νρήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη θαηαλφεζεο κε -απνθιεηζηηθά- κή γισζζηθά 20 Γηα επηπιένλ πιηθφ πβ: 33

11 εξγαιεία. Σνπο δεηά αθφκε, λα πξνζζέζνπλ ιεηξηζκνχο φρη σο απνηππψκαηα ιέμεσλ, αιιά σο νπηηθέο κνξθέο ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ζπλεηξκνχο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε ζηηο αθξηβψο αληίζηξνθεο κεζνδνινγηθέο επηινγέο απφ εθείλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σξαλνχ. Γειαδή, πξνηάζεθαλ σο εθαιηήξην εηθφλεο ηέρλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ νχηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, νχηε ζηελ θνπιηνχξα νηθνγελεηαθήο πξνέιεπζεο ησλ λέσλ. Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επηιέμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δνκηθά ζηνηρεία απφ κία terra incognita θαη λα ηα κεηαθξάζνπλ κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ζπαξάγκαηα θαζεκεξηλήο θαη γλψξηκεο νπηηθήο αθήγεζεο κε κία δεπηεξνγελή επαλαθνξά ζηε γιψζζα. ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΑΦΗΧΣΖ Σν Πξφγξακκα είρε απξφζκελα απνηειέζκαηα. Σα παηδηά θάλεθαλ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα έσο θαη επηζεηηθή θαληαζία, απέθηεζαλ δηεηζδπηηθφηεηα ζηελ φξαζή ηνπο, φρη κφλν εληνπίδνληαο ακηγψο νπηηθέο θφξκεο, αιιά αλαδνκψληαο ηεο θαη απνκνλψλνληάο ηεο απφ απνζπαζκαηηθά ή άιια λνήκαηα. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ ηζρπξή πιαζηηθή ζθέςε θαη λα ζθέπηνληαη ή λα ζπληάζζνπλ εηθφλεο ρξεζηκνπνηψληαο απεπζείαο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πιηθψλ, πθψλ, ηφλσλ θαη θνξεζκψλ. ιε απηή ε δηαδηθαζία θάλεθε λα ηα θάλεη αλεθηηθφηεξα πξνο εηεξνγελείο ζπλνκήιηθνπο θαη έηνηκα λα ζπλδηαιιαγνχλ κε άιινπο αιιφηξηνπο ζπκπαίθηεο. Πξνθαλψο επεηδή κπνξνχζαλ λα απνθξππηνγξαθήζνπλ κε επρέξεηα πιένλ, ην νπηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο κνξθήο ηνπ Άιινπ δίρσο λα ζηέθνληαη ζηελ απψζεζε ηνπ εηεξφγισζζνπ ή ηνπ εηεξνεζηκηθνχ ζηνηρείνπ. ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑ ΜΑΣΑ Απηά ηα δχν πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ήδε ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο, καο δίλνπλ κηα πξψηε πιαηθφξκα ζπδήηεζεο γηα λα αλαρζνχκε ζε θάπνηα πξσηνγελή ζπκπεξάζκαηα. Οπσζδήπνηε, φιεο απηέο νη πξψηεο αιιά πνιχ ζεκαληηθέο ελδείμεηο πξέπεη λα ζρεκαηνπνηεζνχλ θαη λα ζηαηηζηηθνπνηεζνχλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα ειεγρζεί ε επαλαιεςηκφηεηά ηνπο. Σα θπξηφηεξα εμ απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ηα εμήο: α. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζην λα ζπάζεηο ηηο ελλνηαθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ zeitgeist θάπνηνπ, ψζηε λα ηνλ θάλεηο ηθαλφ λα επηθνηλσλήζεη κε άηνκα πνπ δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθφ zeitgeist είλαη ην λα πξνηείλεηο κηα πιήξε θαη ζθαηξηθή κέζνδν θαηάδεημεο νπηηθψλ δνκψλ πνπ λα είλαη ελδηαθέξνπζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γειαδή, λα πξνηείλεηο κηα πάγηα κεζνδνινγία εληνπηζκνχ εθείλσλ ησλ αληηιεκκαηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ ηελ ελεξγεηηθή φξαζε, αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. β. Αλ θαηνξζψζεηο λα εκπιέμεηο ηνλ νπηηθά εθπαηδεπφκελν ζε κηα δηαδηθαζία απνθφξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ απφ ηα ηζρπξφηεξα ελλνηαθά πνιηηηζκηθά βάξε, ηνπ δίλεηο ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί δίρσο ηηο παγίδεο ηεο εχθνιεο ζπκηθήο αληίδξαζεο θαη ηνπ παξέρεηο ηελ πνιπηέιεηα ηεο θαρππνςίαο απέλαληη ζηελ αληεξάξρεηε κάδα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. γ. Αλ πξνκεζεχζεηο εξγαιεία νπηηθήο αλάιπζεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν, απηφο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα εξγαιεία απηά θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθέο αληαπνθξίζεηο, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξνο ζε πνιχ δηαθνξφηξνπα πεδία δξάζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο. Βεβαίσο, ην λα πξνηείλεη θαλείο έλα πιήξεο πξφγξακκα πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί κε νπηηθά εξγαιεία δηάθνξα γλσζηηθά πεδία φπσο ε Ηζηνξία, ε Φπζηθή, ηα Μαζεκαηηθά ή ε Βηνινγία απνηειεί κηα αλνηθηή πξφθιεζε πνπ πξέπεη πνιχ ζχληνκα λα κπεη 34

12 ζην ηξαπέδη θαη λα αξρίζεη λα πθίζηαηαη ηελ επεμεξγαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 21. εκεηψλσ σζηφζν, πσο ε απνθφξηηζε ησλ εχθνισλ ζπκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ αλαθέξζεθε ήδε θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ζπγθηλεζηαθνχ πεδίνπ πξνο φ,ηη απνθαινχκε θνηλή ινγηθή σο αξρή θάζε εμηζνξξνπηζηηθήο ζχκβαζεο, απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ πξναγσγή ελφο ηέηνηνπ παηδεπζηαθνχ κνληέινπ. Καη ηνχην γηαηί ζε έλα zeitgeist πνπ ππνδνξίσο ππνζάιπεη ηε βία, απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο απαληήζεηο ζηξαηεγηθέο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. Ήδε, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011, ν Σξηαληάθπιινο Σξαλφο άξρηζε λα εθαξκφδεη ην πξφγξακκά ηνπ ζηηο Φπιαθέο Γηαβαηψλ θαη ν Παλαγηψηεο Γαθηψηεο άξρηζε λα δηαθηλεί, αληί γηα θνηλσληθέο νκάδεο, νιφθιεξεο ζρνιηθέο ηάμεηο κεξηθψλ απφ ηα Sixth Form Schools ηνπ Λνλδίλνπ, ζρνιεία φπνπ ε βία θαη ην bullying παξνπζηάδνληαη σο ελδεκηθά θαηλφκελα. Δάλ κεηά απφ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο έρνπκε θάπνηεο ζηαηηζηηθά κεηξήζηκεο εγθαηεζηεκέλεο ελζαξξπληηθέο ελδείμεηο, κέλεη λα ζπδεηήζνπκε επξχηεξα ηηο πξννπηηθέο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ επί ηεο νπζίαο θαη απφ άιια επσθεινχκελα γλσζηηθά πεδία. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΗΚΟΝΔ 1. Édouard Manet, Olympia, Oil on canvas, Musée d'orsay, Paris, Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο καζεηψλ ησλ Σ. Σπανού φπνπ θαίλεηαη ε απφπεηξα απνδφκεζεο ησλ αλαθνξψλ ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θζελά αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο κε αλαθνξέο ζην design, ζηε δηαθήκηζε θιπ. 21 Elkins, J.: Is Visual Culture Interdisciplinary?, Visual Studies: A Skeptical Introduction, Routledge, 2003, ζζ

13 3. Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο απφ ην πξφγξακκα ηνπ Π. Γαθιώηη, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ε αθξηβψο αληίζηξνθε πνξεία (απφ απηήλ ηνπ Σξαλνχ) κε ηελ απφπεηξα αλαγσγήο θαζεκεξηλψλ αληηθεηκέλσλ ζε εηθφλεο έξγα ηέρλεο. 36

14 37

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα