ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 182/2013 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ τών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 82/2006), και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25 η Απριλίου 2013, και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 51, 52, 138 και Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγο ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Tην υπ αριθμ. 56/2012 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας», ΦΕΚ Β 104/ Tην υπ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», Φ.Ε.Κ. Β 103/ και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος Τις διατάξεις του «Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 8311/ (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως ισχύει, και ιδί ως τις διατάξεις του άρθρου 157 παράγραφος (5), του άρθρου 320 παράγραφος (6) και του άρθρου 327 του κώδικα αυτού. 6. Τις διατάξεις του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύ ου» που θεσπίστηκε με την από Απόφαση της ΡΑΕ (Ο 12582, ΦΕΚ Β 82/ ), όπως ακολούθως τροποποιήθηκε και ισχύει (τροποποιήθηκε με τις Απο φάσεις ΡΑΕ 279/2012 ΦΕΚ Β 1297/ , 53/2012 ΦΕΚ Β 90/ , 1285/2011 ΦΕΚ Β 2547/ , 874/2011 ΦΕΚ Β 1903/ , 4308/2009 ΦΕΚ Β 2612/ και 132/2007 ΦΕΚ Β 1188/ ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες», ΦΕΚ Β 832/ Τις υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι / , Ι / και Ι / επιστολές του Διαχει ριστή Δικτύου Διανομής, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με τις οποίες εισηγείται την τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρήσε ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. 9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ, για την τροποποί ηση του Εγχειριδίου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογι σμό. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 157 παρ. (5) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκδόθηκε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών (εφεξής το «Εγχειρίδιο»), το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις ως άνω υπό στοιχείο 5 Αποφάσεις της ΡΑΕ. Το Εγχειρίδιο αυτό εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. Κατόπιν δε του Διαχωρισμού του ως άνω Κώδικα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του άνω Εγχει ριδίου είναι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Επειδή, όπως αναδείχθηκε από τη μέχρι σήμερα ακο λουθούμενη από το Διαχειριστή του Δικτύου πρακτική, κατά την εφαρμογή του Εγχειριδίου, δημιουργήθηκαν δυσλειτουργίες και αστοχίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή εκπροσώπησης Πελάτη. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι στα ζητήματα της αλλαγής/παύσης εκπροσώπησης, καθώς και των εντολών απενεργοποίησης και επανε νεργοποίησης μετρητών φορτίου, οι σχετικές ρυθμί σεις του Εγχειριδίου χρήζουν βελτίωσης και συμπλή ρωσης, προκειμένου να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, οι αστοχίες και οι δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών και, ακολούθως, να αποφευ χθούν τα σημαντικά προβλήματα που οι αστοχίες αυ τές δημιουργούν στους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως προέκυψε,

2 22118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η δυσλειτουργία αυτή πηγάζει κυρίως από δομικές αδυναμίες του Εγχειριδίου ως προς το ζήτημα της αλ λαγής εκπροσώπησης Πελάτη, καθώς και την αντίληψη ότι η αλλαγή εκπροσώπησης, δεν μπορεί να πραγμα τοποιηθεί παρά μόνο με έκτακτη λήψη ένδειξης, ως χρονικό ορόσημο για την μετάβαση από τον παλαιό στο νέο Προμηθευτή. Επειδή, στο πλαίσιο επίλυσης των ως άνω προβλη μάτων, η ΡΑΕ κάλεσε τον Διαχειριστή Δικτύου Δια νομής να προτείνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου ώστε να αρθούν τυχόν αστοχίες και δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του, και να απο τελέσει ένα εύχρηστο και εργαλείο για την αποτελε σματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων του Εγχειριδίου και την προσθήκη νέων διατάξεων, οι οποίες απλουστεύουν σημαντικά τη διαδικασία των μεταβολών εκπροσώπη σης, την αποδεσμεύουν από την έκτακτη λήψη ένδει ξης και βελτιώνουν σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο στα θέματα εκπροσώπησης Πελατών Δικτύου. Επειδή, κατόπιν της εισήγησης του Διαχειριστή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και παρατηρή σεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας δια βούλευσης που ακολούθησε την υποβολή της σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή, προχώρησε στις σχετικές τροποποιήσεις του Εγχειριδίου, οι οποίες αναμορφώ νουν ουσιωδώς το υφιστάμενο πλαίσιο. Με την τρο ποποίηση αυτή, εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής εκπροσώπη σης Πελατών Δικτύου, σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, και δημιουργείται ένα εύχρηστο ρυθμιστι κό εργαλείο που εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των Πελατών αυτών και των Προμηθευτών τους και διαφά νεια στις συναλλαγές με το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επι τάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή προς όφελος του καταναλωτή, τη διάκριση της διαδικασίας απενεργοποίησης μετρητή λόγω χρέους από την παύ ση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου που συνδέεται με την καταγγελία σχετικής σύμβασης προμήθειας, κα θώς και τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχει ο Διαχειριστής προς τους προμηθευτές για την κα λύτερη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας των καταναλωτών. Επειδή, τα ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν αντικεί μενο τροποποίησης και συμπλήρωσης του Εγχειριδίου, είναι τα θέματα Έναρξης Δήλωσης Εκπροσώπησης και Παύσης Εκπροσώπησης καθώς και Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου. Ειδικότερα: α) Τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 του Εγχειρι δίου σχετικά με τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου την έναρξη ισχύος της, και τη Δήλωση Παύ σης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, καθώς και το Περιεχόμενο και την έναρξη ισχύος των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και των Δηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. β) Προστίθενται άρθρα 9 Α και 10 Α σχετικά με τις εντολές Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και τις Εντολές Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, ρυθ μίσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο εν ισχύ Εγ χειρίδιο και η έλλειψή τους δημιουργούσε αρρυθμίες στην εφαρμογή των εντολών αυτών. γ) Προστίθενται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης ενέργειας σε Προμηθευτές για τον σκοπό της έκδοσης πληρωμών κατά τη μετάπτωση Πελάτη στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. δ) Εναρμονίζεται το Εγχειρίδιο με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας. Επιπροσθέτως, επ ευκαιρία της συμπλήρωσης του Εγχειριδίου με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις κρί θηκε σκόπιμο να γίνουν και επιμέρους νομοτεχνικές βελτιώσεις του κειμένου, αλλά και αναγκαίες τροπο ποιήσεις προς εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και ιδίως το ν. 4001/2011. Επειδή, λόγω του πλήθους των σημείων που τρο ποποιούνται για νομοτεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ουσίας, είναι σκόπιμη η επανέκδοση πλήρους κειμένου του Εγχειριδίου. Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παράγραφος 5 του Κώδι κα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να προβεί στην έκδοση νέου τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου Κωδικοποιημένη έκδοση Ioύνιος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών Δικτύου 1. Οι μετρητές που μετρούν την έγχυση ενέργει ας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο ή την απορρόφηση ενέργειας από αυτό, εφεξής «Μετρητές του Δικτύου», διακρίνονται στις εξής Κατηγορίες Με τρητών Δικτύου: Α) Μετρητές Ορίων Δικτύου, οι οποίοι μετρούν την ποσότητα ενέργειας η οποία εγχύεται από το Σύστημα στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Οι μετρητές αυτοί ταυτί ζονται με τους «Καταχωρημένους Μετρητές Ορίων Δι κτύου» που ορίζονται κατά το Άρθρο 127 παράγραφος 1.(Δ) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ). Οι τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών αυτών καθο ρίζονται στον ΚΔΣ. Δεν υφίστανται Μετρητές Ορίων Δικτύου στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Β) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ, οι οποίοι με τρούν την εγχυόμενη στο Δίκτυο ενέργεια από μονά δες παραγωγής συνδεόμενες στο Δίκτυο ΜΤ ή στο Δίκτυο ΥΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. Οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ταυτίζονται με τους «Καταχωρημένους Μετρητές Πα ραγωγής ΜΤ» που ορίζονται κατά το Άρθρο 127 παρά γραφος 1.(Α) του ΚΔΣ. Γ) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, οι οποίοι με τρούν την εγχυόμενη στο Δίκτυο ενέργεια από μονά δες παραγωγής συνδεόμενες στο Δίκτυο ΧΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΜΤ ή Πε λάτες ΥΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. Ε) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. ΣΤ) Απλοί Μετρητές Φορτίου, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την κα ταγράφουν σωρευτικά και χωρίς τη δυνατότητα διά κρισης της απορρόφησης ενέργειας ανά ώρα ή άλλη χρονική ζώνη. Ζ) Μετρητές Φορτίου Ζώνης, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την κα ταγράφουν σωρευτικά ανά χρονική ζώνη του 24 ώρου, χωρίς όμως τη δυνατότητα διάκρισης της απορρόφη σης ενέργειας ανά ώρα. 2. Οι Μετρητές Φορτίου είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ, οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ, οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. Οι Μετρητές Φορτίου ΧΤ είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορ τίου ΧΤ, οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. Οι Μετρητές Παραγωγής είναι οι Ωρι αίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ και οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ. Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ και οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ. Οι Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου είναι οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. 3. Οι Μετρητές Φορτίου ΧΤ διακρίνονται σε υπο κατηγορίες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Α) Συμφωνημένη Μέγιστη Ισχύς της σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Πελάτη με το Δίκτυο, όπως κα θορίζεται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο, Β) Γεωγραφική περιοχή, Γ) Κατηγορία εγκαταστάσεων Πελατών ΧΤ με βάση το σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, Δ) Πρόσθετα κριτήρια κατά την κρίση του Διαχειρι στή του Δικτύου. 4. Οι ως άνω υποκατηγορίες καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του πρώτου ημερολογιακού έτους από το οποίο τίθενται σε ισχύ. Οι ως άνω υποκατηγορίες ισχύουν για διάστημα τριών (3) τουλάχιστον συνεχόμενων ημερολογιακών ετών. 5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί επι καιροποιημένο κατάλογο Τύπων Μετρητών Φορτίου του Δικτύου, στον οποίο αναφέρονται για κάθε Τύπο Μετρητή Φορτίου τα παρεχόμενα σε Προμηθευτές και Πελάτες στοιχεία μετρήσεων απορροφόμενης ενέρ γειας. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από τον Δια χειριστή του Δικτύου με βάση τόσο τις δυνατότητες μέτρησης, καταγραφής και παραμετροποίησης κάθε Τύπου Μετρητή Φορτίου, όσο και τις δυνατότητες των αντίστοιχων συστημάτων συλλογής και τήρησης αρ χείου μετρήσεων. Σύμφωνα με τις Κατηγορίες Μετρη τών Φορτίου του Δικτύου της παραγράφου (1), δύνανται να παρέχονται στοιχεία όπως, ενδεικτικά, καμπύλες ωριαίας ζήτησης ενεργού/άεργου ισχύος, σωρευτικά απορροφηθείσα ποσότητα ενεργού/άεργου, μέγιστες τιμές ζήτησης. Ο ανωτέρω κατάλογος περιλαμβάνει επίσης για κάθε Τύπο Μετρητή Φορτίου ΧΤ αντιστοίχι ση με τις υποκατηγορίες της παραγράφου (3) Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο 1. Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι λεπτομέ ρειες της διαδικασίας διαχείρισης των μετρήσεων των Πελατών που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο (εφεξής «Πελάτες του Δικτύου» ή «Πε λάτες») και της διαδικασίας περιοδικής εκκαθάρισης μεταξύ των κατόχων άδειας προμήθειας (εφεξής «Προ μηθευτές») για την κατανάλωση ενέργειας των Πελα τών τους που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο στη χαμηλή τάση (εφεξής «Πελάτες ΧΤ»). Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι λεπτομέρ ειες της δια δικασίας εκπροσώπησης ενός Πελάτη από Προμηθευ τές και της μεθοδολογίας καθορισμού των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές αναφορικά με το φορτίο Πελατών ΧΤ που εκπροσωπούν. Επίσης ρυθμίζονται λεπτομέρει ες σχετικές με θέματα εγκατάστασης Μετρητών του Δικτύου και με διαδικασίες καταλογισμού και είσπρα ξης χρεώσεων για μονοπωλιακές υπηρεσίες σχετιζό μενες με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των χρεώσεων υπέρ τρίτων. 2. Κάθε Προμηθευτής Πελατών του Δικτύου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο του Συστήμα τος Συναλλαγών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δια χείρισης του Συστήματος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι αρμοδι ότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, του Διαχειριστή του Συστήματος, των Προμηθευτών και των Πελατών του Δικτύου, αναφορικά με τα θέματα που καθορίζο νται στο παρόν Άρθρο. 4. Στο Τμήμα ΙΙ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Εγχειριδίου για το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μετρητών και μετρήσεων 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των με τρητών και των μετρήσεων, ο Διαχειριστής του Δικτύ ου: Α) Τηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων μετρητών και αντίστοιχων μετρήσεων, η οποία περιλαμβάνει: (1) Το Μητρώο των μετρητών κάθε Κατηγορίας Με τρητών Δικτύου, κατά το Άρθρο 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συλλέγει, να ελέγχει και να ενημε ρώνει τα στοιχεία των μετρητών κάθε Κατηγορίας στο αντίστοιχο Μητρώο. (2) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών. (3) Αρχεία μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων των Μετρητών του Δικτύου. (4) Αρχείο ελέγχων και δοκιμών των Μετρητών του Δικτύου. (5) Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του. Β) Εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγ χου των μετρήσεων, καθώς και διόρθωσης ή εκτίμησης αυτών αν είναι αναγκαίο, ώστε να προσδιορίσει τα Δε δομένα Μετρήσεων των Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. Γ) Μεριμνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Προμηθευτών στα δεδομένα των μετρητών και μετρήσεων που τους αφορούν.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ) Επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκπροσώ πησης Μετρητών Φορτίου και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ε) Υπολογίζει και παρέχει στον Διαχειριστή του Συ στήματος τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές ως Εκπροσώ πους Φορτίου, για το μέρος της καταμετρούμενης από τους Μετρητές αυτούς ενέργειας που αφορά στο συ νολικό φορτίο των Πελατών ΧΤ, βάσει της καθοριζόμε νης στο παρόν διαδικασίας. ΣΤ) Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή των μετρή σεων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, και μεριμνά για τη συλλογή των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. Ζ) Υπολογίζει και παρέχει στον Διαχειριστή του Συ στήματος τη συνολική καταλογιζόμ ενη σε κάθε Προ μηθευτή ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής, κατά το Άρθρο 21, βάσει των στοιχείων του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρη τών Φορτίου και Προμηθευτών και των Δεδομένων Με τρήσεων των Μετρητών αυτών. Η) Υπολογίζει ή εκτιμά και παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τη συνολική ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ανά Περίοδο Κατανομής από Μονάδες Πα ραγωγής που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση και παρέ χει σε αυτόν τα σχετικά Δεδομένα Μέτρησης χωριστά για κάθε μία από αυτές. Θ) Εφαρμόζει τη διαδικασία Περιοδικής Εκκαθάρι σης μεταξύ Προμηθευτών για τους Μετρητές Φορτίου ΧΤ που αυτοί εκπροσωπούν. Η εκκαθάριση αυτή δεν αφορά στις πιστώσεις ή χρεώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας. Ι) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις των Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούν για τη Χρήση του Συστήματος, τις χρεώσεις λόγω Υπηρε σιών Κοινής Ωφέλειας και τις Χρεώσεις Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και στον Διαχειριστή του Συστήματος τα ποσά που αντιστοι χούν σε κάθε Προμηθευτή για τις ως άνω χρεώσεις, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από αυτόν. ΙΑ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις για τη Χρήση του Δικτύου για τους Πελάτες Δικτύου που εκπροσωπούν και βεβαιώνει και εισπράτ τει από τους Προμηθευτές τις ως άνω χρεώσεις. ΙΒ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις για την εκτέλεση εργασιών στις παροχές Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούνται από αυτούς και ακολούθως βεβαιώνει και εισπράττει, τα αντίστοι χα ποσά από τους Προμηθευτές. ΙΓ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις πιστώσεις που αντιστοιχούν σε ποινικές ρήτρες και ανταλλάγματα, που αφορούν παροχές Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούνται από αυτούς, λόγω πα ράβασης Ορίων Ατομικών Εγγυήσεων, με αναφορά στην αντίστοιχη παράβαση που την προκάλεσε, και διενεργεί τις σχετικές πιστώσεις στους Προμηθευτές, προκειμένου να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στους Πελάτες τους. ΙΔ) Ενημερώνει τους Προμηθευτές του Δικτύου σχε τικά με τις διαδικασίες του παρόντος που τους αφο ρούν και τις υποχρεώσεις τους. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου συλλέγει τις μετρή σεις των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου με επιτόπια ανάγνωση. 3. Οι Πελάτες και οι Παραγωγοί του Δικτύου οφεί λουν: Α) Να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από παρεμβάσεις τρίτων ή ζη μία. Β) Να μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκο πτη πρόσβαση του Διαχειριστή του Δικτύου στον με τρητή και η εύκολη ανάγνωση των ενδείξεών του. Γ) Να αναφέρουν αμέσως στον Διαχειριστή του Δι κτύου κάθε ζημία σε Μετρητή Δικτύου ή σε μετρητική διάταξη των εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε. Δ) Να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εν δείξεις της μετρητικής διάταξης των εγκαταστάσεών τους και να ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τον Διαχει ριστή του Δικτύου, σε περίπτωση σημαντικών και εν δεχομένως αδικαιολόγητων αποκλίσεων σε σχέση με ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής τους ή με άλλες μετρήσεις της παραγόμενης από τις εγκαταστάσεις τους ενέργειας, και τους Προμηθευτές τους, σε περί πτωση διαφορών σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότη τες των μεγεθών που αναγράφονται στο λογαρ ιασμό τους. Ε) Να παρέχουν στον Διαχειριστή του Δικτύου στοι χεία για τους μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για τις μετρήσεις αυτών, σε περίπτωση που αυτό ζη τείται εκτάκτως. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι Προμηθευτές για τους μετρητές τους οποίους εκπροσωπούν. 4. Οι Προμηθευτές που εκπροσωπούν Πελάτες του Δικτύου οφείλουν να ενημερώνουν τους Πελάτες τους σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο και τους αφορούν. Αρθρο 4 Υποχρεώσεις σχετικά με την εγκατάσταση και λει τουργία Μετρητών Φορτίου και Μετρητών Παραγωγής 1. Η εγκατάσταση Μετρητών Φορτίου καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλι σμού διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Η σχετική δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης περι λαμβάνεται στις χρεώσεις για τη σύνδεση εγκαταστά σεων Πελατών στο Δίκτυο και βαρύνει τους αιτούντες σύνδεσης Πελάτες. Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η αντικατάσταση, όταν είναι αναγκαίο, των υφιστάμενων Μετρητών Φορτίου καθώς και του σχε τικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διενεργούνται με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Δι αχειριστή του Δικτύου. 2. Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης Ωριαί ων Μετρητών Παραγωγής καθώς και του σχετικού με τρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμ βάνεται στις χρεώσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων Παραγωγών στο Δίκτυο και βαρύνει τους Παραγωγούς που αιτούνται τη σύνδεση. Αναφορικά με τους Ωρι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίους Μετρητές Παραγωγής του Δικτύου και με την επιφύλαξη του Άρθρου 128, παράγραφος 4, του ΚΔΣ, σχετικά με στους Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΜΤ, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Η εγκατάσταση των ως άνω μετρητών, καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξο πλισμού, πραγματοποιείται με μέριμνα δαπάνες και ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου. Β) Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η αντι κατάσταση, όταν είναι αναγκαίο, των υφιστάμενων ως άνω μετρητών, καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου, δα πάνη του. 3. Οι διατάξεις των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ περιλαμβά νουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για τηλεμετάδοση των μετρήσεών τους, βάσει των πρωτοκόλλων και λοιπών προδιαγραφών του κεντρικού συστήματος συλλογής των μετρήσεων του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο Δι αχειριστής του Δικτύου οφείλει με δαπάνες του να διασφαλίζει την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπι κοινωνιακής σύνδεσης για τη συλλογή μετρήσεων από τους ως άνω μετρητές μέσω του κεντρικού συστήμα τος συλλογής μετρήσεων που λειτουργεί. 4. Κατ εξαίρεση των καθοριζομένων στην παράγρα φο (1), οι Προμηθευτές δύνανται να διενεργούν την προμήθεια Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και του σχε τικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή να αιτούνται προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης των Πελατών τους, την εγκατάστα σή τους σε παροχές Πελατών που εκπροσωπούν. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να δημοσιοποιεί ενημερωμένο κατάλογο των πιστοποιήσεων που απαι τούνται βάσει των σχετικών Οδηγιών και προτύπων για τον ως άνω εξοπλισμό, καθώς και κατάλογο των λοιπών λειτουργικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Οι Προμηθευτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός φέρει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και πληροί τις λειτουργικές προδιαγρα φές και απαιτήσεις που περιγράφονται στους ανω τέρω δημοσιοποιημένους καταλόγους. Για το σκοπό αυτό, προσκομίζουν στο Διαχειριστή του Δικτύου τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και στοιχεία. Ο Διαχειρι στής του Δικτύου οφείλει να προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έλεγχο προκειμένου να δια σφαλίζει ότι οι προς εγκατάσταση κατά τα ανωτέρω Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου και ο λοιπός εξοπλισμός φέρουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται βάσει των σχετικών Οδηγιών και προτύπων και πληρούν τις λοιπές λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ισχύουν. 5. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η εγκατάσταση των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξο πλισμού γίνεται με προγραμματισμό του Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος οφείλει να προβαίνει στις σχε τικές ενέργειες αμελλητί. Οι Προμηθευτές επιβαρύνο νται με τη δαπάνη προμήθειας του ως άνω εξοπλισμού και με δαπάνες εγκατάστασης, όταν αυτή διενεργεί ται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ή με δαπάνες επίβλεψης από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όταν δι ενεργούν οι ίδιοι την εγκατάσταση. Η δαπάνη εγκα τάστασης και η δαπάνη επίβλεψης προσδιορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες μοναδιαίες τιμές και παραμέτρους των χρεώσεων σύνδεσης καταναλωτών για εγκατάσταση ή επανατοποθέτηση μετρητή φορ τίου, αναλόγως της περίπτωσης, αφαιρουμένων των ποσών που εμπεριέχονται στις ως άνω χρεώσεις και αντιστοιχούν σε εξοπλισμό, υλικά και υπηρεσίες που κομίζει ο Προμηθευτής. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τις χρεώσεις που επιβάλλονται για την εγκατάσταση και για την επίβλεψη της εγκατάστασης του ως άνω εξοπλισμού. Η παραλαβή των μετρητών και του ως άνω εξοπλισμού από τον Διαχειριστή του Δικτύου διενεργείται με την εγκατάσταση και ενεργο ποίησή του στην παροχή του Πελάτη, οπότε η κυριό τητά του μεταβιβάζεται στον Κύριο του Δικτύου. Δεν υφίσταται χρέωση των Προμηθευτών ή των Πελατών για την παραλαβή. Μετά την παραλαβή, ο Διαχειριστής του Δικτύου έχει για τις ως άνω μετρητικές διατά ξεις τις ευθύνες και υποχρεώσεις που του ανατίθενται κατά το παρόν άρθρο για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου και τον σχετικό μετρητικό και τηλεπικοινω νιακό εξοπλισμό. Άρθρο 5 Δεσπόζων Προμηθευτής και Εναλλακτικοί Προμηθευτές 1. Ο κάτοχος άδειας προμήθειας που προμηθεύει άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ενέργειας που καταναλώνεται από Πελάτες ΧΤ καλείται εφεξής και αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος «Δεσπόζων Προμηθευτής». Οι λοιποί κάτοχοι άδειας προμήθειας που προ μηθεύουν Πελάτες ΧΤ καλούνται «Εναλλακτικοί Προμηθευτές». 2. Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών όλοι οι Προμη θευτές αντιμετωπίζονται ως Εναλλακτικοί Προμηθευτές, στις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν Εγχειρί διο. Η Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. Η ΡΑΕ λαμβάνει την απόφαση αυτή έτσι ώστε η Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών να αντι στοιχεί είτε στον χρόνο κατά τον οποίο παύει να υφί σταται Δεσπόζων Προμηθευτής, είτε στον χρόνο κατά τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου τεκμηριωμένα δύναται να τηρεί όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν ενιαία για όλους τους Προμηθευτές, συμπε ριλαμβανομένου και του Δεσπόζοντος. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος για τις μετρή σεις Περιόδων Καταμέτρησης που περιλαμβάνουν την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. 3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καταρτίζει και ενη μερώνει ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλλακτικών Προμηθευτών. Στο Μητρώο αυτό περιλαμβάνονται εγγραφές για τους Μη Ωριαίους Με τρητές Φορτίου Πελατών που προμηθεύονται ενέργεια από Εναλλακτικό Προμηθε υτή (εφεξής «Μη Ωριαίοι Με τρητές Φορτίου Εναλλακτικών Προμηθευτών»). 4. Στο Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλ λακτικών Προμηθευτών περιλαμβάνονται για έκαστο τέτοιο Μετρητή τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) στοιχεία του Μετρητή, Β) στοιχεία των Πελατών η κατανάλωση ενέργειας των οποίων μετράται ή μετρήθηκε κατά το παρελθόν από τον Μετρητή, Γ) η Υποκατηγορία Μετρητών στην οποία ανήκει ο Μετρητής, Δ) πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος ή τα οποία κρίνονται απαραί τητα από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Άρθρο 6 Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί πλήρες ηλεκτρο νικό αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε Μετρητή του Δικτύου τα ακόλουθα στοιχεία: Α) Τις μετρήσεις. Β) Τα Δεδομένα Μετρήσεων, με σήμανση στην πε ρίπτωση που αυτά καθορίστηκαν κατόπιν διόρθωσης ή εκτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16. Γ) Αρχείο των δεδομένων και των μεθόδων διόρθω σης ή εκτίμησης των μετρήσεων. 2. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον Διαχειριστή του Δικτύου για διάστημα πέντε (5) τουλά χιστον ετών από την καταχώρισή τους. 3. Οι Πελάτες, οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Δίκτυο έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τηρούνται κατά το Άρθρο αυτό, εφό σον έχουν έννομο συμφέρον. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν να καταρτίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος. Η σχετική διαδικασία γνωσ τοποιείται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες επί της ως άνω ανταλλαγής δεδομένων. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, οφείλει να παρέχει στους Προμηθευτές ιδίως τα εξής στοιχεία: α) πλήρη ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο. Τα στοιχεία αυτά παρέχο νται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παρα λαβή της σχετικής αίτησης Προμηθευτή συνοδευόμενη από σχετική εξουσιοδότηση Πελάτη. Η αίτηση αυτή δεν απαιτείται να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση Πελά τη αν αυτός εκπροσωπείται από τον Προμηθευτή ή επίκειται η ενεργοποίηση σχετικής Δήλωσης Εκπρο σώπησης, β) τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων και τα Δεδομένα Μέτρησης των μετρητών Πελατών τους, σε μηνιαία βάση για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ και αμέσως μετά τη συλλογή ή τον καθορισμό τους για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ και τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. 3. Τα παρεχόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία καθορίζονται ειδικότερα αναλόγως του Τύπου Μετρητή Φορτίου, βάσει του καταλόγου που δημοσι οποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου κατά το Άρθρο 1 παράγραφος (5). Τα παρεχόμενα ιστορικά στοιχεία καθορίζονται επιπλέο ν με βάση το διαθέσιμο βαθμό λεπτομέρειας των ιστορικών δεδομένων που ζητούνται κάθε φορά. 4. Περαιτέρω, τα δεδομένα υπό στοιχείο (β) της πα ραγράφου (2) παρέχονται σε κάθε Προμηθευτή υπό μορφή πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται για κάθε Πελάτη που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής τουλάχιστον τα ακόλουθα: Α) Τα αναγνωριστικά στοιχεία Πελάτη που καθορί ζονται στο Άρθρο 10, παράγραφος (1), στοιχεία (Α) και (Β). Β) Ο Τύπος Μετρητή Φορτίου σύμφωνα με το σχετι κό κατάλογο κατά το Άρθρο 1 παράγραφος (5) και η συμφωνημένη ισχύς του Πελάτη. Γ) Οι ημερομηνίες της τελευταίας και της αμέσως προηγούμενης καταμέτρησης και οι αντίστοιχες ενδεί ξεις σωρευτικά απορροφηθείσας ενέργειας και μέγι στης ζήτησης ισχύος που καταγράφονται αναλόγως του Τύπου Μετρητή Φορτίου. Για Μετρητές Φορτίου με Περίοδο Καταμέτρησης μικρότερη του ενός μήνα, τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ της τρέχουσας και της αμέσως προηγούμενης παρο χής στοιχείων. Δ) Οι ποσότητες απορροφηθείσας ενέργειας και μέ γιστης ζήτησης ισχύος του Πελάτη οι οποίες καταλο γίζονται στον Προμηθευτή. Για τους Μετρητές Φορ τίου Ζώνης, τα στοιχεία των περιπτώσεων (Γ) και (Δ) παρέχονται ανά χρονική ζώνη 24 ώρου. Ε) Η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης. Για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου παρέχονται σε ιδιαίτερο αρχείο δεδομένα ποσότητας ενέργειας που απορρόφησε συνολικά ο Πελάτης και του μέρους αυ τής που καταλογίζεται στον Προμηθευτή, ανά Περίοδο Κατανομής. 5. Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέ ρω παραγράφους, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να παρέχει στους Προμηθευτές, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή του παρόντος Εγχειριδίου. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του παρόντος. 7. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύ λαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει και το προσωπικό του Διαχειριστή του Δικτύου. 8. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου και τους Προμη θευτές, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στα τιστικά δεδομένα. 9. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών ή μη τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 10. Με απόφαση του Διαχειριστή του Δικτύου που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πλη ροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθά ρισης των Μετρήσεων, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.07 20:21:03 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 1383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 3 Φεβρουαρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3431 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα