Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)"

Transcript

1 TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οκτώβριος 2013

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στο σύγγραµµα: Καραγιώργος, Θ. (2012). «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Καραγιώργος - Αλεξοπούλου. Σελίδα 2 από 35

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...3 Ασκήσεις Εισαγωγικές...5 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Ισολογισµού...6 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών...12 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισµού Αποτελέσµατος...23 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 35

4 4. Ασκήσεις Επαναληπτικές...27 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 4 από 35

5 Ασκήσεις Εισαγωγικές Άσκηση 1 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «ραγκίογλου Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012: Ταµείο ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 άνεια τραπεζών ,00 Κτίρια ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.000,00 Έσοδα εισπρακτέα 5.000,00 Γραµµάτια πληρωτέα 6.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Προµηθευτές? Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 2 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Ιωαννίδης Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012: Γήπεδα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,00 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή (τελικό απόθεµα) ,00 Πελάτες ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Γραµµάτια πληρωτέα 8.000,00 Βραχυπρόθεσµο δάνειο 2.000,00 Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 3 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ελευθεριάδης ΑΕ», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται ο υπολογισµός του λογαριασµού που λείπει: Χρηµατικά ιαθέσιµα ,00 Εδαφικές Εκτάσεις ,00 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,00 Μεταφορικά µέσα ,00 Χρεώστες ,00 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Μακροπρόθεσµο δάνειο?

6 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Ισολογισµού Άσκηση 4 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Καραβασίλης Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012: Κτίρια ,00 Μηχανήµατα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Προµηθευτές ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα 4.000,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασµός που λείπει και να δείξετε αν ο Ισολογισµός θα είναι θετικός, ουδέτερος ή αρνητικός. Άσκηση 5 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Επιτρόπου ΑΕ», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012: Κτίρια ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Χρεώστες ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Μεταφορικά Μέσα ,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Ταµείο ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεµα) ,00 Προκαταβολές σε προσωπικό 5.000,00 Ενοίκια επόµενων χρήσεων 4.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Φ.Π.Α ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασµός που λείπει και να δείξετε αν ο Ισολογισµός θα είναι θετικός, ουδέτερος ή αρνητικός. Σελίδα 6 από 35

7 Άσκηση 6 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012: Ενοίκια πληρωτέα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Προµηθευτές ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.000,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Χρεώστες? Πιστωτές 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Ταµείο ,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός (χωρίς οµαδοποίηση των λογαριασµών) και να υπολογιστεί ο λογαριασµός που λείπει «Χρεώστες διάφοροι». Άσκηση 7 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ζησόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Έξοδα επόµενων χρήσεων ,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Μακροπρόθεσµο δάνειο από τράπεζα ,00 Πιστωτές 4.000,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,00 Χρεόγραφα ,00 Φήµη και πελατεία ,00 Ενοίκια προπληρωµένα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Ταµείο ,00 Αµοιβές προσωπικού ,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 4.000,00 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 8.000,00 Αποσβεσµένη φήµη και πελατεία 5.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3.000,00 Προκαταβολές πελατών 4.000,00 Πωλήσεις ,00 ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων? Σελίδα 7 από 35

8 Άσκηση 8 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Κτίρια ,00 Αυτοκίνητα ,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης 6.000,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Προµηθευτές ,00 Προκαταβολές από πελάτες ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ενοίκια ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα ,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων ,00 Προβλέψεις 5.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Έκτακτο Αποθεµατικό 6.000,00 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Χρεόγραφα ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.000,00 Σελίδα 8 από 35

9 Άσκηση 9 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Έσοδα εισπρακτέα ,00 Αποθεµατικά ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Οµολογίες ,00 Αποτέλεσµα εις νέο 3.000,00 ικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Επιταγές Πληρωτέες ,00 Ασφάλιστρα προπληρωµένα ,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις 5.000,00 Α και Βοηθητικές ύλες (τελικό απόθεµα) ,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 ίδακτρα προεισπραχθέντα 5.000,00 Μετοχές 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 7.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 8.000,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά 2.000,00 Άσκηση 10 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Γαλακτόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού µε οµαδοποίηση των στοιχείων του. Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Έπιπλα ,00 ιαφορές αναπροσαρµογής 6.000,00 Πελάτες ,00 Προµηθευτές ,00 Πωλήσεις ,00 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Ασφάλιστρα ,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις 3.000,00 Αποσβεσµένα έπιπλα ,00 Έξοδα ΕΗ 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 4.000,00 Αποσβέσεις επίπλων 9.000,00 Ταµείο ,00 Αµοιβαία Κεφάλαια ,00 Σελίδα 9 από 35

10 Άσκηση 11 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2012. Ταµείο ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Προµηθευτές ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,00 Τακτικό Αποθεµατικό 5.000,00 Γραµµάτια εισπρακτέα (λήξης 3 µηνών) ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Επιταγές πληρωτέες 3.000,00 Πελάτες ,00 Έσοδα εισπρακτέα ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός (µε οµαδοποίηση των λογαριασµών) και να υπολογιστεί ο λογαριασµός που παραλείπεται. Άσκηση 12 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης «ηµόπουλος Α.Ε.» όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Πωλήσεις Εµπορευµάτων ,00 Αποσβέσεις κτιρίων 5.000,00 Αµοιβές προσωπικού ,00 Προβλέψεις 6.000,00 Αποσβεσµένα κτίρια ,00 Αποτέλεσµα εις νέο 4.000,00 Κτίρια ,00 ΦΠΑ 6.000,00 Ποσά προορισµένα για αύξηση Κεφαλαίου 4.000,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες 8.000,00 Μετοχές (λήξης 5 ετών) ,00 Οµολογιακό άνειο ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Σελίδα 10 από 35

11 Άσκηση 13 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Είδη συσκευασίας ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Μακροπρόθεσµο δάνειο από τράπεζα ,00 Φ.Π.Α. (πιστωτικό υπόλοιπο) ,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,00 Πελάτες ,00 Φήµη και πελατεία 9.000,00 Ενοίκια προπληρωµένα 8.000,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα (λήξης 3 ετών) ,00 Έξοδα πληρωτέα 8.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Εµπορεύµατα τρίτων για πώληση 8.000,00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων ,00 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα ,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 Χρεόγραφα ,00 ικαιούχοι εµπορευµάτων τρίτων για πώληση? Άσκηση 14 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης «Παπαθανασίου Κ και Σία Ο.Ε.» και ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Γήπεδα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,00 Μεταφορικά µέσα ,00 Αποτέλεσµα εις νέο 4.000,00 Υποπροϊόντα και υπολείµµατα ,00 Οφειλόµενο Κεφάλαιο ,00 Προκαταβολές από πελάτες 5.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,00 Αναλώσιµα υλικά (τελικό απόθεµα) ,00 Φ.Π.Α. (χρεωστικό υπόλοιπο) ,00 Εταιρικό κεφάλαιο ; Εµπορεύµατα (αγορές) ,00 Εµπορεύµατα (αρχικό απόθεµα) ,00 Σελίδα 11 από 35

12 2. Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών Άσκηση 15 Στην επιχείρηση Ιωαννίδης Α.Ε. κατά την διαχειριστική περίοδο 2013 διαδραµατίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας τοις µετρητοίς. 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα από τον Παχούµη αξίας επί πιστώσει. 4. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας το µισό τοις µετρητοίς και το µισό µε πίστωση. 5. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Γεωργίου αξίας τοις µετρητοίς. 6. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Πετρά αξίας επί πιστώσει. 7. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Βασιλείου αξίας το µισό τοις µετρητοίς και το µισό µε πίστωση. Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 16 Στην επιχείρηση Μπάκας Α.Ε. κατά την διαχειριστική περίοδο 2013 διαδραµατίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται από τον Μπάκα ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε Αγοράζονται µηχανήµατα αξίας τοις µετρητοίς 4. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, το µισό τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 5. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 13% το µισό τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 6. Καταβάλλονται για ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 7. Καταβάλλονται για ασφάλιστρα Πληρώνονται ενοίκια αξίας Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Σελίδα 12 από 35

13 Άσκηση 17 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Κουκουµάκας ΑΕ» 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το ½ µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο τοις µετρητοίς. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, το 1/3 τοις µετρητοίς, το 1/3 µε πίστωση και το υπόλοιπο µε αποδοχή επιταγών. 3. Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε Λαµβάνεται δάνειο από την τράπεζα. 5. Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους υπέρ της επιχείρησης. 6. Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Καταβάλλονται για ασφάλιστρα. Ζητείται: Η ηµερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 18 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της ατοµικής επιχείρησης «Κουκουµάκας ΑΕ» 1. Κατατίθενται από τον Κουκουµάκα ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, το 1/3 τοις µετρητοίς, το 1/3 µε πίστωση και το υπόλοιπο µε αποδοχή επιταγών. 3. Αγοράζονται µηχανήµατα επιπλέον ΦΠΑ 13% αξίας to ½ τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 4. Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε Λαµβάνεται δάνειο από την τράπεζα. 6. Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους 400 υπέρ της επιχείρησης. 7. Καταβάλλονται για διαφηµίσεις Ζητείται: 1. Η ηµερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού. Σελίδα 13 από 35

14 Άσκηση 19 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Ανθυµίδης ΑΕ» είχε την 31/12/2012 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (σε ) Π+ΚΘ Έξοδα ίδρυσης Κεφάλαιο ,00 & εγκατάστασης ,00 άνεια τραπ ,00 Ακίνητο ,00 Γραµ. πληρ ,00 Mηχανήµατα ,00 Γραµ. εισπρ ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% τοις µετρητοίς, µε πίστωση και το υπόλοιπο µε επιταγές αποδοχής της επιχείρησης. 2. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, επί πιστώσει, τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Εισπράττονται οι επιταγές. 4. Εισπράττονται από δίδακτρα. 5. Καταβάλλονται στην.ε.η. 200 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 6. Καταβάλλονται 300,00 στον προµηθευτή έναντι του λογαριασµού του. 7. Εξοφλούνται οι επιταγές. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Σελίδα 14 από 35

15 Άσκηση 20 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αντί επιπλέον Φ.Π.Α. 23% το 1/3 επί πιστώσει το 1/3 τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε έκδοση γραµµατίων σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, επί πιστώσει, 500 τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση. 3. Επιστρέφονται στον προµηθευτή εµπορεύµατα αξίας 500 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. 4. Προµηθευτής µας χορηγεί έκπτωση 100 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. 5. Λαµβάνεται δάνειο αξίας Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης αξίας Καταβάλλονται για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 9. Καταβάλλονται ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης. Ζητείται: Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων Άσκηση 21 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της ατοµικής επιχείρησης «Τσιρέλας ΑΕ»: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται στην τράπεζα από το ταµείο της επιχείρησης. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Προπληρώνονται ενοίκια αξίας Καταβάλλονται ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης. 6. Εισπράττονται ως προκαταβολή από πελάτη για µελλοντική του αγορά από την επιχείρηση. Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 2. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό Σελίδα 15 από 35

16 Άσκηση 22 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Κεσίση ΑΕ» είχε την 31/12/2012 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (σε ) Π+ΚΘ Ακίνητο ,00 Κεφάλαιο ,00 Ταµείο ,.00 άνεια τραπ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα τη χρήση 2013: 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% επί πιστώσει. 2. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% επί πιστώσει. 3. Καταβάλλονται για δηµοτικούς φόρους. 4. Εισπράττονται από δίδακτρα. 5. Αγοράζονται έπιπλα αξίας συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23% µε αποδοχή συναλλαγµατικής. 6. Καταβάλλονται 2.000,00 για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 7. Επιστρέφουµε εµπορεύµατα αξίας στους προµηθευτές (επιπλέον ΦΠΑ 23%). 8. Καταβάλλονται στον προµηθευτή έναντι του λογαριασµού του. 9. Εξοφλείται ο ίδιος προµηθευτής µε αποδοχή µας συναλλαγµατικής. 10. Εξοφλείται η ανωτέρω συναλλαγµατική. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Σελίδα 16 από 35

17 Άσκηση 23 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της ατοµικής επιχείρησης «Αδάµ ΑΕ.» 1. Εισφέρει ο επιχειρηµατίας για το αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, µε αποδοχή επιταγών, µε αποδοχή γραµµατίου και το υπόλοιπο µε πίστωση. 3. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το ¼ τοις µετρητοίς, το ¼ µε έκδοση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης, το ¼ µε κατάθεση στο λογαριασµό της επιχείρησης στην Τράπεζα και το υπόλοιπο µε πίστωση. 4. Καταβάλλονται επιπλέον ΦΠΑ 23% στο λογιστή της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 5. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% στον προµηθευτή. 6. Εξοφλείται η επιταγή αποδοχής της επιχείρησης (λογιστικό γεγονός 2). 7. Το γραµµάτιο αποδοχής µας (λογιστικό γεγονός 2) έληξε και δεν µπορεί να εξοφληθεί.. Για αυτό το λόγο αποδεχόµαστε νέο γραµµάτιο αξίας Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί τόκο σε βάρος της επιχείρησης. Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 24 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Γεωργούλας ΑΕ» 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας (συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%), τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 2. Αγοράζεται µηχάνηµα συνολικής αξίας (συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 13%) το ¼ τοις µετρητοίς, το ¼ µε αποδοχή επιταγών, το ¼ µε αποδοχή συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο µε πίστωση. 3. Καταθέτονται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους υπέρ της επιχείρησης. 5. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 160 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών 20. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 7. Καταβάλλονται στο ηµόσιο ο Φ.Μ.Υ. Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Σελίδα 17 από 35

18 Άσκηση 25 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Γεωργιάδης ΑΕ.» 1. Πωλούνται προϊόντα αξίας (συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%), τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Αγοράζονται έπιπλα συνολικής αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το ½ τοις µετρητοίς, και το υπόλοιπο µε οπισθογράφηση συναλλαγµατικών σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Η επιχείρηση λαµβάνει δάνειο αξίας Υπολογίζονται τόκοι αξίας 500 σε βάρος δανείου. 5. Το δάνειο εξοφλείται. Ζητούνται 1. Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού Άσκηση 26 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Καταβάλλονται στον Ο.Τ.Ε. 200 για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών µε Φ.Π.Α. 23%. 2. Καταβάλλονται στην.ε.η. 200 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 3. Αγοράζεται αριθµοµηχανή αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε αποδοχή επιταγής από την επιχείρησης, 500 τοις µετρητοίς, µε πίστωση και το υπόλοιπο καλύπτεται από το λογαριασµό όψεως της εταιρείας. 4. Εξοφλείται ο ίδιος προµηθευτής µε αποδοχή γραµµατίων από την επιχείρηση. 5. Προπληρώνονται ενοίκια αξίας Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εξοφλούνται τα γραµµάτια. Σελίδα 18 από 35

19 Άσκηση 27 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πωλούνται εµπορεύµατα επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, µε πίστωση και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Εισπράττονται τα παραπάνω γραµµάτια 3. Ο πελάτης επιστρέφει εµπορεύµατα αξίας (επιπλέον ΦΠΑ 23%). 4. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%, το 1/3 τοις µετρητοίς, το 1/3 µε πίστωση και το υπόλοιπο µε µεταβίβαση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Επιστρέφονται στον προµηθευτή εµπορεύµατα αξίας (επιπλέον ΦΠΑ 23%). 6. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 160 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 20. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α ανέρχονται σε Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 8. Καταβάλλεται στο ηµόσιο ο Φ.Μ.Υ. Άσκηση 28 Ζητείται να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Καταβάλλεται η αµοιβή του λογιστή 600 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. (Υπολογίζεται παρακράτηση 20%). 2. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό ως προκαταβολή επόµενου µήνα. 3. Λαµβάνεται δάνειο Καταλογίζονται σε βάρος δανείου τόκοι αξίας Προεξοφλούνται γραµµάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Τα υπόλοιπα χρήµατα αποτελούν προµήθεια της τράπεζας. 6. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας Πληρώνεται η παρακράτηση για τον λογιστή. Σελίδα 19 από 35

20 Άσκηση Ο επιχειρηµατίας εισφέρει ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Πωλούνται εµπορεύµατα αντί επιπλέον Φ.Π.Α. 23% µε τον εξής διακανονισµό: επί πιστώσει, τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε έκδοση γραµµατίων σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% µε βάση τον παρακάτω διακανονισµό: 500 τοις µετρητοίς, 300 µε αποδοχή από την επιχείρηση επιταγής, 600 µε οπισθογράφηση (µεταβίβαση) επιταγών σε διαταγή της επιχείρηση και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 4. Εξοφλείται η ανωτέρω επιταγή. 5. Εισπράττονται τα ανωτέρω γραµµάτια 6. Επιστρέφονται στον προµηθευτή εµπορεύµατα αξίας Εξοφλείται ο προµηθευτής µε αποδοχή επιταγών από την επιχείρηση. 8. Η επιχείρηση χορηγεί σε πελάτη έκπτωση 100 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. 9. Ο πελάτης επιστρέφει εµπορεύµατα αξίας Ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του. 11. Καταβάλλονται στην.ε.η. 250 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 70 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 12. Λαµβάνεται δάνειο αξίας Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας 100,00 Ζητείται η διενέργεια των παραπάνω λογιστικών εγγραφών. Άσκηση Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας µε ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, µε πίστωση, µε κατάθεση στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης «Στεφάνου Α.Ε.». 3. Καταβάλλεται η αµοιβή του λογιστή συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 23%.(Υπολογίζεται παρακράτηση 20%). 4. Αγοράζεται µηχάνηµα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό µε επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση και το υπόλοιπο µε πίστωση. Σελίδα 20 από 35

21 Άσκηση 31 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Τουλής Α.Ε.» είχε την 31/12/2012 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα (τ.α.) ,00 Αποθεµατικά ,00 Ταµείο ,00 Επιταγές εισπρ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας µε ΦΠΑ 23%, 500 τοις µετρητοίς, 300 µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής, 200 µε οπισθογράφηση επιταγής διαταγής της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 3. Προπληρώνονται ενοίκια Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μεταβιβάζονται επιταγές αποδοχής πελάτης µας αξίας 300 σε προµηθευτή µας οπότε και µειώνεται η υποχρέωση µας. 6. Εξοφλείται ο προµηθευτής µε γραµµάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 7. Εξοφλούνται τα γραµµάτια. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 21 από 35

22 Άσκηση 32 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε.» είχε την 31/12/2012 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 Αποθεµατικά ,00 Ταµείο ,00 Επιταγές εισπρακτ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, 600 τοις µετρητοίς, 200 µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής, 300 µε οπισθογράφηση επιταγής διαταγής της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 3. Προπληρώνονται ενοίκια Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, µε πίστωση, µε κατάθεση στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης «Στεφάνου Α.Ε.». 7. Το ανωτέρω γραµµάτιο έληξε και δεν µπορεί να εξοφληθεί από τον πελάτη. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραµµάτιο αξίας Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί τόκο υπέρ της επιχείρησης. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 22 από 35

23 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισµού Αποτελέσµατος Άσκηση 33 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών «Τσιώλας ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 5.000,00 Έσοδα από ενοίκια ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Πελάτες 5.000,00 ΦΠΑ 4.000,00 Φόροι Τέλη ,00 ιάφορα έξοδα ,00 Φορολογικά Πρόστιµα ,00 Οικόπεδα? Κέρδη από λαχείο ,00 Άσκηση 34 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών «Τανιµανίδης ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αποσβέσεις επίπλων ,00 Αποσβεσµένα έπιπλα ,00 Έσοδα από ενοίκια ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Προµηθευτές 5.000,00 ΦΠΑ 4.000,00 Ενοίκια ,00 ιαφηµίσεις ,00 Προσαυξήσεις ,00 Έπιπλα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Έκτακτα κέρδη ,00 Σελίδα 23 από 35

24 Άσκηση 35 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της εµπορικής επιχείρησης «Παπανικολάου ΑΕ» και ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Πελάτες ,00 ΦΠΑ 7.000,00 Φόροι Τέλη ,00 Προµηθευτές ,00 Ζηµιές από πυρκαγιές ,00 Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 5.000,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων ,00 Κέρδη από λαχείο ,00 Άσκηση 36 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Ζητούνται: Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 1.500,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Εκπτώσεις αγορών 1.500,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 Αµοιβές τρίτων 1.500,00 Μηχανήµατα ,00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων 5.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Έξοδα Πωλήσεων 1.500,00 Έκτακτα έξοδα ,00 Πιστωτικοί Τόκοι 1.000,00 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού Αποτελέσµατος Χρήσης. Σελίδα 24 από 35

25 Άσκηση 37 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Αδάµ ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών 2.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 Παροχές τρίτων 500,00 ιαφηµίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιµα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Άσκηση 38 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Τανιµανίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 2.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 8.000,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.000,00 Τόκοι πιστωτικοί 1.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 2.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Επιστροφές πωλήσεων 5.000,00 Ζηµιά από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Σελίδα 25 από 35

26 Άσκηση 39 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.500,00 ιάφορα έξοδα 500,00 Ασφάλιστρα 2.000,00 Οικόπεδα? Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιµα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Άσκηση 40 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Καραβασίλης ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 2.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 8.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 Επιστροφές πωλήσεων 4.000,00 Φόροι Τέλη 1.000,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Οικόπεδα? ΦΠΑ 6.000,00 Ζηµιά από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Σελίδα 26 από 35

27 4. Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση 41 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» και ζητείται η σύνταξη του Ισολογισµού της εταιρείας στις 31/12/2012. Ταµείο Προπληρωµένα ενοίκια Γραµµάτια Πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Κτίρια Πωλήσεις Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσµένα Κτίρια Πιστωτές Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Πελάτες Έσοδα επόµενων χρήσεων Προκαταβολές από πελάτες Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Τακτικό Αποθεµατικό Επιστροφές Πωλήσεων Προβλέψεις ΦΠΑ (πιστωτικό υπόλοιπο) Άσκηση 42 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί της εταιρείας «Κεσίση Α.Ε.» και ζητείται η σύνταξη του Ισολογισµού της εταιρείας στις 31/12/2012 χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του. Απαιτείται η συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται. Ταµείο Προπληρωµένα ενοίκια Επιταγές Πληρωτέες Μετοχικό Κεφάλαιο? Κτίρια Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσµένα Κτίρια Προµηθευτές Πελάτες Προεισπραχθέντα έσοδα Αφορολόγητο Αποθεµατικό Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Πωλήσεις Σελίδα 27 από 35

28 Άσκηση 43 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ζησόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2012 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Τακτικά Αποθεµατικά 4.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Οµολογιακό άνειο 9.000,00 Αποτέλεσµα εις νέο 3.000,00 Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Γραµµάτια Πληρωτέα (λήξης 5 ετών) ,00 Ενοίκια προπληρωµένα ,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις 3.000,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 5.000,00 Μετοχές (κατεχόµενες για έλεγχο) 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορές 6.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά 2.000,00 Επισφαλείς Πελάτες 7.000,00 ΦΠΑ (πιστωτικο υπόλοιπο) 2.000,00 ιαφορές αναπροσαρµογής 6.000,00 Χρεώστες 5.000,00 Πιστωτές 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 8.000,00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων 5.000,00 Ασφάλιστρα 6.000,00 Οµολογίες 5.000,00 Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα 6.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Έξοδα ΟΤΕ 8.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 άνειο 8.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου ,00 Σελίδα 28 από 35

29 Άσκηση 44 Ζητείται να συνταχθεί ο Ισολογισµός χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του. (Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο»). Πιστωτές Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα πληρωτέα Φόροι-τέλη Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Κεφάλαιο? Προβλέψεις Έξοδα ίδρυσης-οργάνωσης Αποσβεσµένα έξοδα ίδρυσης-οργάνωσης Έσοδα επόµενων χρήσεων Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων? Φ.Π.Α Εργοδοτικές εισφορές Ασφαλιστικοί οργανισµοί Προκαταβολές προσωπικού Προκαταβολές από πελάτες Προκαταβολές σε προµηθευτές Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) Μηχανήµατα Αποθεµατικά Απόθεµα εµπορευµάτων (τελικό απόθεµα) Αποσβέσεις Μηχανηµάτων Αποσβεσµένα Μηχανήµατα Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Έξοδα επόµενων χρήσεων Πωλήσεις εµπορευµάτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων Σελίδα 29 από 35

30 Άσκηση 45 Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων ( εν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%, το 1/4 τοις µετρητοίς, το 1/4 σε βάρος του λογαριασµού όψεως της επιχείρησης, το ¼ µε αποδοχή επιταγής από την επιχείρηση και το υπόλοιπο µε πίστωση. 2. Προεξοφλούνται γραµµάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Τα υπόλοιπα χρήµατα αποτελούν προµήθεια της τράπεζας. 3. Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας Επιστρέφονται εµπορεύµατα σε προµηθευτή αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%. 5. Μειώνεται η υποχρέωση σε προµηθευτή αξίας 2.000, µε γραµµάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 6. Μειώνεται η υποχρέωση σε προµηθευτή αξίας 3.000, µε µεταβίβαση σε αυτόν επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. Άσκηση 46 Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων ( εν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Κατατίθενται στην τράπεζα από το ταµείο της επιχείρησης. 2. Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόµενου µήνα. 4. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 220 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη, για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Γραµµάτιο αποδοχής µας αξίας έληξε και δεν µπορεί να εξοφληθεί. Για αυτό το λόγο αποδεχόµαστε νέα συναλλαγµατική αξίας Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί τόκο σε βάρος της επιχείρησης της επιχείρησης. Σελίδα 30 από 35

31 Άσκηση Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%, το ¼ τοις µετρητοίς, το ¼ µε αποδοχή από την επιχείρηση επιταγής, το ¼ µε οπισθογράφηση (µεταβίβαση) επιταγών σε διαταγή υπόλοιπο επί πιστώσει. της επιχείρηση και το 2. Μειώνεται η υποχρέωση σε προµηθευτή αξίας 200 µε γραµµάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. 3. Μειώνεται η υποχρέωση σε προµηθευτή αξίας 100 µε µεταβίβαση σε αυτόν επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 4. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων σε Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόµενου µήνα. 6. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 220 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 460. Συµψηφίζεται η προκαταβολή (λογιστικό γεγονός 5). Άσκηση Κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης αξίας Γραµµάτιο αποδοχής πελάτη αξίας έληξε και δεν µπορεί να εξοφληθεί από τον πελάτη. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραµµάτιο αξίας Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί τόκο υπέρ της επιχείρησης. 4. Γραµµάτιο αποδοχής µας αξίας έληξε και δεν µπορεί να εξοφληθεί. Για αυτό το λόγο αποδεχόµαστε νέα συναλλαγµατική αξίας Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί τόκο σε βάρος της επιχείρησης της επιχείρησης. 5. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ως προκαταβολή επόµενου µήνα. 6. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 250 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε Εξοφλείται η παρακράτηση του λογιστή. Σελίδα 31 από 35

32 Άσκηση 49 Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων ( εν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας (επιπλέον Φ.Π.Α. 23%), επί πιστώσει, τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε έκδοση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας (επιπλέον Φ.Π.Α. 23%) το 1/3 επί πιστώσει, το 1/3 τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση. 3. Καταβάλλονται στην.ε.η. 300 για υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13%, και επιπλέον 50 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 4. Εξοφλούνται οι επιταγές. 5. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση ποσού Από το παραπάνω ποσό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. και Φ.Μ.Υ Η εργοδοτική επιβάρυνση για το Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε Καταβάλλεται η αµοιβή του λογιστή επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. (Υπολογίζεται παρακράτηση 20%). 7. Πελάτης επιστρέφει εµπορεύµατα αξίας 500 (επιπλέον Φ.Π.Α. 23%) οπότε µειώνεται η απαίτηση της επιχείρησης έναντι αυτού. 8. Επιστρέφονται στον προµηθευτή εµπορεύµατα αξίας 500 (επιπλέον Φ.Π.Α. 23%) οπότε µειώνεται η απαίτηση της επιχείρησης έναντι αυτού. 9. Προεξοφλούνται γραµµάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Η ενδεχόµενη διαφορά αποτελεί προµήθεια της τράπεζας. 10. Εισπράττονται οι επιταγές. 11. Εξοφλείται η παρακράτηση του λογιστή. Σελίδα 32 από 35

33 Άσκηση 50 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 1.500,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Προπληρωµένα ασφάλιστρα 3.000,00 Εκπτώσεις αγορών 1.500,00 Εκπτώσεις πωλήσεων 2.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 Αµοιβές τρίτων 2.000,00 Οικόπεδα? ΦΠΑ 5.000,00 Πελάτες 4.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 2.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Έξοδα Πωλήσεων 1.000,00 Έκτακτα έξοδα ,00 Έκτακτα έσοδα 4.000,00 Πιστωτικοί Τόκοι 2.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Άσκηση 51 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Τζιλής ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων 1.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 Οικόπεδα ,00 ΦΠΑ 1.000,00 Φόροι - τέλη 1.000,00 ιαφηµίσεις 2.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Πελάτες? Πωλήσεις εµπορευµάτων 5.000,00 Φορολογικά Πρόστιµα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Σελίδα 33 από 35

34 Άσκηση 52 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Γεωργούλας ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 Επιστροφές Πωλήσεων 2.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 Κτίρια ,00 Αποσβεσµένα κτίρια 4.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.000,00 ιάφορα έξοδα 3.000,00 Αποσβέσεις κτιρίων 2.000,00 Προµηθευτές ,00 Πελάτες? Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιµα ,00 Κέρδη από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Άσκηση 53 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/11/2012 της εµπορικής επιχείρησης «Λιάντας ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων ,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 ιάφορα έξοδα ,00 Παροχές τρίτων ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιµα ,00 Κέρδη από πώληση παγίων ,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι , να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρµογής 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 3. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης Σελίδα 34 από 35

35 Άσκηση 54 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε.» είχε την 31/12/2012 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 Αποθεµατικά ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας 1.000,00 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας µε ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, τοις µετρητοίς, µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 3. Προπληρώνονται ενοίκια Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%,, µε πίστωση, 2000 µε κατάθεση στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας από τον πελάτη (επιπλέον ΦΠΑ 23%). 6. Εισπράττονται κέρδη από λαχείο αξίας Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Με την υπόθεση ότι από την Απογραφή εξάγεται ότι το τελικό απόθεµα εµπορευµάτων είναι , να διενεργηθούν οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 5. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης και 6. ο Ισολογισµός για το έτος Σελίδα 35 από 35

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής.

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα