Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)"

Transcript

1 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Λέκτορας (υπό διορισμό) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα συγγράμματα: 1. Καραγιώργος, Θ. (2013). «Χρηματοοικονομική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Αλεξοπούλου - Καραγιώργος. Σελίδα 2 από 33

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Ασκήσεις Εισαγωγικές... 5 Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων... 6 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα του ΕΓΛΣ Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 33

4 Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 4 από 33

5 Ασκήσεις Εισαγωγικές Άσκηση 1 Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων (Δεν απαιτείται η σύνταξη του Γενικού Καθολικού) 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον Φ.Π.Α. 23% με τον εξής διακανονισμό: με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με κατάθεση στο λογαριασμό όψεως. 2. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 επιπλέον Φ.Π.Α. 23% με τον εξής διακανονισμό: 100 τοις μετρητοίς, 200 με πίστωση, 100 με επιταγές που αποδέχεται η επιχείρηση και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% στον πελάτη. 4. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση ποσού Από το παραπάνω ποσό παρακρατούνται 300 για το Ι.Κ.Α εργαζομένου και Φ.Μ.Υ Η εργοδοτική επιβάρυνση για το Ι.Κ.Α. ανέρχεται σε Καταβάλλεται η αμοιβή του λογιστή επιπλέον Φ.Π.Α. 23%. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 6. Υπολογίζονται τόκοι υπέρ της επιχείρησης Προμηθευτής αξίας εξοφλείται 500 μετρητοίς, 200 με γραμμάτιο αποδοχής επιχείρησης και το υπόλοιπο από τον λογαριασμό όψεως. 8. Προεξοφλούνται γραμμάτια αξίας στην Τράπεζα αντί Η ενδεχόμενη διαφορά αποτελεί προμήθεια της τράπεζας. 9. Γραμμάτιο αποδοχής της επιχείρησης αξίας έληξε και δεν μπορεί να εξοφληθεί από την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο εκδίδεται νέο γραμμάτιο αξίας Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου 500. Άσκηση 2 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/12/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων ,00 Αγορές εμπορευμάτων ,00 Επιστροφές Πωλήσεων 2.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 Οικόπεδα ,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.000,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Αποσβέσεις κτιρίων 2.000,00 Κεφάλαιο 1.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιμα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης Σελίδα 5 από 33

6 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων Άσκηση 3 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Βασιλειάδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Προβλέψεις για επισφ. πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 6 από 33

7 Άσκηση 4 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Φόροι τέλη Οφειλόμενο κεφάλαιο Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις επόμενης χρησης Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση επίπλων Πωλήσεις Προκαταβολές προσωπικού Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Αμοιβή λογιστή Εργοδοτικές εισφορές Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 9.000, το τακτικό αποθεματικό σε 2.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός χωρις ομαδοποίηση των στοιχείων του. Άσκηση 5 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πέτρου Α.Ε.»: Διάφορα έξοδα Επισφαλείς πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Διαφημίσεις πληρωτέες Ασφάλιστρα επόμενης χρήσης Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Ζημιά από πώληση μηχανημάτων Πωλήσεις Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Έκτακτο αποθεματικό Μετοχικό Κεφάλαιο? Φήμη και πελατεία Ασφαλιστικοί οργανισμοί Αν υπάρχουν κέρδη, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός χωρίς ομαδοποίηση των στοιχείων του 5. με την υπόθεση ότι το σύνολο των εξόδων βαρύνουν την λειτουργία διοίκησης και την λειτουργία της διάθεσης με βάση τα νούμερα 1 και 4 αντίστοιχα, να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σελίδα 7 από 33

8 Άσκηση 6 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κεσίση Α.Ε.»: Μετοχές για κερδοσκοπία Προβλέψεις για επισφ. Πελάτες Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Προπληρωμένα ενοίκια Προκαταβολές προμηθευτών Τόκοι πιστωτικοί Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Πιστωτικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Ζημιά από πυρκαγιές Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Παροχές Τρίτων Προκαταβολές παγίων Εργοδοτικές Εισφορές Κέρδη από πώληση επίπλων Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Δικαιούχοι εμπ/των τρίτων Εμπ/τα τρίτων για πώληση? Αποτελ. εις νέο (Ζημία προηγ χρήσης) Οφειλόμενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Συμμετοχές σε ΑΕ Τακτικό Αποθεματικό Κλοπές και υπεξαιρέσεις Πιστωτές Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζημιά της προηγούμενης χρήσης, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 5.000, το τακτικό αποθεματικό σε 3.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 8 από 33

9 Άσκηση 7 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.» με δραστηριότητα την πώληση εμπορευμάτων (τα ποσά του πίνακα είναι σε ): Έσοδα από ενοίκια Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Μηχανήματα Αγορές εμπορευμάτων Προεισπραχθέντα έσοδα Προκαταβολές πελατών Τόκοι χρεωστικοί Ταμείο Οφειλόμενο Κεφάλαιο ΦΠΑ (Χρεωστικό Υπόλοιπο) Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα μηχανήματα Προπληρωμένα ασφάλιστρα Αποσβέσεις μηχανημάτων Γραφική ύλη (αναλωθείσα) Φορολογικά Πρόστιμα Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβεβλημ. φόρος εισοδήματος Έσοδα από πώληση μετοχών Κέρδη από πώληση αυτοκινήτου Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών? στοιχείων Οφειλόμενο Κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Συμμετοχές σε Α.Ε Πιστωτές Τακτικό Αποθεματικό Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Αποτελ. εις νέο (Ζημία προηγούμ. χρήσης) Αν υπάρχουν κέρδη, καλύπτεται η ζημία προηγούμενης χρήσης, ο φόρος εισοδήματος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 4.000, το τακτικό αποθεματικό σε 2.000, η διανομή μερισμάτων στους μετόχους σε Το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης. 3. ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και 4. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του, αφού προηγουμένως προσδιοριστούν οι λογαριασμοί που παραλείπονται. Σελίδα 9 από 33

10 Άσκηση 8 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεμα Επιχορηγήσεις Πωλήσεων εμπορευμάτων 20 Αγορές εμπορευμάτων Προμήθειες μεσιτείες Αμοιβές προσωπικού Έσοδα συμμετοχών Έξοδα ΔΕΗ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Φόροι τέλη Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αποσβέσεις Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Πωλήσεις εμπορευμάτων Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 4 εργαζόμενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα έξοδα της ΔΕΗ κατά 80% αφορούν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο την Ε+Α. Οι φόροι τέλη είναι αποκλειστικά οι φόροι για τον Δήμο και ΕΡΤ των τιμολογίων της ΔΕΗ. Οι αποσβέσεις αφορούν τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το απόθεμα των εμπορευμάτων από την απογραφή είναι Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Άσκηση 9 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικό απόθεμα Επιχορηγήσεις Πωλήσεων εμπορευμάτων 20 Αγορές εμπορευμάτων Προμήθειες μεσιτείες Αμοιβές προσωπικού Έσοδα συμμετοχών Ασφάλιστρα Έσοδα χρεογράφων Διάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Τόκοι χρεωστικοί Έκτακτα Κέρδη Αποσβέσεις Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Πωλήσεις εμπορευμάτων Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Πωλήσεις υπηρεσιών Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες Με την υπόθεση ότι: Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι σαν οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 40% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα μεταφορών Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το απόθεμα των εμπορευμάτων από την απογραφή είναι Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Σελίδα 10 από 33

11 Άσκηση 10 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 11 Κτίρια Πωλήσεις υπηρεσιών Πελάτες Επιχορηγήσεις Πωλήσεων Χρεόγραφα Προμήθειες μεσιτείες Ταμείο Έσοδα συμμετοχών Κεφάλαιο? 76 Πιστωτικοί τόκοι Προμηθευτές Έσοδα χρεογράφων Αμοιβές προσωπικού Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 62 Ασφάλιστρα Έκτακτα Κέρδη Διάφορα έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 65 Τόκοι χρεωστικοί Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 66 Αποσβέσεις Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες Με την υπόθεση ότι: Υπήρχε τελικό απόθεμα εμπορευμάτων στις 31/12/ τεμάχια με τιμή 10, αγοράστηκαν στις 10/3/ τεμάχια με τιμή 20 και στις 15/6 αγοράστηκαν με τιμή 40. Πωλήθηκαν τεμάχια με τιμή πώλησης 80. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με βάση την τιμή κτήσης με την μέθοδο FIFO ενώ η επιχείρηση ακολουθεί την μέθοδο της περιοδικής απογραφής. Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι στην παραγωγή, 2 εργαζόμενοι ως οδηγοί για την διάθεση των εμπορευμάτων της εταιρείας και 2 εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. Τα ασφάλιστρα κατά 60% αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης και το υπόλοιπο ασφάλιστρα μεταφορών. Τα διάφορα έξοδα αφορούν κατά 40% έξοδα ταξιδίων της διοίκησης και το υπόλοιπο έξοδα προβολής για την προώθηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων. Οι αποσβέσεις αφορούν κατά 20% τις αποσβέσεις των κτιρίων της διοίκησης και το υπόλοιπο τις αποσβέσεις των φορτηγών της εταιρείας για την διανομή των εμπορευμάτων. Το υπόλοιπο κερδών μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. (Για λόγους διευκόλυνσης δεν χρειάζεται στην συγκεκριμένη άσκηση η συμπλήρωση του Πίνακα Διανομής ) Να συμπληρωθεί η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του. Σελίδα 11 από 33

12 2. Ασκήσεις Κατανόησης των Λογαριασμών του ΕΓΛΣ Άσκηση 11 Δίνονται οι παρακάτω κωδικοί λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ): , , , , Να προσδιορισθεί ποιας ομάδας και ποιας βαθμίδας είναι οι ανωτέρω λογαριασμοί. Άσκηση 12 Να δοθούν οι κωδικοί των παρακάτω λογαριασμών κατά το ΕΓΛΣ: 1. του εκατοστού τριακοστού πέμπτου τριτοβάθμιου, του πρώτου δευτεροβάθμιου, του όγδοου πρωτοβάθμιου, της πέμπτης ομάδας. 2. του εικοστού πέμπτου τριτοβάθμιου (οι τριτοβάθμιοι λειτουργούν με το χιλιαδικό σύστημα), του ενδέκατου δευτεροβάθμιου, του δέκατου πρωτοβάθμιου, της τέταρτης ομάδας. 3. τελευταία ομάδα, πρώτος πρωτοβάθμιος, δεύτερος δευτεροβάθμιος, δέκατος τριτοβάθμιος, πρώτος τεταρτοβάθμιος από σύνολο έκτη ομάδα, έκτος πρωτοβάθμιος, 53 ος δευτεροβάθμιος, 53 ος τριτοβάθμιος. Άσκηση 13 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Εργοδοτικές εισφορές Ασφαλιστικοί οργανισμοί Αποσβέσεις επίπλων Αποσβεσμένα έπιπλα Έπιπλα Αμοιβή λογιστή Αμοιβές προσωπικού Πωλήσεις προϊόντων Επισκευές και συντηρήσεις Μηχανήματα Πελάτες Χρεώστες Ταμείο Επιταγές Πληρωτέες Επιταγές Εισπρακτέες Γραμμάτια Εισπρακτέα Σελίδα 12 από 33

13 Άσκηση 14 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Φόροι τέλη Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά Παγίων Επισφαλείς πελάτες Μετοχικό Κεφάλαιο Φήμη και Πελατεία Αμοιβή συμβολαιογράφου Προκαταβολές προσωπικού Πωλήσεις εμπορευμάτων Έξοδα ΔΕΗ Κτίρια Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα κτίρια Προβλέψεις Επιχορηγήσεις παγίων Ταμείο Τακτικό Αποθεματικό Διαφορές αναπροσαρμογής Προκαταβολές προμηθευτών Άσκηση 15 Ζητείται ο πρωτοβάθμιος κωδικός και η ονομασία της ομάδας στην οποία ανήκουν οι λογαριασμοί: Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Α και Β Ύλες Μακροπρόθεσμο Δάνειο Βραχυπρόθεσμο Δάνειο Μετοχές για έλεγχο Μετοχές για κερδοσκοπία Έξοδα ΟΤΕ Έκτακτο Αποθεματικό Πιστωτικοί τόκοι Χρεωστικοί τόκοι Οικόπεδα Έσοδα από ενοίκια Η/Υ Κέρδη προηγούμενων χρήσεων Ζημιές από εκποίηση επίπλων Έσοδα εισπρακτέα Προκαταβολές πελατών Ενοίκια πληρωτέα Σελίδα 13 από 33

14 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Κατά την Διάρκεια της Χρήσης ανά Ομάδα του ΕΓΛΣ Άσκηση 16 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης από το λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 2 Αγοράζεται κτίριο του οποίου η αξία, όπως προέρχεται από το συμβόλαιο αγοράς, ανέρχεται σε και η αξία του οικοπέδου με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 300 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 300 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 600 από το λογαριασμό όψεως. Άσκηση 17 1 Αγορά οικοπέδου αντί του ποσού των με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλονται για φόρο και διάφορα έξοδα μεταβίβασης με οπισθογράφηση επιταγών διαταγής επιχείρησης. 2 Αγοράζεται κτίριο αξίας με γραμμάτια αποδοχής επιχείρησης. Δίνονται για προσθήκες-βελτιώσεις κτιρίου μέσω του όψεως. 3 Η επιχείρηση αγοράζει ένα επιβατικό αυτοκίνητο αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% και έπιπλα επιπλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη της επιχείρησης. 4 Αγοράζονται έπιπλα αξίας 200 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% το μισό με αποδοχή συναλλαγματικής και το υπόλοιπο με πίστωση. 5 Η επιχείρηση ενοικιάζει ένα κατάστημα έναντι 200 μηνιαίως και καταβάλλει ως εγγύηση 500 από το λογαριασμό όψεως. Σελίδα 14 από 33

15 Άσκηση 18 Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Η επιχείρηση «Καραγιάννης Α.Ε.» αγόρασε την 01/01/13 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 23%. Να διενεργηθεί η εγγραφή απόσβεσης για το έτος 2013 αν το κτίριο αποσβένεται με συντελεστή 4% και η απόσβεση διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 19 Η επιχείρηση «Πλακίδης ΑΕ» αγοράζει την 01/10/13 ένα οικόπεδο αξίας με επιταγές αποδοχής επιχείρησης και την 01/11/13 ένα μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας μέσω του όψεως. Η επιχείρηση εκτιμά ότι θα χρησιμοποιήσει το μηχάνημα για 5 έτη. Ζητείται η διενέργεια των εγγραφών αγοράς και αποσβέσεων αν το μηχάνημα αποσβένεται με την σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 20 Η επιχείρηση «Γεωργιάδης ΑΕ.» αγοράζει την 06/07/2013 μηχάνημα καθαρής αγοραίας αξίας από το λογαριασμό όψεως. Πληρώνει έξοδα βελτίωσης 500 μετρητοίς. Ζητείται να υπολογιστούν οι αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδενική. Άσκηση 21 Η εταιρία «Δραγκίογλου Α.Ε.» κατά τη χρήση 2013 απέκτησε τα εξής πάγια: 1. Στις 01/01/2013 οικόπεδο αξίας Στις 01/06/2013 μηχανήματα καθαρής αγοραίας αξίας Στις 31/08/2013 κτιριακές εγκαταστάσεις αξίας Ζητείται να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις που θα διενεργήσει η επιχείρηση για τα νεοαποκτηθέντα στοιχεία, αφού λάβετε υπόψη ότι α) τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%, β) τα κτίρια αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 4%. Άσκηση 22 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 01/10/2010 αξίας από το λογαριασμό όψεως. (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον Σελίδα 15 από 33

16 συντελεστή 15%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 25/02/11 αντί με κατάθεση στον όψεως. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 23 Η επιχείρηση αγοράζει μηχανήματα την 05/08/2010 αξίας με πίστωση. (τα μηχανήματα αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο χρησιμοποιώντας τον συντελεστή 10%). Το εν λόγω μηχάνημα πωλείται στις 25/04/11 αντί με πίστωση. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 24 Στο ισοζύγιο σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Κτίρια Αποσβεσμένα κτίρια Μηχανήματα Αποσβεσμένα μηχανήματα? Αυτοκίνητα Αποσβεσμένα αυτοκίνητα? Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Αποσβεσμένος Η/Υ Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις αν: 1. τα κτίρια αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 4%. 2. τα μηχανήματα αγοράστηκαν στις 10/03/10 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10% 3. τα αυτοκίνητα αγοράστηκαν στις 13/10/10 και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και ποσοστό απόσβεσης 10%. 4. τα έπιπλα αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής 5 χρόνια. Άσκηση 25 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές: 1. Δίνεται προκαταβολή από προμηθευτή αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 300 με πίστωση και το υπόλοιπο από το λογαριασμό όψεως. 3. Επιστρέφονται εμπορεύματα αξίας 200 επιπλέον ΦΠΑ 23% στους προμηθευτές. 4. Δίνεται έκπτωση αξίας 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% από τους προμηθευτές. Σελίδα 16 από 33

17 5. Αγορά πρώτων υλών αξίας πλέον ΦΠΑ 23% με οπισθογράφηση επιταγών σε διαταγή της επιχείρησης 6. Αγορά με επιταγές αποδοχής επιχείρησης ανταλλακτικών παγίων περιουσιακών στοιχείων, αξίας πλέον ΦΠΑ 23%. 7. Αγορά ειδών συσκευασίας το μισό με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς, για τη συσκευασία των προϊόντων της επιχείρησης, αξίας 400, πλέον ΦΠΑ 23%. Άσκηση 26 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1 Ο πελάτης κατέβαλε ως προκαταβολή για την αγορά εμπορευμάτων 2 Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, 100 μετρητοίς και το υπόλοιπο με συναλλαγματική σε διαταγή της επιχείρησης 4 Προεξοφλούνται στην τράπεζα συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας αντί Η επιχείρηση καταβάλλει 500 στον υπάλληλο Βογιατζόγλου ως προκαταβολή έναντι του μισθού του μέσω του όψεως. 6 Αγοράζονται μετοχές της «Ατλαντίς Α.Ε.». αντί μέσω του όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 0,02% της εταιρείας. 7 Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές. Άσκηση 27 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23%, 200 μετρητοίς και το υπόλοιπο μέσω του λογαριασμό όψεως. 2. Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως στην Ε.Τ.Ε Πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 150 με πίστωση, 92 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο με έκδοση συναλλαγματικής σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Αγοράζονται μετοχές της «Βασιλειάδης Α.Ε.». αντί από το λογαριασμό όψεως. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν το 11% της εταιρείας. 6. Ο πελάτης (λογιστικό γεγονός 4) καθίσταται επισφαλής. Σελίδα 17 από 33

18 Άσκηση 28 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Η επιχείρηση προεξοφλεί στην τράπεζα συναλλαγματικές πελατών της επιχείρησης αξίας αντί 950. Η διαφορά αποτελεί προμήθεια της τράπεζας. 2. Μεταβιβάζονται στον προμηθευτή Γεωργίου συναλλαγματικές του πελάτη Πέτρου Π. ονομαστικού ποσού για τακτοποίηση της οφειλής. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματικές της επιχείρησης «ΖΗΤΑ».ονομαστικής αξίας Ο προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. 5. Η επιχείρηση έχει στην κατοχή της γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής πελάτης της, λήξης 09/09/13. Στις 09/09/13 ο πελάτης της αδυνατεί να εξοφλήσει και η επιχείρηση προβαίνει σε διαμαρτύρηση των συναλλαγματικών. 6. Η τράπεζα ειδοποιεί ότι εισέπραξε κανονικά τις συναλλαγματικές (λογιστικό γεγονός 1). Άσκηση 29 Η επιχείρηση «Παχούμης ΑΕ.» εκχωρεί στις 10/01/13 στην Ε.Τ.Ε. γραμμάτια ονομαστικής αξίας , αποδοχής του πελάτη της Γεωργιάδη, ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δάνειο Η τράπεζα παρακράτησε 800 για έξοδά της. Στις 10/06/13 η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι ο Γεωργιάδης εξόφλησε κανονικά τα γραμμάτια των και ότι το υπόλοιπο ποσό το κατέθεσε στο λογαριασμό όψεως. Ζητείται να διενεργηθούν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 30 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Κατατίθενται ως κεφάλαιο. 2. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του κτιρίου με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,3 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά σύμφωνα με το νόμο. Σελίδα 18 από 33

19 3. Λαμβάνεται δάνειο διάρκειας 15 ετών από την τράπεζα. 4. Εξοφλείται προμηθευτής 500, το μισό με επιταγές αποδοχής της επιχείρησης και το υπόλοιπο τοις μετρητοίς 5. Αγοράζονται έπιπλα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23%, 300 με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοιχτό σε λογαριασμό υποχρέωσης. 6. Εξοφλούνται οι επιταγές μέσω του όψεως. Άσκηση 31 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Η επιχείρηση «Βασιλείου.» έχει στην κατοχή της κτίριο αξίας , το οποίο έχει αποσβεστεί κατά Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του κτιρίου με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,2 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά σύμφωνα με το νόμο. Ζητείται να υπολογίσετε την αξία αναπροσαρμογής των σχετικών λογαριασμών και να διενεργήσετε τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. 2. Λαμβάνεται δάνειο (βραχυπρόθεσμο) από την τράπεζα. Η τράπεζα παρακράτησε 200 ως έξοδα από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας. 3. Καταβάλλεται στον προμηθευτή Πέτρου προκαταβολή αξίας 400 έναντι μελλοντικής αγοράς. 4. Αγοράζονται έπιπλα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, και το υπόλοιπο με οπισθογράφηση επιταγών αποδοχής πελάτη επιχείρησης. 5. Η επιχείρηση αγοράζει εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με αποδοχή συναλλαγματικής στην οποία προστίθεται και τόκος 100. Άσκηση 32 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας 200. Σελίδα 19 από 33

20 2. Εξοφλούνται οι εισφορές στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 3. Καταβάλλονται στο Δημόσιο ο Φ.Μ.Υ. 4. Καταβάλλονται μέσω του όψεως επιπλέον ΦΠΑ 23% στο λογιστή της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. 5. Καταβάλλονται μέσω του όψεως στην Δ.Ε.Η. 300 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 80 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 6. Πληρώνονται για έξοδα ΟΤΕ 100 επιπλέον ΦΠΑ 23%. 7. Πληρώνονται ενοίκια αξίας Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας Αγοράζεται μηχάνημα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. Πληρώνονται για προσθήκες βελτιώσεις 100. Τέλος πληρώνονται για επισκευές και συντηρήσεις του μηχανήματος Η διαφορά αναπροσαρμογής υπόκειται σε φόρο 2%. 11. Υπολογίζονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/03/13 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 13. Εξοφλούνται ασφάλιστρα αξίας 100 μέσω του όψεως. 14. Εξοφλούνται τόκοι που οφείλονται αξίας 100 μέσω του όψεως. Άσκηση 33 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 480 και για Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 700. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή στο προσωπικό για τον επόμενο μήνα αξίας 200. Τέλος εξοφλείται προκαταβολή του προηγούμενου μήνα αξίας Οφείλονται 400 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% στο συμβολαιογράφο της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφερε. Υπολογίζεται παρακράτηση 20%. Σελίδα 20 από 33

21 3. Καταβάλλονται με επιταγές αποδοχής επιχείρησης στην Δ.Ε.Η. 250 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 70 για Δήμο και Δημοτικά Τέλη. 4. Πληρώνονται για έξοδα ΕΥΑΘ 100 επιπλέον ΦΠΑ 23% μέσω του όψεως. 5. Υπολογίζονται οι αποσβέσεις μηχανημάτων με την υπόθεση ότι τα μηχανήματα αγοράστηκαν 11/08/11 και αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή απόσβεσης 10%. 6. Υπολογίζονται προβλέψεις επισφαλών πελατών αξίας Άσκηση 34 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές των παρακάτω γεγονότων: 1. Στις 01/07/13 πωλούνται εμπορεύματα αντί 400 πλέον Φ.Π.Α. 23%, με γραμμάτια σε διαταγή μας λήξης 30/06/14 στα οποία προστίθεται και τόκος Εισπράττεται προκαταβολή 200 από πελάτη. 3. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 23%, με συμψηφισμό της προκαταβολής, 100 με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης και το υπόλοιπο αφήνεται ανοικτό σε λογαριασμό απαίτησης. 4. Εισπράττονται οι επιταγές. 5. Ο πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Η επιχείρηση διαμαρτυρεί τα γραμμάτια. 7. Υπολογίζεται πρόβλεψη για τον επισφαλή πελάτη για όλο το ποσό. 8. Ο πελάτης αδυνατεί να πληρώσει και ύστερα από όλες τις διαδικασίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την αδυναμία του να πληρώσει διαγράφεται. 4. Ασκήσεις Καταχώρησης Ημερολογιακών Εγγραφών Προσαρμογής Άσκηση 35 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται έξοδα μεταφοράς αξίας 800 μέσω του όψεως. 2. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 600 μέσω του όψεως. 3. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια μεταφορικών μέσων αξίας Πληρώνονται έξοδα ενοικίων 900 για τον Δεκέμβριο Χ και τον Σελίδα 21 από 33

22 Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 36 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ενοίκια αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων αξίας μέσω του όψεως. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα για τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς Ζητείται η διενέργεια: να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα. 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 37 Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται φόροι τέλη αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αυτοκινήτων αξίας Πληρώνονται έξοδα διαφημίσεων για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος και Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την Σελίδα 22 από 33

23 παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας που αφορούν την χρήση Χ Ζητείται η διενέργεια: θα εισπραχθούν την χρήση Χ των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρμογής Άσκηση 38 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριο Χ, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο της Χ+1 μέσω του όψεως. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειμμα ταμείου Παρελήφθησαν τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων αξίας χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εμπορεύματα 3. Δεν έχουν πληρωθεί (οφειλές) για διαφημίσεις Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 39 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Εισπράττονται έσοδα από δίδακτρα αξίας Αγοράζονται μηχανήματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με επιταγές αποδοχής επιχείρησης. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: Σελίδα 23 από 33

24 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων υπολογίζονται με συντελεστή 10% (σταθερή μέθοδος απόσβεσης) 4. Οφείλονται διαφημίσεις αξίας Άσκηση 40 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Προπληρώνονται διαφημίσεις συνολικής αξίας μέσω του όψεως. 2. Προεισπράττονται έσοδα από προμήθειες αξίας Πελάτης δίνει προκαταβολή αξίας 300. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρμογής: 1. Τα έσοδα από προμήθειες πραγματοποιούνται. 2. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες (πραγματοποιούνται). 3. Οφείλονται ασφάλιστρα Δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων, όταν τα αυτοκίνητα έχουν κόστος κτήσης , έχουν ήδη αποσβεσθεί κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα αυτοκίνητα αποσβένονται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 10%. Σελίδα 24 από 33

25 5. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Όλης της Χρήσης Άσκηση 41 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Ασφάλιστρα 1.500,00 Διάφορα έξοδα 500,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Κεφάλαιο? Ζημιές προηγούμενων χρήσεων 8.000,00 Έκτακτα κέρδη ,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/13. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 3.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 25 από 33

26 Άσκηση 42 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2013 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 7.000,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων ,00 Προκαταβολές πελατών 3.000,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 4.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 5.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Κεφάλαιο? Έκτακτα έξοδα 4.000,00 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 2. Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες (πραγματοποιήθηκαν) στις 31/12/ Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. 4. Οφείλονται ενοίκια Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 26 από 33

27 6. Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Άσκηση 43 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης «Κουκουμάκας Α.Ε.». Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Έσοδα επόμενης χρήσης Εμπορ/τα (αρχικό απόθεμα) Έπιπλα Αγορές εμπορευμάτων Ενοίκια επόμενης χρήσης Προκαταβολές προμηθευτών Τακτικό αποθεματικό Ταμείο Εμπορ/τα (τελικό απόθεμα) Κέρδη από πώληση μηχανημάτων Πωλήσεις Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης Αποσβεσμένα έπιπλα Κέρδη από λαχείο Αποσβέσεις επίπλων Ασφάλιστρα Μετοχικό Κεφάλαιο? Eργοδοτικές εισφορές Τόκοι πιστωτικοί Παροχές Τρίτων Zημιά από πυρκαγιές Αν υπάρχουν κέρδη, γίνονται τακτικό αποθεματικό, είναι ο φόρος εισοδήματος και το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητούνται: 1. η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2. το Γενικό Καθολικό (ταφ) του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 3. ο Ισολογισμός με ομαδοποίηση των στοιχείων του. Άσκηση 44 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές 1. Καταβάλλονται ως κεφάλαιο Η επιχείρηση αγόρασε την 01/10/13 ένα κτίριο συνολικής αξίας πλέον ΦΠΑ 23% με επιταγές. 3. Γίνονται προσθήκες βελτιώσεις αξίας αναφορικά με το κτίριο μέσω του όψεως. 4. Αγοράζεται στις 01/11/13 μηχάνημα αξίας με οπισθογράφηση επιταγών. 5. Να διενεργηθούν οι εγγραφές των αποσβέσεων αν το κτίριο αποσβένεται με σταθερή μέθοδο και συντελεστή 4%. Άσκηση 45 Η επιχείρηση «Ελευθερίου Γ. και Σία Ο.Ε.» έχει στην κατοχή της μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας , τον οποίο έχει αποσβέσει κατά το μισό. Η εταιρία αναπροσαρμόζει την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,2 και κεφαλαιοποιεί τη διαφορά, σύμφωνα με το νόμο. Ζητείται να υπολογίσετε την αξία των αναπροσαρμογών και να διενεργήσετε τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Σελίδα 27 από 33

28 Άσκηση 46 Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 1. Η επιχείρηση μεταβιβάζει στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη συναλλαγματική της Γεωργιάδης ονομαστικής αξίας 1.000, Πωλούνται εμπορεύματα αξίας 500 συμπεριελαμβάνεται 23% με πίστωση. 3. Μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη γραμμάτια ονομαστικής αξίας 1.000, Μεταβιβάζονται σε προμηθευτή συναλλαγματικές ονομαστικού ποσού 800 για τακτοποίηση της οφειλής. 5. O πελάτης καθίσταται επισφαλής. 6. Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση με μικτές αποδοχές Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζομένων 320 και για Φ.Μ.Υ. 40. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σε 560. Επιπλέον δίνεται προκαταβολή για τον επόμενο μήνα στο προσωπικό αξίας Προμηθευτής ειδοποιεί την επιχείρηση ότι εξοφλήθηκαν τα γραμμάτια που του είχαν μεταβιβασθεί. 8. Γίνεται πρόβλεψη 300 για τον επισφαλή πελάτη. 9. Οφείλεται η αμοιβή λογιστή αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%. Παρακρατείται 20%. 10. Ο πελάτης ύστερα από όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες διαγράφεται. Άσκηση 47 Τον Δεκέμβριο της χρήσης Χ γίνονται τα παρακάτω: 1. Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας Πληρώνονται μέσω επιταγών πληρωτέων έξοδα ενοικίων για τον Δεκέμβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ Προπληρώνονται διαφημίσεις αξίας Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασμα ταμείου Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εμπορεύματα αξίας χωρίς την παραλαβή του τιμολογίου. 3. Οι διαφημίσεις γίνονται δεδουλευμένες. Σελίδα 28 από 33

29 4. Οφείλονται ασφάλιστρα αξίας Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» 5. Έσοδα που αφορούν την χρήση Χ θα εισπραχθούν την επόμενη χρονιά. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών του Δεκεμβρίου. 2. των εγγραφών προσαρμογής. Άσκηση 48 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασμοί από το Ισοζύγιο 31/11/2011 της εμπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων 3.000,00 Αγορές εμπορευμάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων 2.000,00 Φόροι τέλη 3.000,00 Προπληρωμένες διαφημίσεις 2.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 3.000,00 Πωλήσεις εμπορευμάτων ,00 Μηχανήματα ,00 Αποσβεσμένα μηχανήματα ,00 Πελάτες ,00 Κεφάλαιο? Φορολογικά Πρόστιμα ,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται ότι τα εξής: 1. Τα μηχανήματα αποσβένονται με συντελεστή 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης 2. Οφείλονται ενοίκια αξίας Οι προπληρωμένες διαφημίσεις κατέστησαν δεδουλευμένες 4. Τα προεισπραχθέντα έσοδα γίνονται δεδουλευμένα. Με την προϋπόθεση ότι το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων είναι 5.000, να διενεργηθούν: 1. οι εγγραφές προσαρμογής. 2. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Γενικής Εκμετάλλευσης. 3. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος Χρήσης. 4. οι εγγραφές προσδιορισμού του Αποτελέσματος εις νέο. 5. ο Ισολογισμός για το Σελίδα 29 από 33

30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Σελίδα 30 από 33

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 70, 71, 72 και 73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) (70 έως και 73) Μείον: Κόστος πωλήσεων (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως (74, 75 και 78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο (92.01) ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (92.02) 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον) (76.00) 1. Έσοδα συμμετοχών (76.01) 2. Έσοδα χρεογράφων (76.04) 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (76.02 έως 76.98, πλην 76.04) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον: (64.11) 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων (64.10 και 64.12) 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων (65) 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (λογ.80) Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα (81.01) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.03) 2. Έκτακτα Κέρδη (82.01) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (84) 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Μείον: (81.00) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.02) 2. Έκτακτες ζημίες (82.00) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (83) 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 66 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Σελίδα 31 από 33

32 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Απαιτήσεις & Διαθέσιμα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Καθαρή Θέση Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΟΜΑΔΑ 1 η ΟΜΑΔΑ 2 η ΟΜΑΔΑ 3 η ΟΜΑΔΑ 4 η ΟΜΑΔΑ 5 η 10 Εδαφικές Εκτάσεις 11 Κτίρια- Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα 12 Μηχανήματα Τεχν. Εγκατ/σεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μεταφορικά Μέσα 14 έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές Κτήσεως Παγίων Στοιχείων 16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 19 Πάγιο Ενεργητικό Υποκ/των ή Άλλων Κέντρων 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή 22 Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Υλικά Συσκευασίας 25 Αναλώσιμα Υλικά 26 Ανταλλακτικά Πάγιων Στοιχείων Είδη Συσκευασίας 29 Αποθέματα Υποκτ/των ή Άλλων Κέντρων 30 Πελάτες 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 33 Χρεώστες Διάφοροι 34 Χρεόγραφα 35 Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Χρηματικά Διαθέσιμα 39 Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων 40 Κεφάλαιο 41 Αποθεματικά Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 42 Αποτελέσματα εις Νέο 43 Ποσά προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 44 Προβλέψεις 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα 49 Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεων Υποκαταστημάτων Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 1,2 και 3 ΧΧΧΧ (-) Σύνολο υπολοίπων των ομάδων 4 και 5 ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού Προμηθευτές 51 Γραμμάτια πληρωτέα 52 Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 53 Πιστωτές Διάφοροι 54 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής 59 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκ/των ή άλλων Κέντρων Σελίδα 32 από 33

33 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ Οργανικά Έξοδα Οργανικά Έσοδα Λογαριασμοί ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Λογαριασμοί Κατ Είδος Κατ Είδος Αποτελεσμάτων ΤΑΞΕΩΣ κατά Προορισμό) ΟΜΑΔΑ 6 η ΟΜΑΔΑ 7 η ΟΜΑΔΑ 8 η ΟΜΑΔΑ 9 η ΟΜΑΔΑ 10 η 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 61 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 62 Παροχές Τρίτων 63 Φόροι-Τέλη 64 Διάφορα Έξοδα 65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 66 Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 69 Οργανικά έξοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων & Ημιτελών 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού 73 Πωλήσεις Υπηρεσιών (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 76 Έσοδα Κεφαλαίων Ιδιοπαραγωγή Παγίων 79 Οργανικά έσοδα κατ είδος Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 80 Γενική Εκμετάλλευση 81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 82 Έξοδα & Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 83 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων 85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 86 Αποτελέσματα Χρήσεως Αποτελέσματα προς διάθεση 89 Ισολογισμός 90 Διάμεσοι Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί 91 Ανακατάταξη Εξόδων Αγορών & Εσόδων 92 Κέντρα (Θέσεις) κόστους 93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη) 94 Αποθέματα 95 Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος 96 Έσοδα- Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού 98 Αναλυτικά αποτελέσματα 99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 02 Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 04 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί 05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων 06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών 07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 08 Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί 09 Λογ/σμοί Τάξεως Υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων Σύνολο εσόδων ομάδας 7 ΧΧΧΧ (-) 1) Σύνολο εξόδων ομάδας 6 ΧΧΧ 2) Σύνολο ομάδας 2 μείον τελική απογραφή ΧΧΧ ΧΧΧΧ Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 80 (+) ή (-) Υπόλοιπα λογαριασμών ΧΧΧΧ Καθαρό κέρδος (+) ή Καθαρή Ζημία (-) ΧΧΧΧ Υπόλοιπο Λογαριασμού 86 Σελίδα 33 από 33