ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1: 1 η ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Φεβρουάριος 2014

2 Ανίχνευση αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με την τ συνδυαστική χρήση υπερφασματικών και SAR δορυφορικών δεδομένων Στα πλαίσιαα της Ενότητας Εργασίας 3 του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ ΠΡΟΤΕΑΣ εστιάζουμε στην διερεύνηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης με την χρήση διαχρονικών διαφορετικώ ών δορυφορικών τεχνολογιών με έμφαση σε υπερφασματικά ( HSI) και μικροκυματικά (SAR) δεδομένα. Η παρακολούθηση των αλλαγών χρήση/κάλυψης γης παίζει κύριο ρόλο στη μελέτη των περιβαλλοντικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη ανάπτυξης νέων προσεγγίσεω ων ανίχνευσης και αποτύπωσης των αλλαγών αυτών γίνεται όλο και πιο επιτακτικήή για τη διατήρηση και την αποτελεσματική διαχείρηση των φυσικών πόρων και των διαφόρων τύπων χρήσεων γης (ειδικά με τις ολοένα αυξανόμενες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο περιβάλλον). Για τον σκοπό αυτό, προηγμένες δορυφορικές τεχνολογίες όπως οι υπερφασματικές εικόνες και τα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος μπορούν να αξιοποιηθούν σε τέτοιου τ τύπου εφαρμογές τόσο σε ερευνητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι υπερφασματικοί δέκτες (HSI) μπορούν ναα παρέχουν αναλυτική φασματικήή πληροφορία για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας σε εκατοντάδες συνεχόμενα στενά φασματικά κανάλια, παρέχοντας έτσι ανεκτίμητες πληροφορίες για τα βιοχημικά και οικοφυσιολογικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών βλάστησης. Αντίστοιχα, τα δεδομένα SAR έχουνν το πλεονέκτημα ότι είναι σχεδόν ανεπηρέαστα από καιρικές συνθήκες, παρέχουν συνεχή κάλυψη και πληροφορίες για τις διηλεκτρικές, δομικές και γεωμετρικές ιδιότητες της οπισθοσκέδασης των στόχων, και κατά συνέπεια είναι κατάλληλαα για την ανίχνευση και χαρτογράφηση εποχιακά μεταβαλλόμενων μεταβλητών όπως η κάλυψηη γης. Ειδικάά εν όψει των πρόσφατων και αναμενόμενων διαστημικών αποστολών όπως o ENMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) του DLR και οι αποστολές SENTINEL 1 & 2 της ESA, κάνουν τέτοιου τύπου προσεγγίσεις ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Στο πλαίσιο του έργου,, χρησιμοποιούνται δεδομένα Envisat/ASAR και συμβολομετρικές μέθοδοι για την ανίχνευση αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης στην Ανατολική Κρήτη σε συνδυασμό με HSI δεδομένα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουνν ότι η συμβολομετρική συνοχή (coherence) δείχνει ευαισθησία σε αλλαγές όπως η ανάπτυξη του φυτού. Για παράδειγμα, η γρήγορες αλλαγές στην ανάπτυξη καλλιεργειών σε αγροτικές περιοχές φαίνεται να οδηγεί σε μείωση της συνοχής μεταξύ λήψης εικόνων σε μικρά χρονικά διαστήματα (Εικ. 1α) ενώ άλλοι τύποι βλάστησης όπως ελαιόδεντρα παρουσιάζουν σταθερά καλή συνοχή ακόμα και για μεγάλες χρονικές περιόδους (Εικ. 1α, β). Ανθρωπογενείς αλλαγές, όπως η υλοτομία μπορούν επίσης να ανιχνευθούνν λόγω της υψηλής χωρικής ανάλυσης των δεδομένων (Εικ. 1α). Αντίστοιχη μελέτη γίνεται και με την χρήση των νέων Sentinel 1 δεδομένων. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουνν τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η συνδυαστική αξιοποίηση HSI/SAR δεδομένων στην ανίχνευση αλλαγών κάλυψης/χρήσεων γης.

3 (a)) (b)) ολομετρικής συνοχής (α) από λήψεις στις 22 Ιουλίου 2005 και 262 Αυγούστουυ Οι έγχρωμοι κύκλοι σε αγροτικές περιοχές που εμφανίζουνν χαμηλή συμβολομετρική συνοχή. σ Η λευκή έλλειψη δείχνει περιοχή όγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων (β) από λήψεις στις 22 Ιουλίου 2005 και 4 Νοεμβρίου Οι έγχρωμοι τοιχούν σε περιοχές όπου παρατηρείται ι χαμηλή συμβολομετρική συνοχή και αντιστοιχούν σε καλλιέργειες.

4 Αναβάθμιση του τηλεσκοπίουυ διαστημικών παρατηρήσεων ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ για την υποστήριξη Η μεγαλύτερη ερευνητική υποδομή του ΕΑΑΑ είναι το τηλεσκόπιο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣΣ με διάμετρο 2.3 μ. Το τηλεσκόπιο βρίσκεται στο όρος Χελμός σε υψόμετρο 2300μ. Ένας από τους στόχους του προγράμματος ΠΡΟΤΕΑΣ είναι η ανάπτυξη ενός οργάνου που θα αυξήσει το πεδίο τουυ τηλεσκοπίου περίπου στα 30πρώτα λεπτά της μοίρας δηλαδή όσο περίπου η επιφάνεια της σελήνης στον ουρανό. Σε συνδυασμό με 6 φίλτρα (u,g,r,i,z,υ) σε μήκη κύματος από το τ υπεριώδες ως το εγγύς υπέρυθρο και το κατάλληλο λογισμικό, οι αστρονόμοι θα μπορούν να προσδιορίζουν ταυτόχρονα την ενεργειακή κατανομήή χιλιάδων γαλαξιών και μέσω αυτής την απόσταση τους χωρίς να χρειάζεται φασματοσκοπία η οποία είναιι δαπανηρή από πλευράς χρόνου. Πηγές ακτίνων Χ στο πεδίο CDFS που έχουν έ παρατηρηθεί με τον δορυφόρο ΧΜΜ Χ της ESA. Οι αποστάσεις αυτών των πηγών (και επομένως η ενέργεια που εκπέμπουν) θα προσδιοριστούν με μεγάλη ακρίβεια με τηνν βοήθεια του καινούργιου οργάνου του Αρισταρχου.

5 Εκτίμηση Αστικής Θερμικής Νησίδας ανά 15 σε χωρική ανάλυση 1km Στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ), γίνεται η ανάπτυξη ενός συστήματοςς προσδιορισμού τιμών θερμοκρασίας επιφανείας σε πραγματικό χρόνο. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο να παρέχει τα κατάλληλα δεδομένα για την υποστήριξη ερευνών που σχετίζονται με μ τη μελέτη του αστικού θερμικού περιβάλλοντος. Το σύστημα βρίσκεται σε επιχειρησιακό στάδιο από τον τ Απρίλιο του 2014 και λειτουργεί αδιάλειπτα για την Αθήνα με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το σύστημα χρησιμοποιεί ως δεδομένα εισόδου απεικονίσεις που λαμβάνονται από το δέκτη SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) του γεωστατικού μετεωρολογικού δορυφόρου MSG (Meteosat Second Generation). Η ροή εργασιών του συστήματος διακρίνεται σε τέσσερα βασικά στάδια επεξεργασίας. Το πρώτο είναι η λήψη και προεπεξεργασία σε πραγματικό π χρόνο των πρωτογενών δεδομένων του MSG SEVIRΙ (12 φασματικά κανάλια, 4 στην ορατή/εγγύς υπέρυθρηη φασματική περιοχή και 8 στο θερμικό υπέρυθρο). Το δεύτερο στάδιοο επεξεργασίας αντιστοιχεί στον προσδιορισμό του χάρτη νεφών, βάσει της εικόνας που προέκυψε προηγουμένως Η συγκριμένη λειτουργία εκτελείται με το λογισμικό SAFNWC/MSG, και πιο συγκεκριμέναα με τη χρήση ενός αλγόριθμου πολυκριτηριακής ανάλυσης ο οποίος αξιοποιεί πληροφορία από όλα τα φασματικά κανάλια του δέκτη δ MSG SEVIRIφωτισμού φ του εκάστοτεε σημείου της εικόνας (ημέρα, νύχτα, αυγή ή δύση). Το τρίτοο στάδιο επεξεργασίας είναι η εκτίμηση της θερμοκρασία ας Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί είναι αρκετά σύνθετα και εξαρτώνται από τις συνθήκες επιφάνειας. Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτελείται με την αντιστροφή του μοντέλου διάδοσης της ακτινοβολίας 4A/OP (Automatized Atmospheric Absorption Atlas) και τη χρήση ενός support vector regression machine (SVRM). Το τελικό στάδιο επεξεργασίας είναι η βελτίωση β τηςς χωρικής ανάλυσης των εικόνων που αποδίδουν τη θερμοκρασία επιφάνειας στο 1 km με χρήσηη SVRM και τεχνικές iterative gradient boosting. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι αναγκαίο γιατί η χωρική ανάλυση των πρωτογενών απεικονίσεω ων του MSG SEVIRI τις καθιστά μη αξιοποιήσιμες σε εφαρμογές μελέτης του αστικού θερμικού περιβάλλοντος. Το τελικό παράγωγο είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει τις προσδιορισθεπ είσες χρονοσειρές τιμών θερμοκρασίας επιφανείας για της Αθήνας. Οι ι χρονοσειρές που παράγονται τελικά χαρακτηρίζονται από χρονικό βήμα ίσο με 15 λεπτά και χωρική ανάλυση ίση με 1 km.

6 Ενδεικτικό παράδειγμα της ημερήσιας διακύμανσηςς της θερμοκρασίας εδάφους στην Αττική στις 3 Ιουλίου 2014, στην αρχική (4km) και την αναβαθμισμένη (1 km) ανάλυση α

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2011 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Τ. Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ 19 Απριλίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Το πρόβλημα ΗΑθήνακαιόλεςοιμεγάλεςπόλειςτηςχώραςπαρουσιάζουνέντονο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ Καραθανάση Β. 1, Ρόκος. 1, Αργιαλάς. 1, Αναστασιάδης 2 Μ., Τσακίρη Μ. 3, Κουµαντάκης Ι. 4, Κατέβας Ν. 5 Καραγεώργης Α. 6 Εργ. Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ 1, ΑΝΚΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα