ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα Λογιστική Καταγραφή όλων των οικονομικών πράξεων που γίνονται στην επιχείρηση ώστε στο τέλος της χρήσης να υπολογίσουμε το κέρδος ή ζημία μέσα από τα λογιστικά βιβλία. Απλογραφική μέθοδος Ημερομηνία Αριθμός Παραστατικού Αιτιολογία Ποσό Φ.Π.Α. Παραστατικά Τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής, λογαριασμούς Δ.Ε.Κ.Ο., κινητής τηλεφωνίας, κ.α. Διπλογραφική μέθοδος Όλες οι οικονομικές κινήσεις καταγράφονται με εγγραφές οι οποίες φέρουν μία χρέωση και μία πίστωση λογαριασμών. (Μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικώ ν δεδομένων, καλύτερος έλεγχος των λογαριασμών => μεγαλύτερη δυσκολία στην τήρηση των βιβλίων και μεγαλύτερο κόστος τήρησης τους) -Βασική Λογιστική Αρχή Ενεργητικό = Παθητικό Ενεργητικό Ορίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Παθητικό Μας δηλώνει πως χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. [1]

2 -Ενεργητικό (Λογαριασμοί) Κτίρια Γήπεδα-Οικόπεδα Μηχανήματα Χρηματικά Διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις) i. Καταθέσεις όψεως (ανοιχτός λογαριασμός) ii. Καταθέσεις προθεσμίας (κλειστός λογαριασμός) Μεταφορικά Μέσα (αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία, κ.λ.π.) Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός (γραφεία, βιβλιοθήκες, Η/Υ, εκτυπωτές, κλιματιστικά) Απαιτήσεις-Πελάτες (πωλήσεις με πίστωση, η επιχείρηση απαιτεί τα χρήματα που της οφείλονται) (Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο γιατί μπορούμε να τις πουλήσουμε με τη διαδικασία του Factoring η οποία αναλαμβάνει να εισπράξει τα οφειλόμενα χρήματα από τους πελάτες της επιχείρησης έναντι μιας αμοιβής.) Γραμμάτια Εισπρακτέα (υπογράφονται από τον πελάτη και έχουν και τόκο) Επιταγές Εισπρακτέες (υπογράφονται από τον πελάτη χωρίς τόκους) Μετοχές (Απόδοση θετική ή αρνητική, διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια) (Πώληση μετοχών, αύξηση κεφαλαίου, τίτλοι ιδιοκτησίας) Ομόλογα => τόκους (Τα αγοράζεις για να δανείσεις χρήματα σε μια επιχείρηση) Φήμη-Πελατεία Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πατέντες -Παθητικό (Κεφάλαιο και Υποχρεώσεις) Ίδιο Κεφάλαιο=> Χρήματα Επιχειρηματία (Καθαρή περιουσία-καθαρή θέση-πραγματικό παθητικό) Δάνειο (Μακροπρόθεσμα- Βραχυπρόθεσμα) (Ομολογιακά δάνεια=> εκδίδω ομόλογα για να με δανείσουν) (Οφείλω χρήματα σε Δ.Ε.Η., προμηθευτές, κ.α.) Γραμμάτια Πληρωτέα (τόκοι) (υπογράφονται από την επιχείρηση και έχουν τόκο) Επιταγές Πληρωτέες Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Φόροι Τέλη -Έσοδα Πωλήσεις Ενοίκια ( από ιδιόκτητα ακίνητα) Τόκοι Πιστωτικοί (από γραμμάτια εισπρακτέα) Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις [2]

3 Δωρεές -Έξοδα Αμοιβές Προσωπικού Αποσβέσεις (Φθορά του παγίου ενεργητικού από χρονική ή οικονομική απαξίωση) (Πάγιο=> Όταν κρατάμε στοιχεία ενεργητικού για περισσότερο από ένα χρόνο) Ενοίκιο Δ.Ε.Κ.Ο. Διαφημίσεις Ασφάλιστρα Τόκοι Χρεωστικοί Καύσιμα Αμοιβές Τρίτων (Λογιστών, δικηγόρων, όλων των ελεύθερων επαγγελματιών) Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας ΜΑΘΗΜΑ 2 Λογαριασμοί ενεργητικού, Λογαριασμοί Παθητικού, Λογαριασμοί Εσόδων και Λογαριασμοί Εσόδων Άσκηση Να κατατάξετε τους παρακάτω λογαριασμούς σε Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα. 1) Κτίρια => Ενεργητικό 2) Μηχανήματα=> Ενεργητικό 3) Δάνειο=> Παθητικό 4) Ομολογίες=> Ενεργητικό 5) Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό 6) Γραμμάτια Πληρ.=> Παθητικό 7) Ενοίκια=> Έξοδα 8) Ασφάλιστρα=> Έξοδα 9) Πελάτες=> Ενεργητικό 10) Μετοχές=> Ενεργητικό 11) Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 12) Αποθεματικά*=> Παθητικό 13) => Ενεργητικό 14) Επιταγές Εισπ.=> Ενεργητικό 15) Κλιματιστικό=> Ενεργητικό 16) Φήμη-Πελατεία=> Ενεργητικό 17) Αμοιβές Προσωπικού=> Έξοδα 18) Πωλήσεις=> Έσοδα 19) Διαφημίσεις=> Έξοδα 20) Ασφαλ. Οργανισμοί=> Παθητικό *12) Κεφάλαιο από κέρδη που δεν διανέμεται. (Κέρδη που δεν διανέμονται για κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή επενδύσεων.) [3]

4 Άσκηση Ο Α και ο Β αποφασίζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης. 1) Αποφασίζουν να ενοικιάσουν κατάστημα στην οδό Αθηνών. (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 2) Εισφέρουν μετρητά Ενεργητικό = = ή Καταθέσεις Όψεως Παθητικό Κεφάλαιο ) Καταθέτουν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων προθεσμίας. Ενεργητικό Ενεργητικό = Καταθέσεις Προθεσμίας Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Παθητικό» 4) Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Aυτοκιν = Παθητικό Κεφάλαιο ) Νοίκιασαν ένα κατάστημα και πλήρωσαν ενοίκιο και εγγύηση. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα (Ενοίκιο) Κεφάλαιο Τα Έσοδα και τα Έξοδα επηρεάζουν την Λογιστική Ισότητα μέσω του Κεφαλαίου. Τα Έξοδα επιφέρουν μείωση του Κεφαλαίου ενώ τα Έσοδα επιφέρουν αύξηση του Κεφαλαίου. [4]

5 6) Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό Έπιπλα 800 Ενεργητικό = -800 Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» 7) Αγορά εμπορευμάτων αξίας με πίστωση. Ενεργητικό = = Παθητικό ) Προσέλαβαν υπάλληλο με αποδοχές (μήνα). (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 9) Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -500 = =500 = Παθητικό ) Πώληση εμπορευμάτων αξίας με επιταγή. Ενεργητικό = Επιταγές εισπρακτέες = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ) Πλήρωσε δημοτικά τέλη μετρητοίς. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Δημοτικά Τέλη) Κεφάλαιο [5]

6 12) Αγόρασε γραφική ύλη αξίας 200 με πίστωση. Ενεργητικό = Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -200 Παθητικό 200 «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» ΜΑΘΗΜΑ 3 Ενεργητικό Παθητικό Έσοδα Έξοδα Κέρδος = Έσοδα Έξοδα Αποτέλεσμα χρήσης (1/1/ΧΧ 31/1/ΧΧ) (Κέρδος ή Ζημία) Λογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καταχωρούμε τα έσοδα και τα έξοδα χρήσεως. Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία λογιστική κατάσταση που εμφανίζεται σε μορφή ταυ, η οποία εμφανίζει στην περιουσιακή κατάσταση ενός οικονομικού οργανισμού σε ενιαίο νόμισμα και σε ορισμένη χρονική στιγμή. Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις (Πάγια) Ίδιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο +Κέρδος -Ζημία Κυκλοφορούν Υποχρεώσεις Συν. Ενεργητικού Συν. Παθητικού Κτίρια=> => => Χρεώστες=> Άσκηση Επιταγές Εισπρακτέες=> Μηχανήματα=> Οικόπεδα=> Κεφάλαιο=> Χ Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. [6]

7 Ε= Κτίρια + +Χρεώστες +Επιταγές Εισπρακτέες +Μηχανήματα+ Οικόπεδα= = => =>Ε= Π.Π.= = =>Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π.= = =>Κ.Π.= Άρα το Κεφάλαιο είναι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Οικόπεδα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Χρεώστες Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού «Η καθαρή Περιουσία αποτελείται από το κεφάλαιο, τα αποθεματικά, τα αποτελέσματα εις νέο (κέρδη- ζημίες) και ποσά που προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου.» Άσκηση Οικόπεδα=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> Κεφάλαιο=> Χ Καταθέσεις Όψεως=> => Ομολογίες=> Δάνειο=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> => Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. Ε= Οικόπεδα + Μηχανήματα + Έπιπλα + Καταθέσεις Όψεως + + Ομολογίες= = => Ε= Π.Π.= Δάνειο + Γραμμάτια πληρωτέα + = = => Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π = = =>Κ.Π.= Άρα το κεφάλαιο είναι [7]

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Οικόπεδα Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Καταθέσεις Όψεως Ομολογίες Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Άσκηση Να καταγράψετε τις μεταβολές της λογιστικής ισότητας. 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Παθητικό «Ενεργητικό( )1.500 =Παθητικό 1.500» 2. Πώληση εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Πελάτες Παθητικό Έσοδα (Πωλήσεις) Κεφάλαιο «Ενεργητικό ( )4.000 =Παθητικό 4.000» 3. Πλήρωσε Δ.Ε.Η. Αξίας 500 μετρητά. Ενεργητικό = -500 = Παθητικό Έξοδα (Δ.Ε.Η.) Κεφάλαιο -500 [8]

9 4. Αγορά γραφική ύλης αξίας 280 με επιταγή. Ενεργητικό = «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -280 Παθητικό Επιταγές Πληρωτέες Αγορά εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια πληρωτέα1.100 Παθητικό Έξοδα (Χρεωστικοί Τόκοι) Κεφάλαιο Πώληση εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = Γραμμάτια Εισπρακτέα = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο Παθητικό Έσοδα(Πιστωτικοί Τόκοι) Κεφάλαιο 150 ΜΑΘΗΜΑ 4 Άσκηση (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του Ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια, κυκλοφοριακά, διαθέσιμα). 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 3. => Ενεργητικό Διαθέσιμα [9]

10 4. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός=> Ενεργητικό Πάγια 5. Φήμη & Πελατεία=> Ενεργητικό Πάγια 6. Μισθοί Πληρωτέοι=> Παθητικό Υποχρέωση 7. Μεταφορικά Μέσα=> Ενεργητικό Πάγια 8. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 9. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 10. Τράπεζα Ω Λογαριασμός Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 11. => Παθητικό Υποχρέωση 12. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 13. Γραμμάτια Εισπρακτέα=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 14. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις Άσκηση (αφορά την ταξινόμηση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιορισθεί σε ποια ομάδα του ισολογισμού ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία. 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Γήπεδα=> Ενεργητικό Πάγια 3. Υλικά Συσκευασίας=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 5. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν 6. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις 7. Πιστωτές Διάφοροι=> Παθητικό Υποχρεώσεις 8. => Παθητικό Υποχρεώσεις 9. Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 10. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 11. Χρεώστες Διάφοροι=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 12. Μετρητά στο ταμείο=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 13. Λογαριασμός καταθέσεων επί Προθεσμία=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 14. Λογαριασμός καταθέσεων Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 15. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 16. Εργαλεία=> Ενεργητικό Πάγια 17. Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού=> Παθητικό Υποχρεώσεις 18. Δάνειο Ενυπόθηκο=> Παθητικό Υποχρεώσεις 19. Δάνειο Ομολογιακό=> Παθητικό Υποχρεώσεις 20. Επιταγές Εισπρακτέες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν Άσκηση (Αφορά τα λογιστικά γεγονότα) Ο Α & Β αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επιχείρηση γενικού εμπορίου. Στη συνέχεια: 1. Αποφάσισαν να νοικιάσουν κατάστημα σε κεντρική οδό των Αθηνών. «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [10]

11 2. Εισέφεραν μετρητά Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα. Ενεργητικό Ενεργητικό = Παθητικό Καταθέσεις Όψεως 4. Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Μέσο Μεταφοράς = Παθητικό Κεφάλαιο Νοίκιασαν καταστήματα στην οδό Πατησίων 40 και πλήρωσαν για το ενοίκιο του πρώτου μήνα. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Ενοίκιο) Κεφάλαιο Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό -800 Ενεργητικό = Έπιπλα 800 Παθητικό 7. Αγόρασαν, υπογράφοντας γραμμάτια, εμπορεύματα αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα 8. Προσέλαβαν υπάλληλο με μηνιαίες αποδοχές / «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [11]

12 9. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -800 = Παθητικό Αποχώρησε από την επιχείρηση ο Β και απέσυρε από το λογαριασμό καταθέσεων της τράπεζας , όσο είναι το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Ενεργητικό = Καταθέσεις Όψεως = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας εξόφλησε προμηθευτές υπογράφοντας γραμμάτια Ενεργητικό = Παθητικό Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα Ο επιχειρηματίας εξόφλησε γραμμάτια πληρωτέα Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας και ο προμηθευτής της επιχείρησης Δημητρίου, στον οποίο η επιχείρηση όφειλε , συμφώνησαν όπως ο τελευταίος γίνει συνέταιρος της επιχείρηση και η απαίτησή του να αποτελέσει την εισφορά του στο κεφάλαιο αυτής. Ενεργητικό = Παθητικό Κεφάλαιο Παθητικό Προμηθευτής [12]

13 14. αξίας πουλήθηκαν μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = 500 Ενεργητικό Πελάτες 500 = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑ 5 Άσκηση 5 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 500, Γενικά Έξοδα 250, Ενοίκια 1.000, Διαφημίσεις 150, Ζημίες από καταστροφές μηχανημάτων 200, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί 500 Γενικά Έξοδα 250 Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Διαφημίσεις 150 Ζημίες από Καταστροφές Μηχανημάτων 200 Κέρδος 400 Άσκηση 6 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Αμοιβές Προσωπικού 800, Αμοιβές Τρίτων 200, Τόκοι Χρεωστικοί 100, Γενικά Έξοδα 400, Ασφάλιστρα 200, Διαφημίσεις 300, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων [13]

14 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Αμοιβές Προσ. 800 Αμοιβές Τρίτων 200 Τόκοι Χρεωστ. 100 Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα 400 Ασφάλιστρα 200 Διαφημίσεις 300 Ζημία 500 Άσκηση 7 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως). Τα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 7.000, Γενικά Έξοδα 3.000, Ενοίκια 4.000, Ασφάλιστρα 1.000, Κέρδη από πώληση Εμπορευμάτων και Τόκοι Πιστωτικοί Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί Γενικά Έξοδα Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Ασφάλιστρα Τόκοι Πιστωτικοί Ζημία ΜΑΘΗΜΑ 6 -Βιβλία της Επιχείρησης 1) Απλογραφικό σύστημα: Βιβλία εσόδων-εξόδων. 2) Διπλογραφικό σύστημα: Καταχώριση των λογιστικών γεγονότων με τουλάχιστον 2 λογαριασμούς που κινούνται (δηλ. 1 χρέωση και 1 πίστωση). α) Γενικό καθολικό: Βιβλίο που απεικονίζονται οι λογαριασμοί με ταυ. β) Ημερολόγιο: Καταχωρούνται τα λογιστικά γεγονότα με εγγραφές. [14]

15 -Ημερολόγιο Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Χρέωση λογαριασμού Χ Πίστωση λογαριασμού Χ (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Τηρούμε τα βιβλία της επιχείρησης ταυτόχρονα ενημερώνοντας πρώτα το ημερολόγιο και έπειτα το γενικό καθολικό. Άσκηση 8 (Αφορά τις ημερολογιακές εγγραφές) Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης στις 10/1 υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια , Μηχανήματα , Έπιπλα , , Πελάτες , , , Δάνειο , Γραμμάτια Πληρωτέα , Ίδιο Κεφάλαιο Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (8) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (3) Χ.Υ Χ Π (4) (1) (8) Π.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) Χ.Υ Χ Π (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ [15]

16 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π Π.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (2) Χ.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (2) Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (7) Χ.Υ Χ Ίδιο Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (2) Π.Υ Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (5) Χ.Υ Ημερολόγιο 1. Αγοράστηκαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Η επιχείρηση εισέπραξε από πελάτες Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 4. Η επιχείρηση κατέβαλε σε προμηθευτές Χρέωση Πίστωση (Καταβολή σε ) [16]

17 5. Πλήρωσε για διαφημίσεις Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις (Πληρωμή Διαφημίσεων) 6. Κατέβαλλε για ενοίκια Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Κατέβαλλε για την πρώτη δόση του δανείου εκ των οποίων οι τόκοι είναι Χρέωση Πίστωση Δάνειο Τόκοι χρεωστικοι (Πληρωμή δόσης Δανείων) 8. Αγόρασε έπιπλα αξίας με πίστωση. 8 Χρέωση Πίστωση Έπιπλα (Αγορά Επίπλων) Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Ενοίκια Τόκοι Χρεωστ Διαφημίσεις Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού [17]

18 ΜΑΘΗΜΑ 7 -Αποσβέσεις Απόσβεση είναι η φθορά που υφίστανται τα Πάγια από τη χρήση ή την οικονομική/τεχνολογική απαξίωση. Πάγια: i. Γήπεδα-Οικόπεδα ii. Κτίρια iii. Μηχανήματα iv. Μεταφορικά Μέσα v. Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός vi. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Φήμη- Πελατεία, Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας) vii. Συμμετοχές (κατοχή τουλάχιστον 10% του Κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης) Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στο Ενεργητικό => Ισολογισμό. Λογιστικά: Τα Πάγια απαξιώνονται από την ημέρα της έναρξης της χρήσης. Οι Αποσβέσεις εμφανίζονται στα Έξοδα=> Κ.Α.Χ. Υπολογίζονται 1 φορά ετησίως στο τέλος της χρήσης. «Τα Γήπεδα-Οικόπεδα εξαιρούνται των Αποσβέσεων». -Τύπος Υπολογισμού Αποσβέσεις = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστή Απόσβεσης Χ Χρόνος Χρήσης Παγίου Αξία Κτήσης: Η αξία που το αγοράστηκε το πάγιο. Συντελεστής Απόσβεσης: Αυτό δίνεται κάθε φορά από Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) που δίνουν συντελεστές σε ποσοστιαία βάση (π.χ. Μηχανήματα συντελεστής 20%). Ωφέλιμη Ζωή: Ο προσδοκώμενος χρόνος χρήσης Παγίου, που δίνεται από τον κατασκευαστή (π.χ.10 έτη). Οπότε: Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη ζωή=1/10=10% Χρόνος Χρήσης Παγίου: Μετριέται σε μήνες π.χ. αγορά 1/3/ΧΧ, Βάση αυτού θα έχουμε απόσβεση για 10 μήνες, δηλαδή 10/12. Αν έχει χρήση μεγαλύτερη ή ίση των 15 ημερών μετράει ολόκληρος ο μήνας. Π.χ. Αγορά 18/9/ΧΧ<15 ημέρες του Σεπτεμβρίου, Απόσβεση για 3/12. Αγορά 10/7/ΧΧ>15 ημέρες του Ιουλίου, Απόσβεση για 6/12. -Μέθοδοι Αποσβέσεων Σταθερή Μέθοδος: Οι Αποσβέσεις παραμένουν σταθερές από έτος σε έτος. Φθίνουσα Μέθοδος: Οι αποσβέσεις μειώνονται από έτος σε έτος. Οι αποσβέσεις επηρεάζουν την Κ.Α.Χ., γι αυτό και έχουμε πολλαπλές μεθόδους. [18]

19 Άσκηση 1(Αποσβέσεις) Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των παρακάτω λογαριασμών παγίων: Μηχανήματα , Έπιπλα και Μεταφορικά Μέσα a. Με τη Σταθερή Μέθοδο αποσβέσεων αν η Ωφέλιμη Ζωή τους υπολογίζεται στα 5 έτη. b. Με τη Φθίνουσα Μέθοδο αποσβέσεων αν οι συντελεστές αποσβέσεων είναι για τα Μηχανήματα 20%, για τα Έπιπλα 30% και για τα Μεταφορικά Μέσα 25% έως την πλήρη απόσβεσή τους. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Στα βιβλία μετά την πλήρη απόσβεση δεν μηδενίζουν τα πάγια αλλά μένει μία υπολειμματική αξία. Η απόσβεση που γίνεται ετησίως περνάει σε έναν αντίθετο λογαριασμό του λογαριασμού Παγίου (Μηχανήματα στην προκειμένη περίπτωση) που λέγεται Αποσβεσμένα Πάγια. Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π ,99 Π.Υ ,99 Τα Αποσβεσμένα Πάγια είναι λογαριασμοί του Ενεργητικού αλλά έχουν αντίθετη κίνηση. Κάθε χρόνο εμφανίζουν στη Πίστωση την Απόσβεση που υπόκειται το Πάγιο. Στο τελευταίο έτος απόσβεσης χρεώνεται όλο το ποσό παρά 1 λεπτό/cent για να παραμείνει ανοιχτός ο λογαριασμός του Παγίου. Φθίνουσα Μέθοδος: Από το 2 ο έτος αντί για Αξία Κτήσης θα παίρνουμε αναπόσβεστη αξία. Η αναπόσβεστη αξία θα ισούται με αξία κτήσης μείον τα αποσβεσμένα. β) Αποσβέσεις 1 ου έτους : Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = 1.843,20 Αποσβέσεις 5 ου έτους : 7.372,80 Χ 20% Χ 12/12 = 1.474,56 [19]

20 Αποσβέσεις 6 ου έτους : 5.898,24 Χ 20% Χ 12/12 = 1.179,65 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 2.572,50 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 6.004,50 Χ 30% Χ 12/12 = 1.801,35 Αποσβέσεις 6 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 1.260,90 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μεταφορικά Μέσα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) ) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = 2.812,50 Αποσβέσεις 3 ου έτους = 8.437,50 Χ 25% Χ 12/12 = 2.109,38 Αποσβέσεις 4 ου έτους = 6.328,12 Χ 25% Χ 12/12 = 1.582,03 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 4.746,09 Χ 25% Χ 12/12 = 1.186,52 Αποσβέσεις 6 ου έτους = 3.559,57 Χ 25% Χ 12/12 = 889,89 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. ΜΑΘΗΜΑ 8 Άσκηση 2(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης ο λογαριασμός έπιπλα εμφανίζει υπόλοιπο Στις 20/5/ΧΧ η επιχείρηση αγοράζει σετ γραφείου αξίας i. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της χρήσης 31/12/ΧΧ αν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. ii. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της επόμενης χρήσης 31/12/Χ+1 αν ακολουθείται η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. [20]

21 i. Αποσβέσεις 31/12/ΧΧ =Αξία Κτ. Χ Συντελεστής Απόσβεσης Χ Χρ.Χρησ. Παγίου = Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 7/12 = 291,67 Συνολικές Αποσβέσεις= 6.291,67 ii. Αποσβέσεις 31/12/Χ+1= ( ,67 ) Χ 20% Χ 12/12 = = ,33 Χ 20% Χ 12/12= 5.241,67 -Αποσβεσμένα Πάγια Είναι αντίθετοι λογαριασμοί των παγίων που εμφανίζονται με τον υπολογισμό των αποσβέσεων και λειτουργούν αντίθετα από τους κύριους. Είναι λογαριασμοί Ενεργητικού αλλά εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. Τους συναντάμε στο Ενεργητικό του Ισολογισμού αφαιρώντας τους από τους κύριους. Η εγγραφή που εμφανίζεται στο ημερολόγιο. Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις (ΕΞΟΔΟ) Αποσβεσμένα πάγια (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Άσκηση 3(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης εμφανίζονται οι λογαριασμοί Κτίρια , Αποσβεσμένα Κτίρια , Μηχανήματα και Αποσβεσμένα Μηχανήματα i. Να γίνει ο προσδιορισμός των αποσβέσεων στο τέλος της χρήσης αν λάβουμε υπόψη ότι η επιχείρηση υπολογίζει τις αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και οι συντελεστές απόσβεσης είναι 10% για τα κτίρια και 30% για τα μηχανήματα ετησίως. ii. Να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και να ενημερωθεί το γενικό καθολικό. iii. Αν είχαμε αντί για σταθερή, φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης; Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π Π.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π [21] Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π

22 Χ.Υ i Χ 10% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ii. 1 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα (Αποσβέσεις Κτιρίων και Μηχανημάτων) iii. ( ) Χ 10% Χ 12/12 = Χ 10% Χ 12/12= ( ) Χ 30% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ΜΑΘΗΜΑ 9 Άσκηση 9 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Εταίρου) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Έπιπλα Μηχανήματα (Εισφορά Εταίρου) Κεφάλαιο Αγόρασαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) [22]

23 4. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) Κατάθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Καταθέσεις μετρητών σε Λογαριασμό Όψεως) 6. Πλήρωσαν για ενοίκια του καταστήματος Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Πήραν δάνειο από την τράπεζα Ω. 7 Χρέωση Πίστωση Δάνειο (Λήψη Δανείου) 8. Αγόρασαν αυτοκίνητο τοις μετρητοίς. 8 Χρέωση Πίστωση Αυτοκίνητο (Αγορά Αυτοκινήτου) 9. Πλήρωσαν στο δικηγόρο για τις υπηρεσίες του και 200 στο συμβολαιογράφο. 9 Χρέωση Πίστωση Αμοιβή Δικηγόρου Αμοιβή Συμβολαιογράφου (Πληρωμή Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων) Πλήρωσαν για διαφημίσεις 400 και για γενικά έξοδα Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα (Πληρωμή Διαφημίσεων και Γενικών Εξόδων) 500 [23]

24 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Π (1) (3) (4) (5) (7) (6) (8) (9) 500 (10) Χ.Υ Χ Κεφάλαιο Π (1) (2) Π.Υ Χ Έπιπλα Π (2) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (2) Χ.Υ Χ Π (2) (3) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (4) Χ.Υ Χ Π (3) Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (4) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (4) Π.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (10) 100 Χ.Υ. 100 Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Αυτοκίνητο Π (8) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (10) 400 Χ.Υ. 400 Χ Καταθέσεις Όψεως Π (5) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ Χ Δικηγόροι Π (9) Χ.Υ Χ Συμβολαιογράφος Π (9) 200 Χ.Υ. 200 [24]

25 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα Συμβολαιογράφος Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Δικηγόροι Ενοίκια Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Έπιπλα Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Γραμμάτια Εισπρακτέα Καταθέσεις Όψεως Υποχρεώσεις Δάνειο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού ΜΑΘΗΜΑ 10 -Ισοζύγιο Ισοζύγιο είναι λογιστική κατάσταση που παρουσιάζει τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού σε μορφή έκθεσης με τα σύνολα Χρεώσεων/Πιστώσεων και τα Χρεωστικά/Πιστωτικά υπόλοιπά τους. -Γραμμογράφηση (παράδειγμα) Α/Α 1 2 Λογαριασμός Κτίρια ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Χ Π Χ.Υ. 750 Χ Κτίρια Π Χ.Υ [25]

26 Άσκηση 10 Πρώτα ενημερώνονται το Ημερολόγιο/τα Γενικό Καθολικό. Μετά ενημερώνεται το Ισοζύγιο. Τέλος ενημερώνονται η Κ.Α.Χ. και ο Ισολογισμός. -Ημερολόγιο 1. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 5.000, τοις μετρητοίς. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 2. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 4 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 9.000, το 1/3 τοις μετρητοίς, το άλλο 1/3 με γραμμάτια ονομαστικής αξίας και το τελευταίο 1/3 με πίστωση. 5 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) [26]

27 6. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας Χρέωση Πίστωση Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) 9. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Πελάτες Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά με πίστωση και τα άλλα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [27]

28 12. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα τοις μετρητοίς, τα με πίστωση και τα με γραμμάτια. 12 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) 14. Πλήρωσαν για γενικά έξοδα, για μισθούς και για ενοίκια. 14 Χρέωση Πίστωση Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια (Πληρωμή Γενικών Εξόδων, Μισθών και Ενοικίων) -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (9) (11) (12) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Π (8) (9) (10) (12) Χ.Υ (1) (2) (3) (4) (5) (7) (14) [28]

29 Χ Π (2) (4) (5) Π.Υ Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) (5) (6) (7) Π.Υ Χ Δάνειο Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (3) 500 (5) 500 (6) 500 (7) 500 Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (10) (11) (12) (13) Χ.Υ Χ Πωλήσεις Π (8) (9) (10) (11) (12) (13) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 700 (10) 400 (11) 500 (13) Π.Υ Χ Μισθοί Π (14) Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (14) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (14) Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Ίδιο Κεφάλαιο Δάνειο Προμηθευτής ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [29]

30 Γραμμάτια Πληρωτέα Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια ΣΥΝΟΛΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Κέρδος Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 11 Άσκηση 11 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> [30] Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ

31 ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) [31]

32 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 4.800, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Ειπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) [32]

33 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [33]

34 Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) Χ.Υ Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 520 Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Πιστωτικοί Ενοίκια Διαφημίσεις 520 Ο.Τ.Ε. 300 Ζημία [34]

35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 12 Άσκηση 12 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπ.=> Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο [35]

36 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [36] Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε

37 (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) 8. Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση στις 13/7/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 10% Χ 12/ Χ 10% Χ 6/12(επειδή >15 μετράει όλος ο μήνας)= Χ 6/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) [37]

38 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [38]

39 Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 720 Χ.Υ. 720 Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [39]

40 Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Διαφημίσεις 720 Ο.Τ.Ε. 420 Ζημία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) ( ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 [40]

41 ΜΑΘΗΜΑ 13 Άσκηση 13 Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί. Κτίρια=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Μηχανήματα=> Αποσβεσμένα Μηχαν=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Έπιπλα=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ενοίκια=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Γραμμάτια Εισπρακ.=> => Δάνειο=> => => Πελάτες=> Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση [41]

42 (Εξόφληση Προμηθευτών) Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ασφάλιστρα 550 και για καύσιμα Χρέωση Πίστωση Ασφάλιστρα Καύσιμα (Πληρωμή Ασφάλιστρων και Καυσίμων) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν το 5% της δόσης. 8 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν γραφεία και βιβλιοθήκη με πίστωση στις 24/5/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Γραφεία και Βιβλιοθήκη (Αγορά Γραφείων και Βιβλιοθήκης) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. [42]

43 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = ( ) Χ 5% Χ 12/12 = = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 10% Χ 12/12= = Χ 10% Χ 12/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 7/12 (γιατί χρόνος χρήσης <15 ημέρες) = 583,33 Συνολική Απόσβεση Επίπλων = ,33 = ,33 11 Χρέωση Πίστωση ,33 Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) ,33 [43]

44 -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (9) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π Χ.Υ Χ Π (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) 500 Χ.Υ. 500 [44]

45 Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π ,33 (11) Π.Υ ,33 Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) ,33 Χ.Υ ,33 Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ασφάλιστρα Π Χ Καύσιμα Π (7) 550 Χ.Υ. 550 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) Π.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [45]

46 Ασφάλιστρα Καύσιμα Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Γραμμάτια Πληρωτέα , , , , , , , ,33 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων ,33 Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί 500 Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Ασφάλιστρα 550 Καύσιμα 420 Ζημία ,33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) (28.983,33 ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία (45.103,33 ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν. Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,67 Σύνολο Παθητικού ,67 [46]

47 ΜΑΘΗΜΑ 14 Άσκηση 14 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Μετρητών) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο (Εισφορά Μηχανημάτων, Επίπλων και Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων με πίστωση) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Κατάθεση Χρημάτων σε λογαριασμό Όψεως) [47]

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε.» ΜΕ Ν.2166/93

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε.» ΜΕ Ν.2166/93 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε. ΣΕ Α.Ε.» ΜΕ Ν.2166/93

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A.E.) ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα