Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει"

Transcript

1 Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει

2 Πλεονεκτιματα λαπαροςκόπθςθσ Η λαπαροςκοπικι χειρουργικι αποτελεί μια ςφγχρονθ ιατρικι τεχνικι, θ οποία βρίςκει εφαρμογι ςε πολλζσ χειρουργικζσ ειδικότθτεσ τα τελευταία χρόνια. κοπόσ τθσ είναι θ επίτευξθ του ιδίου ι και καλφτερου διαγνωςτικοφ και κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ με αυτό τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ, διά μζςω τομισ ςτθν κοιλιακι χϊρα. Η ςυμβατικι ανοικτι μζκοδοσ χρθςιμοποιεί τομζσ μικουσ δζκα περίπου εκατοςτϊν (10 εκ.) ι και μεγαλφτερεσ οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να δει με τα γυμνά του μάτια τα εςωτερικά όργανα και να χρθςιμοποιεί τα χζρια του για να πραγματοποιιςειτθν χειρουργικι κεραπεία που επικυμεί, όπωσ για παράδειγμα τθν αφαίρεςθ τθσ μθτρασ, ινομυώματοσ και ενδομητρίωςησ ςτον τομζα τθσ γυναικολογίασ. Οι τομζσ αυτζσ ςυγκλίνουν ςτο τζλοσ τθσ επζμβαςθσ, ςυνικωσ με χειρουργικά ράμματα. τθν αντίκετθ περίπτωςθ, ςτθ λαπαροςκοπικι χειρουργικι δεν γίνονται τζτοιου είδουσ μεγάλεσ τομζσ παρά μόνο μικρζσ τομζσ ςυνικωσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτό (0,5-1 εκ.). Διά μζςου αυτϊν πραγματοποιείται θ επζμβαςθ με ειδικά χειρουργικά εργαλεία και θ εικόνα προβάλλεται μζςω κάμερασ ςε οκόνεσ. Σα προτεριματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ μεγεκυμζνθ υψθλισ ευκρίνειασ εικόνα, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χειρουργό να κάνει τθ διάγνωςθ πακιςεων με ακρίβεια και να τισ κεραπεφςει καλφτερα. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτοφ είναι θ περίπτωςθ τθσ ενδομητρίωςη Η ενδομητρίωςη αποτελεί ςυχνι ςχετικά πάκθςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ, όπου περίπου μια ςτισ επτά (1:7) γυναίκεσ αναπτφςςουν μικρζσ ι μεγάλεσ εναποκζςεισ ενδομθτρικοφ ιςτοφ (του ιςτοφ δθλαδι που αποπίπτει από τθ μιτρα κάκε μινα για να εμφανιςτεί θ περίοδοσ ςτον κόλπο) ςτα εςωτερικά όργανα τθσ κοιλιακισ τουσ χϊρασ. Σο αποτζλεςμα είναι ο πόνοσ κατά τθν περίοδο, τθ ςεξουαλικι επαφι, ο πόνοσ ςτθ μζςθ και μερικζσ φορζσ θ υπογονιμότθτα. Με τθ λαπαροςκοπικι προςζγγιςθ θ διάγνωςθ και θ κεραπεία γίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία, ακόμα και ςε μικρότερθσ ζκταςθσ ενδομθτρίωςθ, όπου με τα ανοιχτά χειρουργικά δε κα είχε θ διάγνωςθ και ςυνεπϊσ θ κεραπεία, με αποτζλεςμα οι νεαρζσ ςυνικωσ αυτζσ κοπζλεσ να υποφζρουν για χρόνια και να ζχουν προβλιματα γονιμότθτασ τα οποία κα μποροφςαν να ζχουν λυκεί με τθ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ νόςου. Εκτόσ όμωσ τθσ καλφτερθσ χειρουργικισ εικόνασ, θ λαπαροςκόπθςθ ςτθ γυναικολογία φζρει πλεονεκτθματα ςτην αςιενθ άμεςα (κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και τθσ νοςθλείασ τθσ αςκενοφσ) αλλά και μακροπρόκεςμα και έμμεςα (μζςω αποφυγισ ςυμφφςεων). Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ τθσ αςκενοφσ είναι κατά πολφ μειωμζνοσ με αποτζλεςμα οι αςκενείσ να μποροφν να βγουν από το νοςοκομείο και μεταβοφν ςπίτι τουσ τθν ίδια ι τθν επόμενθ μζρα του χειρουργείου (ανεξαρτιτωσ ςοβαρότθτασ χειρουργείου) ςε αντίκεςθ με τισ 3 με 7 θμζρεσ παραμονισ τουσ ςτο νοςοκομείο μετά από το κλαςςικό

3 χειρουργείο. Η ανάρρωςθ τθσ αςκενοφσ ςτο ςπίτι και θ επιςτροφι τθσ ςτθν εργαςία τθσ είναι επίςθσ πιο γριγορθ. Σο λαπαροςκοπικό χειρουργείο είναι εξίςου αςφαλζσ και ςυνοδεφεται από λιγότερθ απϊλεια αίματοσ ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό. Λόγω των μικρϊν τομϊν ςτθ κοιλιά, αποφεφγεται θ εκτεταμζνθ τοπικι αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ δθμιουργοφνται λιγότερεσ μετεγχειρθτικζσ ςυμφφςεισ. Οι παραπάνω παρατθριςεισ είναι χαρακτθριςτικζσ ςτθν αφαίρεςθ των ινομυωμάτων τησ μθτρασ, καλοθκϊν όγκων που παρατθροφνται μζχρι και ςε μια ςτισ τρεισ (1:3) γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ, και ςχετίηονται με βαριζσ περιόδουσ και υπογονιμότθτα. Η λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ των ινομυωμάτων ςυνεπϊσ αυξάνει τθν πικανότθτα τεκνοποίθςθσ και κεραπεφει τισ προβλθματικζσ περιόδουσ, με μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν διάρκεια του χειρουργείου και τθ δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων από ότι ςτα ανοικτά χειρουργεία με κλαςςικζσ (λαπαροτομία) αλλά και μικρότερεσ ακόμα τομζσ (μινιλαπαροτομία). Ζχουμε λοιπόν ςτα χζρια μασ μια χειρουργικι μζκοδο που τα τελευταία 25 χρόνια εξελίςςεται και πλζον παρζχει πολλά πλεονεκτιματα ςτισ αςκενείσ και θ οποία ζχει ςαφϊσ ξεπεράςει τα κλαςςικά χειρουργεία με μεγαλφτερεσ τομζσ. Διαγνωςτικι λαπαροςκόπθςθ Η λαπαροςκόπθςθ είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ διάγνωςθ πολλϊν γυναικολογικϊν πακιςεων. ε αυτζσ περιλαμβάνονται θ εξωμήτριοσ κφηςη, θ ενδομητρίωςη, οι φλεγμονζσ τθσ πυζλου και των γυναικολογικϊν οργάνων, οι κφςτεισ των ωοκθκϊν, οι παραωοκθκικζσ κφςτεισ, οι πακολογία των ςαλπίγγων όπωσ θ απόφραξθ τουσ,οι υδροςάλπιγγεσ και οι πυοςάλπιγγεσ, τα ινομυώματα τθσ μιτρασ και άλλεσ. Πραγματοποιείται με δυο ςυνικωσ μικρζσ τομζσ μιςοφ με ενόσ εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ γυναίκασ, δια μζςω των οποίων γίνεται θ επζμβαςθ. Ειδικι κάμερα που ειςζρχεται δια μζςω τθσ μιασ τομισ δίνει εικόνα μεγεκυμζνθ και εξαιρετικισ ευκρίνειασ για τθν διάγνωςθ των πικανϊν πακιςεων. Από τθν άλλθ τομι ειςζρχεται ενδοςκοπικό εργαλείο που βοθκά ςτουσ χειριςμοφσ ακριβείασ. Ινομυωματεκτομι Η κλαςςικι τουσ εξαίρεςθ με μεγάλθ χειρουργικι τομι ςτθν κοιλιά ζχει χρθςιμοποιθκεί για πολλά χρόνια ςτθν κεραπεία των ινομυωμάτων του τοιχϊματοσ και τθσ επιφάνειασ τθσ μιτρασ, αλλά φζρει μειονεκτιματα. Ζτςι οι νεότερεσ τεχνικζσ τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, όπου θ επζμβαςθ πλζον γίνεται με μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά μεγζκουσ μόλισ μιςό με ζνα εκατοςτό, ςε 3 με 4 ςθμεία, ζχουν αντικαταςτιςει τθν κλαςςικι μεγάλθ τομι. Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ περιλαμβάνουν: 1. Μικρότερθ απϊλεια αίματοσ κατά τθν επζμβαςθ.

4 2. Λιγότεροσ πόνοσ μετά το χειρουργείο και μικρότερθ χριςθ αναλγθτικϊν. 3. Σαχφτερθ ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν ίδια θ τθν επόμενθ του χειρουργείου μζρα. το κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά, θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο 3 με 5 θμζρεσ μετά τθν επζμβαςθ. 4. Σαχφτερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι εντόσ λίγων θμερϊν ςε όλεσ τισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν εργαςία τθσ αςκενοφσ, ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο κλαςςικό ανοιχτό χειρουργείο μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά. 5. Λιγότερεσ ςυμφφςεισ μετά τθν επζμβαςθ και πικανϊσ καλφτερθ γονιμότθτα ςε ςφγκριςθ με το ανοιχτό χειρουργείο. 6. Μικρζσ τομζσ ακόμα και για πολφ μεγάλα εκατοςτά ινομυϊματα. τθν κλαςςικι χειρουργικι θ τομι είναι ςυνικωσ ςε μζγεκοσ όςο και το ινομφωμα και μερικζσ φορζσ με κάκετθ τομι επί τθσ κοιλιάσ. Αφαίρεςθ κφςτθσ ωοκικθσ Η αφαίρεςθ καλοικουσ κφςτθσ ωοκικθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά διότι φζρει πλεονεκτιματα ζναντι του ανοικτοφ κλαςςικοφ χειρουργείου, όπωσ: τουσ ακριβείσ χειριςμοφσ με τθ διατιρθςθ φυςιολογικισ ωοκικθσ λιγότερου μετεγχειρθτικοφ πόνου λιγότερων ςυμφφςεων παραμονι ςτο νοςοκομείο το πολφ μια θμζρα τον λεπτομερι ζλεγχο όλθσ τθσ κοιλίασ με τθν κάμερα υψθλισ ευκρίνειασ μικρζσ τομζσ αιςκθτικά ανϊτερεσ και ςχεδόν μθ εμφανείσ Πραγματοποιείται με πολφ μικρζσ τομζσ δια μζςω των οποίων πραγματοποιοφνται λεπτοί χειριςμοί που επιτρζπουν τθν αφαίρεςθ μόνο τθσ κφςτθσ και τθ διατιρθςθ του φυςιολογικοφ ωοκθκικοφ ιςτοφ, ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ όπου θ λειτουργία των ωοκθκϊν τουσ είναι κακοριςτικι ςτθν γονιμότθτα τουσ. Τςτερεκτομι Η αφαίρεςθ τθσ μιτρασ αποτελεί χειρουργικι τεχνικι ςτθ γυναικολογία, θ οποία γίνεται για ποικίλουσ λόγουσ. Μεταξφ αυτϊν είναι οι διαταραχζσ ςτθν περίοδο κατα τθν οποία παρατθρείται αφξθςθ τθσ ποςότθτασ αίματοσ κάκε μινα (μθνορραγία), αλλά και πικανϊσ πόνοσ κατά τθν περίοδο (δυςμθνορροία). Η παρουςία ινομυωμάτων (καλοθκϊν, ςυνικωσ, όγκων τθσ μιτρασ) μπορεί να προκαλοφν τα παραπάνω ςυμπτϊματα, αλλά και αίςκθμα βάρουσ χαμθλά ςτθν κοιλιακι χϊρα, ακόμα και πιεςτικά φαινόμενα ςτθν ουροδόχο κφςτθ με αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Η ενδομητρίωςη είναι μια άλλθ αρκετά ςυχνι πάκθςθ, με ςυχνότθτα ζωσ και μια ςτισ επτά ςτισ γυναίκεσ τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ. Προκαλεί πόνο ςτθν κοιλιά και τθν μζςθ κατά τθν περίοδο, κατά τθ ςεξουαλικι επαφι και μερικζσ φορζσ κατά τθν αφόδευςθ. Η κεραπεία τθσ είναι θ χειρουργικι τθσ αφαίρεςθ και, ςε γυναίκεσ που ζχουν τελειϊςει με τισ οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ, θ υςτερεκτομι είναι θ καλφτερθ λφςθ ανακουφίηοντασ τον πόνο ςτο μζγιςτο δυνατό.

5 Οι προκαρκινικζσ αλλοιϊςεισ του τραχιλου τθσ μιτρασ, που βρίςκονται εξαρχισ από ζνα πακολογικό τεςτ Παπανικολάου, μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςτθν αφαίρεςθ τθσ μιτρασ μαηί με τον τράχθλο αυτισ, ςυνικωσ ςε γυναίκεσ που ολοκλιρωςαν τθν οικογζνειά τουσ. Σζλοσ, κακοικειεσ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ, του τραχιλου αυτισ και των ωοκθκϊν αποτελοφν λόγο υςτερεκτομισ. Η τεχνικι τθσ αφαίρεςθσ τθσ μιτρασ αποτελεί πολφ παλαιά χειρουργικι πράξθ, θ οποία ςυνικωσ γινόταν μζςω μεγάλθσ τομισ ςτθν κοιλιά (κοιλιακι υςτερεκτομι) και κατόπιν δια μζςω του κόλπου (κολπικι υςτερεκτομι). Σα τελευταία, όμωσ, 20 χρόνια θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ μάσ ζδωςε τθ δυνατότθτα να τελοφμε τζτοια χειρουργεία λαπαροςκοπικά (λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι). Με τθ χριςθ, δθλαδι, πολφ μικρϊν τομϊν ςτθν κοιλιά, από μιςό μζχρι και ζνα εκατοςτό και χρθςιμοποιϊντασ ειδικά λαπαροςκοπικά εργαλεία, που κάνουν τθν μζκοδο τθσ υςτερεκτομισ αςφαλι και γριγορθ. Για να δοφμε ποια μορφι υςτερεκτομισ είναι καλφτερθ για τισ γυναίκεσ, πραγματοποιικθκαν πολλζσ μελζτεσ που ςυνζκριναν τθν κοιλιακι, τθν κολπικι και τθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι. Ανάλυςθ όλων αυτϊν των μελετϊν από το μεγαλφτερο ινςτιτοφτο μελετϊν ςτον κόςμο (Cochrane Collaboration), ζδειξε πωσ θ θ κοιλιακι υςτερεκτομι πρζπει να αποφεφγεται και να προτιμοφνται θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι μζκοδοι λόγο λιγότερου πόνου μετά το χειρουργείο, μικρότερθσ απϊλειασ αίματοσ κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου και γενικότερα λιγότερων επιπλοκϊν. Ζτςι, θ κλαςικι τομι των 10 με 15 εκατοςτϊν ςτθν κοιλιά πρζπει να γίνεται μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και όπου θ κολπικι και θ λαπαροςκοπικι δεν μποροφν να γίνουν. Προςφάτωσ, δφο μεγάλεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ ζχει πλεονεκτιματα για τισ γυναίκεσ ζναντι τθσ από τον κόλπο αφαίρεςθσ. υνοδεφεται απο λιγότερο μετεγχειρθτικό πόνο, μικρότερθ αιμορραγία και μικρότερθ παραμονι τθσ αςκενοφσ ςτο νοςοκομείο, με αποτζλεςμα λιγότερο κόςτοσ και νοςθλεία. Ζτςι ςε γενικζσ γραμμζσ θ λαπαροςκοπικι αφαίρεςθ τθσ μιτρασ είναι προτιμθτζα τθσ κοιλιακισ και κολπικισ λόγω: 1. Βραχφτερθσ νοςθλείασ ςτο νοςοκομείο. Μια (1) θμζρα για τθ λαπαροςκοπικι, 3 για τθν κολπικι και 5 με 7 για τθν κοιλιακι. 2. Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατα τθν επζμβαςθ. 3. Λιγότεροσ πόνοσ μετα το χειρουργείο. 4. Μικρότερθ ανάγκθ για παυςίπονα μετά τθν επζμβαςθ. 5. Μικρότερο ςυνολικό κόςτοσ για τθν αςκενι. 6. Επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ ολίγων θμερϊν ςτθ λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι ςε αντίκεςθ με τισ εβδομάδεσ που χρειάηονται ςτο ανοιχτό (κοιλιακό) χειρουργείο.

6 Τφολικι υςτερεκτομι Η υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι αποτελεί αναγνωριςμζνθ τεχνικι και κακιερωμζνθ πάνω από 25 χρόνια. Γίνεται με πολφ μικρζσ τομζσ ςτθν κοιλιά με τρόπο που επιτυγχάνεται θ αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ μιτρασ και θ διατιρθςθ του τράχθλου αυτισ, όταν τα test Παπανικολάου είναι φυςιολογικά. Η γυναίκα ςυνικωσ ειςζρχεται ςτο νοςοκομείο το πρωί τθσ θμζρασ τθσ επζμβαςθσ και εξζρχεται το ίδιο βράδυ θ το επόμενο πρωινό. Δε χρειάηεται κάποια ιδιαίτερθ προετοιμαςία και το χειρουργείο διαρκεί περίπου μζχρι και μια ϊρα, κακϊσ ολόκλθρθ θ επζμβαςθ πραγματοποιείται από τισ μικρζσ τομζσ ςτο δζρμα και θ αφαίρεςθ τθσ μιτρασ με ειδικό χειρουργικό εργαλείο που ειςζρχεται μζςω μιασ εκ των τομϊν (morcellator). Μετεγχειρθτικά θ αςκενισ ζχει λιγότερο πόνο από τα ανάλογα κοιλιακά ανοικτά χειρουργεία αλλά και από τα κολπικά. Μπορεί να ςθκωκεί από το κρεβάτι τθσ το ίδιο απόγευμα και, αν επικυμεί, να ςυνοδευτεί ςτθν οικία τθσ το ίδιο βράδυ. Σο πρϊτο μετεγχειρθτικό βράδυ είναι ςυνικωσ ομαλό και το ιπιο κοιλιακό άλγοσ ελζγχεται άριςτα με κοινά παυςίπονα, τα οποία και χορθγοφνται για λίγεσ θμζρεσ εφόςον θ γυναίκα το επικυμεί. Φζροντασ μικρότερο ποςοςτό επιπλοκϊν από τουσ άλλουσ τρόπουσ υςτερεκτομισ, θ υφολικι λαπαροςκοπικι υςτερεκτομι δίδει άμεςθ λφςθ ςτα προβλιματα τθσ γυναικάσ που αφοροφν τισ βαριζσ περιόδουσ, τισ ακατάςχετεσ αιμορραγίεσ, τα ινομυώματα, το αίςκθμα βάρουσ και πίεςθσ ςτθν ουροδόχο κφςτθ με ςυνοδό ςφμπτωμα από το ουροποιθτικό ςφςτθμα όπωσ θ ανάγκθ για ςυχνι οφρθςθ. Μερικζσ φορζσ μετά τθν επζμβαςθ μπορεί να παρατθρθκεί, πολφ μικροφ βακμοφ ςταγονοειδισ ποςότθτα αίματοσ ςτθ ςερβιζτα κάκε μινα, που αντιςτοιχεί ςτθν περίοδο, λόγο τθσ διατιρθςθσ του τράχθλου τθσ μιτρασ κατά τθν επζμβαςθ. Θεωρθτικά με τθν υφολικι υςτερεκτομι διατθροφνται τα νεφρα του τραχιλου τθσ μιτρασ και θ γυναίκα δεν παρατθρεί ςυνικωσ ζκπτωςθ τθσ ςεξουαλικισ τθσ λειτουργίασ. Διατθροφνται, επίςθσ, οι ςφνδεςμοι που ςτθρίηουν τον τράχθλο και τον κόλπο, με ςυνζπεια μικρότερθ πικανότθτα προπτϊςεωσ του κολοβϊματοσ ςτο μζλλον. Αφαίρεςθ ενδομθτρίωςθσ Η αφαίρεςθ τθσ ενδομθτρίωςθσ πρζπει να γίνεται λαπαροςκοπικά ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ. Ο βαςικόσ λόγοσ είναι ότι θ εικόνα μζςω του λαπαροςκοπίου είναι εξαιρετικά ευκρινισ και επιτρζπει τθ διερεφνθςθ όλων των εςτιϊν ενδομθτρίωςθσ, μιασ και θ νόςοσ είναι ςυχνά πολυεςτιακι. Η άριςτθ αυτι εικόνα και οι χειριςμοί ακριβείασ που γίνονται λαπαροςκοπικά επιτρζπουν ςτο χειρουργό να εξαιρζςει το μζγιςτο δυνατό τθσ νόςου με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αςφάλεια και να διατθριςει ιςτοφσ όπωσ νευρικά πλζγματα χριςιμα ςτθ λειτουργία τθσ ουροδόχου κφςτθσ και του εντζρου.

7 Ακόμα και ςε πολφ μικροφ βακμοφ ενδομθτρίωςθ, θ αφαίρεςθ τθσ οδθγεί ςε φφεςθ του πόνου που αυτι προκαλεί και ςε βελτίωςθ τθσ γονιμότθτασ. Ζτςι θ μοναδικι ουςιαςτικι κεραπεία τθσ ενδομθτρίωςθσ είναι θ χειρουργικι λαπαροςκοπικι τθσ αφαίρεςθ. Αφαίρεςθ εξωμιτριασ κφθςθσ Η αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ γίνεται ςτισ μζρεσ μασ ςχεδόν πάντα λαπαροςκοπικά. Μζςω δυο μζχρι τεςςάρων πολφ μικρϊν τομϊν ο γυναικολόγοσ βλζπει τθν εξωμιτριο κφθςθ που ςυνικωσ βρίςκεται ςε μια εκ των δυο ςαλπίγγων. Σο χειρουργείο μπορεί να γίνει με διατιρθςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ και αφαίρεςθ τθσ εξωμιτριου κφθςθσ, θ με τθν αφαίρεςθ τθσ πάςχουςασ ςάλπιγγασ που εμπεριζχει τθν εξωμιτρια κφθςθ. Η απόφαςθ για να διατθρθκεί θ πάςχουςα ςάλπιγγα γίνεται κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου, εάν βρεκεί ότι και θ άλλθ (ετερόπλευρθ ςάλπιγγα) είναι πακολογικι. Ζτςι για να διατθρθκεί θ πικανι μελλοντικι γονιμότθτα τθσ γυναίκασ μπορεί να διατθρθκεί θ ςάλπιγγα. Αυτό βεβαίωσ αυξάνει τθν πικανότθτα εξωμιτριου κφθςθσ ςτο μζλλον, με πικανότθτεσ περίπου 1:5 ζναντι του 1:10 ςε περίπτωςθ αφαίρεςθσ όλθσ τθσ ςάλπιγγασ. Διόρκωςθ πρόπτωςθσ μιτρασ Η πρόπτωςθ τθσ μιτρασ αποτελεί ςχετικά ςυχνι κατάςταςθ ςε γυναίκεσ που ζχουν ςυνικωσ κυοφοριςει, και εκδθλϊνεται με τθν χαλάρωςθ των ςυνδζςμων και των μυϊν τθσ πυζλου. Ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ εμφανίηεται μζςα ςτον κόλπο χαμθλότερα από τθ φυςιολογικι του κζςθ και μερικζσ φορζσ μζχρι και ζξω από τον κόλπο. υνοδά ςυμπτϊματα αποτελοφν το αίςκθμα βάρουσ ςτθν πφελο, το άλγοσ κατά τθν ορκοςταςία ςτθν μζςθ χαμθλά, εμφάνιςθ μικρισ ποςότθτασ αίματοσ από τον κόλπο λόγο ερεκιςμοφ, και ςυμπτϊματα από το ουροποιθτικό. Αυτά μπορεί να είναι θ δυςκολία ςτθν οφρθςθ από πίεςθ τθσ μιτρασ που προςπίπτει, θ ςυχνι οφρθςθ, οι ςυχνζσ ουρολοιμϊξεισ, και το αίςκθμα πλθρότθτασ τθσ κφςτθσ. Η κεραπευτικι τθσ αντιμετϊπιςθ τθσ αφορά γυναίκεσ που επικυμοφν να διατθριςουν τθ μιτρα και ςυνεπϊσ τθν ικανότθτα τεκνοποίθςθσ, όπωσ και εκείνεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ. Η πιο αποτελεςματικι επιδιόρκωςθ τθσ πρόπτωςθσ μιτρασ με τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ αφορά ςτθν χριςθ ειδικοφ πλζγματοσ ανάρτθςθσ. Σο ςυνκετικό αυτό πλζγμα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο για τθν αποφυγι λοιμϊξεων και αδρανζσ για να το αποδζχεται ο οργανιςμόσ. Σοποκετείται μεταξφ τθσ μιτρασ και τθσ επικάλυψθσ του ιεροφ οςτοφ τθσ πυζλου, αποκακιςτϊντασ χωρίσ τάςθ, τθν ανατομικι και φυςιολογικι κζςθ τθσ μιτρασ πριν τθν πρόπτωςθ αυτισ. Σο πλζγμα δεν αφινεται ελεφκερο ςτθν κοιλιά αλλά ςκεπάηεται με το περιτόναιο, δθλαδι τθ φυςιολογικι υπερκάλυψθ τθσ κοιλιάσ, και ςυρράπτεται. Η τεχνικθ αυτι ςτισ μζρεσ μασ πραγματοποιείται λαπαροςκοπικϊσ και φζρει όλα τα πλεονεκτιματα

8 τθσ μεκόδου, όπωσ θ γρθγορότερθ ανάρρωςθ και επιςτροφι ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ μόλισ από τθ 2θ θ 3θ μετεγχειρθτικι μζρα, ςε αντίκεςθ με τθν κλαςςικι ανοιχτι τεχνικι που ςυνοδευόταν με μερικζσ εβδομάδεσ ανάρρωςθσ. Ο μετεγχειρθτικόσ πόνοσ είναι ελάχιςτοσ και θ χριςθ απλϊν παυςίπονων επαρκεί, ενϊ θ αςκενισ εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ. Η μοναδικι προετοιμαςία για το χειρουργείο μπορεί, μερικζσ φορζσ, να είναι το ιπιο κακαρτικό του ζντερου για να διευκολυνκεί θ επζμβαςθ. Όταν θ γυναίκα ζχει τελειϊςει με τθν επικυμία τεκνοποίθςθσ και δεν ζχει τθν επικυμία να διατθριςει τθ μιτρα τθσ, θ ανωτζρω τεχνικι ανάρτθςθσ με πλζγμα καλφτερα να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αφαίρεςθ τθσ μιτρασ. τθν περίπτωςθ αυτι είναι ςκόπιμο να γίνεται υφολική λαπαροςκοπική υςτερεκτομή με διατιρθςθ του τράχθλου τθσ μιτρασ. Ζτςι αποφεφγεται θ εγγφτθτα του πλζγματοσ ςτον κόλπο αφοφ μεςολαβεί ο τράχθλοσ τθσ μιτρασ. Σο πλζγμα ςτθρίηεται πάλι ςτο ςφνδεςμο που καλφπτει το ιερό οςτό τθσ πυζλου και ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ, ενϊ εάν υπάρχει ςυνοδόσ χαλάρωςθ του οπίςκιου (ορκοκιλθ) θ και του προςκίου τοιχϊματοσ του κόλπου (κυςτεοκιλθ) μπορεί να τισ διορκϊςει. Οι λαπαροςκοπικζσ αυτζσ τεχνικζσ φζρουν τα καλυτζρα αποτελζςματα, και πλεονεκτοφν ζναντι των αναλόγων κολπικϊν χειρουργείων ζχοντασ μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ και μικρζσ πικανότθτεσ επανεγχείρθςθσ. υγκριτικά, επίςθσ με τισ κλαςςικζσ ανοιχτζσ τεχνικζσ, θ λαπαροςκοπικι ανάρτθςθ του κολπικοφ κολοβϊματοσ ι τθσ μιτρασ φζρει ανάλογα επιτυχθμζνα αποτελζςματα με γρθγορότερθ ανάρρωςθ, λιγότερο πόνο και αιςκθτικά καλφτερο αποτζλεςμα λόγω των μικρϊν τομϊν ςτο δζρμα. Διόρκωςθ ακράτειασ οφρων Η διόρκωςθ τθσ ακράτειασ οφρων εκ προςπάκειασ γίνεται ςυνικωσ κολπικά με ειδικό πλζγμα. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ μεκόδου (TVT, TOT,TVT-O) είναι ςυγκρίςιμα με τθν κλαςςικι ανοικτι κοιλιακι επζμβαςθ ανόρκωςθσ τθσ βάςθσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ για να ςταματιςει θ απϊλεια οφρων. τισ μζρεσ μασ θ λαπαροςκόπθςθ ζχει εξελίξει τθν επζμβαςθ τοφτθ κακιςτϊντασ τθν πιο εφκολθ και εξίςου αποτελεςματικι τθσ κλαςςικισ. Η ουροδόχοσ κφςτθ ανορκϊνεται με ειδικά ράμματα λαπαροςκοπικά μειϊνοντασ θ εξαλείφοντασ τθν πικανότθτα απϊλειασ οφρων με το βιχα, τθν πίεςθ, το γζλιο, το περπάτθμα και κάκε είδουσ αίτιο που αυξάνει τθν ενδοκοιλιακι πίεςθ. Ριηικζσ υςτερεκτομζσ λόγω καρκίνου Οι γυναικολογικοί καρκίνοι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χριηουν ολικισ αφαίρεςθσ των γυναικολογικϊν οργάνων με ςυνοδό αφαίρεςθ των λεμφαδζνων. Οι επεμβάςεισ αυτζσ γίνονται από ειδικοφσ γυναικολόγουσ λαπαροςκόπουσ ςε ςυνεννόθςθ και υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ ογκολογικισ ομάδασ του νοςοκομείου.

9 Σα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκοπικισ ριηικισ αφαίρεςθσ είναι: Λιγότερθ απϊλεια αίματοσ κατά το χειρουργείο Λιγότερθ ενδοκοιλιακι αντίδραςθ και τραφμα λόγω τθσ φφςεωσ του Λαπαροςκοπικοφ χειρουργείου Η πικανι διατιρθςθ των νευρικϊν πλεγμάτων τθσ περιοχισ που καταλιγουν ςτθν ουροδόχο κφςτθ και το ζντερο και τθ ςυνοδό διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργικότθτασ αυτϊν με μείωςθ τθσ πικανότθτασ ατονίασ τθσ κφςτθσ( αδυναμία οφρθςθσ και επιτακτικι χριςθ ουροκακετιρα) Ζξοδοσ από το νοςοκομείο τθν επομζνθ θμζρα τθσ επζμβαςθσ με επιςτροφι ςτισ φυςιολογικζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ εβδομάδασ, και κυρίωσ, Λόγω των ανωτζρω, θ γρθγορότερθ ςε ςχζςθ με το κλαςςικό ανοικτό χειρουργείο (λαπαροτομία) χθμικοκεραπευτικι προςζγγιςθ με καλφτερα αποτελζςματα ςτθν επιβίωςθ τθσ αςκενοφσ αλπιγγοπλαςτικι Η πλαςτικι των ςαλπίγγων ςυνίςταται ςτισ περιπτϊςεισ όπου αυτζσ ζχουν επθρεαςτεί από προθγοφμενεσ φλεγμονζσ και ςυμφφςεισ από χειρουργεία, ι ακόμα και από ενδομητρίωςη, αλλά και όταν ζχει προθγθκεί ςτείρωςθ με απολίνωςη των ςαλπίγγων και θ γυναίκα επικυμεί να τεκνοποιιςει ξανά. Γίνεται αφαίρεςθ του πακολογικοφ και κατεςτραμμζνου ιςτοφ, με διατιρθςθ του υγιοφσ, και μερικζσ φορζσ ςυρραφι και αναςτόμωςθ, δθλαδι επανζνωςθ, των υγιϊν άκρων τθσ ςάλπιγγασ. Η λαπαροςκοπικι μζκοδοσ υπερτερεί τθσ ανοιχτισ αλλά και τθσ μικροχειρουργικισ, με δθμιουργία λιγότερων ςυμφφςεων και αντίδραςθσ των ιςτϊν, ενϊ θ αςκενισ μπορεί να εξζλκει από το νοςοκομείο τθν ίδια κιόλασ θμζρα του χειρουργείου. Σεχνικά δφςκολθ επζμβαςθ με ποςοςτά επιτυχίασ και τεκνοποίθςθσ που μπορεί να φτάςουν το 80-85% ςε περίπτωςθ ςαλπιγγοπλαςτικισ για προθγοφμενθ ςτείρωςθ με clips ςτισ ςάλπιγγεσ. Σα ποςοςτά είναι μικρότερα ςε περιπτϊςεισ φλεγμονισ των ςαλπίγγων. Λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ Η λαπαροςκοπικι ςτείρωςθ γίνεται για τθν αποφυγι εγκυμοςφνθσ και μπορεί να γίνει με διαφόρουσ τρόπουσ. Μια μζκοδοσ είναι θ αυτι τθσ αφαιρεςθσ ολόκλθρθσ θ μζρουσ τθσ ςάλπιγγασ ενϊ πιο ςυνθκιςμζνα χρθςιμοποιοφνται λαπαροςκοπικζσ ςυςκευζσ απολίνωςθσ (clips) με μεγαλφτερθ ευκολία και χειρουργικθ αςφάλεια. Ζχει πολφ μεγαλα ποςοςτά επιτυχίασ και πραγματοποιείται ςε γυναίκεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν οικογζνεια τουσ και δεν επικυμοφν να λαμβάνουν ορμονικά αντιςυλλθπτικά ςκευάςματα, το ενδομιτριο ςπιράλ, ι το προφυλακτικό. Η λαπαροςκοπικθ ςτείρωςθ είναι μια πολφ αςφαλισ μζκοδοσ, διαρκεί λίγα μόλισ λεπτα ςυνικωσ και θ γυναίκα εξζρχεται από το νοςοκομείο τθν ίδια θμζρα, με ελάχιςτθ ενόχλθςθ ςτθν κοιλιά και τρεισ πολφ μικρζσ τομζσ του μιςοφ περίπου εκατοςτοφ ςτθν κοιλιά τθσ. Ζχει όλα τα πλεονεκτιματα τθσ λαπαροςκόπηςη ζναντι τθσ κλαςςικισ ανοιχτισ χειρουργικισ

10 τεχνικισ. Εάν θ αςκενισ μετανοιςει ςτο μζλλον και επικυμεί να τεκνοποιιςει πάλι, μπορεί να γίνει ςαλπιγγοπλαςτική με ποςοςτά επιτυχίασ που να φταςουν το 85%. Λφςεισ ςυμφφςεων Η λφςθ των ςυμφφςεων που δθμιουργοφνται ςτθν κοιλιά μετά από χειρουργικζσ επεμβάςεισ θ μετά από φλεγμονζσ τθσ πυζλου είναι προτιμότερο να γίνεται λαπαροςκοπικά, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο λόγοσ είναι διότι μετά τθ λαπαροςκοπικι μζκοδο είναι λιγότερθ θ αντίδραςθ των ιςτϊν και ςυνεπϊσ θ δθμιουργία νζων ςυμφφςεων με ςυνοδό πόνο και αποφρακτικά φαινόμενα από το ζντερο. Ανάλογα τθσ ζκταςθσ των ςυμφφςεων θ διαδικαςία μπορεί να είναι ςχετικά εφκολθ ζωσ και εκτενισ και τεχνικά απαιτθτικι. Χρειάηεται λοιπόν ςε κάκε περίπτωςθ θ ςωςτι προεγχειρθτικι ετοιμαςία τθσ αςκενοφσ και θ καλι γνϊςθ τθσ ανατομίασ και των λαπαροςκοπικϊν χειριςμϊν από μζρουσ του γυναικολόγου.

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον.

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Σου Χάουαρντ Λάρκιν Είκοςι χρόνια μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ

Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ Νόςοσ Crohn - Πριν και Μετά το Χειρουργείο Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ Ι. Γ. Παπακωνςταντίνου Λζκτορασ Χειρουργικήσ Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοςοκομείο ΝΟΣΟΣ CROHN Crohn s disease is a

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα