Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Transcript

1 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣYΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΕΦ Μ) Ηµερίδα µε θέµα: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα Αίθουσα Τελετών του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

2 áéñåôéóìïß ÄçìÞôñéïò Ðáîéíüò, Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓÁ σελ. 4 ÐÝôñïò ñéóôüöïñïò, Óýìâïõëïò Åðéêñáôåßáò å.ô., σελ. 6 Ðñüåäñïò ôçò ÅÅÖÄÄÌ ÅéóçãÞóåéò Èåüäùñïò ÖïñôóÜêçò, ÊáèçãçôÞò, Ðñüåäñïò σελ 10 ôçò ÍïìéêÞò Ó ïëþò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí, Áíôéðñüåäñïò ôçò ÅÅÖÄÄÌ, Åðéóôçìïíéêüò Õðåýèõíïò ôçò ÏìÜäáò Åñãáóßáò ôïõ ÄÓÁ «Ðáñïõóßáóç ôïõ ðëáéóßïõ ôùí ðñïôüóåùí ôïõ ÄÓÁ - Ç êáëþ öïñïëïãéêþ íïìïèýôçóç». Èåüäùñïò Ó éíüò, Áíôéðñüåäñïò ôïõ ÄÓÁ, σελ. 15 ÓõíôïíéóôÞò ôçò ÏìÜäáò Åñãáóßáò ôïõ ÄÓÁ «Ïé öïñïëïãéêýò ìåôáññõèìßóåéò». Ãéþñãïò ÐéôóéëÞò, Äéêçãüñïò, Ì.Ä.Å. Äçìïóßïõ σελ. 19 Äéêáßïõ, D.E.A. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ «Ç ìåôáññýèìéóç ôçò öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí». Ãéþñãïò Öïõöüðïõëïò, Äéêçãüñïò, D.E.A. σελ. 30 Äéïéêçôéêïý Äéêáßïõ, D.E.A. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ êáé Ãéþñãïò ÍÜóêáñçò, Äéêçãüñïò, B.Sc Äéïßêçóçò Åðé åéñþóåùí, LL.M.Äéåèíïýò Äéêáßïõ êáé Äéåèíþí Ó Ýóåùí «Ç ìåôáññýèìéóç ôçò öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò åðé åéñþóåùí». ÅõóôÜèéïò ÌðáêÜëçò, Äéêçãüñïò, Ì.Ä.Å. Áóôéêïý σελ. 49 Äéêáßïõ, D.E.A. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ, Ì.Ä.Å. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ «Ç ìåôáññýèìéóç ôçò öïñïëïãßáò êåöáëáßïõ ðåñéïõóßáò». 2

3 Ãéþñãïò Öùôüðïõëïò, Äéêçãüñïò, σελ. 66 LL.M. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ, êáé ÄçìÞôñéïò Êõñéáêüðïõëïò, Äéêçãüñïò «Ç ìåôáññýèìéóç ôùí åììýóùí öüñùí êáé ôùí äáóìþí». ÁíäñÝáò ÔóïõñïõöëÞò, Äéêçãüñïò, Ä.Í., êáé σελ. 72 Áóðáóßá ÌÜëëéïõ, Äéêçãüñïò «Ç ìåôáññýèìéóç ôùí åëåãêôéêþí äéáäéêáóéþí êáé ç ðüôáîç ôçò öïñïäéáöõãþò». Ãåþñãéïò ÊåñáìÝáò, Äéêçãüñïò, LL.M. Äéåèíïýò σελ. 92 Ïéêïíïìéêïý Äéêáßïõ, Ì.Ä.Å. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ «Ç ÇëåêôñïíéêÞ ÄéáêõâÝñíçóç óôç Öïñïëïãßá». Ìáñßíá ÁëëáìáíÞ, Äéêçãüñïò, LL.M., Äéåèíþí Åðé åéñçìáôéêþí Íïìéêþí Óðïõäþí, Msc Åðé åéñçìáôéêþí Íïìéêþí Óðïõäþí, êáé Êáëëéüðç ÓôïõãéÜííïõ, Äéêçãüñïò, D.E.A. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ «ëåã ïò êáé Öïñïëüãçóç Åîù þñéùí Åôáéñåéþí». σελ.100 Êáôåñßíá ÐÝññïõ, Äéêçãüñïò, σελ. 125 Ì.Ä.Å. Äçìïóßïõ Äéêáßïõ, «Öïñïëïãßá êáé ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç». Êáôåñßíá ÓáââáÀäïõ, Äéêçãüñïò, Ä.Í. σελ. 128 «Åßóðñáîç Öïñïëïãéêþí Åóüäùí». ÐÝôñïò Ðáíôáæüðïõëïò, Äéêçãüñïò, σελ. 148 Ì.Ä.Å. Äçìïóßïõ Äéêáßïõ êáé ÁëÝîçò Öùôüðïõëïò, Äéêçãüñïò, D.E.A. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ, Ì.Ä.Å. Öïñïëïãéêïý Äéêáßïõ, «ÁíáäéïñãÜíùóç öïñïëïãéêþí õðçñåóéþí» 3

4 Χαιρετισµός του Προέδρου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ηµήτριου Χ. Παξινού Αγαπητοί Συνάδελφοι, Την ευτέρα 23 Νοεµβρίου 2009, µε πρωτοβουλία του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών συνάντηση του Προεδρείου της Ολοµέλειας των ικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του Προεδρείου του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισµού και των εξαγγελιών για φορολογική µεταρρύθµιση. Στη συνάντηση παραδόθηκαν στον κ. Υπουργό µηχανογραφηµένα συνολικά στατιστικά στοιχεία του αριθµού προεισπράξεων και συµβολαίων της τελευταίας πενταετίας και κατά ηλικιακή κατηγορία δικηγόρων, που αφορούσαν στον ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και αριθµητικά στοιχεία του προεισπραχθέντος και αποδοθέντος στο Ελληνικό ηµόσιο φόρου 15% κατά ικηγορικό Σύλλογο µέχρι Ο Υπουργός εδήλωσε ότι δεν υπάρχουν ειληµµένες αποφάσεις και ότι θα ξεκινήσει δηµόσιος διάλογος, στον οποίο θα συµµετάσχουµε, για να εκφράσουµε τις απόψεις µας. Την Τετάρτη 2 εκεµβρίου 2009, λάβαµε µε την επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου για τον ορισµό εκπροσώπου του φορέα µας, ο οποίος θα συµµετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού της Φορολογικής Μεταρρύθµισης, και ορισµό εµπειρογνωµόνων στα φορολογικά θέµατα, προκειµένου να συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας και επεξεργασίας των επιµέρους ρυθµίσεων του φορολογικού νοµοσχεδίου. Την Πέµπτη 3 εκεµβρίου 2009, λάβαµε το ανωτέρω αίτηµα του Υπουργού επίσηµα µε έγγραφο, στο οποίο µας ζητούσε να υποδείξουµε τα ανωτέρω πρόσωπα µέχρι την , και ανταποκριθήκαµε άµεσα, έχοντας µόνο µια ηµέρα στη διάθεσή µας (την Παρασκευή 4 εκεµβρίου 2009). 4

5 Έκτοτε µε ζήλο και ιδιαίτερη επιµέλεια προσφέρατε τις επιστηµονικές σας γνώσεις στις έντεκα συσταθείσες οµάδες εργασίας, µε την κατάθεση σηµειώσεων, προτάσεων και υποµνηµάτων τα οποία όµως δεν κατατέθηκαν στις οµάδες εργασίας, αφού αυτές δεν συγκλήθηκαν σε επόµενη συνεδρίαση για να κατατεθούν τα υποµνήµατα και να διεξαχθεί ο απαιτούµενος διάλογος. Έτσι οι προτάσεις, τα υποµνήµατα κατατίθενται και εκτίθενται στην σηµερινή προ δεκαηµέρου προγραµµατισθείσα εκδήλωση µια περίπου ώρα, µετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου για την φορολογική µεταρρύθµιση. Θεωρώ ότι αν το Υπουργείο λάµβανε υπ όψιν τις επιστηµονικά τεκµηριωµένες προτάσεις των εκπροσώπων µας, πολλά θα είχε να ωφεληθεί. Μόνη δικαιολογία µπορεί να είναι η µεγάλη πίεση, λόγω της οικονοµικής κρίσης, να προχωρήσουν άµεσα τα φορολογικά µέτρα, για βελτίωση της εικόνας µας ως χώρας και τον περιορισµό των ελλειµµάτων. Όµως εκείνο που προέχει είναι η λήψη των ορθών αποτελεσµατικών µέτρων, µε πνεύµα δικαιοσύνης. Τελειώνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω εκ µέρους όλων των συναδέλφων, για την ουσιαστική προσφορά σας και να δηλώσω ότι αισθάνοµαι υπερήφανος, που έχουµε στις τάξεις µας τόσο εκλεκτό, υψηλού επιστηµονικού επιπέδου και ήθους δυναµικό, που µε προθυµία και χαρά ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή µας. Επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Φορτσάκη καθώς και τον Αντιπρόεδρο του ΣΑ κ. Θεόδωρο Σχινά, που τέθηκαν επικεφαλής και συντόνισαν µε µεγάλη επιτυχία όλο το έργο. Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πέτρο Χριστόφορο, Επίτιµο Σύµβουλο Επικρατείας και Πρόεδρο της ΕΕΦ Μ, για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και στον οποίο δίνω το λόγο. 5

6 Χαιρετισµός του Προέδρου της ΕΕΦ Μ Πέτρου Χριστόφορου Κυρίες και Κύριοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την σηµερινή ηµερίδα µε θέµα: «Η φορολογική µεταρρύθµιση». Την πρωτοβουλία αυτή του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αµέσως απεδέχθη η Εταιρεία µας, δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού ικαίου και ηµοσιονοµικών Μελετών, της οποίας σκοπός είναι η επιστηµονική συµβολή στην διερεύνηση και επισήµανση των µέσων της ορθής και δίκαιης φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών. Άλλωστε η πλειοψηφία των µελών της Επιστηµονικής Εταιρείας µας είναι έγκριτα µέλη του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, µεταξύ των οποίων και οµιλητές στην σηµερινή εκδήλωση. Με συνδετικό λοιπόν κρίκο τον Καθηγητή του Φορολογικού ικαίου και Πρόεδρο του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Θεόδωρο Φορτσάκη, Αντιπρόεδρο της Εταιρείας µας και επιστηµονικό υπεύθυνο της Οµάδας Εργασίας του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον οποίο και ευχαριστώ, προετοιµάστηκε µε κάθε επιµέλεια η σηµερινή εκδήλωση. Πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παρουσίασε εγκαίρως σειρά ολόκληρη προτάσεων για την µεταρρύθµιση όλων των επί µέρους φορολογιών στη δηµόσια ιαβούλευση 2009/2010 και την αναµόρφωση του Φορολογικού Συστήµατος. Κάθε φορά που πραγµατοποιείται µια κυβερνητική µεταβολή ή κάθε φορά που τα δηµόσια οικονοµικά εµφανίζουν προβλήµατα η σκέψη της Πολιτείας στρέφεται στην επανεξέταση ή τροποποίηση του ισχύοντος φορολογικού δικαίου µε σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων για να καλυφθούν τα ελλείµµατα στο δηµόσιο Ταµείο. Βεβαίως δεν αµφισβητείται ότι µία αύξηση των φορολογικών 6

7 εσόδων, παρέχει µια ικανή και επίκαιρη ενίσχυση των δηµοσίων οικονοµικών και µία «ανάσα» στην εκάστοτε κυβέρνηση για την πραγµατοποίηση των άλλων τοµέων του κυβερνητικού της προγράµµατος. Άµεση αύξηση των εσόδων επέρχεται ευχερώς µε την αύξηση των συντελεστών των εµµέσων φόρων, η απόδοση των οποίων είναι ταχεία: αλλά και µία αύξηση των συντελεστών των αµέσων φόρων ή και αναδιάταξή τους επιφέρει βελτίωση των δηµοσίων οικονοµικών σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα. Μόνο η θέσπιση νέων φόρων ή η επαναεισαγωγή καταργηθέντων εξαρτάται από την ακρίβεια των προβλέψεων. Όµως, η αύξηση των φορολογικών εσόδων από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην άµεση και έµµεση φορολογία είναι αφ ενός πεπερασµένη γιατί τα όρια της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών εύκολα εξαντλούνται, ιδιαίτερα δε σε περιόδους µιας γενικευµένης οικονοµικής κρίσεως, και αφετέρου υπόκειται σε ορισµένους αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται, τουλάχιστον ως προς την άµεση φορολογία, από τις συνταγµατικές διατάξεις. Συνεπώς η αναζήτηση φορολογικών εσόδων πρέπει να κατατείνει στην ορθή και πρόσφορη εφαρµογή των ισχυουσών κάθε φορά φορολογικών διατάξεων και στην περιστολή της φοροδιαφυγής, αφού, κατ αρχήν, µικρές πιθανότητες υπάρχουν περιορισµού της φοροδιαφυγής. Πρέπει, στο σηµείο αυτό να παρατηρηθεί ότι, όταν γίνεται συχνά λόγος για µια «ριζική φορολογική µεταρρύθµιση» στην ουσία οµιλούµε για µια βελτιωτική επέµβαση στις ισχύουσες διατάξεις των αµέσων και εµµέσων φόρων, ως και µια επανεξέταση όλων των φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων. Τούτο δε γιατί τα βασικά σηµεία ρυθµίσεως των φόρων αυτών έχουν παγιωθεί στην Ελλάδα, και σε όλες τις χώρες µε το ισχύον κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Οι βασικές αρχές της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας είναι, λοιπόν επαρκώς αποκρυσταλλωµένη και επιβάλλεται η τήρησή τους από την συνταγµατική διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 5 7

8 του Συντάγµατος, όσο και το κοινοτικό δίκαιο για τον φόρο προστιθέµενης αξίας και τις συναφείς επιβαρύνσεις της, δηλαδή επιτρέπονται διορθωτικές κινήσεις, τείνοντες στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, µε παράλληλη τήρηση των αρχών αυτών. Κατά την άποψή µου, στην Ελλάδα δεν έχει αποτύχει το ισχύουν φορολογικό σύστηµα, αλλά είναι προβληµατική η εφαρµογή του που συναντά τις ελλείψεις οργανώσεως και επάρκειας των φορολογικών οργάνων και την δυσπιστία άλλοτε δικαιολογηµένη και άλλοτε όχι των φορολογουµένων. Τα πενιχρά αποτελέσµατα των φορολογικών εσόδων, ιδιαίτερα της τελευταίας διετίας, οφείλονται, µεταξύ άλλων, και στην έλλειψη φορολογικής συνειδήσεως των πολιτών, η οποία πάντως ενθαρρύνεται από την αυστηρότητα και δυσκαµψία των φορολογικών νόµων στα θέµατα των προσαυξήσεων και των φορολογικών κυρώσεων και από την έλλειψη ελέγχου που ανάγεται στην αδυναµία των φορολογικών αρχών να ελέγξουν όλες τις περιπτώσεις και στην επιλογή διενέργειας ελέγχων επί τη βάσει απροσφόρων κριτηρίων. Είναι κοινός τόπος ότι δεν έχει επιτευχθεί µέχρι στιγµής σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ κράτους και φορολογουµένων και οι φορολογούµενοι ιδιαίτερα οι µη µισθωτοί προσπαθούν να εµφανίσουν µικρότερο, κατά το δυνατόν, το εισόδηµά τους ή το κέρδος τους, από φόβο ότι θα επαυξηθεί, «από κεκτηµένη ταχύτητα», κατά τον φορολογικό έλεγχο, µε συνέπεια ότι δύσκολα πλέον θα µπορούν να ανταποδείξουν ότι το δηλωθέν είναι το πραγµατικό. Από την άλλη µεριά το κράτος αντιµετωπίζει τους φορολογούµενούς του ως «δυνάµει φοροδιαφεύγοντες» και προσπαθεί από τις ελλείψεις των φορολογικών δηλώσεων έστω και τις πλέον τυπικές να συναγάγει συµπεράσµατα αποκρύψεως εισοδηµάτων. Όµως, δεν πρέπει να παροράται το γεγονός, ότι σε στιγµές µεγάλης αδυναµίας των δηµοσίων εσόδων να καλύψουν τις δηµόσιες δαπάνες, πρέπει, εκτός από την περιστολή των 8

9 κρατικών δαπανών µε άµεση επανεξέταση της στρατηγικότητάς τους από µηδενική βάση, όπως συνήθως λέγεται, να πραγµατοποιηθεί και µία συνετή αύξηση των δηµοσίων εσόδων. Πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα τα οποία θα κατατείνουν πρωτίστως στην βελτίωση του εισπρακτικού µηχανισµού του ηµοσίου (καλύτερη κατανοµή του υπηρετούντος προσωπικού, µηχανοργάνωση και οργανωτική επάρκεια όλων των δηµοσίων υπηρεσιών, για να είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων) και στην σκληρή εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, η οποία, κατ αρχήν, είναι επαρκής. Βελτιώσεις είναι δυνατόν να υπάρξουν, αλλά στο µέτρο που είναι αναγκαίες και υπηρετούν πράγµατι την συνταγµατική απαίτηση της ορθής και δίκαιης φορολογήσεως των Ελλήνων πολιτών αναλόγως των δυνάµεών τους. Υπό την έννοια αυτή ήταν απολύτως αναγκαία και πολλαπλώς χρήσιµη η πρωτοβουλία του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την διοργάνωση της σηµερινής ηµερίδας, για την οποία και ευχαριστώ τον Πρόεδρο κ. ηµήτριο Παξινό, και, αφού ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους κ.κ. οµιλητές για την προσφορά του πολύτιµου χρόνου τους, σπεύδω να παραχωρήσω το βήµα γιατί οι εισηγήσεις και οι προτάσεις τους καλύπτουν όλο το φάσµα των κρίσιµων θεµάτων του φορολογικού δικαίου. Τελειώνοντας ευχαριστώ όλους τους παριστάµενους στην σηµερινή µας εκδήλωση. Και πάλι σας ευχαριστώ. 9

10 Θεόδωρος Φορτσάκης - Καθηγητής, Πρόεδρος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος της ΕΕΦ Μ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Οµάδας Εργασίας του.σ.α. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να κατ αρχήν ευχαριστήσω θερµά το ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ιδίως τον Πρόεδρο κ. ηµήτρη Παξινό, καθώς και τον Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο Σχινά, για την πρωτοβουλία που έλαβαν για τη σύσταση της Οµάδας µας και την οργάνωση αυτής της Ηµερίδας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε τόσους επιστήµονες του φορολογικού δικαίου να τοποθετηθούν πάνω στα καίρια ζητήµατα που αφορούν το φορολογικό µας δίκαιο. Θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι είναι η πρώτη φορά που αναλαµβάνεται µια τόσο συστηµατική προσπάθεια από ένα φορέα εκτός του Υπουργείου Οικονοµικών, το.σ.α., για να υπάρξει µια συνολική τοποθέτηση επάνω στο ζήτηµα της φορολογικής µεταρρύθµισης και είναι η πρώτη φορά που συγκροτείται ένα τόσο συγκεκριµένο πλαίσιο προτάσεων µε συνοχή, µε σαφήνεια, από τόσους πολλούς νέους επιστήµονες του φορολογικού δικαίου. Και πραγµατικά νοµίζω ότι η Πολιτεία πρέπει να αντλήσει παράδειγµα από αυτήν την πρωτοβουλία και να χρησιµοποιήσει όλους αυτούς τους λαµπρούς φορολόγους. Έχω στα χέρια µου τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη πριν από µόλις λίγα λεπτά ο Υπουργός Οικονοµικών, τις είδα «διαγωνίως», αλλά βέβαια δεν έχω προλάβει να τις µελετήσω, είναι πολύ «φρέσκιες» και δεν µπορώ να τις σχολιάσω αναλυτικά. Ως προς τα µέτρα αυτά θέλω µόνο να τοποθετηθώ σε τρία βασικά θέµατα: - πάνω στην ανάγκη των φορολογικών µέτρων που ανακοινώθηκαν, - πάνω στο γενικότερο χαρακτήρα τους και - πάνω στην αποτελεσµατικότητά τους. Α) Ως προς την ανάγκη να επιβληθούν τα φορολογικά µέτρα 10

11 που ανακοινώθηκαν, δεν υπάρχει,νοµίζω, κανένας λογικός άνθρωπος που να µην αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να βρεθούν επειγόντως χρήµατα. Είναι άξιο θαυµασµού ότι µια Κυβέρνηση επιτέλους τολµά, έστω και µε καθυστέρηση, και λαµβάνει επώδυνα και αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία όµως επιβάλλονται και, µ όλες τις αδυναµίες τους, θα προσφέρουν κάποια ανακούφιση στα άδεια κρατικά ταµεία και αυτό δεν µπορούµε να το αρνηθούµε. Είπε πολύ σωστά προηγουµένως ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Παξινός, ότι η διαβούλευση δεν λειτούργησε όπως έπρεπε και έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά όµως, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν είµαστε συνηθισµένοι σε διαβουλεύσεις για τα φορολογικά µέτρα, εποµένως και αυτή η περιορισµένη διαβούλευση η οποία αναλήφθηκε, είναι και αυτή, νοµίζω, άξια θαυµασµού από µια άποψη και ούτε αυτό µπορούµε να το αρνηθούµε. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζουµε ως θετικό στοιχείο ότι υπήρξε αυτή η έστω περιορισµένη, µικρή διαβούλευση. Στο σηµείο αυτό µπορούµε όµως να αναρωτηθούµε µήπως θα έπρεπε, µαζί µε τα σκληρά αυτά µέτρα, να εστιάσουµε στο ζήτηµα των δαπανών, όπως το τόνισε προηγουµένως και ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Σχινάς. Σηµειώνω ότι το 2006, δηλαδή µόλις πριν από 3,5 χρόνια, είχαµε δαπάνες γύρω στο 43% του ΑΕΠ, ενώ το 2009 έχουµε δαπάνες γύρω στο 51% του ΑΕΠ. Στο µεταξύ όµως τα έσοδα δεν αυξήθηκαν. ηλαδή αυξήθηκαν κατά 9% οι δαπάνες, περίπoυ 23 δις, χωρίς να αυξηθεί καθόλου το µέρος των εσόδων. Άρα προκύπτει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα δαπανών, το οποίο δηµιούργησε η προηγούµενη τριετία. υστυχώς το πρόβληµα αυτό δεν το αντιµετωπίζει η σηµερινή δέσµη µέτρων, παρότι και οι διεθνείς οργανισµοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωρίσει ως βασική προϋπόθεση της «σωτηρίας» µας τη δραστική µείωση των δαπανών. Β) Ως προς τον χαρακτήρα των µέτρων που λήφθηκαν, όλοι το αναγνωρίζουµε, αυτός είναι καθαρά ταµιευτικός. Έχουµε έξοδα, 11

12 χρειαζόµαστε χρήµατα! Αυτή είναι η κυνική διαπίστωση που τίθεται ως σηµείο εκκίνησης. Το ίδιο έλεγε δυο αιώνες πριν ο µεγάλος Γάλλος δηµοσιονοµολόγος Gaston Jèze, το ίδιο λέµε και τώρα. Όµως, σύµφωνα και µε την πιο µινιµαλιστική αντίληψη για το τι είναι µια συνεπής φορολογική πολιτική, δεν υπάρχει καν φορολογική πολιτική αν δεν έχουµε καθορίσει ένα συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο επιβάλλονται οι φόροι, αν δεν έχουµε δηλαδή µια ξεκάθαρη συνολική στοχοθεσία για το τι επιθυµούµε να επιτύχουµε µε το φόρο. εν είναι µόνο να µαζέψουµε χρήµατα, αλλά να υποστηρίξουµε την οικονοµία, να ασκήσουµε κοινωνική πολιτική κλπ. υστυχώς, τα µέτρα που µόλις λήφθηκαν δεν φαίνεται να εντάσσονται στο πλαίσιο µια γενικότερης συνεπούς φορολογικής πολιτικής,είναι αποσπασµατικά και µεµονωµένα. Επιπλέον, τα µέτρα αυτά δεν φαίνεται να λήφθηκαν κατ εφαρµογή της αρχών της καλής νοµοθέτησης και ιδίως της καλής φορολογικής νοµοθέτησης. Για την ελλιπή διαβούλευση µιλήσαµε ήδη. Πού είναι οι έρευνες που έπρεπε να προηγηθούν ως προς το κόστος των µέτρων; Ποιες µετρήσεις έγιναν ως προς τις ακριβείς επιπτώσεις τους στην αγορά; Για παράδειγµα ας πάρουµε τις νέες επιβαρύνσεις στα ακίνητα, δηλαδή την επιβάρυνση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Κατ αρχήν φαίνεται συµπαθής η ιδέα αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία να πληρώνουν κάτι παραπάνω. Αλλά ποια θα είναι η επίπτωση στην αγορά; Ποια θα είναι η εξέλιξη των ακινήτων; Υπάρχει κάποια µελέτη; Mutatis mutandis ο ίδιος προβληµατισµός ισχύει για όλο το φάσµα των µέτρων. Τέτοιες µελέτες δεν έχουν προηγηθεί, παρότι ο ΟΟΣΑ ήδη από το 1995 έχει εκδώσει µια σύσταση η οποία υιοθετεί µια σειρά µέτρων για την καλή νοµοθέτηση, µέτρα που στο πεδίο της φορολόγησης είναι απολύτως αναγκαία. Σηµειωτέον ότι το ελληνικό δίκαιο δεν έχει ενσωµατώσει τη σύσταση του ΟΟΣΑ. Είχε γίνει µια προσπάθεια πριν πολλά χρόνια επί υπουργίας της κας Παπανδρέου η οποία δεν είχε καταλήξει. Η κυβέρνηση Καραµανλή υιοθέτησε µερικά από τα µέτρα αυτά, µε εγκύκλιο, αλλ όµως, όπως είναι προφανές, ούτε καν αυτή δεν εφαρµόζεται. Έτσι τα µέτρα 12

13 που ανακοινώθηκαν µοιάζουν να λήφθηκαν µε βάση την απλοϊκή υπόθεση «rebus sic standibus», λησµονώντας ότι η αγορά κινείται και εξελίσσεται διαρκώς και ότι ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες που καθορίζει την εξέλιξη αυτή είναι ο φόρος. Γ) Τώρα θα ήθελα να πω και µερικές πολύ σύντοµες σκέψεις για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων. Η αποτελεσµατικότητα προϋποθέτει βασικά δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι πρέπει τα µέτρα να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία, χρειάζεται δηλαδή πειστικότητα από την Πολιτεία για να προσχωρήσουν οι πολίτες στην ιδέα ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία. Γι αυτό όµως πρέπει να δώσει πρώτη η ίδια η Πολιτεία το παράδειγµα για να µπορέσουν οι πολίτες να την ακολουθήσουν. Αυτό το παράδειγµα δεν το έχει δώσει µέχρι στιγµής η Πολιτεία και περιµένουµε µε µεγάλη ανυποµονησία να τη δούµε να το δίνει. Μίλησα ήδη για την ανάγκη να υπάρξει γενικά δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών. Αλλά υπάρχουν και µερικές δαπάνες που η περικοπή τους είναι συµβολική. εν είδαµε να µειώνεται σηµαντικά ο προϋπολογισµός της Βουλής, δεν είδαµε να µειώνεται ο αριθµός των βουλευτών που µπορούν να είναι µέχρι και 200 κατά το Σύνταγµα, δεν είδαµε να µειώνονται οι αποδοχές των βουλευτών και όλων των υψηλόµισθων λειτουργών που ευθυγραµµίζονται µε αυτές. Θα έπρεπε ωστόσο αυτοί να δώσουν πρώτοι το παράδειγµα, αντί να προηγούνται οι περικοπές στους µισθούς εκείνων που ζουν µε ελάχιστα χρήµατα. Θα περίµενε κανείς µεγαλύτερη ευαισθησία στο σηµείο αυτό και µεγαλύτερη προσπάθεια από τη µεριά του Κράτους. Είναι κρίµα που αυτό δεν το έχουµε επιτύχει. εύτερον, νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχουν προετοιµαστεί πολύ πιο προσεκτικά τα µέτρα, ιδίως όσα αναφέρονται στη φορολογία του εισοδήµατος µε την έννοια ότι έπρεπε να τακτοποιηθεί νωρίτερα το ζήτηµα των µισθών. Όταν ένας µισθωτός λαµβάνει αποδοχές που κατά το 50% αποτελούν το µηνιαίο µισθό του µε 13

14 στενή έννοια και το υπόλοιπο 50% συνίσταται σε επιδόµατα, θα έπρεπε να προηγηθεί η ένταξη των επιδοµάτων στο µισθό και µετά η περικοπή τους, ευθέως ή µε φορολόγηση, διότι διαφορετικά δηµιουργείται ένα πικρό συναίσθηµα ανισότητας. Για να κλείσω, µια σκέψη ως προς την επιτυχή έκβαση των µέτρων. Παρότι τα µέτρα αυτά φαίνονται αναγκαία, φοβάµαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η πραγµάτωση των στόχων τους. Φοβάµαι ότι το κράτος δεν θα µπορεί να συλλέξει παρά ελάχιστα, ούτε καν τα 2/3 του ποσού στο οποίο ελπίζει, γιατί δεν έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλοι µηχανισµοί είσπραξης, ούτε, όπως ήδη το είπα, η διατήρηση της αγοράς στα σηµερινά επίπεδα. Ο φόρος λειτουργεί στο πλαίσιο µιας αγοράς η οποία ζει και κινείται και η φορολογική επιδροµή θα δηµιουργήσει ασφαλώς σηµαντική δυσκολία στα έσοδα. Ευχόµαστε όλοι τα µέτρα αυτά να πετύχουν, κανείς δεν εύχεται να αποτύχουν, αλλά θα πρέπει η Πολιτεία να συνέλθει και να δηµιουργήσει τις αναγκαίες υποδοµές για να µπορούν να επιβάλλονται µε επιτυχία τα αναγκαία φορολογικά µέτρα και να εγκαταλειφθεί επιτέλους η αντίληψη ότι η φορολόγηση είναι άσκηση επί χάρτου διοικητικών στελεχών. Χρειάζεται φορολογική πολιτική και αυτή πρέπει να προετοιµάζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, την οικονοµία και από επιστήµονες που θα δώσουν ένα πλαίσιο µε συνοχή και αρτιότητα για να αντιµετωπίζονται οι εκάστοτε ανάγκες. Και τώρα θα µπούµε στην παρουσίαση και ανάλυση των επι- µέρους µέτρων που µελέτησε η Οµάδα µας και θα καλέσω πρώτο τον κ. Πιτσιλή να µιλήσει για την «Μεταρρύθµιση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων». Ευχαριστώ πολύ. 14

15 Εισήγηση του Αντιπροέδρου του ΣΑ Θεόδωρου Σχινά Η σηµερινή ηµερίδα είχε προγραµµατιστεί από το πρώτο δεκαήµερο Ιανουαρίου 2010 και έχει σκοπό να παρουσιαστούν οι θέσεις µας για τη φορολογική µεταρρύθµιση, που διατυπώθηκαν από τους συναδέλφους - εκπροσώπους στις οµάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Η παρουσίαση των θέσεων συµπίπτει χρονικά µε την αιφνιδιαστική συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου µε την οποία εξαγγέλλει τους βασικούς άξονες του νέου Φορολογικού Νοµοσχεδίου. Προηγου- µένως, έχουµε βοµβαρδιστεί, στην κυριολεξία, από αποκλειστικές ειδήσεις - διαρροές και εκτιµήσεις αναφορικά µε τα µέτρα, τα οποία έχει αποφασίσει να λάβει το Κυβερνητικό Επιτελείο. Η διαδικασία των «διαρροών» προσβάλλει τη δηµόσια διαβούλευση και τον κοινωνικό διάλογο, τον οποίο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου. Ο ΣΑ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για συµµετοχή στο διάλογο για τη «φορολογική µεταρρύθµιση» και υπέδειξε ως εµπειρογνώµονες στις οµάδες εργασίας που συνέστησε το Υπουργείο Οικονοµικών, δικηγόρους µέλη του, µε ιδιαίτερη επιστηµονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο δηµόσιο και φορολογικό δίκαιο. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια, είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την αρτιότητα και ευστοχία των προτάσεων και των υποµνηµάτων τους στα θέµατα τα οποία επεξεργάστηκαν. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε οµάδας εργασίας, ζητήσαµε προκειµένου ο διάλογος να είναι ουσιαστικός να δοθούν εγγράφως οι θέσεις - απόψεις του Υπουργείου σε κάθε θέµα, όµως ακόµη περιµένουµε. Ίδια θέση διατύπωσαν και άλλοι φορείς. ιαµαρτυρηθήκαµε από την πρώτη στιγµή για τις «διαρροές» και την προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώµης για τη φορολόγηση αρκετών δήθεν προνοµιούχων επαγγελµατικών κλάδων. Έγκαιρα, µε απόφαση της η Συντονιστική Επιτροπή των 15

16 ικηγορικών Συλλόγων στις διατύπωσε δηµόσια τη θέση της ότι, «Όλοι οφείλουµε να συµβάλλουµε στην περιστολή των δαπανών του ηµοσίου και στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και προς την κατεύθυνση αυτή καλούµε τις αρµόδιες αρχές να ενεργοποιήσουν όλους τους νόµιµους µηχανισµούς που προβλέπονται για τη αντιµετώπιση όσων φοροδιαφεύγουν. Επιθυµία όλων είναι όλα τα µέτρα να ληφθούν µε γνώµονα το καλώς εννοούµενο δηµόσιο συµφέρον και να αποπνέουν φορολογική δικαιοσύνη, σύµφωνα άλλωστε µε τη συνταγµατική επιταγή, και υπό τα όρια που το ίδιο το Σύνταγµα προβλέπει για την προστασία των πολιτών. Η συµµετοχή µας στη διαβούλευση µε εµπειρογνώµονες, γνώστες των φορολογικών θεµάτων υποδηλώνει την πρόθεσή µας για ουσιαστικό διάλογο, αρκεί να αποδειχθεί στην πράξη ότι, ο διάλογος δεν είναι προσχηµατικός και ότι οι συνεχείς διαρροές στον Τύπο, δεν προέρχονται από κύκλους του Υπουργείου που αποπροσανατολίζουν και µόνο κακό κάνουν στην όλη προσπάθεια µείωσης του δηµοσίου ελλείµµατος και βελτίωσης της κατάστασης της οικονοµίας της χώρας µας». Η ασφάλεια δικαίου και η φορολογική δικαιοσύνη, απαιτούν την ύπαρξη ενός φορολογικού συστήµατος µε σταθερότητα και σεβασµό της εµπιστοσύνης του πολίτη στο νοµοθέτη και το Κράτος. Με σεβασµό στον πολίτη ο οποίος δικαιούται να προγραµµατίζει και να υλοποιεί µε ασφάλεια και πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων του, τις πάσης φύσεως επιλογές του, χωρίς να αιφνιδιάζεται και να ανατρέπεται αυθαίρετα ο σχεδιασµός του, η ανατροπή του οποίου συνιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης της οικονοµικής ζωής και επιφέρει δυσµενείς συνέπειες στην παραγωγικότητα και την επιχειρηµατικότητα. υστυχώς, η δηµόσια διαβούλευση δεν ολοκληρώθηκε µε ευθύνη του Υπουργείου αφού καµία από τις οµάδες εργασίας δεν συνεδρίασε για 3η φορά προκειµένου να καταλήξει σε πόρισµα σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα ( ). Απεναντίας µε τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών ψηφίστηκε, σε άσχετο µε τη φορολογία νοµοσχέδιο, διάταξη που 16

17 ρυθµίζει το ζήτηµα της φορολογίας κληρονοµιών και γονικών παροχών. Της κυβερνητικής εξαγγελίας προηγήθηκε η «αποδοχή» των φορολογικών µέτρων από την πλειοψηφία των πολιτών!!! όπως αυτή εκφράστηκε στις «δηµοσκοπήσεις» της προηγούµενης Κυριακής. Από τις µέχρι σήµερα «διαρροές» προκύπτει ότι, τα µέτρα δεν συνοδεύονται µε περιστολή των δηµόσιων δαπανών ούτε µε αναπτυξιακή πρόταση και µαζί µε τις εξαγγελίες για το «ασφαλιστικό» δηµιουργούν µεγάλα ρήγµατα στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνία. Από το βήµα αυτό θα καταθέσω το αυτονόητο. Ότι δηλαδή και οι δικηγόροι ως επαγγελµατική κατηγορία έχουν την δική τους εσωτερική διαστρωµάτωση. Από τα επίσηµα µηχανογραφηµένα στοιχεία του ΣΑ προκύπτει ότι, το έτος δικηγόροι Αθηνών ήτοι 27,25% των µελών ΣΑ δεν είχαν καµία παράσταση σε δικαστήριο και 1-5 παραστάσεις είχαν 4580 ήτοι ποσοστό 21,55%. Τα ίδια ποσοστά εµφανίζονται και το έτος 2008 και το έτος Από τα ίδια στοιχεία, το έτος , δικηγόροι Αθηνών ήτοι ποσοστό 43,79% των µελών του ΣΑ, δεν παρέστησαν σε συµβόλαιο και 3246 (ποσοστό 15,23%) είχαν µία παράσταση. Περίπου 4000 δικηγόροι µε δικηγορία έως 7 έτη έχουν ατοµικό εισόδηµα κάτω από και συµµετέχουν στον ειδικό διανεµητικό λογαριασµό για νέους δικηγόρους. Η οικονοµική ύφεση αλλά και η βραδύτητα στην απονοµή της δικαιοσύνης πλήττουν άµεσα το εισόδηµα του δικηγόρου. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται για να καταδείξουν ότι, η πλειοψηφία των δικηγόρων δεν είναι προνοµιούχοι ούτε φοροδιαφεύγοντες. Τέλος δύο γενικές θέσεις. Το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας δεν είναι τόσο φορολογικό όσο δηµοσιονοµικό. Είναι πρόβληµα σπατάλης του δηµοσίου χρήµατος σε αναποτελεσµατικές δαπάνες. Στο φορολογικό πεδίο βαρύνει η αναποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων φορολογίας που ήδη υπάρχουν αλλά και 17

18 η ελλιπής και κακή οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών για την είσπραξη εσόδων. Είµαστε αντίθετοι στην επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές - νοµικές υπηρεσίες. Ουδεµία δικαιολογητική βάση υπάρχει για την επιβολή δεδοµένου ότι: (α) εν υφίσταται καµία υποχρέωση από το Κοινοτικό ίκαιο. (β) ικαιολογητικός λόγος της απαλλαγής ήταν και παραµένει ο λειτουργηµατικός χαρακτήρας του επαγγέλµατος (άµισθος δη- µόσιος λειτουργός) καθώς και η προστασία του δικαιώµατος του πολίτη για ακώλυτη πρόσβαση στα ικαστήρια και παροχή έννο- µης προστασίας από αυτά (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος, άρθρο 6 ΕΣ Α). (γ) Η επιβολή του θα επιβαρύνει τον πολίτη, αφού αυτόν βαρύνει (Τα ΜΜΕ σκόπιµα το αποκρύπτουν). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αύξηση ονοµαστικής αξίας ελαχίστων ορίων προεισπραττόµενης αµοιβής για παράσταση ενώπιον των ικαστηρίων Έκδοση γραµµατίου προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής κατά τη κατάθεση του δικογράφου Καθιέρωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος για παράσταση στα συµβόλαια Τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να επιφέρουν άµεσα έσοδα ενόψει της παρακράτησης φόρου ποσοστού 15% κατά τη συναλλαγή 18

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σχόλια και Προτάσεις για τη Φορολογική Μεταρρύθµιση Γιώργος Ι. Πιτσιλής ικηγόρος Μ..Ε. ηµοσίου ικαίου, D.E.A. Φορολογικού ικαίου Ως εκπρόσωπος του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Οµάδα Εργασίας του Υπουργείου Οικονοµικών για τη µεταρρύθ- µιση της Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων, έλαβα µέρος στις δύο συνεδριάσεις της Οµάδας αυτής, οι οποίες πραγ- µατοποιήθηκαν τη ευτέρα, , 9.00 π.µ µ.µ., και τη ευτέρα, , 9.00 π.µ µ.µ., στο κτίριο του Υπουργείου Οικονοµικών στην οδό Νίκης 5-7 (3ος όροφος). Στο πέρας της δεύτερης συνεδρίασης ανακοινώθηκε η πραγµατοποίηση και τρίτης συνεδρίασης της Οµάδας Εργασίας, µεταξύ 20 και 22 Ιανουαρίου 2010, η οποία ωστόσο δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Με το παρόν υποβάλλω τα σχόλια και τις προτάσεις µου, αφενός γενικά επί της σχεδιαζόµενης φορολογικής µεταρρύθµισης (Α) όσο και επί των ειδικών θεµάτων που συζητήθηκαν κατά τις δύο ως άνω συνεδριάσεις της Οµάδας Εργασίας για τη µεταρρύθµιση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Β). 19

20 Α. Γενικά για τη σχεδιαζόµενη φορολογική µεταρρύθµιση Το ισχύον σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι σε πολλά σηµεία προβληµατικό. Εµφανίζονται µεγάλες διαφορές στη φορολόγηση διαφορετικών κατηγοριών εισοδηµάτων, αφενός διότι υπάρχουν εισοδήµατα που το Κράτος γνωρίζει ότι αν τα υπερφορολογήσει, θα µεταναστεύσουν εκτός Ελλάδας (τόκοι, µερίσµατα, δικαιώµατα κλπ), αφετέρου διότι η φορολογική νοµοθεσία βρίθει εξαιρέσεων και απαλλαγών που έχουν χαρισθεί κατόπιν συνδικαλιστικών ή άλλων πιέσεων. Το σύστηµα είναι επίσης αναποτελεσµατικό, διότι επιτρέπει να διαφεύγουν της φορολογίας πρόσωπα που διάγουν πολυτελή ζωή, δηλώνοντας δυσανάλογα χαµηλά εισοδήµατα. Το αποτέλεσµα είναι ότι το φορολογικό βάρος πέφτει ιδίως σε εκείνους που δεν µπορούν να αποκρύψουν τα εισοδήµατά τους. Ωστόσο, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι το οικονοµικό πρόβληµα της Χώρας δεν είναι τόσο φορολογικό, όσο δηµοσιονοµικό. Είναι πρόβληµα σπατάλης του δηµοσίου χρήµατος σε πολυτελείς ή αναποτελεσµατικές δαπάνες. Στο φορολογικό πεδίο, το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν είναι η επιβολή χαµηλής φορολογίας, είναι η αναποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων φορολογίας που υπάρχουν ήδη. Ασφαλώς πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που οδηγούν σε φορολογικές ανισότητες και να ληφθούν περισσότερα µέτρα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι ορθή η σκοπούµενη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η θέσπιση συστήµατος τεκµηρίων που να αποκαλύπτουν κατά το δυνατόν την πραγµατική φοροδοτική ικανότητα των φυσικών προσώπων. ιαφωνούµε ωστόσο µε την ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Και τούτο για τρεις λόγους: Πρώτον, διότι ο φορολογούµενος δεν έχει κίνητρο να εργασθεί περισσότερο, εάν το µισό σχεδόν του εισοδήµατός του θα πρέπει να το αποδίδει στο κράτος. εύτερον, διότι οι ιδιαίτερα υψηλοί φορολογικοί συντελεστές ενθαρρύνουν τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Τρίτον, διότι η αύξηση των συντελεστών σε 20

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 16.04.2010 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομοθεσία φορολόγησης ακίνητων Η εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε συντομία το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παραθέτω ορισµένα στοιχεία που έχουν αντληθεί από το εβδοµαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την οικονοµία:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παραθέτω ορισµένα στοιχεία που έχουν αντληθεί από το εβδοµαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την οικονοµία: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γ.Γ..Ε, προκύπτει ότι από την ανάλυση των δηλωθέντων εισοδηµάτων το έτος 2015 (εισοδήµατα 2014), το 3% των φορολογουµένων πλήρωσαν το 42% του συνολικού φόρου εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» «ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & Εισφορά Αλληλεγγύης (χρήση 2016 ) Οι νέες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Αυξημένος φόρος έως και κατά 163,9%, για το ίδιο εισόδημα! Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου, ο φόρος που πληρώνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανέκαθεν η πλειοψηφία των κρατικών εσόδων κάθε κοινωνίας προερχόταν από την είσπραξη των φόρων. Φόρος καλείται η υποχρεωτική χρηματική καταβολή από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες υπέρ του κράτους χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια

Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια Παράδοξα και παράλογα βάσει του προσχεδίου νόμου Κάθε φοροτεχνικός διαβάζοντας το προσχέδιο του νόμου για τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου Γενικού ιευθυντή στην ηµερίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου «Τα χρονίζοντα φορολογικά προβλήµατα των επιχειρήσεων στην τελική ευθεία της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Ζούμε μια κρίση χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Ζούμε μια κρίση χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2010 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ελληνίδες, Έλληνες, Ζούμε μια κρίση χωρίς προηγούμενο για τα δεδομένα της μεταπολίτευσης. Σε αυτές τις κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη 23 Μαρτίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: κ. Φίλιππο Σαχινίδη Υφυπουργό Οικονοµικών Πανεπιστηµίου 37, Αθήνα, Fax.

Ερµούπολη 23 Μαρτίου 2010 Αρ.πρωτ ΠΡΟΣ: κ. Φίλιππο Σαχινίδη Υφυπουργό Οικονοµικών Πανεπιστηµίου 37, Αθήνα, Fax. Ερµούπολη 23 Μαρτίου 2010 Αρ.πρωτ. 4823 ΠΡΟΣ: κ. Φίλιππο Σαχινίδη Υφυπουργό Οικονοµικών Πανεπιστηµίου 37, Αθήνα, 10165 Fax. 210 3238783 Kοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών Θέµα: «Παρατηρήσεις και προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα