Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει"

Transcript

1 Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει

2 Πλεονεκτιματα λαπαροςκόπθςθσ Η λαπαροςκοπικι χειρουργικι αποτελεί μια ςφγχρονθ ιατρικι τεχνικι, θ οποία βρίςκει εφαρμογι ςε πολλζσ χειρουργικζσ ειδικότθτεσ τα τελευταία χρόνια. κοπόσ τθσ είναι θ επίτευξθ του ιδίου ι και καλφτερου διαγνωςτικοφ και κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ με αυτό τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ, διά μζςω τομισ ςτθν κοιλιακι χϊρα. Η ςυμβατικι ανοικτι μζκοδοσ χρθςιμοποιεί τομζσ μικουσ δζκα περίπου εκατοςτϊν (10 εκ.) ι και μεγαλφτερεσ οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να δει με τα γυμνά του μάτια τα εςωτερικά όργανα και να χρθςιμοποιεί τα χζρια του για να πραγματοποιιςειτθν χειρουργικι κεραπεία που επικυμεί, όπωσ για παράδειγμα τθν αφαίρεςθ τθσ μθτρασ, ινομυώματοσ και ενδομητρίωςησ ςτον τομζα τθσ γυναικολογίασ. Οι τομζσ αυτζσ ςυγκλίνουν ςτο τζλοσ τθσ επζμβαςθσ, ςυνικωσ με χειρουργικά ράμματα. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, ςτθ λαπαροςκοπικι χειρουργικι δεν γίνονται τζτοιου είδουσ μεγάλεσ τομζσ παρά μόνο μικρζσ τομζσ ςυνικωσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτό (0,5-1 εκ.). Διά μζςου αυτϊν πραγματοποιείται θ επζμβαςθ με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και θ εικόνα προβάλλεται μζςω κάμερασ ςε οκόνεσ. Σα προτεριματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ μεγεκυμζνθ υψθλισ ευκρίνειασ εικόνα, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να κάνει τθ διάγνωςθ πακιςεων με ακρίβεια και να τισ κεραπεφςει καλφτερα. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ είναι θ περίπτωςθ τθσ ενδομητρίωςη Η ενδομητρίωςη αποτελεί ςυχνι ςχετικά πάκθςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ, όπου περίπου μια ςτισ επτά (1:7) γυναίκεσ αναπτφςςουν μικρζσ ι μεγάλεσ εναποκζςεισ ενδομθτρικοφ ιςτοφ (του ιςτοφ δθλαδι που αποπίπτει από τθ μιτρα κάκε μινα για να εμφανιςτεί θ περίοδοσ ςτον κόλπο) ςτα εςωτερικά όργανα τθσ κοιλιακισ τουσ χϊρασ. Σο αποτζλεςμα είναι ο πόνοσ κατά τθν περίοδο, τθ ςεξουαλικι επαφι, ο πόνοσ ςτθ μζςθ και μερικζσ φορζσ θ υπογονιμότθτα. Με τθ λαπαροςκοπικι προςζγγιςθ θ διάγνωςθ και θ κεραπεία γίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία, ακόμα και ςε μικρότερθσ ζκταςθσ ενδομθτρίωςθ, όπου με τα ανοιχτά χειρουργικά δε κα είχε θ διάγνωςθ και ςυνεπϊσ θ κεραπεία, με αποτζλεςμα οι νεαρζσ ςυνικωσ αυτζσ κοπζλεσ να υποφζρουν για χρόνια και να ζχουν προβλιματα γονιμότθτασ τα οποία κα μποροφςαν να ζχουν λυκεί με τθ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ νόςου. Εκτόσ όμωσ τθσ καλφτερθσ χειρουργικισ εικόνασ, θ λαπαροςκόπθςθ ςτθ γυναικολογία φζρει πλεονεκτθματα ςτην αςιενθ άμεςα (κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και τθσ νοςθλείασ τθσ αςκενοφσ) αλλά και μακροπρόκεςμα και έμμεςα (μζςω αποφυγισ ςυμφφςεων). Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ τθσ αςκενοφσ είναι κατά πολφ μειωμζνοσ με αποτζλεςμα οι αςκενείσ να μποροφν να βγουν από το νοςοκομείο και μεταβοφν ςπίτι τουσ τθν ίδια ι τθν επόμενθ μζρα του χειρουργείου (ανεξαρτιτωσ ςοβαρότθτασ χειρουργείου) ςε αντίκεςθ με τισ 3 με 7 θμζρεσ παραμονισ τουσ ςτο νοςοκομείο μετά από το κλαςςικό

3 χειρουργείο. Η ανάρρωςθ τθσ αςκενοφσ ςτο ςπίτι και θ επιςτροφι τθσ ςτθν εργαςία τθσ είναι επίςθσ πιο γριγορθ. Σο λαπαροςκοπικό χειρουργείο είναι εξίςου αςφαλζσ και ςυνοδεφεται από λιγότερθ απϊλεια αίματοσ ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό. Λόγω των μικρϊν τομϊν ςτθ κοιλιά, αποφεφγεται θ εκτεταμζνθ τοπικι αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ δθμιουργοφνται λιγότερεσ μετεγχειρθτικζσ ςυμφφςεισ. Οι παραπάνω παρατθριςεισ είναι χαρακτθριςτικζσ ςτθν αφαίρεςθ των ινομυωμάτων τησ μθτρασ, καλοθκϊν όγκων που παρατθροφνται μζχρι και ςε μια ςτισ τρεισ (1:3) γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ, και ςχετίηονται με βαριζσ περιόδουσ και υπογονιμότθτα. Η λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ των ινομυωμάτων ςυνεπϊσ αυξάνει τθν πικανότθτα τεκνοποίθςθσ και κεραπεφει τισ προβλθματικζσ περιόδουσ, με μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν διάρκεια του χειρουργείου και τθ δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων από ότι ςτα ανοικτά χειρουργεία με κλαςςικζσ (λαπαροτομία) αλλά και μικρότερεσ ακόμα τομζσ (μινιλαπαροτομία). Ζχουμε λοιπόν ςτα χζρια μασ μια χειρουργικι μζκοδο που τα τελευταία 25 χρόνια εξελίςςεται και πλζον παρζχει πολλά πλεονεκτιματα ςτισ αςκενείσ και θ οποία ζχει ςαφϊσ ξεπεράςει τα κλαςςικά χειρουργεία με μεγαλφτερεσ τομζσ. Διαγνωςτικι λαπαροςκόπθςθ Η λαπαροςκόπθςθ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ διάγνωςθ πολλϊν γυναικολογικϊν πακιςεων. ε αυτζσ περιλαμβάνονται θ εξωμήτριοσ κφηςη, θ ενδομητρίωςη, οι φλεγμονζσ τθσ πυζλου και των γυναικολογικϊν οργάνων, οι κφςτεισ των ωοκθκϊν, οι παραωοκθκικζσ κφςτεισ, οι πακολογία των ςαλπίγγων όπωσ θ απόφραξθ τουσ,οι υδροςάλπιγγεσ και οι πυοςάλπιγγεσ, τα ινομυώματα τθσ μιτρασ και άλλεσ. Πραγματοποιείται με δυο ςυνικωσ μικρζσ τομζσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ γυναίκασ, δια μζςω των οποίων γίνεται θ επζμβαςθ. Ειδικι κάμερα που ειςζρχεται δια μζςω τθσ μιασ τομισ δίνει εικόνα μεγεκυμζνθ και εξαιρετικισ ευκρίνειασ για τθν διάγνωςθ των πικανϊν πακιςεων. Από τθν άλλθ τομι ειςζρχεται ενδοςκοπικό εργαλείο που βοθκά ςτουσ χειριςμοφσ ακριβείασ. Ινομυωματεκτομι Η κλαςςικι τουσ εξαίρεςθ με μεγάλθ χειρουργικι τομι ςτθν κοιλιά ζχει χρθςιμοποιθκεί για πολλά χρόνια ςτθν κεραπεία των ινομυωμάτων του τοιχϊματοσ και τθσ επιφάνειασ τθσ μιτρασ, αλλά φζρει μειονεκτιματα. Ζτςι οι νεότερεσ τεχνικζσ τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, όπου θ επζμβαςθ πλζον γίνεται με μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά μεγζκουσ μόλισ μιςό με ζνα εκατοςτό, ςε 3 με 4 ςθμεία, ζχουν αντικαταςτιςει τθν κλαςςικι μεγάλθ τομι. Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ περιλαμβάνουν: 1. Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν επζμβαςθ.

4 2. Λιγότεροσ πόνοσ μετά το χειρουργείο και μικρότερθ χριςθ αναλγθτικϊν. 3. Σαχφτερθ ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν ίδια θ τθν επόμενθ του χειρουργείου μζρα. το κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά, θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο 3 με 5 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ. 4. Σαχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι εντόσ λίγων θμερϊν ςε όλεσ τισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν εργαςία τθσ αςκενοφσ, ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά. 5. Λιγότερεσ ςυμφφςεισ μετά τθν επζμβαςθ και πικανϊσ καλφτερθ γονιμότθτα ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό χειρουργείο. 6. Μικρζσ τομζσ ακόμα και για πολφ μεγάλα εκατοςτά ινομυϊματα. τθν κλαςςικι χειρουργικι θ τομι είναι ςυνικωσ ςε μζγεκοσ όςο και το ινομφωμα και μερικζσ φορζσ με κάκετθ τομι επί τθσ κοιλιάσ. Αφαίρεςθ κφςτθσ ωοκικθσ Η αφαίρεςθ καλοικουσ κφςτθσ ωοκικθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά διότι φζρει πλεονεκτιματα ζναντι του ανοικτοφ κλαςςικοφ χειρουργείου, όπωσ: τουσ ακριβείσ χειριςμοφσ με τθ διατιρθςθ φυςιολογικισ ωοκικθσ λιγότερου μετεγχειρθτικοφ πόνου λιγότερων ςυμφφςεων παραμονι ςτο νοςοκομείο το πολφ μια θμζρα τον λεπτομερι ζλεγχο όλθσ τθσ κοιλίασ με τθν κάμερα υψθλισ ευκρίνειασ μικρζσ τομζσ αιςκθτικά ανϊτερεσ και ςχεδόν μθ εμφανείσ Πραγματοποιείται με πολφ μικρζσ τομζσ δια μζςω των οποίων πραγματοποιοφνται λεπτοί χειριςμοί που επιτρζπουν τθν αφαίρεςθ μόνο τθσ κφςτθσ και τθ διατιρθςθ του φυςιολογικοφ ωοκθκικοφ ιςτοφ, ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ όπου θ λειτουργία των ωοκθκϊν τουσ είναι κακοριςτικι ςτθν γονιμότθτα τουσ. Τςτερεκτομι Η αφαίρεςθ τθσ μιτρασ αποτελεί χειρουργικι τεχνικι ςτθ γυναικολογία, θ οποία γίνεται για ποικίλουσ λόγουσ. Μεταξφ αυτϊν είναι οι διαταραχζσ ςτθν περίοδο κατα τθν οποία παρατθρείται αφξθςθ τθσ ποςότθτασ αίματοσ κάκε μινα (μθνορραγία), αλλά και πικανϊσ πόνοσ κατά τθν περίοδο (δυςμθνορροία). Η παρουςία ινομυωμάτων (καλοθκϊν, ςυνικωσ, όγκων τθσ μιτρασ) μπορεί να προκαλοφν τα παραπάνω ςυμπτϊματα, αλλά και αίςκθμα βάρουσ χαμθλά ςτθν κοιλιακι χϊρα, ακόμα και πιεςτικά φαινόμενα ςτθν ουροδόχο κφςτθ με αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Η ενδομητρίωςη είναι μια άλλθ αρκετά ςυχνι πάκθςθ, με ςυχνότθτα ζωσ και μια ςτισ επτά ςτισ γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ. Προκαλεί πόνο ςτθν κοιλιά και τθν μζςθ κατά τθν περίοδο, κατά τθ ςεξουαλικι επαφι και μερικζσ φορζσ κατά τθν αφόδευςθ. Η κεραπεία τθσ είναι θ χειρουργικι τθσ αφαίρεςθ και, ςε γυναίκεσ που ζχουν τελειϊςει με τισ οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ, θ υςτερεκτομι είναι θ καλφτερθ λφςθ ανακουφίηοντασ τον πόνο ςτο μζγιςτο δυνατό.

5 Οι προκαρκινικζσ αλλοιϊςεισ του τραχιλου τθσ μιτρασ, που βρίςκονται εξαρχισ από ζνα πακολογικό τεςτ Παπανικολάου, μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςτθν αφαίρεςθ τθσ μιτρασ μαηί με τον τράχθλο αυτισ, ςυνικωσ ςε γυναίκεσ που ολοκλιρωςαν τθν οικογζνειά τουσ. Σζλοσ, κακοικειεσ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ, του τραχιλου αυτισ και των ωοκθκϊν αποτελοφν λόγο υςτερεκτομισ. Η τεχνικι τθσ αφαίρεςθσ τθσ μιτρασ αποτελεί πολφ παλαιά χειρουργικι πράξθ, θ οποία ςυνικωσ γινόταν μζςω μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά (κοιλιακι υςτερεκτομι) και κατόπιν δια μζςω του κόλπου (κολπικι υςτερεκτομι). Σα τελευταία, όμωσ, 20 χρόνια θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να τελοφμε τζτοια χειρουργεία λαπαροςκοπικά (λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι). Με τθ χριςθ, δθλαδι, πολφ μικρϊν τομϊν ςτθν κοιλιά, από μιςό μζχρι και ζνα εκατοςτό και χρθςιμοποιϊντασ ειδικά λαπαροςκοπικά εργαλεία, που κάνουν τθν μζκοδο τθσ υςτερεκτομισ αςφαλι και γριγορθ. Για να δοφμε ποια μορφι υςτερεκτομισ είναι καλφτερθ για τισ γυναίκεσ, πραγματοποιικθκαν πολλζσ μελζτεσ που ςυνζκριναν τθν κοιλιακι, τθν κολπικι και τθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι. Ανάλυςθ όλων αυτϊν των μελετϊν από το μεγαλφτερο ινςτιτοφτο μελετϊν ςτον κόςμο (Cochrane Collaboration), ζδειξε πωσ θ θ κοιλιακι υςτερεκτομι πρζπει να αποφεφγεται και να προτιμοφνται θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι μζκοδοι λόγο λιγότερου πόνου μετά το χειρουργείο, μικρότερθσ απϊλειασ αίματοσ κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και γενικότερα λιγότερων επιπλοκϊν. Ζτςι, θ κλαςικι τομι των 10 με 15 εκατοςτϊν ςτθν κοιλιά πρζπει να γίνεται μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και όπου θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι δεν μποροφν να γίνουν. Προςφάτωσ, δφο μεγάλεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ ζχει πλεονεκτιματα για τισ γυναίκεσ ζναντι τθσ από τον κόλπο αφαίρεςθσ. υνοδεφεται απο λιγότερο μετεγχειρθτικό πόνο, μικρότερθ αιμορραγία και μικρότερθ παραμονι τθσ αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο, με αποτζλεςμα λιγότερο κόςτοσ και νοςθλεία. Ζτςι ςε γενικζσ γραμμζσ θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ είναι προτιμθτζα τθσ κοιλιακισ και κολπικισ λόγω: 1. Βραχφτερθσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο. Μια (1) θμζρα για τθ λαπαροςκοπικι, 3 για τθν κολπικι και 5 με 7 για τθν κοιλιακι. 2. Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατα τθν επζμβαςθ. 3. Λιγότεροσ πόνοσ μετα το χειρουργείο. 4. Μικρότερθ ανάγκθ για παυςίπονα μετά τθν επζμβαςθ. 5. Μικρότερο ςυνολικό κόςτοσ για τθν αςκενι. 6. Επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ ολίγων θμερϊν ςτθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο ανοιχτό (κοιλιακό) χειρουργείο.

6 Τφολικι υςτερεκτομι Η υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι αποτελεί αναγνωριςμζνθ τεχνικι και κακιερωμζνθ πάνω από 25 χρόνια. Γίνεται με πολφ μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά με τρόπο που επιτυγχάνεται θ αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ και θ διατιρθςθ του τράχθλου αυτισ, όταν τα test Παπανικολάου είναι φυςιολογικά. Η γυναίκα ςυνικωσ ειςζρχεται ςτο νοςοκομείο το πρωί τθσ θμζρασ τθσ επζμβαςθσ και εξζρχεται το ίδιο βράδυ θ το επόμενο πρωινό. Δε χρειάηεται κάποια ιδιαίτερθ προετοιμαςία και το χειρουργείο διαρκεί περίπου μζχρι και μια ϊρα, κακϊσ ολόκλθρθ θ επζμβαςθ πραγματοποιείται από τισ μικρζσ τομζσ ςτο δζρμα και θ αφαίρεςθ τθσ μιτρασ με ειδικό χειρουργικό εργαλείο που ειςζρχεται μζςω μιασ εκ των τομϊν (morcellator). Μετεγχειρθτικά θ αςκενισ ζχει λιγότερο πόνο από τα ανάλογα κοιλιακά ανοικτά χειρουργεία αλλά και από τα κολπικά. Μπορεί να ςθκωκεί από το κρεβάτι τθσ το ίδιο απόγευμα και, αν επικυμεί, να ςυνοδευτεί ςτθν οικία τθσ το ίδιο βράδυ. Σο πρϊτο μετεγχειρθτικό βράδυ είναι ςυνικωσ ομαλό και το ιπιο κοιλιακό άλγοσ ελζγχεται άριςτα με κοινά παυςίπονα, τα οποία και χορθγοφνται για λίγεσ θμζρεσ εφόςον θ γυναίκα το επικυμεί. Φζροντασ μικρότερο ποςοςτό επιπλοκϊν από τουσ άλλουσ τρόπουσ υςτερεκτομισ, θ υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι δίδει άμεςθ λφςθ ςτα προβλιματα τθσ γυναικάσ που αφοροφν τισ βαριζσ περιόδουσ, τισ ακατάςχετεσ αιμορραγίεσ, τα ινομυώματα, το αίςκθμα βάρουσ και πίεςθσ ςτθν ουροδόχο κφςτθ με ςυνοδό ςφμπτωμα από το ουροποιθτικό ςφςτθμα όπωσ θ ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Μερικζσ φορζσ μετά τθν επζμβαςθ μπορεί να παρατθρθκεί, πολφ μικροφ βακμοφ ςταγονοειδισ ποςότθτα αίματοσ ςτθ ςερβιζτα κάκε μινα, που αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο, λόγο τθσ διατιρθςθσ του τράχθλου τθσ μιτρασ κατά τθν επζμβαςθ. Θεωρθτικά με τθν υφολικι υςτερεκτομι διατθροφνται τα νεφρα του τραχιλου τθσ μιτρασ και θ γυναίκα δεν παρατθρεί ςυνικωσ ζκπτωςθ τθσ ςεξουαλικισ τθσ λειτουργίασ. Διατθροφνται, επίςθσ, οι ςφνδεςμοι που ςτθρίηουν τον τράχθλο και τον κόλπο, με ςυνζπεια μικρότερθ πικανότθτα προπτϊςεωσ του κολοβϊματοσ ςτο μζλλον. Αφαίρεςθ ενδομθτρίωςθσ Η αφαίρεςθ τθσ ενδομθτρίωςθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ. Ο βαςικόσ λόγοσ είναι ότι θ εικόνα μζςω του λαπαροςκοπίου είναι εξαιρετικά ευκρινισ και επιτρζπει τθ διερεφνθςθ όλων των εςτιϊν ενδομθτρίωςθσ, μιασ και θ νόςοσ είναι ςυχνά πολυεςτιακι. Η άριςτθ αυτι εικόνα και οι χειριςμοί ακριβείασ που γίνονται λαπαροςκοπικά επιτρζπουν ςτο χειρουργό να εξαιρζςει το μζγιςτο δυνατό τθσ νόςου με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αςφάλεια και να διατθριςει ιςτοφσ όπωσ νευρικά πλζγματα χριςιμα ςτθ λειτουργία τθσ ουροδόχου κφςτθσ και του εντζρου.

7 Ακόμα και ςε πολφ μικροφ βακμοφ ενδομθτρίωςθ, θ αφαίρεςθ τθσ οδθγεί ςε φφεςθ του πόνου που αυτι προκαλεί και ςε βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ. Ζτςι θ μοναδικι ουςιαςτικι κεραπεία τθσ ενδομθτρίωςθσ είναι θ χειρουργικι λαπαροςκοπικι τθσ αφαίρεςθ. Αφαίρεςθ εξωμιτριασ κφθςθσ Η αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ γίνεται ςτισ μζρεσ μασ ςχεδόν πάντα λαπαροςκοπικά. Μζςω δυο μζχρι τεςςάρων πολφ μικρϊν τομϊν ο γυναικολόγοσ βλζπει τθν εξωμιτριο κφθςθ που ςυνικωσ βρίςκεται ςε μια εκ των δυο ςαλπίγγων. Σο χειρουργείο μπορεί να γίνει με διατιρθςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ και αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ, θ με τθν αφαίρεςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ που εμπεριζχει τθν εξωμιτρια κφθςθ. Η απόφαςθ για να διατθρθκεί θ πάςχουςα ςάλπιγγα γίνεται κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου, εάν βρεκεί ότι και θ άλλθ (ετερόπλευρθ ςάλπιγγα) είναι πακολογικι. Ζτςι για να διατθρθκεί θ πικανι μελλοντικι γονιμότθτα τθσ γυναίκασ μπορεί να διατθρθκεί θ ςάλπιγγα. Αυτό βεβαίωσ αυξάνει τθν πικανότθτα εξωμιτριου κφθςθσ ςτο μζλλον, με πικανότθτεσ περίπου 1:5 ζναντι του 1:10 ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ όλθσ τθσ ςάλπιγγασ. Διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ Η πρόπτωςθ τθσ μιτρασ αποτελεί ςχετικά ςυχνι κατάςταςθ ςε γυναίκεσ που ζχουν ςυνικωσ κυοφοριςει, και εκδθλϊνεται με τθν χαλάρωςθ των ςυνδζςμων και των μυϊν τθσ πυζλου. Ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ εμφανίηεται μζςα ςτον κόλπο χαμθλότερα από τθ φυςιολογικι του κζςθ και μερικζσ φορζσ μζχρι και ζξω από τον κόλπο. υνοδά ςυμπτϊματα αποτελοφν το αίςκθμα βάρουσ ςτθν πφελο, το άλγοσ κατά τθν ορκοςταςία ςτθν μζςθ χαμθλά, εμφάνιςθ μικρισ ποςότθτασ αίματοσ από τον κόλπο λόγο ερεκιςμοφ, και ςυμπτϊματα από το ουροποιθτικό. Αυτά μπορεί να είναι θ δυςκολία ςτθν οφρθςθ από πίεςθ τθσ μιτρασ που προςπίπτει, θ ςυχνι οφρθςθ, οι ςυχνζσ ουρολοιμϊξεισ, και το αίςκθμα πλθρότθτασ τθσ κφςτθσ. Η κεραπευτικι τθσ αντιμετϊπιςθ τθσ αφορά γυναίκεσ που επικυμοφν να διατθριςουν τθ μιτρα και ςυνεπϊσ τθν ικανότθτα τεκνοποίθςθσ, όπωσ και εκείνεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ. Η πιο αποτελεςματικι επιδιόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ μιτρασ με τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ αφορά ςτθν χριςθ ειδικοφ πλζγματοσ ανάρτθςθσ. Σο ςυνκετικό αυτό πλζγμα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι λοιμϊξεων και αδρανζσ για να το αποδζχεται ο οργανιςμόσ. Σοποκετείται μεταξφ τθσ μιτρασ και τθσ επικάλυψθσ του ιεροφ οςτοφ τθσ πυζλου, αποκακιςτϊντασ χωρίσ τάςθ, τθν ανατομικι και φυςιολογικι κζςθ τθσ μιτρασ πριν τθν πρόπτωςθ αυτισ. Σο πλζγμα δεν αφινεται ελεφκερο ςτθν κοιλιά αλλά ςκεπάηεται με το περιτόναιο, δθλαδι τθ φυςιολογικι υπερκάλυψθ τθσ κοιλιάσ, και ςυρράπτεται. Η τεχνικθ αυτι ςτισ μζρεσ μασ πραγματοποιείται λαπαροςκοπικϊσ και φζρει όλα τα πλεονεκτιματα

8 τθσ μεκόδου, όπωσ θ γρθγορότερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ μόλισ από τθ 2θ θ 3θ μετεγχειρθτικι μζρα, ςε αντίκεςθ με τθν κλαςςικι ανοιχτι τεχνικι που ςυνοδευόταν με μερικζσ εβδομάδεσ ανάρρωςθσ. Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ είναι ελάχιςτοσ και θ χριςθ απλϊν παυςίπονων επαρκεί, ενϊ θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ. Η μοναδικι προετοιμαςία για το χειρουργείο μπορεί, μερικζσ φορζσ, να είναι το ιπιο κακαρτικό του ζντερου για να διευκολυνκεί θ επζμβαςθ. Όταν θ γυναίκα ζχει τελειϊςει με τθν επικυμία τεκνοποίθςθσ και δεν ζχει τθν επικυμία να διατθριςει τθ μιτρα τθσ, θ ανωτζρω τεχνικι ανάρτθςθσ με πλζγμα καλφτερα να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αφαίρεςθ τθσ μιτρασ. τθν περίπτωςθ αυτι είναι ςκόπιμο να γίνεται υφολική λαπαροςκοπική υςτερεκτομή με διατιρθςθ του τράχθλου τθσ μιτρασ. Ζτςι αποφεφγεται θ εγγφτθτα του πλζγματοσ ςτον κόλπο αφοφ μεςολαβεί ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ. Σο πλζγμα ςτθρίηεται πάλι ςτο ςφνδεςμο που καλφπτει το ιερό οςτό τθσ πυζλου και ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ, ενϊ εάν υπάρχει ςυνοδόσ χαλάρωςθ του οπίςκιου (ορκοκιλθ) θ και του προςκίου τοιχϊματοσ του κόλπου (κυςτεοκιλθ) μπορεί να τισ διορκϊςει. Οι λαπαροςκοπικζσ αυτζσ τεχνικζσ φζρουν τα καλυτζρα αποτελζςματα, και πλεονεκτοφν ζναντι των αναλόγων κολπικϊν χειρουργείων ζχοντασ μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ και μικρζσ πικανότθτεσ επανεγχείρθςθσ. υγκριτικά, επίςθσ με τισ κλαςςικζσ ανοιχτζσ τεχνικζσ, θ λαπαροςκοπικι ανάρτθςθ του κολπικοφ κολοβϊματοσ ι τθσ μιτρασ φζρει ανάλογα επιτυχθμζνα αποτελζςματα με γρθγορότερθ ανάρρωςθ, λιγότερο πόνο και αιςκθτικά καλφτερο αποτζλεςμα λόγω των μικρϊν τομϊν ςτο δζρμα. Διόρκωςθ ακράτειασ οφρων Η διόρκωςθ τθσ ακράτειασ οφρων εκ προςπάκειασ γίνεται ςυνικωσ κολπικά με ειδικό πλζγμα. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ μεκόδου (TVT, TOT,TVT-O) είναι ςυγκρίςιμα με τθν κλαςςικι ανοικτι κοιλιακι επζμβαςθ ανόρκωςθσ τθσ βάςθσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ για να ςταματιςει θ απϊλεια οφρων. τισ μζρεσ μασ θ λαπαροςκόπθςθ ζχει εξελίξει τθν επζμβαςθ τοφτθ κακιςτϊντασ τθν πιο εφκολθ και εξίςου αποτελεςματικι τθσ κλαςςικισ. Η ουροδόχοσ κφςτθ ανορκϊνεται με ειδικά ράμματα λαπαροςκοπικά μειϊνοντασ θ εξαλείφοντασ τθν πικανότθτα απϊλειασ οφρων με το βιχα, τθν πίεςθ, το γζλιο, το περπάτθμα και κάκε είδουσ αίτιο που αυξάνει τθν ενδοκοιλιακι πίεςθ. Ριηικζσ υςτερεκτομζσ λόγω καρκίνου Οι γυναικολογικοί καρκίνοι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χριηουν ολικισ αφαίρεςθσ των γυναικολογικϊν οργάνων με ςυνοδό αφαίρεςθ των λεμφαδζνων. Οι επεμβάςεισ αυτζσ γίνονται από ειδικοφσ γυναικολόγουσ λαπαροςκόπουσ ςε ςυνεννόθςθ και υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ ογκολογικισ ομάδασ του νοςοκομείου.

9 Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ ριηικισ αφαίρεςθσ είναι: Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατά το χειρουργείο Λιγότερθ ενδοκοιλιακι αντίδραςθ και τραφμα λόγω τθσ φφςεωσ του Λαπαροςκοπικοφ χειρουργείου Η πικανι διατιρθςθ των νευρικϊν πλεγμάτων τθσ περιοχισ που καταλιγουν ςτθν ουροδόχο κφςτθ και το ζντερο και τθ ςυνοδό διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργικότθτασ αυτϊν με μείωςθ τθσ πικανότθτασ ατονίασ τθσ κφςτθσ( αδυναμία οφρθςθσ και επιτακτικι χριςθ ουροκακετιρα) Ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ με επιςτροφι ςτισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ εβδομάδασ, και κυρίωσ, Λόγω των ανωτζρω, θ γρθγορότερθ ςε ςχζςθ με το κλαςςικό ανοικτό χειρουργείο (λαπαροτομία) χθμικοκεραπευτικι προςζγγιςθ με καλφτερα αποτελζςματα ςτθν επιβίωςθ τθσ αςκενοφσ αλπιγγοπλαςτικι Η πλαςτικι των ςαλπίγγων ςυνίςταται ςτισ περιπτϊςεισ όπου αυτζσ ζχουν επθρεαςτεί από προθγοφμενεσ φλεγμονζσ και ςυμφφςεισ από χειρουργεία, ι ακόμα και από ενδομητρίωςη, αλλά και όταν ζχει προθγθκεί ςτείρωςθ με απολίνωςη των ςαλπίγγων και θ γυναίκα επικυμεί να τεκνοποιιςει ξανά. Γίνεται αφαίρεςθ του πακολογικοφ και κατεςτραμμζνου ιςτοφ, με διατιρθςθ του υγιοφσ, και μερικζσ φορζσ ςυρραφι και αναςτόμωςθ, δθλαδι επανζνωςθ, των υγιϊν άκρων τθσ ςάλπιγγασ. Η λαπαροςκοπικι μζκοδοσ υπερτερεί τθσ ανοιχτισ αλλά και τθσ μικροχειρουργικισ, με δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων και αντίδραςθσ των ιςτϊν, ενϊ θ αςκενισ μπορεί να εξζλκει από το νοςοκομείο τθν ίδια κιόλασ θμζρα του χειρουργείου. Σεχνικά δφςκολθ επζμβαςθ με ποςοςτά επιτυχίασ και τεκνοποίθςθσ που μπορεί να φτάςουν το 80-85% ςε περίπτωςθ ςαλπιγγοπλαςτικισ για προθγοφμενθ ςτείρωςθ με clips ςτισ ςάλπιγγεσ. Σα ποςοςτά είναι μικρότερα ςε περιπτϊςεισ φλεγμονισ των ςαλπίγγων. Λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ Η λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ γίνεται για τθν αποφυγι εγκυμοςφνθσ και μπορεί να γίνει με διαφόρουσ τρόπουσ. Μια μζκοδοσ είναι θ αυτι τθσ αφαιρεςθσ ολόκλθρθσ θ μζρουσ τθσ ςάλπιγγασ ενϊ πιο ςυνθκιςμζνα χρθςιμοποιοφνται λαπαροςκοπικζσ ςυςκευζσ απολίνωςθσ (clips) με μεγαλφτερθ ευκολία και χειρουργικθ αςφάλεια. Ζχει πολφ μεγαλα ποςοςτά επιτυχίασ και πραγματοποιείται ςε γυναίκεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ και δεν επικυμοφν να λαμβάνουν ορμονικά αντιςυλλθπτικά ςκευάςματα, το ενδομιτριο ςπιράλ, ι το προφυλακτικό. Η λαπαροςκοπικθ ςτείρωςθ είναι μια πολφ αςφαλισ μζκοδοσ, διαρκεί λίγα μόλισ λεπτα ςυνικωσ και θ γυναίκα εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν ίδια θμζρα, με ελάχιςτθ ενόχλθςθ ςτθν κοιλιά και τρεισ πολφ μικρζσ τομζσ του μιςοφ περίπου εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ. Ζχει όλα τα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκόπηςη ζναντι τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ

10 τεχνικισ. Εάν θ αςκενισ μετανοιςει ςτο μζλλον και επικυμεί να τεκνοποιιςει πάλι, μπορεί να γίνει ςαλπιγγοπλαςτική με ποςοςτά επιτυχίασ που να φταςουν το 85%. Λφςεισ ςυμφφςεων Η λφςθ των ςυμφφςεων που δθμιουργοφνται ςτθν κοιλιά μετά από χειρουργικζσ επεμβάςεισ θ μετά από φλεγμονζσ τθσ πυζλου είναι προτιμότερο να γίνεται λαπαροςκοπικά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο λόγοσ είναι διότι μετά τθ λαπαροςκοπικι μζκοδο είναι λιγότερθ θ αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ θ δθμιουργία νζων ςυμφφςεων με ςυνοδό πόνο και αποφρακτικά φαινόμενα από το ζντερο. Ανάλογα τθσ ζκταςθσ των ςυμφφςεων θ διαδικαςία μπορεί να είναι ςχετικά εφκολθ ζωσ και εκτενισ και τεχνικά απαιτθτικι. Χρειάηεται λοιπόν ςε κάκε περίπτωςθ θ ςωςτι προεγχειρθτικι ετοιμαςία τθσ αςκενοφσ και θ καλι γνϊςθ τθσ ανατομίασ και των λαπαροςκοπικϊν χειριςμϊν από μζρουσ του γυναικολόγου.

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον.

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Σου Χάουαρντ Λάρκιν Είκοςι χρόνια μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Μια ειςαγωγή ςτα διαδραςτικά ςυςτήματα ε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο κόςμο, θ υιοκζτθςθ ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ ςχολικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ

ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΡΙΚΟΥΟΣ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ Γϋ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΑΡΘ ΕΡΟΥΛΩΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ Επιπεπλεγμζνθ και ατελισ εποφλωςθ: ο κανόνασ μζχρι πριν ζναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα