ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ"

Transcript

1 INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ /05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ ΡΝ ΣΑΘ (ΛΔΝΑΛΑΞΡΠΠΝΚΔΛΩΛ ΔΡΑΗΟΔΗΩΛ ΑΓΝΟΑ) ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΗΓΗΩΡΗΘΖΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΑΜΗΩΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 1,00 ΔΘΑΠΡΖ ΞΝ ΔΣΝΛ ΖΓΖ ΔΘΓΝΘΔΗ Δθδνκέλν Κεηνρηθό Θεθάιαην ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 έθαζηε Ρν παξφλ Ξιεξνθνξηαθφ Έγγξαθν Δηζαγσγήο (ην Έγγξαθν ) ην νπνίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηηο Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ (ην ΣΑΘ ) δελ απνηειεί Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Λφκν ηνπ Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηεο Θχπξνπ (ε Δπηηξνπή ) δελ έρεη εμεηάζεη ή εγθξίλεη ην πεξηερφκελν ηνπ Δγγξάθνπ. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ρν παξφλ Έγγξαθν δελ απνηειεί Γεκφζηα Ξξφζθιεζε πξνο ην θνηλφ θαη δελ απνζθνπεί ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ. Νη κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ ηεο ελ ιφγσ Λέν Αλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξάο (ε Λ.Δ.Α. ) δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ηνπ ΣΑΘ. Νη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη θαηά ηελ έληαμε ζε δηαπξαγκάηεπζε θαη κεηά απφ απηή είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ. Νη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ γηα επέλδπζε ζε απηέο ηηο εηαηξείεο θαη ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ λα επελδχζνπλ ζε απηέο κφλν κεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ θαη εάλ είλαη δπλαηφ κε ηε ζπκβνιή Αλεμάξηεηνπ Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ππκβνχινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο Πεκαληηθνί Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ. H Δηαηξεία θαη νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο εηαηξείαο International Life Α.Δ.Γ.Α. (ε Δηαηξεία ) αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθά θαη αηνκηθά πιήξε επζχλε φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα θαη νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζην παξφλ Έγγξαθν θαη δηαβεβαηψλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ άιια νπζηαζηηθά γεγνλφηα πνπ ε παξάιεηςή ηνπο ζα θαζηζηνχζε νπνηαδήπνηε δήισζε πνπ πεξηέρεηαη ζ απηφ παξαπιαλεηηθή. Θαζ φιε ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ηεο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ησλ ηίηισλ ηεο ζην ΣΑΘ ν Πχκβνπινο Δηζαγσγήο είλαη ε εηαηξεία Sharelink Securities & Financial Services Ltd ε νπνία είλαη επνπηεπφκελε απφ ηελ Δπηηξνπή, ΘΔΞΔ 014/03, Κέινο ηνπ ΣΑΘ θαη εμ απνζηάζεσο Κέινο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ν Πχκβνπινο Δηζαγσγήο έρεη ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ην ΣΑΘ γηα λα ελεξγεί σο Πχκβνπινο Δηζαγσγήο ζηε Λ.Δ.Α. ηνπ ΣΑΘ θαη ην έξγν ηεο είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ εθδφηε κε ξπζκηδφκελεο αγνξάο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ζε κε ξπζκηδφκελε αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ, ν Πχκβνπινο Δηζαγσγήο θέξεη επζχλε κφλν έλαληη ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ ΣΑΘ.

2 Ζ παξνχζα ηδησηηθή ηνπνζέηεζε δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Θχπξν θαη απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. Ππγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ παξαθάησ θξαηψλ, ε παξνχζα ηδησηηθή ηνπνζέηεζε δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλαλ ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ηνλ Θαλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Λφηην Αθξηθή ή ηελ Ηαπσλία, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα (νη "Δμαηξνχκελεο Σψξεο"), ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο απηήο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ή ε ηαρπδξφκεζε/ δηαλνκή ηνπ παξφληνο Ξιεξνθνξηαθνχ Δγγξάθνπ Δηζαγσγήο είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, απαγνξεχεηαη αθελφο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πξνψζεζε αληηγξάθσλ ηνπ παξφληνο Ξιεξνθνξηαθνχ Δγγξάθνπ Δηζαγσγήο θαη θάζε πξνσζεηηθνχ θαη ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα ηδησηηθή ηνπνζέηεζε εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνο ή απφ ηηο Δμαηξνχκελεο Σψξεο θαη αθεηέξνπ ε αγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ πξφζσπα ησλ Δμαηξνχκελσλ Σσξψλ.

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΝΟΗΠΚΝΗ... 4 ΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ... 5 ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ... 6 ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΚΔΡΝΣΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΠΘΝΞΝΗ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΝΚΗΙΝΠ ΠΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΑΛΖΘΔΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΙΑΓΝΠ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΑ ΘΑΗ ΔΛΠΩΚΑΡΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΑΛΑΙΠΖ ΘΘΙΝ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΚΝΗΒΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΗΡΗΘΔΠ ΞΝΘΔΠΔΗΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΜΔΙΗΜΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΗΑΠΞΝΟΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΚΔΡΝΣΝΗ ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΛΡΙΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΞΟΝΝΟΗΠΚΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΙΖΠΖ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΔΠΡΩΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΘΗΛΖΡΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΞΔΛΓΡΖ ΚΔΟΗΠΚΑΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΑΙΙΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΡΝ ΔΘΓΝΡΖ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ

4 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη πην θάησ νξηζκνί ηζρχνπλ γηα φιν ην παξφλ έγγξαθν εθηφο φπνπ ην θείκελν πξνλνεί δηαθνξεηηθά: Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, Γηνίθεζε : Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Έγγξαθν : Ρν παξφλ Ξιεξνθνξηαθφ Έγγξαθν Δηζαγσγήο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηηο Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΣΑΘ. Δπηηξνπή : Ζ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο ηεο Θχπξνπ. Δηαηξεία, Δθδόηεο : Ζ εηαηξεία International Life Αλψλπκε Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ (Α.Δ.Γ.Α.). ΘΑΔ : Θαζαξή Αμία Δλεξγεηηθνχ. Κεηνρέο : Νη πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00. Λ.2190/1920 : Αλαθέξεηαη ζηνλ Λφκν 2190/1920 Ξεξί Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Διιάδνο. Λ.Δ.Α. : Ζ Λεναλαπηπζζφκελσλ Δηαηξεηψλ Αγνξά (κε ξπζκηδφκελε) ηνπ ΣΑΘ. Όκηινο : Ν φκηινο εηαηξεηψλ International Life ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ηηο εηαηξείεο International Life A.E.A.Z, International Life Α.Δ.Γ.Α., International Holding A.E., International A.E.Γ.Α.Θ., International Online A.E., International A.E.A.Z, ING Διιεληθή Α.Δ.Γ.Α., OAO Rusinlife & OOO Europa Life θαη Cosmos International Life. Πύκβνπινο Δηζαγσγήο : Ζ εηαηξεία Sharelink Securities and Financial Services Ltd. Ρηκή Δηζαγσγήο : Ζ ηηκή εηζαγσγήο ησλ Κεηνρψλ ζην ΣΑΘ. ΣΑΘ : Ρν Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ. ING : Ζ εηαηξεία ING Διιεληθή Αλψλπκνο Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. ING Κεζηηηθή : Ζ εηαηξεία ING Διιεληθή Αλψλπκνο Κεζηηείαο Αζθαιίζεσλ. : Λφκηζκα ζε Δπξψ. 4

5 ΔΡΑΗΟΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ ΔΓΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΑΙΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Φσθίσλ Κπξάβνο - Ξξφεδξνο Ξεξηθιήο Ιίβαο - Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Ησάλλεο Κπξάβνο - Κέινο Ληθφιανο Ππαλφο - Κέινο Αλδξέαο Κεηξφπνπινο - Κέινο Θεθηζίαο 7 & Λεαπφιεσο 2, Καξνχζη, Αζήλα, Διιάδα Ρειέθσλν: Ρειεκνηφηππν: Ηζηνζειίδα: ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΑΟ.Κ.Α.Δ /05/Β/86/42 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΠΠΡΑΠΖΠ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Grant Thornton Α.Δ. (Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι. 127) Νξθσηνί Διεγθηέο Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ Εεθχξνπ 58, Ξαιαηφ Φάιεξν, Αζήλα, Διιάδα ΡΟΑΞΔΕΗΡΔΠ Alpha Bank A.E. Alpha Bank Cyprus Ltd Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο Ρξάπεδα Ξεηξαηψο Citibank Διιάδα Eurobank EFG Marfin Egnatia Bank Geniki Bank Millenium Bank Emporiki Bank Attica Bank ΠΚΒΝΙΝΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ Sharelink Securities and Financial Services Limited Θενηφθε 6, Ρ.Θ , 1521 Ιεπθσζία 5

6 ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Ζ επέλδπζε ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηηαη ζε µία ζεηξά θηλδχλσλ. Καδί µε ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Έγγξαθν, νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πξηλ επελδχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ε Δηαηξεία, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη, αλάινγα, κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε ζηελ αμία θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κπνξεί λα µελ είλαη νη µφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία. Ξξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη δεδνκέλνη ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο Αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο Ν θίλδπλνο γηα θάζε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην είλαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ν αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη πξνο απνδεκίσζε. Απφ ηε θχζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ηπραίνο θαη ζπλεπψο κε πξνβιέςηκνο. Πε έλα ραξηνθπιάθην ζπκβνιαίσλ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ, ν βαζηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία είλαη ε ππέξβαζε ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ απνδεκηψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ε ζπρλφηεηα ησλ δεκηψλ ή/θαη ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ είλαη κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ αξρηθά είραλ εθηηκεζεί. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ραξηνθπιάθην κε παξφκνηεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο. Δπηπξφζζεηα, έλα πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλν ραξηνθπιάθην είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηεί γεληθά απφ κηα αιιαγή ζε έλα νπνηνδήπνηε ππνζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηέηνηα πνιηηηθή αλάιεςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ έηζη ψζηε λα κεηψζεη ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν ηεο αληεπηινγήο. Γειαδή νη απαηηήζεηο πνπ ζα εγεξζνχλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν πιεζπζκφ λα κελ απέρνπλ θαη εη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ψζηε λα δηαθνξνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ζε θάζε θαηεγνξία θηλδχλνπ λα αλαιακβάλεη έλα αξθεηά κεγάιν πιήζνο θηλδχλσλ ψζηε λα επηηπγράλεη ηε δηαζπνξά ησλ. Ρέινο, κέζσ ηεο αληαζθάιηζεο επηηπγράλεηαη ν κεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ κε απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. Αζαθείο Δθηηκήζεηο πνρξεψζεσλ Ρα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο απαηηήζεσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ππνζεηηθά γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη. Ρα αζθαιηζηηθά γεγνλφηα είλαη ηπραία θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ δεκηψλ θαη ησλ χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν απφ ηελ θαζηεξσκέλε εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Ππλεπψο, πξνεγνχκελεο απαηηήζεηο κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο θαη απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απμήζεηο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ ππνρξεψζεσλ ηηο Δηαηξείαο. Παλ απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηελ Δηαηξεία. Σξεκαηννηθνλνκηθφο Θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαζθαιηζηέο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ πξνβιέςεσλ. Ρα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν είλαη ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν θίλδπλνο αγνξάο (ηηκψλ), ν θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. H βαζηθή αξρή ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ απνξξένπλ απφ αζθαιηζηήξηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα. 6

7 (i) Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν κφλνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εμαηηίαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα επηηφθηα. Νη δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ξνψλ απφ κηα επέλδπζε ή µία ππνρξέσζε. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ θίλδπλνπ επηηνθίνπ εμεηάδνληαο ηελ δηάξθεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρξενγξάθσλ ηνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο. Ξνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε επέλδπζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε νκφινγα θαη επελδχζεηο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ κε δηάξθεηα αληίζηνηρε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. (ii) Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, ν νπνίνο αθνξά ηνλ θίλδπλν θάπνηνο αληηζπκβαιιφκελνο πνπ νθείιεη ζηελ Δηαηξεία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαβάιεη ηα ζρεηηθά πνζά φηαλ απηά γίλνληαη απαηηεηά. Θχξηνη αληηζπκβαιιφκελνη απφ ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη νη αζθαιηδφκελνη νη νπνίνη κπνξεί λα κελ δχλαληαη λα θαηαβάινπλ ηα πνζά αζθαιίζηξσλ πνπ είλαη απαηηεηά θαη νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ Δηαηξεία (αζθαιηζηέο, πξάθηνξεο θαη ινηπνί) θαη νη αληαζθαιηζηέο νη νπνίνη κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ηνπο επί ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή επί ησλ αζθαιηζηηθψλ απνδεκηψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο. ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ππεξβαίλεη έλα πνιχ βξαρχ δηάζηεκα πίζησζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηφηε ε Δηαηξεία πξνβαίλεη άκεζα ζηελ απηφκαηε αθχξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ νθεηιέηε. Έηζη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη. Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί επίζεο ζε ηαθηή βάζε ηα φξηα πηζηψζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ιακβάλεη κέηξα. ζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηνπο αληαζθαιηζηέο πξνζπαζεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε αληαζθαιηζηέο πνιχ θαιήο αμηνιφγεζεο ψζηε λα πεξηνξίδεη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν. (iii) Θίλδπλνο αγνξάο Ν θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ θίλδπλν εχινγεο αμίαο: Θίλδπλνο επηηνθίσλ: Ζ Δηαηξεία επελδχεη κηθξφ κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απεπζείαο ζε Νκφινγα ειιεληθά θαη μέλα. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ζε νκφινγα γίλεηαη κέζσ νκνινγηαθψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο ηνπ θίλδπλνπ επηηνθίνπ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα αιιά θαη ε Δηαηξεία φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα ζε μέλα παξάγσγα. Πρεηηθά κε ηα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο πξνο ην πξνζσπηθφ ή ζπλεξγάηεο ππάξρεη θίλδπλνο ζε πεξίπησζε αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα δάλεηα έρνπλ ζπλαθζεί κε ζηαζεξφ επηηφθην. Αληίζεηα ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αληίζηνηρν θίλδπλν δεδνκέλνπ φηη έρεη ζπλάςεη Νκνινγηαθφ Γάλεην κε κεηαβιεηφ επηηφθην. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Ν θίλδπλνο απηφο δελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ζε μέλα λνκίζκαηα. Θίλδπλνο ηηκψλ: Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ πνπ θαηέρεη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ζε κεηνρέο θαη νκφινγα γίλεηαη κέζσ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεηνρηθνχ θηλδχλνπ, ηα ακνηβαία θεθάιαηα αιιά θαη ε εηαηξεία, ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο θαη δηθαηψκαηα (options) γηα ζθνπνχο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. (iv) Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη µε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνληαη απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ ρξενγξάθσλ γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ, ε Δηαηξεία εθηηκά θαη ζπζρεηίδεη ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ. 7

8 Νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία ηφζν ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη θεθαιαηαγνξάο ηεο Διιάδνο φζν θαη ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Θαη επέθηαζε νη απνδφζεηο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο φπσο νη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, νη ζεζκηθέο αιιαγέο θαζψο θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην βαζκφ πνπ εθείλεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο. Ζ νηθνλνκηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο άκεζα. Ξέξαλ ηνχησλ, ε απφθιηζε ησλ επίζεκσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο βαζηθψλ κεγεζψλ θαζψο θαη βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, φπσο ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία, δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθφ θιίκα. Ρέινο, πηζαλέο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο (ζε δηεζλέο ή εζληθφ επίπεδν) είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θεθαιαηαγνξά θαη θαη επέθηαζε ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο ηξάπεδεο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ραξάζζεη θαη πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζχγρξνλε δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ. Πηα πιαίζηα απηά έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ε νπνία ελαξκνληδφκελε κε ηηο βειηησκέλεο δηεζλψο πξαθηηθέο, δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαζψο επίζεο θαη ηνλ πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαξθή βειηίσζε ηεο Δηαηξείαο. Λνκνζεζία Νπζηαζηηθή αιιαγή ζε νπνηαδήπνηε λνκνζεζία ζηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία (π.ρ. απζηεξφηεξνη πεξηνξηζκνί/ θαλνληζκνί ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Δηαηξείαο, αιιαγέο ζην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ) κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ν λνκηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηελ ακθηζβήηεζε, κέζσ λνκηθψλ ή δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ζπκβνιαίσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν κε δηαγξαθή ή ζπκςεθηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο αζάθεηεο κέζσ ζπλερνχο παξνρήο ζπκβνπιψλ απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο, νχησο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηέηνησλ θηλδχλσλ θαη λα βειηηψζεη ηα έγγξαθα θαη ηε δνκή ησλ πξάμεσλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δγγξάθνπ νη λνκηθέο αγσγέο πνπ εθθξεκνχλ ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζην κέξνο κε ηίηιν Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδφηε, Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο. Κείσζε ζηηο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ Έλα πνζνζηφ ησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη επελδπκέλν ζε γε, ζε αθίλεηα ππνκίζζσζεο θαη αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Διιάδα. Κία γεληθή κείσζε ζηηο ηηκέο γεο θαη αθηλήησλ πηζαλφλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα κειινληηθά θέξδε ηεο Δηαηξείαο. Θίλδπλνο ηερλνινγίαο Ζ ηερλνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηαγξαθήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γηα απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ζ απψιεηα ρξήζεο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ δπλαηφ λα πεξηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο θαη λα πξνζθέξεη άξηζηε εμππεξέηεζε πειαηψλ, εμαξηάηαη, ελ κέξεη, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αθαηάπαπζηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππνινγηζηψλ. Ρα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ είλαη επηξξεπή ζε δεκηέο ή δηαθνπέο πξνεξρφκελεο απφ ππξθαγηέο, πιεκκχξεο, απψιεηα ειεθηξηζκνχ, απψιεηα ηειεπηθνηλσληψλ θ.α. Δπίζεο, ηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κπνξεί λα ππνζηνχλ δνιηνθζνξέο, βαλδαιηζκφ θαη άιια θαθνπξγήκαηα. Πε ηέηνηα πεξίπησζε αθφκε θαη ε Δηαηξεία λα έρεη εμαζθαιίζεη θάιπςε απφ ηηο εηαηξείεο πξνγξακκαηηζκνχ κέρξη θάπνηνπ ζεκείνπ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νπνηαδήπνηε δηαθνπή δελ ζα επηθέξεη δεκηέο ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνπο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ. Θίλδπλνη αγνξάο Αζπλήζεηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο Ζ Δηαηξεία αληαγσλίδεηαη ζηνλ Θιάδν Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ κε άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηφζν ζηελ Διιάδα πνπ έρεη ηελ θχξηα έδξα ηεο φζν θαη ζηελ Θχπξν θαη Οσζία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Νη θχξηνη παξάγνληεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ε πνηφηεηα θαη ην εχξνο ησλ ζρεδίσλ πνπ πξνζθέξνληαη, νη ηηκέο ησλ δηάθνξσλ 8

9 αζθαιηζηηθψλ ζρεδίσλ, ην θχξνο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ε πνηφηεηα ηεο θάιπςεο θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ε εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. Ξηζαλέο πξνζθνξέο ειθπζηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα αζθαιηζηηθά ζρέδηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ή/ θαη ε επέθηαζε πθηζηάκελσλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα. Κηα παξάιιειε έλαξμε κεγάινπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα κε ηελ Δηαηξεία δπλαηφ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο. Ξηζαλή νηθνλνκηθή χθεζε Ξηζαλή κείσζε ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Ξξντφληνο, πηζαλφλ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ Έιιελα πνιίηε θαζψο επίζεο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ηφζν ησλ εηαηξεηψλ φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ κε αλάινγε επίδξαζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζηελ επηθεξδφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ιεηηνπξγηθά Κέηξα Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε κηα αγνξά φπνπ ε αθεξαηφηεηα, ην ήζνο θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ έρνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν. Αθφκα θαη αλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί επαξθή εζσηεξηθά ιεηηνπξγηθά κέηξα, νπνηαδήπνηε θαθνδηαρείξηζε, απάηε ή παξάιεςε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξλεηηθή δεκνζηφηεηα ή λα κελ ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο επζχλεο ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα αξλεηηθή νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ζηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθεπκέλν Ξξνζσπηθφ Ζ ζπλερήο επηηπρία θάζε εηαηξείαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην πξνζσπηθφ ηεο. Δηδηθά κηα εηαηξεία ζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηψλ πξέπεη λα είλαη άξηηα ζηειερσκέλε απφ άηνκα εηδηθεπκέλα ζηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη αλάιπζε πξντφλησλ, δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ν αληαγσληζκφο γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζσπηθφ είλαη έληνλνο θαη αλ νη εηαηξείεο ράζνπλ ππαιιήινπο πνπ είραλ επαθή κε κεγάινπο ή/ θαη πνιινχο πειάηεο, κπνξεί λα κεησζεί θαη ε ιίζηα πειαηψλ ηνπο. Ζ απψιεηα ζεκαληηθψλ ππαιιήισλ πηζαλφλ λα επηθέξεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Οίζθα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αζηηθή επζχλε απηνθηλήησλ Κεγαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ δεκηψλ: Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ φια ηα άιια παξακείλνπλ ίδηα, κηα ελδερφκελε κεγαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ δεκηψλ ην αζθάιηζηξν δε ζα άθελε ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ε Δηαηξεία είρε πξνυπνινγίζεη ζηελ αξρηθή ηεο ηηκνιφγεζε. Κεγαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν αχμεζε ζην κέζν θφζηνο δεκηάο: Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ φια ηα άιια παξακείλνπλ ίδηα, κηα ελδερφκελε κεγαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν αχμεζε ζην κέζν θφζηνο δεκηάο ην αζθάιηζηξν δε ζα άθελε ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ε Δηαηξεία είρε πξνυπνινγίζεη ζηελ αξρηθή ηεο ηηκνιφγεζε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ γίλεηαη ζε πξψην βαζκφ κέζσ ηεο πνιηηηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ απφ ην αξκφδην ηκήκα θαη θαηά δεχηεξν βαζκφ κέζσ ηεο αληαζθάιεηαο. Δλδερφκελνο Θίλδπλνο απφ επέλδπζε ζε Διιεληθά Νκφινγα Έλα κεγάιν πνζφ ηεο Δηαηξείαο είλαη άκεζα επελδπκέλν ζε Διιεληθά Νκφινγα θαη ελδερφκελνο λα πεγάδεη ξίζθν φζνλ αθνξά ηελ απνπιεξσκή ηνπ κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Πχκθσλα κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, έρνπλ εηπσζεί πνιιά ζελάξηα θαη έρνπλ γξαθηεί πνιιέο αλαιχζεηο γηα ηνλ θίλδπλν ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ. Ρα ζελάξηα απηά πεξηιακβάλνπλ απφ ρξενθνπία έσο θαη δηάθνξεο κνξθέο αλαδηάξζξσζεο. Πχκθσλα κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ην ρεηξφηεξν ζελάξην γηα έλαλ θάηνρν νκνιφγσλ είλαη λα ρξενθνπήζεη ε ρψξα επίζεκα. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ν επελδπηήο ράλεη ηα ρξήκαηά ηνπ θαη κφλν κεηά απφ κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεκησζεί γηα έλα (θαηά θαλφλα κηθξφ) θνκκάηη ηεο επέλδπζήο ηνπ. Πχκθσλα κε δηεζλείο αλαιπηέο, αλ ηειηθά ρξενθνπήζεη ε Διιάδα, ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ησλ επελδχζεσλ ζα θπκαλζεί αλάκεζα ζην 30% θαη ην 50%. Πε ζπλερεία, έλα ελαιιαθηηθφ ζελάξην είλαη ε Διιάδα λα πξνβεί ζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξένπο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θάηνρνο ελφο 10εηνχ νκνιφγνπ κπνξεί λα βξεζεί κε έλα ρξεφγξαθν πνπ ιήγεη ζε 20 ρξφληα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επελδχζεψλ ηνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα γίλεη «θνχξεκα» (haircut) ηνπ νκνιφγνπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κεηψλεηαη ε νλνκαζηηθή ηνπ αμία θαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Γειαδή, αλ γίλεη ηειηθά έλα «θνχξεκα» ηεο ηάμεο ηνπ 30%, έλα νκφινγν νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ζα έρεη νλνκαζηηθή αμία Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη ηα αλσηέξσ ζελάξηα ζηελ παξνχζα θάζε δελ θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ έδαθνο γηαηί ε Δπξψπε ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέιεη λα δεκηνπξγεζεί πηζησηηθφ γεγνλφο ψζηε λα πιεξσζνχλ ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ζε άκεζν θίλδπλν φιε ε Δπξσδψλε. Ρν πηζαλφηεξν ζελάξην ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ηψξα ε Δπξψπε θαη ην ΓΛΡ είλαη ην ζρέδην κεηαθχιηζεο (roll-over) ηνπ ειιεληθνχ 9

10 ρξένπο ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ νη ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη άιινη ηδηψηεο επελδπηέο. Αλ ηειηθά επηιεγεί ε ιχζε απηή, ηφηε ηα λέα νκφινγα κε ηα νπνία ζα αληηθαηαζηαζνχλ απηά πνπ ιήγνπλ ζα θέξνπλ θάπνηαο κνξθήο εγγχεζε απφ ηελ επξσδψλε. Ζ εγγχεζε απηή ζα κπνξνχζε λα δνζεί, π.ρ., απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΔFSF) θαιχπηνληαο κέξνο ησλ νκνιφγσλ. Ρξαπεδηθνί θχθινη αλαθέξνπλ φηη «θάηη ηέηνην ζα έθαλε πην ειθπζηηθνχο ηνπο ηίηινπο θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ην πξψην βήκα γηα έλα επξσνκφινγν». Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνρέο Δηζαγσγή ζηε Λ.Δ.Α. Αγνξά ηνπ ΣΑΘ Ζ αίηεζε γηα εηζαγσγή ηεο Δηαηξείαο αθνξά ηε Λ.Δ.Α., κία κε ξπζκηδφκελε αγνξά ηνπ ΣΑΘ, ε νπνία απνηειεί Ξνιπκεξή Κεραληζκφ Γηαπξαγκάηεπζεο φπσο απηφ νξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ πεξί Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Οπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Λφκν 144(Η)/2007 θαη ζηελ νπνία απεπζχλνληαη γηα εηζαγσγή αλαπηπζζφκελεο ή κηθξφηεξεο εηαηξείεο ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο ηνπ ΣΑΘ. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ απνηεινχλ θαηάιιειε επέλδπζε γηα φινπο ηνπο επελδπηέο: Θάζε πηζαλφο επελδπηήο ζε νπνηεζδήπνηε κεηνρηθέο αμίεο εηζεγκέλεο ζε κε ξπζκηδφκελε αγνξά σο ε ΛΔΑ ηνπ ΣΑΘ πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ππγθεθξηκέλα θάζε πηζαλφο επελδπηήο πξέπεη: λα έρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κηα ηέηνηα επέλδπζε, ζηα πιαίζηα ηεο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ, ηελ επέλδπζε ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη κηα ηέηνηα επέλδπζε ζην ζπλνιηθφ ηνπ ραξηνθπιάθην. λα έρεη ηθαλνπνηεηηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ξεπζηφηεηα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα επσκηζζεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο ηεο επέλδπζεο ηνπ. λα αλαγλσξίζεη φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ θαηαθέξεη λα πσιήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή θαη θαζφινπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη (είηε ν ίδηνο είηε κε ηε βνήζεηα νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ) ηα πηζαλά ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπ φπσο ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ή άιινπο παξάγνληεο θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λα αλαιάβεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ επέλδπζε ηνπ Δπελδπηηθφο θίλδπλνο Νη ηηκέο ησλ θηλεηψλ αμηψλ παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο θαη δελ είλαη βέβαην φηη πάληνηε ζα αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. Ζ ηζηνξηθή απφδνζε κηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο δελ απνηειεί απαξαηηήησο εγγχεζε γηα ηελ απφδνζε ηεο ζην κέιινλ. Ζ αμία ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ην εηζφδεκα απφ απηέο κπνξνχλ λα απμεζνχλ φπσο θαη λα κεησζνχλ, επεξεαδφκελεο απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο κηαο εηαηξείαο θαη απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Οεπζηφηεηα ηίηισλ ζην ΣΑΘ Ζ πηζαλή απνπζία ξεπζηφηεηαο αγνξάο ή πψιεζεο ζηνπο ηίηινπο ηεο Δηαηξείαο, θίλδπλνο ν νπνίνο ηζρχεη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηζεγκέλνπο ηίηινπο εηαηξεηψλ ζην ΣΑΘ, ζα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επελδπηψλ γηα πψιεζε ή αγνξά ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο είηε ζε επηζπκεηέο ηηκέο είηε νινθιεξσηηθά. Ν φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη ε εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ ζην ΣΑΘ θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ρακειφηεξα επίπεδα απφ άιιεο αλαπηπγκέλεο θεθαιαηαγνξέο. Έηζη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο κεγάισλ παθέησλ ή ζεκαληηθψλ κεξηδίσλ αλά πάζα ζηηγκή πηζαλψο λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 10

11 ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΚΔΡΝΣΩΛ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ εηζάγνληαη γηα δηαπξαγκάηεπζε ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ δηαηξεκέλν ζε ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 έθαζηε ΔΘΓΝΚΔΛΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ δηαηξεκέλν ζε ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 έθαζηε ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΡΝΣΩΛ ΞΟΝΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΚΔΡΝΣΩΛ ΘΩΓΗΘΝΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖΠ ζπλήζεηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 έθαζηε ιεο νη κεηνρέο ππφ εηζαγσγή είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο Διιεληθά: ΗΛΙΔ ΡΗΚΖ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ 2,24 Αγγιηθά: INLE ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ ,68 ( ,24 ε θάζε κία) ιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο έρνπλ δηθαίσκα ζηα κεξίζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Κέξνο Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή 11

12 Απνηίκεζε Δηαηξείαο Ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο δηάζεζεο είρε ζαλ βάζε ηε Κέζνδν Ξνιιαπιαζίνπ Ρηκήο/KAE. Γελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κέζνδνο πνιιαπιαζίνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη θεξδνθνξία θαζψο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία δελ έρεη παξνπζηάζεη ζηαζεξά απνηειέζκαηα θαηά ηα ηειεπηαία έηε ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο Ξνιιαπιάζηνπ Ρηκήο/Ξσιήζεσλ θαζψο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία παξέρεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ε έλλνηα ηνπ φξνπ πσιήζεηο δελ ζα κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί. Ζ Κέζνδνο Ξνιιαπιαζίνπ Ρηκήο/KAE ζπκπεξηιάκβαλε ηνλ εληνπηζκφ ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα δηεζλψο θαη ησλ νπνίσλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηεινχλ δεκφζηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέηξν ζχγθξηζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Ξνιιαπιάζηνπ Ρηκήο/ΘAE γηα ηελ Δηαηξεία. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ εηνηκάζηεθε έλα δείγκα απφ έμη (6) εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηνλ Ρνκέα ησλ Γεληθψλ Αζθαιεηψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 6 εηαηξεηψλ θξίζεθαλ σο νη πην ζπλαθείο κε απηέο ηεο Δηαηξείαο, παξφιν πνπ νη εηαηξείεο εμαθνινπζνχλ λα δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά πξνζθνξά πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, θεξδνθνξία, κεγέζε, γεσγξαθηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο, θαη δεκηνπξγήζεθε ην δείγκα ζην νπνίν βαζίζηεθε ε ζχγθξηζε. Ν πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο εηαηξείεο απηέο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο: Code Company Details TRYG DC Tryg A/S Tryg A/S offers general insurance services. The Company operates in Sweden Denmark, Norway and Finland. Tryg sells general insurance products in private lines, commercial and corporate. The Company's subsidiary sells guarantee insurances in the Nordic region. GJF NO Gjensidige Forisikring ASA Glensidige Forsikring ASA is a Norwegian insurance company. The Company offers general insurance products to private individuals and businesses in Norway. Glensidige Forsikring provides property insurance and insurances of the person in the household and the business markets TWGP US Tower Group Inc Tower Group Inc provides property and casualty insurance and insurance services. The Company offers property and casualty commercial and personal lines products and services in select markets not well served by other carriers. TRV US The Travellers Company The Travellers Companies Inc provides commercial and personal property and casualty insurance products and services to businesses, government units, associations and individuals. CB US Chubb Corporation The Chubb Corporation, a holding company, offers property and casualty insurance, which includes personal, standard commercial and specialty commercial insurance. The Company provides insurance coverage principally in the United States, Canada, Europe, Australia and parts of Latin America and Asia IPCC US Source: Bloomberg Infinity Property and Casualty Corporation Infinity Property & Casualty Corporation provides personal automobile insurance throughout the United States. The Company focuses on providing non-standard auto insurance to drivers who represent higher than normal risks and pay higher rates for comparable coverage. Infinity also writes non-standard commercial auto insurance and complementary personal lives insurance products. Ν πην θάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηζηνξηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε Ρηκήο /ΘΑΔ ησλ 6 ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ πνπ δηαιέμακε: Ρηκή/ΘΑΔ Απξίιηνο 2011 Tryg A/S 2,54 2,94 2,51 2,42 2,22 1,85 2,34 Gjensidige Forisikring ASA 1,25 1,47 Chubb Corporation 1,31 1,5 1,45 1,65 1,57 1,42 1,34 1,04 1,14 1,19 Infinity Property and Casualty Corporation 1,49 1,33 1,23 1,43 0,97 1,25 0,89 1,17 1,15 The Travellers Company 1,36 1,44 1,18 1,4 1,46 1,27 1,05 0,95 0,95 1,02 Tower Group Inc 1,83 3,01 3,37 2,5 1,96 1 0,98 0,89 12

13 Κέζνο Όξνο 1,34 1,48 1,45 1,97 2,15 1,73 1,60 1,22 1,22 1,34 Αλαπξνζαξκνζκέλνο Κέζνο Όξνο 1,19 1,27 Source: Bloomberg Ν κέζνο φξνο Ξνιιαπιάζηνπ Ρηκήο/ΘAE ησλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα κέζα Απξηιίνπ 2011 αλέξρεηαη ζηηο 1,22 θνξέο θαη 1,34 θνξέο αληίζηνηρα. Απφ ην πην πάλσ δείγκα εηαηξεηψλ έρνπκε αθαηξέζεη ηνπο δείθηεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πιάγηα γξαθή νη νπνίεο παξνπζίαδαλ αζπλήζηζηα ςειφ ή ρακειφ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν δείγκα εηαηξεηψλ, θαηαιήγνληαο ζηνλ αλαπξνζαξκνζκέλν κέζν φξν Γείθηε Ρηκήο/ ΘΑΔ ν νπνίνο αλέξρεηαη γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα ζηηο 1,19 θνξέο θαη 1,27 θνξέο αληίζηνηρα. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Γείθηε Ρηκήο/ΘΑΔ έρνπκε ιάβεη επίζεο ππφςε ην Ξνιιαπιάζην Ρηκήο/ΘAE ηεο εηαηξείαο Atlantic Insurance Company Public Limited ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην ΣΑΘ θαη έρεη ζπλαθή δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ Δηαηξεία, εθ ηεο νπνίαο ην Ξνιιαπιάζην Ρηκήο/ΘAE γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηα κέζα Απξηιίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζηα 1,35 θνξέο θαη 1,28 θνξέο αληίζηνηρα ην νπνίν ζπλάδεη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ μέλσλ ζπγθξίζηκσλ εηαηξεηψλ. H KAE ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο 2010 αλέξρεηαη ζηα ,013. Ξνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ΘΑΔ ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ κέζν φξν δείθηε Ρηκήο/ΘΑΔ πξνθχπηεη κία αμία ηεο Δηαηξείαο ηεο ηάμεο ησλ 16,9 εθαη. ( 2,10 αλά κεηνρή) θαη 18,1 εθαη. ( 2,25 αλά κεηνρή) γηα ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη θαηά ηελ παξνχζα αληίζηνηρα. Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο εηζαγσγήο αλά κεηνρή. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα θαζψο θαη ηα δεδνκέλα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ζην Κέξνο Δπηρεηξεκαηηθφ Πρέδην, φπσο ηηο πξννπηηθέο αλέιημεο ηεο Δηαηξείαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ING θαζψο θαη ηελ Πχκβαζε Κεζηηείαο κε ηελ εηαηξεία ING Κεζηηηθή κε preferred provider status, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε Δηαηξεία είλαη ν θχξηνο παξνρέαο γεληθψλ αζθαιίζεσλ ζην κεγάιν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο ING Κεζηηηθή, κηα ζπλεξγαζία πνπ εμπςψλεη ην πξνθίι ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε φπσο θαζνξίζεη ηελ ηηκή εηζαγσγήο ζηα 18 εθαη. θαη εθ σο εθ ηνχηνπ, ζηξνγγπινπνίεζε ηελ ηηκή εηζαγσγήο αλά κεηνρή ζηα 2,24 αλά κεηνρή, ήηνη κεηνρέο πξνο εηζαγσγή ζηελ ζπλνιηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία χςνπο ,68. Κεγέζε Δθδόηε Αξηζκφο Κεηνρψλ* ΘΑΔ [Πε ] ΘΑΔ/κεηνρή [Πε ] 0,89 0,99 1,77 Θέξδε/(δεκηά) πξηλ ηε θνξνινγία [Πε ] ( ) Θέξδε/(δεκηά) πξηλ ηε θνξνινγία/κεηνρή [Πε ] (0,43) 0,14 0,74 Θέξδε/(δεκηά) κεηά ηε θνξνινγία [Πε ] ( ) Θέξδε/(δεκηά) κεηά ηε θνξνινγία / κεηνρή [Πε ] (0,37) 0,08 0,60 Ρηκή Έθδνζεο πξνο ΘΑΔ Κεηνρήο (Ο/ΒV) 2,57 2,31 1,27 Ρηκή Έθδνζεο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (Ο/Δ) Γ/Η 26,86 3,75 Γ/Η=Γελ Ηζρχεη *Ν αξηζκφο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη 2009 αλεξρφηαλ ζηηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 88,04 έθαζηε θαη γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 αλεξρφηαλ ζηηο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 88,04 έθαζηε. Πε ΔθΓΠ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 21 Απξηιίνπ 2011, απνθαζίζηεθε φπσο ε νλνκαζηηθή αμία κεησζεί ζηα 1,00 θαη σο εθ ηνχηνπ, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο κεηνρψλ γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθαο. 13

14 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ ΗΠΡΝΟΗΘΝ Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε κε ηελ αξρηθή επσλπκία ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Αλψλπκνο Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία θαη είρε ζπζηαζεί ην 1978 κε ηηο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο ππ αξ /1977 θαη 44579/1977 ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Δπακεηλψλδα Ξαλαγηψηνπ Ρξηάληνπ. Ζ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δκπνξίνπ κε αξ. Θ4-2877/ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ην πξψην Θαηαζηαηηθφ ηεο δεκνζηεχνληαη ζην ΦΔΘ, ηεχρνο ΑΔ& ΔΞΔ, ππ αξηζκ. 45 ηεο Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κ.Α.Δ. κε αξηζκφ 12862/05/Β/86/42. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο ζην ΦΔΘ, ε νπνία έγηλε ηελ Ζ Δπνπηεχνπζα αξρή είλαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ» ην πνπξγείν Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. Ζ επνπηεχνπζα αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.Γ. 400/1970 «Ξεξί Ηδησηηθήο Δπηρεηξήζεσο Αζθαιίζεσλ» είλαη ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ.Δ.Η.Α. φπσο κεηνλνκάζζεθε απφ ΔΞ.Δ.Η.Α). Ζ Δηαηξεία έρεη εθπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Λ.Γ. 400/1970 ππνρξεψζεηο ηεο γηα αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε θαη πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο ηεο Γηα ηελ αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε κε νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε ,73 θαη ε ζπλνιηθή δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ,21. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηφδνπ 2010 έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Γ.Δ.Η.Α. νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ δήηεζε ε Δπνπηηθή Αξρή. Πηε ζπλέρεηα, ε Δηαηξεία πεξηήιζε ζηνλ έιεγρν ηεο Νηθνγέλεηαο Φσθίσλα Κπξάβνπ ην 1983 θαη ην 1984 ε Δηαηξεία κεηνλνκάζζεθε ζε INTERNATIONAL HELLAS ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ. Ρν 2006 ε Δηαηξεία έιαβε ηελ ζεκεξηλή ηεο επσλπκία INTERNATIONAL LIFE ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν International Life. Θαηά ηα ηέιε ηνπ 2010 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Δηαηξείαο κε εμαγνξά ηεο αλψλπκεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ING Διιεληθή Αλψλπκνο Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηελ ππ. αξ. πξση. Θ3-1385/ απφθαζε γηα ηελ νπνία είρε πξνεγεζεί αληίζηνηρε εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δ.Ξ.Δ.Η.Α. Ζ ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξείαο ING έγηλε κε ηελ κεηαβίβαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνπζηαθήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηαδφηαλε ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2010 θαη φπσο απηά δηακνξθσζνχλ κέρξη ηε λφκηκε νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2010, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζηα δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 88,04 έθαζηε ελψ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ING αλεξρφηαλ ζηα ,20 δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 12,55 έθαζηε. Ζ Δηαηξεία θαηείρε ήδε 9% ηεο εηαηξείαο ING θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2010 κε αμία θηήζεσο 398 ρηιηάδεο, ήηνη 12,18 αλά κεηνρή. Ρν ππφινηπν 91% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ING, εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Δηαηξεία έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο ησλ 4,0 εθαη., ήηνη 12,18 αλά κεηνρή κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα. Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ε Δηαηξεία ππνθαζίζηαηαη απηνδίθαηα θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε ζχκθσλα κε ην λφκν ζε φια ηα δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη έλλνκεο ζρέζεηο ηεο ING. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα εμαγνξάο αλήιζε ζηα 4,4 εθαη. θαη απφ ηελ απνξξφθεζε πξνέθπςε θαζαξφ θέξδνο χςνπο 2,9 εθαη. ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ Θαζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο ING, πξνέθπςαλ πνζά πνπ αθνξνχζαλ ελαπνκείλαληα πνζά θαη ζηξνγγπινπνίεζε θαη σο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξεία πξνέβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 88,07 νη νπνίεο δφζεθαλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κεηαμχ ηελ εηαηξεία ING Κεζηηηθή κε preferred provider status, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε Δηαηξεία είλαη ν θχξηνο παξνρέαο γεληθψλ αζθαιίζεσλ ζην κεγάιν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο ING Κεζηηηθή, κηα ζπλεξγαζία πνπ εμπςψλεη ην πξνθίι ηεο Δηαηξείαο ζηελ Διιεληθή αγνξά (Βιέπε Κέξνο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδφηε, Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο, Η. Πχκβαζε Κεζηηείαο εκεξνκελίαο 30 Ηνπιίνπ 2010 ). Πε απηφθιεηε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο εκεξνκελίαο 28 Καξηίνπ 2011 απνθαζίζηεθε φπσο ε Δηαηξεία πξνρσξήζεη ζηελ εηζαγσγή φισλ ησλ εθδνκέλσλ ηεο κεηνρψλ ζηε ΛΔΑ ηνπ ΣΑΘ. ΠΘΝΞΝΗ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα παξέρνληαο έλα επξχ θάζκα αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ Γεληθψλ Θιάδσλ ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Καξνχζη Αηηηθήο (Ι. Θεθηζίαο 7 & Λεαπφιεσο 2). Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 14

15 (α) Ζ ζπκθψλσο ησ Λφκσ δη ίδηνλ ινγαξηαζκφλ ή δηα ινγαξηαζκφλ ηξίησλ ή ελ ζπλεηαηξηζκψ κεηά ηξίησλ ελ ηε εκεδαπή ελέξγεηα αζθαιίζεσλ, ζπλαζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ παληφο είδνπο θαη θιάδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θιάδσλ δσήο θαη πίζηεσο. (β) Ζ ζπκθψλσο ησ Λφκσ αλάιεςηο ηεο αληηπξνζσπείαο ή πξαθηνξείαο εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ Αζθαιηζηηθψλ θαη Αληαζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ σο θαη ε ζπκκεηνρή εηο ηνηαχηαο πξαθηνξεχζεηο θαη αληηπξνζσπείαο. (γ) Ζ θα νηνλδήπνηε ηξφπνλ ζπκκεηνρή εηο άιιαο επηρεηξήζεηο ή Δηαηξείαο επηδησθνχζαο παξεκθεξείο πξνο ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. (δ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ηα αλσηέξσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ. (ε) Ξάζα εηέξα εξγαζία ζπλαθήο πξνο ηα άλσ πξάμεηο. 15

16 ΝΚΗΙΝΠ ΠΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΑΛΖΘΔΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Όκηινο International Life International Life A.E.A.Z Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο International Life A.E.A.Z. ε νπνία αλήθεη ζηνλ κηιν International Life. Ζ International Life Α.Δ.Α.Ε. ηδξχζεθε ην 1991 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν Αζθαιίζεσλ Εσήο (Αηνκηθέο θαη Νκαδηθέο Αζθαιίζεηο θαη Bancassurance) κε θχξηα ζπγθέληξσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο, είηε απηέο αθνξνχλ θιαζηθά πξνγξάκκαηα Εσήο είηε αζθαιίζεηο Εσήο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο (Unit Linked πξντφληα). Ρν 2009, ε εηαηξεία International Life A.E.A.Z. πξνέβε ζηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Universal Life ΔΙΙΑΠ Α.Α.Δ.Ε. κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ηνπ Θιάδνπ Εσήο θαη ηδίσο ησλ Νκαδηθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηελ κεηαλφκαζε International Α.Δ.Α.Ε. Πηα ηέιε ηνπ 2010, ε εηαηξεία International Life A.E.A.Z. πξνέβε ζε ζπγρψλεπζε κε εμαγνξά ηεο εηαηξείαο International Α.Δ.Α.Ε. Ζ International Life Α.Δ.Α.Ε. είλαη απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ζηελ Διιεληθή Αγνξά (1995) πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηα επελδπηηθά πξντφληα λέαο γεληάο Unit Linked. Έλα απφ ηα θχξηα ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία πξσηνπνξηαθψλ, ζχγρξνλσλ θαη επέιηθησλ πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο, είλαη απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγηθά εηαηξείεο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά πξνζθέξνληαο άκεζε εμππεξέηεζε ζε θάζε ζπλεξγάηε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο πνπ έρεη αλαπηχμεη. Κέζσ απηήο ηεο πιαηθφξκαο πξνζθέξεη άκεζε εμππεξέηεζε 24 ψξεο ην 24σξν ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ International Life Α.Δ.Α.Ε. αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αληαζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αληαζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ αληαζθαιηζηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ λα ην πινπνηήζνπλ. Θαηά ηελ παξνχζα, δηαζέηεη αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θπξίσο αλαινγηθέο (quota share ή/θαη Surplus) φπσο επίζεο θαη ζχκβαζε ηχπνπ ππεξβάιινλησλ δεκηψλ (excess of loss). Νη θπξηφηεξνη αληαζθαιηζηέο ηεο είλαη νη εηαηξείεο δηεζλνχο θχξνπο: New Re, Scor Global Life, Ζannnover Life re, Scottish Re. Ζ International Life Α.Δ.Α.Ε. είλαη πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008 θαη πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πξντφληα θαη πεξεζίεο: Αζθάιεηα Εσήο - Ξξνζηαζία Νηθνγέλεηαο Αζθάιεηα Αλαπιήξσζεο Δηζνδήκαηνο Δμαζθάιηζε Ξαηδηνχ Αζθάιεηα γείαο Απνηακηεπηηθά -Ππληαμηνδνηηθά Ξξνγξάκκαηα Νκαδηθά Ξξνγξάκκαηα Ηζηνξία ηνπ Νκίινπ Ζ ηζηνξία ηνπ Νκίινπ μεθίλεζε ην 1956, φηαλ ν θ. Ησάλλεο Κπξάβνο μεθίλεζε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Ηηαιηθήο ΑΓΟΗΑΡΗΘΖΠ Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο RAS ζηελ Διιάδα. Πηα 55 ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ν κηινο αλαπηχρζεθε απφ έλα κηθξφ πξαθηνξείν ζε έλαλ κηιν 8 εηαηξεηψλ. ια απηά ηα ρξφληα ν κηινο International Life είλαη έλαο νξγαληζκφο κε ζχγρξνλε δνκή θαη δηνίθεζε, κε κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε θαη πςειή νξγάλσζε πνπ επελδχεη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ. Ρν ηζηνξηθφ ηνπ Νκίινπ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 1956: Μεθηλνχλ νη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ζηελ Διιάδα κε ηελ ίδξπζε ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Ηηαιηθήο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο RAS Αδξηαηηθήο. 1984: Αγνξά απφ ηελ Νηθνγέλεηα Φσθίσλα Κπξάβνπ ηεο εηαηξείαο Θεληξηθή ηεο Διιάδνο Αλψλπκνο Διιεληθή θαη Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ην 1984 ζε International Hellas Α.Α.Δ. 16

17 (ζήκεξα International Life Α.Δ.Γ.Α.) πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. 1991: Ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ζπκκεηνρψλ ηνπ Νκίινπ, International Holding Α.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεξκαληθή αληαζθαιηζηηθή εηαηξεία Aachener und Munchener Group. Ίδξπζε ηεο International Life Α.Δ.Α.Ε., εηαηξείαο αζθαιίζεσλ δσήο. 1992: Ίδξπζε ηεο International Α.Δ.Γ.Α.Θ., Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ. 1999: Ίδξπζε ηεο Praxis International Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.., πξνζθέξνληαο ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο θαη δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ Asset Management. 2000: Ίδξπζε ηεο International Online A.E., εηαηξείαο κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζε εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 2003: Δπέθηαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Γεξκαλία κε ηελ ίδξπζε ηεο UVS International GmbH. Δμαγνξά & Απνξξφθεζε απφ ηελ Praxis International ησλ Δηαηξεηψλ METRONET ΔΞΔ & SYMETRON AXE. 2004: Ξξνζάξηεζε ζηνλ κηιν ηεο εηαηξείαο πξαθηφξεπζεο Bsa Insurance Services. 2005: Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξίεο Ξξνψζεζεο Αζθαιηζηηθψλ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ. 2006: Αιιαγή Δηαηξηθήο Ραπηφηεηαο (λέν ινγφηππν, λέα ρξψκαηα). 2007: Κεηνλνκαζία ηεο International Hellas A.A.E. ζε International Life Α.Δ.Γ.Α. Λέα Γηαθεκηζηηθή Θακπάληα. Έλαξμε Γξαζηεξηνπνίεζεο ζηε Οσζία κε ηελ ίδξπζε ηεο «ΝΑΝ Rusinlife», Δηαηξείαο Αζθαιίζεσλ Εσήο θαη «OOO Europa Life» Δηαηξείαο Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. 2009: Ξψιεζε ηεο Praxis International Σ.Α.Δ.Ξ.Δ.. Δμαγνξά ηνπ 100% ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο Universal Life ΔΙΙΑΠ Α.Α.Δ.Ε. κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο ηνπ Θιάδνπ Εσήο θαη ηδίσο ησλ Νκαδηθψλ Αζθαιίζεσλ θαη κεηαλνκαζία ζε International Α.Δ.Α.Ε. Έλαξμε ζηελ αγνξά ηεο Θχπξνπ κε ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο Cosmos International Life. 2010: Κεηνλνκαζία ηεο Bsa ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΗ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠ ΚΞΗ Α.Δ.» ζε Bsa ΚΔΠΗΡΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΚΞΗ Α.Δ.» Ππγρψλεπζε κε εμαγνξά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο International Α.Δ.Α.Ε. (πξψελ Universal Life ΔΙΙΑΠ Α.Α.Δ.Ε. ) απφ ηελ International Life Α.Δ.Α.Ε. Ππγρψλεπζε κε εμαγνξά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ING Διιεληθή Α.Δ.Γ.Α. απφ ηελ International Life Α.Δ.Γ.Α. Γηαθξίζεηο θαη Αλαγλψξηζε Ζ πςειή επίδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ International Life ζε ζέκαηα πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ TUV Austria Hellas. Δπίζεο, ε Δηαηξεία Αζθαιίζεσλ Εσήο ηνπ Νκίινπ, International Life Α.Δ.Α.Ε. έρεη δηαθξηζεί γηα 4 ρξνληέο αλάκεζα ζηηο 10 Δπηρεηξήζεηο κε ην Θαιχηεξν Δξγαζηαθφ Ξεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα (Best Workplaces 2005, 2006, 2007 & 2010). Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Νκίινπ βξαβεχηεθε ζηνλ Ξαγθφζκην Γηαγσληζκφ Web Award 2006, αλάκεζα ζε ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο απφ 35 δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν "Standard of Excellence" θαη έρεη επίζεο θαηαθηήζεη ηελ 1 ε Θέζε (Ermis Gold) ζηνλ δηαγσληζκφ Ermis Awards Ρέινο, ν κηινο έρεη βξαβεπηεί γηα ην Ξξφγξακκα Δηαηξηθήο Θνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ έρεη αλαπηχμεη, κε ηνλ ηίηιν «Δλέξγεηεο Νπζίαο». 17

18 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα: ςειή Ρερλνινγία Ν κηινο είλαη γηα ρξφληα επηθεληξσκέλνο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο. Απφ ην 2001 έρεη αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα web inlife ην νπνίν έρεη βειηησζεί κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Πήκεξα, πάλσ απφ 95% ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Νκίινπ εθηεινχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο web inlife. To ζχζηεκα web inlife, πνπ είλαη κνλαδηθφ ζηελ Διιεληθή αγνξά, απινπνηεί ηελ εξγαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Νκίινπ, θαζψο επηηξέπεη ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κε ιηγφηεξε πξνζπάζεηα θαη ρακειφηεξν θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αζθαιηζηηθφο ζχκβνπινο ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή κπνξεί λα επηιέμεη θαη λα θάλεη κηα πξνζθνξά αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζηνλ πειάηε ηνπ, ην ζπκβφιαην λα εθδνζεί ζηα Θεληξηθά Γξαθεία θαη λα ηππσζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Ππκβνχινπ κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Ρν ζχζηεκα web inlife, ην νπνίν θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ απηά, απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ κηιν ζηελ Διιεληθή Αζθαιηζηηθή Αγνξά, ιφγσ ηεο επθνιίαο ρξήζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ρακεινχ θφζηνπο πνπ έρεη. Ρν ίδην πλεχκα ηαρχηαησλ ζπλαιιαγψλ θαη απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο πειάηε έρνπλ θάλεη ηνλ κηιν λα δηαθξίλεηαη σο έλαο Αζθαιηζηηθφο κηινο ζηελ Διιάδα. Ρν επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Νκίινπ είλαη εκπινπηηζκέλν κε επέιηθηα θαη αμηφπηζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, παξακέλνληαο ζηαζεξά πξσηνπφξν ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ν κηινο πξαγκαηνπνίεζε δπλακηθή είζνδν ζηελ αγνξά ησλ γπλαηθψλ κε ην Woman s Life, πξντφλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ γπλαηθεία ηδηνζπγθξαζία θαη μεθίλεζε παλειιαδηθή εθζηξαηεία ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο γπλαίθεο φζν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Ν κηινο πιαηζίσζε ην θαηλνηφκν Woman s Life κε έλαλ δηθηπαθφ ηφπν αθηεξσκέλν ζε φιεο ηηο γπλαίθεο, ην Δζηίαζε Θαηά ηα ηειεπηαία 2 έηε, ν κηινο εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε. Δθαξκφδεη πξφγξακκα αλάπηπμεο κέζσ πξνζέιθπζεο δηθηχσλ πσιήζεσλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, κέζσ εμαγνξψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη βνεζήζεη ζηελ εμαγνξά αμηφινγσλ εηαηξεηψλ ζηελ θαζαξή αμία ελεξγεηηθνχ ή θαη ρακειφηεξα. Ν κηινο έρεη δηαθξηζεί ζηελ Διιεληθή αγνξά κε ραξαθηεξηζηηθφ ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηε δνκή θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε απνηειεζκαηηθή αχμεζε ζηνπο αζθαιηζηηθνχο ζπκβνχινπο κε ρακειφηεξν θφζηνο. Δίλαη γεγνλφο, φηη ηα ηειεπηαία έηε, ν αξηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα (Βιέπε Κέξνο Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδφηε, Ξειάηεο Ξξνκεζεπηέο ). Ζ αλάπηπμε ηνπ Νκίινπ άξρηζε ην 2008 θαη έρεη επηηαρπλζεί ην 2009 θαη ην 2010 αθνχ αθνινπζείηαη ελεξγά ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη εθηειείηαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ πεληαπιαζηαζκφ ηνπ κεγέζνπο κέζα ζε 5 έηε. Θαηά ηελ παξνχζα, ε Διιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά ζεσξείηαη κηα εθπξφζεζκα ππαλάπηπθηε αγνξά, ην νπνίν αλακέλεηαη λα αιιάμεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ε απφθηεζε ζεκαληηθήο ζπκκεηνρήο είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ κηιν ζην εγγχο κέιινλ. Ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αλήιζε ζηα 98,4 εθαη. ην έηνο 2009 ζε ζχγθξηζε κε 62,3 εθαη. ην έηνο 2008 ελψ ε θεξδνθνξία αλήιζε ζην 1,4 εθαη γηα ην έηνο 2009 ζε ζχγθξηζε κε δεκηά χςνπο 13 ρηιηάδσλ ην έηνο Ζ εηαηξεία International Life Α.Δ.Α.Ε.. ε νπνία θαηέρεη 100% ηεο Δηαηξείαο έρεη ζπλεηζθέξεη ζηνλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ, 30,1 εθαη. θαη 28,7 εθαη. γηα ηα έηε 2009 θαη 2008 αληίζηνηρα ελψ ε θεξδνθνξία ηεο αλήιζε ζηηο 498 ρηιηάδεο γηα ην έηνο 2009 θαη ε δεκηά γηα ην έηνο 2008 αλήιζε ζηηο 8 ρηιηάδεο. Ν κηινο έρεη ελδπλακψζεη ηελ παξνπζία ζηνλ Θιάδν Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ Θιάδνπ Εσήο θαη ηδίσο ησλ Νκαδηθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηελ εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ Universal Life Διιάο Α.Α.Δ.Ε. θαη ηεο ING Διιεληθήο Α.Δ.Γ.Α. αληίζηνηρα. Γίθηπν Ξσιήζεσλ Ν κηινο έρεη έλα επξχ δίθηπν πσιήζεσλ 54 πνθαηαζηεκάησλ & Γξαθείσλ Agency System θαη 600 ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηνξείσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, επαλδξσκέλν κε ηθαλνχο θαη επζπλείδεηνπο επαγγεικαηίεο κε ήζνο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ. Ρα πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ν κηινο είλαη Ξηζηνπνηεκέλνο Φνξέαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Γηακεζνιαβνχλησλ ζηελ Ηδησηηθή Αζθάιηζε κε ηελ ππ' αξηζκ.4/ απφθαζε ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δμεηάζεσλ Γηακεζνιαβνχλησλ ζηελ Ηδησηηθή Αζθάιηζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ρν Ξηζηνπνηεκέλν Δθπαηδεπηηθφ Θέληξν θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε ηνπ Γηθηχνπ Ξσιήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 18

19 Ήπεηξνο πνθαηαζηήκαηα: 3 Καθεδνλία - Θξάθε πνθαηαζηήκαηα: 14 Θεζζαιία Λεζηά Ηνλίνπ πνθαηαζηήκαηα: 3 πνθαηαζηήκαηα: 1 Πηεξεά Διιάδα Ξεινπόλλεζνο Υποκαταστήματα: 5 πνθαηαζηήκαηα: 4 Λεζηά Αηγαίνπ-Θξήηε πνθαηαζηήκαηα: 9 Αηηηθή πνθαηαζηήκαηα: 15 Ππκκεηνρέο ηνπ Νκίινπ Ζ ζεκεξηλή δνκή ηνπ Νκίινπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηηο εηαηξείεο Αζθαιίζεσλ Εσήο θαη Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ. Ν κηινο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο αζθαιηζηηθέο ιχζεηο κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη νπζηαζηηθέο θαιχςεηο, κέζσ 2 εηαηξεηψλ. Δπίζεο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ππφινηπε αγνξά εμαζθαιίδνληαο ζχγρξνλεο θαη επέιηθηεο επελδπηηθέο επηινγέο, κέζσ 2 εηαηξεηψλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, κέζσ 1 εηαηξείαο. Ν κηινο International Life δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ δηεζλή αγνξά, κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο αγνξέο ηεο Θχπξνπ θαη ηεο Οσζίαο θαζψο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Δηαηξεία Ππκκεηνρήο Σψξα δξαζηεξηνπνίεζεο Ξεξηγξαθή International Holding A.E. Διιάδα Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ International Life A.E.A.Z. Διιάδα Δηαηξεία Αζθαιίζεσλ Εσήο International Life Α.Δ.Γ.Α. Διιάδα Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ International Α.Δ.Γ.Α.Θ. Διιάδα Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ International Online A.E. Διιάδα Δηαηξεία Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο Κεζίηεο Αζθαιίζεσλ ΚΞΗ Α.Δ Διιάδα Δηαηξεία αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο κε ηελ άδεηα ηνπ κεζίηε αζθαιίζεσλ Globus Life Αλψλπκε Δηαηξεία Αζθαιηζηηθψλ Ππκβνχισλ θαη Ππληνληζηψλ Αζθαιηζηηθψλ Ππκβνχισλ Διιάδα Δηαηξεία αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν κε ηελ άδεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιηζηηθψλ ζπκβνχισλ ΒΑΙΗΛΡΗ (VALID.I) Α.Δ.Α.Ξ. Διιάδα Δηαηξεία αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο κε ηελ άδεηα ηνπ Ξξάθηνξα Cosmos International Life Θχπξνο Αζθαιηζηηθφ Ξξαθηνξείν ΝΑΝ Rusinlife Οσζία Δηαηξεία Αζθαιίζεσλ Εσήο 19

20 ΝΝΝ Europa Life Οσζία Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ.Ζ.Π. ΠΡΟΚΝΛΑ Α.Δ. Διιάδα Αζρνιείηαη κε πδξνειεθηξηθά έξγα 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία:06/07/2016 Πρωί: Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Απσέρ Αναλογιστικήρ Πποτςποποίησηρ, Κατασκεςή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Πποτύπων Επώτημα 1 α) Δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα νη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0114/00006923/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Attachment: 1. ABCY Announcement Regulated Publication Date: 30/04/2014 Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙΡΟΤ ΣΖ ΥΡΙΣΙΝΑ ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΜΑΝΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΑΥΗΛΛΔΑ ΕΑΠΡΑΝΖ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα