ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /5008/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια τάξεις της Οδηγίας 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Oκτωβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρα τών μελών σχετικά με τη χρήση συστημάτων μετω πικής προστασίας στα οχήματα με κινητήρα και με την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμ βουλίου». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο φορίας» (Α 57). β. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α 70), της παραγράφου 1 ζ του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1880/1990 (Α 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). γ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 (Α 136) «Κύ ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά νονται στην Τελική πράξη». δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε σίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/66/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Oκτωβρίου 2005 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση συστημάτων μετωπικής προστασίας στα οχήματα με κινητήρα και με την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμ βουλίου. (ΕΕ L309/37 της ) 3. To γεγονός ότι οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για την διεξαγωγή των δοκιμών που προβλέπονται στην οδηγία 2005/66/ΕΚ ορίζονται με την υπ αριθμ. 2006/368/ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2006(ΕΕ L 140/33/EK της ). 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Θέμα Η παρούσα αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασί ας των πεζών και των οχημάτων με τη λήψη μέτρων παθητικής ασφάλειας. Καθορίζει τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τα συστήματα με τωπικής προστασίας που παρέχονται είτε ως αρχικός εξοπλισμός που τοποθετείται στα οχήματα, είτε ως χωριστές τεχνικές μονάδες. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί και οι ορισμοί του παραρτήματος Ι σημείο 1 του άρθρου 5 1. ως «όχημα», νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, της κατηγορίας Μ1, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και στο πα ράρτημα ΙΙ του π.δ. 431/ (Α 160/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2888/ (ΦΕΚ Β 1524/2002) κοινή υπουργική απόφαση, συνολι κής επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, καθώς και κάθε όχημα με κινητήρα, της κα τηγορίας Ν1, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και στο πα ράρτημα ΙΙ του π.δ. 431/ (Α 160/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2888/ κοινή υπουργική απόφαση, 2. ως «χωριστή τεχνική μονάδα», νοείται κάθε χω ριστή τεχνική μονάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η οποία προορίζεται για εγκα τάσταση και χρήση σε έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων. Άρθρο 3 Διατάξεις έγκρισης τύπου 1. Από τις 25 Αυγούστου 2006, σε σχέση με νέο τύπο οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετωπι κής προστασίας που τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν τα συστήματα μετωπικής προ στασίας:

2 22798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου β) δεν απαγορεύουν την καταχώριση σε μητρώο, πώ ληση ή θέση σε λειτουργία. 2. Από τις 25 Αυγούστου 2006, σε σχέση με νέο τύπο συστήματος μετωπικής προστασίας, το οποίο διατίθε ται ως χωριστή τεχνική μονάδα, και το οποίο τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι αρμόδιες υπηρεσίες: α) δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ, ή εθνικής έγκρισης τύπου β) δεν απαγορεύουν την πώληση ή θέση σε λειτουρ γία. 3. Από τις 25 Νοεμβρίου 2006, σε σχέση με νέο τύπο οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα με τωπικής προστασίας ή νέο τύπο συστήματος μετωπι κής προστασίας που προσφέρεται ως χωριστή τεχνική μονάδα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζο νται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου. 4. Από τις 25 Μαΐου 2007, σε σχέση με οχήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρ τήματα Ι και ΙΙ, οι αρμόδιες υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν τα συστήματα μετωπικής προστασίας: α) θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνο δεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας β) απαγορεύουν την καταχώριση σε μητρώο, πώληση ή θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων που δεν συνο δεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. 5. Από τις 25 Μαΐου 2007, οι απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, σε σχέση με συστήματα μετω πικής προστασίας που διατίθενται ως χωριστές τεχνικές μονάδες, ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 7 πα ράγραφος 2 του π.δ. 431/ (Α 160/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /3950/ (Β 764/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 4 1. Οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις που είναι ανα γκαίες για τη διεξαγωγή των δοκιμών σχετικά με την χρήση των συστημάτων μετωπικής προστασίας τα οποία έχουν τοποθετηθεί ως αρχικός εξοπλισμός σε ένα όχημα και ως χωριστές τεχνικές μονάδες, όπως ορίζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι της παρούσης, καθορί ζονται στο παράρτημα της απόφασης 2006/368/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2006( ΕΕ L140/ Εάν στην περίπτωση των δοκιμών για έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που έχει τοποθετη θεί στο όχημα ως αρχικός εξοπλισμός, το σύστημα που πρόκειται να δοκιμαστεί έχει σχεδιαστεί για χρήση σε περισσότερους από έναν τύπους οχημάτων, το σύστημα λαμβάνει έγκριση τύπου χωριστά για τον κάθε τύπο οχήματος για τον οποίο προορίζεται Ωστόσο, οι αρμόδιες για τις δοκιμές αρχές είναι εξου σιοδοτημένες να το εξαιρέσουν από περαιτέρω δοκιμές εάν οι τύποι οχημάτων για τους οποίους προορίζεται ή τα υποδείγματα συστήματος μετωπικής προστασίας κρίνονται αρκετά ομοειδή. Άρθρο 5 Τροποποιήσεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 1. Τα παραρτήματα I, III, IV και XI του π.δ. 431/ (Α 160/ ) όπως ισχύει, τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 2. Προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που απο τελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Τεχνικές διατάξεις Διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου Προσάρτημα 1: Δελτίο πληροφοριών (όχημα) Προσάρτημα 2: Δελτίο πληροφοριών (χωριστή τεχνική μονάδα) Προσάρτημα 3: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (όχημα) Προσάρτημα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (χωριστή τεχνική μονάδα) Προσάρτημα 5: Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ Τροποποιήσεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ

4 22800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1.1. «Τύπος οχήματος», είναι η κατηγορία οχημάτων που, έμπροσθεν των κολώνων Α, δεν διαφέρουν ως προς σημαντικές παραμέτρους, όπως: α) τη δομή β) τις κύριες διαστάσεις γ) τα υλικά των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος δ) τα κατασκευαστικά στοιχεία (εξωτερικά ή εσωτερικά) ε) τη μέθοδο τοποθέτησης συστήματος μετωπικής προστασίας, στο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν επίπτωση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρόσκρουσης που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να λάβουν τα συστήματα μετωπικής προστασίας έγκριση τύπου ως χωριστές τεχνικές μονάδες, κάθε αναφορά σε όχημα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στο πλαίσιο στο οποίο προσαρμόζεται το σύστημα για δοκιμή και το οποίο αντιπροσωπεύει τις πρόσθιες και εξωτερικές διαστάσεις του συγκεκριμένου οχήματος για το οποίο λαμβάνει έγκριση τύπου το σύστημα «Κανονική θέση πορείας», είναι η θέση του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας, ευρισκομένου επί του εδάφους, με τα λάστιχα φουσκωμένα στις συνιστώμενες πιέσεις, τους εμπρόσθιους τροχούς σε θέση πορείας προς τα εμπρός, με όλα τα υγρά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος σε κατάσταση πληρότητας, με όλο τον κανονικό εξοπλισμό, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, με μάζα 75 kg τοποθετημένη στη θέση του οδηγού και με μάζα 75 kg τοποθετημένη στο πρόσθιο κάθισμα επιβάτη και με την ανάρτηση ρυθμισμένη για ταχύτητα οδήγησης 40 ή 35 km/h, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, που καθορίζονται από τον κατασκευαστή (ειδικά για οχήματα με ενεργό ανάρτηση ή διάταξη αυτόματης οριζοντίωσης) «Εξωτερική επιφάνεια», είναι το εξωτερικό του οχήματος, έμπροσθεν των κολόνων Α, συμπεριλαμβανομένων του καλύμματος του κινητήρα, των φτερών, των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης και των ορατών ενισχυτικών κατασκευαστικών στοιχείων «Ακτίνα καμπυλότητος», είναι η ακτίνα του τόξου ενός κύκλου που προσεγγίζει το περισσότερο δυνατόν τη στρογγυλεμένη μορφή του υπό εξέταση κατασκευαστικού στοιχείου «Απώτατη εξωτερική ακμή» του οχήματος, σε σχέση με τις πλευρές του οχήματος, είναι το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος και συμπίπτει με την πλευρική απώτατη ακμή και, σε σχέση με το πρόσθιο και οπίσθιο άκρο, το κάθετο εγκάρσιο επίπεδο του οχήματος που συμπίπτει με τις εξωτερικές πρόσθιες και οπίσθιες ακμές, μη λαμβανομένων υπόψη των προεξοχών: α) των ελαστικών επισώτρων κοντά στο σημείο επαφής τους με το έδαφος και των βαλβίδων πλήρωσης των επισώτρων με αέρα β) των τυχών αντιολισθητικών διατάξεων που έχουν τοποθετηθεί στους τροχούς γ) των κατόπτρων οδήγησης δ) των πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης των φανών όγκου, των πρόσθιων και οπίσθιων φανών θέσης και των φανών στάθμευσης ε) σε σχέση με τα πρόσθια και οπίσθια άκρα, των μερών που έχουν τοποθετηθεί πάνω στους προφυλακτήρες, των διατάξεων έλξης και των εξατμίσεων «Προφυλακτήρας», είναι η πρόσθια, κατώτερη, εξωτερική δομή του οχήματος, όπως αυτό έλαβε την έγκριση τύπου. Περιλαμβάνει όλες τις δομές που προορίζονται να εξασφαλίσουν προστασία στο όχημα όταν έρχεται σε μετωπική σύγκρουση, έχοντας χαμηλή ταχύτητα, με άλλο όχημα, και επίσης τυχόν προσαρτήματα στη δομή αυτή, όπως πινακίδες καταχώρισης. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό που προστίθεται στο όχημα μετά την έγκριση τύπου και αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσθετης μετωπικής προστασίας στο όχημα «Σύστημα μετωπικής προστασίας», είναι μια χωριστή δομή ή χωριστές δομές, όπως ένας προφυλακτήρας, ή συμπληρωματικός προφυλακτήρας, που αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος, επάνω ή/και κάτω από τον προφυλακτήρα του αρχικού εξοπλισμού, από ζημία σε περίπτωση σύγκρουσης με ένα αντικείμενο. Οι δομές, με μέγιστη μάζα κάτω από 0,5 kg, που σκοπό έχουν να προστατεύουν μόνο τους φανούς, εξαιρούνται του παρόντος ορισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Γραμμή αναφοράς πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα», είναι το γεωμετρικό ίχνος των σημείων επαφής μεταξύ επίπεδης επιφάνειας μήκους mm και της πρόσθιας επιφανείας του καλύμματος κινητήρα, όταν η επίπεδη επιφάνεια, σε θέση παράλληλη προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του αυτοκινήτου και με κλίση προς τα πίσω 50 και με το κατώτερο άκρο της σε ύψος 600 mm υπεράνω του εδάφους, μετατοπίζεται πλαγίως και σε επαφή με το πρόσθιο άκρο του καλύμματος κινητήρα. Για οχήματα των οποίων η ανώτερη επιφάνεια του καλύμματος κινητήρα έχει κλίση περίπου 50, ούτως ώστε η επίπεδη επιφάνεια να έρχεται σε συνεχή επαφή ή να έχει πολλά σημεία επαφής αντί για ένα, η γραμμή αναφοράς καθορίζεται με την επίπεδη επιφάνεια κεκλιμένη προς τα πίσω υπό γωνία 40. Για οχήματα τέτοιου σχήματος ώστε το κάτω μέρος της επίπεδης επιφάνειας να έρχεται πρώτο σε επαφή, η επαφή αυτή θεωρείται ότι είναι η γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα στην εν λόγω πλάγια θέση. Για οχήματα τέτοιου σχήματος ώστε το ανώτερο μέρος του ευθύγραμμου άκρου να έρχεται πρώτο σε επαφή, τότε το γεωμετρικό ίχνος της απόστασης περιτύλιξης mm, όπως ορίζεται στο σημείο 1.13, χρησιμοποιείται ως γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα στην εν λόγω πλάγια θέση. Εάν το άνω άκρο του προφυλακτήρα έρχεται σε επαφή με την επίπεδη επιφάνεια στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, θεωρείται επίσης ως γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα κατά την παρούσα οδηγία «Η γραμμή αναφοράς του ανώτερου τμήματος συστήματος μετωπικής προστασίας» καθορίζει το ανώτατο όριο των σημαντικών σημείων επαφής πεζού με το σύστημα μετωπικής προστασίας ή το όχημα. Ορίζεται ως το γεωμετρικό ίχνος των πλέον υψηλών σημείων επαφής μεταξύ επίπεδης επιφάνειας μήκους 700 mm και του συστήματος μετωπικής προστασίας ή του πρόσθιου τμήματος του οχήματος (όπου γίνεται η επαφή), όταν η επίπεδη επιφάνεια, κρατούμενη παράλληλη προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και με κλίση προς τα πίσω 20, διέρχεται διά του προσθίου άκρου του οχήματος, διατηρώντας επαφή με το έδαφος και με την επιφάνεια του συστήματος μετωπικής προστασίας ή του οχήματος «Η γραμμή αναφοράς κατώτερου τμήματος συστήματος μετωπικής προστασίας» καθορίζει το κατώτερο όριο σημαντικών σημείων επαφής πεζού με το σύστημα μετωπικής προστασίας ή το όχημα. Ορίζεται ως το γεωμετρικό ίχνος των κατώτατων σημείων επαφής μεταξύ επίπεδης επιφάνειας μήκους 700 mm και του συστήματος μετωπικής προστασίας, όταν η επίπεδη επιφάνεια, κρατούμενη παράλληλη προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και με κλίση προς τα εμπρός 25, διέρχεται διά του προσθίου άκρου του οχήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα επαφή με το έδαφος και με την επιφάνεια του συστήματος μετωπικής προστασίας ή του οχήματος «Ανώτερο ύψος συστήματος μετωπικής προστασίας», είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του εδάφους και της γραμμής αναφοράς ανώτερου τμήματος συστήματος μετωπικής προστασίας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.9, με το όχημα τοποθετημένο στην κανονική θέση πορείας «Κατώτερο ύψος συστήματος μετωπικής προστασίας», είναι η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του εδάφους και της γραμμής αναφοράς κατώτερου τμήματος συστήματος μετωπικής προστασίας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.10, με το όχημα τοποθετημένο στην κανονική θέση πορείας «Απόσταση περιτύλιξης mm», είναι το γεωμετρικό ίχνος που περιγράφεται στην πρόσθια ανώτερη επιφάνεια από το ένα άκρο εύκαμπτης ταινίας μήκους mm, όταν βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο στο πρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου και μετατοπίζεται πλαγίως κατά μήκος του πρόσθιου μέρους του καλύμματος κινητήρα και του προφυλακτήρα. Η ταινία κρατείται τεντωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με το ένα άκρο σε επαφή με το έδαφος, κατακόρυφα κάτω από την πρόσθια επιφάνεια του προφυλακτήρα, και με το άλλο άκρο σε επαφή με την πρόσθια ανώτερη επιφάνεια. Το όχημα βρίσκεται στην κανονική θέση πορείας «Γραμμή αναφοράς πρόσθιου άκρου συστήματος μετωπικής προστασίας», είναι το γεωμετρικό ίχνος των σημείων επαφής μεταξύ επίπεδης επιφάνειας μήκους mm και της πρόσθιας επιφανείας του συστήματος μετωπικής προστασίας, όταν η επίπεδη επιφάνεια, σε θέση παράλληλη προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του αυτοκινήτου και με κλίση προς τα πίσω 50, μετατοπίζεται πλαγίως και σε επαφή με το πρόσθιο άκρο του συστήματος μετωπικής προστασίας. Για οχήματα των οποίων η ανώτερη επιφάνεια του συστήματος μετωπικής προστασίας έχει κλίση περίπου 50, ούτως ώστε η επίπεδη επιφάνεια να έρχεται σε συνεχή επαφή ή να έχει πολλά σημεία επαφής αντί για ένα, η γραμμή αναφοράς καθορίζεται με την επίπεδη επιφάνεια κεκλιμένη προς τα πίσω υπό γωνία Το «κριτήριο επιδόσεων κεφαλής (ΚΕΚ)», υπολογίζεται με την εξίσωση: όπου «α» είναι η προκύπτουσα επιτάχυνση στο κέντρο βάρους της κεφαλής (m/s ως πολλαπλάσιο του «g», η οποία αποτελεί συνάρτηση του χρόνου και καθίσταται αντιληπτή στη συχνότητα των 1 000Hz. t 1 και t 2 είναι δύο χρόνοι που καθορίζουν την έναρξη και το τέλος της σχετικής περιόδου καταγραφής για την οποία η τιμή του ΚΕΚ είναι η μεγίστη μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας στιγμής επαφής. Οι τιμές του ΚΕΚ για τις οποίες το χρονικό διάστημα (t 1 -t 2 ) είναι μεγαλύτερο των 15 ms αγνοούνται για τους σκοπούς του υπολογισμού της μεγίστης τιμής.

6 22802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1. Συστήματα μετωπικής προστασίας Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν ομοίως για τα συστήματα μετωπικής προστασίας που έχουν τοποθετηθεί σε νέα οχήματα και τα συστήματα μετωπικής προστασίας που προσφέρονται ως χωριστές τεχνικές μονάδες για τοποθέτηση σε συγκεκριμένα οχήματα. Ωστόσο, με τη συμφωνία της αρμόδιας αρχής έγκρισης, μπορεί να θεωρείται ότι οι απαιτήσεις οι οποίες περιέχονται στο σημείο 3 πληρούνται εν όλω ή εν μέρει, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες δοκιμές σε συστήματα μετωπικής προστασίας βάσει άλλης οδηγίας για έγκριση τύπου Τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος μετωπικής προστασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε όλες οι άκαμπτες επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με μια σφαίρα διαμέτρου 100 mm να έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 5 mm Η συνολική μάζα του συστήματος μετωπικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποστηριγμάτων και στερεώσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 % της μάζας του οχήματος για το οποίο έχει σχεδιασθεί, με ανώτατο όριο τα 18 kg Το ύψος του συστήματος μετωπικής προστασίας, όταν τοποθετείται σε όχημα, δεν πρέπει, σε κανένα σημείο, να υπερβαίνει τα 50 mm πάνω από τη γραμμή αναφοράς πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα, όπως ορίζεται στο σημείο 1.8, όταν η μέτρηση γίνεται στο κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος που διέρχεται από το σημείο αυτό Το σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να αυξάνει το πλάτος του οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Εάν το συνολικό πλάτος του συστήματος μετωπικής προστασίας υπερβαίνει κατά 75 % το πλάτος του οχήματος, τα άκρα του συστήματος πρέπει να είναι κυρτωμένα προς την εξωτερική επιφάνεια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αγκίστρωσης. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται είτε εφόσον το σύστημα μετωπικής προστασίας βρίσκεται μέσα σε φάτνωμα ή ενσωματωμένο στο αμάξωμα είτε εφόσον το άκρο του συστήματος είναι στραμμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να έλθει σε επαφή με σφαίρα διαμέτρου 100 mm και το διάστημα μεταξύ του άκρου του συστήματος και του περιβάλλοντος αμαξώματος να μην υπερβαίνει τα 20 mm Με την επιφύλαξη του σημείου 2.1.4, το διάστημα μεταξύ των κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος μετωπικής προστασίας και της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος κάτω από το σύστημα αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 mm. Τα κατά τόπους κενά στο γενικό περίγυρο του αμαξώματος που ευρίσκεται από κάτω (όπως ανοίγματα σε εσχάρες, σημεία εισαγωγής αέρα κ.λπ.)δεν λαμβάνονται υπόψη Σε οποιοδήποτε πλευρικό σημείο του οχήματος, και για να διαφυλαχθούν τα οφέλη του προφυλακτήρα του οχήματος, η κατά μήκος απόσταση μεταξύ του πλέον πρόσθιου μέρους του προφυλακτήρα και του πλέον πρόσθιου τμήματος του συστήματος μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm Το σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του προφυλακτήρα. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται εφόσον υπάρχουν το πολύ δύο κατακόρυφα κατασκευαστικά στοιχεία και κανένα οριζόντιο κατασκευαστικό στοιχείο του συστήματος μετωπικής προστασίας εμπρός από τον προφυλακτήρα Το σύστημα μετωπικής προστασίας δεν μπορεί να έχει κλίση προς τα εμπρός από την κατακόρυφο. Τα άνω τμήματα του συστήματος μετωπικής προστασίας δεν μπορεί να επεκτείνονται προς τα πάνω ή προς τα πίσω (προς το αλεξήνεμο) περισσότερο από 50 mm από τη γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα του οχήματος, όπως ορίζεται στο σημείο 1.8, όταν αφαιρεθεί το σύστημα μετωπικής προστασίας. Κάθε σημείο μέτρησης τοποθετείται στο κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος που διέρχεται από το σημείο αυτό Η τήρηση των απαιτήσεων άλλων οδηγιών που αφορούν έγκριση τύπου οχήματος, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την τοποθέτηση συστημάτων μετωπικής προστασίας Τα συστήματα μετωπικής προστασίας ως χωριστές τεχνικές μονάδες μπορούν να διανέμονται, να διατίθενται στην αγορά ή να πωλούνται μόνον όταν συνοδεύονται από κατάλογο τύπων οχημάτων για τα οποία το σύστημα μετωπικής προστασίας έχει λάβει έγκριση τύπου και από σαφείς οδηγίες συναρμολόγησης. Οι οδηγίες συναρμολόγησης περιέχουν συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων τρόπων στερέωσης για τα οχήματα για τα οποία η μονάδα έχει εγκριθεί και για την τοποθέτηση των εγκεκριμένων κατασκευαστικών στοιχείων στο εν λόγω όχημα κατά τρόπο που να συμφωνεί με τις σχετικές διατάξεις του σημείου ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 3.1. Τα συστήματα μετωπικής προστασίας πρέπει να υποβάλλονται στις ακόλουθες δοκιμές προκειμένου να εγκριθούν:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δοκιμή ομοιώματος κάτω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας. Η δοκιμή αυτή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψεως του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 21,0 o, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 g Ωστόσο, όσον αφορά συστήματα μετωπικής προστασίας τα οποία έχουν εγκριθεί ως χωριστές τεχνικές μονάδες για χρήση μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους και έχουν λάβει έγκριση τύπου πριν από την 1η Οκτωβρίου 2005, ή σε οχήματα συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που υπερβαίνει τους 2,5 τόνους, οι διατάξεις του σημείου μπορούν να αντικαθίστανται από τις διατάξεις είτε του σημείου , είτε του σημείου Η δοκιμή αυτή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψεως του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 26,0 o, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 g Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας και σε όχημα χωρίς σύστημα μετωπικής προστασίας, με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Οι δύο δοκιμές πραγματοποιούνται σε ομοιόμορφες τοποθεσίες, ύστερα από συμφωνία με την αρμόδια αρχή δοκιμής. Καταγράφονται οι τιμές για τη μέγιστη δυναμική γωνία κάμψεως του γόνατος, τη μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος και την επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης. Σε κάθε περίπτωση, η καταγεγραμμένη τιμή για το όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της αντίστοιχης καταγεγραμμένης τιμής για το όχημα χωρίς σύστημα μετωπικής προστασίας Εάν το ύψος του κάτω μέρους συστήματος μετωπικής προστασίας είναι μεγαλύτερο από 500 mm, αυτή η δοκιμή πρέπει να αντικαθίσταται από τη δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας, όπως καθορίζεται στο σημείο Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας. Η δοκιμή αυτή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων πρόσκρουσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 kn και η ροπή κάμψεως επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 510 Nm. Η δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας πραγματοποιείται, εφόσον το κατώτερο ύψος του συστήματος μετωπικής προστασίας στη θέση δοκιμής υπερβαίνει τα 500 mm Ωστόσο, όσον αφορά συστήματα μετωπικής προστασίας τα οποία έχουν εγκριθεί ως χωριστές τεχνικές μονάδες για χρήση μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 2,5 τόνους και έχουν λάβει έγκριση τύπου πριν από την 1η Οκτωβρίου 2005, ή σε οχήματα συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που υπερβαίνει τους 2,5 τόνους, οι διατάξεις του σημείου μπορούν να αντικαθίστανται από τις διατάξεις είτε του σημείου , είτε του σημείου Η δοκιμή αυτή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων πρόσκρουσης ως προς τον χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9,4 kn και η ροπή κάμψεως επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 640 Nm Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας και σε όχημα χωρίς σύστημα μετωπικής προστασίας, με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Οι δύο δοκιμές πραγματοποιούνται σε ομοιόμορφες τοποθεσίες, μετά από συμφωνία με την αρμόδια αρχή δοκιμής. Καταγράφονται οι τιμές για τη μέγιστη δυναμική γωνία κάμψεως του γόνατος, τη μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος και την επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης. Σε κάθε περίπτωση, η καταγεγραμμένη τιμή για το όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της αντίστοιχης καταγεγραμμένης τιμής για το όχημα χωρίς σύστημα μετωπικής προστασίας Εάν το ύψος του κάτω μέρους συστήματος μετωπικής προστασίας είναι λιγότερο από 500 mm, αυτή η δοκιμή δεν είναι επιβεβλημένη Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο συστήματος μετωπικής προστασίας. Η δοκιμή αυτή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων πρόσκρουσης ως προς τον χρόνο, προς το άνω και το κάτω μέρος του κρουστικού εκκρεμούς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει πιθανή τιμή στόχου 5,0 kn και η ροπή κάμψεως επί του κρουστικού εκκρεμούς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει πιθανή τιμή στόχου 300 Nm. Τα δύο αποτελέσματα καταγράφονται αποκλειστικά για λόγους παρακολούθησης Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου προς σύστημα μετωπικής προστασίας. Η δοκιμή πραγματοποιείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h με τη χρήση ομοιώματος κεφαλής κρουστικού 3,5 kg για το παιδί/ μικρόσωμο ενήλικο. Το κριτήριο επιδόσεων κεφαλής (ΚΕΚ), που υπολογίζεται από τη συνισταμένη των μετρήσεων χρόνου του επιταχυνσιομέτρου, σύμφωνα με το σημείο 1.15, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή σε κάθε περίπτωση.

8 22804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 1.1. Αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετωπικής προστασίας Υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών το οποίο απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Αντιπροσωπευτικό όχημα του προς έγκριση τύπου, εξοπλισμένο με σύστημα μετωπικής προστασίας, υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου. Κατόπιν αιτήματος της τεχνικής υπηρεσίας, υποβάλλονται ομοίως συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή δείγματα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν Αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ συστημάτων μετωπικής προστασίας που θεωρούνται χωριστές τεχνικές μονάδες Υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Δείγμα του προς έγκριση τύπου του συστήματος μετωπικής προστασίας υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου. Εάν η υπηρεσία το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ζητά περαιτέρω δείγματα. Τα δείγματα είναι σαφώς και ανεξίτηλα σημειωμένα με την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του αιτούντος και με τον χαρακτηρισμό του τύπου. Πρέπει να προβλέπεται η επακόλουθη υποχρεωτική απεικόνιση του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ. 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 2.1. Υποδείγματα των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, περιλαμβάνονται: α) στο προσάρτημα 3 για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.1 β) στο προσάρτημα 4 για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 3.1. Κάθε σύστημα μετωπικής προστασίας που συμφωνεί με τον τύπο που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία φέρει σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ Το σήμα αυτό αποτελείται από: Ορθογώνιο που περιβάλλει το γράμμα «e» ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό ή τα γράμματα του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου: 1 για Γερμανία 2 για Γαλλία 3 για Ιταλία 4 για Κάτω Χώρες 5 για Σουηδία 6 για Βέλγιο 9 για Ισπανία 11 για Ηνωμένο Βασίλειο 12 για Αυστρία 13 για Λουξεμβούργο 17 για Φινλανδία 18 για Δανία 21 για Πορτογαλία 23 για Ελλάδα IRL για Ιρλανδία 49 για Κύπρο 8 για Τσεχική Δημοκρατία 29 για Εσθονία 7 για Ουγγαρία 32 για Λεττονία 36 για Λιθουανία

9 ΦΕΚ 1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για Μάλτα 20 για Πολωνία 27 για Σλοβακική Δημοκρατία 26 για Σλοβενία Πλησίον του ορθογωνίου, το «βασικό αριθμό έγκρισης» που περιλαμβάνει στον τομέα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προτάσσονται τα δύο ψηφία που αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της πλέον πρόσφατης μείζονος τεχνικής τροποποίησης της παρούσας οδηγίας κατά την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΚ. Στην παρούσα οδηγία, ο αύξων αριθμός είναι 01. Ένας αστερίσκος τοποθετημένος μετά τον αύξοντα αριθμό σημαίνει ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που επιτρέπει, όσον αφορά τη δοκιμή ποδιού, το σημείο ή του παραρτήματος Ι. Εάν η αρχή έγκρισης δεν επιτρέπει τη διαδικασία αυτή, ο αστερίσκος αντικαθίσταται από κενό διάστημα Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ τοποθετείται στο σύστημα μετωπικής προστασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και σαφώς αναγνώσιμο, ακόμα και στην περίπτωση όπου το σύστημα είναι εγκατεστημένο στο όχημα Παράδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 5.

10 22806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσάρτημα 1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ.... σύμφωνα με τοπαρΐρτημα Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων σε σχέση με την τοποθέτηση συστημάτων μετωπικής προστασίας Οι κάτωθι πληροφορίες, εφόσον είναι απαραίτητες, διαβιβάζονται εις τριπλούν συνοδευόμενες από κατάλογο περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες, σε διαστάσεις Α4 ή σε φάκελο διαστάσεων Α4. Οι τυχόν υποβαλλόμενες φωτογραφίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς. Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες χρησιμοποιούν ειδικά υλικά, πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους. 0. ΓΕΝΙΚΑ 0.1. Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(-ές): 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα: Σημείο επισήμανσης: 0.4. Κατηγορία του οχήματος: 0.5. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: 0.8. Διεύθυνση συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος: 2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε kg και mm) (Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο) 2.8. Μέγιστο αποδεκτό τεχνικά βάρος με φορτίο δηλούμενο από τον κατασκευαστή (ανώτατο και κατώτατο): Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων (ανώτατο και κατώτατο): 9. ΑΜΑΞΩΜΑ 9.1. Τύπος αμαξώματος: 9.[11]. Σύστημα μετωπικής προστασίας 9.[11].1. Γενική διευθέτηση (σχέδια ή φωτογραφίες) που δείχνει τη θέση και την προσάρτηση των συστημάτων μετωπικής προστασίας: 9.[11].2. Σχέδια ή/και φωτογραφίες, κατά περίπτωση, εσχάρων λήψης αέρα, εσχάρων ψυγείου, διακοσμητικών λωρίδων, συμβόλων, εμβλημάτων και κοιλωμάτων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εξωτερικών προεξοχών και τμημάτων της εξωτερικής επιφάνειας που μπορεί να θεωρηθούν κρίσιμης σημασίας (π.χ. εξοπλισμός φωτισμού). Εάν τα απαριθμούμενα στην προηγούμενη πρόταση μέρη δεν θεωρούνται βασικής σημασίας, είναι δυνατόν να αντικαθίστανται, για λόγους τεκμηρίωσης, από φωτογραφίες, συνοδευόμενες, εάν χρειάζεται, από διαστασιολογημένες λεπτομέρειες ή/και κείμενο: 9.[11].3. Πλήρεις λεπτομέρειες των απαιτούμενων συνδέσεων και πλήρεις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ροπής στρέψης, για την τοποθέτηση. 9.[11].4. Σχέδιο προφυλακτήρων: 9.[11].5. Σχέδιο του ίχνους προβολής επί οριζοντίου επιπέδου στο μπροστινό άκρο του οχήματος: Ημερομηνία:

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσάρτημα 2 ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ αριθ. όσον αφορά την έγκριση τύπου ΕΚ συστημάτων μετωπικής προστασίας ως χωριστών τεχνικών μονάδων (2005/66/EK) Οι κάτωθι πληροφορίες, εφόσον απαιτείται, διαβιβάζονται εις τριπλούν συνοδευόμενες από κατάλογο περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες, σε διαστάσεις Α4 ή σε φάκελο διαστάσεων Α4. Οι τυχόν υποβαλλόμενες φωτογραφίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς. Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες χρησιμοποιούν ειδικά υλικά, πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους. 0. ΓΕΝΙΚΑ 0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(-ές): 0.5. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: 0.7. Θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων): 1.2. Οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ροπών στρέψης: 1.3. Κατάλογος τύπων οχημάτων στους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί Τυχόν περιορισμοί χρήσεως και προϋποθέσεις εγκατάστασης:

12 22808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσάρτημα 3 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) [Μέγιστο μέγεθος σελίδας: A4 ( mm)] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανακοίνωση που αφορά: την έγκριση τύπου την επέκταση της έγκρισης τύπου την άρνηση έγκρισης τύπου την ανάκληση έγκρισης τύπου τύπου οχήματος με σύστημα μετωπικής προστασίας που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2005/66/EΚ. Αριθμός έγκρισης τύπου: Λόγος επέκτασης: ΕΝΟΤΗΤΑ I 0.1. Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(-ές): 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα: Σημείο επισήμανσης: 0.4. Κατηγορία του οχήματος: 0.5. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: 0.7. Στην περίπτωση συστήματος μετωπικής προστασίας, θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ: 0.8. Διεύθυνσης συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: ΕΝΟΤΗΤΑ II 1. Συμπληρωματικές πληροφορίες (όπου ενδείκνυται): Βλέπε την προσθήκη 2. Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών: 3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 5. (Τυχόν) σχόλια: βλέπε προσθήκη 6. Τόπος: 7. Ημερομηνία: 8. Υπογραφή: 9. Επισυνάπτεται ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει κατατεθεί στην αρχή εγκρίσεων, το οποίο μπορεί να λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ [ ] σχετικά με την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας 1. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες: 2. Παρατηρήσεις: 3. Αποτελέσματα δοκιμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 3 Δοκιμή Καταγραφείσα τιμή Επιτυχής/αποτυχής έκβαση Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (εάν εκτελείται δοκιμή) Γωνία κάμψεως Δυναμική μετατόπιση μοίρες mm Επιτάχυνση στην κνήμη g Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (εάν εκτελείται δοκιμή) Άθροισμα δυνάμεων κρούσης Ροπή κάμψης kn Nm Ομοίωμα άνω μέρος ποδιού προς πρόσθιο άκρο συστήματος μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (μόνο παρακολούθηση) Άθροισμα δυνάμεων κρούσης Ροπή κάμψης kn Nm Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου ((3,5 kg) προς σύστημα μετωπικής προστασίας Τιμές ΚΕΚ (τουλάχιστον 3 τιμές)

14 22810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσάρτημα 4 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) [Μέγιστο μέγεθος σελίδας: A4 ( mm)] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ Ανακοίνωση που αφορά: την έγκριση τύπου την επέκταση της έγκρισης τύπου την άρνηση έγκρισης τύπου την ανάκληση έγκρισης τύπου τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας ως χωριστής τεχνικής μονάδας βάσει της οδηγίας 2005/66/ΕΚ. Αριθμός έγκρισης τύπου: Λόγος επέκτασης: ΕΝΟΤΗΤΑ I 0.1. Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή): 0.2. Τύπος και γενική εμπορική περιγραφή(-ές): 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισήμανση στο σύστημα μετωπικής προστασίας: Σημείο επισήμανσης: 0.5. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή: 0.7. Θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ: 0.8. Διεύθυνση/διευθύνσεις εργοστασίου συναρμολόγησης: ΕΝΟΤΗΤΑ II 1. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Βλέπε προσθήκη 2. Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών: 3. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών: 4. Αριθμός της έκθεσης δοκιμών: 5. Τυχόν σχόλια: βλέπε προσθήκη 6. Τόπος: 7. Ημερομηνία: 8. Υπογραφή: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9. Επισυνάπτεται ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει κατατεθεί στην αρχή έγκρισης, το οποίο μπορεί να λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. [ ] που αφορά την έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας βάσει της οδηγίας 2005/66/EΚ 1. Συμπληρωματικές πληροφορίες: 1.1. Μέθοδος τοποθέτησης: 1.2. Οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης: 1.3. Κατάλογος οχημάτων στα οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος μετωπικής προστασίας, τυχόν περιορισμοί στη χρήση και απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης: 2. Παρατηρήσεις: 3. Αποτελέσματα δοκιμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 3 Δοκιμή Καταγραφείσα τιμή Επιτυχής/αποτυχής έκβαση Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (εάν εκτελείται δοκιμή) Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (εάν εκτελείται δοκιμή) Ομοίωμα άνω μέρος ποδιού προς πρόσθιο άκρο συστήματος μετωπικής προστασίας - 3 θέσεις δοκιμών (μόνο παρακολούθηση) Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου ((3,5 kg) προς σύστημα μετωπικής προστασίας Γωνία κάμψεως Δυναμική μετατόπιση Επιτάχυνση στην κνήμη Άθροισμα δυνάμεων κρούσης Ροπή κάμψης Άθροισμα δυνάμεων κρούσης Ροπή κάμψης Τιμές ΚΕΚ (τουλάχιστον 3 τιμές) μοίρες mm g kn Nm kn Nm

16 22812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσάρτημα 5 Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ (a 12 mm) Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω απεικονιζόμενο σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ είναι σύστημα μετωπικής προστασίας τύπου που εγκρίθηκε στη Γερμανία (e1) σύμφωνα με την παρούσα οδηγία (01) με το βασικό αριθμό έγκρισης Ο αστερίσκος σημαίνει ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με την εξέταση, όσον αφορά τη δοκιμή ποδιού, που επιτρέπει το σημείο ή του παραρτήματος Ι. Εάν η αρχή έγκρισης δεν επιτρέπει την εξέταση αυτή, ο αστερίσκος αντικαθίσταται από κενό διάστημα. * *

17 ΦΕΚ 1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 70/156/ΕΟΚ Τα παραρτήματα της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο παράρτημα Ι παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: 9.[24]. «Συστήματα μετωπικής προστασίας 9.[24].1. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων, του οχήματος όσον αφορά τη δομή, τις διαστάσεις, τις αντίστοιχες γραμμές αναφοράς και τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος μετωπικής προστασίας και του πρόσθιου τμήματος του οχήματος. 9.[24].2. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων, της μεθόδου τοποθέτησης του συστήματος μετωπικής προστασίας στο όχημα. Η εν λόγω περιγραφή περιλαμβάνει τις διαστάσεις όλων των βιδών και την απαιτούμενη ροπή στρέψης.». 2. Στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ι τμήμα Α παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία: «9.[24]. 9.[24].1. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων, του οχήματος όσον αφορά τη δομή, τις διαστάσεις, τις αντίστοιχες γραμμές αναφοράς και τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος μετωπικής προστασίας και του πρόσθιου τμήματος του οχήματος. 9.[24].2. Πρέπει να υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή/και σχεδίων, της μεθόδου τοποθέτησης του συστήματος μετωπικής προστασίας στο όχημα. Η εν λόγω περιγραφή περιλαμβάνει τις διαστάσεις όλων των βιδών και την απαιτούμενη ροπή στρέψης.». 3. Στο παράρτημα IV μέρος I προστίθεται το ακόλουθο σημείο: Αντικείμενο Αριθμός οδηγίας Παραπομπή στην ΕΕ Δυνατότητα εφαρμογής M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «[60]. Σύστημα μετωπικής προστασίας 2005/66/EΚ L 309 της , σ. 37 X (*) Χ (*) Συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.» 4. Το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής: α) Στο προσάρτημα 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: Σημείο Αντικείμενο Αριθμός οδηγίας M ( 1 ) kg M 1 > 2500( 1 ) kg M 2 M 3 «[60] Σύστημα μετωπικής προστασίας 2005/66/EΚ X X (*) (*) Συνολικής επιτρεπόμενης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.» β) Στο προσάρτημα 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: Σημείο Αντικείμενο Αριθμός οδηγίας M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «[60] Σύστημα μετωπικής προστασίας 2005/66/EΚ» γ) Στο προσάρτημα 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: Σημείο Αντικείμενο Αριθμός οδηγίας M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «[60] Σύστημα μετωπικής προστασίας 2005/66/EΚ»

18 22814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από την 25η Αυγούστου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

19

20 22816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1810 12 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Α/22925 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3474 Κύρωση της Συμφωνίας που συνάφθηκε με ανταλλα γή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της Κυβέρνη σης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3505 Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών Μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 244 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3504 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλι ών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005L0066 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 70 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3452 Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπο λέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 188 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη με τον χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 08044/ 262/000Α/30.8.999 απόφασης του Υπουργού Οικο νομικών για τον καθορισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2731 25 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1559 24 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ.23 Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1677 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση βιβλίων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ... 1 Τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 255 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε1 135,35 τ.μ., Ε2 727,60 τ.μ., Ε3 149,29

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175

Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Κανονιστική Διάταξη (ΚΔ) υπ'αριθμ. 175 Σύσταση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης «Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 83. Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Αναστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1242 18 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 35531 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πoλεoδoμικής ενό τητας «Στενό» (Π.Ε.1) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 299 8 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 247. Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυ μία «Β Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 171 Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών Ανθυπασπιστών Οπλιτών (Αν δρών Γυναικών) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 4 Οκτωβρίου 2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3393 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 189 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α 12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 221 14 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. 543/ 5543/2.3.2000 (ΦΕΚ 376/Β /24.3.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12898 27 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3466 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη νικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 41 19 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1504 2 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41538/Γ ΚΠΣ 286/ 8.12.2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/Β/8.12.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών T.E.I. στον Δήμο Αποστόλου Παύλου Νομού Ημαθίας... 1 Ιδρυση Εργαστηρίου Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13996 29 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα