ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα Λογιστική Καταγραφή όλων των οικονομικών πράξεων που γίνονται στην επιχείρηση ώστε στο τέλος της χρήσης να υπολογίσουμε το κέρδος ή ζημία μέσα από τα λογιστικά βιβλία. Απλογραφική μέθοδος Ημερομηνία Αριθμός Παραστατικού Αιτιολογία Ποσό Φ.Π.Α. Παραστατικά Τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής, λογαριασμούς Δ.Ε.Κ.Ο., κινητής τηλεφωνίας, κ.α. Διπλογραφική μέθοδος Όλες οι οικονομικές κινήσεις καταγράφονται με εγγραφές οι οποίες φέρουν μία χρέωση και μία πίστωση λογαριασμών. (Μεγαλύτερη ανάλυση των οικονομικώ ν δεδομένων, καλύτερος έλεγχος των λογαριασμών => μεγαλύτερη δυσκολία στην τήρηση των βιβλίων και μεγαλύτερο κόστος τήρησης τους) -Βασική Λογιστική Αρχή Ενεργητικό = Παθητικό Ενεργητικό Ορίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Παθητικό Μας δηλώνει πως χρηματοδοτήθηκαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. [1]

2 -Ενεργητικό (Λογαριασμοί) Κτίρια Γήπεδα-Οικόπεδα Μηχανήματα Χρηματικά Διαθέσιμα (ταμείο, καταθέσεις) i. Καταθέσεις όψεως (ανοιχτός λογαριασμός) ii. Καταθέσεις προθεσμίας (κλειστός λογαριασμός) Μεταφορικά Μέσα (αυτοκίνητα, φορτηγά, πλοία, κ.λ.π.) Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός (γραφεία, βιβλιοθήκες, Η/Υ, εκτυπωτές, κλιματιστικά) Απαιτήσεις-Πελάτες (πωλήσεις με πίστωση, η επιχείρηση απαιτεί τα χρήματα που της οφείλονται) (Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο γιατί μπορούμε να τις πουλήσουμε με τη διαδικασία του Factoring η οποία αναλαμβάνει να εισπράξει τα οφειλόμενα χρήματα από τους πελάτες της επιχείρησης έναντι μιας αμοιβής.) Γραμμάτια Εισπρακτέα (υπογράφονται από τον πελάτη και έχουν και τόκο) Επιταγές Εισπρακτέες (υπογράφονται από τον πελάτη χωρίς τόκους) Μετοχές (Απόδοση θετική ή αρνητική, διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια) (Πώληση μετοχών, αύξηση κεφαλαίου, τίτλοι ιδιοκτησίας) Ομόλογα => τόκους (Τα αγοράζεις για να δανείσεις χρήματα σε μια επιχείρηση) Φήμη-Πελατεία Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πατέντες -Παθητικό (Κεφάλαιο και Υποχρεώσεις) Ίδιο Κεφάλαιο=> Χρήματα Επιχειρηματία (Καθαρή περιουσία-καθαρή θέση-πραγματικό παθητικό) Δάνειο (Μακροπρόθεσμα- Βραχυπρόθεσμα) (Ομολογιακά δάνεια=> εκδίδω ομόλογα για να με δανείσουν) (Οφείλω χρήματα σε Δ.Ε.Η., προμηθευτές, κ.α.) Γραμμάτια Πληρωτέα (τόκοι) (υπογράφονται από την επιχείρηση και έχουν τόκο) Επιταγές Πληρωτέες Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Φόροι Τέλη -Έσοδα Πωλήσεις Ενοίκια ( από ιδιόκτητα ακίνητα) Τόκοι Πιστωτικοί (από γραμμάτια εισπρακτέα) Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις [2]

3 Δωρεές -Έξοδα Αμοιβές Προσωπικού Αποσβέσεις (Φθορά του παγίου ενεργητικού από χρονική ή οικονομική απαξίωση) (Πάγιο=> Όταν κρατάμε στοιχεία ενεργητικού για περισσότερο από ένα χρόνο) Ενοίκιο Δ.Ε.Κ.Ο. Διαφημίσεις Ασφάλιστρα Τόκοι Χρεωστικοί Καύσιμα Αμοιβές Τρίτων (Λογιστών, δικηγόρων, όλων των ελεύθερων επαγγελματιών) Γραφική Ύλη, Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας ΜΑΘΗΜΑ 2 Λογαριασμοί ενεργητικού, Λογαριασμοί Παθητικού, Λογαριασμοί Εσόδων και Λογαριασμοί Εσόδων Άσκηση Να κατατάξετε τους παρακάτω λογαριασμούς σε Ενεργητικό, Παθητικό, Έσοδα, Έξοδα. 1) Κτίρια => Ενεργητικό 2) Μηχανήματα=> Ενεργητικό 3) Δάνειο=> Παθητικό 4) Ομολογίες=> Ενεργητικό 5) Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό 6) Γραμμάτια Πληρ.=> Παθητικό 7) Ενοίκια=> Έξοδα 8) Ασφάλιστρα=> Έξοδα 9) Πελάτες=> Ενεργητικό 10) Μετοχές=> Ενεργητικό 11) Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 12) Αποθεματικά*=> Παθητικό 13) => Ενεργητικό 14) Επιταγές Εισπ.=> Ενεργητικό 15) Κλιματιστικό=> Ενεργητικό 16) Φήμη-Πελατεία=> Ενεργητικό 17) Αμοιβές Προσωπικού=> Έξοδα 18) Πωλήσεις=> Έσοδα 19) Διαφημίσεις=> Έξοδα 20) Ασφαλ. Οργανισμοί=> Παθητικό *12) Κεφάλαιο από κέρδη που δεν διανέμεται. (Κέρδη που δεν διανέμονται για κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή επενδύσεων.) [3]

4 Άσκηση Ο Α και ο Β αποφασίζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης. 1) Αποφασίζουν να ενοικιάσουν κατάστημα στην οδό Αθηνών. (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 2) Εισφέρουν μετρητά Ενεργητικό = = ή Καταθέσεις Όψεως Παθητικό Κεφάλαιο ) Καταθέτουν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων προθεσμίας. Ενεργητικό Ενεργητικό = Καταθέσεις Προθεσμίας Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Παθητικό» 4) Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Aυτοκιν = Παθητικό Κεφάλαιο ) Νοίκιασαν ένα κατάστημα και πλήρωσαν ενοίκιο και εγγύηση. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα (Ενοίκιο) Κεφάλαιο Τα Έσοδα και τα Έξοδα επηρεάζουν την Λογιστική Ισότητα μέσω του Κεφαλαίου. Τα Έξοδα επιφέρουν μείωση του Κεφαλαίου ενώ τα Έσοδα επιφέρουν αύξηση του Κεφαλαίου. [4]

5 6) Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό Έπιπλα 800 Ενεργητικό = -800 Παθητικό «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» 7) Αγορά εμπορευμάτων αξίας με πίστωση. Ενεργητικό = = Παθητικό ) Προσέλαβαν υπάλληλο με αποδοχές (μήνα). (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστική πράξη) (Καμία εγγραφή γιατί δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός) 9) Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -500 = =500 = Παθητικό ) Πώληση εμπορευμάτων αξίας με επιταγή. Ενεργητικό = Επιταγές εισπρακτέες = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ) Πλήρωσε δημοτικά τέλη μετρητοίς. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Δημοτικά Τέλη) Κεφάλαιο [5]

6 12) Αγόρασε γραφική ύλη αξίας 200 με πίστωση. Ενεργητικό = Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -200 Παθητικό 200 «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» ΜΑΘΗΜΑ 3 Ενεργητικό Παθητικό Έσοδα Έξοδα Κέρδος = Έσοδα Έξοδα Αποτέλεσμα χρήσης (1/1/ΧΧ 31/1/ΧΧ) (Κέρδος ή Ζημία) Λογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως καταχωρούμε τα έσοδα και τα έξοδα χρήσεως. Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία λογιστική κατάσταση που εμφανίζεται σε μορφή ταυ, η οποία εμφανίζει στην περιουσιακή κατάσταση ενός οικονομικού οργανισμού σε ενιαίο νόμισμα και σε ορισμένη χρονική στιγμή. Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις (Πάγια) Ίδιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο +Κέρδος -Ζημία Κυκλοφορούν Υποχρεώσεις Συν. Ενεργητικού Συν. Παθητικού Κτίρια=> => => Χρεώστες=> Άσκηση Επιταγές Εισπρακτέες=> Μηχανήματα=> Οικόπεδα=> Κεφάλαιο=> Χ Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. [6]

7 Ε= Κτίρια + +Χρεώστες +Επιταγές Εισπρακτέες +Μηχανήματα+ Οικόπεδα= = => =>Ε= Π.Π.= = =>Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π.= = =>Κ.Π.= Άρα το Κεφάλαιο είναι ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Οικόπεδα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Χρεώστες Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού «Η καθαρή Περιουσία αποτελείται από το κεφάλαιο, τα αποθεματικά, τα αποτελέσματα εις νέο (κέρδη- ζημίες) και ποσά που προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου.» Άσκηση Οικόπεδα=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> Κεφάλαιο=> Χ Καταθέσεις Όψεως=> => Ομολογίες=> Δάνειο=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> => Να συνταχθεί ο ισολογισμός και να υπολογιστεί το κεφάλαιο. Ε= Οικόπεδα + Μηχανήματα + Έπιπλα + Καταθέσεις Όψεως + + Ομολογίες= = => Ε= Π.Π.= Δάνειο + Γραμμάτια πληρωτέα + = = => Π.Π.= Με βάση τη σχέση Ε=Π.Π.+Κ.Π.=>Κ.Π.=Ε-Π.Π.=>Κ.Π = = =>Κ.Π.= Άρα το κεφάλαιο είναι [7]

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Οικόπεδα Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Καταθέσεις Όψεως Ομολογίες Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Άσκηση Να καταγράψετε τις μεταβολές της λογιστικής ισότητας. 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Παθητικό «Ενεργητικό( )1.500 =Παθητικό 1.500» 2. Πώληση εμπορευμάτων αξίας τα μισά μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό = Πελάτες Παθητικό Έσοδα (Πωλήσεις) Κεφάλαιο «Ενεργητικό ( )4.000 =Παθητικό 4.000» 3. Πλήρωσε Δ.Ε.Η. Αξίας 500 μετρητά. Ενεργητικό = -500 = Παθητικό Έξοδα (Δ.Ε.Η.) Κεφάλαιο -500 [8]

9 4. Αγορά γραφική ύλης αξίας 280 με επιταγή. Ενεργητικό = «Καμία μεταβολή στο Ενεργητικό» Παθητικό Έξοδα (Γραφική Ύλη) Κεφάλαιο -280 Παθητικό Επιταγές Πληρωτέες Αγορά εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια πληρωτέα1.100 Παθητικό Έξοδα (Χρεωστικοί Τόκοι) Κεφάλαιο Πώληση εμπορευμάτων αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Ενεργητικό = Γραμμάτια Εισπρακτέα = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο Παθητικό Έσοδα(Πιστωτικοί Τόκοι) Κεφάλαιο 150 ΜΑΘΗΜΑ 4 Άσκηση (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του Ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια, κυκλοφοριακά, διαθέσιμα). 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 3. => Ενεργητικό Διαθέσιμα [9]

10 4. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός=> Ενεργητικό Πάγια 5. Φήμη & Πελατεία=> Ενεργητικό Πάγια 6. Μισθοί Πληρωτέοι=> Παθητικό Υποχρέωση 7. Μεταφορικά Μέσα=> Ενεργητικό Πάγια 8. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 9. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν (αποθέματα) 10. Τράπεζα Ω Λογαριασμός Καταθέσεις Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 11. => Παθητικό Υποχρέωση 12. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 13. Γραμμάτια Εισπρακτέα=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 14. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις Άσκηση (αφορά την ταξινόμηση των στοιχείων του Ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιορισθεί σε ποια ομάδα του ισολογισμού ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία. 1. Κτίρια=> Ενεργητικό Πάγια 2. Γήπεδα=> Ενεργητικό Πάγια 3. Υλικά Συσκευασίας=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 5. => Ενεργητικό Κυκλοφορούν 6. Γραμμάτια Πληρωτέα=> Παθητικό Υποχρεώσεις 7. Πιστωτές Διάφοροι=> Παθητικό Υποχρεώσεις 8. => Παθητικό Υποχρεώσεις 9. Ίδιο Κεφάλαιο=> Παθητικό 10. Πελάτες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 11. Χρεώστες Διάφοροι=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν 12. Μετρητά στο ταμείο=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 13. Λογαριασμός καταθέσεων επί Προθεσμία=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 14. Λογαριασμός καταθέσεων Όψεως=> Ενεργητικό Διαθέσιμα 15. Μηχανήματα=> Ενεργητικό Πάγια 16. Εργαλεία=> Ενεργητικό Πάγια 17. Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού=> Παθητικό Υποχρεώσεις 18. Δάνειο Ενυπόθηκο=> Παθητικό Υποχρεώσεις 19. Δάνειο Ομολογιακό=> Παθητικό Υποχρεώσεις 20. Επιταγές Εισπρακτέες=> Ενεργητικό Κυκλοφορούν Άσκηση (Αφορά τα λογιστικά γεγονότα) Ο Α & Β αποφάσισαν να ιδρύσουν μια επιχείρηση γενικού εμπορίου. Στη συνέχεια: 1. Αποφάσισαν να νοικιάσουν κατάστημα σε κεντρική οδό των Αθηνών. «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [10]

11 2. Εισέφεραν μετρητά Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα. Ενεργητικό Ενεργητικό = Παθητικό Καταθέσεις Όψεως 4. Εισέφεραν αυτοκίνητο αξίας για τις ανάγκες της επιχείρησης. Ενεργητικό = Μέσο Μεταφοράς = Παθητικό Κεφάλαιο Νοίκιασαν καταστήματα στην οδό Πατησίων 40 και πλήρωσαν για το ενοίκιο του πρώτου μήνα. Ενεργητικό = = Παθητικό Έξοδα(Ενοίκιο) Κεφάλαιο Αγόρασαν έπιπλα αξίας 800 τοις μετρητοίς. Ενεργητικό -800 Ενεργητικό = Έπιπλα 800 Παθητικό 7. Αγόρασαν, υπογράφοντας γραμμάτια, εμπορεύματα αξίας Ενεργητικό = = Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα 8. Προσέλαβαν υπάλληλο με μηνιαίες αποδοχές / «Καμία μεταβολή στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει λογιστικό γεγονός» [11]

12 9. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = Ενεργητικό -800 = Παθητικό Αποχώρησε από την επιχείρηση ο Β και απέσυρε από το λογαριασμό καταθέσεων της τράπεζας , όσο είναι το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Ενεργητικό = Καταθέσεις Όψεως = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας εξόφλησε προμηθευτές υπογράφοντας γραμμάτια Ενεργητικό = Παθητικό Παθητικό Γραμμάτια Πληρωτέα Ο επιχειρηματίας εξόφλησε γραμμάτια πληρωτέα Ενεργητικό = = Παθητικό Κεφάλαιο Ο επιχειρηματίας και ο προμηθευτής της επιχείρησης Δημητρίου, στον οποίο η επιχείρηση όφειλε , συμφώνησαν όπως ο τελευταίος γίνει συνέταιρος της επιχείρηση και η απαίτησή του να αποτελέσει την εισφορά του στο κεφάλαιο αυτής. Ενεργητικό = Παθητικό Κεφάλαιο Παθητικό Προμηθευτής [12]

13 14. αξίας πουλήθηκαν μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. Ενεργητικό = 500 Ενεργητικό Πελάτες 500 = Παθητικό Έσοδα(Πωλήσεις) Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑ 5 Άσκηση 5 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 500, Γενικά Έξοδα 250, Ενοίκια 1.000, Διαφημίσεις 150, Ζημίες από καταστροφές μηχανημάτων 200, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί 500 Γενικά Έξοδα 250 Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Διαφημίσεις 150 Ζημίες από Καταστροφές Μηχανημάτων 200 Κέρδος 400 Άσκηση 6 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως) Τα Έσοδα και τα Έξοδα μιας επιχείρησης σε ευρώ κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Αμοιβές Προσωπικού 800, Αμοιβές Τρίτων 200, Τόκοι Χρεωστικοί 100, Γενικά Έξοδα 400, Ασφάλιστρα 200, Διαφημίσεις 300, Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων [13]

14 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Αμοιβές Προσ. 800 Αμοιβές Τρίτων 200 Τόκοι Χρεωστ. 100 Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα 400 Ασφάλιστρα 200 Διαφημίσεις 300 Ζημία 500 Άσκηση 7 (Αφορά την κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως). Τα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως είναι τα εξής: Μισθοί 7.000, Γενικά Έξοδα 3.000, Ενοίκια 4.000, Ασφάλιστρα 1.000, Κέρδη από πώληση Εμπορευμάτων και Τόκοι Πιστωτικοί Να γίνει η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Μισθοί Γενικά Έξοδα Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Ασφάλιστρα Τόκοι Πιστωτικοί Ζημία ΜΑΘΗΜΑ 6 -Βιβλία της Επιχείρησης 1) Απλογραφικό σύστημα: Βιβλία εσόδων-εξόδων. 2) Διπλογραφικό σύστημα: Καταχώριση των λογιστικών γεγονότων με τουλάχιστον 2 λογαριασμούς που κινούνται (δηλ. 1 χρέωση και 1 πίστωση). α) Γενικό καθολικό: Βιβλίο που απεικονίζονται οι λογαριασμοί με ταυ. β) Ημερολόγιο: Καταχωρούνται τα λογιστικά γεγονότα με εγγραφές. [14]

15 -Ημερολόγιο Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Χρέωση λογαριασμού Χ Πίστωση λογαριασμού Χ (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Τηρούμε τα βιβλία της επιχείρησης ταυτόχρονα ενημερώνοντας πρώτα το ημερολόγιο και έπειτα το γενικό καθολικό. Άσκηση 8 (Αφορά τις ημερολογιακές εγγραφές) Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης στις 10/1 υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια , Μηχανήματα , Έπιπλα , , Πελάτες , , , Δάνειο , Γραμμάτια Πληρωτέα , Ίδιο Κεφάλαιο Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (8) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (3) Χ.Υ Χ Π (4) (1) (8) Π.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) Χ.Υ Χ Π (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ [15]

16 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π Π.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (2) Χ.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (2) Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (7) Χ.Υ Χ Ίδιο Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (2) Π.Υ Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (5) Χ.Υ Ημερολόγιο 1. Αγοράστηκαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Η επιχείρηση εισέπραξε από πελάτες Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 4. Η επιχείρηση κατέβαλε σε προμηθευτές Χρέωση Πίστωση (Καταβολή σε ) [16]

17 5. Πλήρωσε για διαφημίσεις Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις (Πληρωμή Διαφημίσεων) 6. Κατέβαλλε για ενοίκια Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Κατέβαλλε για την πρώτη δόση του δανείου εκ των οποίων οι τόκοι είναι Χρέωση Πίστωση Δάνειο Τόκοι χρεωστικοι (Πληρωμή δόσης Δανείων) 8. Αγόρασε έπιπλα αξίας με πίστωση. 8 Χρέωση Πίστωση Έπιπλα (Αγορά Επίπλων) Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Ενοίκια Τόκοι Χρεωστ Διαφημίσεις Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού [17]

18 ΜΑΘΗΜΑ 7 -Αποσβέσεις Απόσβεση είναι η φθορά που υφίστανται τα Πάγια από τη χρήση ή την οικονομική/τεχνολογική απαξίωση. Πάγια: i. Γήπεδα-Οικόπεδα ii. Κτίρια iii. Μηχανήματα iv. Μεταφορικά Μέσα v. Έπιπλα/Λοιπός εξοπλισμός vi. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Φήμη- Πελατεία, Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας) vii. Συμμετοχές (κατοχή τουλάχιστον 10% του Κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης) Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στο Ενεργητικό => Ισολογισμό. Λογιστικά: Τα Πάγια απαξιώνονται από την ημέρα της έναρξης της χρήσης. Οι Αποσβέσεις εμφανίζονται στα Έξοδα=> Κ.Α.Χ. Υπολογίζονται 1 φορά ετησίως στο τέλος της χρήσης. «Τα Γήπεδα-Οικόπεδα εξαιρούνται των Αποσβέσεων». -Τύπος Υπολογισμού Αποσβέσεις = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστή Απόσβεσης Χ Χρόνος Χρήσης Παγίου Αξία Κτήσης: Η αξία που το αγοράστηκε το πάγιο. Συντελεστής Απόσβεσης: Αυτό δίνεται κάθε φορά από Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) που δίνουν συντελεστές σε ποσοστιαία βάση (π.χ. Μηχανήματα συντελεστής 20%). Ωφέλιμη Ζωή: Ο προσδοκώμενος χρόνος χρήσης Παγίου, που δίνεται από τον κατασκευαστή (π.χ.10 έτη). Οπότε: Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη ζωή=1/10=10% Χρόνος Χρήσης Παγίου: Μετριέται σε μήνες π.χ. αγορά 1/3/ΧΧ, Βάση αυτού θα έχουμε απόσβεση για 10 μήνες, δηλαδή 10/12. Αν έχει χρήση μεγαλύτερη ή ίση των 15 ημερών μετράει ολόκληρος ο μήνας. Π.χ. Αγορά 18/9/ΧΧ<15 ημέρες του Σεπτεμβρίου, Απόσβεση για 3/12. Αγορά 10/7/ΧΧ>15 ημέρες του Ιουλίου, Απόσβεση για 6/12. -Μέθοδοι Αποσβέσεων Σταθερή Μέθοδος: Οι Αποσβέσεις παραμένουν σταθερές από έτος σε έτος. Φθίνουσα Μέθοδος: Οι αποσβέσεις μειώνονται από έτος σε έτος. Οι αποσβέσεις επηρεάζουν την Κ.Α.Χ., γι αυτό και έχουμε πολλαπλές μεθόδους. [18]

19 Άσκηση 1(Αποσβέσεις) Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των παρακάτω λογαριασμών παγίων: Μηχανήματα , Έπιπλα και Μεταφορικά Μέσα a. Με τη Σταθερή Μέθοδο αποσβέσεων αν η Ωφέλιμη Ζωή τους υπολογίζεται στα 5 έτη. b. Με τη Φθίνουσα Μέθοδο αποσβέσεων αν οι συντελεστές αποσβέσεων είναι για τα Μηχανήματα 20%, για τα Έπιπλα 30% και για τα Μεταφορικά Μέσα 25% έως την πλήρη απόσβεσή τους. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Στα βιβλία μετά την πλήρη απόσβεση δεν μηδενίζουν τα πάγια αλλά μένει μία υπολειμματική αξία. Η απόσβεση που γίνεται ετησίως περνάει σε έναν αντίθετο λογαριασμό του λογαριασμού Παγίου (Μηχανήματα στην προκειμένη περίπτωση) που λέγεται Αποσβεσμένα Πάγια. Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π ,99 Π.Υ ,99 Τα Αποσβεσμένα Πάγια είναι λογαριασμοί του Ενεργητικού αλλά έχουν αντίθετη κίνηση. Κάθε χρόνο εμφανίζουν στη Πίστωση την Απόσβεση που υπόκειται το Πάγιο. Στο τελευταίο έτος απόσβεσης χρεώνεται όλο το ποσό παρά 1 λεπτό/cent για να παραμείνει ανοιχτός ο λογαριασμός του Παγίου. Φθίνουσα Μέθοδος: Από το 2 ο έτος αντί για Αξία Κτήσης θα παίρνουμε αναπόσβεστη αξία. Η αναπόσβεστη αξία θα ισούται με αξία κτήσης μείον τα αποσβεσμένα. β) Αποσβέσεις 1 ου έτους : Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους : ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = 1.843,20 Αποσβέσεις 5 ου έτους : 7.372,80 Χ 20% Χ 12/12 = 1.474,56 [19]

20 Αποσβέσεις 6 ου έτους : 5.898,24 Χ 20% Χ 12/12 = 1.179,65 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 2.572,50 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 6.004,50 Χ 30% Χ 12/12 = 1.801,35 Αποσβέσεις 6 ου έτους = Χ 30% Χ 12/12 = 1.260,90 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. α) Συντελεστής Απόσβεσης = 1/Ωφέλιμη Ζωή = 1/5 = 20% ετησίως Μεταφορικά Μέσα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 3 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 4 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 5 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = β) ) Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 2 ου έτους = Χ 25% Χ 12/12 = 2.812,50 Αποσβέσεις 3 ου έτους = 8.437,50 Χ 25% Χ 12/12 = 2.109,38 Αποσβέσεις 4 ου έτους = 6.328,12 Χ 25% Χ 12/12 = 1.582,03 Αποσβέσεις 5 ου έτους = 4.746,09 Χ 25% Χ 12/12 = 1.186,52 Αποσβέσεις 6 ου έτους = 3.559,57 Χ 25% Χ 12/12 = 889,89 κ.ο.κ. μέχρι να μηδενίσει η αξία του παγίου. ΜΑΘΗΜΑ 8 Άσκηση 2(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης ο λογαριασμός έπιπλα εμφανίζει υπόλοιπο Στις 20/5/ΧΧ η επιχείρηση αγοράζει σετ γραφείου αξίας i. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της χρήσης 31/12/ΧΧ αν ο συντελεστής απόσβεσης είναι 20%. ii. Να υπολογιστούν οι αποσβέσεις στο τέλος της επόμενης χρήσης 31/12/Χ+1 αν ακολουθείται η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης. [20]

21 i. Αποσβέσεις 31/12/ΧΧ =Αξία Κτ. Χ Συντελεστής Απόσβεσης Χ Χρ.Χρησ. Παγίου = Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 7/12 = 291,67 Συνολικές Αποσβέσεις= 6.291,67 ii. Αποσβέσεις 31/12/Χ+1= ( ,67 ) Χ 20% Χ 12/12 = = ,33 Χ 20% Χ 12/12= 5.241,67 -Αποσβεσμένα Πάγια Είναι αντίθετοι λογαριασμοί των παγίων που εμφανίζονται με τον υπολογισμό των αποσβέσεων και λειτουργούν αντίθετα από τους κύριους. Είναι λογαριασμοί Ενεργητικού αλλά εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο. Τους συναντάμε στο Ενεργητικό του Ισολογισμού αφαιρώντας τους από τους κύριους. Η εγγραφή που εμφανίζεται στο ημερολόγιο. Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις (ΕΞΟΔΟ) Αποσβεσμένα πάγια (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) (Αιτιολογία) ΧΧ ΧΧ Άσκηση 3(Αποσβέσεις) Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης εμφανίζονται οι λογαριασμοί Κτίρια , Αποσβεσμένα Κτίρια , Μηχανήματα και Αποσβεσμένα Μηχανήματα i. Να γίνει ο προσδιορισμός των αποσβέσεων στο τέλος της χρήσης αν λάβουμε υπόψη ότι η επιχείρηση υπολογίζει τις αποσβέσεις με τη σταθερή μέθοδο και οι συντελεστές απόσβεσης είναι 10% για τα κτίρια και 30% για τα μηχανήματα ετησίως. ii. Να γίνουν οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και να ενημερωθεί το γενικό καθολικό. iii. Αν είχαμε αντί για σταθερή, φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης; Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π Π.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π [21] Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π

22 Χ.Υ i Χ 10% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ii. 1 Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα (Αποσβέσεις Κτιρίων και Μηχανημάτων) iii. ( ) Χ 10% Χ 12/12 = Χ 10% Χ 12/12= ( ) Χ 30% Χ 12/12 = Χ 30% Χ 12/12 = ΜΑΘΗΜΑ 9 Άσκηση 9 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Εταίρου) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Έπιπλα Μηχανήματα (Εισφορά Εταίρου) Κεφάλαιο Αγόρασαν εμπορεύματα , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) [22]

23 4. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) Κατάθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Καταθέσεις μετρητών σε Λογαριασμό Όψεως) 6. Πλήρωσαν για ενοίκια του καταστήματος Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο (Πληρωμή Ενοικίων) 7. Πήραν δάνειο από την τράπεζα Ω. 7 Χρέωση Πίστωση Δάνειο (Λήψη Δανείου) 8. Αγόρασαν αυτοκίνητο τοις μετρητοίς. 8 Χρέωση Πίστωση Αυτοκίνητο (Αγορά Αυτοκινήτου) 9. Πλήρωσαν στο δικηγόρο για τις υπηρεσίες του και 200 στο συμβολαιογράφο. 9 Χρέωση Πίστωση Αμοιβή Δικηγόρου Αμοιβή Συμβολαιογράφου (Πληρωμή Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων) Πλήρωσαν για διαφημίσεις 400 και για γενικά έξοδα Χρέωση Πίστωση Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα (Πληρωμή Διαφημίσεων και Γενικών Εξόδων) 500 [23]

24 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Π (1) (3) (4) (5) (7) (6) (8) (9) 500 (10) Χ.Υ Χ Κεφάλαιο Π (1) (2) Π.Υ Χ Έπιπλα Π (2) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (2) Χ.Υ Χ Π (2) (3) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (4) Χ.Υ Χ Π (3) Π.Υ Χ Πωλήσεις Π (4) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π (4) Π.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (10) 100 Χ.Υ. 100 Χ Ενοίκια Π (6) Χ.Υ Χ Αυτοκίνητο Π (8) Χ.Υ Χ Διαφημίσεις Π (10) 400 Χ.Υ. 400 Χ Καταθέσεις Όψεως Π (5) Χ.Υ Χ Δάνειο Π (7) Π.Υ Χ Δικηγόροι Π (9) Χ.Υ Χ Συμβολαιογράφος Π (9) 200 Χ.Υ. 200 [24]

25 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Διαφημίσεις Γενικά Έξοδα Συμβολαιογράφος Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Πιστωτικοί Δικηγόροι Ενοίκια Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Έπιπλα Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης Κυκλοφορούν Γραμμάτια Εισπρακτέα Καταθέσεις Όψεως Υποχρεώσεις Δάνειο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού ΜΑΘΗΜΑ 10 -Ισοζύγιο Ισοζύγιο είναι λογιστική κατάσταση που παρουσιάζει τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού σε μορφή έκθεσης με τα σύνολα Χρεώσεων/Πιστώσεων και τα Χρεωστικά/Πιστωτικά υπόλοιπά τους. -Γραμμογράφηση (παράδειγμα) Α/Α 1 2 Λογαριασμός Κτίρια ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Χ Π Χ.Υ. 750 Χ Κτίρια Π Χ.Υ [25]

26 Άσκηση 10 Πρώτα ενημερώνονται το Ημερολόγιο/τα Γενικό Καθολικό. Μετά ενημερώνεται το Ισοζύγιο. Τέλος ενημερώνονται η Κ.Α.Χ. και ο Ισολογισμός. -Ημερολόγιο 1. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 5.000, τοις μετρητοίς. 1 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 2. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα μισά με πίστωση. 4 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 9.000, το 1/3 τοις μετρητοίς, το άλλο 1/3 με γραμμάτια ονομαστικής αξίας και το τελευταίο 1/3 με πίστωση. 5 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) [26]

27 6. Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Γραμμάτια Πληρωτέα (Αγορά Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας Χρέωση Πίστωση Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) 9. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 4.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα άλλα μισά με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Πελάτες Πώληση Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 6.000, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας 8.000, τα μισά με πίστωση και τα άλλα μισά με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [27]

28 12. Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα τοις μετρητοίς, τα με πίστωση και τα με γραμμάτια. 12 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Τόκοι (Πώληση Εμπορευμάτων) 14. Πλήρωσαν για γενικά έξοδα, για μισθούς και για ενοίκια. 14 Χρέωση Πίστωση Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια (Πληρωμή Γενικών Εξόδων, Μισθών και Ενοικίων) -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (9) (11) (12) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Χ.Υ Χ Π (8) (9) (10) (12) Χ.Υ (1) (2) (3) (4) (5) (7) (14) [28]

29 Χ Π (2) (4) (5) Π.Υ Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) (5) (6) (7) Π.Υ Χ Δάνειο Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (3) 500 (5) 500 (6) 500 (7) 500 Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (10) (11) (12) (13) Χ.Υ Χ Πωλήσεις Π (8) (9) (10) (11) (12) (13) Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 700 (10) 400 (11) 500 (13) Π.Υ Χ Μισθοί Π (14) Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (14) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π (14) Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Ίδιο Κεφάλαιο Δάνειο Προμηθευτής ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [29]

30 Γραμμάτια Πληρωτέα Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια ΣΥΝΟΛΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Ενοίκια Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Πιστωτικοί Κέρδος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Αυτοκίνητο Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Κέρδος Κυκλοφορούν Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Υποχρεώσεις Δάνειο Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 11 Άσκηση 11 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> [30] Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ

31 ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) [31]

32 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 4.800, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Ειπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) [32]

33 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [33]

34 Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) Χ.Υ Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 520 Χ.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Τόκοι Χρεωστικά Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Γενικά Έξοδα Μισθοί Τόκοι Πιστωτικοί Ενοίκια Διαφημίσεις 520 Ο.Τ.Ε. 300 Ζημία [34]

35 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 ΜΑΘΗΜΑ 12 Άσκηση 12 Στο γενικό καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί: Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπ.=> Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Δάνειο=> => Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο [35]

36 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση (Εξόφληση Προμηθευτών) 4. Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) [36] Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ενοίκια 1.700, για διαφημίσεις 520 και για Ο.Τ.Ε Χρέωση Πίστωση Ενοίκιο Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε

37 (Πληρωμή Ενοικίων, Διαφημίσεων και Ο.Τ.Ε.) 8. Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν μηχανήματα με πίστωση στις 13/7/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα (Αγορά Μηχανημάτων) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 10% Χ 12/ Χ 10% Χ 6/12(επειδή >15 μετράει όλος ο μήνας)= Χ 6/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 12/12 = Χρέωση Πίστωση Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) [37]

38 -Γενικό Καθολικό ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π (7) Χ.Υ Χ Π (3) (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π (9) Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ [38]

39 Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ο.Τ.Ε Π Χ Διαφημίσεις Π (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 720 Χ.Υ. 720 Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις Διαφημίσεις Ο.Τ.Ε. Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [39]

40 Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Διαφημίσεις 720 Ο.Τ.Ε. 420 Ζημία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) ( ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία ( ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν Σύνολο Ενεργητικού ,00 Σύνολο Παθητικού ,00 [40]

41 ΜΑΘΗΜΑ 13 Άσκηση 13 Στο Γενικό Καθολικό μιας επιχείρησης υπάρχουν οι εξής λογαριασμοί. Κτίρια=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Μηχανήματα=> Αποσβεσμένα Μηχαν=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Έπιπλα=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Ενοίκια=> ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια=> Μηχανήματα=> Έπιπλα=> => => Πελάτες=> Γραμμάτια Εισπρ.=> Γενικά Έξοδα=> Μισθοί=> Ενοίκια=> Γραμμάτια Εισπρακ.=> => Δάνειο=> => => Πελάτες=> Ίδιο Κεφάλαιο=> Χ Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ασφαλιστικοί Οργαν.=> ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί=> Δάνειο=> => Αποσβεσμένα Μηχ.=> Αποσβεσμένα Κτίρια=> Αποσβεσμένα Έπιπλα=> Γραμμάτια Πληρωτέα=> Ίδιο Κεφάλαιο=> ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ημερολόγιο 1. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Τόκοι Πιστωτικοί Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Αγοράστηκαν εμπορεύματα αξίας με πίστωση. 2 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων) 3. Η επιχείρηση εξόφλησε προμηθευτές καταβάλλοντας Χρέωση Πίστωση [41]

42 (Εξόφληση Προμηθευτών) Οι πελάτες κατέβαλλαν στην επιχείρηση έναντι λογαριασμού Χρέωση Πίστωση Πελάτες (Είσπραξη από Πελάτες) 5. Πουλήθηκαν εμπορεύματα αξίας 5.600, τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με επιταγή. 5 Χρέωση Πίστωση Επιταγές Εισπρακτέες Πωλήσεις Εμπορευμάτων (Πώληση Εμπορευμάτων) Γραμμάτια ονομαστικής αξίας αποδοχής πελατών κατά τη λήξη τους πληρώθηκαν κανονικά. 6 Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα (Εξόφληση Γραμμάτιων Εισπρακτέων) 7. Η επιχείρηση πλήρωσε για ασφάλιστρα 550 και για καύσιμα Χρέωση Πίστωση Ασφάλιστρα Καύσιμα (Πληρωμή Ασφάλιστρων και Καυσίμων) Εξόφλησε την πρώτη δόση του δανείου καταβάλλοντας εκ των οποίων οι τόκοι ήταν το 5% της δόσης. 8 Χρέωση Πίστωση Τόκοι Χρεωστικοί Δάνειο (Πληρωμή Δανείου) Αγοράστηκαν γραφεία και βιβλιοθήκη με πίστωση στις 24/5/ΧΧ. 9 Χρέωση Πίστωση Γραφεία και Βιβλιοθήκη (Αγορά Γραφείων και Βιβλιοθήκης) 10. Μετέφερε στον λογαριασμό όψεως από το ταμείο. [42]

43 10 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Μεταφορά χρημάτων σε Κατάθεση Όψεως) Κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους = Αξία Κτήσης Χ Συντελεστής Απόσ. Χ Χρόνος Χρ. Παγίου = ( ) Χ 5% Χ 12/12 = = Χ 5% Χ 12/12 = Μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 10% Χ 12/12= = Χ 10% Χ 12/12 = Έπιπλα Αποσβέσεις 1 ου έτους = ( ) Χ 20% Χ 12/12 = = Χ 20% Χ 12/12 = Αποσβέσεις 1 ου έτους = Χ 20% Χ 7/12 (γιατί χρόνος χρήσης <15 ημέρες) = 583,33 Συνολική Απόσβεση Επίπλων = ,33 = ,33 11 Χρέωση Πίστωση ,33 Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Επίπλων Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένα Μηχανήματα Αποσβεσμένα Έπιπλα (Αποσβέσεις Κτιρίων, Μηχανημάτων και Επίπλων) ,33 [43]

44 -Γενικό Καθολικό Χ Κτίρια Π Χ.Υ Χ Έπιπλα Π (9) Χ.Υ Χ Μηχανήματα Π Χ.Υ Χ Π (2) Χ.Υ Χ Πελάτες Π (4) Χ.Υ Χ Γραμμάτια Εισπρακτέα Π (6) (1) Χ.Υ Χ Π (3) (1) (8) (4) (10) (5) (7) (6) Χ.Υ Χ Καταθέσεις Όψεως Π (10) Χ.Υ Χ Γενικά Έξοδα Π Χ.Υ Χ Ενοίκια Π Χ.Υ Χ Π (2) (9) Π.Υ Χ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Π Π.Υ Χ Μισθοί Π Χ.Υ Χ Δάνειο Π (8) Π.Υ Χ Κεφάλαιο Π Π.Υ Χ Τόκοι Πιστωτικοί Π 500 (1) Π.Υ. 500 Χ Τόκοι Χρεωστικοί Π (8) 500 Χ.Υ. 500 [44]

45 Πωλήσεις Π (1) (5) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Μηχανήματα Π (11) Π.Υ Χ Αποσβεσμένα Έπιπλα Π ,33 (11) Π.Υ ,33 Χ Αποσβεσμένα Κτίρια Π (11) Π.Υ Χ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Π (11) Χ.Υ Χ Αποσβέσεις Επίπλων Π (11) ,33 Χ.Υ ,33 Χ Αποσβέσεις Κτιρίων Π (11) Χ.Υ Χ Ασφάλιστρα Π Χ Καύσιμα Π (7) 550 Χ.Υ. 550 Χ Επιταγές Εισπρακτέες Π (5) Χ.Υ (7) 420 Χ.Υ. 420 Χ Γραμμάτια Πληρωτέα Π (3) Π.Υ Ισοζύγιο Α/Α Λογαριασμός Κτίρια Μηχανήματα Έπιπλα Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Δάνειο Προμηθευτής Κεφάλαιο Ασφαλιστικοί Οργαν. Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Πωλήσεις ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ [45]

46 Ασφάλιστρα Καύσιμα Επιταγές Εισπρακτέες Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβέσεις Κτιρίων Αποσβεσμένα Μηχαν. Αποσβέσεις Μηχαν. Αποσβεσμένα Έπιπλα Αποσβέσεις Επίπλων Γραμμάτια Πληρωτέα , , , , , , , ,33 Έξοδα Κ.Α.Χ. Έσοδα Απ. Επίπλων ,33 Απ. Μηχαν Απ. Κτιρίων Κέρδη από Πώληση Εμπορευμάτων Τόκοι Χρεωστικοί 500 Τόκοι Πιστωτικοί Γενικά Έξοδα Μισθοί Ενοίκια Ασφάλιστρα 550 Καύσιμα 420 Ζημία ,33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Ποσά Παθητικό Ποσά Ακινητοποιήσεις Ίδιο Κεφάλαιο (πάγια) Κτίρια (Αποσβεσμένα Κτίρια) Μηχανήματα (Αποσβεσμένα Μηχαν.) Έπιπλα (Αποσβεσμένα Έπιπλα) ( ) ( ) (28.983,33 ) Κεφάλαιο Υπόλοιπο Χρήσης Ζημία (45.103,33 ) Κυκλοφορούν Πελάτες Καταθέσεις Όψεως Γραμμάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Υποχρεώσεις Δάνειο Ασφαλιστικοί Οργαν. Γραμμάτια Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού ,67 Σύνολο Παθητικού ,67 [46]

47 ΜΑΘΗΜΑ 14 Άσκηση 14 (Αφορά τους Λογαριασμούς) Ο Α και ο Β αποφάσισαν να ιδρύσουν εμπορική επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο: -Ημερολόγιο 1. Ο Α εισέφερε μετρητά Χρέωση Πίστωση Κεφάλαιο (Εισφορά Μετρητών) 2. Ο Β εισέφερε μηχανήματα , έπιπλα και εμπορεύματα Χρέωση Πίστωση Μηχανήματα Έπιπλα Κεφάλαιο (Εισφορά Μηχανημάτων, Επίπλων και Εμπορευμάτων) Αγόρασαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με πίστωση. 3 Χρέωση Πίστωση (Αγορά Εμπορευμάτων με πίστωση) Πούλησαν εμπορεύματα αξίας , τα μισά τοις μετρητοίς και τα υπόλοιπα με γραμμάτια ονομαστικής αξίας Χρέωση Πίστωση Γραμμάτια Εισπρακτέα Πωλήσεις Τόκοι Πιστωτικοί (Πωλήσεις Εμπορευμάτων) Κατέθεσαν τα μισά χρήματα σε λογαριασμό καταθέσεων όψεως. 5 Χρέωση Πίστωση Καταθέσεις Όψεως (Κατάθεση Χρημάτων σε λογαριασμό Όψεως) [47]

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 3 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας Ερωτήσεις-Σύνδεση με την προηγούμενη εισήγηση Τι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 8:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 25-1η Εργασία Πρότυπη λύση 2018-19 - onlearn.gr

ΔΕΟ 25-1η Εργασία Πρότυπη λύση 2018-19 - onlearn.gr Θέμα 1 ο α) Ζητάει να βρούμε το ποσό των αγορών. Ισχύει ότι: Κόστος Πωληθέντων = Εμπορεύματα αρχής (1/1) + Αγορές χρήσης Εμπορεύματα τέλους (31/12) Άρα: Αγορές = Κόστος Πωληθέντων Εμπορεύματα αρχής (1/1)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία

Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Αντικείμενο της Λογιστικής είναι η περιουσία κάθε επιχείρησης. Η περιουσία κάθε επιχείρησης είναι το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης, αποτιμημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική. Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων. Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός

ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική. Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων. Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τόμος: Εισαγωγή στη Λογιστική Κεφάλαιο 2: Κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα 2.2 : Ισολογισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -Η λογιστική κατάσταση που δείχνει την χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας

Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας Κατάταξη λογαριασμών σε γενικές ομάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της καθαρής περιουσίας 5.1. Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από τη Λογιστική για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση 1. Επαναληπτική Άσκηση 1

Επαναληπτική Άσκηση 1. Επαναληπτική Άσκηση 1 Επαναληπτική Άσκηση 1 Βάσει των ακόλουθων ημερολογιακών εγγραφών να προσδιορίσετε τα λογιστικά γεγονότα που προηγήθηκαν: 1 Ταμείο 680.000 Μηχανήματα 300.000 Κτίρια 900.000 Μετοχικό κεφάλαιο 1.880.000 Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Περιγραφή μαθήματος Η Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Περίγραμμα Μαθήματος Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Περίγραμμα Μαθήματος Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος

Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος Κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εισήγηση 10 Διδάσκων: Μανδήλας Αθανάσιος 1 Οι χρηματοοικονομιές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Income Statement Παρουσιάζει τα έσοδα και έξοδα Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, συνεκτιμώντας άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΚΟΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΙΠΠΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ '' ΓΛΥΦΑΔΑ '' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,42 ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις

ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: ΚΑΧ, Λογαριασμοί, Ημερολόγιο & Αποσβέσεις Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Λογιστική. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1

Χρηματοοικονομική Λογιστική. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1 Χρηματοοικονομική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Ελευθέριος Αγγελόπουλος 1-1 Μαθησιακοί στόχοι Γνώση βασικών λογιστικών εννοιών Θεμελιώδεις λογιστικές αρχές Οι Λογιστικές Καταστάσεις Λογιστικά γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 8 η εισήγηση

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 8 η εισήγηση 1 TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 8 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Μερικά από τα σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση µε 40 εγγραφές ίδεται ο ισολογισµός έναρξης της επιχείρησης «Ε.Κ.» την 31/12/2017: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 )

GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) GRISTIREN LIMITED ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 10 MAIOY 2010-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη χρήσεως 2011 Αξία Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

2-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 2-1 Αντικείμενο μάθησης 1. Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) 2-2 Εξήγηση του όρου συναλλαγή (λογιστικό γεγονός) Συναλλαγή Οποιοδήποτε γεγονός έχει χρηματοοικονομική επίπτωση στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Προσωρινό Ισοζύγιο Υπολοίπων της 31/12/2011 της εμπορικής εταιρείας «Ω» έχει ως εξής: α/α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1 10.00.00 Οικόπεδο 62.000-2 11.00.00 Κτήριο Α 50.000 3 13.02.01 Αυτοκίνητο φορτηγό,

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική

Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Χρηματοοικονομική Λογιστική Διάλεξη 2: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομική Λογιστική Ισολογισμός: Είναι η οικονομική κατάσταση η οποία εμφανίζει σε ορισμένη χρονική στιγμή την επιχειρηματική ή επαγγελματική περιουσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περίπτωση. Οι εταιρίες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ και ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ ζήτησαν από την τράπεζα που εργάζεστε επιχειρηματικά δάνεια. Για να αποφασίσετε αν πρέπει να χορηγήσετε αυτά τα δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση ΣΤ)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση ΣΤ) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση ΣΤ) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (262) Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

αξία κτήσεως Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 841 00 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094108807 & ΜΑΕ : 12409/81/Β/86/24 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δεκεμβρίου 2012 30η Εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012) *********************************************

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ

Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ Δ ι α φ ά ν ε ι ε ς β ι β λ ί ο υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) Τι θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο Ορισμός ισολογισμού Ενεργητικό Παθητικό Άσκηση σύνταξης ισολογισμού Ισολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα