1.1 Θεωρητική εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Θεωρητική εισαγωγή"

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων. Να επαληθεύσουν πειραµατικά τους πίνακες αληθείας των λογικών πυλών NOT, AND, NAND.. Θεωρητική εισαγωγή.. Ψηφιακή λογική Σύµφωνα µε την δυαδική λογική, κάθε αριθµητική ή άλλη πληροφορία παριστάνεται µε τη βοήθεια δύο διακριτών καταστάσεων, το λογικό 0 και το λογικό. Αυτές οι δύο καταστάσεις αντιστοιχούν στις δύο θέσεις ενός διακόπτη, που µπορεί να είναι ανοιχτός (ON) ή κλειστός (OFF). Επίσης, αντιστοιχεί στις δύο τιµές που µπορεί να πάρει µια λογική πρόταση, που µπορεί να είναι αληθής (TRUE) ή ψευδής (FALSE). H άλγεβρα που περιγράφει τη δυαδική λογική ονοµάζεται άλγεβρα Boole ή άλγεβρα των διακοπτών. Τα ψηφιακά συστήµατα λαµβάνουν εισόδους και παράγουν εξόδους που περιγράφονται στο δυαδικό σύστηµα, µε τη βοήθεια των τιµών 0 και. Ένα ψηφιακό κύκλωµα µπορεί να λαµβάνει ως είσοδο ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία 0 ή, που όλα µαζί παριστάνουν την ψηφιακή κατάσταση της εισόδου, π.χ. 00. Παροµοίως, µπορεί να παράγει ένα σύνολο δυαδικών ψηφίων στην έξοδο, που όλα µαζί παριστάνουν την κατάσταση της εξόδου, π.χ. 0 (Σχήµα.). 0 0 Είσοδοι ΨΣ Έξοδοι 0 Σχήµα. Ψηφιακό κύκλωµα µε 4 εισόδους και 2 εξόδους Έστω για παράδειγµα ότι η είσοδος µπορεί να λάβει τέσσερα δυαδικά ψηφία, οπότε βρίσκεται σε µία από 2 4 =6 διακριτές τιµές, αρχίζοντας από το 0000 (δεκαδικό 0) και τελειώνοντας στο (δεκαδικό 5). Αν η είσοδος αποτελείται από δύο δυαδικά ψηφία, τότε οι δυνατές καταστάσεις είναι 00, 0, 0,, δηλαδή 2 2 =4 διακριτές καταστάσεις (0,, 2, 3 στο δεκαδικό σύστηµα). Με αντίστοιχο τρόπο κατανοούµε τις δυνατές καταστάσεις της εξόδου, ανάλογα µε τον αριθµό των δυαδικών ψηφίων που αποτελούν την έξοδο. Στα ψηφιακά συστήµατα οι δύο διακριτές λογικές καταστάσεις του δυαδικού συστήµατος αντιστοιχούν σε ηλεκτρικές ποσόστητες. Συγκεκριµένα, αντιστοιχούν σε δύο διακριτά δυναµικά, που τα µετράµε σε σχέση µε ένα δυναµικό αναφοράς. Ως γνωστό, οι διαφορές δυναµικού οφείλονται στις διαφορές ηλεκτρικού φορτίου ανάµεσα σε σηµεία ενός κυκλώµατος και έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος. Στα κυκλώµατα που θα µελετήσουµε, το λογικό αντιστοιχεί

2 στα +5V, ενώ το λογικό µηδέν ταυτίζεται µε το δυναµικό αναφοράς και άρα βρίσκεται στα µηδέν Volt (0V). Σε ορισµένα συστήµατα το λογικό µηδέν µπορεί να αντιστοιχεί στα +5V και το λογικό στα -5V. Άρα, καταλαβαίνουµε ότι η αντιστοιχία αυτή είναι συµβατική και όχι αναγκαστική. Στα παρακάτω θα κάνουµε εισαγωγή στις απλές λογικές πύλες. Αυτές είναι απλούστατα ψηφιακά κυκλώµατα, που λαµβάνουν εισόδους και παράγουν εξόδους. Οι απλές λογικές πύλες αποτελούν τα δοµικά στοιχεία των ψηφιακών κυκλωµάτων...2 Απλές λογικές πύλες ΝΟΤ, AND, NAND..2. Ο λογικός αντιστροφέας ή πύλη NOT Η απλούστερη ίσως λογική πύλη είναι η NOT, ή αλλιώς ο λογικός αντιστροφέας. Η πύλη αυτή λαµβάνει µία είσοδο και παράγει µία έξοδο. Όταν λαµβάνει ως είσοδο το λογικό δίνει στην έξοδο λογικό 0. ηλαδή, αν λάβει στην είσοδο +5V, παράγει στην έξοδο δυναµικό 0V. Αντιστρόφως, όταν λαµβάνει λογικό 0 παράγει στην έξοδο το λογικό. Αλλιώς λέµε ότι παράγει στην έξοδο το συµπλήρωµα της εισόδου: Y = A (.) Η παραπάνω λογική συνάρτηση περιγράφεται µε τη βοήθεια ενός πίνακα, που ονοµάζεται πίνακας αληθείας, ο οποίος στην αριστερή στήλη περιέχει την είσοδο και στη δεξιά στήλη περιέχει την κατάσταση της εξόδου (Σχήµα.2α) Α Υ 0 0 (α) (β) Σχήµα.2: (α) Πίνακας αληθείας της πύλης ΝΟΤ και (β) κυκλωµατικό σύµβολο Στο Σχήµα.2β φαίνεται το κυκλωµατικό σύµβολο της πύλης NOT. Ο µικρός κύκλος στην έξοδο της πύλης υποδηλώνει τη λογική αντιστροφή. Στην πράξη, ένας λογικός αντιστροφέας υλοποιείται µε τη βοήθεια ενός τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη (βλέπε σχήµα.3). Όταν η είσοδος Α λαµβάνει δυναµικό 5V, τότε η βάση διαρρέεται από ένα ρεύµα βάσης I B, που οδηγεί το τρανζίστορ στον κόρο. Ως αποτέλεσµα, η αντίσταση του σώµατος του τρανζίστορ ανάµεσα στο συλλέκτη (C) και στον εκποµπό (E) γίνεται πολύ µικρή, οπότε πρακτικά στο συλλέκτη εµφανίζεται το δυναµικό του εκποµπού, δηλαδή το δυναµικό αναφοράς (γείωση). Έτσι, στην έξοδο Y θα εµφανιστεί δυναµικό 0 V. Αντίθετα, όταν η είσοδος λάβει δυναµικό 0V, τότε το τρανζίστορ βρίσκεται στην αποκοπή, και η αντίσταση συλλέκτη-εκποµπού είναι πολύ µεγάλη. Το δυναµικό που εµφανίζεται στο συλλέκτη είναι περίπου το δυναµικό της τάσης πόλωσης, δηλαδή 5V. 2

3 Σχήµα.3: Κύκλωµα λογικού αντιστροφέα µε τρανζίστορ..2.2 Πύλες AND και NAND Η απλή πύλη AND που εξετάζουµε λαµβάνει δύο εισόδους Α, Β και παράγει µία έξοδο Υ. Η πύλη AND παράγει στην έξοδο το γινόµενο των εισόδων, ώστε παράγει λογικό µόνον αν και οι δύο είσοδοι λάβουν την τιµή λογικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξάγει το λογικό 0: Y = A B (.2) Ο πίνακας αληθείας της πύλης AND και το κυκλωµατικό σύµβολο δίνονται στο παρακάτω Σχήµα.4: Α Β Υ Σχήµα.4: Πίνακας αληθείας και κυκλωµατικό σύµβολο πύλης AND Η πύλη NAND µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µια πύλη AND που ακολουθείται από µια πύλη NOT. Ως αποτέλεσµα, η λογική πράξη που επιτελεί είναι να παρέχει το συµπλήρωµα του λογικού πολλαπλασιασµού, που επιτελεί η πύλη AND: Y = A B (.3) Ο πίνακας αληθείας της πύλης ΝAND και το κυκλωµατικό σύµβολο δίνονται στο παρακάτω Σχήµα.5: 3

4 Α Β Υ Σχήµα.5: Πίνακας αληθείας και κυκλωµατικό σύµβολο πύλης ΝAND Η πύλη NAND µπορεί να υλοποιηθεί κυκλωµατικά ευκολότερα από την πύλη AND, καθώς απαιτούνται λιγότερα κυκλωµατικά εξαρτήµατα. Έτσι, µια πύλη NAND µπορεί να υλοποιηθεί µε τη βοήθεια δύο διπολικών τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήµα.6: Σχήµα.6: Υλοποίηση πύλης NAND µε δύο τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη Προφανώς, όταν ένα από τα δύο τρανζίστορ δέχεται στην είσοδο λογικό 0, τότε η διέλευση του ρεύµατος προς τη γη διακόπτεται, αφού το τρανζίστορ µετάγεται στην αποκοπή (διακόπτης σε κατάσταση OFF). Ως αποτέλεσµα, στην έξοδο εµφανίζονται τα 5 V της πόλωσης του τρανζίστορ, δηλαδή λογικό. Αν όµως και τα δύο τρανζίστορ δεχτούν στην είσοδο λογικό, τότε αµφότερα µετάγονται στον κόρο, δηλαδή στην κατάσταση ΟΝ, και η έξοδος λαµβάνει το δυναµικό της γης, δηλαδή λογικό 0. Μία πύλη NAND µπορεί να γίνει πύλη AND αν συνδέσουµε στην έξοδο έναν λογικό αντιστροφέα: Σχήµα.7: Η αντιστροφή της εξόδου της NAND αποδίδει µια πύλη AND 4

5 Όπως γνωρίζουµε από τα θεωρήµατα της άλγεβρας Boole, ισχύει x x= x x x= x (.4) Άρα, είναι προφανές ότι αν συνδέσουµε τις δύο εισόδους της πύλης NAND µεταξύ τους και δώσουµε κοινή είσοδο x, δηµιουργούµε µια πύλη NOT, όπως φαίνεται στο σχήµα.8 (α). Έτσι, και η πύλη AND µπορεί να δηµιουργηθεί µε χρήση αποκλειστικά πυλών NAND, όπως φαίνεται στο σχήµα.8 (β). (α) ΝΟΤ (β) AND Σχήµα.8: ηµιουργία πυλών ΝΟΤ (α) και AND (β) µε χρήση αποκλειστικά πυλών NAND. Έτσι, η βασική απλή βαθµίδα µε τρανζίστορ, που παρουσιάσαµε στο Σχήµα.6 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή πυλών NOT και AND. Όπως θα δούµε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την κατασκευή πυλών OR και XOR και για το λόγο αυτό η πύλη NAND ονοµάζεται οικουµενική πύλη...3 Η οικογένεια ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 74xx Όπως είδαµε στα προηγούµενα, οι λογικές πύλες µπορούν να κατασκευαστούν µε τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 η τεχνολογία των ηµιαγωγών επέτρεψε την ενσωµάτωση πολλών τρανζίστορ και των διασυνδέσεών τους σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα µε βάση το πυρίτιο. Πάνω σε ένα υπόστρωµα πυριτίου µπορούν να αναπτυχθούν και να διασυνδεθούν πολλά τρανζίστορ, δηµιουργώντας λογικές πύλες ή και πιο πολύπλοκα κυκλώµατα. Η πρόοδος στον τοµέα των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων οδήγησε στoυς σηµερινούς επεξεργαστές, που ενσωµατώνουν εκατοµύρια εξαρτήµατα σε ένα και µοναδικό τσιπ. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τη σειρά ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 74xx, όπου το xx είναι ο αριθµητικός κώδικας του κυκλώµατος: xx=00 σηµαίνει πύλες NAND, xx=08 σηµαίνει πύλες AND κ.ο.κ. Αυτά τα κυκλώµατα, αν και δεν χρησιµοποιούνται πλέον στους σύγχρονους υπολογιστές ή στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, έχουν µεγάλη εκπαιδευτική αξία και χρησιµοποιούνται σε πολλές ψηφιακές σχεδιάσεις. Είναι φθηνά, ανθεκτικά και εύκολο να βρεθούν στην αγορά ή στο internet. Η συνηθισµένη µορφή τους είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήµα.9, µε τους ακροδέκτες σε διπλή σειρά, κατάλληλη για τοποθέτηση στο ράστερ. Αυτή η µορφή ονοµάζεται Dual-in-line package (DIP). 5

6 Σχήµα.9 Το ολοκληρωµένο κύκλωµα 7400, που περιέχει πύλες NAND. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα.9, κάθε ολοκληρωµένο κύκλωµα της σειράς 74xx έχει δεκατέσσερις ακροδέκτες. Αυτοί αριθµούνται από έως 4, όπως φαίνεται στο σχήµα, µε τον να βρίσκεται αριστερά της εγκοπής. ύο από τους ακροδέκτες, ο 4 και ο 7 χρησιµοποιούνται για να εφαρµόσουµε την τροφοδοσία (+5V) και τη γη (0V), που εξασφαλίζουν την πόλωση των τρανζίστορ. Χωρίς τάση πόλωσης, που παρέχεται µε τη βοήθεια τροφοδοτικού ή µπαταρίας, το κύκλωµα δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει. Όπως φαίνεται στο Σχήµα.9, κάθε ολοκληρωµένο κύκλωµα περιέχει παραπάνω από µία λογικές πύλες. Ο αριθµός τους εξαρτάται από τους ακροδέκτες εισόδου και εξόδου της κάθε µιας. Έτσι, το 7400 έχει 4 NAND, ενώ το 7404 που περιέχει πύλες ΝΟΤ χωράει 6 πύλες ΝΟΤ. Όταν χρησιµοποιούµε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα της σειράς 74xx πρέπει να γνωρίζουµε το διάγραµµα ακροδεκτών και τη λογική συνάρτηση/πίνακα αληθείας που επιτελεί. Για το σκοπό αυτό µελετούµε τα λεγόµενα «φύλλα δεδοµένων» (data sheets). Αυτά είναι λεπτοµερείς πληροφορίες που δίνει ο κατασκευαστής για το κύκλωµα και µπορούν να βρεθούν στο internet πληκτρολογώντας στη µηχανή αναζήτησης το όνοµα του ολοκληρωµένου κυκλώµατος που έχουµε στα χέρια µας. Για παράδειγµα το κλειδί αναζήτησης 7432 data sheet θα µας µεταφέρει σε αρχείο pdf που θα περιέχει πληροφορίες για το τυπικό ολοκληρωµένο, που περιέχει πύλες OR. Οι βασικές λειτουργίες και τα διαγράµµατα ακροδεκτών των κυκλωµάτων που χρησιµοποιούµε στις ασκήσεις δίνονται στα φύλλα έργου και στα παραρτήµατα...4 ηµιουργία κυκλωµάτων στο ράστερ, είσοδος και έξοδος στα κυκλώµατα του εργαστηρίου Το ράστερ ή breadboard και η εσωτερική του ενσυρµάτωση, φαίνονται στο Σχήµα.0. Χρησιµοποιουµε την επάνω κόκκινη σειρά για την τροφοδοσία +5V και την κάτω µπλε σειρά για τη γείωση. Το ολοκληρωµένο κύκλωµα τοποθετείται στο κέντρο, µε τους ακροδέκτες του πάνω και κάτω από την κεντρική την εγκοπή. 6

7 Σχήµα.0 Το ράστερ και οι εσωτερικές του διασυνδέσεις Μια εικόνα ενός πολύπλοκου κυκλώµατος φαίνεται στο Σχήµα.. Χρησιµοποιούµε µονόκλωνα καλώδια για τις διασυνδέσεις. Σχήµα. Ένα πολύπλοκο κύκλωµα στο ράστερ 7

8 Προκειµένου να δώσουµε λογικό 0 ή λογικό σε µια είσοδο, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διακόπτες ή πιο απλά να οδηγήσουµε την είσοδο σε λογικό µε ένα καλώδιο που συνδέει την είσοδο στα 5V ή στη γη. Στα κυκλώµατα του εργαστηρίου, όταν µια είσοδος είναι ασύνδετη λαµβάνει αυτόµατα λογικό. Ωστόσο, είναι πιο σωστό να εξασφαλίζουµε το λογικό διασυνδέοντας τις εισόδους µε το δυναµικό 5V. Για να παρατηρήσουµε τη λογική κατάσταση της εξόδου χρησιµοποιούµε διόδους φωτοεκποµπής (Leds). Η δίοδος φωτοεκποµπής εκπέµπει φως όταν δεχτεί θετικό δυναµικό στην άνοδο και 0V στην κάθοδο. Αν δεχτεί 0V στην άνοδο, προφανώς δεν ανάβει. Η δίοδος φωτοεκποµπής πολώνεται πάντα µε τη βοήθεια µιας ωµικής αντίστασης σε σειρά, µε τιµή 330Ω έως Κ. Ο ρόλος της αντίστασης είναι να περιορίζει το ρεύµα µέσω της ενδεικτικής διόδου. LED TTL GATE max 0.4mA 330 Σχήµα.2: Παρατήρηση της εξόδου µε τη βοήθεια Led 8

9 .2 Εργαστηριακό µέρος.2. Πίνακας αληθείας πύλης AND α) Να υλοποιήσετε το παρακάτω κύκλωµα στο ράστερ. Χρησιµοποιείστε τη σειρά που επισηµαίνεται µε κόκκινη γραµµή στο ράστερ για να συνδέσετε τα 5V και τη σειρά που επισηµαίνεται µε µπλέ γραµµή για τη γη (0V). Κατά τη διάρκεια της ενσυρµάτωσης βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το κύκλωµα από την τροφοδοσία. Πριν ανάψετε το τροφοδοτικό ζητείστε από τον διδάσκοντα να ελέγξει τη διασύνδεση. Είστε υπόλογοι για την τυχόν καταστροφή του εξοπλισµού που θα συµβεί µε δική σας ευθύνη. Σχήµα.3 Κύκλωµα µέτρησης της πύλης AND στο ράστερ β) Να δώσετε τιµές στις εισόδους Α και Β (ακροδέκτες, 2 του ολοκληρωµένου κυκλώµατος), χρησιµοποιώντας δύο καλώδια ή δύο διακόπτες που ενώνονται µε τα +5V για το και µε τη γη για το 0. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αληθείας: Α Β Υ

10 γ) Χρησιµοποιείστε ένα βολτόµετρο για να µετρήσετε την τάση εξόδου της πύλης, όπως φαίνεται στο κύκλωµα, όταν η έξοδος είναι σε λογικό (Led εκπέµπει). Επαναλάβετε τη µέτρηση όταν η έξοδος είναι σε λογικό 0. Τάση εξόδου σε λογικό :... Τάση εξόδου σε λογικό 0:... Να συγκρίνετε τα δυναµικά που µετρήσατε, µε το παρακάτω διάγραµµα που δείχνει τα αποδεκτά επίπεδα δυναµικού για µια πύλη 74xx τεχνολογίας TTL. Θα πρέπει η τάση εξόδου σε λογικό να είναι µεγαλύτερη από τη στάθµη V OHmin. H τάση εξόδου σε λογικό 0 θα πρέπει να είναι µικρότερη από την τάση V OLmax. Συζητήστε το νόηµα αυτών των δυναµικών στην τάξη. Σχήµα.4. Επιτρεπτά δυναµικά σε κατάσταση Low και High για τις πύλες 74xx τεχνολογίας TTL. δ) Να αφήσετε µια είσοδο ασύνδετη, ενώ τη δεύτερη είσοδο να τη συνδέσετε σε λογικό (δυναµικό V CC =+5V). Παρατηρείστε την κατάσταση της εξόδου. Σε ποιά λογική κατάσταση (0 ή ) αντιστοιχεί η ασύνδετη είσοδος; Η ασύνδετη είσοδος αντιστοιχεί σε κατάσταση... ε) Λαµβάνοντας κοινή είσοδο στους ακροδέκτες, 2 (δηλαδή Α=Β), να επιβεβαιώστε το θεώρηµα της άγεβρας Boole A A= A Με βάση τις παρατηρήσεις σας να συµπληρώσετε τον πίνακα Α Β=Α Υ 0 0 ζ) ιατηρώντας τη µία είσοδο σταθερά στο µηδέν να επαληθεύσετε το θεώρηµα της άλγεβρας Boole A 0= 0 Με βάση τις παρατηρήσεις σας να συµπληρώσετε τον πίνακα 0

11 Α Β=0 Υ Πύλη NAND Να χρησιµοποιήσετε το 7408 (IC) και το 7404 (IC2) για να υλοποιήσετε µια πύλη NAND, σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα Σχήµα.5: Κύκλωµα πύλης NAND µε χρήση πυλών AND και NOT. α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα αληθείας του κυκλώµατος: Α Β Υ β) Να σχεδιάσετε το κυκλωµατικό σύµβολο της πύλης NAND.. γ) Να βραχυκυκλώσετε τις εισόδους της πύλης και να ελέγξετε αν η νέα πύλη ισοδυναµεί µε πύλη ΝΟΤ:

12 Α IC IC2 Υ 2 2 Να συµπληρώσετε τον πίνακα αληθείας Α 0 Υ δ) Ποιό ολοκληρωµένο κύκλωµα της σειράς 74xx επιτελεί τη λειτουργία της πύλης NAND, σύµφωνα µε τη θεωρία σας;... 2

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κιτ χωρίς επίβλεψη. Μη συνδέετε την κύρια πλακέτα σε εξωτερική τροφοδοσία μεγάλης ισχύος. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Robotale (Arduino-Compatible) 02. Ράστερ 830 οπών 03. Κουτί αποθήκευσης 04. Κόκκινα leds (τεμ. 5) 05. Κίτρινα leds (τεμ. 5) 06. Πράσινα leds (τεμ. 5) 07. Αντιστάτες 220 Ohm (τεμ. 8) 08.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα