ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ"

Transcript

1 ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ 14 εο ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009 ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΛΔΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΣΑΚΖΙΖΠ ΓΗΑΠΞΝΟΑΠ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΑΜΗΥΛ ΡΝ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο ζα απμεζεϋ θαηψ ,00 κε ηελ Ωθδνζε θαη δηψζεζε λωσλ, θνηλψλ, Ψυισλ, νλνκαζηηθψλ κεηψ ςϊθνπ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο νλνκαζηηθϊο αμϋαο 1,00 επξψ ε θψζε κϋα θαη κε ηηκϊ δηαζωζεσο 4,39 επξψ γηα θψζε κϋα κεηνρϊ κε δηθαϋσκα πξνηϋκεζεο ππωξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ζε αλαινγϋα 11 λωεο γηα θψζε 14 παιαηωο κεηνρωο. ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΑΠ ΔΛΔΘΟΗΛΔ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΚΝΛΝ ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΡΝ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ, ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ ΘΑΘΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) 809/2004 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΔΘΓΝΠΖΠ H εκεξνκελϋα ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ εϋλαη ε 17 ε ΦεβξνπαξΫνπ 2010

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 5 2 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΔΗΡΑΗ H ΔΘΓΝΡΟΗΑ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΔΣΝΠΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΟΗΠΖ 27 3 ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΞΔΘΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΛΝΚΗΚΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ησλ Δηαηξεηψλ πνπ ΞεξηιακβΨλνληαη ζηηο ΔλνπνηεκΩλεο ΝηθνλνκηθΩο ΘαηαζηΨζεηο ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ Ηζηνξηθφ θαη ΑλΨπηπμε Δπελδχζεηο Δπελδχζεηο ζε πψγηα γηα ηηο νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο 2006, 2007 θαη 2008 θαη γηα ηελ ελδηψκεζε πεξϋνδν Δπελδχζεηο ζε ΠπκκεηνρΩο ΡξΩρνπζεο θαη κειινληηθωο επελδχζεηο ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα 54 ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ απφ ηηο ζπγαηξηθωο εηαηξεϋεο ΣνλδξηθΪ ΡξαπεδηθΪ 61 ΔπελδπηηθΪ ΡξαπεδηθΪ, ΔμεηδηθεπκΩλεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο θαη Ψιιεο πεξεζϋεο ΓηαθνπεΫζεο Γξαζηεξηφηεηεο ΓΫθηπν ΘαηαζηεκΨησλ 67 ΓεσγξαθηθΪ ΘαηαλνκΪ Δζφδσλ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ κηινο CASA κηινο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ΞιεξνθνξΫεο γηα ηηο ζπκκεηνρωο ηεο ΡξΨπεδαο ΑΘΗΛΖΡΑ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΞεγΩο θεθαιαϋσλ Οεπζηφηεηα ΞιεξνθνξΫεο γηα ηηο ηακεηαθωο ξνωο ηνπ ΝκΫινπ γηα ηηο ελδηψκεζεο νηθνλνκηθωο πεξηφδνπο θαη ΞιεξνθνξΫεο γηα ηηο ηακεηαθωο ξνωο ηνπ ΝκΫινπ γηα ηηο νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο ΞεξηνξηζκνΫ ζηε ρξϊζε θεθαιαϋσλ ΓηαρεΫξηζε θηλδχλσλ 95 2

3 3.9.3 ΘεθαιαηαθΪ επψξθεηα ΞηζηνιεπηηθΪ ΓηαβΨζκηζε ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΡΑΠΔΗΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Ή ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΔΟΓΥΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΑ & ΔΞΝΞΡΗΘΑ ΝΟΓΑΛΑ ΘΑΗ ΑΛΥΡΔΟΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην & Αλψηεξα ΓηνηθεηηθΨ ΠηειΩρε ΓηαρεηξηζηηθΨ & ΔπνπηηθΨ ξγαλα ΔπηηξνπΪ ΓηαρεΫξηζεο Δλεξγεηηθνχ - Ξαζεηηθνχ (ALCO) ΔπηηξνπΪ ΓηαρεΫξηζεο θαη Δπελδχζεσλ (Treasury and Investment Committee-T.I.Co) ΔπηηξνπΪ Θηλδχλσλ ΑγνξΨο (Market Risks Committee MARCO) ΔπηηξνπΪ ΔιΩγρνπ (Audit Committee) ΔπηηξνπΪ Ακνηβψλ (Remuneration Committee) ξγαλν ΓηαρεΫξηζεο Θηλδχλσλ (Risk Management Supervision Body) πνπ απνηειεϋηαη απφ δχν κωιε ηνπ Γ.Π. θαη εθαξκνγϊ ησλ δηαηψμεσλ ηεο ΞΓΡΔ 2577/2006 (IV-B-2.2-δεχηεξν εδψθην) ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ ΔιΩγρνπ ΠπκβΨζεηο ΝξηζκΩλεο ΓηΨξθεηαο Γειψζεηο Κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ ΝξγΨλσλ θαζψο θαη Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ ΑκνηβΩο θαη ΝθΩιε ΔηαηξηθΪ ΓηαθπβΩξλεζε ΞΑΙΙΖΙ0Η ΘΟΗΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ ΑΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔηαηξεΫεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο Νηθνλνκηθψλ ΣξΪζεσλ ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ΔλνπνηεκΩλσλ ΘαηαζηΨζεσλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο ΔλνπνηεκΩλεο ΘαηΨζηαζεο ΝηθνλνκηθΪο ΘΩζεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο ΔλνπνηεκΩλσλ Ρακεηαθψλ Ονψλ ΣξΪζεσλ ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο γηα ηηο ΚεηαβνιΩο ηεο ΔλνπνηεκΩλεο ΘαζαξΪο ΘΩζεο ησλ ΣξΪζεσλ ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ησλ ελδηψκεζσλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ θαη ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ΔλνπνηεκΩλσλ ΘαηαζηΨζεσλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ησλ ελδηψκεζσλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ θαη ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ΔλνπνηεκΩλσλ ΘαηαζηΨζεσλ ΝηθνλνκηθΪο ΘΩζεο θαη ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ελνπνηεκωλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ελδηψκεζσλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ θαη ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο γηα ηηο κεηαβνιωο ηεο ελνπνηεκωλεο θαζαξϊο ζωζεο ησλ ελδηψκεζσλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ θαη ΚεξηζκαηηθΪ ΞνιηηηθΪ ΓηθαζηηθΩο θαη ΓηαηηεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Κεηνρηθφ ΘεθΨιαην ΗδξπηηθΪ ΞξΨμε & Θαηαζηαηηθφ 248 Θεζκηθφ ΞιαΫζην Έιεγρνο θαη ΔπνπηεΫα ζην Διιεληθφ Ρξαπεδηθφ Πχζηεκα 250 πνρξεψζεηο Ξηζησηηθψλ ΗδξπκΨησλ ΔπηηξνπΪ ηεο ΒαζηιεΫαο 255 3

4 ΦνξνινγηθΩο πνρξεψζεηο Ξηζησηηθψλ ΗδξπκΨησλ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΝ ΔΓΓΟΑΦΑ ΚΔΠΥ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖΠ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΖ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΝ ΝΚΗΙΝ (ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΣΟΔΝΠ) ΙΝΓΝΗ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΖΙΥΠΖ ΒΑΠΗΘΝ ΚΔΡΝΣΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ ΦνξνινγΫα ΚεξηζκΨησλ ΦνξνινγΫα ηνπ θωξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκωλσλ ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΑπνθνπΪ Γηθαηψκαηνο 277 ΓηαδηθαζΫα Άζθεζεο ΓηθαησκΨησλ ΞξνηΫκεζεο ΘΨιπςε/Γπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο 279 Ξξνβιεπφκελν ΣξνλνδηΨγξακκα ΝινθιΪξσζεο Αχμεζεο Κεηνρηθνχ ΘεθαιαΫνπ ΓΑΞΑΛΔΠ ΔΘΓΝΠΖΠ ΚΔΗΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΠΞΝΟΑΠ (DILUTION) ΠΓΘΟΝΠΖ ΠΚΦΔΟΝΛΡΥΛ 284 4

5 1 ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ Ρν παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηϋν (ζην εμϊο ην «Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν») ην νπνϋν αθνξψ ζηε Γεκφζηα ΞξνζθνξΨ κε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ (ζην εμϊο ε «Αχμεζε Κεηνρηθνχ ΘεθαιαΫνπ») ππωξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο ΔηαηξεΫαο ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. (ζην εμϊο ε «ΡξΨπεδα» Ϊ «ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ» Ϊ «ε Δθδφηξηα») θαη ηνπ ΝκΫινπ ηεο (εθεμϊο «ν κηινο») θαη ηελ εηζαγσγϊ ησλ λωσλ κεηνρψλ ζηελ ΘαηεγνξΫα ΣακειΪο ΓηαζπνξΨο θαη Δηδηθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΑγνξΨο Αμηψλ ηνπ Σ.Α. Ωρεη ζπληαρζεϋ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθϊ λνκνζεζϋα θαη Ωρεη εγθξηζεϋ απφ ην Γ.Π. ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο κφλνλ φζνλ αθνξψ ζηελ θψιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηωο θαζνξϋδνληαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ. Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ ΠεκεΫσκα πεξηιακβψλεη κηα ζπλνπηηθϊ πεξηγξαθϊ ηεο επηρεηξεκαηηθϊο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ΓηνΫθεζεο, ηεο ΚεηνρηθΪο Πχλζεζεο, ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ξιεξνθνξηψλ, θαη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Αχμεζεο Κεηνρηθνχ ΘεθαιαΫνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ ΠεκεΫσκα απνηειεϋ εηζαγσγϊ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. ΘΨζε επελδπηϊο ζα πξωπεη λα βαζϋζεη νπνηαδϊπνηε επελδπηηθϊ απφθαζϊ ηνπ γηα θηλεηωο αμϋεο ζηελ εμωηαζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ σο ζπλφινπ. Πε πεξϋπησζε πνπ αμϋσζε ζρεηηθϊ κε ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηωρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν αζθεϋηαη ελψπηνλ ΓηθαζηεξΫνπ, ν ελψγσλ επελδπηϊο ελδωρεηαη λα επηβαξπλζεϋ κε ηα Ωμνδα κεηψθξαζεο κωξνπο Ϊ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ πξηλ απφ ηελ Ωλαξμε ηεο παξαπψλσ δηαδηθαζϋαο. Πηα πξφζσπα εθεϋλα πνπ ππωβαιαλ ην Ξεξηιεπηηθφ ΠεκεΫσκα, ζπκπεξηιακβαλνκωλεο νπνηαζδϊπνηε κεηψθξαζϊο ηνπ θαη δϊηεζαλ ηελ θνηλνπνϋεζϊ ηνπ ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 18 ηνπ Λ.3401/2005, απνδϋδεηαη αζηηθϊ επζχλε κφλν εθφζνλ ην ελ ιφγσ ζεκεϋσκα εϋλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβωο Ϊ δελ παξνπζηψδεη ζπλψθεηα φηαλ δηαβψδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα κωξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ηδξχζεθε ην 1907, εϋλαη εηζεγκωλε ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ απφ ην 1909 θαη Ωρεη ζϊκεξα πεξϋπνπ κεηφρνπο. Ν κηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο δξαζηεξηνπνηεϋηαη θπξϋσο ζηνπο παξαθψησ βαζηθνχο ηνκεϋο: ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ ΣνλδξηθΪ ΡξαπεδηθΪ ΔπελδπηηθΪ ΡξαπεδηθΪ, ΔμεηδηθεπκΩλεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο θαη Ψιιεο πεξεζϋεο Ζ ΡξΨπεδα δηαζωηεη εθηεηακωλν δϋθηπν 345 θαηαζηεκψησλ αλψ ηελ ειιεληθϊ επηθξψηεηα, εθ ησλ νπνϋσλ ηα 134 ζηελ ΑηηηθΪ θαη 35 ζην λνκφ ΘεζζαινλΫθεο. 5

6 Γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηϊξημε ηεο πειαηεϋαο ησλ κεζαϋσλ επηρεηξϊζεσλ, ε ΡξΨπεδα Ωρεη αλαπηχμεη Ωλα μερσξηζηφ δϋθηπν 16 Δπηρεηξεκαηηθψλ ΘΩληξσλ πνπ εϋλαη ζηξαηεγηθψ θαηαλεκεκωλα ζε φιε ηε ρψξα. ΔπΫζεο, ην δϋθηπν ηεο ΡξΨπεδαο ζηελ ΔιιΨδα δηαζωηεη 755 ΑΡΚ (Απηφκαηεο ΡακεηνινγηζηηθΩο ΚεραλΩο). Απφ απηψ, 401 βξϋζθνληαη ζε ρψξνπο θαηαζηεκψησλ ηεο ΡξΨπεδαο ελψ ηα ππφινηπα 354 ζε Ψιινπο ρψξνπο (εηδηθψ δηακνξθσκωλα θηφζθηα, ρψξνη ηξϋησλ, θιπ). H ΡξΨπεδα απαζρνιεϋ ππαιιϊινπο θαη ν κηινο (ΡξΨπεδα θαη ελνπνηνχκελεο εηαηξϋεο) Ψηνκα (ζηνηρεϋα ). Ρα αληϋζηνηρα ζηνηρεϋα κε εκεξνκελϋα , αλωξρνληαη ζε γηα ηελ ΡξΨπεδα θαη γηα ηνλ κηιν. Δθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ ν κηινο δξαζηεξηνπνηεϋηαη ζηελ Δπξψπε (ΓεξκαλΫα, ΖλσκΩλν ΒαζΫιεην, ΟνπκαλΫα, ΒνπιγαξΫα, ΑιβαλΫα θαη Θχπξνο). ΓΗΝΗΘΖΠΖ Ζ ΡξΨπεδα δηνηθεϋηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην (Γ.Π.). Ρν παξφλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απαξηϋδεηαη απφ 20 κωιε θαη Ωρεη 4εηΪ ζεηεϋα. ΠπγθεθξηκΩλα απαξηϋδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θ. Jean-Frederic De Leusse ηνπ Dominique (Εαλ- ΦξεληεξΫθ Ληε Ιεο ηνπ ΛηνκηλΫθ), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θ. Alain Strub ηνπ Andre, ηνλ ΑλαπιεξσηΪ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θ. Bruno-Marie Charrier ηνπ Bernard (Κπξνπλφ-ΚαξΫ ΠαξξηΩ ηνπ ΚπεξλΨξ) θαη ηα αθφινπζα κωιε ηνπ Γ.Π. θ.θ. Bertrand Badre ηνπ Denis (ΚπεξηξΨλ ΚπαληξΩ ηνπ ΛηελΫο), Jean-Yves Hocher ηνπ Joseph (Εαλ-β ΣνζΩ ηνπ ΕνδΩθ), ΣαξΨιακπν ΓαπΫδ ηνπ ΓεσξγΫνπ, ΦσθΫσλα ΓεκαθΨθν ηνπ ΦσηΫνπ, Ληθφιαν ΔκπΩνγινπ ηνπ ΚηραΪι, ΑρηιιΩα Θσλζηαληαθφπνπιν ηνπ ΒαζηιεΫνπ, Emmanouelle Yannakis ηνπ Emmanouel, Jean-Francois Marchal ηνπ Jean (Εαλ-ΦξαλζνπΨ ΚαξζΨι ηνπ Εαλ), Bernard Mary ηνπ Robert (ΚπεξλΨξλη ΚαξΫ ηνπ ΟνκπΩξ), Giampiero Maioli ηνπ Francesco (ΡδηακπηΩξν Καγηφιη ηνπ ΦξαλζΩζθν), Yves Nanquette ηνπ Henri (β ΛαλθΩη ηνπ ΑλξΫ), Luc Demazure ηνπ Guy (Ιπθ Ληεκαδχξ ηνπ Γθπ), ΘσλζηαληΫλν ΞαπαδηακΨληε ηνπ Ξχξξνπ, ΑιεμΨλδξα Ξαπαιεμνπνχινπ ηνπ Θενδψξνπ, Γεψξγην Ππειηφπνπιν ηνπ ΘσλζηαληΫλνπ, ΓΩζπνηλα ΣαιθΫδε ηνπ ΠηεθΨλνπ θαη Σξηζηφθνξν Σαηδφπνπιν ηνπ ΑλδξΩα. Ρν παξφλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ωρεη εθιεγεϋ απφ ηελ Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 26 εο ΦεβξνπαξΫνπ Πχκθσλα κε δϊισζε ηεο ΓηνΫθεζεο ηεο ΡξΨπεδαο, νη ΔπηηξνπΩο 1) ΓηαρεΫξηζεο Δλεξγεηηθνχ - Ξαζεηηθνχ (ALCO) θαη νη ππνεπηηξνπωο απηϊο κε ηϋηιν ΔπηηξνπΪ ΓηαρεΫξηζεο θαη Δπελδχζεσλ (Tresury and Investment Committee - T.I.Co) θαη ΔπηηξνπΪ Θηλδχλσλ ΑγνξΨο (Market Risks Committee-MARCO), 2) ΔιΩγρνπ (Audit Committee), 3) Ακνηβψλ (Remuneration Committee), 4) ην ξγαλν ΓηαρεΫξηζεο Θηλδχλσλ (Risk Management Supervision Body), πνπ απνηειεϋηαη απφ δχν κωιε ηνπ Γ.Π. θαη εθαξκνγϊ ησλ δηαηψμεσλ ηεο ΞΓΡΔ 2577/2006 (IV-B-2.2-δεχηεξν εδψθην), θαζψο θαη ε ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ ΔιΩγρνπ, απνηεινχλ ηα ινηπψ δηνηθεηηθψ, δηαρεηξηζηηθψ θαη επνπηηθψ φξγαλα ηεο ΡξΨπεδαο. ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ 6

7 Ζ κεηνρηθϊ ζχλζεζε ηεο ΡξΨπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο ηνπ Λ.3556/2007, θαηψ ηελ εκεξνκελϋα ηεο Έθηαθηεο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο πνπ ελωθξηλε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ παξνπζηψδεηαη ζηνλ παξαθψησ πϋλαθα: ΚΔΡΝΣΝΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΝΠΝΠΡΝ ΚΔΡΝΣΥΛ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΘ. ΤΖΦΝ % ΓΗΘΑΗΥΚATΥΛ ΤΖΦΝ (*) CREDIT AGRICOLE S.A ,88% ,88% SACAM INTERNATIONAL ,00% ,00% AMOIBAIO ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΚΗΘΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ,49% ,49% ΙΝΗΞΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ,63% ,63% ΠΛΝΙΝ ,00% ,000% ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα κε ειεγκωλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ ζηνηρεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο. (*) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 θαη ηελ απφθαζε 1/434/ ηνπ Γ.Π. ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. ΚεηΨ ηελ εκεξνκελϋα ηεο Έθηαθηεο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ηεο , ε CASA πξνωβε ζηελ αγνξψ: α) ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο πνπ θαηεϋρε ην AMOIBAIO ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΚΗΘΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ, θαη β) Ψιισλ κεηνρψλ κωζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ. Υο εθ ηνχηνπ ε κεηνρηθϊ ζχλζεζε ηεο ΡξΨπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο ηνπ Λ. 3556/2007, θαηψ ηελ δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: ΚΔΡΝΣΝΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΝΠΝΠΡΝ ΚΔΡΝΣΥΛ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΘ. ΤΖΦΝ % ΓΗΘΑΗΥΚATΥΛ ΤΖΦΝ (*) CASA ,41% ,41% SACAM INTERNATIONAL ,00% ,00% ΙΝΗΞΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ,59% ,59% ΠΛΝΙΝ ,00% ,000% ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα κε ειεγκωλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ ζηνηρεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο. (*) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 θαη ηελ απφθαζε 1/434/ ηνπ Γ.Π. ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ Νη κεηνρωο ηεο Δθδφηξηαο εϋλαη Ψπιεο θνηλωο νλνκαζηηθωο κε δηθαϋσκα ςϊθνπ, εθπεθξαζκωλεο ζε επξψ, δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α. θαη Ωρνπλ εθδνζεϋ βψζεη ησλ δηαηψμεσλ ηνπ λφκνπ 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΡξΨπεδαο. Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Number) ηεο ΚεηνρΪο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ εϋλαη GRS Αξκφδηνο θνξωαο γηα ηελ ηϊξεζε ηνπ ζρεηηθνχ αξρεϋνπ ησλ Ψπισλ κεηνρψλ εϋλαη ε ΔιιεληθΨ ΣξεκαηηζηΪξηα Α.Δ., Ι. Αζελψλ 110, ΑζΪλα. Ζ κνλψδα δηαπξαγκψηεπζεο ησλ κεηνρψλ ζην Σ.Α. εϋλαη ν ηϋηινο 1 Ψπιεο θνηλϊο νλνκαζηηθϊο κεηνρϊο. ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ Ζ Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ, θαηψ ηε ζπλεδξϋαζε ηεο , απνθψζηζε, κεηαμχ Ψιισλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο θαηψ ,00 κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ θαη δηθαϋσκα πξνηϋκεζεο ππωξ ησλ παιαηψλ θαηφρσλ 7

8 θνηλψλ κεηνρψλ ηεο, κε αλαινγϋα 11 λωεο γηα θψζε 14 παιαηωο κεηνρωο. Δηδηθφηεξα, απνθαζϋζηεθε λα εθδνζνχλ λωεο, θνηλωο, Ψπιεο, νλνκαζηηθωο κεηψ ςϊθνπ κεηνρωο ηεο ΡξΨπεδαο (εθεμϊο νη «ΛΩεο ΚεηνρΩο») νλνκαζηηθϊο αμϋαο 1,00 εθψζηεο θαη κε ηηκϊ δηψζεζεο 4,39 γηα θψζε κεηνρϊ. Ζ δηαθνξψ χςνπο ,51, κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθϊο αμϋαο ησλ ΛΩσλ Κεηνρψλ θαη ηεο ηηκϊο δηψζεζϊο ηνπο, ζα αρζεϋ ζε πϋζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «ΓηαθνξΨ απφ ηελ Ωθδνζε κεηνρψλ ππωξ ην Ψξηην». ΠπλνπηηθΨ νη φξνη ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ παξνπζηψδνληαη ζηνλ παξαθψησ πϋλαθα: ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ Κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ θαη δηθαϋσκα πξνηϋκεζεο ππωξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζε αλαινγϋα 11 λωεο γηα θψζε 14 παιαηωο ΠΛΝΙΝ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΝλνκαζηηθΪ ΑμΫα ΚεηνρΪο 1,00 ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ 4,39 ΠΛΝΙΗΘΑ ΔΠΝΓΑ ΑΜΖΠΖΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ,51 ΑλαθνξηθΨ κε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ, ε πξναλαθεξζεϋζα Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο, απνθψζηζε, κεηαμχ Ψιισλ, φηη : ΘιαζκαηηθΩο κεηνρωο δελ ζα εθδνζνχλ. ΔΨλ ε ηηκϊ δηψζεζεο ησλ ΛΩσλ Κεηνρψλ ππεξβαϋλεη ηελ ηξωρνπζα, θαηψ ην ρξφλν απνθνπϊο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηϋκεζεο, ρξεκαηηζηεξηαθϊ αμϋα, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζα παξακεϋλεη ηζρπξϊ κε ηνπο φξνπο πνπ εγθξϋζεθαλ απφ ηελ απφ Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ Κεηφρσλ. Νη ΛΩεο ΚεηνρΩο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα αχμεζε ζα δηθαηνχληαη κωξηζκα γηα ηε δηαρεηξηζηηθϊ ρξϊζε Ωηνπο 2009 θαη κεηψ, εθφζνλ ε νηθεϋα ΡαθηηθΪ ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο απνθαζϋζεη ηε δηαλνκϊ κεξϋζκαηνο γηα ηε ρξϊζε απηϊ. Ρα αληιεζωληα θεθψιαηα απφ ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ (ΑΚΘ) ζα δηαηεζνχλ σο εμϊο: Θαηεγνξία Σξήζεο Αληιεζέλησλ Θεθαιαίσλ (πνζψ ζε εθαη.) ΔλΫζρπζε ηεο ΘεθαιαηαθΪο ΔπΨξθεηαο 985,38 ΓαπΨλεο ΑΚΘ 4,04 Πχλνιν Θεθαιαίσλ απφ ΑΚΘ 989,42 Ν ΓεΫθηεο ΘεθαιαηαθΪο ΔπΨξθεηαο ζε επϋπεδν ΡξΨπεδαο θαηψ ηελ αλεξρφηαλ ζε 9,1%, ελψ ζε επϋπεδν ΝκΫινπ ζε 8,7% πεξϋπνπ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΓεΫθηε ΘεθαιαηαθΪο ΔπΨξθεηαο ηφζν ηεο ΡξΨπεδαο φζν θαη ηνπ ΝκΫινπ ηεο Ωρεη ιεθζεϋ ππφςε εγγπεηηθϊ επηζηνιϊ χςνπο 3,3 δηζ. πεξϋπνπ, ηελ νπνϋα Ωρεη ρνξεγϊζεη ε κεηξηθϊ εηαηξεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, ηξψπεδα CASA ζηελ Δθδφηξηα. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ν ΓεΫθηεο ΘεθαιαηαθΪο ΔπΨξθεηαο ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ θαηψ ηελ παξνπζηψδεη κηθξϊ απφθιηζε ζε ζρωζε κε ηηο ΓεκνζηεπκΩλεο ΠπλνπηηθΩο ΝηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο (αηνκηθωο θαη ελνπνηεκωλεο), ιφγσ ζρεηηθϊο παξαηϊξεζεο ηεο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο ζηα πιαϋζηα ηεο δηαδηθαζϋαο Ωγθξηζεο ηεο θεθαιαηαθϊο επψξθεηαο, ε νπνϋα Ωιαβε ρψξα κεηψ ηε δεκνζϋεπζε ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη κεηψ ην πωξαο ηεο επηθεϋκελεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ, ν ΓεΫθηεο ΠπλνιηθΪο 8

9 ΘεθαιαηαθΪο ΔπΨξθεηαο (Ρier I & II) ζα αλωξρεηαη ζε 14,9% θαη 13,7% ζε εηαηξηθϊ θαη ελνπνηεκωλε βψζε αληηζηνϋρσο. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ρν αλακελφκελν ρξνλνδηψγξακκα ηεο νινθιϊξσζεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ εϋλαη ην αθφινπζν: ΖΚ/ΛΗΑ ΡεηΨξηε, 17-Φεβ-10 ΞαξαζθεπΪ, 19-Φεβ-10 ΓεπηΩξα, 22-Φεβ-10 ΓεπηΩξα, 22-Φεβ-10 ΓεπηΩξα, 22-Φεβ-10 ΞαξαζθεπΪ, 26-Φεβ-10 ΡξΫηε, 02-Καξ-10 ΞΩκπηε, 04-Καξ-10 ΞαξζθεπΪ, 12-ΚαξηΫνπ-10 ΞΩκπηε, 18-ΚαξηΫνπ-10 ΡξΫηε, 23-ΚαξηΫνπ-10 ΡεηΨξηε, 24-ΚαξηΫνπ-10 ΞαξαζθεπΪ, 26-ΚαξηΫνπ-10 ΓεπηΩξα, 29-ΚαξηΫνπ-10 ΓΔΓΝΛΝΠ Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ απφ ην Γ.Π. ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο Δγθξηζε ηνπ Σ.Α. γηα ηελ Ωλαξμε δηαπξαγκψηεπζεο ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ΓεκνζΫεπζε ηεο αλαθνϋλσζεο γηα ηε δηψζεζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηϋνπ ΓεκνζΫεπζε Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ (αλψξηεζε ζηελ ηζηνζειϋδα ηεο ΡξΨπεδαο, ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο θαη ηνπ Σ.Α.) ΑλαθνΫλσζε ζην ΖκεξΪζην ΓειηΫν Ρηκψλ ηνπ Σ.Α. γηα ηελ απνθνπϊ ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο, ηελ πεξϋνδν Ψζθεζεο ησλ δηθαησκψησλ ζηελ αχμεζε κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ, ηελ Ωλαξμε θαη ιϊμε δηαπξαγκψηεπζεο ησλ δηθαησκψησλ ΑπνθνπΪ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ΞΫζησζε απφ ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ζην Π.Α.Ρ. Έλαξμε δηαπξαγκψηεπζεο θαη Ψζθεζεο δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ΙΪμε δηαπξαγκψηεπζεο δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ΙΪμε πεξηφδνπ Ψζθεζεο δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ΑλαθνΫλσζε γηα ηελ θψιπςε ηεο αχμεζεο θαη ηε δηψζεζε ηπρφλ αδηψζεησλ κεηνρψλ Δγθξηζε εηζαγσγϊο ησλ λωσλ κεηνρψλ απφ ην Γ.Π. ηνπ Σ.Α. ΑλαθνΫλσζε γηα ηελ Ωλαξμε δηαπξαγκψηεπζεο ησλ λωσλ κεηνρψλ Δλαξμε δηαπξαγκψηεπζεο ησλ λωσλ κεηνρψλ Πεκεηψλεηαη φηη ην παξαπψλσ ρξνλνδηψγξακκα εμαξηψηαη απφ πνιινχο αζηψζκεηνπο παξψγνληεο θαη ελδωρεηαη λα κεηαβιεζεϋ. ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξϊζεσλ πνπ Ωιεμαλ ζηηο , θαη θαζψο θαη ησλ ελδηψκεζσλ πεξηφδσλ θαη , Ωρνπλ ζπληαρζεϋ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ΙνγηζηηθΨ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο ΑλαθνξΨο (Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α.). Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ρξϊζεσο 2008 εγθξϋζεθαλ κε ηελ απφ απφθαζε ηεο ΡαθηηθΪο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο, ελψ νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμεηαδφκελσλ ρξϊζεσλ, 2006 θαη 2007 Ωρνπλ εγθξηζεϋ απφ ηηο ζρεηηθωο ΡαθηηθΩο ΓεληθΩο Ππλειεχζεηο ησλ Κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο ηελ θαη αληϋζηνηρα. Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ελδηψκεζεο πεξηφδνπ Ωρνπλ εγθξηζεϋ απφ ην Γ.Π. ηεο ΡξΨπεδαο ηεο Νη παξαηηζωκελεο εηϊζηεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ ινγηζηϊ (βι. Δλφηεηα 3.2 «Λφκηκνη ΔιεγθηΩο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ 9

10 ΓειηΫνπ). Γηα ηηο ελδηψκεζεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο πεξηφδνπ δελ ζπληξωρεη ππνρξωσζε ειωγρνπ Ϊ επηζθφπεζεο. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο (βι. παξαηϊξεζε θψησ απφ ηνλ παξαθεϋκελν πϋλαθα) ηα παξαηηζωκελα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα γηα ηε ρξϊζε 2006 πξνωξρνληαη απφ ηε δεκνζηεπκωλε νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο ρξϊζεσο 2007, ελψ ηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ησλ ρξϊζεσλ 2007 θαη 2008 απφ ηε δεκνζηεπκωλε νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο ρξϊζεσο ΔπηπξνζζΩησο, γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο ηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ελλεακϊλνπ ηνπ 2008 πξνωξρνληαη απφ ηα δεκνζηεπκωλα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ελλεακϊλνπ ηνπ 2009, θαζφηη ζηα θνλδχιηα ηνπ 2008 Ωρνπλ ιψβεη ρψξα νξηζκωλεο αλαθαηαζηψμεηο. ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ (πνζψ ζε ρηι.) Θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο Θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο Θαζαξά έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ΙνηπΨ Ωζνδα (*) (24.975) Πχλνιν ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ Πχλνιν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (**) Ιεηηνπξγηθά θέξδε ( ) ( ) (76.326) ( ) Θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ( ) ( ) (71.447) ( ) Θαζαξά θέξδε - ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) ( ) Κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (8.775) Θαζαξά θέξδε ζχλνιν ( ) ( ) ( ) ( ) Αλαινγνχληα ζε: Κεηφρνπο ηεο ΡξΨπεδαο ( ) ( ) ( ) ( ) Κεηφρνπο ΚεηνςεθΫαο (886) (217) ΑπνηΫκεζε δηαζωζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθϋνπ (62.545) ΠπλαιιαγκαηηθΩο δηαθνξωο (2.547) (4.750) ΙνηπΨ ζπλνιηθψ Ωζνδα κεηψ απφ θφξνπο (65.092) ΠπγθεληξσηηθΨ ζπλνιηθψ Ωζνδα κεηψ απφ θφξνπο ( ) ( ) ΘΩξδε / δεκηωο αλαινγνχληα Πηνπο κεηφρνπο ηεο ΡξΨπεδαο ( ) ( ) Γηθαηψκαηα κεηνςεθϋαο (89) (228) ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ρξϊζεηο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. (*) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) Έζνδα απφ κεξϋζκαηα 2) ΑπνηειΩζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξψμεσλ 3) ΘΩξδε κεϋνλ δεκηωο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθϋνπ 4) ΙνηπΨ Ωζνδα εθκεηαιιεχζεσο. (**) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) ΓαπΨλεο πξνζσπηθνχ 2) ΑπνζβΩζεηο 3) ΙνηπΨ ιεηηνπξγηθψ Ωμνδα 4) ΑπνκεΫσζε αμϋαο δαλεϋσλ θαη ινηπψλ απαηηϊζεσλ. 10

11 ΞαξαηΪξεζε: Πηηο σο Ψλσ νηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2006, ν ινγαξηαζκφο «Κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο» ζπλνιηθνχ χςνπο (8,8) εθ, πεξϋπνπ αθνξψ : α) θαηψ ην πνζφ ησλ (3,9) εθαη. πεξϋπνπ ηα απνηειωζκαηα ηεο ζπγαηξηθϊο εηαηξεϋαο ηεο Δθδφηξηαο Emporiki Bank Germany ηεο νπνϋαο ηε ιεηηνπξγϋα ε ΓηνΫθεζε ηεο ΡξΨπεδαο εϋρε απνθαζϋζεη λα δηαθφςεη εληφο ηνπ 2007, γεγνλφο πνπ ηειηθψο δελ Ωιαβε ρψξα, θαζφηη εληωιεη εληφο ηνπ 2008 απνθαζϋζζεθε ε εηαηξεϋα λα ηεζεϋ ζε εθθαζψξηζε, κωξνο φκσο ησλ δξαζηεξηνηϊησλ ηεο λα ζπλερηζζεϋ σο ππνθαηψζηεκα ηεο ΡξΨπεδαο. Υο εθ ηνχηνπ ζηηο σο Ψλσ παξνπζηαδφκελεο ρξϊζεηο 2007 θαη 2008 εκθαλϋδεηαη ελνπνηεκωλε κε ηε κωζνδν ηεο νιηθϊο ελνπνϋεζεο θαη β) θαηψ ην πνζφ ησλ (4,9) εθαη. πεξϋπνπ ηα απνηειωζκαηα ηεο ζπγαηξηθϊο αζθαιηζηηθϊο εηαηξεϋαο ηεο Δθδφηξηαο ΦΝΗΛΗΜ METROLIFE ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔΑΔ ε νπνϋα πσιϊζεθε εληφο ηνπ 2007 ζηνλ φκηιν GROUPAMA. Υο εθ ηνχηνπ ε νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2006 δελ εϋλαη ζπγθξϋζηκε κε ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2007 κφλνλ σο πξνο ην πνζφ χςνπο (3,9) εθαη. - πνπ αθνξψ ζηα απνηειωζκαηα ηεο ρξϊζεο 2006 ηεο Emporiki Bank Germany ζηα νηθνλνκηθψ απνηειωζκαηα ηεο Δθδφηξηαο - ην νπνϋν θξϋλεηαη σο κε νπζηψδεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλψιπζεο ησλ παξαηηζωκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ. Πεκεηψλεηαη επηπιωνλ φηη γηα ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2007, ην θνλδχιη «Κε Ππλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο» χςνπο 47,7 εθαη. αθνξψ εμ νινθιϊξνπ ηελ εηαηξεϋα ΦΝΗΛΗΜ METROLIFE ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔΑΔ ηεο νπνϋαο ε πψιεζε ζηνλ φκηιν GROUPAMA νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ην αλσηωξσ πνζφ χςνπο 47,7 εθαη. αλαιχεηαη ζε πνζφ 56,3 εθαη. πνπ εϋλαη ην θωξδνο απφ ηελ πψιεζε ηεο εηαηξεϋαο ΦΝΗΛΗΜ METROLIFE ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔΑΔ θαη ζε (8,6) εθαη. πνπ αθνξψ ζηηο δεκϋεο ηεο ρξϊζεσο 2007 ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθϊο. Γηα ηελ ηξηεηϋα ηα ΘαζαξΨ ΙεηηνπξγηθΨ Έζνδα παξνπζϋαζαλ αξλεηηθφ ΚΩζν ΔηΪζην Οπζκφ ΚεηαβνιΪο ηεο ηψμεσο ηνπ 10,73% θαη απφ 949,6 εθαη. ην 2006, θαηϊιζαλ ζε 939,9 εθαη. ην 2007 θαη ζε 756,7 εθαη. ην Ζ εμωιημε απηϊ νθεϋιεηαη ελ πνιινϋο ζηελ ζεκαληηθϊ ππνρψξεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ πνπ ζεκεηψζεθε ην Ωηνο 2008 θαηψ 19,5% ζε εηϊζηα βψζε ιφγσ ηεο αμηνζεκεϋσηεο ζπκπϋεζεο ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ θαη απφ ην απμεκωλν θφζηνο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθϊο θξϋζεο. ΘαηΨ ην ελληψκελν ηνπ 2009 Ωιαβε ρψξα πεξαηηωξσ ζπξξϋθλσζε ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, βαζηθψ ιφγσ ηεο κεϋσζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, νθεηιφκελεο θπξϋσο ζην πςειφ θφζηνο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζωζεσλ πνπ αληιϊζεθαλ θαηψ ηνπο ηειεπηαϋνπο κϊλεο ηνπ 2008 θαη ηνπο πξψηνπο κϊλεο ηνπ 2009, αιιψ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δαλεϋσλ πνπ δελ εθηνθϋδνληαη. Ρα ιεηηνπξγηθψ Ωμνδα ζεκεϋσζαλ νξηαθϊ κεηαβνιϊ θαζψο ε πξνζπψζεηα ζπγθξψηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ αληηζηαζκϋζηεθε απφ ηελ ζπλωρηζε θαηαγξαθϊο ζεκαληηθψλ δαπαλψλ απνκεϋσζεο ηεο αμϋαο δαλεϋσλ. Νη απνκεηψζεηο απηωο νδϊγεζαλ ζηελ θαηαγξαθϊ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ θαηψ ηελ εμεηαδφκελε πεξϋνδν, κε εμαϋξεζε ην Ωηνο 2007 φπνπ ην ζεκαληηθψ ρακειφηεξν χςνο απνκεηψζεσλ επωηξεςε ζηελ ΡξΨπεδα λα πξαγκαηνπνηϊζεη ιεηηνπξγηθψ θωξδε. ΔπηζεκαΫλεηαη πψλησο φηη εληφο ηνπ 2007 Ωιαβε ρψξα ε πψιεζε ηεο αζθαιηζηηθϊο εηαηξεϋαο ΦΝΗΛΗΜ METROLIFE ΔΚΞΝΟΗΘΖ. Ρν ηϋκεκα πνπ εηζωπξαμε ε Δθδφηξηα απφ ηελ ελ ιφγσ πψιεζε 11

12 αλωξρεηαη ζε ρηι. Ππλεπψο, ε ζπλνιηθϊ θαζαξϊ θεξδνθνξϋα ζε επϋπεδν ΝκΫινπ ζηηο εμαηξνπκωλνπ ηνπ θωξδνπο απφ ηελ ελ ιφγσ πψιεζε ζα αλεξρφηαλ ζε 12,9 εθαη. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηα κωζα ηνπ 2008 εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΡξΨπεδα λωα ηηκνινγηαθϊ πνιηηηθϊ ζε φια ηα δαλεηαθψ ραξηνθπιψθηα κε ζηφρν ηε βειηϋσζε ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ θαη ηελ πξνζαξκνγϊ ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζϊθεο ηεο αγνξψο, ελψ Ωκθαζε δφζεθε ζηηο ζηαπξνεηδεϋο πσιϊζεηο πξντφλησλ ησλ εμεηδηθεπκωλσλ ζπγαηξηθψλ, πξαθηηθϊ πνπ ζα ε ΡξΨπεδα ζθνπεχεη λα αθνινπζϊζεη κε κεγαιχηεξε Ωληαζε θαη ζην κωιινλ. ΔλδεηθηηθΨ πεξϋπνπ ην 70% ησλ λωσλ ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ ηνπ 2008 δηαηωζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπιψρηζηνλ Ωλα ηξαπεδναζθαιηζηηθφ πξντφλ. ΡΩινο, επηζεκαϋλεηαη φηη ζε νξηζκωλα θνλδχιηα ηεο ΘαηΨζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ ΝκΫινπ γηα ηελ ηξηεηϋα θαη γηα ηα ελλεψκελα 2008 θαη 2009 πεξηιακβψλνληαη πνζψ απφ δηεηαηξηθωο ζπλαιιαγωο ηεο ΡξΨπεδαο κε ηε κεηξηθϊ ηεο εηαηξεϋα CREDIT AGRICOLE (εθεμϊο ε «CASA»), ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνϋσλ αθνξνχλ ζηα θαζαξψ Ωζνδα απφ ηφθνπο θαη αλαιχνληαη σο εμϊο: Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα Ωζνδα: 11,5 εθαη. γηα ην 2006, 51,5 εθαη. γηα ην 2007, 89,8 εθαη. γηα ην 2008, 65,7 εθαη. ην ελλεψκελν 2008 θαη 12,6 εθαη. γηα ην ελλεψκελν Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα Ωμνδα: 9,6 εθαη. γηα ην 2006, 53,4 εθαη. γηα ην 2007, 295,8 εθαη. γηα ην 2008, 211,4 εθαη. γηα ην ελλεψκελν 2008 θαη 31,9 εθαη. γηα ην ελλεψκελν 2009 πνπ αθνξνχλ θαηψ βψζε πιεξσκϊ ηφθσλ πβξηδηθψλ θαη νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ ηεο Δθδφηξηαο πνπ θαηωρεη ε κεηξηθϊ ηεο εηαηξεϋα. ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ (πνζψ ζε ρηι.) ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΓΨλεηα θαη πξνθαηαβνιωο ζε πειψηεο (*) Δλζψκαηεο & αζψκαηεο αθηλεηνπνηϊζεηο ΙνηπΨ ζηνηρεϋα ελεξγεηηθνχ (*) (**) ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ πνρξεψζεηο πξνο πειψηεο ΝκνινγηαθΨ δψλεηα (*) ΙνηπΩο ππνρξεψζεηο (*) (***) ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Κεηνρηθφ θεθψιαην Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηφρσλ Ρξάπεδαο Γηθαηψκαηα κεηνςεθϋαο ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ & ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ρξϊζεηο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. (*)Πηηο δεκνζηεπκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο , ηα ζπγθεθξηκωλα επηκωξνπο θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθϊο ρξϊζεο 2007 Ωρνπλ αλακνξθσζεϋ γηα λα εϋλαη ζπγθξϋζηκα κε εθεϋλα ηεο ρξϊζεσο 2008, θαζφηη ν κηινο Ωθαλε ρξϊζε ηεο επρωξεηαο πνπ παξωζρε ε ηξνπνπνϋεζε ηνπ Γ.Ι.Ξ. 39 θαη απφ ηελ αλαθαηωηαμε εηαηξηθψ νκφινγα νλνκαζηηθϊο αμϋαο 104 εθαη. απφ ηελ θαηεγνξϋα «ΣαξηνθπιΨθην Ππλαιιαγψλ» ζηελ θαηεγνξϋα «ΣαξηνθπιΨθην Δπελδχζεσλ ΓηαζΩζηκσλ 12

13 πξνο πψιεζε». Ππλεπψο ε δεκϋα απνηϋκεζεο χςνπο 12,7 εθαη. πνπ πξνωθπςε δελ βψξπλε ηα απνηειωζκαηα ρξϊζεσο ηνπ 2008 αιιψ ηελ θαζαξϊ ζωζε ηεο Δθδφηξηαο. (**) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) ΡακεΫν θαη δηαζωζηκα ζηελ ΘεληξηθΪ ΡξΨπεδα 2) ΘξαηηθΨ θαη Ψιια αμηφγξαθα 3) ΘαζαξΩο απαηηϊζεηο θαηψ πηζησηηθψλ ηδξπκψησλ 4) ΣαξηνθπιΨθην ζπλαιιαγψλ 5) ΞαξΨγσγα ρξεκαηνπηζησηηθψ κωζα 6) ΣαξηνθπιΨθην επελδχζεσλ δηαζωζηκσλ πξνο πψιεζε 7) ΣαξηνθπιΨθην επελδχζεσλ δηαθξαηνχκελσλ κωρξη ηε ιϊμε 8) ΠπκκεηνρΩο ζε ζπγαηξηθωο θαη ζπγγελεϋο επηρεηξϊζεηο 9) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθωο απαηηϊζεηο 10) ΞξνθαηαβνιΪ θφξνπ εηζνδϊκαηνο 11) ΙνηπΨ ζηνηρεϋα ελεξγεηηθνχ 12) ΠηνηρεΫα ελεξγεηηθνχ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηϊησλ (***) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθψ ηδξχκαηα 2) ΞαξΨγσγα ρξεκαηνπηζησηηθψ κωζα - ππνρξεψζεηο 3) ΙνηπΨ δαλεηαθψ θεθψιαηα 4) πνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 5) Ξξφβιεςε γηα απνδεκϋσζε πξνζσπηθνχ 6) ΑζθαιηζηηθΩο πξνβιωςεηο 7) ΡξΩρνπζεο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο 8) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο 9) ΙνηπΩο ππνρξεψζεηο 10) πνρξεψζεηο κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηϊησλ Ρν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΡξΨπεδαο ζε ελνπνηεκωλε βψζε παξνπζϋαζε κωζν ξπζκφ αχμεζεο (CAGR) ηεο ηψμεσο ηνπ 14,77% θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο ηξηεηϋαο θαη απφ 22,8 δηο ζηηο αλϊιζε ζε 27,2 δηο ζηηο θαη ζε 30,0 ζηηο ΘαηΨ ηελ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΡξΨπεδαο ζε ελνπνηεκωλε βψζε παξνπζϋαζε κεϋσζε ηεο ηψμεσο ηνπ 3,16% ζε ζρωζε κε ηελ , θαηεξρφκελν ζηα 29,0 δηο. Ζ κεϋσζε απηϊ νθεϋιεηαη ζηε κεϋσζε ησλ ρνξεγϊζεσλ, σο απνηωιεζκα ηεο γεληθφηεξεο επηβξψδπλζεο ηεο πηζησηηθϊο επωθηαζεο ζηελ ΔιιΨδα αιιψ θαη ζηε κεϋσζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Γηα ηελ ηξηεηϋα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ παξνπζϋαζε κωζν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηψμεσο ηνπ 16,48%, ελψ ην ζχλνιν ησλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ παξνπζϋαζε κωζε κεϋσζε ηεο ηψμεσο ηνπ 46%, ε νπνϋα νθεϋιεηαη ζηηο ζσξεπηηθωο δεκϋεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκψησλ εηο λωνλ. ΘαηΨ ηελ νη ππνρξεψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζαλ κεϋσζε θαηψ 4,71% βαζηθψ ιφγσ ηεο αλψθιεζεο εθδφζεσλ ρξωνπο πνπ πξαγκαηνπνϋεζε ε ΡξΨπεδα εληφο ηνπ δεχηεξνπ εμακϊλνπ 2009 θαη θαη ιφγσ ηεο κεϋσζεο ηεο θαηαζεηηθϊο ηεο βψζεο θαηψ 2,2 δηο πεξϋπνπ, ελψ ε θαζαξϊ ηεο ζωζε εληζρχζεθε ζεκαληηθψ θαηψ 454,3 εθαη. ιφγσ ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ χςνπο 849,5 εθαη. πνπ Ωιαβε ρψξα ηελ Ψλνημε ηνπ Ρν δαλεηαθφ ραξηνθπιψθην (πξν πξνβιωςεσλ) ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζε αχμεζε θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο ηξηεηϋαο θαη απφ 18,3 δηο. ηελ αλϊιζε ζε 20,5 δηο. ηελ θαη ζε 25,0 δηο ηελ παξνπζηψδνληαο αχμεζε ηεο ηψμεσο ηνπ 12,09% θαη 21,41% αληηζηνϋρσο. Γηα ηε ρξϊζε 2008 ηα δψλεηα ζε θπζηθψ πξφζσπα απνηωιεζαλ ην 45,32% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ελψ ηα δψλεηα ζε λνκηθψ πξφζσπα ην 54,27%. ΘαηΨ ηελ ην ραξηνθπιψθην ρνξεγϊζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζε κηθξϊ κεϋσζε θαη θαηϊιζε ζε 23,0 δηο απφ 23,7 δηο ζηηο , σο απνηωιεζκα ηεο γεληθφηεξεο επηβξψδπλζεο ηεο πηζησηηθϊο επωθηαζεο ζηελ ΔιιΨδα. Ξνζνζηφ 45,01% επϋ ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ ησλ δαλεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαηψ ηελ αθνξψ ζε δψλεηα πξνο ηδηψηεο ελψ ην 54,36% αθνξψ ζε επηρεηξεκαηηθψ δψλεηα. Ρν κεγαιχηεξν κωξνο ησλ δηελεξγεζεηζψλ πξνβιωςεσλ χςνπο 1,1 δηο ζηηο , 1,0 δηο ζηηο , 1,3 δηο ζηηο θαη 1,8 δηο ζηηο αθνξψ ζε ρνξεγϊζεηο πξνο επηρεηξϊζεηο. Δθ ησλ αλσηωξσ πνζψλ, θνλδχιηα χςνπο 473,3 εθαη., 218,2 εθαη. 485,2 εθαη. θαη 543,4 εθαη. αθνξνχλ πξνβιωςεηο γηα απνκεϋσζε δαλεϋσλ θαη πξνθαηαβνιψλ θαη βψξπλαλ ηηο ΘαηαζηΨζεηο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ 2006, 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 αληηζηνϋρσο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ζπλνιηθωο σο Ψλσ πξνβιωςεηο γηα ηελ Ωρνπλ σο απνηωιεζκα ην πνζνζηφ θψιπςεο ησλ δαλεϋσλ ζε θαζπζηωξεζε Ψλσ ησλ 90 εκεξψλ λα δηακνξθσζεϋ ζε 49,75% 13

14 θαη ν ζπληειεζηϊο θψιπςεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ (κε εθηνθηδφκελσλ) δαλεϋσλ ζε 75,39% (ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα απφ ηελ ΡξΨπεδα ζηνηρεϋσλ κε ειεγκωλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ ινγηζηϊ). ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ηελ , ε Δθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο ελωθξηλε ηε κεηαβϋβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηερφκελσλ απφ ηελ ΡξΨπεδα κεηνρψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ (i) «ΔκπνξηθΪ ΕσΪο Αλψλπκε ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα ΕσΪο», (ii) «ΔκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο Αλψλπκε ΔιιεληθΪ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα Γεληθψλ ΑζθαιΫζεσλ», (iii) «ΔκπνξηθΪ Credicom Αλψλπκε ΔηαηξεΫα», (iv) «ΔκπνξηθΪ Leasing Αλψλπκε ΔηαηξεΫα» θαη (v) «ΔκπνξηθΪ Asset Management ΑΔΓΑΘ». Ζ επϋπησζε ζηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ΝκΫινπ απφ ηελ πψιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εϋλαη πεξηνξηζκωλε. Ξην ζπγθεθξηκωλα α) ζε επϋπεδν Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ε επϋπησζε εϋλαη πεξϋπνπ 4% ηφζν θαηψ ηελ φζν θαη ηελ , β) ζε επϋπεδν Ππλνιηθψλ Θαζαξψλ Ιεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ ε επϋπησζε αλωξρεηαη πεξϋπνπ ζε 12% γηα ηε ρξϊζε 2008 θαη πεξϋπνπ 9% γηα ην ελληψκελν ηνπ 2009 θαη γ) ζε επϋπεδν Θαζαξψλ Εεκηψλ ε επϋπησζε εϋλαη πεξϋπνπ 12% γηα ηε ρξϊζε 2008 θαη πεξϋπνπ 4% γηα ην ελλεψκελν ηνπ ΡΩινο, ζε νξηζκωλα θνλδχιηα ησλ ΘαηαζηΨζεσλ ΝηθνλνκηθΪο ΘΩζεο ηνπ ΝκΫινπ γηα ηελ εμεηαδφκελε ηξηεηϋα πεξηιακβψλνληαη πνζψ απφ δηεηαηξηθωο ζπλαιιαγωο ηεο ΡξΨπεδαο κε ηε κεηξηθϊ ηεο εηαηξεϋα CASA, ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνϋσλ αλαιχνληαη σο εμϊο: ΑπαηηΪζεηο θαηψ πηζησηηθψλ ηδξπκψησλ: 725 εθαη. ηελ , 2,1 δηο. ηελ , 1,8 δηο ηελ θαη 1,8 δηο ηελ πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθψ ηδξχκαηα: 277,8 εθαη. ηελ , 1,7 δηο. ηελ , 2,3 δηο ηελ θαη 6,9 δηο. ηελ ΝκνινγηαθΨ δψλεηα: 4,8 δηο ηελ θαη 1.7 δηο ηελ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ (πνζψ ζε ρηι.) ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) Πχλνιν εηζξνψλ/εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθωο δξαζηεξηφηεηεο - κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο - ( ) ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο επελδπηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) (30.299) ( ) Πχλνιν εηζξνψλ/εθξνψλ απφ επελδπηηθωο δξαζηεξηφηεηεο - κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο ρξεκαηνδνηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ΘαζαξΪ αχμεζε/κεϋσζε ζηα ηακεηαθψ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο πεξηφδνπ ( ) ( ) ( ) ΡακεηαθΨ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα Ωλαξμεο πεξηφδνπ ΡακεηαθΨ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα ιϊμεο πεξηφδνπ ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ρξϊζεηο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηωξσ πϋλαθα νη ιεηηνπξγηθωο ηακεηαθωο ξνωο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο ρξϊζεηο 2006 θαη 2008 εϋλαη αξλεηηθωο θπξϋσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρνξϊγεζεο δαλεϋσλ ζε ζρωζε κε ηελ αχμεζε ησλ θαηαζωζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο. ΑληΫζεηα γηα ην 2007 θαη γηα ην ελλεψκελν ηνπ 2009 νη ιεηηνπξγηθωο ηακεηαθωο ξνωο Ϊηαλ ζεηηθωο, θπξϋσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πηζησηηθψ ηδξχκαηα. ΔΓΓΟΑΦΑ ΠΡΖ ΓΗΑΘΔΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΝ 14

15 ΘαηΨ ηε δηψξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ ηα παξαθψησ Ωγγξαθα ζα βξϋζθνληαη ζηε δηψζεζε ηνπ θνηλνχ σο αθνινχζσο: Ρν Θαηαζηαηηθφ ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη δηαζωζηκν ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα. Ρν απφζπαζκα ηνπ Ξξαθηηθνχ ηεο Έθηαθηεο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ηεο ΡξΨπεδαο ζηηο , ε νπνϋα απνθψζηζε ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ, εϋλαη δηαζωζηκν ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα. Νη δεκνζηεπκωλεο αηνκηθωο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο ρξϊζεηο πνπ Ωιεμαλ ηελ , ηελ θαη ηελ , νη νπνϋεο ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ινγηζηηθψ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ι.Ξ. / Γ.Ξ.Σ.Ξ.) θαη ειωγρζεθαλ απφ ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηωο ινγηζηωο, θαζψο θαη νη αληϋζηνηρεο εθζωζεηο ειωγρνπ ζα εϋλαη δηαζωζηκεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειϋδα ηεο ΡξΨπεδαο Νη δεκνζηεπκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο ρξϊζεηο πνπ Ωιεμαλ ηελ , ηελ θαη ηελ , νη νπνϋεο ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ινγηζηηθψ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ι.Ξ. / Γ.Ξ.Σ.Ξ.) θαη ειωγρζεθαλ απφ ηαθηηθνχο νξθσηνχο ειεγθηωο ινγηζηωο, θαζψο θαη νη αληϋζηνηρεο εθζωζεηο ειωγρνπ ζα εϋλαη δηαζωζηκεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθϊ κνξθϊ ζηελ ηζηνζειϋδα ηεο ΡξΨπεδαο Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο ρξϊζεηο πνπ Ωιεμαλ ηελ , ηελ θαη ηελ , νη νπνϋεο ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ινγηζηηθψ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ι.Ξ. / Γ.Ξ.Σ.Ξ.) ζα εϋλαη δηαζωζηκεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα. Νη ελδηψκεζεο ΑηνκηθΩο θαη ΔλνπνηεκΩλεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο Ξεξηφδνπ νη νπνϋεο ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ΙνγηζηηθΨ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ι.Ξ. / Γ.Ξ.Σ.Ξ.) θαη δελ εϋλαη ειεγκωλεο απφ νξθσηνχο ειεγθηωο ινγηζηωο, ζα εϋλαη δηαζωζηκεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα, θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθϊ κνξθϊ ζηελ ηζηνζειϋδα ηεο ΡξΨπεδαο Ζ Ωθζεζε Νξθσηνχ ΔιεγθηΪ ζρεηηθψ κε ηηο πξνβιωςεηο Ϊ εθηηκϊζεηο θεξδψλ πνπ ζπληψρζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο παξαγξψθνπ 13.2 ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο Η ηνπ Θαλνληζκνχ 809/2004, ζα εϋλαη δηαζωζηκε ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7 νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα. 15

16 ΔπηζεκαΫλεηαη φηη Ψιιεο πιεξνθνξϋεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΡξΨπεδαο, πιελ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εϋλαη δηαζωζηκεο ζηε ζπγθεθξηκωλε δηεχζπλζε, δελ απνηεινχλ κωξνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ ΞαξαθΨησ παξαηϋζεληαη επηγξακκαηηθψ νη παξψγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ ΡξΨπεδα, κε ηελ αγνξψ πνπ δξαζηεξηνπνηεϋηαη θαη κε ηηο κεηνρωο ηεο. ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ Ρπρφλ θαζπζηωξεζε ζηελ εκθψληζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ Ωξγνπ αλαδηψξζξσζεο πνπ ζπληειεϋηαη ζηελ ΡξΨπεδα ζα Ωρεη δπζκελϊ επϋπησζε ζηα απνηειωζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηεο ζωζε. ΚειινληηθΩο ππνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθψ ηακεϋα. Πχκβαζε πψιεζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξεϋαο «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔTROLIFE ΔΑΑΔ» Ρα απνηειωζκαηα ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ ηεο επεξεψδνληαη ζεκαληηθψ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. ΓηαθπκΨλζεηο επηηνθϋσλ. ΚεΫσζε επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ. πψξρεη αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξψ ηελ ρξϊζε ζηελ νπνϋα ε ΡξΨπεδα ζα εϋλαη ζε ζωζε λα δηαλεϋκεη κωξηζκα. Ζ ΡξΨπεδα, φπσο θαη θψζε ρξεκαηνπηζησηηθφ Ϋδξπκα, εϋλαη εθηεζεηκωλε ζε θηλδχλνπο απψηεο θαη Ψιιεο κνξθϊο παξψλνκσλ δξαζηεξηνηϊησλ ησλ ππαιιϊισλ ηεο. Ζ πιεηνςεθϋα ησλ εξγαδνκωλσλ ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη κωιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ ΔιιΨδα εϋλαη πεξηνξηζκωλε. ΘΫλδπλνο εμψξηεζεο απφ ηα βαζηθψ ηεο ζηειωρε. ΘΫλδπλνο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεϋσλ. ΘΫλδπλνο ππνβψζκηζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθϊο ηθαλφηεηαο. ΕεκηΩο απφ εκπνξηθωο θαη επελδπηηθωο δξαζηεξηφηεηεο, σο ζπλωπεηα ησλ δηαθπκψλζεσλ ησλ αγνξψλ. ΒιΨβε, δηαθνπϊ Ϊ παξαβϋαζε ηεο αζθαιεϋαο ησλ ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο ηεο ΡξΨπεδαο. Ν βαζηθφο κωηνρνο αζθεϋ ζεκαληηθϊ επηξξνϊ ζηελ ΡξΨπεδα. ΔπΫζεο ζεκαληηθφ κωξνο ηεο πνιηηηθϊο επελδχζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηα εζσηεξηθψ φξηα θαζνξϋδνληαη απφ ηελ CASA. ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΔΗΡΑΗ Ζ ΔΘΓΝΡΟΗΑ ΠπλζΪθεο αληαγσληζκνχ. ΑιιαγΩο ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαϋζην ιεηηνπξγϋαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηϊκαηνο ζε επξσπατθϊ βψζε. ΝηθνλνκηθΩο, πνιηηηθωο εμειϋμεηο θαη ζεκαληηθψ γεγνλφηα ζηελ ΔιιΨδα. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ Ζ ρξεκαηηζηεξηαθϊ ηηκϊ ηεο κεηνρϊο παξνπζηψδεη δηαθπκψλζεηο. Γε ζα ππψξμεη απνδεκϋσζε γηα ηα δηθαηψκαηα πξνηϋκεζεο πνπ δε ζα αζθεζνχλ. ΚΩηνρνη πνπ δε ζα αζθϊζνπλ φια ηα δηθαηψκαηψ ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζα ππνζηνχλ κεϋσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρϊο ηνπο (dilution). Ζ αγνξψ ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ελδωρεηαη λα κελ αλαπηπρζεϋ επαξθψο. ΞηζαλΪ δηαγξαθϊ ησλ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο απφ ην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ. ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΔΣΝΠΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΟΗΠΖ Ζ ΡξΨπεδα εϋλαη εθηεζεηκωλε ζηηο ηξωρνπζεο αλαηαξψμεηο θαη ηελ αζηψζεηα ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ 16

17 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθψ πξνβιϊκαηα πνπ αληηκεησπϋδνπλ νη πειψηεο ηεο ΡξΨπεδαο κπνξεϋ λα Ωρνπλ δπζκελϊ επϋδξαζε ζε απηϊ. Νη θπβεξλεηηθωο παξεκβψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθηφλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθϊο θξϋζεσο ελωρνπλ θηλδχλνπο θαη δελ παξωρνπλ βεβαηφηεηα σο πξνο ηα απνηειωζκαηψ ηνπο. Ζ ΡξΨπεδα εθηϋζεηαη ζε θηλδχλνπο πνπ πηζαλψο λα ελζθϊςνπλ ζε Ψιια ρξεκαηνπηζησηηθψ ηδξχκαηα 2 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Ζ επωλδπζε ζε κεηνρωο, εκπεξηωρεη πψληνηε κηα ζεηξψ θηλδχλσλ. Ππλεπψο, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηωρνληαη ζηηο ινηπωο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ γηα ηελ ΡξΨπεδα θαη ηνλ κηιν, νη επελδπηωο, πξηλ ιψβνπλ νπνηαδϊπνηε απφθαζε επωλδπζεο ζε κεηνρωο ηεο, ζα πξωπεη λα ιψβνπλ ζνβαξψ ππφςε ηνπο φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξαηϋζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα. ΔΨλ επωιζεη νπνηνδϊπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξψθνληαη παξαθψησ, ε ΡξΨπεδα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ζωζε ηεο Ϊ/θαη ηα απνηειωζκαηψ ηεο ελδωρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη, αλψινγα, κπνξεϋ λα ζεκεησζεϋ πηψζε ζηελ αμϋα θαη ηελ ηηκϊ πψιεζεο ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο, νδεγψληαο ζε απψιεηα κωξνπο Ϊ θαη ηνπ ζπλφινπ νπνηαζδϊπνηε επωλδπζεο ζε απηωο. Δπηπξφζζεηα, νη θϋλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξψθνληαη παξαθψησ κπνξεϋ λα κελ εϋλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκωλσο λα αληηκεησπϋζεη ε ΡξΨπεδα. Ξξφζζεηνη θϋλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επϋ ηνπ παξφληνο δελ εϋλαη γλσζηνϋ Ϊ πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεϋ λα επηδξψζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΡξΨπεδαο. Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν πεξηωρεη δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ. ΑπηΩο νη δειψζεηο πεξηιακβψλνληαη ελδεηθηηθψ θαη φρη πεξηνξηζηηθψ ζηηο ελφηεηεο 3.9 «ΘεθΨιαηα», 3.10 «ΞιεξνθνξΫεο γηα ηηο ηψζεηο», 3.11 «ΞξνβιΩςεηο Ϊ εθηηκϊζεηο θεξδψλ», 3.16 «ΑπνινγηζηηθΩο ρξεκαηννηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο ρξϊζεσλ». Νη δειψζεηο απηωο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηε ρξϊζε νξνινγϋαο φπσο «πηζηεχεη», «εθηηκψ», «κπνξεϋ» «ζα», «ζα κπνξνχζε», «ζρεδηψδεη», «αλακωλεη» θαη παξφκνηεο εθθξψζεηο Ϊ αξλεηηθωο δειψζεηο ησλ αλσηωξσ. Απφ ηε θχζε ηνπο νη δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ ελωρνπλ θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο θαη νη παξψγνληεο πνπ πεξηγξψθνληαη ζ απηωο ηηο δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ, ζα κπνξνχζαλ λα νδεγϊζνπλ ηα πξαγκαηηθψ απνηειωζκαηα θαη εμειϋμεηο λα δηαθωξνπλ νπζησδψο απφ απηψ πνπ αλαθωξνληαη Ϊ ππνλννχληαη ζε νπνηαδϊπνηε δϊισζε πνπ αλαθωξεηαη ζην κωιινλ. Ζ ΡξΨπεδα Ωρεη βαζϋζεη απηωο ηηο δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ, ζηηο παξνχζεο εθηηκϊζεηο ηεο θαη πξνβιωςεηο ηεο ζρεηηθψ κε κειινληηθψ γεγνλφηα. Ζ ΡξΨπεδα δελ αλαιακβψλεη θακϋα ππνρξωσζε λα πξνβεϋ ζε δεκφζηα επηθαηξνπνϋεζε Ϊ δηφξζσζε νπνηνλδϊπνηε δειψζεσλ πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ, ιφγσ λωσλ πιεξνθνξηψλ, κειινληηθψλ γεγνλφησλ Ϊ Ψιισο. Υο ζπλωπεηα απηψλ ησλ θηλδχλσλ, αβεβαηνηϊησλ θαη πξνβιωςεσλ, απηωο νη δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ θαη πεξηιακβψλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν κπνξεϋ λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γελ ζα πξωπεη λα ζεσξεζεϋ σο δεδνκωλν φηη ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζην κωιινλ νπνηεζδϊπνηε παξειζνληηθωο ηψζεηο θαη γεγνλφηα πνπ αλαθωξνληαη ζηνλ παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν. Νη επελδπηωο πξωπεη λα κε βαζϋδνληαη ζε δειψζεηο πνπ αλαθωξνληαη ζην κωιινλ, θαζφηη απηωο βαζϋδνληαη κφλν ζε ζηνηρεϋα πνπ εϋλαη γλσζηψ ζηελ ΡξΨπεδα κωρξη ηελ εκεξνκελϋα ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. 2.1 ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ 17

18 Ρπρφλ θαζπζηωξεζε ζηελ εκθψληζε ησλ απνηειεζκψησλ ηνπ Ωξγνπ αλαδηψξζξσζεο πνπ ζπληειεϋηαη ζηελ ΡξΨπεδα ζα Ωρεη δπζκελϊ επϋπησζε ζηα απνηειωζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηεο ζωζε. Νη ηωζζεξηο βαζηθνϋ Ψμνλεο ηνπ ζπλερηδφκελνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη: Ν ιεηηνπξγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ κε βψζε ηελ απιφηεηα, ηελ ηαρχηεηα θαη ηε βειηησκωλε εμππεξωηεζε. Ν νξγαλσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, κε ηελ πξνζαξκνγϊ ηεο ζηξαηεγηθϊο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζηξαηεγηθωο επηηαγωο ηεο ΡξΨπεδαο, κε πιϊξε εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζϋνπ δηαρεϋξηζϊο ηνπ. Ν εκπνξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, κε ηελ πιϊξε αμηνπνϋεζε ησλ εκπνξηθψλ δπλαηνηϊησλ ηεο ΡξΨπεδαο. Ζ επαλαηνπνζωηεζε ηνπ brand ΔκπνξηθΪ, ψζηε λα αληηθαηνπηξϋδεη ηε λωα εηθφλα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο. Νη παξαπψλσ ελωξγεηεο αλαδηψξζξσζεο Ωρνπλ αξρηθψ νδεγϊζεη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρεϋξηζε ηνπ θφζηνπο. Ρπρφλ θαζπζηωξεζε φκσο ζηελ πινπνϋεζε ησλ παξεκβψζεσλ ζην πιαϋζην ηεο αλαδηψξζξσζεο πνπ ζπληειεϋηαη ζηνλ κηιν ζα Ωρεη δπζκελϊ επϋπησζε ζηα απνηειωζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηνπ ζωζε θαη ζα δπζρεξψλεη ηε ζωζε ηνπ Ωλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. Κειινληηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία Ζ ππαγσγϊ ηνπ ΡακεΫνπ ΔπηθνπξηθΪο ΑζθΨιηζεο ησλ ππαιιϊισλ ηεο ΡξΨπεδαο (Ρ.Δ.Α.Ξ.Δ.Ρ.Δ.) ζηηο δηαηψμεηο ησλ λ. 3371/2005 θαη 3455/2006, εϋρε σο απνηωιεζκα α) ηνλ πεξηνξηζκφ ην αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηϊκαηνο ηεο ΡξΨπεδαο, πνπ ζρεηϋδεηαη κε ηελ θαηαβνιϊ ζπγθξηηηθψ πςειφηεξσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη β) ηελ χπαξμε δηαθψλεηαο γηα ην εθηηκψκελν χςνο ηνπ αλαινγηζηηθνχ ειιεϋκκαηνο ηεο ΡξΨπεδαο Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο Ωληαμεο ησλ αζθαιηζκωλσλ ζην Ρ.Δ.Α.Ξ.Δ.Ρ.Δ., ζηνπο αλσηωξσ αζθαιηζηηθνχο θνξεϋο θαη ζηα πιαϋζηα ηεο εθαξκνγϊο ηνπ λωνπ λφκνπ, ε ΘπβΩξλεζε αλωζεζε ηελ εθπφλεζε εηδηθϊο νηθνλνκηθϊο κειωηεο ζε αλεμψξηεηε εμεηδηθεπκωλε εηαηξεϋα παξνρϊο αλαινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνϋα νινθιεξψζεθε ην πξψην ηξϋκελν ηνπ 2006, Ωγηλε απνδεθηϊ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπϊ ηνπ πνπξγεϋνπ ΝηθνλνκΫαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη θπξψζεθε κε λφκν απφ ηε ΒνπιΪ (Λ.3455/2006). ΒΨζεη ηεο κειωηεο απηϊο, ε ΡξΨπεδα ζα θαηαβψιεη ζπλνιηθψ γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηεο εηδηθϊ εηζθνξψ (εληφθσο εληφο δεθαεηϋαο κε επηηφθην 3,53%) χςνπο 786,3 εθαη. ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξεϋο ΗΘΑ-ΔΡΔΑΚ θαη ΔΡΑΡ. Δπηπξφζζεηα, ε ΡξΨπεδα κε βψζε ηηο ξπζκϋζεηο ηνπ λφκνπ ζα θαηαβψιιεη γηα ηνπο ελεξγνχο αζθαιηζκωλνπο ππαιιϊινπο ηεο, νη νπνϋνη πξνζιϊθζεθαλ πξηλ απφ ηελ , θαηψ ηηο επφκελεο ρξϊζεηο θαη κωρξη ηε ζπληαμηνδφηεζϊ ηνπο, εξγνδνηηθωο εηζθνξωο, νη νπνϋεο ζα εϋλαη απμεκωλεο ζε ζρωζε κε ηηο αληϋζηνηρεο πνπ πξνβιωπεη ε λνκνζεζϋα ηνπ ΔΡΔΑΚ. Ν ηξφπνο θαηαβνιϊο ησλ απμεκωλσλ εηζθνξψλ δελ θαζνξϋζηεθε απφ ην λφκν, αιιψ ξπζκϋζηεθε κε ηελ απφθαζε ΗΘΑ-Φ-20203/19189//931/ Ζ ΡξΨπεδα πξνωβε ζηελ εθηακϋεπζε (Ωλαληη ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ) ησλ πνζψλ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο δφζεηο, φπσο απηψ πξνζδηνξϋδνληαλ ζηελ αλσηωξσ νηθνλνκηθϊ κειωηε. Ρελ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ νθεηιψλ, αλϊιζε ζε 408,2 εθαη. Ωλαληη 481,8 εθαη. ηελ Ν Πχιινγνο ησλ ΔξγαδνκΩλσλ Ωρεη ακθηζβεηϊζεη δηθαζηηθψο ηελ παξαπψλσ ππαγσγϊ θαη Ωρεη αζθϊζεη ζρεηηθωο αγσγωο ελψπηνλ ησλ Ξνιηηηθψλ ΓηθαζηεξΫσλ. ΔπΫ κϋαο αγσγϊο, πνπ αζθϊζεθε θαη 18

19 ζπδεηϊζεθε ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο ΞξσηνδηθεΫνπ Αζελψλ (ΓηαδηθαζΫα Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ) εθδφζεθε ε ππ αξηζκ. 116/2008 απφθαζε ηνπ ΓηθαζηεξΫνπ, κε ηελ νπνϋα θξϋζεθαλ αληηζπληαγκαηηθωο νη δηαηψμεηο ησλ παξαπψλσ λφκσλ θαη θαηαρξεζηηθϊ ε θαηαγγειϋα ησλ ζπκβψζεσλ πνπ ζπλωδεαλ ηελ ΡξΨπεδα, ην Πχιινγν ΔξγαδνκΩλσλ θαη ην ΡακεΫν ΔπηθνπξηθΪο ΑζθΨιηζεο (Ρ.Δ.Α.Ξ.Δ.Ρ.Δ.). Ζ παξαπψλσ απφθαζε ζηελ παξνχζα θψζε δελ εϋλαη εθηειεζηϊ νχηε επηθωξεη Ψιιεο Ψκεζεο ζπλωπεηεο γηα ηελ ΡξΨπεδα. Ζ ΡξΨπεδα Ψζθεζε Ωθεζε ελψπηνλ ηνπ ΔθεηεΫνπ Αζελψλ θαηψ ηεο παξαπψλσ απφθαζεο, ε νπνϋα εθδηθψζηεθε ηελ Πηελ παξαπψλσ δϋθε Ωρεη αζθϊζεη παξωκβαζε ππωξ ηεο ΡξΨπεδαο ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ απφθαζε ηνπ ΓηθαζηεξΫνπ κε αξηζκφ 4007/2009 δεκνζηεχζεθε ηελ , απωξξηςε ηελ Ωθεζε θαη επηθχξσζε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε. Ζ ΡξΨπεδα Ωρεη αζθϊζεη αλαϋξεζε ζηνλ Άξεην ΞΨγν. ΑλαΫξεζε Ωρεη αζθϊζεη θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Νη νηθνλνκηθωο επηπηψζεηο ηεο απφθαζεο δελ εϋλαη δπλαηφ ζϊκεξα λα επηκεηξεζνχλ. Πχκβαζε πψιεζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔTROLIFE ΔΑΑΔ» Ζ ΡξΨπεδα Ωρεη ζπλψςεη ηελ απφ Πχκβαζε ΑγνξαπσιεζΫαο Κεηνρψλ, δπλψκεη ηεο νπνϋαο ζπκθσλϊζεθε (θαη ζηηο 29 ΗνπλΫνπ 2007 νινθιεξψζεθε) ε κεηαβϋβαζε πξνο ηελ Groupama International ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηεϋρε ε ΡξΨπεδα ζηελ αζθαιηζηηθϊ εηαηξεϋα «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔTROLIFE ΔΑΑΔ» Ωλαληη Ϊδε θαηαβιεζωληνο ηηκϊκαηνο 86,8 εθαη.. H ΡξΨπεδα, φπσο ζπλεζϋδεηαη ζε παξφκνηεο ζπλαιιαγωο, Ωρεη παξψζρεη ππωξ ηεο αγνξψζηξηαο εγγπνδνηηθωο δειψζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ θαη λνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο εηαηξεϋαο «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔTROLIFE ΔΑΑΔ», (ε νπνϋα Ϊδε κεηνλνκψζζεθε ζε GROUPAMA PHOENIX ΔΑΑΔ) κωρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 35 εθαη. ΓπλΨκεη ζρεηηθψλ ζπκβψζεσλ ζπλεξγαζϋαο, ε ΡξΨπεδα ζπλερϋδεη ηε ζπλεξγαζϋα ηεο κε ηελ GROUPAMA PHOENIX ΔΑΑΔ θαη ππνρξενχηαη απφ ην 2007 κωρξη θαη ην 2009 λα δηαηεξϊζεη εηεζϋσο ηα επϋπεδα αζθαιϋζηξσλ ππξφο ηνπ 2006, δειαδϊ αζθψιηζηξα ηεο ηψμεσο ησλ 16 εθαηνκκπξϋσλ. ΓηεπθξηλΫδεηαη φηη, ηα αζθψιηζηξα απηψ αθνξνχλ εηϊζηεο αλαλεψζεηο αζθαιϋζεσλ Ϊ λωεο αζθαιϋζεηο ππξφο αθηλϊησλ, επϋ ησλ νπνϋσλ ε ΡξΨπεδα Ωρεη εκπξψγκαηεο αζθψιεηεο ιφγσ ζρεηηθψλ ρνξεγϊζεσλ. Πε πεξϋπησζε πνπ ην χςνο ησλ εηεζϋσο αλαλενχκελσλ Ϊ λωσλ αζθψιηζηξσλ θαηψ ηα αλσηωξσ, εϋλαη θαηψηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 16 εθαη. πεξϋπνπ, ε ΡξΨπεδα ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ GROUPAMA PHOENIX ΔΑΑΔ κε ην πνζφ ησλ 9 εθαη. θαηψ αλψηαην χςνο. Ζ ηειηθϊ εθθαζψξηζε ζα γϋλεη ην AλαθνξηθΨ κε ηελ αλσηωξσ κεηαβϋβαζε πξνο ηελ GROUPAMA INTERNATIONAL ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηεϋρε ε ΡξΨπεδα ζηελ αζθαιηζηηθϊ εηαηξεϋα «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔTROLIFE ΔΑΑΔ» (λπλ «GROUPAMA ΦΝΗΛΗΜ ΔΑΑΔ»), βψζεη ηεο απφ , Πχκβαζεο ΑγνξαπσιεζΫαο Κεηνρψλ, εθθξεκνχλ θαηψ ηεο ΡξΨπεδαο ελψπηνλ ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ (International Chamber of Commerce «ICC») δχν αηηϊζεηο δηαηηεζϋαο, ε εθδϋθαζε ησλ νπνϋσλ αλακωλεηαη λα ιψβεη ρψξα θαηψ ηελ νηθεϋα δηαδηθαζϋα ηνπ ICC, αθνχ πξνεγνπκωλσο ζπζηαζεϋ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηϊξην. ΠπγθεθξηκΩλα, ιφγσ επηθαινχκελεο παξαβϋαζεο δειψζεσλ θαη εγγπϊζεσλ πνπ εϋραλ παξαζρεζεϋ ζηα πιαϋζηα ηεο αλσηωξσ ζχκβαζεο, ζρεηηθψ κε ηελ νηθνλνκηθϊ θαη λνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο λπλ GROUPAMA ΦΝΗΛΗΜ ΔΑΑΔ, δεηεϋηαη απφ ηελ ΡξΨπεδα λα θαηαβψιεη, κε ηελ απφ αϋηεζε δηαηηεζϋαο, ην πνζφ ησλ 5,9 εθαη. θαη, κε ηελ απφ αϋηεζε δηαηηεζϋαο, ην πνζφ ησλ 11,3 εθαη. πεξϋπνπ, θαζψο θαη λα αλαγλσξηζζεϋ λα θαηαβψιεη ηπρφλ πξφζζεηα πνζψ πνπ 19

20 ελδερνκωλσο πξνθχςνπλ φηαλ νινθιεξσζεϋ ε εθδϋθαζε επϋδηθσλ δηαθνξψλ ηεο GROUPAMA ΦΝΗΛΗΜ ΔΑΑΔ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο Ρξάπεδαο θαη ηνπ Νκίινπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Ρα Ωζνδα εθκεηψιιεπζεο ηεο ΡξΨπεδαο πξνωξρνληαη απφ ηφθνπο, πξνκϊζεηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθωο πξψμεηο ζε θηλεηωο αμϋεο, θ.ιπ. ΔπηπιΩνλ, ζηνλ κηιν αλϊθνπλ εηαηξϋεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκωα φπσο εϋλαη νη αζθαιηζηηθωο εηαηξϋεο, εηαηξϋεο θαηαλαισηηθϊο πϋζηεο, εηαηξϋεο δηαρεϋξηζεο ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ, εηαηξεϋεο ρξεκαηνδνηηθϊο κϋζζσζεο, θ.ιπ. Απφξξνηα ησλ παξαπψλσ εϋλαη ν κηινο λα εθηϋζεηαη ζε κηα ζεηξψ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο εϋλαη ν πηζησηηθφο θϋλδπλνο, ν θϋλδπλνο αγνξψο, ν ζπλαιιαγκαηηθφο θϋλδπλνο, ν θϋλδπλνο επηηνθϋσλ, ν θϋλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ν θϋλδπλνο εχινγεο αμϋαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεϋσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ξην αλαιπηηθψ νη ελ ιφγσ θϋλδπλνη Ωρνπλ σο εμϊο: Ξηζησηηθφο θίλδπλνο: ΔΫλαη ν θϋλδπλνο νηθνλνκηθϊο δεκϋαο πνπ ζρεηϋδεηαη κε ηελ αζωηεζε απφ ηνλ νθεηιωηε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηελ ΡξΨπεδα Ϊ ζπγαηξηθϊ ηεο εηαηξεϋα. ΠπλδΩεηαη κε ηηο εξγαζϋεο ρνξεγϊζεσλ, θαζψο θαη κε Ψιιεο εξγαζϋεο, ζην πιαϋζην ησλ νπνϋσλ ε ΡξΨπεδα εθηϋζεηαη ζηνλ θϋλδπλν αζωηεζεο απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ αζωηεζε κπνξεϋ λα πξνθιεζεϋ απφ δηψθνξεο αηηϋεο, νη νπνϋεο δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε αθξϋβεηα απφ ηελ ΡξΨπεδα θαηψ ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζρεηηθϊο ζπλαιιαγϊο. ΔπηπιΩνλ, πηζησηηθφ θϋλδπλν γηα ηνλ κηιν, ελωρεη θαη ε πςειϊ δαλεηαθϊ ΩθζεζΪ ηνπ ζε ζπγθεθξηκωλεο επηρεηξϊζεηο, θιψδνπο θαη γεσγξαθηθωο πεξηνρωο Ϊ ρψξεο. Θίλδπλνο αγνξάο: Ν κηινο εθηϋζεηαη ζε θηλδχλνπο αγνξψο, νη νπνϋνη εϋλαη θϋλδπλνη πνπ πξνωξρνληαη απφ ηελ κεηαβνιϊ ηεο εχινγεο αμϋαο (fair value) ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κεγωζνπο εμαηηϋαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκωο ηεο αγνξψο. Νη θϋλδπλνη αγνξψο πξνωξρνληαη απφ αλνηρηωο ζωζεηο ζε επηηφθηα, λνκϋζκαηα θαη πξντφληα θεθαιαϋνπ, εθ ησλ νπνϋσλ φια εθηϋζεληαη ζε γεληθωο θαη ζπγθεθξηκωλεο κεηαβνιωο ηεο αγνξψο θαζψο θαη ζε αιιαγωο ζην επϋπεδν κεηαβιεηφηεηαο ησλ αγνξαϋσλ επηηνθϋσλ Ϊ ησλ ηηκψλ φπσο επηηφθηα, πηζησηηθψ πεξηζψξηα, ζπλαιιαγκαηηθωο ηζνηηκϋεο θαη ηηκωο θεθαιαϋσλ. Ν κηινο δηαρσξϋδεη ηνλ θϋλδπλν αγνξψο ζε trading θαη non-trading ραξηνθπιψθηα. Ρν trading ραξηνθπιψθην ζπκπεξηιακβψλεη ζωζεηο πνπ αθνξνχλ αγνξαϋεο ζπλαιιαγωο ζηηο νπνϋεο ν κηινο ελεξγεϋ ζαλ θχξην κωξνο κε ηνπο πειψηεο Ϊ κε ηελ αγνξψ. Ρν non-trading ραξηνθπιψθην απνηειεϋηαη απφ δηαζωζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο. Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: ΔΫλαη ν θϋλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμϋαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κωζσλ θαη ζηνηρεϋσλ ηφζν ηνπ ελεξγεηηθνχ φζν θαη ηνπ παζεηηθνχ ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθωο ηζνηηκϋεο. Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θϋλδπλνο απφ ζπλαιιαγωο ζε μωλν λφκηζκα πεγψδεη απφ κηα αλνηρηϊ ζωζε, ζεηηθϊ Ϊ αξλεηηθϊ, ε νπνϋα εθζωηεη ηνλ κηιν ζε κεηαβνιωο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθωο ηηκωο ησλ λνκηζκψησλ. Ν ελ ιφγσ θϋλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ δηαηεξνχληαη ζηνηρεϋα ελεξγεηηθνχ ζε Ωλα λφκηζκα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ζηνηρεϋα παζεηηθνχ ζε Ψιιν λφκηζκα, Ϊ απφ ζπκβψζεηο Ψκεζεο Ϊ πξνζεζκηαθϊο παξψδνζεο ζπλαιιψγκαηνο, εϋηε αθφκα απφ παξψγσγα ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ δηθαησκψησλ πξναηξωζεσλ. Δπηπξφζζεηα ν θϋλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξϊ ζωζε ησλ εμαξηεκωλσλ εηαηξεηψλ θαη ππνθαηαζηεκψησλ ηνπ ΝκΫινπ πνπ Ωρνπλ λφκηζκα απνηϋκεζεο εθηφο επξψ. Ν κηινο δηελεξγεϋ ζπλαιιαγωο ζε μωλν λφκηζκα γηα λα εθπιεξψζεη ηηο αλψγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη γηα λα αληηζηαζκϋζεη ηηο δηθωο ηεο ζωζεηο. Θίλδπλνο επηηνθίσλ: ΔΫλαη ν θϋλδπλνο αξλεηηθϊο επϋπησζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ζωζε ηνπ ΝκΫινπ ιφγσ ηεο ΩθζεζΪο ηνπ ζε κεηαβνιωο ζηηο αγνξωο επηηνθϋσλ. ΑπνηειεΫ ζεκαληηθφ παξψγνληα 20

21 γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΝκΫινπ θαζφηη νη κεηαβνιωο ζηα επηηφθηα δχλαηαη λα επεξεψζνπλ απφ πνιχ ζεηηθψ Ωσο θαη πνιχ αξλεηηθψ ηελ θεξδνθνξϋα αιιψ θαη ηε γεληθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηνπ ζωζε. Ν θϋλδπλνο επηηνθϋσλ ηνπ ΝκΫινπ πξνωξρεηαη θπξϋσο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ιηαληθϊ ηξαπεδηθϊ θαη ζπλϊζσο θαιχπηεηαη ζηε δηαηξαπεδηθϊ αγνξψ. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: ΑθνξΨ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θϋλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ αλαληηζηνηρϋα ζηηο πεξηφδνπο ιϊμεο κεηαμχ ζηνηρεϋσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Ν θϋλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαθωξεηαη ζηελ ελδερφκελε αδπλακϋα ηνπ ΝκΫινπ λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθωο ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηωο θαηαζηνχλ απαηηεηωο ιφγσ αλεπαξθνχο ξεπζηφηεηαο. Ζ ελϋζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ΡξΨπεδαο πεγψδεη θπξϋσο απφ ηηο θαηαζωζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Θίλδπλνο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ: ΑθνξΨ ζηνλ θϋλδπλν πνπ κπνξεϋ λα εθζωζνπλ ηνλ κηιν ηπρφλ κεηαβνιωο ζε εχινγεο αμϋεο. Ζ εχινγε αμϋα ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κωζνπ, αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκϊ ζηελ νπνϋα κπνξεϋ Ωλα ζηνηρεϋν ελεξγεηηθνχ λα πσιεζεϋ Ϊ κηα ππνρξωσζε λα εθθαζαξηζηεϋ, κεηαμχ ελϊκεξσλ αληηζπκβαιινκωλσλ κεξψλ, πξφζπκσλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ ζπλαιιαγϊ ζε εχινγε ηηκϊ. Ζ εχινγε αμϋα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεϋσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγωο αγνξωο / ρξεκαηηζηϊξηα, φπσο π.ρ. παξψγσγα, κεηνρωο, νκφινγα, ακνηβαϋα θεθψιαηα θ.ι.π. πξνζδηνξϋδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπκωλεο ηηκωο πνπ ηζρχνπλ θαηψ ηελ εκεξνκελϋα ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμϋα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεϋσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγωο αγνξωο, πξνζδηνξϋδεηαη κε ηε ρξϊζε ηερληθψλ απνηϋκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξϋδνληαη ζε δεδνκωλα ηεο αγνξψο θαηψ ηελ εκεξνκελϋα ηζνινγηζκνχ. ΞηζαλΪ απνηπρϋα ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ γεληθφηεξα λα ειωγμεη απνηειεζκαηηθψ θψπνηνλ απφ ηνπο παξαπψλσ θηλδχλνπο, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιωζεη δπζκελεϋο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαη εκπνξηθϊ ηεο ζωζε αιιψ θαη ζηε θϊκε ηεο. Ν κηινο Ωρεη κεηψζεη ζεκαληηθψ ηελ ΩθζεζΪ ηνπ ζηνπο παξαπψλσ θηλδχλνπο κωζσ ηεο ρξϊζεο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο πξνζεζκηαθψ ζπκβφιαηα ζπλαιιψγκαηνο (futures / forwards) θαη ζπκβψζεηο αληαιιαγϊο επηηνθϋνπ (interest rate swaps). ΞαξΨιιεια ζπκκεηωρεη ζηηο δηαδηθαζϋεο πξνζαξκνγϊο ζην πιαϋζην ηεο ΒαζηιεΫαο ΗΗ γηα ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκψησλ ζε ζπλεξγαζϋα κε ηελ ΔιιεληθΪ Έλσζε Ρξαπεδψλ θαη ηελ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο. ΞνιιΩο απφ ηηο ζηξαηεγηθωο αληηζηψζκηζεο θηλδχλνπ πνπ εθαξκφδεη ν κηινο βαζϋδνληαη ζε ηζηνξηθψ ζηνηρεϋα ζπλαιιαγψλ. Ππλεπψο, απξφβιεπηεο εμειϋμεηο ζηελ αγνξψ ελδωρεηαη λα επεξεψζνπλ δπζκελψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ. ΔπηπξνζζΩησο, δελ εϋλαη δπλαηφ λα πξνβαϋλεη ζε αληηζηψζκηζε γηα ην ζχλνιν ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ ζε φιεο ηηο αγνξωο πνπ δξαζηεξηνπνηεϋηαη, νχηε γηα φια ηα εϋδε θηλδχλσλ. Υο εθ ηνχηνπ, ν κηινο ελδωρεηαη λα ππνζηεϋ δεκηωο, ζε πεξϋπησζε πνπ νη ζηξαηεγηθωο θαη ηα κωζα πνπ ρξεζηκνπνηεϋ γηα λα αληηζηαζκϋζεη ηελ ΩθζεζΪ ηνπ ζηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο, απνηχρνπλ. Γηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. Ρα επηηφθηα εϋλαη ηδηαϋηεξα επαϋζζεηα ζε παξψγνληεο πνπ βξϋζθνληαη εθηφο ηνπ ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο, φπσο ε λνκηζκαηηθϊ πνιηηηθϊ πνπ εθαξκφδεη ε ΔπξσπατθΪ ΘεληξηθΪ ΡξΨπεδα, Ϊ θαη νη ρψξεο ζηηο νπνϋεο δξαζηεξηνπνηεϋηαη, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθωο θαη πνιηηηθωο ζπλζϊθεο ζηελ ΔιιΨδα θαη δηεζλψο. Νη κεηαβνιωο ησλ επηηνθϋσλ κπνξεϋ λα επεξεψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα επηηφθηα πνπ ε ΡξΨπεδα ρξεψλεη ζηηο Ωληνθεο απαηηϊζεηο ηεο ζε ζρωζε κε απηψ πνπ θαηαβψιεη γηα ηηο 21

22 Ωληνθεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ δηαθνξνπνϋεζε απηϊ ζα κπνξνχζε λα Ωρεη σο απνηωιεζκα ηε ζπκπϋεζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο ηεο ΡξΨπεδαο, παξψ ηηο φπνηεο ζηξαηεγηθωο αληηζηψζκηζεο θηλδχλνπ. Ρπρφλ Ψλνδνο ησλ επηηνθϋσλ κπνξεϋ επϋζεο λα Ωρεη σο απνηωιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πξνβιωςεσλ ζηα δψλεηα θαη ηηο ρνξεγϊζεηο, εψλ νη δαλεηνιϊπηεο δελ εϋλαη εηο ζωζε λα απνπιεξψζνπλ ηνπο ηφθνπο, Ϊ θαη ην θεθαιαϋν ησλ δαλεϋσλ ηνπο, ζε Ωλα πεξηβψιινλ απμεκωλσλ επηηνθϋσλ. ΔπηπιΩνλ, ελδερφκελε αχμεζε επηηνθϋσλ κπνξεϋ λα δεκηνπξγϊζεη κεϋσζε ηεο δϊηεζεο γηα λωα δψλεηα, αιιψ θαη αδπλακϋα ηεο ΡξΨπεδαο λα ρνξεγϊζεη λωα δψλεηα. Αληηζηξφθσο, ε κεϋσζε ησλ επηηνθϋσλ κπνξεϋ λα επεξεψζεη δπζκελψο ηελ ΡξΨπεδα, ιφγσ απμεκωλσλ πξφσξσλ απνπιεξσκψλ ζηεγαζηηθψλ θαη ινηπψλ δαλεϋσλ αιιψ θαη ιφγσ Ωληαζεο ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ θαηαζωζεσλ κεηαμχ ηξαπεδψλ. ΔπΫζεο ε κεϋσζε ησλ επηηνθϋσλ κπνξεϋ λα επεξεψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο λα εθδϋδεη ηϋηινπο κε εμαζθψιηζε, λα πξνβαϋλεη ζε ηηηινπνϋεζε ζηνηρεϋσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, Ϊ λα εθδϋδεη ρξεφγξαθα κε επλντθνχο φξνπο. Κείσζε επηηνθηαθψλ πεξηζσξίσλ. ΗζηνξηθΨ, ν ηξαπεδηθφο θιψδνο ζηελ ΔιιΨδα Ωρεη επσθειεζεϋ ζεκαληηθψ απφ ηα πςειψ επηηνθηαθψ πεξηζψξηα ζε ζχγθξηζε κε Ψιιεο ρψξεο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. Υζηφζν, θαζψο ε νηθνλνκϋα ηεο ΔιιΨδνο πξνρσξψ ζε ζχγθιηζε κε ηηο νηθνλνκϋεο ησλ Ψιισλ ρσξψλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο, ηα επηηνθηαθψ πεξηζψξηα κεηψλνληαη ζην πιαϋζην ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ. ΔπηπιΩνλ, ε πηνζωηεζε απφ ηελ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο θαλφλσλ γηα ηελ ελϋζρπζε ηεο δηαθψλεηαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθωο ππεξεζϋεο, θαζψο θαη κηα ζεηξψ απφ δηθαζηηθωο απνθψζεηο γηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ελδωρεηαη λα νδεγϊζνπλ ζε πεξαηηωξσ κεϋσζε ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ, ηδηαϋηεξα ζηελ θαηαλαισηηθϊ θαη ηε ζηεγαζηηθϊ πϋζηε. ΞεξαηηΩξσ κεϋσζε ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ ζα κπνξνχζε λα επηθωξεη δπζκελεϋο επηπηψζεηο επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηνπ ΝκΫινπ. πάξρεη αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ζηελ νπνία ε Ρξάπεδα ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαλείκεη κέξηζκα. Ζ ηειεπηαϋα ρξϊζε θαηψ ηελ νπνϋα ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα δηωλεηκε κωξηζκα Ϊηαλ ην Απφ ηφηε Ωσο ηελ ηειεπηαϋα δεκνζηεπκωλε ρξϊζε ηνπ 2008, ε ΡξΨπεδα παξνπζηψδεη ζπζζσξεπκωλεο δεκηωο απφ πξνεγνχκελεο ρξϊζεηο. ΘαηΨ ηελ ν ινγαξηαζκφο «ΕεκηΩο εηο ΛΩνλ» ζπκπεξηιακβαλνκωλεο θαη ηεο ρξϊζεο 2008 αλϊιζε ζην πνζφ ησλ ρηι. Ν αληϋζηνηρνο ινγαξηαζκφο δηακνξθψζεθε ζε ρηι. θαηψ ηελ Ζ ΡξΨπεδα δελ εϋλαη ζε ζωζε λα γλσξϋζεη ζηνπο επελδπηωο πφηε ζα απνξξνθεζεϋ ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκωλσλ δεκηψλ απφ πξνεγνχκελεο ρξϊζεηο θαη ζα εϋλαη ζε ζωζε λα δηαλεϋκεη κωξηζκα, θαζφηη απηφ εμαξηψηαη απφ ηα κειινληηθψ ρξεκαηννηθνλνκηθψ απνηειωζκαηα ηεο ΡξΨπεδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθωο ζπλζϊθεο. Ζ Ρξάπεδα, φπσο θαη θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, είλαη εθηεζεηκέλε ζε θηλδχλνπο απάηεο θαη άιιεο κνξθήο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο. Πηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΡξΨπεδαο, ζπκπεξηιακβψλνληαη νη εγθξϋζεηο ρνξεγϊζεσλ θαη ε δηαρεϋξηζε κεγψισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο ΡξΨπεδαο εμαξηψηαη ζε κεγψιν βαζκφ θαη απφ ηελ εηιηθξϋλεηα θαη ηελ εληηκφηεηα ελφο κεγψινπ αξηζκνχ ππαιιϊισλ. ΒεβαΫσο, νη θαλνληζκνϋ πνπ ζρεηϋδνληαη κε ην νηθνλνκηθφ Ωγθιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκωλεο ηεο λνκηκνπνϋεζεο εζφδσλ απφ παξψλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, Ωρνπλ γϋλεη ζεκαληηθψ απζηεξφηεξνη γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθψ ηδξχκαηα πνπ εκπιωθνληαη ζε ηωηνηνπ εϋδνπο δξαζηεξηφηεηεο. 22

23 ΞαξΨ ηελ χπαξμε εμειηγκωλσλ ζπζηεκψησλ δηαρεϋξηζεο θηλδχλνπ, δηαδηθαζηψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπϊ ηεο απψηεο θαη ηεο θαθϊο δηαρεϋξηζεο θεθαιαϋσλ, ε ΡξΨπεδα παξακωλεη εθηεζεηκωλε ζε θηλδχλνπο απηνχ ηνπ ηχπνπ. πψξρεη ζπλεπψο ν ελδερφκελνο θϋλδπλνο, φπσο Ωρεη ζπκβεϋ θαη θαηψ ην παξειζφλ, ε ΡξΨπεδα λα αληηκεησπϋζεη κεκνλσκωλα πεξηζηαηηθψ αλεληηκφηεηαο θαη παξαβηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειωγρνπ απφ ειψρηζηνπο ππαιιϊινπο ηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Ρξάπεδαο είλαη κέιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. ΞεξΫπνπ ην 95% ησλ εξγαδνκωλσλ ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη κωιε ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Νη ζπλδηθαιηζηηθωο νξγαλψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο ζεσξνχληαη ηζρπξωο θαη κε ζεκαληηθϊ επηξξνϊ. Απφ θαηξφ ζε θαηξφ νη εξγαδφκελνη ηεο ΡξΨπεδαο ελδερνκωλσο λα εκπιαθνχλ ζε θηλεηνπνηϊζεηο νη νπνϋεο εϋλαη δπλαηφ λα Ωρνπλ δπζκελϊ επϋδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο ιεηηνπξγϋεο ηεο. ΘαηΨ ην παξειζφλ Ωρνπλ ζεκεησζεϋ απεξγηαθωο θηλεηνπνηϊζεηο θαη ζηψζεηο εξγαζϋαο ζηελ ΡξΨπεδα εϋηε απφ ην ζχιινγν εξγαδνκωλσλ ηεο ΡξΨπεδαο, εϋηε ζην πιαϋζην εζληθψλ θαη γεληθψλ θηλεηνπνηϊζεσλ πνπ Ωρνπλ νξγαλσζεϋ απφ ΞαλειιαδηθΨ ΠσκαηεΫα ΔξγαδνκΩλσλ. Ρπρφλ παξαηεηακωλε εξγαζηαθϊ αλαηαξαρϊ ελδωρεηαη λα Ωρεη νπζηψδε δπζκελϊ επϋδξαζε ζηηο ιεηηνπξγηθωο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΡξαπΩδεο ζηελ ΔιιΨδα θαη ζπλεπψο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηεο ζωζε θαη ηα ιεηηνπξγηθψ ηεο απνηειωζκαηα. Ζ δπλαηφηεηα ηεο Ρξάπεδαο λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ Διιάδα είλαη πεξηνξηζκέλε. ΚΩξνο ηεο ζηξαηεγηθϊο ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξϋαο κωζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγϋαο ηεο. Ζ ζηξαηεγηθϊ απηϊ ζα κπνξνχζε ελ κωξεη λα επηηεπρζεϋ κε κεϋσζε πξνζσπηθνχ, ε νπνϋα φκσο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ απνξξωνπλ απφ ηελ εξγαηηθϊ λνκνζεζϋα, ηελ επηρεηξεζηαθϊ ζπιινγηθϊ ζχκβαζε εξγαζϋαο, ηνλ θαλνληζκφ εξγαζϋαο πνπ πξνβιωπεη φηη ε ΡξΨπεδα θαηαγγωιιεη ζπκβψζεηο εξγαζϋαο κφλν «γηα ζπνπδαϋν ιφγν», θαζψο θαη ηελ επηζπκϋα ηεο ΡξΨπεδαο λα δηαηεξεϋ θαιωο ζρωζεηο κε ηνπο εξγαδνκωλνπο. Υο απνηωιεζκα ησλ παξαπψλσ, γηα ηε κεϋσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ε ΡξΨπεδα ζα εμαθνινπζϊζεη λα βαζϋδεηαη ζε απνρσξϊζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Θίλδπλνο εμάξηεζεο απφ ηα βαζηθά ηεο ζηειέρε. Ζ δηαρεϋξηζε θαη ε ιεηηνπξγϋα ηεο ΡξΨπεδαο βαζϋδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην θαη ζε κηα ζεηξψ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. ΞηζαλΪ ηαπηφρξνλε απψιεηα ησλ ππεξεζηψλ θψπνησλ εθ ησλ βαζηθψλ ηεο ζηειερψλ ζα κπνξνχζε λα επηθωξεη δπζκελεϋο εμειϋμεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηωο ηεο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηεο ζωζε θαη ζηα απνηειωζκαηψ ηεο. Θίλδπλνο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Ρελ ηα κε εμππεξεηνχκελα (κε εθηνθηδφκελα) δψλεηα χςνπο 2,4 δηο. ηεο ΡξΨπεδαο αληηπξνζψπεπαλ πνζνζηφ πεξϋπνπ 9,5% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο (πξν πξνβιωςεσλ). Ζ ΡξΨπεδα εθαξκφδεη απζηεξωο δηαδηθαζϋεο Ωγθξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δαλεϋσλ ηεο, ζε κηα ζπλερϊ πξνζπψζεηα βειηϋσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ ησλ δαλεϋσλ ηεο θαη ηεο κεϋσζεο ηνπ χςνπο ησλ κειινληηθψλ ηεο πξνβιωςεσλ γηα κε εμππεξεηνχκελα δψλεηα. Υζηφζν, δελ κπνξεϋ λα ππψξμεη δηαβεβαϋσζε φηη νη δηαδηθαζϋεο απηωο ζα κεηψζνπλ ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεϋσλ, ηδϋσο ππφ ην θσο ηεο ηξωρνπζαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθϊο χθεζεο, ε 23

24 νπνϋα εϋλαη πηζαλφλ λα νδεγϊζεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ελ ιφγσ δαλεϋσλ. Ππλεπψο κειινληηθωο πξνβιωςεηο γηα κε εμππεξεηνχκελα δψλεηα ζα κπνξνχζαλ λα Ωρνπλ δπζκελεϋο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ζωζε ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ. Θίλδπλνο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Πηελ απφ Ωθζεζε ηνπ δηεζλνχο νϋθνπ αμηνιφγεζεο Moody s Investors Servce Inc. ε ΡξΨπεδα Ωιαβε ππνβψζκηζε ηνπ ρξωνπο θαη ησλ θαηαζωζεψλ ηεο ζε A2 απφ A1. Ρπρφλ λωα ππνβψζκηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθϊο ηζρχνο, Ϊ ηεο πηζηνιεπηηθϊο ηθαλφηεηαο, Ϊ Ωζησ αλαθνϋλσζε πηζαλϊο ππνβψζκηζεο ηεο ΡξΨπεδαο απφ ηνπο δηεζλεϋο νϋθνπο αμηνιφγεζεο, ζα κπνξνχζε λα Ωρεη νπζηψδεηο δπζκελεϋο επηπηψζεηο ζηηο εξγαζϋεο ηεο ΡξΨπεδαο, ζηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα Ϊ ζηελ νηθνλνκηθϊ ηεο θαηψζηαζε (κεϋσζε δϊηεζεο ππεξεζηψλ, κεϋσζε αληαγσληζηηθϊο ζωζεο θαη εκπηζηνζχλεο, αχμεζε θφζηνπο δαλεηζκνχ θ.ιπ.). Εεκηέο απφ εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, σο ζπλέπεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ αγνξψλ. Ζ ΡξΨπεδα δηαηεξεϋ ζωζεηο ζηηο αγνξωο νκνιφγσλ, ζπλαιιψγκαηνο θαη κεηνρψλ θαη ζε Ψιιεο αγνξωο. Νη ζωζεηο απηωο ελδωρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ δηαθπκψλζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ αγνξψλ θαη λα δεκηνπξγϊζνπλ θϋλδπλν ζεκαληηθϊο δεκηψο ζηα ραξηνθπιψθηα ηεο ΡξΨπεδαο. Ζ αζηψζεηα ησλ αγνξψλ κπνξεϋ επηπιωνλ λα νδεγϊζεη ζε δεκηωο πνπ ζρεηϋδνληαη κε Ωλα επξχ θψζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηα νπνϋα ρξεζηκνπνηεϋ ν κηινο θαη ζηα νπνϋα ζπκπεξηιακβψλνληαη νη ζπκβψζεηο αληαιιαγϊο επηηνθϋσλ θαη λνκηζκψησλ, δηθαηψκαηα πξναϋξεζεο θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψ πξντφληα. Βιάβε, δηαθνπή ή παξαβίαζε ηεο αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο Ρξάπεδαο. Ζ ΡξΨπεδα θαη νη ζπλδεδεκωλεο κε απηϊλ εηαηξεϋεο, φπσο νη πεξηζζφηεξνη ηξαπεδηθνϋ φκηινη, ζηεξϋδνληαη γηα ηε δηεθπεξαϋσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε πιεξνθνξηαθψ ζπζηϊκαηα θαη ζε ζπζηϊκαηα ηειεπηθνηλσληψλ πνπ εϋηε εϋλαη ηδηφθηεηα εϋηε ηνπο παξωρνληαη απφ ηξϋηνπο. ΝπνηαδΪπνηε βιψβε, δηαθνπϊ ιεηηνπξγϋαο, Ϊ παξαβϋαζε ηεο αζθαιεϋαο ησλ ζπζηεκψησλ απηψλ ελδωρεηαη λα πξνθαιωζεη βιψβεο Ϊ δηαθνπωο ιεηηνπξγϋαο ησλ ζπζηεκψησλ παξαθνινχζεζεο ινγαξηαζκψλ πειαηψλ, ινγηζηηθϊο θαηαρψξεζεο, δηαρεϋξηζεο θαηαζωζεσλ Ϊ/θαη δαλεϋσλ θαζψο θαη ζηε δηαρεϋξηζε θηλδχλσλ. Ζ ΡξΨπεδα δελ κπνξεϋ λα εγγπεζεϋ φηη δε ζα πξνθχςνπλ ηωηνηεο βιψβεο, δηαθνπωο ιεηηνπξγϋαο Ϊ παξαβηψζεηο αζθαιεϋαο, Ϊ φηη, ζε πεξϋπησζε πνπ πξνθχςνπλ, ζα αληηκεησπηζζνχλ επηηπρψο. ΒιΨβε, δηαθνπϊ ιεηηνπξγϋαο, Ϊ παξαβϋαζε αζθαιεϋαο ησλ ζπζηεκψησλ κπνξεϋ λα πξνθαιωζεη απψιεηα ζηνηρεϋσλ πειαηψλ θαη αδπλακϋα εμππεξωηεζϊο ηνπο, κε ελδερφκελν απνηωιεζκα ηελ απψιεηα πειαηψλ, ηνλ νπζηψδε αληϋθηππν ζηε θϊκε ηνπ ΝκΫινπ θαη νπζηψδεηο δπζκελεϋο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηψ ηνπ. Ν βαζηθφο κέηνρνο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Ρξάπεδα. Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο ΡξΨπεδαο δελ πξνβιωπεη εηδηθψ δηθαηψκαηα ςϊθνπ γηα επηκωξνπο θαηεγνξϋεο κεηνρψλ, Ϊ κεηφρσλ. Υζηφζν, ε CASA, πηζησηηθφ Ϋδξπκα πνπ εδξεχεη ζηε ΓαιιΫα, εϋλαη θψηνρνο πνζνζηνχ 86,41% (εκεξνκελϋα 17/12/2009) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο θαη κπνξεϋ λα αζθεϋ επηξξνϊ ζηηο απνθψζεηο πνπ ιακβψλνληαη απφ ηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ. Κε ηελ νινθιϊξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ, ε CASA ζα ζπλερϋζεη λα ειωγρεη ηνπιψρηζηνλ ην Ϋδην πνζνζηφ ζην κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο Δθδφηξηαο, δεδνκωλνπ φηη ζηελ απφ Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ηεο ΡξΨπεδαο πνπ ελωθξηλε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ Ωρεη δειψζεη φηη πξνηϋζεηαη: i) λα ζπκκεηψζρεη θαη λα αζθϊζεη πιϊξσο ην πξνηηκεζηαθφ ηεο δηθαϋσκα ζηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο ii) 24

25 λα θαιχςεη κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο, κεηψ ηελ Ψζθεζε ηνπ πξνηηκεζηαθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο, ην ηπρφλ αδηψζεην κωξνο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθφζνλ ηεο πξνζθεξζεϋ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΡξΨπεδαο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δϋθαην θαη iii) λα δηαηεξϊζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο, φπσο ζα δηακνξθσζεϋ κεηψ ηελ πξνηεηλφκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ γηα ρξνληθφ δηψζηεκα ηνπιψρηζηνλ 6 κελψλ κεηψ ηελ Ωλαξμε δηαπξαγκψηεπζεο ησλ λωσλ κεηνρψλ. Υο εθ ηνχηνπ ε CASA Ωρεη ηελ απαξαϋηεηε πιεηνςεθϋα γηα ηελ εθινγϊ κειψλ Γ.Π. θαη ηε ιϊςε απνθψζεσλ επϋ φισλ ησλ ζεκαληηθψλ ζεκψησλ πνπ ηϋζεληαη ζε ςεθνθνξϋα, φπσο κεηαβνιϊ ηεο θεθαιαηαθϊο δηψξζξσζεο, ηξνπνπνϋεζε Ψξζξσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη Ωγθξηζε θαηαβνιϊο κεξηζκψησλ. ΔπΫζεο, ε CASA δχλαηαη λα απνηξωςεη Ϊ λα πξνθαιωζεη ηε κεηαβνιϊ ηνπ ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο θαη (κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηψμεσλ πεξϋ εηαηξηθϊο δηαθπβωξλεζεο) λα πξνβαϋλεη ζε Ψιιεο ελωξγεηεο πνπ κπνξεϋ λα εϋλαη επλντθωο γηα ηελ CASA αιιψ φρη απαξαηηϊησο γηα ηελ ΡξΨπεδα Ϊ ηνπο κεηφρνπο ηεο ζην ζχλνιφ ηνπο. Ρν ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο CASA ηεο παξωρεη γεληθψο ηε δπλαηφηεηα λα παξεκπνδϋδεη ηελ Ωγθξηζε απφ ηε Γ.Π. ζεκψησλ ηα νπνϋα δελ ππνζηεξϋδεη. Ξαξφιν πνπ ην Γ.Π. Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο, ζα πξωπεη λα ιεθζεϋ ππφςε ην γεγνλφο φηη ε CASA αζθεϋ ζεκαληηθϊ επηξξνϊ ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ ζηξαηεγηθϊ ηεο ΡξΨπεδαο. Πεκαληηθφ κέξνο ηεο πνιηηηθήο επελδχζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά φξηα θαζνξίδνληαη απφ ηελ CASA Ιφγσ ηνπ φηη ε ΡξΨπεδα απνηειεϋ ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθϊ ηνπ νκϋινπ ηεο CASA, ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α., εϋλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ CASA λα δηαηεξεϋ νκνηφκνξθε πξνζωγγηζε ζηα βαζηθψ δεηϊκαηα αλψκεζα ζηελ Ϋδηα, ζηελ ΡξΨπεδα θαη ζε Ψιιεο ηξψπεδεο πνπ αλϊθνπλ ζηνλ κηιν CASA. ΔπηπιΩνλ ε CASA πξωπεη λα εϋλαη ζε ζωζε λα παξαθνινπζεϋ ηε δηθϊ ηεο ζπκκφξθσζε γηα ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα, ηα Ϋδηα θεθψιαηα, ηελ πνηφηεηα ησλ ραξηνθπιαθϋσλ, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ Ωθζεζε ζε κεγψιεο πηζηψζεηο θαη Ψιιεο απαηηϊζεηο. ΘαηΨ ζπλωπεηα, ην πιαϋζην ησλ ζηξαηεγηθψλ, ζηφρσλ θαη βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ζε δηψθνξνπο ηνκεϋο, φπσο ε δηαρεϋξηζε θηλδχλσλ, ε ινγηζηηθϊ απεηθφληζε / πξνζωγγηζε, ν ιεηηνπξγηθφο Ωιεγρνο θαη ε δεκνζϋεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, θαζψο θαη ηα ζπζηϊκαηα θαη νη πνιηηηθωο ηεο ΡξΨπεδαο ζηνπο ηνκεϋο απηνχο εϋλαη επζπγξακκηζκωλα κε εθεϋλα ηεο CASA. Ζ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο δελ πξφθεηηαη λα κεηαβψιιεη ην πιαϋζην απηφ ελαξκφληζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δχν νκϋισλ. 2.2 ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΔΗΡΑΗ H ΔΘΓΝΡΟΗΑ Ππλζήθεο αληαγσληζκνχ. Ζ απειεπζωξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηϊκαηνο Ωρεη νδεγϊζεη ζε απμεκωλν αληαγσληζκφ ηελ εγρψξηα ηξαπεδηθϊ αγνξψ. Δπηπξφζζεηα, ε ελνπνϋεζε νξηζκωλσλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκϋισλ θαζψο θαη ε εϋζνδνο μωλσλ ηξαπεδψλ ζηελ εγρψξηα αγνξψ, νδϊγεζαλ ζηε δεκηνπξγϋα ηζρπξψλ ηξαπεδηθψλ νκϋισλ ζηελ ΔιιΨδα κε απμεκωλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςεινχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Ζ εμωιημε απηϊ εληαηηθνπνϋεζε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Νη επηθξαηνχζεο ζπλζϊθεο δπζρεξαϋλνπλ ηε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδϋνπ αγνξψο ηεο ΡξΨπεδαο θαη ελδωρεηαη ζην κωιινλ ε ΡξΨπεδα λα κελ εϋλαη ζε ζωζε λα αληαγσλϋδεηαη κε επηηπρϋα ηηο ππφινηπεο ειιεληθωο θαη μωλεο ηξψπεδεο. Αιιαγέο ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επξσπατθή βάζε. Ρν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαϋζην πνπ δηωπεη ηε ιεηηνπξγϋα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηϊκαηνο Ωρεη ππνζηεϋ ηα ηειεπηαϋα ρξφληα αιιαγωο κε ζθνπφ θπξϋσο ηελ ελαξκφληζϊ ηνπ κε ηηο ζρεηηθωο νδεγϋεο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζρεηηθϊ αιιαγϊ Ϊηαλ ε ελζσκψησζε ζην Διιεληθφ ΓΫθαην ησλ Νδεγηψλ 2006/48/ΔΘ θαη 2006/49/ΔΘ, κωζσ ηνπ Λ. 3601/2007, πνπ αθνξψ ζηε εηζαγσγϊ ηνπ ΞιαηζΫνπ ηεο ΒαζηιεΫαο ΗΗ γηα ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα. ΔπηπιΩνλ, ην θαλνληζηηθφ πιαϋζην ελδωρεηαη λα αιιψμεη πεξαηηωξσ σο απνηωιεζκα ηεο πξφζθαηεο αιιαγϊο ηεο 25

26 ΘπβεξλΪζεσο ζηελ ΔιιΨδα. Υο εθ ηνχηνπ θαη εμαηηϋαο ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ αιιαγψλ ζην θαλνληζηηθφ πεξηβψιινλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ε ΡξΨπεδα ελδωρεηαη λα αληηκεησπϋζεη πεξηζζφηεξεο θαλνληζηηθωο επηηαγωο ζηηο θχξηεο αγνξωο δξαζηεξηνπνϋεζϊο ηεο. Ζ ΡξΨπεδα δελ εϋλαη δπλαηφλ λα πξνβιωςεη ηηο θαλνληζηηθωο αιιαγωο πνπ ελδωρεηαη λα πξνθχςνπλ κειινληηθψ, θαη ε ζπκκφξθσζϊ ηεο, κπνξεϋ λα απμϊζεη ηηο θεθαιαηαθωο απαηηϊζεηο θαη ηηο δαπψλεο, λα πιεζχλεη ηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηεχζεσο πιεξνθνξηψλ, λα πεξηνξϋζεη θψπνηεο ζπλαιιαγωο, λα επεξεψζεη ηε ζηξαηεγηθϊ ηεο θαη λα ειαηηψζεη Ϊ απαηηϊζεη ηξνπνπνϋεζε ζε επηηφθηα θαη Ωμνδα πνπ ρξεψλνληαη ζε δαλεηαθψ θαη Ψιια πξντφληα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηηο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ θαη ησλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ ηεο ΡξαπΩδεο κε δπζκελεϋο ζπλεπψο επηπηψζεηο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ζωζε ηφζν ηεο ΡξΨπεδαο φζν θαη ηνπ ΝκΫινπ κειινληηθψ. Νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ Διιάδα. Ρν κεγαιχηεξν κωξνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ δαλεϋσλ ηνπ ΝκΫινπ εϋλαη ζπγθεληξσκωλν ζηελ ΔιιΨδα. ΘαηΨ ζπλωπεηα, ε πνξεϋα ηεο ειιεληθϊο νηθνλνκϋαο επεξεψδεη Ψκεζα ηε ζπλνιηθϊ ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηνπ ΝκΫινπ θαζψο θαη ηε ρξεκαηηζηεξηαθϊ πνξεϋα ηεο κεηνρϊο ηνπ. ΔπνκΩλσο, ηπρφλ επηβξψδπλζε ηεο νηθνλνκϋαο, Ϊ νπνηαδϊπνηε Ψιιε δπζκελϊο εμωιημε, ελδωρεηαη λα Ωρεη σο απνηωιεζκα, κεηαμχ Ψιισλ, ηελ αχμεζε ησλ δαλεϋσλ ζε θαζπζηωξεζε, Ϊ ηε κεϋσζε ηνπ ξπζκνχ ρνξϊγεζεο λωσλ δαλεϋσλ θαη λα επεξεψζεη αξλεηηθψ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε, ηηο ηακεηαθωο ξνωο θαη ηα απνηειωζκαηα ηνπ ΝκΫινπ. ΔπηπιΩνλ, ην πνιηηηθφ πεξηβψιινλ ζηελ ΔιιΨδα ελδωρεηαη λα επεξεαζηεϋ απφ γεγνλφηα εθηφο ηνπ ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο, φπσο αιιαγωο ζηελ θπβεξλεηηθϊ πνιηηηθϊ, ειιεληθωο βνπιεπηηθωο εθινγωο, νδεγϋεο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο ζρεηηθωο κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκωα, Ϊ θαη Ψιινπο ηνκεϋο ηεο νηθνλνκϋαο, πνιηηηθϊ αζηψζεηα, ζηξαηησηηθϊ ζχξξαμε πνπ επεξεψδεη ηελ Δπξψπε, κεγψιεο θπζηθωο θαηαζηξνθωο (ζεηζκνϋ, πιεκκχξεο), ηξνκνθξαηηθωο επηζωζεηο θ.ιπ. Πε θψζε ηωηνηα πεξϋπησζε ελδωρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθψ ηα κεγωζε θαη ε θεξδνθνξϋα ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ. ΔπηπξνζζΩησο κηα ζεηξψ απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα ηνπηθϊο, ΔπξσπατθΪο Ϊ θαη παγθφζκηνπ εκβωιεηαο ελδωρεηαη λα επεξεψζνπλ θαη λα αλαζηεϋινπλ παξνδηθψ ηελ ζπλϊζε ιεηηνπξγϋα ηεο ΡξΨπεδαο, παξψ ηε ζρεηηθϊ κωξηκλα πνπ ιακβψλεηαη γηα ηελ δηαρεϋξηζε θξϋζεσλ. 2.3 ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΗΠ ΚΔΡΝΣΔΠ Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. Ζ πνξεϋα ηεο ηηκϊο ηεο κεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ κπνξεϋ λα επεξεαζηεϋ απφ ζπγθπξηαθνχο θαη Ψιινπο παξψγνληεο, πνιινϋ εθ ησλ νπνϋσλ βξϋζθνληαη εθηφο ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Ππλεπψο νη επελδπηωο πξωπεη λα γλσξϋδνπλ φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθϊ ηηκϊ ηεο κεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο ελδωρεηαη λα παξνπζηψζεη ζεκαληηθωο δηαθπκψλζεηο δηαρξνληθψ θαη ζε θακηψ πεξϋπησζε δελ εϋλαη εμαζθαιηζκωλνη απωλαληη ζηνλ επελδπηηθφ θϋλδπλν ηεο ππνηϋκεζεο ηεο αμϋαο ηεο επωλδπζϊο ηνπο. Ζ πνξεϋα ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, νη ζπλζϊθεο θαη πξννπηηθωο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιψδνπ ζηελ ΔιιΨδα θαη ην εμσηεξηθφ, ηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα ησλ αληαγσληζηψλ, αιιαγωο ζηελ πηζηνιεπηηθϊ δηαβψζκηζε ηεο ΡξΨπεδαο, ε ςπρνινγϋα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ε απεηιϊ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκψησλ, Ϊ ερζξνπξαμηψλ, ην αϋζζεκα ηεο γεσπνιηηηθϊο αζηψζεηαο, νηθνλνκηθωο θαη πνιηηηθωο εμειϋμεηο θ.ιπ., εϋλαη νξηζκωλνη παξψγνληεο εθηφο ηνπ ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ, πνπ κπνξεϋ λα νδεγϊζνπλ ζε κεϋσζε ηεο αμϋαο ηεο επωλδπζεο. ΔπηπιΩνλ, ε ΡξΨπεδα δελ κπνξεϋ λα εγγπεζεϋ φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθϊ ηηκϊ ηεο κεηνρϊο ηεο δε ζα κεησζεϋ ζε επϋπεδα ρακειφηεξα ηεο ΡηκΪο ΓηΨζεζεο ησλ ΛΩσλ Κεηνρψλ ηεο, νχηε φηη κεηψ ηελ Ψζθεζε ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο, νη επελδπηωο ζα Ωρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πσιϊζνπλ ηηο κεηνρωο ηνπο ζε ηηκϊ Ϋζε, Ϊ κεγαιχηεξε απφ απηϊ ηελ ΡηκΪ ΓηΨζεζεο. Ππλεπψο εϋλαη πηζαλφ νη επελδπηωο, πνπ ζα Ωρνπλ αζθϊζεη ηα δηθαηψκαηψ ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ, λα ππνζηνχλ δεκϋα εμ απνηηκϊζεσο. 26

27 ΔπΫζεο, νη επελδπηωο ζα πξωπεη λα γλσξϋδνπλ φηη ζα κπνξνχλ λα πσιϊζνπλ ηηο ΛΩεο ΚεηνρΩο κφλν κεηψ ηελ θαηαρψξεζϊ ηνπο ζην ινγαξηαζκφ αμηψλ ηνπο, (βι. Δλφηεηα 4.5 «ΓηαδηθαζΫα Ψζθεζεο δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ) θαη φηη ε εκεξνκελϋα εηζαγσγϊο πξνο δηαπξαγκψηεπζε ησλ ΛΩσλ Κεηνρψλ δχλαηαη λα εϋλαη δηαθνξεηηθϊ απφ εθεϋλε πνπ παξαηϋζεηαη σο εθηηκψκελε ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν. Γελ ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ δε ζα αζθεζνχλ. Ζ πεξϋνδνο Ψζθεζεο ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ζα απνθαζηζζεϋ απφ ην Γ.Π. ηεο ΡξΨπεδαο θαη ζα αλαθνηλσζεϋ απφ ηνλ Ρχπν. ΔΨλ θψπνηνο επελδπηϊο δελ αζθϊζεη ηα δηθαηψκαηψ ηνπ κωρξη ηελ ηειεπηαϋα εκεξνκελϋα Ψζθεζεο, ηα δηθαηψκαηα απηψ ζα εθπλεχζνπλ ρσξϋο θακϋα αμϋα θαη δελ ζα ηχρνπλ θακϋαο απνδεκϋσζεο. Κέηνρνη πνπ δε ζα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο (dilution). Ζ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο παξωρεη ην δηθαϋσκα ζε φινπο ηνπο πθηζηψκελνπο κεηφρνπο ηεο λα ζπκκεηψζρνπλ ζε απηϊ, ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηων δϋθαην. Νη κωηνρνη πνπ δε ζα αζθϊζνπλ φια ηα δηθαηψκαηψ ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε ζα ππνζηνχλ κεϋσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρϊο ηνπο επϋ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Ζ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ελδέρεηαη λα κελ αλαπηπρζεί επαξθψο. Ζ ΡξΨπεδα δελ κπνξεϋ λα δηαβεβαηψζεη ηνπο επελδπηωο φηη ε αγνξψ δηαπξαγκψηεπζεο ησλ δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο ζα ιεηηνπξγϊζεη επαξθψο, Ϊ φηη ε ηηκϊ δηαπξαγκψηεπζεο ησλ δηθαησκψησλ απηψλ δελ ζα παξνπζηψζεη δηαθπκψλζεηο. Ξηζαλή δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ O πιεηνςεθψλ κωηνρνο CASA, πνπ θαηωρεη ην 86,41% ηεο ΡξΨπεδαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο , δϊισζε ζηελ απφ Έθηαθηε ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο, κεηαμχ Ψιισλ, φηη πξνηϋζεηαη λα ζπκκεηψζρεη θαη λα αζθϊζεη πιϊξσο ην πξνηηκεζηαθφ ηνπ δηθαϋσκα ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ θαζψο θαη λα θαιχςεη κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο, κεηψ ηελ Ψζθεζε ηνπ πξνηηκεζηαθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο, ην ηπρφλ αδηψζεην κωξνο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθφζνλ ηνπ πξνζθεξζεϋ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΡξΨπεδαο. Ν πιεηνςεθψλ κωηνρνο CASA, εϋηε κωζσ θψιπςεο ησλ ηπρφλ αδηψζεησλ κεηνρψλ κεηψ ηελ νινθιϊξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο, εϋηε κε απεπζεϋαο αγνξψ κεηνρψλ ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ, ελδωρεηαη λα απμϊζεη πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο Δθδφηξηαο. ΚεηΨ ηελ νινθιϊξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο, ν πιεηνςεθψλ κωηνρνο CASA ιακβψλνληαο ππφςε ηηο ζπλζϊθεο ηεο αγνξψο, ελδερνκωλσο λα ιψβεη ηωηνηεο απνθψζεηο νη νπνϋεο ελδωρεηαη λα Ωρνπλ σο απνηωιεζκα ηελ δηαγξαθϊ ησλ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο απφ ην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ, ηεξψληαο ζε θψζε πεξϋπησζε ηελ θεϋκελε λνκνζεζϋα. 2.4 ΘΗΛΓΛΝΗ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΡΟΔΣΝΠΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΟΗΠΖ 27

28 Ζ Ρξάπεδα είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο ηξέρνπζεο αλαηαξάμεηο θαη ηελ αζηάζεηα ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ Απφ ην ΠεπηΩκβξην ηνπ 2007, ην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα αληηκεησπϋδεη δπζκελεϋο πηζησηηθωο ζπλζϊθεο, Ωιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη δηαηαξαρωο πνπ νδεγνχλ ζε κηθξφηεξε ξεπζηφηεηα θαη κεγαιχηεξε αζηψζεηα θαζψο θαη δηεχξπλζε ησλ πηζησηηθψλ πεξηζσξϋσλ γεληθψ αιιψ θαη ζπγθεθξηκωλα φζνλ αθνξψ ηηο ΔιιεληθΩο εηαηξεϋεο. Ρν ΠεπηΩκβξην ηνπ 2008, νη παγθφζκηεο ρξεκαηαγνξωο επηδεηλψζεθαλ ξαγδαϋα κεηψ ηελ αϋηεζε πηψρεπζεο ηεο Lehman Brothers Holding Inc. («Lehman Brothers»). Ρν επφκελν δηψζηεκα, Ωγηλε πξνθαλωο φηη κηα ζεηξψ απφ Ψιια ζεκαληηθψ ρξεκαηνπηζησηηθψ ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ θψπνησλ εθ ησλ κεγαιχηεξσλ παγθνζκϋσο εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ρνξεγψλ ελππφζεθσλ δαλεϋσλ, εγγπεηψλ ελππφζεθσλ δαλεϋσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθωο δπζθνιϋεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θεθαιαηαθϊ ηνπο επψξθεηα. Ζ ζπλεπαθφινπζε Ωιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ε Ωιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκωα, ε απμαλφκελε αζηψζεηα ζηηο ρξεκαηαγνξωο θαη ε κεησκωλε επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, επεξωαζε αξλεηηθψ ηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα ηνπ ΝκΫινπ. ΔπηπιΩνλ, ε Ωιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ αγνξψλ ρξϊκαηνο παγθνζκϋσο ζα κπνξνχζε λα Ωρεη νπζηψδε δπζκελϊ αληϋθηππν ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο λα Ωρνπλ πξφζβαζε ζε θεθψιαηα θαη πεγωο ξεπζηφηεηαο θαη κψιηζηα ππφ φξνπο απνδεθηνχο απφ απηωο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πειάηεο ηεο Ρξάπεδαο κπνξεί λα έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζε απηή Ζ αλαηαξαρϊ ζηελ αγνξψ, νη επηδεηλνχκελεο καθξννηθνλνκηθωο ζπλζϊθεο, ε απμαλφκελε αλεξγϋα θαζψο θαη νη κεηνχκελεο θαηαλαισηηθωο δαπψλεο, ηδηαϋηεξα ζηελ ΔιιΨδα θαη ζηηο Θχπξν, ΟνπκαλΫα, ΒνπιγαξΫα, ΑιβαλΫα ζα κπνξνχζαλ λα Ωρνπλ νπζηψδε δπζκελϊ αληϋθηππν ζηε ξεπζηφηεηα, ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ησλ νθεηιεηψλ ηνπ ΝκΫινπ, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα ζπληειωζεη ζηελ πεξαηηωξσ αχμεζε ησλ δεηθηψλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεϋσλ, λα απνκεηψζεη ηελ αμϋα ησλ δαλεϋσλ θαη Ψιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαζψο θαη λα κεηψζεη ηε δϊηεζε γηα πηζηψζεηο γεληθψ. ΔπηπιΩνλ, ζε Ωλα πεξηβψιινλ ζπλερηδφκελεο αλαηαξαρϊο ζηελ αγνξψ, επηδεηλνχκελσλ καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη κεηνχκελσλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ, ε αμϋα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεϋσλ πνπ εμαζθαιϋδνπλ ηα δψλεηα γηα ηα νπνϋα Ωρεη ρνξεγεζεϋ αζθψιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ ησλ θαηνηθηψλ θαη Ψιισλ αθηλϊησλ, ζα κπνξνχζε λα κεησζεϋ ζεκαληηθψ. Νη πειψηεο ηεο ΡξΨπεδαο επϋζεο, ελδωρεηαη λα πεξηνξϋζνπλ πεξαηηωξσ θαη ζεκαληηθψ ηελ αλνρϊ ηνπο ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηϋδνληαη κε επελδχζεηο ζε κε θαηαζεηηθψ πξντφληα, φπσο κεηνρωο, νκφινγα θαη κεξϋδηα ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα Ωρεη δπζκελϊ αληϋθηππν ζηα Ωζνδα ηνπ ΝκΫινπ απφ ακνηβωο θαη πξνκϊζεηεο. ΝπνηεζδΪπνηε απφ ηηο ζπλζϊθεο πνπ πεξηγξψθνληαη αλσηωξσ, θαζψο θαη πεξαηηωξσ επηδεϋλσζε ησλ νηθνλνκηψλ θπξϋσο ζηελ ΔιιΨδα θαη ζηε Λ.Α. Δπξψπε, ζα κπνξνχζε λα Ωρεη νπζηψδε δπζκελϊ αληϋθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα ηνπ ΝκΫινπ. Νη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθηφλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεσο ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη δελ παξέρνπλ βεβαηφηεηα σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο 28

29 Πηελ πξνζπψζεηψ ηνπο λα απνθαηαζηϊζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηϊκαηνο, νη θπβεξλϊζεηο ησλ ΖλσκΩλσλ Ξνιηηεηψλ ηεο ΑκεξηθΪο, ηεο Δπξψπεο θαη Ψιισλ ρσξψλ, πξνρψξεζαλ ζε πξσηφγλσξα επϋπεδα θπβεξλεηηθϊο παξεκβψζεσο, δηαζωηνληαο θεθψιαηα θαη ιακβψλνληαο κωηξα ζρεδηαζκωλα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θεθψιαηα θαη λα ζσξαθϋζνπλ θιψδνπο ηεο νηθνλνκϋαο πνπ Ωρνπλ πιεγεϋ απφ ηελ αλαηαξαρϊ ζηελ αγνξψ. Πηελ ΔιιΨδα, ηελ 9ε ΓεθεκβξΫνπ 2008, ηωζεθε ζε ηζρχ ν Λ.3723/2008 βψζεη ηνπ νπνϋνπ ηωζεθε ζε εθαξκνγϊ ην ζρωδην ζηϊξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθϊο νηθνλνκϋαο χςνπο 28 δηζ., κε ζθνπφ, κεηαμχ Ψιισλ, λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Γελ ππψξρεη θακϋα βεβαηφηεηα φηη απηψ ηα κωηξα ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζϊθεο ξεπζηφηεηαο, Ϊ ζα επηηχρνπλ Ψιισο ηνπο ηεζωληεο ζηφρνπο, ελψ απνηπρϋα ζηελ επϋηεπμε απηψλ ζα κπνξνχζε λα παξαηεϋλεη Ϊ λα επηδεηλψζεη ηηο παγθφζκηεο θαη ηνπηθωο δπζκελεϋο ζπλζϊθεο ηεο αγνξψο θαη λα βιψςεη νπζησδψο ηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα ηνπ ΝκΫινπ. ΔπηπιΩνλ, νξηζκωλα απφ ηα κωηξα απηψ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγϊζνπλ ζε απμεκωλε κεηνρηθϊ ζπκκεηνρϊ θαη Ωιεγρν ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ επϋ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκψησλ θαη πεξαηηωξσ ζπγθωληξσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιψδνπ. Ζ Ρξάπεδα εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο πνπ πηζαλψο λα ελζθήςνπλ ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα H ΡξΨπεδα ζπλαιιψζζεηαη ζπζηεκαηηθψ κε Ψιινπο θνξεϋο ηνπ ρψξνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ ησλ ρξεκαηηζηψλ θαη δηακεζνιαβεηψλ, εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ θαη θεθαιαϋσλ αληηζηαζκϋζεσο θηλδχλνπ (hedge funds) θαη Ψιισλ ζεζκηθψλ πειαηψλ. ΑδπλακΫα εθπιεξψζεσο ππνρξεψζεσλ, αθφκε θαη θεκνινγϋα Ϊ εξσηεκαηηθψ γηα ηε θεξεγγπφηεηα, πνπ αθνξνχλ ζε νξηζκωλα ρξεκαηνπηζησηηθψ ηδξχκαηα θαη Ψιινπο αληηζπκβαιινκωλνπο γεληθψ, Ωρνπλ νδεγϊζεη ζε πξνβιϊκαηα ξεπζηφηεηαο ηελ αγνξψ θαη ζα κπνξνχζαλ λα νδεγϊζνπλ ζε δεκϋεο Ϊ ζε πεξηωιεπζε αδπλακϋαο εθπιεξψζεσο ππνρξεψζεσλ απφ Ψιια ηδξχκαηα. ΑπηΩο νη αλεζπρϋεο σο πξνο ηε ξεπζηφηεηα επεξωαζαλ αξλεηηθψ θαη κπνξεϋ λα ζπλερϋζνπλ λα επεξεψδνπλ αξλεηηθψ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθωο ζπλαιιαγωο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκψησλ. ΞνιιΩο απφ ηηο ζπλϊζεηο ζπλαιιαγωο ηηο νπνϋεο ζπλψπηεη ε ΡξΨπεδα, ηελ εθζωηνπλ ζε πηζησηηθφ θϋλδπλν ζε πεξϋπησζε αδπλακϋαο εθπιεξψζεσο ππνρξεψζεσλ απφ θψπνηνλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο αληηζπκβαιινκωλνπο ηεο. Ν θϋλδπλνο ελδωρεηαη λα απμεζεϋ ζην βαζκφ πνπ ηπρφλ εμαζθαιϋζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο ππνρξεψζεηο δελ δχλαηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ Ϊ εϋλαη ξεπζηνπνηϊζηκεο ζε ηηκωο κε επαξθεϋο γηα ηελ θψιπςε ηεο ζρεηηθϊο ππνρξεψζεσο. ΞαξΨ ηα κωηξα δηαρεηξϋζεσο ησλ θηλδχλσλ αληηζπκβαιινκωλνπ πνπ Ωρεη ιψβεη ε ΡξΨπεδα, ηα πξφζθαηα γεγνλφηα, ζπκπεξηιακβαλνκωλεο ηεο θαηαξξεχζεσο ηεο Lehman Brothers, απνηεινχλ παξψδεηγκα ηεο δπζθνιϋαο λα πξνβιεθζεϋ ν θϋλδπλνο ηνπ αληηζπκβαιινκωλνπ, ηεο ΡξΨπεδαο Ϊ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Ρπρφλ πεξηωιεπζε ζε αδπλακϋα εθπιϊξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ θψπνηνλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο Ϊ ζε πεξϋπησζε πξνβιεκψησλ ξεπζηφηεηαο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκωα γεληθψ, ζα κπνξνχζαλ λα Ωρνπλ νπζηψδε δπζκελϊ αληϋθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθψ απνηειωζκαηα ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ. 29

30 3 ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 3.1 ΞΔΘΛΑ ΞΟΝΠΥΞΑ Πην παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν πεξηωρνληαη θαη παξνπζηψδνληαη κε εχιεπην ηξφπν φιεο νη πιεξνθνξϋεο πνπ εϋλαη απαξαϋηεηεο πξνθεηκωλνπ νη επελδπηωο λα κπνξνχλ κε εκπεξηζηαησκωλν ηξφπν λα αμηνινγνχλ ηα πεξηνπζηαθψ ζηνηρεϋα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε, ηα απνηειωζκαηα θαη ηηο πξννπηηθωο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. (ζην εμϊο «ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ» Ϊ «ε ΡξΨπεδα» Ϊ «ε Δθδφηξηα») θαη ηνπ ΝκΫινπ ηεο (ζην εμϊο «ν κηινο»), θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξωνπλ απφ ηηο θνηλωο νλνκαζηηθωο κεηνρωο ηεο. Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν απνηειεϋηαη απφ α) ην Ξεξηιεπηηθφ ΠεκεΫσκα β) ηνπο ΞαξΨγνληεο Θηλδχλνπ, γ) ην Έγγξαθν ΑλαθνξΨο, θαη δ) ην ΠεκεΫσκα Κεηνρηθνχ ΡΫηινπ. Ζ ζχληαμε θαη δηψζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ Ωγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζϋαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο ελωθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ κφλν φζνλ αθνξψ ηελ θψιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηωο θαζνξϋδνληαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν ζα εϋλαη δηαζωζηκν ζην επελδπηηθφ θνηλφ ζε ειεθηξνληθϊ κνξθϊ ζηελ ηζηνζειϋδα ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ Αζελψλ ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο θαη ηεο ΡξΨπεδαο ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 14, 2 ηνπ Λ. 3401/2005, φπσο ηζρχεη. Ρν Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν πεξηωρεη θψζε πιεξνθνξϋα ηεο νπνϋαο ε δεκνζηνπνϋεζε πξνβιωπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ θαη ε νπνϋα αθνξψ ζηελ ΡξΨπεδα θαη ζηελ παξνχζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ ΘεθαιαΫνπ. Ζ ΡξΨπεδα, ηα κωιε ηνπ Γ.Π., o Πχκβνπινο Έθδνζεο θαη ηα θπζηθψ πξφζσπα πνπ εϋλαη ππεχζπλα γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ βεβαηψλνπλ φηη απηφ Ωρεη ζπλαρζεϋ ζχκθσλα κε ηηο δηαηψμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο ΔπηηξνπΪο ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ. Νη κωηνρνη θαη επελδπηωο πνπ ελδηαθωξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξϋεο θαη δηεπθξηλϋζεηο γηα ηελ ΡξΨπεδα, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηψ ηηο εξγψζηκεο κωξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο, ΘνξαΪ 1 & ΠηαδΫνπ, Γ/λζε ΔπελδπηηθΪο ΡξαπεδηθΪο, ππεχζπλνο θ. Γ. Θαηζνχξεο, ΓηεπζπληΪο Γηεχζπλζεο ΔπελδπηηθΪο ΡξαπεδηθΪο, ηειωθσλν επηθνηλσλϋαο Ζ ΡξΨπεδα θαη ηα κωιε ηνπ Γ.Π. εϋλαη ππεχζπλνη γηα ην Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ πνπ Ωρνπλ πεξηιεθζεϋ ζ απηφ. Ρα θπζηθψ πξφζσπα απφ πιεπξψο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο πνπ επηκειϊζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ, εϋλαη: Ν θ. ΘσλζηαληΫλνο ΞαζρΨιεο, ΓηεπζπληΪο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ γηα ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6.6, 3.9.1, , 3.11, 3.15, , 4.1, θαη

31 Ν θ. Γηνλχζηνο ΓηβΨξεο, ΓηεπζπληΪο Γηεχζπλζεο Λνκηθψλ Ππκβνχισλ γηα ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ: , , 3.17, 3.18, 3.19, 4.3, 4.4, θαη 4.6. Ρε ζχληαμε ησλ ππφινηπσλ ελνηϊησλ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ επηκειϊζεθε ν θ. Bruno-Marie Charrier, ΑλαπιεξσηΪο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο θαη Γ/ληΪο Νηθνλνκηθψλ & Ρξαπεδηθψλ Ιεηηνπξγηψλ. Ρα κωιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, ηα ππεχζπλα πξφζσπα εθ κωξνπο ηεο ΡξΨπεδαο πνπ επηκειϊζεθαλ ηε ζχληαμε ησλ σο Ψλσ επηκωξνπο ελνηϊησλ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ θαη ν Πχκβνπινο Έθδνζεο εϋλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ θαη δειψλνπλ φηη Ωρνπλ ιψβεη γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ θαη βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη, αθνχ Ωιαβαλ θψζε εχινγν κωηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηωρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν εϋλαη, θαζφζνλ γλσξϋδνπλ αιεζεϋο θαη δελ ππψξρνπλ παξαιεϋςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 3.2 ΛΝΚΗΚΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Ν Πχκβνπινο Έθδνζεο γλσζηνπνηεϋ ζην επελδπηηθφ θνηλφ φηη δελ Ωρεη δηελεξγϊζεη αλεμψξηεην λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ Ωιεγρν, θαη θψζε πιεξνθνξϋα πνπ πεξηιακβψλεηαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν βαζϋδεηαη απνθιεηζηηθψ ζε ζηνηρεϋα πνπ ειϊθζεζαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα Ϊ ζε δειψζεηο εθπξνζψπσλ ηεο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηκειϊζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. Νηθνλνκηθφο Έιεγρνο Ζ ΡξΨπεδα ειωγρεηαη απφ αλεμψξηεηνπο νξθσηνχο ειεγθηωο - ινγηζηωο. Ν Ωιεγρνο ησλ δεκνζηεπκωλσλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο 2006, 2007 θαη 2008, νη νπνϋεο ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ/Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Ξ.), Ωιαβε ρψξα απφ ηελ εηαηξεϋα PriceWaterhouseCoopers Αλψλπκνο ΔιεγθηηθΪ ΔηαηξεΫα ΝξθσηνΫ ΔιεγθηΩο ΙνγηζηΩο, Ι. ΘεθηζΫαο 268, ΣαιΨλδξη Α.Κ. ΠΝΔΙ 113. Ρνλ Ωιεγρν εθ κωξνπο ηεο ελ ιφγσ ειεγθηηθϊο εηαηξεϋαο θαη γηα ηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο ρξϊζεηο δηελϊξγεζε ν Νξθσηφο ΔιεγθηΪο ΙνγηζηΪο θ. ΘσλζηαληΫλνο ΚηραιΨηνο, Α.Κ. ΠΝΔΙ Νη εθζωζεηο ειωγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξϊζεσλ 2006, 2007 θαη 2008, κε εκεξνκελϋεο , θαη αληηζηνϋρσο, καδϋ κε ηηο ζρεηηθωο αηνκηθωο θαη ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο, ησλ νπνϋσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κωξνο θαη ζα πξωπεη λα δηαβψδνληαη ζπλαξηϊζεη απηψλ, βξϋζθνληαη δηαζωζηκεο ζηα γξαθεϋα ηεο ΡξΨπεδαο, Γηεχζπλζε Λνκηθψλ Ππκβνχισλ, Ιπθνχξγνπ 1, 7νο φξνθνο (γξαθεϋν 5), ΑζΪλα, θαζψο ζηελ ηζηνζειϋδα ηεο ΡξΨπεδαο ζηε δηεχζπλζε Νη εθζωζεηο ειωγρνπ γηα ηηο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ ρξϊζεσλ παξαηϋζεληαη παξαθψησ. Σξήζε 2006 «Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 31

32 ΔιΩγμακε ηηο ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ. (ε «ΔηαηξεΫα») θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν «κηινο»), νη νπνϋεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ελνπνηεκωλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο ΓεθεκβξΫνπ 2007 θαη ηηο ελνπνηεκωλεο θαηαζηψζεηο απνηειεζκψησλ, κεηαβνιψλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηε ρξϊζε πνπ Ωιεμε απηϊ ηελ εκεξνκελϋα θαζψο θαη πεξϋιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη Ψιιεο επεμεγεκαηηθωο ζεκεηψζεηο. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Ζ ΓηνΫθεζε ηεο ΔηαηξεΫαο Ωρεη ηελ επζχλε ηεο ζχληαμεο θαη εχινγεο παξνπζϋαζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ πηνζεηϊζεθαλ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγϊ θαη ηε δηαηϊξεζε ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ πνπ αθνξψ ζηε ζχληαμε θαη ηελ εχινγε παξνπζϋαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ απαιιαγκωλσλ απφ νπζηψδεηο αλαθξϋβεηεο, νη νπνϋεο νθεϋινληαη εϋηε ζε απψηε εϋηε ζε ιψζνο. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη επϋζεο ηελ επηινγϊ θαη εθαξκνγϊ θαηψιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηελωξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκϊζεσλ νη νπνϋεο εϋλαη ινγηθωο ζε ζρωζε κε ηηο ππψξρνπζεο ζπλζϊθεο. Δπζχλε Διεγθηή Ζ δηθϊ καο επζχλε ζπλϋζηαηαη ζην λα εθθωξνπκε γλψκε επϋ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, κε βψζε ην δηελεξγεζωληα Ωιεγρν. ΓηελεξγΪζακε ηνλ Ωιεγρν ζχκθσλα κε ηα ΔιιεληθΨ ΔιεγθηηθΨ Ξξφηππα, πνπ εϋλαη ελαξκνληζκωλα κε ηα ΓηεζλΪ ΔιεγθηηθΨ Ξξφηππα. Ρα πξφηππα απηψ απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζϊ καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγϋαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηελωξγεηα ηνπ ειεγθηηθνχ Ωξγνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εχινγεο δηαζθψιηζεο φηη νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο εϋλαη απαιιαγκωλεο απφ νπζηψδεηο αλαθξϋβεηεο. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη ηε δηελωξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθωληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξϋσλ, ζρεηηθψ κε ηα πνζψ θαη ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο. Νη δηαδηθαζϋεο επηιωγνληαη θαηψ ηελ θξϋζε ηνπ ειεγθηϊ θαη πεξηιακβψλνπλ ηελ εθηϋκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξϋβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, πνπ νθεϋιεηαη εϋηε ζε απψηε εϋηε ζε ιψζνο. Γηα ηελ εθηϋκεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ, ν ειεγθηϊο ιακβψλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειωγρνπ πνπ αθνξψ ζηε ζχληαμε θαη εχινγε παξνπζϋαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ηεο ΔηαηξεΫαο θαη ηνπ ΝκΫινπ, Ωηζη ψζηε λα ζρεδηψζεη θαηψιιειεο ειεγθηηθωο δηαδηθαζϋεο γηα ηηο ππψξρνπζεο ζπλζϊθεο αιιψ θαη φρη κε ζθνπφ λα εθθωξεη γλψκε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ ηνπ ΝκΫινπ. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη επϋζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκϊζεσλ πνπ Ωγηλαλ απφ ηε ΓηνΫθεζε, θαζψο επϋζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθϊο παξνπζϋαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθψ ηεθκϊξηα πνπ Ωρνπκε ζπγθεληξψζεη εϋλαη επαξθϊ θαη θαηψιιεια γηα λα ζηεξϋμνπλ ηελ ειεγθηηθϊ καο γλψκε. Γλψκε ΘαηΨ ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο παξνπζηψδνπλ εχινγα, απφ θψζε νπζηψδε πιεπξψ, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ζωζε ηνπ ΝκΫινπ θαηψ ηελ 31 ΓεθεκβξΫνπ 2006, θαζψο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηνπ απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθωο ηνπ ξνωο γηα ηε ρξϊζε πνπ Ωιεμε απηϊ ηελ εκεξνκελϋα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ πηνζεηϊζεθαλ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. ΣσξΫο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξψζκαηα ηνπ ειωγρνπ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρϊ ζαο: α) ζηε ζεκεϋσζε 45 ησλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, ζηελ νπνϋα γϋλεηαη αλαθνξψ ζε επηπξφζζεηεο πξνβιωςεηο θαη πξνζαξκνγωο πνπ δηελεξγϊζεθαλ ζε νξηζκωλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ κε αληϋζηνηρε επηβψξπλζε ησλ απνηειεζκψησλ ηεο ρξϊζεο, ιφγσ αιιαγϊο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκϊζεσλ ηεο δηνϋθεζεο ηεο ΔηαηξεΫαο, κωζα ζηα πιαϋζηα επζπγξψκκηζεο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εθηϋκεζεο θηλδχλσλ ηεο ΔηαηξεΫαο, κε απηωο ηεο κεηξηθϊο ηεο εηαηξεϋαο, θαη β) ζηε ζεκεϋσζε 35 ησλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ζηελ νπνϋα γϋλεηαη αλαθνξψ ζε ζωκαηα πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ εθαξκνγϊ ηνπ Λ.3371/2005 (Αζθαιηζηηθφ Ρξαπεδψλ) απφ ηελ ΔηαηξεΫα. 32

33 Έθζεζε επί ινηπψλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ Οπζκίζεσλ Ρν πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ, εϋλαη ζπλεπωο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο.» ΠρεηηθΨ κε ηηο σο Ψλσ παξαηεξϊζεηο γηα ηηο ζεκεηψζεηο 35 θαη 45 ησλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ηεο Δθδφηξηαο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2006 επηζεκαϋλνληαη ηα εμϊο: ΠεκεΫσζε 35: Θαη εθαξκνγϊ ηεο απφθαζεο ΗΘΑ Φ 20203/19189/931/ ε ΡξΨπεδα θαηαβψιεη εηεζϋσο 47, 6 εθαη. γηα ην ηακεϋν ΔΡΔΑΚ θαη 42,9 εθαη. γηα ην ΔΡΑΡ. Κε ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ βαξχλνληαη εηεζϋσο ηα απνηειωζκαηα ρξϊζεψο ηεο απφ ην 2005 Ωσο ην 2014 (βι. ελφηεηεο «ΓηθαζηηθΩο θαη δηαηηεηηθωο δηαδηθαζϋεο», 2.1 «ΘΫλδπλνη πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ ΡξΨπεδα» θαη «ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ελνπνηεκωλσλ ηζνινγηζκψλ»). ΠεκεΫσζε 45: Ιφγσ ηεο ελαξκφληζεο κε ηηο κεζνδνινγϋεο δηαρεϋξηζεο θηλδχλσλ θαη ηηο ινγηζηηθωο αξρωο θαη εθηηκϊζεηο ηεο CASA ηα απνηειωζκαηα ηεο ρξϊζεσο 2006 επηβαξχλζεθαλ κε 386,5 εθαη. ηα νπνϋα αθνξνχλ θαηψ θχξην ιφγν πξνβιωςεηο γηα απνκεϋσζε αμϋαο δαλεϋσλ. Σξήζε 2007 «Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ΔιΩγμακε ηηο ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο Αλψλπκεο ΔηαηξεΫαο «ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ.» (ε «ΡξΨπεδα») θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν «κηινο»), νη νπνϋεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ελνπνηεκωλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο ΓεθεκβξΫνπ 2007 θαη ηηο ελνπνηεκωλεο θαηαζηψζεηο απνηειεζκψησλ, κεηαβνιψλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξϊζεσο πνπ Ωιεμε ηελ εκεξνκελϋα απηϊ θαζψο θαη πεξϋιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπωο επεμεγεκαηηθωο ζεκεηψζεηο. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Ζ ΓηνΫθεζε ηεο ΡξΨπεδαο Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ Ωρνπλ πηνζεηεζεϋ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγϊ θαη ηε δηαηϊξεζε ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ ζρεηηθψ κε ηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, απαιιαγκωλσλ απφ νπζηψδε αλαθξϋβεηα, πνπ νθεϋιεηαη ζε απψηε Ϊ ιψζνο. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη επϋζεο ηελ επηινγϊ θαη εθαξκνγϊ θαηψιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηελωξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκϊζεσλ πνπ εϋλαη ινγηθωο γηα ηηο πεξηζηψζεηο. Δπζχλε Διεγθηή ΓηθΪ καο επζχλε εϋλαη ε Ωθθξαζε γλψκεο επϋ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, κε βψζε ηνλ Ωιεγρν καο. ΓηελεξγΪζακε ηνλ Ωιεγρν ζχκθσλα κε ηα ΔιιεληθΨ ΔιεγθηηθΨ Ξξφηππα, πνπ εϋλαη ελαξκνληζκωλα κε ηα ΓηεζλΪ ΔιεγθηηθΨ Ξξφηππα. Ρα Ξξφηππα απηψ απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζϊ καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγϋαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελωξγεηα ηνπ ειωγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εχινγεο δηαζθψιηζεο φηη νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο εϋλαη απαιιαγκωλεο απφ νπζηψδε αλαθξϋβεηα. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη ηε δηελωξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθωληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξϋσλ, ζρεηηθψ κε ηα πνζψ θαη ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο. Νη δηαδηθαζϋεο επηιωγνληαη θαηψ ηελ θξϋζε ηνπ ειεγθηϊ θαη πεξηιακβψλνπλ ηελ εθηϋκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξϋβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, ιφγσ απψηεο Ϊ ιψζνπο. Γηα ηελ εθηϋκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηϊο ιακβψλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειωγρνπ ζρεηηθψ κε ηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηψζεηο θαη φρη γηα ηελ Ωθθξαζε γλψκεο επϋ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ ηεο εηαηξεϋαο. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη 33

34 επϋζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκϊζεσλ πνπ Ωγηλαλ απφ ηε ΓηνΫθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθϊο παξνπζϋαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθψ ηεθκϊξηα πνπ Ωρνπκε ζπγθεληξψζεη εϋλαη επαξθϊ θαη θαηψιιεια γηα ηε ζεκειϋσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε ΘαηΨ ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο παξνπζηψδνπλ εχινγα, απφ θψζε νπζηψδε Ψπνςε, ηελ νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηνπ ΝκΫινπ θαηψ ηελ 31 ΓεθεκβξΫνπ 2007, θαζψο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηνπ επϋδνζε θαη ηηο ηακεηαθωο ηνπ ξνωο γηα ηε ρξϊζε πνπ Ωιεμε ηελ εκεξνκελϋα απηϊ ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ πηνζεηϊζεθαλ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. ΣσξΫο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξψζκαηα ηνπ ειωγρνπ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρϊ ζαο ζηε ζεκεϋσζε 35 ησλ ζπλεκκωλσλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, ζηελ νπνϋα γϋλεηαη αλαθνξψ ζε ζωκαηα πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ εθαξκνγϊ ηνπ Λ.3371/2005 (Αζθαιηζηηθφ Ρξαπεδψλ) απφ ηελ ΡξΨπεδα θαη ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο Ωθβαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ δηελωμεσλ. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ πεξηιακβψλεη ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πξνβιωπνληαη απφ ηα Ψξζξα 107 παξψγξαθνο 3 θαη 16 παξψγξαθνο 9 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαζψο θαη απφ ην Ψξζξν 11α ηνπ Λ.3371/2005 θαη ην πεξηερφκελφ ηεο εϋλαη ζπλεπωο κε ηηο ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο.» ΠρεηηθΨ κε ηελ σο Ψλσ παξαηϊξεζε γηα ηε ζεκεϋσζε 35 ησλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ηεο Δθδφηξηαο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2007 επηζεκαϋλεηαη φηη θαη εθαξκνγϊ ηεο απφθαζεο ΗΘΑ Φ 20203/19189/931/ ε ΡξΨπεδα θαηαβψιεη εηεζϋσο 47, 6 εθαη. γηα ην ηακεϋν ΔΡΔΑΚ θαη 42,9 εθαη. γηα ην ΔΡΑΡ. Κε ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ βαξχλνληαη εηεζϋσο ηα απνηειωζκαηα ρξϊζεψο ηεο απφ ην 2005 Ωσο ην 2014 (βι. ελφηεηεο «ΓηθαζηηθΩο θαη δηαηηεηηθωο δηαδηθαζϋεο», 2.1 «ΘΫλδπλνη πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ ΡξΨπεδα» θαη «ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ελνπνηεκωλσλ ηζνινγηζκψλ»). Σξήζε 2008 «Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ΔιΩγμακε ηηο ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο Αλψλπκεο ΔηαηξεΫαο «ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ.» (ε «ΡξΨπεδα») θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν «κηινο»), πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ελνπνηεκωλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο ΓεθεκβξΫνπ 2008 θαη ηηο ελνπνηεκωλεο θαηαζηψζεηο απνηειεζκψησλ, κεηαβνιψλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξϊζεο πνπ Ωιεμε ηελ εκεξνκελϋα απηϊ, θαζψο θαη πεξϋιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπωο επεμεγεκαηηθωο ζεκεηψζεηο. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Ζ ΓηνΫθεζε ηεο ΡξΨπεδαο Ωρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ Ωρνπλ πηνζεηεζεϋ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγϊ θαη δηαηϊξεζε ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ πνπ αθνξψ ζηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, απαιιαγκωλσλ απφ νπζηψδε αλαθξϋβεηα, πνπ νθεϋιεηαη ζε απψηε Ϊ ιψζνο. Ζ επζχλε απηϊ πεξηιακβψλεη επϋζεο ηελ επηινγϊ θαη εθαξκνγϊ θαηψιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηελωξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκϊζεσλ, νη νπνϋεο εϋλαη ινγηθωο γηα ηηο πεξηζηψζεηο. 34

35 Δπζχλε Διεγθηή ΓηθΪ καο επζχλε εϋλαη ε Ωθθξαζε γλψκεο επϋ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, κε βψζε ηνλ Ωιεγρν καο. ΓηελεξγΪζακε ηνλ Ωιεγρν ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ΔιεγθηηθΨ Ξξφηππα. Ρα πξφηππα απηψ απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζϊ καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγϋαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελωξγεηα ηνπ ειωγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε εχινγεο δηαζθψιηζεο γηα ην θαηψ πφζν νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο εϋλαη απαιιαγκωλεο απφ νπζηψδε αλαθξϋβεηα. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη ηε δηελωξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθωληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξϋσλ ζρεηηθψ κε ηα πνζψ θαη ηηο πιεξνθνξϋεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο. Νη δηαδηθαζϋεο επηιωγνληαη θαηψ ηελ θξϋζε ηνπ ειεγθηϊ θαη πεξηιακβψλνπλ ηελ εθηϋκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξϋβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, ιφγσ απψηεο Ϊ ιψζνπο. Γηα ηελ εθηϋκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηϊο ιακβψλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειωγρνπ πνπ αθνξψ ζηελ θαηψξηηζε θαη εχινγε παξνπζϋαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαηψιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηψζεηο, αιιψ φρη γηα ηελ Ωθθξαζε γλψκεο επϋ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηϊκαηνο εζσηεξηθνχ ειωγρνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Ν Ωιεγρνο πεξηιακβψλεη επϋζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκϊζεσλ πνπ Ωγηλαλ απφ ηε ΓηνΫθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθϊο παξνπζϋαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθψ ηεθκϊξηα πνπ Ωρνπκε ζπγθεληξψζεη εϋλαη επαξθϊ θαη θαηψιιεια γηα ηε ζεκειϋσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε ΘαηΨ ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκωλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο παξνπζηψδνπλ εχινγα απφ θψζε νπζηψδε Ψπνςε ηελ νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηνπ ΝκΫινπ θαηψ ηελ 31ε ΓεθεκβξΫνπ 2008, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθϊ ηνπ επϋδνζε θαη ηηο ηακεηαθωο ηνπ ξνωο γηα ηε ρξϊζε πνπ Ωιεμε ηελ εκεξνκελϋα απηϊ ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηψ Ωρνπλ πηνζεηεζεϋ απφ ηελ ΔπξσπατθΪ Έλσζε. ΣσξΫο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξψζκαηα ηνπ ειωγρνπ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρϊ ζαο ζηε ζεκεϋσζε 34 ησλ ζπλεκκωλσλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ, ζηελ νπνϋα γϋλεηαη αλαθνξψ ζε ζωκαηα πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ εθαξκνγϊ ηνπ Λ.3371/2005 (Αζθαιηζηηθφ Ρξαπεδψλ) απφ ηελ ΡξΨπεδα θαη ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο Ωθβαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ δηελωμεσλ. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλϋα θαη ηελ αληηζηνϋρεζε ηνπ πεξηερνκωλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ κε ηηο ζπλεκκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο, ζηα πιαϋζηα ησλ νξηδνκωλσλ απφ ηα Ψξζξα 43α, 107 θαη 37 ηνπ Θ.Λ.2190/1920.» ΠρεηηθΨ κε ηελ σο Ψλσ παξαηϊξεζε γηα ηε ζεκεϋσζε 34 ησλ ελνπνηεκωλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηψζεσλ ηεο Δθδφηξηαο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ ρξϊζε 2008 επηζεκαϋλεηαη φηη θαη εθαξκνγϊ ηεο απφθαζεο ΗΘΑ Φ 20203/19189/931/ ε ΡξΨπεδα θαηαβψιεη εηεζϋσο 47, 6 εθαη. γηα ην ηακεϋν ΔΡΔΑΚ θαη 42,9 εθαη. γηα ην ΔΡΑΡ. Κε ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ βαξχλνληαη εηεζϋσο ηα απνηειωζκαηα ρξϊζεψο ηεο απφ ην 2005 Ωσο ην 2014 (βι. ελφηεηεο «ΓηθαζηηθΩο θαη δηαηηεηηθωο δηαδηθαζϋεο», 2.1 «ΘΫλδπλνη πνπ ζρεηϋδνληαη κε ηελ ΡξΨπεδα» θαη «ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο ελνπνηεκωλσλ ηζνινγηζκψλ»). Νη αλσηωξσ εθζωζεηο Ωρνπλ αλαπαξαρζεϋ πηζηψ θαη δελ ππψξρνπλ παξαιεϋςεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο πιεξνθνξϋεο αλαθξηβεϋο Ϊ παξαπιαλεηηθωο. Πεκεηψλεηαη φηη νπδεϋο εθ ησλ ειεγθηψλ ηεο ΡξΨπεδαο Ωρεη παξαηηεζεϋ Ϊ αλαθιεζεϋ απφ ηελ Ψζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ πεξϋνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθωο ρξεκαηννηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο ( ). 35

36 3.3 ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο Πηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα δηελεξγεϋηαη, θαηψ ηελ εκεξνκελϋα Ωθδνζεο ηνπο παξφληνο, θνξνινγηθφο Ωιεγρνο απφ ην ΓΔΘ Αζελψλ γηα ηηο ρξϊζεηο Απφ ηνλ πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ Ωιεγρν πνπ δηελεξγϊζεθε ην 2007 θαη αθνξνχζε ηηο ρξϊζεηο , πξνωθπςαλ θνξνινγηθωο δηαθνξωο χςνπο ,00 νη νπνϋεο επηβψξπλαλ ηελ ΡξΨπεδα ηελ ρξϊζε 2007 θαη θαηαβιϊζεθαλ εθ Ψπαμ θαηψ ηελ Ϋδηα ρξϊζε Φνξνινγηθφο Έιεγρνο ησλ Δηαηξεηψλ πνπ ΞεξηιακβΨλνληαη ζηηο ΔλνπνηεκΩλεο ΝηθνλνκηθΩο ΘαηαζηΨζεηο Ν παξαθψησ πϋλαθαο παξαζωηεη ηελ ηειεπηαϋα ειεγκωλε ρξϊζε θαη ηελ αξκφδηα θνξνινγηθϊ αξρϊ γηα ηηο εηαηξϋεο κε Ωδξα ζηελ ΔιιΨδα, πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο ελδηψκεζεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο ηεο πεξηφδνπ : ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΔΙΔΓΚΔΛΖ ΣΟΖΠΖ ΑΟΚΝΓΗΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΟΣΖ ΔκπνξηθΪ Leasing AE 2000 ΔΘΔΘ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Θ (*) 2005 ΓΔΘ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ Δθκηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο θαη Ξξαθηνξεχζεσλ ΑΔΔ 2005 ΞΔΘ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ ΓηαρεΫξηζεο ΑΔ 2006 ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ ΑλΨπηπμεο θαη ΓηαρεΫξηζεο Αλψλπκε ΠπκκεηνρηθΪ & ΘηεκαηηθΪ ΔηαηξεΫα 2004 ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ ΕσΪο ΑΑΔΕ 2005 ΞΔΘ ΑΘΖΛΥΛ ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα ΑΔ 2004 ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ EκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο ΑΔΑΔΓΑ (**) M/E M/E ΔιιεληθΪ ΒηνκεραλΫα ΠΨθθσλ θαη Δηδψλ ΞιαζηηθΪο Όιεο ΑΔ 2006 Β ΘΑΒΑΙΑΠ Euler Hermes Emporiki A.A.E Ξηζηψζεσλ 2004 ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ Κ/Δ: Κε Δθαξκφζηκν (*) Ζ ΔκπνξηθΪ Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Θ. Ωρεη απνξξνθϊζεη ηελ EMPORIKI ASSET MANAGEMENT AΔΞΔ ε νπνϋα δελ Ωρεη ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ απφ ηελ ΫδξπζΪ ηεο Ωσο (ηειεπηαϋνο ηζνινγηζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ). (**) Ζ ελ ιφγσ εηαηξεϋα, γηα ηελ νπνϋα δελ παξαηϋζεηαη ε ηειεπηαϋα ειεγκωλε ρξϊζε, Ωρεη ηδξπζεϋ πξφζθαηα θαη δελ Ωρεη ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ απφ ηελ ΫδξπζΪ ηεο Ωσο ζϊκεξα. Νη ελνπνηνχκελεο εηαηξεϋεο ηεο αιινδαπϊο θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θνξνινγηθνχο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ εδξεχνπλ. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ηα απνηειωζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειωγρνπ ησλ αλνηθηψλ θνξνινγηθψ ρξϊζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ΝκΫινπ, δελ δχλαληαη λα επεξεψζνπλ ζεκαληηθψ ηα ζπλνιηθψ Ωζνδα, ηελ νηθνλνκηθϊ ζωζε θαη ηηο ηακεηαθωο ξνωο ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ. Πηνλ αθφινπζν πϋλαθα παξαηϋζεληαη νη εηαηξεϋεο πνπ πεξηιακβψλνληαη ζηηο ελδηψκεζεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο ηεο πεξηφδνπ , γηα ηηο νπνϋεο Ωρεη 36

37 νινθιεξσζεϋ ν θνξνινγηθφο Ωιεγρνο εληφο ηεο ηξηεηϋαο θαζψο θαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθψ κε ηα απνηειωζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειωγρνπ θαη ηελ θαηαβνιϊ ηνπο: 37

38 Δηαηξεία Emporiki Credicom ΡξΨπεδα A.E. Αξκφδηα Γ.Ν.. ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ Διεγρφκελεο Σξήζεηο 14/8/ /12/2004 Ππλνιηθά Ξνζά Φφξσλ - Ξξνζαπμήζεσλ - Ξξνζηίκσλ Σξήζε ζηελ νπνία Ινγηζηηθνπνίεζεθ αλ νη Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ Ρξφπνο Θαηαβνιήο Σξφλνο Θαηαβνιήο Ξαξαηεξήζεηο 8.990, εθψπαμ 23/12/2008 ΞεξαΫσζε Λ.3697/2008 ΔκπνξηθΪ ΓηαρεΫξηζεο Α.Δ. ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ , εθψπαμ 19/11/2008 ΞεξαΫσζε Λ.3697/2008 ΔκπνξηθΪ ΑλΨπηπμεο & ΓηαρεΫξηζεο Αλψλπκε ΠπκκεηνρηθΪ & ΘηεκαηηθΪ ΔηαηξεΫα ΔιιεληθΪ ΒηνκεραλΫα ΠΨθθσλ & Δηδψλ ΞιαζηηθΪο Όιεο ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ , εθψπαμ 17/12/2008 ΞεξαΫσζε Λ.3697/2008 Β' ΘΑΒΑΙΑΠ , εθψπαμ 12/11/2008 ΞεξαΫσζε Λ.3697/2008 ΔκπνξηθΪ Asset Management ΑΔΓΑΘ ΓΔΘ ΑΘΖΛΥΛ , εθψπαμ 16/1/2008 Ραθηηθφο Έιεγρνο ΔκπνξηθΪ ΕσΪο ΑΑΔΕ ΞΔΘ ΑΘΖΛΥΛ 26/9/ /12/ , ΞξνθαηαβνιΪ 20% θαη 10 κεληαϋεο δφζεηο 27/04/2007 (ΞξνθαηαβνιΪ) Ν ηαθηηθφο Ωιεγρνο κεϋσζε ηηο θνξνινγηθωο δεκηωο. Tν πνζφ αθνξψ ζε θφξνπο θαη πξνζαπμϊζεηο ινηπψλ θνξνινγηψλ πιελ εηζνδϊκαηνο. Ξξψηε δφζε: 29/05/2007 ΡειεπηαΫα δφζε 29/02/2008. Euler Hermes Emporiki - Α.Α.Δ. Ξηζηψζεσλ ΦΑΔΔ ΑΘΖΛΥΛ , εθψπαμ 30/05/2008 Ν ηαθηηθφο Ωιεγρνο κεϋσζε θνξνινγηθωο δεκηωο. Ρν πνζφ αθνξψ πξφζηηκα ινηπψλ θνξνινγηψλ πιελ εηζνδϊκαηνο. ΔκπνξηθΪ Δθκηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο & Ξξαθηνξεχζεσλ Α.Δ.Δ ΓΔΘ ΑΘΖΛΥΛ 21/12/ /12/ , κεληαϋεο δφζεηο 26/03/2007 (1 ε δφζε) ΡειεπηαΫα δφζε 26/07/2007

39 3.4 ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξϊζεσλ πνπ Ωιεμαλ ζηηο , θαη θαζψο θαη ησλ ελδηψκεζσλ πεξηφδσλ θαη , Ωρνπλ ζπληαρζεϋ απφ ηελ ΡξΨπεδα ζχκθσλα κε ηα ΓηεζλΪ ΙνγηζηηθΨ Ξξφηππα / ΓηεζλΪ Ξξφηππα ΣξεκαηννηθνλνκηθΪο ΑλαθνξΨο (Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α.). Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ρξϊζεσο 2008 εγθξϋζεθαλ κε ηελ απφ απφθαζε ηεο ΡαθηηθΪο ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο, ελψ νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμεηαδφκελσλ ρξϊζεσλ, 2006 θαη 2007 Ωρνπλ εγθξηζεϋ απφ ηηο ζρεηηθωο ΡαθηηθΩο ΓεληθΩο Ππλειεχζεηο ησλ Κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο ηελ θαη αληϋζηνηρα. Νη νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ελδηψκεζεο πεξηφδνπ Ωρνπλ εγθξηζεϋ απφ ην Γ.Π. ηεο ΡξΨπεδαο ηεο Νη παξαηηζωκελεο εηϊζηεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ ινγηζηϊ (βι. Δλφηεηα 3.2 «Λφκηκνη ΔιεγθηΩο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ). Γηα ηηο ελδηψκεζεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ησλ πεξηφδσλ θαη δελ ζπληξωρεη ππνρξωσζε ειωγρνπ Ϊ επηζθφπεζεο. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο ηα παξαηηζωκελα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα γηα ηε ρξϊζε 2006 πξνωξρνληαη απφ ηε δεκνζηεπκωλε νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο ρξϊζεο 2007, ελψ ηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ησλ ρξϊζεσλ 2007 θαη 2008 απφ ηε δεκνζηεπκωλε νηθνλνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο ρξϊζεο 2008 (βι. αλψιπζε αξρϊ ελφηεηαο 3.16 «ΑπνινγηζηηθΩο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ). ΔπηπξνζζΩησο, γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο ηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ελλεακϊλνπ ηνπ 2008 πξνωξρνληαη απφ ηα δεκνζηεπκωλα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ελληακϊλνπ ηνπ 2009, θαζφηη ζηα θνλδχιηα ηνπ 2008 Ωρνπλ ιψβεη ρψξα νξηζκωλεο αλαθαηαζηψμεηο. ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ (πνζψ ζε ρηι.) Θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο Θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο Θαζαξά έζνδα απφ αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ΙνηπΨ Ωζνδα (*) (24.975) Πχλνιν ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ Πχλνιν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (**) Ιεηηνπξγηθά θέξδε ( ) ( ) (76.326) ( ) Θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ( ) ( ) (71.447) ( ) Θαζαξά θέξδε - ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) ( ) Κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (8.775) Θαζαξά θέξδε ζχλνιν ( ) ( ) ( ) ( ) Αλαινγνχληα ζε: Κεηφρνπο ηεο ΡξΨπεδαο ( ) ( ) ( ) ( )

40 Κεηφρνπο ΚεηνςεθΫαο (886) (217) ΑπνηΫκεζε δηαζωζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθϋνπ (62.545) ΠπλαιιαγκαηηθΩο δηαθνξωο (2.547) (4.750) ΙνηπΨ ζπλνιηθψ Ωζνδα κεηψ απφ θφξνπο (65.092) ΠπγθεληξσηηθΨ ζπλνιηθψ Ωζνδα κεηψ απφ θφξνπο ( ) ( ) ΘΩξδε / δεκηωο αλαινγνχληα Πηνπο κεηφρνπο ηεο ΡξΨπεδαο ( ) ( ) Γηθαηψκαηα κεηνςεθϋαο (89) (228) ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ρξϊζεηο θαη Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. (*) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) Έζνδα απφ κεξϋζκαηα 2) ΑπνηειΩζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξψμεσλ 3) ΘΩξδε κεϋνλ δεκηωο επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθϋνπ 4) ΙνηπΨ Ωζνδα εθκεηαιιεχζεσο. (**) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) ΓαπΨλεο πξνζσπηθνχ 2) ΑπνζβΩζεηο 3) ΙνηπΨ ιεηηνπξγηθψ Ωμνδα 4) ΑπνκεΫσζε αμϋαο δαλεϋσλ θαη ινηπψλ απαηηϊζεσλ. Ρα ΘαζαξΨ ΙεηηνπξγηθΨ Έζνδα παξνπζϋαζαλ αξλεηηθφ ΚΩζν ΔηΪζην Οπζκφ ΚεηαβνιΪο ηεο ηψμεσο ηνπ 10,73% θαη απφ 949,6 εθαη. ην 2006, θαηϊιζαλ ζε 939,9 εθαη. ην 2007 θαη ζε 756,7 εθαη. ην ΘαηΨ ην ελλεψκελν ηνπ 2009 Ωιαβε ρψξα πεξαηηωξσ ζπξξϋθλσζε. Ζ εμωιημε απηϊ νθεϋιεηαη ελ πνιινϋο ζηελ ζεκαληηθϊ ππνρψξεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ πνπ ζεκεηψζεθε ην Ωηνο 2008 θαηψ 19,5% ζε εηϊζηα βψζε ιφγσ ηεο αμηνζεκεϋσηεο ζπκπϋεζεο ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ θαη απφ ην απμεκωλν θφζηνο ξεπζηφηεηαο ιφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθϊο θξϋζεο (βι. ελφηεηα 3.16 «ΑπνινγηζηηθΩο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο ΞιεξνθνξΫεο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ). Ρα ιεηηνπξγηθψ Ωμνδα ζεκεϋσζαλ νξηαθϊ κεηαβνιϊ θαζψο ε πξνζπψζεηα ζπγθξψηεζεο ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ αληηζηαζκϋζηεθε απφ ηελ ζπλωρηζε θαηαγξαθϊο ζεκαληηθψλ δαπαλψλ απνκεϋσζεο ηεο αμϋαο δαλεϋσλ. Νη απνκεηψζεηο απηωο νδϊγεζαλ ζηελ θαηαγξαθϊ ιεηηνπξγηθψλ δεκηψλ θαηψ ηελ εμεηαδφκελε πεξϋνδν, κε εμαϋξεζε ην Ωηνο 2007 φπνπ ην ζεκαληηθψ ρακειφηεξν χςνο απνκεηψζεσλ επωηξεςε ζηελ ΡξΨπεδα λα πξαγκαηνπνηϊζεη ιεηηνπξγηθψ θωξδε. ΔπηζεκαΫλεηαη πψλησο φηη εληφο ηνπ 2007 Ωιαβε ρψξα ε πψιεζε ηεο αζθαιηζηηθϊο εηαηξεϋαο ΦΝΗΛΗΜ METROLIFE ΔΚΞΝΟΗΘΖ. Ρν ηϋκεκα πνπ εηζωπξαμε ε Δθδφηξηα απφ ηελ ελ ιφγσ πψιεζε αλωξρεηαη ζε ρηι. Ππλεπψο, ε ζπλνιηθϊ θαζαξϊ θεξδνθνξϋα ζε επϋπεδν ΝκΫινπ ζηηο εμαηξνπκωλνπ ηνπ θωξδνπο απφ ηελ ελ ιφγσ πψιεζε ζα αλεξρφηαλ ζε ρηι. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηα κωζα ηνπ 2008 εθαξκφδεηαη ζηελ ΡξΨπεδα λωα ηηκνινγηαθϊ πνιηηηθϊ ζε φια ηα δαλεηαθψ ραξηνθπιψθηα κε ζηφρν ηε βειηϋσζε ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξϋσλ θαη ηελ πξνζαξκνγϊ ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζϊθεο ηεο αγνξψο, ελψ Ωκθαζε δφζεθε ζηηο ζηαπξνεηδεϋο πσιϊζεηο πξντφλησλ ησλ εμεηδηθεπκωλσλ ζπγαηξηθψλ, πξαθηηθϊ πνπ ζα ε ΡξΨπεδα ζθνπεχεη λα αθνινπζϊζεη κε κεγαιχηεξε Ωληαζε θαη ζην κωιινλ. ΔλδεηθηηθΨ πεξϋπνπ ην 70% ησλ λωσλ ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ ηνπ 2008 δηαηωζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπιψρηζηνλ Ωλα ηξαπεδναζθαιηζηηθφ πξντφλ. ΔπηζεκαΫλεηαη ηωινο φηη θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο ηξηεηϋαο θαη ησλ ελλεακϊλσλ 2008 θαη 2009 Ωρνπλ ιψβεη ρψξα δηεηαηξηθωο ζπλαιιαγωο κεηαμχ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηεο κεηξηθϊο ηεο εηαηξεϋαο Credit Agricole SA (εθεμϊο ε «CASA»), νη νπνϋεο παξαηϋζεληαη αλαιπηηθψ ζηελ ελφηεηα 3.15 «ΠπλαιιαγΩο κε ζπλδεφκελα κωξε» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. 40

41 ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ (πνζψ ζε ρηι.) ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΓΨλεηα θαη πξνθαηαβνιωο ζε πειψηεο (*) Δλζψκαηεο & αζψκαηεο αθηλεηνπνηϊζεηο ΙνηπΨ ζηνηρεϋα ελεξγεηηθνχ (*) (**) ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ πνρξεψζεηο πξνο πειψηεο ΝκνινγηαθΨ δψλεηα (*) ΙνηπΩο ππνρξεψζεηο (*) (***) ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Κεηνρηθφ θεθψιαην Πχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηφρσλ Ρξάπεδαο Γηθαηψκαηα κεηνςεθϋαο ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ & ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ρξϊζεηο Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. (*) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) ΡακεΫν θαη δηαζωζηκα ζηελ ΘεληξηθΪ ΡξΨπεδα 2) ΘξαηηθΨ θαη Ψιια αμηφγξαθα 3) ΘαζαξΩο απαηηϊζεηο θαηψ πηζησηηθψλ ηδξπκψησλ 4) ΣαξηνθπιΨθην ζπλαιιαγψλ 5) ΞαξΨγσγα ρξεκαηνπηζησηηθψ κωζα 6) ΣαξηνθπιΨθην επελδχζεσλ δηαζωζηκσλ πξνο πψιεζε 7) ΣαξηνθπιΨθην επελδχζεσλ δηαθξαηνχκελσλ κωρξη ηε ιϊμε 8) ΠπκκεηνρΩο ζε ζπγαηξηθωο θαη ζπγγελεϋο επηρεηξϊζεηο 9) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθωο απαηηϊζεηο 10) ΞξνθαηαβνιΪ θφξνπ εηζνδϊκαηνο 11) ΙνηπΨ ζηνηρεϋα ελεξγεηηθνχ 12) ΠηνηρεΫα ελεξγεηηθνχ κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηϊησλ (**) ΞεξηιακβΨλνληαη 1) πνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθψ ηδξχκαηα 2) ΞαξΨγσγα ρξεκαηνπηζησηηθψ κωζα ππνρξεψζεηο 3) ΙνηπΨ δαλεηαθψ θεθψιαηα 4) πνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 5) Ξξφβιεςε γηα απξνζσπηθνχ 6) ΑζθαιηζηηθΩο πξνβιωςεηο 7) ΡξΩρνπζεο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο 8) Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθωο ππνρξεψζεηο 9) ΙνηπΩο ππνρξεψζεηο 10) πνρξεψζεηο κε ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηϊησλ Ρν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΡξΨπεδαο ζε ελνπνηεκωλε βψζε παξνπζϋαζε κωζν ξπζκφ αχμεζεο (CAGR) ηεο ηψμεσο ηνπ 14,77% θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο ηξηεηϋαο θαη απφ 22,8 δηο ζηηο αλϊιζε ζε 27,2 δηο ζηηο θαη ζε 30,0 ζηηο ΘαηΨ ηελ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ΡξΨπεδαο ζε ελνπνηεκωλε βψζε παξνπζϋαζε κεϋσζε ηεο ηψμεσο ηνπ 3,16%, ζε ζρωζε κε ηελ , θαηεξρφκελν ζηα 29,0 δηο. Ζ κεϋσζε απηϊ νθεϋιεηαη ζηε κεϋσζε ησλ ρνξεγϊζεσλ, σο απνηωιεζκα ηεο γεληθφηεξεο επηβξψδπλζεο ηεο πηζησηηθϊο επωθηαζεο ζηελ ΔιιΨδα αιιψ θαη ζηε κεϋσζε ηνπ εκπνξηθνχ θαη επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Γηα ηελ ηξηεηϋα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ παξνπζϋαζε κωζν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηψμεσο ηνπ 16,48%, ελψ ην ζχλνιν ησλ ηδϋσλ θεθαιαϋσλ παξνπζϋαζε κωζε κεϋσζε ηεο ηψμεσο ηνπ 46%, ε νπνϋα νθεϋιεηαη ζηηο ζσξεπηηθωο δεκϋεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκψησλ εηο λωνλ. ΘαηΨ ηελ νη ππνρξεψζεηο ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζαλ κεϋσζε θαηψ 4,71% βαζηθψ ιφγσ ηεο αλψθιεζεο εθδφζεσλ ρξωνπο πνπ πξαγκαηνπνϋεζε ε ΡξΨπεδα εληφο ηνπ δεχηεξνπ εμακϊλνπ 2009 θαη θαη ιφγσ ηεο κεϋσζεο ηεο θαηαζεηηθϊο ηεο βψζεο θαηψ 2,2 δηο πεξϋπνπ, ελψ ε θαζαξϊ ηεο ζωζε εληζρχζεθε ζεκαληηθψ θαηψ 454,3 εθαη. ιφγσ ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ χςνπο 849,5 εθαη. πνπ Ωιαβε ρψξα ηελ Ψλνημε ηνπ

42 Ρν δαλεηαθφ ραξηνθπιψθην ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζε αχμεζε θαηψ ηε δηψξθεηα ηεο ηξηεηϋαο θαη απφ 18,3 δηο. ηελ αλϊιζε ζε 20,5 δηο. ηελ θαη ζε 24,9 δηο ηελ παξνπζηψδνληαο αχμεζε ηεο ηψμεσο ηνπ 11,76% θαη 21,35% αληηζηνϋρσο. Γηα ηε ρξϊζε 2008 ηα δψλεηα ζε θπζηθψ πξφζσπα απνηωιεζαλ ην 45,32% ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ελψ ηα δψλεηα ζε λνκηθψ πξφζσπα ην 54,27%. ΘαηΨ ηελ ην ραξηνθπιψθην ρνξεγϊζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο παξνπζϋαζε κηθξϊ κεϋσζε θαη θαηϊιζε ζε 23,0 δηο απφ 23,7 δηο ζηηο , σο απνηωιεζκα ηεο γεληθφηεξεο επηβξψδπλζεο ηεο πηζησηηθϊο επωθηαζεο ζηελ ΔιιΨδα. Ξνζνζηφ 45,01% επϋ ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ ησλ δαλεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαηψ ηελ αθνξψ ζε δψλεηα πξνο ηδηψηεο ελψ ην 54,36% αθνξψ ζε επηρεηξεκαηηθψ δψλεηα. Ρν ραξηνθπιψθην ρνξεγϊζεσλ ηνπ ΝκΫινπ εϋλαη πεξϋπνπ ηζφπνζα κνηξαζκωλν κεηαμχ ρνξεγϊζεσλ ζε επηρεηξϊζεηο θαη ζε ηδηψηεο, κε ηηο ρνξεγϊζεηο κε επηρεηξϊζεηο λα ππεξβαϋλνπλ ειαθξψ εθεϋλεο πξνο ηδηψηεο. ΘαηΨ ηελ ηειεπηαϋα ρξϊζε κψιηζηα ε δηαθνξψ κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δηεπξχλζεθε θαηψ δωθα πεξϋπνπ πνζνζηηαϋεο κνλψδεο ιφγσ ηεο αχμεζεο θαηψ 67,96% ησλ ρνξεγϊζεσλ ζε κεγψιεο επηρεηξϊζεηο απφ 3,9 δηο. ζηηο ζε 6,6 δηο. ζηηο , ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθϊο επωθηαζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο ζε κεγψιεο επηρεηξϊζεηο ΠεκαληηθΪ αχμεζε γηα ηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο ρξϊζεηο παξνπζϋαζαλ θαη ηα ζηεγαζηηθψ δψλεηα πνπ ρνξϊγεζε ε Δθδφηξηα, αθνχ θηλϊζεθαλ κε κωζν εηϊζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηψμεσο ηνπ 16,11% θαη απφ 6,1 δηο ζηηο , αλϊιζαλ ζε 7,0 δηο ζηηο θαη ζε 8,2 δηο ζηηο ΔπΫ ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ (πξν πξνβιωςεσλ) ηεο Δθδφηξηαο θαηψ ηελ ηα ζηεγαζηηθψ δψλεηα απνηεινχλ ην 32,9%, ηα δψλεηα ζε κεγψιεο επηρεηξϊζεηο ην 26,6% θαη ηα δψλεηα κε κηθξνκεζαϋεο επηρεηξϊζεηο ην 25,3%. Ρν κεγαιχηεξν κωξνο ησλ δηελεξγεζεηζψλ πξνβιωςεσλ χςνπο 1,1 δηο ζηηο , 1,0 δηο ζηηο , 1,3 δηο ζηηο θαη 1,8 δηο ζηηο αθνξψ θαηψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ρνξεγϊζεηο πξνο επηρεηξϊζεηο. Δθ ησλ αλσηωξσ πνζψλ, θνλδχιηα χςνπο 473,3 εθαη., 218,2 εθαη., 485,2 εθαη. θαη 543,4 εθαη. αθνξνχλ πξνβιωςεηο γηα απνκεϋσζε δαλεϋσλ θαη πξνθαηαβνιψλ θαη βψξπλαλ ηηο ΘαηαζηΨζεηο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ 2006, 2007, 2008 θαη ελλεακϊλνπ 2009 αληηζηνϋρσο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ζπλνιηθωο σο Ψλσ πξνβιωςεηο γηα ηελ Ωρνπλ σο απνηωιεζκα ην πνζνζηφ θψιπςεο ησλ δαλεϋσλ ζε θαζπζηωξεζε Ψλσ ησλ 90 εκεξψλ λα δηακνξθσζεϋ ζε 49,75% θαη ν ζπληειεζηϊο θψιπςεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ (κε εθηνθηδφκελσλ) δαλεϋσλ ζε 75,39%. (ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα απφ ηελ ΡξΨπεδα ζηνηρεϋσλ κε ειεγκωλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ ινγηζηϊ). ΔπηζεκαΫλεηαη φηη θαηψ ηελ ε Δθηαθηε ΓεληθΪο ΠπλΩιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΡξΨπεδαο ελωθξηλε ηε κεηαβϋβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηερφκελσλ απφ ηελ ΡξΨπεδα κεηνρψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ (i) «ΔκπνξηθΪ ΕσΪο Αλψλπκε ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα ΕσΪο», (ii) «ΔκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο Αλψλπκε ΔιιεληθΪ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα Γεληθψλ ΑζθαιΫζεσλ», (iii) «ΔκπνξηθΪ Credicom Αλψλπκε ΔηαηξεΫα», (iv) «ΔκπνξηθΪ Leasing Αλψλπκε ΔηαηξεΫα» θαη (v) «ΔκπνξηθΪ Asset Management ΑΔΓΑΘ». Ζ επϋπησζε ζηα νηθνλνκηθψ ζηνηρεϋα ηνπ ΝκΫινπ απφ ηελ πψιεζε ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εϋλαη πεξηνξηζκωλε. Ξην ζπγθεθξηκωλα α) ζε επϋπεδν Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ε επϋπησζε εϋλαη πεξϋπνπ 4% ηφζν θαηψ ηελ φζν θαη ηελ , β) ζε επϋπεδν Ππλνιηθψλ Θαζαξψλ Ιεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ ε επϋπησζε αλωξρεηαη ζε πεξϋπνπ 12% γηα 42

43 ηε ρξϊζε 2008 θαη πεξϋπνπ 9% γηα ην ελληψκελν ηνπ 2009 θαη γ) ζε επϋπεδν Θαζαξψλ Εεκηψλ ε επϋπησζε εϋλαη πεξϋπνπ 12% γηα ηε ρξϊζε 2008 θαη πεξϋπνπ 4% γηα ην ελληψκελν ηνπ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ (πνζψ ζε ρηι.) ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) Πχλνιν εηζξνψλ/εθξνψλ απφ ιεηηνπξγηθωο δξαζηεξηφηεηεο - κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο - ( ) ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο επελδπηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) (30.299) ( ) Πχλνιν εηζξνψλ/εθξνψλ απφ επελδπηηθωο δξαζηεξηφηεηεο - κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ΘαζαξΩο ηακεηαθωο ξνωο απφ ζπλερηδφκελεο ρξεκαηνδνηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ΘαζαξΪ αχμεζε/κεϋσζε ζηα ηακεηαθψ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο πεξηφδνπ ( ) ( ) ( ) ΡακεηαθΨ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα Ωλαξμεο πεξηφδνπ ΡακεηαθΨ δηαζωζηκα θαη ηζνδχλακα ιϊμεο πεξηφδνπ ΞεγΪ: ΓεκνζηεπκΩλεο ελνπνηεκωλεο νηθνλνκηθωο θαηαζηψζεηο ρξϊζεσλ 2007 θαη 2008 πνπ ζπληψρζεθαλ απφ ηελ ΡξΨπεδα βψζεη Γ.Ι.Ξ./Γ.Ξ.Σ.Ξ. θαη Ωρνπλ ειεγρζεϋ απφ νξθσηφ ειεγθηϊ - ινγηζηϊ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηωξσ πϋλαθα νη ιεηηνπξγηθωο ηακεηαθωο ξνωο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηηο ρξϊζεηο 2006 θαη 2008 εϋλαη αξλεηηθωο θπξϋσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρνξϊγεζεο δαλεϋσλ ζε ζρωζε κε ηελ αχμεζε ησλ θαηαζωζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο. ΑληΫζεηα γηα ην 2007 θαη γηα ην ελλεψκελν 2009 νη ιεηηνπξγηθωο ηακεηαθωο ξνωο Ϊηαλ ζεηηθωο, θπξϋσο ιφγσ ηεο κεγψιεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πηζησηηθψ ηδξχκαηα. ΑλαιπηηθΪ πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γηα ηηο ρξϊζεηο θαη γηα ηα ελλεψκελα 2008 θαη 2009 παξνπζηψδεηαη ζηελ ελφηεηα 3.16 «ΑπνινγηζηηθΩο ρξεκαηννηθνλνκηθωο πιεξνθνξϋεο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ. 43

44 3.5 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΓΝΡΖ Ηζηνξηθφ θαη ΑλΨπηπμε Ζ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Ωρεη ηηο ξϋδεο ηεο ζε κηα κηθξϊ πξνζσπηθϊ/νηθνγελεηαθϊ επηρεϋξεζε ηελ «Ν.Δ. ΡξΨπεδα ΔκπεδνθιΩνπο» πνπ ηδξχζεθε ην H ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ηδξχζεθε ην 1907, κε ην ππ αξηζκ. 3330/1907 θαηαζηαηηθφ ζπκβφιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξψθνπ Αζελψλ Μελνθψληα ΘπξηαδΪ, ην νπνϋν εγθξϋζεθε κε ην απφ Βαζηιηθφ ΓηΨηαγκα, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ΔθεκεξΫδα ηεο ΘπβεξλΪζεσο θαη Ψξρηζε λα ιεηηνπξγεϋ απφ , κε Ωδξα ηεο ην ΓΪκν ΑζελαΫσλ. Ζ Ωδξα ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο εϋλαη ΠνθνθιΩνπο 11, ΑζΪλα, Ρει: , Fax: , Web Site: Ζ δηψξθεηα ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη απεξηφξηζηε. Ζ πιϊξεο επσλπκϋα ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη «ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.», ελψ γηα ηηο ζπλαιιαγωο ηεο κε ηελ αιινδαπϊ ρξεζηκνπνηεϋηαη ε επσλπκϋα «EMPORIKI BANK OF GREECE S.A.». Πε θεϋκελα Ψιισλ, εθηφο ηεο ειιεληθϊο, γισζζψλ ε επσλπκϋα γξψθεηαη εϋηε ζε πηζηϊ κεηψθξαζε ζηε γιψζζα ηνπ θεηκωλνπ εϋηε κε ιαηηληθψ ζηνηρεϋα. Γηαθξηηηθφο ηϋηινο ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη «ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ» θαη ζε μελφγισζζε απφδνζε «Emporiki Bank» ηφζν γηα ηελ ΔιιΨδα φζν θαη γηα ην εμσηεξηθφ. Ζ ιεηηνπξγϋα ηεο δηωπεηαη απφ ηηο δηαηψμεηο ηνπ Λ. 2190/1920 πεξϋ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ηηο δηαηψμεηο ησλ εηδηθψλ λφκσλ πεξϋ πηζησηηθψλ ηδξπκψησλ (αξηζκ. ΚΑΔ 6064/06/Β/86/03). Ν φκηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο εϋλαη Ωλαο απφ ηνπο πην ζχγρξνλνπο νκϋινπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιψδνπ κε δπλακηθϊ παξνπζϋα ζηνπο ηνκεϋο ηεο ρξεκαηνδνηηθϊο κϋζζσζεο (leasing), αζθαιεηψλ θαη ηξαπεδναζθαιηψλ (bancassurance), δηαρεϋξηζεο δηαζεζϋκσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ (asset management), δηαρεϋξηζεο ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ, αλψπηπμεο θαη δηαρεϋξηζεο αθηλϊησλ θαη θαηαλαισηηθϊο πϋζηεο. ΠπλνπηηθΨ ε ηζηνξηθϊ εμωιημε ηεο ΡξΨπεδαο απφ ηδξχζεσο θαη κωρξη ζϊκεξα Ωρεη σο εμϊο: 1907 Ίδξπζε ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο κε επηθεθαιϊο ηνλ Γξεγφξε ΔκπεδνθιΪ, Ωπεηηα απφ κεηαηξνπϊ ηεο Δ.Δ. «ΡξΨπεδα ΔκπεδνθιΩνπο» ζε Α.Δ. κε ηελ επσλπκϋα «ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ.» ΔηζαγσγΪ ησλ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αμηψλ Αζελψλ Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ θαηψ Ίδξπζε ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ηεο Δγγχο ΑλαηνιΪο ζην ΙνλδΫλν (Commercial Bank of the Near East Ltd). ΔΫζνδνο ηεο ΡξΨπεδαο ζην ΣξεκαηηζηΪξην ηεο ΑιεμΨλδξεηαο. Ίδξπζε ηνπ ΡακεΫνπ Ξξφλνηαο ΝξγΨλσζε ζπζζηηϋσλ, παξνρϊ δαλεϋσλ θαη εθηψθησλ βνεζεκψησλ πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηλψλ ηεο θαηνρϊο. ΠεκαληηθΩο επελδχζεηο ζε αθϋλεηα θαη κεηνρωο εηαηξεηψλ Ζ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα απνθηψ ηελ πιεηνςεθϋα ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεϋαο «ΦνΫλημ». 44

45 1948 Ξξψην κεηαπνιεκηθφ Ωηνο κε θωξδε. ΠπληΨζζεηαη ν πξψηνο Νξγαληζκφο Ξξνζσπηθνχ. Ηδξχεηαη ην Δπηθνπξηθφ ΡακεΫν ΠπληΨμεσλ ΘΨλαηνο ηνπ Γξεγφξε ΔκπεδνθιΩνπο ζηε Λφηην ΑθξηθΪ ΔΫζνδνο ζηελ ΡξΨπεδα θαη αλψιεςε ηεο ΓηνΫθεζΪο ηεο απφ ηνλ ΘαζεγεηΪ ΠηξαηΪ ΑλδξεΨδε. Ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκψησλ αλωξρεηαη ζε 61. ΜεθηλΨεη ε δεκηνπξγϋα ηνπ ΝκΫινπ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ΔμαγνξΨ ηεο ΗνληθΪο θαη ηεο ΙατθΪο ΡξΨπεδαο ΔμαγνξΨ ηεο αζθαιηζηηθϊο εηαηξεϋαο «ΗνληθΪ» ΑλαδηνξγΨλσζε θαη κεραλνξγψλσζε ηεο ΡξΨπεδαο. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγϋα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ΡξαπεδηθΪο Δπηκφξθσζεο σο εξγαιεϋνπ εζσηεξηθϊο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ Ν κηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο αλαιακβψλεη ηελ αλωγεξζε ηνπ μελνδνρεϋνπ Athens Hilton Ηδξχεηαη απφ ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ θαη ηελ ΗνληθΪ-ΙατθΪ ΡξΨπεδα ε εηαηξεϋα «ΒηνκεραλΫα Φσζθνξηθψλ ΙηπαζκΨησλ» Ζ ΔκπνξηθΪ εμαγνξψδεη ηελ ΡξΨπεδα Ξεηξαηψο θαη ηελ εηαηξεϋα «ΓεληθαΫ ΑζθΨιεηαη». Ηδξχεηαη ε «ΔιιεληθΪ ΒηνκεραλΫα Σπκψλ θαη Θνλζεξβψλ». Ηδξχνληαη ηα «ΛαππεγεΫα ΔιεπζΫλνο». Ηδξχεηαη ε ΘεληξηθΪ ΒηβιηνζΪθε ηεο ΡξΨπεδαο. Ηδξχεηαη ε ΡξΨπεδα Δπελδχζεσλ Ζ ΔκπνξηθΪ εμαγνξψδεη ηελ ΡξΨπεδα ΑηηηθΪο ΜεθηλΨ ε ιεηηνπξγϋα ησλ απηνθηλεην-ηξαπεδψλ απφ ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ. Νη αζθαιηζηηθωο εηαηξϋεο ηνπ ΝκΫινπ ζπζηϊλνπλ ηελ «ΔιιεληθΪ ΒηνκεραλΫα ΠΨθθσλ θαη Δηδψλ ΞιαζηηθΪο Όιεο» Ηδξχνληαη ζπγαηξηθωο ηξψπεδεο ζε ΞαξΫζη θαη Φξαλθθνχξηε Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔξκΪο Α.Δ.Γ.Α.Θ.», ηεο πξψηεο ειιεληθϊο Αλψλπκεο ΔηαηξεΫαο ΓηαρεΫξηζεο ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ. Έλαξμε ιεηηνπξγϋαο ηεο Commercial Bank of Greece (Germany) GmbH. Ρα θαηαζηϊκαηα ηεο ΔκπνξηθΪο αλωξρνληαη ζε ΘξαηηθνπνΫεζε ηεο ΡξΨπεδαο. Κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ε πιεηνςεθϋα ησλ κεηνρψλ πεξηωξρεηαη ζε νξγαληζκνχο ειεγρφκελνπο απφ ην Γεκφζην θαη ν ΠηξαηΪο ΑλδξεΨδεο πεξηνξϋδεηαη ζε κεηνςεθϋα Ζ ΡξΨπεδα απμψλεη ηελ παξνπζϋα ηεο θαη ην κεξϋδηφ ηεο ζηελ αγνξψ Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ, κε θεθαιαηνπνϋεζε απνζεκαηηθνχ δηψζεζεο κεηνρψλ ππωξ ην Ψξηην θαη κε θεθαιαηνπνϋεζε Ωθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο ζρεδφλ δηπιαζηψζηεθε θαη αλϊιζε ζε 70,1 εθαη. Ωλαληη 37 εθαη. πεξϋπνπ. Ρα θαηαζηϊκαηα αλωξρνληαη ζε 330. Ίδξπζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθϊο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ ΣξεκαηηζηεξηαθΪ». Απφθηεζε ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεϋαο ρξεκαηνδνηηθϊο κϋζζσζεο 45

46 Eurolease ε νπνϋα αλϊθε ζηε γαιιηθϊ ηξψπεδα BNP Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ πξνρψξεζε ζηαδηαθψ ζηελ πψιεζε επηψ ζπγαηξηθψλ, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνϋεο Ϊηαλ ε ΡξΨπεδα Ξεηξαηψο θαη ηα ΛαππεγεΫα ΔιεπζΫλαο. ΓεκηνπξγΫα ηεο εηαηξεϋαο δηαρεϋξηζεο ραξηνθπιαθϋνπ «ΔκπνξηθΪ ΔπελδπηηθΪ» θαη ηεο «ΔηαηξεΫαο Ρξαπεδηθψλ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Ππνπδψλ θαη Δπηκφξθσζεο» ΔμαγνξΨ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεϋαο Eurolease θαη Ϋδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ Leasing». Ίδξπζε ησλ εηαηξεηψλ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαϋνπ κε ηελ επσλπκϋα «ΑηλεΫαο». Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ ΘεθαιαΫνπ». ΓεκηνπξγΫα γξαθεϋνπ αληηπξνζσπεϋαο ζην ΙνλδΫλν. Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ θαη κε θεθαιαηνπνϋεζε κωξνπο ηεο ππεξαμϋαο πνπ πξνωθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγϊ ηεο αμϋαο ησλ αθηλϊησλ ηεο ΡξΨπεδαο κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο δηακνξθψζεθε ζε 95,7 εθαη. απφ 70,1 εθαη. πεξϋπνπ ΙεηηνπξγΫα δχν θαηαζηεκψησλ ζηελ Θχπξν. Έλαξμε ιεηηνπξγϋαο ηεο «ΔκπνξηθΪ Factoring». Ηδξχεηαη ε εηαηξεϋα «ΡξαπεδηθΪ ΑλΨπηπμε θαη Έξεπλα Α.Δ.»-ΔξγαζηΪξην ΔιεπζΩξσλ Ππνπδψλ ΠΡΔΞ πνγξαθϊ ζπκθσλϋαο κεηαμχ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο θαη ηεο European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) γηα ηελ απφ θνηλνχ Ϋδξπζε ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ. ΔμαγνξΨ ηνπ 51% ηεο αζθαιηζηηθϊο εηαηξεϋαο «Metrolife». Ππγρψλεπζε ηεο ΗνληθΪο ΑζθαιηζηηθΪο θαη ηεο Metrolife θαη δεκηνπξγϋα ηεο Metrolife - ΔκπνξηθΪ. Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΦνΫλημ Αλψλπκε ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα Ξηζηψζεσλ & ΔγγπΪζεσλ Α.Δ.» Ίδξπζε ηεο International Commercial Black Sea Bank-Georgia ζηελ ΓεσξγΫα. Ίδξπζε ηεο International Commercial Black Sea Bank-Romania ζηε ΟνπκαλΫα. Έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο εμεηδηθεπκωλεο ΡξαπεδηθΪο ΚνλΨδαο ΓηαρεΫξηζεο Ξεξηνπζηψλ (Private Banking) θαη ηνπ εμεηδηθεπκωλνπ θαηαζηϊκαηνο Private Banking. Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ ζχγρξνλνπ κεραλνγξαθηθνχ θωληξνπ ηεο ΡξΨπεδαο. ΜεθηλΨ ε δηαδηθαζϋα αλψπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ λωνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηϊκαηνο «Siglo» ζε ζπλεξγαζϋα κε δηεζλϊ νϋθν. Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ ΓηαρεΫξηζεο Α.Δ.». Ζ ΡξΨπεδα απωθηεζε ην 17,68% ηεο Bulgarian Investment Bank (BIB) ηεο νπνϋαο αλωιαβε ηαπηφρξνλα ηε δηνϋθεζε ΜεθηλΨ ε δηψζεζε πξντφλησλ ηεο εηαηξεϋαο δηαρεϋξηζεο ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ «ΔξκΪο» θαη ηεο αζθαιηζηηθϊο «ΦνΫλημ» ζηε ΓεξκαληθΪ αγνξψ. Ζ ΡξΨπεδα πξνρσξεϋ ζε αλαδηνξγψλσζε ηνπ ζρϊκαηνο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture Capital) ηνπ ΝκΫινπ. Ζ ΔκπνξηθΪ ΘεθαιαΫνπ, πνπ εϋλαη ν βαζηθφο θνξωαο ησλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθωο ζπκκεηνρωο, κεηεμειϋζζεηαη ζε επηθεθαιϊο ελφο νκϋινπ 4 εηαηξεηψλ πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρϊ ησλ ΒαιθαλΫσλ. ΞσιεΫηαη ην 49,5% ησλ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο ΑηηηθΪο. Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ δηαηϊξεζε ην 19% ησλ κεηνρψλ ηεο ΡξΨπεδαο ΑηηηθΪο θαζψο θαη ηε δηνϋθεζϊ ηεο 46

47 γηα κηα πεληαεηϋα Απφθηεζε ηνπ 86,32% ησλ κεηνρψλ ηεο ΒΗΒ ζηε ΒνπιγαξΫα. Έθδνζε ηεο ΔΚΞΝΟΝΘΑΟΡΑ Mastercard θαη VISA Electron. ΔλεξγνπνΫεζε ηεο ππεξεζϋαο απηφκαηεο ηειε-εμππεξωηεζεο ΔΚΞΝΟΝΘΑΟΡΑ BANKTEL ζε 24σξε βψζε. ΔηζαγσγΪ απηφκαηνπ ζπζηϊκαηνο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθϊο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ (credit scoring). ΔμαγνξΨ ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηεϋρε ε EBRD ζηελ ΒΗΒ. Ζ Bulgarian Investment Bank κεηνλνκψζηεθε ζε International Commercial Bank (Bulgaria) A.D. θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο Ωθηαζε ζην 92% Ρν ΚΨξηην ηνπ 1999 ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ θαηωιεμε ζε ζπκθσλϋα κε ηελ Alpha ΡξΨπεδα ΞΫζηεσο γηα ηε κεηαβϋβαζε ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο ΗνληθΪο ΡξΨπεδαο, Ωλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 798,2 εθαη. ΑλαβΨζκηζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Έλαξμε ιεηηνπξγϋαο ηεο International Commercial Black Sea Bank (Moldova) S.A. ζηε ΚνιδαβΫα θαη ηεο International Commercial Bank (Armenia) C.J.S.C. ζηελ ΑξκελΫα. ΓεκηνπξγΫα ηεο Γηεχζπλζεο Ξαξαθνινχζεζεο θαη ΓηαρεΫξηζεο Θηλδχλσλ θαη ζχζηαζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΓηαρεΫξηζεο Δλεξγεηηθνχ - Ξαζεηηθνχ. Έλαξμε δξαζηεξηνπνϋεζεο ζην ΣξεκαηηζηΪξην Ξαξαγψγσλ Αζελψλ (ΣΞΑ). ΠηξαηεγηθΪ ζπλεξγαζϋα κε ηελ IPNG Group Α.Δ, γηα ηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ (X- Treme) Internet. ΔμαγνξΨ ηνπ θαηαζηϊκαηνο ηεο ΗνληθΪο ζην ΙνλδΫλν. Έλαξμε ιεηηνπξγϋαο 2 λωσλ θαηαζηεκψησλ ζηελ Θχπξν. Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγϋαο ηεο ζπγαηξηθϊο ηξψπεδαο Intercommercial Bank (Albania) S.A. Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ ππωξ παιαηψλ κεηφρσλ. Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο δηακνξθψζεθε ζε , Πχλαςε ζηξαηεγηθϊο ζπλεξγαζϋαο κε ηνλ φκηιν ηεο Crédit Agricole θαη Ωλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγϋα λωσλ εηαηξεηψλ. ΔπαλαδξαζηεξηνπνΫεζε ηεο ΡξΨπεδαο Δπελδχζεσλ Α.Δ. Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ Δθκηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο θαη Ξξαθηνξεχζεσλ Α.Δ.Δ.» πνπ δξαζηεξηνπνηεϋηαη ζην ρψξν ηεο καθξνρξφληαο κϋζζσζεο ηδησηηθϊο ρξϊζεο απηνθηλϊησλ. Ζ ΡξΨπεδα απνθηψ ζπκκεηνρϊ 20% ζηελ ICAP θαη 25% ζηελ Media Call Center. ΑπμΪζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηηο ζπγαηξηθωο ΡξΨπεδεο ηεο ΒνπιγαξΫαο, ΟνπκαλΫαο, ΑξκελΫαο, ΓεσξγΫαο θαη ΑιβαλΫαο. ΑπνθαζΫδεηαη ε απφζπξζε ηεο ΡξΨπεδαο απφ ηελ αγνξψ ηεο ΚνιδαβΫαο ΑλαδηΨξζξσζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκψησλ θαη νκαδνπνϋεζϊ ηνπο ζε 3 βαζηθωο θαηεγνξϋεο αλψινγα κε ην εχξνο ηνπ θψζκαηνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθωξνπλ ζηηο επηρεηξϊζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο. ΙεηηνπξγΫα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηϊκαηνο Siglo ζε φιν ην δϋθηπν. Έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθϊ ηξαπεδηθϊ. Ππγρψλεπζε δη απνξξνθϊζεσο απφ ηελ ΡξΨπεδα Δπελδχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ΔκπνξηθΪ ΣξεκαηηζηεξηαθΪ ΑΔ θαη Metrolife ΣξεκαηηζηεξηαθΪ ΑΔ. 47

48 Ίδξπζε ησλ εηαηξεηψλ «ΔκπνξηθΪ Asset Management», «ΔκπνξηθΪ ΑθΫλεηεο ΞεξηνπζΫαο» θαη «ΔκπνξηθΪ ΕσΪο». Έλαξμε ιεηηνπξγϋαο ηεο Commercial Bank of Greece (Cyprus) LTD Ππληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ΡξΨπεδαο θψησ απφ Ωλα θνηλφ πξφγξακκα κε ηελ θσδηθϊ νλνκαζϋα «ΞΪγαζνο». Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρϊο ηεο Crédit Agricole ζην κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο θαηψ πεξϋπνπ 2,4%. Ππγρψλεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ «ΦνΫλημ ΓεληθαΫ ΑζθΨιεηαη ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ.» θαη «Metrolife-ΔκπνξηθΪ Αλψλπκε ΔιιεληθΪ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα ΕσΪο». Ίδξπζε ηεο εηαηξεϋαο «ΔκπνξηθΪ Credicom» ζε ζπλεξγαζϋα κε ηελ Crédit Agricole ηνζωηεζε ηεο λωαο εηαηξηθϊο ηαπηφηεηαο, κε λων ινγφηππν, λωα δηεζλϊ επσλπκϋα θαη λωα κνξθϊ θαηαζηεκψησλ. Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηε ζπγαηξηθϊ «ΔκπνξηθΪ Asset Management Α.Δ.Ξ.Δ..» 2004 ηνζωηεζε λωαο νξγαλσηηθϊο δνκϊο κε θεληξηθνχο Ψμνλεο ηε ιηαληθϊ θαη ηε ρνλδξηθϊ ηξαπεδηθϊ. Ππγρψλεπζε δη απνξξνθϊζεσο ηεζζψξσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ (ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Δπελδχζεσλ, ΔκπνξηθΪ ΔπελδπηηθΪ, ΔκπνξηθΪ Factoring, ΔκπνξηθΪ ΘεθαιαΫνπ θαη Ππκκεηνρψλ) θαη ηξηψλ εθ ησλ επηψ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο απνξξνθεζεϋζαο ζπγαηξηθϊο ΔκπνξηθΪ ΘεθαιαΫνπ θαη Ππκκεηνρψλ. ΑπμΪζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηηο ζπγαηξηθωο εηαηξϋεο ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα, ΦνΫλημ-Metrolife ΔκπνξηθΪ, Emporiki Bank-Cyprus, Euler Hermes Emporiki Ξηζηψζεσλ. πνγξαθϊ πξνγξψκκαηνο ΔΚΡΛ (Euro Medium Term Note) χςνπο 2 δηο. θαη Ωθδνζε νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ κεησκωλεο εμαζθψιηζεο χςνπο 350 εθαη. απφ ηελ ζπγαηξηθϊ εηαηξεϋα Emporiki Group Finance PLC κε εγγχεζε ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο. Έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ ζην πιαϋζην ηνπ πξνγξψκκαηνο ΔΚΡΛ χςνπο 400 εθαη. απφ ηελ ζπγαηξηθϊ εηαηξεϋα Emporiki Group Finance PLC κε εγγχεζε ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο. Ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθϊο εηαηξεϋαο Emporiki Funding Limited κε ζθνπφ ηελ Ωθδνζε θαηλνηφκσλ ηϋηισλ (πβξηδηθψ Tier Η θεθψιαηα) Ξψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθϊο εηαηξεϋαο Emporiki Bank- Armenia CJSC. ΓηΨζεζε ηδϋσλ κεηνρψλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 5,2% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κε θαηαβνιϊ κεηξεηψλ κε Ωθδνζε λωσλ κεηνρψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο δηακνξθψζεθε ζε ,00. Ξψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθϊο εηαηξεϋαο Emporiki Bank- Georgia S.A. πνπ θαηεϋρε ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Ξψιεζε ηεο ζπκκεηνρϊο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ζηελ Media Call Center ΡειεθσληθΩο πεξεζϋεο Α.Δ.» ΡηηινπνΫεζε ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο χςνπο 1 δηο. ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ ηειεθσληθϊο ηξαπεδηθϊο (phone banking) ΚεηΨ απφ δεκφζηα πξφηαζε, ε CASA απμψλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο ΡξΨπεδαο ζε 71,97%. 48

49 Ξψιεζε ηεο ζπκκεηνρϊο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ζηελ «ICAP Αλψλπκνο ΔηαηξεΫα Δξεπλψλ θαη Δπελδχζεσλ, Πχκβνπινη ΔπηρεηξΪζεσλ» 2007 ΞαξνρΪ παθωηνπ ππεξεζηψλ Emporiki Trade κε ηελ αμηνπνϋεζε ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ θαη ηεο ηερλνγλσζϋαο ηεο CASA Ππγρψλεπζε δη απνξξνθϊζεσο ηεο Emporiki Asset Management Α.Δ.Ξ.Δ.. απφ ηελ ΔΟΚΖΠ Α.Δ.Γ.Α.Θ. θαη κεηνλνκαζϋα ηεο ηειεπηαϋαο ζε Emporiki Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Θ. ΓηαθνπΪ ιεηηνπξγϋαο ηεο Emporiki Bank Germany Gmbh θαη ζπλωρηζε ησλ δξαζηεξηνηϊησλ ηεο σο ππνθαηψζηεκα ηεο ΡξΨπεδαο. Ξψιεζε ηεο «ΦνΫλημ Metrolife ΔκπνξηθΪ Α.Δ.Α.Δ.» ζηελ Groupama International. Ζ «ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα Α.Δ.» εμαγνξψδεη ηα πνζνζηψ ζπκκεηνρϊο ηξϋησλ ζηελ «ΔκπνξηθΪ Κηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο θαη Ξξαθηνξεχζεσλ Α.Δ.» θαη ειωγρεη πιϊξσο ηελ ελ ιφγσ εηαηξεϋα. Έθδνζε δχν νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ απφ ηελ Emporiki Group Finance PLC, πιϊξσο εγγπεκωλσλ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ. χςνπο 400 εθαη. ην θαζωλα κε εκεξνκελϋεο ιϊμεο ζηηο θαη ΠπκκεηνρΪ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο κε πνζνζηφ 40%, κωζσ ηεο «ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα Α.Δ.» ζηελ «Θαξθνχξ Καξηλφπνπινο Αλψλπκε ΔηαηξεΫα ΞαξνρΪο Ξηζηψζεσλ». Έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ Lower Tier 2 απφ ηελ Emporiki Group Finance PLC, κε ηελ εγγχεζε ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο, χςνπο 200 εθαη. κε δηθαϋσκα αλψθιεζεο ηελ ΚεηαβΫβαζε απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηνπ 51% ησλ κεηνρψλ ηεο «ΔκπνξηθΪ Κηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο θαη Ξξαθηνξεχζεσλ Α.Δ.». ζηελ «ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα Α.Δ.» Ίδξπζε απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα, εηαηξεϋαο γεληθψλ αζθαιϋζεσλ κε ηελ επσλπκϋα «ΔκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο Αλψλπκε ΔιιεληθΪ ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξεΫα Γεληθψλ ΑζθαιΫζεσλ». H Emporiki Group Finance PLC πξνρψξεζε ζηελ αλαλωσζε ηνπ πξνγξψκκαηνο θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ European Mid Term Note (ΔΚΡΛ) ζπλνιηθνχ χςνπο 6 δηο πιϊξσο εγγπεκωλσλ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα. Πηα πιαϋζηα ηνπ πξνγξψκκαηνο απηνχ ε Emporiki Group Finance PLC πξνωβε ζηε ζχλαςε ηνπ πξψηνπ νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ, χςνπο 300 εθαη., κε εκεξνκελϋα ιϊμεο ζηηο 08/04/2011. Δθδφζεηο θνηλψλ νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ απφ ηελ «Emporiki Group Finance PLC», πιϊξσο εγγπεκωλσλ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα. ΚεηαβΫβαζε πνζνζηνχ 20% ηεο εηαηξεϋαο «Emporiki Leasing» απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ζηελ «Credit Agricole Leasing» ΜεθηλΨ ηε ιεηηνπξγϋα ηνπ κε ην λων κνληωιν ιηαληθϊο ηξαπεδηθϊο ην πξψην ΘαηΨζηεκα ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο, ζχκθσλα κε ην ζρωδην Δκπνξηθνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ΡξΨπεδαο. Ρν Ωξγν πξνβιωπεηαη λα επεθηαζεϋ ζε φιν ην ΓΫθηπν ΙηαληθΪο ΡξαπεδηθΪο. ΙΪςε ζεηξψο κωηξσλ απφ ηελ ΡξΨπεδα, γηα ηελ πεξϋνδν , γηα ηελ ελϋζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηψο ηεο θαη ηελ πξνζαξκνγϊ ηνπ θφζηνπο βψζεο ηεο ΡξΨπεδαο ζην λων νηθνλνκηθφ πεξηβψιινλ. Θχξηνη ζηφρνη ησλ κωηξσλ α) ε δηαρεϋξηζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, β) ε απνθαηψζηαζε ησλ πεξηζσξϋσλ, γ) ε κεϋσζε ηεο βψζεο θφζηνπο, δ) ν πεξηνξηζκφο ηεο Ωθζεζεο ζε θϋλδπλν θαη ε) ε 49

50 δεκηνπξγϋα θαηψιιεισλ δνκψλ γηα ηελ επηηπρϊ ιεηηνπξγϋα ηεο ΡξΨπεδαο ζην κωιινλ. H Emporiki Group Finance PLC πξνρψξεζε ζην πιαϋζην ηνπ πξνγξψκκαηνο Ωθδνζεο Euro Medium Term Note (EMTN) Programme ζηελ αλψθιεζε, απφ , νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ κεησκωλεο εμαζθψιηζεο (Lower Tier 2) Δπξψ 350 εθαη. εθδφζεσο , εγγπεκωλνπ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ. Ζ Ωθδνζε εϋρε ηνθνκεξϋδην 3κελν Euribor + 75 κνλψδεο βψζεο θαη εκεξνκελϋα ιϊμεο , H Emporiki Group Finance PLC σο Δθδφηεο θαη ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ. σο Δθδφηεο θαη ΔγγπεηΪο πξνρψξεζαλ ζηελ εηϊζηα αλαλωσζε θαη αχμεζε ηνπ νξϋνπ Ωθδνζεο ηνπ πξνγξψκκαηνο Euro Medium Term Note (EMTN) Programme ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ ,00. Υο ΓηνξγαλσηΪο νξϋζηεθε ε CALYON θαη σο ΓηαπξαγκαηεπηΩο νη Barclays Capital, Credit - Suisse, Calyon, Deutsche Bank θαη Morgan Stanley. ΝινθιΪξσζε ηεο δηαδηθαζϋαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηηο ζπγαηξηθωο εμσηεξηθνχ «EMPORIKI BANK CYPRUS LTD» θαη «EMPORIKI BANK ALBANIA S.A.». ΚεηΨ ηηο απμϊζεηο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο ζηηο αλσηωξσ εηαηξεϋεο αλωξρεηαη ζε 93,71% γηα ηελ «EMPORIKI BANK CYPRUS LTD» θαη ζε 100% γηα ηελ «EMPORIKI BANK ALBANIA S.A.». ΚεηαβΫβαζε ηεο ζπκκεηνρϊο (33,24%) ηεο ΡξΨπεδαο ζηελ εηαηξεϋα «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΦΥΠΦΝΟΗΘΥΛ ΙΗΞΑΠΚΑΡΥΛ Α.Δ.» Έγθξηζε ΞξνγξΨκκαηνο ΑλαδηΨξζξσζεο & ΑλΨπηπμεο ηεο ΡξΨπεδαο γηα ηελ πεξϋνδν (λων αλαζεσξεκωλν Δπηρεηξεκαηηθφ ΠρΩδην). Έθδνζε απφ ηελ Emporiki Group Finance PLC ηξηεηνχο θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλεϋνπ θπκαηλφκελνπ επηηνθϋνπ, πιϊξσο εγγπεκωλνπ απφ ηελ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο Α.Δ., χςνπο 500 εθαη. κε εκεξνκελϋα ιϊμεο ηελ θαη ηνθνκεξϋδην 3Κ EURIBOR + 57 ΚνλΨδεο ΒΨζεο. Ξψιεζε, ζηηο αληϋζηνηρεο εηαηξεϋεο παξαγσγϊο θαη δηαρεϋξηζεο πξντφλησλ ηνπ ΝκΫινπ ηεο Credit Agricole, ηεο ζπκκεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο ζηηο ζπγαηξηθωο εζσηεξηθνχ. ΞσιΪζεθαλ νη ζπκκεηνρωο ζηηο εηαηξεϋεο (α) ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα Α.Δ., (β) ΔκπνξηθΪ ΕσΪο Α.Α.Δ.Ε., (γ) ΔκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο Α.Δ.Α.Δ.Γ.Α., (δ) ΔκπνξηθΪ Asset Management Α.Δ.Γ.Α.Θ. θαη (ε) ΔκπνξηθΪ Leasing Α.Δ. ΝινθιΪξσζε ηεο δηαδηθαζϋαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηε ζπγαηξηθϊ εμσηεξηθνχ «EMPORIKI BANK BULGARIA EAD.» ζηελ νπνϋα ε ΡξΨπεδα θαηωρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ. 50

51 3.5.2 Δπελδχζεηο Δπελδχζεηο ζε πψγηα γηα ηηο νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο 2006, 2007 θαη 2008 θαη γηα ηελ ελδηψκεζε πεξϋνδν Πηνλ αθφινπζν πϋλαθα παξαηϋζεληαη νη επελδχζεηο ζε πψγηα ηνπ ΝκΫινπ θαηψ ηελ ηξηεηϋα θαη ηελ πεξϋνδν : ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΞΑΓΗΑ (πνζψ ζε ρηι.) Πχλνιν Αζψκαηεο αθηλεηνπνηϊζεηο (ινγηζκηθφ) Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο: ΓΪπεδα, θηϋξηα θαη εγθαηαζηψζεηο θηηξϋσλ ΙνηπΨ ελζψκαηα πψγηα ζηνηρεϋα ΔπελδπηηθΨ ελζψκαηα πψγηα ζηνηρεϋα Πχλνιν ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα ζηνηρεϋσλ απφ ηελ ΡξΨπεδα, κε ειεγκωλσλ απφ Νξθσηφ ΔιεγθηΪ ΙνγηζηΪ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηωξσ πϋλαθα, νη ζπλνιηθωο επελδχζεηο ηεο ΡξΨπεδαο ζε πψγην εμνπιηζκφ γηα ηελ ηξηεηϋα θαη γηα ηελ ελδηψκεζε πεξϋνδν αλϊιζαλ ζε 119,96 εθαη. πεξϋπνπ. Ρν πνζφ αθνξψ θαηψ βψζε αλαθαηλϋζεηο θαη δηακνξθψζεηο ππνθαηαζηεκψησλ ηεο ΡξΨπεδαο, αγνξψ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη αθϋλεηα πνπ πεξηϊιζαλ ζηελ θαηνρϊ ηεο ΡξΨπεδαο απφ πιεηζηεξηαζκνχο Δπελδχζεηο ζε ΠπκκεηνρΩο ΔπηπιΩνλ ησλ αλσηωξσ επελδχζεσλ, ε ΡξΨπεδα πξνωβε ζηηο εμϊο επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρωο: Σξήζε 2006 Ζ ΡξΨπεδα ηελ θαη ηελ ζπκκεηεϋρε ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM, ρσξϋο λα απμεζεϋ ην πνζνζηφ ηεο Ψκεζεο ζπκκεηνρϊο ηεο, κε πνζφ 1,5 εθαη. ηελ θαη κε πνζφ 9 εθαη. ηελ Ρελ ε ΡξΨπεδα αχμεζε ηε ζπκκεηνρϊ ηεο ζηελ εηαηξεϋα ΔκπνξηθΪ ΑλΨπηπμεο θαη δηαρεϋξηζεο ΑθηλΪησλ Α.Δ. απφ 65,6% ζε 100% αγνξψδνληαο νλνκαζηηθωο κεηνρωο Ωλαληη ηηκϊκαηνο 14,9 εθαη., νη νπνϋεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 34,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο εηαηξεϋαο ΔκπνξηθΪ ΑλΨπηπμεο θαη ΓηαρεΫξηζεο ΑθηλΪησλ Α.Δ. απφ ηελ εηαηξεϋα ΦΝΗΛΗΜ ΚΔΡΟΝΙΑΗΦ ΔΚΞΝΟΗΘΖ. Δληφο ηνπ ΓεθεκβξΫνπ ηνπ 2006 ε ΡξΨπεδα θαηωβαιε ην πνζφ ησλ 10 εθαη. πεξϋπνπ Ωλαληη ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο εηαηξεϋαο ΦΝΗΛΗΜ ΚΔΡΟΝΙΑΗΦ ΔΚΞΝΟΗΘΖ. Σξήζε

52 ΘαηΨ ηε δηψξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκϊλνπ ηνπ 2007 πξνρψξεζε ζηελ αγνξψ κεηνρψλ ηεο EMPORIKI BANK CYPRUS απφ ηελ QUANTUM FINANCIAL LIMITED Ωλαληη πνζνχ 6,5 εθαη. απμψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο θαηψ 9,99%, Ϊηνη ζην 91,18%. Ρελ , ηελ θαη ηελ ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM πξνωβε ζε απμϊζεηο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ θαηψ 15 εθαη., 18 εθαη. θαη 9 εθαη. αληηζηνϋρσο, ζηηο νπνϋεο ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ζπκκεηεϋρε θαηψ ην πνζνζηφ ηεο (50%) θαηαβψιινληαο ηα πνζψ ησλ 7,2 εθαη., 9 εθαη. θαη 4,5 εθαη. Ρελ νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ΦΝΗΛΗΜ ΚΔΡΟΝΙΑΗΦ ΔΚΞΝΟΗΘΖ θαηψ 11 εθαη. Ρν πνζνζηφ ηεο ΡξΨπεδαο κεηψ ηελ αχμεζε απμϊζεθε θαηψ 0,29%. Ρελ νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηεο ΦΝΗΛΗΜ ΚΔΡΟΝΙΑΗΦ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ζηελ Groupama International. Δηδηθφηεξα πσιϊζεθαλ κεηνρωο (90,13%) ηηο νπνϋεο θαηεϋρε ε ΡξΨπεδα Ωλαληη ηηκϊκαηνο 86,8 εθαη. Ηδξχζεθε ε εηαηξεϋα κε ηελ επσλπκϋα ΘΑΟΦΝΟ ΚΑΟΗΛΝΞΝΙΝΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΗΠΡΥΠΔΥΛ, ζηελ νπνϋα ε ζπγαηξηθϊ ηεο ΡξΨπεδαο ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM ζπκκεηωρεη κε πνζνζηφ 40%. Ρν ηϋκεκα γηα ηελ ελ ιφγσ ελωξγεηα αλϊιζε ζε 5,6 εθαη. Ζ ζπγαηξηθϊ ηεο ΡξΨπεδαο ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM απωθηεζε ην 100% ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΘΚΗΠΘΥΠΖΠ ΚΔΠΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΛ, αγνξψδνληαο ηελ ην 49% ηεο ηειεπηαϋαο απφ ηξϋηνπο Ωλαληη 6,13 εθαη. θαη ηελ ην ππφινηπν 51% ην νπνϋν αλϊθε ζηελ ΡξΨπεδα, Ωλαληη 2,75 εθαη. Ρελ νινθιεξψζεθε ε πψιεζε ηεο ΔΙΒΗΝ Α.Δ. ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΓΟΝΓΝΛΝ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ζηελ Helbio Holdings S.A. Ωλαληη 3,2 εθαη. Tν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΡξΨπεδαο απνθψζηζε ηελ Ϋδξπζε εηαηξεϋαο γεληθψλ αζθαιεηψλ κε ηελ επσλπκϋα «ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ AE. Α.Δ.Γ.Α». Ρν κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο λωαο εηαηξεϋαο, ζηελ νπνϋα ζπκκεηωρεη θαη ε CASA θαηψ 50%, αλωξρεηαη ζε 9 εθαη. Ζ ζπγαηξηθϊ εηαηξεϋα «EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A.» πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ θαηψ 5,8 εθαη., πνπ αληηζηνηρνχλ ζε λωεο κεηνρωο, ηα νπνϋα θαηωβαιιε ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ηελ Ρελ ε «EULER HERMES EMPORIKI» απνθψζηζε ηελ αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο ΘεθαιαΫνπ θαηψ 1,14 εθαη. Ζ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ζπκκεηεϋρε ζηελ αχμεζε ηφζν θαηψ ην πνζνζηφ ηεο φζν θαη θαηψ ην πνζνζηφ πνπ αλαινγνχζε ζηελ «ΦΝΗΛΗΜ ΚΔΡΟΝΙΑΦΦ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΔΑΔ», Ϊηνη ζπλνιηθνχ χςνπο 456 ρηι. Υο απνηωιεζκα, ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα πιωνλ ζπκκεηωρεη κε κεηνρωο θαη ην πνζνζηφ ηεο αλωξρεηαη ζην 21,71%. Ρελ νινθιεξψζεθε ε κεηαβϋβαζε ζηελ εηαηξεϋα ΝPTIONS CASSOULIDES PROPERTIES AND INVESTMENTS LTD ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο ζηελ ALPHA GRAPHICS FRANCHISE DEVELOPMENT LIMITED. ΠπγθεθξηκΩλα, πσιϊζεθαλ θνηλωο κεηνρωο, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 49% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο εηαηξεϋαο, Ωλαληη 0,4 εθαη. Σξήζε 2008 Ζ EMPORIKI BANK CYPRUS L.T.D. θαηψ ηελ δηψξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκϊλνπ 2008, πξνωβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ θαηψ 2,6 εθαη. εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο, ε νπνϋα θψιπςε εμνινθιϊξνπ ηελ αχμεζε απηϊ, απμϊζεθε θαηψ 0,74%. H EMPORIKI BANK-BULGARIA A.D. θαηψ ηε δηψξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηξηκϊλνπ πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ χςνπο 10 εθαη., εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ρελ αχμεζε απηϊ θψιπςε πιϊξσο ε ΡξΨπεδα. Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM Α.Δ πξνρψξεζε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ θαηψ 18 εθαη., ζηελ νπνϋα ζπκκεηεϋρε ε ΡξΨπεδα θαηψ ην πνζνζηφ ηεο, θαηαβψιινληαο σο εθ ηνχηνπ 9 εθαη. 52

53 Ζ EMPORIKI BANK-ALBANIA S.A. θαηψ ηελ δηψξθεηα ηνπ γ ηξηκϊλνπ ηνπ 2008 πξνωβε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ χςνπο 11,5 εθαη., εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ρελ αχμεζε απηϊ θψιπςε πιϊξσο ε ΡξΨπεδα. Ζ EMPORIKI BANK- ROMANIA S.A. θαηψ ηελ δηψξθεηα ηνπ γ ηξηκϊλνπ ηνπ 2008 πξνωβε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ χςνπο 33,6 εθαη. Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ΡξΨπεδαο, ε νπνϋα θψιπςε εμ νινθιϊξνπ ηελ αχμεζε απηϊ, απμϊζεθε θαηψ 1% ελψ ην πνζνζηφ ηνπ ΝκΫινπ απμϊζεθε θαηψ 0,93%. Δλδηάκεζε πεξίνδνο Πην δεχηεξν ηξϋκελν ηνπ 2009 ε Emporiki Life πξνωβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαϋνπ θαηψ 3 εθαη. εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ζ ΡξΨπεδα ζπκκεηεϋρε θαηψ ην πνζνζηφ ηεο ζηελ αχμεζε απηϊ, θαηαβψιινληαο ην πνζφ ησλ 1,5 εθαη. Πην ηξϋην ηξϋκελν ηνπ 2009, ε ΡξΨπεδα πξνωβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ζπγαηξηθϊο ηεο EMPORIKI BANK CYPRUS LTD, εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ζ ΡξΨπεδα ζπκκεηεϋρε 100% ζηελ αχμεζε απηϊ, θαηαβψιινληαο ην πνζφ ησλ 9 εθαη. Ζ ΡξΨπεδα, ζηηο 15 ΠεπηεκβξΫνπ 2009, νινθιϊξσζε ηελ κεηαβϋβαζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρϊο ηεο ζηελ «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΦΥΠΦΝΟΗΘΥΛ ΙΗΞΑΠΚΑΡΥΛ» πξνο ηελ εηαηξεϋα «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΙΗΞΑΠΚΑΡΑ ΘΑΗ ΣΖΚΗΘΑ ELFE A.B.E.E». Ρν ηϋκεκα αλϊιζε ζην πνζφ ησλ 29,7 εθαη. Ζ ΡξΨπεδα ζηηο 04 Απγνχζηνπ 2009, πξνωβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ ηεο ζπγαηξηθϊο ηεο EMPORIKI BANK ALBANIA S.A, εθδϋδνληαο λωεο κεηνρωο. Ζ ΡξΨπεδα ζπκκεηεϋρε 100% ζηελ αχμεζε απηϊ θαηαβψιινληαο ην πνζφ ησλ 5 εθαη ΡξΩρνπζεο θαη κειινληηθωο επελδχζεηο Ν κηινο δελ Ωρεη πξαγκαηνπνηϊζεη ζεκαληηθωο επελδχζεηο θαηψ ηελ πεξϋνδν κεηψ ηελ ΔπΫζεο, ζχκθσλα κε δϊισζε ηεο ΓηνΫθεζεο ηεο ΡξΨπεδαο, ν κηινο δελ Ωρεη αλαιψβεη θακϋα ηζρπξϊ δωζκεπζε γηα ηελ πινπνϋεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ. 3.6 ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ Πχκθσλα κε ην Ψξζξν 4 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ε ΡξΨπεδα δηελεξγεϋ ζηελ ΔιιΨδα θαη ην εμσηεξηθφ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη ινγαξηαζκφ ηξϋησλ Ϊ ζε ζπλεξγαζϋα Ϊ θνηλνπξαμϋα κε Ψιια λνκηθψ Ϊ θπζηθψ πξφζσπα νπνηαδϊπνηε ηζαγωλεηαο, φιεο ηηο ηξαπεδηθωο θαη ρξεκαηνπηζησηηθωο εξγαζϋεο πνπ επηηξωπνληαη ζε αλψλπκεο ηξαπεδηθωο εηαηξϋεο απφ ην εθψζηνηε ηζρχνλ δϋθαην. Ν κηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο θαηψ ηελ πεξϋνδν δξαζηεξηνπνηϊζεθε κεηαμχ Ψιισλ ζην ρψξν ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (ιηαληθϊ θαη ρνλδξηθϊ ηξαπεδηθϊ), ηεο επελδπηηθϊο ηξαπεδηθϊο, ησλ εμεηδηθεπκωλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο δηαρεϋξηζεο δηαζεζϋκσλ θαζψο θαη ραξηνθπιαθϋνπ θηλεηψλ αμηψλ (ΔκπνξηθΪ Asset Management ΑΔΓΑΘ), ζην ρψξν ηεο θαηαλαισηηθϊο πϋζηεο (ΔκπνξηθΪ Credicom ΡξΨπεδα Α.Δ.), ζην ρψξν ησλ αζθαιεηψλ δσϊο θαη ηξαπεδναζθαιεηψλ (ΔκπνξηθΪ ΕσΪο ΑΑΔΕ, ΔκπνξηθΪ ΑζθΨιεηεο ΑΔΑΔ Γεληθψλ ΑζθαιΫζεσλ,), ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (ΔκπνξηθΪ Leasing AE Σξεκαηνδνηηθψλ Κηζζψζεσλ, ΔκπνξηθΪ Δθκηζζψζεσλ ΚΩζσλ ΚεηαθνξΨο θαη Ξξαθηνξεχζεσλ AEE), ζην ρψξν ηεο αμηνπνϋεζεο αθηλϊησλ (ΔκπνξηθΪ ΑλΨπηπμεο & ΓηαρεΫξηζεο ΑθηλΪησλ Αλψλπκε ΠπκκεηνρηθΪ & ΘηεκαηηθΪ ΔηαηξεΫα). Έηζη ν κηινο πξνζθωξεη επξχ θψζκα παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 53

54 θαη ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο ηηο απνηακηεπηηθωο, ρξεκαηνδνηηθωο θαη επελδπηηθωο αλψγθεο ηδησηψλ θαη επηρεηξϊζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ζηα ηωιε ηνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε κεηαβϋβαζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ εζσηεξηθνχ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΕΥΖΠ ΑΑΔΕ, ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΑΔΑΔΓΑ, ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΔ, ΔΚΞΝΟΗΘΖ LEASING AE θαη ΔΚΞΝΟΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΔΓΑΘ ζηηο αληϋζηνηρεο εηαηξεϋεο ηνπ ΝκΫινπ ηεο CASA, κε ζθνπφ ηελ πιϊξε ελαξκφληζε ηνπο κε ηα πξφηππα θαη ηηο αθνινπζνχκελεο πξαθηηθωο ηνπ ΝκΫινπ ηεο Crédit Agricole. Πηηο παξαθψησ ελφηεηεο πεξηγξψθνληαη νη θπξηφηεξεο επηρεηξεκαηηθωο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝκΫινπ ηεο ΡξΨπεδαο, ηαμηλνκεκωλεο ζε ηωζζεξηο (4) βαζηθωο θαηεγνξϋεο: ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ Ζ ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ πεξηιακβψλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζϋεο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηϋεο θαη κηθξωο επηρεηξϊζεηο ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ απφ ηελ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ δϋλεη ηδηαϋηεξε Ωκθαζε ζηελ αλψπηπμε ησλ εξγαζηψλ ιηαληθϊο ηξαπεδηθϊο κε ζηφρν ηελ ελϋζρπζε ηεο παξνπζϋαο ηεο ζε απηϊ ηελ αγνξψ. Πην πιαϋζην απηφ πξνρσξψ ζηελ πινπνϋεζε ηνπ πξνγξψκκαηνο εκπνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ απνζθνπεϋ ζηελ βειηϋσζε ησλ δξαζηεξηνηϊησλ ηεο ιηαληθϊο ηξαπεδηθϊο θαη ζπλεπψο ζηελ ελϋζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηεο ΡξΨπεδαο. Ρν πξφγξακκα εκπνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ιηαληθϊο ηξαπεδηθϊο Ωρεη ζθνπφ ηελ αλψπηπμε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πσιϊζεσλ κε: ηελ εθαξκνγϊ κηαο λωαο επηρεηξεκαηηθϊο αληϋιεςεο πνπ βαζϋδεηαη ζηελ ηκεκαηνπνϋεζε ηεο πειαηεϋαο, ηελ αλψπηπμε κηαο πξνζωγγηζεο πσιϊζεσλ θαη ηε δεκηνπξγϋα πξντφλησλ κε βψζε απηϊ ηελ ηκεκαηνπνϋεζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελϋζρπζε ησλ ζηαπξνεηδψλ πσιϊζεσλ ηελ δεκηνπξγϋα ηνπ λενζχζηαηνπ δηθηχνπ 16 επηρεηξεκαηηθψλ θωληξσλ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνθιεηζηηθϊ εμππεξωηεζε επηρεηξϊζεσλ κεζαϋνπ κεγωζνπο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ κε ηελ πηνζωηεζε κηαο λωαο δηεζλνχο αληϋιεςεο γηα ην θαηψζηεκα θαη ηελ εθαξκνγϊ κειεηψλ marketing πνπ αμηνπνηνχλ αλζξσπνγεσγξαθηθψ ζηνηρεϋα ηελ ελϋζρπζε ησλ δπλαηνηϊησλ ησλ πσιεηψλ κωζσ ηεο εθαξκνγϊο ελφο εληαηηθνχ πξνγξψκκαηνο θαηψξηηζεο θαη θαζνδϊγεζεο. Ν ηνκωαο ηεο ΙηαληθΪο ΡξαπεδηθΪο πεξηιακβψλεη ηνπο θιψδνπο ζηεγαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλεϋσλ, ηηο πηζησηηθωο θψξηεο, ηελ ειεθηξνληθϊ ηξαπεδηθϊ, ηα θαηαζεηηθψ θαη επελδπηηθψ πξντφληα, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε επαγγεικαηηψλ θαη κηθξνκεζαϋσλ επηρεηξϊζεσλ. ΠπλνπηηθΪ πεξηγξαθϊ ησλ παξαπψλσ θιψδσλ παξαηϋζεηαη αθνινχζσο: Πηεγαζηηθά Γάλεηα 54

55 Πηε δηψξθεηα ηνπ 2008 εθηακηεχηεθαλ λωα ζηεγαζηηθψ δψλεηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λωσλ ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ (94%) δφζεθε κε ζηαζεξφ επηηφθην. Έλα κηθξφ κωξνο απηψλ (6%) δφζεθε κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρν 66% ησλ δαλεϋσλ πνπ δφζεθαλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ρνξεγϊζεθαλ κωζσ ηνπ πξνγξψκκαηνο επηδφηεζεο επηηνθϋνπ απφ ηνλ Νξγαληζκφ ΔξγαηηθΪο ΘαηνηθΫαο. Ζ ΡξΨπεδα ζπλερϋδνληαο ηελ πνιηηηθϊ δηαηϊξεζεο θαη βειηϋσζεο ηεο ζωζεο ηεο ζην ηδηαϋηεξα απαηηεηηθφ θαη δηαξθψο εληεηλφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβψιινλ ηεο ζηεγαζηηθϊο πϋζηεο, πξνψζεζε ζηελ ειιεληθϊ αγνξψ, κε Ωληνλε δηαθεκηζηηθϊ πξνβνιϊ, Ωλα λων πξντφλ ζηεγαζηηθνχ δαλεϋνπ κε ζηαζεξϊ ρακειϊ δφζε γηα 10 ρξφληα. Ρν πξντφλ απηφ απωδσζε γηα ην 2008, ην 25% ηεο εηϊζηαο παξαγσγϊο ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ. ΞαξΨιιεια απφ ην ηωινο ηνπ 2007, ε ΡξΨπεδα πξνρψξεζε ζηελ επαλωθδνζε ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ κε πξνλνκηαθψ ζηαζεξψ επηηφθηα γηα 2 θαη 3 Ωηε, ψζηε αθελφο λα δηαηεξϊζεη ηνλ ξπζκφ επωθηαζεο ηεο ζηε ζηεγαζηηθϊ πϋζηε θαη αθεηωξνπ λα ηθαλνπνηϊζεη ηελ αλψγθε ησλ πειαηψλ ηεο γηα ρακειφ κεληαϋν θφζηνο θαηψ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ δαλεϋνπ. Κε ζηφρν ηελ πξφζθηεζε λωσλ πειαηψλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ε ΡξΨπεδα ελϋζρπζε ην πιαϋζην κεηαθνξψο ππνινϋπσλ ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ κε ηελ κεξηθϊ επηζηξνθϊ εμφδσλ εγγξαθϊο πξνζεκεϋσζεο ππνζϊθεο ζε φια ηα πξντφληα ζηεγαζηηθϊο πϋζηεο, θαζηεξψλνληαο επϋζεο κεησκωλν ηηκνιφγην εμφδσλ λνκηθνχ θαη ηερληθνχ ειωγρνπ. Ρν 10κελν ηνπ 2009 εθηακηεχηεθαλ λωα ζηεγαζηηθψ δψλεηα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λωσλ ζηεγαζηηθψλ δαλεϋσλ (80%) δφζεθε κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ελψ ην ππφινηπν 20% δφζεθε κε ζηαζεξφ επηηφθην. Ρν 10% ησλ δαλεϋσλ πνπ δφζεθαλ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ρνξεγϊζεθαλ κωζσ ηνπ πξνγξψκκαηνο επηδφηεζεο επηηνθϋνπ απφ ηνλ Νξγαληζκφ ΔξγαηηθΪο ΘαηνηθΫαο. Θαηαλαισηηθά Γάλεηα Πηε δηψξθεηα ηνπ 2008 εθηακηεχηεθαλ λωα θαηαλαισηηθψ θαη πξνζσπηθψ δψλεηα. ΚΩζα ζε Ωλα πεξηβψιινλ απμαλφκελσλ επηηνθϋσλ, ε ΡξΨπεδα ζωινληαο λα εμαζθαιϋζεη ζηνπο πειψηεο ηεο, ζηαζεξφηεηα ζηε κεληαϋα δφζε ηνπο, πξνρψξεζε ζηελ Ωθδνζε κϋαο λωαο ζεηξψο θαηαλαισηηθψλ δαλεϋσλ Cash 4U κε ζηαζεξφ επηηφθην γηα φιε ηε δηψξθεηα ηνπ δαλεϋνπ. Ρα ζπγθεθξηκωλα πξντφληα απωδσζαλ ην 63% ηεο εηϊζηαο παξαγσγϊο ζηελ θαηεγνξϋα απηϊ, εθ ησλ νπνϋσλ ην 20% αθνξνχζε κεηαθνξωο ππνινϋπσλ απφ Ψιιεο ηξψπεδεο. ΞαξΨιιεια, ζην πιαϋζην ηνπ ΞαθΩηνπ «Younique» ε ΡξΨπεδα πξνψζεζε δχν λωα πξντφληα δαλεϋσλ γηα λωνπο αλζξψπνπο (ειηθϋαο εηψλ) θαη θνηηεηωο. Ρν πξψην αθνξψ ζηελ θψιπςε Ψκεζσλ αλαγθψλ ρσξϋο δηθαηνινγεηηθψ αγνξψο, ελψ ην δεχηεξν αθνξψ ζηελ θψιπςε θφζηνπο ζπνπδψλ, εγθαηψζηαζεο θαη δηακνλϊο, κε δηθαηνινγεηηθψ δαπψλεο. ΡΩινο, θαηψ ην ηειεπηαϋν ηξϋκελν ηνπ 2008, ε ΡξΨπεδα πξνψζεζε Ωλα λων θαηαλαισηηθφ δψλεην Cash 4U ρακειϊο εθθϋλεζεο, ρσξϋο εμαζθαιϋζεηο, γηα ηελ θψιπςε πξνζσπηθψλ Ϊ/θαη θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, κε πξνλνκηαθφ ζηαζεξφ επηηφθην γηα ηνπο πξψηνπο 6 κϊλεο ηνπ δαλεϋνπ. Ρν 10κελν ηνπ 2009 εθηακηεχηεθαλ λωα θαηαλαισηηθψ θαη πξνζσπηθψ δψλεηα. ΚΩζα ζε Ωλα πεξηβψιινλ απμαλφκελσλ επηηνθϋσλ, ε ΡξΨπεδα ζωινληαο λα εμαζθαιϋζεη ζηνπο πειψηεο ηεο επειημϋα θαη ηε δπλαηφηεηα Ψκεζεο πξφζβαζεο ζε κεηξεηψ, πξνρψξεζε ηνλ ΦεβξνπΨξην ηνπ 2009 ζηελ επαλαηνπνζωηεζε ηνπ αλνηρηνχ δαλεϋνπ Emporiki Open Credit, κε θπκαηλφκελν επηηφθην 55

56 βψζεη ρξεσζηηθνχ ππνινϋπνπ. Ξξφθεηηαη γηα ζπλερϊ αλαθπθινχκελε πϋζησζε, ε νπνϋα παξωρεη Ψκεζε ξεπζηφηεηα ζηνλ πειψηε γηα ηελ θψιπςε Ωθηαθησλ Ϊ πξνγξακκαηηζκωλσλ αλαγθψλ. Ρν ζπγθεθξηκωλν πξντφλ πξνζψπμεζε θαηψ πεξϋπνπ 11 εθαη. ηα ππφινηπα ζηα αλνηρηψ δψλεηα (αχμεζε 7%) απφ ηηο αξρωο ηνπ Ωηνπο. ΞαξΨιιεια, ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα, αληηιακβαλφκελε ηελ αλψγθε ζηϊξημεο ελεξγεηψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο θαη ζπκβψιινπλ ζηε κεϋσζε ηεο ελεξγεηαθϊο θαηαλψισζεο, θαηψ ηε δηψξθεηα ηνπ ηειεπηαϋνπ 3κελνπ πξνσζεϋ Ωλα λων θαηαλαισηηθφ δψλεην ρσξϋο εμαζθαιϋζεηο - ην home ecoινγηθφ - κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβψιινλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζρεηϋδνληαη κε ελαιιαθηηθωο πεγωο εμνηθνλφκεζεο ελωξγεηαο. Ρν λων πξντφλ home ecoινγηθφ απεπζχλεηαη ζηα λνηθνθπξηψ κε ηζρπξφ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ αλαδεηνχλ ηξφπνπο κεϋσζεο ηεο ελεξγεηαθϊο θαηαλψισζεο κωζσ ηεο ελεξγεηαθϊο αλαβψζκηζεο ηεο θαηνηθϋαο ηνπο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθϊ αλαβψζκηζε ησλ θηηξϋσλ. Ξηζησηηθέο Θάξηεο Ζ ΡξΨπεδα εθδϋδεη πηζησηηθωο θαη ρξεσζηηθωο θψξηεο γηα ηδηψηεο, θψξηεο ζε ζπλεξγαζϋα κε επηρεηξϊζεηο, θαζψο θαη επηρεηξεκαηηθωο θψξηεο δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ. Ρν 2008, ε ΡξΨπεδα, ζηελ πξνζπψζεηψ ηεο λα πξνζειθχζεη λωνπο ζε ειηθϋα πειψηεο, πξνψζεζε ηελ θψξηα Visa Younique σο κωξνο πξνζθνξψο παθωηνπ πξντφλησλ. ΔπηπιΩνλ, ε ΡξΨπεδα θαηψ ην 2009: α) βειηϋσζε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξψκκαηνο κεηαθνξψο ππνινϋπνπ, ψζηε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειψηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, β) ελϋζρπζε ηηο ζρωζεηο ηεο κε ηνπο εκπφξνπο, κωζσ ηεο αλαβψζκηζεο ησλ Points of Sale (POS), γ) ζχλαςε λωεο ζπλεξγαζϋεο ειεθηξνληθνχ εκπνξϋνπ κε κεγψιεο εκπνξηθωο αιπζϋδεο θαη θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνβψιινληαο σο θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλωθηεκα ηελ αζθψιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δ) νξγψλσζε πξνσζεηηθψ πξνγξψκκαηα πσιϊζεσλ ζε ζπλεξγαζϋα κε ηνπο νξγαληζκνχο Visa θαη MasterCard. Ζ ΡξΨπεδα Ϊηαλ ε πξψηε ηξψπεδα ζηελ ΔιιΨδα πνπ Ψξρηζε λα παξωρεη ηελ ππεξεζϋα Emporiki Bank Secure, ε νπνϋα εμαζθαιϋδεη αζθαιεϋο δηαδηθηπαθωο αγνξωο γηα ηνπο θαηφρνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ Ωρνπλ εθδνζεϋ απφ ηελ ΡξΨπεδα. Ζ παξνρϊ απηϊο ηεο ππεξεζϋαο Ωρεη πηζηνπνηεζεϋ απφ ηνπο δηεζλεϋο νξγαληζκνχο Visa θαη MasterCard International, θαζψο αθνινπζεϋ ηα πξφηππα ησλ νξγαληζκψλ απηψλ γηα ηε δηελωξγεηα αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ ζην Internet. Ζ ΡξΨπεδα ζπλωρηζε θαηψ ην 2008 λα επελδχεη ζηελ αζθψιεηα θαη ζηε ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλϊ πξφηππα ησλ Single Euro Payment Area (SEPA) θαη Europay, MasterCard, Visa (EMV), πξνζθωξνληαο ηελ κεγαιχηεξε δπλαηϊ εμαζθψιηζε θαη πξνζηαζϋα ζηνπο πειψηεο ηεο. Ρα πξφηππα EMV, πνπ Ωρνπλ θαζηεξψζεη νη νξγαληζκνϋ Visa θαη MasterCard, παξωρνπλ ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ θαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξϊζεηο πςειφηαην επϋπεδν αζθψιεηαο γηα ηε δηεθπεξαϋσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε πηζησηηθωο θψξηεο. ΑμΫδεη λα αλαθεξζεϋ φηη ε ΡξΨπεδα Ϊηαλ απφ ηηο πξψηεο ΔιιεληθΩο ηξψπεδεο πνπ ελαξκνλϋζηεθαλ πιϊξσο κε ηα δηεζλϊ πξφηππα ηνπ SEPA ηνλ ΗαλνπΨξην Ν ζηφρνο γηα ην 2009 Ϊηαλ ε αχμεζε κεξηδϋνπ αγνξψο κε επηθωληξσζε ζηελ αμηνπνϋεζε θπξϋσο ηνπ πθηζηψκελνπ πειαηνινγϋνπ αιιψ θαη πξφζθηεζε λωσλ πειαηψλ κωζα απφ πξνγξψκκαηα κεηαθνξψο ππνινϋπνπ. Έηζη, πξνσζϊζεθε ε ρξϊζε ηεο θψξηαο κωζσ πξνσζεηηθψλ πξνγξακκψησλ 56

57 κε Νξγαληζκνχο θαη κε επηιεγκωλεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξϊζεηο. ΔπΫζεο, ην 2009 ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα, εμωδσζε ηε λωα πηζησηηθϊ θψξηα «Ξξνλφκην πγεϋαο» κε ελζσκαησκωλν φθεινο Ωλα δσξεψλ check-up εηεζϋσο θαη Ωθπησζε ζε δηαγλσζηηθωο εμεηψζεηο, κε παλειιαδηθϊ θψιπςε. Ζιεθηξνληθή Ρξαπεδηθή / Direct Banking Πε επϋπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε ππεξεζϋα ηεο ειεθηξνληθϊο ηξαπεδηθϊο εκπινπηϋζηεθε θαηψ ην Ωηνο 2008 κε λωεο δπλαηφηεηεο πιεξσκψλ. Δηδηθφηεξα, νη δαλεηνιϊπηεο πειψηεο κπνξνχλ πιωνλ λα ελεκεξψλνληαη αλαιπηηθψ γηα ηα ππφινηπα, ηηο θηλϊζεηο θαη ηηο δφζεηο ησλ δαλεϋσλ ηνπο κωζσ e.banking. ΞεξαηηΩξσ δφζεθε Ωκθαζε ζηε βειηϋσζε ηνπ επηπωδνπ αζθψιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, κε ηελ πηνζωηεζε λωνπ ζπζηϊκαηνο αζθψιεηαο, βαζηζκωλνπ ζηηο ηερλνινγϋεο αηρκϊο "one time password" θαη "Ωμππλσλ" θαξηψλ (chip cards), γηα αθφκε κεγαιχηεξε δηαζθψιηζε ησλ θξϋζηκσλ ζπλαιιαγψλ. Ρν 2008 επηηεχρζεθαλ ζεκαληηθωο ζπκθσλϋεο κε κεγψιεο εηαηξεϋεο, ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκωα, ζπληειψληαο ζηελ εληππσζηαθϊ αχμεζε ησλ κεγεζψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξϋνπ (ππεξεζϋα Emporiki Secure e.commerce). ΠπγθεθξηκΩλα, εληζρχζεθε ε πειαηεηαθϊ βψζε ηεο ππεξεζϋαο θαηψ 77 %, ν φγθνο ησλ επηηπρεκωλσλ ζπλαιιαγψλ θαηψ 186 % θαη ηωινο, ε αμϋα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθθαζαξϋζηεθαλ θαηψ 463 %. ΞαξΨιιεια, ην 2008, ειαρηζηνπνηϊζεθε ν ρξφλνο Ωγθξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη επηιωρζεθε ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζϋα ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο ππεξεζϋαο απφ θαθφβνπιε ρξϊζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. ΑπνηΩιεζκα ησλ παξαπψλσ Ϊηαλ ε αχμεζε ηνπ πιϊζνπο ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζϋαο e.banking. ΠπγθεθξηκΩλα, ε πειαηεηαθϊ βψζε ηεο ππεξεζϋαο ην 2008 εληζρχζεθε θαηψ 19% ζε ζρωζε κε ην ΞαξΨιιεια, ην 2008 νη on-line ζπλαιιαγωο απμϊζεθαλ ζπλνιηθψ ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλψεη ην 39% ζε ζρωζε κε ην 2007, ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξϊζεηο. Ρν 2009, ε Γηεχζπλζε Direct Banking, ζηνρεχνληαο ζηελ αξηηφηεξε εμππεξωηεζε ησλ πειαηψλ ηεο, πξνρψξεζε ζηελ αλαβψζκηζε ησλ πθηζηψκελσλ ππεξεζηψλ αιιψ θαη ζηε δεκηνπξγϋα λωσλ. Ζ ππεξεζϋα απνζηνιϊο εκβαζκψησλ αλαβαζκϋζηεθε, παξωρνληαο πιωνλ ζηνπο ρξϊζηεο ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξψο θεθαιαϋσλ εθηφο ΔιιΨδαο ζηηο 31 ινηπωο ρψξεο ηνπ ΔληαΫνπ Ξιεξσκψλ ζε Δπξψ SEPA, θαη εληφο ΔιιΨδαο κε επηινγϊ ηνπ επηκεξηζκνχ εμφδσλ θαη αλαιπηηθϊ ελεκωξσζε ησλ πειαηψλ. Ζ λωα ππεξεζϋα Ρειε-εηδνπνηΪζεσλ (Emporikialerts) πξνζθωξεη ζηνπο ρξϊζηεο Ωγθαηξε ελεκωξσζε γηα θηλϊζεηο ζηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη πηζησηηθωο θψξηεο κωζσ γξαπηψλ κελπκψησλ ζην θηλεηφ ηειωθσλν (sms) Ϊ κωζσ κελπκψησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεϋνπ ( ). Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνϋεζεο πιεξσκψλ κωζσ e.banking εκπινπηϋδεηαη ζπλερψο κε λωεο εηαηξεϋεο. Ρν απνηωιεζκα Ϊηαλ ε αχμεζε ηνπ πιϊζνπο ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζϋαο e.banking θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ πειαηεηαθϊ βψζε ηεο ππεξεζϋαο ην 2009 (ζηνηρεϋα ) εληζρχεηαη θαηψ 14% ζε ζρωζε κε ην 2008, ελψ ν κωζνο κεληαϋνο αξηζκφο απνζηνιϊο εκβαζκψησλ 57

58 απμϊζεθε θαηψ 180% κωζα ζε κφιηο 3 κϊλεο απφ ηελ Ωλαξμε παξνρϊο ησλ αλαβαζκηζκωλσλ ππεξεζηψλ. ΔπηπιΩνλ ε ΡξΨπεδα, ζηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηωξσ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, πξνρψξεζε ζηελ πηινηηθϊ εγθαηψζηαζε θωληξσλ απηφκαησλ πιεξσκψλ (ππεξεζϋα autopay). Ζ ππεξεζϋα ζηαδηαθψ ζα εκπινπηϋδεηαη κε λωεο δπλαηφηεηεο πιεξσκψλ. Γηα ην 2010, ε ΡξΨπεδα πξνγξακκαηϋδεη ηελ πεξαηηωξσ αλαβψζκηζε ησλ ππεξεζηψλ Emporiki e.banking θαη ησλ ππεξεζηψλ Emporikialerts θαη Οhone banking. Θαηαζεηηθά / Δπελδπηηθά Ξξντφληα Ζ ΡξΨπεδα, κωζα ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβψιινλ ησλ θαηαζωζεσλ, πξνρψξεζε απφ ηελ αξρϊ ηνπ 2008 ζηελ Ωθδνζε Ϊ επαλαηηκνιφγεζε 15 θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ. Κεηαμχ απηψλ πεξηιακβψλνληαη ηα θαηαζεηηθψ πξντφληα «Ξξφζνδνο», ηα νπνϋα Ωζεηαλ σο βαζηθϊ πξνυπφζεζε ηελ πξνζωιθπζε λωσλ θεθαιαϋσλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ απφ πθηζηψκελνπο θαη λωνπο πειψηεο. Νη πξψηεο εθδφζεηο ησλ πξντφλησλ «Ξξφζνδνο» δηαθεκϋζηεθαλ κωζσ Ρχπνπ θαη πωηπραλ πςειϊ αλαγλσξηζηκφηεηα ζε πιϊζνο λωσλ πειαηψλ ηεο ΡξΨπεδαο, εμαζθαιϋδνληαο ηελ επηηπρϋα θαη φισλ ησλ επφκελσλ εθδφζεσλ ρσξϋο δηαθεκηζηηθϊ θακπψληα. Ζ εηϊζηα αχμεζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζωζεσλ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ην 2008 θαηψ 15,9% απφ 8,8 δηο ζε 10,2 δηο νθεϋιεηαη θπξϋσο ζηε ζεηξψ απηψλ ησλ πξντφλησλ, ηα νπνϋα δνκϊζεθαλ κε ηξφπν ηωηνην, ψζηε λα αληαπνθξϋλνληαη επαξθψο θαη εγθαϋξσο ζηηο απαηηϊζεηο ηεο αγνξψο. ΞαξΨιιεια, ε ΡξΨπεδα αλακφξθσζε ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζωζεσλ κηθξϊο δηψξθεηαο θαη ρακειψλ πνζψλ, κε ζηφρν ηε κεϋσζε ηνπ θφζηνπο Ψληιεζεο θεθαιαϋσλ θαη ζηξνθϊο ηνπο ζε κεγαιχηεξεο δηψξθεηεο. Κε ζθνπφ ηελ πξνζωιθπζε κεζνπξφζεζκσλ θεθαιαϋσλ, ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα δηωζεζε ζε πειψηεο ηεο ΝκνινγΫεο κεζνπξφζεζκνπ ραξαθηϊξα (Euro Medium Term Note)) εηϊζηαο δηψξθεηαο κε ηξϋκελε απφδνζε ησλ ηφθσλ, ζηαζεξφ επηηφθην γηα ην πξψην ηξϋκελν θαη θπκαηλφκελν γηα ηα επφκελα ηξϋα ηξϋκελα βαζηζκωλν ζην Euribor κε εγγπεκωλν θεθψιαην ζηε ιϊμε ηνπο. Κε ζθνπφ ηελ ελϋζρπζε ησλ θαηαζωζεσλ πξψηεο δϊηεζεο, ε ΡξΨπεδα απφ ηα κωζα ηνπ Ωηνπο 2008 δεκηνχξγεζε ην πξντφλ «Δπελδπηηθφ ΡακηεπηΪξην», πξνζθωξνληαο αληαγσληζηηθφ επηηφθην. Ζ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αθνξνχζε φιν ην πνζφ θαηψζεζεο, παξωρνληαο απεξηφξηζηεο ζπλαιιαγωο ρσξϋο Ωμνδα. Ρν πξντφλ πξνβιϊζεθε δηαθεκηζηηθψ ην θαινθαϋξη ηνπ 2008 κωζσ ηειεφξαζεο, επηηπγρψλνληαο ηελ αλαζωξκαλζε ηνπ ελδηαθωξνληνο ηεο αγνξψο γηα ινγαξηαζκνχο πξψηεο δϊηεζεο, ηελ επαλψθακςε ηεο ΔκπνξηθΪο ζηηο θαηαζεηηθωο επηινγωο ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ ππνινϋπσλ θαηψ 11%. Πηα πιαϋζηα αχμεζεο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζωζεσλ θαη πσιϊζεσλ ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ, ε ΡξΨπεδα ζρεδϋαζε θαη πξνψζεζε ην πξντφλ «Gold Value» κε ειψρηζην πνζφ επωλδπζεο Ρν ελ ιφγσ πξντφλ επελδχεη ην 70% ηνπ θεθαιαϋνπ ζε πξνζεζκηαθϊ θαηψζεζε 3 κελψλ κε πξνλνκηαθφ επηηφθην θαη ην 30% ηνπ θεθαιαϋνπ ζην ηξαπεδναζθαιηζηηθφ πξντφλ ηεο ΔκπνξηθΪο ΕσΪο ΑΑΔΕ «Smile Πχληαμε Gold», επηηπγρψλνληαο ηελ αχμεζε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζωζεσλ αιιψ θαη ησλ πσιϊζεσλ ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ. 58

59 Πε ζπλεξγαζϋα κε ηελ εηαηξεϋα δηαρεϋξηζεο ακνηβαϋσλ θεθαιαϋσλ ΔκπνξηθΪ Asset Management ΑΔΓΑΘ ηνπ ΝκΫινπ, ε ΡξΨπεδα πξνψζεζε εληφο ηνπ 2008 δχν ακνηβαϋα θεθψιαηα «ΚΗΓΑΠ Η» 3εηνχο δηψξθεηαο θαη «ΚΗΓΑΠ ΗΗ» 2εηνχο δηψξθεηαο, δνκεκωλα Ωηζη ψζηε λα πξνζθωξνπλ εθηφο απφ εγγχεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαϋνπ θαη ειψρηζηε εγγπεκωλε απφδνζε. Ρα ελ ιφγσ πξντφληα απαηηνχλ ειψρηζην θεθψιαην πξνο επωλδπζε χςνπο 3.000, θαη παξωρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηωο λα επελδχζνπλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξωο. Πην πιαϋζην ηνπ παθωηνπ πξντφλησλ, πνπ απεπζχλεηαη ζε λωνπο ζε ειηθϋα πειψηεο θαη/ϊ θνηηεηωο, εληψζζεηαη ν απνηακηεπηηθφο ινγαξηαζκφο «YOUNIQUE» κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, ζπλδεδεκωλν κε πηζησηηθϊ θψξηα πξνεγθεθξηκωλνπ νξϋνπ 500. Ν ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο δϋλεη ηε δπλαηφηεηα Ψηνθεο αλψιεςεο κεηξεηψλ απφ ην φξην ηεο θψξηαο, θαζψο θαη Ψιιεο αληαγσληζηηθωο παξνρωο. ΑμΫδεη λα ζεκεησζεϋ φηη απφ ηηο αξρωο ηνπ 2009 θπθινθφξεζε ην πξντφλ«ρακηεπηϊξην 7», γηα ηελ πξνζωιθπζε λωσλ πειαηψλ κε κηθξψ πνζψ. Ζ απνδνρϊ ηνπ πξντφληνο απηνχ απφ ηελ αγνξψ ππϊξμε ηδηαϋηεξα ζεακαηηθϊ, αθνχ απωθηεζε λωνπο πειψηεο, ελεξγνπνϋεζε αθφκα πθηζηψκελνπο πειψηεο θαη ζπγθωληξσζε θεθψιαηα Ψλσ ησλ 200 εθαη. Πην α ηξϋκελν ηνπ 2009 δηαηωζεθαλ ζε ηδηψηεο πειψηεο δχν λωα ακνηβαϋα θεθψιαηα ηεο Credit Agricole Asset Management (εθεμϊο «CAAM») ζε επξψ θαη δνιψξην ΖΞΑ. Ζ ΡξΨπεδα, θαηψ ην β εμψκελν ηνπ 2009 ζπλωρηζεη ηελ πξνζθνξψ, επωιηθησλ, Ωμππλσλ θαη απνδνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πειαηεϋαο ηεο. Κε ζηφρν ηελ πξνζωιθπζε λωσλ θεθαιαϋσλ αιιψ θαη ηελ δηαθξψηεζε ησλ πθηζηψκελσλ ζηα πιαϋζηα ελφο αληαγσληζηηθνχ πεξηβψιινληνο δεκηνχξγεζε κηα ζεηξψ λωσλ θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ «ΞΔΟΩρσ» ηα νπνϋα επηβξαβεχνπλ ηνλ θαηαζωηε, ηδηαϋηεξα εψλ δηαηεξεϋ καθξνρξφληα επνηθνδνκεηηθϊ ζρωζε κε ηελ ΡξΨπεδα θαη παξωρνπλ επειημϋα ζηελ αλψιεςε ηνπ θεθαιαϋνπ. ΠεκαληηθΪ Ϊηαλ ε παξνπζϋα ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο κε λωα πξσηνπνξηαθψ πξντφληα ζηνλ ηνκωα ησλ ηξαπεδναζθαιεηψλ. Ζ ΡξΨπεδα ζε ζπλεξγαζϋα κε ηελ ΔκπνξηθΪ ΕσΪο πξνψζεζε κϋα λωα ζεηξψ απφ ηξαπεδναζθψιεηεο, ηα πξντφληα Unit Linked, πνχ εϋλαη ζπλδπαζκφο αζθαιηζηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πξντφληνο θαη ζηνρεχνπλ ζε πςειφηεξεο απνδφζεηο ζε ζρωζε κε ηα απνηακηεπηηθψ πξντφληα εγγπεκωλνπ επηηνθϋνπ εθκεηαιιεπφκελα ηελ ηερλνγλσζϋα ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηηο επθαηξϋεο ζηηο δηεζλεϋο ρξεκαηαγνξωο ζε βψζνο ρξφλνπ. Ζ δηψζεζε ησλ Unit Linked πξντφλησλ μεθϋλεζε κε ην InvestLife ΒΪκα ΒΪκα, Ωλα αζθαιηζηηθφ / επελδπηηθφ πξφγξακκα ηαθηηθψλ θαηαβνιψλ ζπλδεδεκωλσλ κε κεξϋδηα δχν ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ θαη ζπλερϋζζεθε κε ηελ δηψζεζε ηνπ InvestLife ΔθΨπαμ, ελφο αζθαιηζηηθνχ / επελδπηηθνχ πξνγξψκκαηνο, εθψπαμ θαηαβνιϊο, ηνπ νπνϋνπ ε επωλδπζε ζπλδωεηαη κε κεξϋδηα ελφο ζχλζεηνπ ΑκνηβαΫνπ ΘεθαιαΫνπ εγγπεκωλνπ θεθαιαϋνπ ζηελ ιϊμε. ΡειεπηαΫν πξντφλ ηεο ζεηξψο απηϊο απνηειεϋ ην EmporikiΔηζφδεκα+. Ρν ελ ιφγσ πξντφλ εϋλαη Ωλα επελδπηηθφ πξφγξακκα εθψπαμ θαηαβνιϊο ην νπνϋν ζπλδπψδεη ηελ επωλδπζε ζε νκφινγν ελψ ηαπηφρξνλα παξωρεη 100% πξνζηαζϋα ηνπ αξρηθνχ θεθαιαϋνπ ζηε ιϊμε, αζθαιηζηηθϊ θψιπςε θαη θνξναπαιιαγϊ. Σξεκαηνδφηεζε Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ 59

60 Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ δϋλεη ηδηαϋηεξε Ωκθαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξψλ επηρεηξϊζεσλ ζην πιαϋζην ηεο επωθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηϊησλ ηεο ζηνλ ηνκωα απηφ. Δληφο ηνπ 2008 δεκηνπξγϊζεθαλ νη θαηεγνξϋεο ησλ: (α) Κηθξψλ ΔπηρεηξΪζεσλ & Δπαγγεικαηηψλ θαη (β) ΚηθξνκεζαΫσλ ΔπηρεηξΪζεσλ, κε βψζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα εγθεθξηκωλα δαλεηαθψ φξηα. Νη ΚηθξΩο ΔπηρεηξΪζεηο ζπλωρηζαλ λα εμππεξεηνχληαη απφ ην πθηζηψκελν δϋθηπν θαηαζηεκψησλ ηεο ΡξΨπεδαο. ζνλ αθνξψ ηηο ΚηθξνκεζαΫεο ΔπηρεηξΪζεηο («ΚΚΔ»), δεκηνπξγϊζεθε, ζην πιαϋζην ηνπ εκπνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ην δϋθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ ΘΩληξσλ (Business Centers), ην νπνϋν θαηψ ηελ εκεξνκελϋα Ωθδνζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηθνχ ΓειηΫνπ αξηζκεϋ 16 θαηαζηϊκαηα (βιωπε ελφηεηα ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζωγγηζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ επθνιφηεξε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο ην 2009 πξαγκαηνπνηϊζεθε δηαρσξηζκφο ηνπ πθηζηψκελνπ πειαηνινγϋνπ «ΚηθξΩο ΔπηρεηξΪζεηο θαη ΔπαγγεικαηΫεο» ζε 11 ππνηκϊκαηα αλψινγα κε ηηο αλψγθεο ηνπο θαη ηελ ζρωζε ηνπο κε ηελ ΡξΨπεδα. Θαηφπηλ ηεο ηεξψξρεζεο ησλ ππνηκεκψησλ κε βψζε ηηο δπλαηφηεηεο αλψπηπμεο ηνπο, 6 ππνηκϊκαηα θξϋλνληαη σο Ψκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ην Ρν 2008, ε ΡξΨπεδα ρξεκαηνδνηνχζε πεξϋπνπ ΚηθξΩο ΔπηρεηξΪζεηο & ΔπαγγεικαηΫεο θαη ΚηθξνκεζαΫεο ΔπηρεηξΪζεηο, κε ζπλνιηθφ ππφινηπν ρνξεγϊζεσλ 5,98 δηο (αχμεζε 21,1% Ωλαληη ηνπ 2007). Νη λωεο ρξεκαηνδνηϊζεηο γηα ην Ϋδην Ωηνο αλϊιζαλ ζε Ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκνινγηαθϊο πνιηηηθϊο γηα θψζε πειψηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηψξζξσζε ηνπ πειαηεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ, εϋρε σο απνηωιεζκα ηε βειηϋσζε ηνπ επηηνθηαθνχ πεξηζσξϋνπ. Κε επηηπρϋα ζπλερϋζηεθε ε πνξεϋα ησλ πξντφλησλ «Easy Business» πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ Κηθξψλ ΔπηρεηξΪζεσλ & Δπαγγεικαηηψλ. Δηδηθφηεξα, ην «Easy Αλνηρηφ» κωρξη ην ηωινο ηνπ 2008 κε ζπλνιηθψ εγθεθξηκωλα φξηα χςνπο 752,7 εθαη. ζεκεϋσζε πνζνζηφ ρξϊζεο 72,9%, ελψ ην 2009 ηα ζπλνιηθψ εγθεθξηκωλα φξηα αλϊιζαλ ζε 784,1 εθαη. κε πνζνζηφ ρξϊζεο 77,7%. ΞαξΨιιεια, εληφο ηνπ 2008, ε ΡξΨπεδα δϋλνληαο Ωκθαζε ζηελ αλψπηπμε θιαδηθϊο πνιηηηθϊο ζηηο ΚηθξΩο ΔπηρεηξΪζεηο & ζηνπο ΔπαγγεικαηΫεο πξνψζεζε λωα πξντφληα ζηελ αγνξψ, φπσο εϋλαη ην παθωην «Easy Plan» θαη o «Ινγαξηαζκφο πεξαλψιεςεο Ξξαηεξηνχρσλ ΘαπζΫκσλ». Δηδηθφηεξα, ην «Easy plan» απνηειεϋ ην βαζηθφ παθωην γηα ΚηθξΩο ΔπηρεηξΪζεηο & ΔπαγγεικαηΫεο, πεξηιακβψλνληαο Ωλαλ Ωληνθν ινγαξηαζκφ φςεσο, αλνηθηϊ πϋζησζε, θαζψο θαη πνιιψ πξνλφκηα γηα ηελ πειαηεϋα φπσο δσξεψλ θαξλω επηηαγψλ, δσξεψλ ζπλαιιαγωο, δσξεψλ internet banking θ.α. Δληφο ηνπ 2009, ε ΡξΨπεδα πξνψζεζε λωα πξντφληα ζηελ αγνξψ φπσο ην παθωην Ιηαληθνχ εκπνξϋνπ γηα επηρεηξϊζεηο πνπ δηελεξγνχλ πσιϊζεηο κωζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ, εμαζθαιϋδνληαο ηελ αλαγθαϋα ξεπζηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο. ΞεξηιακβΨλεη ρνξεγεηηθφ ινγαξηαζκφ, Ωληνθν ινγαξηαζκφ φςεσο & POS ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο. ΔπΫζεο γηα ηε βειηϋσζε ηεο δηαρεϋξηζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζωζηκσλ ησλ κηθξψλ επηρεηξϊζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ δεκηνπξγϊζεθε Ωλα λων πξσηνπνξηαθφ θαηαζεηηθφ πξντφλ κε ηελ νλνκαζϋα Έμππλν ΡακεΫν. ΘαηΨ ηα Ωηε 2008 θαη 2009, ε ΡξΨπεδα ζπλωβαιε ελεξγψ ζηε ελϋζρπζε ησλ κηθξψλ επηρεηξϊζεσλ ζπκκεηωρνληαο ζε δηψθνξα επξσπατθψ πξνγξψκκαηα ελϋζρπζεο. Πε ζπλεξγαζϋα κε ηελ ΔπξσπατθΪ ΡξΨπεδα Δπελδχζεσλ, ε ΡξΨπεδα, ζπκκεηεϋρε ζην πξφγξακκα ρνξϊγεζεο «Δπηρεηξεκαηηθψλ ΓαλεΫσλ ΞαγΫσλ Δπελδχζεσλ Καθξνπξφζεζκνπ ΣαξαθηΪξα πξνο ηηο ΚΚΔ». ΔπηπιΩνλ, ε ΡξΨπεδα ζπλωρηζε λα ππνζηεξϋδεη ελεξγψ ηηο ΚΚΔ κωζσ ησλ πξνγξακκψησλ ΡΔΚΞΚΔ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζϋα αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνϋεζεο ησλ εγθξηζωλησλ επελδχζεσλ πνπ ππνβιϊζεθαλ απφ ηηο ΚΚΔ κωζσ ηνπ Γ Θνηλνηηθνχ ΞιαηζΫνπ ΠηΪξημεο. ΡΩινο, ζηα πιαϋζηα ηεο ελϋζρπζεο θαη βειηϋσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΚηθξνκεζαΫσλ επηρεηξϊζεσλ ε ΡξΨπεδα κεηψ απφ δηεζλϊ δηαγσληζκφ 60

61 ζπκκεηωρεη σο ελδηψκεζνο θνξωαο πινπνϋεζεο ζηα πξνγξψκκαηα ελϋζρπζεο ΔΠΞΑ πνπ πξνθϊξπμε ην πνπξγεϋν ΝηθνλνκΫαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ΛαπηηιΫαο. Δπηπξφζζεηα, κωζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν «EmporikiTrade.com ζπλωρηζε λα ππνζηεξϋδεη εηζαγσγηθωο-εμαγσγηθωο επηρεηξϊζεηο (κε κωζε κεληαϋα επηζθεςηκφηεηα πνπ μεπεξλψ ηηο επηζθωςεηο) παξωρνληαο δσξεψλ πιεξνθνξϋεο γηα ηηο ζπλζϊθεο αγνξψο πνπ επηθξαηνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο, θαζψο θαη κε εμεηδηθεπκωλεο ππεξεζϋεο θαη επηινγϊ ηνπ πειψηε (φπσο επαγγεικαηηθψ ηαμϋδηα, ιϋζηεο πειαηψλ θ.α.). Γηα ην 2010 ε ΡξΨπεδα, ζηελ πξνζπψζεηα ηεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξωηεζε ηεο πειαηεϋαο ηεο, ζα ιαλζψξεη ην πξντφλ Easy πεξαλψιεςε ζπκπιεξψλνληαο ην πθηζηψκελν θελφ ζην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιψθην ζε ινγαξηαζκφ ππεξαλψιεςεο (overdraft), ελψ ζθνπεχεη λα εζηηψζεη ζηελ ελϋζρπζε ηεο παξνπζϋα ηεο ζηελ πθηζηψκελε πειαηεϋα κε πην νινθιεξσκωλε θψιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ΙηαληθΪ ΡξαπεδηθΪ απφ ηηο ζπγαηξηθωο εηαηξεϋεο ΓηεζλεΫο Γξαζηεξηφηεηεο Ζ ΡξΨπεδα Ωρεη παξνπζϋα κωζσ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ ζηε ΛνηηναλαηνιηθΪ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκωλα ζηελ ΑιβαλΫα, ηε ΟνπκαλΫα, ηε ΒνπιγαξΫα θαη ηελ Θχπξν. Πηηο 30 ΠεπηεκβξΫνπ ηνπ 2009 ην δϋθηπν θαηαζηεκψησλ ηεο ζπγαηξηθϊο Emporiki Bank - Albania S.A. απνηειεϋην απφ 19 θαηαζηϊκαηα θαη 2 ζπξϋδεο, ηεο Emporiki Bank - Romania S.A. απφ 33 θαηαζηϊκαηα θαη 1 ζπξϋδα, ηεο Emporiki Bank - Bulgaria E.A.D. απφ 28 θαηαζηϊκαηα θαη ηεο Emporiki Bank - Cyprus Ltd απφ 12 θαηαζηϊκαηα. Νη ζπγαηξηθωο ηξψπεδεο ζην εμσηεξηθφ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ιηαληθϊ ηξαπεδηθϊ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθϊ πϋζηε, πξνζθωξνληαο επξχ θψζκα αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Νη ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξϊζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξϋσο ζηνπο ηνκεϋο ηεο κεηαπνϋεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο αλψπηπμεο θαη δηαρεϋξηζεο αθηλϊησλ θαη ηνπ εκπνξϋνπ. H ζπγαηξηθϊ Emporiki Bank - Germany GmbH βξϋζθεηαη απφ ζε δηαδηθαζϋα εθθαζψξηζεο ε νπνϋα αλακωλεηαη λα νινθιεξσζεϋ ζχληνκα. ΔπΫζεο ε ΡξΨπεδα δηαζωηεη Ωλα θαηψζηεκα ζην ΙνλδΫλν θαη Ωλα ζηε Φξαγθθνχξηε ΓεξκαλΫαο ΣνλδξηθΪ ΡξαπεδηθΪ H ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ δξαζηεξηνπνηεϋηαη ζηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ΣνλδξηθΪο ΡξαπεδηθΪο.Ζ ΔπηρεηξεκαηηθΪ ΞΫζηε ηεο ΡξΨπεδαο πεξηιακβψλεη θπξϋσο ηνπο θιψδνπο ρξεκαηνδφηεζεο κεγψισλ επηρεηξϊζεσλ θαη εηαηξεηψλ δεκνζϋνπ ζπκθωξνληνο, ρξεκαηνδφηεζεο κηθξνκεζαϋσλ επηρεηξϊζεσλ, ζχλζεησλ ρξεκαηνδνηϊζεσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο λαπηηιϋαο, νη νπνϋνη πεξηγξψθνληαη ζπλνπηηθψ παξαθψησ: Σξεκαηνδφηεζε Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ Γεκνζίνπ Ππκθέξνληνο 61

62 Ζ ΡξΨπεδα δηαρεηξϋδεηαη 450 κεγψιεο επηρεηξϊζεηο θαη επηρεηξεκαηηθνχο νκϋινπο, ελψ δηαηεξεϋ ζρωζε κε πψλσ απφ λνκηθψ πξφζσπα ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ΡνκΩα, πξνζθωξνληαο νινθιεξσκωλεο επηρεηξεκαηηθωο ιχζεηο, πξντφληα θαη ππεξεζϋεο. Ρν 2008, απνηωιεζε Ωηνο νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ αλαζρεκαηηζκνχ, κε θεληξηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγϋα ελφο λωνπ, πειαηνθεληξηθνχ θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληωινπ κε ηηο εμϊο βαζηθωο πξνηεξαηφηεηεο: ΑλΨπηπμε λωαο νξγαλσηηθϊο δηψξζξσζεο πξνζαλαηνιηζκωλεο ζηελ εμππεξωηεζε ηνπ πειψηε. Πηνλ ζηφρν απηφλ εληψζζεηαη θαη ε δεκηνπξγϋα ηνπ πξφηππνπ ΘΩληξνπ ΔμππεξΩηεζεο ΚεγΨισλ ΔπηρεηξΪζεσλ (ΘΔΚΔΞ) πνπ ζπζηψζεθε εηδηθψ γηα ηελ εμππεξωηεζε ησλ ΚεγΨισλ Ξειαηψλ κε ηνλ πιωνλ πειαηνθεληξηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ΔλδπλΨκσζε ησλ ζρωζεσλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκϋινπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ΔιιΨδα. Γηεχξπλζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αμηνπνηψληαο ην δηεζλωο δϋθηπν ηεο CASA/Calyon. Ζ δξαζηεξηνπνϋεζε ηεο ΡξΨπεδαο, βψζεη ηνπ λωνπ κνληωινπ, νδϊγεζε ζε ζεκαληηθϊ αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ. Γηα ην 2008, ηα ππφινηπα ησλ δαλεϋσλ απμϊζεθαλ θαηψ πεξϋπνπ 49% Ωλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ Ωηνπο, κε παξψιιειε ζεκαληηθϊ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαζψο θαη ησλ πξνκεζεηψλ. Γηα ην 2009 θαη δεδνκωλσλ ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, νη ζηφρνη ζηελ αγνξψ ησλ κεγψισλ επηρεηξϊζεσλ - πειαηψλ επηθεληξψλνληαη ζηα θψησζη: - ΠηελΪ παξαθνινχζεζε ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ θαη δηαξθϊο Ωιεγρνο θαη δηαρεϋξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. - ΓηαηΪξεζε ηεο εληζρπκωλεο δαλεηαθϊο βψζεο ηνπ 2008, κε Ωκθαζε ζηελ ελϋζρπζε ηεο θεξδνθνξϋαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. - ΑλΨπηπμε παξνρϊ λωσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη αχμεζε ησλ ζπλεξγηψλ. - Έιεγρνο ηνπ θφζηνπο Ρν ελλεψκελν ηνπ 2009, ηα ππφινηπα ησλ δαλεϋσλ αχμϊζεθαλ θαηψ 3%, ελψ ηα θαζαξψ Ωζνδα ηφθσλ θαη πξνκεζεηψλ παξνπζϋαζαλ ζεκαληηθϊ αχμεζε χςνπο 20% Ωλαληη ηνπ ελλεακϊλνπ Σξεκαηνδφηεζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ, ζπλερϋδνληαο ηελ καθξφρξνλε θαη ηδηαϋηεξα δπλακηθϊ παξνπζϋα ηεο ζην ρψξν ησλ ΚηθξνκεζαΫσλ ΔπηρεηξΪζεσλ (ΚΚΔ), απνθψζηζε ην 2007, ζηα πιαϋζηα ηνπ εκπνξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηελ ελϋζρπζε ηεο παξνπζϋαο ηεο κε ηε δεκηνπξγϋα ελφο ΔμεηδηθεπκΩλνπ Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΘΩληξσλ. Πηα κωζα ηνπ 2009 ε ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ απνθψζηζε ηελ ελζσκψησζε ηνπ Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΘΩληξσλ ζηε ΚνλΨδα ΔηαηξηθΪο, ΔπελδπηηθΪο ΡξαπεδηθΪο & Private Banking. Ζ απφθαζε απηϊ ππνδειψλεη ηελ ηδηαϋηεξε ζεκαζϋα πνπ ε ΡξΨπεδα απνδϋδεη ζην ρψξν ησλ ΚηθξνκεζαΫσλ ΔπηρεηξΪζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξψ πςειφηεξνπ επηπωδνπ ππεξεζηψλ θαη πην ζχλζεησλ πξντφλησλ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ νξγψλσζε θαη εκπεηξϋα ηεο ΚνλΨδαο ηεο ΔηαηξηθΪο, ΔπελδπηηθΪο ΡξαπεδηθΪο & Private Banking. 62

63 ΘαηΨ ηελ εκεξνκελϋα Ωθδνζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ ΓειηΫνπ, ην δϋθηπν απνηειεϋηαη απφ 16 ΔπηρεηξεκαηηθΨ ΘΩληξα (Business Centers) πνπ θαιχπηνπλ γεσγξαθηθψ ην ζχλνιν ησλ ΚηθξνκεζαΫσλ ΔπηρεηξΪζεσλ αλψ ηελ ΔιιΨδα θαη εϋλαη επαλδξσκωλα κε ζηειωρε πνπ δηαζωηνπλ εμεηδϋθεπζε θαη εκπεηξϋα. Νη δηαρεηξηζηωο πειαηεϋαο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΘΩληξσλ, ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη γηα ηηο επηρεηξϊζεηο πειψηεο ηνπο, θαιχπηνληαο επαξθψο ηηο ηξαπεδηθωο ηνπο αλψγθεο. Ρα ελ ιφγσ ΔπηρεηξεκαηηθΨ ΘΩληξα πξνζθωξνπλ πςεινχ επηπωδνπ ππεξεζϋεο ζε πεξϋπνπ επηρεηξϊζεηο, κε δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο ηνπο θιψδνπο ηεο ΔιιεληθΪο ΝηθνλνκΫαο. Ρν δαλεηαθφ ραξηνθπιψθην αλωξρεηαη ζε πεξϋπνπ 3,2 δηο. Πχλζεηεο Σξεκαηνδνηήζεηο Ν φκηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο δξαζηεξηνπνηεϋηαη ζην ρψξν ησλ Πχλζεησλ ΣξεκαηνδνηΪζεσλ κωζσ ηεο Γηεχζπλζεο Πχλζεησλ ΣξεκαηνδνηΪζεσλ αληηθεϋκελν ηεο νπνϋαο απνηειεϋ ε αμηνιφγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζχλζεησλ Ωξγσλ ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηδησηηθνχ ηνκωα κε ηε κωζνδν ηεο πεξηνξηζκωλεο αλαγσγϊο (project finance). Ρν ραξηνθπιψθην ηεο Γηεχζπλζεο Πχλζεησλ ΣξεκαηνδνηΪζεσλ πεξηιακβψλεη ελελϊληα (90) Ωξγα πεξϋπνπ, ηφζν ζηελ ΔιιΨδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. ΠπγθεθξηκΩλα, ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Ωρεη ρξεκαηνδνηϊζεη θαη ζπκκεηωρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κεγψισλ Ωξγσλ θπξϋσο ζην ρψξν ησλ ππνδνκψλ infrastructure - (κεγψινη απηνθηλεηφδξνκνη, καξϋλεο, ζηαζκνϋ απηνθηλϊησλ, θ.ιπ.), ηεο ελωξγεηαο (αηνιηθψ πψξθα, πδξνειεθηξηθνϋ θαη ζηαζκνϋ ζπκπαξαγσγϊο) θαη ηεο αλψπηπμεο αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο - real estate - (εκπνξηθψ θωληξα, νηθηζηηθψ ζπγθξνηϊκαηα, logistics, θα). ΔπΫζεο, Ωρεη παξψζρεη ζπκβνπιεπηηθωο ππεξεζϋεο αμηνπνϋεζεο θαη αλψπηπμεο αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο ζε εηαηξϋεο ηνπ ΓεκνζΫνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε Calyon, σο επελδπηηθφο βξαρϋνλαο ηνπ νκϋινπ ηεο CASA, ζπλεξγψδεηαη ζηελψ κε ηελ Γηεχζπλζε Πχλζεησλ ΣξεκαηνδνηΪζεσλ ηα δχν ηειεπηαϋα Ωηε θαη Ωρεη ζπκβψιιεη νπζηαζηηθψ ζηελ θαιχηεξε πξνζθνξψ ππεξεζηψλ ζχλζεησλ ρξεκαηνδνηϊζεσλ πξνο ηνλ πειψηε. Σξεκαηνδφηεζε Λαπηηιίαο Πηνλ ηνκωα ηεο λαπηηιϋαο, ε ΡξΨπεδα ην 2008 επηθεληξψζεθε ζηελ επωθηαζε ηεο ζπλεξγαζϋαο ηεο κε πθηζηψκελνπο πειψηεο, ζηελ επηιεθηηθϊ πξνζωιθπζε λωσλ πειαηψλ, ζηε βειηϋσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ παξψιιεισλ εξγαζηψλ. Ζ Ωληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο λαπηηιϋαο, θαζψο θαη ν κεγψινο αξηζκφο λαππεγϊζεσλ θαη αγνξαπσιεζϋαο πινϋσλ θαηψ ην 2008, νδϊγεζε ζε αχμεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο ΡξΨπεδαο. Υο απνηωιεζκα, ην Ωηνο 2008 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθϊ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ εξγαζϋεο ζχλαςεο δαλεϋσλ. Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθϊ θξϋζε εϋρε επϋδξαζε «ληφκηλν» ζε φινπο ηνπο ηνκεϋο θαη αλαπφθεπθηα επεξωαζε ηε λαπηηιϋα. ΑπνηΩιεζκα ηεο χθεζεο Ϊηαλ ε θαηψξξεπζε ησλ λαχισλ, ε κεϋσζε ησλ ζωζεσλ εξγαζϋαο ζηηο λαπηηιηαθωο εηαηξεϋεο θαη Ωλαο κεγψινο αξηζκφο πινϋσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ λα Ωρεη αθηλεηνπνηεζεϋ. Πηνλ ηνκωα ηεο λαπηηιϋαο, ε ΡξΨπεδα ην 2009 επηθεληξψζεθε ζηε ζηελϊ παξαθνινχζεζε ηνπ πθηζηψκελνπ ραξηνθπιαθϋνπ ηεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρεϋξηζε ησλ θηλδχλσλ, ζηελ Ψθξσο επηιεθηηθϊ επωθηαζε ηεο ζπλεξγαζϋαο ηεο κε πθηζηψκελνπο πειψηεο κε ζηφρν ηε δηαηϊξεζε ησλ κεγεζψλ ηνπ ραξηνθπιαθϋνπ θαη ηελ αχμεζε ησλ παξψιιεισλ εξγαζηψλ. 63

64 Ρν ραξηνθπιψθην λαπηηιηαθψλ δαλεϋσλ πεξηιακβψλεη ακηγψο ρνξεγϊζεηο πξνο ηελ πνληνπφξν λαπηηιϋα, θαηαλεκεκωλεο θαηψ 60% ζηνλ ηνκωα ηνπ μεξνχ θνξηϋνπ θαη θαηψ 40% ζην ηνκωα ηνπ πγξνχ θνξηϋνπ (δεμακελφπινηα), κε κωζν φξν ειηθϋαο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πινϋσλ, ελλωα Ωηε πεξϋπνπ. Ρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πινϋσλ εμππεξεηεϋ ζπκβφιαηα ρξνλνλαπιψζεσλ κε δηεζλϊο νϋθνπο. Πεκεηψλεηαη φηη νη ρξεκαηνδνηϊζεηο λωσλ λαππεγϊζεσλ αθνξνχλ ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εθηακηεπκωλνπ λαπηηιηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ΔπελδπηηθΪ ΡξαπεδηθΪ, ΔμεηδηθεπκΩλεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο θαη Ψιιεο πεξεζϋεο ΔπελδπηηθΪ ΡξαπεδηθΪ Ζ επελδπηηθϊ ηξαπεδηθϊ (investment banking) ηνπ ΝκΫινπ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο παξωρεη, κωζσ ηεο Γηεχζπλζεο ΔπελδπηηθΪο ΡξαπεδηθΪο, ηηο αθφινπζεο ηξεηο βαζηθωο θαηεγνξϋεο ππεξεζηψλ: ΠπκβνπιεπηηθΩο ππεξεζϋεο: αθνξνχλ ππεξεζϋεο ζε ζωκαηα εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ, ηδησηηθνπνηϊζεσλ, θ.ιπ. πεξεζϋεο θνηλνπξαθηηθψλ θαη νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ: αθνξνχλ ππεξεζϋεο ζε ζωκαηα δηνξγψλσζεο δαλεϋσλ θνηλνπξαθηηθψλ, νκνινγηαθψλ, κεηαηξωςηκσλ, αληαιιψμηκσλ, γηα εμαγνξωο (Levereged Buyνut, Management Buyνut), κεζνπξνζωζκσλ εθδφζεσλ (Euro Medium Term Note), θ.ιπ. πεξεζϋεο Αλαδνρψλ: πξφθεηηαη γηα ππεξεζϋεο ζε ζωκαηα εηζαγσγϊο εηαηξεηψλ ζην ΣξεκαηηζηΪξην Ϊ ζε απμϊζεηο θεθαιαϋσλ κε Ωθδνζε δηθαησκψησλ πξνηϋκεζεο Ϊ/θαη κωζσ δεκφζηαο πξνζθνξψο, θαζψο θαη ππεξεζϋεο γηα δεκφζηεο πξνηψζεηο θαη απμϊζεηο κε ηδησηηθωο ηνπνζεηϊζεηο. ΔμεηδηθεπκΩλεο ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πεξεζϋεο Ν φκηινο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο παξωρεη εμεηδηθεπκωλεο ρξεκαηννηθνλνκηθωο ππεξεζϋεο κωζσ ηεο Γηεχζπλζεο Θεθαιαηαγνξψλ. Ζ Γηεχζπλζε Θεθαιαηαγνξψλ απνηειεϋ βαζηθφ δηαπξαγκαηεπηϊ γηα ηα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ θαη δηαρεηξϋδεηαη ην ραξηνθπιψθην νκνιφγσλ ηεο Δπξσδψλεο ζε ζπλεξγαζϋα κε ηελ Calyon. ΞξνζθΩξεη επϋζεο ππεξεζϋεο ζε ζωκαηα πνπ αθνξνχλ επηηφθηα, ρξεφγξαθα θαη ζπλψιιαγκα. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ΡξΨπεδαο εϋλαη ε παξνρϊ πξντφλησλ, φπσο νη επελδχζεηο, ε δηαρεϋξηζε ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ε αληηζηψζκηζε θηλδχλνπ ζε ζπλψιιαγκα, επηηφθηα θαη εκπνξεχκαηα, ηα νπνϋα ζα ηθαλνπνηνχλ αλψγθεο εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ θαη ζεζκηθψλ πειαηψλ. ΣξεκαηηζηεξηαθΩο ΔξγαζΫεο Νη ρξεκαηηζηεξηαθωο ππεξεζϋεο (brokerage) παξωρνληαη απφ ηνλ φκηιν ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο κωζσ ηεο Γηεχζπλζεο Σξεκαηηζηεξηαθψλ Δξγαζηψλ. Ζ βαζηθϊ ηεο δξαζηεξηφηεηα αθνξψ ηελ αγνξψ θαη πψιεζε κεηνρψλ θαη παξαγψγσλ πξντφλησλ ηεο ΔιιεληθΪο ΘεθαιαηαγνξΨο γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηεο Γηεχζπλζεο, ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΡξΨπεδαο, ησλ Ππλεξγαηψλ θαζψο θαη Θεζκηθψλ επελδπηψλ. ΞαξΨιιεια, εθπνλνχληαη κειωηεο - αλαιχζεηο ζε ζωκαηα κεηνρψλ θαη θεθαιαηαγνξψο. ΔηαηξηθΨ ΘεθΨιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Ππκκεηνρψλ 64

65 Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ πξαγκαηνπνηεϋηαη απφ ηνλ κηιν, πεξηιακβψλνληαο επελδχζεηο ζε ΔιιΨδα, Δπξψπε, ΟσζΫα θαη Ζ.Ξ.Α. Ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαηψ ηελ αλεξρφηαλ ζε 20, εθ ησλ νπνϋσλ 7 αλϊθνπλ Ψκεζα ζηελ ΡξΨπεδα θαη 13 ζηηο δχν θππξηαθωο ζπγαηξηθωο ηεο, Emporiki Venture Capital Emerging Markets Ltd θαη Emporiki Venture Capital Developed Markets Ltd. Ρα επελδεδπκωλα θεθψιαηα θαηψ ηελ κεηψ ηηο ζπζζσξεπκωλεο αλαηηκϊζεηο/ππνηηκϊζεηο δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ ησλ 8,2 εθαη. ΘαηΨ ηε πεξϋνδν Ωσο δελ Ωιαβε ρψξα θακϋα πψιεζε ελψ πξαγκαηνπνηϊζεθαλ ππνηηκϊζεηο πνζνχ 1,2 εθαη. θαη απμϊζεηο θεθαιαϋνπ χςνπο 0,6 εθαη. Νη ππνηηκϊζεηο δελ επεξωαζαλ ηα απνηειωζκαηα ηεο ΡξΨπεδαο ιφγσ χπαξμεο ζπζζσξεπηηθψλ απνζεκαηηθψλ απφ πξνεγνχκελεο αλαηηκϊζεηο. ΑλΨπηπμε θαη ΓηαρεΫξηζε ΑθηλΪησλ Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ Α.Δ. απνηειεϋ ηνλ εμεηδηθεπκωλν θνξωα ηνπ ΝκΫινπ ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο ΑΔ γηα ηελ αλψπηπμε επηρεηξεκαηηθϊο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξψ αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο. Ηδξχζεθε ην 2001 θαη ζϊκεξα ην κεηνρηθφ θεθψιαην ηεο εηαηξεϋαο αλωξρεηαη ζε 29,3εθαη. δηαηξνχκελν ζε ηζφπνζεο κεηνρωο νλνκαζηηθϊο αμϋαο 1 επξψ. Ρν δϋθηπν ηεο εηαηξεϋαο παλειιαδηθψ αξηζκεϋ νθηψ πεξηθεξεηαθψ γξαθεϋα (ΑζΪλα, ΘεζζαινλΫθε, ΞΨηξα, ΖξΨθιεην, ΗσΨλληλα, Βφινο, ΒΩξνηα θαη ΘαβΨια). Ζ εηαηξεϋα ζπκκεηωρεη ζηελ αγνξψ αθηλϊησλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγϋα ζηαζεξϊο ξνϊο εηζνδεκψησλ θαη ηελ πξαγκαηνπνϋεζε θεξδψλ απφ ππεξαμϋεο, παξωρνληαο επξχ θψζκα ππεξεζηψλ δηαρεϋξηζεο αθηλϊησλ θαη ζπκβνπιεπηηθωο ππεξεζϋεο πξνο ηνλ κηιν ηεο ΡξΨπεδαο θαη πξνο επηιεγκωλνπο επελδπηωο θαη θνξεϋο πνπ δηαζωηνπλ αθϋλεηε πεξηνπζϋα πξνο αμηνπνϋεζε. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγϋαο δηαρεϋξηζεο αθηλϊησλ πξνο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξνπο πειαηεηαθνχο ηνκεϋο. Ρν 2009 ζπλερϋζζεθε ην πξφγξακκα εζσηεξηθϊο αλαδηνξγψλσζεο πνπ Ψξρηζε ην πξνεγνχκελν Ωηνο, κε Ωκθαζε ζηηο παξαθψησ πνιηηηθωο: o Πχληαμε 5εηνχο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδϋνπ o ΘαηαγξαθΪ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγϋαο θαη πξνεηνηκαζϋαο γηα πηζηνπνϋεζε κε ISO 9001:2008 o o o o o o ινπνϋεζε ζπγθεθξηκωλνπ πξνγξψκκαηνο αμηνπνϋεζεο ηεο αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο ηεο ΡξΨπεδαο ΑλαβΨζκηζε ηνπ ΠπζηΪκαηνο ΔθηΫκεζεο ΑθηλΪησλ Έθδνζε επϋθαηξνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πνξεϋα ηεο ειιεληθϊο θηεκαηαγνξψο ΞξνεηνηκαζΫα γηα ηελ αλαβψζκηζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκψησλ (εθηηκϊζεηο θαη δηαρεϋξηζε αθηλϊησλ) κωζσ ηεο ιϊςεο Ωγθξηζεο γηα αγνξψ πξνεγκωλσλ κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ (mini ERP) ΑλαδηΨξζξσζε πξνζσπηθνχ εληζρχνληαο θαϋξηνπο ηνκεϋο εζφδσλ Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγϋαο δηαρεϋξηζεο αθηλϊησλ πξνο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξνπο πειαηεηαθνχο ηνκεϋο ΞαξΨιιεια κε ηελ αλαδηνξγψλσζε, ε εηαηξεϋα ζπλωρηζε ηελ πξνζθνξψ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηελ πθηζηψκελε πειαηεϋα ηεονη ππεξεζϋεο ηεο αθνξνχλ ζηνπο παξαθψησ ηνκεϋο δξαζηεξηφηεηαο: 65

66 α) ΓηαρεΫξηζε θαη πξνψζεζε αθηλϊησλ: Ζ εηαηξεϋα κεξηκλψ γηα ηελ παξνρϊ ππεξεζηψλ δηαρεϋξηζεο ησλ κηζζψζεσλ ησλ ππνθαηαζηεκψησλ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ επηηειηθψλ κνλψδσλ ηεο ΡξΨπεδαο, ησλ εθκηζζψζεσλ αθηλϊησλ θαη ησλ πσιϊζεσλ ησλ κε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλϊησλ ηεο. πεξεζϋεο δηαρεϋξηζεο πξνζθωξνληαη θαη πξνο ηξϋηνπο πειψηεο φζνλ αθνξψ ζε αθϋλεηα ηδηνθηεζϋαο ηνπο. β) ΔθηηκΪζεηο αθηλϊησλ: Ζ εηαηξεϋα, ζην πιαϋζην εμαζθψιηζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλεϋσλ ηεο ΡξΨπεδαο, παξωρεη εθηηκϊζεηο αθηλϊησλ, πηζηνπνηϊζεηο πξνφδνπ εξγαζηψλ θαη εγθξϋζεηο πξνυπνινγηζκνχ. ΔπΫζεο, Ψιιεο παξερφκελεο ππεξεζϋεο εϋλαη: εθηηκϊζεηο κηζζσηηθψλ αμηψλ γηα ην δϋθηπν ησλ ππνθαηαζηεκψησλ ηεο, εθηηκϊζεηο θαη ηνπνγξαθϊζεηο ηεο αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο ηνπ ΝκΫινπ, εθηηκϊζεηο αμηψλ ησλ αθηλϊησλ πνπ εθπιεηζηεξηψδνληαη, θαζψο θαη εθηηκϊζεηο Ξεξηθεξεηαθψλ Δπξσπατθψλ ΞξνγξακκΨησλ (Ξ.Δ.Ξ.) ζην πιαϋζην ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. Πην πιαϋζην ηεο ζπλζϊθεο «ΒαζηιεΫα ΗΗ» εθπνλνχληαη εθηηκϊζεηο αθηλϊησλ γηα ηε δηαβψζκηζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ απφ ηελ ΡξΨπεδα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεϋα ζπκκεηεϋρε ζηελ εμαγσγϊ ηνπ παλειιϊληνπ εηϊζηνπ δεϋθηε κεηαβνιϊο εκπνξηθψλ αμηψλ ησλ νηθηζηηθψλ αθηλϊησλ θαηψ ην Ωηνο ΔθηηκΪζεηο παξωρνληαη θαη πξνο ηξϋηνπο πειψηεο πνπ επηζπκνχλ αλεμψξηεηε πξνζωγγηζε ηεο εκπνξηθϊο αμϋαο ησλ αθηλϊησλ ηνπο απφ Ωλαλ Ωκπεηξν εθηηκεηηθφ θνξωα. γ) ΠπκβνπιεπηηθΩο ππεξεζϋεο: ζνλ αθνξψ ζηηο ππεξεζϋεο πξνο ηνπο ηξϋηνπο πειψηεο, απηωο πεξηιακβψλνπλ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ βησζηκφηεηαο (γηα επελδχζεηο / κειινληηθψ Ωξγα αλψπηπμεο ζην ηνκωα ησλ αθηλϊησλ), νηθνλνκηθωο αλαιχζεηο θαη Ωξεπλα αγνξψο (δηεξεχλεζε κηζζσηηθψλ - εκπνξηθψλ αμηψλ γηα θψζε εϋδνο αθηλϊηνπ, θαηαγξαθϊ πξννπηηθψλ / ηψζεσλ πεξηνρψλ, πξνζθνξψο - δϊηεζεο αθηλϊησλ), εμεηδηθεπκωλεο εθηηκϊζεηο (π.ρ. μελνδνρεϋα), θαζψο θαη κειωηεο αμηνπνϋεζεο αθηλϊησλ γηα κεγψινπο ζεζκηθνχο, εηαηξηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξεϋο. ΔπΫζεο ε εηαηξεϋα ζπκκεηωρεη ζε δηαγσληζκνχο, κωζσ ζχκπξαμεο κε Ψιινπο κεγψινπο θνξεϋο ηεο αγνξψο αθϋλεηεο πεξηνπζϋαο, γηα παξνρϊ ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ αλψπηπμεο αθηλϊησλ ηδηνθηεζϋαο ηνπ δεκνζϋνπ. ΠπζηΨζεηο παξωρνληαη ζρεηηθψ κε ηελ βωιηηζηε αμηνπνϋεζε / δηαρεϋξηζε (πψιεζε, δηαθξψηεζε γηα ππεξαμϋα θιπ.), ηφζν ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ φζν θαη ησλ επελδπηηθψλ αθηλϊησλ ηεο ΡξΨπεδαο. δ) ΑλΨπηπμε ηνπ ΝκΫινπ ζην εμσηεξηθφ: Ζ εηαηξεϋα παξωρεη ηερληθϊ ππνζηϊξημε ζηελ ΡξΨπεδα ζηα πιαϋζηα επωθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ζηηο ηωζζεξηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ΒνπιγαξΫα, ΟνπκαλΫα, ΑιβαλΫα θαη Θχπξν) πνπ Ϊδε δξαζηεξηνπνηεϋηαη. Νη ζρεηηθωο παξερφκελεο ππεξεζϋεο αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε Ωξεπλαο αγνξψο γηα αλεχξεζε θαηψιιεισλ ρψξσλ γηα ηελ ζηωγαζε ησλ θαηαζηεκψησλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΡξΨπεδαο, ηελ δηεθπεξαϋσζε δηαδηθαζηψλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλαςε λωσλ κηζζψζεσλ θαη πηζηνπνηϊζεσλ ησλ εθηεινπκωλσλ Ωξγσλ δηακφξθσζεο ησλ θαηαζηεκψησλ. ΔπΫζεο γϋλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εμσηεξηθψλ εθηηκεηψλ θαη Ωιεγρνο ησλ εθηηκϊζεσλ αθηλϊησλ γηα ηα δψλεηα πνπ ρνξεγεϋ ε ΡξΨπεδα ζην εμσηεξηθφ. ε) Δπελδχζεηο ζε αθϋλεηα θαη αλαπηπμηαθψ Ωξγα: Ζ εηαηξεϋα ζπκκεηωρεη ζην επελδπηηθφ ζρϊκα ΚΑΟΗΛΑ ΕΔΑΠ Α.Δ. κε πνζνζηφ 18,75%, πνπ Ωρεη αλαιψβεη ηελ αλαβψζκηζε ησλ ιηκεληθψλ θαη ρεξζαϋσλ εγθαηαζηψζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιηκωλα ΕΩαο θαη ηε δηαρεϋξηζϊ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ επϋηεπμε ππεξαμηψλ θαη ηθαλνπνηεηηθψλ κηζζσηηθψλ απνδφζεσλ. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξεϋαο θαηψ ηελ δηακνξθψζεθε ζε 4,8 εθαη ΓηαθνπεΫζεο Γξαζηεξηφηεηεο Ζ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ζηα ηωιε ηνπ 2009, κεηαβϋβαζε ηηο ζπκκεηνρωο πνπ θαηεϋρε, ζε εηαηξεϋεο ηεο CASA, κε απνηωιεζκα λα ζηακαηϊζεη λα παξωρεη απεπζεϋαο ηηο ζρεηηθωο, κε απηωο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζϋεο. Ν παξαθψησ πϋλαθαο παξαζωηεη ηηο ζπγαηξηθωο εηαηξεϋεο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο πνπ εληψρζεθαλ ζηνλ κηιν ηεο CASA, ηηο παξερφκελεο ππεξεζϋεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρϊο ηεο ΔκπνξηθΪο ΡξΨπεδαο πνπ κεηαβηβψζηεθε θαη ηελ εηαηξεϋα ηνπ ΝκΫινπ ηεο CASA πνπ απωθηεζε ηηο ελ ιφγσ ζπκκεηνρωο. 66

67 Α/Α ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΝ ΔΛΡΑΣΘΖΘΑΛ ΠΡΝΛ ΝΚΗΙΝ CASA ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΠΝΠΡΝ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΝ ΝΚΗΙΝ ΡΖΠ CASA 1. ΔΚΞΝΟΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΔΓΑΘ ΓηαρεΫξηζε δηαζεζϋκσλ θαη ραξηνθπιαθϋσλ θηλεηψλ αμηψλ 73,10 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT 2. ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΔ ΘαηαλαισηηθΪ πϋζηε 50% SOFINCO SA 3. ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΕΥΖΠ ΑΑΔΕ ΑζθΨιεηεο δσϊο 50% 4. ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΑΔΑΔΓΑ 5. ΔΚΞΝΟΗΘΖ LEASING ΑΔ ΡξαπεδναζθΨιεηεο 50% ΣξεκαηνδνηηθΩο κηζζψζεηο 80% CREDIT AGRICOLE ASSURANCES CREDIT AGRICOLE ASSURANCES CREDIT AGRICOLE LEASING Ραπηφρξνλα κε ηε κεηαβϋβαζε ησλ παξαπψλσ ζπκκεηνρψλ, ε ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα ζχλαςε κε ηηο εηαηξεϋεο πνπ εληψρζεθαλ ζηνλ κηιν ηεο CASA, ζπκβψζεηο ζπλεξγαζϋαο, σο αθνινχζσο: 1) Κε ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ASSET MANAGEMENT ΑΔΓΑΘ, ε ΡξΨπεδα ζχλαςε ζχκβαζε δηαλνκϊο αλαθνξηθψ κε ηελ απνθιεηζηηθϊ δηψζεζε θαη δηαλνκϊ πξντφλησλ δηαρεϋξηζεο ραξηνθπιαθϋνπ. 2) Κε ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ CREDICOM ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΔ, ε ΡξΨπεδα ζχλαςε Πχκβαζε ΞαξνρΪο πεξεζηψλ αλαθνξηθψ κε ηελ εμππεξωηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ CREDICOM ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΑΔ κωζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΡξΨπεδαο, ησλ ΑΡΚ θαη ηνπ δηθηχνπ web-banking θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ POS. 3) Κε ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΕΥΖΠ ΑΑΔΕ, ε ΡξΨπεδα ζχλαςε Πχκβαζε ΑζθαιηζηηθΪο ΓηακεζνιΨβεζεο αλαθνξηθψ κε ηελ απνθιεηζηηθϊ δηψζεζε θαη δηαλνκϊ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ δσϊο ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΕΥΖΠ ΑΑΔΕ. Ζ ηειεπηαϋα αλαιακβψλεη λα πσιεϋ απνθιεηζηηθψ κωζσ ηνπ δηθηχνπ πσιϊζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ΝκΫινπ CASA. 4) Mε ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΑΔΑΔΓΑ, ε ΡξΨπεδα ζχλαςε Πχκβαζε ΑζθαιηζηηθΪο ΓηακεζνιΨβεζεο αλαθνξηθψ κε ηελ απνθιεηζηηθϊ δηψζεζε θαη δηαλνκϊ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΠΦΑΙΔΗΔΠ ΑΔΑΔΓΑ. Ζ ηειεπηαϋα αλαιακβψλεη λα πσιεϋ απνθιεηζηηθψ κωζσ ηνπ δηθηχνπ πσιϊζεσλ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ ΝκΫινπ CASA. 5) Κε ηελ ΔΚΞΝΟΗΘΖ LEASING ΑΔ, ε ΡξΨπεδα ζχλαςε Πχκβαζε ΓηαλνκΪο αλαθνξηθψ κε ηελ απνθιεηζηηθϊ δηψζεζε θαη δηαλνκϊ πξντφλησλ leasing ηεο ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ LEASING ΑΔ ΓΫθηπν ΘαηαζηεκΨησλ Ζ ΔκπνξηθΪ ΡξΨπεδα Ωρεη Ωληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηηο εξγαζϋεο ηεο ΙηαληθΪο ΡξαπεδηθΪο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΡξΨπεδαο ππνζηεξϋδεηαη απφ Ωλα επξχ δϋθηπν 345 θαηαζηεκψησλ κε δηαζπνξψ ζε φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθωληξσζε βξϋζθεηαη ζην λνκφ ΑηηηθΪο κε 134 θαηαζηϊκαηα θαη ζην λνκφ ΘεζζαινλΫθεο κε 35 θαηαζηϊκαηα. Ρν ζχλνιν ησλ θαηαζηεκψησλ πξνζθωξεη Ωλα ραξηνθπιψθην θαηαζεηηθψλ, δαλεηαθψλ, επελδπηηθψλ θαη ηξαπεδναζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηνπ ΝκΫινπ. 67

68 ΞξνθεηκΩλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ πεξαηηωξσ νη ζπλαιιαγωο ησλ πειαηψλ ηεο, ε ΡξΨπεδα δηαζωηεη Ωλα επξχηαην δϋθηπν απφ 755 ΑΡΚ (Απηφκαηεο ΡακεηνινγηζηηθΩο ΚεραλΩο). Απφ απηψ, 401 βξϋζθνληαη ζε ρψξν θαηαζηϊκαηνο ηεο ΡξΨπεδαο ελψ ηα ππφινηπα 354 ζε Ψιινπο ρψξνπο (εηδηθψ δηακνξθσκωλα θηφζθηα, ρψξνη ηξϋησλ, θιπ) ΓεσγξαθηθΪ ΘαηαλνκΪ Δζφδσλ Ζ γεσγξαθηθϊ θαηαλνκϊ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ ΝκΫινπ αλψ ρψξα δξαζηεξηφηεηαο, κωζσ ησλ αληϋζηνηρσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δηεζλεϋο αγνξωο, γηα ηηο νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο , θαζψο θαη γηα ηελ πεξϋνδν απφ παξαηϋζεηαη ζηνλ παξαθψησ πϋλαθα: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θαζαξψλ εζφδσλ Νκίινπ (πνζψ ζε ρηι.) ΔΙΙΑΓΑ ΓΔΟΚΑΛΗΑ ΟΝΚΑΛΗΑ ΒΝΙΓΑΟΗΑ ΑΙΒΑΛΗΑ ΘΞΟΝΠ ΖΛ. ΒΑΠΗΙΔΗΝ (33.055) (82.496) ( ) ( ) Πχλνιν ΞεγΪ: ΔπεμεξγαζΫα νηθνλνκηθψλ ζηνηρεϋσλ απφ ηελ ΡξΨπεδα κε ειεγκωλσλ απφ νξθσηφ ειεγθηϊινγηζηϊ. Πχκθσλα κε ηνλ παξαπψλσ πϋλαθα ε πιεηνλφηεηα ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ ΝκΫινπ πξνωξρεηαη απφ εξγαζϋεο ζηελ ΔιιΨδα. Πεκεηψλεηαη φηη ηα αξλεηηθψ θαζαξψ Ωζνδα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝκΫινπ ζην ΖλσκΩλν ΒαζΫιεην νθεϋινληαη ζην γεγνλφο φηη, κωζα ζηελ ηξηεηϋα, ε ΡξΨπεδα Ωρεη εθδψζεη κηα ζεηξψ νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ κωζσ ηεο εθεϋ ζπγαηξηθϊο ηεο εηαηξεϋαο Emporiki Group Finance Plc. (βι. αλψιπζε ππνελνηϊησλ «ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο θαηαζηψζεσλ νηθνλνκηθϊο ζωζεο θαη «ΣξεκαηννηθνλνκηθΩο πιεξνθνξϋεο θαηαζηψζεσλ νηθνλνκηθϊο ζωζεο »). Δλψ ε ελ ιφγσ ζπγαηξηθϊ εϋλαη θεξδνθφξα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελνπνϋεζεο απαιεϋθνληαη ηα Ωζνδα απφ ηφθνπο κεηαμχ ηεο ΡξΨπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθϊο θαη εκθαλϋδνληαη ηα Ωμνδα απφ ηφθνπο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαβνιωο ησλ ηφθσλ γηα ηα δψλεηα απηψ. 3.7 ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ κηινο CASA Ν κηινο ηεο Crédit Agricole (Crédit Agricole Group), κωζσ ηεο κεηξηθϊο Crédit Agricole SA (ζην εμϊο ε «CASA») θαη πιαηζησκωλνο απφ ηηο ΞεξηθεξεηαθΩο ΡξΨπεδεο (Regional Banks), ην δϋθηπν LCL (Le Crédit Lyonais), ηηο ηξψπεδεο ιηαληθϊο δηεζλψο θαη ηηο εμεηδηθεπκωλεο ζπγαηξηθωο ηνπ εηαηξϋεο, αλαπηχζζεη ην πεδϋν δξαζηεξηνπνϋεζϊο ηνπ, παξωρνληαο πξντφληα θαη ππεξεζϋεο ζηηο αγνξωο θεθαιαϋνπ θαη ρξϊκαηνο πξνθεηκωλνπ λα θαιχςεη ηηο απνηακηεπηηθωο, ρξεκαηνδνηηθωο θαη επελδπηηθωο αλψγθεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Κε παξνπζϋα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 74 ρψξεο θαη κε εξγαδφκελνπο πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 160 ρηιηψδεο, ν κηινο ηεο Crédit Agricole δξαζηεξηνπνηεϋηαη ζε ηξεηο ηνπηθωο αγνξωο ΓαιιΫα, ΗηαιΫα 68

69 θαη ΔιιΨδα - απφ φπνπ αλαπηχζζεη θαη πξνσζεϋ ηηο δξαζηεξηφηεηωο ηνπ ζε δηψθνξνπο ηνκεϋο ηεο ηξαπεδηθϊο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμππεξεηψληαο πψλσ απφ 58 εθαη. πειψηεο, βψζεη ζηνηρεϋσλ ηεο ρξϊζεο ΘαηΨ ηελ , ην ζχλνιν ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθϋνπ ηνπ ΝκΫινπ ηεο Crédit Agricole ζηε ΓαιιΫα, αλϊιζε ζε 424 δηο. εθ ησλ νπνϋσλ ην 82,55% αθνξνχζε ζε ρνξεγϊζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηηο ΞεξηθεξεηαθΩο ΡξΨπεδεο ελψ ην ππφινηπν, χςνπο 74 δηο., απφ ην δϋθηπν LCL. Ζ CASA εϋλαη εηζεγκωλε ζην ΣξεκαηηζηΪξην ηεο ΓαιιΫαο απφ ηνλ ΓεθΩκβξην ηνπ Νη κεηνρωο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηνπο δεϋθηεο CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50, Dow Jones Euro Stoxx banks, ASPI Eurozone, FTSE 4Good θαη ζηνλ Dow Jones Sustainability Index. Ρελ , ε θεθαιαηνπνϋεζε ηεο CASA αλϊιζε ζε ,25 εθαη. Ζ κεηνρηθϊ ζχλζεζε ηεο CASA ηελ , παξνπζηψδεηαη ζηνλ αθφινπζν πϋλαθα: Κεηνρηθή Πχλζεζε CASA ( ) ΚΔΡΝΣΝΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΡΝΣΥΛ % ΞεξηθεξεηαθΩο ΡξΨπεδεο (κωζσ ηεο SAS Rue La Boétie) ,78% ΘεζκηθνΫ E