Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 1

2 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο

3 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί δηαθνξεηηθά είδε θαη ππνείδε θπηώλ εθ ησλ νπνίσλ ηα είλαη ελδεκηθά αξηζκόο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηηο 3 πξώηεο ρώξεο παγθνζκίσο ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε δεδνκέλνπ ηνπ ιόγνπ αξηζκνύ ελδεκηθώλ θπηώλ πξνο γεσγξαθηθή έθηαζε. MASTIHA Σα ελληνικά βότανα αποτελούν βασικό κεφάλαιο για την ΚΟΡΡΕ ένας τομέας στον οποίο επενδύει από την αρχή της πορείας της με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίησή τους.

4 4 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ MASTIHA Υαξηνγξάθεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Eξγαζηήξην Bηνινγηθήο Γεσξγίαο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελώλ Πνηεο είλαη νη θαηαιιειόηεξεο πεξηνρέο γηα θάζε βόηαλν, ιακβάλνληαο ππόςε: θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, εδαθνινγηθέο απαηηήζεηο, ηερληθέο πνιιαπιαζηαζκνύ, απνζηάζεηο θύηεπζεο, απνδόζεηο Πνζνηηθνπνίεζε ζηξεκκαηηθώλ αλαγθώλ Σερληθή ππνζηήξημε ζπλεξγαδνκέλσλ παξαγσγώλ ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ζπνξηνθύησλ (πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ) πςειώλ πξνδηαγξαθώλ

5 5 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ MASTIHA Δίδος Καλλιέργειας Αινγννπξά (Equisetum arvense) Ακπγδαιηά (Prunus amygdalus dulcis) Αρίιιεα (Achillea millefolium) Αςηζηά (Artemisia absinthium) Γάθλε (Laurus nobilis) Δρηλάηζεα (Echinacea purpurea) Θπκάξη (Thymus vulgaris) Καιιέληνπια (Calendula officinalis) Καζηαληά (Castanea sativa) Κπδσληά (Pyrus cydonia) Πνξηνθαιηά Ρνδηά (Punica granatum) Ρνύζθνο (Ruscus aculeatus) απσλάξηα (Saponaria officinalis) Ακπέιη (Vitis vinifera) πθηά (Ficus carica) Άγξηα Σξηαληαθπιιηά (Rosa canina) Φαζθνκειηά (Salvia officinalis) Προηεινόμενες Περιοτές Καλλιέργειας Έβξνο, Δύβνηα Βόινο Αγξίλην (Αγ. Ισάλλε Ρεγαλά) Λάξηζα, άκνο Θεζπξσηία Θεζ/λίθε, Έβξνο άκνο, Δύβνηα Θεζ/λίθε, Αγξίλην Καξπελήζη, Δύβνηα, Αξθαδία Σξίπνιε, Δύβνηα, Πηεξία Αηη/λία (Καιύβηα), Αίγην Αηη/λία Αηη/λία, άκνο Αγξίλην, Κεθαινληά, Κξήηε Κόξηλζνο (Νεκέα), άκνο, Κεθαιινληά Καιακάηα Δύβνηα Βόινο (Ρνύζνο), Λάξηζα Δύβνηα, Θεζπξσηία (Φαθνκειηά)

6 6 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΧΝ / ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΧΝ ΒΟΣΑΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΦΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ MASTIHA Οη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαζώο θαη ηα είδε ησλ πξντόλησλ ηεο Γεσξγηθήο Δθκεηάιιεπζεο Σα αξρεία πνπ ηεξεί ν παξαγσγόο Σν ηζηνξηθό θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο Σε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ βξίζθεηαη ε εθκεηάιιεπζε Οη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κέρξη ζήκεξα Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ δηελεξγείηαη ε θαιιηέξγεηα ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ Πξνζδηνξηζκόο Κηλδύλνπ επηκόιπλζεο από γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο πιινγή ζηνηρείσλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ Πεξηγξαθή αληηκεηώπηζεο δηδαλίσλ Πεξηγξαθή κεζόδσλ θπηνπξνζηαζίαο Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο πξντόλησλ ΤΜΒΟΛΑΗΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ / ΔΓΓΤΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΓΓΤΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΧΝ ΒΟΣΑΝΧΝ

7 7 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πλεξγαζίεο κε ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ: 3000 νηθνγέλεηεο απαζρνινύληαη κε ηε Μαζηίρα ζην λεζί ηεο Υίνπ ΔΝΧΖ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΟΕΑΝΖ: 1500 νηθνγέλεηεο από 20 ρσξηά γύξσ από ηελ Κνδάλε ινπινύδηα ζπιιέγνληαη κε ην ρέξη γηα λα παξαιάβνπκε 1 θηιό θξόθνπ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ ΑΓΡΗΝΗΟΤ: Μία δπλακηθή λέα νκάδα παξαγσγώλ MASTIHA ΤΚΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ: Οξγάλσζε ζπθνπαξαγσγώλ όιεο ηεο Διιάδνο ε νπνία ηδξύζεθε ην 1953 θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πηζηνπνηήζεθε ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθώλ ζύθσλ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΜΟΤ: Ο ζπλεηαηξηζκόο πνπ παξάγεη ην πεξίθεκν «ζακηώηηθν» νίλν από ηελ πνηθηιία «Μνζράην». Η ζπλεξγαζία πξνέθπςε γηα ην ζπόξν ηνπ ζηαθπιηνύ. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΟΜΠΟΛΑ: Η πνηθηιία Ρνκπόια θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κεθαινληά. Μεγάιν κέξνο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηνπ λεζηνύ είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο από ηελ νπνία ζηνρεύνπκε ζηελ πξνκήζεηα βηνινγηθνύ ζπόξνπ ζηαθπιηνύ ΔΑ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ: Η πξώηε κνλάδα πνπ πηζηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο ζηελ Διιάδα. Η πλεξγαζία ζηνρεύεη ζην άλζνο ησλ εζπεξηδνεηδώλ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ: Η ζπλεξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα μεθίλεζε κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ηνπ θπηνύ Echinacea purpurea αιιά θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηδξύκαηνο ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα

8 8 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πλεξγαζίεο κε : ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΔ ΚΑΣΑΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ: Από ηνπο Αξαρακίηεο ηεο Αξθαδίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θύιισλ θαζηαληάο. Η πεξηνρή επιήγε ζθνδξά από ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007 θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Καζηαληάο είλαη πιένλ από ηηο ειάρηζηεο γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή ΒΗΟΔΡΔΛ: Μνλάδα παξαγσγήο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Κνκνηελή κε ππεύζπλν ηνλ θ. Δξειηάδε Γηώξγν. Ο θ. Δξειηάδεο αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα αξσκαηηθώλ θπηώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 70 ΣΗΑΓΚΑΛΖ ΦΧΣΖ: Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Βηνθαιιηεξγεηώλ Θεζζαιίαο. Από ηα πηζηνπνηεκέλα αγξνηεκάρηά ηνπ ζα ζπγθνκίδεη γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο θαξπό βηνινγηθνύ άγξηνπ Σξηαληάθπιινπ. MASTIHA ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ: Υξόληα ηώξα ε παξαγσγόο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνινγηθή παξαγσγή αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηε άκν ΚΟΜΗΝΖ ΜΑΡΗΑ: Η θπξία Κνκίλε ζπιιέγεη, έρνληαο ηε ζρεηηθή άδεηα από ηε Ννκαξρία Θεζπξσηίαο, απηνθπή αξσκαηηθά θπηά θαη θπξίσο Φαζθόκειν από ηελ πεξηνρή ηεο Φαζθνκειηάο ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΛΤΚΗΜΑΣΧΝ: Σν «ΚΑΛΛΗΓΟΡΠΗΟ», ε «ΑΡΜΑΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ» θαη ν «ΜΟΥΟΤΣΑ ΓΗΜΗΣΡΗ» ζηελ Κόξηλζν, έξξεο θαη Β. Δύβνηα αληίζηνηρα απνηεινύλ κηθξέο κνλάδεο παξαγσγήο Βηνινγηθά Πηζηνπνηεκέλσλ γιπθηζκάησλ. Η ζπλεξγαζία ζηνρεύεη ζηελ πξνκήζεηα βηνινγηθνύ ζπόξνπ θπδσληνύ. ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΦΤΛΑΚΔ ΣΤΡΗΝΘΑ ΚΑΗ ΑΓΗΑ: Μεηά από δηεηή πξνζπάζεηα κε ην ππνπξγείν Γηθαηνζύλεο ζπλεξγαζηήθακε κε ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο, ζηε ινγηθή ηεο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θξαηνπκέλσλ, αιιά θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο, ώζηε απηό λα απνηειέζεη κειινληηθά κηα πηζαλή δηέμνδν δσήο

9 9 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Καξπνί ρίλνπ / Κίκσινο

10 10 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Υαξνύπηα / Κξαλίδη

11 11 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Γάθξπα Μαζηίραο / Υίνο

12 12 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

13 13 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πιινγή Κξόθνπ / Κξόθνο Κνδάλεο

14 14 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Γηαινγή Κξόθνπ / Κξόθνο Κνδάλεο

15 15 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Υακνκήιη / Κνκνηελή

16 16 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

17 17 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Κίηξν / Γαξάδν Ρεζύκλνπ

18 18 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Κνπθνμπιηά / έθνπια Αξθαδίαο

19 19 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Σζάη ηνπ βνπλνύ / ξνο ζξπο

20 20 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

21 21 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ Μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, περιβαλλοντικά φιλική Μονάδα Εκχυλίσεως βιολογικών βοτάνων και απομόνωσης των δραστικών συστατικών τους Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Σομέα Υαρμακογνωσίας της Υαρμακευτικής χολής Δυνατότητα παραγωγής άριστης ποιότητας ελληνικών βιολογικών εκχυλισμάτων, ιδιαίτερα αποτελεσματικών χάρη στη σταθερή περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες Περιβαλλοντικά φιλικός χαρακτήρας της Μονάδας: Όλα τα στάδια εκχύλισης γίνονται υπό χαμηλές θερμοκρασίες Περιβαλλοντικά φιλικοί διαλύτες Όλα τα προϊόντα της διαδικασίας εκχύλισης αξιοποιούνται σε όλη τη γκάμα των προϊόντων ΚΟΡΡΕ Σα στέρεα υπολείμματα επαναχρησιμοποιούνται ως βιο-λίπασμα ή αξιοποιούνται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας για την απομόνωση φυσικών ζιζανιοκτόνων στο πλαίσιο των βιολογικών καλλιεργειών. Από ένα βότανο έχουμε την δυνατότητα να παραλάβουμε έως και 11 διαφορετικές μορφές εκχυλισμάτων και φυσικών δραστικών

22 22 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

23 23 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

24 24 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΚΥΤΛΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΓΡΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΤΣΙΚΗ ΤΛΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ / ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΔΜΑΥΙΜΟ ΔΚΥΤΛΙΗ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ ΩΜΑΣΙΓΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΓΡΑΣΙΚΩΝ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ( ΑΝΑΚΣΗΗ ΝΔΡΟΤ Η ΓΙΑΛΤΣΗ ) ΞΗΡΑΝΗ ( ΑΝΑΚΣΗΗ ΝΔΡΟΤ Η ΓΙΑΛΤΣΗ ) ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΚΥΤΛΙΜΑΣΟ

25 25 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

26 26 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

27 27 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

28 28 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

29 29 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΟΝΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΜΟΤΛΩΝ ΝΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες βαζιζμένοι ζε 4 ομάδες θσζικών δραζηικών: Βόηαλα ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο: Θπκάξη, Φαζθόκειν, Γάθλε, Διηά, Μαζηίρα θα Φαξκαθεπηηθά βόηαλα: Calendula, Echinacea, Hyperium, Evening Primrose θα Βξώζηκεο πξώηεο ύιεο όπσο γηανύξηη, ζπκαξίζην κέιη Φπζηθέο πξώηεο ύιεο κε ηεθκεξησκέλεο ηδηόηεηεο από όιν ηνλ θόζκν Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες αποθεύγονηας και ανηικαθιζηώνηας τημικές οσζίες, όπφς: mineral oils, silicones, propylene glycol, parabens, ethanolamines etc Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες οργανικά πιζηοποιημένες και με πολύ συηλό βαθμό θσζικής προέλεσζης, ποσ θηάνει και ηο 100%

30 30 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Υυσική κατεύθυνση στις φόρμουλες πρωτοποριακή για τον Ελληνικό χώρο και παγκόσμια ανταγωνιστική ΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΜΑ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ: ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔ ΦΤΙΚΑ Ή ΦΙΛΙΚΟΣΔΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Ρarabens πληεξεηηθά [ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθώλ] ζηα νπνία ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο έρεη ππεξεθηεζεί Οξγαληθά νμέα, ζπληεξεηηθά από ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ [θπζηθά παξάγσγα: αζθνξβηθό νμύ, βελδντθό νμύ θιπ] ήπηα, αζθαιή εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα πςειήο απόδνζεο ζύζηεκα ζπληήξεζεο Mineral oil πλζεηηθά έιαηα, παξάγσγα πεηξειαίνπ, θξάζζνπλ ηνπο πόξνπο ηνπ δέξκαηνο Φπηηθά έιαηα άξηζηεο πνηόηεηαο εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο Silicones/ ζηιηθόλεο πλζεηηθέο, κε βηνδηαζπώκελεο, θξάζζνπλ ηνπο πόξνπο, βαξαίλνπλ ηα καιιηά Φπηηθά έιαηα άξηζηεο πνηόηεηαο εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο Πξνππιελν-γιπθόιε/ propylene glycol Γηαιύηεο εθρπιηζκάησλ, ζπρλά ππεύζπλνο γηα αιιεξγίεο Βνπηπιελνγιπθόιε εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, θηιηθή πξνο ηελ επηδεξκίδα δίλεη εθρπιίζκαηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Αηζαλνιακίλεο/ ethanolamines Ρπζκηζηέο ηνπ ph ησλ πξντόλησλ, ζπρλά ππεύζπλνη γηα αιιεξγίεο, εξεζηζκνύο Ακηλνμύ L-arginin (θπζηθό παξάγσγν) εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ξπζκίδεη απνηειεζκαηηθά ην ph ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο

31 31 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Korres formula facts

32 32 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Yes_No

33 33 ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

34 34 ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν πκβνύιην : Dr. Angelo Azzi, [Tufts Univeristy, Boston, USA] Πξόεδξνο Παγθνζκίνπ Οκνζπνλδίαο Βηνρεκείαο & Μνξηαθήο Βηνινγίαο / Πξόεδξνο ηεο Παγθνζκίνπ Οκνζπνλδίαο Διεπζέξσλ Ρηδώλ Dr. Matthias Hamburger [University of Basel, Switzerland] Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Φαξκαθεπηηθώλ Δπηζηεκώλ Dr. Δπζηάζηνο Γθόλνο [Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ] Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγηθήο Έξεπλαο θαη Βηνηερλνινγίαο Dr Λέαλδξνο θαιηζνύλεο [Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ] Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθνγλσζίαο ηεο Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο θνπόο : ε αληαιιαγή επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηα θπζηθά δξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη ζηε βηνρεκεία ηνπ δέξκαηνο Σν πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζηελ Διιάδα κηα θνξά ην ρξόλν κε ζπκκεηνρή όιεο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο Κνξξέο Οη θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο πξσηνγελείο εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζε ζέκαηα ζηα νπνία ην ηκήκα Έξεπλαο ηεο Κνξξέο έρεη εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Δπηπιένλ απνθαζίδνληαη ζπλεξγαζίεο ηεο εηαηξείαο κε ηα επηζηεκνληθά ηδξύκαηα πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο θαζεγεηέο κέζσ Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ α/ κειέηε θπζηθήο πξνέιεπζεο δξαζηηθώλ κνξίσλ ζε ζρέζε κε ηα βηνρεκηθά κνλνπάηηα πνπ εξεπλνύκε β/ ηεθκεξίσζε ηεο δξάζεο ησλ λέσλ ζπλζέζεσλ

35 35 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

36 36 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ AGROCOS Πρόταση της ΚΟΡΡΕ σε συνεργασία με 8 ερευνητικά κέντρα Διακρίθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία [14.5/15] από την Ευρωπαϊκή επιστημονική επιτροπή [Seventh Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities] Ανάμεσα σε 106 συμμετέχοντες και 11 συνολικά μελέτες Αξιολόγηση διάρκειας 12 μηνών τόχος ο εληνπηζκόο θαη ε αλάπηπμε θάπνησλ ππνςήθησλ θπηηθώλ νπζηώλ κε ππνζρόκελε θνζκεηνινγηθή δξάζε. Απηέο νη νπζίεο ζα πξνέξρνληαη από θπηά πεξηνρώλ κε αμηόινγε βηνπνηθηιόηεηα ζε όιεο ηηο επείξνπο. Μελέτη 3,600 φυσικών δραστικών ως προς τις αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητές τους Γηάξθεηα 4 έηε/ Απξίιηνο Μάξηηνο 2014

37 37 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε Κνξξέο ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο ηελ ηειεπηαία 5εηία: Βηνηερλνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαγσγή δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ από θαξκαθεπηηθά θπηά Βην-θαηεπζπλόκελε απνκόλσζε κνξίσλ από θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο κε εθιεθηηθή δξάζε ζηνλ ππνδνρέα νηζηξνγόλσλ Αμηνπνίεζε θπζηθώλ πξντόλησλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο κε αληηγεξαληηθή δξάζε Αλάπηπμε πηινηηθνύ ζρήκαηνο παξαγσγήο θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ θαη ηε βηνκεραλία θαιιπληηθώλ ηξηώλ απηνθπώλ αξσκαηηθώλ θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ (ΒΙΣΡΟ) Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή θαη Σερλνινγηθή πλεξγαζία κε ηίηιν Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ με ανηικαηάζηαζη σημικών θςηοθαπμάκων από θςζικήρ πποέλεςζηρ θςηοθάπμακα και μεηάβαζη ζε αποδεκηέρ αγποηικέρ ππακηικέρ Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ κε θσδηθό ΠΔΝΔΓ ΔΓ416 θαη ηίηιν Μοπιακή πποζέγγιζη για ηη μελέηη ηος δεςηεπογενούρ μεηαβολιζμού και ηηρ ηαξινομικήρ καηάηαξηρ καθώρ και η θαπμακεςηική και κοζμηηολογική αξιοποίηζη θςζικών πποϊόνηων από ηα θςηά ηος γένοςρ Cistus Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρεη ππνβάιιεη ε Κνξξέο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλ/κην Αζελώλ & Δπξσπατθά Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη έρνπλ δηαθξηζεί κέζα από ηε δηαδηθαζία competitive EU funding: 1.From Biodiversity to Chemodiversity: Novel Plant Produced Compounds with Agrochemical and Cosmetic interest Παλ/κην Αζελώλ Σνκέαο Φαξκαθνγλσζίαο - Παλ/κην Βαζηιείαο - BASF- Κνξξέο - Παλ/κην Παλακά Βruker - CNSR (Δξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ζηε Γαιιία), CSIR (Δξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ζηε Νόηην Αθξηθή) Πξόγξακκα AGROCOS 2.Αμηνπνίεζε παξαπξντόλησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ κε δξάζε ζηελ θαηεύζπλζε antiageing- firming-uv πξνζηαζία, Παλ/κην Αζελώλ Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Κνξξέο 3. Integrated technologies for the discovery and development of cosmeceutical agents from plant biodiversity ( Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Γενεύης, Παν/μιο Innsbruck, Παν/μιο Reims, Rousslet Centrifugation, Κορρες, CAMAG, Biocrates Life Sciences AG)

38 38 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία ε Κνξξέο έρεη ππνβάιιεη πξόηαζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηειηθό ζηάδην αμηνιόγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο: Αλάπηπμε πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο βαζηζκέλα ζηνλ θξόθν κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ ηερληθώλ μήξαλζεο -Αληηθαηαζιηπηηθέο θαη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο ( πλεξγαζία κε ην ΔΜΠ) Δθαξκνγή Πξάζηλεο Σερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο cosmeceuticals βαζηζκέλσλ ζηελ ειιεληθή ρισξίδα ( πλεξγαζία κε ην ΔΚΠΑ)

39 39 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΚΔΡΔΣΙΝΗ & ΒΔΛΑΝΙΔΙΑ ΑΝΣΙΡΤΣΙΔΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΡΟΩΠΟΤ

40 40 ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΩΟΝΣΑ ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ & ΔΡΤΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΡΕ ΔΡΤ & ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ_ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΡΕ Η ΤΝΟΧΗ 4 ΦΡΟΝΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΤΣΣΑΡΨΝ ΕΣΙΑΗ ΣΟ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ: ΦΨΡΙ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑΣΟ, ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΨΟΤΝ ΟΤΣΕ 24 ΨΡΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΈΝΑ ΑΠΌ ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΓΚΟΜΙΨ ΠΟΤ ΑΦΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΟ «ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΓΗΡΑΝΗ» ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ 50 ΠΛΕΟΝ ΙΦΤΡΨΝ ΥΤΙΚΨΝ ΕΝΕΡΓΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ Η ΝΙΚΗΣΡΙΑ ΔΡΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΕΝΣΡΟ ΠΟΤ ΖΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΑΠΟ 1000 ΦΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΑ 100 ΠΡΨΣΑ ΦΡΟΝΙΑ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΦΤΡΨΜΕΝΗ ΕΤΡΕΙΣΕΦΝΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΔΡΤΟ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΣΨΝ ΚΤΣΣΑΡΨΝ ΣΑ IN VITRO ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΣΙΚΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΗ, ΚΑΣΟΠΙΝ ΜΕΣΡΗΗ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΚΤΡΙΨΝ ΒΙΟΔΕΙΚΣΨΝ ΓΗΡΑΝΗ ΣΟ ΠΡΨΣΟ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΟ ΠΡΟΩΟΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΕΝΨΜΑΣΨΝΕΙ ΣΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ «ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΓΗΡΑΝΗ»

41 41

42 42 ΚΟΡΡΕ ΠΡΟΨΠΟ / ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΨΡΙΜΕ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕ 360 ο ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΗ ΜΕ 1 ΚΟΡΤΥΑΙΟ ΠΡΟΙΟΝ

43 43 ΚΟΡΡΕ ΠΡΟΨΠΟ / ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΕΡΕΤΝΑ βιολογικό μονοπάτι του πρωτεασώματος/ ενδυνάμωση με το ισχυρό φλαβονοειδές Κερσετίνη [παγκόσμια καινοτομία ΚΟΡΡΕ] βιολογικό μονοπάτι των μεταλλοπρωτεϊνασών/ ρύθμιση λειτουργίας μέσω της εξειδικευμένης δράσης των πολυφαινολών από Μαύρη Πεύκη [Επιγαλλοκατεχίνη]

44 44 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ISO 9001 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ECOCERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

45 45

46 46 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ NPD (New Product Development) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζην γεληθό ζρεδηαζκό ελόο λένπ θαιιπληηθνύ πξντόληνο κε ζπγθεθξηκέλεο θνζκεηνινγηθέο ηδηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Marketing. R&D (Research and Development) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, θαρμακοποιοί, βιολόγοι, γεφπόνοι πκκεηνρή ζηελ έξεπλα θπζηθώλ πξντόλησλ θαη ηηο βηνινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ δξαζηηθώλ ηνπο νπζηώλ Αλάπηπμε ησλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ γηα ην θαιιπληηθό (π.ρ. Δθρύιηζκα) Έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ θαιιπληηθώλ θνξκνπιώλ

47 47 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ QC (Quality Control) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, θαρμακοποιοί, βιολόγοι Αλάιπζε πξώησλ πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη ηειηθώλ πξντόλησλ γηα ηε ζύλζεζε ελόο θαιιπληηθνύ πξντόληνο QA (Quality assurance) Απαζτολούνηαι τημικοί, θαρμακοποιοί Γεληθή δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θάζε δηαδηθαζίαο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ Παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο (επηθύξσζε δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο, παξαγσγήο, πξνδηαγξαθέο, πξόηππα) Regulatory affairs Απαζτολούνηαι τημικοί, θαρμακοποιοί Έξεπλα ζε επίπεδν λνκνζεζίαο

48 48 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ Production plant Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θπηηθώλ πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ Supply Chain Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζε όια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκό παξαγσγήο κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο θαη πξώησλ πιώλ

49 49 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Εςσαπιζηώ πολύ! - Καηεξίλα Βαζηιάηνπ Γηεπζπλζε R&D

Athens ΒΟΤΑΝΑ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΑ

Athens ΒΟΤΑΝΑ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ Βότανα Συνεργασίες Έρευνα Εκχυλίσεις 3 ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Eλληνική χλωρίδα μίαιδιαίτεραπλούσιαπηγήφυτώνκαιβοτάνων πάρα το μικρό μέγεθός της, ηελλάδα φιλοξενεί

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζίεο Βόηαλα Δθρπιίζεηο Έξεπλα

πλεξγαζίεο Βόηαλα Δθρπιίζεηο Έξεπλα Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο ΒΟΣΑΝΑ Δθηεηακέλε έξεπλα ειιεληθήο ρισξίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Eξγαζηήξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις

Συνεργασίες. Εκχυλίσεις 1 ΗΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ Βότανα Συνεργασίες Έρευνα Εκχυλίσεις 2 ΗΘΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ MASTIHA Εκτεταμένηέρευναελληνικής χλωρίδαςσε συνεργασίαμε το Eργαστήριο Bιολογικής Γεωργίας της Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα