Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ. Αζήλα, 13-11-2013. Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,"

Transcript

1 Οη Πξφεδξνη : ΓΔΩΣΔΔ, ΔΣ.ΑΓΡ.Ο., ΙΔΜ Δμνρφηαηε Κχξηε Πξσζππνπξγέ, Αζήλα, ε φ,ηη αθνξά ζηε θνξνιφγεζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά, είηε πξφθεηηαη γηα ην εηζφδεκα, είηε γηα θνξνιφγεζε αγξνηεκαρίσλ, έρνπκε ζνβαξνχο ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη έρεη επηιεγεί εζθαικέλε θαηεχζπλζε κε απνηέιεζκα, φρη κφλνλ λα κελ ζπγθεληξσζνχλ ηα πξνυπνινγηδφκελα/πηζαλνινγνχκελα πνζά, αιιά λα γίλεη ηδηαίηεξα δπζαλάινγε δεκηά ζην πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο. Γελ είκαζηε νχηε αιάλζαζηνη, νχηε παληνγλψζηεο, αιιά πνηέ άιινηε ζηελ εξγαζηαθή καο δηαδξνκή (ε νπνία είλαη κεγάιε), δελ αηζζαλζήθακε ηελ αλάγθε λα θάλνπκε κηα έθθιεζε/επίθιεζε, ηφζν ζπιινγηθή θαη ηφζν δξακαηηθή. Παιαηφηεξα ζηελ Δ.Δ. (ζηελ ηφηε Δ.Ο.Κ.) επηδνηνχζαλ/επηδνηνύζακε ηε γεωξγία γηα λα πιεζηάζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ απηάξθεηα ηεο Δπξψπεο θαη λα επηηχρνπκε αληίζηνηρε απεμάξηεζή ηεο, θπξίσο απφ ηηο Η.Π.Α. ήκεξα ν κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ επηδνηήζεσλ ζηε γεσξγία ηείλεη λα είλαη ε θαηνρχξσζε απέλαληη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ νη αγξφηεο ζηηο άδηθεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη γεληθψο θαη ηδηαίηεξα ζε θάπνηα πξντφληα, φπσο ι.ρ. ηα εζπεξηδνεηδή, φπνπ νη Δπξσπαίνη αγξφηεο ηνπ Νφηνπ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ κε εκεξνκίζζηα κέρξη θαη 8 (!!) θνξέο ρακειφηεξα. Απηέο ινηπφλ νη επηδνηήζεηο δελ απνηεινχλ πιένλ έλα γελλαίν θηινδψξεκα πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο αγξφηεο, νπδέ θαλ θίλεηξν φπσο θαηά ην παξειζφλ, αιιά έλα απαξαίηεην αληηζηάζκηζκα απέλαληη ζηα δεηλά απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (φπσο εηζαγφκελα θζελά αγξνηηθά πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο). Με απηά ηα δεδνκέλα, είλαη πξνθαλέο φηη ε Δπξωπαϊθή γεωξγία δελ αληέρεη ζε κία πηζαλή ππεξθνξνιόγεζε, ηδίωο δε ε Διιεληθή γεωξγία, δηφηη ηφηε αίξεηαη θαη ε παξαπάλσ έλλνηα ησλ επηδνηήζεσλ. Δηδηθά ζηελ Διιάδα ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο βηψζηκσλ Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Γ.Δ.) - νη ιηγφηεξεο ζηελ Δπξψπε - απφ απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θαη απνθιεηζηηθφ επάγγεικα αγξφηεο πάλσ απφ 270 ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, δειαδή εηζφδεκα αμηφινγν γηα πεξαηηέξσ θνξνιφγεζε, έζησ νξηαθά. Αθφκα δε ιηγφηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ θαη πεξηζψξηα θέξδνπο, ηα νπνία φκσο εθεί πνπ ππάξρνπλ, ζα ζπκθωλήζνπκε όηη πξέπεη λα θνξνινγεζνύλ κε 26% θαη όρη κε 13% επί ηωλ θεξδώλ, εθφζνλ ην ζχληαγκά καο ζπλερίδεη λα ηζρχεη. Με ηελ παγθνζκίσο πξσηάθνπζηε, άδηθε, ίζσο αληηζπληαγκαηηθή θαη επηζηεκνληθά αζθαιψο αλνξζφδνμε απφ ην Α σο ην Ω, λέα θνξνιφγεζε, νη αγξόηεο ζα θνξνινγνύληαη πάλω από 3 θνξέο πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, γηα εηζνδήκαηα απφ ηηο ίδηεο πεγέο θαη γηα ην ίδην χςνο (πλεκκέλν Γ ), Η δενληνινγία θαη ην ζύληαγκά καο ππαγνξεύνπλ λα θνξνινγεζνύλ νη αγξόηεο όπωο όινη νη άιινη Έιιελεο, δει. κε ηηο ίδηεο απαιιαγέο γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο απφ εκεξνκίζζηα, ηα ίδηα πνζνζηά απηνηεινχο θνξνιφγεζεο επί ησλ ηεθκαξηψλ ελνηθίσλ ησλ ρσξαθηψλ ηνπο (κε 10%), αιιά θαη ηα ίδηα πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ, δειαδή 26% θαη όρη 13%. Αλ ην 26% δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο, αο 1

2 γίλεη 36% ή 46% γηα φινπο! Όρη εηδηθή ηηκσξία ζηνπο αγξφηεο επεηδή έηζη απνθάζηζε ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Με ηε κεζφδεπζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζα θαηαξξεχζεη ε Διιεληθή Γεσξγία, δηφηη είλαη παξαγσγηθφο θιάδνο φπσο φινη νη άιινη, κε εηζξνέο θαη εθξνέο θαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα θνξνινγεζεί θαζ ππεξβνιή είλαη ην θέξδνο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα απνηεινχλ κφλνλ νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηα μελνδνρεία. Μήπσο απηφ δελ είλαη ηπραίν; Οχηε φκσο θαη ε θνξνιφγεζε ζηα θαιιηεξγνχκελα αγξνηεκάρηα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Σα αγξνηεκάρηα απνηεινχλ ζπληειεζηή παξαγσγήο γηα ηνπο γεσξγνχο. Αλ θνξνινγεζνχλ απηά ζα πξέπεη αλαινγηθά λα θνξνινγεζνχλ ρσξηζηά θαη νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ βηνκεραληψλ! Γηαηί απηφ ην «αζηηθφ» κίζνο θαηά ησλ αγξνηψλ; Αλακθίβνια, δελ δηθαηνινγείηαη κε θαλέλα ηξφπν. Έλαο αγξφηεο, πνπ πξαγκαηνπνηεί π.ρ. 250 εκεξνκίζζηα αμίαο 8.000, ζηε Γ.Δ., ρσξίο θέξδε θαη ρσξίο πεξηζψξηα ακνηβήο νπδέ θαλ ηνπ ηεθκαξηνχ ελνηθίνπ ηνπ ρσξαθηνχ ηνπ, δειαδή φηαλ ην αθαζάξηζην θέξδνο (αθαζάξηζηα έζνδα κεηαβιεηέο δαπάλεο), κεηά βίαο απνηειεί ηα κεξνθάκαηά ηνπ (πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη θαη ην πην ζύλεζεο), είλαη άδηθν λα θνξνινγεζεί κε x 13% = 1.040, ελψ ν αγξεξγάηεο γηα ηελ ίδηα εξγαζία θαη γηα ηελ ίδηα ακνηβή λα έρεη πιήξε θνξναπαιιαγή, ρσξίο κάιηζηα λα ζπκβάιιεη, νχηε κε ρσξάθηα νχηε κε πάγην, θαη κε θπηηθφ ή δσηθφ θεθάιαην νχηε θαη κε ηελ αγσλία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα κία κεγάιε γεσξγηθή επηρείξεζε ν κε δηαρσξηζκφο ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ επηθεθαιήο έρεη κηθξή ζεκαζία, αιιά δελ είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή γεσξγία. Δπηπιένλ, ν ηζαγθάξεο ηνπ ρσξηνχ, φηαλ δελ βγαίλεη νηθνλνκηθά, πεγαίλεη ζε βηνηερλίεο ππνδεκάησλ, θαη φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε νη ηζαγθάξεδεο ζηγά-ζηγά, σο επηηεδεπκαηίεο εμαθαλίδνληαη. Γηα ηνλ αγξφηε, κε ηα ρσξάθηα ηνπ θαη κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (πάγην, δσηθφ θαη θπηηθφ θεθάιαην), πξνζαξκνζκέλα φια απηά ζηε κηθξνκεζαία γεσξγηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε, αιιά θαη ζηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο, θαη ηδηαηηεξφηεηεο, δελ ππάξρεη δηέμνδνο. Αθξηβψο απηή ηε θηινζνθία θαη απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο δηαρεηξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ησλ φζσλ άιισλ απνηεινχλ απηήλ ηελ εληαία δνκηθή ελφηεηα κίαο πγηνχο ππαίζξνπ. Γηφηη δηαθνξεηηθά ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ επηθπιάζζεηαη ζηνλ αγξφηε είλαη λα ηα πνπιήζεη φια απηά ζε κεγάιεο αγξνηηθέο «επηρεηξήζεηο» (αλ ππάξμνπλ, φπνπ ππάξμνπλ ή φηαλ ζα δεκηνπξγεζνχλ), αλ βέβαηα ηα δερζνχλ ηφζν πνιπηεκαρηζκέλα πνπ είλαη ηα ρσξάθηα ηνπ. ηε ζπλέρεηα δε, ζα εθιηπαξεί ηελ ίδηα «επηρείξεζε» γηα θαλέλα.. κεξνθάκαην. ηε δηεζλή πάλησο βηβιηνγξαθία κέρξη ζήκεξα, πνπζελά δελ ζπλαληάηαη θαηάξγεζε ππνινγηζκνχ ησλ ηεθκαξηψλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ αγξφηε σο δαπάλεο. Η δηαθνξεηηθή ζεσξία, πνπ νη αξκφδηνη ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ πξάμε, δελ είλαη κφλνλ πξσηφηππε, αιιά απφ φζν γλσξίδνπκε θαη δηεζλψο αλχπαξθηε. Μπνξεί λα είλαη θαη δήηεκα ζηξαηεγηθήο, αιιά ζ εκάο ζπκίδεη «καζεηεπφκελνπο κάγνπο». 2

3 Τπάξρνπλ θη άιια, αμεπέξαζηα ηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε εμ ππαξρήο εθηίκεζε ηνπ (παγίνπ, ηνπ δσηθνχ θαη πξνπαληφο ηνπ θπηηθνχ) θεθαιαίνπ θαη ησλ αληηζηνίρσλ απνζβέζεσλ σο πεξίπνπ Γ.Δ., κε κέζν φξν κεγαιχηεξν ίζσο ηνπ 20% ηνπ θφζηνπο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ην θπξηφηεξν κε ηεξάζηην θαηά θιάδν εχξνο δηαθχκαλζεο. Η πθηζηάκελε κέζνδνο (Ν.2238/94) είλαη δφθηκε θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηα «αληηθεηκεληθά θξηηήξηα». Δίλαη κία κέζνδνο πνπ ππνινγίδεη ρξεκαηηθέο δαπάλεο, απνζβέζεηο, ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα θαη ελνίθηα εδάθνπο, θαηά θαιιηέξγεηα θαη θαηά πεξηνρή, κε ζηνηρεία πνιιψλ δεθαεηηψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεσξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη θαθψο δπζθεκίδεηαη σο απζαίξεηε θαη δήζελ-αληηθεηκεληθή κέζνδνο. Αθ όηνπ, όκωο, θαη εθόζνλ νη αγξόηεο είλαη ππνρξεωκέλνη λα δίδνπλ εηήζηα ιίζηα ζηξεκκάηωλ θαη εζόδωλ (πνζόηεηα, ηηκέο θαη ρξόλν παξαγωγήο), πέληε θαζεγεηέο ηωλ αξκνδίωλ Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάηωλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, άξα θαη Γεωξγηθήο Λνγηζηηθήο, παξαζέηνπλ εκηεμωινγηζηηθή κέζνδν, άκεζεο εθαξκνγήο, αθξηβέζηαηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο, ρωξίο λα ηεξνύλ νη αγξόηεο βηβιία εζόδωλ-εμόδωλ - κε ζεκαληηθή γηα εθείλνπο επηπξόζζεηε δαπάλε - θαη ρωξίο λα ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα ιαζξνρεηξίεο (βι. πλεκκέλν Β ). Τπελζπκίδνπκε φηη πνηέ άιινηε δελ ρξεηάζζεθε λα απνθξνχζνπκε ηφζν έληνλα κία λνκνζεζία, δηφηη νπδέπνηε ππήξμε ηόζν ρανηηθή λνκνζεζία, όπωο απηή ηεο θνξνινγίαο ηωλ αγξνηώλ ή όπωο εθείλε γηα ηνπο αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. Άιινηε ππήξρε Τπνπξγείν Γεωξγίαο, ζην νπνίν νη παξεκβάζεηο νη δηθέο καο πεξηνξίδνληαλ ζε εηδηθά ζέκαηα, ελψ ζήκεξα αλαηξέπνληαη νη βάζεηο ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο. Μεηά ηηκήο, Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηε- Δηαηξείαο Αγξνηηθήο πλεηαηξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη ξίνπ Διιάδνο Οηθνλνκίαο Μειεηψλ π. Μάκαιεο, Αιεμ. Κνπηζνχξεο Κσλ. Απνζηνιφπνπινο Καζεγεηήο Σ.Δ.Ι. Γξάκαο Αλ. Καζεγεηήο Οκ. Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνχ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πλεκκέλα: Α) Πφξηζκα ηεο εκεξίδαο ηεο 14 εο Μαξηίνπ 2013 γηα ηε θνξνιφγεζε ηνπ Γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Β) Σν θνξνινγεηέν γεσξγηθφ εηζφδεκα εμαηνκηθεπκέλν κε εμσινγηζηηθφ ππνινγηζκφ, ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο. Γ) ρεκαηηθφ παξάδεηγκα θνξνινγίαο θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. 3

4 Α) ΠΟΡΙΜΑ ΣΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Σελ 14 ε Μαξηίνπ 2013 δηεμήρζε εκεξίδα γηα ηε θνξνιόγεζε ηνπ «Γεωξγηθνύ Δηζνδήκαηνο», ηελ νπνία ζπλδηνξγάλσζαλ ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ), ε επηζηεκνληθή Δηαηξεία Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο (ΔΣΑΓΡΟ) θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Νέσλ Αγξνηψλ (Π.Δ.Ν.Α), κε εηζεγεηέο ηνπο: α) θαζεγεηή Μάκαιε πχξν (Πξφεδξν ΓΔΩΣΔΔ), β) Γηαλλφπνπιν Βαζίιε, γεσπφλν (Πξφεδξν ΠΔΝΑ), γ) θαζεγεηή Σζηκπνχθα Κσλ/λν (Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ), δ) Παλαγφπνπιν Πάλν, δηδάθηνξα ηνπ Παλεπ. νξβφλλεο θαη κε ζπληνληζηή ηνλ η. Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζεγεηή θ. Ναπ. Μαξαβέγηα, ν νπνίνο αθνχ αλέγλσζε ζην ηέινο ηεο εκεξίδαο απφζπαζκα ηεο ζπλεκκέλεο εξγαζίαο-παξέκβαζεο ηνπ Γξ. Φψηε Βαθάθε, θαηέιεμε ζηε γεληθή παξαηήξεζε, «νπθ αλ ιάβεηο παξά ηνπ κε έρνληνο». Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη θνξνινγεηέα χιε θαη αληίζηνηρε ζεκαληηθή θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βηψζηκεο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο (Γ.Δ.). Έηζη, αθνχ ιάβακε ππ φςε ηηο ζπλεκκέλεο εηζεγήζεηο, αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο καδί θαη κε ηνλ δηεμαρζέληα δηάινγν, θαηαιήμακε ζην αθφινπζν πφξηζκα : 1) χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ (ήδε από ην 2011), θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπο απφ ηνλ Γξ. Φση. Βαθάθε, ην θαζαξφ γεσξγηθφ εηζφδεκα ρωξίο ηηο επηδνηήζεηο θαίλεηαη πσο κάιινλ ππεξθνξνινγείηαη * (46% θαηά κέζν φξν), θαη κε 10% θ.κ.ν. απφ ην πξψην επξψ, εάλ πξνζηεζνύλ νη επηδνηήζεηο. 2) Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ έρνπλ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα κπνξνχλ εχθνια λα εληνπηζζνχλ, θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θνξνιφγεζεο (Ν. 2238/1994) θαη ηδίσο ζηε βάζε ηεο ζπλεκκέλεο εμαηνκηθεπκέλεο εμσινγηζηηθήο κεζφδνπ ησλ 5 θαζεγεηψλ γεσξγηθήο ινγηζηηθήο ησλ 5 αλσηάησλ εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο. 3) Λφγσ αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ θπηηθνχ, ηνπ δσηθνχ θαη ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ κε ηελ κε πξνζαξκφζηκε ζηηο Γ.Δ. επηρεηξνχκελε ηήξεζε βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ, νη απνζβέζεηο ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ θνξνινγεηένπ θαζαξνύ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο. Γειαδή εθφζνλ π.ρ. ζηηο βεξηθνθηέο ην θφζηνο παξαγσγήο απνηειείηαη θαηά 35% θαη πιένλ απφ ηελ απφζβεζε ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη αληί ην πνζνζηφ απηφ ηνπ θφζηνπο λα αθαηξείηαη σο έμνδν, αληίζεηα θνξνινγείηαη, πνηνο λνπλερήο αγξφηεο ζα νδεγεζεί ζηελ απφθαζε λα θπηέςεη βεξηθνθηέο; Δπίζεο ε θνξνιφγεζε κε 13% ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (φρη ηνπ θέξδνπο) απφ ην πξψην κάιηζηα επξψ, ηε ζηηγκή πνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ έρεη θαζαξφ γεσξγηθφ εηζφδεκα πνπ απνηειείηαη θαηά 80% θαη πιένλ απφ ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, είλαη θαη απηφ ην ίδην άδηθν, αληηζπληαγκαηηθό (ιφγσ εμφθζαικα άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο επλννχκελνπο απφ ηνλ ίδην λφκν κηζζσηνχο θαη εκεξνκίζζηνπο), αληηεπηζηεκνληθό θαη παλεπξωπαϊθά πξωηόγλωξν. Όπσο πξσηφγλσξε θαη * Η ππεξθνξνιφγεζε απηή πξέπεη λα νθείιεηαη αθελφο ζηε ρξέσζε εηεξναπαζρνινχκελσλ κε κεγάιν αξηζκφ απφ ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαη αθεηέξνπ ζην φηη νη πεξηθεξεηαθέο Γ/ζεηο Γεσξγίαο δελ έρνπλ απμήζεη αξθεηά ην θφζηνο σο πξνο ηηο εηζξνέο θιπ. δαπάλεο, φπσο ηε λέα ζεκαληηθή ππνρξεσηηθή εηζθνξά ππέξ «ΔΛΓΑ», πνπ δελ έρεη ππνινγηζζεί θαζφινπ. 4

5 αληηεπηζηεκνληθή είλαη θαη ε απέληαμε ησλ Γ.Δ. απφ ηηο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ε έληαμή ηνπο ζηα Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα! Οη δε πνιχ κεγάιεο Γ.Δ. πνπ έρνπλ θέξδε θαη ειάρηζηα (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά δηαρεηξηζηηθά) ηεθκαξηά εκεξνκίζζηα, κε ηε κεζφδεπζε απηή ζα απνθεχγνπλ ην 26% θνξνιφγεζήο ηνπο σο πξνο ηα θέξδε θαη ζα πιεξψλνπλ αλη απηνχ κφλνλ 13%! 4) Με ηε ζπγθεθξηκέλε κε πξνζαξκφζηκε ζηε γεσξγία, κέζνδν ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλεμφδσλ, πνπ ζέιεη λα ζεζκνζεηήζεη ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ε γεωξγία δελ αληηκεηωπίδεηαη ωο παξαγωγηθόο θιάδνο, ελψ ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππ φςε γηα ην ιφγν απηφ αθελφο ε αλαπηπμηαθή ηνπ, πάλσ απ φια δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ λα κελ αγλννχληαη νη άκεζεο επηπηψζεηο ζην ηζνδύγην πιεξωκώλ κε ακεζφηεξε απ φιεο εθείλε ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, αθνχ ν νξηαθφο θιάδνο ηεο πηελν-θηελνηξνθίαο είλαη απηφο πνπ ζίγεηαη θαίξηα. 5) Οχηε ε παξεληαπηνθνξία θαη ε ελ γέλεη παξαιιαθηηθόηεηα ζην κέγεζνο ηεο παξαγωγήο κε ηνπο πεξίεξγνπο, πνιχ ζπρλά θχθινπο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πεξηφδσλ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ κεζφδεπζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Αληίζεηα, ζα νδεγήζεη ζε ιάζνο απνθάζεηο ζπγθνκηδήο ηνπο παξαγσγνχο κε επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα θνληά ζηελ αιιαγή ηνπ έηνπο. 6) Με ηε κέζνδν απηή ηήξεζεο βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ ην θνξνινγεηέν θαη έηνο γεσξγηθφ εηζφδεκα δελ θαηαλέκεηαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ή ζηα κέιε ησλ νκαδηθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλάινγα κε ηηο εηζξνέο/εηζθνξέο ζε εξγαζία θαη ζε κέζα παξαγσγήο. 7) Δθφζνλ ην Γεσξγηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα θνξνινγείηαη, δελ λνείηαη λα μαλαθνξνινγεζεί ε θαηνρή ζπληειεζηώλ παξαγωγήο πνπ δεκηνπξγνχλ ην εηζφδεκα (έδαθνο, γεσξγνθηελνηξνθηθέο απνζήθεο, θιπ). 8) Η ήδε, ρωξίο πξνεγνύκελν, απνεπέλδπζε ζηελ ειιεληθή γεωξγία ζα επηδεηλωζεί, ιόγω ηεο θνξνιόγεζεο ηωλ απνζβέζεωλ!!! 9) Η θνξναπνθπγή ησλ εηεξνεπαγγεικαηηψλ/«αγξνηψλ» πνπ ζα ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ λα δηαθηλνχλ ηελ παξαγσγή ηνπο ρσξίο παξαζηαηηθά, (ηα νπνία θαη δελ δηθαηνχληαη), δεκηνπξγεί ζσξεία πξνβιεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 10) Απνξίαο άμηα είλαη θαη ε ζηάζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Commission ζηελ ηξόϊθα, αθνχ ε νζεκέξαη ζεζκνζεηνχκελε κεζφδεπζε θνξνιφγεζεο ηνπ θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεηαη νχηε θαζαξφ είλαη), δελ είλαη ζχκθσλε κε ηα Δπξσπατθά επηζηεκνληθά θαζηεξσκέλα, αιιά νχηε θαη κε ην πθ αο ζπλζήθαο θαηά θφξνλ δηαθεξπρζέλ απφ ηελ Δ.Δ. «Food Security» ζπλάδεη. Πξνηείλεηαη : 1) O εληνπηζκφο ησλ κε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, πνπ πηζαλφλ λα ρξεηαζζεί λα αλαηεζεί ζε κειεηεηή. 2) Η δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζφδεπζεο θνξνιφγεζεο ησλ Γ.Δ., αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. α) Γηα ηηο κηθξήο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γ.Δ. λα ζπλερηζζεί ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηνπ λφκνπ 2238/

6 β) Γηα ηηο πην κεγάιεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο, ε ζπλεκκέλε πςειήο αθξηβείαο κέζνδνο ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ (πλεκκέλν Β ). γ) Οη πνιχ κεγάιεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο Γ.Δ. λα ηεξνχλ βηβιία 3 εο θαηεγνξίαο κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο, αιιά παξάιιεια νη ππεξεζίεο λα εθαξκφδνπλ δεηγκαηνιεπηηθά θαη ηελ ακέζσο παξαπάλσ, εμσινγηζηηθή κε εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία κέζνδν ησλ 5 παλεπηζηεκηαθψλ, πνπ ζα απνδεηρζεί ηειηθά, γηα ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα ε αθξηβέζηεξε θαη ηνπιάρηζηνλ πνιχ ρξήζηκε, ζην λα απνθεχγεηαη ε εμφθζαικε θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά! 3) ηηο παξαπάλσ β) θαη γ) εηδηθέο θαηεγνξίεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Γ.Δ.), λα δνζεί ή δπλαηφηεηα επηινγήο θνξνιφγεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε βηβιίσλ εζφδσλ-εμφδσλ, ηα νπνία φκσο ζα ηεξνχληαη ζε Κέληξα Γηαρείξηζεο Δθκεηαιιεύζεωλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην επφκελν Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σα Κέληξα απηά πξέπεη λα ζηειερσζνχλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ψζηε λα γίλεηαη νξζά ε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ θ.ν.θ.), θαη ηα νπνία ζα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα δίλνπλ θαη νδεγίεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο (management) ζηνπο αξρεγνχο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 4) Σα όπνηα έζνδα από ηε θνξνιόγεζε ηνπ γεωξγηθνύ εηζνδήκαηνο λα αηκαηνδνηνύλ ηελ ίδηα ηε γεωξγία κε πξνηεξαηόηεηα ζηε βειηίωζε ηεο άζιηαο εγγείνπ δηαξζξώζεώο ηεο, γηα λα κπνξνύκε λα επειπηζηνύκε θάπνηε ζε αληαγωληζηηθή γεωξγία κε νπζηαζηηθή θνξνδνηηθή ηθαλόηεηα Μαξαβέγηαο Ναπνιέσλ Μάκαιεο ππξίδσλ Γηαλλφπνπινο Βαζίιεο Σζηκπνχθαο Κσλζηαληίλνο Παλαγφπνπινο Πάλνο Αθξηβέο αληίγξαθν ν Πξφεδξνο ηεο ΔΣ.ΑΓΡ.Ο. Όλνκα, ππνγξαθή, ζθξαγίδα πλεκκέλα (είλαη αλεξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα : α. «Σν Φνξνινγεηέν Γεσξγηθφ Δηζφδεκα Δμαηνκηθεπκέλν κε Δμσινγηζηηθφ Τπνινγηζκφ» (Απνζηνιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Γαιαλφπνπινο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Παπαπαλαγηψηνπ Δπάγγεινο, θαζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ρεδίηεο Αληψληνο, θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, Σζηκπνχθαο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) β. Δηζεγήζεηο Παξεκβάζεηο : Βαθάθε Φση., Γηαλλφπνπινπ Βαζ., Μάκαιε ππξ., Παλαγφπνπινπ Παλ., Σζηκπνχθα Κσλ. 6

7 Β) 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Γ) ρεκαηηθό Παξάδεηγκα Φνξνινγίαο Καζαξνύ Γεωξγηθνύ Δηζνδήκαηνο Βηώζηκεο Γεωξγηθήο Δθκεηάιιεπζεο (Γ.Δ.) Αθαζάξηζηα έζνδα κέζνπ φξνπ 4εηίαο (πεξηιακβάλνληαη επηδνηήζεηο θαη ,- επηζηξνθή Φ.Π.Α.) Υξεκαηηθέο δαπάλεο (μέλα εκεξνκίζζηα, ιηπάζκαηα, γεσξ. θάξκαθα, θαχζηκα - ΓΔΗ, επηζθεπέο, ηφθνη, δηάθνξα) ,- Απνζβέζεηο (θπηηθνχ, δσηθνχ θαη παγίνπ θεθαιαίνπ) ,- Καζαξό νηθνγελεηαθό γεωξγηθό εηζόδεκα ,- Α' Φνξνιόγεζε ζύκθωλα κε ηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε θαη ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία πνπ ζπλάδεη κε ηνλ Ν.2238/1994 : Καηαλνκή θαζαξνχ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο Φόξνο Σεθκαξηά εκεξνκίζζηα ηνπ αγξφηε 8.500,- 0 ««ηεο αγξφηηζζαο 5.500,- 0 ««ησλ παηδηψλ 3.000,- 0 «ελνίθηα εδάθνπο (απηνηειψο) 5.000,- 575 (11,5%) Σφθνη ηδίσλ θεθαιαίσλ (απηνηειψο) 1.000,- 150 (15%) Κέξδνο 2.000,- 520 (26%) Λφγσ πξνζζεηηθφηεηαο , ,- B' Φνξνιόγεζε ζύκθωλα κε ηνλ θαηλνύξγην λόκν δειαδή κε θαζαξό γεωξγηθό εηζόδεκα, ρωξίο αθαίξεζε απνζβέζεωλ θαη κε θαηαλεκεκέλν : ,- 13% 4.550,-* * Απηφο ν θφξνο είλαη ν ειάρηζηνο, δηφηη ηα «μέλα» εκεξνκίζζηα πνπ ζπλήζσο μεπεξλνχλ ην 50% ησλ ινηπψλ ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ, πνιχ δχζθνια κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ. Η νπζία είλαη πωο νη αγξόηεο γηα ηα ίδηα εηζνδήκαηα θαη από ηηο ίδηεο πεγέο, ζα πιεξώλνπλ πάλω από 3(!) θνξέο πεξηζζόηεξν θόξν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, ηδίωο όηαλ νη 13

14 Γεωξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο είλαη κε βηώζηκεο. Αλ θαζίζεηε κε νπνηνλδήπνηε αγξφηε ηεο πεξηθέξεηαο ζαο θαη ππνινγίζεηε ην θφξν ηνπ, κε ηελ πθηζηάκελε δενληνινγία θνξνιφγεζεο ησλ άιισλ Διιήλσλ θαη κε ηε θνξνινγία βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηνπο αγξφηεο, ζα βξείηε κάιινλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο απφ 1 πξνο 3. Δμ αληηζέηνπ νη 5 θαζεγεηέο ησλ αξκφδησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ Γεσξγηθήο Λνγηζηηθήο, θαηφπηλ αίηεζεο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Νέσλ Αγξνηψλ, παξαζέηνπλ εκηεμσινγηζηηθή κέζνδν κε αηνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ, πνπ νχησο ή άιισο θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εθνξία, άκεζεο δε εθαξκνγήο θαη αθξηβέζηαηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζα εθαξκφδεηαη. Τπ φςε φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη κε ηνλ πθηζηάκελν αθόκα θαη νπζία Ν.2238/1994, ην γεωξγηθό εηζόδεκα, αλ δελ ππήξραλ νη επηδνηήζεηο ηεο Δ.Δ. ζα θνξνινγείην κε 46%! θ.κ.ν. (Βιέπε ππφκλεκα ηνπ κειεηεηή Γξ. Φωη. Βαθάθε, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣ.ΑΓΡ.Ο. εκεξίδα ηεο ).. Παξαθαινχκε ινηπφλ λα ζπκβνπιεπζείηε επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νπνηνλδήπνηε γλσζηφ ζαο γεσξγννηθνλνκνιφγν. Γειαδή πξαθηηθά δεηάκε λα καο βεβαησζεί αλ ππάξρεη γεσξγννηθνλνκνιφγνο, εκεδαπφο, ή αιινδαπφο νπνηαζδήπνηε αθαδεκατθήο βαζκί-δαο, ν νπνίνο, έζηω θαη κε κηζή ππνγξαθή, ζα ζπκθσλήζεη κε ηε λέα θνξνινγία ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Μηζή δε ππνγξαθή, ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη νη αγξφηεο ζα πιεξψλνπλ γηα ηα ίδηα εηζνδήκαηα απφ ηηο ίδηεο πεγέο ηνλ 3πιάζην θαη πιένλ θόξν εηζνδήκαηνο, έλαληη ησλ άιισλ Διιήλσλ, ζα βεβαηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ φηη δελ ζα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ζπγθεθξηκέλα : α) ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ, ππφ ηηο παξνχζεο κάιηζηα ζπλζήθεο θξίζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο. β) ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο ήδε άλεπ πξνεγνπκέλνπ απνεπέλδπζεο ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο. γ) ηε ξπζκηζηηθή θαη νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ. δ) ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε αηφκσλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηε λεσηεξηθή γεσξγία, δειαδή ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο γεσξγίαο καο θαη ε) ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα (ζην Food Security), πνπ απνηειεί πιένλ ζηφρν νιφθιεξεο ηεο Δ.Δ. 14

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα