6.1 Θεωρητική εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6.1 Θεωρητική εισαγωγή"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους πολυπλέκτες και αποκωδικοποιητές 6.1 Θεωρητική εισαγωγή Αποκωδικοποιητές Ο αποκωδικοποιητής είναι ένα κύκλωµα µε n εισόδους και m εξόδους, όπου m 2 n. Για κάθε συνδυασµό των εισόδων, ο αποκωδικοποιητής επιλέγει µία από τις m εξόδους και τη φέρνει σε λογικό 1, ενώ οι υπόλοιπες παραµένουν σε λογικό µηδέν. Ο όρος «αποκωδικοποιητής» χρησιµοποιείται και γενικότερα, για να χαρακτηρίσει ένα κύκλωµα που µετατρέπει ένα δυαδικό κώδικα από τη µία µορφή σε άλλη. Το κύκλωµα που µετατρέπει τον κώδικα BCD σε πληροφορία κατάλληλη για ενδείκτη επτά τοµέων (BCD-to-7 segment) είναι µια µορφή αποκωδικοποιητή (βλέπε εργαστηριακή άσκηση 5). Ένας αποκωδικοποιητής 3 σε 8 φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 6.1. Οι τρεις είσοδοι αποκωδικοποιούνται σε οκτώ εξόδους, ώστε για καθέναν από τους οκτώ συνδυασµούς των ειόδων, µόνο µία έξοδος είναι ενεργή. Η κάθε έξοδος αντιπροσωπεύει έναν από τους ελάχιστους όρους (minterms) των n µεταβλητών εισόδου. Για παράδειγµα, όταν οι είσοδοι x,y,z είναι 000, τότε ο ελάχιστος όρος που παράγεται είναι ο x y z, στην έξοδο D0. Ο αντίστοιχος πίνακας αληθείας φαίνεται στο σχ Σχήµα 6.1 Κύκλωµα αποκωδικοποιητή 3 σε 8. Στις εξόδους παράγονται οι ελάχιστοι όροι που αντιστοιχούν στις µεταβλητές εισόδου. 1

2 Σχήµα 6.2 Πίνακας αληθείας αποκωδικοποιητή 3 σε 8. Συχνά, οι έξοδοι του αποκωδικοποιητή σχεδιάζονται ώστε να είναι ενεργές µε το λογικό µηδέν (active low). Τότε, όλες οι υπόλοιπες µη ενεργές έξοδοι είναι σε λογικό ένα. Επίσης, οι αποκωδικοποιητές φέρουν συχνά και είσοδο «επίτρεψης» (enable), ώστε όταν η είσοδος επίτρεψης είναι ενεργή, τότε ο αποκωδικοποιητής επιλέγει και καθιστά ενεργή µία από τις εξόδους. Όταν, όµως, η είσοδος επίτρεψης είναι ανενεργή, τότε όλες οι έξοδοι είναι ανενεργές. Στο Σχήµα 6.3 φαίνεται ένας αποκωδικοποιητής 2 προς 4, µε είσοδο επίτρεψης και µε εξόδους ενεργές σε λογικό µηδέν. Ε B A D0 D1 D2 D3 1 x x Σχήµα 6.3 Κυκλωµατικό διάγραµµα και πίνακας αληθείας αποκωδικοποιητή 2 σε 4, µε είσοδο επίτρεψης (enable) και εξόδους ενεργές σε λογικό µηδέν Υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωµάτων µε αποκωδικοποιητές Αφού ο αποκωδικοποιητής παράγει στις εξόδους τους 2 n ελάχιστους όρους των n µεταβλητών εισόδου, άρα µπορεί να υλοποιήσει κάθε λογική συνάρτηση n µεταβλητών εισόδου ως άθροισµα ελαχίστων όρων. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να συνδυάσουµε τους 2

3 απαραίτητους ελάχιστους όρους µέσω πυλών OR. Με αυτό τον τρόπο, µπορεί να υλοποιήσει ένα συνδυαστικό κύκλωµα n εισόδων m εξόδων, µε τη βοήθεια m πυλών OR. Για παράδειγµα, έστω ένα συνδυαστικό κύκλωµα µε τρεις εισόδους Α,Β,C και δύο εξόδους F, G, που υλοποιεί τις εξής λογικές συναρτήσεις: F( G( A,B,C ) = B C+ B C (6.1) A,B,C ) = B C+ B C+ B C (6.2) Οι ελάχιστοι όροι παράγονται στις εξόδους ενός αποκωδικοποιητή 3:8 και συνδυάζονται µεταξύ τους µέσω πυλών OR, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα 6.4. Σχήµα 6.4 Υλοποίηση του συνδυαστικού κυκλώµατος τριών εισόδων και δύο εξόδων που περιγράφουν οι εξισώσεις (6.1) και (6.2). Χρησιµοποιήθηκε ένας αποκωδικοποιητής 3:8 και δύο πύλες OR Ολοκληρωµένοι αποκωδικοποιητές Η σειρά 74xxx της τυπικής λογικής περιλαµβάνει αποκωδικοποιητές 2:4, 3:8 και 4:16 µε τη µορφή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µεσαίας κλίµακας ολοκλήρωσης. Συγκεκριµένα, το κύκλωµα 74LS139 είναι ένας διπλός αποκωδικοποιητής 2:4 µε είσοδο επίτρεψης, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.5. Σχήµα 6.5 Λειτουργική βαθµίδα του αποκωδικοποιητή και πίνακας αληθείας 3

4 Σχήµα 6.6 Κυκλωµατικό διάγραµµα (a) και διάγραµµα ακροδεκτών (b) του ΟΚ Στο Σχήµα 6.6 παρουσιάζεται το κυκλωµατικό διάγραµµα του διπλού αποκωδικοποιητή 2:4 που περιέχεται στο ολοκληρωµένο κύκλωµα (a) και το διάγραµµα ακροδεκτών (b) Πολυπλέκτες Ο πολυπλέκτης είναι ένα συνδυαστικό κύκλωµα, το οποίο επιλέγει τη δυαδική πληροφορία µιας από πολλές γραµµές εισόδου (κανάλια εισόδου) και την κατευθύνει σε µια µοναδική γραµµή εξόδου. Η επιλογή της συγκεκριµένης γραµµής εξόδου ελέγχεται από ειδικές γραµµές επιλογής. Κανονικά, υπάρχουν 2 n γραµµές εισόδου και n γραµµές επιλογής, των οποίων οι τιµές καθορίζουν ποια είσοδος επιλέγεται. Σχήµα 6.7 Πολυπλέκτης 2-σε-1 (α) Λογικό διάγραµµα, (β) Σχηµατικό διάγραµµα. 4

5 Στο παραπάνω Σχήµα 6.7 δύο πηγές του ενός bit συνδέονται σε µία έξοδο Y, ανάλογα µε τις τιµές της εισόδου επιλογής S. Στο παρακάτω Σχήµα 6.8 φαίνεται ένας πολυπλέκτης 4-σε-1. Κάθε µια από τέσσερις εισόδους Ι 0 έως Ι 3 συνδέεται σε µια από τις εισόδους µιας πύλης AND. Οι γραµµές επιλογής S 1 και S 2 αποκωδικοποιούνται έτσι, ώστε να επιλέξουν µία µόνο πύλη AND. Οι έξοδοι των AND τροφοδοτούν τις εισόδους µιας µοναδικής πύλης OR, της οποίας η έξοδος είναι και έξοδος του κυκλώµατος. Σχήµα 6.8 Πολυπλέκτης 4-σε-1 και πίνακας αληθείας Υλοποίηση λογικών συναρτήσεων µε πολυπλέκτες Ένας πολυπλέκτης µπορεί να λειτουργήσει και σαν γεννήτρια λογικών συναρτήσεων. Κάθε πολυπλέκτης 2 n εισόδων µπορεί να υλοποιήσει µια λογική συνάρτηση n µεταβλητών εισόδου και µιας εξόδου. Οι είσοδοι της λογικής συνάρτησης τοποθετούνται στις εισόδους επιλογής του πολυπλέκτη. Κάθε είσοδος ενσυραµτώνεται στη λογική κατάσταση 1 ή 0, σύµφωνα µε τον πίνακα αληθείας της λογικής συνάρτησης. Για κάθε συνδυασµό των εισόδων ο πολυπλέκτης επιλέγει και εξάγει τη λογική κατάσταση στην οποία έχει ενσυρµατωθεί το αντίστοιχο κανάλι εισόδου. Έστω, για παράδειγµα µια λογική συνάρτηση τριών µεταβλητών εισόδου µε πίνακα αληθείας αυτό του Σχήµατος 6.9. Η υλοποίηση της συνάρτησης µε πολυπλέκτη φαίνεται στο ίδιο σχήµα. Οι µεταβλητές Α,Β,C τοποθετούνται στις γραµµές επιλογής και οι είσοδοι ενσυρµατώνονται στις καταστάσεις 0 και 1, σύµφωνα µε τον πίνακα αληθείας. Είναι προφανές ότι η έξοδος επιτελεί τον πίνακα αληθείας που περιγράφει τη συνάρτηση. Η είσοδος επιλογής Α είναι η λιγότερο σηµαντική. ύο ή περισσότεροι πολυπλέκτες µπορούν να υλοποιήσουν συνδυαστικά κυκλώµατα µε παραπάνω από µία εξόδους. 5

6 C Β Α Y Σχήµα 6.9 Υλοποίηση της λογικής συνάρτησης Y = ABC + ABC + ABC+ ABCµε πολυπλέκτη 8:1. Στα δεξιά, ο πίνακας αληθείας Ολοκληρωµένοι πολυπλέκτες Στο Σχήµα 6.10 φαίνεται το λογικό διάγραµµα και το διάγραµµα ακροδεκτών ενός ολοκληρωµένου πολυπλέκτη της τυπικής λογικής, µε κωδικό 74LS151. Σχήµα 6.10 Πολυπλέκτης 8-σε-1 µε το ολοκληρωµένο κύκλωµα 74LS151. Λογικό διάγραµµα (a) και διάγραµµα ακροδεκτών (b) 6

7 6.2 Εργαστηριακό µέρος Αποκωδικοποιητής 2:4 α) Να υλοποιήσετε το παρακάτω κύκλωµα αποκωδικοποιητή 2:4 µε τη βοήθεια του ολοκληρωµένου κυκλώµατος (1/2). Να λάβετε υπόψη ότι οι ακροδέκτες 8 και 16 πρέπει να οδηγηθούν στη γη και την τροφοδοσία (+5V) αντίστοιχα, για να πολωθεί το κύκλωµα (δείτε και διάγραµµα ακροδεκτών, στο Παράρτηµα). Σχήµα 6.11 Κύκλωµα για την παρατήρηση της λειτουργία του δυαδικού αποκωδικοποιητή 74LS139 β) Να συµπληρώσετε τον πίνακα αληθείας. G B A D0 (4) D1 (5) D2 (6) D3 (7) 1 x x Σχήµα 6.12 Πίνακας αληθείας του αποκωδικοποιητή 74LS139 (να συµπληρωθεί) 7

8 6.2.2 Υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώµατος µε αποκωδικοποιητή Να υλοποιήσετε την παρακάτω λογική συνάρτηση δύο µεταβλητών εισόδου µε χρήση του αποκωδικοποιητή 74139, µιας πύλης ΝΟΤ (7404) και µιας πύλης OR (7432) F( A,B ) = B+ B Ακολουθείστε τα εξής βήµατα: α) Σχεδιάστε το κύκλωµα παρακάτω (συµβουλευτείτε την παράγραφο της θεωρίας). Σηµειώστε και τους αριθµούς των ακροδεκτών των ΟΚ 74139, 7404 και 7432 που θα χρησιµοποιήσετε. Στη συνέχεια υλοποιείστε το κύκλωµα στο ράστερ, χρησιµοποιώντας δύο διακόπτες ως εισόδους Α και Β και ένα LED για την απεικόνιση της εξόδου F. β) Συµπληρώστε τον πίνακα αληθείας που παράγεται στην έξοδο της OR, για όλους τους συνδυασµούς των εισόδων Α και Β: Ε B A Y 1 x x

9 6.2.3 Πολυπλέκτης 8:1 Να χρησιµοποιήσετε τον πολυπλέκτη για να υλοποιήσετε την παρακάτω λογική συνάρτηση τριών µεταβλητών εισόδου και µιας εξόδου: Y( A,B,C ) = B C+ B C+ B C Ακολουθήστε τα εξής βήµατα: α) Βρείτε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης C Β Α Υ β) Πολώστε το ολοκληρωµένο κύκλωµα φέρνοντας τους ακροδέκτες 8 και 16 στη γη και στην τροφοδοσία αντίστοιχα. γ) Λάβετε υπόψη το διάγραµµα ακροδεκτών του πολυπλέκτη (Σχήµα 6.10 ή Παράρτηµα). Οδηγείστε τις εισόδους Ι0 έως Ι7 σε λογικό 1 ή µηδέν, µε βάση τον πίνακα αληθείας, χρησιµοποιώντας καλώδια. δ) Συνδέστε διακόπτες στις εισόδους επιλογής Α,Β,C (ή S 0, S 1, S 2, ακροδέκτες 11, 10, 9, αντίστοιχα). Συνδέστε LED στην έξοδο Υ (ακροδέκτης 5) ε) Συµπληρώστε τον πίνακα αληθείας που υλοποιεί ο πολυπλέκτης και συγκρίνετε µε τον επιθυµητό. Σχολιάστε το αποτέλεσµα, µε βάση την παρατήρησή σας:... 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιάγραµµα ακροδεκτών και πίνακας αληθείας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος 74LS139 ιάγραµµα ακροδεκτών και λογικό διάγραµµα του ολοκληρωµένου κυκλώµατος 74LS151 (πολυπλέκτης 8:1) 10

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΡΟΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Πτυχιακή Εργασία υπό Δαγαλάκη Γ. Ιωάννη & Αθανάσιου Γ. Κωτσόπουλου Επιβλέπων: Γεώργιος Α.Αδαμίδης,Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα