Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ"

Transcript

1 Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους, αρτηρίες, συλλεκτήριες και τοπικές οδούς). Καταµερισµός των µετακινήσεων καλείται η διαδικασία προσδιορισµού των διαδροµών θα ακολουθήσουν οι µετακινούµενοι κατά την µετακίνησή τους από ένα σηµείο προέλευσης προς ένα σηµείο προορισµού. Η διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: αποτύπωση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής, (Σχήµα.). προσδιορισµό των δυνατών διαδροµών (λαµβάνοντας υπόψη τις µονοδροµήσεις οδών) που µπορούν να επιλέξουν οι µετακινούµενοι καθώς και προσδιορισµό των διασταυρώσεων (κόµβων) µεταξύ των τµηµάτων του οδικού δικτύου, το µήκος των διαδροµών, ο µέσος χρόνος µετακίνησης µεταξύ των κόµβων, η χωρητικότητα των επιµέρους τµηµάτων του οδικού δικτύου, ο α- ριθµός λωρίδων κυκλοφορίας ανά τµήµα του οδικού δικτύου, το εκτιµώ- µενο κόστος µετακίνησης (π.χ. αντίτιµο αστικών διοδίων, κόστος καυσί- µων, κ.λπ.) είναι στοιχεία τα οποία µπορούν επίσης να καταγραφούν στο χάρτη που αναπαριστάνει το οδικό δίκτυο µιας περιοχής. Η διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων στ οδικό δίκτυο είναι πολύ σηµαντική καθώς επιτρέπει στο συγκοινωνιολόγο να εξάγει χρήσιµες πληροφορίες και εκτιµήσεις σχετικά µε την αναµενόµενη κυκλοφοριακή συµφόρηση µιας περιοχής, την αναγκαιότητα βελτίωσης υφιστάµενων ή κατασκευής νέων συγκοινωνιακών υποδοµών, τα αναµενόµενα επίπεδα ατµοσφαιρικής µόλυνσης µιας περιοχής, το ενδεχόµενο ατυχηµάτων λόγω κυκλοφοριακού κορεσµού, κ.λπ. 59

2 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτιστης διαδροµής Η εύρεση της βέλτιστης διαδροµής (της συντοµότερης σε µήκος διαδροµής ή της συντοµότερης σε χρόνο διάνυσης διαδροµής ή της διαδροµής που ελαχιστοποιεί το κόστος µεταφοράς) που συνδέει δυο αποµακρυσµένους κόµβους µεταξύ τους, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα στον συγκοινωνιακό σχεδιασµό. (x, y) κόµβος Σχήµα.. Συµβολισµός ενός κόµβου κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra Η εφαρµογή του αλγόριθµου Dijkstra είναι µια ευρέως γνωστή µέθοδος προσδιορισµού της ελάχιστης διαδροµής µεταξύ δυο κόµβων (προέλευσης και προορισµού). Ο αλγόριθµος Dijkstra είναι µια επαναληπτική διαδικασία προσδιορισµού της ελάχιστης διαδροµής µεταξύ δυο κόµβων, του κόµβου αρχής (Α) και του κόµβου τέλους (Τ), και, όπως κάθε επαναληπτική διαδικασία, είναι αρκετά χρονοβόρα και επίπονη. Κάθε κόµβος στον αλγόριθµο Dijkstra έχει µια ετικέτα, (Σχήµα.3), η οποία αναγράφει δυο τιµές x, y. Η τιµή του x εκφράζει το µέγεθος το οποίο επιθυµού- µε να βελτιστοποιήσουµε (µήκος διαδροµής, χρόνος διαδροµής, κόστος διαδρο- µής, κ.λπ.) µεταξύ του συγκεκριµένου κόµβου και του κόµβου αρχής, ενώ η τι- µή του y εκφράζει τον αριθµό του αµέσως προηγούµενου κόµβου, µέσω του 60

3 Καταµερισµός των µετακινήσεων οποίου οδηγηθήκαµε στο συγκεκριµένο κόµβο. Έτσι, π.χ. εάν ένας κόµβος έχει ετικέτα (5,), αυτό σηµαίνει ότι η πρόσβαση στο συγκεκριµένο κόµβο κοστίζει 5 µονάδες (απέχει 5 χιλιόµετρα από τον κόµβο αρχής ή στοιχίζει 5 χρηµατικές µονάδες η πρόσβασή του ή ο χρόνος διαδροµής από τον κόµβο αρχής µέχρι το συγκεκριµένο κόµβο είναι 5 min, κ.λπ.), ενώ ο αµέσως προηγούµενος κόµβος, µέσω του οποίου οδηγηθήκαµε στο συγκεκριµένο κόµβο, είναι ο κόµβος. Επίσης, κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra, ένας κόµβος µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, στην περίπτωση κατά την οποία για το συγκεκριµένο κόµβο έχει προσδιορισθεί µε βεβαιότητα ο βέλτιστος τρόπος σύνδεσής του µε τον κόµβο αρχής, ή ως προσωρινά προσδιορισµένος κόµβος, στην περίπτωση κατά την οποία διερευνάται αν κάποια εξετασθείσα σύνδεση αποτελεί τη βέλτιστη µεταξύ του συγκεκριµένου κόµβου και του κόµβου αρχής. Η διαδικασία εφαρµογής του αλγορίθµου Dijkstra ολοκληρώνεται όταν όλοι οι κόµβοι ενός οδικού δικτύου χαρακτηρισθούν ως µόνιµα προσδιορισµένοι κόµβοι. Παράδειγµα Μετακινούµενος επιθυµεί να µετακινηθεί από την οικία του (κόµβος ) στο χώρο εργασίας (κόµβος ), (Σχήµα.3). Η µετακίνηση από την οικία προς το χώρο εργασίας µπορεί να γίνει µέσω εναλλακτικών διαδροµών, ενώ οι αποστάσεις µεταξύ των κόµβων που παρεµβάλλονται είναι χιλιοµετρηµένες. Ζητούµενο για το µετακινούµενο είναι να προσδιορίσει τη διαδροµή µε το ελάχιστο µήκος, λαµβάνοντας υπόψη ότι όλες οι εναλλακτικές διαδροµές είναι ισοδύναµες για το µετακινούµενο και ότι το κόστος της µετακίνησης είναι ανάλογο προς την απόσταση µετακίνησης. Απόσταση κόµβων (σε µέτρα) 6 Εργασία Οικία Σχήµα.3. Η οικία, ο χώρος εργασίας, η διάταξη των κόµβων και οι αποστάσεις (σε µέτρα) µεταξύ τους. Ο κόµβος αρχής (κόµβος ) είναι προφανώς ένας µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, καθώς αποτελεί την αφετηρία της όποιας βέλτιστης διαδροµής, και για αυτό το λόγο εµφανίζεται µε σκούρο γκρι χρώµα, (Σχήµα.). 00 6

4 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός 6 (0,E) Σχήµα.. Έναρξη της διαδικασίας εφαρµογής του αλγορίθµου Dijkstra Στη συνέχεια εξετάζουµε όλους τους κόµβους που συνδέονται απευθείας µε τον κόµβο. Οι µοναδικοί κόµβοι που συνδέονται απευθείας µε τον κόµβο είναι οι κόµβοι και 3, στους οποίους τοποθετούνται οι ανάλογες ετικέτες. Έ- τσι, στον κόµβο τοποθετείται η ετικέτα (,) όπου ο αριθµός του µόνιµα προσδιορισµένου κόµβου που συνδέεται απευθείας µε τον κόµβο και η απόσταση µεταξύ του κόµβου και του κόµβου. Οµοίως, στον κόµβο 3 τοποθετείται η ετικέτα (00,), (Σχήµα.5). (,) 6 (0,E) 00 3 (00,) Σχήµα.5. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra ο βήµα Εξετάζονται στη συνέχεια οι δυο προσωρινά προσδιορισµένοι κόµβοι, ο κόµβος και ο κόµβος 3. Παρατηρούµε ότι ο κόµβος 3 απέχει µικρότερη απόσταση από τον κόµβο (00 µέτρα) σε σύγκριση µε την απόσταση µεταξύ του κόµβου και του κόµβου ( µέτρα). Καθώς είναι αδύνατο να βρεθεί συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του κόµβου και του κόµβου 3, ο κόµβος 3 χαρακτηρίζεται ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, (Σχήµα.6). 6

5 Καταµερισµός των µετακινήσεων (,) 6 (0,E) (00,) 00 6 Σχήµα.6. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra ο βήµα Καθώς ο κόµβος 3 είναι πλέον ένας µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, αναζητούνται όλοι οι κόµβοι οι οποίοι συνδέονται απευθείας µε τον κόµβο 3. Εντοπίζονται οι κόµβοι και 5, στους οποίους τοποθετούνται οι ανάλογες ετικέτες, (Σχήµα.). Παρατηρούµε ότι στον κόµβο αναλογεί πλέον νέα ετικέτα, καθώς εντοπίσθηκε µικρότερου µήκους διαδροµή που το συνδέει µε τον κόµβο αρχής, µέσω του κόµβου 3. (50,3) (,) 6 (0,E) (00,) (560,3) 6 Σχήµα.. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 3 ο βήµα Από τους δυο προσωρινά προσδιορισµένους κόµβους (κόµβοι και 5), ο κόµβος απέχει µικρότερη απόσταση από τον κόµβο (50 µέτρα µέσω του κόµβου 3) σε σύγκριση µε την απόσταση µεταξύ του κόµβου 5 και του κόµβου (560 µέτρα µέσω του κόµβου 3). Καθώς δεν υπάρχει συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του κόµβου και του κόµβου, ο κόµβος χαρακτηρίζεται ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, (Σχήµα.8). 63

6 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός (50,3) (,) (0, E) (00,) (560,3) Σχήµα.8. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra ο βήµα Με αφετηρία τον κόµβο, ο οποίος αποτελεί τον πιο πρόσφατο κόµβο που χαρακτηρίσθηκε ως µόνιµα προσδιορισµένος, αναζητούνται όλοι οι κόµβοι οι οποίοι συνδέονται απευθείας µε τον κόµβο. Εντοπίζονται οι κόµβοι και, στους οποίους τοποθετούνται οι ανάλογες ετικέτες, (Σχήµα.9). (0, E) 00 (50,3) (,) 6 00 (60,) (00,) (560,3) Σχήµα.9. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 5 ο βήµα (0,) Από τους τρεις προσωρινά προσδιορισµένους κόµβους (κόµβοι, 5 και ), ο κόµβος 5 απέχει µικρότερη απόσταση από τον κόµβο (560 µέτρα µέσω του κόµβου 3) σε σύγκριση µε την απόσταση µεταξύ του κόµβου και του κόµβου (60 µέτρα µέσω του κόµβου ) και του κόµβου και του κόµβου (0 µέτρα µέσω του κόµβου ). Καθώς δεν υπάρχει συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του κόµβου και του κόµβου 5, ο κόµβος 5 χαρακτηρίζεται ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, (Σχήµα.0). 6

7 Καταµερισµός των µετακινήσεων (0,) (0, E) (50,3) 6 (,) 00 (60,) (00,) (560,3) 6 Σχήµα.0. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 6 ο βήµα Με νέα αφετηρία τον κόµβο 5, ο οποίος αποτελεί τον πιο πρόσφατο κόµβο που χαρακτηρίσθηκε ως µόνιµα προσδιορισµένος, αναζητούνται όλοι οι κόµβοι οι ο- ποίοι συνδέονται απευθείας µε το συγκεκριµένο κόµβο. Εντοπίζονται οι κόµβοι και 6, στους οποίους τοποθετούνται οι ανάλογες ετικέτες, (Σχήµα.). Παρατηρούµε ότι στον κόµβο αναλογεί πλέον νέα ετικέτα, καθώς εντοπίσθηκε µικρότερου µήκους διαδροµή που το συνδέει µε τον κόµβο αρχής, µέσω του κόµβου 5. (0, E) (0,) (50,3) (,) 6 (0,5) 00 (60,) (00,) (560,3) 6 (60,5) Σχήµα.. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra ο βήµα Από τους τρεις προσωρινά προσδιορισµένους κόµβους (κόµβοι, 6 και ), ο κόµβος 6 απέχει µικρότερη απόσταση από τον κόµβο (60 µέτρα µέσω του κόµβου 5) σε σύγκριση µε την απόσταση µεταξύ του κόµβου και του κόµβου (0 µέτρα µέσω του κόµβου 5) και του κόµβου και του κόµβου (0 µέτρα µέσω 65

8 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός του κόµβου ). Καθώς δεν υπάρχει συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του κόµβου και του κόµβου 6, ο κόµβος 6 χαρακτηρίζεται πλέον ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, (Σχήµα.). (0,) (0, E) (50,3) (,) 6 (0,5) 00 (60,) (00,) (560,3) 6 (60,5) Σχήµα.. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 8 ο βήµα Με αφετηρία τον κόµβο 6, ο οποίος αποτελεί τον πιο πρόσφατο κόµβο που χαρακτηρίσθηκε ως µόνιµα προσδιορισµένος, αναζητούνται όλοι οι κόµβοι οι οποίοι συνδέονται απευθείας µε το συγκεκριµένο κόµβο. Εντοπίζεται µόνον ο κόµβος, στον οποίο αναλογεί πλέον νέα ετικέτα, καθώς προσδιορίσθηκε µικρότερου µήκους διαδροµή που το συνδέει µε τον κόµβο αρχής, µέσω του κόµβου 6, (Σχήµα.3). (0, E) (50,3) (,) 6 (0,5) 00 (60,) (00,) (60,5) (560,3) (8,6) (0,) Σχήµα.3. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 9 ο βήµα Αποµένουν πλέον µόνο δυο προσωρινά προσδιορισµένοι κόµβοι, οι κόµβοι και. Ο κόµβος απέχει µικρότερη απόσταση από τον κόµβο (0 µέτρα µέσω του κόµβου 5) σε σύγκριση µε την απόσταση µεταξύ του κόµβου και του κόµβου 66

9 Καταµερισµός των µετακινήσεων (8 µέτρα µέσω του κόµβου 6). Καθώς δεν υπάρχει συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του κόµβου και του κόµβου 5, ο κόµβος 6 χαρακτηρίζεται πλέον ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος, (Σχήµα.). (0, E) (50,3) (,) 00 6 (0,5) (60,) (00,) (60,5) (560,3) Σχήµα.. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra 0 ο βήµα (0,) Καθώς έχει αποµείνει µόνο ένας προσωρινά προσδιορισµένος κόµβος, ο κόµβος, ο οποίος αποτελεί και τον κόµβο τέλους της διαδροµής, παρατηρούµε ότι η απόσταση του κόµβου από τον κόµβο είναι µεγαλύτερη µέσω του κόµβου (ο ο- ποίος αποτελεί τον πιο πρόσφατο κόµβο που χαρακτηρίσθηκε ως µόνιµα προσδιορισµένος κόµβος) σε σύγκριση µε την απόσταση µέσω του κόµβου 6 (8 µέτρα). Συνεπώς και ο κόµβος αποτελεί πλέον έναν µόνιµα προσδιορισµένο κόµβο, (Σχήµα.5) και ολοκληρώνεται έτσι η εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra. (0, E) (50,3) (,) 00 6 (0,5) (60,) (00,) (60,5) (560,3) Σχήµα.5. Εφαρµογή του αλγορίθµου Dijkstra ο βήµα (8,6) (0,) Έχοντας προσδιορίσει όλες τις ελάχιστες διαδροµές µεταξύ των διαφόρων κόµβων και του κόµβου αρχής (κόµβος ) και µε αφετηρία τον κόµβο τέλους (κόµβος ) εντοπίζεται η βέλτιστη διαδροµή µεταξύ του κόµβου τέλους και του κόµβου αρ- 6

10 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός χής. Από το Σχήµα.6 προκύπτει ότι η ελάχιστη απόσταση µεταξύ του κόµβου τέλους και του κόµβου αρχής είναι 8 µέτρα µέσω του κόµβου 6, ο οποίος κόµβος 6 απέχει από τον κόµβο αρχής 60 µέτρα µέσω του κόµβου 5, ο οποίος µε τη σειρά του απέχει από τον κόµβο αρχής 560 µέτρα µέσω του κόµβου 3, ενώ ο κόµβος 3 απέχει από τον κόµβο αρχής 00 µέτρα. (0, E) Οικία (50,3) 00 Απόσταση κόµβων (σε µέτρα) 6 (0,5) 00 (8,6) (00,) (60,5) (560,3) Εργασία Σχήµα.6. Προσδιορισµός της ελάχιστης διαδροµής µεταξύ του λατοµείου και του εργοταξίου.. Εύρεση βέλτιστης διαδροµής µε προορισµούς χωρητικότητας Η επιλογή από ένα µετακινούµενο της βέλτιστης διαδροµής δεν στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στην απόσταση µεταξύ των κόµβων προέλευσης και προορισµού. Πολλές φορές οι µετακινούµενοι επιλέγουν κάποια διαδροµή, η οποία δεν εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της απόστασης µετακίνησης, εξασφαλίζει ωστόσο καλύτερες κυκλοφοριακές συνθήκες και συνεπώς µικρότερο χρόνο µετακίνησης. Έχει αποδειχθεί ότι στην απόφαση για χρησιµοποίηση κάποιας διαδροµής, οι µετακινούµενοι επηρεάζονται και συνυπολογίζουν µια παράµετρο παρεµπόδισης (αποτροπής) χρησιµοποίησης της συγκεκριµένη διαδρο- µής. Η παράµετρος παρεµπόδισης σχετίζεται µε τον πραγµατικό (ή αναµενόµενο κατ εκτίµηση των µετακινούµενων) κυκλοφοριακό φόρτο της συγκεκριµένες οδού, την επιτρεπόµενη, αναλόγως του κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητα και το χρόνο διάνυσης της διαδροµής. Η παράµετρος παρεµπόδισης λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της, η οποία ισοδυναµεί µε αποκλεισµό του ενδεχόµενου χρησιµοποίησης της συγκεκριµένες διαδροµής, όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού ξεπεράσει την κυκλοφοριακή της ικανότητα, (Σχήµα.). 68

11 Καταµερισµός των µετακινήσεων Παράµετρος παρεµπόδισης Ο µετακινούµενος δεν επιλέγει την οδό Κυκλοφοριακή ικανότητα οδού Κυκλοφοριακός φόρτος (οχήµατα/ώρα/κατεύθυνση) Σχήµα.. Συσχέτιση της παραµέτρου παρεµπόδισης της χρησιµοποίησης µιας οδού και του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο είναι µια επαναληπτική διαδικασία που περιλαµβάνει τα εξής διαδοχικά στάδια:. υπολογισµό του αριθµού των επιθυµητών µετακινήσεων µεταξύ των κόµβων προέλευσης προορισµού,. προσδιορισµό της βέλτιστης διαδροµής µεταξύ ενός κόµβου προέλευσης και ενός κόµβου προορισµού, 3. κατανοµή µέρους των επιθυµητών µετακινήσεων (στάδιο ) και προσδιορισµό του χρόνου διάνυσης που αντιστοιχεί στις µετακινήσεις αυτές. Σε κάθε διαδροµή, ο κυκλοφοριακός φόρτος που θα κατανεµηθεί δεν πρέπει να ξεπερνά είτε την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού είτε την τιµή εκείνη της παραµέτρου παρεµπόδισης που ισοδυναµεί µε αποκλεισµό του ενδεχόµενου χρησιµοποίησης της συγκεκριµένες διαδροµής,. Αν µια διαδροµή κορεσθεί, εξαιρείται από το οδικό δίκτυο, προσδιορίζεται εκνέου η βέλτιστη διαδροµή µεταξύ των κόµβων προέλευσης προορισµού (στάδιο ) και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να καταµερισθούν όλες οι µετακινήσεις στο οδικό δίκτυο. Συνήθως, η διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων ολοκληρώνεται έπειτα από τρεις έως τέσσερις επαναλήψεις. Όταν η διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων ολοκληρώνεται, το χαρτογραφηµένο οδικό δίκτυο µιας περιοχής παριστάνεται σε µορφή ανάλογη µε αυτήν του Σχήµατος.8, όπου στο κάθε τµήµα του οδικού δικτύου αντιστοιχίζεται συγκεκριµένος κυκλοφοριακός φόρτος. 69

12 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κυκλοφοριακός φόρτος οδικό δίκτυο κυκλοφοριακός φόρτος (σε ΜΕΑ) Σχήµα.8. Το οδικό δίκτυο µιας πόλης µετά τη διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων. Οι περιορισµοί χωρητικότητας ενός τµήµατος οδικού δικτύου σχετίζονται, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µε το χρόνο διάνυσης της διαδροµής υπό συγκεκριµένες συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου. Ο χρόνος διάνυσης µιας διαδροµής σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου Q δίνεται από τη σχέση: b Q t Q = t 0 + a () Qmax όπου: Q : ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού (σε οχήµατα/ώρα), 0

13 Καταµερισµός των µετακινήσεων t Q : ο χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου Q, Q max : ο πρακτικός κυκλοφοριακός φόρτος. Αντιστοιχεί στο 5% της ροής κορεσµού της οδού. Ως ροή κορεσµού (saturation flow) ορίζεται ο µέγιστος ρυθµός ροής που µπορεί να διέλθει από µια συγκεκριµένη πρόσβαση κόµβου ή οµάδα λωρίδων κυκλοφορίας, υπό τις επικρατούσες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, µε την παραδοχή 00% χρησιµοποιούµενου χρόνου πράσινης ένδειξης. Μετριέται σε οχήµατα ανά ώρα t 0 χρησιµοποιούµενου πρασίνου, : ο χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες µηδενικού κυκλοφοριακού φόρτου. Λαµβάνει τιµή ίσος προς το 8% του χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες πρακτικού κυκλοφοριακού φόρτου Q max, a, b παράµετροι µε συνήθεις τιµές a από 0,5 (για ελεύθερες λεωφόρους) έως 0,50 (για συλλεκτήριες και τοπικές οδούς) και τιµές b από3,0 (για ελεύθερες λεωφόρους) έως,5 (για συλλεκτήριες και τοπικές οδούς). Παράδειγµα Οδός, µε χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου, µήκους 0km έχει ροή κορεσµού ίση προς.900 οχηµάτων/ώρα, στην οποία αντιστοιχεί πρακτικός κυκλοφοριακός φόρτος ίσος προς Q max = 0,5.900=.5 οχήµατα/ώρα. Η µέση ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων στον πρακτικό κυκλοφοριακό φόρτο Q max (=.5 οχήµατα/ώρα) είναι 50 km/h. Ποιός θα είναι ο µέσος χρόνος διάνυσης της οδού, αν ο κυκλοφοριακός φόρτος διαµορφωθεί στα.00 οχήµατα/ώρα; Ο χρόνος διάνυσης t της οδού, όταν αυτή λειτουργεί στον πρακτικό κυκλοφοριακό φόρτο, είναι: 0 km t ' = = 0,0 ώρες ή λεπτά 50km/h και t 0 = 0,8 t = 0,8 =0, λεπτά Όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος διαµορφωθεί στα.00 οχήµατα/ώρα, ο µέσος χρόνος διάνυσης της οδού (για a=0,0 και b=3,5 καθώς η οδός έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου) θα ανέλθει σε: b 3,5 Q.00 t Q = t 0 + a = 0, + 0,0 =,3 Q λεπτά max.5 Συνεπώς, αν ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού είναι αυξηµένος κατά 9,30% (από.5 οχήµατα/ώρα στα.00 οχήµατα ανά ώρα) σε σχέση µε τον πρακτικό κυκλοφοριακό φόρτο, ο χρόνος διάνυσης αυξάνεται

14 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός σχεδόν αναλογικά (κατά 9,%), από λεπτά (για κυκλοφοριακό φόρτο.5 οχηµάτων ανά ώρα) σε,3 λεπτά (για κυκλοφοριακό φόρτο.00 οχηµάτων ανά ώρα). Για τον προσδιορισµό του µέσου χρόνου διάνυσης µιας οδού υπό συγκεκρι- µένο κυκλοφοριακό φόρτο προτάθηκε από τον Davinson µια σχέση αντίστοιχη µε την () ως εξής: ( τ) Q Q t Q Qs όπου: Q : ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού (σε οχήµατα/ώρα), t Q : ο χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου Q, Q s : H ροή κορεσµού της οδού (σε οχήµατα/ώρα), t 0 τ s Q = t 0 () : ο χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες µηδενικού κυκλοφοριακού φόρτου. Λαµβάνει τιµή ίσος προς το 8% του χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες πρακτικού κυκλοφοριακού φόρτου Q max, (Q max =0,5 Q s ), παράµετρος που σχετίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης (level of service) της οδού. Το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού σχετίζεται µε το είδος της οδού (ελεύθερη λεωφόρος, αρτηρία, συλλεκτήρια οδός), το πλάτος της οδού, την ύπαρξη φωτεινών σηµατοδοτών και λοιπών σηµάτων, την ύ- παρξη διαβάσεων πεζών, τον όγκο σταθµευµένων οχηµάτων, κ.λπ. λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 0, για ελεύθερες λεωφόρους, µεταξύ 0, και 0,6 για αρτηρίες και µεταξύ,0 και,5 για συλλεκτήριες οδούς. Παράδειγµα 3 Επανερχόµενοι στο προηγούµενο παράδειγµα, όπου µια οδός, µε χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου, µήκους 0km έχει ροή κορεσµού ίση προς.900 οχηµάτων/ώρα. Ο πρακτικός κυκλοφοριακός φόρτος της οδού είναι Q max = 0,5.900=.5 οχήµατα/ώρα, ενώ ο χρόνος διάνυσης της διαδροµής σε συνθήκες πρακτικού κυκλοφοριακού φόρτου (.5 οχή- µατα/ώρα) είναι t = λεπτά. Συνεπώς, ο χρόνος διάνυσης της οδού σε συνθήκες µηδενικού κυκλοφοριακού φόρτου θα είναι: t 0 = 0,8 t = 0,8 =0, λεπτά

15 Καταµερισµός των µετακινήσεων Όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος διαµορφωθεί στα.00 οχήµατα/ώρα, ο µέσος χρόνος διάνυσης της οδού (για τ=0,05, καθώς η οδός έχει χαρακτηριστικά ελεύθερης λεωφόρου) θα ανέλθει σε:.00 ( 0,05) t 0,.900 Q = =,88 λεπτά Συνεπώς, αν ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού είναι αυξηµένος κατά 9,30% (από.5 οχήµατα/ώρα στα.00 οχήµατα ανά ώρα) σε σχέση µε τον πρακτικό κυκλοφοριακό φόρτο, ο χρόνος διάνυσης αυξάνεται κατά % περίπου, από τα λεπτά (για κυκλοφοριακό φόρτο.5 οχη- µάτων ανά ώρα) στα,88 λεπτά (για κυκλοφοριακό φόρτο.00 οχη- µάτων ανά ώρα). Παράδειγµα Στο Σχήµα.9 δίνεται το οδικό δίκτυο που συνδέει τέσσερις ζώνες προέλευσης προορισµού, ενώ ο Πίνακας. περιλαµβάνει τις αντίστοιχες µετακινήσεις µεταξύ των ζωνών προέλευσης προορισµού. Ζητού- µενο είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων µεταξύ των διαφόρων ο- δών που συνδέουν τις ζώνες προέλευσης προορισµού. Πίνακας.. Κυκλοφορικοί φόρτοι µεταξύ των διαφόρων κόµβων προέλευσης προορισµού. Κόµβος προέλευσης Κόµβος προορισµού Καταρχήν προσδιορίζεται το δίκτυο των ελάχιστων, σε ό,τι αφορά το χρόνο διαδροµής, διαδροµών. Από καθένα κόµβο προέλευσης προσδιορίζονται οι διαδροµές προς όλους τους κόµβους προορισµού µε κριτήριο το µικρότερο χρόνο διαδροµής, (Σχήµα.0). 3

16 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός Ζώνη Κόµβος χρόνος διαδροµής (min) 3 00 Σχήµα.9. Οι ζώνες και οι κόµβοι προέλευσης προορισµού, η διάταξη του οδικού δικτύου και οι χρόνοι διαδροµής που αντιστοιχούν. κόµβος προέλευσης 0 min κόµβος προέλευσης 00 min 0 min 0 min min 0 min min 300 min 00 min 00 min 3 00 min min Σχήµα.0. Το δίκτυο ελάχιστων (σε ό,τι αφορά τους χρόνους διαδροµής) διαδροµών. Στη συνέχεια, και µε βάση το δίκτυο ελάχιστων διαδροµών, γίνεται ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο δίκτυο ελάχιστων διαδροµών ως

17 Καταµερισµός των µετακινήσεων εξής: Με αφετηρία τον κόµβο προσδιορίζονται οι µετακινήσεις που α- ντιστοιχούν µεταξύ των κόµβων προέλευσης προορισµού -, -3 και -. Στο ζεύγος προέλευσης προορισµού - αντιστοιχούν.500 µετακινήσεις (βλ. Πίνακα.), στο ζεύγος προέλευσης προορισµού -3 α- ντιστοιχούν.000 µετακινήσεις, ενώ στο ζεύγος προέλευσης προορισµού -3 αντιστοιχούν.500 µετακινήσεις (.500 στο ζεύγος προέλευσης προορισµού - στις οποίες προστίθενται και οι.000 διερχόµενες µετακινήσεις του ζεύγους προέλευσης προορισµού -3). Με αντίστοιχη διαδικασία καταµερίζονται και οι µετακινήσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, (Σχήµα.). κόµβος προέλευσης.500 µετακινήσεις κόµβος προέλευσης 550 µετακινήσεις µετακινήσεις Σχήµα.. Καταµερισµός των µετακινήσεων στο δίκτυο ελάχιστων (σε ό,τι αφορά τους χρόνους διαδροµής) διαδροµών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τον καταµερισµό των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο, (Σχήµα.), ο οποίος πραγµατοποιείται µε βάση τον καταµερισµό των µετακινήσεων στο δίκτυο ελάχιστων διαδροµών και συνάθροιση των κυκλοφοριακών φόρτων που αντιστοιχούν σε κάθε, µεταξύ δυο κόµβων, τµήµα του οδικού δικτύου. Βασική προϋπόθεση για την περιγραφείσα διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων σε κάποιο οδικό δίκτυο είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί χωρητικότητας, δηλαδή τα µεταξύ δυο κόµβων τµήµατα του οδικού δικτύου µπορούν να αναλάβουν το σύνολο του κυκλοφοριακού φόρτου που θα προκύψει από τη διαδικασία καταµερισµού των µετακινήσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν υπάρχουν περιορισµού χωρητικότητας, ο κυκλοφοριακός φόρτος που δεν µπορεί να αναληφθεί από ένα τµή- 5

18 Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός µα του οδικού δικτύου, εκτρέπεται, στο στάδιο καταµερισµού των µετακινήσεων στο δίκτυο ελάχιστων διαδροµών, προς κάποια άλλη διαδροµή που ικανοποιεί περισσότερο το κριτήριο ελαχιστοποίησης του χρόνου διαδροµής, όπως προκύπτει από το δίκτυο ελάχιστων διαδροµών. Ζώνη Κόµβος (= ) µετακινήσεις.50 (= ) 3.00 (= ) Σχήµα.. Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο. 6

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΚΤΥΑ

4. ΔΙΚΤΥΑ . ΔΙΚΤΥΑ Τελευταία μορφή επιχειρησιακής έρευνας αποτελεί η δικτυωτή ανάλυση (δίκτυα). Τα δίκτυα είναι ένα διάγραμμα από ς οι οποίοι συνδέονται όλοι μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω ακμών. Πρόκειται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ. ΣΚΙΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΖΕΙΜΠΕΚΗ Υ.Π.Ε.Χ.Ω..Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα σηµατοδοτικά συστήµατα σε επίπεδο ρύθµισης κόµβου είναι: 1) Σηµατοδοτηση σταθερού χρόνου 2) Σηµατοδοτηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο ίκτυο (4)

Καταμερισμός στο ίκτυο (4) Ανακεφαλαίωση της διαδικασίας σχεδιασμού ΜΣ Γένεση μετακιν. Κατανομή μετακιν. Καταμερισμός στο ίκτυο () Επιλογή μέσου (ΜΜΜ, ΙΧ, ) Ώρα ημέρας & προσανατολισμός Π Π Εκτίμηση μητρώου ζήτησης επιβατών ΜΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οκτωβρίου 2017

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οκτωβρίου 2017 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 14-15 Οκτωβρίου 2017 Εισήγηση με θέμα ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PARK N RIDE ΜΕ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Αυγερινός Ιωάννης Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΑΣΚΗΣΗ 5

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΣΚΗΣΗ Μία εταιρεία διανομών διατηρεί την αποθήκη της στον κόμβο και μεταφέρει προϊόντα σε πελάτες που βρίσκονται στις πόλεις,,,7. Το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιεί για τις μεταφορές αυτές φαίνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ13 - Επαναληπτικές Εξετάσεις 2010 Λύσεις

ΔΕΟ13 - Επαναληπτικές Εξετάσεις 2010 Λύσεις ΔΕΟ - Επαναληπτικές Εξετάσεις Λύσεις ΘΕΜΑ () Το Διάγραμμα Διασποράς εμφανίζεται στο επόμενο σχήμα. Από αυτό προκύπτει καταρχήν μία θετική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Επίσης, από το διάγραμμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Εισαγωγή Εισαγωγή Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή στο σχεδιασμό των Μεταφορών Βασικές έννοιες και αρχές των Μεταφορών Διαδικασία Ορθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου . Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου Σ αυτή την παράγραφο θα εξεταστεί μια παραλλαγή του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου. Σ αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Τυπικά Σχέδια. ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τυπικά Σχέδια ιατάξεων Σήµανσης Εκτελούµενων Εργων Γ-1 Κενή Σελίδα Γ-2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΙ Εργοτάξια µακράς διάρκειας 1.1.1 Στένωση Λωρίδων 1.1.2 Αποκλεισµός Λωρίδας 1.1.3α Κλείσιµο λωρίδων µε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # : Επιχειρησιακή έρευνα Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας. Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας. Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα 1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας Προτάσεις για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ποδηλατοδρόμων στην Ελλάδα Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος - Συγκοινωνιολόγος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρχές σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Μελέτη του νέου Λιμένα Χίου - Προτάσεις

Κυκλοφοριακή Μελέτη του νέου Λιμένα Χίου - Προτάσεις 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Χίου Χίος, 5-7 Οκτωβρίου 2018 Κυκλοφοριακή Μελέτη του νέου Λιμένα Χίου - Προτάσεις Γιώργος Γιαννής 1 Ελένη Βλαχογιάννη 2 Αναστάσιος Δραγομάνοβιτς 3 Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οδοποιία ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

κόμβοςστοδίαυλοορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά ΚόμβοςστοδίαυλοΚνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβοςστοδίαυλοορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά ΚόμβοςστοδίαυλοΚνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβοςστοδίαυλοορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Η υπάρχουσα οδική σύνδεση μεταξύ δύο πόλεων έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια και παρουσιάζει σήμερα αυξημένο κόστος συντήρησης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνιακές προκλήσεις της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης

Οι συγκοινωνιακές προκλήσεις της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Οι συγκοινωνιακές προκλήσεις της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης Γ. Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Π. Παπαντωνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων

Μοντέλα Διανομής και Δικτύων Μοντέλα Διανομής και Δικτύων 10-03-2017 2 Πρόβλημα μεταφοράς (1) Τα προβλήματα μεταφοράς ανακύπτουν συχνά σε περιπτώσεις σχεδιασμού διανομής αγαθών και υπηρεσιών από τα σημεία προσφοράς προς τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

5. Σήµανση σε ειδικές περιπτώσεις

5. Σήµανση σε ειδικές περιπτώσεις 5. Σήµανση σε ειδικές περιπτώσεις 5.1 Κόµβοι αυτοκινητοδρόµων µε µικρή απόσταση µεταξύ τους (βλ. και παραγρ. 10.4) 5.1.1 Γενικά (1) Στην περίπτωση που κόµβοι αυτοκινητοδρόµων (δευτερεύοντες και πρωτεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Συστήματα Μεταφορών Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ anoniou@cenral.nua.gr ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1: Αλγόριθμος Ford-Fulkerson

ΘΕΜΑ 1: Αλγόριθμος Ford-Fulkerson ΘΕΜΑ : Αλγόριθμος Ford-Fulkerson Α Να εξετάσετε αν ισχύει η συνθήκη συντήρησης της αρχικής ροής στο δίκτυο. Β Με χρήση του αλγορίθμου Ford-Fulkerson να βρεθεί η μέγιστη ροή που μπορεί να σταλεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 11/26/2007. Νίκος Τσάντας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, Ακαδημαϊκό έτος Δικτυωτή Ανάλυση

ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 11/26/2007. Νίκος Τσάντας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, Ακαδημαϊκό έτος Δικτυωτή Ανάλυση ΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ // Επιχειρησιακή Έρευνα ικτυωτή Ανάλυση Νίκος Τσάντας Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, Ακαδημαϊκό έτος - Δικτυωτή Ανάλυση Δίκτυο είναι ένα διάγραμμα το οποίο το οποίο αναπαριστά τη

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες» «Μέτρα ρ διαχείρισης της κυκλοφορίας ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης» Δέσποινα Δημητριάδου Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε. και Msc «Περιβάλλον Νέες Τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. Απόστολος Ζιακόπουλος 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Απόστολος Ζιακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

16. Σήµανση σε δευτερεύουσες οδούς προς αυτοκινητόδροµο

16. Σήµανση σε δευτερεύουσες οδούς προς αυτοκινητόδροµο 16. Σήµανση σε δευτερεύουσες οδούς προς αυτοκινητόδροµο 16.1 Πληροφοριακή σήµανση προς δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους 16.1.1 Γενικά (1) Την καθοδήγηση προς τους δευτερεύοντες ανισόπεδους κόµβους αναλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 12 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α Μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών μελετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος (α).

ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος (α). Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Για να υπολογίσει κάποιος την (0 ) χρησιµοποιεί για + προσέγγιση τον αριθµό +, ενώ ένας άλλος τον αριθµό. 3 α) Να εκτιµήσετε ποια από τις δύο προσεγγίσεις δίνει το ελάχιστο (απόλυτο)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων 1 Για τη σήμανση των προσβάσεων στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κεφάλαιο 20 των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, μέρος 1 Με αυτές τις οδηγίες αντιμετωπίζεται η σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μέλη Ομάδας Εργασίας Συγκοινωνιολόγοι: εληβόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εφαρμογή σε Άλλα Προβλήματα Διαχείρισης Έργων Π. Γ. Υψηλάντης ΓΠ στη Διοίκηση Έργων Προβλήματα μεταφοράς και δρομολόγησης Αναθέσεις προσωπικού Επιλογή προμηθευτών Καθορισμός τοποθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος. Παράδειγμα 8.8 Διαστασιολόγηση και υπολογισμός δικτύου αεραγωγών με τη μέθοδο της σταθερής ταχύτητας Να υπολογιστούν οι διατομές των αεραγωγών και η συνολική πτώση πίεσης στους κλάδους του δικτύου αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα I

Επιχειρησιακή Έρευνα I Επιχειρησιακή Έρευνα I Operations/Operational Research (OR) Κωστής Μαμάσης Παρασκευή 9: : Σημειώσεις των Α. Platis, K. Mamasis Περιεχόμενα EE & Εισαγωγή Μαθηματικός Προγραμματισμός - Γραμμικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Ανάλυση Μεταφορικής Ζήτησης Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για μετακίνηση Ανάλυση καμπύλης μεταφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση x o = +4m και κινούµενο ευθύγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων διανομής

Ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ανάλυση δικτύων διανομής Χρήστος Μακρόπουλος, Ανδρέας Ευστρατιάδης & Παναγιώτης Κοσσιέρης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ρύθμιση αφορά τη οργάνωση της στάθμευσης στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ 29, Τ.Κ. 10683, ΤΗΛ: +30 210 8822447, FAX: +30 210 8822601, e-mail: anaplasi@tee.gr ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά Αντικείμενο Αντικείμενο τη παρούσα Έκθεση Ομάδα Μελέτη 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Γενικά Αντικείμενο Αντικείμενο τη παρούσα Έκθεση Ομάδα Μελέτη 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1.1 Γενικά 2 1.2 Αντικείμενο 4 1.3 Αντικείμενο τη παρούσα Έκθεση 4 1.4 Ομάδα Μελέτη 5 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6 2.1 Μετρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόβλημα μέγιστης ροής» Maximum flow problem. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος PhD, Dipl. Eng., PMP

«Πρόβλημα μέγιστης ροής» Maximum flow problem. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος PhD, Dipl. Eng., PMP «Πρόβλημα μέγιστης ροής» Maximum flow problem Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος PhD, Dipl. Eng., PMP Στόχος προβλημάτων ροής Βέλτιστη αξιοποίηση κλάδων ενός δικτύου, προσανατολισμένου ή μη, για την επίτευξη μέγιστης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡ ΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» Πτυχιακή Εργασία των φοιτητριών : Γιουλδούρη Σωτηρία Γερακούδη Μαρία Γρούιου Φανή Ιούνιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οικισµοί της νότιας περιοχής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτων µε χρήση λο

ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτων µε χρήση λο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Νικόλαος Μιτζάλης Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος (km) Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h) Λειτουργικό κόστος οχήματος ( /km) 0,30 0,25. Μέσος κόστος ατυχήματος ( /ατύχημα)

Μήκος (km) Μέση ταχύτητα κίνησης (km/h) Λειτουργικό κόστος οχήματος ( /km) 0,30 0,25. Μέσος κόστος ατυχήματος ( /ατύχημα) Παραδείγματα (ΙIΙ) 1. Μια εταιρία μεταφορών χρησιμοποιεί στόλο μικρών φορτηγών το καθένα από τα οποία κοστίζει 35.000. Από τα λογιστικά αρχεία της εταιρίας φαίνεται ότι η χρήσιμη ζωή των φορτηγών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα #: Δυναμικός Προγραμματισμός Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων»

«Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων» 1 «Επίδραση Λεωφορειολωρίδας στην Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων Κόµβων». ηµητρίου (1), Μ. Μιχάλη (2), Σ. Ευσταθιάδης (1), Ε. Γυφτάκη (1) (1) Πολιτικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος (2) /νση Συγκ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ Α ΦΑΣΗ 22-05-2017 T-064 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1.1 Γενικά 2 1.2 Αντικείμενο 4 1.3 Αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης 4 1.4 Ομάδα Μελέτης 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί

Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Κεφάλαιο 5. Λειτουργία οδικών στοιχείων: Υπεραστικές οδοί Σύνοψη Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργία υπεραστικών οδών µε δύο ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. Αρχικά θα περιγραφεί η κίνηση των οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

y x y x+2y=

y x y x+2y= ΜΕΡΟΣ Α 3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 59 3. 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ Η εξίσωση α+β=γ Λύση μιας εξίσωσης α + β = γ ονομάζεται κάθε ζεύγος αριθμών (, ) που την επαληθεύει. Για παράδειγμα η

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Μη γραμμικός προγραμματισμός: μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Θετικών Επιστημών ΤμήμαΠληροφορικής Διάλεξη 6 η /2017 Τι παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας με ασφάλεια!

Περπατώντας με ασφάλεια! Περπατώντας με ασφάλεια! www.edrive.yme.gov.gr Το περπάτημα ως βασικό μέσο μετακίνησης Όλοι μας είμαστε πεζοί. Ακόμα και αν το κύριο μέσο που χρησιμοποιούμε για τις καθημερινές μας διαδρομές είναι το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα