ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθη καν, από τους Σεισμούς, που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2006 στο Νομό Ζακύνθου Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι κών... 2 Εκποίηση/ανταλλαγή Υ/Α Πρεσβείας Τρίπολης... 3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτε χνικής σχολής χορού... 4 Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/41854/0025 (1) Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, από τους Σεισμούς, που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2006 στο Νομό Ζακύνθου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2322/ (ΦΕΚ 143/ ). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264 (ΦΕΚ Β 1432/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 79/2006 (ΦΕΚ 204 Β ). 3. Την υπ αριθμ. 4331/Α32/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ θρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθμ. 46/ ), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τη χορήγη ση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς κάλυψη των ανωτέρω δανείων, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες, για τη χορήγηση δανείων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι Σεισμοί ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 του Απριλίου 2006 στο Νομό Ζακύνθου, με τους εξής όρους: Χορήγηση δανείων επισκευής, ανακατασκευής ή αυτο στέγασης, για την αποκατάσταση ζημιών κτιρια κών εγκαταστάσεων. Η συνολική διάρκεια των δανείων ανακατασκευής ή αυτοστέγασης ή επισκευής ορίζεται σε 15 χρόνια. Η εξό φληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής διατη ρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων ορίζεται σε 25 χρό νια. Η εξόφληση των δανείων θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως, που προηγείται χρονικά της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) εκατοστιαίες μο νάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975. Η δωρεάν κρατική αρωγή ορίζεται σε 1/3 της Στε γαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοοτέγαση ή επισκευή και μόνον για μία ιδιοκτησία. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Για δάνεια μέχρι του ποσού των δεν απαι τείται εγγραφή υποθήκης. Για την ασφάλεια κάθε δανείου άνω των 3.000, θα εγγράφεται υπέρ της δανείστριας Τράπεζας, υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή θα ανακατα σκευάζεται από το προϊόν του δανείου ή αντ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους ή μέρος αυτών, μέσα ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε ανεξόφλητης δόσης οι Τράπεζες, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα πρέπει να υποβά λουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ αριθμ.

2 22860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2/478/0025/ ΦΕΚ 16/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι Τράπεζες θα πρέπει να επιδιώκουν μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των τριών (3) μηνών, για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με την εγγύησή του τους τόκους υπερημερίας την είσπραξη από τους πρω τοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Δημόσιο δόσεων με την ίδια επιμέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των Τραπεζών, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα επίδοσης της αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού. Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ λουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ.25 Δ : 1. κάθε μήνα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός Τράπεζας Αριθμός λογαριασμού Υποκατάστημα Επώνυμο δανειολήπτη Όνομα δανειολήπτη Α.Φ.Μ. δανειολήπτη Κωδικός Δ.Ο.Υ. Όνομα Δ.Ο.Υ. Αρχική κοινή υπουργική απόφαση Ημερομηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφασης Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση Ημερομηνία τροπ/κής κοινής υπουργικής απόφασης Απόφαση εγγύησης Ημερομηνία απόφασης Αριθμός σύμβασης Ημερομηνία σύμβασης Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου Ημερομηνία εκταμίευσης Ποσό εκταμίευσης Ποσοστό εγγυημένου δανείου Διάρκεια δανείου Συνολικός αριθμός δόσεων Ενυπόθηκη διασφάλιση Λοιπές ασφάλειες Ύψος εμπραγμάτων ασφαλειών Είδος εμπραγμάτων ασφαλειών 2. Κάθε τρίμηνο, κατάσταση στην οποία να αναφέ ρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, των εv λόγω δανείων κατά κοινή υπουργική απόφαση και απόφαση εγγύη σης. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφα λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ. Δ.25). Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί δα πάνη, η οποία σε περίπτωση πιθανής κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για όλα τα δάνεια που θα χορηγηθούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα ανέλθει σε ,00 περίπου, και θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό GR «Γ.Λ.Κ Δ25 Κεφάλαιον Ασφαλί σεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ F (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δυνάμει της υπ αριθμ. 597/03/2006 Καταλογιστικής πράξης του Διευθυντή του Τελωνείου Αθηνών που εκ δόθηκε την κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» για διαπραχθείσα λα θρεμπορία συνολικής ποσότητας τεμαχίων τσιγάρων, τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής την συσκευασμένα σε χαρ τοκιβώτια απορρυπαντικού πλυντηρίου μάρκας «AREAL», στην έδρα της μεταφορικής εταιρείας «SCHENKER A.E.» στην ΒΙ.ΠΕ. Αυλώνα: Α. Χαρακτηρίστηκε η πιο πάνω πράξη Τελωνειακή Παράβαση με την έννοια της 2 του άρθρου 142 του ν.2960/2001, ήτοι λαθρεμπορία, σύμφωνα με το άρθρο εδ. ζ, όπως επίσης παράβαση του άρθρου 10 του α.ν. 207/1945, υπαίτιος δε αυτής, μεταξύ άλλων, ο Ahmed Mamdouh του Mohamed και της Sania, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1961, πρώην κάτοικο Ασπροπύργου, θέση «Γκορυτσά», και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχος του υπ αριθμ. 600/ διαβατηρίου και της υπ αριθμ. Φ / άδειας παραμονής, με ημερο μηνία λήξης και Α.Φ.Μ Β. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στα ως άνω κατασχεθέντα είδη σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά ( ,05 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός ,04, Πάγιος Ε.Φ.Κ ,35, Αναλογικός Ε.Φ.Κ ,88 και Φ.Π.Α ,78. Γ. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους συνολικά: α. Πολλαπλό τέλος τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λε πτών ( ,14 ), ήτοι το τριπλάσιο των ανωτέρω φο ρολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) (σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου), το οποίο επιμερίστηκε: 1) στον Ahmed Mamdouh του Mohamed ποσό εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και επτά λεπτών ( ,07 ). β. Πρόστιμο Κ.Ν.Φ.Κ. τριών χιλιάδων οκτακοσίων δε καέξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (3.816,18 ), το οποίο επιμερίστηκε: 1) στον Αhmed Mamdouh του Mohamed ποσό χιλίων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (1.908,09 ). Δ. Κηρύχθηκε ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επι βληθέντος πολλαπλού τέλους και προστίμου Κ.Ν.Φ.Κ. Αυτοί κατά των οποίων στρέφεται η ως άνω καταλογι στική πράξη δικαιούνται προσφυγής, εντός (60) ημερών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από την επομένη της επίδοσης της ή τη δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ., ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δι καστηρίων. Η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής και η τυχόν υποβο λή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του 30% των προστίμων και πολλαπλών τελών, που επι βλήθηκαν από την Τελωνειακή Αρχή. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό 30% που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά, ανάλογα με την περίπτωση (άρθρα , ν. 2960/2001). Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η παρούσα καθίσταται εκτελεστή και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί Κ.Ε.Δ.Ε. για την είσπραξη των επιβληθέντων πολλαπλών τελών. Η καθυστέρηση καταβολής επιβαρύνει τα ανωτέρω ποσά με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής 1% ανά μήνα, έως 200% κατ ανώτατο όριο, αρχής γενομένης από την πρώτη του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας πράξης. Μεταμόρφωση, 30 Οκτωβρίου 2006 Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΑΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Φ.085/ΒΜ/ΠΡΣ ΤΡΙΠ/ΑΣ (3) Εκποίηση/ανταλλαγή Υ/Α Πρεσβείας Τρίπολης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2594/ «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρα 147 και 148 παρ. 5γ, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3072/ , άρθρο 12, παρ. 1α. 2. Την υπ αριθμ. Π23ΣΤΓΔΝ 25974/10707/ απόφαση «Παροχή δικαιώματος υπογραφής με εντο λή Υπουργού στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του στον ΣΤ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών». 3. Το υπ αριθμ. Α.Π.Φ.085.3/9/ΑΣ1672/ έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη, σχετικά με την εκποίηση/ανταλλαγή ενός (1) υπηρεσιακού αυτοκι νήτου της Αρχής. 4. Το υπ αριθμ. Φ.078/Τρίπολη/356/ΑΣ2086/ έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την εκποίηση/ανταλλαγή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τρίπολη, MITSUBISHI PAJERO GL 2006, έτους κατασκευής 1996, με αριθμό πλαισίου 4395, αριθμό κινητήρα 6093, και αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο Υλικού Α 1706 και παρούσας αγοραστικής αξίας έως ευρώ, με τίμημα που θα κριθεί συμφερότερο από τον Προϊστάμενο της Αρχής για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 Με εντολή Υπουργού Ο ΣΤ Γενικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΙΣΚΑΚΗΣ Αριθμ. 454 (4) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτε χνικής σχολής χορού. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομ. Αυτοδ/ σης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2. Τον Οργανισμό Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ηρακλείου. 3. Το π.δ. 454/1983 ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτε χνικών σχολών χορού. 4. Τον ν.2218/ Την από αίτηση της Αικατερίνης Καργάκη. 6. Το από πρακτικό καταλληλότητας της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Προϋποθέσεων καταλ ληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων ερασιτεχνικών σχολών χορού. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠΠΟ, από το οποίο προκύπτει ότι οι τίτλοι σπουδών ανταποκρί νονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 457/1985 και επομένως μπορεί να ιδρυθεί ερασιτεχνική Σχολή Χορού, αποφασίζουμε: Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνι κής Σχολής Χορού στην Αικατερίνη Καργάκη με έδρα τον οικισμό Κάτω Γουβών του Δήμου Γουβών του Ν. Ηρακλείου και επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου, με έναρξη λειτουργία της το Σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 19 Οκτωβρίου 2006 Ο Νομάρχης ΔΗΜ. ΣΑΡΡΗΣ F Αριθ. 406/22 (5) Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη: α. το άρθρο 12, παράγρ. λβ και το άρθρο 31 του ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Β/ ), β. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του ν.2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), γ. το υπ αριθμ. 44/2002 Προεδρικό διάταγμα «Ραδι οεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξο πλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/ ), δ. την υπ αριθμ /3839/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λει τουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 1105/B/2000), ε. την υπ αριθμ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 Υπουργική απόφαση «Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστά

4 22862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/Β/2000), στ. την υπ αριθμ. 390/1/ απόφασή της: «Κανο νισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθε στώς Γενικής Άδειας για Παροχή Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 750/Β/ ) ζ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει: Εκδίδει, τον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στη Ξηρά, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλες τις Κατασκευές Κεραιών που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασύρμα των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας σύμφωνα με το ν.3431/ Στον παρόντα Κανονισμό δεν εμπίπτουν: οι Κατασκευές Κεραιών που είναι μέρος κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων της υπηρε σίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και δικτύων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκο πούς και για επίδειξη, οι Κατασκευές Κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας και δορυφορικής ψηφιακής ευρυεκπομπής. Δεν εξαιρού νται οι Κατασκευές Κεραιών που αποτελούν μέρος της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποι είται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος ως το σημείο εκπομπής, οι Κατασκευές Κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ν.2801/2000, καθώς και αυτές που εξαιρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.6 και 8 του άρθρου 31 του ν.3431/2006. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδι οεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. 2. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των Κεραιών εκ πομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτημάτων και παρελκομένων. Το πα θητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευ ής Κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι νωτεπίνωτες (back to back) διατάξεις περιλαμβά νονται στα παθητικά κάτοπτρα. 3. Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας): Η παροχή επί υφιστάμενης ή νέας κατασκευής κεραίας του φυσικού χώρου ή και των τεχνικών προϋ ποθέσεων για την εξυπηρέτηση των σταθμών μετά των αντιστοίχων κεραιοσυστημάτων που ανήκουν σε δύο ή περισσότερους παρόχους Εκτός των ανωτέρω ισχύουν οι ορισμοί του ν.3431/ Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στον εν λόγω Νόμο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν.2801/2000 και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν.1843/1989 και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατα σκευής κεραίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος απαιτείται η έκδοση Αδείας από την ΕΕΤΤ. 2. Η άδεια Κατασκευής Κεραίας εκδίδεται για την υλο ποίηση ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο όνομα φορέων που λειτουργούν υπό καθεστώς γενικής άδειας νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες για την διεξαγωγή υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας. 3. Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, που εκδίδεται σύμ φωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που θα πρέπει να λάβει ο Κάτοχος της Άδειας για την εγκατάσταση της αδειοδοτημένης Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 4. Η κατασκευή οικίσκου και άλλων δομικών κατασκευ ών για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή / και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ.2, εδάφιο Ε του ν.2801/2000, για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνιών επιτρέπεται μόνο σε παρόχους Δημοσίων Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 5. Για κάθε Κατασκευή Κεραίας ορίζεται ένας ή περισ σότεροι αρμόδιοι μηχανικοί ως τεχνικοί υπεύθυνοι για κάθε θέμα αρτιότητας της κατασκευής συμπεριλαμβα νομένης της δομικής κατασκευής και της συμμόρφω σης του συνόλου της εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002. Ο αρμόδιος μηχανικός που ορίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος υπογράφει την αίτηση ή δήλωση που κατατίθεται στην ΕΕΤΤ. Άρθρο 4 Διαδικασία Αδειοδότησης Κατασκευής Κεραίας Α. Σταθεροί Σταθμοί Ξηράς 1. Για την αδειοδότηση Κατασκευής Κεραίας κατα τίθεται από τον ενδιαφερόμενο τυποποιημένη αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανο νισμού. 2. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δομική κατα σκευή ή το σύστημα κεραιών και πομποδεκτών τοπο θετείται επί υφιστάμενης δομικής κατασκευής, (π.χ. επιτοίχια), δεν απαιτείται η υποβολή των σχεδίων της παραγράφου 6 στοιχείου β του Παραρτήματος I στην ΕΕΤΤ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση όπου η κεραία τοποθετείται επί μονοσωλήνιου ιστού ύψους μέχρι τέσσερα (4) μέτρα και διαμέτρου έως δεκαπέντε (15) εκατοστά εφόσον τοποθετείται σε επιτρεπόμενες θέσεις σύμφωνα με το ν.2801/2000 και τη σχετική νο μοθεσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο ιστοπεδίο της όλες τις τυποποιημένες αιτήσεις και δηλώσεις που απαιτούνται από τον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΕΤΤ, με απόφαση που θα εκδώσει, δύναται να ορίζει τη διαδικασία που πρέ πει να ακολουθείται για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης. 4. Η αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούμενο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν ο αιτών δεν διαθέτει το απαραίτητο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. β. Όταν στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια Κατασκευής Κεραίας, δεν επιτρέ πεται η εγκατάσταση Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γ. Όταν η αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απα ραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (με εξαίρεση το υπ αριθμ. 8 αυτού) ή παρουσιάζονται ελλείψεις ή σφάλματα στα προσκομιζόμενα δικαιολογη τικά. Ιδιαίτερα, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία ανάμεσα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου που αφορούν τη συγκεκριμένη Κατασκευή Κεραίας, όπως ενδεικτικά: i. στις συντεταγμένες θέσεις, ii. στην κωδικοποιημένη ονομασία θέσης που είναι μοναδική και δεν επαναχρησιμοποιείται, iii. στον κωδικοποιημένο αριθμό θέσης που είναι μο ναδικός και δεν επαναχρησιμοποιείται, iv. στη διεύθυνση θέσης, v. στον τύπο της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας, vi. στα στοιχεία που αναφέρονται στην Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, στη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, στην αίτηση της εταιρείας και στα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα οποία δεν βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους, vii. στο συνολικό ύψος και υψόμετρο της Κατασκευής Κεραίας το οποίο στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από την ΥΠΑ δ. Σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης, όταν η κα τάθεση της αίτησης γίνεται μετά από την εγκατάστα ση της Κατασκευής Κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία. Νέα αίτηση του Κατόχου της Κατασκευής Κεραίας για την ίδια θέση εξετάζεται, εάν αποδεδειγ μένα προβεί σε πλήρη απομάκρυνση της παράνομης Κατασκευής Κεραίας. Β. Κινητοί ή Μεταφερόμενοι Σταθμοί Ξηράς 5. Για κάθε Κινητό ή Μεταφερόμενο Σταθμό που χρη σιμοποιείται για την κάλυψη περιστασιακών ή έκτακτων αναγκών, [όπως επίγειο μεταφερόμενο δορυφορικό σταθμό (SNG), σταθμό υπηρεσίας επικουρικής της ρα διοτηλεόρασης (SAP/SAB), κινητό σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας κ.α.] απαιτείται άπαξ κατάθεση στην ΕΕΤΤ τυποποιημένης δήλωσης συνοδευόμενη από: α. σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης του σταθμού ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του γενικού πληθυσμού γύρω από αυτόν, χωρίς να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, β. σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Άρθρο 5 Εγκατάσταση επί του ιδίου ακινήτου Στην περίπτωση εγκατάστασης επί του ιδίου ακινή του, κάθε ενδιαφερόμενος να εγκαταστήσει Κατασκευή Κεραίας στο ίδιο ακίνητο με άλλο Κάτοχο Κατασκευής Κεραίας και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις Πολεο δομικές διατάξεις, υποβάλλει χωριστή αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Πα ράρτημα Ι. Το συνολικό εμβαδόν του/των οικίσκου/ων στέγασης μηχανημάτων δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο Ε του ν.2801/2000. Στη με λέτη που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, συνυπολογίζεται η επίδραση των κεραιοσυστημάτων όλων των κατασκευ ών κεραιών επί του ιδίου ακινήτου σύμφωνα με την υπ αριθμ /3839/ κοινή υπουργική απόφαση ή την εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση. Η ΕΕΤΤ εκδίδει χωριστές Άδειες για κάθε κατασκευή κεραίας. Άρθρο 6 Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας) 1. Για τη χορήγηση Άδειας για την συνεγκατάσταση νέας Κατασκευής Κεραίας υποβάλλεται αίτηση στην ΕΕΤΤ από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας σύμ φωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. 2. Για τη χρήση υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας από φορέα διάφορο του Κατόχου Κατασκευής Κεραίας, που δεν συνοδεύεται από αλλαγές που συνιστούν τροποποί ηση της Άδειας, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέ πεται από την παρ. 4 του Άρθρου 7 του Παρόντος. 3. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ η αίτηση συνοδεύεται και από υπεύθυ νη δήλωση του κάθε φορέα που φιλοξενείται επί της κατασκευής για την ορθότητα των στοιχείων. Άρθρο 7 Τροποποίηση Άδειας 1. Τροποποίηση της Άδειας υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας απαιτείται στην περίπτωση τροποποίησης του δομικού μέρους της υφιστάμενης Κατασκευής Κεραίας συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου. 2. Για την τροποποίηση της Άδειας ο Κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποι ημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας. 3. Δεν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας Κατασκευ ής Κεραίας για τις περιπτώσεις προσθήκης κεραιοσυ στημάτων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροι στικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. τοποθετούνται σε αδειοδοτημένη Κατασκευή Κε ραίας, β. δεν προκαλείται οποιαδήποτε τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας συμπεριλαμβανομένου του ύψους της Κατασκευής και του οικίσκου, γ. υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόμενο και θα εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσε ων για τις εγκαταστάσεις των κεραιών σταθμών στην ξηρά, κρίνεται απαραίτητο να περιλαμβάνεται η σύμφω νη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,

6 22864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. έχει γίνει χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Μεμο νωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Στην περίπτωση του ανωτέρου εδαφίου, ο κάτοχος της Κατασκευής Κεραίας υποχρεούται, πριν από την τοποθέτηση των κεραιών, να καταθέσει στην ΕΕΤΤ: α. Τυποποιημένη Δήλωση Προσθήκης Κεραιοσυστη μάτων. β. Τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., εκτός εάν στην υπό έκδοση σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 απόφαση του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία θα καθορίζεται το περιεχόμενο και θα εξειδικεύεται η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά, κρί νεται απαραίτητο να περιλαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. σε νέα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 5. Τροποποίηση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας, επί σης, δύναται να γίνει όταν τα στοιχεία της Άδειας που καθορίζουν τη μοναδικότητα της θέσης εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας, όπως η διεύθυνση θέσης ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή ο Δήμος, είναι εσφαλ μένα, γεγονός που δεν αποδεικνύεται από τα συνυπο βαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση τα νέα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναφέρουν τη σωστή θέση εγκατάστασης της Κατασκευής Κεραίας, ενώ το νέο τοπογραφικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η θέση του Σταθμού είναι η ίδια με αυτή της αρχικής Άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έκδοση νέας Άδειας Κατασκευής Κεραίας με νέο όνομα και αριθμό θέσης. Άρθρο 8 Διακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας 1. Η ΕΕΤΤ ζητά από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας τη διακοπή λειτουργίας της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν ανασταλεί η Γενική Άδεια και για όσο δι άστημα διαρκεί η αναστολή της, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβά σεις της Άδειας Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του ν. 3431/2006. β. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωμα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω Κατασκευή, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή. γ. Όταν με μετρήσεις, που θα εκπονηθούν από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ /3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) κοινής υπουρ γικής απόφασης ή σύμφωνα με άλλη διάταξη νόμου ή Υπουργικής απόφασης ή πράξη της Διοίκησης, με την οποία η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση τροποποι είται ή αντικαθίσταται, αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας υπερβαίνει τα όρια εκπομπής που προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 31 του ν.3431/2006. δ. Όταν η ΕΕΤΤ ενημερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ ότι η υποβληθείσα μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινο βολίας, η οποία έχει κατατεθεί στην τελευταία, είναι ανεπαρκής, πλημμελής ή λανθασμένη. ε. Όταν ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο έγκριση άλλης Υπηρεσίας που αποτελεί προαπαιτούμενο της άδειας κατασκευής κεραίας. 2. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης διακοπής λειτουργίας ο Κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμε σα τη λειτουργία του Σταθμού Ραδιοεπικοινωνίας, που εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας. Αν οποτεδήποτε μετά την αρχική γνωστοποίηση διαπιστωθεί ξανά αντικανονι κή λειτουργία του σταθμού, τότε η ΕΕΤΤ προβαίνει στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του ν. 3431/2006 ή /και σε ανάκληση της άδειας. Άρθρο 9 Ανάκληση της Άδειας Η Άδεια Κατασκευής Κεραίας ανακαλείται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ στις ακόλου θες περιπτώσεις: α. Μετά από έγγραφη αίτηση του Κάτοχου της Κα τασκευής, β. Όταν ανακληθεί η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας προβεί σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 63 του ν. 3431/2006. γ. Όταν αφαιρεθεί από τον Κάτοχο της Άδειας το δι καίωμα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποι είται στην εν λόγω Κατασκευή ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε Απονομή ή Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης της συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας. δ. Όταν η αίτηση για έγκριση τοποθέτησης των εγκα ταστάσεων της Κατασκευής Κεραίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία απορριφθεί ή ανακληθεί η ήδη χορηγηθείσα έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. ε. Όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα έγκριση άλλης Υπη ρεσίας αποτελούσα απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας από την ΕΕΤΤ ή αντίστοιχα όταν η αίτηση για έγκριση προς άλλη αρμόδια Υπηρεσία, που έπεται της Άδειας Κατασκευής Κεραίας της ΕΕΤΤ, απορριφθεί ή ανακληθεί η ήδη χορη γηθείσα έγκριση ή γνωμάτευση της Υπηρεσίας αυτής. Ο Κάτοχος της Άδειας Κατασκευής Κεραίας του οποί ου ανακαλείται η Άδεια υποχρεούται να προβεί στην απομάκρυνση της Κατασκευής Κεραίας. Άρθρο 10 Διοικητικό Τέλος Με την κατάθεση κάθε αίτησης προς έκδοση Άδειας Κατασκευής Κεραίας επισυνάπτεται απόδειξη καταβο λής σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ, ως Διοικητικό Τέλος ποσού ύψους 120,00 (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ), για την εξέτασή της, και την έκδοση Άδειας. Άρθρο 11 Σήμανση 1. Κάθε Άδεια Κατασκευής Κεραίας που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ περιλαμβάνει αριθμό εγγραφής κεραίας. 2. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξί τηλη πινακίδα, η οποία ευκρινώς αναφέρει την επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, τον αριθμό εγγραφής Κατασκευής Κεραίας και τον αριθμό της θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του κατόχου. Άρθρο 12 Παροχή Πληροφοριών Η ΕΕΤΤ δύναται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.3431/ 2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες να ζητά από

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πρόσωπα ή φορείς που εγκαθιστούν / χρησιμοποιούν κατασκευές κεραιών για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Άρθρο 13 Διοικητικές Kυρώσεις Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρό ντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.3431/2006 και στη σχετική κείμενη νο μοθεσία. Άρθρο 14 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ 236/79/ «Κανονισμός Αδει ών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» και 355/18/ τροποποίηση του προαναφερθέντος Κανονισμού (ΦΕΚ 1649/Β/2001/και 1471/Β/2005/ αντίστοιχα). Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας που υποβάλ λεται στην ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακρι τικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας του αι τούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και νομιμοποιητικά έγγραφα για τον υπογράφοντα. 2. Περιγραφή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας, σύμφωνα με την / τις αντίστοιχες άδειες του Κατόχου της Κατασκευής. 3. Περιγραφή της Κατασκευής Κεραίας, η οποία πε ριλαμβάνει: α. μοναδικό αριθμό θέσης και μοναδική ονομασία θέσης κατά προτίμηση σχετική με το τοπωνύμιο της περιοχής, β. τις γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτος και μήκος σε σύστημα ΕΓΣΑ 87, γ. το υψόμετρο του εδάφους, το ύψος της Κατασκευ ής Κεραίας από τη βάση του, το ύψος του κτιρίου (αν υπάρχει) από το έδαφος, δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της Κατασκευής, τον ταχυδρομικό κώδικα, το Δήμο και τη Νομαρχία, εντός των οποίων θα γίνει η Κατασκευή, ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύμφωνα με το ν.2801/2000), θα προσδιορίζεται το εμβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώμα) και το εμβαδόν του οικοπέδου, στ. εφόσον η Κατασκευή αποτελείται από περισσό τερους του ενός πυλώνες ή ιστούς, θα αναφέρονται ξεχωριστά τα ύψη για κάθε ιστό ή πυλώνα. 4. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατα σκευής Κεραίας. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: αριθμός φερουσών, ισχύς εισόδου ανά φέρουσα, κέρδος κύριου λοβού, EIRP, γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης σε μοίρες, tilt κεραίας συνολικό, γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά σε μοίρες, διαστάσεις κε ραίας, ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού, συχνό τητα εκπομπής και συχνότητα λήψης. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός πυλώνων ή ιστών, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο ιστός ή ο πυλώνας, στον οποίο στηρίζεται κάθε κεραία. 5. Διευθύνσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών (Περιφέρειας, Νομαρχίας, Πολεοδομίας και Δασαρχείου) στις οποίες υπάγεται η συγκεκριμένη Κατασκευή Κεραίας. 6. Πολεοδομικά σχέδια του συνόλου της Κατασκευής Κεραίας, σε δύο αντίγραφα, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά: α. τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφημα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με τη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση και με σημειωμένη τη θέση της Κα τασκευής Κεραίας, β. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και πρόσφορη, κατά περίπτωση, κλίμακα της δομικής κατασκευής, επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα από το Άρθρο 24α του ν.2075/1992, ως αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. 7. Σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. 8. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων της αρ μόδιας Υπηρεσίας με επισυναπτόμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. επί της μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτι νοβολιών των κεραιοσυστημάτων, εφόσον απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία. 9. Απόδειξη πληρωμής Διοικητικού Τέλους που προ βλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2006 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

8 22866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αρ. Πρωτ. 2/9852/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1734 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) και εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα