Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ"

Transcript

1 1

2 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο

3 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί δηαθνξεηηθά είδε θαη ππνείδε θπηώλ εθ ησλ νπνίσλ ηα είλαη ελδεκηθά αξηζκόο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηηο 3 πξώηεο ρώξεο παγθνζκίσο ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε δεδνκέλνπ ηνπ ιόγνπ αξηζκνύ ελδεκηθώλ θπηώλ πξνο γεσγξαθηθή έθηαζε. MASTIHA Σα ελληνικά βότανα αποτελούν βασικό κεφάλαιο για την ΚΟΡΡΕ ένας τομέας στον οποίο επενδύει από την αρχή της πορείας της με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίησή τους.

4 4 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ MASTIHA Υαξηνγξάθεζε ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Eξγαζηήξην Bηνινγηθήο Γεσξγίαο ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελώλ Πνηεο είλαη νη θαηαιιειόηεξεο πεξηνρέο γηα θάζε βόηαλν, ιακβάλνληαο ππόςε: θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, εδαθνινγηθέο απαηηήζεηο, ηερληθέο πνιιαπιαζηαζκνύ, απνζηάζεηο θύηεπζεο, απνδόζεηο Πνζνηηθνπνίεζε ζηξεκκαηηθώλ αλαγθώλ Σερληθή ππνζηήξημε ζπλεξγαδνκέλσλ παξαγσγώλ ζηε βηνινγηθή παξαγσγή ζπνξηνθύησλ (πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ) πςειώλ πξνδηαγξαθώλ

5 5 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ MASTIHA Δίδος Καλλιέργειας Αινγννπξά (Equisetum arvense) Ακπγδαιηά (Prunus amygdalus dulcis) Αρίιιεα (Achillea millefolium) Αςηζηά (Artemisia absinthium) Γάθλε (Laurus nobilis) Δρηλάηζεα (Echinacea purpurea) Θπκάξη (Thymus vulgaris) Καιιέληνπια (Calendula officinalis) Καζηαληά (Castanea sativa) Κπδσληά (Pyrus cydonia) Πνξηνθαιηά Ρνδηά (Punica granatum) Ρνύζθνο (Ruscus aculeatus) απσλάξηα (Saponaria officinalis) Ακπέιη (Vitis vinifera) πθηά (Ficus carica) Άγξηα Σξηαληαθπιιηά (Rosa canina) Φαζθνκειηά (Salvia officinalis) Προηεινόμενες Περιοτές Καλλιέργειας Έβξνο, Δύβνηα Βόινο Αγξίλην (Αγ. Ισάλλε Ρεγαλά) Λάξηζα, άκνο Θεζπξσηία Θεζ/λίθε, Έβξνο άκνο, Δύβνηα Θεζ/λίθε, Αγξίλην Καξπελήζη, Δύβνηα, Αξθαδία Σξίπνιε, Δύβνηα, Πηεξία Αηη/λία (Καιύβηα), Αίγην Αηη/λία Αηη/λία, άκνο Αγξίλην, Κεθαινληά, Κξήηε Κόξηλζνο (Νεκέα), άκνο, Κεθαιινληά Καιακάηα Δύβνηα Βόινο (Ρνύζνο), Λάξηζα Δύβνηα, Θεζπξσηία (Φαθνκειηά)

6 6 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΧΝ / ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΧΝ ΒΟΣΑΝΧΝ ΓΗΑΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΦΤΣΗΚΧΝ ΠΛΖΘΤΜΧΝ ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ MASTIHA Οη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαζώο θαη ηα είδε ησλ πξντόλησλ ηεο Γεσξγηθήο Δθκεηάιιεπζεο Σα αξρεία πνπ ηεξεί ν παξαγσγόο Σν ηζηνξηθό θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο Σε θάζε ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ βξίζθεηαη ε εθκεηάιιεπζε Οη εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κέρξη ζήκεξα Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ δηελεξγείηαη ε θαιιηέξγεηα ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ Πξνζδηνξηζκόο Κηλδύλνπ επηκόιπλζεο από γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο πιινγή ζηνηρείσλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηξέρνπζαο πεξηόδνπ Πεξηγξαθή αληηκεηώπηζεο δηδαλίσλ Πεξηγξαθή κεζόδσλ θπηνπξνζηαζίαο Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο πξντόλησλ ΤΜΒΟΛΑΗΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ / ΔΓΓΤΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΓΓΤΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΧΝ ΒΟΣΑΝΧΝ

7 7 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πλεξγαζίεο κε ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ: 3000 νηθνγέλεηεο απαζρνινύληαη κε ηε Μαζηίρα ζην λεζί ηεο Υίνπ ΔΝΧΖ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΟΕΑΝΖ: 1500 νηθνγέλεηεο από 20 ρσξηά γύξσ από ηελ Κνδάλε ινπινύδηα ζπιιέγνληαη κε ην ρέξη γηα λα παξαιάβνπκε 1 θηιό θξόθνπ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ ΑΓΡΗΝΗΟΤ: Μία δπλακηθή λέα νκάδα παξαγσγώλ MASTIHA ΤΚΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ: Οξγάλσζε ζπθνπαξαγσγώλ όιεο ηεο Διιάδνο ε νπνία ηδξύζεθε ην 1953 θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πηζηνπνηήζεθε ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθώλ ζύθσλ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΜΟΤ: Ο ζπλεηαηξηζκόο πνπ παξάγεη ην πεξίθεκν «ζακηώηηθν» νίλν από ηελ πνηθηιία «Μνζράην». Η ζπλεξγαζία πξνέθπςε γηα ην ζπόξν ηνπ ζηαθπιηνύ. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΟΜΠΟΛΑ: Η πνηθηιία Ρνκπόια θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κεθαινληά. Μεγάιν κέξνο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ηνπ λεζηνύ είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο από ηελ νπνία ζηνρεύνπκε ζηελ πξνκήζεηα βηνινγηθνύ ζπόξνπ ζηαθπιηνύ ΔΑ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ: Η πξώηε κνλάδα πνπ πηζηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο ζηελ Διιάδα. Η πλεξγαζία ζηνρεύεη ζην άλζνο ησλ εζπεξηδνεηδώλ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ: Η ζπλεξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα μεθίλεζε κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ηνπ θπηνύ Echinacea purpurea αιιά θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηδξύκαηνο ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα

8 8 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πλεξγαζίεο κε : ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΔ ΚΑΣΑΝΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ: Από ηνπο Αξαρακίηεο ηεο Αξθαδίαο γηα ηελ πξνκήζεηα θύιισλ θαζηαληάο. Η πεξηνρή επιήγε ζθνδξά από ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007 θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο Καζηαληάο είλαη πιένλ από ηηο ειάρηζηεο γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή ΒΗΟΔΡΔΛ: Μνλάδα παξαγσγήο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Κνκνηελή κε ππεύζπλν ηνλ θ. Δξειηάδε Γηώξγν. Ο θ. Δξειηάδεο αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα αξσκαηηθώλ θπηώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 70 ΣΗΑΓΚΑΛΖ ΦΧΣΖ: Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Βηνθαιιηεξγεηώλ Θεζζαιίαο. Από ηα πηζηνπνηεκέλα αγξνηεκάρηά ηνπ ζα ζπγθνκίδεη γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο θαξπό βηνινγηθνύ άγξηνπ Σξηαληάθπιινπ. MASTIHA ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ: Υξόληα ηώξα ε παξαγσγόο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε βηνινγηθή παξαγσγή αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηε άκν ΚΟΜΗΝΖ ΜΑΡΗΑ: Η θπξία Κνκίλε ζπιιέγεη, έρνληαο ηε ζρεηηθή άδεηα από ηε Ννκαξρία Θεζπξσηίαο, απηνθπή αξσκαηηθά θπηά θαη θπξίσο Φαζθόκειν από ηελ πεξηνρή ηεο Φαζθνκειηάο ΟΗΚΟΣΔΥΝΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΛΤΚΗΜΑΣΧΝ: Σν «ΚΑΛΛΗΓΟΡΠΗΟ», ε «ΑΡΜΑΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ» θαη ν «ΜΟΥΟΤΣΑ ΓΗΜΗΣΡΗ» ζηελ Κόξηλζν, έξξεο θαη Β. Δύβνηα αληίζηνηρα απνηεινύλ κηθξέο κνλάδεο παξαγσγήο Βηνινγηθά Πηζηνπνηεκέλσλ γιπθηζκάησλ. Η ζπλεξγαζία ζηνρεύεη ζηελ πξνκήζεηα βηνινγηθνύ ζπόξνπ θπδσληνύ. ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΦΤΛΑΚΔ ΣΤΡΗΝΘΑ ΚΑΗ ΑΓΗΑ: Μεηά από δηεηή πξνζπάζεηα κε ην ππνπξγείν Γηθαηνζύλεο ζπλεξγαζηήθακε κε ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο, ζηε ινγηθή ηεο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θξαηνπκέλσλ, αιιά θπξίσο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο, ώζηε απηό λα απνηειέζεη κειινληηθά κηα πηζαλή δηέμνδν δσήο

9 9 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Καξπνί ρίλνπ / Κίκσινο

10 10 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Υαξνύπηα / Κξαλίδη

11 11 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Γάθξπα Μαζηίραο / Υίνο

12 12 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

13 13 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ πιινγή Κξόθνπ / Κξόθνο Κνδάλεο

14 14 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Γηαινγή Κξόθνπ / Κξόθνο Κνδάλεο

15 15 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Υακνκήιη / Κνκνηελή

16 16 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ

17 17 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Κίηξν / Γαξάδν Ρεζύκλνπ

18 18 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Κνπθνμπιηά / έθνπια Αξθαδίαο

19 19 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Σζάη ηνπ βνπλνύ / ξνο ζξπο

20 20 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

21 21 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ Μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα, περιβαλλοντικά φιλική Μονάδα Εκχυλίσεως βιολογικών βοτάνων και απομόνωσης των δραστικών συστατικών τους Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Σομέα Υαρμακογνωσίας της Υαρμακευτικής χολής Δυνατότητα παραγωγής άριστης ποιότητας ελληνικών βιολογικών εκχυλισμάτων, ιδιαίτερα αποτελεσματικών χάρη στη σταθερή περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες Περιβαλλοντικά φιλικός χαρακτήρας της Μονάδας: Όλα τα στάδια εκχύλισης γίνονται υπό χαμηλές θερμοκρασίες Περιβαλλοντικά φιλικοί διαλύτες Όλα τα προϊόντα της διαδικασίας εκχύλισης αξιοποιούνται σε όλη τη γκάμα των προϊόντων ΚΟΡΡΕ Σα στέρεα υπολείμματα επαναχρησιμοποιούνται ως βιο-λίπασμα ή αξιοποιούνται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας για την απομόνωση φυσικών ζιζανιοκτόνων στο πλαίσιο των βιολογικών καλλιεργειών. Από ένα βότανο έχουμε την δυνατότητα να παραλάβουμε έως και 11 διαφορετικές μορφές εκχυλισμάτων και φυσικών δραστικών

22 22 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

23 23 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΡΟΗ

24 24 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΚΥΤΛΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΓΡΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΤΣΙΚΗ ΤΛΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΜΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ / ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΔΜΑΥΙΜΟ ΔΚΥΤΛΙΗ ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ ΩΜΑΣΙΓΙΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΓΡΑΣΙΚΩΝ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ( ΑΝΑΚΣΗΗ ΝΔΡΟΤ Η ΓΙΑΛΤΣΗ ) ΞΗΡΑΝΗ ( ΑΝΑΚΣΗΗ ΝΔΡΟΤ Η ΓΙΑΛΤΣΗ ) ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΚΥΤΛΙΜΑΣΟ

25 25 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

26 26 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

27 27 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

28 28 ΠΡΟΣΤΠΗ ΠΔΡΙΒΑΝΣΟΛΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΚΥΤΛΙΔΩΝ

29 29 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΟΝΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΜΟΤΛΩΝ ΝΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες βαζιζμένοι ζε 4 ομάδες θσζικών δραζηικών: Βόηαλα ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο: Θπκάξη, Φαζθόκειν, Γάθλε, Διηά, Μαζηίρα θα Φαξκαθεπηηθά βόηαλα: Calendula, Echinacea, Hyperium, Evening Primrose θα Βξώζηκεο πξώηεο ύιεο όπσο γηανύξηη, ζπκαξίζην κέιη Φπζηθέο πξώηεο ύιεο κε ηεθκεξησκέλεο ηδηόηεηεο από όιν ηνλ θόζκν Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες αποθεύγονηας και ανηικαθιζηώνηας τημικές οσζίες, όπφς: mineral oils, silicones, propylene glycol, parabens, ethanolamines etc Γημιοσργούμε νέες θόρμοσλες οργανικά πιζηοποιημένες και με πολύ συηλό βαθμό θσζικής προέλεσζης, ποσ θηάνει και ηο 100%

30 30 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Υυσική κατεύθυνση στις φόρμουλες πρωτοποριακή για τον Ελληνικό χώρο και παγκόσμια ανταγωνιστική ΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΜΑ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ: ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔ ΦΤΙΚΑ Ή ΦΙΛΙΚΟΣΔΡΑ ΤΣΑΣΙΚΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ Ρarabens πληεξεηηθά [ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθώλ] ζηα νπνία ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο έρεη ππεξεθηεζεί Οξγαληθά νμέα, ζπληεξεηηθά από ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ [θπζηθά παξάγσγα: αζθνξβηθό νμύ, βελδντθό νμύ θιπ] ήπηα, αζθαιή εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα πςειήο απόδνζεο ζύζηεκα ζπληήξεζεο Mineral oil πλζεηηθά έιαηα, παξάγσγα πεηξειαίνπ, θξάζζνπλ ηνπο πόξνπο ηνπ δέξκαηνο Φπηηθά έιαηα άξηζηεο πνηόηεηαο εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο Silicones/ ζηιηθόλεο πλζεηηθέο, κε βηνδηαζπώκελεο, θξάζζνπλ ηνπο πόξνπο, βαξαίλνπλ ηα καιιηά Φπηηθά έιαηα άξηζηεο πνηόηεηαο εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο Πξνππιελν-γιπθόιε/ propylene glycol Γηαιύηεο εθρπιηζκάησλ, ζπρλά ππεύζπλνο γηα αιιεξγίεο Βνπηπιελνγιπθόιε εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, θηιηθή πξνο ηελ επηδεξκίδα δίλεη εθρπιίζκαηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Αηζαλνιακίλεο/ ethanolamines Ρπζκηζηέο ηνπ ph ησλ πξντόλησλ, ζπρλά ππεύζπλνη γηα αιιεξγίεο, εξεζηζκνύο Ακηλνμύ L-arginin (θπζηθό παξάγσγν) εμαηξεηηθή ζπκβαηόηεηα, ξπζκίδεη απνηειεζκαηηθά ην ph ελπδαηηθέο ηδηόηεηεο

31 31 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Korres formula facts

32 32 KORRES FORMULA FACTS ΔΝΑ ΔΙΛΙΚΡΙΝΔ ΜHΝYΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Yes_No

33 33 ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

34 34 ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν πκβνύιην : Dr. Angelo Azzi, [Tufts Univeristy, Boston, USA] Πξόεδξνο Παγθνζκίνπ Οκνζπνλδίαο Βηνρεκείαο & Μνξηαθήο Βηνινγίαο / Πξόεδξνο ηεο Παγθνζκίνπ Οκνζπνλδίαο Διεπζέξσλ Ρηδώλ Dr. Matthias Hamburger [University of Basel, Switzerland] Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Φαξκαθεπηηθώλ Δπηζηεκώλ Dr. Δπζηάζηνο Γθόλνο [Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ] Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνινγηθήο Έξεπλαο θαη Βηνηερλνινγίαο Dr Λέαλδξνο θαιηζνύλεο [Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ] Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθνγλσζίαο ηεο Φαξκαθεπηηθήο ρνιήο θνπόο : ε αληαιιαγή επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηα θπζηθά δξαζηηθά ζπζηαηηθά θαη ζηε βηνρεκεία ηνπ δέξκαηνο Σν πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζηελ Διιάδα κηα θνξά ην ρξόλν κε ζπκκεηνρή όιεο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο Κνξξέο Οη θαζεγεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο πξσηνγελείο εξεπλεηηθέο δξάζεηο ζε ζέκαηα ζηα νπνία ην ηκήκα Έξεπλαο ηεο Κνξξέο έρεη εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Δπηπιένλ απνθαζίδνληαη ζπλεξγαζίεο ηεο εηαηξείαο κε ηα επηζηεκνληθά ηδξύκαηα πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο θαζεγεηέο κέζσ Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ α/ κειέηε θπζηθήο πξνέιεπζεο δξαζηηθώλ κνξίσλ ζε ζρέζε κε ηα βηνρεκηθά κνλνπάηηα πνπ εξεπλνύκε β/ ηεθκεξίσζε ηεο δξάζεο ησλ λέσλ ζπλζέζεσλ

35 35 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ

36 36 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ AGROCOS Πρόταση της ΚΟΡΡΕ σε συνεργασία με 8 ερευνητικά κέντρα Διακρίθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία [14.5/15] από την Ευρωπαϊκή επιστημονική επιτροπή [Seventh Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities] Ανάμεσα σε 106 συμμετέχοντες και 11 συνολικά μελέτες Αξιολόγηση διάρκειας 12 μηνών τόχος ο εληνπηζκόο θαη ε αλάπηπμε θάπνησλ ππνςήθησλ θπηηθώλ νπζηώλ κε ππνζρόκελε θνζκεηνινγηθή δξάζε. Απηέο νη νπζίεο ζα πξνέξρνληαη από θπηά πεξηνρώλ κε αμηόινγε βηνπνηθηιόηεηα ζε όιεο ηηο επείξνπο. Μελέτη 3,600 φυσικών δραστικών ως προς τις αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητές τους Γηάξθεηα 4 έηε/ Απξίιηνο Μάξηηνο 2014

37 37 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε Κνξξέο ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο ηελ ηειεπηαία 5εηία: Βηνηερλνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξαγσγή δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ από θαξκαθεπηηθά θπηά Βην-θαηεπζπλόκελε απνκόλσζε κνξίσλ από θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο κε εθιεθηηθή δξάζε ζηνλ ππνδνρέα νηζηξνγόλσλ Αμηνπνίεζε θπζηθώλ πξντόλησλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο κε αληηγεξαληηθή δξάζε Αλάπηπμε πηινηηθνύ ζρήκαηνο παξαγσγήο θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ θαη ηε βηνκεραλία θαιιπληηθώλ ηξηώλ απηνθπώλ αξσκαηηθώλ θαξκαθεπηηθώλ εηδώλ (ΒΙΣΡΟ) Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή θαη Σερλνινγηθή πλεξγαζία κε ηίηιν Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ με ανηικαηάζηαζη σημικών θςηοθαπμάκων από θςζικήρ πποέλεςζηρ θςηοθάπμακα και μεηάβαζη ζε αποδεκηέρ αγποηικέρ ππακηικέρ Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ κε θσδηθό ΠΔΝΔΓ ΔΓ416 θαη ηίηιν Μοπιακή πποζέγγιζη για ηη μελέηη ηος δεςηεπογενούρ μεηαβολιζμού και ηηρ ηαξινομικήρ καηάηαξηρ καθώρ και η θαπμακεςηική και κοζμηηολογική αξιοποίηζη θςζικών πποϊόνηων από ηα θςηά ηος γένοςρ Cistus Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρεη ππνβάιιεη ε Κνξξέο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλ/κην Αζελώλ & Δπξσπατθά Παλεπηζηεκηαθά Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη έρνπλ δηαθξηζεί κέζα από ηε δηαδηθαζία competitive EU funding: 1.From Biodiversity to Chemodiversity: Novel Plant Produced Compounds with Agrochemical and Cosmetic interest Παλ/κην Αζελώλ Σνκέαο Φαξκαθνγλσζίαο - Παλ/κην Βαζηιείαο - BASF- Κνξξέο - Παλ/κην Παλακά Βruker - CNSR (Δξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ζηε Γαιιία), CSIR (Δξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ζηε Νόηην Αθξηθή) Πξόγξακκα AGROCOS 2.Αμηνπνίεζε παξαπξντόλησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ κε δξάζε ζηελ θαηεύζπλζε antiageing- firming-uv πξνζηαζία, Παλ/κην Αζελώλ Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ Κνξξέο 3. Integrated technologies for the discovery and development of cosmeceutical agents from plant biodiversity ( Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Γενεύης, Παν/μιο Innsbruck, Παν/μιο Reims, Rousslet Centrifugation, Κορρες, CAMAG, Biocrates Life Sciences AG)

38 38 ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία ε Κνξξέο έρεη ππνβάιιεη πξόηαζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηειηθό ζηάδην αμηνιόγεζεο ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο: Αλάπηπμε πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζεκέλεο αμίαο βαζηζκέλα ζηνλ θξόθν κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ ηερληθώλ μήξαλζεο -Αληηθαηαζιηπηηθέο θαη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο ( πλεξγαζία κε ην ΔΜΠ) Δθαξκνγή Πξάζηλεο Σερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο cosmeceuticals βαζηζκέλσλ ζηελ ειιεληθή ρισξίδα ( πλεξγαζία κε ην ΔΚΠΑ)

39 39 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΚΔΡΔΣΙΝΗ & ΒΔΛΑΝΙΔΙΑ ΑΝΣΙΡΤΣΙΔΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΡΟΩΠΟΤ

40 40 ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΩΟΝΣΑ ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ & ΔΡΤΟ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΡΕ ΔΡΤ & ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ_ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΡΕ Η ΤΝΟΧΗ 4 ΦΡΟΝΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΤΣΣΑΡΨΝ ΕΣΙΑΗ ΣΟ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ: ΦΨΡΙ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑΣΟ, ΣΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΨΟΤΝ ΟΤΣΕ 24 ΨΡΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΈΝΑ ΑΠΌ ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΓΚΟΜΙΨ ΠΟΤ ΑΦΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΟ «ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΓΗΡΑΝΗ» ΜΕΛΕΣΗ ΣΨΝ 50 ΠΛΕΟΝ ΙΦΤΡΨΝ ΥΤΙΚΨΝ ΕΝΕΡΓΨΝ ΤΣΑΣΙΚΨΝ Η ΝΙΚΗΣΡΙΑ ΔΡΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΕΝΣΡΟ ΠΟΤ ΖΕΙ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΑΠΟ 1000 ΦΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΑ 100 ΠΡΨΣΑ ΦΡΟΝΙΑ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΦΤΡΨΜΕΝΗ ΕΤΡΕΙΣΕΦΝΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΔΡΤΟ ΚΑΙ ΣΗ ΚΕΡΚΕΣΙΝΗ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΨΣΕΑΨΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΣΨΝ ΚΤΣΣΑΡΨΝ ΣΑ IN VITRO ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΣΙΚΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΗ, ΚΑΣΟΠΙΝ ΜΕΣΡΗΗ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΚΤΡΙΨΝ ΒΙΟΔΕΙΚΣΨΝ ΓΗΡΑΝΗ ΣΟ ΠΡΨΣΟ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΟ ΠΡΟΩΟΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΠΟΤ ΕΝΨΜΑΣΨΝΕΙ ΣΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ «ΠΡΨΣΕΑΨΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΓΗΡΑΝΗ»

41 41

42 42 ΚΟΡΡΕ ΠΡΟΨΠΟ / ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΨΡΙΜΕ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕ 360 ο ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΜΗΗ ΜΕ 1 ΚΟΡΤΥΑΙΟ ΠΡΟΙΟΝ

43 43 ΚΟΡΡΕ ΠΡΟΨΠΟ / ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΑΝΣΙΓΗΡΑΝΗ ΕΡΕΤΝΑ βιολογικό μονοπάτι του πρωτεασώματος/ ενδυνάμωση με το ισχυρό φλαβονοειδές Κερσετίνη [παγκόσμια καινοτομία ΚΟΡΡΕ] βιολογικό μονοπάτι των μεταλλοπρωτεϊνασών/ ρύθμιση λειτουργίας μέσω της εξειδικευμένης δράσης των πολυφαινολών από Μαύρη Πεύκη [Επιγαλλοκατεχίνη]

44 44 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ISO 9001 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, ECOCERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

45 45

46 46 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ NPD (New Product Development) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζην γεληθό ζρεδηαζκό ελόο λένπ θαιιπληηθνύ πξντόληνο κε ζπγθεθξηκέλεο θνζκεηνινγηθέο ηδηόηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Marketing. R&D (Research and Development) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, θαρμακοποιοί, βιολόγοι, γεφπόνοι πκκεηνρή ζηελ έξεπλα θπζηθώλ πξντόλησλ θαη ηηο βηνινγηθέο ηδηόηεηεο ησλ δξαζηηθώλ ηνπο νπζηώλ Αλάπηπμε ησλ θπζηθώλ πξώησλ πιώλ γηα ην θαιιπληηθό (π.ρ. Δθρύιηζκα) Έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ θαιιπληηθώλ θνξκνπιώλ

47 47 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ QC (Quality Control) Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, θαρμακοποιοί, βιολόγοι Αλάιπζε πξώησλ πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη ηειηθώλ πξντόλησλ γηα ηε ζύλζεζε ελόο θαιιπληηθνύ πξντόληνο QA (Quality assurance) Απαζτολούνηαι τημικοί, θαρμακοποιοί Γεληθή δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θάζε δηαδηθαζίαο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ Παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο (επηθύξσζε δηαδηθαζηώλ αλάιπζεο, παξαγσγήο, πξνδηαγξαθέο, πξόηππα) Regulatory affairs Απαζτολούνηαι τημικοί, θαρμακοποιοί Έξεπλα ζε επίπεδν λνκνζεζίαο

48 48 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ Production plant Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θπηηθώλ πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ θαιιπληηθώλ πξντόλησλ Supply Chain Απαζτολούνηαι τημικοί, τημικοί μητανικοί, μητανολόγοι μητανικοί. πκκεηνρή ζε όια ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο από ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκό παξαγσγήο κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο θαη πξώησλ πιώλ

49 49 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Εςσαπιζηώ πολύ! - Καηεξίλα Βαζηιάηνπ Γηεπζπλζε R&D

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα