ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Μελέτη: Σύµβουλος: Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ Υ ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΘ 60812, Λ. Σοφού 20, Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ: , Fax:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1...ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΌΓΚΟΥ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΚΛΕΙ ΩΝ...22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Η πλήρης όδευση θα αποτελείται από δύο διαφορετικά τµήµατα: το υπό µελέτη νέο τµήµα αγωγού και το τµήµα µε τον υφιστάµενο αγωγό. Το υπό µελέτη νέο τµήµα περιλαµβάνει τη νέα γεώτρηση, τη υποβρύχια αντλία της µε το κτίριο του αντλιοστασίου και τον αγωγό µεταφοράς µέχρι τη δεξαµενή (χωρητικότητας 1300m 3 ) στη θέση Βοϊδολίβαδο. Ο αγωγός από την γεώτρηση µέχρι και το κτίριο του αντλιοστασίου είναι από γαλβανισµένο σίδηρο διατοµής 150, 16atm. Μεταφέρει µέγιστη παροχή Q=0,07m 3 /s (250m 3 /h), από βάθος γεώτρησης 70,0m περίπου σε υψόµετρο 115,78m. Το µήκος του αγωγού από το κτίριο του αντλιοστασίου µέχρι την δεξαµενή στη θέση Βοϊδολίβαδο είναι 9.330,82m µε εξωτερική διατοµή 400 από πολυαιθυλένιο 16atm. Μεταφέρει µέγιστη παροχή Q=0,07m 3 /s, από υψόµετρο 115,78m σε υψόµετρο Η2=132,73m. Το µανοµετρικό ύψος της γεώτρησης είναι Ηp=119,2m, και η απαιτούµενη ισχύς της υποβρύχιας αντλίας ισχύος P=129,8HP. Τοποθετείται αντλία ισχύος P=150HP. Από τη δεξαµενή στη θέση Βοϊδολίβαδο αρχίζει το υφιστάµενο τµήµα του αγωγού µεταφοράς του πόσιµου νερού. Περιλαµβάνει το νέο αντλιοστάσιο και τον υφιστάµενο αγωγό µεταφοράς µέχρι τη υφιστάµενη δεξαµενή Κατράνα. Ο υφιστάµενος αγωγός διατοµής 355, µήκους 1853m θα έχει µέγιστη παροχή 0,11m3/s (400m 3 /h), από υψόµετρο Η1=132,73m σε υψόµετρο Η2=200,0m όπου βρίσκεται η δεξαµενή Κατράνα. Το µανοµετρικό ύψος είναι Ηp=75,58m, και η απαιτούµενη ισχύς των αντλιών P=131,72HP. Τοποθετούνται τρεις αντλίες ισχύος P=60HP η καθεµιά. Από υφιστάµενο αντλιοστάσιο µετά τη δεξαµενή Κατράνα ξεκινά ο υφιστάµενος αγωγός µήκους 380m και διατοµής 355. Θα έχει παροχή 0,11m 3 /s, από υψόµετρο Η1=200m σε υψόµετρο Η2=232,0m, όπου βρίσκεται η υφιστάµενη δεξαµενή του Προφήτη Ηλία. 2

4 2. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο υδραυλικός υπολογισµός των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου και των αντλιών γίνεται µε τις βασικές εξισώσεις της Υδραυλικής, όπως η εξίσωση της ενέργειας, της συνέχειας και των εµπειρικών τύπων υπολογισµού των απωλειών και των παροχών. Αναλυτικότερα η διαστασιολόγηση του γίνεται µε βάση τις παρακάτω σχέσεις Q= US (2.1) Q η παροχή U η ταχύτητα S το εµβαδόν Η εξίσωση της ενέργειας Η 2 U p H= z+ + (2.2) 2g ρg z το υψόµετρο στάθµης p η πίεση Η εξίσωση απωλειών ενέργειας Darcy - Weisbach 2 L U hf = f (2.3) D 2g D η διάµετρος του αγωγού L το µήκος του αγωγού Ο συντελεστής απωλειών f υπολογίζεται από τη σχέση Colebrook White 3

5 1 2,51 k s = 2log + (2.4) f Re f 3,71D όπου Re ο αριθµός Reynolds και ks η τραχύτητα του αγωγού που θεωρήθηκε ίση µε 0,0006 m. Το θεώρηµα Bernoulli 2 2 U1 p1 U2 p2 1 + = z2+ + hf z + + (2.5) 2g ρg 2g ρg 4

6 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Η συνολικά καταναλισκόµενη ποσότητα νερού για τα έτη 2010, 2011 σύµφωνα µε τα στοιχεία της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων (.Ε.Υ.Α.Φ.) είναι: Πίνακας 1. Καταναλώσεις νερού (m 3 ) Η συσχέτιση των πληθυσµιακών στοιχείων µε τα στοιχεία κατανάλωσης δείχνει µια σαφή αυξητική στάση της κατανάλωσης του νερού. Από τη σύγκριση των στοιχείων των ετών 2001, 2011 έχουµε µια αύξηση του πληθυσµού της ηµοτικής Ενότητας Φαρσάλων κατά 14% περίπου, ενώ η κατανάλωση του νερού µεταξύ των ετών αυξήθηκε κατά 6%. Η ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο είναι για το έτος 2011: /11.702=63,98m 3 /κατ., και η µέση ηµερήσια κατανάλωση (63,98/365) x 1000=175 lt/κατ/ηµέρα. Γίνεται αποδεκτή ως µέση ηµερήσια κατανάλωση για το έτος στόχο 2053 η µέση ηµερήσια κατανάλωση των 180 lt/κατ/ηµέρα η οποία επαυξάνεται κατά 20% λόγω διαρροών παίρνοντας σαν τελική τιµή ειδικής κατανάλωσης 216 lt/κατ/ηµέρα. Η τιµή αυτή είναι χαρακτηριστική της ειδικής κατανάλωσης των µικρών πόλεων ( lt/κατ/ηµέρα) µε την προϋπόθεση ότι στην περιοχή της ηµοτικής Ενότητας Φαρσάλων δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα οι συνήθειες σε ότι αφορά στην κατανάλωση νερού. Οι καταναλώσεις ετήσια, ηµερήσια και η µέση ωριαία θα είναι: Πίνακας 2. Μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης Έτος Ετήσια κατανάλωση (m 3 ) Ηµερήσια (m 3 /ηµέρα) Κατανάλωση Μέση ωριαία κατανάλωση (m 3 /h)

7 Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση προκύπτει από την ετήσια κατανάλωση πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή αιχµής q για 16ωρη λειτουργία των αντλιών. Για το έτος στόχο 2053 θα είναι για συντελεστή αιχµής q=1,5 (όπως προκύπτει από στοιχεία µηνιαίων καταναλώσεων της.ε.υ.φ.) m 3 /365*(24/16)*1,5=9.609,5m 3 /ηµέρα δηλ. 400m 3 /h. Σύµφωνα µε στοιχεία του ήµου η νέα γεώτρηση δίπλα στην υφιστάµενη του Αγίου Γεωργίου θα εξασφαλίζει 250m3/h. Ο νέος αγωγός θα µεταφέρει την παροχή αυτή ως τη θέση Βοϊδολίβαδο σε νέα δεξαµενή. Από εκεί θα µεταφέρεται η απαιτούµενη παροχή των 400m 3 /h µέσω του υφιστάµενου αγωγού 355 στη δεξαµενή του Προφήτη Ηλία. 6

8 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γεώτρηση έως εξαµενή 1 Hp Q f D Dεξ 119,19 0,07 0,0161 0,327 0,4 i V L hολ Pα 0,002 0, ,82 29,24 129,84 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ΑΑ 45,78 0,00 0, ,65 114,08 37,53 0,035 13, ,65 151,61-0,002 20,00 115,78 114, ,08 37,53 0, ,65 113,33 38,25 0,035 0, ,65 151,58-0,002 20,00 115,03 113, ,33 38,25 0, ,61 113,27 38,28 0,035 0, ,61 151,55-0,002 20,00 114,97 113, ,27 38,28 0, ,58 113,72 37,79 0,035 0, ,58 151,51-0,002 20,00 115,42 113, ,72 37,79 0, ,55 113,86 37,62 0,035 0, ,55 151,48-0,002 20,00 115,56 113, ,86 37,62 0, ,51 113,87 37,57 0,035 0, ,51 151,44-0,002 20,00 115,57 113, ,87 37,57 0, ,48 113,47 37,94 0,035 0, ,48 151,41-0,002 20,00 115,17 113, ,47 37,94 0, ,44 113,90 37,48 0,035 0, ,44 151,38-0,002 20,00 115,60 113, ,90 37,48 0, ,41 113,94 37,40 0,035 0, ,41 151,34-0,002 20,00 115,64 113, ,94 37,40 0, ,38 113,94 37,37 0,035 0, ,38 151,31-0,002 20,00 115,64 113, ,94 37,37 0, ,34 113,98 37,29 0,035 0, ,34 151,27-0,002 20,00 115,68 113, ,98 37,29 0, ,31 114,10 37,14 0,035 0, ,31 151,24-0,002 20,00 115,80 114, ,10 37,14 0, ,27 114,25 36,95 0,035 0, ,27 151,20-0,002 20,00 115,95 114, ,25 36,95 0, ,24 114,35 36,82 0,035 0, ,24 151,17-0,002 20,00 116,05 114, ,35 36,82 0, ,21 114,30 36,84 0,035 0, ,21 151,14-0,002 20,00 116,00 114, ,30 36,84 0, ,17 114,31 36,79 0,035 0, ,17 151,10-0,002 20,00 116,01 114, ,31 36,79 0, ,14 114,34 36,73 0,035 0, ,14 151,07-0,002 20,00 116,04 114, ,34 36,73 0, ,10 114,46 36,57 0,035 0, ,10 151,03-0,002 20,00 116,16 114, ,46 36,57 0, ,07 114,55 36,45 0,035 0, ,07 151,00-0,002 20,00 116,25 114, ,55 36,45 0, ,03 114,64 36,33 0,035 0, ,03 150,97-0,001 20,00 116,34 114, ,64 36,33 0, ,00 114,65 36,30 0,035 0, ,00 150,95-0,005 6,38 116,35 114,65 Κ2 114,65 36,30 0, ,99 114,98 35,94 0,035 0, ,99 150,92-0,002 20,00 116,68 114, ,98 35,94 0, ,96 115,00 35,89 0,035 0, ,96 150,89-0,002 20,00 116,70 115, ,00 35,89 0, ,92 115,05 35,80 0,035 0, ,92 150,85-0,002 20,00 116,75 115, ,05 35,80 0, ,89 115,10 35,72 0,035 0, ,89 150,82-0,002 20,00 116,80 115, ,10 35,72 0, ,85 115,21 35,57 0,035 0, ,85 150,78-0,002 20,00 116,91 115, ,21 35,57 0, ,82 115,32 35,43 0,035 0, ,82 150,75-0,002 20,00 117,02 115, ,32 35,43 0, ,78 115,64 35,08 0,035 0, ,78 150,72-0,002 20,00 117,34 115, ,64 35,08 0, ,75 116,05 34,63 0,035 0, ,75 150,68-0,002 20,00 117,75 116, ,05 34,63 0, ,72 116,25 34,40 0,035 0, ,72 150,65-0,002 20,00 117,95 116, ,25 34,40 0, ,68 116,42 34,19 0,035 0, ,68 150,61-0,002 20,00 118,12 116,42 7

9 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,42 34,19 0, ,65 116,71 33,87 0,035 0, ,65 150,58-0,002 20,00 118,41 116, ,71 33,87 0, ,61 116,68 33,87 0,035 0, ,61 150,55-0,002 20,00 118,38 116, ,68 33,87 0, ,58 116,65 33,86 0,035 0, ,58 150,51-0,002 20,00 118,35 116, ,65 33,86 0, ,55 116,65 33,83 0,035 0, ,55 150,48-0,002 20,00 118,35 116, ,65 33,83 0, ,51 116,63 33,81 0,035 0, ,51 150,44-0,002 20,00 118,33 116, ,63 33,81 0, ,48 116,72 33,69 0,035 0, ,48 150,41-0,002 20,00 118,42 116, ,72 33,69 0, ,44 116,73 33,64 0,035 0, ,44 150,37-0,002 20,00 118,43 116, ,73 33,64 0, ,41 116,64 33,70 0,035 0, ,41 150,34-0,002 20,00 118,34 116, ,64 33,70 0, ,38 116,50 33,81 0,035 0, ,38 150,31-0,002 20,00 118,20 116, ,50 33,81 0, ,34 116,28 33,99 0,035 0, ,34 150,27-0,002 19,25 117,98 116,28 Κ3 116,28 33,99 0, ,31 116,19 34,05 0,035 0, ,31 150,24-0,002 20,00 117,89 116, ,19 34,05 0, ,27 116,65 33,56 0,035 0, ,27 150,21-0,002 20,00 118,35 116, ,65 33,56 0, ,24 116,89 33,28 0,035 0, ,24 150,17-0,002 20,00 118,59 116, ,89 33,28 0, ,21 117,04 33,10 0,035 0, ,21 150,14-0,002 19,36 118,74 117,04 Κ4 117,04 33,10 0, ,17 117,15 32,95 0,035 0, ,17 150,10-0,002 20,00 118,85 117, ,15 32,95 0, ,14 117,17 32,90 0,035 0, ,14 150,07-0,002 20,00 118,87 117, ,17 32,90 0, ,10 117,23 32,81 0,035 0, ,10 150,04-0,002 20,00 118,93 117, ,23 32,81 0, ,07 117,33 32,67 0,035 0, ,07 150,00 0,000 20,00 119,03 117, ,33 32,67 0, ,04 117,42 32,58 0,035 0, ,04 150,00-0,009 3,73 119,12 117,42 Κ5 117,42 32,58 0, ,03 117,45 32,51 0,035 0, ,03 149,96-0,001 20,00 119,15 117, ,45 32,51 0, ,00 117,27 32,68 0,035 0, ,00 149,95-0,006 6,17 118,97 117,27 Κ6 117,27 32,68 0, ,99 117,60 32,32 0,035 0, ,99 149,92-0,002 20,00 119,30 117, ,60 32,32 0, ,95 117,72 32,16 0,035 0, ,95 149,88-0,001 20,00 119,42 117, ,72 32,16 0, ,92 117,77 32,10 0,035 0, ,92 149,87-0,005 6,21 119,47 117,77 Κ7 117,77 32,10 0, ,91 117,79 32,05 0,035 0, ,91 149,84-0,002 20,00 119,49 117, ,79 32,05 0, ,87 117,82 31,98 0,035 0, ,87 149,80-0,002 20,00 119,52 117, ,82 31,98 0, ,84 117,82 31,95 0,035 0, ,84 149,77-0,002 18,61 119,52 117,82 Κ8 117,82 31,95 0, ,81 117,80 31,94 0,035 0, ,81 149,74-0,002 20,00 119,50 117, ,80 31,94 0, ,77 117,44 32,26 0,035 0, ,77 149,70-0,002 20,00 119,14 117, ,44 32,26 0, ,74 117,67 32,00 0,035 0, ,74 149,67-0,002 20,00 119,37 117, ,67 32,00 0, ,70 117,60 32,04 0,035 0, ,70 149,64-0,002 20,00 119,30 117, ,60 32,04 0, ,67 117,71 31,89 0,035 0, ,67 149,60-0,002 20,00 119,41 117, ,71 31,89 0, ,64 117,71 31,86 0,035 0, ,64 149,57-0,002 20,00 119,41 117, ,71 31,86 0, ,60 117,71 31,82 0,035 0, ,60 149,53-0,001 20,00 119,41 117, ,71 31,82 0, ,57 117,85 31,67 0,035 0, ,57 149,52-0,006 6,00 119,55 117,85 Κ9 117,85 31,67 0, ,56 117,86 31,63 0,035 0, ,56 149,49-0,002 20,00 119,56 117, ,86 31,63 0, ,52 117,74 31,71 0,035 0, ,52 149,45-0,002 20,00 119,44 117, ,74 31,71 0, ,49 117,64 31,78 0,035 0, ,49 149,42-0,002 20,00 119,34 117, ,64 31,78 0, ,46 117,60 31,79 0,035 0, ,46 149,39-0,002 20,00 119,34 117, ,60 31,79 0, ,42 117,74 31,61 0,035 0, ,42 149,35 0,000 20,00 119,44 117, ,74 31,61 0, ,39 117,83 31,51 0,035 0, ,39 149,34-0,007 5,17 119,53 117,83 Κ10 117,83 31,51 0, ,38 117,87 31,44 0,035 0, ,38 149,31-0,002 20,00 119,57 117, ,87 31,44 0, ,34 118,46 30,82 0,035 0, ,34 149,28-0,002 20,00 120,16 118,46 8

10 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,46 30,82 0, ,31 118,06 31,18 0,035 0, ,31 149,24-0,002 20,00 119,76 118, ,06 31,18 0, ,28 118,24 30,97 0,035 0, ,28 149,21-0,002 20,00 119,94 118, ,24 30,97 0, ,24 118,42 30,75 0,035 0, ,24 149,17-0,002 20,00 120,12 118, ,42 30,75 0, ,21 118,63 30,51 0,035 0, ,21 149,14-0,002 20,00 120,33 118, ,63 30,51 0, ,17 118,78 30,32 0,035 0, ,17 149,10-0,002 20,00 120,48 118, ,78 30,32 0, ,14 118,93 30,14 0,035 0, ,14 149,07-0,002 20,00 120,63 118, ,93 30,14 0, ,11 119,09 29,95 0,035 0, ,11 149,04 0,000 20,00 120,79 119, ,09 29,95 0, ,07 119,29 29,74 0,035 0, ,07 149,03-0,010 3,52 120,99 119,29 Κ11 119,29 29,74 0, ,07 119,32 29,68 0,035 0, ,07 149,00-0,002 20,00 121,02 119, ,32 29,68 0, ,03 119,29 29,67 0,035 0, ,03 148,96-0,002 20,00 120,99 119, ,29 29,67 0, ,00 119,22 29,71 0,035 0, ,00 148,93-0,002 20,00 120,92 119, ,22 29,71 0, ,96 119,21 29,68 0,035 0, ,96 148,89-0,002 20,00 120,91 119, ,21 29,68 0, ,93 119,21 29,65 0,035 0, ,93 148,86-0,001 20,00 120,91 119, ,21 29,65 0, ,89 119,22 29,62 0,035 0, ,89 148,84-0,004 8,93 120,92 119,22 Κ12 119,22 29,62 0, ,88 119,23 29,58 0,035 0, ,88 148,81-0,002 20,00 120,93 119, ,23 29,58 0, ,85 119,28 29,50 0,035 0, ,85 148,78-0,002 20,00 120,98 119, ,28 29,50 0, ,81 119,32 29,42 0,035 0, ,81 148,74-0,002 20,00 121,02 119, ,32 29,42 0, ,78 119,35 29,36 0,035 0, ,78 148,71-0,002 20,00 121,05 119, ,35 29,36 0, ,74 119,41 29,26 0,035 0, ,74 148,67-0,001 20,00 121,11 119, ,41 29,26 0, ,71 119,47 29,18 0,035 0, ,71 148,65-0,003 13,16 121,17 119,47 Κ13 119,47 29,18 0, ,69 119,39 29,23 0,035 0, ,69 148,62-0,002 20,00 121,09 119, ,39 29,23 0, ,65 119,49 29,09 0,035 0, ,65 148,58-0,002 20,00 121,19 119, ,49 29,09 0, ,62 119,57 28,98 0,035 0, ,62 148,55-0,002 20,00 121,27 119, ,57 28,98 0, ,58 119,57 28,95 0,035 0, ,58 148,52-0,002 20,00 121,27 119, ,57 28,95 0, ,55 119,47 29,01 0,035 0, ,55 148,48-0,001 20,00 121,17 119, ,47 29,01 0, ,52 119,47 29,00 0,035 0, ,52 148,47-0,005 6,42 121,17 119,47 Κ14 119,47 29,00 0, ,50 119,44 29,00 0,035 0, ,50 148,44-0,002 20,00 121,14 119, ,44 29,00 0, ,47 119,52 28,88 0,035 0, ,47 148,40-0,002 20,00 121,22 119, ,52 28,88 0, ,44 119,59 28,78 0,035 0, ,44 148,37-0,002 20,00 121,29 119, ,59 28,78 0, ,40 119,66 28,67 0,035 0, ,40 148,33 0,000 20,00 121,36 119, ,66 28,67 0, ,37 119,75 28,58 0,035 0, ,37 148,33-0,014 2,37 121,45 119,75 Κ15 119,75 28,58 0, ,36 119,75 28,55 0,035 0, ,36 148,30-0,002 20,00 121,45 119, ,75 28,55 0, ,33 119,95 28,31 0,035 0, ,33 148,26-0,002 20,00 121,65 119, ,95 28,31 0, ,30 119,90 28,33 0,035 0, ,30 148,23-0,002 20,00 121,60 119, ,90 28,33 0, ,26 119,80 28,39 0,035 0, ,26 148,19-0,002 20,00 121,50 119, ,80 28,39 0, ,23 119,74 28,42 0,035 0, ,23 148,16-0,002 20,00 121,44 119, ,74 28,42 0, ,19 119,67 28,45 0,035 0, ,19 148,12-0,002 20,00 121,37 119, ,67 28,45 0, ,16 119,62 28,47 0,035 0, ,16 148,09-0,002 20,00 121,32 119, ,62 28,47 0, ,13 119,59 28,47 0,035 0, ,13 148,06-0,001 20,00 121,29 119, ,59 28,47 0, ,09 119,60 28,43 0,035 0, ,09 148,03-0,002 16,18 121,30 119,60 Κ16 119,60 28,43 0, ,06 119,55 28,44 0,035 0, ,06 147,99-0,002 20,00 121,25 119, ,55 28,44 0, ,03 119,49 28,47 0,035 0, ,03 147,96-0,002 20,00 121,19 119, ,49 28,47 0, ,00 119,45 28,48 0,035 0, ,00 147,93 0,000 20,00 121,15 119,45 9

11 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,45 28,48 0, ,96 119,45 28,47 0,035 0, ,96 147,92-0,009 3,96 121,15 119,45 Κ17 119,45 28,47 0, ,95 119,45 28,44 0,035 0, ,95 147,89-0,002 20,00 121,15 119, ,45 28,44 0, ,92 119,35 28,50 0,035 0, ,92 147,85-0,002 20,00 121,05 119, ,35 28,50 0, ,89 119,23 28,59 0,035 0, ,89 147,82-0,002 20,00 120,93 119, ,23 28,59 0, ,85 119,11 28,67 0,035 0, ,85 147,78-0,002 20,00 120,81 119, ,11 28,67 0, ,82 119,11 28,64 0,035 0, ,82 147,75-0,002 18,17 120,81 119,11 Κ18 119,11 28,64 0, ,79 119,10 28,62 0,035 0, ,79 147,72-0,002 20,00 120,80 119, ,10 28,62 0, ,75 118,92 28,76 0,035 0, ,75 147,68-0,002 20,00 120,62 118, ,92 28,76 0, ,72 119,12 28,53 0,035 0, ,72 147,65-0,002 20,00 120,82 119, ,12 28,53 0, ,68 119,21 28,41 0,035 0, ,68 147,62-0,002 20,00 120,91 119, ,21 28,41 0, ,65 119,08 28,50 0,035 0, ,65 147,58-0,002 20,00 121,16 119, ,08 28,50 0, ,62 118,94 28,61 0,035 0, ,62 147,55-0,002 20,00 120,97 118, ,94 28,61 0, ,58 118,81 28,70 0,035 0, ,58 147,51-0,002 20,00 120,51 118, ,81 28,70 0, ,55 118,86 28,62 0,035 0, ,55 147,48-0,002 20,00 120,56 118, ,86 28,62 0, ,51 119,11 28,34 0,035 0, ,51 147,45-0,002 20,00 120,81 119, ,11 28,34 0, ,48 119,15 28,26 0,035 0, ,48 147,41-0,002 20,00 120,85 119, ,15 28,26 0, ,45 119,20 28,18 0,035 0, ,45 147,38-0,002 20,00 120,90 119, ,20 28,18 0, ,41 119,17 28,17 0,035 0, ,41 147,34-0,002 20,00 120,87 119, ,17 28,17 0, ,38 119,14 28,17 0,035 0, ,38 147,31-0,001 20,00 120,84 119, ,14 28,17 0, ,34 119,20 28,09 0,035 0, ,34 147,29-0,003 13,10 120,90 119,20 Κ19 119,20 28,09 0, ,32 119,26 27,99 0,035 0, ,32 147,25 0,000 20,00 120,96 119, ,26 27,99 0, ,29 119,10 28,15 0,035 0, ,29 147,25-0,011 3,09 120,80 119,10 Κ20 119,10 28,15 0, ,28 119,51 27,70 0,035 0, ,28 147,21-0,002 20,00 121,21 119, ,51 27,70 0, ,25 119,58 27,60 0,035 0, ,25 147,18-0,002 20,00 121,28 119, ,58 27,60 0, ,21 119,82 27,32 0,035 0, ,21 147,14-0,002 20,00 121,52 119, ,82 27,32 0, ,18 119,98 27,13 0,035 0, ,18 147,11-0,002 20,00 121,68 119, ,98 27,13 0, ,15 119,76 27,32 0,035 0, ,15 147,08-0,002 20,00 121,46 119, ,76 27,32 0, ,11 119,66 27,38 0,035 0, ,11 147,04-0,002 20,00 121,36 119, ,66 27,38 0, ,08 119,65 27,36 0,035 0, ,08 147,01-0,002 20,00 121,35 119, ,65 27,36 0, ,04 119,65 27,32 0,035 0, ,04 146,97-0,002 20,00 121,35 119, ,65 27,32 0, ,01 119,75 27,19 0,035 0, ,01 146,94-0,002 20,00 121,45 119, ,75 27,19 0, ,97 119,56 27,35 0,035 0, ,97 146,91-0,002 20,00 121,26 119, ,56 27,35 0, ,94 119,96 26,91 0,035 0, ,94 146,87-0,002 20,00 121,66 119, ,96 26,91 0, ,91 120,08 26,76 0,035 0, ,91 146,84-0,002 20,00 121,78 120, ,08 26,76 0, ,87 120,36 26,44 0,035 0, ,87 146,80-0,002 20,00 122,06 120, ,36 26,44 0, ,84 120,58 26,19 0,035 0, ,84 146,77-0,002 20,00 122,28 120, ,58 26,19 0, ,80 120,33 26,41 0,035 0, ,80 146,74-0,002 20,00 122,03 120, ,33 26,41 0, ,77 120,49 26,21 0,035 0, ,77 146,70-0,002 20,00 122,19 120, ,49 26,21 0, ,74 120,55 26,12 0,035 0, ,74 146,67-0,002 20,00 122,25 120, ,55 26,12 0, ,70 119,74 26,89 0,035 0, ,70 146,63-0,002 20,00 121,44 119, ,74 26,89 0, ,67 120,07 26,53 0,035 0, ,67 146,60-0,002 20,00 121,77 120, ,07 26,53 0, ,63 120,39 26,18 0,035 0, ,63 146,57-0,002 18,76 122,09 120,39 Κ21 120,39 26,18 0, ,60 120,49 26,04 0,035 0, ,60 146,53-0,002 20,00 122,19 120,49 10

12 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,49 26,04 0, ,57 120,49 26,01 0,035 0, ,57 146,50-0,002 20,00 122,19 120, ,49 26,01 0, ,53 120,33 26,13 0,035 0, ,53 146,46-0,002 20,00 122,03 120, ,33 26,13 0, ,50 120,04 26,39 0,035 0, ,50 146,43-0,002 20,00 121,74 120, ,04 26,39 0, ,46 120,04 26,36 0,035 0, ,46 146,40-0,002 20,00 121,74 120, ,04 26,36 0, ,43 119,44 26,92 0,035 0, ,43 146,36-0,002 20,00 121,14 119, ,44 26,92 0, ,40 119,43 26,90 0,035 0, ,40 146,33-0,001 20,00 121,13 119, ,43 26,90 0, ,36 119,97 26,35 0,035 0, ,36 146,32-0,005 6,97 121,67 119,97 Κ22 119,97 26,35 0, ,35 120,02 26,26 0,035 0, ,35 146,28-0,002 20,00 121,72 120, ,02 26,26 0, ,32 119,03 27,22 0,035 0, ,32 146,25-0,002 20,00 120,73 119, ,03 27,22 0, ,28 119,52 26,69 0,035 0, ,28 146,21-0,002 20,00 121,22 119, ,52 26,69 0, ,25 119,95 26,23 0,035 0, ,25 146,18-0,002 18,59 121,65 119,95 Κ23 119,95 26,23 0, ,22 119,97 26,18 0,035 0, ,22 146,15-0,002 20,00 121,67 119, ,97 26,18 0, ,18 120,22 25,89 0,035 0, ,18 146,11-0,002 20,00 121,92 120, ,22 25,89 0, ,15 120,27 25,81 0,035 0, ,15 146,08-0,002 20,00 121,97 120, ,27 25,81 0, ,11 120,35 25,70 0,035 0, ,11 146,05-0,002 18,72 122,05 120,35 Κ24 120,35 25,70 0, ,08 120,40 25,61 0,035 0, ,08 146,01-0,002 20,00 122,10 120, ,40 25,61 0, ,05 120,19 25,79 0,035 0, ,05 145,98-0,002 20,00 121,89 120, ,19 25,79 0, ,01 120,26 25,69 0,035 0, ,01 145,95-0,002 20,00 121,96 120, ,26 25,69 0, ,98 120,32 25,59 0,035 0, ,98 145,91 0,000 20,00 122,02 120, ,32 25,59 0, ,95 120,22 25,69 0,035 0, ,95 145,91-0,020 1,72 121,92 120,22 Κ25 120,22 25,69 0, ,94 120,22 25,65 0,035 0, ,94 145,87-0,002 20,00 121,92 120, ,22 25,65 0, ,91 119,80 26,04 0,035 0, ,91 145,84-0,002 20,00 121,50 119, ,80 26,04 0, ,87 120,09 25,72 0,035 0, ,87 145,81-0,002 20,00 121,79 120, ,09 25,72 0, ,84 120,16 25,61 0,035 0, ,84 145,77-0,002 20,00 121,86 120, ,16 25,61 0, ,81 120,16 25,58 0,035 0, ,81 145,74-0,002 20,00 121,86 120, ,16 25,58 0, ,77 120,13 25,58 0,035 0, ,77 145,71-0,002 19,03 121,83 120,13 Κ26 120,13 25,58 0, ,74 119,97 25,70 0,035 0, ,74 145,67-0,002 20,00 121,67 119, ,97 25,70 0, ,71 119,79 25,85 0,035 0, ,71 145,64-0,002 20,00 121,49 119, ,79 25,85 0, ,67 119,87 25,73 0,035 0, ,67 145,60-0,002 20,00 121,57 119, ,87 25,73 0, ,64 119,94 25,63 0,035 0, ,64 145,57 0,000 20,00 121,64 119, ,94 25,63 0, ,60 120,00 25,56 0,035 0, ,60 145,56-0,007 5,03 121,70 120,00 Κ27 120,00 25,56 0, ,59 120,10 25,43 0,035 0, ,59 145,53-0,002 20,00 121,80 120, ,10 25,43 0, ,56 120,05 25,44 0,035 0, ,56 145,49-0,002 20,00 121,75 120, ,05 25,44 0, ,53 119,88 25,58 0,035 0, ,53 145,46-0,001 20,00 121,58 119, ,88 25,58 0, ,49 119,87 25,57 0,035 0, ,49 145,44-0,003 11,88 121,57 119,87 Κ28 119,87 25,57 0, ,47 120,12 25,28 0,035 0, ,47 145,40-0,002 20,00 121,82 120, ,12 25,28 0, ,44 120,00 25,37 0,035 0, ,44 145,37-0,002 20,00 121,70 120, ,00 25,37 0, ,40 120,26 25,08 0,035 0, ,40 145,34-0,002 20,00 121,96 120, ,26 25,08 0, ,37 120,05 25,25 0,035 0, ,37 145,30-0,002 20,00 121,75 120, ,05 25,25 0, ,34 120,36 24,91 0,035 0, ,34 145,27 0,000 20,00 122,06 120, ,36 24,91 0, ,30 120,36 24,90 0,035 0, ,30 145,26-0,006 5,60 122,06 120,36 Κ29 120,36 24,90 0, ,29 120,36 24,86 0,035 0, ,29 145,22-0,002 20,00 122,06 120, ,36 24,86 0, ,26 120,16 25,03 0,035 0, ,26 145,19-0,002 20,00 121,86 120,16 11

13 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,16 25,03 0, ,22 120,21 24,94 0,035 0, ,22 145,15-0,002 20,00 121,91 120, ,21 24,94 0, ,19 120,32 24,80 0,035 0, ,19 145,12-0,001 20,00 122,02 120, ,32 24,80 0, ,16 120,11 24,99 0,035 0, ,16 145,10-0,003 12,96 121,81 120,11 Κ30 120,11 24,99 0, ,13 120,15 24,91 0,035 0, ,13 145,06-0,002 20,00 121,85 120, ,15 24,91 0, ,10 120,14 24,89 0,035 0, ,10 145,03-0,001 20,00 121,84 120, ,14 24,89 0, ,07 119,99 25,03 0,035 0, ,07 145,02-0,005 7,57 121,09 119,99 Κ31 119,99 25,03 0, ,05 119,94 25,04 0,035 0, ,05 144,98-0,002 20,00 121,09 119, ,94 25,04 0, ,02 119,80 25,15 0,035 0, ,02 144,95-0,001 20,00 121,50 119, ,80 25,15 0, ,98 119,93 25,01 0,035 0, ,98 144,94-0,005 7,21 121,63 119,93 Κ32 119,93 25,01 0, ,97 119,96 24,94 0,035 0, ,97 144,90-0,002 20,00 121,66 119, ,96 24,94 0, ,94 119,89 24,98 0,035 0, ,94 144,87-0,002 20,00 121,59 119, ,89 24,98 0, ,90 119,65 25,18 0,035 0, ,90 144,83-0,002 20,00 121,35 119, ,65 25,18 0, ,87 120,35 24,45 0,035 0, ,87 144,80-0,002 20,00 122,05 120, ,35 24,45 0, ,84 119,95 24,82 0,035 0, ,84 144,77-0,002 20,00 121,65 119, ,95 24,82 0, ,80 119,91 24,82 0,035 0, ,80 144,73-0,002 20,00 121,61 119, ,91 24,82 0, ,77 119,75 24,95 0,035 0, ,77 144,70-0,002 20,00 121,45 119, ,75 24,95 0, ,73 119,57 25,09 0,035 0, ,73 144,66-0,002 20,00 121,27 119, ,57 25,09 0, ,70 120,08 24,55 0,035 0, ,70 144,63-0,002 20,00 121,78 120, ,08 24,55 0, ,66 120,11 24,49 0,035 0, ,66 144,60-0,002 20,00 121,81 120, ,11 24,49 0, ,63 120,21 24,35 0,035 0, ,63 144,56 0,000 20,00 121,91 120, ,21 24,35 0, ,60 120,37 24,19 0,035 0, ,60 144,56-0,013 2,69 122,07 120,37 Κ33 120,37 24,19 0, ,59 120,41 24,11 0,035 0, ,59 144,52-0,002 20,00 122,11 120, ,41 24,11 0, ,56 120,42 24,07 0,035 0, ,56 144,49-0,002 20,00 122,12 120, ,42 24,07 0, ,52 120,41 24,04 0,035 0, ,52 144,45-0,002 20,00 122,11 120, ,41 24,04 0, ,49 120,43 23,99 0,035 0, ,49 144,42-0,002 20,00 122,13 120, ,43 23,99 0, ,46 120,48 23,91 0,035 0, ,46 144,39-0,001 20,00 122,18 120, ,48 23,91 0, ,42 120,50 23,86 0,035 0, ,42 144,36-0,002 13,96 122,20 120,50 Κ34 120,50 23,86 0, ,40 120,50 23,83 0,035 0, ,40 144,33-0,002 20,00 122,20 120, ,50 23,83 0, ,36 120,41 23,88 0,035 0, ,36 144,29-0,002 20,00 122,11 120, ,41 23,88 0, ,33 120,42 23,84 0,035 0, ,33 144,26-0,002 20,00 122,12 120, ,42 23,84 0, ,29 120,45 23,78 0,035 0, ,29 144,23-0,002 20,00 122,15 120, ,45 23,78 0, ,26 120,47 23,72 0,035 0, ,26 144,19-0,001 20,00 122,17 120, ,47 23,72 0, ,23 120,43 23,74 0,035 0, ,23 144,17-0,002 14,29 122,13 120,43 Κ35 120,43 23,74 0, ,20 120,38 23,75 0,035 0, ,20 144,13-0,002 20,00 122,08 120, ,38 23,75 0, ,17 120,13 23,97 0,035 0, ,17 144,10-0,002 19,12 121,83 120,13 Κ36 120,13 23,97 0, ,14 120,05 24,02 0,035 0, ,14 144,07-0,002 20,00 121,75 120, ,05 24,02 0, ,10 120,17 23,86 0,035 0, ,10 144,03-0,002 20,00 121,87 120, ,17 23,86 0, ,07 120,34 23,66 0,035 0, ,07 144,00-0,002 20,00 122,04 120, ,34 23,66 0, ,03 120,47 23,49 0,035 0, ,03 143,96-0,002 20,00 122,17 120, ,47 23,49 0, ,00 120,48 23,45 0,035 0, ,00 143,93-0,002 20,00 122,18 120, ,48 23,45 0, ,97 120,49 23,41 0,035 0, ,97 143,90-0,002 20,00 122,19 120, ,49 23,41 0, ,93 120,66 23,20 0,035 0, ,93 143,86-0,002 20,00 122,36 120, ,66 23,20 0, ,90 120,73 23,10 0,035 0, ,90 143,83-0,002 20,00 122,43 120,73 12

14 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,73 23,10 0, ,86 120,72 23,07 0,035 0, ,86 143,79-0,002 20,00 122,42 120, ,72 23,07 0, ,83 120,80 22,96 0,035 0, ,83 143,76-0,002 20,00 122,50 120, ,80 22,96 0, ,79 120,83 22,90 0,035 0, ,79 143,73-0,002 20,00 122,53 120, ,83 22,90 0, ,76 120,83 22,86 0,035 0, ,76 143,69-0,002 20,00 122,53 120, ,83 22,86 0, ,73 120,80 22,86 0,035 0, ,73 143,66-0,002 20,00 122,50 120, ,80 22,86 0, ,69 120,86 22,76 0,035 0, ,69 143,62-0,001 20,00 122,56 120, ,86 22,76 0, ,66 120,80 22,81 0,035 0, ,66 143,61-0,004 8,27 122,50 120,80 Κ37 120,80 22,81 0, ,64 120,90 22,68 0,035 0, ,64 143,58-0,002 20,00 122,60 120, ,90 22,68 0, ,61 121,33 22,21 0,035 0, ,61 143,54-0,002 18,49 123,03 121,33 Κ38 121,33 22,21 0, ,58 121,37 22,14 0,035 0, ,58 143,51-0,001 20,00 123,07 121, ,37 22,14 0, ,54 121,40 22,09 0,035 0, ,54 143,49-0,003 13,48 123,10 121,40 Κ39 121,40 22,09 0, ,52 121,42 22,03 0,035 0, ,52 143,45-0,002 20,00 123,12 121, ,42 22,03 0, ,49 121,33 22,09 0,035 0, ,49 143,42-0,001 19,64 123,03 121,33 Κ40 121,33 22,09 0, ,45 121,58 21,82 0,035 0, ,45 143,40-0,001 10,19 123,28 121,58 Κ41 121,58 21,82 0, ,44 121,65 21,74 0,035 0, ,44 143,39-0,005 7,42 123,35 121,65 Κ42 121,65 21,74 0, ,42 121,66 21,69 0,035 0, ,42 143,35-0,001 20,00 123,36 121, ,66 21,69 0, ,39 121,49 21,84 0,035 0, ,39 143,33-0,002 14,75 123,19 121,49 Κ43 121,49 21,84 0, ,36 121,65 21,65 0,035 0, ,36 143,30-0,001 20,00 123,35 121, ,65 21,65 0, ,33 121,73 21,54 0,035 0, ,33 143,27-0,003 12,46 123,43 121,73 Κ44 121,73 21,54 0, ,31 121,77 21,47 0,035 0, ,31 143,24-0,001 20,00 123,47 121, ,77 21,47 0, ,27 121,77 21,44 0,035 0, ,27 143,21-0,002 16,25 123,47 121,77 Κ45 121,77 21,44 0, ,25 121,80 21,38 0,035 0, ,25 143,18-0,002 20,00 123,50 121, ,80 21,38 0, ,21 121,81 21,33 0,035 0, ,21 143,14-0,001 20,00 123,51 121, ,81 21,33 0, ,18 121,82 21,31 0,035 0, ,18 143,13-0,005 7,13 123,52 121,82 Κ46 121,82 21,31 0, ,17 121,86 21,24 0,035 0, ,17 143,10-0,002 20,00 123,56 121, ,86 21,24 0, ,13 121,71 21,35 0,035 0, ,13 143,06-0,001 20,00 123,41 121, ,71 21,35 0, ,10 121,89 21,15 0,035 0, ,10 143,04-0,001 15,72 123,59 121,89 Κ47 121,89 21,15 0, ,07 122,20 20,82 0,035 0, ,07 143,02-0,003 10,82 123,90 122,20 Κ48 122,20 20,82 0, ,05 122,12 20,86 0,035 0, ,05 142,98-0,001 20,00 123,82 122, ,12 20,86 0, ,02 122,26 20,70 0,035 0, ,02 142,96-0,002 14,49 123,96 122,26 Κ49 122,26 20,70 0, ,99 122,35 20,58 0,035 0, ,99 142,93-0,001 20,00 124,05 122, ,35 20,58 0, ,96 122,38 20,52 0,035 0, ,96 142,90-0,002 15,47 124,08 122,38 Κ50 122,38 20,52 0, ,93 122,42 20,44 0,035 0, ,93 142,86-0,002 20,00 124,12 122, ,42 20,44 0, ,90 122,46 20,37 0,035 0, ,90 142,83 0,000 20,00 124,16 122, ,46 20,37 0, ,87 122,51 20,31 0,035 0, ,87 142,82-0,010 3,55 124,21 122,51 Κ51 122,51 20,31 0, ,86 122,51 20,28 0,035 0, ,86 142,79-0,001 20,00 124,21 122, ,51 20,28 0, ,83 122,55 20,21 0,035 0, ,83 142,76-0,002 15,02 124,25 122,55 Κ52 122,55 20,21 0, ,80 122,58 20,15 0,035 0, ,80 142,73-0,001 20,00 124,28 122, ,58 20,15 0, ,77 122,63 20,07 0,035 0, ,77 142,70-0,002 16,70 124,33 122,63 Κ53 122,63 20,07 0, ,74 122,66 20,01 0,035 0, ,74 142,67-0,001 20,00 124,36 122, ,66 20,01 0, ,70 122,69 19,95 0,035 0, ,70 142,64-0,002 17,50 124,39 122,69 Κ54 122,69 19,95 0, ,67 122,73 19,87 0,035 0, ,67 142,60-0,001 20,00 124,43 122, ,73 19,87 0, ,64 122,74 19,85 0,035 0, ,64 142,59-0,002 6,20 124,44 122,74 13

15 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ Κ55 122,74 19,85 0, ,63 122,80 19,78 0,035 0, ,63 142,58-0,004 8,58 124,50 122,80 Κ56 122,80 19,78 0, ,61 122,81 19,73 0,035 0, ,61 142,54-0,001 20,00 124,51 122, ,81 19,73 0, ,58 122,53 20,00 0,035 0, ,58 142,53-0,003 9,75 124,23 122,53 Κ57 122,53 20,00 0, ,56 122,87 19,63 0,035 0, ,56 142,50-0,002 18,95 124,57 122,87 Κ58 122,87 19,63 0, ,53 122,84 19,62 0,035 0, ,53 142,46-0,002 20,00 124,54 122, ,84 19,62 0, ,50 122,80 19,63 0,035 0, ,50 142,43 0,000 20,00 124,50 122, ,80 19,63 0, ,46 122,82 19,61 0,035 0, ,46 142,43-0,026 1,30 124,52 122,82 Κ59 122,82 19,61 0, ,46 122,82 19,57 0,035 0, ,46 142,39-0,001 20,00 124,52 122, ,82 19,57 0, ,43 122,86 19,50 0,035 0, ,43 142,36-0,002 15,46 124,56 122,86 Κ60 122,86 19,50 0, ,40 122,82 19,51 0,035 0, ,40 142,33-0,001 20,00 124,52 122, ,82 19,51 0, ,37 123,00 19,32 0,035 0, ,37 142,32-0,005 7,55 124,70 123,00 Κ61 123,00 19,32 0, ,35 123,09 19,19 0,035 0, ,35 142,28-0,001 20,00 124,79 123, ,09 19,19 0, ,32 123,15 19,12 0,035 0, ,32 142,27-0,003 9,85 124,85 123,15 Κ62 123,15 19,12 0, ,30 123,18 19,05 0,035 0, ,30 142,23-0,001 20,00 124,88 123, ,18 19,05 0, ,27 123,17 19,05 0,035 0, ,27 142,22-0,005 6,71 124,87 123,17 Κ63 123,17 19,05 0, ,26 123,18 19,01 0,035 0, ,26 142,19-0,001 20,00 124,88 123, ,18 19,01 0, ,22 123,21 18,95 0,035 0, ,22 142,16-0,002 13,87 124,91 123,21 Κ64 123,21 18,95 0, ,20 123,31 18,83 0,035 0, ,20 142,14-0,003 12,27 125,01 123,31 Κ65 123,31 18,83 0, ,18 123,29 18,82 0,035 0, ,18 142,11-0,001 20,00 124,99 123, ,29 18,82 0, ,14 123,46 18,62 0,035 0, ,14 142,08-0,002 17,37 125,16 123,46 Κ66 123,46 18,62 0, ,11 123,64 18,40 0,035 0, ,11 142,04-0,001 20,00 125,34 123, ,64 18,40 0, ,08 123,49 18,53 0,035 0, ,08 142,02-0,003 12,05 125,19 123,49 Κ67 123,49 18,53 0, ,06 123,39 18,60 0,035 0, ,06 141,99-0,002 20,00 125,09 123, ,39 18,60 0, ,02 123,41 18,55 0,035 0, ,02 141,96-0,002 19,54 125,11 123,41 Κ68 123,41 18,55 0, ,99 123,43 18,49 0,035 0, ,99 141,92-0,001 20,00 125,13 123, ,43 18,49 0, ,96 123,46 18,45 0,035 0, ,96 141,91-0,005 6,92 125,16 123,46 Κ69 123,46 18,45 0, ,95 123,47 18,41 0,035 0, ,95 141,88-0,001 20,00 125,17 123, ,47 18,41 0, ,91 123,43 18,42 0,035 0, ,91 141,85-0,002 13,77 125,13 123,43 Κ70 123,43 18,42 0, ,89 123,42 18,40 0,035 0, ,89 141,82-0,002 20,00 125,12 123, ,42 18,40 0, ,85 123,49 18,30 0,035 0, ,85 141,79-0,002 17,76 125,19 123,49 Κ71 123,49 18,30 0, ,82 123,53 18,22 0,035 0, ,82 141,75-0,001 20,00 125,23 123, ,53 18,22 0, ,79 123,53 18,20 0,035 0, ,79 141,73-0,001 12,28 125,23 123,53 Κ72 123,53 18,20 0, ,77 123,68 18,04 0,035 0, ,77 141,72-0,004 9,12 125,38 123,68 Κ73 123,68 18,04 0, ,75 123,70 17,98 0,035 0, ,75 141,68-0,001 20,00 125,40 123, ,70 17,98 0, ,72 123,64 18,02 0,035 0, ,72 141,66-0,003 12,09 125,34 123,64 Κ74 123,64 18,02 0, ,70 123,80 17,83 0,035 0, ,70 141,63 0,000 20,00 125,50 123, ,80 17,83 0, ,66 123,83 17,79 0,035 0, ,66 141,62-0,007 5,16 125,53 123,83 Κ75 123,83 17,79 0, ,66 123,83 17,76 0,035 0, ,66 141,59-0,001 20,00 125,53 123, ,83 17,76 0, ,62 123,85 17,72 0,035 0, ,62 141,57-0,003 9,75 125,55 123,85 Κ76 123,85 17,72 0, ,60 123,85 17,69 0,035 0, ,60 141,54 0,000 20,00 125,55 123, ,85 17,69 0, ,57 123,87 17,66 0,035 0, ,57 141,53-0,011 3,19 125,57 123,87 Κ77 123,87 17,66 0, ,56 123,85 17,65 0,035 0, ,56 141,50-0,001 20,00 125,55 123, ,85 17,65 0, ,53 123,44 18,05 0,035 0, ,53 141,49-0,005 6,26 125,14 123,44 14

16 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ Κ78 123,44 18,05 0, ,52 123,82 17,63 0,035 0, ,52 141,45 0,000 20,00 125,52 123, ,82 17,63 0, ,49 123,93 17,51 0,035 0, ,49 141,44-0,006 5,47 125,63 123,93 Κ79 123,93 17,51 0, ,48 123,95 17,46 0,035 0, ,48 141,41-0,001 20,00 125,65 123, ,95 17,46 0, ,44 123,86 17,53 0,035 0, ,44 141,39-0,004 8,21 125,56 123,86 Κ80 123,86 17,53 0, ,43 123,98 17,38 0,035 0, ,43 141,36-0,001 20,00 125,68 123, ,98 17,38 0, ,39 123,87 17,48 0,035 0, ,39 141,35-0,005 7,04 125,57 123,87 Κ81 123,87 17,48 0, ,38 124,03 17,28 0,035 0, ,38 141,31 0,000 20,00 125,73 124, ,03 17,28 0, ,35 124,07 17,24 0,035 0, ,35 141,31-0,003 4,19 125,77 124,07 Κ82 124,07 17,24 0, ,34 124,10 17,19 0,035 0, ,34 141,29-0,004 7,04 125,80 124,10 Κ83 124,10 17,19 0, ,33 124,13 17,14 0,035 0, ,33 141,27-0,002 15,23 125,83 124,13 Κ84 124,13 17,14 0, ,30 124,22 17,02 0,035 0, ,30 141,24-0,002 16,87 125,92 124,22 Κ85 124,22 17,02 0, ,27 124,24 16,97 0,035 0, ,27 141,21-0,001 20,00 125,94 124, ,24 16,97 0, ,24 124,24 16,94 0,035 0, ,24 141,18-0,002 13,78 125,94 124,24 Κ86 124,24 16,94 0, ,22 124,23 16,92 0,035 0, ,22 141,15 0,000 20,00 125,93 124, ,23 16,92 0, ,18 124,21 16,93 0,035 0, ,18 141,14-0,010 3,59 125,91 124,21 Κ87 124,21 16,93 0, ,18 124,11 17,00 0,035 0, ,18 141,11-0,001 20,00 125,81 124, ,11 17,00 0, ,14 124,26 16,83 0,035 0, ,14 141,09-0,003 12,76 125,96 124,26 Κ88 124,26 16,83 0, ,12 124,34 16,71 0,035 0, ,12 141,05-0,002 20,00 126,04 124, ,34 16,71 0, ,09 124,40 16,62 0,035 0, ,09 141,02-0,001 20,00 126,10 124, ,40 16,62 0, ,05 124,44 16,56 0,035 0, ,05 141,00-0,003 13,12 126,14 124,44 Κ89 124,44 16,56 0, ,03 124,46 16,50 0,035 0, ,03 140,96 0,000 20,00 126,16 124, ,46 16,50 0, ,00 124,57 16,39 0,035 0, ,00 140,96-0,014 2,46 126,27 124,57 Κ90 124,57 16,39 0, ,99 124,57 16,35 0,035 0, ,99 140,92-0,001 20,00 126,27 124, ,57 16,35 0, ,96 124,04 16,87 0,035 0, ,96 140,91-0,004 6,60 125,74 124,04 Κ91 124,04 16,87 0, ,95 124,40 16,49 0,035 0, ,95 140,89 0,000 13,87 126,10 124,40 Κ92 124,40 16,49 0, ,92 124,21 16,67 0,035 0, ,92 140,88-0,007 2,50 125,91 124,21 Κ93 124,21 16,67 0, ,92 124,15 16,72 0,035 0, ,92 140,87-0,002 10,34 125,85 124,15 Κ94 124,15 16,72 0, ,90 124,27 16,58 0,035 0, ,90 140,85-0,003 10,93 125,97 124,27 Κ95 124,27 16,58 0, ,88 124,26 16,55 0,035 0, ,88 140,81 0,000 20,00 125,96 124, ,26 16,55 0, ,85 124,40 16,41 0,035 0, ,85 140,81-0,012 2,82 126,10 124,40 Κ96 124,40 16,41 0, ,84 124,38 16,39 0,035 0, ,84 140,77-0,001 20,16 126,08 124,38 Κ97 124,38 16,39 0, ,81 124,50 16,26 0,035 0, ,81 140,76-0,002 8,01 126,20 124,50 Κ98 124,50 16,26 0, ,80 124,46 16,29 0,035 0, ,80 140,75-0,001 7,10 126,16 124,46 Κ99 124,46 16,29 0, ,78 124,57 16,17 0,035 0, ,78 140,74-0,005 4,52 126,27 124,57 Κ ,57 16,17 0, ,78 124,55 16,17 0,035 0, ,78 140,72-0,003 12,55 126,25 124,55 Κ ,55 16,17 0, ,75 124,41 16,27 0,035 0, ,75 140,68-0,001 20,00 126,11 124, ,41 16,27 0, ,72 124,32 16,35 0,035 0, ,72 140,67-0,005 7,03 126,02 124,32 Κ ,32 16,35 0, ,71 124,50 16,14 0,035 0, ,71 140,64-0,001 20,00 126,20 124, ,50 16,14 0, ,67 124,74 15,89 0,035 0, ,67 140,63-0,006 5,97 126,44 124,74 Κ ,74 15,89 0, ,66 124,80 15,79 0,035 0, ,66 140,59-0,001 20,00 126,50 124, ,80 15,79 0, ,63 124,91 15,67 0,035 0, ,63 140,58-0,005 7,38 126,61 124,91 Κ ,91 15,67 0, ,62 124,88 15,67 0,035 0, ,62 140,55-0,001 20,00 126,51 124, ,88 15,67 0, ,58 125,02 15,51 0,035 0, ,58 140,53-0,004 8,23 126,72 125,02 15

17 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ Κ ,02 15,51 0, ,57 125,04 15,46 0,035 0, ,57 140,50-0,001 20,00 126,74 125, ,04 15,46 0, ,53 125,06 15,42 0,035 0, ,53 140,48-0,003 10,03 126,76 125,06 Κ ,06 15,42 0, ,52 125,02 15,43 0,035 0, ,52 140,45-0,001 20,00 126,72 125, ,02 15,43 0, ,48 124,55 15,88 0,035 0, ,48 140,43-0,004 8,36 126,25 124,55 Κ ,55 15,88 0, ,47 125,10 15,30 0,035 0, ,47 140,40-0,001 20,00 126,80 125, ,10 15,30 0, ,43 125,10 15,28 0,035 0, ,43 140,38-0,004 8,98 126,80 125,10 Κ ,10 15,28 0, ,42 125,12 15,23 0,035 0, ,42 140,35-0,001 20,00 126,86 125, ,12 15,23 0, ,39 124,71 15,63 0,035 0, ,39 140,34-0,004 7,87 126,41 124,71 Κ ,71 15,63 0, ,37 125,20 15,10 0,035 0, ,37 140,30-0,001 20,00 126,90 125, ,20 15,10 0, ,34 125,24 15,05 0,035 0, ,34 140,29-0,005 6,74 126,94 125,24 Κ ,24 15,05 0, ,33 125,28 14,98 0,035 0, ,33 140,26-0,001 20,00 127,01 125, ,28 14,98 0, ,29 125,33 14,91 0,035 0, ,29 140,24-0,003 10,75 127,03 125,33 Κ ,33 14,91 0, ,27 125,26 14,94 0,035 0, ,27 140,20-0,001 20,00 126,96 125, ,26 14,94 0, ,24 125,42 14,77 0,035 0, ,24 140,19-0,005 6,54 127,12 125,42 Κ ,42 14,77 0, ,23 125,48 14,68 0,035 0, ,23 140,16 0,000 20,00 127,18 125, ,48 14,68 0, ,19 125,56 14,59 0,035 0, ,19 140,15-0,007 5,06 127,26 125,56 Κ ,56 14,59 0, ,19 125,59 14,53 0,035 0, ,19 140,12 0,000 20,00 127,29 125, ,59 14,53 0, ,15 125,59 14,52 0,035 0, ,15 140,11-0,009 3,81 127,29 125,59 Κ ,59 14,52 0, ,15 125,68 14,40 0,035 0, ,15 140,08-0,001 20,00 127,38 125, ,68 14,40 0, ,11 125,75 14,32 0,035 0, ,11 140,07-0,005 6,54 127,45 125,75 Κ ,75 14,32 0, ,10 125,77 14,26 0,035 0, ,10 140,03-0,001 19,14 127,47 125,77 Κ ,77 14,26 0, ,07 125,82 14,19 0,035 0, ,07 140,01-0,002 14,43 127,52 125,82 Κ ,82 14,19 0, ,04 125,92 14,05 0,035 0, ,04 139,97-0,002 20,00 127,62 125, ,92 14,05 0, ,01 125,38 14,56 0,035 0, ,01 139,94 0,000 20,00 127,08 125, ,38 14,56 0, ,97 125,68 14,25 0,035 0, ,97 139,93-0,007 5,18 127,38 125,68 Κ ,68 14,25 0, ,97 126,01 13,89 0,035 0, ,97 139,90 0,000 20,00 127,71 126, ,01 13,89 0, ,93 125,89 14,00 0,035 0, ,93 139,89-0,007 4,74 127,59 125,89 Κ ,89 14,00 0, ,92 125,94 13,91 0,035 0, ,92 139,85-0,001 20,00 127,64 125, ,94 13,91 0, ,89 125,90 13,94 0,035 0, ,89 139,84-0,003 10,03 127,60 125,90 Κ ,90 13,94 0, ,87 125,96 13,84 0,035 0, ,87 139,80-0,002 20,00 127,66 125, ,96 13,84 0, ,84 125,92 13,85 0,035 0, ,84 139,77-0,002 18,22 127,62 125,92 Κ ,92 13,85 0, ,81 126,05 13,69 0,035 0, ,81 139,74-0,001 20,00 127,75 126, ,05 13,69 0, ,77 126,09 13,63 0,035 0, ,77 139,72-0,002 8,89 127,79 126,09 Κ ,09 13,63 0, ,76 126,11 13,59 0,035 0, ,76 139,70-0,003 12,73 127,81 126,11 Κ ,11 13,59 0, ,74 126,14 13,53 0,035 0, ,74 139,67-0,001 20,00 127,84 126, ,14 13,53 0, ,70 126,23 13,42 0,035 0, ,70 139,65-0,004 9,46 127,93 126,23 Κ ,23 13,42 0, ,69 126,24 13,38 0,035 0, ,69 139,62-0,001 20,00 127,94 126, ,24 13,38 0, ,65 126,26 13,34 0,035 0, ,65 139,60-0,004 9,53 127,96 126,26 Κ ,26 13,34 0, ,64 126,32 13,25 0,035 0, ,64 139,57-0,001 20,00 128,02 126, ,32 13,25 0, ,60 126,25 13,30 0,035 0, ,60 139,55-0,004 8,56 127,95 126,25 Κ ,25 13,30 0, ,59 126,28 13,24 0,035 0, ,59 139,52-0,001 20,00 127,92 126, ,28 13,24 0, ,55 126,46 13,05 0,035 0, ,55 139,51-0,005 7,09 128,16 126,46 Κ ,46 13,05 0, ,54 126,49 12,98 0,035 0, ,54 139,47-0,001 20,00 128,19 126,49 16

18 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,49 12,98 0, ,51 126,46 13,00 0,035 0, ,51 139,46-0,004 8,08 128,16 126,46 Κ ,46 13,00 0, ,49 126,61 12,81 0,035 0, ,49 139,42-0,001 20,00 128,31 126, ,61 12,81 0, ,46 126,24 13,17 0,035 0, ,46 139,41-0,006 6,00 127,94 126,24 Κ ,24 13,17 0, ,45 126,80 12,58 0,035 0, ,45 139,38 0,000 20,00 128,50 126, ,80 12,58 0, ,41 126,71 12,66 0,035 0, ,41 139,37-0,008 4,30 128,41 126,71 Κ ,71 12,66 0, ,41 126,84 12,50 0,035 0, ,41 139,34-0,001 20,00 128,54 126, ,84 12,50 0, ,37 126,80 12,52 0,035 0, ,37 139,32-0,001 9,92 128,50 126,80 Κ ,80 12,52 0, ,36 127,16 12,15 0,035 0, ,36 139,31-0,004 7,88 128,86 127,16 Κ ,16 12,15 0, ,34 127,28 11,99 0,035 0, ,34 139,27 0,000 20,00 128,98 127, ,28 11,99 0, ,31 127,32 11,95 0,035 0, ,31 139,27-0,008 4,28 129,02 127,32 Κ ,32 11,95 0, ,30 127,15 12,08 0,035 0, ,30 139,23-0,001 20,00 128,85 127, ,15 12,08 0, ,27 127,42 11,80 0,035 0, ,27 139,22-0,005 6,69 129,12 127,42 Κ ,42 11,80 0, ,26 127,52 11,67 0,035 0, ,26 139,19-0,001 20,00 129,22 127, ,52 11,67 0, ,22 127,73 11,44 0,035 0, ,22 139,17-0,005 7,24 129,43 127,73 Κ ,73 11,44 0, ,21 127,80 11,34 0,035 0, ,21 139,14-0,001 20,00 129,50 127, ,80 11,34 0, ,17 127,91 11,22 0,035 0, ,17 139,13-0,005 6,35 129,61 127,91 Κ ,91 11,22 0, ,16 127,97 11,12 0,035 0, ,16 139,09 0,000 20,00 129,67 127, ,97 11,12 0, ,13 128,16 10,93 0,035 0, ,13 139,09-0,007 4,89 129,86 128,16 Κ ,16 10,93 0, ,12 128,19 10,86 0,035 0, ,12 139,05-0,001 20,00 129,89 128, ,19 10,86 0, ,09 128,30 10,74 0,035 0, ,09 139,04-0,005 6,99 130,00 128,30 Κ ,30 10,74 0, ,08 128,34 10,67 0,035 0, ,08 139,01 0,000 20,00 130,04 128, ,34 10,67 0, ,04 128,53 10,47 0,035 0, ,04 139,00-0,008 4,37 130,23 128,53 Κ ,53 10,47 0, ,03 128,56 10,40 0,035 0, ,03 138,96 0,000 20,00 130,26 128, ,56 10,40 0, ,00 128,65 10,31 0,035 0, ,00 138,96-0,007 4,91 130,35 128,65 Κ ,65 10,31 0, ,99 128,75 10,17 0,035 0, ,99 138,92 0,000 20,00 130,45 128, ,75 10,17 0, ,96 128,80 10,11 0,035 0, ,96 138,91-0,008 4,28 130,50 128,80 Κ ,80 10,11 0, ,95 128,84 10,04 0,035 0, ,95 138,88 0,000 20,00 130,54 128, ,84 10,04 0, ,92 128,76 10,11 0,035 0, ,92 138,87-0,003 4,85 130,46 128,76 Κ ,76 10,11 0, ,91 129,01 9,85 0,035 0, ,91 138,86-0,004 8,31 130,71 129,01 Κ ,01 9,85 0, ,89 129,04 9,78 0,035 0, ,89 138,82-0,001 20,00 130,74 129, ,04 9,78 0, ,86 128,59 10,21 0,035 0, ,86 138,80-0,003 11,68 130,29 128,59 Κ ,59 10,21 0, ,84 129,05 9,72 0,035 0, ,84 138,77 0,000 20,00 130,75 129, ,05 9,72 0, ,80 128,58 10,18 0,035 0, ,80 138,76-0,008 4,33 130,28 128,58 Κ ,58 10,18 0, ,80 129,20 9,53 0,035 0, ,80 138,73-0,001 20,00 130,90 129, ,20 9,53 0, ,76 129,32 9,40 0,035 0, ,76 138,72-0,004 7,63 131,02 129,32 Κ ,32 9,40 0, ,75 129,36 9,32 0,035 0, ,75 138,68-0,001 20,00 131,06 129, ,36 9,32 0, ,72 129,34 9,33 0,035 0, ,72 138,67-0,005 7,57 131,04 129,34 Κ ,34 9,33 0, ,70 129,35 9,28 0,035 0, ,70 138,63-0,001 20,00 131,05 129, ,35 9,28 0, ,67 129,01 9,61 0,035 0, ,67 138,62-0,005 6,78 130,71 129,01 Κ ,01 9,61 0, ,66 129,43 9,16 0,035 0, ,66 138,59-0,002 20,00 131,13 129, ,43 9,16 0, ,62 129,42 9,13 0,035 0, ,62 138,55-0,002 20,61 131,12 129,42 Κ ,42 9,13 0, ,59 129,57 8,95 0,035 0, ,59 138,52-0,002 20,00 131,27 129, ,57 8,95 0, ,55 129,70 8,79 0,035 0, ,55 138,49 0,000 20,00 131,40 129,70 17

19 Η1 p1/ρg v12/2g H1ΟΛ Η2 p2/ρg v22/2g h H2ΟΛ z+p/ρg κλίση L Hεδ Hαξ ,70 8,79 0, ,52 129,74 8,74 0,035 0, ,52 138,48-0,026 1,32 131,44 129,74 Κ ,74 8,74 0, ,52 129,74 8,71 0,035 0, ,52 138,45 0,000 20,00 131,44 129, ,74 8,71 0, ,48 129,76 8,68 0,035 0, ,48 138,44-0,008 4,11 131,46 129,76 Κ ,76 8,68 0, ,48 129,76 8,65 0,035 0, ,48 138,41 0,000 20,00 131,46 129, ,76 8,65 0, ,44 129,83 8,57 0,035 0, ,44 138,40-0,004 4,37 131,53 129,83 Κ ,83 8,57 0, ,44 129,88 8,50 0,035 0, ,44 138,38-0,003 10,07 131,58 129,88 Κ ,88 8,50 0, ,42 129,77 8,58 0,035 0, ,42 138,35-0,002 20,00 131,47 129, ,77 8,58 0, ,38 129,86 8,46 0,035 0, ,38 138,32-0,002 18,76 131,56 129,86 Κ ,86 8,46 0, ,35 129,99 8,29 0,035 0, ,35 138,28-0,001 20,00 131,69 129, ,99 8,29 0, ,32 130,03 8,24 0,035 0, ,32 138,27-0,005 6,56 131,73 130,03 Κ ,03 8,24 0, ,31 130,06 8,18 0,035 0, ,31 138,24 0,000 20,00 131,76 130, ,06 8,18 0, ,27 130,08 8,15 0,035 0, ,27 138,23-0,009 3,64 131,78 130,08 Κ ,08 8,15 0, ,27 130,08 8,12 0,035 0, ,27 138,20-0,001 20,00 131,78 130, ,08 8,12 0, ,23 130,08 8,10 0,035 0, ,23 138,18-0,004 9,11 131,78 130,08 Κ ,08 8,10 0, ,22 130,08 8,07 0,035 0, ,22 138,15 0,000 20,00 131,78 130, ,08 8,07 0, ,18 130,21 7,93 0,035 0, ,18 138,14-0,009 3,91 131,91 130,21 Κ ,21 7,93 0, ,18 130,24 7,87 0,035 0, ,18 138,11 0,000 20,00 131,94 130, ,24 7,87 0, ,14 130,44 7,66 0,035 0, ,14 138,10-0,008 4,23 132,14 130,44 Κ ,44 7,66 0, ,13 130,48 7,59 0,035 0, ,13 138,07 0,000 20,00 132,18 130, ,48 7,59 0, ,10 130,61 7,45 0,035 0, ,10 138,06-0,008 4,48 132,31 130,61 Κ ,61 7,45 0, ,09 130,61 7,41 0,035 0, ,09 138,02 0,000 20,00 132,31 130, ,61 7,41 0, ,06 130,75 7,27 0,035 0, ,06 138,02-0,007 4,79 132,45 130,75 Κ ,75 7,27 0, ,05 130,78 7,20 0,035 0, ,05 137,98 0,000 20,00 132,48 130, ,78 7,20 0, ,02 130,86 7,12 0,035 0, ,02 137,98-0,009 3,60 132,56 130,86 Κ ,86 7,12 0, ,01 130,86 7,08 0,035 0, ,01 137,94 0,000 20,00 132,56 130, ,86 7,08 0, ,98 130,82 7,11 0,035 0, ,98 137,93-0,004 5,86 132,52 130,82 Κ ,82 7,11 0, ,97 130,87 7,04 0,035 0, ,97 137,91-0,002 14,60 132,57 130,87 Κ ,87 7,04 0, ,94 130,52 7,35 0,035 0, ,94 137,87-0,001 20,00 132,22 130, ,52 7,35 0, ,91 130,62 7,23 0,035 0, ,91 137,85-0,003 12,15 132,32 130,62 Κ ,62 7,23 0, ,89 130,75 7,07 0,035 0, ,89 137,82 0,000 20,00 132,49 130, ,75 7,07 0, ,85 130,92 6,89 0,035 0, ,85 137,81-0,011 3,04 132,62 130,92 Κ ,92 6,89 0, ,85 130,96 6,82 0,035 0, ,85 137,78-0,001 20,00 132,66 130, ,96 6,82 0, ,81 130,85 6,92 0,035 0, ,81 137,77-0,005 6,89 132,55 130,85 Κ ,85 6,92 0, ,80 130,75 6,98 0,035 0, ,80 137,73-0,001 20,00 132,45 130, ,75 6,98 0, ,77 130,86 6,85 0,035 0, ,77 137,71-0,003 10,39 132,56 130,86 Κ ,86 6,85 0, ,75 130,86 6,82 0,035 0, ,75 137,68-0,001 20,00 132,56 130, ,86 6,82 0, ,72 130,86 6,81 0,035 0, ,72 137,67-0,005 7,06 132,56 130,86 Κ ,86 6,81 0, ,70 130,88 6,75 0,035 0, ,70 137,63-0,001 20,00 132,58 130, ,88 6,75 0, ,67 130,96 6,66 0,035 0, ,67 137,62-0,003 10,82 132,66 130,96 Κ ,96 6,66 0, ,65 131,01 6,57 0,035 0, ,65 137,58-0,001 20,00 132,71 131, ,01 6,57 0, ,62 130,95 6,61 0,035 0, ,62 137,56-0,003 9,84 132,65 130,95 Κ ,95 6,61 0, ,60 131,04 6,49 0,035 0, ,60 137,53-0,001 20,00 132,74 131, ,04 6,49 0, ,57 131,36 6,15 0,035 0, ,57 137,51-0,004 9,35 133,06 131,36 18

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ίκτυο αγωγών είναι ένα σύνολο αγωγών που συνδέονται µεταξύ τους σε σηµεία που λέγονται κόµβοι Σχηµατίζουν είτε ανοικτούς κλάδους µε τη µορφή ενός δένδρου είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Παραλλαγή Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 017 Άσκηση 1 1. Οι δεξαμενές Α και Β, του Σχήματος 1, συνδέονται με σωλήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Σύνταξη ασκήσεων: Α. Ευστρατιάδης, Π. Κοσσιέρης, Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Αντλιοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο ύδρευσης Α. Ζαφειράκου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... 1 1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ... 1 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 1 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ... 2 3.1 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ... 2 3.2 ΚΑΠΗ... 2 3.3 ΚΛΕΙΩ... 4

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπολογισμός Μανομετρικού Αντλίας Υπολογισμός Ισχύος Κινητήρα Αντλίας... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπολογισμός Μανομετρικού Αντλίας Υπολογισμός Ισχύος Κινητήρα Αντλίας... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... 2 1.1 Καταθλιπτικοί αγωγοί Υπολογισμός διατομών και απωλειών... 2 1.2 Αντλητικά συγκροτήματα... 3 1.2.1 Υπολογισμός Παροχής Αντλίας...

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας.

Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. ΑΣΚΗΣΗ 2 Άσκηση για την συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου σωληνώσεως έκτακτης λειτουργίας. Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς Ζητείται η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Παροχή H

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή, Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 ΤΗΛ: 2654360100 FAX: 2654360120 ΕΡΓΟ: Ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1. Σκαρίφημα υδραγωγείου. Λύση 1. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο του βιβλίου, σελ. 95)

Σχήμα 1. Σκαρίφημα υδραγωγείου. Λύση 1. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο του βιβλίου, σελ. 95) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 018 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και τ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα 4. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 4.1. Γενικά Για τη μελέτη ενός δικτύου κλειστών αγωγών πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών τόσο μεταξύ του νερού και των τοιχωμάτων του αγωγού όσο και μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Συλλογικά δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση Βελτιστοποίηση Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Γενικές αρχές Συλλογικό: Μόνιμοι αγωγοί με σκάμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ εξαµενή ρυθµίσεως Ηδεξαµενή ρυθµίσεως αποτελεί το όριο µεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καθιερωμένοι τύποι της υδραυλικής για μόνιμη ομοιόμορφη ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες και Αντλιοστάσια

Αντλίες και Αντλιοστάσια Αντλίες και Αντλιοστάσια Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Γενικοί κανόνες αντλιών & αντλιοστασίων 1. Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ,58

, , , , ,58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) Υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της συνέχειας Εξίσωση Μπερνούλι Εφαρμογές

Αρχή της συνέχειας Εξίσωση Μπερνούλι Εφαρμογές Αρχή της συνέχειας Εξίσωση Μπερνούλι Εφαρμογές για παράδειγμα, για να ποτίσουμε, κλείνουμε με τον αντίχειρα λίγο την έξοδο του λάστιχου ποτίσματος η διατομή του μικραίνει και η ταχύτητα εξόδου αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Ύδρευση Οικισμού Ύδρευση Οικισμού Ύδρευση Οικισμού Λύση Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου

στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα σχήματα Τσακίρης 2008 Και κατά τις παραδόσεις του Κ.Κ.Μπέλλου Και μικρότερες απώλειες Λιγότερη εξάρτηση η από την τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Μερικές ερωτήσεις στους κλειστούς αγωγούς: D Παροχή: Q (στους ανοικτούς αγωγός συνήθως χρησιμοποιούμε 4 μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές). Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Αστικά Υδραυλικά Έργα - Υδρεύσεις Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Υπολογισμόςδικτύων αποχέτευσης H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 1 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 2.1 ΥΔΡΟΔΟΤΕΣ... 2 2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΗΓΩΝ... 2 2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ... 2 2.4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ... 3 2.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ.Β.Υ. ΛΟΓΩ ΙΞΩΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ.Β.Υ. ΛΟΓΩ ΙΞΩΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ.Β.Υ. ΛΟΓΩ ΙΞΩΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (σε «κλειστούς αγωγούς») Οι απώλειες υδραυλικής ενέργειας λόγω ιξωδών τριβών σε μια υδραυλική εγκατάσταση που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση τμημάτων κεντρικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικά Στην περίπτωση που επιθυμείται να διακινηθεί υγρό από μία στάθμη σε μία υψηλότερη στάθμη, απαιτείται η χρήση αντλίας/ αντλιών. Γενικώς, ονομάζεται δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός M. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός αριθμός :π = 314 3.14 Μήκος κύκλου: πd= 2πr Mήκος τόξου κύκλου: φ*r=

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές Στο σχήμα έχουμε ροή σε ένα ιδεατό ρευστό. Οι σωλήνες πάνω στον αγωγό (μανομετρικοί σωλήνες) μετρούν μόνο το ύψος πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε/Υ Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ II ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Υ ΑΤΟΣ Αθήνα 005 Απαιτήσεις σε νερό ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α-1 Απαίτηση νερού σε οικισµό Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού Σκοπός Η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μετρητικά όργανα) που χρησιμοποιείται στη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή (μέχρι το υδροστόμιο) Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες Επίδραση του υψομέτρου

Εφαρμογή (μέχρι το υδροστόμιο) Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες Επίδραση του υψομέτρου Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο (3) Εφαρμογή (μέχρι το υδροστόμιο) Χρήση της εξίσωσης του Hazen Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες Επίδραση του υψομέτρου Επιμέλεια: Δρ Μ. Σπηλιώτης Κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον Ενότητα 3 : Βασικές Υδραυλικές και Μαθηματικές Έννοιες Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε

Διαβάστε περισσότερα

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο Δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση σε αρδευτικά δίκτυα Μ.Σ. αντιπαραβολή με δίκτυα ύδρευσης Υδραγωγείο εξαμενή Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της εξίσωσης του Hazen Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες

Χρήση της εξίσωσης του Hazen Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες Δίκτυα καταιονισμού, άρδευση στο αγροτεμάχιο (3) Εφαρμογή (μέχρι το υδροστόμιο) Χρήση της εξίσωσης του Hazen Williams σε ταχυσύνδετους σωλήνες Επίδραση του υψομέτρου Μεταβολή της πίεσης Επιμέλεια: Δρ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των υπονόμων

Υδραυλική των υπονόμων Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα 5 ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλική των υπονόμων Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o Τα υπολογιστικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 12:Προσομοίωση Υδραυλικής Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς

Διαβάστε περισσότερα

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης»

«Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» ΤΥΠΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ «Εσωτερικά ίκτυα Ύδρευσης» Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού ιδάσκουσα: ιονυσία Παναγούλια, Λέκτορας ΕΜΠ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ Eξωτερικό υδραγωγείο: περιλαµβάνει όλα τα έργα ανάντη της δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι να μελετηθεί η φυσική εκροή του νερού από στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια

Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Κεφάλαιο 9: Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Τυπικές φυγοκεντρικές αντλίες Εξαγωγή Άξονας κινητήρα Σπειροειδές κέλυφος Εισαγωγή Κατακόρυφου άξονα Πτερωτή Εξαγωγή Εισαγωγή Άξονας κινητήρα Πτερωτή Οριζόντιου

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Τυρβώδης ροή αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης.

Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Σχεδιασμός και ανάλυση εξωτερικού δικτύου και αγωγών ύδρευσης. Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Συνολικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες Υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Είδη ροών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου Παραδοχές Μόνιμη ροή Ομοιόμορφη ροή Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου Ομοιόμορφη ροή Μη ομοιόμορφη ροή Ομοιόμορφη ροή: όταν η μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΆ ΑΣΚΉΣΕΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, προαιρετική, Θέμα 1 (1 ο βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών)

ΣΕΙΡΆ ΑΣΚΉΣΕΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, προαιρετική, Θέμα 1 (1 ο βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών) ΣΕΙΡΆ ΑΣΚΉΣΕΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, προαιρετική, 2017 2018 Θέμα 1 (1 ο βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών) Νερό εκρέει ελεύθερα από σύστημα σωληνώσεων σε σειρά, το οποίο άρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗ: Χαρακτηριστικά λειτουργίας φυγοκεντρικής αντλίας νερού 1. Αντικείμενο και σκοπός του πειράματος Το πείραμα περιλαμβάνει την εξαγωγή χαρακτηριστικών καμπυλών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

υναµικός προγραµµατισµός

υναµικός προγραµµατισµός υναµικός προγραµµατισµός Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Βελτιστοποίηση συστηµάτων υδατικών πόρων Ανδρέας Ευστρατιάδης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

υναµικός προγραµµατισµός

υναµικός προγραµµατισµός υναµικός προγραµµατισµός Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Βελτιστοποίηση συστηµάτων υδατικών πόρων Ανδρέας Ευστρατιάδης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Αντλίες: Βασικές αρχές αντλιοστασίου, προσεγγιστικός υπολογισμός ισχύος Αντλίες ονομάζονται τα μηχανικά μέσα με τα οποία επιταχύνεται η διακίνηση ενός υγρού σε μικρή ή μεγάλη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εισαγωγή Γενικά Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αντλιοστάσια μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης: Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται:

Πληθυσμιακά δεδομένα Δεδομένα τουριστικής ανάπτυξης:  Παραθεριστικός οικισμός Βιομηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις Δίκτυο πυρόσβεσης Ζητούνται: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Μάθημα: Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα - Μέρος 3: Υδρεύσεις Άσκηση Δ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Φυγοκεντρική αντλία 3η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Φυγοκεντρική αντλία 3η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Φυγοκεντρική αντλία 3η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της πραγματικής χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο Ανοικτοί αγωγοί Σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου Κλειστοί αγωγοί δε σχηματίζουν ελεύθερη επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται : 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η χάραξη κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων περνά από τα σημεία Α, Β και Γ με υψόμετρα εδάφους, = = 43 m και = 39 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων είναι = 75 m και = 150 m. Η παροχή σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα