Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει"

Transcript

1 Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει

2 Πλεονεκτιματα λαπαροςκόπθςθσ Η λαπαροςκοπικι χειρουργικι αποτελεί μια ςφγχρονθ ιατρικι τεχνικι, θ οποία βρίςκει εφαρμογι ςε πολλζσ χειρουργικζσ ειδικότθτεσ τα τελευταία χρόνια. κοπόσ τθσ είναι θ επίτευξθ του ιδίου ι και καλφτερου διαγνωςτικοφ και κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ με αυτό τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ, διά μζςω τομισ ςτθν κοιλιακι χϊρα. Η ςυμβατικι ανοικτι μζκοδοσ χρθςιμοποιεί τομζσ μικουσ δζκα περίπου εκατοςτϊν (10 εκ.) ι και μεγαλφτερεσ οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να δει με τα γυμνά του μάτια τα εςωτερικά όργανα και να χρθςιμοποιεί τα χζρια του για να πραγματοποιιςειτθν χειρουργικι κεραπεία που επικυμεί, όπωσ για παράδειγμα τθν αφαίρεςθ τθσ μθτρασ, ινομυώματοσ και ενδομητρίωςησ ςτον τομζα τθσ γυναικολογίασ. Οι τομζσ αυτζσ ςυγκλίνουν ςτο τζλοσ τθσ επζμβαςθσ, ςυνικωσ με χειρουργικά ράμματα. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, ςτθ λαπαροςκοπικι χειρουργικι δεν γίνονται τζτοιου είδουσ μεγάλεσ τομζσ παρά μόνο μικρζσ τομζσ ςυνικωσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτό (0,5-1 εκ.). Διά μζςου αυτϊν πραγματοποιείται θ επζμβαςθ με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και θ εικόνα προβάλλεται μζςω κάμερασ ςε οκόνεσ. Σα προτεριματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ μεγεκυμζνθ υψθλισ ευκρίνειασ εικόνα, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να κάνει τθ διάγνωςθ πακιςεων με ακρίβεια και να τισ κεραπεφςει καλφτερα. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ είναι θ περίπτωςθ τθσ ενδομητρίωςη Η ενδομητρίωςη αποτελεί ςυχνι ςχετικά πάκθςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ, όπου περίπου μια ςτισ επτά (1:7) γυναίκεσ αναπτφςςουν μικρζσ ι μεγάλεσ εναποκζςεισ ενδομθτρικοφ ιςτοφ (του ιςτοφ δθλαδι που αποπίπτει από τθ μιτρα κάκε μινα για να εμφανιςτεί θ περίοδοσ ςτον κόλπο) ςτα εςωτερικά όργανα τθσ κοιλιακισ τουσ χϊρασ. Σο αποτζλεςμα είναι ο πόνοσ κατά τθν περίοδο, τθ ςεξουαλικι επαφι, ο πόνοσ ςτθ μζςθ και μερικζσ φορζσ θ υπογονιμότθτα. Με τθ λαπαροςκοπικι προςζγγιςθ θ διάγνωςθ και θ κεραπεία γίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία, ακόμα και ςε μικρότερθσ ζκταςθσ ενδομθτρίωςθ, όπου με τα ανοιχτά χειρουργικά δε κα είχε θ διάγνωςθ και ςυνεπϊσ θ κεραπεία, με αποτζλεςμα οι νεαρζσ ςυνικωσ αυτζσ κοπζλεσ να υποφζρουν για χρόνια και να ζχουν προβλιματα γονιμότθτασ τα οποία κα μποροφςαν να ζχουν λυκεί με τθ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ νόςου. Εκτόσ όμωσ τθσ καλφτερθσ χειρουργικισ εικόνασ, θ λαπαροςκόπθςθ ςτθ γυναικολογία φζρει πλεονεκτθματα ςτην αςιενθ άμεςα (κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και τθσ νοςθλείασ τθσ αςκενοφσ) αλλά και μακροπρόκεςμα και έμμεςα (μζςω αποφυγισ ςυμφφςεων). Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ τθσ αςκενοφσ είναι κατά πολφ μειωμζνοσ με αποτζλεςμα οι αςκενείσ να μποροφν να βγουν από το νοςοκομείο και μεταβοφν ςπίτι τουσ τθν ίδια ι τθν επόμενθ μζρα του χειρουργείου (ανεξαρτιτωσ ςοβαρότθτασ χειρουργείου) ςε αντίκεςθ με τισ 3 με 7 θμζρεσ παραμονισ τουσ ςτο νοςοκομείο μετά από το κλαςςικό

3 χειρουργείο. Η ανάρρωςθ τθσ αςκενοφσ ςτο ςπίτι και θ επιςτροφι τθσ ςτθν εργαςία τθσ είναι επίςθσ πιο γριγορθ. Σο λαπαροςκοπικό χειρουργείο είναι εξίςου αςφαλζσ και ςυνοδεφεται από λιγότερθ απϊλεια αίματοσ ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό. Λόγω των μικρϊν τομϊν ςτθ κοιλιά, αποφεφγεται θ εκτεταμζνθ τοπικι αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ δθμιουργοφνται λιγότερεσ μετεγχειρθτικζσ ςυμφφςεισ. Οι παραπάνω παρατθριςεισ είναι χαρακτθριςτικζσ ςτθν αφαίρεςθ των ινομυωμάτων τησ μθτρασ, καλοθκϊν όγκων που παρατθροφνται μζχρι και ςε μια ςτισ τρεισ (1:3) γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ, και ςχετίηονται με βαριζσ περιόδουσ και υπογονιμότθτα. Η λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ των ινομυωμάτων ςυνεπϊσ αυξάνει τθν πικανότθτα τεκνοποίθςθσ και κεραπεφει τισ προβλθματικζσ περιόδουσ, με μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν διάρκεια του χειρουργείου και τθ δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων από ότι ςτα ανοικτά χειρουργεία με κλαςςικζσ (λαπαροτομία) αλλά και μικρότερεσ ακόμα τομζσ (μινιλαπαροτομία). Ζχουμε λοιπόν ςτα χζρια μασ μια χειρουργικι μζκοδο που τα τελευταία 25 χρόνια εξελίςςεται και πλζον παρζχει πολλά πλεονεκτιματα ςτισ αςκενείσ και θ οποία ζχει ςαφϊσ ξεπεράςει τα κλαςςικά χειρουργεία με μεγαλφτερεσ τομζσ. Διαγνωςτικι λαπαροςκόπθςθ Η λαπαροςκόπθςθ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ διάγνωςθ πολλϊν γυναικολογικϊν πακιςεων. ε αυτζσ περιλαμβάνονται θ εξωμήτριοσ κφηςη, θ ενδομητρίωςη, οι φλεγμονζσ τθσ πυζλου και των γυναικολογικϊν οργάνων, οι κφςτεισ των ωοκθκϊν, οι παραωοκθκικζσ κφςτεισ, οι πακολογία των ςαλπίγγων όπωσ θ απόφραξθ τουσ,οι υδροςάλπιγγεσ και οι πυοςάλπιγγεσ, τα ινομυώματα τθσ μιτρασ και άλλεσ. Πραγματοποιείται με δυο ςυνικωσ μικρζσ τομζσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ γυναίκασ, δια μζςω των οποίων γίνεται θ επζμβαςθ. Ειδικι κάμερα που ειςζρχεται δια μζςω τθσ μιασ τομισ δίνει εικόνα μεγεκυμζνθ και εξαιρετικισ ευκρίνειασ για τθν διάγνωςθ των πικανϊν πακιςεων. Από τθν άλλθ τομι ειςζρχεται ενδοςκοπικό εργαλείο που βοθκά ςτουσ χειριςμοφσ ακριβείασ. Ινομυωματεκτομι Η κλαςςικι τουσ εξαίρεςθ με μεγάλθ χειρουργικι τομι ςτθν κοιλιά ζχει χρθςιμοποιθκεί για πολλά χρόνια ςτθν κεραπεία των ινομυωμάτων του τοιχϊματοσ και τθσ επιφάνειασ τθσ μιτρασ, αλλά φζρει μειονεκτιματα. Ζτςι οι νεότερεσ τεχνικζσ τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, όπου θ επζμβαςθ πλζον γίνεται με μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά μεγζκουσ μόλισ μιςό με ζνα εκατοςτό, ςε 3 με 4 ςθμεία, ζχουν αντικαταςτιςει τθν κλαςςικι μεγάλθ τομι. Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ περιλαμβάνουν: 1. Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν επζμβαςθ.

4 2. Λιγότεροσ πόνοσ μετά το χειρουργείο και μικρότερθ χριςθ αναλγθτικϊν. 3. Σαχφτερθ ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν ίδια θ τθν επόμενθ του χειρουργείου μζρα. το κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά, θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο 3 με 5 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ. 4. Σαχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι εντόσ λίγων θμερϊν ςε όλεσ τισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν εργαςία τθσ αςκενοφσ, ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά. 5. Λιγότερεσ ςυμφφςεισ μετά τθν επζμβαςθ και πικανϊσ καλφτερθ γονιμότθτα ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό χειρουργείο. 6. Μικρζσ τομζσ ακόμα και για πολφ μεγάλα εκατοςτά ινομυϊματα. τθν κλαςςικι χειρουργικι θ τομι είναι ςυνικωσ ςε μζγεκοσ όςο και το ινομφωμα και μερικζσ φορζσ με κάκετθ τομι επί τθσ κοιλιάσ. Αφαίρεςθ κφςτθσ ωοκικθσ Η αφαίρεςθ καλοικουσ κφςτθσ ωοκικθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά διότι φζρει πλεονεκτιματα ζναντι του ανοικτοφ κλαςςικοφ χειρουργείου, όπωσ: τουσ ακριβείσ χειριςμοφσ με τθ διατιρθςθ φυςιολογικισ ωοκικθσ λιγότερου μετεγχειρθτικοφ πόνου λιγότερων ςυμφφςεων παραμονι ςτο νοςοκομείο το πολφ μια θμζρα τον λεπτομερι ζλεγχο όλθσ τθσ κοιλίασ με τθν κάμερα υψθλισ ευκρίνειασ μικρζσ τομζσ αιςκθτικά ανϊτερεσ και ςχεδόν μθ εμφανείσ Πραγματοποιείται με πολφ μικρζσ τομζσ δια μζςω των οποίων πραγματοποιοφνται λεπτοί χειριςμοί που επιτρζπουν τθν αφαίρεςθ μόνο τθσ κφςτθσ και τθ διατιρθςθ του φυςιολογικοφ ωοκθκικοφ ιςτοφ, ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ όπου θ λειτουργία των ωοκθκϊν τουσ είναι κακοριςτικι ςτθν γονιμότθτα τουσ. Τςτερεκτομι Η αφαίρεςθ τθσ μιτρασ αποτελεί χειρουργικι τεχνικι ςτθ γυναικολογία, θ οποία γίνεται για ποικίλουσ λόγουσ. Μεταξφ αυτϊν είναι οι διαταραχζσ ςτθν περίοδο κατα τθν οποία παρατθρείται αφξθςθ τθσ ποςότθτασ αίματοσ κάκε μινα (μθνορραγία), αλλά και πικανϊσ πόνοσ κατά τθν περίοδο (δυςμθνορροία). Η παρουςία ινομυωμάτων (καλοθκϊν, ςυνικωσ, όγκων τθσ μιτρασ) μπορεί να προκαλοφν τα παραπάνω ςυμπτϊματα, αλλά και αίςκθμα βάρουσ χαμθλά ςτθν κοιλιακι χϊρα, ακόμα και πιεςτικά φαινόμενα ςτθν ουροδόχο κφςτθ με αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Η ενδομητρίωςη είναι μια άλλθ αρκετά ςυχνι πάκθςθ, με ςυχνότθτα ζωσ και μια ςτισ επτά ςτισ γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ. Προκαλεί πόνο ςτθν κοιλιά και τθν μζςθ κατά τθν περίοδο, κατά τθ ςεξουαλικι επαφι και μερικζσ φορζσ κατά τθν αφόδευςθ. Η κεραπεία τθσ είναι θ χειρουργικι τθσ αφαίρεςθ και, ςε γυναίκεσ που ζχουν τελειϊςει με τισ οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ, θ υςτερεκτομι είναι θ καλφτερθ λφςθ ανακουφίηοντασ τον πόνο ςτο μζγιςτο δυνατό.

5 Οι προκαρκινικζσ αλλοιϊςεισ του τραχιλου τθσ μιτρασ, που βρίςκονται εξαρχισ από ζνα πακολογικό τεςτ Παπανικολάου, μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςτθν αφαίρεςθ τθσ μιτρασ μαηί με τον τράχθλο αυτισ, ςυνικωσ ςε γυναίκεσ που ολοκλιρωςαν τθν οικογζνειά τουσ. Σζλοσ, κακοικειεσ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ, του τραχιλου αυτισ και των ωοκθκϊν αποτελοφν λόγο υςτερεκτομισ. Η τεχνικι τθσ αφαίρεςθσ τθσ μιτρασ αποτελεί πολφ παλαιά χειρουργικι πράξθ, θ οποία ςυνικωσ γινόταν μζςω μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά (κοιλιακι υςτερεκτομι) και κατόπιν δια μζςω του κόλπου (κολπικι υςτερεκτομι). Σα τελευταία, όμωσ, 20 χρόνια θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να τελοφμε τζτοια χειρουργεία λαπαροςκοπικά (λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι). Με τθ χριςθ, δθλαδι, πολφ μικρϊν τομϊν ςτθν κοιλιά, από μιςό μζχρι και ζνα εκατοςτό και χρθςιμοποιϊντασ ειδικά λαπαροςκοπικά εργαλεία, που κάνουν τθν μζκοδο τθσ υςτερεκτομισ αςφαλι και γριγορθ. Για να δοφμε ποια μορφι υςτερεκτομισ είναι καλφτερθ για τισ γυναίκεσ, πραγματοποιικθκαν πολλζσ μελζτεσ που ςυνζκριναν τθν κοιλιακι, τθν κολπικι και τθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι. Ανάλυςθ όλων αυτϊν των μελετϊν από το μεγαλφτερο ινςτιτοφτο μελετϊν ςτον κόςμο (Cochrane Collaboration), ζδειξε πωσ θ θ κοιλιακι υςτερεκτομι πρζπει να αποφεφγεται και να προτιμοφνται θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι μζκοδοι λόγο λιγότερου πόνου μετά το χειρουργείο, μικρότερθσ απϊλειασ αίματοσ κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και γενικότερα λιγότερων επιπλοκϊν. Ζτςι, θ κλαςικι τομι των 10 με 15 εκατοςτϊν ςτθν κοιλιά πρζπει να γίνεται μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και όπου θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι δεν μποροφν να γίνουν. Προςφάτωσ, δφο μεγάλεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ ζχει πλεονεκτιματα για τισ γυναίκεσ ζναντι τθσ από τον κόλπο αφαίρεςθσ. υνοδεφεται απο λιγότερο μετεγχειρθτικό πόνο, μικρότερθ αιμορραγία και μικρότερθ παραμονι τθσ αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο, με αποτζλεςμα λιγότερο κόςτοσ και νοςθλεία. Ζτςι ςε γενικζσ γραμμζσ θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ είναι προτιμθτζα τθσ κοιλιακισ και κολπικισ λόγω: 1. Βραχφτερθσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο. Μια (1) θμζρα για τθ λαπαροςκοπικι, 3 για τθν κολπικι και 5 με 7 για τθν κοιλιακι. 2. Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατα τθν επζμβαςθ. 3. Λιγότεροσ πόνοσ μετα το χειρουργείο. 4. Μικρότερθ ανάγκθ για παυςίπονα μετά τθν επζμβαςθ. 5. Μικρότερο ςυνολικό κόςτοσ για τθν αςκενι. 6. Επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ ολίγων θμερϊν ςτθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο ανοιχτό (κοιλιακό) χειρουργείο.

6 Τφολικι υςτερεκτομι Η υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι αποτελεί αναγνωριςμζνθ τεχνικι και κακιερωμζνθ πάνω από 25 χρόνια. Γίνεται με πολφ μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά με τρόπο που επιτυγχάνεται θ αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ και θ διατιρθςθ του τράχθλου αυτισ, όταν τα test Παπανικολάου είναι φυςιολογικά. Η γυναίκα ςυνικωσ ειςζρχεται ςτο νοςοκομείο το πρωί τθσ θμζρασ τθσ επζμβαςθσ και εξζρχεται το ίδιο βράδυ θ το επόμενο πρωινό. Δε χρειάηεται κάποια ιδιαίτερθ προετοιμαςία και το χειρουργείο διαρκεί περίπου μζχρι και μια ϊρα, κακϊσ ολόκλθρθ θ επζμβαςθ πραγματοποιείται από τισ μικρζσ τομζσ ςτο δζρμα και θ αφαίρεςθ τθσ μιτρασ με ειδικό χειρουργικό εργαλείο που ειςζρχεται μζςω μιασ εκ των τομϊν (morcellator). Μετεγχειρθτικά θ αςκενισ ζχει λιγότερο πόνο από τα ανάλογα κοιλιακά ανοικτά χειρουργεία αλλά και από τα κολπικά. Μπορεί να ςθκωκεί από το κρεβάτι τθσ το ίδιο απόγευμα και, αν επικυμεί, να ςυνοδευτεί ςτθν οικία τθσ το ίδιο βράδυ. Σο πρϊτο μετεγχειρθτικό βράδυ είναι ςυνικωσ ομαλό και το ιπιο κοιλιακό άλγοσ ελζγχεται άριςτα με κοινά παυςίπονα, τα οποία και χορθγοφνται για λίγεσ θμζρεσ εφόςον θ γυναίκα το επικυμεί. Φζροντασ μικρότερο ποςοςτό επιπλοκϊν από τουσ άλλουσ τρόπουσ υςτερεκτομισ, θ υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι δίδει άμεςθ λφςθ ςτα προβλιματα τθσ γυναικάσ που αφοροφν τισ βαριζσ περιόδουσ, τισ ακατάςχετεσ αιμορραγίεσ, τα ινομυώματα, το αίςκθμα βάρουσ και πίεςθσ ςτθν ουροδόχο κφςτθ με ςυνοδό ςφμπτωμα από το ουροποιθτικό ςφςτθμα όπωσ θ ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Μερικζσ φορζσ μετά τθν επζμβαςθ μπορεί να παρατθρθκεί, πολφ μικροφ βακμοφ ςταγονοειδισ ποςότθτα αίματοσ ςτθ ςερβιζτα κάκε μινα, που αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο, λόγο τθσ διατιρθςθσ του τράχθλου τθσ μιτρασ κατά τθν επζμβαςθ. Θεωρθτικά με τθν υφολικι υςτερεκτομι διατθροφνται τα νεφρα του τραχιλου τθσ μιτρασ και θ γυναίκα δεν παρατθρεί ςυνικωσ ζκπτωςθ τθσ ςεξουαλικισ τθσ λειτουργίασ. Διατθροφνται, επίςθσ, οι ςφνδεςμοι που ςτθρίηουν τον τράχθλο και τον κόλπο, με ςυνζπεια μικρότερθ πικανότθτα προπτϊςεωσ του κολοβϊματοσ ςτο μζλλον. Αφαίρεςθ ενδομθτρίωςθσ Η αφαίρεςθ τθσ ενδομθτρίωςθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ. Ο βαςικόσ λόγοσ είναι ότι θ εικόνα μζςω του λαπαροςκοπίου είναι εξαιρετικά ευκρινισ και επιτρζπει τθ διερεφνθςθ όλων των εςτιϊν ενδομθτρίωςθσ, μιασ και θ νόςοσ είναι ςυχνά πολυεςτιακι. Η άριςτθ αυτι εικόνα και οι χειριςμοί ακριβείασ που γίνονται λαπαροςκοπικά επιτρζπουν ςτο χειρουργό να εξαιρζςει το μζγιςτο δυνατό τθσ νόςου με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αςφάλεια και να διατθριςει ιςτοφσ όπωσ νευρικά πλζγματα χριςιμα ςτθ λειτουργία τθσ ουροδόχου κφςτθσ και του εντζρου.

7 Ακόμα και ςε πολφ μικροφ βακμοφ ενδομθτρίωςθ, θ αφαίρεςθ τθσ οδθγεί ςε φφεςθ του πόνου που αυτι προκαλεί και ςε βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ. Ζτςι θ μοναδικι ουςιαςτικι κεραπεία τθσ ενδομθτρίωςθσ είναι θ χειρουργικι λαπαροςκοπικι τθσ αφαίρεςθ. Αφαίρεςθ εξωμιτριασ κφθςθσ Η αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ γίνεται ςτισ μζρεσ μασ ςχεδόν πάντα λαπαροςκοπικά. Μζςω δυο μζχρι τεςςάρων πολφ μικρϊν τομϊν ο γυναικολόγοσ βλζπει τθν εξωμιτριο κφθςθ που ςυνικωσ βρίςκεται ςε μια εκ των δυο ςαλπίγγων. Σο χειρουργείο μπορεί να γίνει με διατιρθςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ και αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ, θ με τθν αφαίρεςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ που εμπεριζχει τθν εξωμιτρια κφθςθ. Η απόφαςθ για να διατθρθκεί θ πάςχουςα ςάλπιγγα γίνεται κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου, εάν βρεκεί ότι και θ άλλθ (ετερόπλευρθ ςάλπιγγα) είναι πακολογικι. Ζτςι για να διατθρθκεί θ πικανι μελλοντικι γονιμότθτα τθσ γυναίκασ μπορεί να διατθρθκεί θ ςάλπιγγα. Αυτό βεβαίωσ αυξάνει τθν πικανότθτα εξωμιτριου κφθςθσ ςτο μζλλον, με πικανότθτεσ περίπου 1:5 ζναντι του 1:10 ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ όλθσ τθσ ςάλπιγγασ. Διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ Η πρόπτωςθ τθσ μιτρασ αποτελεί ςχετικά ςυχνι κατάςταςθ ςε γυναίκεσ που ζχουν ςυνικωσ κυοφοριςει, και εκδθλϊνεται με τθν χαλάρωςθ των ςυνδζςμων και των μυϊν τθσ πυζλου. Ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ εμφανίηεται μζςα ςτον κόλπο χαμθλότερα από τθ φυςιολογικι του κζςθ και μερικζσ φορζσ μζχρι και ζξω από τον κόλπο. υνοδά ςυμπτϊματα αποτελοφν το αίςκθμα βάρουσ ςτθν πφελο, το άλγοσ κατά τθν ορκοςταςία ςτθν μζςθ χαμθλά, εμφάνιςθ μικρισ ποςότθτασ αίματοσ από τον κόλπο λόγο ερεκιςμοφ, και ςυμπτϊματα από το ουροποιθτικό. Αυτά μπορεί να είναι θ δυςκολία ςτθν οφρθςθ από πίεςθ τθσ μιτρασ που προςπίπτει, θ ςυχνι οφρθςθ, οι ςυχνζσ ουρολοιμϊξεισ, και το αίςκθμα πλθρότθτασ τθσ κφςτθσ. Η κεραπευτικι τθσ αντιμετϊπιςθ τθσ αφορά γυναίκεσ που επικυμοφν να διατθριςουν τθ μιτρα και ςυνεπϊσ τθν ικανότθτα τεκνοποίθςθσ, όπωσ και εκείνεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ. Η πιο αποτελεςματικι επιδιόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ μιτρασ με τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ αφορά ςτθν χριςθ ειδικοφ πλζγματοσ ανάρτθςθσ. Σο ςυνκετικό αυτό πλζγμα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι λοιμϊξεων και αδρανζσ για να το αποδζχεται ο οργανιςμόσ. Σοποκετείται μεταξφ τθσ μιτρασ και τθσ επικάλυψθσ του ιεροφ οςτοφ τθσ πυζλου, αποκακιςτϊντασ χωρίσ τάςθ, τθν ανατομικι και φυςιολογικι κζςθ τθσ μιτρασ πριν τθν πρόπτωςθ αυτισ. Σο πλζγμα δεν αφινεται ελεφκερο ςτθν κοιλιά αλλά ςκεπάηεται με το περιτόναιο, δθλαδι τθ φυςιολογικι υπερκάλυψθ τθσ κοιλιάσ, και ςυρράπτεται. Η τεχνικθ αυτι ςτισ μζρεσ μασ πραγματοποιείται λαπαροςκοπικϊσ και φζρει όλα τα πλεονεκτιματα

8 τθσ μεκόδου, όπωσ θ γρθγορότερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ μόλισ από τθ 2θ θ 3θ μετεγχειρθτικι μζρα, ςε αντίκεςθ με τθν κλαςςικι ανοιχτι τεχνικι που ςυνοδευόταν με μερικζσ εβδομάδεσ ανάρρωςθσ. Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ είναι ελάχιςτοσ και θ χριςθ απλϊν παυςίπονων επαρκεί, ενϊ θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ. Η μοναδικι προετοιμαςία για το χειρουργείο μπορεί, μερικζσ φορζσ, να είναι το ιπιο κακαρτικό του ζντερου για να διευκολυνκεί θ επζμβαςθ. Όταν θ γυναίκα ζχει τελειϊςει με τθν επικυμία τεκνοποίθςθσ και δεν ζχει τθν επικυμία να διατθριςει τθ μιτρα τθσ, θ ανωτζρω τεχνικι ανάρτθςθσ με πλζγμα καλφτερα να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αφαίρεςθ τθσ μιτρασ. τθν περίπτωςθ αυτι είναι ςκόπιμο να γίνεται υφολική λαπαροςκοπική υςτερεκτομή με διατιρθςθ του τράχθλου τθσ μιτρασ. Ζτςι αποφεφγεται θ εγγφτθτα του πλζγματοσ ςτον κόλπο αφοφ μεςολαβεί ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ. Σο πλζγμα ςτθρίηεται πάλι ςτο ςφνδεςμο που καλφπτει το ιερό οςτό τθσ πυζλου και ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ, ενϊ εάν υπάρχει ςυνοδόσ χαλάρωςθ του οπίςκιου (ορκοκιλθ) θ και του προςκίου τοιχϊματοσ του κόλπου (κυςτεοκιλθ) μπορεί να τισ διορκϊςει. Οι λαπαροςκοπικζσ αυτζσ τεχνικζσ φζρουν τα καλυτζρα αποτελζςματα, και πλεονεκτοφν ζναντι των αναλόγων κολπικϊν χειρουργείων ζχοντασ μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ και μικρζσ πικανότθτεσ επανεγχείρθςθσ. υγκριτικά, επίςθσ με τισ κλαςςικζσ ανοιχτζσ τεχνικζσ, θ λαπαροςκοπικι ανάρτθςθ του κολπικοφ κολοβϊματοσ ι τθσ μιτρασ φζρει ανάλογα επιτυχθμζνα αποτελζςματα με γρθγορότερθ ανάρρωςθ, λιγότερο πόνο και αιςκθτικά καλφτερο αποτζλεςμα λόγω των μικρϊν τομϊν ςτο δζρμα. Διόρκωςθ ακράτειασ οφρων Η διόρκωςθ τθσ ακράτειασ οφρων εκ προςπάκειασ γίνεται ςυνικωσ κολπικά με ειδικό πλζγμα. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ μεκόδου (TVT, TOT,TVT-O) είναι ςυγκρίςιμα με τθν κλαςςικι ανοικτι κοιλιακι επζμβαςθ ανόρκωςθσ τθσ βάςθσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ για να ςταματιςει θ απϊλεια οφρων. τισ μζρεσ μασ θ λαπαροςκόπθςθ ζχει εξελίξει τθν επζμβαςθ τοφτθ κακιςτϊντασ τθν πιο εφκολθ και εξίςου αποτελεςματικι τθσ κλαςςικισ. Η ουροδόχοσ κφςτθ ανορκϊνεται με ειδικά ράμματα λαπαροςκοπικά μειϊνοντασ θ εξαλείφοντασ τθν πικανότθτα απϊλειασ οφρων με το βιχα, τθν πίεςθ, το γζλιο, το περπάτθμα και κάκε είδουσ αίτιο που αυξάνει τθν ενδοκοιλιακι πίεςθ. Ριηικζσ υςτερεκτομζσ λόγω καρκίνου Οι γυναικολογικοί καρκίνοι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χριηουν ολικισ αφαίρεςθσ των γυναικολογικϊν οργάνων με ςυνοδό αφαίρεςθ των λεμφαδζνων. Οι επεμβάςεισ αυτζσ γίνονται από ειδικοφσ γυναικολόγουσ λαπαροςκόπουσ ςε ςυνεννόθςθ και υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ ογκολογικισ ομάδασ του νοςοκομείου.

9 Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ ριηικισ αφαίρεςθσ είναι: Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατά το χειρουργείο Λιγότερθ ενδοκοιλιακι αντίδραςθ και τραφμα λόγω τθσ φφςεωσ του Λαπαροςκοπικοφ χειρουργείου Η πικανι διατιρθςθ των νευρικϊν πλεγμάτων τθσ περιοχισ που καταλιγουν ςτθν ουροδόχο κφςτθ και το ζντερο και τθ ςυνοδό διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργικότθτασ αυτϊν με μείωςθ τθσ πικανότθτασ ατονίασ τθσ κφςτθσ( αδυναμία οφρθςθσ και επιτακτικι χριςθ ουροκακετιρα) Ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ με επιςτροφι ςτισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ εβδομάδασ, και κυρίωσ, Λόγω των ανωτζρω, θ γρθγορότερθ ςε ςχζςθ με το κλαςςικό ανοικτό χειρουργείο (λαπαροτομία) χθμικοκεραπευτικι προςζγγιςθ με καλφτερα αποτελζςματα ςτθν επιβίωςθ τθσ αςκενοφσ αλπιγγοπλαςτικι Η πλαςτικι των ςαλπίγγων ςυνίςταται ςτισ περιπτϊςεισ όπου αυτζσ ζχουν επθρεαςτεί από προθγοφμενεσ φλεγμονζσ και ςυμφφςεισ από χειρουργεία, ι ακόμα και από ενδομητρίωςη, αλλά και όταν ζχει προθγθκεί ςτείρωςθ με απολίνωςη των ςαλπίγγων και θ γυναίκα επικυμεί να τεκνοποιιςει ξανά. Γίνεται αφαίρεςθ του πακολογικοφ και κατεςτραμμζνου ιςτοφ, με διατιρθςθ του υγιοφσ, και μερικζσ φορζσ ςυρραφι και αναςτόμωςθ, δθλαδι επανζνωςθ, των υγιϊν άκρων τθσ ςάλπιγγασ. Η λαπαροςκοπικι μζκοδοσ υπερτερεί τθσ ανοιχτισ αλλά και τθσ μικροχειρουργικισ, με δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων και αντίδραςθσ των ιςτϊν, ενϊ θ αςκενισ μπορεί να εξζλκει από το νοςοκομείο τθν ίδια κιόλασ θμζρα του χειρουργείου. Σεχνικά δφςκολθ επζμβαςθ με ποςοςτά επιτυχίασ και τεκνοποίθςθσ που μπορεί να φτάςουν το 80-85% ςε περίπτωςθ ςαλπιγγοπλαςτικισ για προθγοφμενθ ςτείρωςθ με clips ςτισ ςάλπιγγεσ. Σα ποςοςτά είναι μικρότερα ςε περιπτϊςεισ φλεγμονισ των ςαλπίγγων. Λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ Η λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ γίνεται για τθν αποφυγι εγκυμοςφνθσ και μπορεί να γίνει με διαφόρουσ τρόπουσ. Μια μζκοδοσ είναι θ αυτι τθσ αφαιρεςθσ ολόκλθρθσ θ μζρουσ τθσ ςάλπιγγασ ενϊ πιο ςυνθκιςμζνα χρθςιμοποιοφνται λαπαροςκοπικζσ ςυςκευζσ απολίνωςθσ (clips) με μεγαλφτερθ ευκολία και χειρουργικθ αςφάλεια. Ζχει πολφ μεγαλα ποςοςτά επιτυχίασ και πραγματοποιείται ςε γυναίκεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ και δεν επικυμοφν να λαμβάνουν ορμονικά αντιςυλλθπτικά ςκευάςματα, το ενδομιτριο ςπιράλ, ι το προφυλακτικό. Η λαπαροςκοπικθ ςτείρωςθ είναι μια πολφ αςφαλισ μζκοδοσ, διαρκεί λίγα μόλισ λεπτα ςυνικωσ και θ γυναίκα εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν ίδια θμζρα, με ελάχιςτθ ενόχλθςθ ςτθν κοιλιά και τρεισ πολφ μικρζσ τομζσ του μιςοφ περίπου εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ. Ζχει όλα τα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκόπηςη ζναντι τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ

10 τεχνικισ. Εάν θ αςκενισ μετανοιςει ςτο μζλλον και επικυμεί να τεκνοποιιςει πάλι, μπορεί να γίνει ςαλπιγγοπλαςτική με ποςοςτά επιτυχίασ που να φταςουν το 85%. Λφςεισ ςυμφφςεων Η λφςθ των ςυμφφςεων που δθμιουργοφνται ςτθν κοιλιά μετά από χειρουργικζσ επεμβάςεισ θ μετά από φλεγμονζσ τθσ πυζλου είναι προτιμότερο να γίνεται λαπαροςκοπικά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο λόγοσ είναι διότι μετά τθ λαπαροςκοπικι μζκοδο είναι λιγότερθ θ αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ θ δθμιουργία νζων ςυμφφςεων με ςυνοδό πόνο και αποφρακτικά φαινόμενα από το ζντερο. Ανάλογα τθσ ζκταςθσ των ςυμφφςεων θ διαδικαςία μπορεί να είναι ςχετικά εφκολθ ζωσ και εκτενισ και τεχνικά απαιτθτικι. Χρειάηεται λοιπόν ςε κάκε περίπτωςθ θ ςωςτι προεγχειρθτικι ετοιμαςία τθσ αςκενοφσ και θ καλι γνϊςθ τθσ ανατομίασ και των λαπαροςκοπικϊν χειριςμϊν από μζρουσ του γυναικολόγου.

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε?

Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery. Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Dr. Obaidou Allam ENT Surgeon Head & Neck Surgery Amygdalectomy,Why & When? Αμυγδαλεκτομή Γιατί και Πότε? Ορισμός Χρόνιο The definition of chronic case! Οι Αμερικανοί αναφζρουν ότι πάνω από 4 φορζσ αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ

ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ Επιπεπλεγμζνθ και ατελισ εποφλωςθ: ο κανόνασ μζχρι πριν ζναν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Μετεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα