ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη Αρ. Πρωτ.: 3017 Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γιώργος Στεριανός Ανδριανή ιαγουµά Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΘΕΜΑ: «ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). 4. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247). 1

2 5. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 7. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 8. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/89832/2182/ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 10. Την Υ.Α ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/110350/9160/ για την 1 η τρο ο οίηση της Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΜΤΕ/89832/2182/ Την υ. αριθµ. 4157/ Α όφαση της Γενικής Γραµµατέως Βορείου Αιγαίου για ένταξη του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» στο Ε ιχειρησιακό ρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ». 12. Την υ. αριθµ. 3793/ Α όφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την 1 η τρο ο οίηση της ανωτέρω ράξης. 13. Την υ. αριθµ.4454/ Α όφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την 2 η τρο ο οίηση της ανωτέρω ράξης. 14. Το Π..16/1980(ΦΕΚ 8/Α /1980) και Π.. 733/1980(ΦΕΚ 183/Α /1980) ό ως συµ ληρώθηκαν µε το Π.. 74/1985(ΦΕΚ/26/Α /1985) και ισχύουν και η ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/2004(ΦΕΚ 70/Β /2004) Α όφαση του Υ ουργού Πολιτισµού για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών. 15. Τη Σ.Α.Ε. 2010ΣΕ µε την ο οία εγγράφεται το έργο στο Π..Ε. του Ε0148 µε τον κωδικό MIS Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98) Α οφασίζουµε: 1. Την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: : «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», εκτιµώµενου συνολικού κόστους δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενήντα οκτώ και είκοσι λε τών (14.958,20 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις της ράξης: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό ρόγραµµα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » της Περιφέρειας 2

3 Βορείου Αιγαίου µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2010ΣΕ ΣΑΕ0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και α ό το Ελληνικό ηµόσιο. 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α και Β αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι την και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Η αρούσα α όφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκα έντε (15) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Η Προϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου Μαρία Τα ανλή - ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακολουθά Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ροδιαγραφές Παράρτηµα Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ / Η Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου ροκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». 1) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού - Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Βουρνάζων 19 Το οθεσία / Πόλη: Μυτιλήνη Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Σύµβαση εργασιών. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τό ος αροχής εργασιών: Το διατηρητέο κτήριο λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου, ε ί αρόδου ε ί της κεντρικής οδού της αγοράς του οικισµού της Μήθυµνας. 5) Τίτλος: Πρόχειρος Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». Το αντικείµενο της ροµήθειας και των εργασιών εριλαµβάνει τα ακόλουθα: (α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (α.1) Προµήθεια Εγκατάστασης θέρµανσης-κλιµατισµού (σύµφωνα µε τη µελέτη), ό ου εριλαµβάνονται: Κλιµατιστική µονάδα αέρος-στοιχείου, α ευθείας εκτόνωσης καναλάτη Εσωτερική µονάδας στοιχείου α ευθείας εκτόνωσης, τύ ου κασέτας ψευδοροφής. Αεραγωγοί Μόνωση αεραγωγών 4

5 Ανεµιστήρας εξαερισµού Τάµ ερ µε σερβοµηχανισµούς (α.2) Προµήθεια εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) (σύµφωνα µε τη µελέτη), ό ου εριλαµβάνονται: Κεντρικής µονάδα συναγερµού 8-16 Ζωνών Σειρήνα Μ αταρίες Τηλεφωνητής Ανιχνευτής κίνησης Μονάδα ε ικοινωνίας GSM είκτης ασυρµάτων 4 καναλιών Μαγνητικές ε αφές ασύρµατες (α.3) Προµήθεια συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού (σύµφωνα µε τη µελέτη), ό ου εριλαµβάνονται: Κεντρική µονάδα υρανίχνευσης 2 ζωνών Μ ουτόν Φαροσειρήνα (β) ΕΡΓΑΣΙΑ (β.1) Εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού (σύµφωνα µε την µελέτη) (β.2) Εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού (σύµφωνα µε τη µελέτη) (β.3) Εγκατάσταση συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού (σύµφωνα µε την µελέτη) 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της µέχρι και τη λήξη του έργου η ο οία ροβλέ εται στις ) ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α -Β ) καθώς και την σχετική µελέτη (τεχνική εριγραφή και σχέδια) α ό τα Γραφεία της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, υ εύθυνος κ. Γεώργιος Στεριανός, τηλ , fax : (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ιακήρυξη δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 9) Ο ροϋ ολογισµός της σύµβασης είναι έως του οσού των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έντε ευρώ (12.895,00 ), ήτοι δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενήντα οκτώ και είκοσι λε τών (14.958,20 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (16%). 10) Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, υ όψη κου Γεωργίου Στεριανού, µέχρι την ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα γίνει στην Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, στις , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και µ ορούν να αρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το ε ιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου: - ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των αρα άνω ροσώ ων και Για ενώσεις : δεν α αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή της ροσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφοράς. 13) Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι έως και την λήξη του έργου η ο οία εκτιµάται στις ) Οι ληρωµές στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιούνται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου αραλαβής της Ε ιτρο ής 5

6 Παραλαβής, βάσει των τελικών ε ιµετρήσεων ου θα γίνουν α ό τον ε ιβλέ οντα µηχανικό και τον ανάδοχο ύστερα α ό έγκριση της ροϊσταµένης αρχής. 15) H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ του Υ ουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού / Γενική /νση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων / Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί α ό τις ιστώσεις του έργου: : «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2010ΣΕ ΣΑΕ: Ε0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό Κοινοτικούς και Εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ». 16) Προσφυγές και ενστάσεις υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ροθεσµίες ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υ οβολή ενστάσεων και ροσφυγών αρέχονται α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, τηλ , fax : , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η Προϊσταµένη της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε. Βορείου Αιγαίου Μαρία Τα ανλή - ανιά ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΧΑΜΑΜ) ΣΤΗ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ». Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ε.Σ.Π.Α. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) στο λαίσιο του Ε.Π. Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ροµήθειας ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΆΡΘΡΟ 6 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 7 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 8 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 10 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 11 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 12 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 8

9 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις ό ως τρο ο οιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ροµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». Όλες οι αρα άνω ροµήθειες και εργασίες εριγράφονται στο Παράρτηµα Α, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ενήντα οκτώ και είκοσι λε τών (14.958,20 ) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών», ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2010ΣΕ ΣΑΕ: Ε0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό Κοινοτικούς και Εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου ». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων αραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής: Υ ουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων - Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου είναι τα ακόλουθα: 9

10 ιεύθυνση: Βουρνάζων 19 Το οθεσία / Πόλη: Μυτιλήνη Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξη δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 5 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την , ηµέρα Πέµ τη και ώρα Ελλάδος 15: Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όµως µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως και την λήξη του έργου η ο οία εκτιµάται στις ΆΡΘΡΟ 6 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Οι ροσφορές θα είναι καθαρογραµµένες στο συνηµµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς (Παράρτηµα Β της αρούσας). 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 4. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 5. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 10

11 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης: 3017 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΧΑΜΑΜ) ΣΤΗ ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ». Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: και ώρα 10:30 Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται α ό ε ιστολή, η ο οία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην ο οία θα ρέ ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ου υ οβάλλει την ροσφορά. Η συνοδευτική ε ιστολή α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία. Στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται: Τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της αρούσας. Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 και στο Παράρτηµα Α της αρούσας ροκήρυξης. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας ροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 5 του αρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 7 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά: 11

12 1. Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει στην ο οία: - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της επιχείρησής τους για συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµόσιου. ΆΡΘΡΟ 8 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει: Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ό ως ισχύει στην ο οία δηλώνεται ότι: i) διαθέτει ε άρκεια εξο λισµού για την εκτέλεση της ροµήθειας και των εργασιών εγκατάστασης ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας και στη σχετική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων ii) iii) iv) διαθέτει ε αρκή εµ ειρία για την εκτέλεση των εργασιών ό ως αυτές εριγράφονται στο αράρτηµα Α της αρούσας και στη σχετική µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την αντα όκριση του στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης. εγγυάται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης την ροσφερόµενη οιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την ο οία ροορίζονται και γενικά την αντα όκρισή τους στις τεχνικές α αιτήσεις τις διακήρυξης. v) όλα τα µέρη των ροσφερόµενων υλικών είναι καινούργια και αµεταχείριστα. vi) vii) η Υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να εξετάσει την ικανότητα ως ρος την εκτέλεση των εριγραφόµενων στην διακήρυξη εργασιών του συνεργείου του µειοδότη, αντί οινής διακο ής των εργασιών και κήρυξης του µειοδότη ως έκ τωτου. η ροσφορά ισχύει µέχρι το τέλος του έργου, το ο οίο ροβλέ εται στις , µε δικαίωµα α ό την Υ ηρεσία αράτασης της λήξης του έργου. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ό ως ισχύει στην ο οία δηλώνεται ότι: i) η αράδοση των εγκαταστάσεων θα γίνει εντός 2 ερί ου µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. ii) iii) iv) ως ηµεροµηνία αράδοσης, θα θεωρηθεί η ηµεροµηνία µετά τη συναρµολόγηση και τον λήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλης της εγκατάστασης α ό τον ανάδοχο και την Υ ηρεσία. εγγυάται την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων για τουλάχιστον 18 µήνες, µετά την αράδοσή τους. διαθέτει τα ανταλλακτικά ου α αιτούνται για τη συντήρηση, την εν γένει τεχνική υ οστήριξη και ε ισκευή των εγκαταστάσεων και αναλαµβάνει την υ οχρέωση να καλύ τει τις βλάβες αλλά και τις 12

13 ανάγκες σε ανταλλακτικά και service του εξο λισµού, για τουλάχιστον 18 µήνες µετά την αράδοσή τους. v) έχει την υ οχρέωση να αντα οκρίνεται άµεσα σε τυχόν βλάβες, - εντός 72 ωρών, α ό την αναγγελία της Α.Α των αναγκών ου αφορά σε ανταλλακτικά και service, καλύ τοντας τις ανάγκες του κτηρίου ο ίδιος µε δικά του έξοδα και για όσο χρόνο δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας. Ε ισύναψη υ οδείγµατος σύµβασης καλής λειτουργίας και συντήρησης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην αράγραφο 5 «Εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης» του αραρτήµατος Α της οικείας διακήρυξης. Τις α αιτούµενες ιστο οιήσεις, τεχνική έκθεση και τεχνικά δελτία, ό ως αυτά εριγράφονται στην αράγραφο 3 του αραρτήµατος Α της οικείας διακήρυξης. Στα εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως «δωρεάν») α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β καθώς σύµφωνα µε τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Το έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας συµ ληρώνεται λήρως, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική ροσφερόµενη τιµή, όσο και τις ε ιµέρους ανά εργασία τιµές ου αιτιολογούν τη συνολική ροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ροσφοράς. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή. 4. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος των εργασιών, το κόστος των υλικών και µικροϋλικών, το κόστος του εξο λισµού το κόστος µεταφοράς υλικών και εξο λισµού, το κόστος της α οµάκρυνσης α ορριµµάτων ου θα ροκύ τουν α ό το σχετικό αντικείµενο του διαγωνισµού, την λήρη ασφάλιση του ροσω ικού (τεχνίτες, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, κ.λ..), το κόστος των ικριωµάτων, το κόστος δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση (και γενικά το κόστος όσων αναφέρονται στην αράγραφο των συµ εριλαµβανοµένων δα ανών του Παραρτήµατος Α της διακήρυξης) εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά για το σύνολο των ειδών των εργασιών του Παραρτήµατος Α της αρούσας. 5. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ. 6. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 7. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του 13

14 άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 10. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως στις ΆΡΘΡΟ 10 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, η ο οία έχει συσταθεί µε την αριθµ. ρωτ. 3012/ (Α Α: ΒΛΓΕΓ-ΓΞΑ) α όφαση της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. (α) Η ε ιτρο ή του διαγωνισµού αραλαµβάνει τους φακέλους, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Προσφορές ου υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή µετά την έναρξη της διαδικασίας α οσφράγισης δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή για να ε ιστραφούν στους δικαιούχους ως εκ ρόθεσµες. Αρχικά α οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και ροβαίνει στην καταγραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Οι ροσφορές ου κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν α οδεκτές δεν ροχωρούν στο ε όµενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 7 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει στο άνοιγµα του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ροσφορών µε τους όρους της αρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 8 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν α όρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν ληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν α οδεκτοί σύµφωνα µε την αρ. (α) του αρόντος άρθρου. Στην ερί τωση α όρριψης τεχνικών ροσφορών οι φάκελοι µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν α οσφραγίζονται, αλλά ε ιστρέφονται στους κατόχους τους ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκ ροσώ ους αυτών. (γ) Στη συνέχεια α οσφραγίζονται οι φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 9 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. 14

15 Η Ε ιτρο ή αραδίδει όλο το υλικό του διαγωνισµού, ροσφορές ρακτικά ίνακες κατάταξης, στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Α.Α. ενηµερώνει άµεσα µε fax όλους όσους κατέθεσαν εµ ρόθεσµα έγκυρη ροσφορά, για το α οτέλεσµα του διαγωνισµού. Στη συνέχεια εκδίδει α όφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού και καλεί τον ρώτο µειοδότη να ροσέλθει στα Γραφεία της Υ ηρεσίας εντός 10 ηµερών, για την υ ογραφή της σύµβασης εκτέλεσης των εργασιών. ΆΡΘΡΟ 11 ιοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις ροϋ οθέσεις και στις ροθεσµίες ου ροβλέ ονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν µε τη διενέργεια ρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή ροσφυγές για ο οιοδή οτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ου θα οριστεί µε α όφαση της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και ρωτοκολλούνται. Ε ί των ενστάσεων και ροσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Ε ιτρο ή και α οφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση ου υ οβάλλεται χωρίς την ροσκόµιση σχετικού αραβόλου υ έρ του ηµοσίου σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.. 118/2007 α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Για την κατάθεση της ροσφυγής της αρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν ροβλέ εται η ροσκόµιση αραβόλου. ΆΡΘΡΟ 12 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας και Εργασιών 1. Τό ος αροχής των ροµηθειών και εργασιών είναι το διατηρητέο κτήριο του λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου, ε ί αρόδου ε ί της κεντρικής οδού της αγοράς του οικισµού της Μήθυµνας. 2. Η έναρξη των ανωτέρω ροµηθειών και εργασιών εκτιµάται ότι θα γίνει άµεσα µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον µειοδότη, µε στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός διαστήµατος 2 µηνών. Αµέσως µετά την υ ογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα είναι υ οχρεωµένος να ε ισκεφτεί το έργο µε τους ε ιβλέ οντες µηχανικούς ώστε να καθορισθεί ρόγραµµα και ακριβές χρονοδιάγραµµα των εργασιών. Η εξέλιξή της ροµήθειας και των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των ε ιβλε όντων µηχανικών του έργου και σε συντονισµό και µε τις α αιτούµενες αράλληλες εργασίες ου τυχόν θα εκτελούνται στο έργο. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έως τη λήξη του έργου, η ο οία ροβλέ εται στις Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Η αραλαβή των ροµηθειών και των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά και µόνο ε ί τό ου του έργου, σύµφωνα και µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση, α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής, η ο οία έχει συσταθεί µε την αριθµ. ρωτ / (Α Α: ΒΛΓΕΓ-ΓΞΑ) α όφαση της Υ ηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και σε συνεργασία µε τους ε ιβλέ οντες µηχανικούς του έργου. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει τους α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά τις υ ό ροµήθεια εργασίες. 4. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ροϋ ολογισµό του έργου του άρθρου 3 της αρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και την υ οβληθείσα ροσφορά 15

16 του Αναδόχου. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις φάσεις αράδοσης της ροµήθειας και των εργασιών και αφού ο Ανάδοχος ροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και τη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται βάσει των τµηµατικών ή τελικών ε ιµετρήσεων ου θα γίνονται α ό τον αρµόδιο ε ιβλέ οντα µηχανικό του έργου µε τον ανάδοχο και την έγκριση της Προϊσταµένης αρχής της Υ ηρεσίας. Στο οσό της αµοιβής, ρο Φ.Π.Α., θα γίνεται αρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος. Ε ίσης στο συνολικό οσό της σύµβασης, ρο Φ.Π.Α., θα γίνει κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τον Νόµο 4013/ , κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% ( λέον 20% εισφοράς υ έρ ΟΓΑ) ε ί του οσού της κράτησης 0,10% σύµφωνα µε το αρ. 2/55469/0026/ έγγραφο της 26 Συντονισµού και Ελέγχου Εφαρµογής ηµοσιονοµικών ιατάξεων. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µην εξαντλήσει ή να αυξήσει το σύνολο του ροϋ ολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό ιµο. Στην ερί τωση αυτή, ο Ανάδοχος συµφωνεί να αραδώσει τυχόν ε ι λέον οσότητες ειδών ή εκτελέσει ε ι λέον οσότητες εργασιών, αµειβόµενος ανάλογα ή να µη λάβει ολόκληρο το οσό της ροσφερόµενης τιµής, όταν αραδώσει λιγότερα είδη ή εκτελέσει λιγότερες εργασίες, ο ότε α εκδύεται του δικαιώµατός του. 5. Με α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής διακό τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υ αιτίως δεν εκτελεί τις εργασίες υ ό τους όρους της σύµβασης. 6. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνει όλα τα α αραίτητα µέτρα ροστασίας τόσο για το ροσω ικό ου θα α ασχολεί ο ίδιος, όσο και για το ροσω ικό της ΥΝΜΤΕΒΑ ου θα εργάζεται λησίον αυτών. Η δα άνη για την α οκατάσταση τυχόν βλαβών, ου ροκλήθηκαν α ό τον ίδιο, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 7. Οι ειδικότεροι και λε τοµερείς όροι εκτέλεσης των εργασιών θα εριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί µε τον Ανάδοχο. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑ: Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού στο λαίσιο του έργου: «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών». 1. Γενική εριγραφή του κτηρίου Το λουτρό έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την αριθµ. ΥΠΠΟ/ ΙΛΑΠ/Γ/3091/53115/ (φεκ 706/β/ ) Υ ουργική Α όφαση και βρίσκεται στο κέντρο του σηµερινού οικισµού, κοντά στο Καρσί Τζαµί (ή Μεγάλο Τζαµί) και είναι ροσ ελάσιµο α ό µια µικρή άροδο της οδού Κάστρου, η είσοδός του βρίσκεται στο βάθος µικρής ανηφορικής κλιµακωτής αρόδου, ενώ έχει και µικρότερη βοηθητική είσοδο α ό το ε άνω µέρος ε ίσης σε µικρό στενό δρόµο και η βορειοδυτική γωνία του εφά τεται στον δρόµο. Κτίστηκε κατά τον 19 0 αιώνα. Είναι διώροφο λιθόκτιστο κτίριο οργανωµένο σύµφωνα µε την τυ ολογία των κτιρίων του είδους σε τρεις κύριους χώρους: Η ρώτη αίθουσα είναι ο χώρος εισόδου, αναµονής και ανά αυσης, έχει ορθογωνική κάτοψη, διαστάσεων 7.80x8.40 µ και στεγάζονταν µε ξύλινη τρίρριχτη στέγη. Ε ικοινωνεί ρος ανατολάς και µέσω σκάλας µε τον ε άνω δρόµο. Στο σηµείο εκείνο υ άρχει βοηθητικό ρόσκτισµα, το ο οίο µαζί µε τη σκάλα ρέ ει να διαµορφώθηκαν σε µεταγενέστερη ε οχή, ιθανώς στις αρχές του 20ου αιώνα. Ε ίσης ρος την δυτική λευρά( λευρά ρος τον δρόµο, αλλά σε υψηλότερη στάθµη α ό αυτόν) βρίσκονται ο χώρος της δεξαµενής( ροσ ελάσιµος α ό τη αυλή), η είσοδος ρος το υ όκαυστο, καθώς και ο χώρος του αφοδευτηρίου, ο ο οίος µετά τις ε εµβάσεις του 1960 είναι µη ροσ ελάσιµος. Η ε όµενη αίθουσα αντιστοιχεί στο χλιαρό χώρο. Έχει στενόµακρη κάτοψη διαστάσεων 3.30x7.60 µ. και η άνοψή της κατανέµεται σε τρία µέρη, έχοντας κεντρική κάλυψη α ό ηµισφαιρικό θόλο και εκατέρωθεν µικρούς σκαφοειδέις θόλους. Ο κεντρικός θόλος φέρει δύο οµόκεντρες διατάξεις φωτιστικών ο ών, ενώ στο κέντρο υ άρχει αστεροειδής ο ή. Α ό τον χλιαρό χώρο γίνεται το έρασµα στην οκτάκογχη αίθουσα του θερµού. Στις κόγχες υ άρχουν γούρνες και στο κέντρο κυριαρχεί υ ερυψωµένο οκτά λευρο έδρανο, ε ενδεδυµένο µε µαρµάρινες λάκες, το ο οίο χρησίµευε για µαλάξεις. Ο χώρος καλύ τεται α ό ηµισφαιρικό θόλο, µε τέσσερις οµόκεντρες διατάξεις φωτιστικών ο ών και σφραγισµένες α ό γυάλινους ανεστραµµένους κώδωνες(ή φεγγίδες), ενώ στο κλειδί του διακρίνεται άνοιγµα αστεροειδούς µορφής. Στη δυτική λευρά βρίσκεται ο χώρος της δεξαµενής και της εστίας, ου σήµερα δεν είναι ροσ ελάσιµος. Το κτήριο είναι λιθόκτιστο. Τα εξωτερικά ε ιχρίσµατα ου έφερε µέχρι σήµερα (εκτός της βόρειας ανε ίχριστης λευράς) ήταν α ό τσιµεντοκονίαµα. Τα εσωτερικά ε ιχρίσµατα ήταν και αυτά α ό µία κονία λούσια σε τσιµέντο, και είχαν ε ικαλύψει τα αρχικά ε ιχρίσµατα α ό κουρασάνια. Όλα τα ε ιχρίσµατα τσιµεντοκονίας ήταν α ό µεταγενέστερες ε εµβάσεις. 17

18 2. Υφιστάµενη φάση έργου Μέχρι την αρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η στατική α οκατάσταση του µνηµείου, η α οκατάσταση της θολοδοµίας, η ανακατασκευή των στεγών, η ανακατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών ε ιχρισµάτων, η α οκάλυψη των υ όκαυστων (κάτω α ό τα δά εδα του λουτρού) και η εγκατάσταση των ασθενών και ισχυρών ρευµάτων. 3. Περιγραφή εργασιών της αρούσας ροκήρυξης: Στο λαίσιο της εκτέλεσης εργασιών της ράξης «Α οκατάσταση διατηρητέου λουτρού (Χαµάµ) στη Μήθυµνα Λέσβου και ανάδειξή του σε χώρο τεκµηρίωσης κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας των Οθωµανικών Λουτρών» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » ου εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την Υ ηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου κρίνεται α αραίτητη η ροµήθεια και η εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης - κλιµατισµού, συστήµατος συναγερµού (αντικλε τικό) και συστήµατος χειροκίνητης ενεργο οίησης υροσυναγερµού, σύµφωνα µε την αρακάτω τεχνική εριγραφή και τα σχέδια της αντίστοιχης µελέτης (τα ο οία οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να τα ροµηθευτούν α ό την Υ ηρεσία) 1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1Περιγραφή της ροτεινόµενης λύσης Χώρος του χαµάµ Στον εσωτερικό χώρο του χαµάµ θα εγκατασταθεί σύστηµα κλιµατισµού για την ξήρανση του αέρα τους χειµερινούς µήνες, κατά τους ο οίους αρατηρείται υγρο οίηση των υδρατµών του εσωτερικού αέρα άνω στα δοµικά στοιχεία του χώρου. Η αραγωγή του ζεστού αέρα, θα γίνεται σε καναλάτη κλιµατιστική µονάδα αέρα - στοιχείου α ευθείας εκτόνωσης, (100% µε ανακυκλοφορία), η ο οία θα αναρτηθεί στην οροφή του χώρου της εστίας. Η ροσαγωγή του ζεστού αέρα στο χαµάµ θα γίνεται µέσω των δυο α ό τους υφιστάµενους υ οδα έδιους χτιστούς αεραγωγούς του χώρου, ου χρησίµευαν για τη θέρµανση του τον καιρό ου λειτουργούσε, ενώ η ε ιστροφή του θα γίνεται α ό τους άλλους δυο υφιστάµενους υ οδα έδιους χτιστούς αεραγωγούς Ε ίσης ροβλέ εται η κατασκευή και το οθέτηση δικτύου αεραγωγών ( ροσαγωγής και ε ιστροφής αέρα), διαστάσεων σύµφωνα µε το ε ισυνα τόµενο σχέδιο Τέλος, ροβλέ εται ο εξαερισµός του χώρου κατά τις εριόδους ου δεν θα λειτουργεί ο κλιµατισµός. Ο εξαερισµός του χαµάµ θα γίνεται µέσω των αεραγωγών ε ιστροφής αέρα και ενός φυγοκεντρικού ανεµιστήρα α λής αναρρόφησης, ο ο οίος θα εγκατασταθεί µέσα σε κιβώτιο, ενώ η α όρριψη του θα γίνεται α ό την υ άρχουσα καµινάδα του χώρου της εστίας. Η ροσαγωγή του νω ού αέρα στο χώρο, θα γίνεται µε φυσικό τρό ο, α ό τα ανοίγµατα του ροθαλάµου και του βορινού βοηθητικού χώρου εισόδου. 18

19 1.1.2Χώρος του ροθάλαµου (χώρος υ οδοχής) Για τον ροθάλαµο ροβλέ εται εγκατάσταση κλιµατισµού (θέρµανση ψύξη) µε τη βοήθεια εσωτερικής µονάδας στοιχείου α ευθείας εκτόνωσης, τύ ου κασέτας ψευδοροφής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου συστήµατος, εριγράφονται αρακάτω : 1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου συστήµατος Χώρος του χαµάµ Ό ως αναφέρθηκε στην ροηγούµενη αράγραφο, η θέρµανση του χώρου του χαµάµ για την ξήρανση του αέρα κατά τους χειµερινούς µήνες θα γίνεται θα γίνεται µε κλιµατιστική µονάδα αέρος στοιχείου α ευθείας εκτόνωσης, καναλάτη, διαιρούµενου τύ ου, (µε ανακυκλοφορία αέρα 100%), τα χαρακτηριστικά της ο οίας θα είναι : Ψυκτική Ισχύς Θερµική ισχύς Παροχή αέρα Ενεργειακή κλάση : 14,0 kw : 16,0 kw : m3/h : Α /Α (ψύξη / θέρµανση) EER : 3,33 COP : 3,61 Φίλτρα αέρος Ψυκτικό υγρό : ΝΑΙ : R 410A Εξωτερική µονάδα Η εξωτερική µονάδα θα έχει κατασκευαστεί για λειτουργία µε τριφασική ηλεκτρολογική αροχή 400V/50Hz. Η ηχητική στάθµη (ηχητική ίεση) δεν θα ξε ερνάει τα 68 db (A) µετρηµένο σε εργαστηριακές συνθήκες ηµί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάµου, σε οριζόντια α όσταση 1 m α ό την µονάδα και 1,5 m α ό τη βάση της µονάδας. Η εξωτερική µονάδα θα ρέ ει να είναι κατάλληλη για εξωτερική το οθέτηση. Το κέλυφος της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο α ό φύλλο ε ισµαλτωµένου ανοξείδωτου χάλυβα, µε ειδική ολυεστερική βαφή για υψηλή ροστασία σε έντονο διαβρωτικό εριβάλλον ( άχος στρώµατος βαφής 0,070 mm). Ο αερόψυκτος εναλλάκτης της εξωτερικής µονάδας θα έχει υ οστεί ειδική κατεργασία για την διασφάλιση µακρόχρονης αντοχής και µέγιστης α όδοσης. Συγκεκριµένα, τα τερύγια αλουµινίου θα ε ικαλύ τονται α ό ένα στρώµα ακρυλικής ρητίνης και ένα λε τό υδρόφιλο στρώµα ή ο οιοδή οτε άλλο υλικό το ο οίο εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές µεγαλύτερη αντίσταση στην όξινη βροχή και στην διάβρωση α ό αλάτι (.χ. αέρας δί λα σε αραθαλάσσιες εριοχές) 19

20 Το κάτω µέρος της µονάδας (βάση) θα είναι κατασκευασµένο α ό φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα για αντιοξειδωτική ροστασία. Η εξωτερική µονάδα θα ρέ ει να έχει εράσει ε ιτυχηµένα τις αρακάτω αξιολογήσεις VDA Wechseltest Kesternich test Στην εξωτερική µονάδα θα υ άρχει ένας συµ ιεστής και αξονικός ανεµιστήρας (ες) οδηγούµενος α ό κινητήρα µεταβλητών στροφών (DC Inverter), αερόψυκτος εναλλάκτης θερµότητας, ηλεκτρολογικό και ψυκτικό δίκτυο και αυτοµατισµοί. Η εξωτερική µονάδα θα έχει εργοστασιακά ρο-εγκατεστηµένα : ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, διαχωριστή λαδιού, συσσωρευτή (accumulator) στην λευρά της αναρρόφησης του συµ ιεστή, αισθητήρες υψηλής και χαµηλής ίεσης, θερµοστάτες ροστασίας, ασφάλειες, ροστασία α ό υ έρταση, ροστασία α ό υ έρταση του Inverter, βάνες διακο ής υγρού και αερίου, χρονοδιακό τες και όλο τον α αραίτητο εξο λισµό και τους αισθητήρες ου διασφαλίζουν την ασφαλή, α ρόσκο τη, και οµαλή λειτουργία του συστήµατος. Όλες οι συνδέσεις στο ψυκτικό δίκτυο θα ρέ ει να είναι συγκολλητές. Μηχανικές συνδέσεις ό ως φλάντζες, σύνδεσµοι και αρεµβύσµατα δεν ε ιτρέ ονται. Λαµβάνοντας υ όψη ότι η δηµιουργία (χτίσιµο) άγου αρατηρείται σε εξωτερικές θερµοκρασίες α ό - 7º C έως +7ºC, (εξαρτάται α ό τα ε ί εδα σχετικής υγρασίας), η εξωτερική µονάδα θα ρέ ει να έχει ειδική αντι αγωτική λειτουργία, σύµφωνα µε την ο οία θα εξασφαλίζεται συνεχής άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου καθ όλη την διάρκεια της αντι αγωτικής λειτουργίας. Η αντι αγωτική λειτουργία θα ρέ ει να γίνεται τακτικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εναλλακτών της εξωτερικής µονάδας. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Για µεγαλύτερη αξιο ιστία, ο συµ ιεστής θα ρέ ει να είναι σ ειροειδής ερµητικά κλειστός (SCROLL type), µε ενσωµατωµένο κινητήρα και ηχοα ορροφητικό µανδύα. Θα οδηγείται α ό κινητήρα µεταβλητών στροφών DC INVERTER δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και ε οµένως µεταβολή της αροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωµα. Έτσι θα αντα οκρίνονται άµεσα και σύµφωνα µε το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα θα αλλάζει αυξητικά µε αρκετά βήµατα έτσι ώστε η αλλαγή στην α οδιδόµενη ισχύ να ροσεγγίζεται γραµµικά. Τα τυλίγµατα του κινητήρα θα ρέ ει να είναι ροσεκτικά κατασκευασµένα έτσι ώστε, να ε ιτυγχάνεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία α οφεύγοντας τον κίνδυνο βλάβης λόγω της συνεχούς αλλαγής της συχνότητας και της τάσης. Για την ροστασία συµ ύκνωσης του λαδιού σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες, ο συµ ιεστής θα ρέ ει να ροφυλάσσεται µε την ύ αρξη ηλεκτρικού θερµαντήρα στο δοχείο α οθήκευσης λαδιού. 20

21 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Ο κινητήρας του ανεµιστήρα (ων) στην εξωτερική µονάδα θα είναι µεταβλητών στροφών για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς ε ίσης για καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας του ανεµιστήρα και την µείωση της στάθµης θορύβου. Η ακριβής ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα έχει σαν α οτέλεσµα τον ακριβή έλεγχο της α όδοσης του συστήµατος, σύµφωνα µε τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Η φτερωτή θα είναι κατασκευασµένη α ό λαστικό, διασφαλίζοντας µέγιστη αροχή αέρα και χαµηλά ε ί εδα στάθµης θορύβου. Οι ανεµιστήρες στις εξωτερικές µονάδες θα έχουν ροστατευτικό κάλυµµα, έτσι ώστε να α οτρέ εται η είσοδος αντικειµένων µέσα στην µονάδα. Το κάλυµµα θα έχει ειδικό σχεδιασµό και κατασκευή για την µείωση της εξωτερικής στατικής ίεσης. Οι ανεµιστήρες θα µ ορούν να ρυθµιστούν, ώστε να ε ιτυγχάνουν διαθέσιµη εξωτερική στατική ίεση τουλάχιστον 78 Pa. ίκτυο αεραγωγών. Οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν α ό γαλαβανισµένα χαλυβδοελάσµατα άχους 0,6 mm για διάµετρο µέχρι 350 mm και 0,8 mm για µεγαλύτερη διάµετρο και θα µονωθούν µε υαλοβάµβακα άχους τουλάχιστον 3 cm, µε φύλλο αλουµινίου Εγκατάσταση εξαερισµού Κατά τις εριόδους ου δεν θα λειτουργεί ο κλιµατισµός (θέρµανση), θα γίνεται εξαερισµός του χώρου του χαµάµ. Θα χρησιµο οιηθούν οι υ άρχοντες αεραγωγοί ε ιστροφής αέρα (ή µόνο ο ένας α ό τους δυο αεραγωγούς) και ένα κιβώτιο µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα α λής αναρρόφησης, ονοµαστικής αροχής 600 m3/h. Η α όρριψη του αέρα στο εξωτερικό εριβάλλον θα γίνεται α ό την υ άρχουσα κα νοδόχο του χώρου της εστίας, ενώ θα ροβλεφθεί ηλεκτροµηχανική διάταξη (damper) στον αεραγωγό εξόδου, το ο οίο θα ανοίγει αυτόµατα λίγο ριν την εκκίνηση του ανεµιστήρα εξαερισµού, ώστε να α οτρέ ει την είσοδο νω ού αέρα κατά τη λειτουργία της κλιµατιστικής µονάδας. Η ροσαγωγή του νω ού αέρα στο χώρο, θα γίνεται µε φυσικό τρό ο, α ό τα ανοίγµατα του ροθαλάµου και του βορινού βοηθητικού χώρου εισόδου Κλιµατιστική µονάδα ροθαλάµου Ό ως αναφέρθηκε σε ροηγούµενη αράγραφο, για τον ροθάλαµο ροβλέ εται εγκατάσταση κλιµατισµού (θέρµανση ψύξη) µε τη βοήθεια εσωτερικής µονάδας στοιχείου α ευθείας εκτόνωσης, τύ ου κασέτας ψευδοροφής, µε τα αρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά Ψυκτική α όδοση Θερµική α όδοση Κατανάλωση : Ψύξη / Θέρµανση Ενεργειακή κλάση : BTU/h : BTU/h : 2,65/2,77 kw : Α / Α (ψύξη/ θέρµανση) EER : 3,21 COP : 3,61 21

22 Ψυκτικό υγρό Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας ψύξης Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας θέρµανσης : R 410A : -150 C 460 C (DB) : -150 C 240 C (DB) 2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 2.1.Σύστηµα συναγερµού (αντικλε τικό) Σύστηµα συναγερµού (αντικλε τικό) θα εγκατασταθεί στον ροθάλαµο του κτιρίου, το ο οίο θα καταλήγει στην κεντρική µονάδα συναγερµού και θα εριλαµβάνει : 1. Κεντρική µονάδα συναγερµού 2. Πληκτρολόγιο 3. Κωδικο οιητή 4. Σειρήνα 5. Ανιχνευτές κίνησης 6. έκτη ασυρµάτων 7. Μαγνητικές ε αφές ασύρµατες 8. Μονάδα ε ικοινωνίας κεντρικού ίνακα µε κέντρο λήψεως σηµάτων µέσω κινητής τηλεφωνίας µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ίνακας συναγερµού) Ο ίνακας θα διαθέτη 6 βασικές καλωδιακές ζώνες µε δυνατότητα υ οστήριξης 22 συνολικά ζωνών και ε ι λέον δυνατότητα διαχωρισµού του συστήµατος σε 2 ανεξάρτητα υ οσυστήµατα (PARTITIONS). Τα βασικά χαρακτηριστικά του ίνακα είναι τα ακόλουθα: Α. 16 κωδικοί χρήστη. Β. υνατότητα υ οστήριξης ασύρµατων εριφερειακών αισθητηρίων. Γ. Μνήµη ερισσοτέρων των 250 συµβάντων. υνατότητα εριγραφής ζωνών α ό τον χρήστη Ε. υνατότητα 8 χρονο ρογραµµατισµών Ζ. υνατότητα ενός ακόµη PARTITION µε µια κεντρική κονσόλα για τον έλεγχο της κατάστασης όλων PARTITIONS. Θ. υνατότητα ταχύτερου downloading. Ι. υνατότητα υ οστήριξης ενός κλειδοδιακό τη ανά PARTITION. Κ. υνατότητα υ οστήριξης 4 εξόδων ρελέ. Λ. υνατότητα καθορισµού 1 PARTITIONS ως κοινόχρηστες εριοχές. 22

23 Ο ίνακας θα φέρει ενσωµατωµένο ψηφιακό κωδικο οιητή για τηn σύνδεση του συστήµατος µε Κέντρο Λήψης και Ε εξεργασίας σηµάτων συναγερµού και την µετάδοση σηµάτων συναγερµού, βλάβης, ON/OFF, διακο ής / ε αναφοράς τροφοδοσίας, κλ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ίνακα είναι τα ακόλουθα: ELECTRICAL Aux power 12 VDC,750mA max Υ οστηρίζει συσσωρευτή µέχρι και 7 AH υνατότητα 4 ωρών standby στα 400 ma Έξοδος συναγερµού 12 VDC µέχρι 2,8 Amps OUTPUT CONTROL Υ οστηρίζει µέχρι και 4 ρελέ Υ οστηρίζει 1 ε έκταση 8 ζωνών ιαθέτει ρολόι αληθινού χρόνου Ο ίνακας θα συνδυάζεται µε κονσόλα ρογραµµατισµού, χειρισµών και ενδείξεων 6164 ICON η ο οία διαθέτη µεγάλη φωτιζόµενη οθόνη LCD, 2x16 χαρακτήρων και φωτιζόµενα λήκτρα 2. Το ληκτρολόγιο Το ληκτρολόγιο συστήµατος ασφαλείας θα είναι κατάλληλο για σύνδεση στον ίνακα ασφάλειας. Θα ροσφέρει τη δυνατότητα χειρισµών και ρογραµµατισµού του συστήµατος. Όλα τα λήκτρα θα βρίσκονται ίσω α ό ανοιγοµένο ορτάκι. Τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα του ληκτρολογίου θα είναι: Α. Αλφαριθµητική οθόνη 2 γραµµών, 32 χαρακτήρων (συνολικά). Β. Ενδείκτες LED κατάσταση συστήµατος ( armed / disarmed ). Γ. Ενσωµατωµένος βοµβητής για την ηχητική ε ιβεβαίωση των χειρισµών.. Τέσσερα λήκτρα ρογραµµατιζόµενων ενεργειών. Ε. Ενσωµατωµένος διακό της tamper για ροστασία α ό βανδαλισµούς. ΣΤ. υνατότητα σύνδεσης έως 4 συµβατικών ζωνών συναγερµού. Ζ. Ε αφές ρελέ NO/NC για ρογραµµατιζόµενη βοηθητική εντολή. Η. Λευκού χρώµατος. Θ. ιαστάσεις 140 x 190 x 35 mm. I. Τροφοδοσία 12 Vdc, 50 ma σε ηρεµία και 140 ma σε συναγερµό. 3. Η αυτόνοµη σειρήνα θα εριλαµβάνει Α. Φάρο. Β. Ακουστική ισχύ 118 db στο 1µ. Γ. Polycarbonate κουτί και εσωτερικό α ό γαλβανισµένη λαµαρίνα. Damper στο κα άκι και τη βάση. Είσοδος για ο τική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερµού. 23

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα