ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 182/2013 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ τών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β 82/2006), και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25 η Απριλίου 2013, και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 51, 52, 138 και Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγο ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 3. Tην υπ αριθμ. 56/2012 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας», ΦΕΚ Β 104/ Tην υπ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», Φ.Ε.Κ. Β 103/ και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος Τις διατάξεις του «Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» που εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 8311/ (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως ισχύει, και ιδί ως τις διατάξεις του άρθρου 157 παράγραφος (5), του άρθρου 320 παράγραφος (6) και του άρθρου 327 του κώδικα αυτού. 6. Τις διατάξεις του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύ ου» που θεσπίστηκε με την από Απόφαση της ΡΑΕ (Ο 12582, ΦΕΚ Β 82/ ), όπως ακολούθως τροποποιήθηκε και ισχύει (τροποποιήθηκε με τις Απο φάσεις ΡΑΕ 279/2012 ΦΕΚ Β 1297/ , 53/2012 ΦΕΚ Β 90/ , 1285/2011 ΦΕΚ Β 2547/ , 874/2011 ΦΕΚ Β 1903/ , 4308/2009 ΦΕΚ Β 2612/ και 132/2007 ΦΕΚ Β 1188/ ). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες», ΦΕΚ Β 832/ Τις υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι / , Ι / και Ι / επιστολές του Διαχει ριστή Δικτύου Διανομής, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με τις οποίες εισηγείται την τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρήσε ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. 9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ, για την τροποποί ηση του Εγχειριδίου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογι σμό. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 157 παρ. (5) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εκδόθηκε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών (εφεξής το «Εγχειρίδιο»), το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις ως άνω υπό στοιχείο 5 Αποφάσεις της ΡΑΕ. Το Εγχειρίδιο αυτό εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. Κατόπιν δε του Διαχωρισμού του ως άνω Κώδικα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του άνω Εγχει ριδίου είναι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Επειδή, όπως αναδείχθηκε από τη μέχρι σήμερα ακο λουθούμενη από το Διαχειριστή του Δικτύου πρακτική, κατά την εφαρμογή του Εγχειριδίου, δημιουργήθηκαν δυσλειτουργίες και αστοχίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την αλλαγή εκπροσώπησης Πελάτη. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι στα ζητήματα της αλλαγής/παύσης εκπροσώπησης, καθώς και των εντολών απενεργοποίησης και επανε νεργοποίησης μετρητών φορτίου, οι σχετικές ρυθμί σεις του Εγχειριδίου χρήζουν βελτίωσης και συμπλή ρωσης, προκειμένου να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, οι αστοχίες και οι δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών και, ακολούθως, να αποφευ χθούν τα σημαντικά προβλήματα που οι αστοχίες αυ τές δημιουργούν στους προμηθευτές αλλά και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως προέκυψε,

2 22118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η δυσλειτουργία αυτή πηγάζει κυρίως από δομικές αδυναμίες του Εγχειριδίου ως προς το ζήτημα της αλ λαγής εκπροσώπησης Πελάτη, καθώς και την αντίληψη ότι η αλλαγή εκπροσώπησης, δεν μπορεί να πραγμα τοποιηθεί παρά μόνο με έκτακτη λήψη ένδειξης, ως χρονικό ορόσημο για την μετάβαση από τον παλαιό στο νέο Προμηθευτή. Επειδή, στο πλαίσιο επίλυσης των ως άνω προβλη μάτων, η ΡΑΕ κάλεσε τον Διαχειριστή Δικτύου Δια νομής να προτείνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις του Εγχειριδίου ώστε να αρθούν τυχόν αστοχίες και δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του, και να απο τελέσει ένα εύχρηστο και εργαλείο για την αποτελε σματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπέβαλε εισήγηση για την τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων του Εγχειριδίου και την προσθήκη νέων διατάξεων, οι οποίες απλουστεύουν σημαντικά τη διαδικασία των μεταβολών εκπροσώπη σης, την αποδεσμεύουν από την έκτακτη λήψη ένδει ξης και βελτιώνουν σημαντικά το θεσμικό πλαίσιο στα θέματα εκπροσώπησης Πελατών Δικτύου. Επειδή, κατόπιν της εισήγησης του Διαχειριστή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και παρατηρή σεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας δια βούλευσης που ακολούθησε την υποβολή της σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή, προχώρησε στις σχετικές τροποποιήσεις του Εγχειριδίου, οι οποίες αναμορφώ νουν ουσιωδώς το υφιστάμενο πλαίσιο. Με την τρο ποποίηση αυτή, εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής εκπροσώπη σης Πελατών Δικτύου, σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, και δημιουργείται ένα εύχρηστο ρυθμιστι κό εργαλείο που εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των Πελατών αυτών και των Προμηθευτών τους και διαφά νεια στις συναλλαγές με το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής. Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην επι τάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή προς όφελος του καταναλωτή, τη διάκριση της διαδικασίας απενεργοποίησης μετρητή λόγω χρέους από την παύ ση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου που συνδέεται με την καταγγελία σχετικής σύμβασης προμήθειας, κα θώς και τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχει ο Διαχειριστής προς τους προμηθευτές για την κα λύτερη λειτουργία της αγοράς και την αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας των καταναλωτών. Επειδή, τα ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν αντικεί μενο τροποποίησης και συμπλήρωσης του Εγχειριδίου, είναι τα θέματα Έναρξης Δήλωσης Εκπροσώπησης και Παύσης Εκπροσώπησης καθώς και Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου. Ειδικότερα: α) Τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 του Εγχειρι δίου σχετικά με τη Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου την έναρξη ισχύος της, και τη Δήλωση Παύ σης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, καθώς και το Περιεχόμενο και την έναρξη ισχύος των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και των Δηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. β) Προστίθενται άρθρα 9 Α και 10 Α σχετικά με τις εντολές Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και τις Εντολές Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, ρυθ μίσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο εν ισχύ Εγ χειρίδιο και η έλλειψή τους δημιουργούσε αρρυθμίες στην εφαρμογή των εντολών αυτών. γ) Προστίθενται ρυθμίσεις για τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης ενέργειας σε Προμηθευτές για τον σκοπό της έκδοσης πληρωμών κατά τη μετάπτωση Πελάτη στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. δ) Εναρμονίζεται το Εγχειρίδιο με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης Προμήθειας. Επιπροσθέτως, επ ευκαιρία της συμπλήρωσης του Εγχειριδίου με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις κρί θηκε σκόπιμο να γίνουν και επιμέρους νομοτεχνικές βελτιώσεις του κειμένου, αλλά και αναγκαίες τροπο ποιήσεις προς εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και ιδίως το ν. 4001/2011. Επειδή, λόγω του πλήθους των σημείων που τρο ποποιούνται για νομοτεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ουσίας, είναι σκόπιμη η επανέκδοση πλήρους κειμένου του Εγχειριδίου. Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 παράγραφος 5 του Κώδι κα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να προβεί στην έκδοση νέου τροποποιημένου και κωδικοποιημένου Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου Κωδικοποιημένη έκδοση Ioύνιος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών Δικτύου 1. Οι μετρητές που μετρούν την έγχυση ενέργει ας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο ή την απορρόφηση ενέργειας από αυτό, εφεξής «Μετρητές του Δικτύου», διακρίνονται στις εξής Κατηγορίες Με τρητών Δικτύου: Α) Μετρητές Ορίων Δικτύου, οι οποίοι μετρούν την ποσότητα ενέργειας η οποία εγχύεται από το Σύστημα στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Οι μετρητές αυτοί ταυτί ζονται με τους «Καταχωρημένους Μετρητές Ορίων Δι κτύου» που ορίζονται κατά το Άρθρο 127 παράγραφος 1.(Δ) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ). Οι τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών αυτών καθο ρίζονται στον ΚΔΣ. Δεν υφίστανται Μετρητές Ορίων Δικτύου στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Β) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ, οι οποίοι με τρούν την εγχυόμενη στο Δίκτυο ενέργεια από μονά δες παραγωγής συνδεόμενες στο Δίκτυο ΜΤ ή στο Δίκτυο ΥΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. Οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ταυτίζονται με τους «Καταχωρημένους Μετρητές Πα ραγωγής ΜΤ» που ορίζονται κατά το Άρθρο 127 παρά γραφος 1.(Α) του ΚΔΣ. Γ) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, οι οποίοι με τρούν την εγχυόμενη στο Δίκτυο ενέργεια από μονά δες παραγωγής συνδεόμενες στο Δίκτυο ΧΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΜΤ ή Πε λάτες ΥΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. Ε) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. ΣΤ) Απλοί Μετρητές Φορτίου, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την κα ταγράφουν σωρευτικά και χωρίς τη δυνατότητα διά κρισης της απορρόφησης ενέργειας ανά ώρα ή άλλη χρονική ζώνη. Ζ) Μετρητές Φορτίου Ζώνης, οι οποίοι μετρούν την απορροφόμενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την κα ταγράφουν σωρευτικά ανά χρονική ζώνη του 24 ώρου, χωρίς όμως τη δυνατότητα διάκρισης της απορρόφη σης ενέργειας ανά ώρα. 2. Οι Μετρητές Φορτίου είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ, οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ, οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. Οι Μετρητές Φορτίου ΧΤ είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορ τίου ΧΤ, οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. Οι Μετρητές Παραγωγής είναι οι Ωρι αίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ και οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ. Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου είναι οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ και οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ. Οι Μη Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου είναι οι Απλοί Μετρητές Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης. 3. Οι Μετρητές Φορτίου ΧΤ διακρίνονται σε υπο κατηγορίες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Α) Συμφωνημένη Μέγιστη Ισχύς της σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Πελάτη με το Δίκτυο, όπως κα θορίζεται στη σχετική Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο, Β) Γεωγραφική περιοχή, Γ) Κατηγορία εγκαταστάσεων Πελατών ΧΤ με βάση το σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, Δ) Πρόσθετα κριτήρια κατά την κρίση του Διαχειρι στή του Δικτύου. 4. Οι ως άνω υποκατηγορίες καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του πρώτου ημερολογιακού έτους από το οποίο τίθενται σε ισχύ. Οι ως άνω υποκατηγορίες ισχύουν για διάστημα τριών (3) τουλάχιστον συνεχόμενων ημερολογιακών ετών. 5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί επι καιροποιημένο κατάλογο Τύπων Μετρητών Φορτίου του Δικτύου, στον οποίο αναφέρονται για κάθε Τύπο Μετρητή Φορτίου τα παρεχόμενα σε Προμηθευτές και Πελάτες στοιχεία μετρήσεων απορροφόμενης ενέρ γειας. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από τον Δια χειριστή του Δικτύου με βάση τόσο τις δυνατότητες μέτρησης, καταγραφής και παραμετροποίησης κάθε Τύπου Μετρητή Φορτίου, όσο και τις δυνατότητες των αντίστοιχων συστημάτων συλλογής και τήρησης αρ χείου μετρήσεων. Σύμφωνα με τις Κατηγορίες Μετρη τών Φορτίου του Δικτύου της παραγράφου (1), δύνανται να παρέχονται στοιχεία όπως, ενδεικτικά, καμπύλες ωριαίας ζήτησης ενεργού/άεργου ισχύος, σωρευτικά απορροφηθείσα ποσότητα ενεργού/άεργου, μέγιστες τιμές ζήτησης. Ο ανωτέρω κατάλογος περιλαμβάνει επίσης για κάθε Τύπο Μετρητή Φορτίου ΧΤ αντιστοίχι ση με τις υποκατηγορίες της παραγράφου (3) Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο 1. Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι λεπτομέ ρειες της διαδικασίας διαχείρισης των μετρήσεων των Πελατών που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο (εφεξής «Πελάτες του Δικτύου» ή «Πε λάτες») και της διαδικασίας περιοδικής εκκαθάρισης μεταξύ των κατόχων άδειας προμήθειας (εφεξής «Προ μηθευτές») για την κατανάλωση ενέργειας των Πελα τών τους που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο στη χαμηλή τάση (εφεξής «Πελάτες ΧΤ»). Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι λεπτομέρ ειες της δια δικασίας εκπροσώπησης ενός Πελάτη από Προμηθευ τές και της μεθοδολογίας καθορισμού των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές αναφορικά με το φορτίο Πελατών ΧΤ που εκπροσωπούν. Επίσης ρυθμίζονται λεπτομέρει ες σχετικές με θέματα εγκατάστασης Μετρητών του Δικτύου και με διαδικασίες καταλογισμού και είσπρα ξης χρεώσεων για μονοπωλιακές υπηρεσίες σχετιζό μενες με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των χρεώσεων υπέρ τρίτων. 2. Κάθε Προμηθευτής Πελατών του Δικτύου δρα ως Εκπρόσωπος Φορτίου στο πλαίσιο του Συστήμα τος Συναλλαγών κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δια χείρισης του Συστήματος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Με το παρόν Εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι αρμοδι ότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, του Διαχειριστή του Συστήματος, των Προμηθευτών και των Πελατών του Δικτύου, αναφορικά με τα θέματα που καθορίζο νται στο παρόν Άρθρο. 4. Στο Τμήμα ΙΙ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Εγχειριδίου για το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μετρητών και μετρήσεων 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των με τρητών και των μετρήσεων, ο Διαχειριστής του Δικτύ ου: Α) Τηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων μετρητών και αντίστοιχων μετρήσεων, η οποία περιλαμβάνει: (1) Το Μητρώο των μετρητών κάθε Κατηγορίας Με τρητών Δικτύου, κατά το Άρθρο 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συλλέγει, να ελέγχει και να ενημε ρώνει τα στοιχεία των μετρητών κάθε Κατηγορίας στο αντίστοιχο Μητρώο. (2) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών. (3) Αρχεία μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων των Μετρητών του Δικτύου. (4) Αρχείο ελέγχων και δοκιμών των Μετρητών του Δικτύου. (5) Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του. Β) Εφαρμόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγ χου των μετρήσεων, καθώς και διόρθωσης ή εκτίμησης αυτών αν είναι αναγκαίο, ώστε να προσδιορίσει τα Δε δομένα Μετρήσεων των Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. Γ) Μεριμνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Προμηθευτών στα δεδομένα των μετρητών και μετρήσεων που τους αφορούν.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ) Επιβλέπει την τήρηση της διαδικασίας εκπροσώ πησης Μετρητών Φορτίου και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ε) Υπολογίζει και παρέχει στον Διαχειριστή του Συ στήματος τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές ως Εκπροσώ πους Φορτίου, για το μέρος της καταμετρούμενης από τους Μετρητές αυτούς ενέργειας που αφορά στο συ νολικό φορτίο των Πελατών ΧΤ, βάσει της καθοριζόμε νης στο παρόν διαδικασίας. ΣΤ) Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή των μετρή σεων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, και μεριμνά για τη συλλογή των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ. Ζ) Υπολογίζει και παρέχει στον Διαχειριστή του Συ στήματος τη συνολική καταλογιζόμ ενη σε κάθε Προ μηθευτή ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής, κατά το Άρθρο 21, βάσει των στοιχείων του Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρη τών Φορτίου και Προμηθευτών και των Δεδομένων Με τρήσεων των Μετρητών αυτών. Η) Υπολογίζει ή εκτιμά και παρέχει στον Διαχειριστή του Συστήματος τη συνολική ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ανά Περίοδο Κατανομής από Μονάδες Πα ραγωγής που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση και παρέ χει σε αυτόν τα σχετικά Δεδομένα Μέτρησης χωριστά για κάθε μία από αυτές. Θ) Εφαρμόζει τη διαδικασία Περιοδικής Εκκαθάρι σης μεταξύ Προμηθευτών για τους Μετρητές Φορτίου ΧΤ που αυτοί εκπροσωπούν. Η εκκαθάριση αυτή δεν αφορά στις πιστώσεις ή χρεώσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας. Ι) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις των Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούν για τη Χρήση του Συστήματος, τις χρεώσεις λόγω Υπηρε σιών Κοινής Ωφέλειας και τις Χρεώσεις Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και στον Διαχειριστή του Συστήματος τα ποσά που αντιστοι χούν σε κάθε Προμηθευτή για τις ως άνω χρεώσεις, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από αυτόν. ΙΑ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις για τη Χρήση του Δικτύου για τους Πελάτες Δικτύου που εκπροσωπούν και βεβαιώνει και εισπράτ τει από τους Προμηθευτές τις ως άνω χρεώσεις. ΙΒ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις χρεώσεις για την εκτέλεση εργασιών στις παροχές Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούνται από αυτούς και ακολούθως βεβαιώνει και εισπράττει, τα αντίστοι χα ποσά από τους Προμηθευτές. ΙΓ) Υπολογίζει και κοινοποιεί στους Προμηθευτές τις πιστώσεις που αντιστοιχούν σε ποινικές ρήτρες και ανταλλάγματα, που αφορούν παροχές Πελατών Δικτύου που εκπροσωπούνται από αυτούς, λόγω πα ράβασης Ορίων Ατομικών Εγγυήσεων, με αναφορά στην αντίστοιχη παράβαση που την προκάλεσε, και διενεργεί τις σχετικές πιστώσεις στους Προμηθευτές, προκειμένου να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στους Πελάτες τους. ΙΔ) Ενημερώνει τους Προμηθευτές του Δικτύου σχε τικά με τις διαδικασίες του παρόντος που τους αφο ρούν και τις υποχρεώσεις τους. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου συλλέγει τις μετρή σεις των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου με επιτόπια ανάγνωση. 3. Οι Πελάτες και οι Παραγωγοί του Δικτύου οφεί λουν: Α) Να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεών τους, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών από παρεμβάσεις τρίτων ή ζη μία. Β) Να μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκο πτη πρόσβαση του Διαχειριστή του Δικτύου στον με τρητή και η εύκολη ανάγνωση των ενδείξεών του. Γ) Να αναφέρουν αμέσως στον Διαχειριστή του Δι κτύου κάθε ζημία σε Μετρητή Δικτύου ή σε μετρητική διάταξη των εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε. Δ) Να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εν δείξεις της μετρητικής διάταξης των εγκαταστάσεών τους και να ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τον Διαχει ριστή του Δικτύου, σε περίπτωση σημαντικών και εν δεχομένως αδικαιολόγητων αποκλίσεων σε σχέση με ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής τους ή με άλλες μετρήσεις της παραγόμενης από τις εγκαταστάσεις τους ενέργειας, και τους Προμηθευτές τους, σε περί πτωση διαφορών σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότη τες των μεγεθών που αναγράφονται στο λογαρ ιασμό τους. Ε) Να παρέχουν στον Διαχειριστή του Δικτύου στοι χεία για τους μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για τις μετρήσεις αυτών, σε περίπτωση που αυτό ζη τείται εκτάκτως. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι Προμηθευτές για τους μετρητές τους οποίους εκπροσωπούν. 4. Οι Προμηθευτές που εκπροσωπούν Πελάτες του Δικτύου οφείλουν να ενημερώνουν τους Πελάτες τους σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο και τους αφορούν. Αρθρο 4 Υποχρεώσεις σχετικά με την εγκατάσταση και λει τουργία Μετρητών Φορτίου και Μετρητών Παραγωγής 1. Η εγκατάσταση Μετρητών Φορτίου καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλι σμού διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Η σχετική δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης περι λαμβάνεται στις χρεώσεις για τη σύνδεση εγκαταστά σεων Πελατών στο Δίκτυο και βαρύνει τους αιτούντες σύνδεσης Πελάτες. Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η αντικατάσταση, όταν είναι αναγκαίο, των υφιστάμενων Μετρητών Φορτίου καθώς και του σχε τικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διενεργούνται με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Δι αχειριστή του Δικτύου. 2. Η δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης Ωριαί ων Μετρητών Παραγωγής καθώς και του σχετικού με τρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού περιλαμ βάνεται στις χρεώσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων Παραγωγών στο Δίκτυο και βαρύνει τους Παραγωγούς που αιτούνται τη σύνδεση. Αναφορικά με τους Ωρι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίους Μετρητές Παραγωγής του Δικτύου και με την επιφύλαξη του Άρθρου 128, παράγραφος 4, του ΚΔΣ, σχετικά με στους Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΜΤ, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Η εγκατάσταση των ως άνω μετρητών, καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξο πλισμού, πραγματοποιείται με μέριμνα δαπάνες και ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου. Β) Η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η αντι κατάσταση, όταν είναι αναγκαίο, των υφιστάμενων ως άνω μετρητών, καθώς και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πραγματοποιούνται με μέριμνα και ευθύνη του Διαχειριστή του Δικτύου, δα πάνη του. 3. Οι διατάξεις των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ περιλαμβά νουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για τηλεμετάδοση των μετρήσεών τους, βάσει των πρωτοκόλλων και λοιπών προδιαγραφών του κεντρικού συστήματος συλλογής των μετρήσεων του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο Δι αχειριστής του Δικτύου οφείλει με δαπάνες του να διασφαλίζει την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπι κοινωνιακής σύνδεσης για τη συλλογή μετρήσεων από τους ως άνω μετρητές μέσω του κεντρικού συστήμα τος συλλογής μετρήσεων που λειτουργεί. 4. Κατ εξαίρεση των καθοριζομένων στην παράγρα φο (1), οι Προμηθευτές δύνανται να διενεργούν την προμήθεια Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και του σχε τικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή να αιτούνται προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης των Πελατών τους, την εγκατάστα σή τους σε παροχές Πελατών που εκπροσωπούν. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να δημοσιοποιεί ενημερωμένο κατάλογο των πιστοποιήσεων που απαι τούνται βάσει των σχετικών Οδηγιών και προτύπων για τον ως άνω εξοπλισμό, καθώς και κατάλογο των λοιπών λειτουργικών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Οι Προμηθευτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός φέρει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και πληροί τις λειτουργικές προδιαγρα φές και απαιτήσεις που περιγράφονται στους ανω τέρω δημοσιοποιημένους καταλόγους. Για το σκοπό αυτό, προσκομίζουν στο Διαχειριστή του Δικτύου τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και στοιχεία. Ο Διαχειρι στής του Δικτύου οφείλει να προβαίνει άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια και έλεγχο προκειμένου να δια σφαλίζει ότι οι προς εγκατάσταση κατά τα ανωτέρω Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου και ο λοιπός εξοπλισμός φέρουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται βάσει των σχετικών Οδηγιών και προτύπων και πληρούν τις λοιπές λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που ισχύουν. 5. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η εγκατάσταση των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και του σχετικού μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξο πλισμού γίνεται με προγραμματισμό του Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος οφείλει να προβαίνει στις σχε τικές ενέργειες αμελλητί. Οι Προμηθευτές επιβαρύνο νται με τη δαπάνη προμήθειας του ως άνω εξοπλισμού και με δαπάνες εγκατάστασης, όταν αυτή διενεργεί ται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ή με δαπάνες επίβλεψης από τον Διαχειριστή του Δικτύου, όταν δι ενεργούν οι ίδιοι την εγκατάσταση. Η δαπάνη εγκα τάστασης και η δαπάνη επίβλεψης προσδιορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες μοναδιαίες τιμές και παραμέτρους των χρεώσεων σύνδεσης καταναλωτών για εγκατάσταση ή επανατοποθέτηση μετρητή φορ τίου, αναλόγως της περίπτωσης, αφαιρουμένων των ποσών που εμπεριέχονται στις ως άνω χρεώσεις και αντιστοιχούν σε εξοπλισμό, υλικά και υπηρεσίες που κομίζει ο Προμηθευτής. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τις χρεώσεις που επιβάλλονται για την εγκατάσταση και για την επίβλεψη της εγκατάστασης του ως άνω εξοπλισμού. Η παραλαβή των μετρητών και του ως άνω εξοπλισμού από τον Διαχειριστή του Δικτύου διενεργείται με την εγκατάσταση και ενεργο ποίησή του στην παροχή του Πελάτη, οπότε η κυριό τητά του μεταβιβάζεται στον Κύριο του Δικτύου. Δεν υφίσταται χρέωση των Προμηθευτών ή των Πελατών για την παραλαβή. Μετά την παραλαβή, ο Διαχειριστής του Δικτύου έχει για τις ως άνω μετρητικές διατά ξεις τις ευθύνες και υποχρεώσεις που του ανατίθενται κατά το παρόν άρθρο για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου και τον σχετικό μετρητικό και τηλεπικοινω νιακό εξοπλισμό. Άρθρο 5 Δεσπόζων Προμηθευτής και Εναλλακτικοί Προμηθευτές 1. Ο κάτοχος άδειας προμήθειας που προμηθεύει άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ενέργειας που καταναλώνεται από Πελάτες ΧΤ καλείται εφεξής και αποκλειστικά για τις ανάγκες του παρόντος «Δεσπόζων Προμηθευτής». Οι λοιποί κάτοχοι άδειας προμήθειας που προ μηθεύουν Πελάτες ΧΤ καλούνται «Εναλλακτικοί Προμηθευτές». 2. Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών όλοι οι Προμη θευτές αντιμετωπίζονται ως Εναλλακτικοί Προμηθευτές, στις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν Εγχειρί διο. Η Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. Η ΡΑΕ λαμβάνει την απόφαση αυτή έτσι ώστε η Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών να αντι στοιχεί είτε στον χρόνο κατά τον οποίο παύει να υφί σταται Δεσπόζων Προμηθευτής, είτε στον χρόνο κατά τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου τεκμηριωμένα δύναται να τηρεί όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν ενιαία για όλους τους Προμηθευτές, συμπε ριλαμβανομένου και του Δεσπόζοντος. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος για τις μετρή σεις Περιόδων Καταμέτρησης που περιλαμβάνουν την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου. 3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καταρτίζει και ενη μερώνει ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλλακτικών Προμηθευτών. Στο Μητρώο αυτό περιλαμβάνονται εγγραφές για τους Μη Ωριαίους Με τρητές Φορτίου Πελατών που προμηθεύονται ενέργεια από Εναλλακτικό Προμηθε υτή (εφεξής «Μη Ωριαίοι Με τρητές Φορτίου Εναλλακτικών Προμηθευτών»). 4. Στο Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλ λακτικών Προμηθευτών περιλαμβάνονται για έκαστο τέτοιο Μετρητή τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) στοιχεία του Μετρητή, Β) στοιχεία των Πελατών η κατανάλωση ενέργειας των οποίων μετράται ή μετρήθηκε κατά το παρελθόν από τον Μετρητή, Γ) η Υποκατηγορία Μετρητών στην οποία ανήκει ο Μετρητής, Δ) πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος ή τα οποία κρίνονται απαραί τητα από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Άρθρο 6 Αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί πλήρες ηλεκτρο νικό αρχείο μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε Μετρητή του Δικτύου τα ακόλουθα στοιχεία: Α) Τις μετρήσεις. Β) Τα Δεδομένα Μετρήσεων, με σήμανση στην πε ρίπτωση που αυτά καθορίστηκαν κατόπιν διόρθωσης ή εκτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16. Γ) Αρχείο των δεδομένων και των μεθόδων διόρθω σης ή εκτίμησης των μετρήσεων. 2. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον Διαχειριστή του Δικτύου για διάστημα πέντε (5) τουλά χιστον ετών από την καταχώρισή τους. 3. Οι Πελάτες, οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές που χρησιμοποιούν το Δίκτυο έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τηρούνται κατά το Άρθρο αυτό, εφό σον έχουν έννομο συμφέρον. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλουν να καταρτίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος. Η σχετική διαδικασία γνωσ τοποιείται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες επί της ως άνω ανταλλαγής δεδομένων. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, οφείλει να παρέχει στους Προμηθευτές ιδίως τα εξής στοιχεία: α) πλήρη ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο. Τα στοιχεία αυτά παρέχο νται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παρα λαβή της σχετικής αίτησης Προμηθευτή συνοδευόμενη από σχετική εξουσιοδότηση Πελάτη. Η αίτηση αυτή δεν απαιτείται να συνοδεύεται από εξουσιοδότηση Πελά τη αν αυτός εκπροσωπείται από τον Προμηθευτή ή επίκειται η ενεργοποίηση σχετικής Δήλωσης Εκπρο σώπησης, β) τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων και τα Δεδομένα Μέτρησης των μετρητών Πελατών τους, σε μηνιαία βάση για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ και αμέσως μετά τη συλλογή ή τον καθορισμό τους για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ και τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. 3. Τα παρεχόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία καθορίζονται ειδικότερα αναλόγως του Τύπου Μετρητή Φορτίου, βάσει του καταλόγου που δημοσι οποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου κατά το Άρθρο 1 παράγραφος (5). Τα παρεχόμενα ιστορικά στοιχεία καθορίζονται επιπλέο ν με βάση το διαθέσιμο βαθμό λεπτομέρειας των ιστορικών δεδομένων που ζητούνται κάθε φορά. 4. Περαιτέρω, τα δεδομένα υπό στοιχείο (β) της πα ραγράφου (2) παρέχονται σε κάθε Προμηθευτή υπό μορφή πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται για κάθε Πελάτη που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής τουλάχιστον τα ακόλουθα: Α) Τα αναγνωριστικά στοιχεία Πελάτη που καθορί ζονται στο Άρθρο 10, παράγραφος (1), στοιχεία (Α) και (Β). Β) Ο Τύπος Μετρητή Φορτίου σύμφωνα με το σχετι κό κατάλογο κατά το Άρθρο 1 παράγραφος (5) και η συμφωνημένη ισχύς του Πελάτη. Γ) Οι ημερομηνίες της τελευταίας και της αμέσως προηγούμενης καταμέτρησης και οι αντίστοιχες ενδεί ξεις σωρευτικά απορροφηθείσας ενέργειας και μέγι στης ζήτησης ισχύος που καταγράφονται αναλόγως του Τύπου Μετρητή Φορτίου. Για Μετρητές Φορτίου με Περίοδο Καταμέτρησης μικρότερη του ενός μήνα, τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ της τρέχουσας και της αμέσως προηγούμενης παρο χής στοιχείων. Δ) Οι ποσότητες απορροφηθείσας ενέργειας και μέ γιστης ζήτησης ισχύος του Πελάτη οι οποίες καταλο γίζονται στον Προμηθευτή. Για τους Μετρητές Φορ τίου Ζώνης, τα στοιχεία των περιπτώσεων (Γ) και (Δ) παρέχονται ανά χρονική ζώνη 24 ώρου. Ε) Η ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης. Για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου παρέχονται σε ιδιαίτερο αρχείο δεδομένα ποσότητας ενέργειας που απορρόφησε συνολικά ο Πελάτης και του μέρους αυ τής που καταλογίζεται στον Προμηθευτή, ανά Περίοδο Κατανομής. 5. Πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέ ρω παραγράφους, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να παρέχει στους Προμηθευτές, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή του παρόντος Εγχειριδίου. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δημοσιοποιεί τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του παρόντος. 7. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύ λαξη τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές. Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έχει και το προσωπικό του Διαχειριστή του Δικτύου. 8. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου και τους Προμη θευτές, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στα τιστικά δεδομένα. 9. Ο χαρακτηρισμός από τον Διαχειριστή του Δικτύου κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών ή μη τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 10. Με απόφαση του Διαχειριστή του Δικτύου που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πλη ροφόρησης τρίτων και δημοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθά ρισης των Μετρήσεων, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό την τήρηση τόσο της αρχής της διαφάνειας και της ασφαλούς πληροφόρησης του κοινού όσο και της αρχής της εχεμύθειας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Άρθρο 8 Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καταρτίζει και ενημε ρώνει ειδικό πίνακα (εφεξής «Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών») στον οποίο κα ταχωρούνται για κάθε Μετρητή Φορτίου οι εκπρόσωποι αυτού και ο τρόπος εκπροσώπησης του Μετρητή από κάθε Προμηθευτή. Ο Διαχειριστής του Δικτύου μεριμνά ώστε ο Πίνακας Αντιστοίχισης να είναι ενημερωμένος και πλήρης κατά το Άρθρο 9 και το Άρθρο 10 σε κα θημερινή βάση σύμφωνα με τις έγκυρες Δηλώσεις Εκ προσώπησης. 2. Σε περίπτωση ενημέρωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος σχετικά με την καταγγελία Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμηθευτή και την διαγραφή του Προμηθευτή αυτού από το Μητρώο Συμ μετεχόντων, οι Διαχειριστές των Δικτύων αναστέλλουν κάθε διαδικασία έναρξης εκπροσώπησης Πελατών από αυτόν και ανακαλούν κάθε εξουσιοδότηση του διαγρα φέντος Προμηθευτή σχετικά με πρόσβαση στα μηχα νογραφικά τους συστήματα. Η ημερομηνία που ορίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος στην ως άνω ενημέ ρωσή του, ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος τυχόν εκκρεμών Δηλώσεων Εκπροσώπησης με τις οποίες ο Προμηθευτής που έχει διαγραφεί, επρόκειτο να απε μπλακεί από την εκπροσώπηση Πελατών, και ως χρόνος έναρξης εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή Τελευταί ου Καταφυγίου λοιπών Πελατών του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση, περιλαμβανομένων των Πελατών του για τους οποίους εκκρεμεί Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης υποβληθείσα από αυτόν κατά το Άρθρο 9 παρ. 10.(Β) και δεν έχει μεσολαβήσει Δήλωση Εκπροσώπησής τους από άλλον Προμηθευτή, καθώς και των Πελατών που επρόκειτο να εκπροσωπηθούν από τον διαγραφέντα Προμηθευτή μετά από Παύση Εκπροσώπησής τους από άλλον Προμηθευτή κατά την προαναφερθείσα διάταξη. Η ανάληψη εκπροσώπησης από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου αφορά στο ποσοστό που οι παραπάνω Πελάτες εκπροσωπού ντο από τον διαγραφέντα Προμηθευτή και διενεργείται αυτόματα κατά παρέκκλιση των διαδικασιών των Άρ θρων 9 και 10. Η εκπροσώπηση Πελατών υπό την ιδιό τητα του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου γίνεται διακριτά από την εκπροσώπηση για τους υπόλοιπους Πελάτες που ενδεχομένως εκπροσωπεί με την ιδιότη τα του Προμηθευτή. Για κάθε Πελάτη καταγράφεται διακριτή ενημέρωση της πρότερης εκπροσώπησης του. 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 3, οι Διαχειρι στές των Δικτύων παρέχουν εντός μίας (1) ημέρας στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου τα στοιχεία των υποπαραγράφων (Α) και (Β) της παραγράφου 1 του Άρ θρου 10 για κάθε Πελάτη. Περαιτέρω στοιχεία, ιδίως στοιχεία απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο των Πελατών του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση παρέχονται εντός 5 ημερών κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Επιπρόσθετα, σχετικά με τον υπολο γισμό της καταλογιζόμενης ενέργειας σε Προμηθευτές για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κατανάλωσης στους Πελάτες καθώς και των σχετικών εκκαθαρίσεων πληρωμών, ο προσδιορισμός έν δειξης κατανάλωσης για κάθε μη τηλεμετρούμενο μετρητή των ανωτέρω Πελατών ολοκληρώνεται μετά την προγραμματισμένη καταμέτρηση που έπεται του χρόνου έναρξης εκπρο σώπησης από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και η ενέργεια επιμερίζεται αναλογικά. Για τους Πελάτες που διαθέτουν τηλεμετρούμενο μετρητή, η ακριβής έν δειξη λαμβάνεται από τα στοιχεία της τηλεμέτρησης. 4. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Εκ προσώπησης Μετρητή Φορτίου για τους Πελάτες που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου εντός των τριών (3) μηνών που προβλέπονται στο Άρ θρο 57 του ν.4001/2011, οι μεν Πελάτες που εμπίπτουν στην Καθολική Υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 58 του ν.4001/2011 μεταφέρονται στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), για τους δε λοιπούς Πελάτες ισχύει η παρά γραφος 11 του Άρθρου Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής υποχρεούται να αποστέλλε ι στον ΠΚΥ τα στοιχεία των Πελατών που μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας άμεσα και το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την μεταφορά τους. Άρθρο 9 Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 1. Οι Μετρητές Φορτίου των Πελατών του Δικτύου δύ νανται να εκπροσωπούνται μόνον από Προμηθευτές, οι οποίοι δρουν ως Εκπρόσωποι Φορτίου για τους Πελάτες αυτούς κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Κάθε Μετρητής Φορτίου εκπροσωπείται από τους Προμηθευτές που προμηθεύουν ενέργεια στον αντίστοι χο Πελάτη. Οι Πελάτες με Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ δύνανται να προμηθεύονται ενέργεια από περισσότε ρους του ενός Προμηθευτές ταυτοχρόνως, περίπτωση κατά την οποία κάθε Προμηθευτής προμηθεύει, είτε ορισμένο σταθερό ποσοστό της ενέργειας που κατα ναλώνει ο Πελάτης είτε ορισμένη σταθερή ποσότητα ενέργειας ανά ώρα. Οι λοιποί Πελάτες δεν δύνανται να προμηθεύονται ενέργεια από περισσότερους του ενός Προμηθευτές ταυτοχρόνως. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Εγχειριδίου, νοείται ότι κάθε Πελάτης εκπροσωπείται από τους Προμηθευτές που εκπροσωπούν εκάστοτε τον Μετρητή του. 3. Για την εκπροσώπηση Μετρητή Φορτίου Πελάτη Δικτύου υποβάλλεται στο Διαχειριστή του Δικτύου Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. Η Δήλωση υποβάλλεται από οποιονδήποτε εκ των Προμηθευτών που δηλώνονται ως εκπρόσωποι του Πελάτη. Οι Προ μηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Εκπροσώ πησης Μετρητή Φορτίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή Προμηθευτή ενός Πελάτη του Δικτύου, Β) κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς τον Πελάτη η κατανάλωση ενέργειας του οποίου μετρά ται από συγκεκριμένο Μετρητή Φορτίου, καθώς και για την έναρξη κατανάλωσης μέσω συγκεκριμένου Μετρη τή Φορτίου γι α πρώτη φορά ή μετά από παύση εκπρο σώπησής του, Γ) για τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ, κάθε φορά που επέρχεται αλλαγή ως προς τον τρόπο εκ προσώπησης τ ου μετρητή από Προμηθευτές.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι περιπτώσεις αυτές συνιστούν μεταβολή της εκ προσώπησης Πελάτη Δικτύου. 4. Οι Μετρητές Φορτίου των Πελατών για τους οποί ους δεν έχει υποβληθεί ποτέ Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, εκπροσωπούνται από τον Δεσπόζο ντα Προμηθευτή. 5. Η Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου υπο γράφεται από τους Προμηθευτές που δη λώνονται ως εκπρόσωποι του Πελάτη από την έναρξη ισχύος της, καθώς και από τον Πελάτη. Με την υπογραφή της Δήλω σης, ο Πελάτης και οι Προμηθευτές δηλώνουν υπεύθυνα τη συμφωνία τους με τους όρους της και εξουσιοδοτούν έναν εκ των Προμηθευτών για την υποβολή της. 6. Για την εκπροσώπηση Μετρητών Φορτίου ΧΤ οι Προμηθευτές δύνανται εναλλακτικά να υποβάλλουν στον Διαχειριστή του Δικτύου Ενιαία Δήλωση Εκπρο σώπησης, η οποία αφορά στην εκπροσώπηση περισ σότερων του ενός Μετρητών Φορτίου ΧΤ. Η Ενιαία Δήλωση Εκπροσώπησης υπογράφεται από τον Προ μηθευτή και περιέχει τα στοιχεία του, κατά το Άρθρο 10 παράγραφος (1) περίπτωση (Ε), και τα στοιχεία των λοιπών περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου για κάθε Πελάτη ΧΤ στον οποίο αφορά. Η δυνατότητα υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκπροσώπησης δεν απαλλάσσει τους Προμηθευτές από την υποχρέωση να συλλέγουν από τους Πελάτες ΧΤ που εκπροσωπούν Δηλώσεις Εκπρο σώπησης των μετρητών τους, υπογεγραμμένες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (5), τις οποίες και διατηρούν για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη λήξη ισχύος τους. Με την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκπροσώπησης, οι Προμηθευτές δηλώνουν υπεύθυνα ότι το περιεχόμενό της είναι σε συμφωνία με τις επιμέρους Δηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητών των Πελατών ΧΤ στους οποίους αυτή αφορά. Η υποβολή Ενιαίας Δήλω σης Εκπροσώπησης είναι ισοδύναμη με την υποβολή διακριτών Δηλώσεων Εκπροσώπησης για κάθε Μετρη τή Φορτίου ΧΤ που περιλαμβάνονται σε αυτήν, όσον αφορά στον έλεγχο και την επεξεργασία τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τα καθοριζόμενα στο παρόν Εγχειρίδιο. 7. Η υποβολή της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μη Ωρι αίου Μετρητή Φορτίου γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή. Η υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου είναι κατ εξαίρεση άμεση στις περιπτώσεις που: Κατά το χρόνο υποβολής της ο Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή, κατόπιν υποβο λής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης από τον προ ηγούμενο Προμηθευτή ή οικειοθελούς διακοπής της ηλεκτροδότησης ή σε περίπτωση αρχικής ηλεκτροδό τησης. Ο Μετρητής Φορτίου εκπροσωπείται από τον Προ μηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ή τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. Η Δήλωση Εκπροσώπησης αφορά αλλαγή χρήστη χωρίς αλλαγή Προμηθευτή. Η υποβολή των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Ωριαί ων Μετρητών Φορτίου ΜΤ δύναται να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση της σύμβασης προμήθειας μεταξύ του Πελάτη και του Προμηθευτή. Οι ως άνω δηλώσεις εκπροσώπησης ενεργοποιούνται κατά τη δηλούμενη επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος, η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη των δύο ημερών από την ημερομηνία υποβολής του ς. 8. Η Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, και η Ενιαία Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου ΧΤ υποβάλλονται ηλεκτρο νικά. 9. Η Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου που περιέχει σφάλματα σε στοιχεία Πελάτη ή του μετρητή του ή δεν αφορά στην εκπροσώπηση Πελάτη σε πο σοστό ίσο με 100% για Μη Ωριαίους Μετρητές απορ ρίπτεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ενημερώνει τον Προμηθευτή που την υπέβαλε. 10. Στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπη σης Μετρητή Φορτίου με την οποία επέρχεται μετα βολή της εκπροσώπησης ενός Πελάτη του Δικτύου, ο Διαχειριστής του Δικτύου, μετά τον επιτυχή έλεγχο της παραγράφου (9) επικυρώνει τη Δήλωση και ενημερώνει άμεσα τους Προμηθευτές τους οποίους αυτή αφορά για τη μεταβολή που επέρχεται στην εκπροσ ώπηση του Πελάτη. 11. Με την υλοποίηση υποβληθείσας Δήλωσης Εκπρο σώπησης Μετρητή Φορτίου κατά την παράγραφο (3) ή την παράγραφο (6) επέρχεται Παύση Εκπροσώπησης Πελάτη του Δικτύου από τον προηγούμενο Προμηθευτή ο οποίος απεμπλέκεται πλήρως από την εκπροσώπηση του Πελάτη. 12. Παύση εκπροσώπησης Πελάτη του Δικτύου από ορισμένο Προμηθευτή μπορεί επιπλέον να επέλθει με την υποβολή εγγράφως Δήλωσης Παύσης Εκπροσώ πησης Μετρητή Φορτίου, αποκλειστικά στις εξής πε ριπτώσεις: Α) Όταν το επιθυμεί μονομερώς ο Πελάτης αποκλει στικά λόγω οικειοθελούς διακοπής τροφοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποβάλλει στον Διαχει ριστή του Δικτύου Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. Η εν λόγω δήλωση δύναται επίσης να υποβάλλεται από Προμηθευτή που εκπροσωπεί τον Πελάτη κατά το χρόνο υποβολής της, συνοδευόμενη απαραιτήτως από σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του Πελάτη. Β) Όταν το επιθυμεί μονομερώς ο Προμηθευτής, αποκλειστικά για λόγους παραβίασης από τον Πελάτη όρων της μεταξύ τους σύμβασης, και ιδίως των όρων που αναφέρονται στις οικονομικές υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή, με τη Δήλωση Παύσης Εκπροσώπη σης Μετρητή Φορτίου, ο Προμηθευτής αφενός περι γράφει τις παραβάσεις εκ μέρους του Πελάτη της με ταξύ τους σύμβασης, αφετέρου δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωμα παύσης της εκπροσώπησης του εν λόγω Πελάτη βάσει της μεταξύ τους σύμβασης και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες και ότι έχει προβεί στις ενέργειες που καθορίζονται σχετικά στον ως άνω Κώδικα πριν την υποβολή της Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, τις οποίες και περιγράφει. 13. Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτί ου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περί πτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (11), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώ μενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν έχει την παραπάνω υποχρέωση ενημέρωσης Πελατών για τους οποίους εκπνέει το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής τους στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 14. Στις περιπτώσεις διακοπής τροφοδοσίας ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Αν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώ νει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετι κά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Β) Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πελά της δεν έχει πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να μεριμνήσει ώστε, εντός του ανωτέρω χρόνου, να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από έτερο Προμηθευτή, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Γ) Εάν δεν συντρέχει οικειοθελής διακοπή και ο Πε λάτης έχει πρόσβαση σε Καθολική Υπηρεσία, και δεν μεριμνήσει για την εκπροσώπησή του από έτερο Προ μηθευτή της επιλογής του, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τον Πελάτη για την μετάπτωσή του στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. 15. Σχετικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης ενέργειας σε Προμηθευτές για τον σκοπό της έκδοσης λογαριασμών κατανάλωσης στους Πελάτες, καθώς και των σχετικών εκκαθαρίσεων πληρωμών κατά την μετά πτωση Πελάτη στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας κατόπιν υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου μεριμνά για την διενέργεια έκτακτης καταμέτρησης. 16. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί αρχείο παρακο λούθησης της διαδικασίας εκπροσώπησης Πελατών από Προμηθευτές. Στο αρχείο αυτό καταχωρίζεται πλήρης πρωτογενής πληροφορία σχετικά με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Εκπροσώπησης και Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους και το χρόνο ενεργοποίησής τους από τον Διαχει ριστή του Δικτύου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινο ποιεί στη ΡΑΕ κατ ελάχιστο τριμηνιαία, και δημοσιοποιεί ετησίως, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω. Άρθρο 9Α Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου 1. Ο Προμηθευτής δύναται να υποβάλλει στο Διαχει ριστή του Δικτύου Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου για να διακοπεί η τροφοδότηση του Πελάτη, όταν το επιθυμεί μονομερώς, αποκλειστικά για λόγους παραβίασης από τον Πελάτη των όρων της μεταξύ τους σύμβασης που αφορούν στην ικανοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων, και εφόσον είναι κατά 100% εκπρόσωπος του συγκεκριμένου Πελάτη, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην εκπροσώπηση του Πελάτη. 2. Αν ο Προμηθευτής, θεωρεί ότι αίρονται οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλε Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) είτε υποβάλει Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρη τή Φορτίου, για να επανενεργοποιηθεί η τροφοδότηση του Πελάτη, στην περίπτωση που είναι ενήμερος ότι ο Διαχειριστής έχει προχωρήσει στη διακοπή της σύν δεσης του Πελάτη. β) είτε ανακαλεί την Εντολή Απενεργοποίησης Με τρητή Φορτίου του Πελάτη του, εάν ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν έχει προχωρήσει στη διακοπή της σύνδεσης. 3. Εντολή Απενεργοποίησης ή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου που δεν αφορά στην εκπροσώπηση Πελάτη σε ποσοστό ίσο με 100% απορρίπτεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ενημερώνει τον Προμηθευτή που την υπέβαλε. 4. Ως υλοποίηση Εντολής Απενεργοποίησης ή Επα νενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου νοείται η μετάβαση επίσκεψη εκπροσώπου του Διαχειριστή του Δικτύου στην παροχή του Πελάτη και, εφόσον είναι δυνατό, η απενεργοποίηση ή η επανενεργοποίηση της τροφο δότησης του Πελάτη με επέμβαση επί του στοιχείου ζεύξης του Μετρητή Φορτίου. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η απενεργοποίηση ή η επανενερ γοποίηση της τροφοδότησης του Πελάτη γνωστοποιού νται στον Προμηθευτή εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μηχανογραφικό μέσο. 5. Η επικοινωνία των Προμηθευτών με τον Διαχει ριστή του Δικτύου, για τις Εντολές Απενεργοποίησης και Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, διενεργείται μέσω κατάλληλων μηχανογραφικών συστημάτων, εκτός των περιπτώσεων μικρών Διαχειριστών (< από 1000 Πελάτες), όπου δύναται να γίνει εγγράφως. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί αρχείο παρακο λούθησης της διαδικασίας υποβολής Εντολών Απενερ γοποίησης Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου από Προμηθευτές. Στο αρχείο αυτό καταχωρίζεται η πληροφορία σχετικά με τις υποβληθείσες Εντολές Απε νεργοποίησης Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορ τίου, το αποτέλεσμα και ο χρόνος υλοποίησής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί στη ΡΑΕ κατ ελάχιστο τριμηνιαία, και δημοσιοποιεί ετησίως, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω. Άρθρο 10 Περιεχόμενο και έναρξη ισχύος Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και Δηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 1. Κάθε Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ή Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου περιλαμβάνει: Α) Το μοναδικό αριθμό του Μετρητή Φορτίου και τον αριθμό της παροχής του Πελάτη. Β) Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική δι εύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στον ως άνω Μετρητή Φορτίου, καθώς και στοιχεία επικοι νωνίας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο). Γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του Πε λάτη. Δ) Τον οκταψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας για τους Πελάτες μη οικιακής χρήσης, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε) Για κάθε Προμηθευτή που δηλώνεται ως εκπρό σωπος του Πελάτη, την επωνυμία του Προμηθευτή, τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον τρόπο εκπροσώπησης του Πελάτη από αυτόν. Ο τρόπος εκπροσώπησης του Πελάτη από τους Προ μηθευτές του είναι ενιαίος και σταθερός για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος της Δήλωσης. ΣΤ) Την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου η οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Ζ) Την ένδειξη του Μετρητή Φορτίου, αν ο μετρητής είναι Μη Ωριαίος Μετρητής Φορτίου. Η) Για τις Δηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορ τίου, το σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Καταναλωτή κατά το Άρθρο Οι Προμηθευτές οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον Διαχει ριστή του Δικτύου για κάθε μεταβολή στα στοιχεία του Πελάτη τον οποίο εκπροσωπούν, καθώς και στο σκοπό χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη. 3. Ο τύπος των Δηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και των Δηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου εγκρίνονται από τη ΡΑΕ κατόπιν ει σήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου. 4. Η Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου δεν μπορεί να αναιρεθεί από τον Προμηθευτή που την υπέβαλε. 5. Η αλλαγή εκπροσώπησης των Μη Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου λαμβάνει χώρα ως εξής: α) Εάν η αναγγελλόμενη από τον Προμηθευτή ένδει ξη του Μετρητή Φορτίου βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων, η αλλαγή εκπροσώπησης υλοποιείται εντός 2 (δύο) ημερών, και η ένδειξη του Μετρητή Φορτίου κοι νοποιείται στον προηγούμενο Προμηθευτή ως τελική ένδειξη για την έκδοση τελικού λογαριασμού, και στο νέο Προμηθευτή ως αρχική ένδειξη. β) Εάν η αναγγελλόμενη από τον Προμηθευτή ένδει ξη του Μετρητή Φορτίου δεν βρίσκεται εντός αποδε κτών ορίων, η Δήλωση Εκπροσώπησης απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Προμηθευτής. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των ως άνω αποδεκτών ορίων. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να ενημερώ νει τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών και το Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλλακτικών Προμηθευτών, σύμφωνα με το περιεχόμενο κάθε έγκυρης Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ή Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9. Άρθρο 10Α Περιεχόμενο και έναρξη ισχύος Εντολών Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και Εντολών Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου 1. Κάθε Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου ή Εντολή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου περι λαμβάνει: Α) Το μοναδικό αριθμό της παροχής του Πελάτη. Β) Την επωνυμία του Πελάτη και την ταχυδρομική δι εύθυνση της εγκατάστασής του που αντιστοιχεί στην ως άνω παροχή, καθώς και, ειδικά για Εντολή Επανε νεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, στοιχεία επικοινωνί ας του Πελάτη (όνομα εκπροσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο). Γ) Για τον Προμηθευτή που δηλώνεται ως εκπρόσω πος του Πελάτη, την επωνυμία του Προμηθευτή, τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον τρόπο εκπροσώπησης του Πελάτη από αυτόν. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να μεριμνά για την υλοποίηση Εντολής Απενεργοποίησης εντός χρονι κής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο Προμηθευτή. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να μεριμνά για την υλοποίηση Εντολής Επανε νεργοποίησης Μετρητή Φορτίου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, ενημερώ νοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο Προμηθευτή. 3. Ο τύπος των Εντολών Απενεργοποίησης και Εντο λών Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, οι αντίστοι χες χρεώσεις υλοποίησής τους και η διαδικασία απόδο σης των εν λόγω χρεώσεων από τον Προμηθευτή στο Διαχειριστή του Δικτύου, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου. 4. Οι Εντολές Απενεργοποίησης και Επανενεργοποί ησης Μετρητή Φορτίου δεν μεταβάλλουν τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Προμηθευτών και το Μητρώο Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου Εναλλακτι κών Προμηθευτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Άρθρου 9Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 11 Συλλογή μετρήσεων Μη Ωριαίων Μετρητών και Περίοδοι Καταμέτρησης 1. Ως Περίοδος Καταμέτρησης ενός Μετρητή ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών πράξεων συλλογής μετρήσεων. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τη συχνότητα συλλογής των μετρήσεων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, ενιαία ανά Υποκατηγορία Μη Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου. 3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συντονίζει τη συλλογή των μετρήσεων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου κατά τρόπο ώστε η Περίοδος Καταμέτρησης κάθε Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου να είναι κατά το δυνατόν σταθερή. 4. Η Περίοδος Καταμέτρησης κάθε Υποκατηγορίας Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών, και πρέπει να είναι πολλα πλάσιο του ενός μήνα και ακέραιο υποπολλαπλάσιο των δώδεκα μηνών. 5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να συλλέγει τις μετρήσεις των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου με επιτόπια ανάγνωση.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τη συλλογή μετρήσεων με επιτόπια ανάγνωση από Μετρητές Φορτίου και Μετρητές Παραγωγής, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να διενεργεί οπτι κό έλεγχο της μετρητικής διάταξης προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως εμφανείς ζημίες, φθορές και εν γένει συνθήκες λειτουργίας που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή της διακινούμενης ενέργειας. Σε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο Πελάτης ή ο Παραγωγός να λάβει το συντομότερο δυνατό και ει δυνατόν επιτόπου γνώση του προβλήμα τος, πριν ενεργήσει για την επίλυσή του. Β) Να καταγράφει το γεγονός και να προβαίνει στην άμεση επίλυση του προβλήματος, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Άρθρο 12 Συλλογή μετρήσεων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και Παραγωγής 1. Η συλλογή των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ διενεργείται με μέριμνα του Διαχειριστή του Δικτύου με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης συλλογής και μεταβίβασης των μετρήσεων σε αρχεία της βάσης δεδομένων μετρητών και μετρήσεων. 2. Η συλλογή μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ μέσω του συστήματος συλλογής μετρή σεων της παραγράφου (1) διενεργείται με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Για όσο χρόνο δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή μετρήσεων από Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, εφαρμόζονται για τους μετρητές αυτούς οι διατάξεις κατά το Άρθρο 11. Σε κάθε περίπτωση, για τον καθορισμό της συχνότητας συλλογής μετρήσεων από Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι δυνατότητες αποθήκευ σης δεδομένων των μετρητών αυτών. 3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος, καθορίζει τη συχνότη τα συλλογής των μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποί ηση στον Διαχειριστή του Συστήματος των στοιχείων που απαιτούνται για τη διενέργεια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων του ΚΔΣ, για κάθε Ημέρα Κατανομής, ήτοι των εξής: Α) Της καταλογιζόμενης σε έκαστο Προμηθευτή συ νολικής ποσότητας ενέργειας ανά Περίοδο Κατανομής για Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορ τίου ΜΤ, υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 21. Β) Της συνολικής ενέργειας που εγχύθηκε στο Δί κτυο ανά Περίοδο Κατανομής από Μονάδες Παραγω γής που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση. 4. Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυσμένης συλλογής μετρήσεων, η λήψη των μετρήσεων γίνεται με κάθε άλλη πρόσφορη μέθοδο. Στην περίπτωση προβλήματος που αφορά τη συλλογή των μετρήσεων Ωριαίων Με τρητών Φορτίου ή Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει για το πρόβλημα του Εκπροσώπους των Μετρητών αυτών, και οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 5. Για την επαλήθευση των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής και μεταβί βασης μετρήσεων, ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να συλλέγει περιοδικά μετρήσεις με επιτόπια ανάγνωση. Άρθρο 13 Δεδομένα Μετρήσεων 1. Οι μετρήσεις που συλλέγονται για τους Μετρητές Φορτίου και τους Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ υπόκεινται από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε έλεγχο, καθώς και σε διόρθωση ή εκτίμηση εάν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα τελικά δεδομένα με τρήσεων (εφεξής: Δεδομένα Μετρήσεων). 2. Τα Δεδομένα Μετρήσεων για τους Ωριαίους Μετρη τές Παραγωγής ΜΤ και τους Μετρητές Ορίων Δικτύου καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 3. Όλα τα Δεδομένα Μετρήσεων που αφορούν Μετρη τές Φορτίου ή Μετρητές Παραγωγής ΧΤ αναφέρονται στο όριο μεταξύ των εγκαταστάσεων του Πελάτη, ή αντιστοίχως του Παραγωγού, και του Δικτύου. Στην περίπτωση που ο μετρητής δεν είναι εγκατεστημένος στο όριο που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, τα Δεδομένα Μετρήσεων υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ηλεκτρικές απώλειες, είτε αυτομά τως από τον μετρητή ή κατά τη διαδικασία διόρθωσης των μετρήσεων. 4. Σε όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στο πα ρόν Εγχειρίδιο και στις οποίες απαιτούνται μετρήσεις έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο ή απορρόφησης ενέργει ας από αυτό, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο Δεδομένα Μετρήσεων. 5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να ζητά τη συνδρομή των Προμηθευτών και των Παραγωγών για τη δ ιόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων, οι οποίοι οφεί λουν να ανταποκρίνονται άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυ νος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας διόρθωσης ή εκτίμησης των μετρήσεων και τον καθορισμό των Δεδομένων Μετρήσεων. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να επανεκτι μά τα Δεδομένα Μετρήσεων παρελθόντων Περιόδων Καταμέτρησης στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται λανθασμένη μέτρηση Μετρητή Δικτύου για τεχνικούς ή άλλους λόγους, όπως ιδίως: Α) Σε περίπτωση που από περιοδικό ή έκτακτο έλεγ χο ή δοκιμή Μετρητή Φορτίου ή Μετρητή Παραγωγής ΧΤ, περιλαμβανομένων των έκτακτων ελέγχων ή δο κιμών που διενεργούνται μετά από ανεπιτυχή έλεγχο μετρήσεων κατά το Άρθρο 15, μετά από αίτημα Πελά τη ή Εκπροσώπου Μετρητή, ή μετά από ενημέρωση του Διαχειριστή του Δικτύου κατά το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 11, διαπιστωθεί ότι ο Μετρητής λειτουργούσε υπό συνθήκες που είχαν ως συνέπεια μη ορθή κατα γραφή της διακινούμενης ενέργειας ή ότι η λειτουργία του αποκλίνει σημαντικά από τα προκαθορισμένα όρια σφάλματος. Β) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σφάλμα σε με τρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων μετρητών και μετρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες ενδείξεις του Μετρητή. Άρθρο 14 Έλεγχος μετρήσεων 1. Ο έλεγχος των μετρήσεων διενεργείται για όλες

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις μετρήσεις Μετρητών Φορτίου και Ωριαίων Μετρη τών Παραγωγής ΧΤ με αυτόματο τρόπο ή χειροκίνητο τρόπο, αμέσως μετά την καταχώρηση αυτών στο ηλε κτρονικό σύστημα διαχείρισης των μετρήσεων. 2. Στη διαδικασία ελέγχου των μετρήσεων περιλαμβά νεται η διαπίστωση πιθανών σφαλμάτων στις μετρήσεις, τα οποία μπορεί να οφείλονται στις συνθήκες λειτουρ γίας, σε λάθη κατά τη διαδικασία επιτόπιας ανάγνωσης και σε βλάβες του τεχνικού εξοπλισμού ή σε άλλους λόγους. 3. Ο έλεγχος των μετρήσεων συνίσταται ιδίως στα εξής: Α) Έλεγχο της συμβατότητας των μετρήσεων και της διαδικασίας συλλογής τους με τις ακολουθούμενες προδιαγραφές και τις εκδοθείσες εντολές και οδηγίες. Β) Σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων κύριου Μετρητή και μετρητή επαλήθευσης, εφόσον είναι εγκατεστημέ νος, και μεταξύ των μετρήσεων μετρητών του Δικτύου οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι διαδοχικά σε δενδρο ειδή διάταξη. Γ) Σύγκριση των μετρήσεων με ιστορικά Δεδομένων Μετρήσεων του ιδίου μετρητή, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον απαιτείται, τυχόν μεταβολή στον Πελάτη του οποίου η κατανάλωση καταμετρείται από το ν Μετρη τή. 4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εφαρμό ζει πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου μετρήσεων, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι διαδικασίες ελέγχου μετρήσεων που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Άρθρο 15 Αποτελέσματα ελέγχου μετρήσεων 1. Εάν οι μετρήσεις που συλλέγονται από Μετρητές Φορτίου ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, πιστο ποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου κατά το Άρθρο 14, αναγνωρίζονται ως Δ εδομένα Με τρήσεων. 2. Εάν οι μετρήσεις που συλλέγονται από Μετρητές Φορτίου ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου κατά το Άρθρο 14 ή δεν είναι διαθέσιμες, ακο λουθεί ται η εξής διαδικασία: Α) Ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει σχετικά με το πρόβλημα τους Εκπροσώπους του Μετρητή. Β) Οι Εκπρόσωποι Μετρητών, αφού λάβουν γνώση του προβλήματος σύμφωνα με τα παραπάνω, οφείλουν να παρέχουν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στον Διαχει ριστή του Δικτύου εκτίμηση της ποσότητας ενέργειας η οποία δεν μετρήθηκε ορθά, προκειμένου αυτός να καθορίσει τα Δεδο μένα Μετρήσεων κατά το Άρθρο 16. Γ) Ο Διαχειριστής του Δικτύου, αφού διαπιστώσει τα αίτια του προβλήματος προβαίνει σε ενέργειες για την αντιμετώπισή του. Αν το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία της μετρητικής διάταξης μεριμνά για την επι σκευή ή την ολική ή μερική αντικατάστασή της. Δ) Ο Διαχειριστής του Δικτύου προβαίνει σε διόρθω ση ή εκτίμηση των μετρήσεων κατά το Άρθρο 16. Οι μετρήσεις που προκύπτουν αναγνωρίζονται ως Δεδο μένα Μετρήσεων. 3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κάθε πρόβλημα σε Μετρητές Φορτίου ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ να επιλύεται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος σε αυτόν. Σε πε ρίπτωση που για την αποκατάσταση προβλήματος σε Μετρητές Φορτίου ή Ωριαίους Μετρητές Παραγωγής ΧΤ απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση της μετρητικής διάταξης ή μέρους ή εξαρτήματος αυτής, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται κατά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Άρθρο 16 Διόρθωση και εκτίμηση μετρήσεων 1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μετρήσεις ενός Μετρητή Φορτίου ή Ωριαίου Μετρητή Παραγωγής ΧΤ δεν είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου κατά το Άρθρο 14, ο Διαχειριστής του Δικτύου χρησι μοποιεί για τον καθορισμό των Δεδομένων Μετρήσεων τις μετρήσεις του μετρητή επαλήθευσης, εφόσον αυτές πιστοποιούνται επιτυχώς σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία ελέγχου. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται μετρητής επαλήθευσης και οι μετρήσεις του Μετρητή δεν είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμ φωνα με τη διαδικασία ελέγχου, διενεργείται εκτίμηση των Δεδομένων Μετρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (3). Ομοίως και στην περίπτωση που αμφότερες οι μετρήσεις κύριου Μετρητή και μετρητή επαλήθευσης δεν είναι διαθέσιμες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου. 3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου (2), για τη δι όρθωση ή εκτίμηση της ποσότητας ενέργειας που εγ χύθηκε ή απορροφήθηκε από το Δίκτυο, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Α) Ο μέσος όρος των Δεδομένων Μετρήσεων που συλλέχθηκαν για τον ίδιο Μετρητή για τις τρεις πλέ ον πρόσφατες και κατά το δυνατόν παρόμοιες Περιό δους Καταμέτρησης όσον αφορά τη λειτουργία των μετρούμενων εγκαταστάσεων. Β) Οι μετρήσεις άλλων Μετρητών του Δικτύου. Γ) Άλλα δεδομένα και ιστορικά στοιχεία τα οποία κρίνει ο Διαχειριστής του Δικτύου σκόπιμο να λάβει υπόψη, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κατά το Άρθρο 15 παράγραφος 2.Β. 4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διενεργεί τη διόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν των αρχικών δε δομένων μετρήσεων. 5. Για τη διόρθωση των Δεδομένων Μέτρησης πα ρελθόντων Περιόδων Καταμέτρησης κατά το Άρθρο 13 παράγραφος (6), ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει τεμκηριωμένη έκθεση στην οποία προσδιορίζεται το μέγεθος του σφάλματος μέτρησης, ο χρόνος εμφάνισης του προβλήματος και η εξέλιξη του σφάλματος. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω λαμβάνονται ιδίως υπόψη, αναλόγως της φύσης του προβλήματος, η εκτίμηση του σφάλματος μέτρησης βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων ή δοκιμών του Μετρητή ή/και ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η διόρθωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες που προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης του προβλή ματος ή το ήμισυ της περιόδου μεταξύ του τελευταίου ελέγχου ή δοκιμής του Μετρητή, όποια από τις δύο περιόδους είναι συντομότερη.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην περίπτωση διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, η καταχώρι ση των αντίστοιχων Δεδομένων Μετρήσεων στη βάση δεδομένων μετρητών και μετρήσεων συνοδεύεται από σχετική σήμανση, ενώ σε ιδιαίτερο αρχείο καταγράφο νται τα αίτια και καταχωρούνται όλα τα δεδομένα και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκαν για τη διόρθωση ή την εκτίμηση των μετρήσεων. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επισημαίνει την περίπτωση στην οποία τα Δεδομένα Μετρήσεων που παρέχει σε Προμηθευτές κατά το Άρθρο 7 προήλθαν από διόρθωση ή εκτίμηση μετρήσεων κατά το παρόν άρθρο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους απαιτήθηκε διόρθω ση ή εκτί μηση και περιγράφοντας αναλυτικά τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό τους. 7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιεύει κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του συνοπτικό κατάλογο με στατιστι κή ανάλυση των περιπτώσεων διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει: Α) Στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων στις οποί ες κατέστη αναγκαία η διόρθωση ή εκτίμηση των με τρήσεων, όπως ενδεικτικά η κατανομή των συμβάντων ανά Κατηγορία Μετρητών, γεωγραφική περιοχή, Εκ πρόσωπο Μετρητών, κλπ, Β) Περιγραφή των λόγων εξαιτίας των οποίων κατέ στη αναγκαία η διόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων, και Γ) Κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Άρθρο 17 Διαδικασία εκ των προτέρων εκτίμησης των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου 1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου καθορίζει τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου από τους Προμηθευτές. 2. Τα εκ των προτέρων εκτιμώμενα ποσοστά εκπρο σώπησης ισχύουν για τον αμέσως επόμενο μήνα, λαμβά νουν ενιαία τιμή ανά Προμηθευτή για όλες τις ώρες του μήνα και για το σύνολο των Μετρητών Ορίων Δικτύου του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, και καθορίζονται κατά το Άρθρο Τα εκτιμώμενα ποσοστά εκπροσώπησης των Με τρητών Ορίων Δικτύου αναφέρονται στην ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο από Μονάδες Παραγωγής που συν δέονται απευθείας σε αυτό και από το Σύστημα, για την κάλυψη της συνολικής κατανάλωσης από Πελάτες ΧΤ. Η κατανάλωση των Πελατών αυτών αποτελεί μέρος της μετρούμενης ενέργειας από τους Μετρητές Ορίων Δικτύου. 4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά εκ των προτέ ρων τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες ΧΤ για τον αμέσως επόμενο μήνα, έως τη δέκατη (10 η ) ημέρα πριν την έναρξη του μήνα αυτού. 5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, με αναφορά στον επό μενο μήνα, κοινοποιεί στους Προμηθευτές τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου, καθώς και την εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους Πελάτες ΧΤ, έως την δέκατη (10 η ) ημέρα πριν την έναρξη του μ ήνα στον οποίο αναφέρο νται. Σε κάθε Προμηθευτή κοινοποιούνται τα ποσοστά εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου που τον αφορούν. 6. Οι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν αιτιολο γημένη ένσταση επί των ως άνω κοινοποιούμενων σε αυτούς στοιχείων εντός τεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή τους. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, και να κοινοποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Προμηθευτές και στον Διαχειρι στή του Συστήματος εντός τεσσάρων (4) ημερών από την παραλαβή της ένστασης, παρέχοντας τεκμηρίωση των ενεργειών του προς τον Προμηθευτή που υπέβαλε την ένσταση. Άρθρο 18 Εκ των προτέρων εκτίμηση των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικτύου 1. Για έκαστο Εναλλακτικό Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο μήνα (), ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής:,( ΧΤ, ) ( ) ( ) ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ 1 + ΣΑ _ ΧΤ ΚΕ _ ΜΩΜΦ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μη Ωριαίο Μετρητή ΣΑ _,( ΧΤ, ) Φορτίου (), για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 37, ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ισχύει για τον μήνα (), εκφρασμένος ανά μονάδα, άθροιση για όλους τους Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου που μετρούν την κατανάλωση Πελατών ΧΤ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από τον Εναλλα κτικό Προμηθευτή () τη 15 η ημέρα του μήνα (), σύμφωνα με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και τις Δηλώσεις Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου.

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για έκαστο Εναλλακτικό Προμηθευτή () η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: ( ) ( ) ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ 1 + ΣΑ _ ΧΤ _ ΚΕ ΩΜΦΧΤ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (), για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 38, ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει καθοριστεί κατά τις δι ατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ισχύει για τον μήνα (), εκφρασμένος ανά μονάδα, άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ, που θα εκπροσωπούνται από τον Εναλλακτικό Προμηθευτή () τη 15 η ημέρα του μήνα (), σύμφωνα με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και τις Δηλώσεις Παύσης Εκπροσώπησης Με τρητή Φορτίου. 3. Για έκαστο Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (), ΚΕ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: Α) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες έως την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών: (1) Για έκαστο Εναλλακτικό Προμηθευτή (): ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (1), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (2). (2) Για τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή: ( ρ ) ΚΕ _ Π ρ = ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ ΚΕ _ Π Δ Δ ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 36, ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωρι αίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39, ΚΕ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμή θεια στους Πελάτες ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (3.Α.1), Δ άθροιση για όλους τους Εναλλακτικούς Προμηθευτές (). Β) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών, για όλους τους Προμηθευτές ο υπολογισμός γίνεται στα εξής δύο στάδια: Στάδιο 1: Για όλους τους Προμηθευτές: ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ + ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Πρ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμή θεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, για τον επόμενο μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (1), ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμή θεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για τον επόμενο μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (2).

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στάδιο 2: Για όλους τους Προμηθευτές: ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ Π ρ ΚΕ _ Πρ ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 36, ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωρι αίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39, άθροιση για όλους τους Προμηθευτές (). 4. Για έκαστο Προμηθευτή (), το εκ των προτέρων καθοριζόμενο ποσοστό εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων Δικ τύου, για τον επόμενο μήνα (), υπολογίζεται ως εξής: ΠΕexante _ Π ρ, εκφρασμένο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), ΚΕ _ Πρ ΠΕexante _ Π ρ = 100 ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ ΚΕ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (3), ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 36, ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκ τρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωρι αίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 39.

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) KEΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Άρθρο 19 Διαδικασία εκ των υστέρων υπολογισμού της κατα λογιζόμενης σε Προμηθευτές ενέργειας 1. Αμέσως μετά τη συλλογή των μετρήσεων όλων των Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου ΜΤ για μία Περίοδο Κατα μέτρησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την καταλογιζόμενη σε κάθε Προμηθευτή ποσότητα ενέρ γειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Ωριαίο Μετρη τή Φορτίου ΜΤ για κάθε Περίοδο Κατανομής εντός της Περιόδου Καταμέτρησης, λαμβανομένων υπόψη και των απωλειών του Δικτύου, κατά το Άρθρο 21. Αμέσως μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω μεγεθών, ο Διαχειριστής του Δικτύου κοινοποιεί στον Διαχειριστή του Συστήμα τος την ανά Περίοδο Κατανομής καταλογιζόμενη σε κάθε Προμηθευτή ποσότητα ενέργειας για το σύνολο των ως άνω Πελατών του και σε κάθε Προμηθευτή τα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν. 2. Οι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν αιτιολο γημένη ένσταση επί των στοιχείων της παραγράφου (1) εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτ ούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, και να κοινοποιήσει εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή της ένστασης τα τελικά στοιχεία στον Διαχειριστή του Συστήματος και στους Προμηθευτές που επηρεάζο νται, παρέχοντας προς αυτούς τεκμηρίωση των ενεργειών του. 3. Αμέσως μετά τη συλλογή των μετρήσεων ενός Μη Ωριαίου Μετρητή Φορτίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας του αντίστοιχου Πελάτη για κάθε μήνα ο οποίος έληξε εντός της τελευ ταίας Περιόδου Καταμέτρησης του Μετρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρθρο Για κάθε μήνα, αμέσως μετά τη συλλογή των σχετι κών μετρήσεων όλων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτί ου και τον υπολογισμό της μηνιαίας κατανάλωσης ενέρ γειας των αντίστοιχων Πελατών κατά την παράγραφο (3) για τον μήνα αυτό, δηλαδή μετά τη συλλογή των μετρήσεων όλων των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες του μήνα αυτού, ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει την εκ των υστέρων καταλογιζόμενη ενέργεια σε έκαστο Προ μηθευτή για τους Πελάτες ΧΤ που αυτός εκπροσώπησε για κάθε ώρα του μήνα αυτού, εφαρμόζοντας διαδοχικά τις διατάξεις κατά τα Άρθρα: Α) Άρθρο 20 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμε νης σε κάθε Προμηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Ωριαίο Μετρητή Φορτί ου ΧΤ, για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, Β) Άρθρο 22 για τον υπολογισμό της καταλογιζόμε νης σε κάθε Προμηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Μετρητή Φορτίου Ζώ νης, για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, Γ) Άρθρο 23 για τον υπολογισμό της καταλογιζό μενης σε κάθε Εναλλακτικό Προμηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί σε Πελάτες του με Απλό Μετρητή Φορτίου, για κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα, Δ) Άρθρο 24 για τον υπολογισμό της συνολικής κα ταλογιζόμενης σε κάθε Προμηθευτή ποσότητας ενέρ γειας που αντι στοιχεί σε Πελάτες ΧΤ, για κάθε Περίο δο Κατανομής του εν λόγω μήνα. 5. Η εκ των υστέρων καταλογιζόμενη συνολική ποσό τητα ενέργειας σε έκαστο Προμηθευτή που υπολογίζε ται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αφορά στην ενέργεια την οποία προμήθευσε σε Πελάτες ΧΤ για κάθε ώρα του μήνα, στο βαθμό που αυτός τους εκ προσωπούσε, λαμβανομένων υπόψη και των απωλειών του Δικτύου. 6. Ο Διαχειριστής του Δι κτύου κοινοποιεί σε κάθε Προμηθευτή τα εξής στοιχεία: Α) την εκ των υστέρων καταλογιζόμενη στον Προ μηθευτή ενέργεια ανά ώρα ενός μήνα, ως σύνολο και διακριτά τις ποσότητες που αφορούν σε Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, Μετρητή Φορτίου Ζώνης, ή Απλό Μετρητή Φορτίου, Β) την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορ τίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω λειών του Δικτύου, ανά ώρα του μήνα, όπως αυτή υπο λογίζεται κατά το Άρθρο 32, Γ) την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορ τίου ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απω λειών του Δικτύου, ανά ώρα του μήνα, όπως αυτή υπο λογίζεται κατά το Άρθρο 33, Δ) την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου, ανά ώρα του μήνα, όπως αυτή υπολογίζεται κατά το Άρθρο 35. Η κοινοποίηση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται ενι αία, αμέσως μετά τον υπολογισμό του συνόλου τους. 7. Οι Προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν αιτιολο γημένη ένσταση επί των στοιχείων της παραγράφου (6) εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να προβεί εκ νέου στους σχετικούς υπολογισμούς, και να κοινοποιήσει τα τελικά στοιχεία στους Προμηθευτές εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της ένστασης, παρέχοντας τεκμηρίωση των ενεργειών του.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 20 Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ Για κάθε Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), k ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: k k ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ = ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ 1 + ΣΑ _ ΧΤ ( ) ( ) k ΚΚΕ _ ΩΜΦΧΤ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ (), κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ισχύει για τον μήνα (), εκφρασμένος ανά μονάδα, άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΧΤ που εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κα τανομής (k) του μήνα () από τον Προμηθευτή (). Άρθρο 21 Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Ωριαίους Μετρητές Φορτίου ΜΤ Για κάθε Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), k ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Π ρ k = ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤ k ΠΕ k 1 + ΣΑ _ ΜΤ (, ) ( ) k ΚΚΕ _ ΩΜΦΜΤ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταμετρήθηκε από τον Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ (), κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), k ΠΕ, το ποσοστό εκπροσώπησης του Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ () από τον Προμηθευτή () κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), ΣΑ _ ΜΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΜΤ, όπως έχει καθοριστεί κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος κ αι ισχύει για τον μήνα (), εκφρασμένος ανά μονάδα, άθροιση για όλους τους Ωριαίους Μετρητές Φορτίου MΤ που εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), πλήρως ή μερικώς, από τον Προμηθευτή (). Άρθρο 22 Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλο γιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Μετρητές Φορτίου Ζώνης 1. Υπολογίζεται το διάνυσμα διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕΕΔ1, η οποία αντιστοιχεί σε Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. Το στοιχείο (k) του διανύσματος ΔΕΕΔ1, ΔΕΕΔ 1 k, αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), και υπολογίζεται ως εξής: ΔΕΕΔ 1 = ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦ k k k k ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, k ΚΕ _ ΩΜΦ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλε ιών του Δι κτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34.

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Για κάθε Μετρητή Φορτίου Ζώνης (), η ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε αυτόν για την Περίοδο Κατανομής (k) η οποία ανήκει στη χρονική ζώνη (λ) του παρελθόντος μήνα (), k ΚΕ ΜΩΜΦ Ζ, υπολο γίζεται ως εξής: ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ (%) ΚΕ _ k, λ k λ, λ ΔΕΕΔ1k ΔΕΕΔ1k k λ ΜΩΜΦ η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Μετρητή Φορτίου Ζώνης (), για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 29, ΚΕ ΜΩΜΦ Ζ το ποσοστό της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί, (%) λ k λ, λ για τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης () στη χρονική ζώνη (λ) της ημέρας, στην οποία εντάσσεται η Περίοδος Κατανομής (k), για τον μήνα (), υπολογιζόμενο κατά το Άρθρο 30, ΔΕΕΔ 1 k το στοιχείο (k) του διανύσματος διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕ ΕΔ1, το οποίο αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), καθοριζόμενο κατά την πα ράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, k λ άθροιση για όλες τις Περιόδους Κατανομής του μήνα () που εντάσσονται στη χρονική ζώνη (λ). 3. Για κάθε Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: k k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ = ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ 1 + ΣΑ _ ΧΤ,( ΧΤ, ) ( ) ( ) k ΚΕ ΜΩΜΦ Ζ η ενέργεια η οποία υπολογίζεται ότι καταναλώθηκε από τον Πελάτη με τον Μετρητή Φορτίου Ζώνης () κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του παρελθόντος μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παρά γραφο (2) του παρόντος Άρθρου, ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ισχύει για τον μήνα (), εκφρασμένος ανά μονάδα,,( XT, ) άθροιση για όλους τους Μετρητές Φορτίου Ζώνης που εκπροσωπήθηκα ν κατά την Περίοδο Κατα νομής (k) του μήνα () από τον Προμηθευτή (). Άρθρο 23 Εκ των υστέρων υπολογισμός της καταλογιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες με Απλούς Μετρητές Φορτίου 1. Υπολογίζεται το διάνυσμα διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕΕΔ2, η οποία αντι στοιχεί σε Απλούς Μετρητές Φορτίου. Το στοιχείο (k) του διανύσματος ΔΕΕΔ2, ΔΕΕΔ 2 k, αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), και υπολογίζεται ως εξής: ΔΕΕΔ 2 = ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦ ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Πρ k k k k k ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) k ΚΕ _ ΩΜΦ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Μετρη τών Φορτίου ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 34, k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ενέργεια προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 22, άθροιση για όλους τους Προμηθευτές. 2. Για κάθε Εναλλακτικό Προμηθευτή (), η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας την οποία προμήθευσε σε Πελάτες του με Απλό Μετρητή Φορτίου, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: k ΔΕΕΔ2k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π = ΚΕ _ ΜΩΜΦ 1 + ΣΑ _ ΧΤ 2 ρ k,( ΧΤ, k ) ΔΕΕΔ ( ) ( ) ΔΕΕΔ 2 k το στοιχείο (k) του διανύσματος διακύμανσης της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο, ΔΕ ΕΔ2, το οποίο αντιστοιχεί στην Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), καθοριζόμενο κατά την παράγραφο (1) του παρόντος Άρθρου, ΚΕ _ ΜΩΜΦ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στον Απλό Μετρητή Φορτίου (), για τον μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 29, ΣΑ _ ΧΤ ο συντελεστής απωλειών του Δικτύου για Πελάτες ΧΤ, όπως καθορίζεται κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 126 παράγραφος (4) του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και ισχύει για τον μήνα (), εκφ ρασμένος ανά μονάδα,,( XT ) άθροιση για όλους τους Απλούς Μετρητές Φορτίου που εκπροσωπήθηκαν κατά την Περίοδο Κατα νομής (k) του μήνα (), από τον Εναλλακτικό Προμηθευτή (). Άρθρο 24 Εκ των υστέρων υπολογισμός της συνολικής καταλογιζόμενης ανά Προμηθευτή ενέργειας για Πελάτες ΧΤ Για έκαστο Προμηθευτή () η συνολική καταλογιζόμενη σε αυτόν ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους k ΚΕ _ Π ρ, υπολογίζεται ως εξής: Πελάτες ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του παρελθόντος μήνα (), Α) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες έως την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών: (1) Για έκαστο Εναλλακτικό Προμηθευτή (): k k ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ + k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ + ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ k ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 20, k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 22, k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προ μήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Απλό Μετρητή Φορτίου, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 23. k

20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2) Για τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή: k k ΚΕ _ Π ρ = ΕΕ _ ΔΔ Δ k k ( ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Πρ ) ( ΚΕ _ Πρ ) Δ k ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, k ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 21, k ΚΕ _ Π ρ η συνολική καταλογιζόμενη στον Εναλλακτικό Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προ μήθεια στους Πελάτες ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του παρελθόντος μήνα (), υπολογιζόμενη κατά την παράγραφο (Α.1) του παρόντος Άρθρου, Δ άθροιση για όλους τους Προμηθευτές (), άθροιση για όλους τους Εναλλακτικούς Προμηθευτές (). Β) Για τις μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών, για όλους τους Προμηθευτές ο υπολογισμός γίνεται στα εξής δύο στάδια: Στάδιο 1: Για όλους το υς Προμηθευτές: k k ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ + k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ + ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Πρ k ΚΕ _ ΩΜΦΧΤ _ Π ρ, η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΧΤ, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 20, k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Ζ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Πελάτες του που διαθέτουν Μετρητή Φορτίου Ζώνης, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπο λογιζόμενη κατά το Άρθρο 22, k ΚΕ _ ΜΩΜΦ _ Π ρ η καταλογιζόμενη στον Προμηθευτή () ποσότητα ενέργειας προς προμήθεια στους Στάδιο 2: Για όλους τους Προμηθευτές: Πελάτες του που διαθέτουν Απλό Μετρητή Φορτίου, για την Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 23. k ΕΕ _ ΔΔ ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ ΚΕ _ Π ρ = ΚΕ _ Π ρ k _ ρ ΚΕ Π k k k k ΕΕ _ ΔΔ η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο, κατά την k Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 28, k ΚΕ _ ΩΜΦΜΤ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των Ωριαίων Με τρητών Φορτίου ΜΤ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων απωλειών του Δικτύου, για την παρελθούσα Περίοδο Κατανομής (k) του μήνα (), υπολογιζόμενη κατά το Άρθρο 32, άθροιση για όλους τους Προμηθευτές ().

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-al: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς τα «λαμβάνοντας υπόψη» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1 8 2 / 2 0 1 3 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου Ορισμός στυλ: Επικεφαλίδα 1: Γραμματοσειρά: (Προεπιλεγμένη) Tes New Roan, 12 pt, Όχι Έντονα, Υπογράμμιση, Εσοχή: Αριστερά: 0,63 εκ., Πρώτη γραμμή: 0,63 εκ., Διάστημα Πριν: 0 στ., Μετά: 0 στ., Διάστιχο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση)

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου. (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Απρίλιος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ημ/νία μεταβολής Αντικείμενο μεταβολής Απόφαση ΡΑΕ 12.4.2012 Ρυθμίσεις εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4308/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Σχέδιο Τροποποιήσεων Οκτωβρίου 2009 Για ηµόσια ιαβούλευση (µε αποδοχή αλλαγών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 12 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Αριθμ. 132/2007 Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2612 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3108 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμητικών τιμών του Αναμενόμενου Ρυθμού μεταβολής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Τροποποίηση του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου»

Εισηγητική Έκθεση. Τροποποίηση του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» Εισηγητική Έκθεση Τροποποίηση του «Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» Ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησε μια προσπάθεια επανεξέτασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Αρ. Πρωτ. EL/SON-PR 00404 Αθήνα, 17/10/2014 Θέμα: 1 η Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει.

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/15.03.2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 02/04/2012 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-50697 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ιαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1792 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών Τελών στον MUHAMMAD SHARIF του ANAUAT και της ALLURAKHI....

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38559 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3857 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23809 11 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2354 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 552/2017 Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών των Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 870/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 870/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 870/2011 «Επί της καταγγελίας, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα