Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)"

Transcript

1 Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών

2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα συγγράµµατα: 1. Σιώτης, Θ. (2006). «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Μπαρµπουνάκης. 2. Καραγιώργος, Θ. και Παπαδόπουλος. (2003). «Εισαγωγή στη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική», Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Γερµανός. Σελίδα 2 από 30

3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 3 Ασκήσεις Εισαγωγικές... 4 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Κατάρτισης Ισολογισµού... 5 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσαρµογής Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισµού Αποτελέσµατος Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Ολόκληρης της Χρήσης Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση Άσκηση Άσκηση Σελίδα 3 από 30

4 Ασκήσεις Εισαγωγικές Άσκηση 1 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010: Ταµείο ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 άνεια τραπεζών ,00 Κτίρια ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.000,00 Έσοδα εισπρακτέα 5.000,00 Γραµµάτια πληρωτέα 6.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Προµηθευτές? Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 2 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Τραµβαλίδου Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010: Γήπεδα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ,00 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή ,00 Πελάτες ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 8.000,00 Πιστωτές 2.000,00 Ζητείται να γίνει ο υπολογισµός του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Άσκηση 3 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Παπαπέτρου ΑΕ», όπως είχαν την 31/12/2010 και ζητείται ο υπολογισµός του λογαριασµού που λείπει: Χρηµατικά ιαθέσιµα ,00 Εδαφικές Εκτάσεις ,00 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ,00 Μεταφορικά µέσα ,00 Χρεώστες ,00 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεµατικά? Σελίδα 4 από 30

5 1. Ασκήσεις Κατάρτισης Ισολογισµού Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» Άσκηση 4 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Ευθυµιάδης ΑΕ.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010: Κτίρια ,00 Μηχανήµατα ,00 Εµπορεύµατα ,00 Προµηθευτές ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα 4.000,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.000,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασµός που λείπει και να δείξετε αν ο Ισολογισµός θα είναι θετικός, ουδέτερος ή αρνητικός. Άσκηση 5 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Επιτρόπου ΑΕ», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010: Κτίρια ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Χρεώστες ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Μεταφορικά Μέσα ,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες ,00 επιχειρήσεις Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Ταµείο ,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες ,00 Προκαταβολές σε προσωπικό 5.000,00 Ενοίκια επόµενων χρήσεων 4.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Φ.Π.Α ,00 Ζητείται να βρεθεί ο λογαριασµός που λείπει και να δείξετε αν ο Ισολογισµός θα είναι θετικός, ουδέτερος ή αρνητικός. Σελίδα 5 από 30

6 Άσκηση 6 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010: Ενοίκια πληρωτέα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Προµηθευτές ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.000,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα ,00 Χρεώστες? Πιστωτές 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Ταµείο ,00 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός (χωρίς οµαδοποίηση των λογαριασµών) και να υπολογιστεί ο λογαριασµός που λείπει «Χρεώστες διάφοροι». Άσκηση 7 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ζησόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2010 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Έξοδα επόµενων χρήσεων ,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Μακροπρόθεσµο δάνειο από τράπεζα ,00 Πιστωτές 4.000,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες ,00 επιχειρήσεις Χρεόγραφα ,00 Φήµη και πελατεία ,00 Ενοίκια προπληρωµένα ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Ταµείο ,00 Γραµµάτια στις Τράπεζες για εγγύηση 4.000,00 Αµοιβές προσωπικού 8.000,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 4.000,00 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 8.000,00 Αποσβεσµένη φήµη και πελατεία 5.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3.000,00 Προκαταβολές πελατών 4.000,00 ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων? Σελίδα 6 από 30

7 Άσκηση 8 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Πλακίδης Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2010 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Κτίρια ,00 Αυτοκίνητα ,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης 6.000,00 Τακτικό Αποθεµατικό ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Προϊόντα (τελικό απόθεµα) ,00 Προµηθευτές ,00 Προκαταβολές από πελάτες ,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Επιταγές εισπρακτέες ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Πελάτες ,00 άνειο από τράπεζα ,00 Ενοίκια ,00 Ταµείο ,00 Γραµµάτια πληρωτέα ,00 Ασφάλιστρα πληρωτέα ,00 Έξοδα επόµενων χρήσεων ,00 Προβλέψεις 5.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Έκτακτο Αποθεµατικό 6.000,00 Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Χρεόγραφα ,00 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6.000,00 Σελίδα 7 από 30

8 Άσκηση 9 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης «Μπάκας Α.Ε.», όπως αυτά είχαν στις 31/12/2010. Ταµείο ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Καταθέσεις όψεως ,00 Προµηθευτές ,00 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,00 Τακτικό Αποθεµατικό 5.000,00 Γραµµάτια εισπρακτέα (λήξης 3 µηνών) ,00 Μετοχικό Κεφάλαιο? Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Επιταγές πληρωτέες 3.000,00 Πελάτες ,00 Έσοδα εισπρακτέα ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός (µε οµαδοποίηση των λογαριασµών) και να υπολογιστεί ο λογαριασµός που παραλείπεται. Άσκηση 10 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης «ηµόπουλος Α.Ε.» όπως είχαν την 31/12/2010 και ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Πωλήσεις Εµπορευµάτων ,00 Αποσβέσεις κτιρίων 5.000,00 Προβλέψεις 6.000,00 Αποσβεσµένα κτίρια ,00 Αποτέλεσµα εις νέο 4.000,00 Κτίρια ,00 ΦΠΑ 6.000,00 Ποσά προορισµένα για αύξηση Κεφαλαίου 4.000,00 Πρώτες και βοηθητικές ύλες 8.000,00 Μετοχές (λήξης 5 ετών) ,00 Οµολογιακό άνειο ,00 Επισφαλείς πελάτες ,00 Αποσβεσµένα κτίρια 4.000,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Μετοχικό κεφάλαιο? Σελίδα 8 από 30

9 Άσκηση 11 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2010 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Είδη συσκευασίας ,00 Έξοδα ίδρυσης και οργάνωσης ,00 Μακροπρόθεσµο δάνειο από τράπεζα ,00 Φ.Π.Α. (πιστωτικό υπόλοιπο) ,00 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις για ,00 κερδοσκοπικούς σκοπούς Πελάτες ,00 Φήµη και πελατεία 9.000,00 Ενοίκια προπληρωµένα 8.000,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις ,00 Γραµµάτια εισπρακτέα (λήξης 3 ετών) ,00 Έξοδα πληρωτέα 8.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Εµπορεύµατα τρίτων για πώληση 8.000,00 Αποσβεσµένα αυτοκίνητα ,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.000,00 Χρεόγραφα ,00 ικαιούχοι εµπορευµάτων τρίτων για πώληση? Άσκηση 12 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της εµπορικής επιχείρησης «Παπαθανασίου Κ και Σία Ο.Ε.» και ζητείται να συνταχθεί ο ισολογισµός µε οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης. Γήπεδα ,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,00 Μεταφορικά µέσα ,00 Αποτέλεσµα εις νέο 4.000,00 Υποπροϊόντα και υπολλείµµατα ,00 Οφειλόµενο Κεφάλαιο ,00 Προκαταβολές από πελάτες 5.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Έξοδα πληρωτέα ,00 Εργοδοτικές Εισφορές 5.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,00 Αναλώσιµα υλικά ,00 Φ.Π.Α. (χρεωστικό υπόλοιπο) ,00 Εταιρικό κεφάλαιο ; Εµπορεύµατα (αγορές) ,00 Εµπορεύµατα (αρχικό απόθεµα) ,00 Σελίδα 9 από 30

10 2. Ασκήσεις Καταχώρησης Ηµερολογιακών Εγγραφών Άσκηση 13 Στην επιχείρηση Ιωαννίδης Α.Ε. κατά την διαχειριστική περίοδο Χ διαδραµατίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας τοις µετρητοίς. 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα από τον Παχούµη αξίας επί πιστώσει. 4. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας το µισό τοις µετρητοίς, το µισό µε πίστωση. 5. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Γεωργίου αξίας τοις µετρητοίς. 6. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Πετρά αξίας επί πιστώσει. 7. Πωλούνται εµπορεύµατα στον Βασιλείου αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό τοις µετρητοίς, το µισό µε πίστωση. Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 14 Στην επιχείρηση Μπάκας Α.Ε. κατά την διαχειριστική περίοδο Χ διαδραµατίζονται τα παρακάτω γεγονότα: 1. Κατατίθενται από τον Μπάκα ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε Αγοράζονται µηχανήµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%.τοις µετρητοίς 4. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%,.το µισό τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 5. Εξοφλείται ο προµηθευτής. 6. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 13%, το µισό τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 7. Εισπράττονται 1000 ευρώ από τον πελάτη. 8. Καταβάλλονται για ασφάλιστρα Πληρώνονται ενοίκια αξίας Ζητούνται οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Σελίδα 10 από 30

11 Άσκηση 15 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Κουκουµάκας ΑΕ» 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας ,00 επιπλέον ΦΠΑ 23%, 1,000 µε γραµµάτια (σε διαταγή της επιχείρησης) και το υπόλοιπο τοις µετρητοίς. 2. Εισπράττονται τα γραµµάτια. 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 2.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, µε πίστωση και το υπόλοιπο µε αποδοχή επιταγών. 4. Εξοφλούνται οι επιταγές. 5. Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε 3.000, Λαµβάνεται δάνειο 5.000,00 από την τράπεζα. 7. Πληρώνεται στην τράπεζα το δάνειο. 8. Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους 1.000,00 υπέρ της επιχείρησης. 9. Καταβάλλονται για ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 10. Καταβάλλονται 1.000,00 για ασφάλιστρα. Ζητείται: 1. Η ηµερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού. Άσκηση 16 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης «Κουκουµάκας ΑΕ» 1. Κατατίθενται από τον Κουκουµάκα ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 2.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, 500 µε πίστωση και το υπόλοιπο µε αποδοχή επιταγών. 3. Εξοφλείται ο προµηθευτής. 4. Αγοράζονται µηχανήµατα επιπλέον ΦΠΑ 23% αξίας 1.000,00 to ½ τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 5. Κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως στην Ε.Τ.Ε 3.000, Ειδοποιεί η τράπεζα ότι έχει υπολογίσει τόκους 400,00 σε βάρος του δανείου της επιχείρησης. 7. Καταβάλλονται για διαφηµίσεις 1.000,00. Ζητείται: 1. Η ηµερολογιακή εγγραφή των παραπάνω γεγονότων. 2. Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού. Σελίδα 11 από 30

12 Άσκηση 17 Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων: 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αντί ,00 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, επί πιστώσει, τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε έκδοση γραµµατίων. 2. Εισπράττονται τα γραµµάτια 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 3.000,00 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, το 1/3 επί πιστώσει, τo 1/3 τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές (που αποδέχεται η επιχείρηση). 4. Εξοφλούνται οι επιταγές. 5. Επιστρέφονται στον προµηθευτή εµπορεύµατα αξίας 500,00 επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, ώστε µειώνεται η υποχρέωση µας. 6. Προµηθευτής µας χορηγεί έκπτωση 100,00 µε Φ.Π.Α. 23% ώστε µειώνεται η υποχρέωση µας. 7. Λαµβάνεται δάνειο αξίας 300, Εξοφλείται το δάνειο. 9. Καταβάλλονται 2.000,00 για έξοδα ΟΤΕ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 10. Καταβάλλονται 1.400,00 ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης. Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 2. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Άσκηση 18 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα της ατοµικής επιχείρησης «Τσιρέλας ΑΕ»: 1. Κατατίθενται ως αρχικό κεφάλαιο. 2. Καταθέτονται στην τράπεζα 5.000,00 από το ταµείο της επιχείρησης. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας 1.000, Καταβάλλονται 1.400,00 ως προκαταβολή στο προσωπικό της επιχείρησης. 5. Εισπράττονται 5.000,00 ως προκαταβολή από πελάτη για µελλοντική του αγορά από την επιχείρηση. Ζητείται: 1. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 2. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό Σελίδα 12 από 30

13 Άσκηση 19 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «ΝΟΤΑ ΑΕ» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Έξοδα ίδρυσης Κεφάλαιο ,00 & εγκατάστασης ,00 άνεια τραπ ,00 Εµπορεύµατα (τ.α.) ,00 Γραµ. πληρ ,00 Mηχανήµατα ,00 Γραµ. εισπρ ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 δίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Αγοράζονται µεταφορικά µέσα αξίας 4.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23%, τοις µετρητοίς, µε πίστωση και το υπόλοιπο µε επιταγές αποδοχής της επιχείρησης. 2. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 6.000,00 µε ΦΠΑ 23%, επί πιστώσει, τοις µετρητοίς το υπόλοιπο µε γραµµάτια. 3. Εισπράττονται τα γραµµάτια 4. Εισπράττονται 2.000,00 από ενοίκια µηχανηµάτων. 5. Καταβάλλονται στην.ε.η. 200,00 από υπηρεσίες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε Φ.Π.Α. 13% και επιπλέον 50,00 για ήµο και ΕΡΤ και ηµοτικά Τέλη. 6. Επιστρέφουµε εµπορεύµατα στους προµηθευτές (ΦΠΑ 23%) αξίας ώστε µειώνεται η υποχρέωση µας σε αυτούς. 7. Ο πελάτης επιστρέφει εµπορεύµατα αξίας 1.000,00 (επιπλέον Φ.Π.Α. 23%). 8. Καταβάλλονται 300,00 στον προµηθευτή έναντι του λογαριασµού του. 9. Πωλούνται τα µηχανήµατα αντί ευρώ. 10. Πωλούνται τα µεταφορικά µέσα αντί ευρώ. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. Σελίδα 13 από 30

14 Άσκηση 20 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Κεσίση ΑΕ» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Ακίνητο ,00 Κεφάλαιο ,00 Mηχανήµατα ,00 άνεια τραπ ,00 Γραµ. εισπρ ,00 Γραµ. πληρ ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1. Αγοράζονται µηχανήµατα αξίας 4.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό τοις µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας ,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό επί πιστώσει και το υπόλοιπο µετρητοίς. 3. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας 6.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% επί πιστώσει. 4. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας 6.000,00 µε ΦΠΑ 23% 5. Εισπράττονται 2.000,00 από πελάτες. 6. Εισπράττονται ενοίκια µηχανηµάτων αξίας ευρώ. 7. Αγοράζονται έπιπλα αξίας ,00 µε ΦΠΑ 23% µε γραµµάτια. 8. Εξοφλούνται τα γραµµάτια. 9. Επιστρέφουµε εµπορεύµατα αξίας 500,00 στους προµηθευτές (ΦΠΑ 23%) ώστε µειώνεται η υποχρέωση µας. 10. Καταβάλλονται 1.000,00 στον προµηθευτή έναντι του λογαριασµού του. 11. Εξοφλείται ο ίδιος προµηθευτής µε γραµµάτια 12. Πωλούνται τα ακίνητα αντί ευρώ. 13. Πωλούνται τα µηχανήµατα αντί ευρώ. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο Σελίδα 14 από 30

15 Άσκηση 21 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Αδάµ ΑΕ» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Ακίνητο ,00 Κεφάλαιο ,00 Mηχανήµατα ,00 άνεια τραπ ,00 Γραµ. εισπρ ,00 Γραµ. πληρ ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας ,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% το ¼ τοις µετρητοίς, το ¼ µε αποδοχή επιταγών, το ¼ µε αποδοχή συναλλαγµατικής και το υπόλοιπο µε πίστωση. 2. Εξοφλούνται τα γραµµάτια. 3. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας ,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% το ¼ τοις µετρητοίς, το ¼ µε γραµµάτια, το ¼ µε κατάθεση στο λογαριασµό της επιχείρησης στην Τράπεζα και το υπόλοιπο µε πίστωση. 4. Εισπράττονται τα γραµµάτια. 5. Εισπράττονται 500 ευρώ από τον πελάτη. 6. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας 2.000,00 επιπλέον ΦΠΑ 23% στον προµηθευτή. 7. Εξοφλούνται οι επιταγές αποδοχής της επιχείρησης. 8. Πωλούνται τα ακίνητα έναντι ευρώ. Ζητούνται 1. Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. Άσκηση 22 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Τουλής Α.Ε.» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 Τράπεζες ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά την διάρκεια της χρήσης Πωλούνται προϊόντα αξίας ,00 (συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%), ,00 µε πίστωση και το υπόλοιπο µε γραµµάτια. Σελίδα 15 από 30

16 2. Εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους πελάτες. 3. Εισπράττονται 1000 ευρώ από γραµµάτια. 4. Εξοφλείται το χρέος στην τράπεζα. 5. Πληρώνονται έξοδα µεταφοράς αξίας 500,00. Ζητούνται 1. Η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» 2. Οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων για τη χρήση Η παρακολούθηση του Γενικού Καθολικού Άσκηση 23 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Τουλής Α.Ε.» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 Αποθεµατικά ,00 Ταµείο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας 1000,00 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 5000 µε ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, 500 τοις µετρητοίς, 300 µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής, 200 µε οπισθογράφηση επιταγής διαταγής της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 3. Προπληρώνονται ενοίκια Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Μεταβιβάζονται γραµµάτια αποδοχής πελάτης µας αξίας 300,00 σε προµηθευτή µας οπότε και µειώνεται η υποχρέωση µας. 6. Εξοφλείται ο προµηθευτής µε γραµµάτια που αποδέχεται η επιχείρηση. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 16 από 30

17 Άσκηση 24 Ο ισολογισµός της επιχείρησης «Γεωργίου Α.Ε.» είχε την 31/12/2010 ως εξής: Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 (σε ) Π+ΚΘ Κτίρια ,00 Κεφάλαιο ,00 Εµπορεύµατα ,00 άνεια ,00 Ταµείο ,00 Επιταγές εισπρακτ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιούνται τα παρακάτω γεγονότα: 1. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας 500,00 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 4000 επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, 600 τοις µετρητοίς, 200 µε αποδοχή από την επιχείρηση συναλλαγµατικής, 300 µε οπισθογράφηση επιταγής διαταγής της επιχείρησης και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 3. Εξοφλούνται τα γραµµάτια. 4. Προπληρώνονται ενοίκια Εξοφλείται το χρέος στη τράπεζα. 6. Προεισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών Εισπράττεται προκαταβολή από πελάτη αξίας Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας συµπεριελαµβάνεται ΦΠΑ 23%, µε συµψηφισµό της προκαταβολής, µε πίστωση, µε κατάθεση στο λογαριασµό όψεως της επιχείρησης και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 9. Παρέχεται έκπτωση σε πελάτη αξίας 500 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. Ζητείται: 1. Να γίνει η ηµερολογιακή εγγραφή έναρξης 2. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές των παραπάνω γεγονότων. 3. Να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 4. Να καταρτιστεί το προσωρινό Ισοζύγιο. Σελίδα 17 από 30

18 3. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσαρµογής Άσκηση 25 Τον εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται έξοδα µεταφοράς αξίας 8.000, Εισπράττονται έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας 6.000, Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια µεταφορικών µέσων αξίας 5.000, Πληρώνονται έξοδα ενοικίων ευρώ για τον εκέµβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασµα ταµείου ευρώ. 2. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ χωρίς την παραλαβή του τιµολογίου. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρµογής Άσκηση 26 Τον Νοέµβριο και εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται ενοίκια αξίας 8.000, Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια εδαφικών εκτάσεων αξίας 6.000, Πληρώνονται ασφάλιστρα ευρώ για τον Νοέµβριο, εκέµβριο Χ και τον Ιανουάριο της Χ+1. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειµα ταµείου ευρώ. 2. Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας ευρώ Ζητείται η διενέργεια: χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα. 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρµογής Σελίδα 18 από 30

19 Άσκηση 27 Τον Νοέµβριο και εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται διαφηµίσεις αξίας 8.000, Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αυτοκινήτων αξίας 5.000, Πληρώνονται έξοδα διαφηµίσεων ευρώ για το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος και εκέµβριο Χ, και Ιανουάριο της Χ+1. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Πλεόνασµα ταµείου ευρώ. 2. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ χωρίς την παραλαβή του τιµολογίου. 3. Οφείλονται ασφάλιστρα ευρώ. 4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας ευρώ που αφορούν την χρήση Ζητείται η διενέργεια: Χ θα εισπραχθούν την χρήση Χ των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρµογής Άσκηση 28 Τον Νοέµβριο και εκέµβριο της χρήσης Χ ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παρακάτω λογιστικών γεγονότων 1. Πληρώνονται διαφηµίσεις αξίας 8.000, Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια ευρώ για το χρονικό διάστηµα εκέµβριο Χ, και Ιανουάριο και Φεβρουάριο της Χ+1. Στην συνέχεια κατά την απογραφή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Έλλειµα ταµείου ευρώ. 2. Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας ευρώ χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα 3. εν έχουν πληρωθεί (οφειλές) για διαφηµίσεις ευρώ. Ζητείται η διενέργεια: 1. των εγγραφών κατά την διάρκεια της χρήσης 2. των εγγραφών προσαρµογής Σελίδα 19 από 30

20 Άσκηση 29 Να διενεργηθούν οι παρακάτω ηµερολογιακές εγγραφές και να παρακολουθηθεί το Γενικό Καθολικό. 1. Ο επιχειρηµατίας εισφέρει ως αρχικό κεφάλαιο. 2. ίνεται προκαταβολή σε προµηθευτή αξίας 200,00 3. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας 3000 µε ΦΠΑ 23% µε βάση τον παρακάτω διακανονισµό: συµψηφίζεται η παραπάνω προκαταβολή, 500 τοις µετρητοίς, 300 µε αποδοχή από την επιχείρηση επιταγής, 600 το ¼ µε οπισθογράφηση (µεταβίβαση) επιταγών σε διαταγή της επιχείρηση και το υπόλοιπο επί πιστώσει. 4. Προκαταβάλλονται στο προσωπικό 200 ευρώ ως προκαταβολή επόµενου µήνα. 5. Εξοφλείται µισθοδοτική κατάσταση µε µικτές αποδοχές 1.500,00. Από το ποσό αυτό παρακρατούνται για το Ι.Κ.Α. εργαζοµένων 250,00 και για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 50,00. Οι εισφορές του εργοδότη για το Ι.Κ.Α. προκαταβολή του προσωπικού. 6. Προπληρώνονται ενοίκια ανέρχονται σε 500,00. Συµψηφίζεται η 7. Προεισπράττονται έσοδα από προµήθειες αξίας 500, Αγοράζονται µηχανήµατα αξίας 1000 (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%) το ½ µε πίστωση και το υπόλοιπο µε µεταβίβαση επιταγών διαταγής της επιχείρησης. Στην συνέχεια ζητείται η διενέργεια των εγγραφών προσαρµογής: 1. Τα έσοδα από προµήθειες πραγµατοποιούνται. 2. Τα ενοίκια γίνονται δεδουλευµένες (πραγµατοποιούνται). 3. Οφείλονται διαφηµίσεις 200, εν έχουν εισπραχθεί έσοδα από παροχή υπηρεσιών αξίας Σελίδα 20 από 30

21 4. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Προσδιορισµού Αποτελέσµατος Άσκηση 30 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών «Τανιµανίδης ΑΕ». Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Αποσβέσεις επίπλων ,00 Έσοδα από ενοίκια ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Πιστωτές ,00 Κεφάλαιο? Ταµείο ,00 Έπιπλα ,00 Αποσβεσµένα έπιπλα ,00 Ενοίκια ,00 ιαφηµίσεις ,00 Πρόστιµα και Προσαυξήσεις ,00 Έκτακτα κέρδη ,00 Με την υπόθεση ότι το τελικό απόθεµα είναι , ζητούνται: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος χρήσης και 3. ο τελικός Ισολογισµός (µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). Άσκηση 31 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της εµπορικής επιχείρησης «Παπανικολάου ΑΕ». Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Πελάτες ,00 ΦΠΑ (ΠΥ) 7.000,00 Φόροι Τέλη ,00 Κεφάλαιο? Ζηµιές από πυρκαγιές ,00 Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 5.000,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Κέρδη από λαχείο ,00 Με την υπόθεση ότι το τελικό απόθεµα είναι 5.000, ζητούνται: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος χρήσης και 3. ο τελικός Ισολογισµός (µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 4. η εγγραφή κλεισίµατος Σελίδα 21 από 30

22 Άσκηση 32 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». Ζητούνται: Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 1.500,00 Αγορές εµπορευµάτων ,00 Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Εκπτώσεις αγορών 2.500,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 Κεφάλαιο? Αµοιβές τρίτων 1.500,00 Μηχανήµατα ,00 Αποσβεσµένα µηχανήµατα ,00 Αποσβέσεις µηχανηµάτων 5.000,00 Ταµείο ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Έξοδα Πωλήσεων 1.500,00 Έκτακτα έξοδα ,00 Πιστωτικοί Τόκοι 1.000,00 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος χρήσης, 3. ο τελικός Ισολογισµός (µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 4. η εγγραφή κλεισίµατος. Άσκηση 33 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Αδάµ ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 3.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 7.000,00 Επιστροφές αγορών 2.000,00 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.500,00 Κεφάλαιο ,00 Οικόπεδα? Ταµείο 5.000,00 Παροχές τρίτων 1.000,00 ιαφηµίσεις 2.000,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Φορολογικά Πρόστιµα 4.000,00 Κέρδη από πώληση παγίων 6.000,00 Με την υπόθεση ότι τα εµπορεύµατα από την τελική απογραφή είναι 5.000, ζητούνται: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος χρήσης και 3. ο τελικός Ισολογισµός (µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). Σελίδα 22 από 30

23 Άσκηση 34 Σας δίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο 31/12/2010 της εµπορικής επιχείρησης «Τανιµανίδης ΑΕ». Αρχικό απόθεµα εµπορευµάτων 2.000,00 Αγορές εµπορευµάτων 8.000,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 3.000,00 Τόκοι πιστωτικοί 1.000,00 Προεισπραχθέντα έσοδα 2.000,00 Κεφάλαιο Ταµείο? Πωλήσεις εµπορευµάτων ,00 Επιστροφές πωλήσεων 5.000,00 ΦΠΑ 6.000,00 Ζηµιά από πώληση παγίων ,00 Με την υπόθεση ότι τα εµπορεύµατα από την τελική απογραφή είναι , ζητούνται: 1. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης 2. οι εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 3. ο Ισολογισµός µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται. Σελίδα 23 από 30

24 5. Ασκήσεις Καταχώρησης Εγγραφών Ολόκληρης της Χρήσης Άσκηση 35 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της «Τσιώλας ΑΕ» τον Νοέµβριο 2011 Πωλήσεις Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο άνειο (βραχυπρόθεσµο) Κεφάλαιο? Ταµείο Οικόπεδα Επιστροφές πωλήσεων Πιστωτικοί τόκοι Εµπορεύµατα (αρχικό αποθεµα) Πελάτες Κατά τον εκέµβριο 2011 πραγµατοποιούνται: 1. Αγοράστηκαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση 2. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23% στον προµηθευτή. 3. Εισπράττονται γραµµάτια αξίας ευρώ. 4. Εξοφλείται το δάνειο. 5. Πωλούνται όλα τα οικόπεδα αντί ευρώ. 6. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια µεταφορικών µέσων αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Φεβρουάριο 2012 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµήθηκαν σε ευρώ 2. έλλειµµα ταµείου ευρώ. Ζητούνται: 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές για τον εκέµβριο 2. η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού 3. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 4. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 5. η κατάρτιση του τελικού Ισολογισµού (µε οµαδοποίηση των στοιχείων του και µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 6. η ηµερολογιακή εγγραφή κλεισίµατος της χρήσης. Σελίδα 24 από 30

25 Άσκηση 36 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της «Κουκουµάκας ΑΕ» τον Νοέµβριο 2011 Πωλήσεις Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Προµηθευτές Κεφάλαιο? Ταµείο Οικόπεδα Επιστροφές αγορών Έξοδα µεταφοράς Αγορές εµπορευµάτων Πελάτες Κατά τον εκέµβριο 2011 πραγµατοποιούνται: 1. Αγοράστηκαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, το µισό µε πίστωση και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 2. Επιστρέφονται εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23% από τον πελάτη. 3. Εισπράττονται γραµµάτια αξίας ευρώ. 4. Εξοφλούνται οι υποχρεώσεις στους προµηθευτές. 5. Πωλούνται όλα τα οικόπεδα αντί ευρώ. 6. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Φεβρουάριο 2012 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµήθηκαν σε ευρώ 2. πλεόνασµα ταµείου ευρώ. Ζητούνται: 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές για τον εκέµβριο 2. η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού 3. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 4. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 5. η κατάρτιση του τελικού Ισολογισµού (µε οµαδοποίηση των στοιχείων του και µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 6. η ηµερολογιακή εγγραφή κλεισίµατος της χρήσης. Σελίδα 25 από 30

26 Άσκηση 37 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της «Κουκουµάκας ΑΕ» τον Νοέµβριο 2011 Πωλήσεις Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Προµηθευτές Κεφάλαιο? Ταµείο Η/Υ Επιστροφές αγορών ΕΗ Ασφάλιστρα Τόκοι πιστωτικοί Αµοιβές προσωπικού Αρχικό απόθεµα εµπορευµ Αγορές εµπορευµάτων Πελάτες Κατά τον εκέµβριο 2011 πραγµατοποιούνται: 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 2. Παρέχεται έκπτωση στον πελάτη αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 3. Εισπράττονται 500 ευρώ από τον πελάτη. 4. Ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του. 5. Πωλούνται όλοι οι Η/Υ αντί ευρώ. 6. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ χωρίς την παραλαβή του τιµολογίου. 7. Πληρώνονται διαφηµίσεις αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Ιανουάριος 2012 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµήθηκαν σε ευρώ 2. έλλειµµα ταµείου ευρώ. Ζητούνται: 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές για τον εκέµβριο 2. η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού 3. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 4. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 5. η κατάρτιση του τελικού Ισολογισµού (µε οµαδοποίηση των στοιχείων του και µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 6. η ηµερολογιακή εγγραφή κλεισίµατος της χρήσης. Σελίδα 26 από 30

27 Άσκηση 38 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της «Ατλαντίς ΑΕ» τον Νοέµβριο 2011 Πωλήσεις Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Προµηθευτές Κεφάλαιο? Ταµείο Η/Υ Επιστροφές αγορών Πιστωτικοί τόκοι Αµοιβές και έξοδα τρίτων Τόκοι χρεωστικοί Επιστροφές πωλήσεων Έξοδα µεταφοράς Αγορές εµπορευµάτων Πελάτες Κατά τον εκέµβριο 2011 πραγµατοποιούνται: 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 2. Αγοράστηκαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 3. Παρέχεται έκπτωση στον πελάτη αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 4. Ο προµηθευτής µας παρέχει έκπτωση αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 5. Εισπράττονται όλα τα γραµµάτια 6. Πωλούνται όλοι οι Η/Υ αντί ευρώ. 7. Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας ευρώ χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα 8. Εισπράττονται ενοίκια µηχανηµάτων αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Ιανουάριος 2012 Κατά την απογραφή διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµήθηκαν σε ευρώ 2. πλεόνασµα ταµείου ευρώ. Ζητούνται: 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές για τον εκέµβριο 2. η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού 3. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 4. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 5. η κατάρτιση του τελικού Ισολογισµού (µε οµαδοποίηση των στοιχείων του και µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 6. η ηµερολογιακή εγγραφή κλεισίµατος της χρήσης. Σελίδα 27 από 30

28 6. Ασκήσεις Επαναληπτικές Άσκηση 39 ίνονται οι παρακάτω λογαριασµοί της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» και ζητείται η σύνταξη του Ισολογισµού της εταιρείας στις 31/12/2010. Ταµείο Προπληρωµένα ενοίκια Γραµµάτια Πληρωτέα Μετοχικό Κεφάλαιο? Κτίρια Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσµένα Κτίρια Πιστωτές Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Πελάτες Έσοδα επόµενων χρήσεων Προκαταβολές από πελάτες Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Τακτικό Αποθεµατικό Επιστροφές Πωλήσεων Προβλέψεις ΦΠΑ (πιστωτικό υπόλοιπο) Άσκηση 40 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία της επιχείρησης «Ζησόπουλος Α.Ε.», όπως είχαν την 31/12/2008 και ζητείται η σύνταξη του ισολογισµού χωρίς οµαδοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης: Οι διάφοροι λογαριασµοί εσόδων και εξόδων (αποτελεσµατικοί λογαριασµοί) δεν ενσωµατώνονται στο λογαριασµό «Αποτέλεσµα εις νέο». Ασφάλιστρα ,00 Τακτικά Αποθεµατικά 4.000,00 Έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης ,00 Οµολογιακό άνειο 9.000,00 Αποτέλεσµα εις νέο 3.000,00 Προκαταβολές από πελάτες 4.000,00 Προκαταβολές σε προµηθευτές ,00 Γραµµάτια Πληρωτέα (λήξης 5 ετών) ,00 Ενοίκια προπληρωµένα ,00 Κεφάλαιο? Προβλέψεις 3.000,00 Εµπορεύµατα (τελικό απόθεµα) ,00 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 8.000,00 Έσοδα προεισπραχθέντα 5.000,00 Μετοχές (κατεχόµενες για έλεγχο) 7.000,00 Σελίδα 28 από 30

29 Εργοδοτικές εισφορές 6.000,00 Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,00 Προκαταβολές προσωπικού ,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά 2.000,00 Επισφαλείς Πελάτες 7.000,00 ΦΠΑ (πιστωτικο υπόλοιπο) 2.000,00 ιαφορές αναπροσαρµογής 6.000,00 Χρεώστες 5.000,00 Πιστωτές 4.000,00 Πωλήσεις ,00 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 8.000,00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων 5.000,00 Ασφάλιστρα 6.000,00 Οµολογίες 5.000,00 Αποσβεσµένα Αυτοκίνητα 3.000,00 Αυτοκίνητα ,00 Έξοδα ΟΤΕ 8.000,00 Έσοδα επόµενων χρήσεων 3.000,00 άνειο 8.000,00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.000,00 Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου ,00 Άσκηση 41 ίνονται οι λογαριασµοί από το Ισοζύγιο της «Κουκουµάκας ΑΕ» τον Νοέµβριο 2011 Πωλήσεις Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο Προµηθευτές Κεφάλαιο? Ταµείο Η/Υ Επιστροφές αγορών ΕΗ Ασφάλιστρα Τόκοι πιστωτικοί Αµοιβές προσωπικού ΟΤΕ Επιστροφές πωλήσεων άνειο (βραχυπρόθεσµο) Γραµµάτια πληρωτέα Ενοίκια προπληρωµένα Αγορές εµπορευµάτων Πελάτες Κατά τον εκέµβριο 2011 πραγµατοποιούνται: 1. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 2. Αγοράστηκαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια 3. Παρέχεται έκπτωση στον πελάτη αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. 4. Ο προµηθευτής µας παρέχει έκπτωση αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%. Σελίδα 29 από 30

30 5. Εισπράττονται 500 ευρώ από τον πελάτη. 6. Ο πελάτης εξοφλεί την υποχρέωση του. 7. Εξοφλείται ο προµηθευτής. 8. Πωλούνται όλοι οι Η/Υ αντί ευρώ. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» 9. Αγοράστηκαν και παραλήφθησαν εµπορεύµατα αξίας ευρώ χωρίς την παραλαβή του τιµολογίου. 10. Πληρώνονται διαφηµίσεις αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Ιανουάριος Πληρώνονται για έξοδα µεταφοράς ευρώ. 12. Εισπράττονται ενοίκια µηχανηµάτων αξίας για το χρονικό διάστηµα εκεµβρίου Ιανουάριος Παρελήφθησαν τιµολόγια για αγορές εµπορευµάτων αξίας ευρώ χωρίς να έχουν παραληφθεί τα εµπορεύµατα 14. Πληρώνεται για δάνειο ευρώ. Κατά την απογραφή διαπιστώνονται τα παρακάτω: 1. Τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµήθηκαν σε ευρώ 2. Έλλειµµα ταµείου ευρώ. 3. Οφείλονται διαφηµίσεις αξίας ευρώ. 4. εν έχουν εισπραχθεί έσοδα από ενοίκια από παροχή υπηρεσίων αξίας ευρώ Ζητούνται: 1. οι ηµερολογιακές εγγραφές για τον εκέµβριο 2. η ενηµέρωση του Γενικού Καθολικού 3. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Γενικής Εκµετάλλευσης, 4. οι ηµερολογιακές εγγραφές προσδιορισµού του Αποτελέσµατος Χρήσης 5. η κατάρτιση του τελικού Ισολογισµού (µε οµαδοποίηση των στοιχείων του και µε την συµπλήρωση του ποσού που παραλείπεται). 6. η ηµερολογιακή εγγραφή κλεισίµατος της χρήσης. Σελίδα 30 από 30

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. Σε έλεγχο μετά από Εξωτερική Επιβεβαίωση που διενεργήσατε διαπιστώνετε ότι ο πελάτης Παπαβασιλείου, για τον οποίο η επιχείρηση «Γεωργίου Ε.» εμφανίζει στα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής.

Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Λογιστική Ι Ενότητα 3: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα