ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή"

Transcript

1 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Επίσης η αναφορά µας θα είναι σε ενισχυτές που διεγείρονται από µικρά σήµατα σε χαµηλές συχνότητες. Μικρά σήµατα θα λέµε εκείνα τα σήµατα τα οποία είναι πολύ µικρότερα από την δυναµική περιοχή ενίσχυσης του ενισχυτή. υναµική περιοχή ενίσχυσης ενός ενισχυτή θα ονοµάζουµε την προβολή της ευθείας φόρτου στον άξονα των τάσεων και των ρευµάτων. Π.χ. (σχ..3) η δυναµική περιοχή του αντίστοιχου ενισχυτή θα είναι [ Α - B] και [Ι Α -Ι Β]. Χαµηλές συχνότητες θα ονοµάζουµε τις συχνότητες που είναι πολύ µικρότερες από τη χαρακτηριστική συχνότητα αποκοπής του ενισχυτή. Σε όλη την περιοχή χαµηλών συχνοτήτων (Σχ. ) οι παράµετροι κάθε τρανζίστορ είναι ανεξάρτητες από τη συχνότητα και εποµένως και η ενίσχυση όπως και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του ενισχυτή θα είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα. Σχ. Περιοχές συχνοτήτων του ενισχυτή

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Πόλωση των τρανζίστορ - Θερµική σταθεροποίηση Το σηµείο λειτουργίας. Στα παρακάτω θα θεωρηθεί ότι ισχύει η συνδεσµολογία κοινού εκποµπού που είναι η πιο κοινή, ενώ για τις άλλες συνδεσµολογίες όπως θα δούµε δεν υπάρχουν βασικές αλλαγές. Για τη συνδεσµολογία λοιπόν του κοινού εκποµπού (CE) έχουµε τις τυπικές χαρακτηριστικές καµπύλες ενός τρανζίστορ όπως φαίνονται στα Σχ., Σχ. 3. Σχ. Χαρακτηριστικές καµπύλες εισόδου. Σχ. 3 Χαρακτηριστικές καµπύλες εξόδου. Για να λειτουργήσει το τρανζίστορ ως ενισχυτής θα πρέπει το

3 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 3 σηµείο λειτουργίας να βρίσκεται πρώτα πρώτα µέσα στην ενεργό περιοχή και µάλιστα µέσα σε καθορισµένα όρια της ενεργού περιοχής [Α, Β] για δεδοµένη ευθεία φόρτου. Αυτό σηµαίνει ότι το τρανζίστορ πρέπει να πολωθεί µέσα στην περιοχή αυτή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σταθεροποιηθεί το σηµείο λειτουργίας απέναντι σε οποιαδήποτε µεταβολή που θα επέτρεπε την ολίσθησή του έξω από τα καθορισµένα πλαίσια. Τι θα σήµαινε όµως µια τέτοια µετατόπιση του σηµείου λειτουργίας; Σε συνθήκες λειτουργίας του τρανζίστορ ως ενισχυτή, οποιαδήποτε µετάπτωση της στιγµιαίας τιµής του ρεύµατος Β στην περιοχή κόρου ή αποκοπής θα προκαλούσε ισχυρή παραµόρφωση του σήµατος µέχρι ψαλιδισµό. Έτσι θα δούµε παρακάτω πώς είναι δυνατόν να καθορίσουµε το σηµείο λειτουργίας ενός τρανζίστορ εµποδίζοντας το κατά το δυνατόν να ολισθήσει µακριά από την καθορισµένη θέση του. Το βασικό κύκλωµα πόλωσης, ενός τρανζίστορ σε συνδεσµολογία κοινού εκποµπού, είναι αυτό του Σχ. 4, όπου οι τιµές των τάσεων και των ρευµάτων καθορίζονται από τις σχέσεις: CE CC/ C = (CC-CE)/C B = (BB - BE)/B όπου BE 0,7 όταν χρησιµοποιούµε τρανζίστορ πυριτίου (S) και 0,3 όταν χρησιµοποιούµε τρανζίστορ γερµανίου (Ge). Σχ. 4 Βασικό κύκλωµα πόλωσης τρανζίστορ. Όπως φαίνεται εδώ χρησιµοποιούµε δύο τάσεις (cc, BB ) για την τροφοδότηση του ενισχυτή πράγµα που θα µπορούσε αµέσως να αποφευχθεί αν η πόλωση του τρανζίστορ γινόταν από την ίδια πηγή συνεχούς τάσης ( CC ). Τότε ισχύουν πάλι οι παραπάνω σχέσεις µε BB = CC. (Σχ. 5)

4 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 5 Κύκλωµα αυτοπόλωσης. Η πόλωση όµως αυτή του τρανζίστορ µε τη βοήθεια µίας µόνο πηγής τάσης ( CC ) δηµιουργεί το πρόβληµα της αποµόνωσης του σήµατος εξόδου από την έξοδο του ενισχυτή. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι πυκνωτές διαρροής C και C των οποίων η τιµή είναι τέτοια ώστε να παρουσιάζουν αµελητέα αντίσταση, ακόµη και για την πιο χαµηλή συχνότητα του σήµατος που περνάει, ενώ ταυτόχρονα αποκλείουν κάθε διαρροή συνεχούς ρεύµατος µέσα από αυτούς (Σχ. 5). Όπως φαίνεται στ ίδιο σχήµα, το σήµα εισέρχεται στη βαθµίδα από τον πυκνωτή C και εξέρχεται µέσα από τον πυκνωτή C προς την αντίσταση φορτίου L. Ευθεία φόρτου Η εφαρµογή του Β' κανόνα Krchhff στο κύκλωµα πόλωσης του συλλέκτη δίνει την εξίσωση CC CC CE = 0 Η εξίσωση αυτή αν λυθεί ως προς C θα δώσει C CC = C C CE Η τελευταία εξίσωση µπορεί να παρασταθεί από µια ευθεία γραµµή στο διάγραµµα C=f(CE) (Σχ. 6), η οποία τέµνει τον οριζόντιο άξονα στο σηµείο [CC ], τον κατακόρυφο άξονα στο σηµείο [cc/c ] και έχει κλίση [-l/c ]. Η ευθεία αυτή ονοµάζεται DC ευθεία φόρτου. Το σηµείο λειτουργίας του τρανζίστορ θα βρίσκεται πάντα πάνω στην DC ευθεία φόρτου. Η ανάλυση του κυκλώµατος (Σχ. 5) στο εναλλασσόµενο ρεύµα µε τη χρήση κανόνων Krchhff δίνει µια παρόµοια εξίσωση. Η ανάλυση αυτή θα γίνει σε επόµενο κεφάλαιο, αλλά µπορούµε εδώ να σηµειώσουµε ότι h ευθεία που θα προκύψει λέγεται AC ευθεία φόρτου η οποία

5 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 5 Έχει κλίση [-l/c//l] όπου L είναι η αντίσταση φορτίου του ενισχυτή. Τέµνει τη DC ευθεία φόρτου στο σηµείο λειτουργίας του τρανζίστορ. Η στιγµιαία τιµή της τάσης CE και του ρεύµατος C του τρανζίστορ πρέπει να κινείται πάνω στη δυναµική ευθεία φόρτου και να έχει όσο γίνεται µεγαλύτερη δυναµική περιοχή. Αυτό σηµαίνει ότι Η AC ευθεία φόρτου πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια αντοχής και σωστής λειτουργίας του τρανζίστορ. Το σηµείο λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στο µέσο της AC ευθείας φόρτου. Τα όρια σωστής λειτουργίας του τρανζίστορ καθορίζονται από τη µέγιστη τάση CEmax, το µέγιστο ρεύµα Cmax, και τη µέγιστη ισχύ Ρ CMax Σχ. 6 DC και AC ευθείες φόρτου Σε πρώτη προσέγγιση, όπως είδαµε, επιλέγεται το σηµείο λειτουργίας Q (ώστε CE = CC /, σχέση δίνοντας σαν ρεύµα βάσης Ι B. Η δυναµική ευθεία φόρτου είναι εκείνη που περνάει από το σηµείο αυτό, ενώ η κλίση της είναι -/ L όπου L = L // C. Η ευθεία αυτή δεν πρέπει να ξεφύγει έξω από την επιτρεπόµενη περιοχή λειτουργίας του τρανζίστορ. Ωστόσο, για το σηµείο αυτό το µέγιστο ρεύµα δεν θα µπορούσε να οδηγήσει το τρανζίστορ αυτό χωρίς να παραµορφώσει το σήµα δεν πρέπει να έχει πλάτος µεγαλύτερο από 40µΑ. Αντίθετα το σηµείο λειτουργίας Q έχει επιλεγεί τέτοιο, ώστε να βρίσκεται στη µέση τη δυναµικής ευθείας φόρτου. Σταθερότητα πόλωσης Οι παράγοντες εκείνοι που προκαλούν τη µετατόπιση του σηµείου λειτουργίας για κάποια ενισχυτική διάταξη είναι πρώτα πρώτα η

6 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ολίσθηση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ καθώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία. Πραγµατικά, καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται, οι χαρακτηριστικές καµπύλες µετατοπίζονται προς τα πάνω σαν συνέπεια αύξησης του β και του CO και της ελάττωσης του BE. Αυτή ακριβώς η µεταβολή προκαλεί ολίσθηση του σηµείου λειτουργίας προς µεγαλύτερα ρεύµατα ( C ) µέχρι τελικά να το θέσουν στην περιοχή κόρου του τρανζίστορ (Σχ. 7) Σχ. 7 Μετατόπιση του σ. λειτουργίας µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Εκτός από την παραπάνω διαδικασία µία αντικατάσταση του τρανζίστορ από ισοδύναµο ή και του ιδίου τύπου συνεπάγεται πάντα κάποια διαφοροποίηση στις χαρακτηριστικές καµπύλες. Πραγµατικά, δείγµατα του ίδιου τύπου τρανζίστορ µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις χαρακτηριστικές τους. Αυτό συνεπάγεται µετατόπιση του σηµείου λειτουργίας όπως συµβαίνει και µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας. Αυτοπόλωση µε αντίσταση στον εκποµπό Η σταθεροποίηση του σηµείου λειτουργίας, γίνεται µε τη βοήθεια µίας αντίστασης E που πολώνει τον εκποµπό, του τρανζίστορ, καθώς και δύο άλλων αντιστάσεων και που δηµιουργούν ένα διαιρέτη τάσης, πολώνουν τη βάση του τρανζίστορ. ( Σχ. 8(α)). Το κύκλωµα του Σχ. 8(β) είναι το ίδιο κύκλωµα µε το Σχ. 8(α) µε τη διαφορά ότι ο διαιρέτης τάσης έχει αντικατασταθεί µε το κατά Thevenn ισοδύναµό του κύκλωµα. Αυτό, ως γνωστό, είναι µια πηγή τάσης BB σε σειρά µε µια αντίσταση b. Οι τιµές τους δίνονται από τους τύπους BB = + CC = // = B +

7 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 7 Η λειτουργία του κυκλώµατος ως σταθεροποιητής του σηµείου λειτουργίας έχει την παρακάτω φυσική εξήγηση. Έστω ότι για κάποιο λόγο (αύξηση του β ή του CO ή ελάττωση του BE ) το ρεύµα συλλέκτη τείνει να αυξηθεί. Τότε η πτώση τάσης (Ι Β +Ι C ) E στα άκρα της e τείνει να αυξηθεί και άρα όπως φαίνεται από τον β` κανόνα Krchhff το ρεύµα Ι Β τείνει να ελαττωθεί. Είναι γνωστό, όµως, ότι για την ενεργό περιοχή ισχύει Ι C =β Ι Β, δηλαδή τα παραπάνω θα έχουν ως συνέπεια τον περιορισµό στην αύξηση του ρεύµατος Ι C, µε αποτέλεσµα τούτο να κυµαίνεται σε στενότερα όρια, πετυχαίνοντας µία ικανοποιητική σταθεροποίηση. Σχ. 8 α) Το κύκλωµα αυτοπόλωσης µε αντίσταση στον εκποµπό και διαιρέτη τάσης. β) Το ισοδύναµό του κύκλωµα κατά Thevenn. Από το Σχ. 8(β), εφαρµόζοντας τον β` κανόνα Krchhff στα κυκλώµατα εισόδου και εξόδου παίρνουµε τις παρακάτω σχέσεις. -CC + (C + B)E + CE + CC = 0 -BB + (C + B)E + BE + BB = 0 Με τη βοήθεια των δύο αυτών εξισώσεων και της γνωστής σχέσης C = β B + (β + )Ι CO που για πολύ µικρό CO γίνεται C = β B και εφόσον είναι γνωστά τα CC, C, E,, και β µπορεί να προσδιοριστεί το σηµείο λειτουργίας ενός τρανζίστορ, δηλαδή να προσδιοριστούν µε ακρίβεια τα Ι B, C, CE. Για τρανζίστορ S λαµβάνεται ότι BE =0,7, ενώ για τρανζίστορ Ge ισχύει BE =0,3.

8 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Παράδειγµα Ένας ενισχυτής µιας βαθµίδας µε τρανζίστορ πυριτίου είναι συνδεσµολογηµένος όπως στο Σχ. 8α µε CC =, C =,ΚΩ, E= 0Ω, =00ΚΩ, =ΚΩ ενώ το β=50. Να προσδιοριστεί το σηµείο λειτουργίας του. Πρώτα πρώτα προσδιορίζουµε τα ΚΩ BB = CC = =,6 + ΚΩ + 00ΚΩ KΩ 00ΚΩ = = = = ΚΩ B // 8,03 + KΩ + 00ΚΩ Εφαρµόζοντας τον β` κανόνα Krchhff στα κυκλώµατα εισόδου και εξόδου του τρανζίστορ παίρνουµε - + (C + B)0,ΚΩ + CE + C,ΚΩ = 0 -,6 + (C + B) 0,ΚΩ + 0,7 + B8,03ΚΩ = 0 C = β B Επιλύνοντας το παραπάνω σύστηµα των εξισώσεων παίρνουµε ΙΒ = 8,5µΑ ΙC = 4,7mA CE = 5,93 Μεταβολή του ΙC µε τα CO, BE, β Στο βασικό κύκλωµα της συνδεσµολογίας κοινού εκποµπού (CE) που φαίνεται στο Σχ. 9, το ρεύµα συλλέκτη Ι C είναι συνάρτηση τριών µεταβλητών, των CO, BE και β. Σχ. 9 Βασικό κύκλωµα πόλωσης σε ενισχυτή CE.

9 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 9 Πραγµατικά: Ι C =β Β +(β+) Ι CO (.) Αλλά από τον β` κανόνα krchhff στο κύκλωµα εισόδου έχουµε: -BB + BE + BB = 0 απ όπου BB Ι Β = B BE και αντικαθιστώντας από τη σχέση (.) προκύπτει : B BB BE = β + ( β + ) CO (.) b Η σχέση (.) φανερώνει την εξάρτηση του C από τα CO, ΒΕ, β δηλαδή ισχύει : = f (,, ) (.3) C CO BE CO Προφανώς τα BB, b είναι σταθερά. Η διαφόριση της σχέσης (.3) δίνει d = d + d + dβ β C C C C CO BE CO BE η οποία µπορεί να γραφεί και ως d = Sd + S d + S dβ C CO BE β Οι συντελεστές S, S, Sβ καθορίζουν κατά πόσο το C επηρεάζεται από του παράγοντες Ι CO, BE και β αντίστοιχα, ονοµάζονται συντελεστές σταθεροποίησης και ορίζονται από τις παρακάτω σχέσεις. S = S = S = β C C C β CO BE Με τη βοήθεια της σχέσης (.) µπορούν να βρεθούν οι παραπάνω συντελεστές

10 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ S = β + S β = B S β C β = CO C β Η εξάρτηση του C από τη θερµοκρασία φαίνεται από το γεγονός ότι και τα τρία µεγέθη ( CO, BE, β) εξαρτώνται από τη θερµοκρασία. Πραγµατικά το ρεύµα CO διπλασιάζεται κάθε 0 ο C αύξησης της θερµοκρασίας όπως αυτή εκφράζεται και από τη σχέση Τ 0 CO CO = µε CO > CO H τάση BE ελαττώνεται κατά,5m ανά ο C BE = -,5m/ C Tο β αυξάνεται, επίσης, πολύ γρήγορα µε τη θερµοκρασία. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες επιδρούν θετικά στην αύξηση του C αυξανόµενης της θερµοκρασίας. Ας δούµε τώρα τι τιµές παίρνουν οι παραπάνω συντελεστές σταθεροποίησης όταν έχει προστεθεί η αντίσταση E στον εκποµπό του τρανζίστορ, που ήδη έχουµε πει ότι σταθεροποιεί το σηµείο λειτουργίας του τρανζίστορ. Έστω λοιπόν το αντίστοιχο κύκλωµα (Σχ. 8β), ενώ η πηγή ΒΒ και η αντίσταση B αποτελούν το κατά Thevenn ισοδύναµο ενός διαιρέτη τάσης που πολώνει τη βάση από την ίδια πηγή τροφοδοσίας CC. Για το παραπάνω κύκλωµα ισχύει Ι C =β Β +(β+) Ι CO και από τον β` κανόνα krchhff στο κύκλωµα της βάσης -BB + (C + B)E + BE + BB = 0 Από τις δυο αυτές σχέσεις, απαλείφοντας το B παίρνουµε : C β = ( ) + ( β + ) ( + ) BB BE B C CO B + ( β + ) E (.4)

11 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Με παραγώγιση της σχέσης (.4) ως προς CO, BE, β παίρνουµε τους συντελεστές σταθεροποίησης S, S, Sβ αντίστοιχα S B + ( β + ) ( B + C ) E = = ( β + ) B + ( β + ) E B + β + E (.5) Το S γίνεται όταν B/E 0 (B << E) και β+ όταν B/E (B >> E) Όπως φαίνεται, σε κάθε περίπτωση το S είναι εδώ µικρότερο του αντιστοίχου, όταν δεν υπάρχει η E. Παρατήρηση Αν ισχύει B << (β+) E, κάτι που συµβαίνει πολύ συχνά, τότε το S γίνεται B S + E Ο δεύτερος συντελεστής είναι: S = B β + ( β + ) E (.6) και µε την προϋπόθεση ότι ισχύει B << (β+) E και β >> προκύπτει S E Από την (.5) χρησιµοποιώντας την προσέγγιση β >>, παίρνουµε : C β = ( ) + ( + ) BB BE B C CO B + ( β + ) E και µε παραγώγιση προκύπτει ο συντελεστής S β. S β B C + C ( B + C ) E = = β [ B + ( β + ) E ] B β + β + E Με την προσέγγιση Β << (β+) Ε η παραπάνω σχέση γίνεται

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ S β B C + E β β ( + ) Συµπεράσµατα Φαίνεται ότι στην περίπτωση της πόλωσης µε αντίσταση στον εκποµπό, και οι τρεις συντελεστές είναι µικρότεροι από τους αντίστοιχους συντελεστές όταν δεν υπάρχει η E. Αυτό σηµαίνει ότι το κύκλωµα του Σχ. 8, σταθεροποιεί καλύτερα το σηµείο λειτουργίας του. Οι συντελεcτές S Ι και S β είναι τόσο µικρότεροι, όσο µικρότερος είναι ο λόγος Β / Ε. 0 τρίτος συντελεστής (Sν) δεν εξαρτάται από τον λόγο Β / Ε αλλά µόνα από την Ε. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο καλύτερα σταθεροποιείται το σηµείο λειτουργίας όσο µικρότερη είναι η Β σε σχέση µε την Ε. Συγκεκριµένα, η παραδοχή Β << (β+) Ε έχει αποδειχθεί ότι δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα. Στην πράξη, επειδή η Β δεν µπορεί να είναι απεριόριστα µικρή, γιατί επηρεάζεται έτσι η αντίσταση εισόδού του ενισχυτή, αλλά ούτε και η E απεριόριστα µεγάλη γιατί επηρεάζεται το σηµείο λειτουργίας, επιλέγεται µια τιµή της Β ώστε: B + 0 ( β ) Όσο µικρότερο είναι το ρεύµα Ι C τόσο καλύτερη είναι η θερµική σταθεροποίηση. Όσο µεγαλύτερο είναι το β του τρανζίστορ τόσο καλύτερη είναι η θερµική σταθεροποίηση. Η σταθεροποίηση του σηµείου λειτουργίας δεν έχει καµία σχέση µε την αντίσταση c, άρα τα ίδια συµπεράσµατα ισχύουν και για την συνδεσµολογία κοινού συλλέκτη (c = 0). Τα ίδια µε τα παραπάνω ισχύουν και για την συνδεσµολογία κοινής βάσης εφόσον στην περίπτωση αυτή η βάση του τρανζίστορ γειώνεται µέσα από πυκνωτή διαρροής. E Υπολογισµός των αντιστάσεων πόλωσης

13 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 3 Οι βασικές βαθµίδες κοινού εκποµπού (CE), κοινού συλλέκτη (CC) και κοινής βάσης (CB) όπως συναντώνται συνήθως στην πράξη έχούν την µορφή που φαίνεται στο Σχ. 0(α),(β),(γ). Ο σχεδιασµός της πόλωσης σε οποιαδήποτε από τις τρεις βαθµίδες γίνεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο. Σχ. 0 Κυκλώµατα πόλωσης στις τρεις συνδεσµολογίες. Οι αντιστάσεις C στις βαθµίδες (α),(γ) καθορίζονται από τις απαιτήσεις ενίσχυσης τάσης ρεύµατος ισχύος ή τάσης αντίστοιχα, ή από την απαίτηση σε αντίσταση εξόδου της βαθµίδας. Επίσης και η Ε στις περιπτώσεις (β) και (γ) ενώ για την περίπτωση (α) επιλέγεται µε βάση την εµπειρική σχέση: E = 5 Στη συνέχεια υπολογίζεται η Β ( Β = // ) από τη σχέση B + 0 Υπολογίζεται η τάση BB από τη σχέση C ( β ) -BB + (C + B)E + BE + BB = 0 όπου οι αντιστάσεις Β, Ε έχουν ήδη βρεθεί, Ι C = βι B και BE = 0,7 για S ή 0,3 για Ge. Τέλος µε βάση τις σχέσεις: E BB = + CC B = + υπολογίζονται οι αντιστάσεις και = = CC BB B BB CC BB

14 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Τεχνικές αντιστάθµισης. Στα προηγούµενα είδαµε τη σηµασία της σταθερότητας του σηµείου λειτουργίας, καθώς και τον τρόπο σταθεροποίησής του µε τη βοήθεια της αυτοπόλωσης του τρανζίστορ. Εκτός από τη σταθεροποίηση υπάρχουν και οι τεχνικές αντιστάθµισης των διαφόρων µεταβολών που θα µπορούσαν να αποµακρύνουν το σηµείο λειτουργίας, από την επιθυµητή θέση. Οι τεχνικές αυτές χρησιµοποιούν ενεργά στοιχεία (διόδους, τρανζίστορ, θερµίστορ), των οποίων οι παράµετροι µεταβάλλονται µε τη θερµοκρασία και προκαλούν µεταβολές του C αντίθετες από αυτές που προκαλεί το τρανζίστορ της ενισχυτικής διάταξης. Αντιστάθµιση της τάσης BE Χρησιµοποιεί µία δίοδο σε σειρά µε τον εκποµπό του τρανζίστορ (Σχ. ) η οποία όµως είναι συνδεδεµένη σε αντίθεση µε την επαφή Β- Ε και πολώνεται ορθά από µία πρόσθετη πηγή τάσης DD µέσα από µία αντίσταση πόλωσης D. Σχ. Κύκλωµα αντιστάθµισης της BE. Αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί πτώση της τάσης BE κατά,5m/ C όπως είναι γνωστό. Ταυτόχρονα όµως προκαλεί την ίδια b πτώση στην τάση της διόδου, και επειδή οι δύο τάσεις είναι αντίθετες αλληλοεξουδετερώνονται. Από την ανάλυση του κυκλώµατος προκύπτει :

15 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 5 C ( ) ( β ) ( ) β = + ( β + ) BB BE O B C CO B E Από εδώ αν θεωρήσουµε τα β, CO ανεξάρτητα της θερµοκρασίας, έχουµε BE O β C T T = T + + E ( β ) E και επειδή BE O = =,5 m / C T T προκύπτει C = 0 T Αντιστάθµιση του ρεύµατος C O Τα τρανζίστορ πυριτίου έχουν πάρα πολύ µικρό CO και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λαµβάνεται καν υπόψη, ούτε η µεταβολή του από τη θερµοκρασία επηρεάζει το ρεύµα συλλέκτη C. ( Για τρανζίστορ πυριτίου το ρεύµα CO είναι µερικά na). Αντίθετα για τρανζίστορ Ge το Ι CO είναι υπολογίσιµο (µερικά na) και σε υψηλές θερµοκρασίες επηρεάζει αισθητά το C. Για αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις χρησιµοποιείται η διάταξη αντιστάθµισης που φαίνεται στοσχ.. Αν το τρανζίστορ και η δίοδος είναι του ιδίου τύπου τότε η µεταβολή του CO και του Ι Ο (ανάστροφο ρεύµα κόρου της διόδου) έχουν τη ίδια µεταβολή στη θερµοκρασία: Σχ. Αντιστάθµιση του ρεύµατος CO. CO O = T T Όπως φαίνεται από το κύκλωµα, ισχύει : Ι Β =Ι-Ι Ο

16 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ όπου CC BE CC = δηλαδή σταθερό Αντικαθιστώντας την τιµή του B στη σχέση : Ι C = β B + (+β) CO παίρνουµε Ι C = β - βo + (+β) CO και αν δεχτούµε ότι β >> πράγµα που πρακτικά ισχύει, τότε Ι C = β - βo + β CO και τελικά C Ο CΟ Ο CΟ = β + β = β + = 0 T T T T T (Θεωρείται ότι το β δεν µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία). Αντιστάθµιση µε θερµίστορ Βασίζεται στην ικανότητα των θερµίστορ να µεταβάλουν την αντίσταση τους σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Στο Σχ. 3 φαίνονται δύο συνηθισµένες διατάξεις αντιστάθµισης του σηµείου λειτουργίας µε θερµίστορ. Στη περίπτωση (α) χρησιµοποιείται NTC θερµίστορ. Αυξανόµενης της θερµοκρασίας, όπως είναι γνωστό, το CO τείνει να αυξηθεί. Ταυτόχρονα όµως αυξάνει το ρεύµα µέσα από το θερµίστορ, αυξάνει η πτώση τάσης στη Ε, άρα ελαττώνεται και η τάση που πολώνει το τρανζίστορ, µε αποτέλεσµα να ελαττωθεί το ρεύµα C. Το ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσε να υπάρξει και αν το θερµίστορ συνδεόταν παράλληλα στην. (γιατί;)

17 ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 7 Σχ. 3 Κυκλώµατα αντιστάθµισης µε θερµίστορ. Στ Σχ. 3(β) φαίνεται µία διάταξη που πετυχαίνει σταθεροποίηση του σηµείου λειτουργίας χρησιµοποιώντας θερµίστορ PTC, παράλληλα στη E. Αυξανόµενης της θερµοκρασίας η αντίστασή του αυξάνει, άρα το B ελαττώνεται όπως βγαίνει από το κύκλωµα της βάσης και άρα και το C θα τείνει να ελαττωθεί αντισταθµίζοντας έτσι την αύξησή του λόγω αύξησης της θερµοκρασίας. Το ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσε να συµβεί αν το PΤC θερµίστορ έµπαινε παράλληλα στην αντίσταση. (γιατί;) Τεχνικές αντιστάθµισης µε ολοκληρωµένα Στην κατασκευή ενισχυτικών βαθµίδων σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα, είναι σχετικά δύσκολη η κατασκευή πυκνωτών διαρροής, που συνήθως συνδέεται παράλληλα µε την αντίσταση E, ενώ αντίθετα είναι πολύ εύκολη η κατασκευή του τρανζίστορ. Με τα δεδοµένα αυτά, µία απλή διάταξη σταθεροποίησης του σηµείου λειτουργίας σε.c. φαίνεται στο Σχ. 4 όπου το τρανζίστορ Q είναι συνδεδεµένο σαν δίοδος ανάµεσα σε βάση - εκποµπό του τρανζίστορ Q του οποίου πρέπει να σταθεροποιήσει το C.

18 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 4 Κύκλωµα αντιστάθµισης σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Όπως φαίνεται και από το κύκλωµα: και για BE << CC, B + B << C CC γίνεται C δηλαδή σταθερό. = CC BE C B B Τώρα, στα δύο τρανζίστορ εφαρµόζεται ακριβώς η ίδια τάση BE, µε συνέπεια αυτά να διαρρέονται από το ίδιο ρεύµα Ι C = C = σταθερό. Άρα το ρεύµα C διατηρείται σταθερό απέναντι σε οποιαδήποτε µεταβολή και µάλιστα σε ικανοποιητικό βαθµό.

19 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Είδαμε στο κεφάλαιο, ότι η σωστή εκλογή και η σταθεροποίηση του σημείου λειτουργίας ενός τρανζίστορ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη παραμόρφωση του σήματος. Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά. Για να μη συμβεί σημαντική παραμόρφωση του σήματος πρέπει αυτό να είναι πολύ μικρό (βλ. κεφάλαιο ). Παρακάτω θα θεωρήσουμε ότι σε κάθε περίπτωση τα σήματα είναι μικρά σήματα. Ας δοκιμάσουμε όμως ένα ενιαίο συμβολισμό των διαφόρων μεγεθών που εμφανίζονται στην ανάλυση των κυκλωμάτων ενισχυτών. Στο Σχ. φαίνονται οι χρονικές μεταβολές των μεγεθών B, C, BE, CE γύρω από τη θέση λειτουργίας για μία βαθμίδα ενισχυτή κοινού εκπομπού. Όπως φαίνεται ισχύει πάντα : Σχ. Σήματα σε ένα τρανζίστορ. c = C - C = ΔC v ce = vce - CE = ΔCE b = B - B = ΔB vbe = vbe - BE = ΔBE Στις αναλύσεις που ακολουθούν θα ισχύει αυτός ο συμβολισμός, για τα ρεύματα και τις τάσεις σύμφωνα με τον οποίο : vbe, vce, B, C :Στιγμιαίες ολικές τιμές. BE, CE, B, C : Τιμές ηρεμίας. vbe, vce, b, c : Στιγμιαίες τιμές της εναλλασσόμενης συνιστώσας.

20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ be, ce, b, c :Ενεργές τιμές της εναλλασσόμενης συνιστώσας BB, CC : Τιμές τροφοδοσίας. Δίπυλες διατάξεις. Έτσι λέγεται κάθε διάταξη αποτελούμενη από δύο ζευγάρια ακροδεκτών που το ένα το λέμε είσοδο και το άλλο έξοδο. Δεν ενδιαφέρει το τι περιέχει μέσα η διάταξη αυτή. Η όλη συμπεριφορά της περιγράφεται από τέσσερις παραμέτρους που μπορούν να μετρηθούν εξωτερικά και είναι η τάση και το ρεύμα στην είσοδο, καθώς η τάση και το ρεύμα στην έξοδο,. Με τη διαδικασία αυτή οποιοδήποτε πρόβλημα ηλεκτρονικής ανάγεται σε πρόβλημα ηλεκτροτεχνίας και επιλύεται κατά τα γνωστά με τη βοήθεια των κανόνων Krchhff. Εδώ οφείλεται και η μεγάλη σημασία που έχει η θεωρία των δίπυλων διατάξεων στην ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Σχ. Δίπυλη διάταξη. Από τις τέσσερις μεταβλητές,,, που περιγράφουν τη συμπεριφορά της δίπυλης διάταξης οι δύο είναι εξαρτημένες και οι άλλες δύο είναι ανεξάρτητες. Οι σχέσεις εξάρτησης των παραμέτρων αυτών είναι γραμμικές ενώ ανάλογα με το ποιες παράμετροι θα ληφθούν ως ανεξάρτητες και το ποιες ως εξαρτημένες, προκύπτει κάθε φορά και διαφορετικό ισοδύναμο κύκλωμα της δίπυλης διάταξης. Έτσι, αν τα ρεύματα, θεωρηθούν ανεξάρτητα τότε προκύπτει το λεγόμενο Ζ-ισοδύναμο κύκλωμα. Σ αυτό θα ισχύει: = z + zr = zf + z Οι παράμετροι z, zr, zf, z ονομάζονται z-παράμετροι, εξαρτώνται από τα στοιχεία του κυκλώματος και έχουν διαστάσεις αντίστασης. Το Ζ- ι- σοδύναμο κύκλωμα μίας διάταξης, σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις φαίνεται στο Σχ. 3(α). Αν οι τάσεις είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε τα ρεύματα προκύπτουν ως γραμμικός συνδυασμός των τάσεων αυτών: = y + yr = yf + y Το αντίστοιχο ισοδύναμο κύκλωμα λέγεται y-ισοδύναμο κύκλωμα και φαίνεται στο Σχ. 3(β). Όπως είναι προφανές οι y-παράμετροι έχουν διαστάσεις αγωγιμότητας.

21 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 3 Σχ. 3 Ισοδύναμα κυκλώματα (α) z-ισοδύναμο, (β) y-ισοδύναμο, (γ) g-ισοδύναμο, (δ) h-ισοδύναμο. Αν ως ανεξάρτητες παράμετροι ληφθούν οι,, τότε προκύπτει το λεγόμενο g-ισοδύναμο κύκλωμα με τις, να προκύπτουν ως γραμμικός συνδυασμός των προηγουμένων. = g + gr = gf + g Οι παράμετρες αυτές δεν έχουν όλες τις ίδιες διαστάσεις, γι` αυτό και λέγονται g - υβριδικοί παράμετροι ενώ το κύκλωμα φαίνεται στο Σχ. 3(γ). Αν ως ανεξάρτητες μεταβλητές ληφθούν οι,, οπότε οι, θα προκύψουν ως γραμμικός συνδυασμός των προηγουμένων και θα έχουμε το λεγόμενο h-ισοδύναμο κύκλωμα. = h + hr = hf + h Αυτές λέγονται h-υβριδικές παράμετροι, και το αντίστοιχο κύκλωμα φαίνεται στο Σχ. 3(δ). Οι υβριδικές παράμετροι συχνά χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των ενισχυτών χαμηλών συχνοτήτων, γιατί στις χαμηλές συχνότητες, αυτές είναι πραγματικοί αριθμοί, μετρούνται εύκολα και δίνονται απ` ευθείας από του κατασκευαστές. Ανεξάρτητες και ελεγχόμενες πηγές Μπορεί να υπάρχουν ανεξάρτητες και ελεγχόμενες πηγές τάσης ή ρεύματος.

22 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 4 Πηγές τάσης και ρεύματος Ανεξάρτητες πηγές Στο Σχ. 4 φαίνεται μία ανεξάρτητη πηγή τάσης ιδανική (α), δηλαδή με εσωτερική αντίσταση s=0 και πραγματική (β) με εσωτερική αντίσταση s0. Μία ιδανική πηγή τάσης μπορεί να δώσει σε μία αντίσταση φορτίου L ρεύμα: s s και ισχύ P L Δηλαδή όταν L 0, τότε P. Μία πραγματική πηγή τάσης μπορεί να δώσει ρεύμα s και ισχύ P L s L L L Η ισχύς αυτή γίνεται μέγιστη όταν L=S. Στο Σχ. 5(γ,δ) φαίνεται η ιδανική και η πραγματική πηγή ρεύματος α- ντίστοιχα, από τις οποίες η πρώτη εμφανίζει μηδενική αγωγιμότητα ενώ η δεύτερη αγωγιμότητα GS. Η ιδανική πηγή ρεύματος εμφανίζει πάνω σε μία αγωγιμότητα GL μία τάση G s L sgl και ισχύ P GL G G που γίνεται μέγιστη όταν GL=GS. Μία πραγματική πηγή τάσης προσεγγίζει την ιδανική όταν S << L και μία πραγματική πηγή ρεύματος προσεγγίζει την ιδανική όταν GS << GL. Μία πηγή τάσης και μία πηγή ρεύματος είναι ισοδύναμες μεταξύ τους (Σχ. 5) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη σε μία εφαρμογή. Προτιμάται εκείνη που προσεγγίζει καλύτερα την ιδανική της, δηλαδή όταν S << L η πηγή τάσης ενώ όταν S >> L δηλ GS << GL η πηγή ρεύματος. s L L s s

23 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 5 Σχ. 5 Πηγή τάσης και πηγή ρεύματος ισοδύναμες. Η ισοδυναμία ανάμεσα στις πηγές αυτές εκφράζεται από τις σχέσεις s Gs και s s s Ελεγχόμενες πηγές Μπορεί να είναι πηγές τάσης ή ρεύματος που ελέγχονται από τάση ή ρεύμα όπως μπορεί να είναι ιδανικές ή πραγματικές πηγές. Στις ιδανικές πηγές: α) Η τάση ή το ρεύμα που ελέγχει την πηγή, δεν επηρεάζεται από αυτήν (δηλ. η αντίσταση εισόδου μίας πηγής ελεγχόμενης από τάση είναι άπειρη, ενώ η αντίσταση εισόδου μίας πηγής ελεγχόμενης από ρεύμα είναι μηδέν. β) Δεν υπάρχουν ανασυζεύξεις. Οι δυνατές περιπτώσεις ιδανικών ελεγχόμενων πηγών είναι: Πηγή τάσης ελεγχόμενη από τάση. Χρησιμοποιώντας το g-υβριδικό ισοδύναμο για τις δίπυλες διατάξεις (είναι το μοναδικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε) έχουμε: = = gf + 0 Ενώ το αντίστοιχο κύκλωμα φαίνεται στο Σχ. 6(α)

24 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 6 Ιδανικές ελεγχόμενες πηγές. Πηγή τάσης ελεγχόμενη από ρεύμα. Χρησιμοποιώντας το z-ισοδύναμο έχουμε: = = zf + 0 Και το αντίστοιχο κύκλωμα φαίνεται Σχ. 6(β) Πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση. Με το y-ισοδύναμο κύκλωμα έχουμε: Σχ. 6(γ) = = yf + 0 Πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από ρεύμα. Με το h-υβριδικό Σχ. 6(δ) έχουμε: = = hf + 0 Οι πηγές τάσης ελεγχόμενες από τάση, χρησιμοποιούνται για ενίσχυση τάσης, οι πηγές ρεύματος ελεγχόμενες από ρεύμα χρησιμοποιούνται για ενίσχυση ρεύματος ενώ οι άλλοι δύο τύποι πηγών για προσαρμογή α- ντίστασης. Οι πραγματικές πηγές δεν έχουν μόνο μία παράμετρο διάφορη του μηδενός αλλά περισσότερες. Έτσι το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πραγματικού ενισχυτή τάσης (πηγή τάσης ελεγχόμενη από τάση) φαίνεται στο Σχ. 8(α) σύμφωνα με το οποίο:

25 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 7 L s και s L οπότε η ενίσχυση τάσης θα είναι L L A gf s s L g L f Σχ. 7 Ενισχυτές τάσης (α) και ρεύματος (β). Στο Σχ. 8(β) φαίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πραγματικού ενισχυτή ρεύματος (πραγματική πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από ρεύμα). Εδώ έχουμε: G GL s και L hf G Gs GL G οπότε η ενίσχυση ρεύματος θα είναι: A GG h G G G G L L f s s L Τα απλοποιημένα Π και Τ μοντέλα του τρανζίστορ

26 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Όλα τα παραπάνω μοντέλα είναι ισοδύναμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικά κυκλώματα δίνοντας ισοδύναμα αποτελέσματα. Ωστόσο κάποια από αυτά βολεύουν καλύτερα είτε γιατί οι παράμετροι μπορούν εύκολα να βρεθούν είτε γιατί απαιτούν λιγότερο πολύπλοκους υπολογισμούς. Συχνά για την παράσταση διπολικών τρανζίστορ χρησιμοποιούνται τα h-ισοδύναμα. Όμως έχει σχεδόν επικρατήσει στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια η χρήση των απλοποιημένων Π και Τ μοντέλων. Οι βασικοί λόγοι γι αυτό είναι:. Τα μοντέλα αυτά είναι εξαιρετικά απλά και ελαχιστοποιούν τον απαιτούμενο όγκο υπολογισμών.. Οι παράμετροι μετρούνται εύκολα ή βρίσκονται εύκολα σε βιβλία κατασκευαστών 3. Δίνουν αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα. Σχ. 8 Απλοποιημένα μοντέλα Π (α) και Τ (β). Το απλοποιημένο Π μοντέλο (Σχ. 8) χρησιμοποιεί τρεις παραμέτρους (rπ, β και rο) από τις οποίες το β ορίζεται από τη σχέση c b vce 0 και ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος για μικρά σήματα σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. Η τιμή του είναι ελαφρά μεγαλύτερη από την τιμή της ενίσχυσης ρεύματος για μεγάλα σήματα (β) που είχαμε γνωρίσει στην Ηλεκτρονική Φυσική. Ωστόσο πολλές φορές χρησιμοποιείται η τιμή του ενός αντί του άλλου μιας και οι τιμές αυτές δεν διαφέρουν πολύ. Συχνά στο ισοδύναμο αυτό αντί του ρεύματος βb χρησιμοποιείται μια ισοδύναμη έκφρασή του, δηλαδή η gmvπ όπου vπ είναι η τάση στα άκρα της αντίστασης rπ (=vbe). Το μέγεθος gm είναι φυσικά αγωγιμότητα, ονομάζεται διαγωγιμότητα μεταφοράς και ορίζεται από τη σχέση g m c v vce 0 Η αντίσταση rπ ορίζεται από τη σχέση: vbe r b T 0,06 και αποδεικνύεται ότι ισούται με r, όπου ΙΒ το γνωστό B B

27 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 9 kt ρεύμα πόλωσης της βάσης του τρανζίστορ, και T με k: σταθερά qe Bltzmann, Τ: απόλυτη θερμοκρασία και qe: φορτίο ηλεκτρονίου. Όπως είναι γνωστό, για θερμοκρασία Τ=300Κ που είναι περίπου η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος, T=0,06. Γραφικά, η παράμετρος rπ προκύπτει από την κλίση της αντίστοιχης χαρακτηριστικής εισόδου του τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού στο σημείο λειτουργίας του. Η παράμετρος r ορίζεται από τη σχέση: vce r και αποδεικνύεται ότι ισούται με c b 0 r A C, όπου A είναι μια παράμετρος του τρανζίστορ που είναι γνωστή ως τάση Early και C είναι το ρεύμα πόλωσης του συλλέκτη του τρανζίστορ. Γραφικά, η παράμετρος αυτή προκύπτει από την κλίση της αντίστοιχης χαρακτηριστικής εξόδου του τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινού εκπομπού στο σημείο λειτουργίας του. Η αντίσταση re ορίζεται από τη σχέση: veb re e T 0,06 και αποδεικνύεται ότι ισούται με r e E, όπου ΙE το γνωστό E ρεύμα πόλωσης του εκπομπού του τρανζίστορ. Γραφικά, η παράμετρος αυτή προκύπτει από την κλίση της αντίστοιχης χαρακτηριστικής εισόδου του τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινής βάσης στο σημείο λειτουργίας του. Η παράμετρος α του μοντέλου ορίζεται από τη σχέση c e vcb 0 και ονομάζεται ενίσχυση ρεύματος για μικρά σήματα σε συνδεσμολογία κοινής βάσης. Η τιμή της είναι ελαφρά μεγαλύτερη από την τιμή της ενίσχυσης ρεύματος για μεγάλα σήματα (α) που είχαμε γνωρίσει στην Ηλεκτρονική Φυσική. Ωστόσο πολλές φορές χρησιμοποιείται η τιμή του ενός αντί του άλλου μιας και οι τιμές αυτές δεν διαφέρουν πολύ. Από τη σύγκριση των παραπάνω παραμέτρων προκύπτουν ενδιαφέρουσες σχέσεις μεταξύ τους, τις οποίες συχνά χρησιμοποιούμε για διευκόλυνσή μας. r g m r e g m g r m r e Τυπικές τιμές των παραπάνω παραμέτρων για ένα τρανζίστορ μικρής ισχύος είναι: α = 0,99 β = 00 gm= 40mA/

28 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ rπ =,5ΚΩ r = 50ΚΩ re = 5Ω Ανάλυση ενός Ενισχυτή με τρανζίστορ Ένα κύκλωμα με τρανζίστορ σε συνδεσμολογία C-E, C-C, C-B ή με διαδοχικές βαθμίδες από τις συνδεσμολογίες αυτές, μπορεί να αναλυθεί απλά με τη βοήθεια των τύπων που γνωρίσαμε. Υπάρχουν όμως και πιο σύνθετα κυκλώματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που περιλαμβάνουν δικτυώματα ανασύζευξης, όπου η ανάλυση είναι πιο σύνθετη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τυπική διαδικασία που αν την ακολουθήσει κανείς μπορεί με απλούς υπολογισμούς να βρει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ενισχυτή που για τα πλαίσια του μαθήματος είναι η ενίσχυση (απολαβή) τάσης, η ενίσχυση (απολαβή) ρεύματος, η αντίσταση εισόδου και η αντίσταση εξόδου. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η ενίσχυση (απολαβή) ισχύος προκύπτει απλά από τα προηγούμενα και δεν θα ασχοληθούμε πιο πολύ με αυτή, ενώ άλλα, όπως η απόκριση συχνότητας ξεφεύγουν από τα πλαίσια του μαθήματος και δεν θα ασχοληθούμε επίσης. Οι γενικοί κανόνες που ακολουθούνται κατά την ανάλυση ενός κυκλώματος είναι:. Σχεδιάζεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα. Σημειώνονται τα σημεία Β (βάση), C (συλλέκτης ) και Ε (εκπομπός). 3. Ανατοποθετούνται τα σημεία B, C, E και το τρανζίστορ αντικαθίσταται από το ισοδύναμο κύκλωμα. 4. Μεταφέρονται όλα τα στοιχεία του κυκλώματος στο ισοδύναμο α- ντικαθιστώντας τις πηγές συνεχούς τάσης με βραχυκύκλωμα και της πηγές συνεχούς ρεύματος με ανοιχτό κύκλωμα. Στις χαμηλές συχνότητες οι πυκνωτές αντικαθίστανται με βραχυκύκλωμα. 5. Επιλύνεται το κύκλωμα με τη βοήθεια των Α` και Β` κανόνων του Krchhff. Χρήσιμα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση των κυκλωμάτων είναι τα θεωρήματα Thevenn και Nrtn, καθώς και το θεώρημα Mller και το συζυγές του. Θεώρημα Thevenn Το θεώρημα Thevenn λέει ότι κάθε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό κύκλωμα ανάμεσα σε δυο ακροδέκτες ισοδυναμεί με μια πηγή τάσης (s) σε σειρά με μια αντίσταση (s). Η τάση s λέγεται ισοδύναμη τάση Thevenn ενώ η αντίσταση s λέγεται ισοδύναμη αντίσταση Thevenn. Η ισοδύναμη τάση Thevenn είναι απλά η τάση ανάμεσα στους δυο ακροδέκτες του κυκλώματος όταν από αυτούς δεν περνάει καθόλου ρεύμα (τάση ανοιχτού κυκλώματος). Η ισοδύναμη αντίσταση Thevenn είναι η αντίσταση που φαίνεται από τους δυο εν λόγω ακροδέκτες. Εναλλακτικά μπορούμε να

29 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ πούμε ότι είναι ο λόγος της τάσης ανοικτού κυκλώματος προς το ρεύμα βραχυκυκλώματος. Σχ. 9 Ισοδύναμο κύκλωμα κατά Thevenn Θεώρημα Nrtn Το θεώρημα Nrtn λέει ότι κάθε ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό κύκλωμα α- νάμεσα σε δυο ακροδέκτες ισοδυναμεί με μια πηγή ρεύματος (Ιs) παράλληλα με μια αγωγιμότητα (Gs). Το ρεύμα Ιs λέγεται ισοδύναμο ρεύμα Nrtn ενώ η αγωγιμότητα Gs λέγεται ισοδύναμη αγωγιμότητα Nrtn. Το ισοδύναμο ρεύμα Nrtn είναι απλά το ρεύμα που περνάει από τους δυο ακροδέκτες του κυκλώματος όταν αυτοί είναι βραχυκυκλωμένοι (ρεύμα βραχυκυκλώματος). Η ισοδύναμη αγωγιμότητα Nrtn είναι η αγωγιμότητα που φαίνεται από τους δυο εν λόγω ακροδέκτες. Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ο λόγος του ρεύματος βραχυκυκλώματος προς την τάση ανοικτού κυκλώματος. Σχ. 0 Ισοδύναμο κύκλωμα κατά Nrtn Αρχή της ισοδυναμίας Η αρχή της ισοδυναμίας λέει ότι το ισοδύναμο κατά Thevenn ενός κυκλώματος και το ισοδύναμο κατά Nrtn του ίδιου κυκλώματος είναι και μεταξύ τους ισοδύναμα (Σχ. ). Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει φυσικά να ισχύουν οι σχέσεις s Gs και s s s

30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. Αρχή ισοδυναμίας Θεώρημα Mller Έστω ένα οποιοδήποτε κύκλωμα με,, 3,...Ν κόμβους με τον κόμβο Ν γειωμένο. Ανάμεσα στους κόμβους, παρεμβάλλεται αντίσταση Ζ'. Αν, είναι τα δυναμικά στους κόμβους και αντίστοιχα έστω ότι Α = /. T κύκλωμα αυτό (Σχ. 7(α)) είναι ισοδύναμο με το κύκλωμα της Σχ. 7(β) όπου η αντίσταση Ζ' έχει αντικατασταθεί από τις δύο αντιστάσεις Ζ = Ζ'/-Α από τον κόμβο προς τη Γη και Ζ = Ζ'Α/A - από τον κόμβο προς τη Γη. Σχ. Ισοδύναμα κυκλώματα κατά το Θ. Mller. Συζυγές θεωρήματος Mller Έστω το κύκλωμα της Σχ. 8(α) με,, 3... Ν κόμβους τυχαίους και με το κόμβο Ν να γειώνεται μέσα από μία αντίσταση Ζ'. Το κύκλωμα αυτό είναι ισοδύναμο με το κύκλωμα του Σχ. 8(β) όπου η αντίσταση Ζ' έχει αντικατασταθεί με βραχυκύκλωμα και στους κόμβους και έ- χουν αντικατασταθεί σε σειρά οι αντιστάσεις Ζ = Ζ'(-Α) και Ζ = (ΑΙ- )/ΑΙ. Ζ' όπου A = -/

31 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 3 Σχ. 3 Ισοδύναμα κυκλώματα κατά το συζυγές του Θ. Mller. Πραγματικά η πτώση τάσης στην αντίσταση Ζ' είναι: ( + ) Z' = ( + /) Z' = (- A) Z' = Z ενώ για το κύκλωμα εξόδου έχουμε: ( + ) Z' = (/ + ) Z' = (-/A + ) Z' = Z Ενισχυτής κοινού εκπομπού Στο Σχ. 4(α) βλέπουμε ένα απλό βασικό κύκλωμα ενισχυτή κοινού εκπομπού. Για να το αναλύσουμε, πρώτα-πρώτα σχεδιάζουμε το ισοδύναμο κύκλωμά του σύμφωνα με τους κανόνες που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Έτσι παίρνουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα του Σχ. 4(β). Στη συνέχεια, δουλεύοντας πάνω στο σχέδιο αυτό θα υπολογίσουμε την ενίσχυση (απολαβή) τάσης (A), την αντίσταση εισόδου () και την ενίσχυση ρεύματος (A) ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται.

32 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 4 Ενισχυτής κοινού εκπομπού. (πάνω) Βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα. (κάτω) Το ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης Κατ αρχάς, από το κύκλωμα εισόδου παρατηρούμε ότι v = vπ. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το νόμο του Ohm στο σύστημα των αντιστάσεων r, C, L στο κύκλωμα εξόδου, θα πάρουμε v g v r g v r m C L m C L v Οπότε A g r m C L v Το αρνητικό πρόσημο στον τελευταίο τύπο σημαίνει ότι οι τάσεις εισόδου (v) και εξόδου (v) βρίσκονται σε αντίθεση φάσης (80) Κάνοντας μια διερεύνηση του αποτελέσματος αυτού συμπεραίνουμε ότι: ) Η ενίσχυση τάσης είναι αύξουσα συνάρτηση της αντίστασης φορτί-

33 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 5 ου (L), επομένως γίνεται μέγιστη όταν αυτή η ενίσχυση τάσης γίνεται A g r m C L. Στην περίπτωση ) Η ενίσχυση τάσης είναι αύξουσα συνάρτηση της αντίστασης συλλέκτη (C), επομένως, με δεδομένη την άπειρη αντίσταση φορτίου (ανοιχτό κύκλωμα εξόδου) γίνεται μέγιστη όταν. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση τάσης γίνεται A gmr. Η τιμή αυτή αποτελεί και το άνω όριο στην ενίσχυση τάσης που μπορεί να πετύχουμε με δεδομένο τρανζίστορ. Αντίσταση εισόδου Η αντίσταση εισόδου είναι αυτή που φαίνεται από την είσοδο του ενισχυτή. Επειδή το κύκλωμα εισόδου δεν περιέχει ενεργά στοιχεία ο υπολογισμός είναι πολύ εύκολος v B r Ενίσχυση ρεύματος Από το ορισμό του μεγέθους αυτού, θα έχουμε C A v / L A (.) v / L Σημειωτέον ότι ο τύπος αυτός είναι πολύ γενικός, ισχύει για κάθε ενισχυτή και θα τον χρησιμοποιούμε συνεχώς. Έτσι λοιπόν με αντικατάσταση των ήδη υπολογισμένων μεγεθών, βρίσκουμε B A g r m C L r Το αρνητικό πρόσημο στον τελευταίο τύπο σημαίνει ότι τα ρεύματα εισόδου () και εξόδου () βρίσκονται σε αντίθεση φάσης (80). Κάνοντας μια διερεύνηση του αποτελέσματος αυτού συμπεραίνουμε ότι: ) Η ενίσχυση ρεύματος είναι φθίνουσα συνάρτηση της αντίστασης φορτίου (L), επομένως γίνεται μέγιστη όταν L 0. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση ρεύματος γίνεται A g r ) Η ενίσχυση ρεύματος είναι αύξουσα συνάρτηση της αντίστασης βάσης (Β), επομένως, με δεδομένη τη μηδενική αντίσταση φορτίου (βραχυκυκλωμένο κύκλωμα εξόδου) γίνεται μέγιστη όταν. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση ρεύματος γίνεται A gmr. Η τιμή αυτή αποτελεί και το άνω όριο στην L m

34 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ενίσχυση ρεύματος που μπορεί να πετύχουμε με δεδομένο τρανζίστορ. Αντίσταση εξόδου Ως αντίσταση εξόδου ενός ενισχυτή ορίζουμε την αντίσταση που φαίνεται από την έξοδο του ενισχυτή αυτού, όταν βραχυκυκλώσουμε την πηγή τάσης (vs) της γεννήτριας εισόδου (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι την είσοδο του ενισχυτή). Έτσι, για τον υπολογισμό της αντίστασης εξόδου θα πρέπει να τροποποιήσουμε ελαφρά το ισοδύναμο κύκλωμα, δηλαδή να αφαιρέσουμε την αντίσταση φορτίου (L) και να βραχυκυκλώσουμε την vs. Όπως εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε βραχυκυκλώνοντας τη vs το κύκλωμα εισόδου αποτελείται μόνο από αντιστάσεις, και επομένως όλα τα ρεύματα και οι τάσεις πάνω σ αυτό θα είναι μηδέν. Επομένως και η vπ = 0. Ως εκ τούτου και η πηγή ρεύματος στο κύκλωμα εξόδου θα δίνει μηδενικό ρεύμα και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Τι απομένει στο κύκλωμα εξόδου; Μόνο οι αντιστάσεις r και C συνδεμένες παράλληλα. Επομένως η αντίσταση που θα φαίνεται από την έξοδο θα είναι r C Ενισχυτής κοινού εκπομπού με αντίσταση στον εκπομπό

35 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 7 Σχ. 5 Ενισχυτής κοινού εκπομπού με αντίσταση στον εκπομπό. (πάνω) Βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα. (κάτω) Το ισοδύναμο κύκλωμα. Παρακάτω θα δούμε μία ανάλυση του αναφερόμενου κυκλώματος, το οποίο παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως είναι η υψηλή αντίσταση εισόδου (γίνεται της ίδιας τάξης με την αντίσταση εισόδου του ενισχυτή κοινού συλλέκτη) και η σταθεροποίηση της ενίσχυσης τάσης (γίνεται ανεξάρτητη από τις παραμέτρους του τρανζίστορ. Το κύκλωμα μαζί με το ισοδύναμό του φαίνονται στο Σχ. 5. Όπως φαίνεται, έχει παραληφθεί η αντίσταση r του μοντέλου τρανζίστορ και αυτό γιατί ουσιαστικά δεν προσφέρει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα λόγω της μεγάλης τιμής της και αμελείται. Αντίθετα λόγω της απλοποίησης αυτής, μειώνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα του κυκλώματος και επομένως και οι απαιτήσεις σε υπολογισμούς. Ενίσχυση τάσης Εφαρμόζοντας τον Β κανόνα του Krchhff στ κύκλωμα εισόδου παίρνουμε v r ( ) r b b E b E Θεωρώντας ως ένα ενιαίο σύνολο τις αντιστάσεις C L με το νόμο του Ohm παίρνουμε v C L b Από τις σχέσεις αυτές εξαλείφοντας το b παίρνουμε C L v v r και επομένως A E v C L v r E

36 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Στον τύπο αυτό μπορούμε να κάνουμε δυο προσεγγίσεις οι οποίες γενικώς ισχύουν χωρίς σημαντικό σφάλμα στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτές είναι r E και β>> Με βάση λοιπόν αυτές τις προσεγγίσεις ο παραπάνω τύπος γίνεται A C E L Όπως φαίνεται το A είναι τελείως ανεξάρτητο από τις παραμέτρους του τρανζίστορ. Αντίσταση εισόδου Για τον υπολογισμό της αντίστασης εισόδου () θα υπολογίσουμε αρχικά την αντίσταση που φαίνεται μετά την B δηλαδή την b η οποία ορίζεται ως v b b Χρησιμοποιώντας το v που είχαμε υπολογίσει προηγουμένως, παίρνουμε br E b r E b και τελικά r B E Ενίσχυση ρεύματος Από το γνωστό τύπο (.) η ενίσχυση ρεύματος γίνεται B C r L A A L E L r E και με τις γνωστές προσεγγίσεις Αντίσταση εξόδου και β>> B C A L C L B E Για τον υπολογισμό της αντίστασης εξόδου, όπως και στον ενισχυτή κοινού εκπομπού, βραχυκυκλώνουμε την τάση της γεννήτριας (vs), αφαιρούμε το φορτίο (L) και θεωρούμε ότι η τάση στην έξοδο είναι v. με ε- φαρμογή του Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα εισόδου (θεωρώντας τον παράλληλο συνδυασμό των αντιστάσεων s Bως μια αντίσταση που δι- r 0 που ση- αρρέετε από ρεύμα b) παίρνουμε b s B b b μαίνει ότι b = 0. Άρα και η πηγή ρεύματος βb δίνει μηδενικό ρεύμα και E

37 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 9 συνεπώς στο κύκλωμα εξόδου απομένει μόνο μια αντίσταση, η C η ο- ποία ταυτίζεται και με την αντίσταση εξόδου. C Ενισχυτής κοινού συλλέκτη Με βάση το ηλεκτρονικό κύκλωμα του ενισχυτή κοινού συλλέκτη (Σχ. 6 α Σχ. 6 Ενισχυτής κοινού συλλέκτη. (πάνω) Βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα. (κάτω) Το ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης Θεωρώντας το σύστημα των αντιστάσεων r, E, L, ως μια αντίσταση, αυτή θα διαρρέεται από ρεύμα (β+)b και επομένως η τάση στα άκρα της που είναι και τάση εξόδου, θα είναι v r b E L Από το Β κανόνα Krchhff σε ολόκληρο το κύκλωμα έχουμε

38 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ v r v 0 b v v απ όπου προκύπτει b r Εφαρμόζοντας τη σχέση αυτή στην προηγούμενη και με δεδομένο ότι g m r παίρνουμε v gm v v r E L Λύνοντας την εξίσωση αυτή ως προς v και διαιρώντας με v παίρνουμε A v gm r E L v g r m E L Η παραπάνω ενίσχυση παίρνει τη μέγιστη τιμή της όταν περίπτωση αυτή E L m L Στην r g και επομένως Α. Όπως βλέπουμε, ποτέ η ενίσχυση τάσης δεν θα ξεπεράσει τη μονάδα, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα είναι περίπου ίση με αυτή. Από εδώ ο συγκεκριμένος ενισχυτής έχει πάρει το όνομα ακολουθητής εκπομπού (emtter fllwer). Αντίσταση εισόδου Από το ισοδύναμο κύκλωμα βλέπουμε ακριβώς παράλληλα στην είσοδο του ενισχυτή μια αντίσταση B. Χάριν ευκολίας λοιπόν λέμε ότι B B όπου B η υπόλοιπη αντίσταση που φαίνεται από την είσοδο αν εξαιρέσουμε την B. Η αντίσταση αυτή θα ορίζεται B v b Από τον Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα του ενισχυτή (πλην της B) παίρνουμε v r ( ) r b b E L οπότε B r ( ) r E L και r ( ) r B E L Ενίσχυση ρεύματος Από το γνωστό τύπο (.) η ενίσχυση ρεύματος γίνεται B r ( ) r E L A A L L

39 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Αντίσταση εξόδου Για τον υπολογισμό της αντίστασης εξόδου, όπως και στον ενισχυτή κοινού εκπομπού, βραχυκυκλώνουμε την τάση της γεννήτριας (vs), αφαιρούμε το φορτίο (L) και θεωρούμε ότι η τάση στην έξοδο είναι v. Για διευκόλυνση, αμελούμε τις αντιστάσεις E και r που φαίνονται παράλληλα στην έξοδο και ψάχνουμε την αντίσταση εξόδου που α- πομένει (E). Προφανώς τότε θα ισχύει r E E Σχ. 7 Υπολογισμός της αντίστασης εξόδου στον ενισχυτή κοινού συλλέκτη. Με εφαρμογή του Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα (θεωρώντας τον παράλληλο συνδυασμό των αντιστάσεων s B ως μια αντίσταση που διαρρέετε από ρεύμα b) παίρνουμε r v 0 απ όπου b s B b E v r 0 ( ) b s B b και επομένως r s B r ( ) E Από τον τύπο αυτό αν εφαρμόσουμε γνωστές προσεγγίσεις, όπως r s B r s B E r ( ) ( ) καθώς και r s B παίρνουμε r s

40 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι στον ενισχυτή κοινού συλλέκτη α) Η ενίσχυση τάσης είναι ελάχιστα μικρότερη της μονάδας. β) Η αντίσταση εισόδου είναι πολύ μεγαλύτερη απ ότι στον ενισχυτή CE. γ) Η ενίσχυση ρεύματος είναι συγκρίσιμη με τον ενισχυτή CE δ) Η αντίσταση εξόδου είναι πολύ μικρότερη απ ότι στον ενισχυτή CE. Ενισχυτής κοινής βάσης Χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτούνται χαρακτηριστικά του ενισχυτή αυτού (π.χ. μικρή αντίσταση εισόδου, Παρακάτω (Σχ. 7) φαίνεται το κύκλωμα και η ανάλυσή του που χρησιμοποιεί χάριν ευκολίας το Τ-ισοδύναμο του τρανζίστορ. Σχ. 7 Ενισχυτής κοινής βάσης. (πάνω) Βασικό ηλεκτρονικό κύκλωμα. (κάτω) Το ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης

41 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 3 Θεωρώντας τις αντιστάσεις C, L ως μια αντίσταση, με εφαρμογή του νόμου του Ohm παίρνουμε v e C L ενώ από το νόμο του Ohm στην αντίσταση rπ: v er οπότε εξαλείφοντας το e παίρνουμε v A g C L m C L v r Αντίσταση εισόδου Από την είσοδο του ενισχυτή στο ισοδύναμο κύκλωμα φαίνονται δυο α- ντιστάσεις (E και re) σε παράλληλη σύνδεση. Επομένως η αντίσταση εισόδου του ενισχυτή θα είναι E re Επειδή η αντίσταση re είναι πολύ μικρότερη από την αντίσταση rπ που βλέπουμε στον αντίστοιχο τύπο του ενισχυτή CE εύκολα καταλαβαίνουμε ότι εδώ η αντίσταση εισόδου είναι πολύ μικρότερη. Ενίσχυση ρεύματος Κατά τα γνωστά r A A g g r e E C m C L m e L L C L ή C A C L που όπως βλέπουμε είναι πάντα μικρότερη της μονάδας. Αντίσταση εξόδου Με τη γνωστή διαδικασία, όταν βραχυκυκλώσουμε την πηγή τάσης vs τότε το ρεύμα e μηδενίζεται όπως βλέπουμε από το κύκλωμα εισόδου. Συνεπώς και αe = 0, οπότε η αντίσταση που φαίνεται από την έξοδο του ενισχυτή θα είναι μόνο η C. C

42 ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Στο παρακάτω θα θεωρηθεί ως βασική συνδεσμολογία αυτή της κοινής πηγής (CS), η οποία θα ληφθεί και ως αναφορά για τις δύο άλλες συνδεσμολογίες (κοινής εκροής (CD) και κοινής πύλης (CG)). Τα FET στα οποία αναφερόμαστε, ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους τα διακρίνουμε σε FET επαφής (J-FET), MOS-FET προσαύξησης ( enhancement ) και MOS-FET απογύμνωσης ( depletn ). Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι p-καναλιού ή n-καναλιού. Παρακάτω στο Σχ. φαίνονται τα σύμβολα των FET που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε FET n-καναλιού ενώ τα ίδια ισχύουν και για FET p- καναλιού. Σχ. FET (α) επαφής (β) MOSFET προσαύξησης (γ) MOSFET απογύλνωσης. Στο Σχ. φαίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες εισόδου και εξόδου για τα τρία είδη MOS-FET σε συνδεσμολογία κοινής πηγής, η βασική ιδέα της οποίας φαίνεται επίσης στο ίδιο σχήμα. Από ότι είναι γνωστό οι χαρακτηριστικές D = f (GS) για τα J- FET και τα MOS-FET απογύμνωσης, υπακούουν στην εξίσωση:

43 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ D DSS GS P για GS P D = 0 για GS > P όπου ΙDSS: ρεύμα με τάση GS = 0, και p : τάση στραγγαλισμού. Σχ. Χαρακτηριστικές καμπύλες των FET Αντίθετα τα MOS-FET προσαύξησης δίνουν ρεύμα: D = k(gs-t) με GS T D = 0 με GS < T

44 ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET 3 T σημείο λειτουργίας Για τους ίδιος λόγους που ισχύουν στα διπολικά τρανζίστορ, και στα FET πρέπει το σημείο λειτουργίας να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο μέσο της περιοχής λειτουργίας που εδώ είναι η περιοχή σταθερής αντίστασης του τρανζίστορ. Τυχόν τοποθέτηση του σημείου λειτουργίας στα όρια ή εκτός της περιοχής αυτής θα είχε σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση του σήματος που περνάει από τα FET. Σχ. 3 Χαρακτηριστικές καμπύλες και σημείο λειτουργίας. Στη χαρακτηριστική μεταφοράς [D = f (GS) ] το σημείο λειτουργίας είναι η τομή της με την ευθεία πόλωσης. Αυτή η ευθεία είναι η γραφική παράσταση της εξίσωσης του κυκλώματος εισόδου, (Β` κανόνας Krchhff ). Αντίστοιχα στο κύκλωμα εξόδου το σημείο λειτουργίας είναι η τομή μιας χαρακτηριστικής (αυτής που αντιστοιχεί στο επιθυμητό GS ) με την ευθεία φόρτου, που είναι η γραφική παράσταση της εξίσωσης του κυκλώματος εξόδου. Στο Σχ. 4 φαίνεται η κλασική συνδεσμολογία της αυτοπόλωσης ενός J- FET (χωρίς δεύτερη πηγή GS). Η αντίσταση g είναι πολύ μεγάλη και γι` αυτό εξασφαλίζει υψηλή απομόνωση της πύλης ενώ η πτώση τάσης στα άκρα της είναι αμελητέα γιατί το ρεύμα πύλης του FET είναι πάρα πολύ μικρό. Η απαιτούμενη αρνητική τάση πόλωσης της πύλης του FET εξασφαλίζεται από την πτώση τάσης DS πάνω στην S.

45 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 4 Πόλωση JFET σε ενισχυτή. Από τον Β` κανόνα Krchhff στο κύκλωμα εισόδου προκύπτει : G G + D S + GS = 0 με G 0 οπότε D GS S H εξίσωση αυτή παριστάνεται γραφικά από την ευθεία πόλωσης. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η ευθεία πόλωσης έχει κλίση -/S. Από τον Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα εξόδου προκύπτει : -DD +D d +DS + D S = 0 οπότε D DD D S D S H εξίσωση αυτή παριστάνεται γραφικά από την ευθεία φόρτου, ενώ βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ευθεία φόρτου έχει κλίση DS D τον άξονα ( DS) στην τιμή της τάσης DD και τον άξονα D στην τιμή S και τέμνει DD D S Πόλωση του FET έναντι μεταβολών για διάφορα δείγματα Η χαρακτηριστική καμπύλη μεταφοράς δεν είναι ίδια από δείγμα σε δείγμα, αλλά διαφέρει σημαντικά ως προς τις οριακές τιμές με συνέπεια οι κατασκευαστές συνήθως δίνουν μία μέγιστη και μία ελάχιστη τιμή για τις

46 ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET 5 παραμέτρους DSS και p. Μία τυχόν αλλαγή του δείγματος, λόγω διαφορετικής χαρακτηριστικής, θα κάνει το σημείο λειτουργίας να ολισθήσει, προκαλώντας μία μεταβολή του D η οποία είναι ΔD (Εικ 5 (α)). Το φαινόμενο αυτό ελαχιστοποιείται αν αντί της αντίστασης αυτής G χρησιμοποιηθεί διαιρέτης τάσης, (Σχ. 5(β)) που θα πολώνει την πύλη με μη μηδενικό δυναμικό GG Τώρα για να πετύχει το ίδιο σημείο λειτουργίας πρέπει φυσικά η αντίσταση πόλωσης της πηγής s' να γίνει μεγαλύτερη οπότε και φυσικά η ευθεία πόλωσης παίρνει διαφορετική μορφή. Με αυτή την τεχνική όμως τώρα η μέγιστη ολίσθηση του D θα είναι ΔD' < ΔΙD, έχοντας έτσι κατορθωθεί ένας περιορισμός της ολίσθησης του ρεύματος εκροής. DD Σχ. 5 Κυκλώματα JFET (α) με S, G (β) με S και διαιρέτη τάσης. Η εξίσωση της νέας ευθείας πόλωσης θα είναι τώρα: GS = GG D S

47 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ όπου GG DD και = G :μεγάλη (-0ΜΩ). Πόλωση των FET για μηδενική ολίσθηση λόγω αύξησης της θερμοκρασίας Στο Σχ. 6 φαίνονται διάφορες χαρακτηριστικές μεταφοράς ενός τρανζίστορ για διάφορες θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι για οποιαδήποτε ευθεία πόλωσης, μία μεταβολή στη θερμοκρασία, συνεπάγεται ολίσθηση του σημείου λειτουργίας, εκτός από ένα συγκεκριμένο σημείο (Ζ) το οποίο παραμένει σταθερό (σημείο μηδενικής ολίσθησης). Το σημείο αυτό προσδιορίζεται εύκολα αν λάβουμε υπ όψη ότι η μεν τάση GS μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία κατά ΔGS= -,m/ C ενώ το ρεύμα ΙD κατά ΔΙD = 0,7%/ C. Έστω τώρα g d D D m (για μικρές μεταβολές). dgs GS Από την εξίσωση D DSS GS P Σχ. 6 Το σημείο μηδενικής θερμικής ολίσθησης (Ζ). GS DSS Παίρνουμε g m DSS P GS P P P Από τον ορισμό τώρα ΔD = gm ΔGS

48 ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET 7 ή 0,007Ι D = -g m 0,00 ή (μετά τις αντικαταστάσεις και απλοποιήσεις) P - GS = 0,63 Δηλαδή για μηδενική ολίσθηση λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας πρέπει το FET να πολωθεί 0,63 κάτω από την τάση στραγγαλισμού P. Τότε το ρεύμα εκροής θα είναι: D 0,63 DSS P Παρατήρηση: Επειδή συχνά το παραπάνω σημείο λειτουργίας είναι πολύ κοντά στη τάση στραγγαλισμού παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η αδυναμία λειτουργίας σε ισχυρότερα σήματα, μεγάλη παραμόρφωση και μικρή ενίσχυση. Έτσι είναι προτιμότερο να πολώνεται το FET σε διαφορετικό σημείο, επιδιώκοντας ελαχιστοποίηση της ολίσθησης με τη βοήθεια του διαιρέτη τάσης. Πόλωση των MOSFET Τα MOS FET προσαύξησης και απογύμνωσης πολώνονται όπως φαίνεται στις Σχ. 7(α,β) αντίστοιχα. Σχ. 7 Πόλωση των MOSFET. (α) προσαύξησης, (β) απογύμνωσης

49 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Η αντίσταση f και ο συνδυασμός // και στις δύο περιπτώσεις (α) και (β) είναι της τάξης δεκάδων (ΜΩ). Απ ότι φαίνεται η διάταξη 7(β) πόλωσης του MOS FET απογύμνωσης είναι ίδια με τη διάταξη πόλωσης ενός J- FET. Αυτό άλλωστε αναμένεται, αφού και οι χαρακτηριστικές τους είναι σχεδόν ίδιες. Υπολογισμός των αντιστάσεων πόλωσης σε J-FET και MOS FET Για την περίπτωση των JFET και MOSFET απογύμνωσης, πρώτα - πρώτα ορίζεται πάνω στη χαρακτηριστική μεταφοράς το σημείο λειτουργίας και χαράζεται η ευθεία πόλωσης. Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα ώστε η GG να μην ξεπερνάει την DD. Από την κλίση της ευθείας πόλωσης βρίσκεται η S (κλίση :-/S). Η GG είναι το σημείο όπου η ευθεία πόλωσης τέμνει τον άξονα των τάσεων (Σχ. 5(β)). Από το GG, G (όπου G η επιθυμητή αντίσταση εισόδου της διάταξης) βρίσκονται οι αντιστάσεις και. DD G GG G Από την κλίση της ευθείας φόρτου (DC ευθεία φόρτου) που είναι - /s+d και αφού έχει βρεθεί η s βρίσκεται η D. Επίσης η D μπορεί να καθορισθεί από την επιθυμητή ενίσχυση της βαθμίδας όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Για την περίπτωση των MOSFET προσαύξησης η D βρίσκεται όπως και παραπάνω ενώ ως f τίθεται μία πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση (δεκάδες ΜΩ). Αν αντί αυτής χρησιμοποιείται διαιρέτης τάσης (,) τότε η τάση GG πρέπει να είναι ίση με DS. Δηλαδή DD G DS G G ενώ G = να είναι μία πολύ μεγάλη αντίσταση (δεκάδες ΜΩ). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν εξετάστηκε η συνδεσμολογία κοινής πηγής (C-S). Για τις άλλες δύο συνδεσμολογίες, κοινής εκροής (C-D) και κοινής πύλης (C-E) η διαδικασία είναι εντελώς η ίδια. Το κυκλώματα G

50 ΠΟΛΩΣΗ ΤΩΝ FET 9 διαφοροποιούνται μόνο με τη σύνδεση των πυκνωτών διαρροής που κάθε φορά γειώνουν (στο a.c.) τον κατάλληλο ακροδέκτη.

51 FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 4. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Όπως είδαμε, για όλα τα FET, οι χαρακτηριστικές καμπύλες εξόδου δίνουν το ρεύμα εκροής (D) ως συνάρτηση της τάσης GS και της τάσης DS. f, D GS DS Αυτή φαίνεται και η πιο ρεαλιστική προσέγγιση στη λειτουργία ενός FET. Από τη σχέση αυτή με διαφόριση: d dv dv D D D GS DS vgs vds ή g v v d m gs ds r όπου d, vgs, vds : οι στιγμιαίες τιμές της εναλλασσόμενης συνιστώσας αντίστοιχων μεγεθών. g m v v r DS D D GS v v D GS GS DS DS D Το πρώτο μέγεθος το ονομάζουμε διαγωγιμότητα μεταφοράς ενώ το δεύτερο αντίσταση εξόδου του FET. Σχ. Ισοδύναμο κύκλωμα των FET για μικρά σήματα. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση το ισοδύναμο κύκλωμα του FET είναι αυτό του Σχ. ενώ η εξίσωση που φαίνεται στην ανάλυση βγαίνει από την εφαρμογή του Α κανόνα του Krchhff στο κύκλωμα εξόδου. Συχνά σε κυκλώματα ενισχυτών με FET χρησιμοποιείται το μέγεθος

52 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ μ d DS d GS DS GS D 0 Όπως εύκολα αποδεικνύεται: DS vds vds d μ = = rg v v GS D 0 gs D 0 gs d m Η εξίσωση D=DSS(-GS/P) που ισχύει για τα J-FET και τα MOS-FET διακένωσης μπορεί να μας δώσει μια έκφραση για τη διαγωγιμότητα μεταφοράς gm. D DSS GS Πραγματικά: gm DSS GS / P / P GS p p GS DSS ή gm gm με gm p p Όπως ο παραπάνω τύπος δείχνει, η παράμετρος gm εξαρτάται από την τάσης πόλωσης GS, μειούμενη καθώς η GS αυξάνεται. (Σχ. 9(α)). Η gm, καθώς και η rο εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και μεταβάλλονται με αυτή, όπως δείχνει το Σχ. 9(β). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την περιοχή τιμών που βρίσκεται κάθε παράμετρος. Παράμετρος JFET MOSFET gm 0,-0mA/ 0,-0mA/ r 0,-MΩ -50kΩ 4. Ενισχυτής κοινής πηγής (C-S) στις χαμηλές συχνότητες Στο Σχ. (α) φαίνεται η κλασική συνδεσμολογία ενισχυτή CS μαζί με το κύκλωμα πόλωσής του, ενώ το Σχ. (β) δείχνει το ισοδύναμό του κύκλωμα. (Το ισοδύναμο κύκλωμα προκύπτει από το ηλεκτρονικό κύκλωμα σύμφωνα με τη γνωστή διαδικασία που ακολουθείται και στα κυκλώματα με διπολικά τρανζίστορ, όπου βέβαια το τρανζίστορ έχει αντικατασταθεί από το ισοδύναμό του κύκλωμα. Οι πυκνωτές και η πηγή τροφοδοσίας DD έχουν αντικατασταθεί με βραχυκύκλωμα στις χαμηλές συχνότητες. Αντί του JFET που χρησιμοποιείται στο Σχ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί MOSFET απογύμνωσης ή προσαύξησης μαζί με το κατάλληλο κύκλωμα πόλωσης, το οποίο όμως θα έχει το ισοδύναμο κύκλωμα.

53 FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 3 Σχ. Ενισχυτής κοινής πηγής. (α) Κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα Ενίσχυση τάσης Πρώτα-πρώτα σημειώνουμε τη σχέση μεταξύ των τάσεων v και vgs που όπως βλέπουμε από το κύκλωμα, είναι ίσες. Από τον νόμο του Ohm στο κύκλωμα εξόδου ( θεωρώντας τις αντιστάσεις r, D, L ως μια, παίρνουμε: v g v r g v r Επομένως Αντίσταση εισόδου m gs D L m D L v g v r m D L A g r Ορίζεται από τη σχέση: m D L v v v G Πραγματικά το FET έχει πάρα πολύ υψηλή αντίσταση εισόδου, γεγονός που μας επιτρέπει να τη θεωρήσουμε άπειρη (βλ ισοδύναμο κύκλωμα). G

54 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Έτσι ως αντίσταση εισόδου φαίνεται η αντίσταση πόλωσης της πύλης G που είναι 0 ΜΩ ή μεγαλύτερη. Αντίσταση εξόδου Από τον ορισμό της ισούται με το πηλίκο μίας τάσης v που εφαρμόζεται στην έξοδο, προς το ρεύμα, το οποίο διαρρέει το κύκλωμα εξόδου με βραχυκυκλωμένη πάντα την πηγή τάσης vs (εισόδου). Εδώ αν vs = 0, από το κύκλωμα εισόδου προκύπτει =0, άρα vgs = v = 0. Άρα η πηγή ρεύματος στο δευτερεύον θα διαρρέεται από ρεύμα gm vgs = 0, οπότε το κύκλωμα εξόδου απλοποιείται στο δικτύωμα r d. Άρα v D // r 4. Ενισχυτής κοινής πηγής με (C-S) με αντίσταση στην πηγή Τυπικό κύκλωμα τέτοιου ενισχυτή αποτελεί το ίδιο του Σχ. α αν αφαιρεθεί ο πυκνωτής Cs. Το ισοδύναμο φαίνεται στο Σχ. 3 και έχει σχεδιασθεί με την ίδια λογική. Σχ. 3 Ισοδύναμο κύκλωμα ενισχυτή κοινής πηγής με αντίσταση στην πηγή. Εδώ ισχύει v = vgs + ds από όπου: vgs = v ss ενώ επίσης x = gmvgs - d Ενίσχυση τάσης Από τον Β κανόνα Krchhff, στο κύκλωμα εξόδου έχουμε: g v r 0 και τελικά d d s m gs d d D L g r v r 0 d s m d S d d D L gmr v v r g r r D L m s D L s

55 FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 5 Από τον ορισμό: v d D L D L A v v r D L s Αν δεχτούμε την προσέγγιση (μ+)s >> (D L)+rd, κάτι που συμβαίνει πραγματικά στην πράξη, έχουμε: D L D L A Αντίσταση εξόδου Χάριν ευκολίας βρίσκουμε πρώτα την αντίσταση εξόδου αμελώντας προς στιγμήν την αντίσταση D η οποία εμφανίζεται παράλληλα στην έξοδο. Για το σκοπό αυτό θέτουμε vs = 0 => =0 και άρα v=0 και vgs=0 οs Λαμβάνοντας υπόψη τον Β κανόνα Krchhff, έχουμε: v g v r v r S r S S r S m gs S gs S Άρα λοιπόν v S r D S r Και επομένως, η αντίσταση που θα μετρηθεί στην έξοδο του ενισχυτή είναι: r D D S D S 4.3 Ενισχυτής κοινής εκροής (CD) Το κύκλωμα ενός ενισχυτή κοινής εκροής (CD) καθώς και το ισοδύναμο κύκλωμά του φαίνονται στο Σχ. 4(α, β). Εδώ v = vgs+v οπότε vgs = v - v

56 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 4 Ενισχυτής κοινής εκροής (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης Από τον νόμο του Ohm στο κύκλωμα εξόδου, και θεωρώντας ως μια αντίσταση τον παράλληλο συνδυασμό των r, S, L, έχουμε: v g v r g v v r και επομένως Οπότε A v m S L gm r S L m gs S L m S L gm r S L v g r v v g r m S L Η σχέση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι στον ενισχυτή αυτό η ενίσχυση τάση είναι μικρότερη της μονάδας. Με ανοιχτή έξοδο (L = ) επειδή συνήθως g r τότε η ενίσχυση τάσης προσεγγίζει τη μονάδα. m S Αντίσταση εισόδου

57 FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 7 v G Αντίσταση εξόδου Σύμφωνα με τον ορισμό vs = 0 = 0 v = 0 vgs = -v Άρα αμελώντας κατά τα γνωστά τις αντιστάσεις r, S, που εμφανίζονται παράλληλα στην έξοδο του ενισχυτή, βρίσκουμε την αντίσταση S που φαίνεται από την έξοδο. Το ρεύμα που θα διαρρέει τότε το κύκλωμα θα είναι gm(-v) και επομένως η αντίσταση S θα είναι S v v g v g m m Η αντίσταση εξόδου ολόκληρης της βαθμίδας είναι: S S S g Επειδή συνήθως g m S η αντίσταση εξόδου ενός τέτοιου ενισχυτή καθορίζεται από την παράμετρο gm του FET. m 4.4 Ενισχυτής κοινής πύλης (CG) Στο Σχ. 5(α, β) φαίνεται το κύκλωμα ενός ενισχυτή κοινής πύλης καθώς και το ισοδύναμό του κύκλωμα. Εδώ, κάνοντας χρήση της προσέγγισης, ότι το ρεύμα είναι πολύ μικρότερο από τα άλλα ρεύματα (gmvgs, d, x) θα έχουμε x gmvgs d. Επίσης όπως φαίνεται από το κύκλωμα v gs v

58 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 5 Ενισχυτής κοινής πύλης (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης Από τον Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα εξόδου, παίρνουμε: v g v r 0 και τελικά Από τον ορισμό: A m gs d d D L v g r v r 0 v m d d D L d g r m v r D L g r d D L m D L v v D L r Αν δεχτούμε την προσέγγιση gr m καθώς και (μ+)s >> (D L)+rd, κάτι που συμβαίνει πραγματικά στην πράξη, έχουμε: D L D L A S S Αντίσταση εισόδου Εδώ βλέπουμε ότι παράλληλα στην είσοδο του ενισχυτή εμφανίζεται η αντίσταση S. Προχωρούμε λοιπόν κατά τη γνωστή τακτική στον υπολογισμό της αντίστασης μετά την S που θα την ονομάσουμε έστω S. Τότε, η S θα είναι: v v D L r S gmr D v gmr r D L

59 FET ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 9 και επομένως S S S r gr D L m Αντίσταση εξόδου Με την υπόθεση ότι s=0, αφαιρώντας την αντίσταση φορτίου L και θέτοντας στην έξοδο πηγή τάσης, βλέπουμε ότι παράλληλα στην έξοδο εμφανίζεται η αντίσταση D. Πάμε λοιπόν να βρούμε την αντίσταση που φαίνεται αριστερά της D έστω D. Από τον νόμο του Ohm στον παράλληλο συνδυασμό των S, r έχουμε v r gs S Από τον Β κανόνα Krchhff στο κύκλωμα εξόδου έχουμε: r g v r v ή 0 S m gs 0 r g r r v S m S και μετά από πράξεις v g r r r r οπότε m S S v g r r r r g r r r D m S S m S Και τέλος η συνολική αντίσταση εξόδου θα είναι g r r r D D m S D 4.5 Ανακεφαλαίωση Όλα τα αποτελέσματα που είδαμε για τους ενισχυτές CS, CS με αντίσταση στον εκπομπό, CD και CG, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. CS CS με S CD CG A g m r D L D gm r S L L D L gm r S L S S G D // r G S r D g G m S D L r S gmr g r r r m S D

60 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 5. ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ Σε πολλές περιπτώσεις Μεγάλη ενίσχυση τάσης ή ρεύματος, ταυτόχρονα μικρή ή μεγάλη αντίσταση σε είσοδο και έξοδο κλπ - δεν αρκεί μόνο μία βαθμίδα ενίσχυσης, αλλά απαιτούνται δύο ή περισσότερες. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε σύζευξη απλών ενισχυτών ή ένα ενισχυτή πολλών βαθμίδων. Το blck διάγραμμα ενός τέτοιου ενισχυτή δείχνει το Σχ. 4 που αποτελείται από τρεις βαθμίδες. 3 4 # # #3 v v v 3 v 4 Σχ. Σύζευξη τριών ενισχυτικών βαθμίδων. Η ενίσχυση τάσης της κάθε βαθμίδας είναι: v A v και η ενίσχυση ρεύματος είναι : A 3 4 A A 3 v v3 v 3 4 A A 3 3 Η ολική ενίσχυση τάσης θα είναι : v4 v4 v3 v A A A A v v v v 3 3 Επίσης η ολική ενίσχυση ρεύματος, θα είναι : A A A A 3 3 Η αντίσταση εισόδου του συστήματος θα είναι η ίδια με την αντίσταση εισόδου της πρώτης βαθμίδας, ενώ η αντίσταση εξόδου είναι ίση με την αντίσταση εξόδου της τελευταίας βαθμίδας, φυσικά στο βαθμό που αυτές επηρεάζονται από τη σύζευξη. Ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση πολλών ενισχυτικών βαθμίδων είναι η ενίσχυση ισχύος που προκύπτει. Σύμφωνα με τα γνωστά: P v v v v A A A A A A A A A A P 3 3 P3 P P P v v3 v v 3 Προκειμένου για μέγιστη ενίσχυση ισχύος ισχύουν τα γνωστά περί v

61 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ μέγιστης μεταφοράς ισχύος από βαθμίδα σε βαθμίδα που συμβαίνει όταν υπάρχει προσαρμογή ανάμεσα στις βαθμίδες, δηλαδή η αντίσταση εξόδου μίας βαθμίδας είναι ίση με την αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας. Η πρόταση αυτή πολλές φορές λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη σχεδίαση πολλών ενισχυτικών βαθμίδων. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύζευξης ενισχυτικών βαθμίδων μεταξύ τους: α) Απ` ευθείας σύζευξη (σύζευξη DC) β) Σύζευξη με πυκνωτή (Χωρητική σύζευξη) γ) Σύζευξη με μετασχηματιστή (Επαγωγική σύζευξη) Η σύζευξη μπορεί να γίνει ανάμεσα σε ενισχυτές με διπολικά τρανζίστορ με JFET ή MOSFET ή σε συνδυασμούς των παραπάνω ενισχυτών. Ωστόσο η διαδικασία ανάλυσης η σύνθεσης τέτοιων ενισχυτών είναι ακριβώς η ίδια. 5. Σύζευξη δύο ενισχυτών C-E Παίρνουμε σαν αντιπροσωπευτικό κύκλωμα σύζευξης ενισχυτών, το κύκλωμα του Σχ. (α) που αποτελείται από δύο ενισχυτές C-E σε χωρητική σύνδεση. Παίρνοντας όλους τους πυκνωτές σαν βραχυκυκλώματα στο a.c. σχηματίζουμε το ισοδύναμο κύκλωμα του κυκλώματος αυτού (Σχ. (β)). Εδώ η ανάλυση μπορεί να απλοποιηθεί αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για δύο ίδιες βαθμίδες όπου: Για την πρώτη βαθμίδα : L = (αντίσταση εισόδου της β` βαθμίδας) Για τη δεύτερη βαθμίδα : S = (αντίσταση εξόδου της α' βαθμίδας). Χρησιμοποιούνται τα απλοποιημένα π-ισοδύναμα, των δύο βαθμίδων (Σχ. (β)). Έχει ληφθεί Β = και Β =.

62 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 3 (α) (β) Σχ. Σύζευξη δυο ενισχυτών CE. (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Τον ενισχυτή κοινού εκπομπού τον έχουμε γνωρίσει στα προηγούμενα. A g r επομένως ξέρουμε ότι η ενίσχυση τάσης θα είναι ενώ η αντίσταση εισόδου B r Επομένως για τη η βαθμίδα θα είναι: m C L A gm r C L και B r δηλαδή L B r Και επομένως, για την η βαθμίδα θα ισχύει A gm r C B r και B r Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω Ενίσχυση τάσης A A A g r r g r m C B m C L Αντίσταση εισόδου r B Ενίσχυση ρεύματος

63 4 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ισχύει ο γενικός τύπος: με βάση τον οποίο A A L B A g r r g r m C B m C L Αντίσταση εξόδου Από την ανάλυση της βαθμίδας ενός απλού ενισχυτή CE προκύπτει ότι η αντίσταση εξόδου είναι r C (βλ. κεφ ). Οπότε και για τον ενισχυτή μας r C Προσαρμογή Για να υπάρχει προσαρμογή ανάμεσα στις δύο βαθμίδες θα πρέπει δηλαδή r C B r L r 5.3 Σύζευξη ενισχυτή CS με ενισχυτή CD Kαι πάλι χρησιμοποιείται ένας αντιπροσωπευτικός συνδυασμός ενισχυτών με FET, όπου επιτυγχάνεται μεγάλη αντίσταση εισόδου και μικρή αντίσταση εξόδου. Η σύζευξη είναι πάλι χωρητική. Το κύκλωμα είναι αυτό του Σχ. (α) ενώ το ισοδύναμο είναι αυτό της Σχ. (β).

64 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 5 Σχ. 3 Σύζευξη δυο ενισχυτών CS και CD με FET. (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Εύκολα φαίνεται ότι πρέπει να ισχύει L =. Τώρα, από την ανάλυση των αντιστοίχων κυκλωμάτων των ενισχυτών CS και CD έχουμε ήδη τους τύπους. Με τη βοήθεια αυτών έχουμε : Ενίσχυση τάσης Σύμφωνα με τα γνωστά gm r S L A A A gm r D L g r m S L Αν θεωρήσουμε (κάτι που συμβαίνει συχνά στην πραγματικότητα) ότι m S L g r και πάρουμε L = G τότε A g r m D G Αντίσταση εισόδου G Αντίσταση εξόδου Η αντίσταση εξόδου θα συμπίπτει με την αντίσταση εξόδου της δεύτερης βαθμίδας την οποία γνωρίζουμε από το προηγούμενο κεφάλαιο, άρα: S S S g m 5.3 Απευθείας σύζευξη ενισχυτών Η χωρητική σύζευξη χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για ενισχυτές a.c. για μικρά σήματα και χαμηλές συχνότητες. Επαγωγική σύζευξη ενισχυτών εφαρμόζεται συνήθως στις υψηλές συχνότητες επειδή οι μετασχηματιστές μέσω των οποίων συνδέονται οι βαθμίδες εμφανίζουν το φαινόμενο του συντονισμού. Επίσης μερικές φορές εφαρμόζεται επαγωγική σύζευξη σε ενισχυτές ισχύος (push - pull). Και στις δύο περιπτώσεις είναι αδύνατον να ενισχυθούν σήματα πολύ

65 6 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ χαμηλών συχνοτήτων (κάτω από μία οριακή συχνότητα ) ή όπως λέγονται σήματα D.C. Για την ενίσχυση αυτών των σημάτων εφαρμόζεται η απ` ευθείας σύζευξη των ενισχυτικών βαθμίδων, ή σύζευξηdc όπως είναι γνωστή. Παρακάτω θα εξεταστούν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενισχυτών D.C. όπως είναι ο ενισχυτής με Darlngtn, ο ενισχυτής Cascde και ο διαφορικός ενισχυτής Η συνδεσμολογία Darlngtn Δύο τρανζίστορ συνδεδεμένα όπως φαίνονται στο Σχ. 4 λέμε ότι αποτελούν ένα Darlngtn. Σχ. 4 Συνδεσμολογία Darlngtn Οι ακροδέκτες του συστήματος είναι πάλι τρεις όπως και του κοινού τρανζίστορ επαφής γεγονός που απλοποιεί την ανάλυση τέτοιων βαθμίδων, δεδομένου ότι μπορούν να σχηματίσουν μία διάταξη CE ή CC όπως την έχουμε γνωρίσει αντικαθιστώντας τα κοινά τρανζίστορ. Φυσικά κατά τη σύνθεση ή ανάλυση τέτοιων ενισχυτών πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι του Darlngtn που βρίσκονται παρακάτω σαν συναρτήσεις των παραμέτρων του τρανζίστορ. Είναι γνωστό ότι για κάθε τρανζίστορ ισχύει: C = β B + (β+) CO βb επειδή (β+)co << βco Άρα: E = B + C = B + βb = (β+)ιβ Οπότε: C = C + C = βιβ + βιε = β ΙΒ + β (+β) ΙΒ = [β + β (+β)]ιβ Άρα: βd = ΙC/B = β (+β) + β Δηλαδή η συνδεσμολογία Darlngtn παρουσιάζει πολύ μεγάλη ενίσχυση ρεύματος για μεγάλα ρεύματα.

66 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ Ενισχυτής κοινού συλλέκτη με Darlngtn Ο ενισχυτής αυτός (Σχ. ) μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο βαθμίδες CC με απ` ευθείας σύζευξη όπου η αντίσταση εκπομπού της πρώτης βαθμίδας e= Σχ. 5 Ενισχυτής με Darlngtn (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που ήδη γνωρίζουμε, έχουμε: Ενίσχυση τάσης Σύμφωνα με τα γνωστά gm r L gm r E L A A A g r g r m L m E L που σημαίνει ότι η ενίσχυση τάσης και εδώ είναι μικρότερη της μονάδας. Αντίσταση εισόδου Θα είναι: ( ) και επειδή r ( ) r Τελικά r r B L L E L

67 8 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ B r ( ) r r ( ) r E L Η αντίσταση αυτή, αν δεν περιορίζεται από την B μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μιας βαθμίδας CC. Ενίσχυση ρεύματος Σύμφωνα με τα γνωστά A A A και επειδή ο κάθε παράγοντας από τους δυο παραπάνω μπορεί να παίρνει μεγάλες τιμές, το γινόμενο γίνεται πάρα πολύ μεγάλο Αντίσταση εξόδου Σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον ενισχυτή CC r s όπου και συνεπώς r s r r s r r r Από την παραπάνω ανάλυση συμπεραίνουμε ότι η συνδεσμολογία Darlngtn:. Παρουσιάζει ενίσχυση ρεύματος πολύ μεγάλη (για βραχυκυκλωμένη έξοδο, ίση με το γινόμενο των αντιστοίχων ενισχύσεων ρεύματος των δύο τρανζίστορ). Αντίσταση εισόδου πολύ μεγάλη-μεγαλύτερη από τη συνδεσμολογία CC για απλά τρανζίστορ. 3. Ενίσχυση τάσης πιο κοντά στη μονάδα. 4. Αντίσταση εξόδου πολύ μικρή 5.6 Ενισχυτής Cascde Είναι ενισχυτής με απ` ευθείας σύζευξη δύο βαθμίδων (Σχ. 6) από τις οποίες η πρώτη είναι βαθμίδα κοινού εκπομπού και η δεύτερη βαθμίδα κοινής βάσης. Την ανάλυση των επί μέρους αυτών βαθμίδων γνωρίσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

68 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 9 Σχ. 6 Ενισχυτής Cascde (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα. (β) Ισοδύναμο κύκλωμα. Ενίσχυση τάσης Προσαρμόζοντας τους γνωστούς τύπους που ήδη έχουμε υπολογίσει, στο κύκλωμα της ης βαθμίδας, θα πάρουμε: A gm r gm re gm re και gm A gmc L και επομένως A A A g m C L Αντίσταση εισόδου Θα είναι r B Ενίσχυση ρεύματος Κατά τα γνωστά r A A g m C L L B Αντίσταση εξόδου Θα είναι C `Δοκιμάστε να υπολογίσετε τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή αυτού L

69 0 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ θέτοντας: = 0ΚΩ, = ΚΩ, C =,5ΚΩ, L = 5ΚΩ. Θεωρήστε ότι τα δυο τρανζίστορ είναι ίδια, με παραμέτρους: rπ =460Ω, β=00, r = 8,8ΚΩ. 5.7 Διαφορικός ενισχυτής Λέγεται εκείνος ο ενισχυτής που η τάση στην έξοδό του είναι ανάλογη της διαφοράς των δύο τάσεων v, v που εφαρμόζεται στις εισόδους του. v A v v Αυτή θα ήταν η συμπεριφορά ενός ιδανικού διαφορικού ενισχυτή. Στην πραγματικότητα ο διαφορικός ενισχυτής, (Σχ. 7) είναι μια γραμμική διάταξη με δύο εισόδους και μία έξοδο και άρα το σήμα εξόδου είναι γραμμικός συνδυασμός των δύο εισόδων : v Av A v v v Το σήμα vd v v θα το λέμε διαφορικό σήμα ενώ το vc σήμα κοινού τρόπου. Από τις δυο αυτές σχέσεις, λύνοντας ως προς v, v βρίσκουμε : vd vd v vc και v vc Το Αd λέγεται διαφορική ενίσχυση ενώ το Αc λέγεται ενίσχυση κοινού τρόπου. Τόσο περισσότερο ένας διαφορικός ενισχυτής πλησιάζει τον ιδανικό, όσο μεγαλύτερη είναι η Ad, και μικρότερη είναι η AC. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το πηλίκο Αd/Ac. Το πηλίκο αυτό ονομάζεται " Λόγος απόρριψης κοινού τρόπου" (CM). Η βασική συνδεσμολογία ενός διαφορικού ενισχυτή είναι αυτή του Σχ. 7. CM A CM A d d ή db 0lg A c Ac

70 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ Σχ. 7 Διαφορικός ενισχυτής. Σύμφωνα με τον Α' κανόνα Krchhff στον κόμβο των εκπομπών θα έχουμε: E E επίσης ισχύει: BE BE Τέλος για τις επαφές του εκπομπού κάθε τρανζίστορ θα ισχύουν οι σχέσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του ισοδυνάμου κατά Ebers- Mll του κάθε τρανζίστορ,: e e BE T BE T E CO και E CO Από τις σχέσεις αυτές, διαιρώντας κατά μέλη, και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τρανζίστορ με τις ίδιες παραμέτρους, παίρνουμε E BE BE T T e E Ee E και προσθέτοντας κατά μέλη οπότε Άρα e e T T E E E E E e E T και e C E T e C T

71 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω εξισώσεων φαίνονται στο Σχ. 8. Σχ. 8 Μεταβολή των ρευμάτων συλλέκτη σε σχέση με τη διαφορά τάσης στις δυο εισόδους. Παραγωγίζοντας την τελευταία σχέση ως προς ( - ) παίρνουμε d C T e d T e T Για 0 παίρνουμε dc c g d v 4 0 Έτσι στην περιοχή του θα ισχύει: O CC C gmc O CC C gmc g και οπότε O O O m C Ο τελευταίος τύπος εκφράζει τη συμπεριφορά του διαφορικού ενισχυτή στο D.C. αλλά και στο A.C. ενώ στο A.C. οι δυο έξοδοι γίνονται: v gmc vd και v gmcvd Η πηγή ρεύματος ΙΟ στην πιο απλή περίπτωση είναι μία μεγάλη ωμική αντίσταση (Ε). Έτσι ο πιο απλός διαφορικός ενισχυτής είναι αυτός του Σχ. 9. Η διαφορική ενίσχυση αυτού βρίσκεται αν θέσουμε vs vs vs vs vs / οπότε vs vs vs και 0 d T m

72 ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 3 δηλαδή, ο ενισχυτής διεγείρεται με κοινό τρόπο. Τότε από τη συμμετρία του κυκλώματος βγαίνει ότι οι εκπομποί των τρανζίστορ, είναι γειωμένοι στο DC (κύκλωμα Σχ. 9(β)). Για το κύκλωμα αυτό, χρησιμοποιώντας το προσεγγιστικό-υβριδικό ισοδύναμο (βλ. ενισχυτή CE) βρίσκουμε Σχ. 9 Ανάλυση του διαφορικού ενισχυτή. (α) βασικό κύκλωμα διαφορικού ενισχυτή. (β) το ισοδύναμο διαφορικής διέγερσης. (γ) Το ισοδύναμο διέγερσης κοινού τρόπου. A d v C v r s Αν τώρα ο διαφορικός ενισχυτής διεγερθεί με κοινό τρόπο, αυτός θα ισοδυναμεί με δύο βαθμίδες CE με αντίσταση Ε στον εκπομπό, διεγειρόμενες και οι δύο από σήμα s. (Σχ. 9(γ)). Από το ισοδύναμο κύκλωμα αυτού (βλέπε ενισχυτής CE με αντίσταση E ) βρίσκουμε: v C Ac v r και τελικά ή s s E C A d r s CM A c C r CM s E s r Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από την τελευταία σχέση είναι ότι τοcm είναι ανάλογο της Ε. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί ελαττώνεται επίσης το ρεύμα πόλωσης των τρανζίστορ. Έτσι, συνήθως αντί της Ε χρησιμοποιούμε πηγές ρεύματος που παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση και σχετικά μεγάλες τιμές ρεύματος. s E

73 4 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Σχ. 0 Πρακτικό κύκλωμα διαφορικού ενισχυτή. Στο Σχ. 0 παρουσιάζεται διαφορικός ενισχυτής με μια απλή πηγή ρεύματος που παρουσιάζει αντίσταση ισοδύναμη της Ε ίση με την αντίσταση εξόδου μιας βαθμίδας του τρανζίστορ Q3, που είναι r. Βέβαια υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης μίας πηγής ρεύματος (Σχ. ). Επιπρόσθετα στοιχεία στο βασικό κύκλωμα αποβλέπουν στη θερμική σταθεροποίηση του ρεύματος. Στο Σχ. φαίνονται άλλα κυκλώματα διαφορικών ενισχυτών με FET. Σχ. Πηγές ρεύματος για οδήγηση διαφορικού ενισχυτή.

74 Σχ. Διαφορικοί ενισχυτές με FET. ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 5

75 7. ( Operatnal Amplfers). ().,,. (),..,. -,. - 36

76 , = =0 A 0 =- = ( = =0 ).,.. = = 00 A 0 = = z CM=00dB. =0,nA/ C. =/ C (nvertng Amplfer), 80.,,.. 37

77 ,, = ( =0). s 0 0 = = A = = s (-)., s = =, () A 0 (. -3). Thevenn s

78 =A 0 - () - = () ( ) s + = + + (3) A = s = + ( A ) 0 ( )( A 0 + ) >> 0, =- /., s (. -4). 39

79 = = A 0 + Y = = + = A Z = ( + ) A 0 +. A 0, Z + ( ), - = + A 0 + ' = = A + + 0, 40

80 Z = + A >>, Z 0,.,, = s 0 = 0 + A = = + s,.. (buffer) =0,, 4

81 4, =. =. (. -6) ( ) s A A Z + + = + + = = Z =(A +) +, s. ( ) A A Y + = + = A Z =

82 . A s =0 ƒ = ( A 0 + ) + s, = s + A = ( A 0 + ) + ( 0 ). ( =). (. -7).. 43

83 ,, = + = + = ' ' ' = +,., = = = -( + ) (+) (-) ( t ). t = = t 44

84 3 t = + 4 = 3 ( ( ) ),. 3 = 4 = = ( ),. = = =- / =- 45

85 , CM ( ). (. -0), (. ). = 4-3 -r-, (). 4-3 = (+r+)=(+r) (+),(-) - = r 46

86 r ( ) 4 3 = + = + r ( ) (. -). C, = s / = dt C = sdt C. 47

87 (. -)., d = = C dt,,. s,., r (. -3). 48

88 , - () - - = = + (-) (+). + =( + s )/, C-r + = s r r + jc = s jrc jrc + jrc = jrc + s s, rc. rc>> 0 rc<<

Πόλωση των Τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση λέμε την κατάλληλη συνεχή τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο κύκλωμα που περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ), έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : FET (Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : FET (Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : FET (Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου) 1 FET Δομή και λειτουργία Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου είναι ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές με FET. Σπύρος Νικολαΐδης Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Ενισχυτές με FET. Σπύρος Νικολαΐδης Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ενισχυτές με FET Σπύρος Νικολαΐδης Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ενισχυτές με FET Τα FET οδηγούνται με την τάση u GS ενώ τα BJT με το ρεύμα i B Μηχανισμός ενίσχυσης Για το FET η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ DC ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Στο σχήμα φαίνεται ένα κύκλωμα κοινού εκπομπού από το βρόχο εισόδου Β-Ε ο νόμος του Kirchhoff δίνει: Τελικά έχουμε: I I BB B B E E BE B BB E IE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ενισχυτές-Γενικά: Οι ενισχυτές είναι δίθυρα δίκτυα στα οποία η τάση ή το ρεύμα εξόδου είναι ευθέως ανάλογη της τάσεως ή του ρεύματος εισόδου. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη ενισχυτών:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Α. Αναστροφέας MOSFET. Α.1 Αναστροφέας MOSFET µε φορτίο προσαύξησης. Ο αναστροφέας MOSFET (πύλη NOT) αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σκοπός : 1. Γνωριμία με το τρανζίστορ. Μελέτη πόλωσης του τρανζίστορ και ευθεία φορτίου. 2. Μελέτη τρανζίστορ σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 5 Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης Στόχος Ο στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k, Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ) με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 k, 50, k, S k και V 5 α) Nα υπολογιστούν οι τιμές των αντιστάσεων β) Να επιλεγούν οι χωρητικότητες C, CC έτσι ώστε ο ενισχυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικοί Ενισχυτές

Διαφορικοί Ενισχυτές Διαφορικοί Ενισχυτές Γενικά: Ο Διαφορικός ενισχυτής (ΔΕ) είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός τελεστικού ενισχυτή. Η λειτουργία ενός ΔΕ είναι η ενίσχυση της διαφοράς μεταξύ δύο σημάτων εισόδου. Τα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες): ΘΕΜΑ 1 ο ( μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: V 10V, V BE 0.7 V, Β 200 kω, 1 kω, 1 kω, β 100. (α) Να προσδιορίσετε το σημείο λειτουργίας Q (V E, I ) του τρανζίστορ. (1 μονάδα) (β)

Διαβάστε περισσότερα

4. Τρανζίστορ επαφής. 4.1 Χαρακτηριστικά του τρανζίστορ

4. Τρανζίστορ επαφής. 4.1 Χαρακτηριστικά του τρανζίστορ 1 4. Τρανζίστορ επαφής 4.1 Χαρακτηριστικά του τρανζίστορ Το τρανζίστορ είναι ένας ημιαγωγός με προσμίξεις, που περιέχεται μεταξύ δύο ημιαγωγών από το ίδιο υλικο, αλλά με αντίθετου τύπου προσμίξεις. Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Διπολικά τρανζίστορ Το διπολικό τρανζίστορ (bipolar ή BJT) είναι ένας κρύσταλλος τριών στρωμάτων με διαφορετικό επίπεδο εμπλουτισμού: τον εκπομπό Ε, τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου είναι ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενός είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ θεωρία και ασκήσεις Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες): ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 9/0/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 0, 0.7, kω, 0 kω, Ε kω, L kω, β fe 00, e kω. (α) Να προσδιορίσετε τις τιμές των αντιστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ενισχυτές τρανζίστορ σε χαμηλές συχνότητες

5 Ενισχυτές τρανζίστορ σε χαμηλές συχνότητες 5 Ενισχυτές τρανζίστορ σε χαμηλές συχνότητες 5. Περιοχή γραμμικής ενισχυτικής λειτουργίας του τρανζίστορ Στην προηγούμενη ενότητα μελετήσαμε την πόλωση του τρανζίστορ σε ένα σταθερό σημείο λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (JFET) Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου είναι ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία οι φορείς του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σχ.3.1. Συνδεσµολογία κοινού εκποµπού (npn).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Σχ.3.1. Συνδεσµολογία κοινού εκποµπού (npn). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 31 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Η συνδεσµολογία κοινού εκποµπού φαίνεται στο σχήµα 31 Είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη συνδεσµολογία διότι απαιτεί µικρά ρεύµατα στην είσοδο Η είσοδος σε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor

Κεφάλαιο Ένα: ιπολικά Transistor Κεφάλαιο Ένα: 1.1 Εισαγωγή Το 1951 ο William Schockley εφεύρε το πρώτο transistor επαφής, µια ηµιαγωγική διάταξη η οποία µπορεί να ενισχύσει ηλεκτρονικά σήµατα, όπως ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 1-1 Ενεργειακές Ζώνες 3 1-2 Αµιγείς και µη Αµιγείς Ηµιαγωγοί 5 ότες 6 Αποδέκτες 8 ιπλοί ότες και Αποδέκτες 10 1-3 Γένεση, Παγίδευση και Ανασύνδεση Φορέων 10 1-4 Ένωση pn

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 6: Η AC λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 6: Η A λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας Το μοντέλο μικρού σήματος του τρανζίστορ. Οι παράμετροι μικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Πόλωση BJT

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Πόλωση BJT Ενισχυτικές Διατάξεις 1 Πόλωση BJT Η πόλωση τρανζίστορ όπως την έχετε γνωρίσει, υποφέρει από δύο βασικά μειονεκτήματα: Υπερβολική χρήση πηγών dc. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε κυκλώματα πολυβάθμιων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 3 Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνδεση σε σειρά. Παράλληλη σύνδεση Ισοδυναμία τριγώνου και αστέρα Διαιρέτης τάσης Διαιρέτης ρεύματος Πραγματικές πηγές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Τάξη Α. Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I. οπου. όταν

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Τάξη Α. Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I. οπου. όταν Ενισχυτικές Διατάξεις 1 Τάξη Α Αγει καθ ολη τη διάρκεια της περιόδου της v I οπου όταν Ενισχυτικές Διατάξεις 2 Ακόλουθος εκποµπού (CC) πολωµένος µε σταθερό ρεύµα Λόγω της χαµηλής αντίστασης εξόδου, ο ακόλουθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Στην πέμπτη ενότητα θα μελετήσουμε την ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω

Άσκηση 1 ΛΥΣΗ. Το Q Στη χαρακτηριστική αντιστοιχεί σε ρεύµα βάσης 35 (Fig.2). Η πτώση τάσης πάνω στην : Στο Q έχω ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ Άσκηση 1 To κύκλωµα του Fig.1 χρησιµοποιεί τρανζίστορ Ge (αγνοείστε τη Vbe) και οι χαρακτηριστικές του δίδονται στο Fig.2. Να υπολογίσετε τις αντιστάσεις εκποµπού και συλλέκτη, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Transistors επίδραση Πεδίου (JFET)

Άσκηση Transistors επίδραση Πεδίου (JFET) Άσκηση Transistors επίδραση Πεδίου (JFET) Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή αυτή άσκηση θα µελετηθεί το transistor επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistors). Πιο συγκεκριµένα µε την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΔΟΣ (Μάθημα 4 ο 5 ο 6 ο 7 ο ) 1/12 4 o εργαστήριο Ιδανική δίοδος n Συμβολισμός της διόδου n 2/12 4 o εργαστήριο Στατική χαρακτηριστική διόδου Άνοδος (+) Κάθοδος () Αν στην ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013 ΘΕΜΑ ο (.5 μονάδες) Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: Β 90 kω, C kω, Ε E kω, kω, V CC V, V B 0.70 V και Ι Β 0 μα. Επίσης, για τα δύο τρανζίστορ του ενισχυτή δίνονται: β h e h e 00 και h

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 7: Βασικές τοπολογίες ενισχυτών μιας βαθμίδας με διπολικά τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας Ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Πάτρα 0 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενότητες του μαθήματος Η πιο συνηθισμένη επεξεργασία αναλογικών σημάτων είναι η ενίσχυση τους, που επιτυγχάνεται με

Διαβάστε περισσότερα

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ T.E.I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Στην δεύτερη ενότητα θα ασχοληθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/0/07 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες) Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI «Τρανζίστορ και Απλά Κυκλώματα» (επανάληψη βασικών γνώσεων) Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1 Δομή Παρουσίασης MOSFET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 41 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ Η συνδεσµολογία κοινού συλλέκτη φαίνεται στο σχήµα 41 Αν σχηµατίσουµε το ac ισοδύναµο θα δούµε ότι ο συλλέκτης συνδέεται στη γη και αποτελεί κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ /0/0 ΘΕΜΑ ο (5 μονάδες) Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 0 Ω, Ε kω, Β 00 kω, 4 kω, L kω, e 5 kω και 00 (α) Να προσδιορίσετε την ενίσχυση τάσης (A

Διαβάστε περισσότερα

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου.

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου. ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ιπολικό Τρανζίστορ Επαφής Επα φής Ι VLS Technology and omputer Archtecture Lab ιπολικό ΤρανζίστορΓ. Επαφής Τσιατούχας 1 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /6/6 ΘΕΜΑ ο (5 μονάδες Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: =, = 6 kω, = kω και = = Ε = = kω, ενώ για το τρανζίστορ δίνονται: = 78, β

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά -1- Η τιμή της dc παραμέτρου β ενός npn transistor έχει τιμή ίση με 100. Το transistor λειτουργεί στην ενεργή περιοχή με ρεύμα συλλέκτη 1mA. Το ρεύμα βάσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων H Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Από την προηγούμενη διάλεξη Στην ανάλυση πλεγμάτων, εφαρμόζουμε τον νόμο τάσης του Kirchhoff σε όλα τα πλέγματα του κυκλώματος. Τα ρεύμα σε ένα συγκεκριμένο πλέγμα εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 3: Συνδυασμός αντιστάσεων και πηγών Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ T..I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 4 ης ενότητας Στην τέταρτη ενότητα θα μελετήσουμε τους ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες των TR

Βασικές Λειτουργίες των TR Βασικές Λειτουργίες των TR Το TR για να λειτουργήσει απαιτεί να εφαρµοστούν σε αυτό τάσεις δυναµικά για να κινηθούν µέσα σε αυτά τα αντίστοιχα ρεύµατα. Τα δυναµικά που µπορούν να εφαρµοστούν σε αυτό είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ»

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ» ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική «Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ» Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr ΤΗMMΥ Σκοπός διάλεξης Παρουσίαση των σημαντικότερων τοπολογιών ενισχυτών με ένα και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A. Πίνακες αληθείας λογικών πυλών. Στη θετική λογική το λογικό 0 παριστάνεται µε ένα χαµηλό δυναµικό, V L, ενώ το λογικό 1

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα τρανζίστορ διπλής επαφής είναι πολωµένο σωστά όταν: α. Η βάση είναι σε υψηλότερο δυναµικό από τον εκποµπό και σε χαµηλότερο από το συλλέκτη β. Η βάση είναι σε χαµηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

του διπολικού τρανζίστορ

του διπολικού τρανζίστορ D λειτουργία - Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ ρ Παραδείγματα D ανάλυσης Παράδειγμα : Να ευρεθεί το σημείο λειτουργίας Q. Δίνονται: β00 και 0.7. Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή. 4 a 4 0 7, 3,3

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier)

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Βασικά κυκλώµατα ενισχυτών µε transstr MOS Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Transstr ως ενισχυτής Ενισχυτής κοινής πηγής (cmmn surce amplfer (κύκλωµα αντιστροφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 06/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 06/02/2009 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ο (.5 μονάδες): Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: V 0V, V E 0.7 V, kω, 00 kω, kω, 0 kω, β h e 00, h e.5 kω. (α) Να προσδιορίσετε το σημείο λειτουργίας Q (I, V E ) του τρανζίστορ. (β)

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχυτές με διπολικό transistor»

«Ενισχυτές με διπολικό transistor» ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική «Ενισχυτές με διπολικό transistor» Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr ΤΗΜΜΥ Δομή Πόλωση Αρχές ενίσχυσης Μοντέλα και υλοποιήσεις μικρού σήματος για BJT ΤΗΜΜΥ 2 Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 4 Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 4 Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα: 4 Διπολικά Τρανζίστορ (BJT) Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reatve ommons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 5: D λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative

Διαβάστε περισσότερα

Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 12: Καθρέφτες Ρεύματος και Ενισχυτές με MOSFETs

Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 12: Καθρέφτες Ρεύματος και Ενισχυτές με MOSFETs Υ60 Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 12: Καθρέφτες Ρεύματος και Ενισχυτές με MOSFETs Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ενισχυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι 1. Ημιαγωγική γ δίοδος Ένωση pn 2. Τρανζίστορ FET 3. Πόλωση των FET - Ισοδύναμα κυκλώματα 4. Ενισχυτές με FET 5. Διπολικό τρανζίστορ (BJT) 6. Πόλωση των BJT - Ισοδύναμα κυκλώματα 7. Ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδραση. Ηλεκτρονική Γ τάξη Επ. Καθηγ. Ε. Καραγιάννη

Ανάδραση. Ηλεκτρονική Γ τάξη Επ. Καθηγ. Ε. Καραγιάννη Ανάδραση Ηλεκτρονική Γ τάξη Επ. Καθηγ. Ε. Καραγιάννη 3 Συστήματα Ελέγχου Σύστημα Ελέγχου Ανοικτού Βρόχου Α Σύστημα Ελέγχου Κλειστού Βρόχου με Ανάδραση Ε =β Α β Μάρτιος 2 Μάθημα 3, Ηλεκτρονική Γ' Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Βαθµίδες εξόδου. Προκειµένου να αποδοθεί σηµαντική ισχύς στο φορτίο είναι απαραίτητη η χρήση ενισχυτών cascade.

Ενισχυτικές Διατάξεις 1. Βαθµίδες εξόδου. Προκειµένου να αποδοθεί σηµαντική ισχύς στο φορτίο είναι απαραίτητη η χρήση ενισχυτών cascade. Ενισχυτικές Διατάξεις 1 Βαθµίδες εξόδου Προκειµένου να αποδοθεί σηµαντική ισχύς στο φορτίο είναι απαραίτητη η χρήση ενισχυτών cascade. Η τελική βαθµίδα εξόδου είναι αυτή που αποδίδει την ισχύ στο φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /09/0 ΘΕΜΑ ο (4 μονάδες Στον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος, το τρανζίστορ πολώνεται με συμμετρικές πηγές τάσης V και V των V Για το τρανζίστορ δίνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Ανάλυση Κυκλωμάτων Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Εισαγωγή Οι εξαρτημένες πηγές είναι πολύ ενδιαφέροντα ηλεκτρικά στοιχεία, αφού αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ασκήσεις. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι. Ασκήσεις. Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι Ασκήσεις Χατζόπουλος Αλκιβιάδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ. Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΙ Ημερομηνία:.... /.... /...... Τμήμα:.... Ομάδα: 5. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση της επίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων

Άσκηση 13. Θεωρήματα Δικτύων Άσκηση Θεωρήματα Δικτύων. Θεώρημα Βρόχων ΣΚΟΠΟΣ Πειραματική επαλήθευση της μεθόδου των βρογχικών ρευμάτων. ΘΕΩΡΙΑ Με τη μέθοδο των βρογχικών ρευμάτων, η επίλυση ενός κυκλώματος στηρίζεται στον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 45 ίοδοι - Επαφή p-n Τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κατασκευάζονται µε βάση έναν κρύσταλλο πυριτίου. Το πυρίτιο σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία έχει τα τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου Τα πιο βασικά στοιχεία δομής των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική

3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική 1 3. Κυκλώματα διόδων 3.1 Η δίοδος στο κύκλωμα. Στατική και δυναμική χαρακτηριστική Στην πράξη η δίοδος προσεγγίζεται με τμηματική γραμμικοποίηση, όπως στο σχήμα 3-1, όπου η δυναμική αντίσταση της διόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n

Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Ανάστροφη πόλωση της επαφής p n Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή p n Ανάστροφη πόλωση Πολώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το διπολικό τρανζίστορ

Το διπολικό τρανζίστορ 2 4 η ΕΝΟΤΗΤΑ Το διπολικό τρανζίστορ 11 ο 12 ο 13 ο 14 ο Εργαστήριο ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Άσκηση 11 η. 11.1 Στατικές χαρακτηριστικές κοινού εκπομπού του διπολικού τρανζίστορ. Στόχος: Μελέτη και χάραξη των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131 Περιεχόμενα v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΔΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.2 ΥΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ: Ge, Si ΚΑΙ GaAs...2 1.3 ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ...3 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ...6 1.5 ΕΞΩΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT)

Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT) Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Μάθημα: Βασικά Ηλεκτρονικά Τρανζίστορ διπολικής επαφής (BJT) Εργασία του Βασίλη Σ. Βασιλόπουλου Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18 Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4. Δίοδος Zener

Άσκηση 4. Δίοδος Zener ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι (ΕΡ) Άσκηση 4 Δίοδος Zener Στόχος Ο στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της διόδου Zener. Γίνεται μελέτη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο βασικός στόχος του θεωρήματος αυτού είναι η μετατροπή της συνδεσμολογίας τύπου αστέρα σε τρίγωνα και το αντίθετο έτσι ώστε τα δίκτυα α και β να είναι ισοδύναμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 7: Μεταβατική απόκριση κυκλωμάτων RL και RC Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 έως και Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail: Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio27/ E mail: pasv@teiath.gr 2 Κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 1+ Η εφαρµογή ανάδρασης υποβιβάζει την αντίσταση εξόδου στην τιµή

1 1+ Η εφαρµογή ανάδρασης υποβιβάζει την αντίσταση εξόδου στην τιµή V o g S o ( R r ), m Επειδή β, είναι Τ V,. Το κέρδος κλειστού βρόχου υπολογίζεται ως Vf, 0,957, Η αντίσταση εισόδου είναι ίση µε ΜΩ. Η αντίσταση εξόδου είναι z o 5 k 40k 4, 44kΩ Η εφαρµογή ανάδρασης υποβιβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

«Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτών με Τρανζίστορ»

«Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτών με Τρανζίστορ» ΗΥ335: Προχωρημένη Ηλεκτρονική «Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτών με Τρανζίστορ» Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr ΤHMMY Σκοπός διάλεξης Μελέτη της συμπεριφοράς μικρού σήματος των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα