Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα"

Transcript

1 Α-γενής λόγος και έμυσλη ανατροπή στη Μοπθίνη: Στερεότσπα λόγοσ και σσμπεριυοράς στο αυήγημα της Νικόλ Ρούσσοσ* Φσηεηλή Λίθα O Oscar Wilde είρε θάπνηε απνθαλζεί γηα ηηο γπλαίθεο φηη είλαη δηαθνζκεηηθφ θχιν, δελ έρνπλ ηίπνηα νπζηψδεο λα πνχλε, σζηφζν ην ιέλε ραξηησκέλα. 1 Σν αθήγεκα ηεο Νηθφι Ρνχζζνπ Περ ζηη Μοπθίνη, ακόμα ηην τάσνυ (1996) θαη ε εξσίδα ηεο, ε Ρίθπ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αληίζεηεο ζέζεο. 2 Η ινγνηερληθή θξηηηθή έρεη ήδε εληνπίζεη ηελ αηξεηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηζσξηαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θχινπ ηεο θεληξηθήο εξσίδαο. πγθεθξηκέλα, ν Παληειήο Μπνπθάιαο έρεη επηζεκάλεη θάπνηα απφ ηα αλδξνπξεπή ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηππψλεη ε πξνθνξηθφηξνπε γξαθή ηεο Ρνχζζνπ, ελψ ν Γεκνζζέλεο Κνχξηνβηθ ζηε βηβιηνθξηζία ηνπ έξγνπ πνπ έθαλε δελ θαηαρψξηζε ηε Ρίθπ σο γπλαίθα παξά ηε ζαθή απνθάιπςε ηνπ ηέινπο. 3 Δπνκέλσο, ηφζν ε ζπγγξαθέαο φζν θαη ε βαζηθή εξσίδα ηεο θαίλεηαη λα ζεκαηνπνηνχλ αξθεηά εχγισηηα ηελ πξφζιεςε ησλ γπλαηθψλ σο θνηλσληθψλ θαη απηνζπλείδεησλ φλησλ. Η πξψηε επεηδή επηιέγεη λα κεηακθηέζεη ηε γξαθή ηεο θαη γξάςεη κηα ηζηνξία ρσξίο λα απνθαιχςεη εμαξρήο ην θχιν ηεο πξσηαγσλίζηξηάο ηεο, ε δεχηεξε επεηδή δηαζέηεη θαη «παληξεχεη» κε πεηζηηθφηεηα αλδξφγπλα ραξαθηεξηζηηθά. Με απνηέιεζκα θχξηνο άμνλαο ηεο αθήγεζεο λα θαζίζηαηαη ε «επηηειεζηηθή» θαη ζπκβαηηθή δηάζηαζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ ζχκθσλα κε ηελ Judith Butler, θαζψο θαη ηα ζηεξεφηππα σο αληηιεπηηθνί κεραληζκνί * Θα ήζεια θαη απφ απηήλ ηε ζέζε λα επραξηζηήζσ ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Σάζν Καπιάλε, γηα ηελ πξνηξνπή ηνπ λα αζρνιεζψ κε ην έξγν ηεο Νηθφι Ρνχζζνπ θαζψο θαη γηα ηελ έκπλεπζή ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ. Αλάινγεο επραξηζηίεο νθείισ γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπο θαη ζηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην ΑΠΘ: Λίδπ Σζηξηκψθνπ θαη Μηράιε Υξπζαλζφπνπιν πνπ επφπηεπζαλ ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία κνπ πάλσ ζην αθήγεκα ηεο Ρνχζζνπ. 1 Παξαηίζεηαη ζην Talbot 2003, Η ίδηα έρεη επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη ν δηαρσξηζκφο αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ ηελ εθλεπξίδεη: «Δίλαη έλαο δηαρσξηζκφο πνπ εμαθνινπζεί λα κνπ ζπάεη ηα λεχξα, ρξφληα ηψξα. πσο φινη νη παξάινγνη δηαρσξηζκνί ηνπ ηχπνπ νη άζπξνη είλαη θαιχηεξνη απφ ηνπο καχξνπο, νη ρξηζηηαλνί απφ ηνπο άζενπο, νη άλζξσπνη απφ ηα δψα θαη ε ιίζηα είλαη αηειείσηε» θαη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζε επίπεδν γξαθήο «ίζσο έρεη λα θάλεη κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ αλαηξέθνληαη ηα θχια», βι. ζρεηηθά Πεξηζηέξεο Μπνπθάιαο 1996, 10 θαη πξβι. Κνχξηνβηθ 1997, P04: «Ο Ρίθπ είλαη έλαο έθεβνο πνπ δεη κφλνο ζε κηα ιατθή γεηηνληά ηνπ Πεηξαηά, θιέβεη κεραλέο ή εμαξηήκαηα απφ κεραλέο γηα λα ηα πνπιήζεη θαη θάζε ηφζν καζηνπξψλεη». 1

2 νηθεηνπνίεζεο. 4 Με άιια ιφγηα, ην βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θχιν ηεο Ρίθπ αλάγνληαη ζε κείδνλα νξγαλσηηθφ παξάγνληα ηεο ηζηνξίαο. Ωζηφζν, επεηδή αθξηβψο ην βηνινγηθφ θχιν απνθαιχπηεηαη κφλν ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο, ην φιν παηρλίδη κπνξεί λα ζηεζεί κφλν κε φξνπο αλαγλσζηηθήο πξφζιεςεο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, δειαδή βάζεη ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη γπλαίθα θαη πψο απηή θέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή γλψκε. πλεπψο, ζηφρνο κνπ είλαη λα εμεηάζσ, ζε έλα πξψην επίπεδν, ηηο απνθιίζεηο ηνπ ιφγνπ ηεο Ρίθπ απφ ην ζηεξενηππηθά λννχκελν γπλαηθείν θαλφλα βάζεη νξηζκέλσλ ιεμηινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη. Δλψ ζηε ζπλέρεηα, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, λα εμαθξηβψζσ κε πνηνπο ηξφπνπο (αθεγεκαηηθά ηερλάζκαηα, ραξαθηεξνινγηθά γλσξίζκαηα, επηζηξάηεπζε θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ ζπκπεξηθνξάο) ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη λα «ζθελνζεηήζεη» ηελ πινθή ηεο ψζηε λα δηαηεξήζεη ιαλζάλνπζα ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξσίδαο ηεο. Πξηλ πξνρσξήζσ φκσο ζηελ θπξίσο αλάιπζε, ζα αλαθέξσ πξψηα ελδεηθηηθά ηνπο βαζηθνχο ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην έξγν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζσ ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ιφγν πνπ δηαηππψζεθε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο νκηιίαο θαζψο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ απηφο πξνυπνζέηεη, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα πιαίζην αλαθνξάο. Σν αθήγεκα Περ ζηη Μοπθίνη, ακόμη ηην τάσνυ είλαη ην ρξνληθφ ηεο θηιίαο κηαο πεξηζσξηαθήο έθεβεο κε ηε γάηα ηεο θαη ησλ πεξηπεηεηψλ ηεο κε άιια πιάζκαηα ηνπ ιαζξφβηνπ θφζκνπ ηεο λχρηαο θαη ησλ λαξθσηηθψλ. Η Ρίθπ είλαη κηα ζχγρξνλε ηπρνδηψθηξηα κε ηδηαίηεξε αδπλακία ζηηο κεραλέο θαη ζηα παξαηζζεζηνγφλα ηαμίδηα. Οη αγάπεο ηεο απηέο ηε θέξλνπλ ζπρλά αληηκέησπε κε ην λφκν θαη ην θφβν κηαο πηζαλήο ζχιιεςεο. Έλα δεπγάξη, ν Γηψξγνο θαη ε Καηαξίλα, ηεο πξνζθέξνπλ σο πξνζσξηλφ θαηάιπκα ην δψκα ηνπο. Με ηελ ηξίκελε παξακνλή ηεο εθεί ε Ρίθπ έρεη ηελ επθαηξία λα ελψζεη ηε δσή ηεο κε ηε Μνξθίλε, έλα γαηί πνπ έηπρε λα δηαζηαπξσζνχλ ηα πεπξσκέλα ηνπο, θαζψο θαη λα γλσξηζηεί κε ηνπο ππφινηπνπο 4 Πξσζηέξεηα απηήο ηεο αληίιεςεο ήηαλ ε Simone de Beauvoir, ε νπνία δηαηεηλφηαλ, ελ έηεη 1952, φηη: «Γε γελληέζαη γπλαίθα γίλεζαη. Κακηά βηνινγηθή, ςπρνινγηθή ή νηθνλνκηθή κνίξα δελ πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ε γπλαίθα ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ν πνιηηηζκφο ζην ζχλνιν πνπ παξάγεη απηφ ην πιάζκα, θάηη αλάκεζα ζε αξζεληθφ θαη επλνχρν, πνπ νλνκάδεηαη ζειπθφ» (Beauvoir 1979, 293). Ωζηφζν, ε Judith Butler, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Monique Wittig, επηρεηξεί έλα αθφκε βήκα ππέξβαζεο ηζρπξηδφκελε φηη νχηε ην βηνινγηθφ θχιν είλαη θάηη ην δεδνκέλν θαη ην ακεηάβιεην, αιιά είλαη απνηέιεζκα κηαο δηπνιηθήο πνιηηηθήο ινγηθήο πνπ απνζθνπεί ζην λα θαζνζηψζεη ην ζεζκφ ηεο εηεξνθπινθπιίαο, βι. ζρεηηθά, Butler 1990, 112 θαη πξβι. Baker 2008, 72-78, γηα κηα επηζθφπεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ ηεο Butler. 2

3 γείηνλεο: ηελ θπξά-βαξβάξα, ηελ θνπηζνκπφια ηεο γεηηνληάο, θαη ηνλ θπξ-θαλάζε, έλα ηαιαίπσξν αλζξσπάθη πνπ κε αθνξκή ηηο αηζζεηηθέο ηνπ αλεζπρίεο γίλεηαη ηδηαίηεξα θνξηηθφο ζηε Ρίθπ. ηνπο λένπο γλψξηκνπο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ κε ηνλ θαηξφ θαη παιηνί γλσζηνί: ν ίκνο, ην «βαπνξάθη» πνπ πξνκήζεπε ζηε Ρίθπ ραζίο θαη δελ δηζηάδεη λα ηελ «πνπιήζεη» ζηνλ Κξεηηθφ, έλα δηεθζαξκέλν ηχπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηηο θνβίεο ηεο κε ζθνπφ λα ηε βηάζεη, ε Γάθλε, ν θχιαθαο άγγεινο πνπ ηελ πεξηκάδεςε φηαλ ην έζθαζε απφ ην ζπίηη ηεο, αιιά θαη λένη θίινη: ν Αζηαξψζ, έλα πηηζηξίθη πνπ απφ πξνζηαηεπφκελφο ηεο εμειίζζεηαη ζηνλ θχξην εθκπζηεξεπηή ηεο. Πεξλψληαο ηψξα ζην ζεσξεηηθφ ιφγν πνπ δηαηππψζεθε γηα ηε γπλαηθεία νκηιία, παξαηεξνχκε φηη ήδε απφ ην 1922 ν Otto Jespersen κε ην έξγν ηνπ, Language: Ιts nature, development and origin, είρε ζέζεη ηηο πξψηεο θνηλσληνγισζζνινγηθέο βάζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ, δηαπηζηψλνληαο φηη νη γπλαίθεο αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο απνθεχγνληαο ελζηηθησδψο ηηο ρπδαίεο θαη άμεζηεο εθθξάζεηο θαη εθδειψλνληαο κηα πξνηίκεζε γηα εθιεπηπζκέλεο, ζπγθαιπκκέλεο θαη πιάγηεο δηαηππψζεηο. 5 Σελ παξαδεδνκέλε απηή αληίιεςε πεξί επγέλεηαο αλαπαξάγεη αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα ε Robin Lakoff ζην έξγν ηεο Language and woman s place (1975), ην νπνίν ππήξμε έθηνηε έλα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα βηβιία ζην ρψξν ησλ γπλαηθείσλ ζπνπδψλ. 6 ηελ απφπεηξά ηεο απηή λα πξνζπειάζεη ηε γιψζζα ησλ γπλαηθψλ, ε Lakoff έζεζε έλαλ ηξηπιφ ζηφρν: λα παξάζρεη δηαγλσζηηθέο απνδείμεηο κέζα απφ ηε γιψζζα γηα ηελ αληζφηεηα ησλ δχν θχισλ, λα εμεηάζεη απφ γισζζνινγηθή ζθνπηά ην δήηεκα θαη λα ππνδαπιίζεη πεξαηηέξσ ηε ζρεηηθή έξεπλα. 7 Δπηζηξαηεχνληαο ηελ ελδνζθφπεζε θαη ηε γισζζηθή ηεο δηαίζζεζε, ε Lakoff ηζρπξίζηεθε φηη ν γπλαηθείνο ιφγνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αλδξηθφ βάζεη νξηζκέλσλ ιεμηινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη πξαγκαηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ εξειδικεςμένο λεξιλόγιο πνπ αθνξά θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθά γπλαηθείεο, φπσο ην ξάςηκν ή ην καγείξεκα (παλσβεινληά, ζσηέ). πλεζίδνπλ λα επηιέγνπλ επίζεηα πνπ απνδίδνπλ επαθξηβψο ηηο ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο (κνβ, ζνκφλ, δακαζθελί). Πξνηηκνχλ λα εθθξάδνληαη ζε ηπιόηεποςρ ηόνοςρ απφ φηη νη άλδξεο («λα πάξεη» αληί «γακψην»). Έρνπλ κηα έθεζε πξνο ηα «άδεια» επίθεηα (empty adjectives), φζα, δειαδή, κέζα απφ ηελ θαηάρξεζε ράλνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ 5 Παξαηίζεηαη ζην Coates 1986, Βι. ελδεηθηηθά Hill 1986, 18 θαη Cameron 1989, Lakoff 1975,

4 ηνπο θνξηίν (θνβεξφ, γιπθνχιεο, θαινχιη). Κάλνπλ «ανηιθυνικέρ» (tag) επυηήζειρ, (πβξηδηθφ είδνο κεηαμχ θαηάθαζεο θαη εξψηεζεο, πρ.: «Η άλνδνο ησλ ηηκψλ είλαη θνβεξή, δελ είλαη;»), θαη ππεξβάιινπλ εθθξαζηηθά (ςτηλόρ ηόνορ θυνήρ). Καηαθεχγνπλ ζε ππεξβνιηθά εςγενικούρ, έμμεζοςρ θαη γπαμμαηικά οπθούρ ηύποςρ έθθξαζεο («Αλαξσηηέκαη, κήπσο ζα κπνξνχζαηε λα κνπ δαλείζεηε απηφ ην βηβιίν;») θαη είλαη εηδήκνλεο ηνπ επθεκηζκνχ. Έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ςπεκθςγέρ (κάιινλ, θάπσο, μέξεηο, ηφζν), πξνθεηκέλνπ λα κελ εθθξαζηνχλ θαηεγνξεκαηηθά. Σέινο, δελ ζπλεζίδνπλ λα ιέλε, αιιά νχηε «πηάλνπλ» εχθνια ηα αζηεία δελ δηαθξίλνληαη γηα ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ ηνπο. 8 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, αλ θαη ζπγθξνηνχλ έλα αλαγλσξίζηκν νκηιηαθφ χθνο, είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο φηη δελ είλαη ζχκθπηα ησλ γπλαηθψλ. Γελ απνθιείεηαη, δειαδή, ην ελδερφκελν λα ηα ζπλαληήζνπκε θαη ζηελ νκηιία ελφο άλδξα, κηα θαη είλαη άκεζα ζπλαξηεκέλα απφ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο, φπσο ε δεδνκέλε νηθεηφηεηα ηεο ζηηγκήο, ην ζέκα, ε επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ αθξναηψλ θαη ηνπ νκηιεηή θ.α. 9 Απιψο, σο παγησκέλα ζηεξεφηππα, αληαλαθινχλ θαη δηαησλίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, γηαηί καζαίλνληαο θαλείο ηε γιψζζα κηαο παηξηαξρηθά δνκεκέλεο θνηλσλίαο, ε νπνία ζέιεη ηηο γπλαίθεο δηζηαθηηθέο θαη ππνηαγκέλεο, πξνζιακβάλεη θαη ηνλ θφζκν κέζα απφ απηφ ην πξίζκα. 10 Έηζη, ε γιψζζα δηθαίσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε Susan Sontag σο ην πην ηζρπξφ θαη επίκνλν νρπξφ ησλ ζεμηζηηθψλ ηζρπξηζκψλ. 11 Δηδηθά ηψξα γηα ην έξγν ηεο Ρνχζζνπ, ν ιφγνο ηεο πξσηνπξφζσπεο αθεγήηξηάο ηεο, ηεο Ρίθπ, κφλν επγεληθφο θαη ραξηησκέλνο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Βξίζεη απξνθάιππησλ βξηζηψλ: γακψ (ζ. 7), καιάθαο (ζ. 8), θάβια (ζ. 19), ρέζηα (ζ. 20), ζθαηά (ζ. 24), κπηλέδεο (ζ. 25), κνπλί (ζ. 29), πνχζηεο (ζ. 34), αξρίδεο/ηα (ζζ. 22, 82), αλάξκνζησλ ζπλζεηηθψλ: θσιφθαζε (ζ. 8), κπαζηαξδνιπθφζθπιν (ζ. 12), παιηφβιαθαο (ζ. 53), βιαθφκνπηξν (ζ. 68), ζθαηνπινξφδ (ζ. 119), θσιφκπαηζνο (ζ. 130), απξεπεηψλ: ζηρηίξηα (ζ. 10), θάθξνο (ζ. 39) θαη ζπλζεκαηηθψλ (αξγθφ) εθθξάζεσλ: θαξαθψιηα (ζ. 7) αλαθέξνληαη θαη αιινχ σο γαιαηάδεο (ζ. 8) ή βακπίξηα 8 Lakoff 1975, θαη γηα κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ γπλαηθείνπ ρηνχκνξ, βι. Crawford 1995, : «Women s humor supports a goal of greater intimacy by being supportive and healing, while men s humor reinforces performance goals of competition, the establishment of hierarchical relationships, and self-aggrandizement [ ] Women s reputation for telling jokes badly (forgetting punch lines, violating story sequencing rules, etc.) may reflect a male norm that does not recognize the value of cooperative story-telling». 9 McConnell-Ginet 1985, Spender 1985, 3 θαη πξβι. Weatherall 2002, 57 θαη Graddol 1989, Sontag 1973, 186 θαη πξβι. Thorne 1983, 30. 4

5 (ζ. 44), ράβαινη (ζ. 7), πνπιεχσ (ζ. 10), ηξψσ αγγνχξηα (ζ. 17), ζηέιλσ γηα ηζάη (ζ. 20), πιαθψλσ ζηα κπνπθέηα (ζ. 20), ηδηβάλα (ζ. 28), ζηνλαξηζκέλνη (ζ. 36), θαξνχκπαιν (ζ. 43), ηελ αλζίδνκαη (ζ. 69), ηελ αθνχσ (ζ. 75), θνδάξσ (ζ. 86), ζαιηανπξηαζκέλε (ζ. 136) 12 πνπ φκσο δελ αλαθέξνληαη νχηε ζην ξάςηκν νχηε ζην καγείξεκα, αιιά ζηηο, θάζε άιιν παξά επγελείο, πξαθηηθέο ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο ιήςεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ηεο αιεηείαο. Υαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη θαη ε ηάζε ηεο εξσίδαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνικεξέο θαη απξνζδφθεηεο παξνκνηψζεηο: «Έηζη ήηαλ ε Μνξθίλε. [ ] Έλα κηθξνζθνπηθφ παηζαβνχξη κε δεθαπέληε ρξψκαηα κπιεγκέλα κεηαμχ ηνπο. α ζθαηφ» θαη αιινχ ηελ παξνκνηάδεη κε «ιεθέ ζην πάησκα». 13 Καζίζηαηαη, ινηπφλ, θαλεξφ, φηη ε Ρίθπ δελ θξαηάεη θαλέλα πξφζρεκα επγέλεηαο, πξνθξίλεη ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ ηε ρξήζε ακηγνχο πβξενιφγηνπ θαη ειαρηζηνπνηεί ηνπο ήπηνπο ηφλνπο ζηελ νκηιία ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια κηα ππαηληθηηθή γιψζζα πνπ είλαη παληειψο άζρεηε κε ηηο ππνηηζέκελεο γπλαηθείεο αζρνιίεο. Δπηπιένλ, θάπνηεο απφ ηηο βξηζηέο πνπ επαλέξρνληαη ζπρλά, φπσο «ζη αξρίδηα κνπ», 14 αλ θαη κέζα απφ ηε ρξήζε έρνπλ αξρίζεη λα ζπλδένληαη θαη κε ηηο γπλαίθεο, σζηφζν δελ παχνπλ λα πξνθαινχλ ζπλεηξκνχο πνπ παξαπέκπνπλ θαη αλάγθε πξσηίζησο ζηνπο άλδξεο θαη δεκηνπξγνχλ αλάινγεο παξαζηάζεηο επεξεάδνληαο ηελ «ηδέαζε» ηνπ αλαγλψζηε. 15 Αμηνζεκείσηνο, απφ απηήλ ηελ άπνςε, είλαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ίκνπ σο «κεγάιν κνπλί», πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνδνζνχλ νη ζηεξενηππηθά ζειπθέο ηδηφηεηεο ηεο θαπαηζνζχλεο θαη ηεο δνιηφηεηαο: «Ο ίκνο ήηαλε ληαιηθέξεο. Ήηαλε θαη πξεδάθη. Δθηφο απ απηά, ήηαλε θαη κεγάιν κνπλί. Πξάκα πνπ παζε κεηά πνπ ην ξημε ζηελ πξέδα. Γηαηί πξηλ, ήηαλε θαη γακψ ηα παηδηά. Αιιά αζηέξη θαη πξεδάθη, δε γίλεηαη». 16 Παξαηεξνχκε, δειαδή, κηα ελζπλείδεηε, απφ πιεπξάο αθεγεκαηηθήο 12 Αξγθφ (argot): ζπληνκνγξαθία ηνπ art gothique. πσο αθξηβψο ε γνηζηθή ηέρλε ήηαλ θξππηηθή, έηζη θαη ε αξγθφ είλαη ζπλζεκαηηθή θαη ππαηληθηηθή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φκσο ε θξππηηθφηεηα ηεο αξγθφ εμππεξεηεί ζηελ απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο εξσίδαο ηεο Ρνχζζνπ. 13 Ρνχζζνπ 1996, 23, Ρνχζζνπ 1996, 35: «[Ο] ίκνο ηελ είρε θάλεη εδψ θαη ψξα κ έλα ληειέξη ηεο ζπκθνξάο. Δγψ είρα μεκείλεη ζα καιάθαο λα θάλσ πεξπαηάηα φιν ην δξφκν άληα Μπάξκπαξα-Πεηξαηά. η αξρίδηα κνπ. Πξψηε θνξά ζα ηαλε;». 15 Η ηδέαζε είλαη ε ηθαλφηεηα αλάπιαζεο θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ηνπ κπζνπιαζηηθνχ θφζκνπ πνπ δηαζέηεη ε εηθνλνπνηεηηθή θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε, βι. ζρεηηθά Iser 1980, ix, 79, 198, 212 θαη Iser 1989, Η ηδέαζε ζην φςηκν έξγν ηνπ Iser ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζκηνοθεζία (staging): φπσο αθξηβψο ν ρψξνο ηεο ζθελήο καο επηηξέπεη λα απoθηνχκε πξφζβαζε ζε φ,ηη απξνζπέιαζην γηα ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία, έηζη θαη ε αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο ζέηεη επί ζθελήο ηα ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, βι. ζρεηηθά Iser 1993, 297 θαζψο θαη Περιηβάλνο 2002, Ρνχζζνπ 1996, 41. 5

6 θσλήο, ηάζε αλαηξνπήο ηνπ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξνπνηεηηθψλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ. 17 Με απνηέιεζκα, ν ίκνο, κνινλφηη άλδξαο, λα δηαζέηεη «κνπλί» θαη ε Ρίθπ, αλ θαη γπλαίθα, λα έρεη «αξρίδηα». Ωζηφζν, φηαλ ε Ρίθπ πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηεο παξαιιάζζεη ηε ζηεξενηππηθή έθθξαζε «ζηελ πνπηάλα πνπηαληέο», απνδίδνληάο ηελ σο «ζην θιεθηξφλη θιεθηξνληέο», 18 παξ φιν πνπ ν αλαγλψζηεο ζα είρε ιάβεη ην ίδην κήλπκα ζηελ πξψηε πεξίπησζε, γηαηί ε ζπγγξαθέαο δελ ζέιεη λα ζπζρεηηζηεί ε εηθφλα ηεο κε ην γπλαηθείν θχιν. Δμάιινπ, κε άιιε αθνξκή ε εξσίδα παξαηεξεί: «άκα ηελ ςάρλεηο κ αμηνπξεπείο δνπιεηέο, δήηεζε ππάξρεη κφλν γηα κπάηζνο ή πνπηάλα. Αξραία επαγγέικαηα. Ση ζρέζε έρσ εγψ;» θαη αθήλεη ηνλ αλαγλψζηε κεηέσξν, θαζψο κε απηήλ ηεο ηελ απνζηαζηνπνίεζε, παξέρεη κηα δηθνξνχκελε απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηεο. 19 Αλ ζειήζνπκε ηψξα λα εληνπίζνπκε ηε ζειπθή δηάζηαζε ηεο νκηιίαο ηεο Ρίθπ, ίζσο απηή λα δηαθαίλεηαη θαιχηεξα κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηγξαθηθψλ επηζέησλ θαη ησλ ππνθνξηζηηθψλ. 20 Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ακθφηεξα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πξψησλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ιεπηψλ απνρξψζεσλ: θαζηαλνθφθθηλα (ζ. 46), αηκαηί (ζ. 72), αζεκέληεο (ζ. 73), γθξηδσπφο (ζ. 79), γαιαδσπή (ζ. 81), κπεδ (ζ. 87), βπζζηλί (ζ. 115), ξνδνπιί (ζ. 135), εμαηξεηηθά δπζάξεζησλ: θξηθηαπαίζην (ζ. 58) ή παξαζηαηηθψλ εληππψζεσλ: ινπινπδάηεο (ζ. 135). Δηδηθά ην ξνδνπιί, πνιχ δχζθνια ζα είρε πεξηγξαθεί απφ έλαλ άλδξα κε παξφκνην ηξφπν, εθφζνλ ην ρξψκα ζα ηνπ ήηαλ αδηάθνξν, γηα λα ην πεξηγξάςεη κέζα απφ κηα ππνθνξηζηηθή ρξήζε, πνπ ζα ππνδήισλε θάπνηα ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ην αλαθεξφκελν, έζησ θαη εηξσληθή. Σα ππφινηπα ππνθνξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ρίθπ αθνξνχλ θπξίσο άηνκα πνπ αγαπάεη θαη δελ δηζηάδεη λα ηνπο ην δείμεη θαζψο θαη θαηαζηάζεηο/κέξε πνπ αλαθαιεί κε ηξπθεξφηεηα (θαηζνχια, ηαξαηζνχια, Μνξθηλνχια, Γαθλνχια, Αζηαξσζνχιεο) 21 θαη είλαη δεισηηθά ηεο 17 Μία εμίζνπ αλαηξεπηηθή γισζζηθή πξαθηηθή, πνπ ιεηηνπξγεί σο αθεγεκαηηθφ ζηξαηήγεκα κε αλνηθεησηηθέο ηδηφηεηεο, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηε Ρίθπ πξνζθσλήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη παξαδνζηαθά ζε γπλαίθεο ή ζε παηδηά (καλάξη κνπ), πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζνπλ ελήιηθνπο άλδξεο (ίκν), απνγπκλψλνληαο έηζη ηηο εθθξάζεηο απφ ην ζπλδεισηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο, βι. Παπαδαραξίνπ 1999, Ρνχζζνπ 1996, Ρνχζζνπ 1996, Η πεξηγξαθή, δειαδή, γηα κηα αθφκε θνξά είλαη ancilla narrationis θαη εμππεξεηεί ηηο πξνζέζεηο ηνπ αθεγεκαηηθνχ, εδψ έκθπινπ, ιφγνπ ζην βαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί σο αλαγσγή πξνο έλα ζηεξενηππηθφ πεδίν αλαθνξψλ. ρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην ξφιν ηεο πεξηγξαθήο, βι. Genette 1969, Ρνχζζνπ 1996, 13, 18, 27, 40, 67. Ο ππνθνξηζκφο, σο γισζζηθή πξαθηηθή θαη ηαθηηθή, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθφο σο πξνο ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, αθνχ κπνξεί λα αιιάμεη ην γέλνο ελφο νπζηαζηηθνχ. Δηδηθφηεξα, ελψ γηα ηα ζειπθά θχξηα νλφκαηα παξάγεη ππνθνξη- 6

7 επαηζζεζίαο ηεο, πνπ νχησο ή άιισο σο ηδηφηεηα έρεη ηαπηηζηεί κε ηε γπλαηθεία ςπρνζχλζεζε. 22 Αληίζεηα, φκσο κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο Lakoff, ε Ρίθπ έρεη ρηνχκνξ θαη ηδηφηππν κάιηζηα θαη εθδειψλεη κηα ηάζε γηα απνζηνκσηηθέο, αλαηξεπηηθέο αηάθεο, πνπ ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ δελ ζπλεζίδνληαη ζηηο γπλαίθεο: «Δζέλα, καλάξη κνπ [αλαθέξεηαη ζην ίκν], θακηά κέξα ζα ζε βξνχλε ρχκα ζε θάλα ρσξάθη κε ζηάρπα πνπ ζα ηα ρεηο πάξεη γηα μαλζηέο θαη ζα ρεηο πξνζπαζήζεη λα ηα γακήζεηο φια». 23 Αθφκε, ζηελ εξψηεζε ηνπ Γηψξγνπ, αλ ζέιεη γάια, απαληάεη εξσηεκαηηθά θαη κε αθνπιηζηηθφηεηα «Σν γάια εληζρπκέλν;», ελψ φηαλ ν ίκνο ηε ξσηάεη «Ση είλαη απηφ [γηα ηε Μνξθίλε];», απαληάεη εηξσληθά «Κφηεξν. ηξαβνκάξα; Σν γαηί κνπ είλαη» θαη ε ζηηρνκπζία επαλαιακβάλεηαη θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε κεραλή ηεο: «Ση ΜONTESA; Διηθφπηεξν! Ακάλ, ξε ίκν! [ ] Ξεθφιια, θακηά θνξά». 24 πλεπψο, απφ φζα πξναλαθέξακε, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε Ρίθπ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ηεο εκθαλίδεη ηφζν αλδξνπξεπείο φζν θαη ζειππξεπείο ηάζεηο θαη ν αλαγλψζηεο, αλ θαη αξρηθά κπνξεί λα ηελ πξνζιάβεη σο άλδξα εμαηηίαο ηεο αζπξνζηνκίαο ηεο, ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε κπνξεί λα εληνπίζεη ηα «αλνίγκαηα» ηνπ ιφγνπ ηεο πξνο κηα γπλαηθεία επαηζζεζία. Σν νπζηαζηηθφ, σζηφζν, ζεκείν ζηελ αλάιπζή καο δελ είλαη φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ, αιιά ην φηη δελ είλαη εχθνιν λα είλαη θαλείο θαηεγνξεκαηηθφο σο πξνο ηελ αθξηβή θχζε απηψλ ησλ δηαθνξψλ, γηα ην ιφγν φηη ην θνηλσληθφ θχιν (gender), ην ηη εηθφλα δίλεη θαλείο κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νκηιία ηνπ ζηνπο άιινπο, 25 φπσο αθξηβψο θαη νη ζηηθά ζειπθνχ (-ηηζα), νπδεηέξνπ (-αθη) αιιά θαη αξζεληθφ γέλνπο (-νο), αθήλεη ηα αξζεληθά αλέπαθα (Παπιίδνπ 2002, 43, ππνζεκ. 27). 22 Μηα ηππνπνηεκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ παγησκέλε ζεψξεζε ησλ γπλαηθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηάθνξα ςπρνινγηθά ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, ζέιεη ηηο γπλαίθεο ππνρσξεηηθέο, πξφζραξεο, ληξνπαιέο, ηξπθεξέο, ζηνξγηθέο, ζπκπνλεηηθέο, γιπθνκίιεηεο, εχπηζηεο, επγεληθέο, αθειείο θαη σο εθ ηνχηνπ επαίζζεηεο θαη επάισηεο (Hopper 2003, 23). 23 Ρνχζζνπ 1996, Ρνχζζνπ 1996, 14, 30, 37. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαζέζνπκε ηελ άπνςε πνπ ζπκκεξίδεηαη πιεζψξα εηδηθψλ, νη νπνίνη κεηά απφ ζηαηηζηηθέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θάξζεο, νη πξνθιήζεηο, νη εηξσλείεο θαη άιιεο κνξθέο ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο είλαη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο αλδξηθήο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ εθιείπνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ (Malz 1982, 212). 25 Butler 1990, 33: «Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance, of a natural sort of being» θαη γηα έλαλ ελδεηθηηθφ νξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, βι. Berger 1995, 3-4: «gender, rather than merely constructed, is performative [ ] operations that render complex meanings about the normative standards that we cannot escape [ ] [producing a] rigid and fictive construction of reality [ ] condemned to conform to binary sexual differences that appear to be inevitable, even natural». 7

8 έλλνηεο ηεο ζειπθφηεηαο (femininity) θαη ηεο αξξελσπφηεηαο (masculinity) είλαη δπλακηθέο, κεηαβιεηέο, επίθηεηεο θαη επηηειεζηηθέο. 26 Η ζπγγξαθέαο θαίλεηαη λα ην γλσξίδεη απηφ θαη γη απηφ ην ιφγν θάλεη ηα πάληα γηα λα αλνηθεηψζεη ηηο ζηεξενηππηθέο πξνζδνθίεο ησλ αλαγλσζηψλ ηεο. ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη, αλ θαη ν Henri-Daniel Pageaux, θάλνληαο ιφγν γηα ηα ζηεξεφηππα, έρεη ππνζηεξίμεη φηη δελ είλαη «ζεκεία», αιιά «ζήκαηα» ππνλνψληαο φηη νδεγνχλ απηφκαηα ζε κία θαη κφλε δπλαηή εξκελεία, πνπ παγηψζεθε κέζα απφ ηελ επαλεξρφκελε επηζηξάηεπζε/ρξήζε 27 δελ κπνξνχκε, σζηφζν λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη, αθφκε θαη αλ έλα ζηεξεφηππν παξνπζηάδεηαη σο κνλνζήκαλην, ν αλαγλψζηεο πξέπεη λα ην θαηαζθεπάζεη, λα ην αλαζπζηήζεη κέζσ ηεο αλάγλσζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην ζηεξεφηππν σο έλλνηα πξνυπνζέηεη ηελ αθαίξεζε θαη πξνυπάξρεη ηνπ θεηκέλνπ, κηα θαη δπλεηηθά απνηειεί κέξνο ηνπ πνιηηηζκηθνχ «ξεπεξηνξίνπ» ηνπ αλαγλψζηε. 28 Δπνκέλσο, ην αλ θαη θαηά πφζν ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Wolfgang Iser, «ζεκεία απξνζδηνξηζηίαο» ηνπ θεηκέλνπ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνγελέζηεξε γλσζηηθή ζθεπή ηνπ εθάζηνηε αλαγλψζηε. 29 Κάηη πνπ αλαγλσξίδεη θαλείο σο ζηεξεφηππν, ελδέρεηαη θάπνηνο άιινο λα κελ ην αληηιακβάλεηαη, γηαηί απιψο έηπρε λα κελ ην έρεη ζπλαληήζεη πνηέ πξηλ ή γηαηί γλσξίδεη κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζεσξήζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ σο «ράζκαηα» (ζεκεία απξνζδηνξηζηίαο ηνπ θεηκέλνπ πνπ απαηηνχλ ηε δηάδξαζε θεηκέλνπ θαη ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ 26 Butler 1990, 6, 25: «the sex/gender distinction suggests a radical discontinuity between sexed bodies and culturally constructed genders [ ] gender proves to be performative that is, constituting the identity it is purported to be» θαη Hopper 2003, Πξβι. επίζεο Moi 1985, 97 θαη Moi 1997, , γηα κηα δηαζάθεζε ησλ ζεσξεηηθψλ φξσλ. 27 Pageaux 1989, 139 θαη αληηπξβι. Gilman 1991, 12, γηα ηε ζεψξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ σο δηπνιηθά παιίκςεζηα. Παξάιιεια, φκσο, κε ηελ νξζή απηή παξαηήξεζε ηνπ Pageaux, ν αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηελ πξσηετθή θχζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπο κε ηα ηζηνξηθνθνηλσληθά ζπκθξαδφκελα. Μπνξεί κελ ηα ζηεξεφηππα λα είλαη κνλνδηάζηαηεο ζεσξήζεηο, σζηφζν δελ είλαη παγησκέλα εηο ην δηελεθέο, π.ρ. κέζα ζηε δηαρξνλία ησλ δηεζληθψλ ζρέζεσλ, γηα έλαλ Πνισλφ έλαο Δβξαίνο κπνξεί λα είλαη απερζήο γηαηί είλαη απνιίηηζηνο ή ην αληίζεην, επεηδή είλαη ππέξ ην δένλ θαιιηεξγεκέλνο. Σν πνηα απφ ηηο δχν εθδνρέο ζα πξνθξίλεη θαλείο είλαη ζπλαξηεκέλε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά δεδνκέλα (Gilman 1985, 19, 29). 28 Iser 1980, 212, 217 θαη πξβι. Καπιάλεο Iser 1980, 182. Ο θαηλνκελνιφγνο Roman Ingarden ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηελ άπνςε πσο ζηα θείκελα ππάξρνπλ «ράζκαηα ή ζεκεία απξνζδηνξηζηίαο» θαη γη απηφ θάζε θείκελν, ζηελ πξσηαξρηθή ηνπ κνξθή, απνηειεί έλα είδνο ζθειεηνχ, «κηα ζρεκαηηθή δνκή», πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαηφπηλ απφ ηνλ αλαγλψζηε (Ingarden 1973, 50). ρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα ζηε ινγνηερλία, βι. Amossy 1984, 693, 698 θαη αληηπξβι. ηελ άπνςε ηνπ Pierre Macherey, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνλ Terry Eagleton, γηα ηηο ζησπέο θαη ην ζπγθείκελν ελφο έξγνπ, ε νπνία παξφιν πνπ εθθηλεί απφ δηαθνξεηηθή ηδενινγηθή αθεηεξία εληζρχεη ην επηρείξεκά καο: «it is in the significant silences of a text, in its gaps and absences that the presence of ideology can be most positively felt. It is these silences which the critic must make speak.[ ] Because a text contains these gaps and silences, it is always incomplete» (Eagleton 1976, 34-35). 8

9 πιήξσζή ηνπο), 30 φιεο ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ, ζην βαζκφ πνπ δελ πξναπαηηνχλ κφλν ηελ αλαγλψξηζή ηνπο απφ πιεπξάο αλαγλψζηε άιια θαη αμηψλνπλ θαη ηελ εθηίκεζή (αμηνιφγεζή) ηνπ. Δμεηάδνληαο ινηπφλ ηελ έκθπιε πνηεηηθή ηεο Ρνχζζνπ, κπνξνχκε εηζαγσγηθά λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ζεκαηνπνίεζε ηεο αηληγκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Ρίθπ επηηπγράλεηαη θαηαξράο κε ηελ πξνζθπγή ζηελ ανξηζηία ηεο πξσηνπξφζσπεο αθήγεζεο θαη θπξίσο κε ην αθεγεκαηηθφ ζηξαηήγεκα ηεο απνζηψπεζεο νπνηαζδήπνηε ζειπθήο ζήκαλζεο (απνπζία νπνπδήπνηε ζειπθνχ νλφκαηνο ή επηζέηνπ πνπ λα ηελ πξνζδηνξίδεη). ηε ζπλέρεηα εληζρχεηαη θαη κέζα απφ ηελ παξαιιαγή ζχλζεησλ ζηεξεφηππσλ εθθξάζεσλ, φηαλ απηέο εκπεξηέρνπλ επίζεηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ην θχιν ηεο αθεγήηξηαο, π.ρ. ε δηαηχπσζε «ηαπί θαη ςχρξαηκνο/ε» ηξέπεηαη ζε «ηαπί θαη ςχρξαηκα», ελψ ην «λα είκαη ζίγνπξνο/ε» ζε «λα καζηε ζίγνπξνη». 31 Βέβαηα ην ζηνηρείν πνπ θαηεμνρήλ ππνγξακκίδεη ηελ θξππηηθή ηαπηφηεηα ηεο Ρίθπ είλαη ην ίδην ηεο ην φλνκα πνπ απνηειεί κπζηήξην γηα ηνλ αλαγλψζηε, γηαηί δελ παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην θχιν ηεο εξσίδαο. Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ γηαηί, αλ θαη ην γξακκαηηθφ γέλνο ζεκαδεχεη φια ηα θχξηα νλφκαηα ηεο λενειιεληθήο, εηδηθή θαηεγνξία απνηεινχλ νη δάλεηεο πεξηπηψζεηο, 32 έηζη ην Ρίθπ, φληαο μεληθήο πξνέιεπζεο (Ricky) θαη κε κία ππνθνξηζηηθή θαηάιεμε πνπ ζπλεζίδεηαη ζηελ αγγιηθή ηφζν γηα αλδξηθά (πξβι. Bobby (ie), Johnny (ie) θ.α.) φζν θαη γηα γπλαηθεία νλφκαηα (πξβι. Christy (ie), Jenny (ie) θ.α), δεκηνπξγεί έλα θελφ ζηελ πξφζιεςε ηνπ αλαγλψζηε, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ επηθχξσζε κηαο ππνςηαζκέλεο αλάγλσζεο. Απφ πιεπξάο πινθήο ηψξα, εμίζνπ δηθνξνχκελν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην ζήθσκα ηεο κπινχδαο (απφ ηε Ρίθπ) γηα λα ζθεπάζεη ηε κχηε ηεο, 33 κηα θαη παγηδεχεη ηνλ αλαγλψζηε, γηαηί έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ, 30 Iser 1980, 9, 189, 220, 226 θαζψο θαη Iser 1974, 33-34, 38, 40, 66, 108, 208, 214, 237, 280, Αξθεηά βνεζεηηθφ, σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαθξίβσζεο ηεο αλδξφγπλεο πνηεηηθήο ηεο Ρνχζζνπ, είλαη θαη ην δηήγεκά ηεο «Ο θχιαθαο ησλ ςπρψλ», ζην νπνίν επίζεο δελ θαζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα ζπκθξαδφκελα ην θχιν ηνπ αθεγεηή. Καη πάιη εμαηηίαο ηνπ ακνξαιηζκνχ θαη ηεο ζθιεξφηεηάο πνπ εθθξάδεη ε αθεγεκαηηθή θσλή (έκθπια ζηεξεφηππα), ηείλνπκε λα ηελ θαηαρσξίζνπκε σο αλδξηθή. Ωζηφζν, ην θείκελν δελ πξηκνδνηεί κέρξη ηέινπο θακία εξκελεία θαη αθήλεη ην πεδίν αλνηρηφ ζηνλ αλαγλψζηε. Δθηφο απφ ηα ήδε πξναλαθεξζέληα ζηξαηεγήκαηα, ην απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ επηζηξάηεπζε νπζηαζηηθψλ νπδέηεξεο ζήκαλζεο (παηδί, άλζξσπνο) αιιά θαη ηξηηφθιηησλ δηγελψλ επηζέησλ (αθαλήο), βι. Ρνχζζνπ Γηα ηελ απνπζία έκθπιεο ζήκαλζεο ζηα αγγιηθά νλφκαηα, βι. Eckert 2003, 15 θαη πξβι. Παπιίδνπ 2002, Ρνχζζνπ 1996, 10: «ήθσζα ηελ κπινχδα λα ζθεπάζσ ηε κχηε κνπ. Πάληα θνβφκνπλα λα θάλσ εκεηφ, κελ ηχρεη θαη βγάισ θαη ην ζηνκάρη κνπ καδί [ ] Κνιιάσ, ινηπφλ, ηε κνχξε κνπ κπξνζηά ζην ηδάκη θαη παζαίλσ ηνλ ηξφκν ηεο δσήο κνπ [ ] είδα ην θσο ζηελ θνπδίλα λ αλάβεη πξηλ ιηπνζπκήζσ». 9

10 ηα νπνία πνιχ δχζθνια εθζέηνπλ ην ζηήζνο ηνπο ζε θνηλή ζέα. Απφ ηε κηα πιεπξά, ινηπφλ, έρνπκε ηνλ θνηλφ ηφπν πεξί ζεκλνηπθίαο ησλ γπλαηθψλ, 34 θαη απφ ηελ άιιε ηελ θνηλή ινγηθή φηη είλαη βξάδπ θαη κφλε ηεο θαη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνζέμεη θαλείο νηηδήπνηε κε απνηέιεζκα ν αλαγλψζηεο, αθφκε θαη αλ πηνζεηήζεη ηελ νπηηθή πνπ ζέιεη ηε Ρίθπ λα είλαη γπλαίθα, λα βξίζθεηαη ζε δηπιφ θαηαλαγθαζκφ θαη λα κελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην πψο λα πξνζιάβεη ηελ αληίδξαζε απηή, γηαηί θαη νη δχν εθδνρέο είλαη βάζηκεο. ηε ζπλέρεηα φηαλ ε Ρίθπ επηδίδεηαη ζε κηα ζακηζηηθή αθήγεζε θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεη ηηο ζπλήζεηο αζρνιίεο ηεο θαη ηνπο γείηνλέο ηεο, ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ έκελε ζηελ ηαξαηζνχια ηεο Καηαξίλαο θαη ηνπ Γηψξγνπ ππάξρνπλ θάπνηα αθφκε ζεκεία άμηα ιφγνπ θαη πξνζνρήο, φπσο ηα αληηκεηξηθά θαη αληηπαηδαγσγηθά αηζζήκαηα πνπ εθδειψλεη γηα ηα παηδηά ηνπ θπξ-θαλάζε: «ηα κπαζηάξδηθά ηνπο ηα νλεηξεπφκνπλα ζηηο βηηζηφδηθεο ζαδηζηηθέο κνπ θαληαζηψζεηο. Ση θξίκα δελ πέζαλε πνηέ ζηα ρέξηα κνπ», 35 ηα νπνία αλνηθεηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε θαη ζπλάκα απνηεινχλ θαη παξαπιαλεηηθή έλδεημε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο, 36 αθνχ αληηβαίλνπλ ζηε ζηεξεφηππε αληίιεςε πεξί ζηνξγηθψλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ έκθπην ην κεηξηθφ θίιηξν. 37 Μεξηθή απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Ρίθπ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ν θπξ-θαλάζεο θαίλεηαη λα ειθχεηαη ηδηαίηεξα απφ ηα ζσκαηηθά ηεο πξνζφληα: «Ο θπξ-θαλάζεο, πνπ πνιχ κνπ θφιιαγε, κνπ ρε ζπάζεη η αξρίδηα κε ηηο πιένλ άζρεηεο πξνηάζεηο γηα δηαθφζκεζε. Κη φιν ην κάηη ηνπ ζηνλ θψιν κνπ», θαζψο σζεί ηνλ αλαγλψζηε λα αλαξσηεζεί γηα ην πφζεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ ν θπξ- Θαλάζεο λα είλαη νκνθπιφθηινο ή ε Ρίθπ λα είλαη γπλαίθα, αθνχ ζπλήζσο νη γπλαίθεο είλαη δέθηεο ηέηνηνπ είδνπο «εθηίκεζεο». 38 Σν ελδηαθέξνλ, σζηφζν, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ν θπξ-θαλάζεο δελ ειθχεηαη απφ ην ζηήζνο ηεο, αιιά απφ ηα νπίζζηά ηεο, κε απνηέιεζκα θαη πάιη ν αλαγλψζηεο λα κελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ ππφζεζε φηη ε Ρίθπ είλαη γπλαίθα. 34 Hopper 2003, Ρνχζζνπ 1996, Η ζπγθεθξηκέλε έλδεημε κπνξεί λα εθιεθζεί θαη σο «άξλεζε», ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Iser. Οη αξλήζεηο (negations) έρνπλ σο ζηφρν λα αλνηθεηψζνπλ ηηο αλαθνξέο, εζηθήο ή θνζκναληηιεπηηθήο ηάμεο πνπ έρεη ν αλαγλψζηεο απφ ηνλ εμσθεηκεληθφ θφζκν, ρσξίο σζηφζν λα ηηο ππνθαζηζηνχλ κε λέεο βεβαηφηεηεο, βι. εηδηθφηεξα, Iser 1980, 70, Hopper 2003, ρεηηθά κε ηελ «αληηθεηκελνπνίεζε» ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο θαη ηελ «έκθπιε καηηά», βι. Bartky 1993, 459 θαη πξβι. Kramarae 1992, 101, γηα κηα αληηκεηψπηζε ηεο παξελφριεζεο σο κέζν θαηαζθεπήο, έθθξαζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο καληρατζηηθήο έκθπιεο ηεξαξρίαο. 10

11 Καηαιπηηθφ ξφιν, σζηφζν, ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο δηαδξακαηίδεη ην επφκελν ζεκείν απξνζδηνξηζηίαο, ην νπνίν ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη παγίδα, αθνχ γηα ην αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο πξνυπνηίζεηαη απφ κέξνπο ηνπ ε γλψζε ηεο αξγθφ. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε θπξα-βαξβάξα απνθαιεί ηε Ρίθπ «παζά κνπ» θαη «αξλί κνπ», ν κέζνο αλαγλψζηεο ζεσξεί φηη ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο έρεη αξρίζεη ζαθψο λα επηιχεηαη. 39 Ωο «παζάο» ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε νξίδεηαη ν αξρνληάλζξσπνο, απηφο πνπ δεη πνιπηειψο, σζηφζν ζχκθσλα κε ηελ ηδηφηππε ρξήζε ηεο αξγθφ κπνξεί λα δεισζεί θαη ε σξαία γπλαίθα. Αληίζηνηρα, σο «αξλί» λνείηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν ήξεκνο, αγαζφο άλζξσπνο, ελψ ζηα θξππηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο αξγθφ ε λεαξή θαη φκνξθε γπλαίθα. 40 Δηδηθή πεξίπησζε ελδείμεσλ απνηειεί θαη ε αθφινπζε αληίδξαζε ηεο Ρίθπ, ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ηεο κε ην ίκν, θνβάηαη επεηδή έηπρε λα δεη ζην ζιήπηλγθ-κπαγθ ηνπ ηξεηο ηέζζεξηο ζαξαληαπνδαξνχζεο («απφ θείλεο ηηο θξηθηαπαίζηεο, ηηο ηεξάζηηεο λα θφβνπλ βφιηεο [ ] Υέζηεθα, ιέκε!»), επηβεβαηψλνληαο έηζη κε ηελ απέρζεηά ηεο ηε «κπγηάγγηρηε» θχζε ησλ θνξηηζηψλ. 41 Σν ελδηαθέξνλ φκσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην γεγνλφο φηη, παξφιν πνπ Ρίθπ ζπκπεξηθέξεηαη σο (ζηεξεν)ηππηθή γπλαίθα, ν ίκνο παξνπζηάδεηαη λα είλαη αθφκε πην θνβεηζηάξεο θαη ζηραζηάξεο απφ εθείλε, 42 κε απνηέιεζκα λα αλνηθεηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπ αλαγλψζηε θαη λα εμαζζελεί, αλ φρη λα αλαηξείηαη, ε επίδξαζε ηεο έλδεημεο. 43 Μηα αθφκε παξαπιαλεηηθή έλδεημε πνπ ζπληείλεη θαηαιπηηθά ζηελ έκθπιε πξφζιεςε ηεο Ρίθπ απφ ηνλ αλαγλψζηε είλαη ην γεγνλφο φηη γηα δεχηεξε θνξά πέθηεη ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπξ-θαλάζε απηή ήηαλ ζπγθεθαιπκκέλε, κε ηνλ Κξεηηθφ απνθηά επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, θεληξίδνληαο έηζη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε. 44 Γηα κία αθφκε θνξά φκσο ε ζπγγξαθέαο μεπεξλάεη ην ζθφπειν παξνπζηάδνληαο ηελ ηζηνξία δηθνξνχκελα θαη ππαηληρηηθά. πγθεθξηκέλα, φηαλ ν Κξεηηθφο θάλεη ηηο αλήζηθεο πξνηάζεηο ζηε Ρίθπ ηηο παξνπζηάδεη σο θάηη παξεθθιίλνλ ή ελαιιαθηηθφ, σο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα: «Μπνξνχκε 39 Ρνχζζνπ 1996, 50: «Βξε παζά κνπ, έια κπξάβν, ζχξε λα κνπ θέξεηο πέληε έμη κππξίηζεο ηεο θησρηάο θαη ζηα ρξσζηάσ [ ] Άληε, αξλί κνπ, λα ραξείο, κε κνπ ξζεη ηίπνηα ηεο έξκεο». 40 Βι. ηα ζρεηηθά ιήκκαηα ζηα εμήο ιεμηθά: Μπακπηληψηεο 1998 θαη Παπαδαραξίνπ Φπζηθά ε ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηε ζπγγξαθέα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη αξηζηνηερληθή θαζψο δελ «πξηκνδνηεί» εκθαλψο κία απφ ηηο δχν αλαγλψζεηο, αιιά αθήλεη ηελ πξφζιεςε αλνηρηή ζηνλ αλαγλψζηε. 41 Ρνχζζνπ 1996, Ρνχζζνπ 1996, Πξφθεηηαη γηα κία αθφκε πεξίπησζε έλδεημεο πνπ ιεηηνπξγεί σο «άξλεζε» (Iser 1980, 70, ). 44 Ρνχζζνπ 1996,

12 λα ηε δνχκε αιιηψηηθα είπε [ ] Πψο αιιηψηηθα ; Δίζαη λφζηηκν παηδί. ε πάσ. Γε βξίζθνληαη εχθνια παηδηά ζαλ εζέλα». Με άιια ιφγηα, ε ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηψληαο νπδέηεξα πεξηγξαθηθά νπζηαζηηθά (παηδί θαη φρη θνξίηζη) θαη βάδνληαο εηζαγσγηθά γηα λα ππεξηνλίζεη ην αιιηψηηθα, σζεί ηνλ αλαγλψζηε πξνο κηα έκθπιε εξκελεία, φπνπ ην αιιηψηηθν ηαπηίδεηαη κε ην νκνθπινθηιηθφ (queer). Σέινο, ε «απνθάιπςε» ηνπ αηλίγκαηνο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο Ρίθπ επέξρεηαη κφλν φηαλ ν Αζθαιίηεο επηρεηξεί λα ηε βηάζεη θαη ηε βξίδεη («Πξνρψξα, κσξή, θαη ζα κάζεηο ζε ιίγν [ ] Πεξπάηα, κσξή παιηνπνπηάλα, πνπ ζεο θαη ζπδήηεζε!»), θαη ε ίδηα ε αθεγήηξηα αξρίδεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο επίζεηα γέλνπο ζειπθνχ («Δγψ είρ απνκείλεη κε ην ζηηιέην ζην ρέξη θαη γεκάηε αίκαηα [ ] Έθπγα γξήγνξα πξηλ κε πάξνπλ ηα δνπκηά. Έπξεπε λα βηαζηψ [ ] Λίγα κέηξα κέλαλ αθφκε γηα λα καη ειεχζεξε») νπφηε θαη θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα γπλαίθα. 45 ε αληίζεζε κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ελδείμεηο πνπ ήηαλ αλνηρηέο ζηελ εξκελεία ηνπ αλαγλψζηε, ε ελ ιφγσ πιεξνθνξία δελ επηδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο. 46 Απφ απηφ ην ζεκείν, ινηπφλ, αξρίδεη κηα παιηλδξνκηθή θίλεζε θαηά ηελ νπνία ν αλαγλψζηεο, ζέηεη ζην «θφλην» (background) ηεο αλάγλσζήο ηνπ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ θχινπ ηεο Ρίθπ θαη επαλαπξνβάιιεη ηελ επίγλσζε απηή ζε φια ηα ζεκεία απξνζδηνξηζηίαο ηνπ θεηκέλνπ επαλαλνεκαηνδνηψληαο ηα. 47 πλεπψο, ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε, αλ ζειήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε θάπσο ηελ απαηειή πινθή ηεο Ρνχζζνπ, είλαη φηη δνκείηαη ζαλ κηα ηξηζδηάζηαηε εηθφλα πνπ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα δεη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Κάζε νπηηθή φκσο είλαη ζπλαξηεκέλε κε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ξεπεξηφξην. Έλα απφ απηά είλαη θαη νη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα θαη γιψζζα, κε απνηέιεζκα αλ επηιέμεη ν αλαγλψζηεο απηήλ ηελ νπηηθή γηα λα λνεκαηνδνηήζεη ηελ ηζηνξία, νη πξνζδνθίεο ηνπ ζα δηαςεπζηνχλ, ελψ αλ θαλεί αλνηρηφκπαινο κπνξεί λα απνιαχζεη ρσξίο απξφνπηα ηελ πεξηδηάβαζε ηνπ ζηνλ αδηάθαλν θφζκν ηεο Ρίθπ. 45 Ρνχζζνπ 1996, Iser 1980, , Iser 1980,

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amossy, Ruth (1984), 'Stereotypes and representation in fiction', Poetics Today, 5 (4), Baker, Paul (2008), Sexed texts: Language, gender and sexuality (Λνλδίλν: Equinox). Bartky, Sandra Lee (1993), 'The Feminine body', ζην Alison M. Jaggar θαη Paula S. Rothenberg (επηκ.), Feminist frameworks: Alternative theoretical accounts of the relations between women and men (Νέα Τφξθε: McGraw-Hill), Beauvoir, Simone de (1979), Το δεύηεπο θύλο, κηθξ. Κπξηάθνο ηκφπνπινο (Αζήλα: Γιάξνο). Berger, Maurice, Wallis, Brian, θαη Watson, Simon (1995), 'Introduction', ζην Maurice Berger, Brian Wallis, θαη Simon Watson (επηκ.), Constructing masculinity (Νέα Τφξθε: Routledge), 1-7. Butler, Judith (1990), Gender trouble: Feminism and the subversion of identity (Νέα Τφξθε θαη Λνλδίλν: Routledge). Cameron, Deborah, McAlinden, Fiona, θαη O'Leary, Kathy (1989), 'Lakoff in context', ζην Jennifer Coates θαη Deborah Cameron (επηκ.), Women in their speech communities (Λνλδίλν: Longman), Coates, Jennifer (1986), Women, men and language: A sociolinguistic account of sex differences in language (Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε: Longman). Crawford, Mary (1995), Talking difference: On gender and language (Λνλδίλν: Sage Publications). Eagleton, Terry (1976), Marxism and literary criticism (Λνλδίλν: Methuen). Eckert, Penelope θαη McConnell-Ginet, Sally (2003), Language and gender (Κέηκπξηηδ: Cambridge University Press). Genette, Gérard (1969), Figures II (Παξίζη: Seuil). Gilman, Sander L. (1985), Difference and pathology: Stereotypes of sexuality, race and madness (Ίζαθα: Cornell University Press). --- (1991), Inscribing the other (Λίλθνιλ θαη Λνλδίλν: University of Nebraska Press). Graddol, David θαη Swann, Joan (1989), Gender voices (Ομθφξδε: Basil Blackwell). Hill, Alette Olin (1986), Mother tongue, father time: A decade of linguistic revolt (Μπινχκηγθηνλ: Indiana University Press). Hopper, Robert (2003), Gendering talk (Μίζηγθαλ: Michigan State University Press). Ingarden, Roman (1973), The cognition of the literary work of art, κηθξ. Ruth Ann Crowly θαη Kenneth R. Olson (Έβαλζηνλ: Northwestern University Press). Iser, Wolfgang (1974), The implied reader: Patterns of communication in prose fiction from Bunyan to Beckett (Βαιηηκφξε: Johns Hopkins University Press). --- (1980), The act of reading: A theory of aesthetic response (Βαιηηκφξε: Johns Hopkins University Press). --- (1989), Prospecting: From reader response to literary anthropology (Βαιηηκφξε: Johns Hopkins University Press). --- (1993), The fictive and the imaginary: Charting literary anthropology (Βαιηηκφξε: Johns Hopkins University Press). Καπιάλεο, Σάζνο Α. (2004), 'Καηαζθεπάδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ: ε πεξίπησζε ηεο Πάιεο ηνπ Ισαθείκ Κχπξηνπ', ζην Αζηέξηνο Αξγπξίνπ (επηκ.), Η Ελλάδα ηυν νηζιών από ηη Φπαγκοκπαηία υρ ζήμεπα: Οι μαπηςπίερ ηυν λογοηεσνικών κειμένυν (Α ; Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα), Κνχξηνβηθ, Γεκνζζέλεο (1997), 'Ο Σζφκζθη θαη ε ληξφγθα', ΤΑ ΝΕΑ, 1/7/

14 Kramarae, Cheris (1992), 'Harassment and everyday life', ζην Lana F. Rakow (επηκ.), Women making meaning: New feminists directions in communication (Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε: Routledge), Lakoff, Robin Tolmach (1975), Language and woman s place (Νέα Τφξθε: Harper and Row). Malz, Daniel and Borker, Ruth (1982), 'A cultural approach to male/female miscommunication', ζην J.J. Gumperz (επηκ.), Language and social identity (Κέηκπξηηδ: Cambridge University Press), McConnell-Ginet, Sally (1985), 'Difference and language: A linguist s perspective', ζην Hester Eisenstein θαη Alice Jardine (επηκ.), The future of difference (Νηνπ Σδέξζευ: Rutgers University Press), Moi, Toril (1985), Sexual/Textual politics: Feminist literary theory (Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε: Routledge). --- (1997), 'Feminist, Female, Feminine', ζην Catherine Belsey θαη Jane Moore (επηκ.), The feminist reader (Λνλδίλν: Macmillan Press Ltd), Μπακπηληψηεο, Γεψξγηνο (1998), 'Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο', (Αζήλα: Κέληξν Λεμηθνινγίαο). Μπνπθάιαο, Παληειήο (1996), 'Ήξσεο απφ ην πεξηζψξην: Σν πξψην κπζηζηφξεκα ηεο Νηθφι Ρνχζζνπ, κηα καηηά ζηνλ θφζκν ησλ λαξθσηηθψλ', Καθημεπινή, 23/7/1996. Pageaux, Henri-Daniel (1989), 'De l imaginaire culturelle à l imaginaire', ζην Pierre Brunel θαη Yves Chevrel (επηκ.), Précis de la littérature comparée (Παξίζη: Presses Universitaires de France), Παπαδαραξίνπ, Δπάγγεινο (1999), 'Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Αξγθφ (Λεμηθφ ηεο Πηάηζαο)', (Αζήλα: Κάθηνο). Παπιίδνπ, Θενδνζία (2002), 'Γιψζζα-Γέλνο-Φχιν: Πξνβιήκαηα, Αλαδεηήζεηο θαη Διιεληθή Γιψζζα', ζην Θενδνζία Παπιίδνπ (επηκ.), Γλώζζα-Γένορ-Φύλο (Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο), Πεξηζηέξεο, Παλαγηψηεο (1997), 'Περ ζηη μοπθίνη, ακόμα ηην τάσνυ ηεο Νηθφι Ρνχζζνπ'. <http://www.fortunecity.com/lavender/kane/51/books/roussou.htm>, accessed 30/10//2010. Περιηβάλνο, Μίιηνο (2002), 'Μεηά ηξηάληα έηε: μαλαδηαβάδνληαο ηελ αλαγλσζηηθή ζεσξία ηνπ Wolfgang Iser', ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ, 4, Ρνχζζνπ, Νηθφι (1996), Περ ζηη Μοπθίνη, ακόμα ηην τάσνυ (Αζήλα: Αιεμάλδξεηα). --- (1999), 'Ο θχιαθαο ησλ ςπρψλ', ζην έξγηνο Μαπξνθέθαινο, et al., Ο θύλακαρ ηυν τςσών, Οκηώ ιζηοπίερ θανηαζίαρ (Αζήλα: Κέδξνο), Sontag, Susan (1973), 'The third world of women', Partisan Review, 40 (2), Spender, Dale (1985), Man made language (Λνλδίλν: Routledge and Kegan Paul). Talbot, Mary (2003), 'Gender stereotypes: Reproduction and challenge', ζην Janet Holmes θαη Myriam Meyerhoff (επηκ.), The handbook of language and gender (Ομθφξδε: Blackwell Publishing), Thorne, Barrie, Kramarae, Cheris, θαη Henley, Nancy (επηκ.) (1983), Language, gender and society (Rowley: Newbury House Publishers). Weatherall, Ann (2002), Gender, language and discourse (Hove: Routledge). 14

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε εγγξάκκαηε θνηλσλία σο πξντφλ κεηαθνξάο ηνπ βηψκαηνο: πξνο κηα λέα κνξθή ιφγνπ. σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο*

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε εγγξάκκαηε θνηλσλία σο πξντφλ κεηαθνξάο ηνπ βηψκαηνο: πξνο κηα λέα κνξθή ιφγνπ. σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο* 136. Η πολσηροπικόηηηα ζηη ζύγτρονη εγγράμμαηη κοινωνία ως προϊόν μεηαθοράς ηοσ βιώμαηος: προς μια νέα μορθή λόγοσ, ζηο Ποσρκός, Μ. & Καηζαρού Ε. (επιμ.)«βίωμα, μεηαθορά και πολσηροπικόηηηα: εθαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ»

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΜΔΣΑΒΟΛΔ + ΑΝΑΗΜΑΙΟΓΟΣΗΔΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βφινο, 1-3 Ννεκβξίνπ 2013 ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Η/ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηα Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Καηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα