10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης"

Transcript

1 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

2 Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης για τα διάφορα δίκτυα που περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια. Προαπαιτούμενη γνώση Για την κατανόηση των λυμένων παραδειγμάτων-ασκήσεων του κεφαλαίου αυτού θεωρείται σκόπιμο να προηγηθεί η ανάγνωση των Κεφαλαίων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος βιβλίου.

3 10.1 ΑΣΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α- ΣΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δίνεται αστική οδική υποδομή (οδικός άξονας), όπως περιγράφεται στο Σχήμα 10.1, που αποτελείται από 5 οδικά τμήματα, τα οποία στα άκρα τους έχουν σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις. Δεδομένα Όριο ταχύτητας S pl= 56 χλμ./ώρα Ωριαίος φόρτος κυκλοφορίας= 700 οχήματα/ώρα/κατεύθυνση Αριθμός λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας N th= 2 λωρίδες/κατεύθυνση Πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας= 3,65 μ. Πυκνότητα προσβάσεων (ισόπεδοι κόμβοι χωρίς σηματοδότηση) D a= 2 προσβάσεις/τμήμα Συντελεστής προσαρμογής λόγω εγγύτητας οχημάτων f v= 1,0 Καθυστέρηση διέλευσης από την κατάντη διασταύρωση d t= 12 δευτ./όχημα Υπάρχει κράσπεδο στη δεξιά πλευρά της οδού κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας Σχήμα 10.1 Αστική οδική υποδομή. Γεωμετρικά, λειτουργικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά. Λύση Α. Στάθμη εξυπηρέτησης στο οδικό τμήμα 1 στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Ζητούμενο Α. Στάθμη εξυπηρέτησης στο οδικό τμήμα 1 στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Β. Στάθμη εξυπηρέτησης στο σύνολο της οδικής υποδομής λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα διαδρομής στα οδικά τμήματα 2 και 3 είναι ίδια με αυτή του τμήματος 1 (όπως θα προκύψει από το πρώτο ζητούμενο της άσκησης) και η ταχύτητα διαδρομής στα τμήματα 4 και 5 είναι ίση με 26 χλμ./ώρα. Βήμα 1. Καθορισμός της ταχύτητας ελεύθερης ροής Η ταχύτητα ελεύθερης ροής S f προκύπτει από το γινόμενο της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής επί τον συντελεστή προσαρμογής για την πυκνότητα σηματοδότησης ή αλλιώς για το μήκος του εξεταζόμενου τμήματος από την εξίσωση (4.8): Όπου η βασική ταχύτητα ελεύθερης ροής (S f0) δίνεται από την εξίσωση (4.5): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 290

4 Στην παραπάνω εξίσωση, η σταθερή ταχύτητα (S 0) υπολογίζεται από την Εξίσωση 4.6 συναρτήσει του ορίου ταχύτητας S pl. Έτσι η ταχύτητα ελεύθερης ροής ισούται (Εξίσωση 4.8) με: Η προσαρμογή λόγω διαμόρφωσης διατομής (f cs) παίρνει την τιμή -0,8χλμ./ώρα γιατί υπάρχει κράσπεδο στη δεξιά πλευρά της οδού κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Η τιμή της προσαρμογής λόγω πυκνότητας σημείων πρόσβασης (f a) προκύπτει από τον Πίνακα 4.4 ίση με -0,5 για αριθμό λωρίδων 2 και για πυκνότητα προσβάσεων D a= 5 σημεία/χλμ. (γίνεται παρεμβολή μεταξύ των τιμών 2,50 και 6,25 σημείων/χλμ.). Άρα η βασική ταχύτητα ελεύθερης ροής υπολογίζεται ως εξής: Στη συνέχεια, η ταχύτητα ελεύθερης ροής S f προκύπτει από την προσαρμογή της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής ανάλογα με το μήκος του οδικού τμήματος με τη χρήση του συντελεστή προσαρμογής (f L) που δίνεται από την εξίσωση (4.7): Ο χρόνος κίνησης κατά μήκος του τμήματος (t R) υπολογίζεται από την εξίσωση (4.9): Όπου ο χαμένος χρόνος στην εκκίνηση (l 1) λαμβάνεται ίσος με 2,0 δευτ. γιατί η κατάντη διασταύρωση είναι σηματοδοτούμενη. Αντίστοιχα, η προσαρμογή ανάλογα με τον τύπο ελέγχου (f x) είναι 1,0 για σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Η καθυστέρηση λόγω στρεφουσών κινήσεων (d ap,i) στην κάθε μία από τις 2 προσβάσεις κατά μήκος του εξεταζόμενου τμήματος δίνεται από τον Πίνακα 4.5, όπου σε συνάρτηση με τον φόρτο ανά λωρίδα (700/2=350 οχήματα/ώρα) και τον αριθμό λωρίδων (2 λωρίδες ανά κατεύθυνση) προκύπτει ίση με 0,10 δευτ./όχημα. Άρα ο χρόνος κίνησης κατά μήκος του τμήματος είναι: 291 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

5 Βήμα 2. Υπολογισμός της καθυστέρησης διέλευσης από διασταύρωση Η συνολική καθυστέρηση διέλευσης από την κατάντη διασταύρωση (d t) δίνεται ίση με 12 δευτ./όχημα. Βήμα 3. Υπολογισμός ταχύτητας διαδρομής κατά μήκος του οδικού τμήματος Η ταχύτητα διαδρομής υπολογίζεται από την εξίσωση (4.15): Βήμα 4. Καθορισμός της στάθμης εξυπηρέτησης του οδικού τμήματος Η ταχύτητα διαδρομής αντιστοιχεί στο 58% της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής (S f0). Από τον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης του οδικού τμήματος είναι C. Η μέση ταχύτητα αντιστοιχεί στο 53% της βασικής ταχύτητας ελεύθερης ροής (S f0). Από τον Πίνακα 4.3 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης της συνολικής οδικής υποδομής που αποτελείται από τα 5 οδικά τμήματα είναι C. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι αν επαναληφθούν οι υ- πολογισμοί του ζητούμενου Α της άσκησης για όλα τα οδικά τμήματα θα προκύψει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης των τμημάτων 2 και 3 είναι C, ενώ των οδικών τμημάτων 4 και 5 είναι D. Για τον λόγο αυτό έχει νόημα όταν υπολογίζεται η στάθμη εξυπηρέτησης μιας οδικής υποδομής να εξετάζονται αναλυτικά τα επί μέρους τμήματα για να βρεθεί αν λειτουργούν όλα σε ικανοποιητική στάθμη εξυπηρέτησης ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΗ Β. Στάθμη εξυπηρέτησης στο σύνολο της οδικής υποδομής Η σταθμισμένη μέση ταχύτητα κατά μήκος του άξονα δίνεται από την εξίσωση (4.4): ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕ- ΖΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΗ Δίνεται διάβαση πεζών σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση, όπως φαίνεται στο Σχήμα Οι κινήσεις των οχημάτων εξυπηρετούνται σε δύο φάσεις της σηματοδότησης, μία για τις κινήσεις της κύριας οδού και μία για τις κινήσεις της δευτερεύουσας οδού και δεν παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 292

6 υπάρχει ξεχωριστή φάση για την εξυπηρέτηση των αριστερών στροφών. Σχήμα 10.2 Διάβαση πεζών σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση-ρυθμός ροής πεζών για κάθε κίνηση. Σχήμα 10.3 Ρυθμός ροής οχημάτων για κάθε κίνηση. Ζητούμενο Αξιολόγηση της κυκλοφορίας των πεζών στις γωνίες των πεζοδρομίων και υπολογισμός της στάθμη εξυπηρέτησης των πεζών στη διάβαση της δευτερεύουσας οδού Δεδομένα Ο ρυθμός ροής των πεζών (πεζοί/ώρα) για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.2 Ο ρυθμός ροής των οχημάτων (οχήματα/ώρα) για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.3 Περίοδος σηματοδότησης C= 80 δευτ. Κύρια οδός Διάρκεια φάσης= 48 δευτ. Διάρκεια πράσινης ένδειξης πεζών g= 11 δευτ. Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας N d= 4 λωρίδες Δευτερεύουσα οδός Διάρκεια φάσης= 32 δευτ. Διάρκεια πράσινης ένδειξης πεζών g= 11 δευτ. Αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας N c= 2 λωρίδες Ταχύτητα του 85% των οχημάτων που διέρχονται από την οδό S 85= 56 χλμ./ώρα Γωνία πεζοδρομίου 1 Πλάτος πεζοδρομίου στη γωνία W a=w b= 4,8 μ. Ακτίνα της γωνίας R= 4,5 μ. Γωνία πεζοδρομίου 2 Πλάτος πεζοδρομίου στη γωνία W a=w b= 5,5 μ. Ακτίνα της γωνίας R= 4,5 μ. Άλλα δεδομένα Ενεργό πλάτος διάβασης W c= 4,8 μ. Μήκος διάβασης (πλάτος δευτερεύουσας οδού) L c= 8,5 μ. Ταχύτητα περπατήματος πεζών S p= 1,2 μ./δευτ. 293 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

7 Λύση Βήμα 1. Ανάλυση της κυκλοφορίας στις γωνίες των πεζοδρομίων Για τη γωνία πεζοδρομίου 1: 1.α. Υπολογισμός του διαθέσιμου χρόνου-χώρου Ο συνολικός «χρονο-χώρος» διαθέσιμος για κυκλοφορία και αναμονή των πεζών στις γωνίες των πεζοδρομίων δίνεται από την ε- ξίσωση (5.15): Εφαρμόζοντας την ανάλογη διαδικασία ο χρόνος αναμονής των πεζών που αναμένουν να διασχίσουν την κύρια οδό προκύπτει: 1.γ. Υπολογισμός διαθέσιμου χρονο-χώρου για την κυκλοφορία πεζών Ο διαθέσιμος χρονο-χώρος για τους πεζούς που κυκλοφορούν στη γωνία του πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.17): 1.β. Υπολογισμός χρόνου αναμονής Σύμφωνα με τα δεδομένα του ρυθμού ροής πεζών, όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα 10.3, από τη γωνία πεζοδρομίου 1 πρόκειται να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό 530 πεζοί/ώρα. Άρα στη διάρκεια μίας περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) οι πεζοί που φτάνουν στη γωνία για να διασχίσουν τη διάβαση είναι Ν co= (530 80)/3600= 11,8 πεζοί. Αντίστοιχα, από τη γωνία πεζοδρομίου 1 πρόκειται να διασχίσουν την κύρια οδό 400 πεζοί/ώρα. Άρα στη διάρκεια της περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) οι πεζοί που πρόκειται να διασχίσουν τη διάβαση είναι Ν d0= 8,9 πεζοί. Ο χρόνος αναμονής των πεζών που αναμένουν να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό δίνεται από την εξίσωση (5.16): 1.δ. Υπολογισμός μέσης επιφάνειας πεζού στη γωνία πεζοδρομίου Ο συνολικός αριθμός κυκλοφορούντων πεζών στη γωνία του πεζοδρομίου (που περιλαμβάνει τους πεζούς που εισέρχονται και εξέρχονται από τις δύο διαβάσεις, της κύριας και της δευτερεύουσας οδού καθώς και αυτούς που στρίβουν στη γωνία του πεζοδρομίου) σε κάθε περίοδο σηματοδότησης δίνεται από την εξίσωση (5.19): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 294

8 2.β. Υπολογισμός του διαθέσιμου χρονο-χώρου Ο διαθέσιμος χρονο-χώρος στη διάβαση της δευτερεύουσας οδού στη διάρκεια μιας περιόδου σηματοδότησης δίνεται από την εξίσωση (5.20): Η μέση επιφάνεια πεζού για κυκλοφορία στη γωνία πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.18): Για τη γωνία πεζοδρομίου 2, ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία, η μέση επιφάνεια πεζού προκύπτει M corner= 8,13 τ.μ./πεζό. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για τις μέσες επιφάνειες/πεζό που βρέθηκαν οι πεζοί και στις δύο γωνίες πεζοδρομίων έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν χωρίς την ανάγκη επιπλέον κινήσεων-ελιγμών για να αποφύγουν τις εμπλοκές με άλλους πεζούς (στάθμη εξυπηρέτησης Α). 2.γ. Υπολογισμός του ενεργού διαθέσιμου χρονο-χώρου Σύμφωνα με τα δεδομένα ρυθμού ροής οχημάτων (Σχήμα 10.3), ο συνολικός αριθμός των στρεφόντων οχημάτων από την κύρια οδό προς τη δευτερεύουσα, τα οποία διέρχονται από τη διάβαση στη δευτερεύουσα οδό ταυτόχρονα με την κίνηση των πεζών, είναι 80 οχήματα/ώρα, δηλαδή 42 οχήματα/ώρα που στρέφουν αριστερά και 38 οχήματα/ώρα που στρέφουν δεξιά. Άρα στη διάρκεια της περιόδου σηματοδότησης (80 δευτ.) τα στρέφοντα οχήματα, N tv= 1,8 οχήματα. Ο χρονο-χώρος που η διάβαση καταλαμβάνεται από τα στρέφοντα οχήματα δίνεται από την εξίσωση (5.22): Βήμα 2. Ανάλυση της κυκλοφορίας πεζών στις διαβάσεις 2.α. Καθορισμός μέσης ταχύτητας βαδίσματος Σύμφωνα με τα δεδομένα, η μέση ταχύτητα περπατήματος πεζού (S p) είναι 1,2 μ./δευτ. Ο ενεργός διαθέσιμος χρονο-χώρος, δηλαδή ο «καθαρός» διαθέσιμος χρονο-χώρος για τους πεζούς δίνεται από την εξίσωση (5.21): 295 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

9 1. Ο χρόνος διάσχισης της διάβασης και για την κατεύθυνση αυτή προκύπτει ο ίδιος, δηλαδή t ps,ci= 12,0 δευτ. και ο αριθμός των πεζών που περιμένουν στη γωνία 2 για να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό είναι N ci= (490 80)/3600= 10,9 πεζοί. 2.δ. Υπολογισμός του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης των πεζών Ο αριθμός των πεζών που περιμένουν στη γωνία 1 για να διασχίσουν τη δευτερεύουσα οδό δίνεται από την εξίσωση (5.24): 2.ε. Υπολογισμός του χρόνου κατάληψης της διάβασης από τους πεζούς Ο χρόνος κατάληψης της διάβασης από τους πεζούς δίνεται από την εξίσωση (5.25): Το πλάτος της διάβασης είναι μεγαλύτερο από 3 μ. και γι αυτό ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης των πεζών υπολογίζεται από την εξίσωση (5.23): 2.στ. Καθορισμός της μέσης επιφάνειας ανά πεζό στη διάβαση Η μέση επιφάνεια ανά πεζό στη διάβαση δίνεται από την εξίσωση (5.26): Η παραπάνω μεθοδολογία επαναλαμβάνεται για την άλλη κατεύθυνση πεζών, δηλαδή από τη γωνία πεζοδρομίου 2 προς τη γωνία Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, οι πεζοί κατά τη μετακίνησή τους στη διάβασης αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα και έχουν πολύ μι- παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 296

10 κρή δυνατότητα προσπέρασης άλλων πεζών που κινούνται με σχετικά χαμηλή ταχύτητα (στάθμη εξυπηρέτησης Ε). Βήμα 3. Υπολογισμός της καθυστέρησης πεζών Η μέση καθυστέρηση ανά πεζό για τους πεζούς που αναμένουν να διασχίσουν τη διάβαση δίνεται από την εξίσωση (5.27): Ο συντελεστής προσαρμογής για τον φόρτο μηχανοκίνητης κυκλοφορίας που διασχίζει τη διάβαση (F v) δίνεται από την εξίσωση (5.30): Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (Fs) δίνεται από την εξίσωση (5.31): Βήμα 4. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης στη διάβαση Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση υπολογίζεται από την εξίσωση (5.28): Όπου ο μέσος αριθμός των οχημάτων που κινούνται επί της δευτερεύουσας οδού σε περίοδο 15 λεπτών ανά λωρίδα κυκλοφορίας (n 15) υπολογίζεται με την αναγωγή του ωριαίου ρυθμού ροής σε διάστημα 15 λεπτών, δηλαδή: Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτος της οδού (F w) δίνεται από την εξίσωση (5.29): Άρα ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι: 297 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

11 Ο συντελεστής προσαρμογής για την καθυστέρηση κατά τη διάσχιση της διάβασης (F delay) δίνεται από την εξίσωση (5.32): φόρτος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας) προκύπτει καλή τιμή του βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης, μεγέθους που εκφράζει την αντίληψη των πεζών για την ποιότητα εξυπηρέτησή τους σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και έτσι η τελική στάθμη εξυπηρέτησης αναβαθμίζεται σε Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕ- ΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Αντικαθιστώντας τις τιμές των συντελεστών στην εξίσωση (5.28) υπολογίζεται ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση: Στο Σχήμα 10.4 παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τμήματος πεζοδρομίου και παρακείμενης οδού. Οι δύο διασταυρώσεις στα άκρα του τμήματος είναι σηματοδοτούμενες. Βήμα 5. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης διάβασης Από τον Πίνακα 5.5 προκύπτει ότι η στάθμη εξυπηρέτησης της διασταύρωσης είναι Β. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα σημειώνονται τα εξής: στο βήμα 1 των υπολογισμών βρέθηκε ότι οι πεζοί έχουν επαρκή χώρο στις γωνίες του πεζοδρομίου για ελεύθερη κίνηση συνεπώς η κυκλοφορία των πεζών στις γωνίες του πεζοδρομίου γίνεται άνετα. Στο βήμα 2 βρέθηκε ότι οι πεζοί στη διάβαση περιορίζονται στην κίνησή τους από άποψη γεωμετρίας της διάβασης, αλλά λόγω ευνοϊκών εξωτερικών παραγόντων (μικρό πλάτος οδού, χαμηλός Σχήμα 10.4 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά πεζοδρομίου και παρακείμενης ο- δού. Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης πεζοδρομίου παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 298

12 Δεδομένα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά Ρυθμός ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας για την παρακείμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας στο υπό εξέταση πεζοδρόμιο v m= 940 οχήματα/ώρα Ρυθμός ροής πεζών στο πεζοδρόμιο και κατά τις δύο κατευθύνσεις κίνησης v ped= 2000 πεζοί/ώρα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Υπερυψωμένο κράσπεδο μεταξύ οδού και πεζοδρομίου Πλάτος μεταβατικής ζώνης για την εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου W buf= 1,5 μ. Προσαρμοσμένο ενεργό πλάτος σταθερών αντικειμένων, W 0= 0,0 μ. (δεν υπάρχουν σταθερά αντικείμενα, δέντρα, θάμνοι ή άλλα κατακόρυφα εμπόδια στο πεζοδρόμιο) Άλλα δεδομένα Επιτρέπεται η διάσχιση του παρακείμενου τμήματος οδού από τους πεζούς από μη ελεγχόμενες, ενδιάμεσες θέσεις. Η διάσχιση γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από όλες τις ενδιάμεσες θέσεις Αναλογία του μήκους πεζοδρομίου κατά μήκος βιτρίνας και όψης κτιρίου, p window, p building= 0,0. Αναλογία του μήκους πεζοδρομίου κατά μήκος περίφραξης, p fence= 0,5 Ταχύτητα πορείας μηχανοκίνητης κυκλοφορίας S R= 50 χλμ./ώρα. Καθυστέρηση πεζού για διάσχιση του τμήματος από την πλησιέστερη σηματοδοτούμενη διάβαση d pc= 80 δευτ./πεζό Μέση επιφάνεια πεζού στην κατάντη διασταύρωση M w,int= 3,8 τ.μ./πεζό Βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στην κατάντη διασταύρωση I p,int= 3,6 Λύση Βήμα 1. Εκτίμηση ταχύτητας βαδίσματος σε συνθήκες ελεύθερης ροής Σύμφωνα με τις προτεινόμενες από τη διεθνή βιβλιογραφία τιμές, η μέση ταχύτητα βαδίσματος σε συνθήκες ελεύθερης ροής λαμβάνεται ίση με 1,35 μ./δευτ. Βήμα 2. Υπολογισμός μέσης επιφάνειας πεζού 2.α. Υπολογισμός ενεργού πλάτους πεζοδρομίου Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για την εσωτερική (παρά το κράσπεδο) πλευρά του πεζοδρομίου είναι 0,45 μ. Το πλάτος της μεταβατικής ζώνης είναι 1,5 μ. Ως προσαρμοσμένη απόσταση ασφαλείας στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου λαμβάνεται η μεγαλύτερη εκ των δύο, δηλαδή W s,i= 1,5 μ. Η απόσταση ασφαλείας για την εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου δίνεται από την εξίσωση (5.8): Άρα το ενεργό πλάτος πεζοδρομίου υπολογίζεται από την εξίσωση (5.7): 299 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

13 2.β. Υπολογισμός μοναδιαίας ροής πεζών Η μοναδιαία ροή πεζών δίνεται από την εξίσωση (5.9): Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει μία πρώτη εκτίμηση της στάθμης εξυπηρέτησης βάσει της μέσης επιφάνειας πεζού. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5 η στάθμη εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι είναι C. Βήμα 3. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος πεζοδρομίου Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου υπολογίζεται από την εξίσωση (5.12): 2.γ. Υπολογισμός μέσης ταχύτητας βαδίσματος Η μέση ταχύτητα βαδίσματος υπολογίζεται από την εξίσωση (5.10): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής λόγω ύπαρξης μεταβατικής ζώνης (F w) λαμβάνει την τιμή 5,00 γιατί υπάρχει μεταβατική ζώνη σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου. Ο συντελεστής προσαρμογής για το φόρτο μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F v) δίνεται από την εξίσωση (5.13): 2.δ. Υπολογισμός επιφάνειας πεζού Η μέση επιφάνεια πεζού στο πεζοδρόμιο δίνεται από την εξίσωση (5.11): Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F s) υπολογίζεται από την εξίσωση (5.14): παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 300

14 Με την αντικατάσταση των τιμών των συντελεστών προσαρμογής στην εξίσωση (5.12) υπολογίζεται ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου ως εξής: Όπου η απόσταση έως την πλησιέστερη σηματοδοτούμενη διασταύρωση ή διάβαση (D c) λαμβάνεται ως το 1/3 του μήκους του πεζοδρομίου, δηλαδή 135 μ. Άρα η απόσταση παρέκκλισης υπολογίζεται ως εξής: Βήμα 4. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος πεζοδρομίου Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5 η στάθμη εξυπηρέτησης του τμήματος πεζοδρομίου είναι C. Η καθυστέρηση λόγω παρέκκλισης υπολογίζεται από την εξίσωση (5.34): Βήμα 5. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης στη διασταύρωση Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης στην κατάντη διασταύρωση (I p,int) είναι 3,6. Βήμα 6. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για βαθμό στάθμης εξυπηρέτησης I p,int=3,6 και μέση επιφάνεια πεζού A p= 3,8 τ.μ./πεζό, η στάθμη εξυπηρέτησης της διασταύρωσης είναι C. 7.β Υπολογισμός συντελεστή δυσκολίας διάσχισης Ο συντελεστής δυσκολίας διάσχισης δίνεται από την εξίσωση (5.35): Βήμα 7. Υπολογισμός συντελεστή δυσκολίας διάσχισης 7.α Υπολογισμός καθυστέρησης λόγω παρέκκλισης Η απόσταση παρέκκλισης δίνεται από την εξίσωση (5.33): Όπου η καθυστέρηση διάσχισης (d px) ισούται με min{d div, 60) και προκύπτει ίση με 60 δευτ./πεζό. 301 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

15 σεων. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη στα ενδιάμεσα βήματα τελικά προκύπτει από το βήμα 9 ότι η τελική στάθμη εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου είναι κάπως χαμηλότερη D. Βήμα 8. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου προκύπτει από την εξίσωση (5.36): 10.3 ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟ- ΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Δίνεται λωρίδα ποδηλατόδρομου στην περιοχή σηματοδοτούμενης διασταύρωσης (Σχήμα 10.5). Βήμα 9. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης πεζοδρομίου Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.5, για βαθμό στάθμης εξυπηρέτησης I p,seg= 3,83 και μέση επιφάνεια ανά πεζό A p= 3,0 τ.μ./πεζό η στάθμη εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου είναι D. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα σημειώνονται τα εξής: Στο βήμα 2 γίνεται μια πρώτη εκτίμηση της στάθμης εξυπηρέτησης του πεζοδρομίου από τη μέση ε- πιφάνεια/πεζό (ίση με C) χωρίς να ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις στη διασταύρωση και η αντίληψη των πεζών για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης) ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι μεταβατική ζώνη μεταξύ του πεζοδρομίου και της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, τα χαρακτηριστικά της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας καθώς και την αντιληπτή δυσκολία που έχουν για να διασχίσουν την οδό σε κάποιο σημείο μεταξύ των διασταυρώ- Σχήμα 10.5 Λωρίδα ποδηλατόδρομου σε σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Ρυθμός ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης στη λωρίδα ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 302

16 Δεδομένα Το πλάτος της λωρίδας ποδηλατόδρομου, της οδού και της παρακείμενης στον ποδηλατόδρομο λωρίδας κυκλοφορίας δίνονται στο Σχήμα 10.5 Ο ρυθμός ροής των οχημάτων για κάθε κίνηση δίνεται στο Σχήμα 10.5 Ρυθμός ροής κορεσμού λωρίδας ποδηλάτων s b= 2000 ποδήλατα/ώρα Ρυθμός ροής λωρίδας ποδηλάτων v b= 120 ποδήλατα/ώρα Χρησιμοποιούμενος χρόνος πρασίνου g b = 48 δευτ. Περίοδος σηματοδότησης C= 120 δευτ. Απαγορεύεται η στάθμευση παρά την οδό Βήμα 2. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης της διασταύρωσης υπολογίζεται από την εξίσωση (6.6): Λύση Βήμα 1. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση 1.α. Υπολογισμός χωρητικότητας λωρίδας ποδήλατου Η χωρητικότητα λωρίδας ποδήλατου δίνεται από την εξίσωση (6.4): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτους της οδού στη διασταύρωση (F w,int) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.7): Στην παραπάνω εξίσωση ο συντελεστής (W t) αντιστοιχεί στο συνολικό πλάτος της εξωτερικής λωρίδας κατευθείαν κίνησης αυτοκινήτων, της λωρίδας ποδηλάτου και του ερείσματος και είναι: 3,65+1,50+0,00=5,15 μ. Άρα ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτους της οδού στη διασταύρωση (F w,int) παίρνει την τιμή: 1.β. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση Η καθυστέρηση σε σηματοδοτημένη διασταύρωση δίνεται από την εξίσωση (6.3): 303 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

17 Ο συντελεστής προσαρμογής για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία δίνεται από την εξίσωση (6.8): Άρα βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης της διασταύρωσης παίρνει την τιμή: Βήμα 3. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης της λωρίδας ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης της λωρίδας ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση είναι Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ Δίνεται τμήμα ποδηλατόδρομου κατά μήκος οδικού τμήματος μεταξύ διασταυρώσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα Ζητούμενο Στάθμη εξυπηρέτησης τμήματος ποδηλατόδρομου Σχήμα 10.6 Τμήμα ποδηλατόδρομου παρακείμενου σε οδικό τμήμα. Δεδομένα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά Ποσοστό βαρέων οχημάτων στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία P HV= 8,0% Αναλογία θέσεων στάθμευσης παρά την οδό που είναι κατειλημμένες από οχήματα προς το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων p k= 0,20 Ταχύτητα πορείας οχημάτων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας S r= 50 χλμ./ώρα Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Το πλάτος των λωρίδων ποδηλατόδρομου, των λωρίδων της οδού και του μήκους του τμήματος (L) δίνονται στο Σχήμα 10.6 Ενεργό πλάτος της εξωτερικής λωρίδας κατευθείαν κίνησης αυτοκινήτων W e= 7,9 μ. Αριθμός προσβάσεων στη δεξιά κατά την κατεύθυνση κίνησης των ποδηλάτων πλευρά του ποδηλατόδρομου Ν ap,s= 3 προσβάσεις Άλλα δεδομένα Συντελεστής αξιολόγησης της κατάστασης της επιφάνειας κύλισης του ποδηλατόδρομου P c= 3,0 παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 304

18 Καθυστέρηση ποδηλάτων στη διασταύρωση d b= 40 δευτ./ποδήλατο Βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλάτων στην κατάντη διασταύρωση I b,int= 0,08 Λύση Βήμα 1. Υπολογισμός ταχύτητας πορείας Ως μέση ταχύτητα πορείας των ποδηλάτων (S b) λαμβάνεται η τιμή των 24 χιλιομέτρων/ώρα. Βήμα 2. Υπολογισμός καθυστέρησης στη διασταύρωση Στα δεδομένα της άσκησης δίνεται η καθυστέρηση στη διασταύρωση (d b) ίση με 40 δευτ./ποδήλατο. Βήμα 3. Υπολογισμός ταχύτητας διαδρομής Η ταχύτητα διαδρομής των ποδηλάτων υπολογίζεται από την εξίσωση (6.5): Βήμα 4. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης διασταύρωσης Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του ποδηλατόδρομου στη διασταύρωση (I b,int) δίνεται από τα δεδομένα ίσος με 0,08. Βήμα 5. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος Ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου υπολογίζεται από την εξίσωση (6.10): Όπου ο συντελεστής προσαρμογής για το πλάτος λωρίδας της ο- δού (F w) υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.11: Όπου ο χρόνος μετακίνησης των ποδηλάτων στο τμήμα (t Rb) δίνεται από τον λόγο του μήκους του τμήματος προς την ταχύτητα πορείας: (3600 L)/(1000 S b)=( )/( )=60 δευτ. και η καθυστέρηση στη διασταύρωση (d b)= 40 δευτ./ποδήλατο. Άρα η ταχύτητα διαδρομής υπολογίζεται ως εξής: Ο συντελεστής προσαρμογής για τον ρυθμό ροής μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F v) δίνεται από την εξίσωση (6.12): 305 «παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

19 Ο συντελεστής προσαρμογής για την ταχύτητα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (F s) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.13): Βήμα 6. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης τμήματος Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου είναι D. Βήμα 7. Υπολογισμός βαθμού στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατόδρομου O βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατοδρόμου υπολογίζεται από την εξίσωση (6.15): Ο συντελεστής προσαρμογής για την κατάσταση της επιφάνειας κύλισης του ποδηλατόδρομου (F p) υπολογίζεται από την εξίσωση (6.14): Άρα ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατοδρόμου λαμβάνει την τιμή: Βήμα 8. Καθορισμός στάθμης εξυπηρέτησης ποδηλατόδρομου Σύμφωνα με τον Πίνακα 6.3, η στάθμη εξυπηρέτησης στο τμήμα του ποδηλατόδρομου είναι D. Με την αντικατάσταση των τιμών των συντελεστών προσαρμογής στην εξίσωση (6.10), ο βαθμός στάθμης εξυπηρέτησης του τμήματος ποδηλατόδρομου παίρνει την τιμή: παραδείγματα- ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης» 306

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας. Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας. Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα 1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος - Συγκοινωνιολόγος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρχές σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

5 δίκτυα μετακίνησης πεζή

5 δίκτυα μετακίνησης πεζή 5 δίκτυα μετακίνησης πεζή Σύνοψη Το περπάτημα είναι ο παλαιότερος τρόπος μετακίνησης που επηρέασε τη δομή της πόλης και τη χωροθέτηση των αστικών λειτουργιών έως τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο υπολογισµού Κυκλοφοριακής Ικανότητας Ισόπεδου Κόµβου

Τυπολόγιο υπολογισµού Κυκλοφοριακής Ικανότητας Ισόπεδου Κόµβου Τυπολόγιο υπολογισµού Κυκλοφοριακής Ικανότητας Ισόπεδου Κόµβου Κυκλοφοριακό σύστηµα: Παροχή προτεραιότητας µε STOP ιάγραµµα κόµβου (επισήµανση ρευµάτων) Επίπεδα προτεραιότητας Ρεύµατα Επίπεδο 1 2, 3, 5,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση 6 δίκτυα ποδηλάτων Σύνοψη Το ποδήλατο είναι ένα μέσο που μπορεί να κινηθεί αυτόνομα στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού δικτύου αλλά και να συνδυαστεί με άλλα μέσα ώστε να παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Ένα τυχαίο περιστατικό Υπάρχουν λανθασμένες συμπεριφορές ; Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Σύνοψη Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργία υπεραστικών οδών µε δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. Αρχικά θα περιγραφεί η κίνηση των οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα

Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κριτική προσέγγιση στις πρόσφατες προδιαγραφές για το σχεδιασμό ποδηλατικών υποδομών στην Ελλάδα Μπακογιάννης Ευθύμιος Σίτη Μαρία Κυριακίδης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΡΟΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ- ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΡΟΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ- ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΡΟΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής. https://www.facebook.com/driving.edu/

Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής.  https://www.facebook.com/driving.edu/ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής http://www.driving.org.gr/ https://www.facebook.com/driving.edu/ Γιατί κατά την γνώμη σας γίνονται ατυχήματα δυστυχήματα στον δρόμο; Το

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση 4 αστικά οδικά δίκτυα Σύνοψη Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών πριν από την εξάπλωση του ΙΧ αυτοκινήτου δεν δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός οδικού δικτύου με την κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 6. Ισόπεδοι Κόμβοι Κυκλικοί Κόμβοι

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 6. Ισόπεδοι Κόμβοι Κυκλικοί Κόμβοι Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 6. Ισόπεδοι Κόμβοι Κυκλικοί Κόμβοι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Διδάσκων Γαλάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες» «Μέτρα ρ διαχείρισης της κυκλοφορίας ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης» Δέσποινα Δημητριάδου Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ρύθμιση αφορά τη οργάνωση της στάθμευσης στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ Ηλιάδης Σταύρος Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Παρουσίαση Αντικείμενο πτυχιακής Η οδός Μητροπόλεως Αποτελέσματα μετρήσεων και ανάλυσης Διαγράμματα Συμπεράσματα - Προτάσεις Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια Κρυπτόλεξο 1

Οδική Ασφάλεια Κρυπτόλεξο 1 Κρυπτόλεξο 1 Βρες τις 12 κρυμμένες λέξεις που βρίσκονται οριζόντια και κάθετα του κρυπτόλεξου. Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Α Δ Η Σ Β Λ Ρ Δ Μ Γ Ο Α Σ Υ Ν Φ Γ Σ Λ Α Τ Δ Κ Θ Ρ Ψ Τ Θ Υ Π Δ Ε Υ Κ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Σ Ο Κ Ω Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΕΡΓΟ: Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δη μητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη- Παπαδια μάντη)

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Νησίδων Προσαρμογής σε Κυκλικούς Κόμβους

Σχεδιασμός Νησίδων Προσαρμογής σε Κυκλικούς Κόμβους Σχεδιασμός Νησίδων Προσαρμογής σε Κυκλικούς Κόμβους Κοκόλης Σταύρος Μακαρίτης Χριστόφορος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, 2017 Εγκρίθηκε από τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ "έλεγχος της οδικής ασφάλειας", η ανεξάρτητη, λεπτομερής, συστηματική και τεχνική επαλήθευση της ασφάλειας των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΜΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (ΜΕΡΟΣ Β )

Οδοποιία ΙΙI. (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΜΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (ΜΕΡΟΣ Β ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν το νευραλγικό µέρος του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

<<Γεωμετρική Διερεύνηση Κόμβων Κυκλικής Κίνησης>>

<<Γεωμετρική Διερεύνηση Κόμβων Κυκλικής Κίνησης>> 10 Μαρτίου 2015 Υφαντής Λάμπρος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10 Μαρτίου 2015 Ευχαριστίες Η παρούσα εργασία αποτελεί την διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Παραλίμνια διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας από οδό Ορεστείων έως συγκρότημα Λυκείων

Παραλίμνια διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας από οδό Ορεστείων έως συγκρότημα Λυκείων Παραλίμνια διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας από οδό Ορεστείων έως συγκρότημα Λυκείων επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης Βασίλης Παπαδιαμαντόπουλος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Καραβαγγέλη 33β, 52100, Καστοριά τηλ./fax

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Παροχή H

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας με ασφάλεια!

Περπατώντας με ασφάλεια! Περπατώντας με ασφάλεια! www.edrive.yme.gov.gr Το περπάτημα ως βασικό μέσο μετακίνησης Όλοι μας είμαστε πεζοί. Ακόμα και αν το κύριο μέσο που χρησιμοποιούμε για τις καθημερινές μας διαδρομές είναι το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεταλιές #142 - Οι τεχνικές οδηγίες υποδομών ποδηλάτου φαρδαίνουν τους ποδηλατόδρομους

Ορθοπεταλιές #142 - Οι τεχνικές οδηγίες υποδομών ποδηλάτου φαρδαίνουν τους ποδηλατόδρομους Ορθοπεταλιές Ορθοπεταλιές #142 - Οι τεχνικές οδηγίες υποδομών ποδηλάτου φαρδαίνουν τους ποδηλατόδρομους Μάνος Χαραλαμπάκης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 27/05/2016 13:57 Θα δούμε στις ελληνικές πόλεις ποδηλατόδρομους άνετους

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 10. Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 10. Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 10. Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Διδάσκων Γαλάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα. Γ.1 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα. Γ.1 Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα Η αναγκαιότητα για τον ορισμό και την περιγραφή των ολοκληρωμάτων που θα περιγράψουμε στο Παράρτημα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα μεγέθη που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών

Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Οργάνωση Περιοχών Κατοικίας 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και δίκτυο κοινοχρήστων & κοινωφελών Χρήστος Θ. Κουσιδώνης Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή από την ευρύτερη κλίμακα: Οι χρήσεις και οι σχέσεις τους οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 8. Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας Κυκλοφοριακοί κόμβοι Κυκλοφοριακή ικανότητα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 8. Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας Κυκλοφοριακοί κόμβοι Κυκλοφοριακή ικανότητα Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 8. Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας Κυκλοφοριακοί κόμβοι Κυκλοφοριακή ικανότητα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ!

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ! ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ! ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η δυνατότητα να μετακινείται κάποιος ως: Πεζός Οδηγός Επιβάτης να εμπλακεί χωρίς να κινδυνεύει ή να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση Λύση ΑΣΚΗΣΗ 1 α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση, προκύπτει: και Με αντικατάσταση στη θεµελιώδη εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σηµατοδοτικά συστήµατα σε επίπεδο ρύθµισης κόµβου είναι: 1) Σηµατοδοτηση σταθερού χρόνου 2) Σηµατοδοτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα : Πρότυπο Πρότυπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Φυσική για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα, δημιουργεί τα πρότυπα ή μοντέλα. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Κυκλοφοριακός Φόρτος Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Ταχύτητα κίνησης Πυκνότητα κυκλοφορίας μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ---ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-- Η µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης-πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 9-12 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ Είναι χρήσιμο πριν την έναρξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση μεμονωμένων οδικών κόμβων, αξόνων και δικτύου με στατικές και δυναμικές μεθόδους

Ανάλυση μεμονωμένων οδικών κόμβων, αξόνων και δικτύου με στατικές και δυναμικές μεθόδους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ανάλυση μεμονωμένων οδικών κόμβων, αξόνων και δικτύου με στατικές και δυναμικές μεθόδους Διπλωματική εργασία Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση χωρίζεται στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες σήμανσης των δρόμων και την οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις ζωγραφισμένες γραμμές (διαγραμμίσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΓΟΜΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1. Οδοποιΐα: Είναι η επιστήμη η οποία μελετά τη διαμόρφωση των μερών των αυτοκινητοδρόμων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών

ΑΣΚΗΣΗ 1η. Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών ΜΑΘΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7ο (Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) ΑΣΚΗΣΗ 1η Μετρήσεις Συχνότητας ιέλευσης Οχημάτων και Προσαρμογή Στατιστικών Κατανομών Οι μετρήσεις υπαίθρου θα γίνουν στην πρόσβαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων & βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λ.π» Κ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων & βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λ.π» Κ.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Εργο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων & βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λ.π» Κ.Α. 30.7323.34 Η μελέτη προβλέπει διαμόρφωση της οδού Πριάμου με αύξηση των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 135(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 135(Ι) του 2018 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 135(Ι)/2018 Αρ. 4674, 30.11.2018 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα