ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ : ΓΑΕΦΑΛΑΚΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Ευχαριςτίεσ Στoν κ. Αλζξανδρο Γαρεφαλάκθ του Τμιματοσ Λογιςτικισ, Σχολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Α.Τ.Ε.Λ. Θρακλείου, για τθν κακοδιγθςθ, τθν πολφτιμθ εμπειρία και τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία ςτθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. Επίςθσ, κα κζλαµε να ευχαριςτιςουµε τισ οικογζνειεσ µασ για τθ ςτιριξθ τουσ όλα αυτά τα χρόνια περάτωςθσ τον ςπουδϊν µασ, αλλά και για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ που µασ παρείχαν αυτό το δφςκολο διάςτθµα τθσ ςυγγραφισ τθσ µελζτθσ µασ. 2

3 ΡΟΛΟΓΟΣ Ο αρικμόσ των επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτθν αγορά είναι δεκάδεσ χιλιάδεσ με τθν κάκε μια από αυτζσ να δραςτθριοποιείται πάνω ςε κάποιο τομζα γενικισ ι ειδικισ κατεφκυνςθσ. Για οργανωτικοφσ κακαρά λόγουσ κρίνεται επιβεβλθμζνοσ ο διαχωριςμόσ των επιχειριςεων ςε διαφόρουσ τφπουσ, με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια ταξινόμθςθσ. Τα πιο ςθμαντικά από αυτά τα κριτιρια είναι θ νομικι μορφι τθσ επιχείρθςθσ, το μζγεκόσ τθσ, και ο τομζασ ςτον οποίο,αυτι δραςτθριοποιείται. Ωςτόςο οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςε τοπικό περιφερικό και ςε παγκόςμιο επίπεδο, οι νζεσ κουλτοφρεσ που αναπτφςςονται αςτακείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι εξαγορζσ και οι ςυγχωνεφςεισ των επιχειριςεων, θ επζκταςθ, θ απελευκζρωςθ των αγορϊν, θ τάςθ των ιδιωτικοποιιςεων, θ ανάπτυξθ νζων αγορϊν χριματοσ, νζων προϊόντων υπθρεςιϊν, θ ζλλειψθ οργανωτικισ υποδομισ των επιχειριςεων, οι περίπλοκζσ νομικζσ διαδικαςίεσ, θ αφξθςθ των οικονομικϊν εγκλθμάτων, οι νζεσ τεχνολογίεσ, και γενικότερα οι νζεσ προκλιςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, είναι μια πολφπλοκθ πραγματικότθτα, θ οποία προβλθματίηει τισ διοικιςεισ των επιχειριςεων και τισ φζρουν αντιμζτωπεσ ςτο παγκόςμιο ςκθνικό αναηθτϊντασ λφςεισ, μζςω νζων τρόπων άςκθςθσ διοίκθςθσ. Πλεσ αυτζσ οι ανακατατάξεισ αυξάνουν τισ προκλιςεισ, κακϊσ θ επιτυχία ι αποτυχία των επιχειριςεων εξαρτάται από τθ ςωςτι ι όχι διαχείριςθ του επιχειρθςιακοφ κινδφνου, λαμβανομζνου υπόψθ ότι ςωςτι διαχείριςθ ςθμαίνει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα Στθν πολφπλοκθ αυτι πραγματικότθτα, ουςιαςτικό ρόλο ςτθν αποτροπι δυςάρεςτων φαινομζνων και ςτο βακμό που οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν ζρχεται θ ελεγκτικι με διακριτικό τρόπο να προςφζρει τισ κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ, μζςω μιασ ανεξάρτθτθσ ελεγκτικισ λειτουργίασ. Ο ζλεγχοσ αποτελεί απαραίτθτο εργαλείο αποτελεςματικισ διοίκθςθσ ςυμβάλλοντασ με το δικό του τρόπο ςτθν αποτροπι των προκλιςεων και ςτθν ανάπτυξθ. Λόγω τθσ δυναμικισ που τον διακρίνει και τθσ αποτελεςματικότθτασ είναι θ αναγκαία ςυνκικθ για το πζραςμα μιασ επιχείρθςθσ από τον παραδοςιακό ςτο ςφγχρονο μοντζλο, τρόπο διοίκθςθσ. 3

4 Στθ παροφςα πτυχιακι εργαςία κα προςπακιςουμε με το καλφτερο τρόπο να παρουςιάςουμε Αρχικά τθν ζννοια τθσ επιχείρθςθσ και τα είδθ του υπάρχουν, τα χαρακτθριςτικά και τισ διακρίςεισ τουσ τθν ζννοια τθσ λογιςτικισ και το ςκοπό τθσ Στθ ςυνζχεια κα παρουςιάςουμε τθν ελεγκτικι επιςτιμθ που αποτελεί κλάδο τθσ λογιςτικισ κα επιδιϊξουμε να δϊςουμε ζνα ςυνοπτικό περίγραμμα τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ ενϊ ταυτόχρονα κα παρουςιάςουμε τθν ζννοια τθσ,τισ διακρίςεισ τθσ,και κα αναφερκοφμε ςτθν αναγκαιότθτα μιασ επιχείρθςθσ να χρθςιμοποιεί τον ζλεγχο Τζλοσ με ζνα παράδειγμα ςε μια ανϊνυμθ εταιρία κα παρουςιάςουμε όλθ τθ διαδικαςία που ακολουκείτε από τουσ ελεγκτζσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ για τθν επίτευξθ ενόσ ςωςτοφ ελζγχου... 4

5 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΡΕΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ..ςελ: Επιχείρθςθ- ζννοια- ςκοπόσ.ςελ: Λειτουργικόσ κφκλοσ τθσ επιχείρθςθσ ςελ: Ζννοια λογιςτικισ..ςελ: Λςτορικι εξζλιξθ τθσ λογιςτικισ..ςελ: Σκοπόσ λογιςτικισ.ςελ: Διαχειριςτικι περίοδοσ..ςελ:14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΕΣ ςελ: Ειςαγωγι ςτισ εταιρίεσ..ςελ: Διακρίςεισ εταιριϊν ςελ: Είδθ εταιριϊν..ςελ: Βαςικά ςτοιχεία εμπορικϊν εταιριϊν ςελ: Ατομικι επιχείρθςθ ςελ: Ομόρρυκμθ εταιρία..ςελ: Ετερόρρυκμθ εταιρία..ςελ: Εταιρία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ..ςελ: Ανϊνυμθ εταιρία ςελ: Διαδικαςία ίδρυςθσ Α.Ε..ςελ: Βαςικά χαρακτθριςτικά Α.Ε..ςελ: Λφςθ και εκκακάριςθ Α.Ε..ςελ: Νομικι προςωπικότθτα και κεφάλαιο εταίρων..ςελ:27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΡΕΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ..ςελ: Λςτορικι εξζλιξθ ελεγκτικισ ςελ: Ζννοια ελεγκτικισ..ςελ: Σκοπόσ ελεγκτικισ.ςελ:30 5

6 3.4 Ρεριεχόμενο ελεγκτικισ ςελ: Είδθ ελζγχου ςελ: Διακρίςεισ ελζγχου.ςελ:32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.ςελ: Οριςμόσ εςωτερικοφ ελζγχου.. ςελ: Ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςτθν Ελλάδα.ςελ: Σκοπόσ του εςωτερικοφ ελζγχου ςελ: Είδθ εςωτερικοφ ελζγχου.ςελ: Σφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου..ςελ: Οριςμόσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου.ςελ: Σκοπόσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου.ςελ: Ρεριεχόμενο του ςυςτιματοσ του εςωτερικοφ ελζγχου.ςελ: Βαςικζσ αρχζσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςελ: Σχζςεισ ελεγκτϊν και ελεγχόμενων.ςελ: Ο ρόλοσ του εςωτερικοφ ελεγκτι.ςελ: Ρροςόντα και πρότυπα του εςωτερικοφ ελεγκτι.ςελ: Εςωτερικόσ ζλεγχοσ και εταιρικι διακυβζρνθςθ..ςελ:49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ..ςελ: Ζννοια εξωτερικοφ ελζγχου..ςελ: Σκοπόσ του εξωτερικοφ ελζγχου ςελ: Μζκοδοι εξωτερικϊν ελζγχων..ςελ: Αναγκαιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου ςελ: Ρλεονεκτιματα του εξωτερικοφ ελζγχου ςελ: Μειονεκτιματα του εξωτερικοφ ελζγχου ςελ: Κεςμικό πλαίςιο του εξωτερικοφ ελζγχου.ςελ:58 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ςελ: Ανάκεςθ ελζγχου.ςελ: Σχζςθ εξωτερικοφ ελεγκτι και παραγόντων τθσ επιχείρθςθσ.ςελ: Ελεγκτικό ζργο ςελ: Ο ρόλοσ και θ δράςθ του εξωτερικοφ ελεγκτι ςελ: Αποκλειςτικζσ αρμοδιότθτεσ Σ.Ο.Ε.Λ ςελ: Υποχρεϊςεισ ορκωτϊν ελεγκτϊν.ςελ: Υποχρεϊςεισ ελεγκτϊν ορκωτϊν και μθ.. ςελ: Απαγορεφςεισ Ρεριοριςμοί.. ςελ:65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΧΕΣΘ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ.... ςελ: Θ χρθςιμότθτα εςωτερικοφ ελζγχου.....ςελ: Θ χρθςιμότθτα εξωτερικοφ ελζγχου.....ςελ: Σχζςθ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου......ςελ: Ομοιότθτεσ μεταξφ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου......ςελ: Διαφορζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ελζγχου....ςελ: Μεκοδολογία ελζγχου.. ςελ: Μεκοδολογία ελζγχου ςε Α.Ε..ςελ: Ρωσ επθρεάηει θ αξιολόγθςθ του εςωτερικοφ ελζγχου το ζργο του εξωτερικοφ ελεγκτι.ςελ: Ελεγκτικόσ κίνδυνοσ ςελ:81 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Α.Ε. ςελ: Ρρακτικό Μζροσ-παράδειγμα Εφαρμογισ ςε Ανϊνυμθ Εταιρία ςελ: Αποτελζςματα Ελζγχου.....ςελ:160 Συμπζραςμα......ςελ:161 Βιβλιογραφία... ςελ:162 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1 ΓΕΝΙΚΑ ΡΕΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 8

9 1.1. Επιχείρθςθ-Ζννοια-Σκοπόσ Κατά το άρκρο 9 ΣκEμπK επιχείρθςθ είναι ςφνολο παραγωγικϊν μζςων, το όποιο απαρτίηεται από ςφνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, πραγματικϊν καταςτάςεων ι ςχζςεων τα οποία αποτελοφν το πρόςωπο του φορζα οικονομικι ενότθτα που προχποκζτει οργάνωςθ και επιδίωξθ οικονομικοφ αποτελζςματοσ. Οι επιχειριςεισ καλοφνται και οικονομικζσ μονάδεσ διότι οι ενζργειεσ τουσ διζπονται από τθν οικονομικι αρχι ι οικονομικό αξίωμα. Επιχείρθςθ είναι ο οικονομικόσ οργανιςμόσ που με τθν οργανωμζνθ και με κάποιο βακμό ζνταςθσ ριψοκίνδυνθ δράςθ ςτθν αγορά, με χριςθ προςϊπου, εξοπλιςμοφ και κεφαλαίων επιδιϊκει οικονομικό ςκοπό. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ και οδθγόσ τθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ που πραγματοποιείται με τθν παράγωγθ αγακϊν-υπθρεςιϊν που προορίηονται να καλφπτουν ανάγκεσ των καταναλωτϊν. Πςο μεγαλφτερο είναι το κζρδοσ τθσ τόςο πιο βζβαιθ κα είναι θ επιβίωςθ και ανάπτυξθ μακροχρόνια. Το κζρδοσ είναι θ κεμιτι επιδίωξθ κάκε επιχείρθςθσ που ςε γενικότερα πλαίςια μπορεί να είναι βελτίωςθ και επζκταςθ τθσ επιχείρθςθσ, θ απόκτθςθ ευκαιριϊν, θ ςφναψθ ευνοϊκϊν ςυμβάςεων ι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ. Θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ προχποκζτει ανάλθψθ κίνδυνων όπωσ επιχειρθματικϊν, αγοράσ, πιςτωτικϊν, ρευςτότθτασ, λειτουργικϊν κ.α. Το κζρδοσ αμείβει τθν ανάλθψθ αυτϊν των κίνδυνων. Θ επιχείρθςθ ζχει νομικι προςωπικότθτα, οικονομικι αυτοτζλεια(δικι τθσ περιουςία), δρα οργανωμζνα ςτθν αγορά, με ςκοπό το κζρδοσ που αμείβει τθν ανάλθψθ κίνδυνων και λειτουργεί εφαρμόηοντασ τθν οικονομικι αρχι δθλαδι τθν επιδίωξθ του μεγαλυτζρου εφικτοφ αποτελζςματοσ με τθ μικρότερθ δυνατι κυςία. Θ επιχείρθςθ λειτουργεί με το προςωπικό τθσ που αςχολείται ςτα επιμζρουσ τμιματα. Στθν απλι μορφι επιχείρθςθσ ζχουμε το τμιμα παράγωγθσ, διάκεςθσ και το τμιμα διοίκθςθσ. Άλλα τμιματα που αφοροφν ςφνκετεσ μορφζσ επιχειριςεων είναι εςωτερικοφ ελζγχου, λογιςτθρίου, μελετϊν, ζρευνασ και ανάπτυξθσ, διαφιμιςθσ, κακαριςμοφ αςφάλειασ νομικό προϊκθςθσ πωλιςεων, κλπ Θ επιχείρθςθ είναι τόςο πιο ολοκλθρωμζνθ ( ι κακετοποιθμζνθ) όςο περιςςότερο διεξάγει θ ίδια τισ λειτουργίεσ τθσ. Ρολλζσ φορζσ δεν είναι ςυμφζρουςα θ ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργίασ από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ και τθν ανακζτει ςε εξωτερικζσ επιχειριςεισ με ςυμβάςεισ ζργου (outsourcing) όπωσ κακαριςμόσ θλεκτρονικι υποςτιριξθ, νομικζσ υπθρεςίεσ, διαφιμιςθ, φφλαξθ-security, παραγωγι με <<φαςόν>>. 1 1 Λεκαράκου Κατερίνα, 2011, «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 1» Ακινα 9

10 Λειτουργικόσ κφκλοσ τθσ επιχείρθςθσ Στάδια - Τμιματα Οργανόγραμμα Θ επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα λαμβάνει ειςροζσ και ςυγχρόνωσ ενεργεί για να μεταςχθματίςει αυτζσ τισ ειςροζσ ςε εκροζσ. Κατά τθν διαδικαςία αυτι λαμβάνουν χϊρα ςτον επιχειρθςιακό χϊρο οριςμζνεσ ςυντονιςμζνεσ λειτουργίεσ, χωρίσ τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ δεν είναι δυνατό να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ τθσ. Θ λειτουργία ορίηεται ωσ μια εργαςία, ζνα ζργο που διακρίνεται από κάποιο άλλο, είναι μια εξειδικευμζνθ διαδικαςία. 2 Οι πζντε βαςικότερεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ είναι: Θ λειτουργία των προμθκειϊν. Θ λειτουργία των προμθκειϊν αςχολείται με τθν προμικεια των κατάλλθλων πρϊτων υλϊν (επιχειριςεισ παραγωγισ ) ι εμπορευμάτων (επιχειριςεισ λιανικισ πϊλθςθσ ) τον κατάλλθλο χρόνο και ςτθν καλφτερθ τιμι. Ρροχποκζτει ζρευνα αγοράσ για τον εντοπιςμό των κατάλλθλων πρϊτων υλϊν ι εμπορευμάτων, επιλογι προμθκευτϊν, διαπραγμάτευςθ τιμισ αγοράσ, τρόπο πλθρωμισ, όρουσ παράδοςθσ κά. Θ λειτουργία παραγωγισ. Ρεριλαμβάνει τθν μεκοδολογία παραγωγισ, τθν εγκατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο, τον ςχεδιαςμό του προϊόντοσ, τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ βάςει προτφπων, τον ζλεγχο των αποκεμάτων κ.τ.λ. Θ λειτουργία marketing. Θ λειτουργία του marketing αποτελεί τον ςυνδετικό κρίκο τθσ επιχείρθςθσ και του περιβάλλοντοσ. Θ λειτουργία αυτι φζρει βαςικά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ευκφνθσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ επιχείρθςθσ. Το marketing αςχολείται με τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του καταναλωτι, με ταυτόχρονθ επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ, κατευκφνει τα μζςα τθσ επιχείρθςθσ και επιβεβαιϊνει ςυνεχϊσ ότι ο καταναλωτισ είναι ικανοποιθμζνοσ. 3 Θ λειτουργία των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν. Για να πραγματοποιθκοφν και να αξιολογθκοφν οι δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ τθσ λειτουργίασ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν που αντικείμενό τθσ είναι οι χρθματαγορζσ μζςα και ζξω από τθν επιχείρθςθ. Οι ςπουδαιότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ λειτουργίασ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν είναι θ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, θ αξιολόγθςθ των προτεινόμενων επενδφςεων, θ 2 Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςάτου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 3 Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςατου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 10

11 ανεφρεςθ πθγϊν για τθν χρθματοδότθςθ εγκεκριμζνων επενδφςεων. Θ λειτουργία του προςωπικοφ. Θ λειτουργία του προςωπικοφ ζχει μεγάλθ ςθμαςία, αφοφ αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι ο άνκρωποσ, ο οποίοσ αποτελεί το βαςικότερο ςτοιχείο για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. Θ ζκταςθ των αρμοδιοτιτων τθσ λειτουργίασ προςωπικοφ αναφζρεται ςτθν πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ κακϊσ και ςτον εντοπιςμό των πθγϊν εξεφρεςισ του, ςτθν επιλογι του προςωπικοφ, ςτισ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, ςτθν αμοιβι του προςωπικοφ, ςτισ ςυνκικεσ και ϊρεσ εργαςίασ, ςτισ προαγωγζσ, μετακζςεισ κ.τ.λ. 4 Τμιματα επιχείρθςθσ. Σε μια επιχείρθςθ από τθν ςτιγμι που όλοι οι εργαηόμενοι γνωρίηουν ποιοσ είναι ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ, «οργάνωςθ» είναι θ διαδικαςία του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ μεταξφ ομάδων ι ατόμων και ο ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν τουσ με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ. Θ διαδικαςία τθσ οργάνωςθσ είναι ςχεδόν θ ίδια για όλα τα είδθ επιχειριςεων. Μόλισ διατυπωκοφν οι ςτόχοι και τα προγράμματα δράςθσ τθσ επιχείρθςθσ, θ διοίκθςθ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει τουσ απαραίτθτουσ φυςικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ και να προςδιορίςει τθ δομι τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ δομι τθσ οργάνωςθσ μιασ επιχείρθςθσ απεικονίηεται ςτο οργανόγραμμα που αποτελεί μια ςτατικι απεικόνιςθ των επικυμθτϊν ςχζςεων και δείχνει τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων τθσ εξουςίασ και τα κανάλια επικοινωνίασ. Με το οργανόγραμμα ο κακζνασ ξζρει τθν ακριβι κζςθ του ςτθν οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ, γνωρίηει ποιοι είναι οι προϊςτάμενοι του, ποιοι είναι οι υφιςτάμενοί του και με ποιουσ βρίςκεται ςτο ίδιο επίπεδο τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ. Το οργανόγραμμα αποτελεί τον κακρζπτθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςτατικότθτα του οργανογράμματοσ είναι βραχυπρόκεςμθ και διαρκεί μζχρι να υλοποιθκοφν τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα τθσ επιχείρθςθσ. Είναι πολφ πικανόν τα επόμενα προγράμματα να απαιτοφν τθν αναδιοργάνωςθ του οργανογράμματοσ. Από τθν ανάλυςθ του οργανογράμματοσ μιασ επιχείρθςθσ μπορεί κανείσ να αντιλθφκεί και ποιοσ είναι ο προςανατολιςμόσ τθσ ωσ προσ τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ τθσ. Τα βαςικά ςτάδια τθσ οργάνωςθσ είναι ο κακοριςμόσ του ζργου που πρζπει να εκτελεςτεί(προγραμματιςμόσ), θ λιψθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με το τι πρζπει να γίνει προκειμζνου να υλοποιθκεί ο ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ, ο προςδιοριςμόσ του είδουσ, του βακμοφ εμπειρίασ και του αρικμοφ των ατόμων που απαιτοφνται για το ςυγκεκριμζνο ζργο (ςτελζχωςθ), θ δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ οργανωτικισ δομισ(οργανόγραμμα) και τζλοσ ο ζλεγχοσ τθσ αποδοτικισ ολοκλιρωςθσ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. Τμθματοποίθςθ (διαχωριςμόσ επιχείρθςθσ ςε τμιματα) είναι θ ομαδοποίθςθ των εξειδικευμζνων δραςτθριοτιτων ςε λειτουργικζσ οργανωτικζσ μονάδεσ, προκειμζνου να επιτευχκοφν κατά τρόπο αποτελεςματικό οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ. Με τθν 4 Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςάτου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 11

12 ομαδοποίθςθ αυτι, θ οργανωτικι δομι τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να επεκτακεί απεριόριςτα. Θ μορφι τθσ τμθματοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα εξαρτθκεί από τθν υπάρχουςα κατάςταςθ, κακϊσ και από το τι πιςτεφουν τα διοικθτικά ςτελζχθ ότι αποτελεί τθν καλφτερθ μορφι τμθματοποίθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ. Οι βαςικότερεσ μορφζσ τμθματοποίθςθσ είναι Τμθματοποίθςθ βάςει των λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Τμθματοποίθςθ βάςει των ςταδίων επεξεργαςίασ των προϊόντων. Τμθματοποίθςθ με βάςθ τα προϊόντα ι τισ ςειρζσ προϊόντων Τμθματοποίθςθ βάςει των πελατϊν. Τμθματοποίθςθ βάςει των γεωγραφικϊν περιοχϊν Ζννοια λογιςτικισ Λογιςτικι είναι ο κλάδοσ των οικονομικϊν επιςτθμϊν που αςχολείται με τθν ςυςτθματικι ςυγκζντρωςθ, καταγραφι, επεξεργαςία των ςυναλλαγϊν - οικονομικϊν μεταβολϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων και παρουςίαςι τουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Θ Λογιςτικι είναι μια τεχνικι με τθν οποία καταγράφονται και αναλφονται οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ και δίνονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ηωι τθσ. Το Αμερικανικό Λνςτιτοφτο των Δθμόςιων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) ορίηει ότι «Λογιςτικι είναι θ επιςτιμθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και ςυςτθματικισ κατάταξθσ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν και γεγονότων αλλά και θ τεχνικι τθσ ςυνοπτικισ απόδοςθσ, ανάλυςθσ και ερμθνείασ τουσ όπωσ και θ τεχνικι τθσ παροχισ πλθροφοριϊν επί των αποτελεςμάτων δράςθσ για τθ λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων». Ο Μπαμπινιϊτθσ ςτο λεξικό αναφζρει ότι «Λογιςτικι είναι ο επιςτθμονικόσ κλάδοσ και θ αντίςτοιχθ τεχνικι καταγραφισ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ μιασ επιχείρθςθσ, με ςκοπό τον ζλεγχο και τθν καλφτερθ διαχείριςι τθσ». Θ λζξθ λογιςτικι προζρχεται από το ριμα «λογίηομαι» που ςθμαίνει «υπολογίηω αρικμθτικά μεγζκθ, μετρϊ». Θ λογιςτικι τθρείται από όλουσ τουσ οικονομικοφσ οργανιςμοφσ - οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τουσ, το αντικείμενο δράςθσ τουσ και τθ νομικι τουσ μορφι. Επειδι με τθ λογιςτικι καταγράφονται OL μεταβολζσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων κατ' αξία λζγεται Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι. 5 Νεγκάκθσ Χριςτοσ, 2012, «Λογιςτικι Εταιριϊν κεωρία και πράξθ» Κεσ/νίκθ, Εκδόςεισ ςοφία 12

13 1.2.1 Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ λογιςτικισ Δείγματα λογιςτικϊν ςθμειϊςεων υπάρχουν από τθν αρχαιότθτα. Στθν ιςτορία τθσ λογιςτικισ ο κϊδικασ Χαμουραμπί (6 0σ βαςιλιάσ τθσ Βαβυλϊνασ) κεωρείται το πολυτιμότερο βιβλίο τθσ αρχαιότθτασ και φυλάςςεται ςτο Μουςείο του Λοφβρου. Στον κϊδικα αναφζρονται νομικά και οικονομικά κζματα και θ χρονολογία του τοποκετείται ςτο 1800 π.χ. Θ τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων με τθ διπλογραφικι μζκοδο πρωτοεμφανίςτθκε ςτθ Γζνοβα το ζτοσ 1340 από τον Massacre ςτισ επιχειριςεισ του. Θ γνϊςθ τθσ λογιςτικισ μεταφερόταν από γενιά ςε γενιά μζχρι το 1494 που ο Λταλόσ μοναχόσ Luca Piccolo ζγραφε ζνα λογιςτικό ςφγγραμμα για τθν τεχνικι τθσ δυγραφίασ που μεταφράςτθκε κατά τον πρϊτο αιϊνα από τθν ζκδοςι του ςε πζντε γλϊςςεσ. Το ζργο του ςυνεχίςτθκε με ςυγγράμματα άλλων Λταλϊν και ζτςι διαδόκθκε ςε όλθ τθν Ευρϊπθ θ διπλογραφικι μζκοδοσ με τθν ονομαςία «Λταλικι Λογιςτικι». Το ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα αναπτφχκθκε το Θ λογιςτικι ζγινε απαραίτθτθ γιατί εξυπθρετοφςε τισ οικονομικζσ μονάδεσ και άρχιςε θ ςυςτθματικι διδαςκαλία τθσ. Από τθν Αρχαία Ελλάδα ζχουν ςωκεί δείγματα από τα οποία προκφπτει όθ οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ τθροφςαν λογαριαςμοφσ για τουσ φόρουσ που ειςζπρατταν και υπιρχε ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ του δθμοςίου χριματοσ. Στθν Ελλάδα θ διπλογραφία εφαρμόςτθκε ςτα τζλθ του 17 ου αιϊνα. Το πρϊτο βιβλίο Λογιςτικισ εκδόκθκε το 1831 ςτθν Αίγινα από τον Σ. Ραπά με τίτλο «Εγχειρίδιο Διπλογραφίασ (ςφντομοσ διδαςκαλία)» και από το 1855 διδάχκθκε ςε Εμπορικζσ ςχολζσ. Θ πρϊτθ πανεπιςτθμιακι ςχολι που υιοκζτθςε τθ διδαςκαλία τθσ Λογιςτικισ από το 1925 ιταν θ πρϊθν ΑΣΟΕΕ (νυν Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν). Θ λογιςτικι επιςτιμθ εξελίςςεται ταχφτατα, με τθ βοικεια και τθσ πλθροφορικισ και είναι διαρκϊσ περιςςότερο ςε κζςθ να απεικονίηει αρτιότερα τθν οικονομικι κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ τθσ επιχείρθςθσ Σκοπόσ τθσ λογιςτικισ Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ λογιςτικισ είναι θ παροχι χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν για τθν οικονομικι ηωι τθσ επιχείρθςθσ ςτθ διοίκθςθ και ςε τρίτουσ. Για να ολοκλθρωκεί ο βαςικόσ-ςκοπόσ υπάρχουν διάφορα ςτάδια. Ειδικότερα: Α) Θ απεικόνιςθ τθσ περιουςιακισ ςυγκρότθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι (όπωσ 31/12/ΧΧ). Αυτι πραγματοποιείται με τθ ςφνταξθ τθσ απογραφισ και του ιςολογιςμοφ. Β) Θ παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων. Αυτι πραγματοποιείται με τθ λογιςτικι καταχϊριςθ των γεγονότων και τθ χρθςιμοποίθςθ των λογαριαςμϊν. Θ καταχϊριςθ των γεγονότων γίνεται με βάςθ κάποια 6 Λεκαράκου Κατερίνα, 2011, «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 1» Ακινα 82

14 δικαιολογθτικά που μπορεί να είναι εςωτερικά (μιςκοδοτικι κατάςταςθ) ι εξωτερικά (τιμολόγια πωλιςεωσ). Οι λογαριαςμοί είναι αναλυτικοί πίνακεσ ςτουσ οποίουσ παρακολουκοφνται οι μεταβολζσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ κατά χρονολογικι ςειρά. Γ) Ο προςδιοριςμόσ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ ςε μια χρονικι περίοδο (ενόσ ζτουσ). Αυτόσ πραγματοποιείται με ςυςχζτιςθ των εςόδων - εξόδων με τθ βοικεια λογαριαςμϊν. Δ) Το ςτάδιο του ελζγχου (ςυνεχοφσ ι περιοδικοφ ελζγχου). Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ελζγχου είναι θ προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και θ διαςφάλιςθ ότι όλα λειτουργοφν, όπωσ προ βλζπεται. Με τον ζλεγχο διαπιςτϊνεται αν θ επιχείρθςθ χρθςιμοποίθςε αποτελεςματικά τουσ πόρουσ τθσ (μθχανιματα, χριματα, τεχνογνωςία, πλθροφορίεσ) για να πετφχει τον αντικειμενικό ςκοπό τθσ. Τα χαρακτθριςτικά ελζγχου εξαρτϊνται από οριςμζνουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι το μζγεκοσ, θ οργανωτικι και λογιςτικι διάρκρωςθ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Ο ζλεγχοσ μπορεί να είναι προλθπτικόσ (για να αποφευχκοφν λάκθ ι παραλείψεισ) ι καταςταλτικόσ (για να διορκωκοφν λάκθ και να καταλογιςτοφν ευκφνεσ ςτουσ υπεφκυνουσ). Ε) Το ςτάδιο τθσ ςυγκζντρωςθσ, ανάλυςθσ και αξιοποίθςθσ ςτατιςτικϊν δεδομζνων για τθν διαχρονικι πορεία τθσ οικονομικισ ηωισ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων θ οποία μπορεί να γίνει από ςτελζχθ τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ ι από τρίτουσ εξωτερικοφσ αναλυτζσ. Τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ για να εκτιμιςουν τθ βιωςιμότθτα, τθ ρευςτότθτα, τθν αποδοτικότθτα, το μερίδιο αγοράσ ςτο χϊρο και τρόπουσ αφξθςισ του, τθν οικονομικι εξζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ, τρόπουσ αφξθςθσ του κζρδουσ κ.α. ΟΛ τρίτοι εξωτερικοί αναλυτζσ ενδιαφζρονται για τθν πορεία τθσ, για διαφορετικοφσ Λόγουσ ο κάκε ζνασ, γιατί είναι : Υποψιφιοι επενδυτζσ, μζτοχοι, Ανταγωνιςτζσ, Επαγγελματικζσ οργανϊςεισ - ςωματεία, Ρελάτεσ, Ρρομθκευτζσ, Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (τράπεηεσ με ςκοπό χοριγθςθ δανείων ι άλλεσ οικονομικζσ διευκολφνςεισ), Δθμόςιο, Επιμελθτιρια, Στελζχθ επιχειριςεων, Αναλυτζσ Διαχειριςτικι περίοδοσ Το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ τθσ επιχείρθςθσ για τθν επίτευξθ του κζρδουσ υπολογίηεται μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα το οποίο λζγεται διαχειριςτικι χριςθ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυντάςςονται ανά ζτοσ (12 μινεσ). Το διάςτθμα των 12 μθνϊν ονομάηεται διαχειριςτικι περίοδοσ ι διαχειριςτικι χριςθ ι λογιςτικι χριςθ. Ο επιτθδευματίασ που τθρεί βιβλία Β κατθγορίασ κλείνει διαχειριςτικι περίοδο ςασ 31/12 κάκε ζτουσ επιτθδευματίασ που τθρεί βιβλία Γ κατθγορίασ, ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ να κλείνει διαχειριςτικι περίοδο ςτισ 30/6 ι 31/12 κάκε ζτουσ. Θ διαχειριςτικι περίοδοσ πρζπει να είναι ςτακερι κάκε χρόνο για να είναι ςυγκρίςιμα τα οικονομικά μεγζκθ τθσ επιχείρθςθσ και τα αποτελζςματα των χριςεων μεταξφ τουσ. Θ διαχειριςτικι περίοδοσ μπορεί να είναι μικρότερθ των δϊδεκα μθνϊν 7 Λεκαράκου Κατερίνα, 2011, «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 1» Ακινα 83

15 -εάν θ επιχείρθςθ ιδρφεται ςτθ διάρκεια του ζτουσ -εάν θ επιχείρθςθ ςταματά τθ λειτουργία τθσ ςτθ διάρκεια του ζτουσ (λόγω διάλυςθσ, ςυγχϊνευςθσ κ.λπ.). Κατ' εξαίρεςθ, για τον επιτθδευματία που τθρεί βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ, θ διαχειριςτικι περίοδοσ ζναρξθσ μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα των δϊδεκα μθνϊν, όχι όμωσ μεγαλφτερο των είκοςι τεςςάρων μθνϊν. Αλλαγι του χρόνου λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου με μείωςθ ι αφξθςθ του χρόνου των δϊδεκα μθνϊν επιτρζπεται, εφόςον υπάρχουν ειδικοί λόγοι που τθν επιβάλλουν. Για τθν αλλαγι αυτι απαιτείται ζγκριςθ του προϊςταμζνου τθσ Δθμόςιασ Οικονομικισ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι αίτθςθ του επιτθδευματία, που υποβάλλεται το αργότερο ζνα μινα πριν από τθ λιξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου τθσ οποίασ ηθτείται θ επιμικυνςθ ι ζνα μινα πριν από τθν αιτοφμενθ λιξθ τθσ υπό ςφντμθςθ διαχειριςτικισ περιόδου. Κατ' εξαίρεςθ για τθν αλλαγι για πρϊτθ φορά του χρόνου λιξθσ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου από τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ δεν απαιτείται ζγκριςθ του προϊςταμζνου τθσ ΔΟΥ, αλλά θ υποβολι ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ που υποβάλλεται ςτισ πιο πάνω προκεςμίεσ. Θ αίτθςθ ι θ γνωςτοποίθςθ που υποβάλλεται εκπρόκεςμα κεωρείται ότι δεν ζχει υποβλθκεί. Θ διαχειριςτικι περίοδοσ των νομικϊν προςϊπων που τίκενται ςε εκκακάριςθ, για οποιοδιποτε λόγο, αρχίηει από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εκκακάριςθσ και λιγει με τθν ολοκλιρωςι τθσ. 8 8 Λεκαράκου Κατερίνα, 2011, «Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι 1» Ακινα 84

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ:2 ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΤΑΙΙΕΣ 85

17 2.1 Ειςαγωγι ςτισ εταιρίεσ Εταιρεία είναι οποιαδιποτε ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων προσ επίτευξθ κάποιου κοινοφ ςκοποφ. Γι αυτό και θ εταιρεία δεν ζχει πάντα κερδοςκοπικό χαρακτιρα, αλλά μπορεί να είναι φιλανκρωπικοφ, πολιτικοφ, κρθςκευτικοφ, ι άλλου ςκοποφ. Στθν εταιρία ςυμμετζχουν δφο ι περιςςότεροι ςυμβαλλόμενοι. Με τθν ίδρυςθ μιασ εταιρείασ γίνεται ο ςυνδυαςμόσ των πόρων των ςυμβαλλόμενων ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ, κάτι που το κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν κα μποροφςε ι κα απαιτοφςε δυςανάλογα μεγάλο κόπο για να το πραγματοποιιςει μόνο του. Συμφϊνα με τον Αςτικό Κϊδικα εταιρία είναι θ αμφοτεροβαρισ ςφμβαςθ με τθν όποια δυο θ περιςςότερα πρόςωπα αναλαμβάνουν μεταξφ τουσ τθν υποχρζωςθ να επιδιϊξουν ζνα κοινό ςκοπό, καταβάλλοντασ ίςεσ αν δεν ζχει οριςτεί διαφορετικά, προσ το μζγεκοσ ειςφορζσ. Θ κάκε εταιρεία όμωσ μπορεί να επιδιϊξει τον ςκοπό για τον οποίο ζχει ςυςτακεί, εφ όςον περιβλθκεί τον ςυγκεκριμζνο τφπο που κακορίηεται από το νόμο και που κατά κανόνα εξαρτάται από τον ςκοπό αυτό. Εφ όςον, δθλαδι, ο ςκοπόσ τθσ είναι εμπορικόσ, δεν μπορεί να τον επιδιϊξει παρά μόνο εφ όςον λάβει μια από τισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ των εμπορικϊν εταιριϊν που κακορίηει ο νόμοσ, αφοφ βεβαίωσ προθγουμζνωσ τθριςει όλεσ τισ διατυπϊςεισ και τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται. Ωσ εμπορικόσ ςκοπόσ κεωρείται κάκε δραςτθριότθτα που μπορεί να προςδϊςει τθν ιδιότθτα του εμπόρου ς αυτόν που τθν αςκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εμπορικοφ νόμου Διακρίςεισ εταιριϊν Οι εµπορικζσ εταιρείεσ λοιπόν διακρίνονται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ, µε κριτιριο το βαςικό ςτοιχείο που επικρατεί και κακορίηει τθν εταιρικι ςχζςθ, ςτοιχείο που είναι, άλλοτε τα πρόςωπα των εταίρων και άλλοτε το κεφάλαιο Στισ προςωπικζσ εταιρίεσ, ςτισ οποίεσ προζχει το λεγόμενο προςωπικό ςτοιχείο, θ προςωπικότθτα των εταίρων, ςτο οποίο κυρίωσ ςτθρίηεται θ όλθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των και το οποίο αποτελεί τθν κφρια εγγφθςθ των πιςτωτϊν. Στισ κεφαλαιουχικζσ ι κεφαλαιακζσ εταιρίεσ, ςτισ οποίεσ κυρίαρχο ςτοιχείο είναι το κεφάλαιο που ζχει ςυγκεντρωκεί τόςο από τισ ειςφορζσ των εταίρων όςο και από τα µθ διανεμθκζντα κζρδθ (αποκεματικά), το προςωπικό ςτοιχείο ςτισ εταιρίεσ αυτζσ είναι ουςιαςτικά ανφπαρκτο και θ επιχειρθςιακι βαρφτθτα κάκε εταίρου προςδιορίηεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο κεφάλαιο. 9 «Σθμειϊςεισ Λογιςτικισ Εταιριϊν» κακθγιτριασ Χατηάκθ Μαρίασ Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςατου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 86

18 Στισ μικτζσ εταιρίεσ, που αποτελοφν ενδιάμεςεσ μορφζσ μεταξφ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν για να καλφψουν κάποιεσ μορφζσ επιχειρθςιακισ ςυγκροτιςεωσ ςτισ οποίεσ το προςωπικό ςτοιχείο είναι ςκόπιμο να ςυνυπάρχει µε το κεφαλαιουχικό Είδθ εταιριϊν Θ Ελλθνικι νομοκεςία αναφζρει τουσ ακόλουκουσ εταιρικοφσ τφπουσ : 1. Ρροςωπικζσ εταιρίεσ: Είναι εκείνεσ ςτισ οποίεσ θ επιδίωξθ του εταιρικοφ ςκοποφ ςτθρίηεται ςτθν προςωπικι ςυμβολι των εταίρων, λόγω αυτοφ απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ του εταιρικοφ µμεριδίου. Οι µμεταβολζσ ςτα πρόςωπα των εταίρων (κάνατο, πτϊχευςθ, απαγόρευςθ) επιφζρουν λφςθ τθσ εταιρείασ, εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί το αντίκετο. Στισ αποφάςεισ που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψθφία. Για τθ ςφςταςθ προςωπικισ εταιρείασ δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιςτο ποςό κεφαλαίου. Ρροςωπικζσ εταιρίεσ είναι θ Ομόρρυκμθ Εταιρία θ Ετερόρρυκμθ Εταιρία και θ Αφανισ ι Συμμετοχικι Εταιρία. Ομόρρυκμθ εταιρία (άρκρα 19, επόμενα Α.Ε Εμπορικοφ Νόμου). Απλι ετερόρρυκμοι εταιρία (άρκρα 19,23 επόμενα Εμπορικοφ Νόμου). Αφανισ ι μετοχικι ι ςυμμετοχικι εταιρία (άρκρα Εμπορικοφ Νόμου). 2. Κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ: Είναι οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ κυρίαρχο ςτοιχείο είναι το κεφάλαιο που ζχει ςυγκεντρωκεί τόςο από τισ ειςφορζσ των εταίρων όςο και από τα αδιανζµθτα κζρδθ και αποκεµατικά. Αντίκετα µε τισ προςωπικζσ, οι εταίροι δεν µμετζχουν ςτθ διοίκθςθ (εκτόσ αν ζχουν εκλεγεί από τθ γενικι ςυνζλευςθ), οφτε ζχουν προςωπικι ευκφνθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ. Θ µμεταβίβαςθ τθσ εταιρικισ ιδιότθτασ είναι ελεφκερθ και οι µμεταβολζσ ςτα πρόςωπα των εταίρων επιφζρουν τθ λφςθ τθσ εταιρείασ. Οι αποφάςεισ παίρνονται µε πλειοψθφία θ οποία εξαρτάται από τθ ςυμμετοχι του κάκε μζτοχου ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ. κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ είναι θ Ανϊνυμθ εταιρία και θ Ε.Ε με μετοχζσ. Ανϊνυµθ εταιρία (άρκρα 19,29-37,40,45 Εµπορικοφ Νόµου, ο Κωδικοποιθμζνοσ Νόµοσ 2190/20 «περί ανωνφµων εταιριϊν» και διάφοροι άλλοι νόµοι που αναφζρονται και ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ανωνφµων εταιριϊν, όπωσ ο Νόµοσ 5076/31 «περί τραπεηικϊν Α.Ε.», το Ν.. 608/70 «περί εταιριϊν επενδφςεων-χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων» κ.λπ.). 3. Μικτζσ εταιρίεσ: Είναι οι εταιρείεσ οι οποίεσ αποτελοφν ενδιάμεςεσ µορφζσ μεταξφ προςωπικϊν και κεφαλαιουχικϊν, τζτοιεσ είναι θ ΕΡΕ και ο Συνεταιριςμόσ. 10 Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςατου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 87

19 Εταιρία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Νόµοσ 3190/55). Ετερόρρυκμοι εταιρία κατά µμετοχζσ (άρκρα 38 Ε.Ν. και 50α Νόµου 3190/55, που προςτζκθκε µε το άρκρο 16 του Ρ.. 419/86). 4. Ιδιόρρυκμεσ Εταιρίεσ: Συμπλοιοκτθςία (άρκρα Κϊδικα Λδιωτικοφ Ναυτικοφ ικαίου). Ναυτικι εταιρία (Νόµοσ 959/79). Συνεταιριςµόσ ι ςυνεργατικι εταιρία (Νόµοσ 602/15). Κοινοπραξία (άρκρο 2 Κ.Β.Σ., δθλαδι Ρ.. 186/92 και άλλεσ διατάξεισ). Θ κοινοπραξία δεν αναφζρεται από το νόµο ρθτά ωσ ζνα είδοσ εταιρίασ. Αλλά ζχει πολλά κοινά ςθµεία µε τισ προςωπικζσ εταιρίεσ, κυρίωσ από λογιςτικισ και φορολογικισ άποψθσ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το εµπορικό δίκαιο τθσ χϊρασ µασ προβλζπει τουσ παραπάνω εταιρικοφσ τφπουσ κατά τρόπο περιοριςτικό. εν είναι δυνατόν, δθλαδι, να ςυςτακεί εταιρία θ οποία να περιβλθκεί ζναν άλλο νοµικό τφπο διαφορετικό από τουσ παραπάνω τουσ οποίουσ ρθτά προβλζπει θ νοµοκεςία µασ. Είναι, βζβαια, δυνατόν µζςα ςτα ευρφτερα κεςµικά πλαίςια που κακορίηουν τουσ τφπουσ των εταιριϊν, να δθµιουργθκοφν, µε ειδικοφσ νόµουσ, ειδικοί τφποι, όπωσ π.χ. οι προςωπικζσ εταιρίεσ του Ρ.. 326/1994 κακϊσ και οι διάφοροι τφποι ανωνφµων εταιριϊν (τραπεηικζσ, αςφαλιςτικζσ, επενδφςεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων, χρθµατιςτθριακζσ, θ ναυτικι εταιρία Νόµου 959/1979, ποδοςφαιρικζσ, χρθµατοδοτικισ µίςκωςθσ, κ.α.). Κάκε εταιρία που περιβάλλεται οποιονδιποτε από τουσ προβλεπόµενουσ τφπουσ, εκτόσ από τθν αφανι εταιρία και τθ ςυµπλοιοκτθςία, αποκτά νοµικι προςωπικότθτα και κακίςταται νοµικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου. Θ εταιρία ζτςι αποτελεί ζνα αυτοτελζσ πρόςωπο, ανεξάρτθτο από τουσ εταίρουσ, που ζχει δικι του δικαιοπρακτικι ικανότθτα, είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεϊςεων, ενεργεί µε δικό του όνοµα (επωνυµία), κατευκφνει τθ δραςτθριότθτά του από ζνα ςυγκεκριµζνο τόπο (ζδρα) που αποτελεί το ανάλογο τθσ κατοικίασ των φυςικϊν προςϊπων και αποκτά ικαγζνεια, θ οποία προςδιορίηεται από τον τόπο τθσ ζδρασ. Ζτςι, κάκε εταιρία που εδρεφει ςτθν Ελλάδα κεωρείται ότι ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια Βαςικά ςτοιχεία εμπορικϊν εταιριϊν Ατομικι επιχείρθςθ 11 «Σθμειϊςεισ Λογιςτικισ Εταιριϊν» κακθγιτριασ Χατηάκθ Μαρίασ Νεγκάκθσ Χριςτοσ, 2012, «Λογιςτικι Εταιριϊν κεωρία και πράξθ» Κεσ/νίκθ, Εκδόςεισ ςοφία 88

20 Είναι θ πιο διαδεδομζνθ μορφι επιχείρθςθσ και είναι ουςιαςτικά αυτι που ταυτίηεται με το πρόςωπο του επιχειρθματία. Θ επιχείρθςθ αυτισ τθσ μορφισ ζχει περιοριςμζνα ζξοδα ίδρυςθσ, οργάνωςθσ και διοίκθςθσ και αφινει μεγαλφτερα περικϊρια ευελιξίασ και δυνατότθτασ άμεςθσ λιψθσ και εκτζλεςθσ των αποφάςεων ςτον επιχειρθματία. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, αυτι θ μορφι επιχείρθςθσ ενδείκνυται για μικρομεςαίεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ, που χαρακτθρίηονται από τθν ανάγκθ γριγορθσ προςαρμογισ ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ κακϊσ και για αγροτικζσ ι βιοτεχνικζσ επιχειριςεισ όπου θ δυνατότθτα προςωπικισ επίβλεψθσ ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτο μζγεκοσ τθσ παραγωγισ, ςτθν επιλογι των μεκόδων παραγωγισ κ.α. κρίνεται αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. Τα μειονεκτιματα τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ είναι ότι αυτι ζχει μικρι οικονομικι επιφάνεια και περιοριςμζνθ πιςτωτικι ικανότθτα Ομόρρυκμθ εταιρία (Ο.Ε) Για τθν ίδρυςθ μιασ ομόρρυκμθσ εταιρείασ πρζπει να ςυμπράξουν τουλάχιςτον δφο μζρθ που υποχρεοφνται αμοιβαίωσ ςτθν επιδίωξθ κοινοφ εμπορικοφ ςκοποφ και ευκφνονται, προςωπικά, απεριόριςτα και εισ ολοκλιρου για όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ(άρκρο 741, Αςτικοφ Κϊδικα). Τα ιδρυτικά μζλθ τθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ μπορεί να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Τα φυςικά πρόςωπα πρζπει να ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3 του Ν. 1329/83). Συμμετοχι ανθλίκου ςτθν ίδρυςθ προςωπικισ εταιρείασ επιτρζπεται μόνο κατόπιν δικαςτικισ άδειασ. Για τθν ςφςταςθ τθσ ομόρρυκμθσ εταιρίασ, ο νόμοσ απαιτεί τθν ςφνταξθ και δθμοςίευςθ του καταςτατικοφ, το οποίο μπορεί να είναι δθμόςιο ι ιδιωτικό. Το καταςτατικό αποτελεί το ζγγραφο τθσ ςυςτάςεωσ τθσ εταιρείασ αλλά επίςθσ προδιαγράφει και όλα τα βαςικά κζματα που αφοροφν ςτισ ςχζςεισ των μετόχων, ςτθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ, ςε κζματα που αφοροφν τθ διάρκεια ηωισ τθσ αλλά και τθ διάλυςθ τθσ. Το καταςτατικό υπογράφεται από όλουσ τουσ εταίρουσ και δεν χρειάηεται να ςυνταχκεί από ι να υπογραφεί ςε ςυμβολαιογράφο. Ειδικότερα χαρακτθριςτικά, τα οποία παρουςιάηει θ ομόρρυκμθ είναι: Α) Είναι εμπορικι εταιρία κατά το ουςιαςτικό ςφςτθμα, δθλαδι ο ςκοπόσ τθσ ςυνίςταται ςτθν διενζργεια εμπορικϊν πράξεων. Β) Θ εταιρικι περιουςία και είναι φορζασ εμπορικισ εταιρίασ. Γ) Ζχει πάντοτε νομικι προςωπικότθτα, με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που 12 Νεγκάκθσ Χριςτοσ, 2012, «Λογιςτικι Εταιριϊν κεωρία και πράξθ» Κεσ/νίκθ, Εκδόςεισ ςοφία Σαρςζντθ Βαςίλειοσ- Ραπαναςταςατου Αναςτάςιοσ, 2002, «Λογιςτικι Εταιριϊν» Ακινα, εκδόςεισ Σταμοφλθ 89

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία

Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Δθμόςιεσ χζςεισ και Ολοκλθρωμζνθ Επικοινωνία Ενότθτα # 2: Η Οργάνωςθ των Δθμοςίων Σχζςεων Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Σμιμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρθματοδότθςθ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ www.dap-papei.gr Σμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Facebook : ode-papei info+news Ελεγκτική είναι ο κλάδοσ τθσ οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα