Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται: GS1: εννοείται o ιεθνής µη κερδοσκοπικός Οργανισµός GS1 που έχει συσταθεί και εδρεύει στις Βρυξέλλες Βελγίου. Σύστηµα GS1: εννοείται το σύνολο προτύπων που αναπτύσσονται από τον GS1. Κώδικας Καλής Πρακτικής «GS1 ASSOCIATION GREECE» : εννοείται το σύνολο των όρων χρήσης τους Συστήµατος GS1. KEΦAΛAIO A ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1o E PA - EΠΩNYMIA 1. Ιδρύεται στην Αθήνα σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». Στις σχέσεις του µε την αλλοδαπή το Σωµατείο θα χρησιµοποιεί την επωνυµία του σε ακριβή της µετάφραση στα αγγλικά. 2. Έδρα του Σωµατείου ορίζεται ο ήµος Αργυρούπολης Αττικής. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται µε απόφασή του να ορίζει το κατάστηµα λειτουργίας του Σωµατείου, εντός των ορίων της έδρας του. Επίσης, είναι δυνατή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η ίδρυση Παραρτηµάτων του Σωµατείου εκτός των ορίων της έδρας του. Aρθρο 2ο ΣKOΠOI MEΣA Ο σκοπός του Σωµατείου είναι µη κερδοσκοπικός και συνίσταται στο: α) Να διαχειρίζεται και προωθεί, στην Ελλάδα, τη χρήση του Συστήµατος GS1,προς όφελος και για την πιο αποτελεσµατική λειτουργία της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των υπηρεσιών. β) Να ελέγχει και να συντονίζει την χρήση του Συστήµατος στην Ελλάδα και να συµβουλεύει όλους τους τοµείς του εµπορίου, της βιοµηχανίας και του Κράτους πάνω στην εφαρµογή και την χρήση του. γ) Να αναζητεί συνεργασία, γνώµες και συµβουλές επαγγελµατικών οργανώσεων του εµπορίου, κυβερνητικών υπηρεσιών, οργανώσεων καταναλωτών, οργανώσεων τεχνικών και άλλων ενδιαφεροµένων µερών στην ανάπτυξη του Συστήµατος. δ) Να επιζητεί αντιπροσώπευση και συµπαράσταση στην προώθηση των σκοπών του GS1. ε) Να αναλαµβάνει δραστηριότητες και να παρέχει υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζει την επίτευξη των σκοπών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τα µέλη του και τον GS1. στ) Να εξευρίσκει χρηµατοδοτικές πηγές για το σύνολο ή µέρος των σκοπών του Σωµατείου µε κάθε νόµιµο τρόπο που το ιοικητικό Συµβούλιο θα θεωρήσει πρόσφορο. ζ) Να αµείβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στο Σωµατείο µε οποιοδήποτε τρόπο. η) Να συνάπτει συµφωνίες µε κατασκευαστές και εµπόρους χονδρικής και λιανικής και άλλων συναφών κλάδων για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου. θ) Να χρησιµοποιεί τα έσοδα και την περιουσία του Σωµατείου µόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. ι) Να χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο µέσο, πρόσφορο για την επίτευξη του συνόλου ή µέρους των ως άνω σκοπών.

2 2 Άρθρο 3o ΣΦPAΓI A - EMBΛHMA Το Σωµατείο έχει σφραγίδα και έµβληµα, το περιεχόµενο και η αποτύπωση των οποίων καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. KEΦAΛAIO B MEΛH Άρθρο 4ο IAKPIΣH MEΛΩN-MHTPΩO Τα µέλη του Σωµατείου γίνονται δεκτά σύµφωνα µε τους όρους του Καταστατικού, τους οποίους αποδέχονται µε την σχετική αίτησή τους, και την εγγραφή τους στο µητρώο. 1. Kατηγορίες: Tα µέλη διακρίνονται σε «Τακτικά», «Συνεργαζόµενα» και «Επίτιµα». α. Τακτικά µέλη: Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω, Τακτικά µέλη γίνονται επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισµοί, τα οποία δραστηριοποιούνται, ιδίως στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, της βιοτεχνίας, της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των κατασκευών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν το Σύστηµα GS1, καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς αριθµούς GS1. β. Συνεργαζόµενα Μέλη: Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, Συνεργαζόµενα Μέλη γίνονται επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισµοί, όπως ενδεικτικά σωµατεία, συµβουλευτικές επιχειρήσεις και εταιρίες επιχειρηµατικών λύσεων, που δεν κάνουν κατ ανάγκη χρήση του Συστήµατος GS1 καθώς και των κωδικών αριθµών GS1, αλλά ενδιαφέρονται λόγω αντικειµένου να συµµετέχουν στις δραστηριότητες του Σωµατείου. γ. Επίτιµα Μέλη: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου ανακηρύσσονται Επίτιµα Μέλη του, πρόσωπα, τα οποία δεν είναι τακτικά ή συνεργαζόµενα µέλη του Σωµατείου, αλλά έχουν προσφέρει υπηρεσίες σε αυτό, οι οποίες συνάδουν και προάγουν τους σκοπούς του. Σε περίπτωση πάσης µορφής ενώσεων προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα µέλος του Σωµατείου εγγράφεται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα οριστεί ειδικώς για το σκοπό αυτό από την ένωση προσώπων. 2. Μητρώο Μελών: Στο Σωµατείο, τηρείται υποχρεωτικά Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται από τον Πρόεδρο του και εµφανίζει σε αύξοντα αριθµό την επωνυµία, τη διεύθυνση, το κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, και την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής. Κάθε µέλος µπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου,. Η τήρηση του Μητρώου Μελών µπορεί να είναι και ηλεκτρονική. Με εξαίρεση τα ιδρυτικά µέλη, η ιδιότητα του µέλους του Σωµατείου αποκτάται κατά τα στο άρθρο 5 του παρόντος οριζόµενα. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος ισχύει και για τα ιδρυτικά µέλη. Aρθρο 5ο EIΣ OXH MEΛΩN 1. Για την εισδοχή νέων µελών αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Η αίτηση του υποψήφιου µέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του, σύµφωνα µε τον τύπο που θα καθορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο, ότι η επιχείρηση ή ο οργανισµός αποδέχεται το Καταστατικό του Σωµατείου και ότι θα συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις των οργάνων του, τους όρους της χρήσης των διακριτικών κωδικών αριθµών GS1 που θα χρησιµοποιήσει, χορηγούµενων κατ αποκλειστικότητα από το Σωµατείο, καθώς και του Κώδικα Καλής Πρακτικής του «GS1 ASSOCIATION GREECE». Το Σωµατείο δια του ιοικητικού του Συµβουλίου επιφυλάσσει εις εαυτό το δικαίωµα να αρνηθεί την εισδοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και να θέσει ως προϋπόθεση της απόκτησης και της διατήρησης, της ιδιότητας του µέλους, την ετήσια ή περιοδική οικονοµική ενίσχυση ή συνδροµή σύµφωνα µε κανονισµούς τους οποίους, το ιοικητικό Συµβούλιο, θα υιοθετεί και τροποποιεί κάθε φορά. Η Γενική Συνέλευση µπορεί, επίσης, από καιρού εις καιρόν, µε αποφάσεις της, κατόπιν σχετικής πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου, να υιοθετεί ή τροποποιεί κανονισµούς σύµφωνα µε τους οποίους τα µέλη µπορεί να γίνονται δεκτά, κατά τάξεις ή κατηγορίες µέλους, µε την προϋπόθεση ότι οι κανονισµοί αυτοί δεν θα διαφοροποιούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό. Το ιοικητικό Συµβούλιο, εξετάζοντας την αίτηση, µπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και αποφασίζει την αποδοχή ή απόρριψή της µε ψηφοφορία. Σε περίπτωση αµφιβολιών ή αντιρρήσεων εκ

3 3 µέρους του υποψήφιου µέλους ως προς την υπαγωγή του στην κατηγορία του Τακτικού ή του Συνεργαζόµενου Μέλους του Σωµατείου, αποφαίνεται οριστικά το.σ.. 2. Ηδη µε το παρόν ορίζεται ότι, προκειµένου να εκπροσωπούνται στα όργανα του Σωµατείου, όλοι οι τοµείς δραστηριοτήτων της Βιοµηχανίας του Εµπορίου και των Υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση των οποίων αποβλέπουν οι σκοποί του Σωµατείου, κατά την εισδοχή του µέλους, τούτο θα κατατάσσεται, ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησής του και σύµφωνα µε σχετική δήλωση που θα περιλαµβάνεται στην αίτησή του για την εγγραφή, σε: - Τοµέα Εµπορίου (Χονδρικού- Λιανικού) - Τοµέα Βιοµηχανίας Βιοτεχνίας - Τοµέα Υπηρεσιών Άρθρο 6ο IKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN 1. Κάθε µέλος του Σωµατείου θα έχει τα εξής δικαιώµατα: α) Τακτικά Μέλη i) Να µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζει για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και να εκλέγει και εκλέγεται στα όργανα διοίκησης, διά των νοµίµων εκπροσώπων του που θα ορίζει κάθε φορά, υπό τους όρους του παρόντος. ii) Να καλείται και να µετέχει στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Σωµατείου, iii) Να λαµβάνει κάθε είδους πληροφορίες και έντυπο υλικό σχετικά µε την διαχείριση του Συστήµατος iv) Να λαµβάνει πληροφορίες, συµβουλές και βοήθεια από το Σωµατείο για τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης του Συστήµατος GS1. v) Να λαµβάνει εκπαίδευση σχετικά µε την χρήση, διαχείριση και εφαρµογή του συστήµατος β) Συνεργαζόµενα Μέλη i) Να µετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζει για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, χωρίς δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης. ii) Να καλείται και να µετέχει στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Σωµατείου iii) Να λαµβάνει κάθε είδους πληροφορίες και έντυπο υλικό σχετικά µε την διαχείριση του Συστήµατος iv) Να λαµβάνει πληροφορίες, συµβουλές και βοήθεια από το Σωµατείο για τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης του Συστήµατος GS1. v) Να λαµβάνει εκπαίδευση σχετικά µε την χρήση, διαχείριση και εφαρµογή του συστήµατος γ) Επίτιµα Μέλη i) Να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωµατείου και να λαµβάνει τον λόγο επί των συζητούµενων θεµάτων, χωρίς δικαίωµα εκλέγειν/ εκλέγεσθαι ως µέλος του.σ., καθώς και χωρίς δικαίωµα ψήφου. ii) Να συµµετέχει στις εκδηλώσεις του Σωµατείου µε την ιδιότητα του επισκέπτη. iii) Να λαµβάνει άλλου είδους ηθικές αµοιβές, κατόπιν σχετικής απόφασης του.σ. 2. Κάθε µέλος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να συµµορφώνεται µε το καταστατικό του Σωµατείου, τις αποφάσεις των οργάνων του και τον «Κώδικα Καλής Πρακτικής του «GS1 ASSOCIATION GREECE» β) να εκπληρώνει τακτικά και εµπρόθεσµα τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Σωµατείο. γ) Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν καµία οικονοµική υποχρέωση. 3. H ιδιότητα του Μέλους συνδέεται προσιδιάζει και ανήκει µόνο στο ίδιο. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κάθε µέλους δεν εκχωρούνται ούτε µεταβιβάζονται ούτε κληρονοµούνται.

4 4 Άρθρο 7ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Παραίτηση: Παραίτηση από την ιδιότητα του τακτικού µέλους θα συνεπάγεται και την ακύρωση της άδειας χρήσης των διακριτικών κωδικών αριθµών GS1 που δόθηκαν στο παραιτούµενο µέλος. Πέραν τούτου κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από το Σωµατείο µε γραπτή δήλωσή του προς το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποχώρηση συντελείται, από την στιγµή κατά την οποία το ιοικητικό Συµβούλιο, έλαβε αποδεδειγµένως γνώση της παραιτήσεως. 2. Πειθαρχικές Κυρώσεις: Για τα µέλη του Σωµατείου πειθαρχικό παράπτωµα θεωρείται η παράβαση όρων του καταστατικού και του Κώδικα Καλής Πρακτικής του«gs1 ASSOCIATION GREECE». Αρµόδιο Οργανο για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων είναι το ιοικητικό Συµβούλιο, πάντοτε µετά από ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία, έτσι όπως αυτή έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εάν διώκεται µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, τούτο δεν λαµβάνει µέρος στη σχετική συνεδρίαση. Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται: α) Η γραπτή παρατήρηση β) Η πρόσκαιρη, µέχρι τρεις (3) µήνες αναστολή του δικαιώµατος συµµετοχής στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων των οργάνων, γ) Η αποβολή και διαγραφή από το Μητρώο των µελών, έπειτα από την αποβολή του µέλους σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να υιοθετήσει Κανονισµό Πειθαρχικής ιαδικασίας που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, και να εκλέξει από τα µέλη του, τριµελή Επιτροπή δεοντολογίας, την οποία και να εξουσιοδοτεί για παρακολούθηση τήρησης του Κώδικα και την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωµάτων και την εισήγηση στο ιοικητικό Συµβούλιο. 1. Λόγοι διαγραφής: Άρθρο 8ο ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ α) Μη καταβολή της συνδροµής στο Σωµατείο εντός της προθεσµίας πληρωµής όπως αυτή έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, β) Η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους γ) Η επιβολή της πειθαρχικής κυρώσεως της αποβολής για πειθαρχικό παράπτωµα, µετά από προηγούµενη ακρόαση του µέλους. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλει στη Γενική Συνέλευση αίτηµα για αποβολή του µέλους. Το αίτηµα αυτό του ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να περιέχει τα πραγµατικά περιστατικά καθώς και τη σχετική αιτιολογία βάσει της οποίας κατέληξε στην υποβολή του ως άνω αιτήµατος αποβολής. 2. Επανεγγραφή: Επιτρέπεται εφόσον, αποδεδειγµένα, εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής και εφόσον έχουν καταβληθεί οι εκκρεµείς συνδροµές. 3. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης µέλους είτε εκουσίως είτε κατόπιν διαγραφής, τούτο δεν έχει καµία αξίωση επί της περιουσίας του Σωµατείου. KEΦAΛAIO Γ IOIKHΣH Άρθρο 9ο OPΓANA IOIKHΣEΩΣ 1. Οργανα του Σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών του και το ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία των µελών των οργάνων αυτών είναι άµισθη. 2. Την ιοίκηση του Σωµατείου ασκεί το ιοικητικό Συµβούλιο. Τούτο απαρτίζουν πρόσωπα, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 10, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως µε απόδειξη στο ιοικητικό Συµβούλιο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη Συνέλευση. 3. H ανακήρυξη των υποψηφίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, γίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο πριν από τη Συνέλευση η οποία καλείται για αρχαιρεσίες. O κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή τον/την Αναπληρωτή του, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και εκφωνείται από αυτόν στη Γενική Συνέλευση. 4. Η διοικούσα επιτροπή που συστάθηκε για την ίδρυση του σωµατείου υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία συστάσεως του Σωµατείου για την ανάδειξη του πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου.

5 5 Άρθρο 10ο ΣYΓKPOTHΣH IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY 1. Σύνθεση : Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά µέλη εκ των οποίων τέσσερα (4) εκλέγονται µεταξύ των µελών που έχουν εγγραφεί από τον Τοµέα του Εµπορίου, τέσσερα (4) εκλέγονται µεταξύ των µελών που έχουν εγγραφεί από τον Τοµέα Βιοµηχανίας-Βιοτεχνίας και ένα (1) από τα µέλη που έχουν εγγραφεί από τον Τοµέα των Υπηρεσιών.Το ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται µε τον τρόπο αυτό, συνέρχεται εντός επτά (7) ηµερών από την εκλογή του προκειµένου, µε µυστική ψηφοφορία, να συγκροτηθεί σε σώµα εκλέγοντας, µε την σειρά του, ένα Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γραµµατέα και ένα Ταµία. Καµιά από τις ιδιότητες αυτές δεν µπορεί να συµπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση που ο αριθµός των κατά Τοµέα υποψηφίων δεν επαρκεί ώστε να ισχύσει η ως άνω αναλογία 4-4-1, οι υπόλοιπες θέσεις µπορούν να καλυφθούν µε την εκλογή οποιουδήποτε υποψηφίου από οποιονδήποτε Τοµέα. 2. Στο ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συµµετέχει µε γνωµοδοτικές και εισηγητικές αρµοδιότητες ο Γενικός ιευθυντής του Σωµατείου, που προσλαµβάνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν: νόµιµοι εκπρόσωποι των οικονοµικά τακτοποιηµένων τακτικών µελώντου Σωµατείου που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον έξι µήνες πριν την Γενική Συνέλευση και είναι χρήστες του «Συστήµατος GS1». 4. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από κατάλογο υποψηφίων, ξεχωριστού για τον καθένα από τους τοµείς Εµπορίου, Βιοµηχανίας Βιοτεχνίας και Υπηρεσιών. ιαγραφές µπορούν να γίνουν και δεν καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως. Τυχόν προσθήκη σε ψηφοδέλτιο δεν λαµβάνεται υπόψη. 5. Κωλύµατα Εκλογής: εν µπορεί να εκλεγεί κάποιος µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα. 6. Θητεία: Τα µέλη του Σ εκλέγονται για 3ετή θητεία και είναι επανεκλέξιµα. 7. Έκπτωση: Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, όποιος: (α) απώλεσε την πλήρη δικαιοπρακτική του ικανότητα, (β) στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, (γ) απώλεσε την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου τακτικού Μέλους σε σχέση µε το Σωµατείο για οποιονδήποτε λόγο, από το χρονικό σηµείο της ενηµέρωσης του Σωµατείου από το Μέλος για το γεγονός αυτό, (δ) τυγχάνει νόµιµος εκπρόσωπος αποβληθέντος ή αποχωρήσαντος νοµικού προσώπου - Μέλους, (ε) ανακλήθηκε από την Γενική Συνέλευση. 8. Παραίτηση: Κάθε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, µε απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο αυτού. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, από την επόµενη µέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στο ιοικητικό Συµβούλιο. 9. Έλλειψη προσώπων ιοικητικού Συµβουλίου: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, την θέση καταλαµβάνει ο επόµενος, κατά σειρά αριθµού ψήφων που έλαβε στις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης, από τους υποψηφίους του αντίστοιχου Τοµέα. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι, τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), εκλέγουν τα µέλη που ελλείπουν, από όσους µπορούν να είναι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου από τον αντίστοιχο Τοµέα ή από άλλο Τοµέα σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη της αναλογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. H πιο πάνω εκλογή εισάγεται στην επόµενη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου για έγκριση. H ενδεχόµενη µη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση δεν έχει αναδροµική ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου στην θέση αυτών, των οποίων την εκλογή δεν ενέκρινε. 10. Περιορισµοί µελών του ιοικητικού Συµβουλίου: Τα αιρετά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα αµοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν µόνο κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τη διαδικασία που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

6 6 1. Αρµοδιότητες: Το ιοικητικό Συµβούλιο: Άρθρο 11ο APMO IOTHTEΣ IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY ιοικεί και εκπροσωπεί το Σωµατείο, επί παντός θέµατος, δικαστικά και εξώδικα, διαχειρίζεται τη περιουσία του και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε γενική ή ειδική εξουσιοδότηση, να αναθέσει σε οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή στον Γενικό ιευθυντή ή σε άλλο πρόσωπο την άσκηση του συνόλου η µέρους των αρµοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια. 2. Ευθύνες: Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντα, ή ήταν αλλά διεφώνησαν, εφ όσον, στην τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται στο πρακτικό της Συνεδριάσεως. Άρθρο 12ο ΛEITOYPΓIA IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY 1. Συνεδριάσεις Aπαρτία: Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µία φορά ανά δύο (2) µήνες και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, ή ο, κατά το Καταστατικό, Αναπληρωτής του, και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστο το 50% των µελών του, µεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του. 2. Πρόσκληση: Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου του, που αναφέρει απαραίτητα τα θέµατα της Ηµερησίας ιατάξεως. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται όλα τα µέλη του.σ. και κανείς δεν αντιλέγει ή συντρέχουν λόγοι επείγοντος ή για όψιµα γεγονότα µετά την αποστολή της Πρόσκλησης. 3. Συµµετοχή: (α) Το.Σ. συνεδριάζει εγκύρως ακόµη και αν η πλειοψηφία των µελών του δεν παρίσταται ή εκπροσωπείται στον τόπο συνεδρίασης αυτού, αλλά συµµετέχει µέσω οποιουδήποτε σύγχρονου µέσου τηλεπικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει την αµφίδροµη και ταυτόχρονη επικοινωνία των µελών του (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη, αυτή θα πραγµατοποιείται µε διάσκεψη από απόσταση, δηλαδή µε αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων µελών του.σ. µέσω συστηµάτων ήχου ή εικόνας και ήχου. Τα µέλη του.σ., που µετέχουν µε τον ως άνω τρόπο στη συνεδρίαση, θεωρούνται παρόντα και λαµβάνονται υπόψη στον σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση, στον τόπο συνεδρίασης του.σ. πρέπει να παρίσταται ο Γραµµατέας αυτού ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. (β) Κάθε µέλος.σ. µπορεί να εκπροσωπήσει ένα µόνο µέλος του.σ. 4. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 5. Πρακτικά: Oι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από το Πρόεδρο, το Γραµµατέα και τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, τα πρακτικά υπογράφει ο νόµιµος αναπληρωτής του που ορίζεται σύµφωνα µε το Kαταστατικό. Αν τυχόν ο Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Γενικό ιευθυντή ή ένα από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου ή αποσπάσµατα αυτών εκδίδει ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του ο νόµιµος αναπληρωτής του που ορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό. O Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: Άρθρο 13ο ΠPOE POΣ α) Συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο και προεδρεύει σ αυτό καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία του Σωµατείου, ετοιµάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις.

7 7 β) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του ιοικητικού Συµβουλίου. Τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Άρθρο 14ο ΓPAMMATEAΣ 1. Αρµοδιότητες: O Γραµµατέας τηρεί τα βιβλία Πρακτικών ιοκητικού Συµβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και φροντίζει για τη σύνταξη αυτών. 2. Aναπλήρωση: Tον Γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Γενικός ιευθυντής ή ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα παραπάνω βιβλία µπορεί να τηρούνται σε µορφή ηλεκτρονικών ή οπτικοαουστικών αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόµο. 1. Αρµοδιότητες: Άρθρο 15ο TAMIAΣ O Tαµίας φροντίζει για τις εισπράξεις και εκτελεί τις δαπάνες µετά από θεώρηση από τον Πρόεδρο, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχειρίσεως, υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο τον Απολογισµό και Ισολογισµό, µαζί µε τον Προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου και κάθε εξάµηνο υποβάλλει στο ιοικητικό Συµβούλιο συνοπτική κατάσταση του Ταµείου. Μαζί µε τη συνοπτική αυτή κατάσταση πρέπει να υποβάλλει κάθε εξάµηνο στο ιοικητικό Συµβούλιο και µία κατάσταση αυτών, που τυχόν καθυστερούν τις συνδροµές ή άλλες υποχρεώσεις των Μελών του Σωµατείου. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου τα εντάλµατα πληρωµών, τις εντολές για αναλήψεις από τις Τράπεζες, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγµατικών, επιταγών και λοιπών αξιογράφων. Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ταµείου του Σωµατείου. 2. Aναπλήρωση: Tον Ταµία, όταν, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται από αυτό. 3. Ο Ταµίας τηρεί, µε προσωπική του ευθύνη, τα βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Κάθε µέλος του Σωµατείου µπορεί να λαµβάνει γνώση των βιβλίων αυτών. Άρθρο 16ο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, στην οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς τα καθήκοντά του µπορεί να εκχωρήσει την καθηµερινή διαχείριση του Σωµατείου σε Γενικό ιευθυντή ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας σ αυτό. Τα καθήκοντα του Γενικού ιευθυντού προσδιορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Ο Γενικός ιευθυντής θα συµµετέχει στο ιοικητικό Συµβούλιο, στις Τακτικές ετήσιες και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου. 3. Ο Γενικός ιευθυντής θα διεξάγει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο και θα διασφαλίζει την καθηµερινή ιοίκηση του Σωµατείου. 4. Ο Γενικός ιευθυντής θα συµµετέχει σε όλες τις ειδικές Επιτροπές που θα συνιστά το ιοικητικό Συµβούλιο και θα είναι υπεύθυνος για την σύγκλησή τους και για τα διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε την λειτουργία τους. 5. Θα βοηθά τον Πρόεδρο στην άσκηση των εξουσιών του για την εκπροσώπηση του Σωµατείου και θα έχει τις ειδικές προς τούτο αρµοδιότητες που τυχόν θα του εκχωρεί το ιοικητικό Συµβούλιο.

8 8 KEΦAΛAIO ΓΕΝΙΚΗ ΣYNEΛEYΣH TΩN MEΛΩN Άρθρο 17ο ΣYΓKPOTHΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ 1. Γενική Συνέλευση: H Γενική Συνέλευση των µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. 2. Σύνθεση: H Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών και συνεργαζόµενων µελών, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το Καταστατικό οικονοµικές υποχρεώσεις τους. 3. Εκπρόσωποι: Κάθε µέλος µετά την εισδοχή του, µε έγγραφό του προς το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει τον εκπρόσωπό του, τον οποίο µπορεί, ελεύθερα, ν αντικαταστήσει οποιαδήποτε στιγµή. Άρθρο 18ο APMO IOTHTEΣ THΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ 1. H Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοικήσεως και το δικαίωµα, οποτεδήποτε, να τα παύει ή να τα αντικαθιστά. 2. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, επίσης ανήκουν: α) H εκλογή των αιρετών µελών, του ιοικητικού Συµβουλίου και των Eλεγκτών β) H έγκριση του ετήσιου ισολογισµού, των εκθέσεων πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου και της ετήσιας Eκθέσεως των Eλεγκτών καθώς και η απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου για το εν λόγω οικονοµικό έτος. γ) H έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων. δ) H ανάκληση και αντικατάσταση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Eλεγκτών. ε) H τροποποίηση του Καταστατικού. στ) H λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Σωµατείου και η θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύµφωνα µε το Νόµο, µετά το τέλος της εκκαθαρίσεως. ζ) Η απόφαση αποκλεισµού Μέλους για σπουδαίο λόγο. Άρθρο 19ο ΛEITOYPΓIA THΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ 1. Σύγκληση: H Γενική Συνέλευση των µελών συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, στην έδρα του Σωµατείου ή όπου αλλού οριστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο και εκτός της περιφέρειας της έδρας του, τακτικά τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός Mαΐου, για λογοδοσία της ιοικήσεως, που είναι υποχρεωµένη να εκθέσει τα πεπραγµένα της για το οικονοµικό έτος που διανύθηκε, και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό του έτους, που έληξε και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιµο το ιοικητικό Συµβούλιο ή το ζητήσει από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστο, των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους, µε έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέµατα της Ηµερήσιας ιατάξεως. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, επίσης εκτάκτως οποτεδήποτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Πρόσκληση: H Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία περιλαµβάνεται η σχετική πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά σε κάθε µέλος, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Πρόσκληση περιέχει, απαραίτητα, τον τόπο, τον χρόνο και τα θέµατα της Ηµερησίας ιατάξεως, καθώς και µνεία των οριζοµένων στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου για την απαρτία της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Απόφαση για θέµα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη. 3. Eκπροσώπηση : Kάθε µέλος της Γενικής Συνελεύσεως µπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο µέλος µε έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρό της και κατατίθεται σε αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώµατα, σύµφωνα µε το νόµο και το Kαταστατικό του εκπροσωπουµένου µέλους, το οποίο θεωρείται παρόν. 4. Hµερήσια ιάταξη : H ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός εικοστού (1/20) των µελών, η ηµερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαµβάνει θέµατα άλλα, εκτός από τα αναφερόµενα στο έγγραφο των αιτούντων προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. H Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέµατα που δεν περιέχονται στην ηµερήσια διάταξη.

9 9 5. Aπαρτία: α) Επιφυλασσόµενων των περί αντιθέτου διατάξεων του νόµου και του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 των ταµειακά ενήµερων µελών. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νεότερη ειδοποίηση στον ίδιο τόπο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθµό των παριστάµενων και εκπροσωπούµενων µελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο ή το καταστατικό αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. β) Kατ εξαίρεση, για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Σωµατείου απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία και εκπροσώπηση του µισού (1/2) τουλάχιστον αριθµού των µελών και αυξηµένη πλειοψηφία των ¾ αυτών. 6. Eκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, και προσλαµβάνει ως προσωρινό Γραµµατέα ένα από τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα µέλη της να αναδείξουν µε ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα (1) Γραµµατέα και τρεις (3) Eφόρους, προκειµένου να συγκροτηθεί εφορευτική Eπιτροπή, εάν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης περιλαµβάνεται και εκλογή ιοικητικού Συµβουλίου ή τίθεται θέµα µυστικής ψηφοφορίας. O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και την είσοδό της στην Hµερήσια ιάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία κηρύσσει τη λήξη των εργασιών όταν εξαντληθούν τα θέµατα και συνυπογράφει τα πρακτικά. O Γραµµατέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά. 7. Εφορευτική Eπιτροπή: H Εφορευτική Eπιτροπή µεριµνά και εποπτεύει για την τήρηση της τάξεως, του Νόµου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, µε βάση το µητρώο των µελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση. 8. Tρόπος λήψεως αποφάσεων: Eκτός από τις αποφάσεις του επόµενου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνεται µε ανάταση του χεριού, ουδέποτε όµως µε βοή. Kατ εξαίρεση, για τα παρακάτω θέµατα, εφόσον αυτά τεθούν στην Γενική Συνέλευση για λήψη απόφασης, οι αποφάσεις λαµβάνονται έγκυρα µόνο µε µυστική ψηφοφορία: α) εκλογή συλλογικών οργάνων, β) θέµατα εµπιστοσύνης ή προσωπικά, 9. Aπαιτούµενη πλειοψηφία: α) Oι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το επιτάσσει η επείγουσα φύση των ζητηµάτων, η απόφαση µπορεί να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση βάσει έγγραφης διαδικασίας. Προς τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αποστέλλει, σε όλα τα µέλη τα προτεινόµενα θέµατα που τίθενται σε ψηφοφορία, ταχυδροµικώς ή µέσω οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου µέσου γραπτής επικοινωνίας κρίνει πρόσφορο (περιλαµβανοµένου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Η εν λόγω επικοινωνία θα συνοδεύεται από ένα υπόµνηµα του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την τήρηση αυτής της έγγραφης διαδικασίας καθώς και το περιεχόµενο των προτεινόµενων θεµάτων που τίθενται σε ψηφοφορία. Τα προτεινόµενα θέµατα που τίθενται σε ψηφοφορία θεωρούνται ότι έχουν ψηφισθεί εάν εντός 20 ηµερών από την αποστολή των επιστολών και των ψήφων από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου προς τα µέλη, έχει δεόντως ολοκληρωθεί η επικοινωνία και έχουν επιστραφεί από τα µέλη προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου οι επιστολές µε τις ψήφους και προκύπτει ότι ο αριθµός των επιστραφέντων επιστολών και αντίστοιχων ψήφων πληροί τις προϋποθέσεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που τίθενται ανωτέρω στο παρόν καταστατικό. Αν ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν δύναται ή είναι απρόθυµος να στείλει τις σχετικές επιστολές και να ετοιµάσει το αντίστοιχο υπόµνηµα, τότε την ετοιµασία των ανωτέρω εγγράφων αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος. β) Κατ εξαίρεση, για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Σωµατείου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. γ) Τα απόντα µέλη συναινούν µε γραπτή δήλωσή τους. Ο µέγιστος αριθµός των εξουσιοδοτήσεων µε τις οποίες µπορεί να ψηφίσει κάθε µέλος είναι έξι (6). 10. Aκυρότητα αποφάσεων: Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αντίκειται στο Νόµο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση µόνο όπως ο Νόµος ορίζει. 11. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε αριθµηµένο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Γενικής Συνελεύσεως. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ή αποσπάσµατα αυτών εκδίδει ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του ο νόµιµος αναπληρωτής του που ορίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό.

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε OIKONOMIKA ΘEMATA Άρθρο 20ο ΠOPOI TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Oι πόροι του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους. Tακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εισδοχής των τακτικών και συνεργαζόµενων µελών, οι ετήσιες συνδροµές τους και τα έσοδα από την διαχείριση της περιουσίας του. Έκτακτοι: οι δωρεές, οι κληρονοµίες, οι κληροδοσίες, και γενικά κάθε άλλο έσοδο προερχόµενο από νόµιµη αιτία. 2. Ύψος εισφοράς και συνδροµής: H εισφορά εισδοχής στο Σωµατείο, η ετήσια συνδροµή των µελών, και οι χρονικές προθεσµίες καταβολής αυτών, ορίζονται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 21ο OIKONOMIKH IAXEIPΙΣH 1. Oικονοµικό έτος: Tο οικονοµικό έτος του Σωµατείου, συµπίπτει µε το ηµερολογιακό, εκτός από το πρώτο, που αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στα βιβλία Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την 31 η εκεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. 2. Kτήση και εκµετάλλευση περιουσίας: α) η κτήση ακινήτων ή κινητών λόγω επαχθούς αιτίας αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. β) Η ανάµειξη του Σωµατείου σε κερδοσκοπική επιχείρηση και η λήψη προµήθειας για διενέργεια πράξεων εκµεταλλεύσεως της περιουσίας απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ανάληψη δράσεων (µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλους φορείς) οι οποίες συνάδουν µε τους σκοπούς του και οι οποίες χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους. γ) H περιουσία του Σωµατείου δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους στο Καταστατικό. 3. Kληροδοσίες - ωρεές - Kληρονοµίες: α) Κληροδοσίες, δωρεές και κληρονοµίες γίνονται δεκτές µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον η πηγή τους είναι διαφανής και συνάδει προς τους σκοπούς και την αποστολή του. Η αποποίηση µε γνώµονα τα κριτήρια του προηγουµένου εδαφίου διενεργείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Για την αποποίηση ή την αποδοχή ή τη σύναψη δωρεάς γενικώς ή ειδικότερα,, το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να παραπέµψει το θέµα προς λήψη σχετικής απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν υπάρχει προθεσµία να ληφθεί απόφαση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. β) Kληρονοµίες γίνονται δεκτές πάντοτε µετά από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου επ ωφελεία απογραφής. γ) Kληρονοµίες, κληροδοσίες και δωρεές τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στον προϋπολογισµό του και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά σύµφωνα µε τους όρους, που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής. δ) οι δωρεές γίνονται πάντοτε επώνυµα. Άρθρο 22ο OIKONOMIKOΣ EΛEΓXOΣ 1.Eλεγκτές: O έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες, που πραγµατοποιήθηκαν και διενεργείται κάθε έτος από έναν Ορκωτό Ελεγκτή, που εκλέγεται από τη Tακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε εκείνη του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Έλεγχος: Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της οικονοµικής καταστάσεως του Σωµατείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Tο ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση του ελεγκτή τα πιο πάνω στοιχεία µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών. 3. Έκθεση Eλεγκτών: Oι Eλεγκτές υποβάλλουν κάθε έτος στην Τακτική Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, για την οικονοµική διαχείριση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, η οποία αναφέρει όλα τα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν και τις πηγές τους. H Γενική Συνέλευση δεν µπορεί έγκυρα να αποφασίσει για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισµό της ιοικήσεως, χωρίς την έκθεση αυτή των Eλεγκτών.

11 11 Άρθρο 23ο IAΛYΣH KAI EKKAΘAPIΣH 1. Eκουσία διάλυση: Το Σωµατείο µπορεί να διαλυθεί πάντοτε µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µελών του, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ.5β και 9Β του Καταστατικού. Aντίγραφο αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται µε φροντίδα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών για ενηµέρωση του σχετικού φακέλου του Σωµατείου, που τηρείται σε αυτό. H διάλυση επέρχεται από τη στιγµή που η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο Bιβλίο του Πρωτοδικείου. 2. Eκκαθάριση και εκκαθαριστές: Με την λήψη της αποφάσεως περί διαλύσεως, το Σωµατείο βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι το τέλος των εργασιών της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. H εκκαθάριση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του χρόνου λήψης της απόφασης για την διάλυση, και τα οποία ενεργούν µε πλειοψηφία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και µε την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. 3. ιάρκεια εκκαθαρίσεως : H διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν µπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός αν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση. 4. Tύχη περιουσίας µετά την εκκαθάριση: Η περιουσία του Σωµατείου δεν µπορεί να διανεµηθεί στα Μέλη. Μετά την πληρωµή των χρεών και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που αποµένει, µεταβιβάζεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σε άλλον µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε αντικείµενο όµοιο µε εκείνο του Σωµατείου. KEΦAΛAIO ΣT TEΛIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 24ο EΣΩTEPIKOI KANONIΣMOI Με κανονισµούς, που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µελών, µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωµατείου. Ειδικά η έγκριση τυχόν Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας του προσωπικού, ανήκει στις αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι (24) άρθρα και όπως τροποποιούµενο, ισχύει από την καταχώρησή του στα δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του αρµόδιου ικαστηρίου. ΑΘΗΝΑ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA ΣKOΠOI -MEΣA

KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA ΣKOΠOI -MEΣA ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΒ Όπως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μελών της 24 ης Μαΐου 2007 Σελίδα 2 από 22 KEΦAΛAIO Α ΓENIKEΣ IATAΞEIΣ Άρθρο 1ο E PA - EΠΩNYMIA Συνιστάται στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ~5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ HLe 2 Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουνίου 2012 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι: 1. Η Torroneo Tina Annett του Rolf, κάτοικος Αιγάλεω Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα