ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα Λογιστική Καταγραφή όλων των οικονομικών πράξεων που γίνονται στην επιχείρηση ώστε στο τέλος της χρήσης να υπολογίσουμε το κέρδος ή ζημία μέσα από τα λογιστικά βιβλία. Απλογραφική μέθοδος Ημερομηνία Αριθμός Παραστατικού Αιτιολογία Ποσό Φ.Π.Α. Παραστατικά Τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής, λογαριασμούς Δ.Ε.Κ.Ο., κινητής τηλεφωνίας, κ.α. Διπλογραφική μέθοδος Όλες οι οικονομικές κινήσεις καταγράφονται με εγγραφές οι οποίες φέρουν μία χρέωση και μία πίστωση λογαριασμών. (Μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικώ ν δεδομένων, καλύτερος έλεγχος των λογαριασμών => μεγαλύτερη δυσκολία στην τήρηση των βιβλίων και μεγαλύτερο κόστος τήρησης τους) -Βασική Λογιστική Αρχή Ενεργητικό = Παθητικό Ενεργητικό Ορίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Παθητικό Μας δηλώνει πως χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. [1]

2 -Ενεργητικό (Λογαριασμοί) Κτίρια Γήπεδα-Οικόπεδα Μηχανήματα Χρηματικά Διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις) i. Καταθέσεις όψεως (ανοιχτός λογαριασμός) ii. Καταθέσεις προθεσμίας (κλειστός λογαριασμός) Μεταφορικά Μέσα (αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία, κ.λ.π.) Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός (γραφεία, βιβλιοθήκες, Η/Υ, εκτυπωτές, κλιματιστικά) Απαιτήσεις-Πελάτες (πωλήσεις με πίστωση, η επιχείρηση απαιτεί τα χρήματα που της οφείλονται) (Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο γιατί μπορούμε να τις πουλήσουμε με τη διαδικασία του Factoring η οποία αναλαμβάνει να εισπράξει τα οφειλόμενα χρήματα από τους πελάτες της επιχείρησης έναντι μιας αμοιβής.) Γραμμάτια Εισπρακτέα (υπογράφονται από τον πελάτη και έχουν και τόκο) Επιταγές Εισπρακτέες (υπογράφονται από τον πελάτη χωρίς τόκους) Μετοχές (Απόδοση θετική ή αρνητική, διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια) (Πώληση μετοχών, αύξηση κεφαλαίου, τίτλοι ιδιοκτησίας) Ομόλογα => τόκους (Τα αγοράζεις για να δανείσεις χρήματα σε μια επιχείρηση) Φήμη-Πελατεία Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πατέντες -Παθητικό (Κεφάλαιο και Υποχρεώσεις) Ίδιο Κεφάλαιο=> Χρήματα Επιχειρηματία (Καθαρή περιουσία-καθαρή θέση-πραγματικό παθητικό) Δάνειο (Μακροπρόθεσμα- Βραχυπρόθεσμα) (Ομολογιακά δάνεια=> εκδίδω ομόλογα για να με δανείσουν) (Οφείλω χρήματα σε Δ.Ε.Η., προμηθευτές, κ.α.) Γραμμάτια Πληρωτέα (τόκοι) (υπογράφονται από την επιχείρηση και έχουν τόκο) Επιταγές Πληρωτέες Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Φόροι Τέλη -Έσοδα Πωλήσεις Ενοίκια ( από ιδιόκτητα ακίνητα) Τόκοι Πιστωτικοί (από γραμμάτια εισπρακτέα) Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις [2]

3 Δωρεές -Έξοδα Αμοιβές Προσωπικού Αποσβέσεις (Φθορά του παγίου ενεργητικού από χρονική ή οικονομική απαξίωση) (Πάγιο=> Όταν κρατάμε στοιχεία ενεργητικού για περισσότερο από ένα χρόνο) Ενοίκιο Δ.Ε.Κ.Ο. Διαφημίσεις Ασφάλιστρα Τόκοι Χρεωστικοί Καύσιμα Αμοιβές Τρίτων (Λογιστών, δικηγόρων, όλων των ελεύθερων επαγγελματιών) Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας ΜΑΘΗΜΑ 2 Λογαριασμοί ενεργητικού, Λογαριασμοί Παθητικού, Λογαριασμοί Εσόδων και Λογαριασμοί Εσόδων Άσκηση Να κατατάξετε τους παρακάτω λογαριασμούς σε Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα. 1) Κτίρια => Ενεργητικό 2) Μηχανήματα=> Ενεργητικό 3) Δάνειο=> Παθητικό 4) Ομολογίες=> Ενεργητικό 5) Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό 6) Γραμμάτια Πληρ.=> Παθητικό 7) Ενοίκια=> Έξοδα 8) Ασφάλιστρα=> Έξοδα 9) Πελάτες=> Ενεργητικό 10) Μετοχές=> Ενεργητικό 11) Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 12) Αποθεματικά*=> Παθητικό 13) => Ενεργητικό 14) Επιταγές Εισπ.=> Ενεργητικό 15) Κλιματιστικό=> Ενεργητικό 16) Φήμη-Πελατεία=> Ενεργητικό 17) Αμοιβές Προσωπικού=> Έξοδα 18) Πωλήσεις=> Έσοδα 19) Διαφημίσεις=> Έξοδα 20) Ασφαλ. Οργανισμοί=> Παθητικό *12) Κεφάλαιο από κέρδη που δεν διανέμεται. (Κέρδη που δεν διανέμονται για κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή επενδύσεων.) [3]

4 Άσκηση Ο Α και ο Β αποφασίζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης. 1) Αποφασίζουν να ενοικιάσουν κατάστημα στην οδό Αθηνών. (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 2) Εισφέρουν μετρητά Ενεργητικό = = ή Καταθέσεις Όψεως Παθητικό Κεφάλαιο ) Καταθέτουν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων προθεσμίας. Ενεργητικό Ενεργητικό = Καταθέσεις Προθεσμίας Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Παθητικό» 4) Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Aυτοκιν = Παθητικό Κεφάλαιο ) Νοίκιασαν ένα κατάστημα και πλήρωσαν ενοίκιο και εγγύηση. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα (Ενοίκιο) Κεφάλαιο Τα Έσοδα και τα Έξοδα επηρεάζουν την Λογιστική Ισότητα μέσω του Κεφαλαίου. Τα Έξοδα επιφέρουν μείωση του Κεφαλαίου ενώ τα Έσοδα επιφέρουν αύξηση του Κεφαλαίου. [4]

5 6) Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό Έπιπλα 800 Ενεργητικό = -800 Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» 7) Αγορά εμπορευμάτων αξίας με πίστωση. Ενεργητικό = = Παθητικό ) Προσέλαβαν υπάλληλο με αποδοχές (μήνα). (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 9) Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -500 = =500 = Παθητικό ) Πώληση εμπορευμάτων αξίας με επιταγή. Ενεργητικό = Επιταγές εισπρακτέες = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ) Πλήρωσε δημοτικά τέλη μετρητοίς. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Δημοτικά Τέλη) Κεφάλαιο [5]

6 12) Αγόρασε γραφική ύλη αξίας 200 με πίστωση. Ενεργητικό = Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -200 Παθητικό 200 «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» ΜΑΘΗΜΑ 3 Ενεργητικό Παθητικό Έσοδα Έξοδα Κέρδος = Έσοδα Έξοδα Αποτέλεσμα χρήσης (1/1/ΧΧ 31/1/ΧΧ) (Κέρδος ή Ζημία) Λογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καταχωρούμε τα έσοδα και τα έξοδα χρήσεως. Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία λογιστική κατάσταση που εμφανίζεται σε μορφή ταυ, η οποία εμφανίζει στην περιουσιακή κατάσταση ενός οικονομικού οργανισμού σε ενιαίο νόμισμα και σε ορισμένη χρονική στιγμή. Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις (Πάγια) Ίδιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο +Κέρδος -Ζημία Κυκλοφορούν Υποχρεώσεις Συν. Ενεργητικού Συν. Παθητικού Κτίρια=> => => Χρεώστες=> Άσκηση Επιταγές Εισπρακτέες=> Μηχανήματα=> Οικόπεδα=> Κεφάλαιο=> Χ Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. [6]

7 Ε= Κτίρια + +Χρεώστες +Επιταγές Εισπρακτέες +Μηχανήματα+ Οικόπεδα= = => =>Ε= Π.Π.= = =>Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π.= = =>Κ.Π.= Άρα το Κεφάλαιο είναι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Οικόπεδα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Χρεώστες Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού «Η καθαρή Περιουσία αποτελείται από το κεφάλαιο, τα αποθεματικά, τα αποτελέσματα εις νέο (κέρδη- ζημίες) και ποσά που προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου.» Άσκηση Οικόπεδα=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> Κεφάλαιο=> Χ Καταθέσεις Όψεως=> => Ομολογίες=> Δάνειο=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> => Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. Ε= Οικόπεδα + Μηχανήματα + Έπιπλα + Καταθέσεις Όψεως + + Ομολογίες= = => Ε= Π.Π.= Δάνειο + Γραμμάτια πληρωτέα + = = => Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π = = =>Κ.Π.= Άρα το κεφάλαιο είναι [7]

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Οικόπεδα Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Καταθέσεις Όψεως Ομολογίες Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Άσκηση Να καταγράψετε τις μεταβολές της λογιστικής ισότητας. 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Παθητικό «Ενεργητικό( )1.500 =Παθητικό 1.500» 2. Πώληση εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Πελάτες Παθητικό Έσοδα (Πωλήσεις) Κεφάλαιο «Ενεργητικό ( )4.000 =Παθητικό 4.000» 3. Πλήρωσε Δ.Ε.Η. Αξίας 500 μετρητά. Ενεργητικό = -500 = Παθητικό Έξοδα (Δ.Ε.Η.) Κεφάλαιο -500 [8]

9 4. Αγορά γραφική ύλης αξίας 280 με επιταγή. Ενεργητικό = «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -280 Παθητικό Επιταγές Πληρωτέες Αγορά εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια πληρωτέα1.100 Παθητικό Έξοδα (Χρεωστικοί Τόκοι) Κεφάλαιο Πώληση εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = Γραμμάτια Εισπρακτέα = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο Παθητικό Έσοδα(Πιστωτικοί Τόκοι) Κεφάλαιο 150 ΜΑΘΗΜΑ 4 Άσκηση (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του Ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια, κυκλοφοριακά, διαθέσιμα). 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 3. => Ενεργητικό Διαθέσιμα [9]

10 4. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός=> Ενεργητικό Πάγια 5. Φήμη & Πελατεία=> Ενεργητικό Πάγια 6. Μισθοί Πληρωτέοι=> Παθητικό Υποχρέωση 7. Μεταφορικά Μέσα=> Ενεργητικό Πάγια 8. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 9. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 10. Τράπεζα Ω Λογαριασμός Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 11. => Παθητικό Υποχρέωση 12. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 13. Γραμμάτια Εισπρακτέα=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 14. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις Άσκηση (αφορά την ταξινόμηση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιορισθεί σε ποια ομάδα του ισολογισμού ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία. 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Γήπεδα=> Ενεργητικό Πάγια 3. Υλικά Συσκευασίας=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 5. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν 6. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις 7. Πιστωτές Διάφοροι=> Παθητικό Υποχρεώσεις 8. => Παθητικό Υποχρεώσεις 9. Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 10. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 11. Χρεώστες Διάφοροι=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 12. Μετρητά στο ταμείο=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 13. Λογαριασμός καταθέσεων επί Προθεσμία=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 14. Λογαριασμός καταθέσεων Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 15. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 16. Εργαλεία=> Ενεργητικό Πάγια 17. Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού=> Παθητικό Υποχρεώσεις 18. Δάνειο Ενυπόθηκο=> Παθητικό Υποχρεώσεις 19. Δάνειο Ομολογιακό=> Παθητικό Υποχρεώσεις 20. Επιταγές Εισπρακτέες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν Άσκηση (Αφορά τα λογιστικά γεγονότα) Ο Α & Β αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επιχείρηση γενικού εμπορίου. Στη συνέχεια: 1. Αποφάσισαν να νοικιάσουν κατάστημα σε κεντρική οδό των Αθηνών. «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [10]

11 2. Εισέφεραν μετρητά Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα. Ενεργητικό Ενεργητικό = Παθητικό Καταθέσεις Όψεως 4. Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Μέσο Μεταφοράς = Παθητικό Κεφάλαιο Νοίκιασαν καταστήματα στην οδό Πατησίων 40 και πλήρωσαν για το ενοίκιο του πρώτου μήνα. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Ενοίκιο) Κεφάλαιο Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό -800 Ενεργητικό = Έπιπλα 800 Παθητικό 7. Αγόρασαν, υπογράφοντας γραμμάτια, εμπορεύματα αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα 8. Προσέλαβαν υπάλληλο με μηνιαίες αποδοχές / «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [11]

12 9. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -800 = Παθητικό Αποχώρησε από την επιχείρηση ο Β και απέσυρε από το λογαριασμό καταθέσεων της τράπεζας , όσο είναι το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Ενεργητικό = Καταθέσεις Όψεως = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας εξόφλησε προμηθευτές υπογράφοντας γραμμάτια Ενεργητικό = Παθητικό Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα Ο επιχειρηματίας εξόφλησε γραμμάτια πληρωτέα Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας και ο προμηθευτής της επιχείρησης Δημητρίου, στον οποίο η επιχείρηση όφειλε , συμφώνησαν όπως ο τελευταίος γίνει συνέταιρος της επιχείρηση και η απαίτησή του να αποτελέσει την εισφορά του στο κεφάλαιο αυτής. Ενεργητικό = Παθητικό Κεφάλαιο Παθητικό Προμηθευτής [12]

13 14. αξίας πουλήθηκαν μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = 500 Ενεργητικό Πελάτες 500 = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑ 5 Άσκηση 5 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 500, Γενικά Έξοδα 250, Ενοίκια 1.000, Διαφημίσεις 150, Ζημίες από καταστροφές μηχανημάτων 200, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί 500 Γενικά Έξοδα 250 Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Διαφημίσεις 150 Ζημίες από Καταστροφές Μηχανημάτων 200 Κέρδος 400 Άσκηση 6 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Αμοιβές Προσωπικού 800, Αμοιβές Τρίτων 200, Τόκοι Χρεωστικοί 100, Γενικά Έξοδα 400, Ασφάλιστρα 200, Διαφημίσεις 300, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων [13]

14 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Αμοιβές Προσ. 800 Αμοιβές Τρίτων 200 Τόκοι Χρεωστ. 100 Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα 400 Ασφάλιστρα 200 Διαφημίσεις 300 Ζημία 500 Άσκηση 7 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως). Τα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 7.000, Γενικά Έξοδα 3.000, Ενοίκια 4.000, Ασφάλιστρα 1.000, Κέρδη από πώληση Εμπορευμάτων και Τόκοι Πιστωτικοί Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί Γενικά Έξοδα Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Ασφάλιστρα Τόκοι Πιστωτικοί Ζημία ΜΑΘΗΜΑ 6 -Βιβλία της Επιχείρησης 1) Απλογραφικό σύστημα: Βιβλία εσόδων-εξόδων. 2) Διπλογραφικό σύστημα: Καταχώριση των λογιστικών γεγονότων με τουλάχιστον 2 λογαριασμούς που κινούνται (δηλ. 1 χρέωση και 1 πίστωση). α) Γενικό καθολικό: Βιβλίο που απεικονίζονται οι λογαριασμοί με ταυ. β) Ημερολόγιο: Καταχωρούνται τα λογιστικά γεγονότα με εγγραφές. [14]

15 -Ημερολόγιο Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Χρέωση λογαριασμού Χ Πίστωση λογαριασμού Χ (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Τηρούμε τα βιβλία της επιχείρησης ταυτόχρονα ενημερώνοντας πρώτα το ημερολόγιο και έπειτα το γενικό καθολικό. Άσκηση 8 (Αφορά τις ημερολογιακές εγγραφές) Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης στις 10/1 υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια , Μηχανήματα , Έπιπλα , , Πελάτες , , , Δάνειο , Γραμμάτια Πληρωτέα , Ίδιο Κεφάλαιο Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (8) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (3) Χ.Υ Χ Π (4) (1) (8) Π.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) Χ.Υ Χ Π (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ [15]

16 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π Π.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (2) Χ.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (2) Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (7) Χ.Υ Χ Ίδιο Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (2) Π.Υ Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (5) Χ.Υ Ημερολόγιο 1. Αγοράστηκαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Η επιχείρηση εισέπραξε από πελάτες Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 4. Η επιχείρηση κατέβαλε σε προμηθευτές Χρέωση Πίστωση (Καταβολή σε ) [16]

17 5. Πλήρωσε για διαφημίσεις Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις (Πληρωμή Διαφημίσεων) 6. Κατέβαλλε για ενοίκια Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Κατέβαλλε για την πρώτη δόση του δανείου εκ των οποίων οι τόκοι είναι Χρέωση Πίστωση Δάνειο Τόκοι χρεωστικοι (Πληρωμή δόσης Δανείων) 8. Αγόρασε έπιπλα αξίας με πίστωση. 8 Χρέωση Πίστωση Έπιπλα (Αγορά Επίπλων) Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Ενοίκια Τόκοι Χρεωστ Διαφημίσεις Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού [17]

18 ΜΑΘΗΜΑ 7 -Αποσβέσεις Απόσβεση είναι η φθορά που υφίστανται τα Πάγια από τη χρήση ή την οικονομική/τεχνολογική απαξίωση. Πάγια: i. Γήπεδα-Οικόπεδα ii. Κτίρια iii. Μηχανήματα iv. Μεταφορικά Μέσα v. Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός vi. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Φήμη- Πελατεία, Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας) vii. Συμμετοχές (κατοχή τουλάχιστον 10% του Κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης) Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στο Ενεργητικό => Ισολογισμό. Λογιστικά: Τα Πάγια απαξιώνονται από την ημέρα της έναρξης της χρήσης. Οι Αποσβέσεις εμφανίζονται στα Έξοδα=> Κ.Α.Χ. Υπολογίζονται 1 φορά ετησίως στο τέλος της χρήσης. «Τα Γήπεδα-Οικόπεδα εξαιρούνται των Αποσβέσεων». -Τύπος Υπολογισμού Αποσβέσεις = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστή Απόσβεσης Χ Χρόνος Χρήσης Παγίου Αξία Κτήσης: Η αξία που το αγοράστηκε το πάγιο. Συντελεστής Απόσβεσης: Αυτό δίνεται κάθε φορά από Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) που δίνουν συντελεστές σε ποσοστιαία βάση (π.χ. Μηχανήματα συντελεστής 20%). Ωφέλιμη Ζωή: Ο προσδοκώμενος χρόνος χρήσης Παγίου, που δίνεται από τον κατασκευαστή (π.χ.10 έτη). Οπότε: Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη ζωή=1/10=10% Χρόνος Χρήσης Παγίου: Μετριέται σε μήνες π.χ. αγορά 1/3/ΧΧ, Βάση αυτού θα έχουμε απόσβεση για 10 μήνες, δηλαδή 10/12. Αν έχει χρήση μεγαλύτερη ή ίση των 15 ημερών μετράει ολόκληρος ο μήνας. Π.χ. Αγορά 18/9/ΧΧ<15 ημέρες του Σεπτεμβρίου, Απόσβεση για 3/12. Αγορά 10/7/ΧΧ>15 ημέρες του Ιουλίου, Απόσβεση για 6/12. -Μέθοδοι Αποσβέσεων Σταθερή Μέθοδος: Οι Αποσβέσεις παραμένουν σταθερές από έτος σε έτος. Φθίνουσα Μέθοδος: Οι αποσβέσεις μειώνονται από έτος σε έτος. Οι αποσβέσεις επηρεάζουν την Κ.Α.Χ., γι αυτό και έχουμε πολλαπλές μεθόδους. [18]

19 Άσκηση 1(Αποσβέσεις) Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των παρακάτω λογαριασμών παγίων: Μηχανήματα , Έπιπλα και Μεταφορικά Μέσα a. Με τη Σταθερή Μέθοδο αποσβέσεων αν η Ωφέλιμη Ζωή τους υπολογίζεται στα 5 έτη. b. Με τη Φθίνουσα Μέθοδο αποσβέσεων αν οι συντελεστές αποσβέσεων είναι για τα Μηχανήματα 20%, για τα Έπιπλα 30% και για τα Μεταφορικά Μέσα 25% έως την πλήρη απόσβεσή τους. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Στα βιβλία μετά την πλήρη απόσβεση δεν μηδενίζουν τα πάγια αλλά μένει μία υπολειμματική αξία. Η απόσβεση που γίνεται ετησίως περνάει σε έναν αντίθετο λογαριασμό του λογαριασμού Παγίου (Μηχανήματα στην προκειμένη περίπτωση) που λέγεται Αποσβεσμένα Πάγια. Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π ,99 Π.Υ ,99 Τα Αποσβεσμένα Πάγια είναι λογαριασμοί του Ενεργητικού αλλά έχουν αντίθετη κίνηση. Κάθε χρόνο εμφανίζουν στη Πίστωση την Απόσβεση που υπόκειται το Πάγιο. Στο τελευταίο έτος απόσβεσης χρεώνεται όλο το ποσό παρά 1 λεπτό/cent για να παραμείνει ανοιχτός ο λογαριασμός του Παγίου. Φθίνουσα Μέθοδος: Από το 2 ο έτος αντί για Αξία Κτήσης θα παίρνουμε αναπόσβεστη αξία. Η αναπόσβεστη αξία θα ισούται με αξία κτήσης μείον τα αποσβεσμένα. β) Αποσβέσεις 1 ου έτους : Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = 1.843,20 Αποσβέσεις 5 ου έτους : 7.372,80 Χ 20% Χ 12/12 = 1.474,56 [19]

20 Αποσβέσεις 6 ου έτους : 5.898,24 Χ 20% Χ 12/12 = 1.179,65 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 2.572,50 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 6.004,50 Χ 30% Χ 12/12 = 1.801,35 Αποσβέσεις 6 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 1.260,90 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μεταφορικά Μέσα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) ) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = 2.812,50 Αποσβέσεις 3 ου έτους = 8.437,50 Χ 25% Χ 12/12 = 2.109,38 Αποσβέσεις 4 ου έτους = 6.328,12 Χ 25% Χ 12/12 = 1.582,03 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 4.746,09 Χ 25% Χ 12/12 = 1.186,52 Αποσβέσεις 6 ου έτους = 3.559,57 Χ 25% Χ 12/12 = 889,89 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. ΜΑΘΗΜΑ 8 Άσκηση 2(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης ο λογαριασμός έπιπλα εμφανίζει υπόλοιπο Στις 20/5/ΧΧ η επιχείρηση αγοράζει σετ γραφείου αξίας i. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της χρήσης 31/12/ΧΧ αν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. ii. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της επόμενης χρήσης 31/12/Χ+1 αν ακολουθείται η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. [20]

21 i. Αποσβέσεις 31/12/ΧΧ =Αξία Κτ. Χ Συντελεστής Απόσβεσης Χ Χρ.Χρησ. Παγίου = Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 7/12 = 291,67 Συνολικές Αποσβέσεις= 6.291,67 ii. Αποσβέσεις 31/12/Χ+1= ( ,67 ) Χ 20% Χ 12/12 = = ,33 Χ 20% Χ 12/12= 5.241,67 -Αποσβεσμένα Πάγια Είναι αντίθετοι λογαριασμοί των παγίων που εμφανίζονται με τον υπολογισμό των αποσβέσεων και λειτουργούν αντίθετα από τους κύριους. Είναι λογαριασμοί Ενεργητικού αλλά εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. Τους συναντάμε στο Ενεργητικό του Ισολογισμού αφαιρώντας τους από τους κύριους. Η εγγραφή που εμφανίζεται στο ημερολόγιο. Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις (ΕΞΟΔΟ) Αποσβεσμένα πάγια (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Άσκηση 3(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης εμφανίζονται οι λογαριασμοί Κτίρια , Αποσβεσμένα Κτίρια , Μηχανήματα και Αποσβεσμένα Μηχανήματα i. Να γίνει ο προσδιορισμός των αποσβέσεων στο τέλος της χρήσης αν λάβουμε υπόψη ότι η επιχείρηση υπολογίζει τις αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και οι συντελεστές απόσβεσης είναι 10% για τα κτίρια και 30% για τα μηχανήματα ετησίως. ii. Να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και να ενημερωθεί το γενικό καθολικό. iii. Αν είχαμε αντί για σταθερή, φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης; Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π Π.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π [21] Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π

22 Χ.Υ i Χ 10% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ii. 1 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα (Αποσβέσεις Κτιρίων και Μηχανημάτων) iii. ( ) Χ 10% Χ 12/12 = Χ 10% Χ 12/12= ( ) Χ 30% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ΜΑΘΗΜΑ 9 Άσκηση 9 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Εταίρου) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Έπιπλα Μηχανήματα (Εισφορά Εταίρου) Κεφάλαιο Αγόρασαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) [22]

23 4. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) Κατάθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Καταθέσεις μετρητών σε Λογαριασμό Όψεως) 6. Πλήρωσαν για ενοίκια του καταστήματος Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Πήραν δάνειο από την τράπεζα Ω. 7 Χρέωση Πίστωση Δάνειο (Λήψη Δανείου) 8. Αγόρασαν αυτοκίνητο τοις μετρητοίς. 8 Χρέωση Πίστωση Αυτοκίνητο (Αγορά Αυτοκινήτου) 9. Πλήρωσαν στο δικηγόρο για τις υπηρεσίες του και 200 στο συμβολαιογράφο. 9 Χρέωση Πίστωση Αμοιβή Δικηγόρου Αμοιβή Συμβολαιογράφου (Πληρωμή Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων) Πλήρωσαν για διαφημίσεις 400 και για γενικά έξοδα Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα (Πληρωμή Διαφημίσεων και Γενικών Εξόδων) 500 [23]

24 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Π (1) (3) (4) (5) (7) (6) (8) (9) 500 (10) Χ.Υ Χ Κεφάλαιο Π (1) (2) Π.Υ Χ Έπιπλα Π (2) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (2) Χ.Υ Χ Π (2) (3) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (4) Χ.Υ Χ Π (3) Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (4) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (4) Π.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (10) 100 Χ.Υ. 100 Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Αυτοκίνητο Π (8) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (10) 400 Χ.Υ. 400 Χ Καταθέσεις Όψεως Π (5) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ Χ Δικηγόροι Π (9) Χ.Υ Χ Συμβολαιογράφος Π (9) 200 Χ.Υ. 200 [24]

25 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα Συμβολαιογράφος Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Δικηγόροι Ενοίκια Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Έπιπλα Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Γραμμάτια Εισπρακτέα Καταθέσεις Όψεως Υποχρεώσεις Δάνειο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού ΜΑΘΗΜΑ 10 -Ισοζύγιο Ισοζύγιο είναι λογιστική κατάσταση που παρουσιάζει τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού σε μορφή έκθεσης με τα σύνολα Χρεώσεων/Πιστώσεων και τα Χρεωστικά/Πιστωτικά υπόλοιπά τους. -Γραμμογράφηση (παράδειγμα) Α/Α 1 2 Λογαριασμός Κτίρια ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Χ Π Χ.Υ. 750 Χ Κτίρια Π Χ.Υ [25]

26 Άσκηση 10 Πρώτα ενημερώνονται το Ημερολόγιο/τα Γενικό Καθολικό. Μετά ενημερώνεται το Ισοζύγιο. Τέλος ενημερώνονται η Κ.Α.Χ. και ο Ισολογισμός. -Ημερολόγιο 1. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 5.000, τοις μετρητοίς. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 2. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 4 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 9.000, το 1/3 τοις μετρητοίς, το άλλο 1/3 με γραμμάτια ονομαστικής αξίας και το τελευταίο 1/3 με πίστωση. 5 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) [26]

27 6. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας Χρέωση Πίστωση Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) 9. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Πελάτες Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά με πίστωση και τα άλλα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [27]

28 12. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα τοις μετρητοίς, τα με πίστωση και τα με γραμμάτια. 12 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) 14. Πλήρωσαν για γενικά έξοδα, για μισθούς και για ενοίκια. 14 Χρέωση Πίστωση Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια (Πληρωμή Γενικών Εξόδων, Μισθών και Ενοικίων) -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (9) (11) (12) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Π (8) (9) (10) (12) Χ.Υ (1) (2) (3) (4) (5) (7) (14) [28]

29 Χ Π (2) (4) (5) Π.Υ Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) (5) (6) (7) Π.Υ Χ Δάνειο Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (3) 500 (5) 500 (6) 500 (7) 500 Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (10) (11) (12) (13) Χ.Υ Χ Πωλήσεις Π (8) (9) (10) (11) (12) (13) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 700 (10) 400 (11) 500 (13) Π.Υ Χ Μισθοί Π (14) Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (14) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (14) Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Ίδιο Κεφάλαιο Δάνειο Προμηθευτής ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [29]

30 Γραμμάτια Πληρωτέα Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια ΣΥΝΟΛΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Κέρδος Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 11 Άσκηση 11 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> [30] Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ

31 ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) [31]

32 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 4.800, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Ειπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) [32]

33 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [33]

34 Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) Χ.Υ Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 520 Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Πιστωτικοί Ενοίκια Διαφημίσεις 520 Ο.Τ.Ε. 300 Ζημία [34]

35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 12 Άσκηση 12 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπ.=> Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο [35]

36 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [36] Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε

37 (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) 8. Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση στις 13/7/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 10% Χ 12/ Χ 10% Χ 6/12(επειδή >15 μετράει όλος ο μήνας)= Χ 6/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) [37]

38 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [38]

39 Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 720 Χ.Υ. 720 Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [39]

40 Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Διαφημίσεις 720 Ο.Τ.Ε. 420 Ζημία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) ( ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 [40]

41 ΜΑΘΗΜΑ 13 Άσκηση 13 Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί. Κτίρια=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Μηχανήματα=> Αποσβεσμένα Μηχαν=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Έπιπλα=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ενοίκια=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Γραμμάτια Εισπρακ.=> => Δάνειο=> => => Πελάτες=> Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση [41]

42 (Εξόφληση Προμηθευτών) Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ασφάλιστρα 550 και για καύσιμα Χρέωση Πίστωση Ασφάλιστρα Καύσιμα (Πληρωμή Ασφάλιστρων και Καυσίμων) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν το 5% της δόσης. 8 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν γραφεία και βιβλιοθήκη με πίστωση στις 24/5/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Γραφεία και Βιβλιοθήκη (Αγορά Γραφείων και Βιβλιοθήκης) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. [42]

43 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = ( ) Χ 5% Χ 12/12 = = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 10% Χ 12/12= = Χ 10% Χ 12/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 7/12 (γιατί χρόνος χρήσης <15 ημέρες) = 583,33 Συνολική Απόσβεση Επίπλων = ,33 = ,33 11 Χρέωση Πίστωση ,33 Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) ,33 [43]

44 -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (9) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π Χ.Υ Χ Π (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) 500 Χ.Υ. 500 [44]

45 Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π ,33 (11) Π.Υ ,33 Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) ,33 Χ.Υ ,33 Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ασφάλιστρα Π Χ Καύσιμα Π (7) 550 Χ.Υ. 550 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) Π.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [45]

46 Ασφάλιστρα Καύσιμα Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Γραμμάτια Πληρωτέα , , , , , , , ,33 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων ,33 Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί 500 Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Ασφάλιστρα 550 Καύσιμα 420 Ζημία ,33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) (28.983,33 ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία (45.103,33 ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν. Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,67 Σύνολο Παθητικού ,67 [46]

47 ΜΑΘΗΜΑ 14 Άσκηση 14 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Μετρητών) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο (Εισφορά Μηχανημάτων, Επίπλων και Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων με πίστωση) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Κατάθεση Χρημάτων σε λογαριασμό Όψεως) [47]

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Διευκρίνηση του λόγου διαφοροποίησης της λογιστικής των δεδουλευμένων από τη λογιστική ταμειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους Μεταβολές της περιουσίας

3.1. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους Μεταβολές της περιουσίας Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η παρακολούθηση τους 3.1. 3.1.1. Μεταβολές της περιουσίας Η επιχείρηση, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της, αναπτύσσει πολλές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα