ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 Προτείνεται προς τροποποίηση το από Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66 αποφάσεως του αυτού ως άνω ικαστηρίου, το οποίο νέο Καταστατικό τροποποιηθέν και µε νέα αρίθµηση άρθρων λόγω κωδικοποιήσεώς του, θα έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση. Επωνυµία. Έδρα. Σκοπός. Μέσα. Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Πανελλήνια Ένωση των εργαζοµένων στην Υποδοχή-Θυρωρείο των ξενοδοχείων της Ελλάδος, που είναι εγκατεστηµένοι και εργάζονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια µε την επωνυµία: Ένωση «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ». 2. Έδρα της Ένωσης ορίζεται η πόλη της Αθήνας. 3. Η Ένωση δύναται να ιδρύει και να διατηρεί παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις εντός των ορίων της Ελλάδος. Τα παραρτήµατα δύνανται να έχουν ίδια διοίκηση, θα επιδιώκουν τον αυτό σκοπό και θα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ως και από ειδικό κανονισµό που θα υπόκειται στην έγκριση του.σ. και της Γ.Σ. της Ένωσης. Με αυτό τον Κανονισµό θα καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης του παραρτήµατος. 4. Η Ένωση δύναται να συµµετέχει σε δευτεροβάθµιες οργανώσεις µετά από πρόταση του.σ. εγκρινόµενη από τη Γ.Σ. η οποία και θα καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία της εκπροσώπησης. 1

2 Άρθρο 2 Σκοπός της Ένωσης είναι: α} Η ηθική εξύψωση των µελών, η ανάπτυξη του πνεύµατος της συναδελφώσεως και αλληλεγγύης µεταξύ αυτών. β} Η συµβολή στην κατάρτιση πεπειραµένου προσωπικού του Θυρωρείου των Τουριστικών Ξενοδοχείων. γ} Η αλληλοβοήθεια των µελών του ως και η προστασία των εκ τυχόν επιζήµιων ενεργειών και ιδία πελατών των Ξενοδοχείων που εγκαταλείπουν εκκρεµείς λογαριασµούς, µε την δηµιουργία κέντρου πληροφοριών ώστε να ενηµερώνονται ταχέως τα µέλη, οι ιευθυντές και ιδιοκτήτες των Ξενοδοχείων. δ} Η προσπάθεια για την εν καιρώ απόκτηση µιας στέγης Θυρωρών Ξενοδοχείων. ε} Η δηµιουργία συνδέσµου µε τους Θυρωρούς { CONCIERGES } των µεγάλων Ξενοδοχείων της Ευρώπης. στ} Πάσα άλλη ενέργεια επιβοηθητική των ανωτέρω επιδιώξεων. Άρθρο 3 Για να επιτύχει τους σκοπούς της, η Ένωση µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο µέσο και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: α}έκδοση εφηµερίδας και σχετικών εντύπων για την ενηµέρωση και πνευµατική εξύψωση των µελών της. β}οργάνωση και λειτουργία τουριστικής βιβλιοθήκης. γ}συµµετοχή σε συνέδρια που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ένωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ένωση δεν επιτρέπεται να συνδικαλίζεται και να κοµµατίζεται και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Περί µελών ιακρίσεις. ικαιώµατα. Υποχρεώσεις. Άρθρο 4 Τα µέλη διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιµα. α} Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν όλοι οι ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου, που είναι µονίµως εγκατεστηµένοι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα προάστια αυτών και εργάζονται στην υποδοχή των Ξενοδοχείων τουλάχιστον 2 χρόνια. β} Έκτακτα είναι εκείνα τα µέλη που δεν διαµένουν µονίµως στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα προάστια αυτών. γ} Επίτιµα µέλη δύνανται να ανακηρυχθούν δι αποφάσεως του.σ. ή προτάσεως τουλάχιστον 20 τακτικών µελών, πρόσωπα που προσέφεραν ιδιαιτέρως εξαιρετικές υπηρεσίες προς την Ένωση. Άρθρο 5 Για την εγγραφή µέλους απαιτείται: Έγγραφος αίτηση προς το.σ. µε την οποία να ζητά την εγγραφή του στα µητρώα της Ένωσης και να δηλώνει ότι: α} Έχει τα νόµιµα προσόντα. β} Έχει εργαστεί σε ξενοδοχείο και στις προβλεπόµενες από το Καταστατικό θέσεις τουλάχιστον 2 χρόνια. γ} Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις της νόµιµης Γ.Σ. των µελών, ταυτόχρονα δε,καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής και µια ετήσια εισφορά. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το.σ., µπορεί ο αιτών ή η αιτούσα να προσφύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. η οποία αποφαίνεται οριστικά περί της αποδοχής ή µη της αιτήσεως του υποψήφιου µέλους. Σε κάθε µέλος παραδίδεται δελτίο ταυτότητος που θα ανανεώνεται κατ έτος. 3

4 Άρθρο 6 Στα επίτιµα µέλη, κατά την τελετή της ανακηρύξεώς τους, επιδίδεται ειδικό µετάλλιο, καθορισµένο από το.σ. καθώς και τιµητικό δίπλωµα. Τα επίτιµα µέλη µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου. ύνανται όµως να έχουν και να κάνουν προτάσεις. Μόνο τα τακτικά µέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωµα της αυτοπροσώπου συµµετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειες της Ένωσης, δυνάµενα να εκλεγούν και να εκλέγονται ως µέλη της διοικήσεως αυτής, εφόσον είναι συνεπείς στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους έναντι της Ένωσης. Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δε δύναται να ασκηθεί προ της παρελεύσεως ενός έτους από την εγγραφή ως µέλος της Ένωσης. Άρθρο 7 ιαγραφή α}τα τακτικά µέλη καταβάλλουν εφάπαξ µεν ως δικαίωµα εγγραφής, κατ έτος δε, την ετήσια συνδροµή τους, τα ποσά των οποίων ορίζονται ανά τριετία από το.σ.. Μέλη καθυστερούντα τη συνδροµή πλέον των τριών ετών διαγράφονται, δύνανται όµως να επανεγγραφούν εφόσον καταβάλλουν το δικαίωµα εγγραφής και τις συνδροµές της προηγούµενης από της νέας εγγραφής τριετίας. β} Μέλη της Ένωσης των οποίων η διαγωγή και η εν γένει συµπεριφορά υπήρξε η τυγχάνει αντίθετος προς τους σκοπούς της, διαγράφονται από την Ένωση ύστερα από έγγραφη πρόταση πέντε τουλάχιστον µελών του.σ. και δι αποφασεως της Γ.Σ. λαµβανοµένη δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των ¾ του ηµίσεως ( ½ )των µελών της. γ} Καµία απόφαση περί διαγραφής δε µπορεί να ληφθεί από το.σ. χωρίς να απολογηθεί προηγουµένως το υπό διαγραφή µέλος. δ} Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρεί από την Ένωση αφού υποβάλει έγγραφη αίτηση. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. ε} Οι παραιτηθέντες και διαγραφέντες δεν έχουν κανένα δικαίωµα επί της περιουσίας της Ένωσης ή προς αποζηµίωση. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Πόροι της Ένωσης Άρθρο 8 Πόροι της Ένωσης είναι: α} Το δικαίωµα εγγραφής των µελών και οι υποχρεωτικές και προαιρετικές των µελών εισφορές. β} Οι ετήσιες συνδροµές. γ} Τα κληροδοτήµατα, δωρεές, επιχορηγήσεις και παροχές των ευεργετών. δ} Οι καθαρές εισπράξεις από τις διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης. ε} Οι καθαρές εισπράξεις από τις συνδροµές εφηµερίδας και άλλων εντύπων. στ}το εισόδηµα εκµετάλλευσης της τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης. ζ} Από τόκους τυχόν καταθέσεων. η} Από τυχόν εράνους µεταξύ των µελών της Ένωσης. Άρθρο 9 Κληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές από το.σ.. Σε περίπτωση δε που αυτές γίνονται δεκτές υπό τρόπο, αποκτάται µε απόφαση της Γ.Σ. λαµβανοµένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον (½) των µελών της Ένωσης. Η αποδοχή κληρονοµίας υπέρ της Ένωσης γίνεται πάντα επ ωφελεία απογραφής. Ουδείς δύναται επίσης να αναζητήσει τα στην Ένωση από αυτόν προσφερθέντα. Τακτικά µέλη που µετοικούν οριστικά εκτός τον προαναφεροµένων πόλεων σε οποιοδήποτε άλλο µέρος µεταφέρονται αυτοδικαίως µε επιµέλεια του Γενικού Γραµµατέως στην τάξη των εκτάκτων και τανάπαλιν, δηλαδή έκτακτα µέλη που εγκαθίστανται οριστικά στις παραπάνω πόλεις και στα προάστια αυτών µεταφέρονται αυτοδικαίως στην κατηγορία των τακτικών µελών και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της νέας τους κατηγορίας. Άρθρο 10 Με απόφαση του.σ. εγκρινοµένη από τη Γ.Σ. ανακηρύσσονται αναλόγως των προς την Ένωση προσφορών, δωρεών η κληροδοσιών των, δωρητές, ευεργέτες, µεγάλοι ευεργέτες, προς τους οποίους αποδίδονται ειδικές τιµές και διπλώµατα. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ιοίκηση. Εκπροσώπηση. Άρθρο 11 α}η Ένωση διοικείται από εννεαµελές ( 9 µέλη ) διοικητικό συµβούλιο µε τριετή θητεία, εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. των µελών, η οποία συνέρχεται για αυτό το λόγο εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου ανά τριετία έτους, µε µυστική προσωπική ψηφοφορία. β}το.σ. εξακολουθεί να παραµένει και µετά το πέρας της θητείας του µέχρι της εκλογής του εποµένου, ουδέποτε όµως πέραν του εξαµήνου. γ} Στο.Σ. δε δύναται να µετέχουν πλέον των δυο από το ίδιο ξενοδοχείο. Το.Σ. απαρτίζεται από τους εννέα κατά σειρά πλειοψηφισάντων κατά τις αρχαιρεσίες. Από τους επιλαχόντες οι τέσσερις (4) πρώτοι αποτελούν τους αναπληρωµατικούς οι οποίοι αντικαθιστούν αυτούς που για διαφόρους λόγους δε µπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. δ} Το.Σ. που έχει εκλεγεί από τη Γ.Σ. συνέρχεται µε επιµέλεια του πλειοψηφίσαντος συµβούλου εντός οκτώ (8) ηµερών από την εκλογή Προέδρου, Αντιπρόεδρου, Γενικού Γραµµατέως, Ειδικού Γραµµατέως και Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για ένα αξίωµα, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας, ανακηρύσσεται επιτυχών ο πλειοψηφίσας στις αρχαιρεσίες. Άρθρο 12 α} Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µια φορά το µήνα ύστερα από πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, έκτακτα δε όσες φορές παραστεί ανάγκη ή το ζητήσει το 1/3 των µελών αυτού. β} Θέµα που δεν συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη δε µπορεί να συζητηθεί, έστω και αν ο ένας εκ των συµβούλων αρνηθεί. γ} Το.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον 5 µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει ψήφος του προέδρου. δ} Πλην των συνεδριάσεων και αποφάσεων κρατούνται πρακτικά υπογραφόµενα υπό των συνεδριαζόντων µελών. 6

7 Άρθρο 13 1α} Το.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ένωση µε βάση τους νόµους και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκοµένων σκοπών της. β} ιαχειρίζεται υπεύθυνα και υπόλογα την περιουσία της Ένωσης, λαµβάνει όλα τα νόµιµα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση και λύση των διαφόρων ζητηµάτων που αφορούν την Ένωση, διορίζει εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει συγχρόνως και την αντιµισθία αυτού. γ} Εκτελεί κατά γράµµα τις αποφάσεις της Γ.Σ., εφαρµόζει πιστά το Καταστατικό, οργανώνει τις εκδηλώσεις, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα έντυπα και την εφηµερίδα. Υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή όλα τα υπό του Καταστατικού οριζόµενα στοιχεία, εντός των τασσοµένων προθεσµιών. δ} Ο ισολογισµός, ο οικονοµικός και ο διοικητικός απολογισµός και ο προϋπολογισµός-προγραµµατισµός υποβάλλονται υποχρεωτικώς προς έγκριση εντός τριµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους. 2α} Μέλος του.σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του, τότε εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωµά του εκτός της περιπτώσεως της ανωτέρας βίας, η οποία πρέπει να βεβαιώνεται προσηκόντως. β} Εάν το µέλος που αντικαθίσταται κατέχει κάποιο αξίωµα πλην του Προέδρου, για την κάλυψή του διενεργείται µυστική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, τη θέση του οριστικά αποχωρούντος Προέδρου καταλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος. γ} Σε περίπτωση κωλύµατος του Αντιπρόεδρου, γίνεται αναδιάρθρωση του.σ. σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος. δ} Σε περίπτωση που παραιτηθεί κάποιο µέλος του.σ. καλείται προς αναπλήρωση του, µε φροντίδα του Προέδρου ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών αναπληρωµατικός κατά τις αρχαιρεσίες. ε} Εάν για διαφόρους λόγους και µετά την εξάντληση των αναπληρωµατικών ο αριθµός των µελών του.σ. δεν είναι επαρκής, τότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µελών και να κηρύξει τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέου.σ. της Ένωσης. 3 Το.Σ. υποχρεούται να διατηρεί την Ένωση µακριά από κάθε πολιτική απόχρωση, κοµµατικό ανταγωνισµό, συνδικαλιστικούς αγώνες, µακριά από ατοµικά συµφέροντα και προσωπικούς λόγους. Και γενικά διατηρεί εντός και εκτός της Ελλάδος την αξιοπρέπεια και διαφάνεια της Ένωσης σε άριστο, υψηλό επίπεδο. 7

8 Καθήκοντα, Υποχρεώσεις µελών Του ιοικητικού Συµβουλίου Άρθρο α} Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιων των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών και οργανισµών σε όλες τις σχέσεις και τις διαφορές αυτής. Σε απόλυτη συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα καταρτίζει την ηµερησία διάταξη των συνεδριάσεων του.σ. και της Γ.Σ., µε βάση πάντα τους νόµους και τις διατάξεις του Καταστατικού. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.σ., δίνει το λόγο εις τους ζητώντας αυτόν, κηρύσσει την έναρξη και λύση των συνεδριάσεων και θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία. Οι συνεδριάσεις συνελεύσεων, µετά την έναρξη λύονται η διακόπτονται µε απόφαση της πλειοψηφίας των συµµετεχόντων µελών. Υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα κάθε έγγραφο της Ένωσης, τις αποδείξεις εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για ανάληψη χρηµάτων, χρεογράφων η άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνοµα της Ένωσης καθώς και τα πρακτικά του.σ.. Σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα φροντίζει για την εφαρµογή του Καταστατικού και την εκτέλεση αποφάσεων του.σ. και των Γ.Σ., τακτικών και εκτάκτων. β} Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του.σ. απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συµβαίνει και µε τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντα του Προέδρου εκτελεί ο εµπειρότερος η µεγαλύτερος σε ηλικία η αρχαιότερος σε θητεία στο.σ. σύµβουλος. 2. Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, διεξάγει την αλληλογραφία, φυλλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης καθώς και τα µητρώα των µελών, τακτικών και εκτάκτων. Υποβάλλει κατά τετραµηνία προς το.σ. λεπτοµερή κατάσταση των καθυστερούντων τις εισφορές µελών, συντάσσει και υπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τις αποδείξεις πληρωµής και όλα τα έγγραφα και αποφάσεις της Ένωσης, καταρτίζει µε τον Πρόεδρο την ηµερησία διάταξη της κάθε συνεδρίασης. Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ένας από τους συµβούλους, ο οποίος ορίζεται από το.σ. σε περίπτωση κατά την οποία ο Γενικός Γραµµατέας δεν µπορεί να επαρκέσει στη διεξαγωγή των εργασιών της Ένωσης. 3. Ο Ειδικός Γραµµατέας καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. και της Γ.Σ.,τα οποία προσυπογράφει. Τηρεί υπεύθυνα όλα εν γένει τα βιβλία της Ένωσης, λογιστικά και διοικητικά και γενικά διεξάγει όλη τη γραφική εργασία της Ένωσης. Τελεί δε υπό τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα. 8

9 4. Α. Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα της Ένωσης και την υπογραφή του εισπράττοντας: α} τις µηνιαίες εισφορές των µελών, β} δωρεές, γ} χορηγήσεις και όλα γενικά τα έσοδα της Ένωσης. Β. Ο Ταµίας ενεργεί κάθε πληρωµή µε βάση τις αποφάσεις και τα πρακτικά του.σ. της Ένωσης και την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το.σ.. Σε κάθε πληρωµή πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταµίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινικής ευθύνης καθώς και αστική για κάθε απώλεια χρηµάτων ή πληρωµή χωρίς απόφαση και έγκριση δαπάνης από το.σ. της Ένωσης. Γ. Καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος όλες τις εισπράξεις της Ένωσης, δικαιούται όµως να κρατεί στα χέρια του ποσόν µέχρι τριάντα χιλιάδες { } δραχµές για τις επείγουσες δαπάνες της Ένωσης. Η ανάληψη χρηµάτων από καταθέσεις στην Τράπεζα ενεργείται από τον Ταµία κατόπιν ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του.σ.. Ο Ταµίας τηρεί τα βιβλία Ταµείου και το βιβλίο Συνδροµητών και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής.. Στην αρχή του κάθε µήνα υποβάλλει προς το.σ., συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούµενου µήνα. Στο τέλος δε του έτους υποβάλλει τον απολογισµό της διαχείρισης και της περιουσίας της Ένωσης. Ε. Εάν ο Ταµίας δε συµµορφωθεί µε το παρόν άρθρο ή δεν εκτελεί τα οριζόµενα σε αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του.σ και αντικαθίσταται µέσα σε οκτώ { 8 } ηµέρες. 5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα η κωλυόµενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Γενικές Συνελεύσεις Άρθρο 15 α} Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών της Ένωσης είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συγκαλούνται µια φορά το χρόνο κατά µήνα Ιανουάριο, έκτακτες δε όταν το.σ. ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο ή ήθελε ζητήσει τούτο το ¼ {ένα τέταρτο} των µελών µε έγγραφη αίτηση προς το.σ., στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέµατα. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη συνέλευση µέσα σε δέκα {10} µέρες από την υποβολή αίτησης. β} Στις γενικές συνελεύσεις, καθήκοντα Προέδρου και Γραµµατέα εκτελούν µέλη της Ένωσης που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση µε ανάταση των χεριών. γ} Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύµφωνα µε τη σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο οµιλητών για κάθε θέµα και δίνει το λόγο µε βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωµένος να απαγορεύει κάθε οµιλία ή συζήτηση για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και έχει το δικαίωµα να αφαιρεί το λόγο από τους οµιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλλει από την αίθουσα τα µέλη που µε την συµπεριφορά τους εµποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ.. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίζει πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέµα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. δ} Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο αυτής. ε} Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαµβάνονται µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες, αν δεν παραστεί τουλάχιστον το ένα τρίτο {1/3} του όλου αριθµού των τακτικών και ταµιακώς τακτοποιηµένων µελών. στ}αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα Συνέλευση, µετά παρέλευση τριών {3} το ολιγώτερο και δέκα {10} το περισσότερο ηµερών, µε αυτά τα θέµατα. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως από τον αριθµό των παρισταµένων τακτικών και ταµιακώς τακτοποιηµένων µελών. ζ} Για την τροποποίηση όµως του Καταστατικού καθώς και για τη διάλυση της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία του ¼ συν ένα τουλάχιστον των ταµιακώς τακτοποιηµένων µελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. 10

11 Άρθρο 16 Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση συντάσσονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται δε από τον Γραµµατέα, µε τη φροντίδα το οποίου αποστέλλονται ταχυδροµικώς προς το καθένα από τα εγγεγραµµένα µέλη τουλάχιστον οκτώ {8} ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση αναγράφονται λεπτοµερώς ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στα γραφεία της Ενώσεως. Νόµιµα καλούνται επίσης τα µέλη σε Γενική Συνέλευση µε τη δηµοσίευση της πρόσκλησης στην εφηµερίδα της Ένωσης. Άρθρο 17 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του µηνός Ιανουαρίου, λογοδοτεί το.σ. µε τον Πρόεδρο για τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους, διαβάζεται ο απολογισµός και ο ισολογισµός της ταµειακής διαχείρισης. Στη συνέχεια η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση η όχι της διαχείρισης. Κατά τη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση ή ο καταρτισθείς από το.σ. προγραµµατισµός και ο προϋπολογισµός των εσόδων και εξόδων του έτους που αρχίζει. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Αρχαιρεσίες Άρθρο 18 Η εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου και της Τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αναπληρωµατικών ενεργείται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται προς τούτο εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους. ικαίωµα εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα τακτικά µέλη, τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι πολίτες Έλληνες, είναι µέλη της Ένωσης τουλάχιστον ένα έτος και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Άρθρο 19 Πληρωµές καθυστερούµενων εισφορών µπορούν να γίνουν και κατά την ηµέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι, µέχρι την προηγούµενη των αρχαιρεσιών ηµέρα, υποβάλλουν αίτηση προς τον Πρόεδρο του.σ., ο οποίος κατά την ηµέρα των εκλογών αναρτά πίνακα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών στη Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. στην αρχή, µε φανερή ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής, ο όποιος τηρεί τα πρακτικά. Άρθρο 20 α} Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από µέλη που δεν είναι υποψήφιοι και εκλέγεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. β} Επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες θεωρούνται αυτοί που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά µέλη για µεν το ιοικητικό Συµβούλιο οι εννέα {9} πρώτοι κατά σειρά, για την δε Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις {3} πρώτοι κατά σειρά, όλοι δε οι λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τέσσερις {4} για το.σ. και δυο {2} για την Ε.Ε.. γ} Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό περί εκλογής, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της συνέλευσης. Τα πρακτικά των Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραµµατέα. Προκειµένου περί αρχαιρεσιών, συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Ε.Ε., φυλάσσεται στο Αρχείο και καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.. δ} Το αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών κοινοποιείται µέσα σε τρεις {3} ηµέρες µε τη φροντίδα του Προέδρου της Συνέλευσης στο µέλος του.σ. που πλειοψήφησε. ε} Το απερχόµενο.σ. πρέπει να παραδώσει µέσα σε επτά {7} ηµέρες µε πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης όλη την περιουσία και το αρχείο της Ένωσης, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία και του απερχόµενου και του νεοεκλεγέντος ιοικητικού Συµβουλίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Ελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 21 α} Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του.σ. ανατίθεται σε τριµελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από µέλη της Ένωσης, που εκλέγονται για αυτό τον σκοπό από τη Γ.Σ.. β} Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει, παρατηρεί τις πράξεις του.σ. και του Ταµία, ιδιαίτερα δε ελέγχει εάν αυτές συµφωνούν µε τις διατάξεις του Νόµου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. γ} ικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ένωσης και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχοµένου του Ταµείου. Συντάσσει έκθεση περί της διαχείρισης του.σ. και υποβάλλει αυτή δια του.σ. στη Γενική Συνέλευση. δ} Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη µετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει Πρόεδρο αυτής, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις αυτής επί των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και οι υπ αυτής συντασσόµενες σχετικές εκθέσεις, οι οποίες απευθύνονται στη Γ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του.σ. χωρίς γνώµη και ψήφο. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Τηρητέα Βιβλία Άρθρο 22 Η Ένωση οφείλει να τηρεί: 1}Μητρώο µελών, εµφαίνον κατ αύξοντα αριθµό για κάθε µέλος το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, την ηµεροµηνία εγγραφής και το χαρακτηρισµό του µέλους ως τακτικό ή έκτακτο. 2}Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της διοικήσεως, των συνελεύσεων των µελών και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 3}Βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών, στο όποιο καταχωρούνται τακτικώς όλες οι εισπράξεις και οι πληρωµές. 4}Βιβλίο περιουσίας, όπου να φαίνεται λεπτοµερώς η κινητή και η τυχόν ακίνητη περιουσία της Ένωσης. 5}Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 6}Πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης της διοίκησης της Ένωσης. 7}Φάκελος συγκέντρωσης ψηφοδελτίων αρχαιρεσιών. 8}Αρχείο εκδόσεων της Ένωσης. Άρθρο 23 Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου κάθε έτους. Ο προγραµµατισµός, ο προϋπολογισµός, ο ισολογισµός και ο απολογισµός συντάσσονται για κάθε έτος. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ιάλυση της Ένωσης Άρθρο 24 Η Ένωση δεν διαλύεται παρά µόνον εάν παραµείνουν ολιγότερα των είκοσι {20} µελών ή εάν συντρέχουν οι ορισµένοι λόγοι από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και του Νόµου. Σε άλλη περίπτωση, για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ½ συν ένα των τακτικών και ταµιακώς τακτοποιηµένων µελών, η δε απόφαση να ληφθεί µε την πλειοψηφία των τριών τετάρτων {¾} των παρόντων. Για την τυχόν περιουσία της Ένωσης, µετά τη διάλυσή της, θα αποφασίσει η τελευταία Γενική Συνέλευση των Μελών της. Άρθρο 25 Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει στην περιφέρεια κυκλικά την επωνυµία της Ένωσης και στο µέσον δυο διασταυρούµενα κλειδιά { χιαστί }. Η Ένωση γιορτάζει την 28 η ΜΑΡΤΙΟΥ εκάστου έτους, ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 26 Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζεται από το Νόµο << Περί Σωµατείων και Ενώσεων >> και από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και του Εισαγωγικού αυτού Νόµου. Άρθρο 27 Η Ένωση δύναται να συνεργάζεται µε άλλες Οργανώσεις που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό, ιδίως δε µε τη ιεθνή Ένωση Χρυσών Κλειδιών, που έχει έδρα το Παρίσι ή και να αποτελεί µέλος αυτών, αλλά λειτουργεί µε οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια και µε όλες τις ιδιαιτερότητες που ανταποκρίνονται στα Ελληνικά δεδοµένα. Άρθρο 28 Το παρόν Καταστατικό, µε το οποίο τροποποιείται το από Καταστατικό, κωδικοποιηθέν αποτελείται από 28 άρθρα. Αφού διαβάσθηκε καθαρά και έντονα ώστε να ακουσθεί από όλους, εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των µελών, τηρυσσοµένων των διατάξεων των άρθρων 93, 95, 96, 97, και 99 του Α.Κ. και των όρων του Καταστατικού περί τροποποιήσεως αυτού και υπογράφηκε από αυτούς στην Αθήνα και στο επί της οδού ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ, αριθ. 18, HOTEL ELECTRA PALACE, σε έκτακτη συνέλευση της, σήµερα, την 21 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:30. Ισχύει από την εγγραφή του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και υπογράφεται όπως παρακάτω: ΤΑ ΜΕΛΗ 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα