ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο 1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο «περί συ νεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην κατα πολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας», που υιοθετήθηκε στη Διπλωματική Διάσκεψη που έγινε στο Περιφερειακό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας (REMPEC) στη Βα λέττα της Μάλτας στις 25 Ιανουαρίου Το κείμενο του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται παρα τίθεται ως πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ως εξής: 13 Οκτωβρίου 2006

2 2436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2437

4 2438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) * *

5 ΦΕΚ 219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2439

6 2440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2441

8 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2443

10 2444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2445

12 2446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2447 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩ ΤΟΚΟΛΛΟΥ, Ως Μέρη της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσο γείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης, που υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη την 16η Φεβρουαρίου 1976 και τροπο ποιήθηκε την 10η Ιουνίου 1995, Επιθυμώντας την εφαρμογή των Άρθρων 6 και 9 της ανωτέρω Σύμβασης, Αναγνωρίζοντας ότι σοβαρή ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες ή από απειλή που να συνδέεται με αυτές στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας ενέχει κινδύνους για τα παράκτια Κράτη και το θαλάσσιο περιβάλλον, Θεωρώντας ότι καθίσταται απαραίτητη η συνεργασία όλων των παρακτίων κρατών της Μεσογείου Θάλασσας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και τη σημασία της συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο αυτού του Οργανισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο ρά στην προώθηση της υιοθέτησης και της ανάπτυξης διεθνών κανόνων και επιπέδων πρόληψης, μείωσης και ελέγχου της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία, Τονίζοντας τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τα παράκτια Κράτη της Μεσογείου Θάλασσας για την εφαρμογή αυτών των διεθνών κανόνων και επιπέδων, Αναγνωρίζοντας επίσης τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην εφαρμογή διεθνών επιπέδων όσον αφορά στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας και στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, Αναγνωρίζοντας επίσης τη σπουδαιότητα της συνερ γασίας στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής διε θνών κανονισμών για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία, Αναγνωρίζοντας περαιτέρω τη σπουδαιότητα άμεσης και αποτελεσματικής δράσης σε εθνικό, υποπεριφε ρειακό και περιφερειακό επίπεδο στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του θα λασσίου περιβάλλοντος ή απειλής που να συνδέεται με αυτή, Εφαρμόζοντας την αρχή της πρόληψης, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη μέθοδο της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδράσεων, και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως προβλέπει το Άρθρο 4 της Σύμβασης, Λαμβάνοντας υπόψη τις συναφείς διατάξεις της Σύμ βασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασ σας, που καταρτίστηκε στο Μοντέγκο Μπέυ στις 10 Δεκεμβρίου 1982, που είναι σε ισχύ και της οποίας είναι Μέρη πολλά παράκτια Κράτη της Μεσογείου Θάλασσας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις που ανα φέρονται ιδιαιτέρως στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, στην ετοιμότητα για περιστατικά ρύπανσης και στην αντιμετώπιση αυτών, και στην αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημιές από ρύπανση, Επιθυμώντας την περαιτέρω ανάπτυξη αμοιβαίας βο ήθειας και συνεργασίας για την πρόληψη και καταπο λέμηση της ρύπανσης, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: (α) «Σύμβαση» σημαίνει η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση, που υιοθε τήθηκε στη Βαρκελώνη στις 16 Φεβρουαρίου 1976 και τροποποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995 (β) «Περιστατικό ρύπανσης» σημαίνει ένα συμβάν ή μία σειρά από συμβάντα που έχουν την ίδια προέλευση, που καταλήγουν ή ενδέχεται να έχουν ως επακόλουθο την απόρριψη πετρελαίου και/ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή τις ακτές ή τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων κρατών, και απαιτούν επείγουσα δράση ή άλλη άμεση αντιμετώπιση (γ) «Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες» σημαίνει οποια δήποτε ουσία πέρα από πετρέλαιο, η οποία, εάν εισα χθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι πιθανό να προ καλέσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψει ζωντανούς οργανισμούς και τη θαλάσσια ζωή, να βλάψει το τοπίο ή να παρεμποδίσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας (δ) «Συναφή συμφέροντα» σημαίνει τα συμφέροντα ενός παράκτιου κράτους που επηρεάζεται άμεσα ή απειλείται και αφορά, μεταξύ άλλων: (i) στις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές, στα λιμάνια ή στις εκβολές ποταμών, συμπε ριλαμβανομένων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων (ii) στο ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον τη συ γκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσίων αθλημάτων και των ψυχαγωγικών δραστη ριοτήτων (iii) στην υγεία του παράκτιου πληθυσμού (iν) στην πολιτιστική, αισθητική, επιστημονική και εκ παιδευτική αξία της περιοχής (ν) στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώ σιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων βιολογικών πόρων (ε) «Διεθνείς κανονισμοί» σημαίνει κανονισμοί που στο χεύουν στην πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία όπως υιοθετήθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπό την αιγίδα των εξειδικευμέ νων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (στ) «Περιφερειακό Κέντρο» σημαίνει το «Περιφε ρειακό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Με σογείου Θάλασσας» (REMPEC), που ιδρύθηκε με την 7η Απόφαση που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων των παρακτίων κρατών της περιοχής της Μεσογείου για την Προστασία της Μεσογείου Θά λασσας στη Βαρκελώνη στις 9 Φεβρουαρίου 1976, που

14 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διοικείται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), και του οποίου οι στόχοι και οι λειτουργίες ορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Η περιοχή εφαρμογής του Πρωτοκόλλου θα είναι η περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της Σύμβασης. Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα Μέρη θα συνεργάζονται: (α) για την εφαρμογή διεθνών κανονισμών για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πλοία και (β) για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε πε ριπτώσεις περιστατικών ρύπανσης. 2. Κατά τη συνεργασία τους, τα Μέρη θα λαμβάνουν υπόψη, όπου κρίνεται σωστό, τη συμμετοχή τοπικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανισμών και κοινωνικοοι κονομικών παραγόντων. 3. Κάθε Μέρος θα εφαρμόζει το παρόν Πρωτόκολλο χωρίς να θίγεται η κυριαρχία ή η δικαιοδοσία των υπο λοίπων συμβαλλομένων Μερών ή άλλων Κρατών. Όποια μέτρα λάβει ένα Μέρος για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 4 ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν και να προάγουν, είτε μεμονωμένα είτε μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, σχέδια εκτάκτου ανάγκης και άλλα μέσα πρόληψης και καταπολέμησης περιστατι κών ρύπανσης. Τα μέσα αυτά θα περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό, πλοία, αεροσκάφη και προσωπικό προετοι μασμένο για επιχειρήσεις σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, την ενεργοποίηση, όπως αρμόζει, της σχετικής νομοθεσίας, την ανάπτυξη ή ενίσχυση της δυνατότη τας αντιμετώπισης ενός περιστατικού ρύπανσης και τον καθορισμό μιας εθνικής Αρχής υπεύθυνης για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2. Τα Μέρη θα λάβουν επίσης μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για την πρόληψη της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας από πλοία με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής σε αυτήν την περιοχή των σχετικών διεθνών συμβάσεων σύμφωνα με τη δυνατότητά τους ως κράτος σημαίας, κράτη του λιμένα και παράκτια κράτη, και την εφαρμό σιμη νομοθεσία τους. Θα αναπτύξουν την εθνική τους ικανότητα όσον αφορά στην εφαρμογή αυτών των δι εθνών συμβάσεων και δύνανται να συνεργάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή τους μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. 3. Τα Μέρη θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο κάθε δύο χρόνια για τα ληφθέντα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου. Το Περιφερειακό Κέντρο θα παρουσιάζει μια αναφορά στα Μέρη με βάση τις ληφθείσες πληροφορίες. Άρθρο 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Τα Μέρη θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν, είτε μεμονωμένα είτε μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνερ γασίας, δραστηριότητες παρακολούθησης που να καλύ πτουν την περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της ρύπανσης, και την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους εφαρμόσιμους διεθνείς κανονισμούς. Άρθρο 6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση διαφυγής ή απώλειας από το πλοίο επι κίνδυνων και επιβλαβών ουσιών σε εμπορευματοκιβώτια, βυτία, φορτηγά οχήματα, αμαξοστοιχίες ή φορτηγίδες πλοίων, τα Μέρη θα συνεργάζονται κατά το δυνατόν στη διάσωση αυτών των πακέτων και στην ανάκτηση τέτοιων ουσιών για την πρόληψη ή τη μείωση του κιν δύνου για το θαλάσσιο ή παράκτιο περιβάλλον. Άρθρο 7 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει να παράσχει στα υπόλοι πα Μέρη πληροφορίες σχετικά με: (α) τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό ή τις Αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επι βλαβείς ουσίες (β) τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη αναφορών σχετικών με τη ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες και για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε μέτρα συνδρομής μεταξύ των Μερών (γ) τις εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να δρουν εξ ονόματος του κράτους σε θέματα μέτρων αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των Με ρών (δ) τον εθνικό οργανισμό ή τις Αρχές που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρ θρου 4, ιδιαίτερα αυτών που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων και άλλων συναφών εφαρμοστέων κανονισμών, αυτών που έχουν την ευθύνη για τις ευκολίες υποδοχής των λιμένων και αυτών που έχουν την ευθύνη για την παρακολούθη ση των παράνομων απορρίψεων σύμφωνα με τη Δ.Σ. MARPOL 73/78 (ε) τους κανονισμούς και άλλα ζητήματα που έχουν άμεση επίπτωση στην ετοιμότητα και στην αντιμετώ πιση της ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (στ) τις νέες μεθόδους με τις οποίες είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο και επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, νέα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης, νέες εξελίξεις στην τεχνολογία διενέργειας παρακολούθησης και την κα τάρτιση ερευνητικών προγραμμάτων. 2. Τα Μέρη που έχουν συμφωνήσει να ανταλλάσσουν πληροφορίες απευθείας μεταξύ τους, θα πρέπει να τις κοινοποιούν και στο Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο στη συνέχεια θα ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα υπόλοιπα Μέρη και υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, στα παράκτια κράτη της Μεσογείου Θάλασσας που δεν είναι Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Τα Μέρη που συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο σχετικά με αυτές τις συμφωνίες, το οποίο θα τις κοινοποιεί στα υπόλοιπα Μέρη. Άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συντονίζουν τη χρήση των μέσων επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό να εξασφαλίσουν, με την απαιτούμενη ταχύ τητα και αξιοπιστία, την παραλαβή, την διαβίβαση και την διά δοση όλων των αναφορών και των επειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν σε περιστατικά ρύπανσης. Το Περιφερειακό Κέντρο θα διαθέτει τα αναγκαία μέσα επικοινωνίας που θα το καθιστούν ικανό να συμμετέχει σε αυτήν τη συντονισμένη προσπάθεια και, κυρίως, να εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 12. Άρθρο 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1. Κάθε Μέρος θα εκδίδει οδηγίες προς τους πλοιάρ χους ή άλλα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη πλοίων τα οποία φέρουν τη σημαία του και προς τους κυβερ νήτες των αεροσκαφών που είναι καταχωρημένα στο έδαφος του σύμφωνα με τις οποίες καλούνται να το αναφέρουν, όπως και στο πλησιέστερο παράκτιο Κρά τος, μέσω των ταχύτερων και πλέον κατάλληλων, κατά περίπτωση, διαύλων επικοινωνίας, ακολουθώντας δια δικασίες κοινοποίησης στο βαθμό που απαιτείται από, και σύμφωνα με, τις εφαρμοστέες διατάξεις σχετικών διεθνών συμφωνιών: (α) όλα τα περιστατικά που καταλήγουν ή ενδεχομέ νως να καταλήξουν σε διαφυγή πετρελαίου ή επικίνδυ νων και επιβλαβών ουσιών (β) την ύπαρξη, τα χαρακτηριστικά και την έκταση πετρελαιοκηλίδων ή επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευασμένων επικίν δυνων και επιβλαβών ουσιών, που παρατηρούνται στη θάλασσα και οι οποίες αποτελούν ή είναι πιθανό να αποτελέσουν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή για την ακτή ή για τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισ σοτέρων εκ των Μερών. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 20 του Πρωτοκόλλου, κάθε Μέρος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που πλέει στα χωρικά ύδατα αυτού του Μέρους συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις (α) και (β) της 1ης παραγράφου και ενδεχομένως να ζητήσει τη συνδρομή του Περιφερειακού Κέντρου προς αυτήν την κατεύθυν ση. Ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ληφθέντα μέτρα. 3. Κάθε Μέρος εκδίδει επίσης οδηγίες προς πρόσω πα που είναι υπεύθυνα για τους θαλάσσιους λιμένες και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να του αναφέρουν, σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα νομοθεσία, όλα τα περιστατικά που καταλήγουν ή ενδεχομένως να καταλήξουν σε απόρριψη πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. 4. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Πρωτο κόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Θαλασ σίου Βυθού και του Υπεδάφους, κάθε Μέρος θα εκδίδει οδη γίες προς πρόσωπα που έχουν την ευθύνη υπεράκτιων μονάδων υπό την δικαιοδοσία του, να του αναφέρουν μέσω των ταχύτερων και καταλληλότερων για την περίπτωση διαύλων επικοινωνίας, ακολουθώντας τις διαδικασίες κοινοποίησης που έχει ορίσει, όλα τα περι στατικά που καταλήγουν ή ενδεχομένως να καταλήξουν σε απόρριψη πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών. 5. Στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος Άρθρου, ο όρος «περιστατικό» σημαίνει ένα περιστατικό που πληροί τις περιγραφόμενες σε αυτές συνθήκες, είτε είναι περιστατικό ρύπανσης είτε όχι. 6. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 κοινοποιούνται στο Περιφερει ακό Κέντρο σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης. 7. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 κοινοποιούνται αμέσως στα υπόλοιπα Μέρη που είναι πιθανό να επηρεαστούν από ένα περιστατικό ρύπανσης: (α) από το Μέρος που έχει λάβει τις πληροφορίες, κατά προτίμηση άμεσα ή μέσω του Περιφερειακού Κέ ντρου ή (β) από το Περιφερειακό Κέντρο. Σε περίπτωση απευθείας κοινοποίησης μεταξύ των Μερών, αυτά ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο για τα ληφθέντα μέτρα, και το Κέντρο τα κοινοποιεί στα υπόλοιπα Μέρη. 8. Τα Μέρη χρησιμοποιούν ένα αμοιβαία εγκεκριμένο έντυπο που προτείνεται από το Περιφερειακό Κέντρο για τον τρόπο αναφοράς των περιστατικών ρύπανσης όπως απαιτείται από τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος Άρθρου. 9. Συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων της πα ραγράφου 7, τα Μέρη δε δεσμεύονται από την υπο χρέωση που αναφέρεται στο Άρθρο 9, παράγραφο 2, της Σύμβασης. Άρθρο 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ 1. Κάθε Μέρος που αντιμετωπίζει ένα περιστατικό ρύπανσης θα: (α) προβαίνει στις αναγκαίες εκτιμήσεις όσον αφο ρά στη φύση, στην έκταση και στις πιθανές συνέπειες του περιστατικού ρύπανσης ή, κατά περίπτωση, στον τύπο και στην κατά προσέγγιση ποσότητα πετρελαίου ή επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών καθώς και στην κατεύθυνση και ταχύτητα μετατόπισης της πετρελαιο κηλίδας (β) λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την πρόλη ψη, τη μείωση και, κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την εξάλειψη των επιπτώσεων του περιστατικού ρύ πανσης (γ) ενημερώνει αμέσως όλα τα Μέρη που είναι πιθα νό να επηρεασθούν από το περιστατικό ρύπανσης για αυτές τις εκτιμήσεις και για κάθε ενέργεια στην οποία έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί, και συγχρόνως θα παρέχει τις ίδιες πληροφορίες στο Περιφερειακό Κέντρο, το οποίο θα τις κοινοποιεί σε όλα τα υπόλοιπα Μέρη

16 2450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (δ) συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση για όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο και να αναφέρει επ αυτής σύμφωνα με το Άρθρο Όταν αναλαμβάνεται δράση για την καταπολέμηση της ρύπανσης που προέρχεται από πλοίο, θα λαμβάνο νται όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία: (α) της ανθρώπινης ζωής (β) του ίδιου του πλοίου ούτως ώστε να προλαμβά νεται ή να ελαχιστοποιείται η ζημία στο περιβάλλον γενικά. Όποιο Μέρος αναλαμβάνει τέτοιου είδους ενέργεια ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό είτε άμε σα είτε μέσω του Περιφερειακού Κέντρου. Άρθρο 11 ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ 1. Κάθε Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμέ νου να διασφαλίζει ότι όσα πλοία φέρουν τη σημαία του διαθέτουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώ πιση της ρύπανσης όπως απαιτείται από, και σύμφωνα με, τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. 2. Κάθε Μέρος απαιτεί από τους πλοιάρχους των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, στην περίπτωση περιστατικού ρύπανσης, να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου και ιδιαίτερα να παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές, κατόπιν αιτήσεως τους, πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για το πλοίο και το φορτίο του όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 9, και να συ νεργάζονται με αυτές τις Αρχές. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 20 του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε Μέρος θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που πλέει στα χωρικά του ύδα τα συμμορφώνεται με την υποχρέωση της παραγράφου 2 και μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Περιφερειακού Κέντρου για τα θέματα αυτά. Ενημερώνει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τα ληφθέντα μέτρα. 4. Κάθε Μέρος θα απαιτεί από τις Αρχές ή από τους φορείς εκμετάλλευσης των θαλασσίων λιμένων και βοηθητικών εγκαταστάσεων οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του, όπως κρίνεται κατάλληλο, να διαθέ τουν σχέδια έκτακτης ανάγκης κατά της ρύπανσης ή ανάλογες ρυθμίσεις που να είναι εναρμονισμένοι με το εθνικό σύστημα που θεσπίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 4 και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθι ερώθηκαν από την αρμόδια εθνική Αρχή. 5. Κάθε Μέρος θα απαιτεί από τους υπεύθυνους φο ρείς εκμετάλλευσης των υπεράκτιων εγκαταστάσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να διαθέτουν σχέ διο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κάθε πε ριστατικού ρύπανσης που να είναι εναρμονισμένο με το εθνικό σύστημα που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το Αρθρο 4 και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέ πονται από την αρμόδια εθνική Αρχή. Άρθρο 12 ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1. Όποιο Μέρος έχει ανάγκη συνδρομής για την αντιμε τώπιση περιστατικού ρύπανσης μπορεί να ζητήσει, είτε απευθείας είτε μέσω του Περιφερειακού Κέντρου τη συνδρομή άλλων συμβαλλομένων μερών, ξεκινώντας με τα Μέρη που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη ρύπαν ση. Η συνδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές εμπειρογνωμόνων και την παροχή ή τη διάθεση προς το ενδιαφερόμενο Μέρος του αναγκαίου ειδικευμένου προσωπικού, προϊόντων, εξοπλισμού και ναυτικών μέ σων. Τα Μέρη από τα οποία αιτείται η συνδρομή αυτή, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την παρέχουν. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία τα Μέρη που έχουν εμπλακεί σε μία επιχείρηση καταπολέμησης της ρύπαν σης δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την οργάνωση της επιχείρησης, το Περιφερειακό Κέντρο δύναται, με την αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων Μερών, να συ ντονίσει τα μέσα που έχουν διαθέσει προς το σκοπό αυτό τα εν λόγω Μέρη. 3. Σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες που εφαρμό ζονται, κάθε Μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομικά και διοικητικά μέτρα για να διευκολύνει: (α) την άφιξη, τη χρησιμοποίηση στο έδαφος του και την αναχώρηση πλοίων, αεροσκαφών και άλλων μέσων μεταφοράς που συμμετέχουν στην αντιμετώ πιση ενός περιστατικού ρύπανσης ή στη μεταφορά προσωπικού, φορτίων, υλικών και εξοπλισμού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περι στατικού και (β) την ταχεία διακίνηση προς, διαμέσου και έξω από την περιοχή δικαιοδοσίας του προσωπικού, των φορ τίων, των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α). Άρθρο 13 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 1. Εκτός και εάν έχει συναφθεί συμφωνία για τις οικο νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τα μέτρα τα οποία λαμ βάνονται από τα Μέρη για την αντιμετώπιση των περι στατικών ρύπανσης σε διμερή ή πολυμερή βάση πριν από την εκδήλωση του εν λόγω περιστατικού, τα Μέρη θα αναλάβουν τα έξοδα των αντίστοιχων ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σύμφωνα με την παράγραφο (α) Εάν οι ενέργειες έγιναν από ένα Μέρος κατόπιν ρητού αιτήματος ενός άλλου Μέρους, το αιτόν Μέρος θα αποζημιώνει το άλλο Μέρος που βοήθησε για τα έξοδα των ενεργειών του. Εάν ακυρωθεί η απαίτηση, το αιτόν Μέρος θα αναλάβει τα έξοδα στα οποία έχει ήδη προβεί ή αναλάβει το Μέρος που παρείχε τη συνδρομή (β) εάν οι ενέργειες έγιναν από ένα Μέρος με δική του πρωτοβουλία, αυτό το Μέρος θα αναλάβει το κόστος των ενεργειών του (γ) οι αρχές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω εφαρμόζονται εκτός και εάν τα εν διαφερόμενα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά σε μια οποιαδήποτε περίπτωση. 3. Εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί αλλιώς, τα έξοδα των ενεργειών που έλαβε ένα Μέρος κατόπιν αίτησης άλλου Μέρους υπολογίζονται κατά εύλογο τρόπο σύμφωνα με το δίκαιο και την τρέχουσα πρακτική του Μέρους που παρείχε τη συνδρομή όσον αφορά στην επιστροφή των εξόδων αυτών. 4. Το Μέρος που ζητά συνδρομή και το Μέρος που την παρέχει συνεργάζονται, όπως αρμόζει, για την δι

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2451 εκπεραίωση κάθε αξίωσης αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό, θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα υπάρχοντα νομικά καθεστώτα. Στις περιπτώσεις που οι ενέργειες που έτσι αποφασίστηκαν δεν επιτρέπουν την πλήρη αποζημίωση για τις δαπάνες της επιχείρησης συν δρομής, το Μέρος που ζήτησε συνδρομή μπορεί να ζητήσει από το Μέρος που παρείχε τη συνδρομή να παραιτηθεί από την επιστροφή των εξόδων που υπερ βαίνουν τη ήδη καταβληθέντα ποσά ή να ελαττώσει τις δαπάνες που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. Μπορεί επίσης να ζητήσει αναβολή της απόδοσης τέτοιων δαπανών. Κατά την εξέταση ενός τέτοιου αιτήματος, τα Μέρη που παρείχαν συνδρομή λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσ σόμενων χωρών. 5. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου δε πρέπει να ερμηνεύονται ότι θίγουν κατά οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των Μερών να επανακτούν από τρίτα Μέρη το κόστος των μέτρων αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης σύμφωνα με άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανόνες του εθνικού και διεθνούς δικαίου που ισχύουν για ένα ή άλλο Μέρος των συμμετεχόντων στην επι χείρηση συνδρομής. Άρθρο 14 ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 1. Τα Μέρη μεμονωμένα, διμερώς ή πολυμερώς θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί τους διαθέ τουν ευκολίες υποδοχής που πληρούν τις ανάγκες των πλοίων. Θα εξασφαλίζουν ότι αυτές οι ευκολίες χρη σιμοποιούνται αποτελεσματικά χωρίς να προκαλείται υπερβολική καθυστέρηση στα πλοία. Τα Μέρη καλούνται να εξεύρουν τρόπους και μέσα προκειμένου να ορίσουν λογικές τιμές για τη χρήση αυτών των ευκολιών. 2. Τα Μέρη θα εξασφαλίζουν επίσης την προμήθεια αρκετών ευκολιών υποδοχής για σκάφη αναψυχής. 3. Τα Μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι ευκολίες υποδοχής λει τουργούν ικανοποιητικά για τον περιορισμό των επι πτώσεων από τις απορρίψεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 4. Τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να παρέχουν στα πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες τους επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη MARPOL 73/78 και από την ισχύουσα νομοθεσία τους επί του θέματος. Άρθρο 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σύμφωνα με τους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανό νες και πρότυπα και σύμφωνα με την παγκόσμια εντο λή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα μεμονωμένα, διμερώς ή πολυμερώς για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των αναγνωρισμένων διαδρομών που χρησι μοποιούνται στη θαλάσσια κυκλοφορία και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη μείωση των κινδύνων από ατυχήματα ή τις περιβαλλοντικές συνέπειες που πηγάζουν από αυτά. Άρθρο 16 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Τα Μέρη θα ορίσουν εθνικές, υποπεριφερειακές ή πε ριφερειακές στρατηγικές που αφορούν στην υποδοχή σε περιοχές καταφυγής, συμπεριλαμβανομένων και των λιμένων, πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου και αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Θα συνεργάζονται για το σκοπό αυτό και θα ενημερώνουν το Περιφερειακό Κέντρο για τα μέτρα που έχουν υιο θετήσει. Άρθρο 17 ΥΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Τα Μέρη μπορούν να διαπραγματεύονται, να συνά πτουν και να διατηρούν κατάλληλες διμερείς ή πολυ μερείς υποπεριφερειακές συμφωνίες προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου του παρόντος Πρωτοκόλλου. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων Μερών, το Περιφερειακό Κέντρο τους παρέχει συνδρομή, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του, κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής αυ τών των υποπεριφερειακών συμφωνιών. Άρθρο 18 ΣΥΝΟΔΟΙ 1. Τακτικές Σύνοδοι των Μερών του παρόντος Πρω τοκόλλου θα πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις τακτικές Συνόδους των συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης, οι οποίες συγκαλούνται σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Σύμβασης. Τα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται επίσης να συγκαλούν έκτακτες Συνόδους, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 18 της Σύμβασης. 2. Αντικείμενο των Συνόδων των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ειδικότερα: (α) Εξέταση και συζήτηση των αναφορών του Περι φερειακού Κέντρου για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, και ειδικότερα των Άρθρων 4, 7 και 16. (β) Διατύπωση και υιοθέτηση στρατηγικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων για την εφαρμογή του πα ρόντος Πρωτοκόλλου. (γ) Η παρακολούθηση και η εξέταση της αποτελε σματικότητας αυτών των στρατηγικών, των σχεδίων δράσης και των προγραμμάτων, καθώς και της ανά γκης υιοθέτησης νέων στρατηγικών, σχεδίων δράσης και προγραμμάτων και της κατάρτισης μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. (δ) Εκτέλεση άλλων τέτοιων καθηκόντων που μπορεί να είναι κατάλληλες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 19 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Οι διατάξεις της Σύμβασης που αναφέρονται σε οποιοδήποτε Πρωτόκολλο εφαρμόζονται και για το παρόν Πρωτόκολλο. 2. Οι διαδικαστικοί και οικονομικοί κανόνες που υι οθετήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 24 της Σύμβασης εφαρμόζονται και στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

18 2452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, δε θίγεται το δικαίωμα των Μερών να υιοθετούν συναφή αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα ή άλλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στα θέματα που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 21 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Τα Μέρη καλούν, όπου αρμόζει, τα Κράτη που δεν είναι Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου και τους διεθνείς οργανισμούς να συνεργάζονται για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 22 ΥΠΟΓΡΑΦΗ Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό προς υπογραφή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης στη Βαλ λέττα της Μάλτας την 25η Ιανουαρίου 2002 και στη Μαδρίτη από τις 26 Ιανουαρίου 2002 μέχρι τις 25 Ιανουα ρίου Άρθρο 23 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση, απο δοχή ή έγκριση. Οι πράξεις επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία εκτελεί χρέη Θεματοφύλακα. Άρθρο 24 ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ Από την 26η Ιανουαρίου 2003, το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για την προχώρηση όλων των Συμβαλλο μένων Μερών της Σύμβασης. Άρθρο 25 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 1. Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την τριακο στή ημέρα από την κατάθεση της έκτης πράξης επικύ ρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, το πα ρόν Πρωτόκολλο αντικαταθιστά, το Πρωτόκολλο «Περί Συνεργασίας για την Καταπολέμησιν Ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ Πετρελαίου και Άλλων Επι βλαβών Ουσιών σε Περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης» του έτους 1976, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των Μερών των δύο νομοθετημάτων. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, αρμο δίως εξουσιοδοτημένοι από τις οικείες κυβερνήσεις για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. ΕΓΙΝΕ στη Βαλλέττα της Μάλτας την 25 Ιανουαρίου 2002, σε ένα και μόνο αντίτυπο στην Αραβική, Αγγλι κή, Γαλλική και Ισπανική, και τα τέσσερα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2453 Άρθρο δεύτερο Καθορισμός Εθνικής Αρχής Καταβολή αποζημίωσης 1. Ο Εθνικός Συντονιστής που καθορίζεται στο άρθρο πρώτο, κεφάλαιο 1 του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α ) είναι η Εθνική Αρχή που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2. Στα μόνιμα μέλη της Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) της παραγράφου 3.4 του άρθρου πρώτου του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α ) Δημοσίους Υπαλλή λους και Υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν εκτάκτως βοηθητικές υπηρεσίες προς αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών ρύπανσης, καταβάλλεται η προβλεπόμε νη από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 αποζημίωση. 3. Η κατά το άρθρο πρώτο, κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.4 του π.δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6 Α ) προβλεπόμενη αποζημίω ση των μη μονίμων μελών της Κεντρικής Συμβουλευτι κής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.), καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 4. Η σχετική δαπάνη που βαρύνει τον Ειδικό Λογαρι ασμό «Γαλάζιο Ταμείο» του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. καταλογίζεται στους ρυπαίνοντες μετά των άλλων δαπανών στις οποί ες προβαίνει το Δημόσιο για την αποτροπή ή εξουδε τέρωση ρύπανσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α ), όπως αυτή αντικατα στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α). Άρθρο τρίτο Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου τρίτου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α ), όπως αναριθμήθηκε σε παράγραφο 5 με την παράγραφο (Α) 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144 Α), αντικαθίσταται ως ακολού θως: «5. Οι αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνούν για την έκδοση οδηγιών προς τους πλοιάρχους των υπό ελληνική σημαία πλοίων και αεροσκαφών προς υποβολή αναφορών για περι στατικά ρυπάνσεων από ατυχήματα ή άλλες αιτίες για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Μερών και του Οργανισμού και για τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατα πολέμησης της ρύπανσης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο «περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασ σας».» Άρθρο τέταρτο Τροποποίηση του άρθρου όγδοου του ν. 855/ Στο άρθρο όγδοο του ν. 855/1978 προστίθεται νέα παράγραφος 1 ως ακολούθως: «1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό ταση των Υπουργών Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να γίνονται αποδεκτές συμπληρώσεις και τροποποι ήσεις της Διεθνούς Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της, καθώς επίσης συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμ φωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, να αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει η εφαρμογή της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων σε περίπτωση πολέμου, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων της.» 2. Η υπάρχουσα παράγραφος του άρθρου όγδοου του ν.855/1978 αριθμείται ως παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Άρθρο πέμπτο Καταργούμενες διατάξεις Από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, παύει να ισχύει το Πρωτόκολλο «περί συνεργασίας για την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου θα λάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» του έτους 1976, που κυρώθηκε με το ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α). Άρθρο έκτο Σε θέματα ερμηνείας υπερισχύει το αγγλικό κείμενο του Πρωτοκόλλου. Άρθρο έβδομο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου «περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Με σογείου Θάλασσας», αρχίζει από την ημερομηνία που αυτό θα τεθεί διεθνώς σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 25 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ.Γ. ΛΙΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

20 2454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3474 Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε με ανταλλα γή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνη σης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3505 Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών Μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 244 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3504 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλι ών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3452 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπο λέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 188 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη με τον χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 08044/ 262/000Α/30.8.999 απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για τον καθορισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 11 Σεπτεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3486 Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2731 25 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1559 24 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ.23 Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ... 1 Τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 299 8 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 247. Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυ μία «Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 255 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 135,35 τ.μ., Ε2 727,60 τ.μ., Ε3 149,29

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 4 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3393 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 83. Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Αναστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1242 18 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 35531 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πoλεoδoμικής ενό τητας «Στενό» (Π.Ε.1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 189 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α 12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 171 Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Οπλιτών (Αν δρών Γυναικών) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 30 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ253/28934/Β6 Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκεί ου ή άλλου τύπου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12898 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 69369/5008/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών και δικαιολογητι κών χορήγησης δανείων σε Νομαρχιακές Αυτοδι οικήσεις και Νομαρχιακές Επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 221 14 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 543/ 5543/2.3.2000 (ΦΕΚ 376/Β /24.3.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10021 15 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3466 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 41 19 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ αριθμ. 1076117/8239/0010/ 17.9.2001 (ΦΕΚ 802/Δ /2001) κοινή

Διαβάστε περισσότερα