Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Οη γπλαίθεο ζύκαηα εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε πξνέξρνληαη από ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε Αιβαλία, Λεπθνξσζία, Βνπιγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μνιδαβία, Ρσζία, Ρνπκαλία θαη Οπθξαλία από ηα Βαιθάληα θαη, όιν θαη ζπρλόηεξα, από ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξώλ ηνπ Μαγθξέκπ. Θύκαηα εκπνξίαο γηα εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε είλαη θπξίσο άλδξεο θαη παηδηά από ην Αθγαληζηάλ, ηελ Αιβαλία, ην Μπαγθιαληέο, ηελ Ιλδία, ηε Μνιδαβία, ην Παθηζηάλ θαη ηε Ρνπκαλία πνπ ππνρξεώλνληαη λα εξγάδνληαη θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο γεσξγίαο ή ησλ νηθνδνκώλ, ελώ νξηζκέλνη ππνρξεώζεθαλ ζε θαζεζηώο νηθηαθήο δνπιείαο. Μία ειιεληθή ΜΚΟ δήισζε όηη αζπλόδεπηα αλήιηθα αγόξηα από ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ, ηε νκαιία θαη άιιεο ρώξεο ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο, σζνύληαη ζηελ πνξλεία ζηελ Διιάδα. Θύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ από ηελ Ιηαιία, ηε Μάιηα θαη άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ δηαθηλήζεθαλ κέζσ ηεο Διιάδνο. Διιεληθέο ΜΚΟ θαη ε αζηπλνκία αλαθέξνπλ όηη νη δηαθηλεηέο εμαπαηνύλ λέεο θνπέιεο, ζύκαηα από θησρέο πεξηνρέο ρσξώλ όπσο ε Αιβαλία ή ε Ρνπκαλία, ζπλάπηνληαο εξσηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο κε ζηόρν λα ηηο σζήζνπλ ζηελ πνξλεία ζηελ Διιάδα. Η αζηπλνκία αλέθεξε όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκνξηώλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξώπσλ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη από κηθξέο εγθιεκαηηθέο νξγαλώζεηο βαζηζκέλεο ζε αλεμάξηεηνπο ππξήλεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ ζρέζε κε κπαξ, θιακπ θαη μελνδνρεία θαη ρξεζηκνπνηνύλ εζηηαηόξηα, λπρηεξηλά θέληξα, κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο ελνηθίαζεο ζθαθώλ γηα μέπιπκα ρξήκαηνο. Η ειιεληθή αζηπλνκία εθηηκά όηη ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, πηζαλώο ππήξμαλ εθαηνληάδεο ζύκαηα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ελώ αλαθέξεη αύμεζε ηεο «νηθνγελεηαθήο» δηαθίλεζεο, όπνπ Ρνπκάλνη γνλείο θέξλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηα ππνρξεώλνπλ λα εξγάδνληαη. ΜΚΟ αλέθεξαλ όηη παηδηά, θπξίσο Ρνκά από ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, ππνρξεώλνληαη λα πσινύλ κηθξναληηθείκελα, λα επαηηνύλ ή λα θιέβνπλ. Έθεβνη πνπ εηζέξρνληαη ιαζξαία ζηελ Διιάδα από ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη ην Μπαγθιαληέο, θάπνηεο θνξέο ππνρξεώλνληαη λα δηαθηλνύλ λαξθσηηθά γηα λα μεπιεξώζνπλ ην ρξένο ηνπο ζηνπο δηαθηλεηέο ηνπο, ελώ θάπνηα ζύκαηα εκπνξίαο επαλαδηαθηλνύληαη ιαζξαία ζηελ Διιάδα μαλά θαη μαλά. Η ειιεληθή θπβέξλεζε δελ πιεξνί απνιύησο όια ηα ειάρηζηα θξηηήξηα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, σζηόζν θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, ε θπβέξλεζε αλαγλώξηζε πεξηζζόηεξα ζύκαηα δηαθίλεζεο από ην πξνεγνύκελν έηνο. Λίγα από απηά ηα ζύκαηα αλαγλσξίζηεθαλ επηζήκσο γηα λα δηθαηνύληαη βνήζεηα, παξά ην ηζρύνλ πξννδεπηηθό ζεζκηθό πιαίζην. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, ε θπβέξλεζε εξεύλεζε πνιιέο ππνζέζεηο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξώπσλ θαη επέβαιε απζηεξέο πνηλέο θπιάθηζεο ζε θάπνηνπο από ηνπο 19 θαηαδηθαζζέληεο παξαβάηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Οη αλεμηρλίαζηεο ππνζέζεηο ζπλέξγεηαο εμαθνινύζεζαλ λα πξνβιεκαηίδνπλ. Παξά ηνπο ηζρπξηζκνύο γηα αλάκεημε ρακειόβαζκσλ αζηπλνκηθώλ ζε ππνζέζεηο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξώπσλ, ε θπβέξλεζε δελ αλέθεξε θαηαδίθεο θξαηηθώλ ππαιιήισλ γηα ζπλέξγεηα ζε ηέηνηεο ππνζέζεηο. Λόγσ ηεο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ε θξαηηθή

2 2 ρξεκαηνδόηεζε ΜΚΟ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθίλεζεο αλζξώπσλ δηεθόπε ηειείσο, κε απνηέιεζκα ηε κε θαλνληθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ελώ θάπνηνη κηθξνί μελώλεο ζπκάησλ ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ κε κεγάιε δπζθνιία. Όκσο, ην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΚΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ιεηηνύξγεζε μελώλεο, όρη εηδηθά γηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, ρσξεηηθόηεηαο 80 αηόκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αλειίθσλ) θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, απέθηεζε πξόζβαζε ζε άιιεο 120 θιίλεο. Η δηθαηνζύλε ζπλέρηζε λα ππνθέξεη από δηαξζξσηηθέο θαη λνκηθέο αλεπάξθεηεο, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηό θαηαδηθαζηηθώλ απνθάζεσλ λα είλαη κηθξό, αιιά επηηαρύλζεθε ε δηθαζηηθή επίιπζε ππνζέζεσλ εκπνξίαο αλζξώπσλ. Παξά ηνπο ιηγνζηνύο πόξνπο πνπ παξείρε ην θξάηνο, νη ΜΚΟ ζπρλά ζπλεξγάζηεθαλ κε θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εκπνξία αλζξώπσλ θαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηνπο καζεηέο ζηα ζρνιεία. Συζηάζεις για ηην Ελλάδα: Να δηαζθαιηζζεί όηη ηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ αλαγλσξίδνληαη επηζήκσο από ην θξάηνο ώζηε λα ηνπο πξνζθέξεηαη αξσγή θαη άξζε απνθάζεσλ απέιαζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππνβάιιεηαη κήλπζε. Να ιεθζνύλ κέηξα γηα λα βειηησζνύλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο θαη λα επηηαρπλζεί ε ιήςε απνθάζεσλ ζε δίθεο πνπ αθνξνύλ ζε ππνζέζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ, π.ρ. ρξεζηκνπνηώληαο εμεηδηθεπκέλνπο εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο. Να δηώθνληαη ζζελαξά νη εκπιεθόκελνη ζε εγθιήκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, θαζώο θαη νη ζπλεξγνί ηνπο εθπξόζσπνη ηεο δηνίθεζεο, κε ζηόρν λα απμεζεί ν αξηζκόο ησλ θαηαδηθώλ απνθάζεσλ. Να ζπιιέγνληαη θαη λα παξέρνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο πνηλέο ησλ θαηαδηθαζζέλησλ δξαζηώλ εκπνξίαο αλζξώπσλ. Να ελζαξξύλνληαη ηα ζύκαηα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε έξεπλεο θαη δίθεο, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ όπσο ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ή άιια νθέιε θαη ηεο παξνρήο κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο ζε ζύκαηα πνπ θαηαζέηνπλ ζε δίθεο. Να ελζαξξπλζεί ε ζπλεπήο ρξεκαηνδόηεζε ΜΚΟ θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Να δηαζθαιηζζεί ε πξόζβαζε αλδξώλ ζπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. Να εληζρπζεί ε θεληξηθή εμνπζία ώζηε λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξώπσλ, απνθηώληαο δηθαηνδνζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηππνπξγηθνύ πιαηζίνπ. Καη ηέινο, λα απμεζνύλ νη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζαλώλ πειαηώλ ησλ θπθισκάησλ πνξλείαο. Πνηληθή δίσμε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα επηβάιεη ηνλ λόκν θαηά ηεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο αλζξώπσλ είραλ αλνκνηνγελή απνηειέζκαηα. Δλώ ζπλερίζηεθαλ νη εληαηηθέο έξεπλεο γηα ηελ αλαθάιπςε δξαζηώλ, ηα πνζνζηά θαηαδηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ήηαλ κηθξά. Ο ειιεληθόο λόκνο 3064/2002 θαη ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 233/2003 απαγνξεύνπλ ηελ εκπνξία αλζξώπσλ γηα ζεμoπαιηθή θαη εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε θαη πξνβιέπνπλ πνηλέο θάζεηξμεο κέρξη θαη 10 εηώλ θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο έσο θαη δνιαξίσλ. Οη πνηλέο απηέο είλαη επαξθώο απζηεξέο θαη αλάινγεο πξνο εθείλεο γηα άιια εμίζνπ ζνβαξά εγθιήκαηα, όπσο ν βηαζκόο. Η Μνλάδα Γίσμεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Αλζξώπσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ν αξρεγόο ηεο νπνίαο ηώξα εγείηαη θαη ηεο Μνλάδαο Γίσμεο ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, επηθεληξώζεθε ζηε δηάιπζε νξγαλσκέλσλ θπθισκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ πνπ απνηεινύληαη από Βνπιγάξνπο, Ρνπκάλνπο, Έιιελεο θαη

3 3 άιια θπθιώκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ ζε απηέο ηηο ρώξεο. Σν 2011, ε αζηπλνκία δηεμήγαγε 41 έξεπλεο γηα εκπνξία αλζξώπσλ, ιηγόηεξεο από ηηο 62 έξεπλεο πνπ είρε δηεμαγάγεη ην Έμη από απηέο ηηο έξεπλεο αθνξνύζαλ ζηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ή ζηνλ εμαλαγθαζκό ζηελ επαηηεία θαη απηέο ιηγόηεξεο από ηηο 15 έξεπλεο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ είραλ δηεμαρζεί ην Σν 2011, νη ειιεληθέο αξρέο απήγγεηιαλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ 220 ύπνπησλ παξαβαηώλ, έλαληη 246 αηόκσλ ππόπησλ γηα εκπνξία αλζξώπσλ ην Σν 2011, νη ειιεληθέο αξρέο αλέθεξαλ 19 λέεο θαηαδίθεο δξαζηώλ εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη έμη αζσσηηθέο απνθάζεηο, ζε ζύγθξηζε κε 28 λέεο θαηαδίθεο θαη 14 αζσσηηθέο απνθάζεηο ην Σν 2011, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο δελ αλέθεξε θακία θαηαδίθε κε αλαζηνιή. Οη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα δξάζηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ πξνέβιεπαλ πνηλέο από έλα κέρξη 18 έηε θάζεηξμεο. πρλά, επηβιήζεθαλ ζηνπο παξαβάηεο κεγάιεο ρξεκαηηθέο πνηλέο, κέρξη θαη δνιαξίσλ. Αλ θαη ε θπβέξλεζε δελ αλέθεξε αλ νη ππνζέζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ ή θαηέιεμαλ ζε πνηληθή δίσμε, αθνξνύζαλ ζε εκπνξία γηα ζεμνπαιηθή ή εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, έγηλε γλσζηό όηη ε ειιεληθή αζηπλνκία εξεύλεζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ηνλ εμαλαγθαζκό ζηελ επαηηεία θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζηε ζπγθνκηδή θξάνπιαο. Τπήξμαλ αλαθνξέο όηη πνιινί δηθαζηέο θαη δηθεγόξνη εμαθνινύζεζαλ λα κελ αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη έδεημαλ έιιεηςε επαηζζεζίαο πξνο ηα ζύκαηα. Παξ όια απηά, ΜΚΟ αλέθεξαλ απμεκέλε επαηζζεζία ησλ εηζαγγειέσλ γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ. ε θάπνηεο επηηπρεκέλεο δηώμεηο δηαθηλεηώλ αλζξώπσλ, ΜΚΟ έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ, παξέρνληάο ηνπο λνκηθή θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα θαη πιεξώλνληαο ηα δηθαζηηθά έμνδα. Η ειιεληθή αζηπλνκία ελέηαμε ηελ εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζηε δίσμε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ζε όιεο ηηο αζηπλνκηθέο αθαδεκίεο. Η Μνλάδα Γίσμεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Αλζξώπσλ εμαζθάιηζε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ελ ελεξγεία αζηπλνκηθώλ θαη εθπαίδεπζε ηα κέιε ηεο πξώηεο γξακκήο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζε ζέκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 160 κειώλ πξώηεο γξακκήο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ηεο Αηηηθήο. Η θπβέξλεζε αύμεζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ΜΚΟ γηα λα βειηηώζεη ηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ ζηα ζύλνξα. Η ειιεληθή Μνλάδα Γίσμεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ ηεο αζηπλνκίαο επηθεληξώζεθε ζε νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο νκάδεο, όπσο έλα Βνπιγαξηθό θύθισκα δηαθίλεζεο αλζξώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε βία θαη απεηιέο γηα λα ππνρξεώζεη παηδηά θαη αλζξώπνπο κε δηαλνεηηθέο θαη άιινπ είδνπο αλαπεξίεο λα δεηηαλεύνπλ ζηελ Διιάδα. Σν 2011, ε Μνλάδα Γίσμεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο αλέθεξε όηη ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Ιηαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε Ρσζία, ηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία ζε ππνζέζεηο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Τπήξμαλ ηζρπξηζκνί όηη κέιε ηεο ηνπηθήο αζηπλνκίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Ηζώλ δσξνδνθήζεθαλ από δξάζηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Αλ θαη ε θπβέξλεζε δήισζε όηη δηεμήγαγε αλαθξίζεηο θαη έπαπζε από ηα θαζήθνληά ηνπο θάπνηνπο δηεθζαξκέλνπο αζηπλνκηθνύο, δελ αλέθεξε ηίπνηα γηα έξεπλα, δίσμε, θαηαδίθε θαη επηβνιή πνηλήο ζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο γηα εγθιήκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ. Παξόκνηεο παιαηόηεξεο ππνζέζεηο δηαθζνξάο παξέκεηλαλ ζε εθθξεκόηεηα, ρσξίο λα έρεη γίλεη απόδνζε επζπλώλ.

4 4 Πξνζηαζία Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, κεηώζεθαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα πξνζηαηέςεη ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ. Η ρξεκαηνδόηεζε ΜΚΟ δηαθόπεθε ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θη έηζη θάπνηνη κηθξόηεξνη μελώλεο ζπκάησλ δηαθίλεζεο αλζξώπσλ, θαηέβαιαλ πξνζπάζεηεο γηα λα παξακείλνπλ ιεηηνπξγηθνί. Ληγόηεξα ζύκαηα αλαγλσξίζηεθαλ επηζήκσο σο ρξήδνληα πεξίζαιςεο, αλ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαγλσξίζηεθαλ πεξηζζόηεξα ζύκαηα. Η θπβέξλεζε δηαζέηεη ηζρπξέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ δηαθίλεζεο αλζξώπσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξίνδν πεξίζθεςεο ηξηώλ σο πέληε κελώλ θαη πξνϋπνζέζεηο παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο. ΜΚΟ αλέθεξαλ όηη ε πεξίνδνο πεξίζθεςεο ζπάληα πξνζθεξόηαλ ζηα ζύκαηα, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο ππνρξεώλνληαλ θαηά ηελ πξώηε επαθή ηνπο κε ηελ αζηπλνκία λα απνθαζίζνπλ ακέζσο αλ ζα ζπκκεηείραλ ζηε δίσμε ησλ δηαθηλεηώλ ηνπο αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ήηαλ αθόκε ππό ηνλ θόβν ηνπο. Δπίζεο, ΜΚΟ δήισζαλ όηη νη δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο ζπαλίσο εθαξκόδνληαλ. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ αλέθεξε όηη εμέδσζε λόκηκεο άδεηεο παξακνλήο ζε 62 ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ 9 λέεο άδεηεο θαη 53 αλαλεώζεηο ιηγόηεξεο από ηηο 87 άδεηεο παξακνλήο ηνπ λέεο άδεηεο θαη 66 αλαλεώζεηο. Η αζηπλνκία απέδσζε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ αδεηώλ παξακνλήο ζην όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ ήηαλ πνιίηεο ηεο ΔΔ, πξνεξρόκελνη από ηε Ρνπκαλία ή ηε Βνπιγαξία, επνκέλσο είραλ δηθαίσκα παξακνλήο ζηε ρώξα ρσξίο άδεηα. Σν 2011, κεηά από ηελ αλαγγειία ησλ λέσλ κέηξσλ ιηηόηεηαο, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ έπαςε λα ρξεκαηνδνηεί ΜΚΟ πνπ βνεζνύλ ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, αλ θαη ζπλέρηζε λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε θαη αξσγή, ζπλεξγαδόκελν κε ΜΚΟ. Δμαηηίαο ηεο παύζεο ρξεκαηνδόηεζεο, νη ΜΚΟ αλέθεξαλ όηη ππήξμε εθ κέξνπο ηνπο άληζε παξνρή ππεξεζηώλ ζηα ζύκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηώλ μελώλσλ θαη λνκηθήο βνήζεηαο. Αλ θαη νη μελώλεο πνπ ιεηηνπξγεί ην θξάηνο θαη ΜΚΟ ρσξίο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηελ θπβέξλεζε, ζπλέρηζαλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ζύκαηα, θάπνηεο κηθξόηεξεο ΜΚΟ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο ιόγσ έιιεηςεο ηδησηηθήο ππνζηήξημεο θαη κε ζηαζεξήο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο. Πάλησο, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ιεηηνύξγεζε ζηελ Αζήλα κηθηνύο μελώλεο ππνδνρήο ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ (πνπ δέρνληαλ θαη παηδηά), θαζώο θαη ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βνήζεζε ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ λα βξνπλ αζθαιέο θαηαθύγην ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. ε απηνύο ηνπο μελώλεο, ηα ζύκαηα δελ είλαη ππό θξάηεζε, αιιά έρνπλ δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη ειεύζεξα, ρσξίο επηηήξεζε. Η ειιεληθή θπβέξλεζε δελ δηέζεηε εηδηθνύο μελώλεο γηα ελήιηθεο άλδξεο, ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, νη νπνίνη γεληθώο επαλαπαηξίζηεθαλ. Σν 2011, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγλώξηζε επίζεκα 97 ζύκαηα δηαθίλεζεο γηα ζεμνπαιηθή θαη εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε ελώ, αληίζηνηρα, ην 2010 αλαγλσξίζηεθαλ 92 ζύκαηα απηήο ηεο κνξθήο εθκεηάιιεπζεο. Κάπνηεο ΜΚΟ θαη ε αζηπλνκία αλέθεξαλ όηη νη δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ζπκάησλ βειηηώζεθαλ ην πξνεγνύκελν έηνο ζηε πλνξηνθπιαθή, ην Ληκεληθό ώκα θαη ηνπο αζηπλνκηθνύο ηνπ Σκήκαηνο Ηζώλ. Από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζπκάησλ, 70 εζηάιεζαλ ζε κνλάδεο πεξίζαιςεο. Από ηα 97 ζύκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζπλνιηθά, πεξίπνπ 9 αλαγλσξίζηεθαλ επηζήκσο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ιάβνπλ θξαηηθή

5 5 πεξίζαιςε. ΜΚΟ δήισζαλ όηη ήηαλ δύζθνιν γηα ηα ζύκαηα λα αλαγλσξηζηνύλ επίζεκα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ είραλ επηιέμεη λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζηηο έξεπλεο ηεο αζηπλνκίαο. Σα ζύκαηα κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε κόλν εάλ ππέβαιαλ κήλπζε θαηά ησλ δξαζηώλ. Όκσο, ε απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ήηαλ πξαθηηθά δύζθνιε, ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο ηεο ππνβνιήο κελύζεσλ θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ. ΜΚΟ αλέθεξαλ όηη, αλ θαη ε αλαγλώξηζε ησλ ζπκάησλ βειηηώζεθε καθξνπξόζεζκα, ζπλέρηζε λα απνηειεί αδύλαην ζεκείν ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία επεδίσμε λα απμήζεη ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηεο θαη δηέζεζε πνζό δνιαξίσλ ζε δηεζλέο πξόγξακκα ν ζηόρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ λα αλαπηπρζνύλ θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Γαιιίαο, Βνπιγαξίαο, Οιιαλδίαο, Ρνπκαλίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο. Πξόιεςε Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε βειηίσζε ηηο κεζόδνπο πξόιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Η Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ (ΓΓΙΦ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ μεθίλεζε κηα λέα ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, ζηνρεύνληαο ηόζν ζηα ζύκαηα θαη ζηνπο πειάηεο, κεηαδίδνληαο ζρεηηθά κελύκαηα από ηα θπξηόηεξα ηειενπηηθά θαλάιηα θαη ξαδηνζηαζκνύο εζληθήο εκβέιεηαο. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαη ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ε ΓΓΙΦ εμέδσζε ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά έλα θπιιάδην κε νδεγίεο πξνο ην πξνζσπηθό πνπ γπλαίθεο θαη θνξίηζηα κε ελδερόκελν θίλδπλν λα θαηαζηνύλ ζύκαηα εκπνξίαο κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ γηα πξώηε θνξά κόιηο εηζέιζνπλ ζηελ Διιάδα. Σνλ Ιαλνπάξην 2012, ην Κνηλνβνύιην όξηζε κία θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δίσμε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, ελώ ε θπβέξλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, θαηάξηηζε εζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε ςήθηζε έλα λέν λόκν πνπ πξνβιέπεη κόιηο θζάλνπλ ζηελ Διιάδα νη κεηαλάζηεο λα εμεηάδνληαη κε ζπλέληεπμε θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Αλ εθαξκνζζεί απηόο ν λόκνο, ηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίδνληαη σο ζύκαηα. Σν 2011, ε θπβέξλεζε ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ), ΜΚΟ, μέλεο θπβεξλήζεηο θαη άιινπο εηαίξνπο, ζε δηάθνξεο δηαζθέςεηο γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ ελζάξξπλζε κηάο ζπκαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, ηελ εθπαίδεπζε εηζαγγειέσλ θαη δηθαζηώλ, θαη κία ηξηκεξή ζπλνξηαθή δηάζθεςε γηα ηε δίσμε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ κε ζπκκεηνρή ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, ν Δζληθόο πληνληζηηθόο Μεραληζκόο, επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ είλαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ αιιά δελ είρε άιιε δηθαηνδνζία. Η θπβέξλεζε ιεηηνύξγεζε κία ηειεθσληθή γξακκή Ο γηα ζύκαηα εκπνξίαο αλζξώπσλ, ε νπνία έιαβε κόλν κία ζρεηηθή θιήζε ην Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ θαιύπηεη απηή ε έθζεζε, ε θπβέξλεζε ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ΓΟΜ θαη άιιεο νξγαλώζεηο ππνζηεξίδνληαο δηάθνξεο ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο γηα ηελ ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο πξνβνιήο γηα 500 δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο, κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη πξνζέγγηζε ησλ καζεηώλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ελώ δελ έθαλε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ακεηβόκελσλ ζεμνπαιηθώλ ππεξεζηώλ. Σέινο, ε θπβέξλεζε εθπαίδεπζε ζε

6 ζέκαηα παξάλνκεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πνπ κεηαβαίλεη ζην εμσηεξηθό ζε δηεζλείο εηξελεπηηθέο απνζηνιέο, πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ. 6

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα