Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, 13-11-2013. Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,"

Transcript

1 Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ, Αζήλα, ε φ,ηη αθνξά ζηε θνξνιφγεζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά, είηε πξφθεηηαη γηα ην εηζφδεκα, είηε γηα θνξνιφγεζε αγξνηεκαρίσλ, έρνπκε ζνβαξνχο ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη έρεη επηιεγεί εζθαικέλε θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, φρη κφλνλ λα κελ ζπγθεληξσζνχλ ηα πξνυπνινγηδφκελα/πηζαλνινγνχκελα πνζά, αιιά λα γίλεη ηδηαίηεξα δπζαλάινγε δεκηά ζην πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο. Γελ είκαζηε νχηε αιάλζαζηνη, νχηε παληνγλψζηεο, αιιά πνηέ άιινηε ζηελ εξγαζηαθή καο δηαδξνκή (ε νπνία είλαη κεγάιε), δελ αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα θάλνπκε κηα έθθιεζε/επίθιεζε, ηφζν ζπιινγηθή θαη ηφζν δξακαηηθή. Παιαηφηεξα ζηελ Δ.Δ. (ζηελ ηφηε Δ.Ο.Κ.) επηδνηνχζαλ/επηδνηνύζακε ηε γεωξγία γηα λα πιεζηάζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ απηάξθεηα ηεο Δπξψπεο θαη λα επηηχρνπκε αληίζηνηρε απεμάξηεζή ηεο, θπξίσο απφ ηηο Η.Π.Α. ήκεξα ν κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ επηδνηήζεσλ ζηε γεσξγία ηείλεη λα είλαη ε θαηνρχξσζε απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ νη αγξφηεο ζηηο άδηθεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη γεληθψο θαη ηδηαίηεξα ζε θάπνηα πξντφληα, φπσο ι.ρ. ηα εζπεξηδνεηδή, φπνπ νη Δπξσπαίνη αγξφηεο ηνπ Νφηνπ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ κε εκεξνκίζζηα κέρξη θαη 8 (!!) θνξέο ρακειφηεξα. Απηέο ινηπφλ νη επηδνηήζεηο δελ απνηεινχλ πιένλ έλα γελλαίν θηινδψξεκα πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο αγξφηεο, νπδέ θαλ θίλεηξν φπσο θαηά ην παξειζφλ, αιιά έλα απαξαίηεην αληηζηάζκηζκα απέλαληη ζηα δεηλά απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (φπσο εηζαγφκελα θζελά αγξνηηθά πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο). Με απηά ηα δεδνκέλα, είλαη πξνθαλέο φηη ε Δπξωπαϊθή γεωξγία δελ αληέρεη ζε κία πηζαλή ππεξθνξνιόγεζε, ηδίωο δε ε Διιεληθή γεωξγία, δηφηη ηφηε αίξεηαη θαη ε παξαπάλσ έλλνηα ησλ επηδνηήζεσλ. Δηδηθά ζηελ Διιάδα ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο βηψζηκσλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Γ.Δ.) - νη ιηγφηεξεο ζηελ Δπξψπε - απφ απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαη απνθιεηζηηθφ επάγγεικα αγξφηεο πάλσ απφ 270 ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, δειαδή εηζφδεκα αμηφινγν γηα πεξαηηέξσ θνξνιφγεζε, έζησ νξηαθά. Αθφκα δε ιηγφηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ θαη πεξηζψξηα θέξδνπο, ηα νπνία φκσο εθεί πνπ ππάξρνπλ, ζα ζπκθωλήζνπκε όηη πξέπεη λα θνξνινγεζνύλ κε 26% θαη όρη κε 13% επί ηωλ θεξδώλ, εθφζνλ ην ζχληαγκά καο ζπλερίδεη λα ηζρχεη. Με ηελ παγθνζκίσο πξσηάθνπζηε, άδηθε, ίζσο αληηζπληαγκαηηθή θαη επηζηεκνληθά αζθαιψο αλνξζφδνμε απφ ην Α σο ην Ω, λέα θνξνιφγεζε, νη αγξόηεο ζα θνξνινγνύληαη πάλω από 3 θνξέο πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, γηα εηζνδήκαηα απφ ηηο ίδηεο πεγέο θαη γηα ην ίδην χςνο (πλεκκέλν Γ ), Η δενληνινγία θαη ην ζύληαγκά καο ππαγνξεύνπλ λα θνξνινγεζνύλ νη αγξόηεο όπωο όινη νη άιινη Έιιελεο, δει. κε ηηο ίδηεο απαιιαγέο γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο απφ εκεξνκίζζηα, ηα ίδηα πνζνζηά απηνηεινχο θνξνιφγεζεο επί ησλ ηεθκαξηψλ ελνηθίσλ ησλ ρσξαθηψλ ηνπο (κε 10%), αιιά θαη ηα ίδηα πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ, δειαδή 26% θαη όρη 13%. Αλ ην 26% δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο, αο 1

2 γίλεη 36% ή 46% γηα φινπο! Όρη εηδηθή ηηκσξία ζηνπο αγξφηεο επεηδή έηζη απνθάζηζε ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Με ηε κεζφδεπζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζα θαηαξξεχζεη ε Διιεληθή Γεσξγία, δηφηη είλαη παξαγσγηθφο θιάδνο φπσο φινη νη άιινη, κε εηζξνέο θαη εθξνέο θαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα θνξνινγεζεί θαζ ππεξβνιή είλαη ην θέξδνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απνηεινχλ κφλνλ νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηα μελνδνρεία. Μήπσο απηφ δελ είλαη ηπραίν; Οχηε φκσο θαη ε θνξνιφγεζε ζηα θαιιηεξγνχκελα αγξνηεκάρηα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Σα αγξνηεκάρηα απνηεινχλ ζπληειεζηή παξαγσγήο γηα ηνπο γεσξγνχο. Αλ θνξνινγεζνχλ απηά ζα πξέπεη αλαινγηθά λα θνξνινγεζνχλ ρσξηζηά θαη νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ βηνκεραληψλ! Γηαηί απηφ ην «αζηηθφ» κίζνο θαηά ησλ αγξνηψλ; Αλακθίβνια, δελ δηθαηνινγείηαη κε θαλέλα ηξφπν. Έλαο αγξφηεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί π.ρ. 250 εκεξνκίζζηα αμίαο 8.000, ζηε Γ.Δ., ρσξίο θέξδε θαη ρσξίο πεξηζψξηα ακνηβήο νπδέ θαλ ηνπ ηεθκαξηνχ ελνηθίνπ ηνπ ρσξαθηνχ ηνπ, δειαδή φηαλ ην αθαζάξηζην θέξδνο (αθαζάξηζηα έζνδα κεηαβιεηέο δαπάλεο), κεηά βίαο απνηειεί ηα κεξνθάκαηά ηνπ (πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη θαη ην πην ζύλεζεο), είλαη άδηθν λα θνξνινγεζεί κε x 13% = 1.040, ελψ ν αγξεξγάηεο γηα ηελ ίδηα εξγαζία θαη γηα ηελ ίδηα ακνηβή λα έρεη πιήξε θνξναπαιιαγή, ρσξίο κάιηζηα λα ζπκβάιιεη, νχηε κε ρσξάθηα νχηε κε πάγην, θαη κε θπηηθφ ή δσηθφ θεθάιαην νχηε θαη κε ηελ αγσλία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα κία κεγάιε γεσξγηθή επηρείξεζε ν κε δηαρσξηζκφο ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ επηθεθαιήο έρεη κηθξή ζεκαζία, αιιά δελ είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γεσξγία. Δπηπιένλ, ν ηζαγθάξεο ηνπ ρσξηνχ, φηαλ δελ βγαίλεη νηθνλνκηθά, πεγαίλεη ζε βηνηερλίεο ππνδεκάησλ, θαη φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε νη ηζαγθάξεδεο ζηγά-ζηγά, σο επηηεδεπκαηίεο εμαθαλίδνληαη. Γηα ηνλ αγξφηε, κε ηα ρσξάθηα ηνπ θαη κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (πάγην, δσηθφ θαη θπηηθφ θεθάιαην), πξνζαξκνζκέλα φια απηά ζηε κηθξνκεζαία γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, αιιά θαη ζηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο, θαη ηδηαηηεξφηεηεο, δελ ππάξρεη δηέμνδνο. Αθξηβψο απηή ηε θηινζνθία θαη απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο δηαρεηξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ φζσλ άιισλ απνηεινχλ απηήλ ηελ εληαία δνκηθή ελφηεηα κίαο πγηνχο ππαίζξνπ. Γηφηη δηαθνξεηηθά ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ επηθπιάζζεηαη ζηνλ αγξφηε είλαη λα ηα πνπιήζεη φια απηά ζε κεγάιεο αγξνηηθέο «επηρεηξήζεηο» (αλ ππάξμνπλ, φπνπ ππάξμνπλ ή φηαλ ζα δεκηνπξγεζνχλ), αλ βέβαηα ηα δερζνχλ ηφζν πνιπηεκαρηζκέλα πνπ είλαη ηα ρσξάθηα ηνπ. ηε ζπλέρεηα δε, ζα εθιηπαξεί ηελ ίδηα «επηρείξεζε» γηα θαλέλα.. κεξνθάκαην. ηε δηεζλή πάλησο βηβιηνγξαθία κέρξη ζήκεξα, πνπζελά δελ ζπλαληάηαη θαηάξγεζε ππνινγηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ αγξφηε σο δαπάλεο. Η δηαθνξεηηθή ζεσξία, πνπ νη αξκφδηνη ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ πξάμε, δελ είλαη κφλνλ πξσηφηππε, αιιά απφ φζν γλσξίδνπκε θαη δηεζλψο αλχπαξθηε. Μπνξεί λα είλαη θαη δήηεκα ζηξαηεγηθήο, αιιά ζ εκάο ζπκίδεη «καζεηεπφκελνπο κάγνπο». 2

3 Τπάξρνπλ θη άιια, αμεπέξαζηα ηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε εμ ππαξρήο εθηίκεζε ηνπ (παγίνπ, ηνπ δσηθνχ θαη πξνπαληφο ηνπ θπηηθνχ) θεθαιαίνπ θαη ησλ αληηζηνίρσλ απνζβέζεσλ σο πεξίπνπ Γ.Δ., κε κέζν φξν κεγαιχηεξν ίζσο ηνπ 20% ηνπ θφζηνπο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ην θπξηφηεξν κε ηεξάζηην θαηά θιάδν εχξνο δηαθχκαλζεο. Η πθηζηάκελε κέζνδνο (Ν.2238/94) είλαη δφθηκε θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα «αληηθεηκεληθά θξηηήξηα». Δίλαη κία κέζνδνο πνπ ππνινγίδεη ρξεκαηηθέο δαπάλεο, απνζβέζεηο, ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα θαη ελνίθηα εδάθνπο, θαηά θαιιηέξγεηα θαη θαηά πεξηνρή, κε ζηνηρεία πνιιψλ δεθαεηηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεσξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαθψο δπζθεκίδεηαη σο απζαίξεηε θαη δήζελ-αληηθεηκεληθή κέζνδνο. Αθ όηνπ, όκωο, θαη εθόζνλ νη αγξόηεο είλαη ππνρξεωκέλνη λα δίδνπλ εηήζηα ιίζηα ζηξεκκάηωλ θαη εζόδωλ (πνζόηεηα, ηηκέο θαη ρξόλν παξαγωγήο), πέληε θαζεγεηέο ηωλ αξκνδίωλ Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάηωλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, άξα θαη Γεωξγηθήο Λνγηζηηθήο, παξαζέηνπλ εκηεμωινγηζηηθή κέζνδν, άκεζεο εθαξκνγήο, αθξηβέζηαηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο, ρωξίο λα ηεξνύλ νη αγξόηεο βηβιία εζόδωλ-εμόδωλ - κε ζεκαληηθή γηα εθείλνπο επηπξόζζεηε δαπάλε - θαη ρωξίο λα ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα ιαζξνρεηξίεο (βι. πλεκκέλν Β ). Τπελζπκίδνπκε φηη πνηέ άιινηε δελ ρξεηάζζεθε λα απνθξνχζνπκε ηφζν έληνλα κία λνκνζεζία, δηφηη νπδέπνηε ππήξμε ηόζν ρανηηθή λνκνζεζία, όπωο απηή ηεο θνξνινγίαο ηωλ αγξνηώλ ή όπωο εθείλε γηα ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. Άιινηε ππήξρε Τπνπξγείν Γεωξγίαο, ζην νπνίν νη παξεκβάζεηο νη δηθέο καο πεξηνξίδνληαλ ζε εηδηθά ζέκαηα, ελψ ζήκεξα αλαηξέπνληαη νη βάζεηο ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο. Μεηά ηηκήο, Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηε- Δηαηξείαο Αγξνηηθήο πλεηαηξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη ξίνπ Διιάδνο Οηθνλνκίαο Μειεηψλ π. Μάκαιεο, Αιεμ. Κνπηζνχξεο Κσλ. Απνζηνιφπνπινο Καζεγεηήο Σ.Δ.Ι. Γξάκαο Αλ. Καζεγεηήο Οκ. Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πλεκκέλα: Α) Πφξηζκα ηεο εκεξίδαο ηεο 14 εο Μαξηίνπ 2013 γηα ηε θνξνιφγεζε ηνπ Γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Β) Σν θνξνινγεηέν γεσξγηθφ εηζφδεκα εμαηνκηθεπκέλν κε εμσινγηζηηθφ ππνινγηζκφ, ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο. Γ) ρεκαηηθφ παξάδεηγκα θνξνινγίαο θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. 3

4 Α) ΠΟΡΙΜΑ ΣΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Σελ 14 ε Μαξηίνπ 2013 δηεμήρζε εκεξίδα γηα ηε θνξνιόγεζε ηνπ «Γεωξγηθνύ Δηζνδήκαηνο», ηελ νπνία ζπλδηνξγάλσζαλ ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ), ε επηζηεκνληθή Δηαηξεία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ) θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Νέσλ Αγξνηψλ (Π.Δ.Ν.Α), κε εηζεγεηέο ηνπο: α) θαζεγεηή Μάκαιε πχξν (Πξφεδξν ΓΔΩΣΔΔ), β) Γηαλλφπνπιν Βαζίιε, γεσπφλν (Πξφεδξν ΠΔΝΑ), γ) θαζεγεηή Σζηκπνχθα Κσλ/λν (Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ), δ) Παλαγφπνπιν Πάλν, δηδάθηνξα ηνπ Παλεπ. νξβφλλεο θαη κε ζπληνληζηή ηνλ η. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζεγεηή θ. Ναπ. Μαξαβέγηα, ν νπνίνο αθνχ αλέγλσζε ζην ηέινο ηεο εκεξίδαο απφζπαζκα ηεο ζπλεκκέλεο εξγαζίαο-παξέκβαζεο ηνπ Γξ. Φψηε Βαθάθε, θαηέιεμε ζηε γεληθή παξαηήξεζε, «νπθ αλ ιάβεηο παξά ηνπ κε έρνληνο». Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θνξνινγεηέα χιε θαη αληίζηνηρε ζεκαληηθή θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βηψζηκεο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο (Γ.Δ.). Έηζη, αθνχ ιάβακε ππ φςε ηηο ζπλεκκέλεο εηζεγήζεηο, αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο καδί θαη κε ηνλ δηεμαρζέληα δηάινγν, θαηαιήμακε ζην αθφινπζν πφξηζκα : 1) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ (ήδε από ην 2011), θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπο απφ ηνλ Γξ. Φση. Βαθάθε, ην θαζαξφ γεσξγηθφ εηζφδεκα ρωξίο ηηο επηδνηήζεηο θαίλεηαη πσο κάιινλ ππεξθνξνινγείηαη * (46% θαηά κέζν φξν), θαη κε 10% θ.κ.ν. απφ ην πξψην επξψ, εάλ πξνζηεζνύλ νη επηδνηήζεηο. 2) Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζζνχλ, θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θνξνιφγεζεο (Ν. 2238/1994) θαη ηδίσο ζηε βάζε ηεο ζπλεκκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο εμσινγηζηηθήο κεζφδνπ ησλ 5 θαζεγεηψλ γεσξγηθήο ινγηζηηθήο ησλ 5 αλσηάησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. 3) Λφγσ αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θπηηθνχ, ηνπ δσηθνχ θαη ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ κε ηελ κε πξνζαξκφζηκε ζηηο Γ.Δ. επηρεηξνχκελε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ, νη απνζβέζεηο ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ θνξνινγεηένπ θαζαξνύ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο. Γειαδή εθφζνλ π.ρ. ζηηο βεξηθνθηέο ην θφζηνο παξαγσγήο απνηειείηαη θαηά 35% θαη πιένλ απφ ηελ απφζβεζε ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη αληί ην πνζνζηφ απηφ ηνπ θφζηνπο λα αθαηξείηαη σο έμνδν, αληίζεηα θνξνινγείηαη, πνηνο λνπλερήο αγξφηεο ζα νδεγεζεί ζηελ απφθαζε λα θπηέςεη βεξηθνθηέο; Δπίζεο ε θνξνιφγεζε κε 13% ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (φρη ηνπ θέξδνπο) απφ ην πξψην κάιηζηα επξψ, ηε ζηηγκή πνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ έρεη θαζαξφ γεσξγηθφ εηζφδεκα πνπ απνηειείηαη θαηά 80% θαη πιένλ απφ ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, είλαη θαη απηφ ην ίδην άδηθν, αληηζπληαγκαηηθό (ιφγσ εμφθζαικα άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο επλννχκελνπο απφ ηνλ ίδην λφκν κηζζσηνχο θαη εκεξνκίζζηνπο), αληηεπηζηεκνληθό θαη παλεπξωπαϊθά πξωηόγλωξν. Όπσο πξσηφγλσξε θαη * Η ππεξθνξνιφγεζε απηή πξέπεη λα νθείιεηαη αθελφο ζηε ρξέσζε εηεξναπαζρνινχκελσλ κε κεγάιν αξηζκφ απφ ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη αθεηέξνπ ζην φηη νη πεξηθεξεηαθέο Γ/ζεηο Γεσξγίαο δελ έρνπλ απμήζεη αξθεηά ην θφζηνο σο πξνο ηηο εηζξνέο θιπ. δαπάλεο, φπσο ηε λέα ζεκαληηθή ππνρξεσηηθή εηζθνξά ππέξ «ΔΛΓΑ», πνπ δελ έρεη ππνινγηζζεί θαζφινπ. 4

5 αληηεπηζηεκνληθή είλαη θαη ε απέληαμε ησλ Γ.Δ. απφ ηηο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ε έληαμή ηνπο ζηα Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα! Οη δε πνιχ κεγάιεο Γ.Δ. πνπ έρνπλ θέξδε θαη ειάρηζηα (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά δηαρεηξηζηηθά) ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, κε ηε κεζφδεπζε απηή ζα απνθεχγνπλ ην 26% θνξνιφγεζήο ηνπο σο πξνο ηα θέξδε θαη ζα πιεξψλνπλ αλη απηνχ κφλνλ 13%! 4) Με ηε ζπγθεθξηκέλε κε πξνζαξκφζηκε ζηε γεσξγία, κέζνδν ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλεμφδσλ, πνπ ζέιεη λα ζεζκνζεηήζεη ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ε γεωξγία δελ αληηκεηωπίδεηαη ωο παξαγωγηθόο θιάδνο, ελψ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππ φςε γηα ην ιφγν απηφ αθελφο ε αλαπηπμηαθή ηνπ, πάλσ απ φια δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ λα κελ αγλννχληαη νη άκεζεο επηπηψζεηο ζην ηζνδύγην πιεξωκώλ κε ακεζφηεξε απ φιεο εθείλε ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, αθνχ ν νξηαθφο θιάδνο ηεο πηελν-θηελνηξνθίαο είλαη απηφο πνπ ζίγεηαη θαίξηα. 5) Οχηε ε παξεληαπηνθνξία θαη ε ελ γέλεη παξαιιαθηηθόηεηα ζην κέγεζνο ηεο παξαγωγήο κε ηνπο πεξίεξγνπο, πνιχ ζπρλά θχθινπο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηφδσλ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ κεζφδεπζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Αληίζεηα, ζα νδεγήζεη ζε ιάζνο απνθάζεηο ζπγθνκηδήο ηνπο παξαγσγνχο κε επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα θνληά ζηελ αιιαγή ηνπ έηνπο. 6) Με ηε κέζνδν απηή ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ ην θνξνινγεηέν θαη έηνο γεσξγηθφ εηζφδεκα δελ θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ή ζηα κέιε ησλ νκαδηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλάινγα κε ηηο εηζξνέο/εηζθνξέο ζε εξγαζία θαη ζε κέζα παξαγσγήο. 7) Δθφζνλ ην Γεσξγηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα θνξνινγείηαη, δελ λνείηαη λα μαλαθνξνινγεζεί ε θαηνρή ζπληειεζηώλ παξαγωγήο πνπ δεκηνπξγνχλ ην εηζφδεκα (έδαθνο, γεσξγνθηελνηξνθηθέο απνζήθεο, θιπ). 8) Η ήδε, ρωξίο πξνεγνύκελν, απνεπέλδπζε ζηελ ειιεληθή γεωξγία ζα επηδεηλωζεί, ιόγω ηεο θνξνιόγεζεο ηωλ απνζβέζεωλ!!! 9) Η θνξναπνθπγή ησλ εηεξνεπαγγεικαηηψλ/«αγξνηψλ» πνπ ζα ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ λα δηαθηλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο παξαζηαηηθά, (ηα νπνία θαη δελ δηθαηνχληαη), δεκηνπξγεί ζσξεία πξνβιεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 10) Απνξίαο άμηα είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Commission ζηελ ηξόϊθα, αθνχ ε νζεκέξαη ζεζκνζεηνχκελε κεζφδεπζε θνξνιφγεζεο ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεηαη νχηε θαζαξφ είλαη), δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα Δπξσπατθά επηζηεκνληθά θαζηεξσκέλα, αιιά νχηε θαη κε ην πθ αο ζπλζήθαο θαηά θφξνλ δηαθεξπρζέλ απφ ηελ Δ.Δ. «Food Security» ζπλάδεη. Πξνηείλεηαη : 1) O εληνπηζκφο ησλ κε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, πνπ πηζαλφλ λα ρξεηαζζεί λα αλαηεζεί ζε κειεηεηή. 2) Η δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζφδεπζεο θνξνιφγεζεο ησλ Γ.Δ., αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. α) Γηα ηηο κηθξήο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γ.Δ. λα ζπλερηζζεί ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 2238/

6 β) Γηα ηηο πην κεγάιεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο, ε ζπλεκκέλε πςειήο αθξηβείαο κέζνδνο ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ (πλεκκέλν Β ). γ) Οη πνιχ κεγάιεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γ.Δ. λα ηεξνχλ βηβιία 3 εο θαηεγνξίαο κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο, αιιά παξάιιεια νη ππεξεζίεο λα εθαξκφδνπλ δεηγκαηνιεπηηθά θαη ηελ ακέζσο παξαπάλσ, εμσινγηζηηθή κε εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία κέζνδν ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ, πνπ ζα απνδεηρζεί ηειηθά, γηα ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα ε αθξηβέζηεξε θαη ηνπιάρηζηνλ πνιχ ρξήζηκε, ζην λα απνθεχγεηαη ε εμφθζαικε θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά! 3) ηηο παξαπάλσ β) θαη γ) εηδηθέο θαηεγνξίεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Γ.Δ.), λα δνζεί ή δπλαηφηεηα επηινγήο θνξνιφγεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ, ηα νπνία φκσο ζα ηεξνχληαη ζε Κέληξα Γηαρείξηζεο Δθκεηαιιεύζεωλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην επφκελν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σα Κέληξα απηά πξέπεη λα ζηειερσζνχλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ψζηε λα γίλεηαη νξζά ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ θ.ν.θ.), θαη ηα νπνία ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα δίλνπλ θαη νδεγίεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο (management) ζηνπο αξρεγνχο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 4) Σα όπνηα έζνδα από ηε θνξνιόγεζε ηνπ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο λα αηκαηνδνηνύλ ηελ ίδηα ηε γεωξγία κε πξνηεξαηόηεηα ζηε βειηίωζε ηεο άζιηαο εγγείνπ δηαξζξώζεώο ηεο, γηα λα κπνξνύκε λα επειπηζηνύκε θάπνηε ζε αληαγωληζηηθή γεωξγία κε νπζηαζηηθή θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα Μαξαβέγηαο Ναπνιέσλ Μάκαιεο ππξίδσλ Γηαλλφπνπινο Βαζίιεο Σζηκπνχθαο Κσλζηαληίλνο Παλαγφπνπινο Πάλνο Αθξηβέο αληίγξαθν ν Πξφεδξνο ηεο ΔΣ.ΑΓΡ.Ο. Όλνκα, ππνγξαθή, ζθξαγίδα πλεκκέλα (είλαη αλεξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα : α. «Σν Φνξνινγεηέν Γεσξγηθφ Δηζφδεκα Δμαηνκηθεπκέλν κε Δμσινγηζηηθφ Τπνινγηζκφ» (Απνζηνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γαιαλφπνπινο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Παπαπαλαγηψηνπ Δπάγγεινο, θαζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ρεδίηεο Αληψληνο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, Σζηκπνχθαο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) β. Δηζεγήζεηο Παξεκβάζεηο : Βαθάθε Φση., Γηαλλφπνπινπ Βαζ., Μάκαιε ππξ., Παλαγφπνπινπ Παλ., Σζηκπνχθα Κσλ. 6

7 Β) 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Γ) ρεκαηηθό Παξάδεηγκα Φνξνινγίαο Καζαξνύ Γεωξγηθνύ Δηζνδήκαηνο Βηώζηκεο Γεωξγηθήο Δθκεηάιιεπζεο (Γ.Δ.) Αθαζάξηζηα έζνδα κέζνπ φξνπ 4εηίαο (πεξηιακβάλνληαη επηδνηήζεηο θαη ,- επηζηξνθή Φ.Π.Α.) Υξεκαηηθέο δαπάλεο (μέλα εκεξνκίζζηα, ιηπάζκαηα, γεσξ. θάξκαθα, θαχζηκα - ΓΔΗ, επηζθεπέο, ηφθνη, δηάθνξα) ,- Απνζβέζεηο (θπηηθνχ, δσηθνχ θαη παγίνπ θεθαιαίνπ) ,- Καζαξό νηθνγελεηαθό γεωξγηθό εηζόδεκα ,- Α' Φνξνιόγεζε ζύκθωλα κε ηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε θαη ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία πνπ ζπλάδεη κε ηνλ Ν.2238/1994 : Καηαλνκή θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο Φόξνο Σεθκαξηά εκεξνκίζζηα ηνπ αγξφηε 8.500,- 0 ««ηεο αγξφηηζζαο 5.500,- 0 ««ησλ παηδηψλ 3.000,- 0 «ελνίθηα εδάθνπο (απηνηειψο) 5.000,- 575 (11,5%) Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (απηνηειψο) 1.000,- 150 (15%) Κέξδνο 2.000,- 520 (26%) Λφγσ πξνζζεηηθφηεηαο , ,- B' Φνξνιόγεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαηλνύξγην λόκν δειαδή κε θαζαξό γεωξγηθό εηζόδεκα, ρωξίο αθαίξεζε απνζβέζεωλ θαη κε θαηαλεκεκέλν : ,- 13% 4.550,-* * Απηφο ν θφξνο είλαη ν ειάρηζηνο, δηφηη ηα «μέλα» εκεξνκίζζηα πνπ ζπλήζσο μεπεξλνχλ ην 50% ησλ ινηπψλ ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ, πνιχ δχζθνια κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ. Η νπζία είλαη πωο νη αγξόηεο γηα ηα ίδηα εηζνδήκαηα θαη από ηηο ίδηεο πεγέο, ζα πιεξώλνπλ πάλω από 3(!) θνξέο πεξηζζόηεξν θόξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, ηδίωο όηαλ νη 13

14 Γεωξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο είλαη κε βηώζηκεο. Αλ θαζίζεηε κε νπνηνλδήπνηε αγξφηε ηεο πεξηθέξεηαο ζαο θαη ππνινγίζεηε ην θφξν ηνπ, κε ηελ πθηζηάκελε δενληνινγία θνξνιφγεζεο ησλ άιισλ Διιήλσλ θαη κε ηε θνξνινγία βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηνπο αγξφηεο, ζα βξείηε κάιινλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο απφ 1 πξνο 3. Δμ αληηζέηνπ νη 5 θαζεγεηέο ησλ αξκφδησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο, θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Νέσλ Αγξνηψλ, παξαζέηνπλ εκηεμσινγηζηηθή κέζνδν κε αηνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ, πνπ νχησο ή άιισο θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εθνξία, άκεζεο δε εθαξκνγήο θαη αθξηβέζηαηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα εθαξκφδεηαη. Τπ φςε φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη κε ηνλ πθηζηάκελν αθόκα θαη νπζία Ν.2238/1994, ην γεωξγηθό εηζόδεκα, αλ δελ ππήξραλ νη επηδνηήζεηο ηεο Δ.Δ. ζα θνξνινγείην κε 46%! θ.κ.ν. (Βιέπε ππφκλεκα ηνπ κειεηεηή Γξ. Φωη. Βαθάθε, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣ.ΑΓΡ.Ο. εκεξίδα ηεο ).. Παξαθαινχκε ινηπφλ λα ζπκβνπιεπζείηε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νπνηνλδήπνηε γλσζηφ ζαο γεσξγννηθνλνκνιφγν. Γειαδή πξαθηηθά δεηάκε λα καο βεβαησζεί αλ ππάξρεη γεσξγννηθνλνκνιφγνο, εκεδαπφο, ή αιινδαπφο νπνηαζδήπνηε αθαδεκατθήο βαζκί-δαο, ν νπνίνο, έζηω θαη κε κηζή ππνγξαθή, ζα ζπκθσλήζεη κε ηε λέα θνξνινγία ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Μηζή δε ππνγξαθή, ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη νη αγξφηεο ζα πιεξψλνπλ γηα ηα ίδηα εηζνδήκαηα απφ ηηο ίδηεο πεγέο ηνλ 3πιάζην θαη πιένλ θόξν εηζνδήκαηνο, έλαληη ησλ άιισλ Διιήλσλ, ζα βεβαηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ φηη δελ ζα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα : α) ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ, ππφ ηηο παξνχζεο κάιηζηα ζπλζήθεο θξίζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο. β) ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο ήδε άλεπ πξνεγνπκέλνπ απνεπέλδπζεο ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο. γ) ηε ξπζκηζηηθή θαη νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ. δ) ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηε λεσηεξηθή γεσξγία, δειαδή ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο γεσξγίαο καο θαη ε) ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα (ζην Food Security), πνπ απνηειεί πιένλ ζηφρν νιφθιεξεο ηεο Δ.Δ. 14

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 7 Παραγωγός. Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά Μ. ΨΥΛΛΑΚΖ

Κεφ. 7 Παραγωγός. Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά Μ. ΨΥΛΛΑΚΖ Κεφ. 7 Παραγωγός Ζ Πξνζθνξά ηεο Δπηρείξεζεο ζε ηειείωο αληαγωληζηηθή αγνξά 1 Η προσυορά της επιτείρησης Πώο απνθαζίδεη κηα επηρείξεζε πόζν πξνϊόλ λα πξνζθέξεη; Aπηή ε απόθαζε εμαξηάηαη από ηελ ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα