Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Πρόταση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal Form

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Πρόταση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal Form"

Transcript

1 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Επελμτική Αστική Ευθύνη Λοιστών Πρότση Ασφάλισης Accountants - Professional Indemnity Insurance - Proposal Form Επωνυμί(ες) της(ων) Ετιρίς(ιών) κι προηούμενης(ων) ετιρίς(ιών) που επιθυμούν κάλυψη: Name(s) of the Firm(s) and Former Firm(s) requiring coverage: Έκδοση 09/2012 Νο 13 1 Ημερομηνί ένρξης κι πύσης των νωτέρω ετιριών / Data(s) of commencement and cessation of the above Firm(s):- Κύρι Διεύθυνση / Principal Address: 2 Όλες οι υπόλοιπες Δ/νσεις νά πόλη / All other locations by Town only: Ονόμτ Συνετίρων /Διευθυντών Names of all Partners/Directors Προσόντ Qualifications Ημερομηνί πόκτησης προσόντων Date Qualified Χρονική θητεί ως Συνέτιρος/Διευθυντής της Ετιρείς How long as Partner/ Director of the Firm(s) Επιθυμείτε κάλυψη Συνέτιρου/Διευθυντή ι την ευθύνη του πριν την ενσχόληση του με την Ετιρεί(ες); / Is cover required for any Partner/Director for his liability prior to joining the Firm(s)? NAI / YES ΟΧΙ / NO 3 Εάν «ΝΑΙ» πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες: / If Yes please give details: Όνομ Συνετίρου(ων) ή Διευθυντή(ων) Name of Partner(s) or Director(s) Επωνυμί προηούμενης ετιρείς(ων) Name of Previous Firm(s) Ημερομηνί ποχώρησης πό προηούμενη ετιρεί(ες) Date of leaving previous Firm(s) -1-

2 Πρκλώ νφέρετε τον συνολικό ριθμό του προσωπικού Please state total number of staff Εξειδικευμένοι Άλλοι Qualified Other (ex Administrative) Γρμμτεικοί Administrative Συνεράτες/ υτοπσχολούμενοι Contract Hire/Self Employed 3 Απιτείτι κάλυψη ι Σύμουλο που συνεράζετι ως ελεύθερος επελμτίς; Εάν «ΝΑΙ», πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες, όνομ Συμούλου κι προσόντ. Is cover required for any Consultant to whom work is sub-contracted? If Yes please provide such Consultant s name and qualifications. NAI / YES ΟΧΙ / NO δ Οικονομικό έτος κι ημερομηνί Financial Year End Date I Πρκλώ νφέρετε τις Μικτές Αμοιές ι κάθε έν πό τ τελευτί 5 συμπληρωμέν οικονομικά έτη. Please state Gross Fee Income received. for each of the last five completed Financial Years. Έτος / Year Επιχείρηση / Business Αλλοδπή επιχείρηση / Overseas Business 4 II Προλεπόμενες Μικτές Αμοιές ι το τρέχον οικονομικό έτος. Estimated Gross Fee Income for the Current Financial Year. Ανφέρετε τις κτλητέες Μικτές Aμοιές του τελευτίου οικονομικού έτους ι Συμούλους κι εξωτερικούς συνεράτες. Please state for the last completed Financial Year the Gross Fees paid to Consultants and/or subcontractors. -2-

3 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Πρκλώ νφέρετε προσειστικά το ποσοστό των Μικτών μοιών του τελευτίου οικονομικού έτους: Please indicate as an approximate percentage of Gross Fee Income for the last completed Financial Year: (It is appreciated that there may be a considerably over-lap between the types of work) Προσειστικά ποσοστό Μικτών Αμοιών (ν δεν υπάρχουν, δηλώστε κνέν) Approximate Percentage of Gross Fee Income (if None, state None ). I Έλεχος, λοιστική κι φορολοί ετιριών που χωρίζοντι σε: Audit, accountancy and Company Tax divided between: ) Εισημένες ετιρείες / Quoted Companies ) Μη Εισημένες ετιρείες / Unquoted companies ) Άλλες / Others (inc, Farmers, Small Traders, etc) 5 II III IV V VI VII VIII IX X Προσωπική φορολοί / Personal Taxation Σύμουλοι Διοίκησης / Management Consultancy Γρμμτεί / Secretarial & Share registration Θεμτοφυλκή κι εκτελεστική ρμοδιότητ / Executorship & Trusteeship Ρευστοποιήσεις, νκστική διχείριση, πτωχεύσεις Insolvencies, Liquidations, Receiverships Ασφλίσεις, Χρημτιστηρικές επιτροπές Insurance, Building Society & Stock Exchange commissions Διευθύνσεις-Σύμούλευση Διοίκησης / Directorships Συμουλευτική Ηλεκτρονικών υπολοιστών Computer Consultancy (Please note Computer Bureau Services Income should be shown separately as should Turnover received from the sale and/ or supply of Hardware). Άλλ (πρκλώ περιράψτε) / Any Others - (Please give details). Πρκλώ νφέρετε τις κόλουθες λεπτομέρειες ι το τελευτίο συμπληρωμένο οικονομικό έτος: Please give the following details for the last completed Financial Year: Διχωρισμός εισοδήμτος των Μικτών μοιών ως κολούθως: The Division of Gross Fee Income as follows: 5 I Κάτω πό / Less than 20,000 Αριθμός πελτών Number of Clients Συνολικές μοιές Total Fees ,000 Πάνω πό / Over 50,000-3-

4 5 II III Ο μέσος όρος μοιής νά πελάτη ή όμιλο / The average fee per client or group Διχωρισμός Μικτών μοιών νάμεσ σε πελάτες / The Division of Gross Fee Income between clients ) Εχώριους / Domestic ) Άλλους / Other Η μελύτερη συνολική μοιή πό πελάτη ή όμιλο / The largest total fee from any one client or group ) Επωνυμί πελάτη ή ομίλου / Name of client or group 5 IV ) Δρστηριότητ του / Type of work it undertakes ) Τοποθεσί έδρ του / Geographical Location δ) Υπηρεσίες που πρέχετε ι λορισμό του Services you undertake on its behalf Εκτελεί η Ετιρεί ή οι Διευθυντές ή οι Συνέτιροι τυχόν ερσίες ι κάποιον πό τους κόλουθους Does/do the Firm(s) or any Partner(s) /Director(s) undertake any services for the following: I II Τράπεζες ή άλλους χρημτοοικονομικούς ορνισμούς Banks or other financial Institutions Ασφλιστικές ετιρείες ή συνδικάτ των Lloyds (συμπεριλμνομένων των Captive σφλιστικών ετιρειών), Insurance Companies (including Captive Insurance Companies), 5 Εξωχώριες ετιρείες; III Any Offshore Companies? Αν «νι» ι κάποιο πό πρπάνω πρκλώ νφέρετε όνομ πελάτη, τοποθεσί, μοιές κι πρεχόμενες υπηρεσίες If Yes to any of the above please give client name(s), fee(s), location(s) and details of services provided. Πρμτοποιεί κάποιος Συνέτιρος ή Υπάλληλος της Ετιρείς συνντήσεις σν Διευθυντής ή Ετιρικός Γρμμτές άλλης Ετιρείς; Does any Partner, Director or Employee of the Firm(s) hold appointments as Director or Company Secretary of any other Company? 6 Εκπρόσωπος Appointee Ετιρεί Company Θέση Position Held Αμοιές του τελευτίου συμπληρωμένου οικ. έτους Fees received during last completed Financial Year -4-

5 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική 6 Πρμτοποιεί η Ετιρεί ή οι Διευθυντές ή οι Συνέτιροι της κάποι ερσί ι άλλη ετιρεί ή ορνισμό στον οποίο η Ετιρεί ή Διευθυντές ή Συνέτιροι της έχουν κάποι οικονομική σχέση ή συμφέρον; (εκτός μετοχών σε εισημένες ετιρείες). Does/do the Firms(s) or any Partner(s) Director(s) undertake any work for any other Partnership, Company or Organisation in which the Firm(s) or such Partner(s) Director(s) has/have a financial association or interest? (Apart from shares held in Public Companies. Εάν «ΝΑΙ» νφέρετε λεπτομέρειες / If Yes please give details 6 Πρμτοποιεί η Ετιρεί ή οι Διευθυντές ή οι Συνέτιροι της έλεχο σε κάποιες πό τις προνφερθείσες ετιρείες ή ορνισμούς; Does/do the firm(s) or any Partner(s)/Director(s) exercise a controlling interest in any of the above Partnerships Companies or Organizations? Εάν «ΝΑΙ» νφέρετε λεπτομέρειες / If Yes please give details 7 Είνι η Ετιρεί ή οι Διευθυντές ή οι Συνέτιροι της μέλη Σύμπρξης ή Κοινοπρξίς ή συνεράζοντι με άλλη Ετιρεί, Ορνισμό ή Κοινοπρξί; Is/are the Firm(s) or any Partner(s)/Directors(s) a member of a Joint Venture or Consortium or working in association with any other Partnership/ company or Organization? Εάν «ΝΑΙ» νφέρετε λεπτομέρειες / If Yes please give details 7 Ήτν ποτέ η Ετιρεί ή οι Διευθυντές ή οι Συνέτιροι της μέλη Σύμπρξης ή Κοινοπρξίς ή συνεράζοντν με άλλη Ετιρεί, Ορνισμό ή Κοινοπρξί; Has/have the Firm(s) or any Partner(s)/Director(s) previously been a member of a Joint Venture or Consortium or worked in association with any other Partnership company or Organization, Εάν «ΝΑΙ» νφέρετε λεπτομέρειες / If Yes please give details -5-

6 Ανφορικά με λλοδπές δρστηριότητες πρκλώ νφέρετε τις εμπλεκόμενες Χώρες κι ν εφρμόζετι η Αλική ή άλλη δικιοδοσί. Πρκλώ νφέρετε την φύση κι την μέθοδο διχείρισης τέτοιων δρστηριοτήτων. In connection with overseas business please identify the Countries involved and whether English or overseas jurisdiction applies. Please advise the nature and the method of handling such business. 8 Πρέχει η Ετιρεί υπηρεσίες / Does/do the Firm(s) provide services Σε οποιεσδήποτε ετιρείες με συμφέροντ στις ΗΠΑ & Κνδά To any Companies with assets in USA or Canada? Σε οποιεσδήποτε θυτρικές ετιριών με έδρ τις ΗΠΑ ή Κνδά που ρίσκοντι οπουδήποτε στον κόσμο To any subsidiaries of USA or Canadian based Companies located anywhere in the World. 9 Εάν «ΝΑΙ» σε οποιδήποτε πό τις άνωθι δυο ερωτήσεις πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες If Yes to either of these questions please give details. Ανλμάνει η ετιρεί κάποι επενδυτική δρστηριότητ; Does/do the Firm(s) undertake any investment business? Εάν «ΝΑΙ» πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες κι κτηορί / If Yes please give details and category of registration

7 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Πρκλώ πντήστε στ κόλουθ / Please answer the following as applicable Έχει υποστεί ποτέ η Ετιρεί ζημιά πό Απάτη ή Απιστί οποιουδήποτε προσώπου; Γνωρίζει η Ετιρεί οποιδήποτε Απάτη ή Απιστί που διπράχθηκε σε οποιοδήποτε χρόνο πό προηούμενους ή πρόντες Συνέτιρους, Διευθυντές ή Υπλλήλους; Has/have the Firm(s) sustained any loss through the Fraud or Dishonest of any person? Does/do the Firm(s) know of any Fraud or Dishonesty at any time committed by any past or present Partner, Director or Employee. Εάν «ΝΑΙ» πρκλώ δώστε λεπτομέρειες κι νφέρετε τ ποτρεπτικά μέτρ που λήφθηκν προς ποφυή προμοίων περισττικών If Yes please give details and state the precautions taken to prevent a recurrence 11 Η Ετιρεί πιτεί πάντ ικνοποιητικές συστάσεις ότν προσλμάνει Υπλλήλους; Does/do the Firm(s) always require satisfactory references when engaging Employees? Επιτρέπετι ν υποράφει μόνος του επιτές κάποιος Συνέτιρος, Διευθυντής ή Υπάλληλος; Is a Partner, Director or Employee of the Firm(s) allowed to sign cheques on his/her signature alone? δ Πόσο συχνά διεξάοντι έλεχοι σε όλες τις ερφές στ σχετικά ιλί ι ποδείξεις, διπλότυπ κι πρσττικά πληρωμής κι συμφωνίς τους με την Τράπεζ συμπεριλμνομένων των μετρητών κι των επιτών, νεξρτήτως των Υπλλήλων οι οποίοι συνδιλλάσσοντι με χρήμτ της Ετιρείς ή υπό την διχείριση της ι χρήμτ τρίτων; How often are checks carried out on all entries in the cash book with paying-in book receipts, counterfoils and vouchers and reconciled with Bank Statements, including the balance of cash and unrepresented cheques, independently of Employees receiving or banking monies in respect of monies belonging to the Firm(s) as well as in trust on behalf of others? Πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες υφιστάμενης Ασφάλισης Επελμτικής Ευθύνης: Please give details of existing Professional Indemnity Insurance: Ημερομηνί Λήξης / Expiry Date: Ασφλιστής / Insurer: Όριο / Limit: Απλλή / Excess: Έχει ποτέ πορριφθεί ίτηση ι πρόμοι σφάλιση που έινε πό την Ετιρεί, προηούμενη Ετιρεί ή πό Συνέτιρο ή Διευθυντή ή έχει ποτέ κυρωθεί ή δεν έχει ννεωθεί πρόμοι σφάλιση; Has any Proposal for similar insurance made on behalf of the Firm(s) any former Firm(s) or any Partner(s)/Director(s) ever been declined or, has any such insurance ever been cancelled or renewal refused. Εάν «ΝΑΙ» πρκλώ νφέρετε λεπτομέρειες / If Yes please give details 12 Ποιο είνι το όριο της ιτούμενης ποζημίωσης; / What is the amount of indemnity required? δ Ποιο είνι το ποσό της πλλής που η Ετιρεί προτίθετι ν έχει νφορικά με κάθε πίτηση; What is the amount of excess the Firm(s) would be prepared to bear in respect of each claim? -7-

8 Είνι ο Αιτών πλήρως ενήμερος ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ι / Is the Proposer aware AFTER FULL ENQUIRY Γι οποιδήποτε πίτηση που έχει εερθεί ενντίον της Ετιρείς ή προηούμενης Ετιρείς ή των ισχυόντων ή προηούμενων Συνετίρων ή Διευθυντών κτά την πρμονή τους στην Ετιρεί ή προηούμενη Ετιρεί; Of any claim having been made against the Firm(s) or former Firm(s) or its/heir present and/or past Partners or Directors whilst in this/these Firm(s) or any former Firm(s)? 13 Οποιωνδήποτε συνθηκών που μπορεί ν δώσουν έρισμ ι πίτηση ενντίον της Ετιρείς ή προηούμενης Ετιρείς ή των ισχυόντων ή προηούμενων Συνετίρων ή Διευθυντών; Of any circumstances which are likely to give rise to a claim against the Firm(s) or former Firm(s) or its/heir present and/or past partners or Directors? Εάν «ΝΑΙ» σε όποι πό τις δυο ερωτήσεις πρκλώ δώστε ημερομηνίες κι ποσά ή δυνητικά ποσά If Yes to either of these questions please give full details including dates and amounts or potential amounts involved. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ PLEASE NOTE IT IS IMPERATIVE TO ANSWER THESE QUESTIONS CORRECTLY. FAILURE TO DO SO COULD PREJUDICE YOUR RIGHTS. Δηλώνουμε ότι οι νφορές κι πληροφορίες στην προύσ ίτηση είνι ληθείς κι ότι δεν έχουμε ποκρύψει ή λνθσμέν δηλώσει οποιοδήποτε ουσιώδες εονός. Συμφωνούμε ότι η προύσ ίτηση μζί με οποιδήποτε άλλη πληροφορί που δόθηκε πό εμάς ποτελεί την άση του εν δυνάμει σφλιστηρίου συμολίου. Ανλμάνουμε ν ενημερώσουμε τους Underwriters ι οποιδήποτε λλή στ δεδομέν πριν ή μετά την Ένρξη της Ασφάλισης. Υπορφή της πρότσης δεν δεσμεύει τον Αιτούντ ή τους Underwriters ν ολοκληρώσουν την σφάλιση. i/we declare that the statements and particulars in this Proposal are true and that I/We have not mis-stated or suppressed any material facts. I/We agree that this Proposal, together with any other information supplied by me/us, shall form the basis of any Contract of Insurance effected. I/We undertake to inform Underwriters of any material alteration to thee facts occurring before or after Inception of the Contract of Insurance. Signing this proposal does not bind the Proposer or Underwriters to complete this insurance. Ημερομηνί / Date:... ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ / FOR AND ON BEHALF OF: όνομ της Ετιρείς /Insert name of Firm Υπορφή Συνετίρου ή Διευθυντή / Signature of Partner or Director:... ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ A COPY OF THIS PROPOSAL SHOULD BE RETAINED BY YOU FOR YOUR RECORDS ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ / IMPORTANT Αποκάλυψη ουσιωδών εονότων ή πληροφοριών / Disclosure of material facts or information. Είνι σημντικό οποιοσδήποτε Αιτών ή Ασφλισμένος ότν ψάχνει προσφορά, ποδέχετι ή ννεώνει την σφάλιση, ποκλύπτει στους Underwriters οποιοδήποτε ουσιώδες εονός ή πληροφορί (συμπ/νου οποιονδήποτε ουσιωδών συνθηκών ή λλών) οι οποίες μπορεί ν επηρεάσουν την κρίση των Underwriters νφορικά με την διμόρφωση σφλίστρου ή την ποδοχή του κινδύνου. Αμέλει ή έλλειψη στην ποκάλυψη ουσιωδών εονότων μπορεί ν κτστήσουν την σφάλιση άκυρη πό ενάρξεως κτά κρίση των Underwriters δίνοντς την δυντότητ ν ρνηθούν την ευθύνη. Αν υπάρχει μφιολί νφορικά με το τι συνιστά ουσιώδες εονός πρκλώ συμουλευτείτε στον Ασφλιστικό σς σύμουλο. It is essential that every Proposer or Insured when seeking a quotation, taking our or renewing an insurance, reveals to the prospective Underwriters any material facts or information (including any material circumstances or change in circumstances) which might influence the judgement of Underwriters in fixing the premium or in determining whether they will accept the risk. Failure to do so may render the Contract of Insurance voidable from inception at the option of Underwriters and enable them to repudiate liability thereunder. If you have any doubts as to what constitutes a material fact or circumstance, seek your Broker s advice. -8-

9 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA MASTERCARD EUROLINE ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΡ.ΔΟΣΕΩΝ: 4 8 * 3 ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ 4 ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ: Α. ΠΡΑΚΤΟΡΑ Β. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛ.: * ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ 8 ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η πληρωμή του σφλίστρου με πάι χρέωση τρπεζικού λορισμού/πιστωτικής κάρτς, με χρήση πιστωτικής κάρτς, ντικτολή κι με τχυπληρωμή πρέχετι σε συνερσί με άλλους φορείς, ήτοι τράπεζες, ετιρεί τχυμετφορών, ΕΛΤΑ κ.. Η ετιρεί δεν ευθύνετι ι οποιδήποτε ζημιά προκληθεί εκ σφάλμτος των εν λόω φορέων ή των υπλλήλων τους σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής διδικσίς. Ο κάτωθι υποράφων πρέχω, κτόπιν της σχετικής ενημέρωσής μου, στην ετιρεί ι τους σκοπούς της σφλιστικής σύμσης τη ρητή κι νεπιφύλκτη συκτάθεσή μου ν επεξεράζετι κτά την έννοι του Ν. 2472/97 τ προσωπικά δεδομέν μου που νφέροντι στην προύσ ίτηση κι στο σφλιστήριο. Ανφορικά με τη διδικσί πάις χρέωσης τρπεζικού λορισμού/πιστωτικής κάρτς, τη χρήση πιστωτικής κάρτς, ντικτολής κι την τχυπληρωμή, ποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μπορεί ν είνι κι συνερζόμενοι με την ετιρεί φορείς όπως ενδεικτικά ΔΙΑΣ ΑΕ, διμεσολούσ τράπεζ, τράπεζ τήρησης του λορισμού, ετιρεί τχυμετφορών, ΕΛΤΑ κ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 4 πρ. 2 περιπτ. Η.ν.δ. / τος 400/70 1. Επωνυμί Ασφλιστικής Επιχείρησης Interasco A.E.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων 2. Εφρμοστέο δίκιο. - Ότν ο σφλιζόμενος κίνδυνος ρίσκετι στην Ελλάδ κι ο σφλιζόμενος έχει τη συνήθη διμονή του ή το κέντρο της δρστηριότητς στην Ελλάδ ή προκειμένου ι νομικό πρόσωπο που έχει την έδρ του στην Ελλάδ, η σφλιστική σύμση διέπετι πό το ελληνικό δίκιο. 3. Τρόπος κι χρόνος διευθέτησης των εράφων πρπόνων των σφλιζομένων. - Εντός ευλόου χρόνου η ετιρεί επιλμάνετι της διευθέτησης των εράφων πρπόνων, εφόσον υπάρχει σύμπτωση ουλήσεων. Σε περίπτωση διφωνίς θ δίδετι έρφη πάντηση της ετιρείς. Σημείωση Ε.Α.Ε.Ε. Το πρόν έντυπο πρέπει ν πρδίδετι κτά το χρόνο υποολής της ίτησης ι σφάλιση κι σε κάθε περίπτωση πριν πό τη σύνψη της σύμσης. Θ πρέπει ν υπάρχει ενυπόρφος Δήλωση του Λήπτη της σφάλισης ι την πρλή εκ μέρους του πρόντος εντύπου. -9-

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

(i) Payment transaction within the usual business activity of the customer by presenting supporting documents as follows:

(i) Payment transaction within the usual business activity of the customer by presenting supporting documents as follows: Economics Alert 27 March 2013 Restrictive measures for the Cyprus Banking System This Order is valid from today and for a period of seven days. KPMG Angelos Gregoriades Chairman Tassos Yiasemides Principal

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH

PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN TO READ THIS MESSAGE IN ENGLISH ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ SCROLL ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΠΟΛΥ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης Μεταξυ Αυστραλιας Και

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS PROPOSAL FORM

HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS PROPOSAL FORM ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία, Τ. Θ. 25131, 1307 Λευκωσία Tηλ.: 22 745745, Φαξ: 22 769051, Ε-mail: kentriki@logosnet.cy.net ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / HOUSEOWNERS AND HOUSEHOLDERS

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα