ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην παρούσα) που εκδίδονται από την ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΗΕ923) εκ Γωνίας Χείλωνος & Γλάδστωνος, Πλατεία Στυλιανού Λένα, 1101, Λευκωσία θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν σύµβαση µεταξύ της Τραπέζης, του Κατόχου Κάρτας και του Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας (εάν υπάρχει) και οι οποίοι από τώρα και στο εξής θα καλούνται ως οι «Όροι Χρήσης». ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΤΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΤΑΣ: AEGEAN VISA... Πιστωτικό Όριο Ερµηνεία - Στους όρους αυτούς οι ακόλουθες λέξεις έχουν το ακόλουθο νόηµα: AEGEAN σηµαίνει την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. που εδρεύει στην Κηφισιά, Αττικής (Βιλτανιώτη 31). AEGEAN VISA σηµαίνει πιστωτική κάρτα η έκδοση και/ή χρήση της οποίας έχει ως αποτέλεσµα ο κάτοχος της να δικαιούται ωφελήµατα/προνόµια τα οποία θα του προσφέρονται από την Τράπεζα και/ή την AEGEAN. Alpha SMS Banking σηµαίνει την υπηρεσία αποστολής, από την Τράπεζα γραπτών µηνυµάτων (γνωστών ως SMS Messages) στον αριθµό κινητού τηλεφώνου (mobile telephone) που καθορίζει ο Κάτοχος Κάρτας, και µε τα οποία παρέχονται πληροφορίες για συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα συγκεκριµένο ποσό που θα καθορίζεται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν, πληροφορίες που αφορούν πιθανή απάτη, καθυστέρηση πληρωµής δόσεων, υπέρβαση ορίου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες προστεθούν µελλοντικά από την Τράπεζα στην υπηρεσία Alpha SMS Banking. Ανάληψη Μετρητών σηµαίνει την ανάληψη µετρητών µε τη χρήση της Κάρτας από ΑΤΜ ή από οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης µετρητών άλλων ιδρυµάτων στην Κύπρο ή το εξωτερικό. ATM σηµαίνει τις Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές της Τραπέζης µέσω των οποίων ο Χρήστης Κάρτας µπορεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες µε τη χρησιµοποίηση της Κάρτας και του PIN. Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας σηµαίνει το πρόσωπο προς το οποίο η Τράπεζα εκδίδει Kάρτα και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί την Κάρτα, µετά από αίτηση του Κατόχου Εργάσιµη Ηµέρα σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα πλην των τραπεζικών αργιών. Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών σηµαίνει τον/τους οργανισµό/ούς ο/οι οποίος/οι αποδέχεται/ονται και επεξεργάζεται/ονται τη Συναλλαγή Κάρτας η οποία ακολούθως αποστέλλεται στην Τράπεζα. Κάρτα σηµαίνει την/τις πιστωτική/ές κάρτα/ες που εκδίδεται/ονται από την Τράπεζα µε την ονοµασία AEGEAN VISA προς τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Καταναλωτής σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο για σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης και αναφορικά µε τη χρήση της Κάρτας ενεργεί για σκοπούς άσχετους µε την εµπορική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα. Κάτοχος Κάρτας σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση Κάρτας στο όνοµά του και στο όνοµα του οποίου τηρείται ο Λογαριασµός Κάρτας, ή εάν πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό, την εταιρεία ή τον συνεταιρισµό που έχει υπογράψει την αίτηση για την έκδοση κάρτας σε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, και στο όνοµα του οποίου (δηλ. του Κατόχου Κάρτας) τηρείται ο Λογαριασµός Λογαριασµός Κάρτας σηµαίνει τον/τους λογαριασµό/ους που τηρείται/ούνται στην Τράπεζα και στον οποίο καταχωρούνται όλες οι συναλλαγές της Λογαριασµός Μιλίων σηµαίνει τον λογαριασµό που θα τηρείται από την AEGEAN για κάθε µέλος του Προγράµµατος στον οποίο θα πραγµατοποιείται η πίστωση µιλίων από την AEGEAN. Νόµος σηµαίνει τον Περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009, Ν.128(Ι)/2009. Πολύ Μικρή Επιχείρηση : σηµαίνει επιχείρηση που κατά τον χρόνο σύστασης της παρούσας είναι επιχείρηση κατά την έννοια του Άρθρου 1 και του Άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 3, του παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ. Πρόγραµµα σηµαίνει το πρόγραµµα Miles&Bonus το οποίο αποτελεί το πρόγραµµα πιστότητας και ανταµοιβής επιβατών της AEGEAN, µε παροχές, προνόµια και υπηρεσίες προς τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα Miles & Bonus µέσω της συλλογής και εξαργύρωσης µονάδων ή µιλίων που θα κερδίζει ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας όταν χρησιµοποιεί την Κάρτα για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι όροι του οποίου αναγράφονται στην ιστοσελίδα της AEGEAN, PIN σηµαίνει τον προσωπικό µυστικό αριθµό (personal identification number) που εκδίδεται από την Τράπεζα και γνωστοποιείται µόνο στον Kάτοχο Kάρτας ή τον προσωπικό µυστικό αριθµό τον οποίο ο Χρήστης της Κάρτας έχει επιλέξει να χρησιµοποιεί µαζί µε την Κάρτα. Συναλλαγές Κάρτας σηµαίνει τη χρησιµοποίηση της Κάρτας ή του αριθµού της για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή την ανάληψη µετρητών καθώς και τη χρησιµοποίηση της Κάρτας για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και/ή θα εισάξει στο µέλλον η Τράπεζα, είτε µέσω των ΑΤΜ είτε µε τη χρήση της Kάρτας ή του αριθµού της ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σχέδιο σηµαίνει τους όρους που παρατίθενται και/ή θα παρατίθενται από καιρού εις καιρόν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, σχετικά µε την πίστωση του Λογαριασµού Μιλίων µε µίλια. Τράπεζα σηµαίνει την ALPHA BANK CYPRUS LTD συµπεριλαµβανοµένων των διαδόχων και εκδοχέων της. Χρήστης Κάρτας σηµαίνει τον Κάτοχο Κάρτας και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο 2. Η Κάρτα 2.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν τη χρήση από τον Χρήστη Κάρτας της Κάρτας η οποία του έχει παραχωρηθεί από την Τράπεζα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν για Κάρτες που εκδίδονται σε αντικατάσταση των υφιστάµενων εκτός αν ο Κάτοχος Κάρτας ειδοποιηθεί για το αντίθετο Η Κάρτα είναι έγκυρη µόνο για τη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σε αυτήν. Ο Χρήστης Κάρτας δικαιούται να χρησιµοποιεί την Κάρτα µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναγράφεται σε αυτήν. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ζητήσει επιστροφή της Κάρτας ή ανακαλέσει τη χρήση της, ο Χρήστης Κάρτας δεν έχει δικαίωµα να την χρησιµοποιεί µετά τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από την Τράπεζα Η Κάρτα είναι και παραµένει για όλο τον ουσιώδη χρόνο, περιουσία της Τράπεζας και ο Χρήστης Κάρτας είναι υποχρεωµένος να την παραδώσει στην Τράπεζα, κοµµένη σε τουλάχιστον έξι κοµµάτια, αµέσως µόλις του ζητηθεί Κατά τη χρήση της Κάρτας ο Χρήστης Κάρτας, θα συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς της Κυπριακής ηµοκρατίας Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει επιπρόσθετες Κάρτες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ζητήσει ο Κάτοχος Κάρτας, µε πλήρη ευθύνη του Κατόχου Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν και για Κάρτα που εκδίδεται σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας µε αυτό τον τρόπο. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωµα οποτεδήποτε να ακυρώνει Κάρτα που δόθηκε σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας κατόπιν γραπτής αίτησης του Κατόχου Κάρτας και να ζητήσει από τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας την παράδοση της ακυρωθείσας Κάρτας στην Τράπεζα Η Τράπεζα δικαιούται κατά την απόλυτο κρίση της, να εκδίδει νέες Κάρτες σε αντικατάσταση των υφιστάµενων Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Χρήστη Κάρτας να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες µε σκοπό την ενεργοποίηση της νέας Κάρτας ή της Κάρτας την οποία έχει παραλάβει σε αντικατάσταση της υφιστάµενης Κάρτας του, πριν του δοθεί η δυνατότητα να τη χρησιµοποιήσει Η Τράπεζα θα χρεώνει τον Χρήστη Κάρτας για τη χρήση της Κάρτας σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης. Ο Κάτοχος Κάρτας εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το Λογαριασµό Κάρτας µε το ποσό τέτοιων χρεώσεων. AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 1

2 3. Χρήση της Κάρτας 3.1. Οι Κάρτες της Τραπέζης µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον Χρήστη Κάρτας ως ακολούθως: σε ΑΤΜ: για την ανάληψη και κατάθεση µετρητών και για πρόσβαση στις καταστάσεις λογαριασµού του Κατόχου Κάρτας µε την Τράπεζα. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να καταχωρεί το PIN του σε µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης άλλων ιδρυµάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό τα οποία έχουν το σήµα VISA για την ανάληψη µετρητών. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να βεβαιωθεί ότι το µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης επιδεικνύει το σήµα της Κάρτας του και να καταχωρήσει το PIN του για πληρωµή αγαθών και υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τα οποία παρέχονται από προµηθευτές οι οποίοι επιδεικνύουν το σήµα VISA. Για τις συναλλαγές αυτές, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο προµηθευτής επιδεικνύει το σήµα της Κάρτας του και πρέπει να καταχωρήσει το PIN του ή να θέσει την υπογραφή του Τα στοιχεία της Κάρτας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για Συναλλαγές Κάρτας για πληρωµή για αγαθά και υπηρεσίες µέσω διαφόρων καναλιών (π.χ. µέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδροµείου) Τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να παρασχεθούν από τον Χρήστη Κάρτας ούτως ώστε η Συναλλαγή Κάρτας να θεωρηθεί από την Τράπεζα ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτηµένη και να εκτελεστεί, είναι τα ακόλουθα: σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Χρήστη Κάρτας να πληκτρολογήσει το PIN σε σηµείο πώλησης POS (electronic payment system at the point of sale) στο οποίο έχει τεθεί η Κάρτα, ο κωδικός ΡΙΝ σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Χρήστη Κάρτας να υπογράψει δελτίο πώλησης/συναλλαγής στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της Κάρτας, η υπογραφή του δελτίου πώλησης/συναλλαγής, σε περίπτωση αγοράς υπηρεσιών και/ή αγαθών µέσω άλλων καναλιών (π.χ. µέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδροµείου), µε την καταχώρηση/παροχή όλων ή ορισµένων από τα ακόλουθα στοιχεία της Κάρτας: αριθµό Κάρτας, ηµεροµηνία λήξης Κάρτας, όνοµα του Χρήστη Κάρτας, τον αριθµό αναγνώρισης της Κάρτας [(CVV/CVC)] ο οποίος αποτελείται από τους τρεις τελευταίους αριθµούς που αναγράφονται στο πίσω µέρος της Κάρτας, ιεύθυνση του Κατόχου Κάρτας ή λέξεις κλειδιά Η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κοινοποιείται στην Τράπεζα µε τη λήψη από την Τράπεζα της εντολής για την διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας η οποία είτε αποστέλλεται απευθείας στην Τράπεζα από τον Χρήστη Κάρτας, είτε από την Εταιρεία Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών Ως χρόνος λήψης της εντολής για Συναλλαγή Κάρτας θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαµβάνει την εντολή για διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας, η οποία διαβιβάστηκε στην Τράπεζα είτε απευθείας από τον Χρήστη Κάρτας είτε µέσω του δικαιούχου µέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών. Εάν ο χρόνος λήψης εντολής για Συναλλαγή Κάρτας δεν είναι εντός Εργάσιµης Ηµέρας της Τραπέζης, η εντολή για διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας θα θεωρείται ως να έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα Το χρονικό σηµείο πριν το τέλος της Εργάσιµης Ηµέρας, αναλόγως της Συναλλαγής Κάρτας, πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη εντολή για την διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα είναι η 23: Για καταθέσεις µετρητών σε ΑΤΜ, το χρονικό σηµείο πριν το τέλος της Εργάσιµης Ηµέρας πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα είναι η ώρα 13:30 από ευτέρα µέχρι Παρασκευή. Εάν η κατάθεση µετρητών διενεργηθεί οποιαδήποτε ευτέρα µετά την 1 η Οκτωβρίου και πριν την 30 η Απριλίου εκάστου έτους, η οποία είναι Εργάσιµη Ηµέρα, το χρονικό σηµείο πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη κατάθεση θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα είναι η ώρα 16: Εάν ο Χρήστης Κάρτας και η Τράπεζα συµφωνήσουν ότι η εκτέλεση της Συναλλαγής Κάρτας αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει διαθέσιµα χρηµατικά ποσά στην Τράπεζα, ο χρόνος ο οποίος θα έχει συµφωνηθεί θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής. Εάν συµφωνηθεί µη Εργάσιµη Ηµέρα, η εντολή πληρωµής θα λογίζεται ως να έχει ληφθεί την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιείται για Συναλλαγές Κάρτας επί 24ώρου βάσεως Συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι η Κάρτα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη Κάρτας πάντοτε µέσα στο ανώτατο πιστωτικό όριο του Λογαριασµού Κάρτας το οποίο έχει εγκριθεί από την Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο ανώτατο πιστωτικό όριο εγκρίνει η Τράπεζα από καιρό σε καιρό και το οποίο συµφωνείται ότι η Τράπεζα θα κοινοποιεί στον Κάτοχο Σε περίπτωση όµως που για οποιοδήποτε λόγο ο Κάτοχος Κάρτας υπερβεί το ανώτατο πιστωτικό όριο, είναι υποχρεωµένος, άµεσα, είτε η Τράπεζα το απαιτήσει είτε όχι, και, τηρουµένων των προνοιών της ισχύουσας νοµοθεσίας, να εξοφλήσει την υπέρβαση πλέον τόκων και/ή άλλων εξόδων και επιβαρύνσεων όπως προνοούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης Ο Χρήστης Κάρτας συµφωνεί ότι η Τράπεζα δύναται να και έχει καθορίσει ανώτατα ηµερήσια όρια Συναλλαγών Κάρτας και ανώτατα όρια ανά Συναλλαγή Κάρτας τα οποία µπορεί να τροποποιεί είτε αυξάνοντας είτε µειώνοντας αυτά, είτε µόνιµα είτε προσωρινά, για λόγους ασφαλείας ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Ο Κάτοχος Κάρτας και ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας µπορούν να ενηµερώνονται για τα ηµερήσια όρια των Συναλλαγών Κάρτας και/ή για τα όρια ανά Συναλλαγή Κάρτας από το Τµήµα Υποστήριξης Καρτών της Τραπέζης στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος των Όρων Χρήσης Ανάκληση εντολής για διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας Ο Χρήστης Κάρτας έχει δικαίωµα να ανακαλέσει εντολή για διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας αλλά όχι αργότερα από το χρόνο κατά τον οποίο η εντολή κατέστη ανέκκλητη. Σε περίπτωση που η εντολή δίνεται στην Τράπεζα απευθείας από τον Χρήστη Κάρτας, αυτή καθίσταται ανέκκλητη µόλις ληφθεί από την Τράπεζα. Σε περίπτωση που εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, τότε αυτή καθίσταται ανέκκλητη µόλις ο Χρήστης Κάρτας διαβιβάσει στον δικαιούχο την εντολή για τη διενέργεια της Συναλλαγής Κάρτας και/ή την εξουσιοδότηση του για τη διενέργεια της Συναλλαγής Στην περίπτωση της παραγράφου 3.8 πιο πάνω, ο Χρήστης Κάρτας µπορεί να ανακαλέσει εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιµης Ηµέρας που προηγείται του συµφωνηθέντος χρόνου Εάν ο Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, τότε έχει δικαίωµα, σε οποιαδήποτε στιγµή, να ανακαλέσει εξουσιοδότηση που έδωσε στην Τράπεζα για την εκτέλεση σειράς Συναλλαγών Κάρτας ως προς τις µελλοντικές πράξεις πληρωµής. Συµφωνείται ότι το Άρθρο 53(4) του Νόµου δεν ισχύει εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Συµφωνείται ότι εξουσιοδότηση για την αγορά αγαθών µέσω σχεδίων άτοκων δόσεων δεν αποτελεί εξουσιοδότηση για την εκτέλεση µελλοντικών πράξεων πληρωµής Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους ανωτέρω, εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας µπορεί να ανακληθεί µόνο µε συµφωνία µεταξύ του Κατόχου Κάρτας, της Τραπέζης και του δικαιούχου (στην περίπτωση που η εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται µέσω του δικαιούχου ή από τον δικαιούχο) Σε περίπτωση αποδοχής της ανάκλησης από την Τράπεζα, ως αναφέρεται ανωτέρω, η Τράπεζα δύναται να χρεώσει τον Κάτοχο Κάρτας σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης Συµφωνείται ότι το Άρθρο 60 του Νόµου και όσα αναφέρονται στις παραγράφους και πιο πάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Σε τέτοια περίπτωση, Συναλλαγή Κάρτας δύναται να ανακληθεί µόνο µε συµφωνία της Τραπέζης, του Κατόχου Κάρτας και του δικαιούχου (στην περίπτωση που η εντολή για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας κινείται µέσω του δικαιούχου ή από τον δικαιούχο) Εντολές για τη χρέωση της Κάρτας στα πλαίσια σχεδίων άτοκων δόσεων δεν δύνανται να ανακληθούν Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους στις Συναλλαγές Κάρτας ως µέρος των µέτρων πρόληψης απάτης τα οποία λαµβάνει. Η Τράπεζα και/ή η JCC PAYMENT SYSTEMS LTD έχουν δικαίωµα να επικοινωνούν µε τον Χρήστη Κάρτας για να του αναφέρουν το γεγονός ότι έχουν εντοπισθεί ύποπτες Συναλλαγές Εάν η Τράπεζα αρνηθεί να εκτελέσει Συναλλαγή Κάρτα και όπου η άρνηση είναι αντικειµενικώς αιτιολογηµένη, συµφωνείται ότι η Τράπεζα µπορεί να επιβάλλει χρέωση για τη γνωστοποίηση της άρνησης της στον Κάτοχο Κάρτας σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης Ο Χρήστης Κάρτας δεν πρέπει να χρησιµοποιεί την Κάρτα για παράνοµο σκοπό. AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 2

3 3.16. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν µπορέσει να χρησιµοποιήσει την Κάρτα του σε µηχανή αυτόµατης ανάληψης άλλου ιδρύµατος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη εάν η Κάρτα δεν γίνει αποδεκτή και/ή απορριφθεί από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν µπορέσει να τη χρησιµοποιήσει για τη διενέργεια Συναλλαγής Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του Κατόχου Κάρτας και οποιοδήποτε τρίτου προσώπου σχετικά µε τις Συναλλαγές Κάρτας, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να επηρεάσει την υποχρέωση του Κατόχου Κάρτας να πληρώσει στην Τράπεζα οποιαδήποτε οφειλή που έχει προκύψει ή είναι συνδεδεµένη µε τη χρήση της Κάρτας και καµία απαίτηση ή ανταπαίτηση του Κατόχου Κάρτας έναντι τρίτου προσώπου δεν θα αποτελεί υπεράσπιση ή ανταπαίτηση εναντίον της Τραπέζης Συµφωνείται περαιτέρω, ότι σε περίπτωση εξουσιοδότησης από τον Χρήστη Κάρτας για τη χρέωση της Κάρτας στα πλαίσια σχεδίων άτοκων δόσεων, η Τράπεζα θα προβαίνει µέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών στην πληρωµή στον δικαιούχο του ποσού που συµφωνήθηκε µεταξύ του δικαιούχου και του Χρήστη Κάρτας αφαιρώντας από το ποσό αυτό τα δικαιώµατα της. Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι το ποσό που θα καταβάλει η Τράπεζα αποτελεί χρέος του προς την Τράπεζα και θα αποπληρωθεί µε την χρέωση της Κάρτας µε τα ποσά των άτοκων δόσεων και σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα κοινοποιηθούν στην Τράπεζα από τον δικαιούχο µέσω της Εταιρείας Αποδοχής και Επεξεργασίας Συναλλαγών Καρτών. 4. Κατάσταση Λογαριασµού 4.1. Ο Κάτοχος Κάρτας έχει υποχρέωση να πληρώνει στην Τράπεζα την ελάχιστη δόση που θα αναφέρεται στην µηνιαία κατάσταση Λογαριασµού Κάρτας µέσα στην τακτή προθεσµία που θα αναγράφεται στην κατάσταση Λογαριασµού Ο Κάτοχος Κάρτας µπορεί αν το επιθυµεί, να πληρώσει µεγαλύτερο ποσό από την ελάχιστη δόση ή και ολόκληρο το υπόλοιπο του Λογαριασµού Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος Κάρτας δεν θα βαρύνεται µε οποιοδήποτε τέλος. Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε καθυστερηµένες δόσεις, ο Κάτοχος Κάρτας πρέπει να αποπληρώσει αµέσως όλες τις καθυστερηµένες δόσεις και τα ποσά όλων των Συναλλαγών Κάρτας που έχουν γίνει κατά παράβαση των Όρων Χρήσης Εάν o Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής και προβαίνει σε κατάθεση µετρητών στον Λογαριασµό Κάρτας, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να καθιστά το ποσό της κατάθεσης άµεσα διαθέσιµο. Εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να καθιστά διαθέσιµο το ποσό της κατάθεσης την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα µετά την παραλαβή του. Συµφωνείται ότι οι προαναφερόµενες υποχρεώσεις της Τραπέζης δεν ισχύουν όπου η κατάθεση γίνεται σε οποιοδήποτε νόµισµα άλλο από το Ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της κατάθεσης θα είναι διαθέσιµο εντός τεσσάρων Εργάσιµων Ηµερών από το χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο 3.5 πιο πάνω Συµφωνείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η Τράπεζα έχει δικαίωµα να καθορίζει το νόµισµα στο οποίο θα γίνει η Συναλλαγή 5. Λειτουργία Λογαριασµού Κάρτας 5.1. Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασµό Κάρτας µε τα ποσά όλων των Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες έχουν γίνει µε τη χρήση της Κάρτας από τον Χρήστη 5.2. Η Τράπεζα έχει το απόλυτο δικαίωµα να συµψηφίσει, οποτεδήποτε αποφασίσει, χωρίς να έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει τον Κάτοχο Κάρτας, όλες τις οφειλές που προέκυψαν από τη χρήση της Κάρτας καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις, επιβαρύνσεις και/ή δικηγορικά και άλλα συναφή έξοδα, µε οποιοδήποτε λογαριασµό διατηρεί ο Κάτοχος Κάρτας µε την Τράπεζα Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασµό Κάρτας µε το ποσό οποιωνδήποτε Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες γίνονται στην Κύπρο, εντός 1 Εργάσιµης Ηµέρας από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των Συναλλαγών Κάρτας στην Τράπεζα Οι πληρωµές στον Λογαριασµό Κάρτας θα λογίζονται πρώτα έναντι των τόκων και άλλων επιβαρύνσεων ή εξόδων και µετά έναντι άλλων ποσών µε τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί στον Λογαριασµό 6. Τόκοι, ικαιώµατα, Επιβαρύνσεις και Έξοδα 6.1. Εάν ολόκληρο το υπόλοιπο που φαίνεται στη µηνιαία κατάσταση Λογαριασµού Κάρτας εξοφληθεί µέσα στην τακτή προθεσµία που αναφέρεται στην µηνιαία κατάσταση του Λογαριασµού Κάρτας, δεν θα χρεωθεί τόκος επί των Συναλλαγών Κάρτας οι οποίες έχουν γίνει κατά τον µήνα για τον οποίο έχει εκδοθεί η κατάσταση του Λογαριασµού 6.2. Τηρούµενης της προηγούµενης παραγράφου, θα χρεώνεται τόκος στο εκάστοτε υπόλοιπο που θα φαίνεται στη µηνιαία κατάσταση του Λογαριασµού Κάρτας, σε ηµερήσια βάση, µε µεταβλητό επιτόκιο, το ύψος του οποίου κατά το χρόνο ετοιµασίας της παρούσας συµφωνίας είναι...% ετησίως. Για τον υπολογισµό του τόκου, οι µήνες θα λογαριάζονται προς όσες ηµέρες έχει ο καθένας, αλλά για να βρεθεί ο τόκος θα λαµβάνεται ως διαιρέτης το εµπορικό έτος που αποτελείται από 360 ηµέρες. Ο τόκος και το δικαίωµα υπερηµερίας θα κεφαλαιοποιούνται κάθε έξι µήνες, κατά την 30 η Ιουνίου και 31 η εκεµβρίου εκάστου έτους και θα ισχύουν τόσο πριν όσο και µετά οποιαδήποτε απαίτηση και/ή ικαστική απόφαση Αν δεν γίνει πληρωµή µέσα στην τακτή προθεσµία όπως καθορίζεται στη µηνιαία κατάσταση του Λογαριασµού Κάρτας ή αν οποιαδήποτε πληρωµή είναι για ποσό µικρότερο από την ελάχιστη δόση η οποία αναγράφεται στην κατάσταση του Λογαριασµού Κάρτας, η Τράπεζα θα χρεώνει επιπρόσθετα από το επιτόκιο το οποίο αναφέρεται πιο πάνω, δικαίωµα υπερηµερίας προς 2% πάνω στο οφειλόµενο υπόλοιπο, για κάθε µήνα που το υπόλοιπο παραµένει απλήρωτο µετά από τη λήξη της τακτής προθεσµίας η οποία αναφέρεται στην κατάσταση του Λογαριασµού 6.4. Η Τράπεζα δικαιούται να µεταβάλλει κατά την κρίση της και οποτεδήποτε, µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας, των νοµισµατικών και πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε φορά, των συνθηκών της αγοράς και της αξίας του χρήµατος, το ποσοστό του τόκου, το δικαίωµα υπερηµερίας, την ετήσια συνδροµή και τα λοιπά έξοδα ή επιβαρύνσεις. Τέτοια αλλαγή θα είναι δεσµευτική για τον Κάτοχο Κάρτας που θα λαµβάνει γνώση µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο ή γραπτή ειδοποίηση και θα ισχύει από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στην ανακοίνωση ή ειδοποίηση Αν οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα στην Κύπρο ή το εξωτερικό χρεώσει τον Χρήστη Κάρτας και/ή την Τράπεζα για τη χρήση της µηχανής αυτόµατης ανάληψης του, ο Κάτοχος Κάρτας εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώσει µε το ανάλογο ποσό το Λογαριασµό 6.6. Ο Λογαριασµός Κάρτας θα χρεώνεται, επιπλέον των υπόλοιπων χρεώσεων οι οποίες αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, µε έξοδα και επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω. Το ύψος των εξόδων και επιβαρύνσεων αναφέρεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης (το οποίο και δύναται να τροποποιείται): ετήσια συνδροµή για την Κάρτα και για κάθε επιπρόσθετη Κάρτα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 2 πιο πάνω ανάληψη µετρητών µε τη χρήση της έξοδα σχετικά µε την επανέκδοση Κάρτας και/ή ΡΙΝ σε περιπτώσεις όπου εξ υπαιτιότητας του Χρήστη Κάρτας, έχει απολεσθεί, κλαπεί, καταστραφεί η Κάρτα ή έχει απολεσθεί, κλαπεί ή αποκαλυφθεί το PIN αν πληρωµή γίνει µε επιταγή και η εν λόγω επιταγή δεν τιµηθεί στην πρώτη παρουσίαση κάθε φορά που ο Κάτοχος Κάρτας υπερβαίνει το πιστωτικό όριο του Λογαριασµού για κάθε επιστολή που αποστέλλει η Τράπεζα στον Κάτοχο Κάρτας, µε την οποία τον καλεί να αποπληρώσει τις καθυστερηµένες του δόσεις µε την υπογραφή της συµφωνίας, τέλη χαρτοσήµων, έξοδα τερµατισµού, σε περίπτωση που η Τράπεζα θα προβεί στον τερµατισµό της 6.7. Εάν Κάρτα σε ΕΥΡΩ χρησιµοποιηθεί για Συναλλαγή Κάρτας σε νόµισµα άλλο από το ΕΥΡΩ, τα ποσά των Συναλλαγών Κάρτας θα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ από την Visa Europe χρησιµοποιώντας την τιµή συναλλάγµατος την οποία η Visa Europe θα καθορίσει την ηµέρα µετατροπής Εάν Κάρτα σε νόµισµα άλλο από το ΕΥΡΩ χρησιµοποιηθεί για Συναλλαγή Κάρτας σε νόµισµα άλλο από το ΕΥΡΩ, τα ποσά των Συναλλαγών Κάρτας θα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ από την Visa Europe χρησιµοποιώντας την τιµή συναλλάγµατος την οποία η Visa AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 3

4 Europe θα καθορίσει την ηµέρα µετατροπής. Ακολούθως, η Τράπεζα θα τα µετατρέπει στο νόµισµα της Κάρτας, χρησιµοποιώντας τη συναλλαγµατική ισοτιµία που καθορίζεται από την Τράπεζα η οποία θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία χρέωσής τους στο Λογαριασµό Κάρτας και θα χρεώνει επιπλέον έξοδα µετατροπής και/ή προµήθειες. Το ποσό των εξόδων και προµηθειών καταγράφεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης Πληροφορίες για τις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες µπορούν να ζητηθούν από οποιοδήποτε κατάστηµα της Τραπέζης ή από το Τµήµα Υποστήριξης Καρτών στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε στην ιστοσελίδα της Τραπέζης Συµφωνείται ότι το Άρθρο 49 του Νόµου δεν ισχύει σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Πολύ Μικρή Επιχείρηση, και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να χρεώνει τον Κάτοχο Κάρτας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά µέτρα που οφείλει να λαµβάνει δυνάµει του Νόµου Λεπτοµέρειες όλων των δικαιωµάτων, χρεώσεων και επιβαρύνσεων που τώρα ισχύουν παρατίθενται στο Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης, το οποίο είναι διαθέσιµο σε όλα τα Καταστήµατα της Τραπέζης και την ιστοσελίδα της Τραπέζης. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα, κατόπιν ειδοποίησης δύο µηνών να αυξοµειώνει το ποσό των δικαιωµάτων, προµηθειών και/ή επιβαρύνσεων που αναφέρονται ανωτέρω και/ή να επιβάλλει άλλα έξοδα, συνδροµές και/ή επιβαρύνσεις. 7. Φύλαξη Κάρτας και/ή ΡΙΝ, απώλεια Κάρτας και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της Κάρτας 7.1. Ο Χρήστης Κάρτας υποχρεούται να χρησιµοποιεί την Κάρτα σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους Χρήσης οι οποίοι διέπουν την έκδοση και τη χρήση της και, ειδικότερα να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα για την ασφαλή φύλαξη και την αποτροπή της δόλιας χρήσης της Κάρτας και/ή των στοιχείων της και/ή του ΡΙΝ. Ενδεικτικά, πρέπει: να καταστρέψει το έντυπο πάνω στο οποίο του έχει κοινοποιηθεί το PIN αµέσως µόλις το παραλάβει, να υπογράψει την Κάρτα µε στυλό διαρκείας αµέσως µόλις την παραλάβει, να µην επιλέγει ΡΙΝ το οποίο είναι εύκολα προβλέψιµο, να µη σηµειώνει το ΡΙΝ µε οποιονδήποτε τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεσή του µε την Κάρτα και να µην φυλάει οποιαδήποτε σηµείωση που αφορά το ΡΙΝ µαζί µε την Κάρτα του ή τις καταστάσεις των τραπεζικών του λογαριασµών και να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη του ΡΙΝ να µην καταγράφει το ΡΙΝ ή άλλο κωδικό αριθµό σε ευχερώς αναγνωρίσιµη µορφή, ιδιαίτερα πάνω στην Κάρτα ή σε άλλο αντικείµενο που ο Χρήστης Κάρτας φυλάσσει ή µεταφέρει µαζί µε την Κάρτα, να µην αφήνει οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιµοποιήσει την Κάρτα του και να µην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες που αφορούν την Κάρτα του, να µην αποκαλύπτει τον αριθµό της Κάρτας του σε οποιονδήποτε εκτός όταν χρησιµοποιεί την Κάρτα του όταν προβαίνει σε Συναλλαγή Κάρτας, να µην αποκαλύπτει και να φροντίζει όπως µην αποκαλυφθεί το ΡΙΝ του σε κανένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, ακόµη και αν του ζητηθεί, να καλύπτει το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση της Κάρτας για την ανάληψη χρηµάτων από µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης και το πληκτρολόγιο στο οποίο καταχωρεί το ΡΙΝ για τη διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας και να προβαίνει σε όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να φροντίσει ότι δεν είναι δυνατό να γίνει ορατό το ΡΙΝ του την ώρα που το χρησιµοποιεί, να συµµορφώνεται µε όλες τις οδηγίες τις οποίες θα του κοινοποιεί η Τράπεζα από καιρού εις καιρόν σχετικά µε την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας του και/ή του ΡΙΝ, να επικοινωνεί µε την Τράπεζα ή οποιοδήποτε πρόσωπο υποδειχθεί από την Τράπεζα ΑΜΕΣΩΣ µόλις συµβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο 7.2 πιο κάτω, να διατηρεί πάντοτε στην κατοχή του την Κάρτα, να µην αποκαλύπτει το ΡΙΝ σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας µέσω του διαδικτύου, µέσω τηλεφώνου ή ταχυδροµικά ή άλλως πως, να χρησιµοποιεί ασφαλείς ιστότοπους (websites) πληρωµών για την διενέργεια οποιωνδήποτε Συναλλαγών Κάρτας, σε περίπτωση χρήσης της Κάρτας στο διαδίκτυο να διατηρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ασφαλή χρησιµοποιώντας αντιικά προγράµµατα (antivirus) και προγράµµατα προστασίας από προγράµµατα spyware καθώς και προσωπικό τοίχο ασφαλείας (firewall), να τηρεί τα εκάστοτε µέτρα ασφαλείας που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Alpha Express Banking στην διεύθυνση να φροντίζει όπως διατηρεί τις καταστάσεις του Λογαριασµού Κάρτας και τις αποδείξεις συναλλαγών σε ασφαλισµένο µέρος και να φροντίζει όπως τις καταστρέφει πριν τις πετάξει, να ελέγχει τις καταστάσεις του Λογαριασµού Κάρτας µε προσοχή για την εξακρίβωση οποιασδήποτε µη εξουσιοδοτηµένης Συναλλαγής Κάρτας, να διασφαλίζει ότι η Κάρτα δεν φεύγει από την οπτική του επαφή κατά την διαδικασία εξουσιοδότησης οποιασδήποτε Συναλλαγής 7.2. Σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας αντιληφθεί ότι η Κάρτα έχει απολεσθεί, κλαπεί, ή παύσει να είναι στην κατοχή του Χρήστη Κάρτας ή σε περίπτωση υποψίας εκ µέρους του Χρήστη Κάρτας ότι πληροφορίες της Κάρτας έχουν υποκλαπεί ή πιθανόν να τύχουν αντικείµενο κατάχρησης, ή ότι πιθανόν να έχει γίνει µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της Κάρτας, καταστροφή ή µη έγκαιρη παραλαβή της Κάρτας ή σε περίπτωση που το ΡΙΝ έγινε γνωστό σε τρίτο πρόσωπο ή ο Χρήστης Κάρτας υποπτεύεται ότι το ΡΙΝ έγινε γνωστό σε τρίτο πρόσωπο, ο Χρήστης Κάρτας πρέπει αµέσως να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 24ώρου, ή σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού αυτού, ο Κάτοχος Κάρτας και/ή ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας πρέπει να ειδοποιούν την Τράπεζα σε οποιοδήποτε νέο αριθµό τηλεφώνου τους κοινοποιηθεί από καιρού εις καιρόν από την Τράπεζα. Για λόγους ασφαλείας, οποιαδήποτε τηλεφωνήµατα στον αριθµό αυτό θα καταγράφονται και θα ηχογραφούνται Ο Χρήστης Κάρτας πρέπει να ειδοποιεί άµεσα και χωρίς καθυστέρηση την Τράπεζα µόλις αντιληφθεί: την καταχώρηση στο Λογαριασµό Κάρτας οποιασδήποτε Συναλλαγής Κάρτας που έγινε χωρίς την εξουσιοδότηση του, ή τυχόν σφάλµα ή άλλη ανωµαλία στην τήρηση του Λογαριασµού Κάρτας από την Τράπεζα ικαίωµα της Τραπέζης να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας: Συµφωνείται ότι η Τράπεζα δύναται να αναστείλει τη χρήση της Κάρτας για αντικειµενικώς αιτιολογηµένους λόγους οι οποίοι αφορούν: την ασφάλεια της Κάρτας, την υπόνοια χρήσης χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης της Κάρτας, ή σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο αδυναµίας του Κατόχου Κάρτας να αποπληρώσει το χρέος του Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος, η Τράπεζα είναι υπόχρεη να ενηµερώσει τον Κάτοχο Κάρτας για την αναστολή της χρήσης της Κάρτας και για τους λόγους της αναστολής, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, εάν είναι δυνατόν πριν την αναστολή της χρήσης της Κάρτας ή το αργότερο αµέσως µετά. Νοείται ότι η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση για τέτοια ενηµέρωση εάν η ενηµέρωση θα αντέβαινε σε αντικειµενικούς λόγους ασφαλείας ή εάν η ενηµέρωση απαγορεύεται από οποιοδήποτε νόµο της Κυπριακής ηµοκρατίας ή του Ευρωπαϊκού ικαίου Η Τράπεζα υποχρεούται να άρει την αναστολή χρήσης της Κάρτας ή να την αντικαταστήσει µε νέα Κάρτα µόλις πάψουν οι λόγοι αναστολής. AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 4

5 7.5. Εάν, τηρουµένων των προνοιών των παραγράφων 7.6, 7.7, 7.8 και 7.11, αποδειχτεί ότι οποιαδήποτε Συναλλαγή Κάρτας πραγµατοποιήθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του Χρήστη Κάρτας, η Τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει αµέσως στον Κάτοχο Κάρτας το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας και να επαναφέρει το Λογαριασµό Κάρτας στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η Συναλλαγή 7.6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7.5 πιο πάνω, ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει ευθύνη µέχρι το ποσό των ΕΥΡΩ150 για ζηµιά που προκύπτει από Συναλλαγές Κάρτας οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η ζηµιά προέρχεται από την χρήση απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή, εάν ο Χρήστης Κάρτας δεν φρόντισε να διατηρηθούν ασφαλή τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας της Κάρτας η οποία υποκλάπηκε ή εκτέθηκε σε κατάχρηση από τρίτους, η Τράπεζα παρέσχε τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση της Κάρτας, και η ζηµιά επέρχεται από τη χρήση της Κάρτας µέχρι την χρονική στιγµή κατά την οποία ο Χρήστης Κάρτας ειδοποίησε την Τράπεζα σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2 ανωτέρω Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7.5 και 7.6 πιο πάνω, ο Κάτοχος Κάρτας βαρύνεται για ολόκληρη τη ζηµιά από Συναλλαγές Κάρτας που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η ζηµιά οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κάτοχος Κάρτας ενήργησε µε δόλο ή η ζηµιά επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον Κάτοχο Κάρτας µίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 από πρόθεση ή βαριά αµέλεια, η Τράπεζα παρέχει τα κατάλληλα µέσα που επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση της Κάρτας (παράγραφος 7.2), και η ζηµιά επέρχεται από χρήση της Κάρτας µέχρι τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Χρήστης Κάρτας ειδοποίησε σχετικά την Τράπεζα Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7.5 και 7.6, ο Κάτοχος Κάρτας βαρύνεται για ολόκληρη τη ζηµιά από Συναλλαγές Κάρτας που πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν δόλιας ενέργειας εκ µέρους του Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στον Χρήστη Κάρτας, κατόπιν αίτησης, µέσα απόδειξης της ειδοποίησης η οποία δίδεται δυνάµει της παραγράφου 7.2 πιο πάνω ή της αίτησης για άρση της αναστολής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7.4, για διάστηµα 18 µηνών από την ειδοποίηση ή την αίτηση, αντίστοιχα Συµφωνείται ότι η ευθύνη της Τραπέζης η οποία προκύπτει από τα άρθρα πιο πάνω, περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις όπου ο Κάτοχος Κάρτας είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. Συνεπώς, οι υποπαράγραφοι (2) µέχρι (4) του Άρθρου 57 του Νόµου δεν ισχύουν αν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση Ο Χρήστης Κάρτας έχει δικαίωµα να ζητήσει επανόρθωση από την Τράπεζα εφόσον πληροφορηθεί ότι οποιαδήποτε Συναλλαγή Κάρτας η οποία εκτελέστηκε εσφαλµένα ή χωρίς εξουσιοδότηση και η οποία θεµελιώνει σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε τα όσα προνοούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης, και να ειδοποιήσει την Τράπεζα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης ή πίστωσης, ανάλογα µε την περίπτωση. Συµφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση, η προθεσµία η οποία θα ισχύει θα είναι το χρονικό διάστηµα των 2 µηνών από τη Συναλλαγή Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Κατόχου Κάρτας βάσει της παραγράφου 7.3 ανωτέρω Ο Χρήστης Κάρτας θα συνεργάζεται µε την Τράπεζα και θα δίδει στην Τράπεζα όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει σχετικά µε τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψίας κακής χρήσης της Κάρτας ή αποκάλυψης του ΡΙΝ σε τρίτο πρόσωπο και ο Χρήστης Κάρτας θα πρέπει να πάρει όλα τα µέτρα τα οποία η Τράπεζα θεωρεί αναγκαία για να βοηθήσει στην ανάκτηση της απολεσθείσας Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης και/ή υποψία κακής χρήσης της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ σε τρίτο πρόσωπο, η Τράπεζα έχει δικαίωµα να εφοδιάζει την Αστυνοµία µε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τον Χρήστη Κάρτας ή την Κάρτα θεωρεί αναγκαία Μετά που θα γίνει καταγγελία στην Τράπεζα ότι η Κάρτα έχει κλαπεί, απολεσθεί ή υπάρχει πιθανότητα κακής χρήσης της, ή ότι το PIN έχει διαρρεύσει σε τρίτο πρόσωπο, η Κάρτα (είτε είναι στην κατοχή του Χρήστη Κάρτας, είτε περιέλθει στην κατοχή του σε µεταγενέστερο χρόνο) δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί ξανά από τον Χρήστη Κάρτας αλλά πρέπει να κοπεί στα έξι και να επιστραφεί στην Τράπεζα άµεσα. 8. Ευθύνη για µη εκτέλεση ή εσφαλµένη εκτέλεση 8.1. Εάν ο Χρήστης Κάρτας αµφισβητεί την ορθή εκτέλεση Συναλλαγής Κάρτας ή την ύπαρξη σχετικής εξουσιοδότησης, η Τράπεζα φέρει το βάρος και θα πρέπει να αποδείξει ότι σε τέτοια περίπτωση εξακριβώθηκε η γνησιότητα της Συναλλαγής Κάρτας, ότι η Συναλλαγή Κάρτας καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρήθηκε στους λογαριασµούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία. Συµφωνείται ότι το Άρθρο 51 του Νόµου δεν ισχύει εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση και συνεπώς η Τράπεζα δεν ευθύνεται ως προαναφέρεται Η Τράπεζα, υποχρεούται να επιστρέψει στον Κάτοχο Κάρτας ολόκληρο το ποσό Συναλλαγής Κάρτας η οποία πραγµατοποιήθηκε βάσει εξουσιοδότησης του Χρήστη Κάρτας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η Συναλλαγή Κάρτας κινήθηκε από δικαιούχο ή µέσω δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί ο Κάτοχος Κάρτας υποβάλει σχετικό αίτηµα για επιστροφή εντός οκτώ εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Συναλλαγής Κάρτας, και το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας υπερβαίνει το ποσό που θα ανέµενε εύλογα ο Κάτοχος Κάρτας, λαµβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά του Χρήστη Κάρτας, τις πρόνοιες των παρόντων Όρων Χρήσης και τις περιστάσεις της συγκεκριµένης Συναλλαγής Νοείται ότι ο Κάτοχος Κάρτας δεν δικαιούται να επικαλεσθεί λόγους που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, εφόσον εφαρµόστηκε η ισοτιµία αναφοράς που έχει συµφωνήσει µε την Τράπεζα Κατόπιν αιτήµατος της Τραπέζης, ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να παράσχει στοιχεία σχετικά µε το αίτηµα το οποίο υποβάλλει δυνάµει της παραγράφου πιο πάνω. Εντός δέκα Εργάσιµων Ηµερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, η Τράπεζα είτε επιστρέφει το ποσό της Συναλλαγής Κάρτας είτε αιτιολογεί την άρνηση επιστροφής, υποδεικνύοντας στον Κάτοχο Κάρτας την αρχή στην οποία µπορεί να υποβάλει καταγγελία και το όργανο στο οποίο µπορεί να προσφύγει για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς Συµφωνείται µεταξύ της Τραπέζης και του Κατόχου Κάρτας ότι ο Κάτοχος Κάρτας δεν δικαιούται επιστροφής στην περίπτωση όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ο Χρήστης Κάρτας εξουσιοδότησε απευθείας την Τράπεζα για να εκτελεσθεί η Συναλλαγή Κάρτας και ανάλογα µε την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη µελλοντική Συναλλαγή Κάρτας παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του Κατόχου Κάρτας από την Τράπεζα ή από το δικαιούχο γραπτώς, τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία χρέωσης Συµφωνείται ότι το Άρθρο 58 του Νόµου δεν εφαρµόζεται και συνεπώς η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη σύµφωνα µε τις παραγράφους εάν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι Καταναλωτής ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση. 9. Επικοινωνία 9.1. Ο Χρήστης Κάρτας υποχρεούται να ενηµερώνει την Τράπεζα σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας του Ο Χρήστης Κάρτας, µπορεί να επικοινωνεί µε την Τράπεζα στα στοιχεία επικοινωνίας της Τραπέζης τα οποία καταγράφονται στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης. AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 5

6 9.3. Συµφωνείται ότι οι πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα είναι υπόχρεη να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιµες στον Κάτοχο Κάρτας, θα παρέχονται ή θα καθίστανται διαθέσιµες τουλάχιστον µια φορά το µήνα µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) µε την αποστολή ταχυδροµικώς έντυπης µηνιαίας κατάστασης του Λογαριασµού Κάρτας στον Κάτοχο Κάρτας στην οποία θα παρουσιάζονται οι Συναλλαγές Κάρτας που έγιναν µε τη χρήση της Κάρτας κατά τον προηγούµενο µήνα, (β) ηλεκτρονικά µέσω της υπηρεσίας Alpha Express Banking στην περίπτωση όπου ο Κάτοχος Κάρτας απολαµβάνει τέτοια υπηρεσία και έχει συνδέσει τον Λογαριασµό Κάρτας µε την εν λόγω υπηρεσία, (γ) γραπτώς ή προφορικώς από το Τµήµα Υποστήριξης Καρτών, (δ) θα καθίστανται διαθέσιµες σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τραπέζης ή (ε) µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας ζητήσει από την Τράπεζα επιπλέον ή πιο συχνή ενηµέρωση απ ότι προνοείται ανωτέρω ή ζητήσει την διαβίβαση των πιο πάνω πληροφοριών µε άλλο τρόπο απ ότι αναφέρεται ανωτέρω, συµφωνείται ότι η Τράπεζα θα τον χρεώνει σύµφωνα µε το Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης το οποίο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης και µπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε Κατάστηµα της Τραπέζης Οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις δυνάµει αυτών και/ή του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου του 2009 θα γίνονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, ανάλογα µε την γλώσσα που θα επιλέξει ο Κάτοχος 9.6. Ο Κάτοχος Κάρτας, ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια των Όρων Χρήσης έχει δικαίωµα να ζητήσει και να λάβει, σε έντυπη µορφή ή άλλο ανθεκτικό στον χρόνο µέσο ως αυτό ορίζεται στον Νόµο, τους παρόντες Όρους Χρήσης. 10. Συναλλαγές Κάρτας µέσω ATM Σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας χρησιµοποιήσει την Κάρτα για ανάληψη µετρητών καθ υπέρβαση του διαθέσιµου υπολοίπου του Λογαριασµού Κάρτας που έχει καθοριστεί από την Τράπεζα µε τη συγκατάθεση της, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να καταθέσει το εν λόγω ποσό µέσα στα χρονικά όρια που έχει καθορίσει η Τράπεζα και σε περίπτωση που ο Χρήστης Κάρτας υπερβεί το διαθέσιµο υπόλοιπο του Λογαριασµού Κάρτας χωρίς τη συγκατάθεση της Τράπεζας, θα πρέπει να το διευθετήσει αµέσως Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής θυρίδας της ΑΤΜ για διενέργεια κατάθεσης µετρητών ή πληρωµής λογαριασµού ή σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση όπου το ποσό της κατάθεσης ή πληρωµής όπως έχει ελεγχθεί από την Τράπεζα διαφέρει από το ποσό που φαίνεται να έχει δηλωθεί από τον Χρήστη Κάρτας κατά τη χρήση της Κάρτας, ο Κάτοχος Κάρτας δεν µπορεί να αµφισβητήσει την καταµέτρηση/ έλεγχο του ποσού όπως έχει γίνει από το προσωπικό της Τράπεζας και θα είναι υποχρεωµένος να καλύψει την διαφορά ή να αναγνωρίσει τη Συναλλαγή Η Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο οι ΑΤΜ είναι εκτός λειτουργίας. 11. Alpha SMS Banking Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha SMS Banking: Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι θα λαµβάνει µηνύµατα µέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) στο κινητό τηλέφωνο το οποίο θα κοινοποιήσει στην Τράπεζα. Ο Κάτοχος Κάρτας αποδέχεται ότι τέτοια µηνύµατα θα διαβάζονται χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθεί ΡΙΝ ή οποιοσδήποτε άλλος αριθµός ταυτότητας Ο Κάτοχος Κάρτας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι: Η Τράπεζα δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για την διαγραφή, µερική διαγραφή ή αδυναµία στην µετάδοση οποιωνδήποτε µηνυµάτων Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, χρονολογικά τυπική, ασφαλής ή αλάνθαστη ή ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιµη σε οποιοδήποτε συγκεκριµένο χρόνο ή τόπο Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται µε οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση απώλεια ή ζηµιά οποιασδήποτε µορφής που θα υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας συνεπεία των πληροφοριών που έχουν µεταδοθεί µέσω της υπηρεσίας Alpha SMS Banking ή συνεπεία οποιασδήποτε παράβασης απορρήτου που προκύπτει άµεσα ή έµµεσα από την χρήση της υπηρεσίας Τα µηνύµατα θα µεταδίδονται στον αριθµό τηλεφώνου που προσδιορίζει ο Κάτοχος Κάρτας και στην περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας προσδιορίσει αριθµό τηλεφώνου άλλο από τον δικό του, η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται µε οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά ή ταλαιπωρία που υπέστη και/ή θα υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας και/ή το πρόσωπο στο οποίο µεταδόθηκαν τα µηνύµατα Ο Κάτοχος Κάρτας θα πληροφορεί αµέσως την Τράπεζα σε περίπτωση που το κινητό του τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί ή ο αριθµός του έχει αλλαχθεί ή παύσει να ισχύει Ο Κάτοχος Κάρτας θα λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για να εµποδίζει την µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευµένες στο κινητό του τηλέφωνο Η υπηρεσία θα προσφέρεται από την Τράπεζα δωρεάν αλλά η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να εισαγάγει σε αργότερο στάδιο οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή δίδοντας ικανοποιητική προειδοποίηση στον Κάτοχο Κάρτας ο οποίος θα έχει το δικαίωµα αν το επιθυµεί να ζητήσει όπως διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας σε αυτόν. 12. Επεξεργασία Ατοµικών Στοιχείων Ο Χρήστης Κάρτας παρέχει στην Τράπεζα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδοτεί να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, και δεδοµένων που ενδεχοµένως να καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο) στα οποία θα καταχωρούνται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν τον Χρήστη Κάρτας και έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν προς την Τράπεζα είτε από τον Χρήστη Κάρτας, είτε µε τη συνδροµή του, είτε από άλλη πηγή καθώς και µε όσα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης του Κατόχου Κάρτας µε την Τράπεζα Η συγκατάθεση του Χρήστη Κάρτας περιλαµβάνει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων και τη νόµιµη διασύνδεση µεταξύ αρχείων που τηρεί ή θα τηρεί η Τράπεζα στο µέλλον και αρχείων που τηρούνται ή θα τηρούνται από θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας ή τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζεται ή θα συνεργάζεται η Τράπεζα στο µέλλον. Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Τράπεζα για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς: (α) Την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης του Χρήστη Κάρτας για την παροχή προς τον Χρήστη Κάρτας οποιασδήποτε µορφής τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών, χρηµατοπιστωτικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών υπηρεσιών και/ή την παροχή από τον Χρήστη Κάρτας οποιασδήποτε εξασφάλισης προς όφελος της Τραπέζης. Νοείται ότι δεδοµένα τα οποία έχουν συλλεχθεί για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας για άλλους µη ασφαλιστικούς σκοπούς. (β) Την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Χρήστη Κάρτας και οποιωνδήποτε πιστωτικών ή άλλων κινδύνων και/ή την ανάκτηση / είσπραξη οποιωνδήποτε οφειλών του Χρήστη Κάρτας προς την Τράπεζα είτε είναι προσωπικές ή κοινές µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα. (γ) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση µε οποιοδήποτε τρόπο της παροχής προς τον Χρήστη Κάρτας οποιωνδήποτε υπηρεσιών που αναφέρονται στο (α) ανωτέρω. (δ) Την παρεµπόδιση απάτης ή αδικηµάτων όπως είναι το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος. (ε) Τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση µε οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε συναλλαγής του Χρήστη Κάρτας µε την Τράπεζα. (στ) Την στατιστική ανάλυση από την Τράπεζα, την µητρική εταιρεία της Τραπέζης ALPHA BANΚ Α.Ε. και τις θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο συνεργάτη ή αντιπρόσωπο της Τράπεζας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό Η Τράπεζα οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Η Τράπεζα δεσµεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόµιµη επεξεργασία µόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Τα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε µέρος τους, πληροφορίες που αφορούν την Κάρτα ή την κίνηση της Κάρτας και πληροφορίες σχετικά µε τη συναλλακτική συµπεριφορά του Χρήστη Κάρτας, τηρουµένων των προνοιών του νόµου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, θα ανακοινωθούν / διαβιβαστούν (ή είναι πιθανό να ανακοινωθούν / διαβιβαστούν) στους υπαλλήλους της Τραπέζης, στο εξωτερικό στους υπαλλήλους της µητρικής εταιρείας της Τραπέζης ALPHA BANΚ A.E. και/ή τους υπαλλήλους των θυγατρικών της εταιρειών, στην JCC Payment Systems Ltd, σε οποιουσδήποτε συνεργάτες της Τραπέζης που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν το µηχανογραφικό AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 6

7 σύστηµα της Τραπέζης ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών της Τραπέζης και/ή την αποστολή αλληλογραφίας και/ή σε οντότητες είσπραξης καθυστερηµένων οφειλών (debt recovery agencies) είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό καθώς και σε αντιπροσώπους της Τραπέζης. Ο Χρήστης Κάρτας ρητά συµφωνεί και συγκατατίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ανακοίνωση / διαβίβαση. Περαιτέρω, ο Χρήστης Κάρτας συγκατατίθεται στη διαβίβαση από την Τράπεζα των προαναφερόµενων πληροφοριών στην εταιρεία «Άρτεµις Τραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών Λτδ» (η Άρτεµις ) και/ή σε οποιαδήποτε άλλα γραφεία οικονοµικής συµπεριφοράς (credit reference agencies) τα οποία δυνατόν να δηµιουργηθούν στο µέλλον µε σκοπό την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών. Περαιτέρω, ο Χρήστης Κάρτας αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν αποπληρωθεί έγκαιρα οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό στην Τράπεζα η καθυστέρηση αυτή καθώς και τυχόν τερµατισµός οποιουδήποτε λογαριασµού του Χρήστη Κάρτας από την Τράπεζα και/ή η έγερση αγωγής εναντίον του Χρήστη Κάρτας θα συνεπάγεται την διαβίβαση από την Τράπεζα των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Άρτεµις. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να επηρεάσει τη δυνατότητα του Χρήστη Κάρτας να εξασφαλίσει πιστωτικές διευκολύνσεις από οποιοδήποτε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο µέλλον. Νοείται ότι στην περίπτωση διαβίβασης στο εξωτερικό προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τον Χρήστη Κάρτας, η Τράπεζα θα βεβαιώνεται ότι η χώρα στην οποία αυτά διαβιβάζονται παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και η Τράπεζα θα συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως ισχύει κάθε φορά, που αφορούν διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων στο εξωτερικό Ο Χρήστης Κάρτας παρέχει στην Τράπεζα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδοτεί να ανακοινώνει / µεταβιβάζει / διαβιβάζει στην AEGEAN τα προσωπικά του δεδοµένα συµπεριλαµβανοµένου αλλά χωρίς περιορισµό τα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε µέρος τους, πληροφορίες που αφορούν την Κάρτα ή την κίνηση της Κάρτας και πληροφορίες σχετικά µε τη συναλλακτική συµπεριφορά του Χρήστη Κάρτας, τηρουµένων των προνοιών του νόµου που αφορούν το τραπεζικό απόρρητο, για σκοπούς επεξεργασίας τους καθ οιονδήποτε τρόπο θεωρείται αναγκαίος και/ή απαραίτητος για την χρήση και/ή λειτουργία της Κάρτας και/ή την λειτουργία του Προγράµµατος από την AEGEAN και ο Χρήστης Κάρτας ρητά συµφωνεί και συγκατατίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ανακοίνωση / µεταβίβαση / διαβίβαση των προσωπικών του δεδοµένων από την Τράπεζα στην AEGEAN µε σκοπό την επεξεργασίας τους από την τελευταία Ο Χρήστης Κάρτας λαµβάνει γνώση ότι σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως ισχύει κάθε φορά, η Τράπεζα είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλαδή το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Χρήστη Ο Χρήστης Κάρτας περαιτέρω δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει δικαίωµα πρόσβασης και δικαίωµα διόρθωσης των προσωπικών δεδοµένων που τον αφορούν µε την υποβολή αίτησης στην Τράπεζα και την καταβολή σχετικού τιµήµατος (αν ισχύει) και ότι τα πιο πάνω δικαιώµατα αναφέρονται ρητά στα άρθρα 12, 13 και 14 του προαναφεροµένου νόµου. Όλα όσα περιέχονται στην παρούσα παράγραφο αποτελούν όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να δώσει στον Χρήστη Κάρτας και η Τράπεζα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ενηµερώσει πλήρως τον Χρήστη Κάρτας για όσα οφείλει να τον ενηµερώσει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 11 του πιο πάνω νόµου. 13. Τροποποίηση Όρων Χρήσης Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, δίδοντας προειδοποίηση δύο µηνών στον Κάτοχο Σε τέτοια περίπτωση, ο Κάτοχος Κάρτας δικαιούται να τερµατίσει την παρούσα σύµβαση αµέσως και χωρίς επιβάρυνση, πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Η ειδοποίηση θα δίδεται προσωπικά στον Κάτοχο Κάρτας µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους: ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ασφαλές ηλεκτρονικό µήνυµα, µε µήνυµα στην κατάσταση του Λογαριασµού Κάρτας ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική παραλαβή του µηνύµατος από τον Κάτοχο Κάθε τροποποίηση που προτείνει η Τράπεζα θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον Κάτοχο Κάρτας εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη µη αποδοχή της τροποποίησης πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Συµφωνείται ότι αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς (οι οποίες ορίζονται ως οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες της VISA) θα εφαρµόζονται άµεσα και χωρίς η Τράπεζα να έχει υποχρέωση να προειδοποιήσει τον Κάτοχο Συµφωνείται ότι οι ισοτιµίες αυτές θα καθίστανται διαθέσιµες στα καταστήµατα της Τραπέζης. 14. ικαίωµα Τερµατισµού Η διάρκεια των παρόντων Όρων Χρήσης είναι αορίστου χρόνου Εάν ο Κάτοχος Κάρτας επιθυµεί να τερµατίσει την παρούσα συµφωνία τότε θα πρέπει να δώσει γραπτή προς τούτο προειδοποίηση στην Τράπεζα τουλάχιστον ενός µηνός. Μετά την έναρξη ισχύος του τερµατισµού, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Να επιστρέψει αµέσως στην Τράπεζα οποιεσδήποτε Κάρτες εκδόθηκαν στον ίδιο τον Κάτοχο Κάρτας και σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, κοµµένες σε έξι κοµµάτια Να εξοφλήσει πλήρως το υπόλοιπο του Λογαριασµού Κάρτας περιλαµβανοµένων τόκων, δικαιωµάτων, εξόδων και επιβαρύνσεων µέχρι την ηµέρα αποπληρωµής Να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξουν Συναλλαγές Κάρτας µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του τερµατισµού και να ακυρώσει οποιεσδήποτε πάγιες οδηγίες για Συναλλαγές Κάρτας µε ενδιαφερόµενους τρίτους Να διατηρήσει για περίοδο τουλάχιστον 6 (έξι) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του τερµατισµού και επιστροφής όλων των Καρτών στην Τράπεζα επαρκές υπόλοιπο στο Λογαριασµό Κάρτας για ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Κάρτας οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωµή πριν ή κατά το χρόνο επιστροφής της Σε αντίθετη περίπτωση ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να αποπληρώσει ευθύς ως του ζητηθεί, οποιεσδήποτε Συναλλαγές Κάρτας χρεωθούν στο Λογαριασµό Κάρτας µετά τον τερµατισµό, πλέον τόκους έπ αυτών Εάν ο Κάτοχος Κάρτας τερµατίσει την παρούσα συµφωνία εντός 12 µηνών από την κατάρτιση της, θα πρέπει να πληρώσει στην Τράπεζα τη χρέωση τερµατισµού κάρτας που φαίνεται στο Τιµολόγιο Προµηθειών της Τραπέζης. Εάν ο Κάτοχος Κάρτας τερµατίσει την παρούσα σύµβαση µετά την πάροδο του πιο πάνω διαστήµατος των 12 µηνών, δεν έχει καµία επιβάρυνση λόγω του τερµατισµού. Αναφορικά µε επιβαρύνσεις τις οποίες επιβάλλει η Τράπεζα σχετικά µε τη χρήση της Κάρτας σε τακτική βάση, όπως για παράδειγµα την ετήσια συνδροµή, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθείσες επιβαρύνσεις οι οποίες αντιστοιχούν στον µετά τον τερµατισµό χρόνο Τηρουµένων των προαναφεροµένων οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν µέχρι πλήρους και τελείας εξόφλησης του Λογαριασµού Οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αποτελεί γεγονός πταίσµατος: (i) όταν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας συµφωνίας ή της σχετικής συµφωνίας εγγύησης, (ii) η καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιουδήποτε ποσού οφείλεται δυνάµει της παρούσας συµφωνίας για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, (iii) όταν ο Κάτοχος Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής παραλείψει να καταβάλει οποιαδήποτε ποσά προς την Τράπεζα βάσει της παρούσας ή άλλης συµφωνίας µε την Τράπεζα, (iv) όταν οποιαδήποτε παράσταση, πληροφορία, δήλωση ή εγγύηση, γραπτή ή προφορική που έχει γίνει από τον Χρήστη Κάρτας ή οποιοδήποτε εγγυητή προς την Τράπεζα για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας είναι ή καθίσταται αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα, (v) όταν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής αποκρύψει στοιχεία ή πληροφορίες τα οποία έχουν ζητηθεί από την Τράπεζα, (vi) αν ο Κάτοχος Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής έχει πτωχεύσει ή διαλυθεί ή εκκρεµεί αίτηση εναντίον του για την κήρυξη του σε πτώχευση ή διάλυση ή δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωµής των χρεών του σε οποιοδήποτε άλλον πιστωτή του, (vii) αν ο Χρήστης Κάρτας ή οποιοσδήποτε εγγυητής του αποβιώσει ή καταστεί διανοητικά ανίκανος, (viii) αν έχει εκδοθεί ένταλµα εκποίησης της κινητής περιουσίας ή ένταλµα ή ικαστική απόφαση για την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας του Κατόχου Κάρτας ή οποιουδήποτε εγγυητή, (ix) αν επισυµβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν ή θα δοθούν υπέρ της Τράπεζας για τον εν λόγω Λογαριασµό AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 7

8 Μόλις συµβεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα πταίσµατος, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωµα µετά τη λήξη της προκαθορισµένης από το νόµο ειδοποίησης, να τερµατίσει την παρούσα συµφωνία και να απαιτήσει άµεση αποπληρωµή του υπολοίπου του Λογαριασµού Κάρτας, οπότε κάθε οφειλόµενο ποσό από τον Κάτοχο Κάρτας δυνάµει της παρούσας συµφωνίας θα καθίσταται απαιτητό και πληρωτέο, και ο Κάτοχος Κάρτας θα οφείλει να πληρώσει αµέσως κάθε ποσό που οφείλεται στην Τράπεζα, πλέον τόκων, δικαιωµάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. Παράλειψη του Κάτοχου Κάρτας να το πράξει αµέσως θα δίδει στην Τράπεζα το δικαίωµα να απαιτήσει δικαστικά ή µε άλλο τρόπο την πληρωµή κάθε οφειλόµενου ποσού πλέον τόκων, πλέον δικαστικών και άλλων εξόδων οποιασδήποτε φύσης µέχρι πλήρη και τελεία εξόφληση Κατά τον τερµατισµό του Λογαριασµού Κάρτας, όλες οι δόσεις που ο Κάτοχος Κάρτας δυνατόν να οφείλει σε αγορές που έγιναν µε το σχέδιο πληρωµής µε άτοκες δόσεις, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του Λογαριασµού Κάρτας και θα αποτελούν οφειλή του Κατόχου Κάρτας µε βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης Εάν ο Χρήστης Κάρτας πρόκειται να επιστρέψει στην Τράπεζα την Κάρτα του, αυτή πρέπει να είναι κοµµένη σε τουλάχιστον έξι κοµµάτια Εάν η Τράπεζα επιθυµεί να τερµατίσει την παρούσα συµφωνία θα πρέπει να αποστείλει δύο µηνών προειδοποίηση τερµατισµού γραπτώς ή επί άλλου σταθερού µέσου στον Κάτοχο Με τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να εξοφλήσει πλήρως το υπόλοιπο του Λογαριασµού Κάρτας περιλαµβανοµένων τόκων, δικαιωµάτων, εξόδων και επιβαρύνσεων µέχρι την ηµεροµηνία αποπληρωµής. 15. Ρήτρα δικαιοδοσίας, Εφαρµοστέο ίκαιο και διαδικασία Επίλυσης Παραπόνων και ιαφορών Η παρούσα συµφωνία θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε το δίκαιο της Κυπριακής ηµοκρατίας και ο Χρήστης Κάρτας και η Τράπεζα αµετάκλητα συµφωνούν να υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής ηµοκρατίας αλλά αυτό δεν θα επηρεάζει το δικαίωµα της Τραπέζης να ενάγει τον Χρήστη Κάρτας σε οποιοδήποτε δικαστήριο άλλης χώρας Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η αρµόδια εποπτική αρχή η οποία διερευνά καταγγελίες, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου. Ο Κάτοχος Κάρτας έχει δικαίωµα να υποβάλει καταγγελία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία δύναται να οργανώσει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε τον Νόµο Αν ο Κάτοχος Κάρτας πιστεύει ότι η Τράπεζα δεν προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ή αν ο Κάτοχος Κάρτας πιστεύει ότι η Τράπεζα έχει κάνει λάθος, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ενηµερώσει το Τµήµα Υποστήριξης Καρτών της Τραπέζης. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα διερευνήσει την υπόθεση και θα απαντήσει στον Κάτοχο Κάρτας το συντοµότερο δυνατό. Αν ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι ικανοποιηµένος, µπορεί να υποβάλει το παράπονό του στην Επιτροπή Παραπόνων της Τραπέζης. Στην περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας και η Τράπεζα έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση της µεταξύ τους διαφοράς µε απευθείας επαφές και οι επαφές αυτές δεν έχουν αποφέρει οποιοδήποτε αποτέλεσµα, ο Κάτοχος Κάρτας µπορεί να απευθυνθεί είτε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρει όλα τα στοιχεία και λεπτοµέρειες που αφορούν την υπόθεση είτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ιαφορών Χρηµατοοικονοµικής Φύσης για εξωδικαστική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών µε την Τράπεζα. 16. Κάρτες µε ωφελήµατα που προσφέρονται από τρίτους Στην περίπτωση που η έκδοση και/ή χρήση της Κάρτας έχει ως αποτέλεσµα ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας να δικαιούται ωφελήµατα/προνόµια τα οποία του προσφέρονται από τρίτο πρόσωπο (νοµικό ή φυσικό) συνεργάτη της Τραπέζης, η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν µη συµµόρφωση µε τους όρους του σχεδίου ωφεληµάτων/προνοµίων και/ή άρνηση και/ή αδυναµία και/ή αµέλεια και/ή παράλειψη του συνεργάτη να προσφέρει στον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας τα ωφελήµατα/προνόµια, ως αυτά δυνατόν να αναρτούνται και/ή περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Τραπέζης από καιρού εις καιρόν και/ή να προνοούνται και/ή αναφέρονται σε οιοδήποτε έγγραφο σχετικό µε το εν λόγω σχέδιο ωφεληµάτων/προνοµίων και γενικά για τον τρόπο διαχείρισης του σχεδίου ωφεληµάτων/προνοµιών και εξυπηρέτησης των Εξουσιοδοτηµένων Κατόχων Κάρτας από τον συνεργάτη και για τυχόν τροποποίηση και/ή µεταβολή και/ή διαµόρφωση των ωφεληµάτων/προνοµίων από τον εν λόγω συνεργάτη. 17. Πρόγραµµα Miles & Bonus Ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας καθίσταται αυτόµατα µέλος του Προγράµµατος και η AEGEAN υποχρεούται να παρέχει δωρεάν στον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας, εφόσον πρόκειται για νέο µέλος του Προγράµµατος, επιπλέον κάρτα Miles&Bonus Το Πρόγραµµα έχει καταρτιστεί από την AEGEAN η οποία είναι µόνη υπεύθυνη για το περιεχόµενο και την υλοποίησή του και µόνη αρµόδια για την µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή του ή διακοπή του, αποκλειοµένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της Τράπεζας Η πίστωση µιλίων στον Λογαριασµό Μιλίων, η αφαίρεση µιλίων από αυτόν, η εξαργύρωση τους µε αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες παροχές και εν γένει η λειτουργία του Προγράµµατος καθορίζονται αποκλειστικά από την AEGEAN, σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος Ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας µε κάθε χρήση της Κάρτας του για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και για µεταφορές υπολοίπων από άλλες κάρτες (εάν και εφόσον αποφασιστεί από την Τράπεζα) ανεξάρτητα από το εάν εξοφλείται το εκάστοτε υπόλοιπο της Κάρτας στο σύνολό του ή µε δόσεις, νοουµένου ότι αυτός και/ή ο Κάτοχος Κάρτας έχει εκπληρώσει τους όρους οιασδήποτε σύµβασης έχει συνάψει µε την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν σε σχέση µε την Κάρτα, δικαιούται την πίστωση του Λογαριασµού Μιλίων µε µίλια στο τέλος κάθε µήνα σύµφωνα µε τους όρους του Σχεδίου Με την έκδοση της Κάρτας, ο Λογαριασµός Μιλίων του Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας θα πιστωθεί µε συγκεκριµένο αριθµό µιλίων, ως αναφέρεται στο Σχέδιο, ανεξαρτήτως αυτών που θα πιστωθούν κατά την παράγραφο Η αφαίρεση µιλίων από τον Λογαριασµό Μιλίων µε την εξαργύρωση µιλίων γίνεται σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος Ο για οποιονδήποτε λόγο τερµατισµός οιασδήποτε σύµβασης έχει συναφθεί µε τον Κάτοχο Κάρτας και/ή τον Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας και την Τράπεζα από καιρού εις καιρόν σε σχέση µε την Κάρτα, δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη την αποχώρηση του Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας από το Πρόγραµµα, η οποία θα κρίνεται από την AEGEAN, σύµφωνα µε τους όρους του Προγράµµατος Η αποχώρηση ή η διαγραφή του Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας από το Πρόγραµµα για οποιονδήποτε λόγο αναστέλλει την πίστωση του Λογαριασµού Μιλίων µε µίλια από τη χρήση της Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος Κάρτας δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα την αντικατάσταση της Κάρτας µε άλλη κάρτα και η Τράπεζα επιφυλάσσεται να ικανοποιήσει το αίτηµα του κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Με την αποχώρηση ή τη διαγραφή του Εξουσιοδοτηµένου Κατόχου Κάρτας από το Πρόγραµµα, όλα τα µίλια που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται και ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας χάνει όλα τα δικαιώµατα, τις παροχές και τα προνόµια του Προγράµµατος. 18. Τελικοί Όροι Ο Κάτοχος Κάρτας και ο Εξουσιοδοτηµένος Κάτοχος Κάρτας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης Η παρούσα συµφωνία υπογράφεται από την Τράπεζα και τον Κάτοχο Κάρτας και νοουµένου ότι η αίτηση έχει εγκριθεί, ο καθένας εκ των συµβαλλοµένων λαµβάνει ένα πρωτότυπο ή αντίγραφο της συµφωνίας πιστωτικής κάρτας για ιδία φύλαξη ή χρήση Η Τράπεζα δύναται να αποκαλύπτει πληροφορίες σε σχέση µε το Λογαριασµό Κάρτας προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στοιχεία Επικοινωνίας της Τραπέζης Για γενικές απορίες, ο Χρήστης Κάρτας µπορεί να επικοινωνήσει µε την Τράπεζα γραπτώς στην ταχυδροµική διεύθυνση Μέγαρο Alpha Bank, Λεωφ. Λεµεσού 3, Τ.Θ , 1596 Λευκωσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο Για απορίες σχετικά µε τη χρήση της Κάρτας και τις σχετικές χρεώσεις, ο Χρήστης Κάρτας µπορεί να επικοινωνήσει µε το Τµήµα Υποστήριξης Καρτών γραπτώς στην ταχυδροµική διεύθυνση Γωνία Λεωφ. Σαλαµίνος & Ευγενίας Θεοδότου, Τ.Θ , 1596 Λευκωσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο Για αλλαγή των στοιχείων του Χρήστη Κάρτας, ο Χρήστης Κάρτας µπορεί να επισκεφτεί ένα από τα καταστήµατα της Τραπέζης. Ηµεροµηνία:... AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 8

9 ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Όνοµα, ιεύθυνση, Αρ. Ταυτ. / ιαβ. / Εγγραφής ΜΑΡΤΥΡΕΣ: Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD, Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD,... ALPHA BANK CYPRUS LTD ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΩΣΕΙΣ: (1) Συγκατάθεση για την λήψη πληροφοριακού, διαφηµιστικού ή άλλου υλικού από την Τράπεζα και όλες τις θυγατρικές της εταιρείες: Με την παρούσα δηλώνω ότι συγκατατίθεµαι στην λήψη πληροφοριακού, διαφηµιστικού ή άλλου υλικού σχετικά µε τα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας.(2) ηλώνω ότι σήµερα παρέλαβα αντίγραφο / πρωτότυπο της πιο πάνω συµφωνίας πιστωτικής κάρτας. ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Όνοµα, ιεύθυνση, Αρ. Ταυτότητας / ιαβατηρίου ΜΑΡΤΥΡΕΣ: Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD, Φ/δι ALPHA BANK CYPRUS LTD,... AB1326G νοµικά πρόσωπα 09/2012 9

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα