ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων Συνταγματική κατοχύρωση Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία Α. Εσωτερική νομοθεσία Β. Διεθνής εμπορική διαιτησία Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων σε άλλες διαφορές Διεθνής δικαιοδοσία Α. Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων Ύπαρξη δικαιοδοσίας Ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/ Κανονισμός (ΕΕ) 650/ Αποκλεισμός δικαιοδοσίας Έλλειψη δικαιοδοσίας Β. Ετεροδικία Γ. Εκτέλεση κατά αλλοδαπού Δημοσίου Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων Α. Γενικά Β. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων Γ. Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Δ. Ύπαρξη ασφαλιστέου δικαιώματος Ασφαλιστέο δικαίωμα i. Γενικά ii. Παρεμπίπτουσα εξέταση iii. Διαπλαστικό δικαίωμα iv. Δικαίωμα προσδοκίας

2 10 Περιεχόμενα 2. Χρόνος κτήσης αγωγικού δικαιώματος Εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώματος Ε. Επείγουσα περίπτωση ΣΤ. Επικείμενος κίνδυνος Ζ. Υποθέσεις εκούσιας διαδικασίας Η. Αξίωση διοικητικού δικαίου Φύση διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων Γενικές αρχές επί ασφαλιστικών μέτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 9. Καθ ύλην αρμοδιότητα Α. Αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου Β. Αρμοδιότητα ειρηνοδικείου Γ. Αρμοδιότητα πολυμελούς δικαστηρίου Συντρέχουσα αρμοδιότητα Εκκρεμής υπόθεση Έννοια πολυμελούς δικαστηρίου Έννοια κύριας υπόθεσης Όχι αυτοτελής εκδίκαση Εκκρεμοδικία αίτησης Μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης Δ. Παρέκταση καθ ύλην αρμοδιότητας Κατά τόπο αρμοδιότητα Α. Γενική αρμοδιότητα Β. Αρμοδιότητα δικαστηρίου τόπου εκτέλεσης Έρευνα αρμοδιότητας Α. Αυτεπάγγελτη έρευνα Β. Έλλειψη δικαιοδοσίας Γ. Έλλειψη αρμοδιότητας Αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων και αρχών Α. Γενικά Β. Διοικητικές διαφορές Γ. Αρμοδιότητα εισαγγελέα Δ. Αρμοδιότητα Επιτροπής Ανταγωνισμού

3 Περιεχόμενα 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 13. Γενική θεώρηση Το παραδεκτό, το νόμω και το ουσία βάσιμο της αίτησης Οι διάδικοι Α. Ικανότητα διαδίκου Β. Ικανότητα δικαστικής παράστασης Πλήρης ικανότητα Ανίκανοι και περιορισμένως ικανοί Γ. Νομικά πρόσωπα Εκπροσώπηση νομικού προσώπου Ενώσεις προσώπων Δημόσιο Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου Δ. Διάδοχοι διαδίκου Καθολικός διάδοχος Ειδικός διάδοχος Δικαίωμα δικολογείν Δικαστική πληρεξουσιότητα Α. Μη υποχρεωτικό παράστασης δικηγόρου Β. Τύπος δικαστικής πληρεξουσιότητας Γ. Έκταση δικαστικής πληρεξουσιότητας Δ. Τεκμαρτό δικαστικής πληρεξουσιότητας Ουσιαστικό περιεχόμενο της αίτησης Α. Ισχυρισμοί Β. Το περιεχόμενο της αίτησης θεωρητικά Γενικά Ιστορική βάση Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Προσδιορισμός αρμοδιότητας Επίκληση επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου Αίτημα της αίτησης Γ. Μη αναγκαία στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 18. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων Α. Γενικά Β. Επικουρική βάση ασφαλιστέου δικαιώματος Γ. Διαζευκτική και επικουρική εναγωγή

4 12 Περιεχόμενα 19. Υποκειμενική σώρευση αιτήσεων (Ομοδικία) Α. Απλή ομοδικία Β. Αναγκαστική ομοδικία Νομοθετικό κείμενο Πότε υπάρχει Πότε δεν υπάρχει Αντιφατικοί ισχυρισμοί Βιβλία διεκδικήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 21. Τρόπος άσκησης της αίτησης Κλήτευση αντιδίκου Α. Χρόνος και τρόπος άσκησης της αίτησης Υποβολή αίτησης Κατάθεση της αίτησης Προφορική άσκηση Επίδοση της αίτησης Προσδιορισμός δικασίμου Άσκηση μετά την εκκρεμοδικία της κύριας δίκης Β. Τόπος και χρόνος συζήτησης της αίτησης Γ. Εγγραφή σε πινάκιο Δ. Κλήτευση αντιδίκου Γενικά Προθεσμία κλήτευσης Μη κλήτευση αντιδίκου Κλήτευση Δημοσίου Έρευνα κλήτευσης Συνέπειες άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Α. Γενικά Β. Εκκρεμοδικία Γ. Αμετάβλητο αρμοδιότητας δικαστηρίου Δ. Μεταβολή αιτήματος και ιστορικής βάσης Ε. Μεταβίβαση αντικειμένου της δίκης ΣΤ. Παραγραφή Ζ. Όχληση

5 Περιεχόμενα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 23. Απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς Η διαδικασία στο ακροατήριο Α. Προφορική συζήτηση Β. Ματαίωση συζήτησης Γ. Αναβολή συζήτησης Δ. Ερημοδικία διαδίκου Ε. Συζήτηση στο ακροατήριο Γενικά Συνεκδίκαση αιτήσεων (246 ΚΠολΔ) ΣΤ. Μέσα επίθεσης και άμυνας Ζ. Προτάσεις Σημείωμα Η. Απόδειξη Πιθανολόγηση Ανακριτικό σύστημα Αποδεικτικά μέσα i. Γενικά ii. Ομολογία iii. Ένορκες βεβαιώσεις Αλλοδαπό δίκαιο Θ. Άρνηση της αίτησης και σιωπηρή ομολογία Ι. Αναστολή δίκης ΙΑ. Δικαστικό ένσημο ΙΒ. Πιστοποιητικό ΔΟΥ ΙΓ. Δικαστικά έξοδα Γενικά Προκαταβολή εξόδων Ασφαλιστικά μέτρα Παραίτηση αιτούντος Ανταίτηση Α. Γενικά Β. Προϋποθέσεις Γ. Τρόπος άσκησης Δ. Συνέπειες Ε. Επικουρική ανταίτηση ΣΤ. Επανταίτηση Προσωρινή διαταγή Α. Γενικά

6 14 Περιεχόμενα Β. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής Υποβολή αίτησης Κλήτευση αντιδίκου-συζήτηση Πιθανολόγηση ύπαρξης επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κινδύνου Ανταίτηση Υποχρέωση χορήγησης Γ. Αρμοδιότητα Δ. Νομική φύση Συνέπειες Νομική φύση Συνέπειες προσωρινής διαταγής Ε. Διάρκεια ισχύος προσωρινής διαταγής ΣΤ. Εκτέλεση Ζ. Ανάκληση προσωρινής διαταγής Η. Εκούσια διαδικασία Θ. Ποινική προστασία Ι. Λοιπές περιπτώσεις έκδοσης προσωρινής διαταγής α. Προσωρινή διαταγή στην εκούσια διαδικασία Α. Γενικά Β. Η ρύθμιση του άρθ. 781 ΚΠολΔ Γ. Προϋποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας Δ. Υποβολή αίτησης Ε. Νομιμοποίηση ΣΤ. Αρμοδιότητα Ζ. Περιεχόμενο αίτησης Η. Διαδικασία Θ. Φύση και συνέπειες προσωρινής διαταγής Ι. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής ΙΑ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης ΙΒ. Προσωρινός επίτροπος ανηλίκου (1601 ΑΚ) Νομοθετικό κείμενο Προϋποθέσεις Περιεχόμενο αίτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ 27. Παρέμβαση Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Κύρια παρέμβαση Γενικά Επί ασφαλιστικών μέτρων Γ. Πρόσθετη παρέμβαση

7 Περιεχόμενα Γενικά Επί ασφαλιστικών μέτρων Δ. Τρόπος άσκησης της παρέμβασης Γενικά Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Προσεπίκληση Α. Έννοια Περιπτώσεις Β. Προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων Γ. Προσεπίκληση αληθούς κυρίου ή νομέα Γενικά Αίτημα Συνέπειες Δ. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή Ε. Τρόπος άσκησης προσεπίκλησης ΣΤ. Σώρευση παρεμπίπτουσας αίτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ 29. Δικαστικός συμβιβασμός Α. Γενικά Β. Ασφαλιστικά μέτρα Παραίτηση από την αίτηση Α. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Πότε μπορεί να γίνει παραίτηση Συνέπειες παραίτησης Μερική παραίτηση Β. Παραίτηση από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή Γ. Τρόπος παραίτησης Δ. Ασφαλιστικά μέτρα Αποδοχή αίτησης και ομολογία Α. Γενικά περί αποδοχής της αγωγής Νομοθετικό κείμενο Τρόπος αποδοχής Συνέπειες αποδοχής Διαφορά από ομολογία Β. Ασφαλιστικά μέτρα

8 16 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 32. Η δικαστική απόφαση Α. Σύνταξη απόφασης Β. Ανασυζήτηση (307 ΚΠολΔ) Γ. Δημοσίευση απόφασης Δ. Διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης (315 επ. ΚΠολΔ) Γενικά Διόρθωση απόφασης Ερμηνεία απόφασης Προδικασία (317 ΚΠολΔ) Συζήτηση Ένδικα μέσα Συνέπειες α. Περιεχόμενο απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Α. Γενικά Καθορισμός ασφαλιστικού μέτρου Αιτιολογία απόφασης Προδικαστική απόφαση Δικάσας δικαστής Διάταξη άλλου ασφαλιστικού μέτρου Β. Ειδικά Γ. Παρεμπίπτοντα ζητήματα Δ. Απαγόρευση προσβολής δικαιωμάτων τρίτων Ικανοποίηση δικαιώματος Α. Απαγόρευση ικανοποίησης του ασφαλιστέου δικαιώματος Νομοθετικό κείμενο Έκταση εφαρμογής Γενικοί κανόνες Δέσμευση δικαστή, όχι διαδίκου Β. Περιπτώσεις ικανοποίησης ή μη, δικαιώματος Ικανοποίηση δικαιώματος Μη ικανοποίηση δικαιώματος Γ. Συνέπειες απόφασης με την οποία ικανοποιείται το δικαίωμα Δεδικασμένο απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Α. Προσωρινό δεδικασμένο απόφασης που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα Νομοθετικό κείμενο Έννοια προσωρινού δεδικασμένου Υποκειμενικά όρια Ενστάσεις Παρεμπίπτοντα

9 Περιεχόμενα Επίδραση στην κύρια δίκη Β. Προσωρινό δεδικασμένο απορριπτικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Πότε υπάρχει δεδικασμένο Πότε μπορεί να ασκηθεί νέα αίτηση Γ. Δεδικασμένο λοιπών αποφάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ 35. Υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής Α. Άσκηση αγωγής Γενικά Έκδοση απόφασης που διατάσσει την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση Έννοια κύριας αγωγής Παραίτηση από την αγωγή Β. Διαιτησία Γ. Προθεσμία Έναρξη προθεσμίας Παράταση προθεσμίας Αναστολή προθεσμίας Δ. Πότε δεν απαιτείται άσκηση κύριας αγωγής Συνεναιτική προσημείωση-διαφορές νομής Μη γνήσια ασφαλιστικά μέτρα Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση Ε. Υποχρέωση άσκησης αγωγής πριν από τη συζήτηση ΣΤ. Διοικητικές διαφορές Συνέπειες μη εμπρόθεσμης άσκησης αγωγής Α. Άρση ασφαλιστικού μέτρου Αυτοδίκαιη άρση Μη αναδρομικότητα της άρσης Επαναφορά πραγμάτων Νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Β. Εγγυοδοσία Γ. Έκδοση διαταγής πληρωμής Περιπτώσεις υποχρέωσης άσκησης αγωγής Α. Γενικά Β. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης (729 5 ΚΠολΔ) Γ. Συντηρητική κατάσχεση (715 5 ΚΠολΔ) Δ. Μεσεγγύηση

10 18 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΕΝΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΜΕΣΑ 38. Άσκηση ένδικων μέσων Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Αποκλεισμός ένδικων μέσων Γενικά Ειδικά Γ. Επιτρεπτό ένδικων μέσων κατά αποφάσεων που τέμνουν οριστικά τη διαφορά Γενικά Περιπτώσεις επιτρεπτού ένδικων μέσων Δ. Έφεση κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής Ε. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του ΑΠ Α. Προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς Β. Η νέα ρύθμιση του άρθ. 699 ΚΠολΔ Γ. Άσκηση αναίρεσης κατ άρθ. 557 ΚΠολΔ Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης από το δικάσαν δικαστήριο (696 ΚΠολΔ) Α. Ανάκλησης ή μεταρρύθμιση απόφασης Β. Ποιες αποφάσεις υπόκεινται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση Αποφάσεις μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής Αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης Γ. Ανάκληση με αίτηση μη κλητευθέντος (696 1 ΚΠολΔ) Νομοθετικό κείμενο Μη κλήτευση Νομιμοποίηση i. Ενεργητική νομιμοποίηση ii. Παθητική νομιμοποίηση Προσβαλλόμενη απόφαση Λοιπές προϋποθέσεις ανάκλησης Αρμόδιο δικαστήριο Προσωρινή διαταγή Ανακλητική απόφαση Δ. Ανάκληση λόγω μεταβολής των πραγμάτων (696 3 ΚΠολΔ) Νομοθετικό κείμενο Μεταβολή πραγμάτων Νομιμοποίηση i. Ενεργητική νομιμοποίηση

11 Περιεχόμενα 19 ii. Παθητική νομιμοποίηση Αρμόδιο δικαστήριο Προσωρινή διαταγή Ανακλητική απόφαση Ασφαλιστικά νομής Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης από το δικαστήριο της κύριας δίκης (697 ΚΠολΔ) Α. Γενικά Β. Προϋποθέσεις Προσβαλλόμενες αποφάσεις Εκκρεμοδικία Μεταβολή πραγμάτων Υποβολή αίτησης Κλήτευση αντικλήτου Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Διπλή αρμοδιότητα Δικαστήριο κύριας δίκης Αρμοδιότητα εφετείου Χρονική έκταση Διαιτησία Δ. Νομιμοποίηση Ε. Ανακλητική απόφαση Ανάκληση ή μεταρρύθμιση μετά την περάτωση της κύριας δίκης (698 ΚΠολΔ) Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Δικαστική ανάκληση Γ. Περιπτώσεις ανάκλησης Δυσμενής τελεσίδικη απόφαση για τον αιτήσαντα τα ασφαλιστικά μέτρα (698 1 περ. α ΚΠολΔ) Έκδοση οριστικής απόφασης που έχει εκτελεστεί (698 1 περ. β ΚΠολΔ) Συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση (698 1 περ. γ ΚΠολΔ) Πάροδος 30 ημερών από την κατάργηση ή περάτωση της κύριας δίκης (698 1 περ. δ ΚΠολΔ) Δ. Αρμόδιο δικαστήριο Ε. Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον ΣΤ. Διαιτησία Ζ. Απόφαση

12 20 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43. Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Α. Νομοθετικό κείμενο Β. Γενικός κανόνας Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων Αποφάσεις που δεν αποτελούν ασφαλιστικά μέτρα Γ. Έναρξη εκτέλεσης Μη έκδοση απογράφου Επιταγή προς εκτέλεση Εκτέλεση τον Αύγουστο Επαναλαμβανόμενη εκτέλεση Συμφωνίες περί την εκτέλεση Δ. Καθού η εκτέλεση Ε. Έμμεση εκτέλεση ΣΤ. Δικαστικά έξοδα Ζ. Επαναφορά πραγμάτων Η. Εγγυοδοσία από τον υπέρ ου η εκτέλεση Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δημοσίου κ.λπ Α. Αναστολή εκτέλεσης Β. Εκτέλεση κατά του Δημοσίου κ.λπ Γ. Προστασία της ΔΕΗ Διαφορές περί την εκτέλεση Α. Γενικός κανόνας Β. Ανακοπή εκτέλεσης Γενικά Αρμοδιότητα Διαδικασία Ένδικα μέσα Ανάκληση απόφασης Προσωρινό δεδικασμένο Γ. Περιορισμός της εκτέλεσης (702 3 ΚΠολΔ) Δ. Προθεσμία ανακοπής Ε. Ανακοπή τρίτου Ανακοπή άρθ. 936 ΚΠολΔ Παθητική νομιμοποίηση Βιβλία διεκδικήσεων Αρμοδιότητα Διαδικασία Φύση Αίτημα ανακοπής Προθεσμία άσκησης Αναστολή εκτέλεσης ΣΤ. Αναστολή εκτέλεσης κατ άρθ. 938 ΚΠολΔ

13 Περιεχόμενα Αποζημίωση λόγω εκτέλεσης χωρίς δικαίωμα (703 ΚΠολΔ) Α. Γενικά Β. Προϋποθέσεις αποζημίωσης Περιεχόμενο αγωγής Γ. Έννοια ζημίας και αποζημίωσης Δ. Νομιμοποίηση Ε. Άμυνα εναγομένου ΣΤ. Αρμοδιότητα Διαδικασία ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 47. Διακρίσεις εγγυοδοσίας Α. Διακρίσεις της εγγυοδοσίας Β. Εγγυοδοσία από τον αιτούντα (δανειστή) Γ. Εγγυοδοσία από τον καθού (οφειλέτη) Εγγυοδοσία από τον καθού (οφειλέτη) Α. Εγγυοδοσία ως ασφαλιστικό μέτρο Β. Αντικείμενο και τρόποι εγγυοδοσίας Χρήματα Εγγυητική επιστολή Αξιόγραφα Υποθήκη Προθεσμία Γ. Περιεχόμενο αίτησης Δ. Διάδικοι Αιτών Καθού Παρεμβαίνων Ε. Αρμοδιότητα Διαδικασία Προσωρινή διαταγή ΣΤ. Απόφαση Ζ. Συνέπειες κατάθεσης της εγγυοδοσίας Η. Εγγυοδοσία για τα δικαστικά έξοδα Νομοθετικά κείμενα Προϋποθέσεις Θ. Εγγυοδοσία επί επικαρπίας χρημάτων Επικαρπία αναλωτών Υποχρέωση ασφάλειας

14 22 Περιεχόμενα 49. Άρση και κατάπτωση της εγγυοδοσίας Α. Γενικά Β. Άρσης της εγγυοδοσίας Προϋποθέσεις Αρμοδιότητα Περιεχόμενο σχετικής αίτησης Διάδικοι Γ. Κατάπτωση της εγγυοδοσίας Προϋπόθεση - Αρμοδιότητα Περιεχόμενο σχετικής αίτησης Διάδικοι Δ. Ένδικα μέσα Αντικατάσταση ασφαλιστικού μέτρου με εγγυοδοσία Α. Γενικά Β. Νομοθετική ρύθμιση Γ. Προϋποθέσεις Υποχρεωτικό ή μη, αντικατάστασης Μεταβολή πραγμάτων Πότε δεν διατάσσεται εγγυοδοσία Δ. Υποβολή αίτησης Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Ε. Χρόνος αντικατάστασης ΣΤ. Αρμοδιότητα Διαδικασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 51. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη Α. Έννοια Φύση Β. Πότε μπορεί να διαταχθεί Γενικά Συμφωνία των διαδίκων Κίνδυνος απώλειας αποδεικτικού μέσου Διαπίστωση κατάστασης πράγματος ή έργου Γ. Περιεχόμενο αίτησης Δ. Αρμοδιότητα Διαδικασία Αρμοδιότητα Διαδικασία Ε. Αποδεικτικά μέσα ΣΤ. Απόφαση Ζ. Συνέπειες

15 Περιεχόμενα 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 52. Αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α. Γενικά Νομοθετικά κείμενα Ασφαλιστικό μέτρο Β. Φύση προσημείωσης Γ. Ασφαλιζόμενη αξίωση Γενικά Εξασφάλιση τόκων Δ. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Ε. Πράγματα υποκείμενα σε προσημείωση και μη Υποκείμενα Ακίνητο τρίτου i. Πότε επιτρέπεται ii. Επί καταδολιευτικής ή εικονικής δικαιοπραξίας Μη υποκείμενα ΣΤ. Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Αιτών Καθού η αίτηση Ζ. Αρμόδιο δικαστήριο Διαδικασία Δικαστικά έξοδα Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπον αρμοδιότητα Διαδικασία Δικαστικά έξοδα Η. Περιεχόμενο αίτησης Θ. Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης άδειας εγγραφής προσημείωσης Απόφαση εγγραφής προσημείωσης και εκτέλεσή της Α. Περιεχόμενο απόφασης Β. Προσωρινή διαταγή Γ. Ισχύς απόφασης Δ. Εγγραφή χωρίς απόφαση ασφαλιστικών μέτρων Εγγραφή με βάση διαταγή πληρωμής Λοιπές περιπτώσεις Ε. Εγγραφή στα βιβλία υποθηκών Προϋποθέσεις i. Γενικά ii. Αλλοδαπές αποφάσεις iii. Περίληψη iv. Ακίνητα θανόντος

16 24 Περιεχόμενα v. Εκχώρηση vi. Παραμεθόριες περιοχές Υπόδειγμα αίτησης προς τον υποθηκοφύλακα Υπόδειγμα περίληψης εγγραφής προσημείωσης Εγγραφή στο κτηματολόγιο ΣΤ. Συνέπειες εγγραφής προσημείωσης Ζ. Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη Τελεσίδικη επιδίκαση απαίτησης Ταυτότητα της απαίτησης Επί πτωχεύσεως του οφειλέτη Επί διαταγής πληρωμής Σύμβαση Βρυξελλών Εκπρόθεσμη τροπή σε υποθήκη Υπόδειγμα αίτησης τροπής σε υποθήκη Ακυρότητα τροπής Η. Προσημείωση και Πλειστηριασμός Θ. Εγγραφή προσημείωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών Απόσβεση και εξάλειψη προσημείωσης Α. Γενικά Β. Απόσβεση προσημείωσης Γ. Εξάλειψη προσημείωσης Πότε εξαλείφεται Τροπή σε υποθήκη Δ. Ανάκληση απόφασης που χορήγησε δικαίωμα εγγραφής προσημείωσης Γενικά Αρμοδιότητα Διαδικασία Ένδικα μέσα i. Αρμόδιο δικαστήριο ii. Διαδικασία Βιβλία διεκδικήσεων Δικαστικό ένσημο iii. Ένδικα μέσα Νομιμοποίηση i. Ενεργητική νομιμοποίηση ii. Παθητική νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Συνέπειες ανάκλησης Α Υπόδειγμα αιτήσεως ανάκλησης Β Υπόδειγμα αίτησης εξάλειψης Κλήτευση καθού Αμοιβή δικηγόρου Ε. Ανίσχυρο προσημείωσης ΣΤ. Διαταγή πληρωμής Ζ. Πιστοποιητικό ΔΟΥ

17 Περιεχόμενα 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 55. Έννοια και περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης Α. Έννοια και σκοπός συντηρητικής κατάσχεσης Β. Εφαρμοζόμενες διατάξεις Γ. Περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης Δ. Διαφορές από άλλα μέτρα Διαφορές από προσημείωση Διαφορές από μεσεγγύηση Διαφορές από εγγυοδοσία Διαφορές από αναγκαστική κατάσχεση Ε. Αντικείμενα συντηρητικής κατάσχεσης Γενικά Ειδικά περιουσιακά στοιχεία Εξασφάλιση νόμιμου ενεχύρου Τραπεζικές καταθέσεις Μελλοντικές απαιτήσεις Περιουσία τρίτου ΣΤ. Ακατάσχετα Γενικά Προσωρινή απαίτηση Κινητά Εις χείρας τρίτου Άλλα ακατάσχετα Ζ. Επικείμενος κίνδυνος Αίτηση για συντηρητική κατάσχεση Α. Υποβολή και περιεχόμενο αίτησης Περιεχόμενο αίτησης Αίτηση προσωρινής διαταγής Συνέπειες αίτησης Β. Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Αιτών Καθού η αίτηση Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Διαδικασία Δικαστικά έξοδα Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπον αρμοδιότητα Διαδικασία Δικαστικά έξοδα Απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης και εκτέλεσή της Α. Περιεχόμενο απόφασης γενικά

18 26 Περιεχόμενα Β. Διαταγή πληρωμής Γ. Υπέρβαση αξίας Δ. Άρση συντηρητικής κατάσχεσης Προϋποθέσεις άρσης Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης άρσης Επί διαταγής πληρωμής Παύση ισχύος απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Συντηρητική κατάσχεση κινητών Α. Τρόπος συντηρητικής κατάσχεσης Β. Κατασχετήρια έκθεση Γ. Επίδοση στον ειρηνοδίκη Δ. Βεβαιωτικός όρκος Ε. Κατάσχεση αυτοκινήτου και ασφαλιστικής τοποθέτησης Κατάσχεση αυτοκινήτου (άρθ. 14 π.δ. 237/1986) Ακατάσχετο ασφαλιστικής τοποθέτησης (άρθ. 10 ν.δ. 400/1970) ΣΤ. Συνέπειες συντηρητικής κατάσχεσης Απαγόρευση διάθεσης Μεσεγγύηση Δημόσια κατάθεση Επίλυση διαφορών Ζ. Άσκηση αγωγής Συντηρητική κατάσχεση εις χείρας τρίτου Α. Γενικά Β. Τρίτος Γ. Δήλωση και ευθύνη τρίτου Δ. Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου Ε. Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας ΣΤ. Κατάσχεση στα χέρια Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΦΚΑ Ζ. Συνέπειες συντηρητικής κατάσχεσης Συντηρητική κατάσχεση ακινήτων Α. Τρόπος συντηρητικής κατάσχεσης Εκτέλεση με αντίγραφο της απόφασης Παραγγελία δανειστή Εγγραφή στο βιβλίο κατασχέσεων Εγγραφή στο κτηματολόγιο Β. Αντικείμενα κατάσχεσης Γ. Συνέπειες συντηρητικής κατάσχεσης Απαγόρευση διάθεσης

19 Περιεχόμενα Διανομή Εκμίσθωση Μεσεγγύηση Δ. Άσκηση αγωγής Ε. Απόρριψη αγωγής Συντηρητική κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Α. Γενικά Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών Τρόπος συντηρητικής κατάσχεσης Προσδιορισμός κατασχομένου Εγγραφή σε νηολόγιο και μητρώο αεροσκαφών Β. Συνέπειες συντηρητικής κατάσχεσης Απαγόρευση διάθεσης Απαγόρευση απόπλου Μεσεγγύηση Γ. Άσκηση αγωγής Συντηρητική κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων Συντηρητική και αναγκαστική κατάσχεση Α. Συνύπαρξη των δύο κατασχέσεων Β. Μετατροπή της συντηρητικής κατάσχεσης σε αναγκαστική Γενικά Χρόνος μετατροπής Επί διαταγής πληρωμής Περαιτέρω διαδικασία Γ. Επί κατασχέσεως στα χέρια τρίτου Δ. Επί κατασχέσεως ειδικού περιουσιακού στοιχείου Ε. Επίλυση διαφορών ΣΤ. Αναγκαστική κατάσχεση συντηρητικώς κατασχεθέντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ 64. Έννοια και περιπτώσεις δικαστικής μεσεγγύησης Α. Έννοια και σκοπός δικαστικής μεσεγγύησης Β. Είδη μεσεγγύησης Γενικά Συμβατική μεσεγγύηση Νόμιμη μεσεγγύηση Γ. Διαφορά από συντηρητική κατάσχεση Δ. Αντικείμενο μεσεγγύησης Γενικά

20 28 Περιεχόμενα 2. Περιπτώσεις μεσεγγύησης Μεσεγγύηση αξιογράφου Μεσεγγύηση μετοχών Δημόσια κατάθεση χρημάτων Μη επιλογή άλλου μέτρου Αίτηση για δικαστική μεσεγγύηση Α. Υποβολή και περιεχόμενο αίτησης Περιεχόμενο αίτησης Αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής Β. Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Αιτών Καθού η αίτηση Παρέμβαση Γ. Αρμοδιότητα Διαδικασία Απόφαση δικαστικής μεσεγγύησης και εκτέλεσή της Α. Περιεχόμενο απόφασης γενικά Β. Εκτέλεση της απόφασης Γ. Συνέπειες μεσεγγύησης Δ. Άσκηση αγωγής Το πρόσωπο του μεσεγγυούχου Α. Ποιος διορίζεται μεσεγγυούχος Β. Καθήκοντα μεσεγγυούχου Γ. Αντικατάσταση μεσεγγυούχου Γενικά Νομιμοποίηση Λόγοι αντικατάστασης Ανάκληση απόφασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 68. Προϋποθέσεις προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων Α. Εισαγωγικά Περιοριστική απαρίθμηση περιπτώσεων Νομοθετικό κείμενο Περιοριστική απαρίθμηση Β. Προϋποθέσεις επιδίκασης Ύπαρξη κύριας απαίτησης Απαίτηση χρηματική Επείγουσα περίπτωση Ικανοποίηση δικαιώματος Αιτούμενο μέτρο

21 Περιεχόμενα 29 Γ. Υποβολή αίτησης Γενικά Παρελθούσες και μελλοντικές απαιτήσεις Σώρευση άλλου ασφαλιστικού μέτρου Αίτημα για προσωρινή διαταγή Αίτημα τόκων Δ. Κλήτευση αντιδίκου Διαδικαστικά θέματα Α. Αρμόδιο δικαστήριο Καθ ύλην Κατά τόπο Β. Νομιμοποίηση διαδίκων Έννομο συμφέρον Γ. Φορολογικά θέματα Απόφαση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης Α. Περιεχόμενο απόφασης Β. Περιορισμοί επιδίκασης Περιοδικές παροχές Έκταση προσωρινής επιδίκασης Γ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης Δ. Ισχύς απόφασης προσωρινής επιδίκασης Έκδοση πρωτόδικης οριστικής απόφασης για την κύρια υπόθεση (730 1 ΚΠολΔ) Μη άσκηση αγωγής εντός 30 ημερών (729 5 ΚΠολΔ) Ε. Συνέπειες απόφασης προσωρινής επιδίκασης Εκτέλεση της απόφασης Ακατάσχετο κ.λπ. επιδικασθέντος ποσού ΣΤ. Συνέπειες τελεσίδικης κατ ουσία απόρριψης της αγωγής ( ΚΠολΔ) Αναζήτηση καταβληθέντων (730 2 ΚΠολΔ) i. Νομοθετικό κείμενο ii. Απόρριψη της αγωγής κατ ουσία iii. Υποβολή αίτησης iv. Φύση αξίωσης Κατάσχεση ακατασχέτων (730 3 ΚΠολΔ) Κατάσχεση Συμψηφισμός Εκχώρηση Συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Περιεχόμενο συνεισφοράς Γ. Νομιμοποίηση διαδίκων Δ. Αρμοδιότητα Ε. Περιεχόμενο της αίτησης

22 30 Περιεχόμενα ΣΤ. Άμυνα καθού Διατροφή συζύγου επί διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Διακοπή της συμβίωσης Γενικά Β. Εύλογη αιτία διακοπής συμβίωσης Γ. Μέτρο διατροφής Δ. Μείωση διατροφής λόγω περιστάσεων Ε. Ελαττωμένη (στοιχειώδης) διατροφή ΣΤ. Κίνδυνος διατροφής υποχρέου Ζ. Μεταγενέστερη λύση του γάμου Η. Διατροφή για το παρελθόν Θ. Παραίτηση από διατροφή Ι. Απόσβεση αξίωσης διατροφής ΙΑ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα ΙΒ. Περιεχόμενο αίτησης για επιδίκαση διατροφής συζύγου Γενικά Διατροφή για παρελθόντα χρόνο Μη αναγκαία στοιχεία Σώρευση αιτήματος προσωρινής ρύθμισης κατάστασης ΙΓ. Άμυνα καθού ΙΔ. Προκαταβολή δικαστικών εξόδων ΙΕ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Διατροφή πρώην συζύγου μετά το διαζύγιο (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Νομοθετικές διατάξεις Ενδοτικό δίκαιο Β. Προϋποθέσεις διατροφής Έκδοση διαζυγίου Απορία δικαιούχου ευπορία υποχρέου Αδιάφορο υπαιτιότητας Γ. Μέτρο και περιεχόμενο διατροφής Δ. Διατροφή για το παρελθόν Ε. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής ΣΤ. Αποκλεισμός ή περιορισμός δικαιώματος διατροφής Ζ. Παύση δικαιώματος διατροφής Η. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Θ. Περιεχόμενο αίτησης Ι. Άμυνα καθού ΙΑ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ΙΒ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

23 Περιεχόμενα Διατροφή μεταξύ ανιόντων και κατιόντων (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Υπόχρεοι και δικαιούχοι διατροφής Β. Σειρά των υποχρέων διατροφής Κατιόντες Ανιόντες Διατροφή τέκνου Λοιποί υπόχρεοι Γ. Σειρά δικαιούχων διατροφής Δ. Προϋποθέσεις διατροφής Γενικά Ανήλικο τέκνο Ενήλικο τέκνο Ε. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής Γενικά Αξιολόγηση δυνατοτήτων και αναγκών Αποφυγή εργασίας από τον υπόχρεο ΣΤ. Κίνδυνος διατροφής υποχρέου Ζ. Ελαττωμένη (στοιχειώδης) διατροφή Η. Συμφωνία περί διατροφής Θ. Χρόνος και τρόπος καταβολής Ι. Διατροφή για το παρελθόν ΙΑ. Παραίτηση Απόσβεση δικαιώματος Παραγραφή Παραίτηση από διατροφή Απόσβεση δικαιώματος Παραγραφή ΙΒ. Αίτηση διατροφής Νομιμοποίηση διαδίκων Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης Άμυνα καθού Συνομολόγηση αίτησης ΙΓ. Προκαταβολή δικαστικών εξόδων ΙΔ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ΙΕ. Ποινική προστασία Διατροφή μεταξύ αδελφών (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Σειρά υποχρέων Γ. Νομιμοποίηση διαδίκων Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης Ε. Άμυνα καθού α. Διατροφή σε περίπτωση λύσης του συμφώνου συμβίωσης (άρθ περ. α ΚΠολΔ) Α. Έννοια συμφώνου συμβίωσης

24 32 Περιεχόμενα 1. Γενικά Φύση συμφώνου συμβίωσης Σχέση με την ελεύθερη ένωση και το γάμο Β. Κατάρτιση συμφώνου συμβίωσης Συμβαλλόμενοι Τύπος συμφώνου Κωλύματα Γ. Λύση συμφώνου Δ. Διατροφή συντρόφων Νομοθετικό κείμενο Αιτιολογική έκθεση Προϋποθέσεις διατροφής Διατροφή από δικαιοπραξία Ισόβια πρόσοδος Ε. Περιεχόμενο αίτησης διατροφής συντρόφου ΣΤ. Άμυνα καθού Ζ. Νομιμοποίηση Η. Αρμοδιότητα Απαιτήσεις από καθυστερούμενες συντάξεις (άρθ περ. β ΚΠολΔ) Α. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων Β. Προϋποθέσεις επιδίκασης Γ. Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης Απαιτήσεις από αποδοχές εργασίας (άρθ περ. γ ΚΠολΔ) Α. Έννοια εργασίας Εργασία ιδιωτικού δικαίου Εργασία δημόσιου δικαίου Β. Έννοια αποδοχών Γ. Προϋποθέσεις επιδίκασης Δ. Νομιμοποίηση Ενεργητική νομιμοποίηση Παθητική νομιμοποίηση Ε. Αρμοδιότητα Καθ ύλην αρμοδιότητα Κατά τόπον αρμοδιότητα ΣΤ. Αίτηση για καταβολή αποδοχών Γενικά Περιεχόμενο αίτησης για καταβολή αποδοχών Άμυνα καθού Ζ. Αίτηση για καταβολή αποδοχών υπερημερίας

25 Περιεχόμενα Γενικά Περιεχόμενο αίτησης για καταβολή μισθών υπερημερίας Άμυνα καθού Η. Αίτηση για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίας Απόδοση πλουτισμού Εφαρμογή στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ Περιεχόμενο αίτησης Παραγραφή αξίωσης Θ. Παραίτηση εργαζομένου Συμβιβασμός Παραίτηση Συμβιβασμός Ι. Σύμβαση μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης Απαιτήσεις από άκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθ περ. δ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Καταγγελία σχέσης εργασίας αόριστου χρόνου Φύση και προϋποθέσεις της καταγγελίας Άκυρη σύμβαση εργασίας Καταγγελία από εργοδότη νομικό πρόσωπο Άκυρη καταγγελία σχέσης εργασίας αόριστου χρόνου Καταχρηστική καταγγελία Θεραπεία της ακυρότητας της καταγγελίας Προθεσμία άσκησης αξιώσεων εργαζομένου (άρθ. 6 1 ν. 3198/1955) i. Νομοθετικό κείμενο ii. Ποιες αξιώσεις υπάγονται iii. Διακοπή προθεσμίας με άσκηση αγωγής iv. Έναρξη προθεσμίας v. Παραίτηση Αυτεπάγγελτη έρευνα Προθεσμία επιδίωξης καταβολής ή συμπλήρωσης της αποζημίωσης απολύσεως (άρθ. 6 2 ν. 3198/1955) Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης για καταβολή αποδοχών υπερημερίας λόγω παράνομης καταγγελίας Άμυνα καθού i. Περιεχόμενο αίτησης ii. Άμυνα καθού Περιεχόμενο αίτησης για καταβολή αποζημίωσης απολύσεως Άμυνα καθού Γ. Καταγγελία σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου Έννοια σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο Ακυρότητα της καταγγελίας

26 34 Περιεχόμενα 4. Προθεσμία άρθ. 6 1 ν. 3198/ Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης για καταβολή συμφωνημένων μισθών Άμυνα καθού Δ. Πτώχευση εργοδότη Απαιτήσεις από εργατικό ατύχημα (άρθ περ. δ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Έννοια εργατικού ατυχήματος Γ. Εργαζόμενος ασφαλιζόμενος στο ΙΚΑ Δ. Χρηματική ικανοποίηση Ε. Αξίωση αποζημίωσης ΣΤ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Ζ. Περιεχόμενο αίτησης για απαίτηση από εργατικό ατύχημα Η. Άμυνα καθού Απαιτήσεις από παράβαση της σύμβασης εργασίας (άρθ περ. δ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας Έννοια Δικαιώματα εργαζομένου Αποδοχή εργαζομένου Γ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης Ε. Άμυνα καθού Απαιτήσεις από βλάβη του σώματος ή της υγείας (άρθ περ. ε ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Βλάβη του σώματος ή της υγείας Γ. Δικαιούχος αποζημίωσης παθών Δ. Νοσήλια Έννοια Αμοιβή γιατρών (φακελάκι) Έκταση αποζημίωσης Δικαιούχος νοσηλίων Ε. Επελθούσα ήδη ζημία Γενικά Υπηρεσίες συγγενών ΣΤ. Μελλοντικές στερήσεις Απώλεια εισοδημάτων Παράνομη εργασία Γέννηση υποχρέωσης αποζημίωσης

27 Περιεχόμενα Τρόπος καταβολής αποζημίωσης Ζ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Η. Περιεχόμενο αίτησης αποζημίωσης από ζημία λόγω βλάβης του σώματος Θ. Άμυνα καθού Γενικά Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (άρθ περ. στ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Αποζημίωση για στέρηση διατροφής Νομοθετικό κείμενο Φύση της αξίωσης Δικαιούχοι απαίτησης για στέρηση διατροφής Προϋποθέσεις αποζημίωσης για στέρηση διατροφής Έκταση αποζημίωσης Τρόπος καταβολής αποζημίωσης Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Γ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης για στέρηση διατροφής Ε. Άμυνα καθού Απαιτήσεις που προκύπτουν από άλλες ουσιαστικές διατάξεις (άρθ περ. ζ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Προσωρινή διατροφή εξώγαμου τέκνου (1502 ΑΚ) Εισαγωγικά Νομιμοποίηση διαδίκων Περιεχόμενο αίτησης Άμυνα καθού Άσκηση κύριας αγωγής Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Μεταβολή όρων (άρθ ΚΠολΔ) Α. Εισαγωγικά Β. Πότε επιτρέπεται μεταρρύθμιση απόφασης Γ. Προϋποθέσεις ρύθμισης με ασφαλιστικά μέτρα Δ. Περιεχόμενο και ισχύς νέας απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Ε. Νομιμοποίηση ΣΤ. Αρμοδιότητα Ζ. Περιεχόμενο αίτησης μεταρρύθμισης

28 36 Περιεχόμενα 84α. Προσωρινή επιδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια Α. Προϋποθέσεις Β. Αρμοδιότητα Γ. Λόγοι Αποκλεισμός Δ. Προδικασία Κύρια διαδικασία Απόδειξη (214 ΚΔΔ) Ε. Απόφαση (215 ΚΔΔ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 85. Προϋποθέσεις προσωρινής ρύθμισης κατάστασης Α. Εισαγωγικά Β. Προϋποθέσεις Ύπαρξη δικαιώματος Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων Επείγουσα περίπτωση Μη ικανοποίηση του δικαιώματος Γ. Ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή πράξης Γενικά Τρόπος εκτέλεσης Δ. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού μέτρου Ε. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης από τα διοικητικά δικαστήρια Διαδικαστικά θέματα Α. Υποβολή αίτησης Γενικά Σώρευση άλλου ασφαλιστικού μέτρου Αίτημα για προσωρινή διαταγή Β. Αρμοδιότητα Γ. Νομιμοποίηση διαδίκων Απόφαση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης Α. Περιεχόμενο απόφασης Β. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης Γ. Ισχύς απόφασης προσωρινής ρύθμισης Δ. Συνέπειες απόφασης προσωρινής ρύθμισης Ε. Εκτέλεση απόφασης που διατάζει ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή πράξης Ενέργεια πράξης που μπορεί να γίνει από τρίτο (945 ΚΠολΔ) Ενέργεια πράξης που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο (946 ΚΠολΔ) Παράλειψη ή ανοχή πράξης (947 ΚΠολΔ)

29 Περιεχόμενα 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΚ 88. Προσβολή προσωπικότητας Α. Δικαίωμα στην προσωπικότητα (57 ΑΚ) Νομοθετικό κείμενο Περιεχόμενο δικαιώματος Η εικόνα προσώπου Περιπτώσεις προσβολής Β. Είδος και προϋποθέσεις ευθύνης Γ. Προσβολή νομικού προσώπου Δ. Άρση άδικου χαρακτήρα Ε. Δικαίωμα στο όνομα (58 ΑΚ) ΣΤ. Νομιμοποίηση Ικανοποίηση δικαιώματος Νομιμοποίηση Ικανοποίηση δικαιώματος Ζ. Αρμοδιότητα Η. Περιεχόμενο αίτησης Θ. Άμυνα καθού Χρήση κοινόχρηστων πραγμάτων Α. Εισαγωγικά Κοινόχρηστα πράγματα Προσβολή περιβάλλοντος Β. Ιδιαίτερα δικαιώματα σε κοινόχρηστα πράγματα Γ. Νομιμοποίηση Ενεργητική νομιμοποίηση Παθητική νομιμοποίηση Δ. Αρμοδιότητα Ε. Περιεχόμενο αίτησης ΣΤ. Άμυνα καθού Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας Α. Έννοια πνευματικού έργου (άρθ. 2 ν. 2121/1993) Β. Δικαιώματα δημιουργού Γενικά (άρθ. 1, 6 ν. 2121/1993) Περιουσιακό δικαίωμα (άρθ. 3 ν. 2121/1993) Ηθικό δικαίωμα (άρθ. 4 ν. 2121/1993) Δικαίωμα παρακολούθησης (άρθ. 5 1 ν. 2121/1003) Γ. Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης (άρθ ν. 2121/1993) Δ. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης Έννοια (άρθ. 54 ν. 2121/1993) Αρμοδιότητες οργανισμών (άρθ. 55 ν. 2121/1993)

30 38 Περιεχόμενα Ε. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθ. 18 ν. 2121/1993) Επιτρεπτό αναπαραγωγής Ανεπίτρεπτο αναπαραγωγής Αποζημίωση λόγω αναπαραγωγής με τεχνικά μέσα Αξίωση έγγραφης αναφοράς αξίας συσκευών αναπαραγωγής Δικαστική επίλυση διαφοράς με ασφαλιστικά μέτρα (άρθ ν. 2121/1993) Έλεγχος ακρίβειας της δήλωσης (άρθ ν. 2121/1993) Κατανομή αμοιβής ανάμεσα στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (άρθ ν. 2121/1993) ΣΤ. Αμοιβή για συγγενικά δικαιώματα (άρθ. 49 ν. 2121/1993) Εισαγωγικά Εξουσία μονομελούς πρωτοδικείου Ζ. Σχέση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών (άρθ. 56 ν. 2121/1993) Η. Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων Παράλειψη προσβολής Απαράγραπτο Ασφαλιστικά μέτρα Προληπτικά ασφαλιστικά μέτρα Εξουσία δικαστηρίου Αρμοδιότητα Νομιμοποίηση Κλήτευση καθού Περιεχόμενο αίτησης Άμυνα καθού Διαπίστωση παράβασης διαταχθέντων μέτρων Αποζημίωση καθού (άρθ ν. 2121/1993) Θ. Προσωρινή δικαστική προστασία κατά την Οδηγία 2004/48 ΕΚ Προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου Α. Διορισμός προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου Έλλειψη διοίκησης Έλλειψη εκκαθαριστών Νομικά πρόσωπα Ενώσεις προσώπων Διαιτησία Β. Οριστική και προσωρινή δικαστική προστασία Οριστική δικαστική προστασία Προσωρινή δικαστική προστασία Γ. Προϋποθέσεις διορισμού προσωρινής διοίκησης Γενικά Έλλειψη διοίκησης

31 Περιεχόμενα Σύγκρουση συμφερόντων Δ. Διοριζόμενα πρόσωπα Ε. Εξουσία προσωρινής διοίκησης ΣΤ. Νομιμοποίηση επί προσωρινής δικαστικής προστασίας Ενεργητική νομιμοποίηση Παθητική νομιμοποίηση Παρέμβαση Ζ. Αρμοδιότητα επί προσωρινής δικαστικής προστασίας Η. Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Θ. Αντικατάσταση προσωρινής διοίκησης Ι. Προσωρινός διαχειριστής οροφοκτησίας Συμφωνία συνιδιοκτητών Διορισμός από το δικαστήριο Νομιμοποίηση Αναστολή εκτέλεσης απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου Α. Ακυρότητα απόφασης ΓΣ σωματείου Νομοθετικές ρυθμίσεις ii. Ρύθμιση ν. 1264/ iii. Ρύθμιση ν. 1712/ Προθεσμία προσβολής Απόφαση αρχαιρεσιών Β. Νομιμοποίηση αγωγής Γ. Εφαρμογή και επί άλλων αποφάσεων Δ. Αναστολή εκτέλεσης Αρμόδιο δικαστήριο Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Άσκηση κύριας αγωγής Άμυνα καθού Άλλες ρυθμίσεις από τη νομοθεσία των σωματείων Α. Εγγραφή μέλους σωματείου Σωματεία του ΑΚ Συνδικαλιστικές οργανώσεις Επαγγελματικές οργανώσεις Β. Εγγραφή μέλους αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης Νομοθετικά κείμενα Προϋποθέσεις άσκησης αίτησης Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Διαδικασία Περιεχόμενο αίτησης Ένδικα μέσα

32 40 Περιεχόμενα 7. Φύση απόφασης Γ. Σύγκληση γενικής συνέλευσης σωματείου Δ. Διάλυση σωματείου Ε. Αποβολή μέλους σωματείου Γενικά i. Σωματεία διεπόμενα (και) από τον ΑΚ ii. Αποβολή μέλους επαγγελματικής οργάνωσης (ν. 1712/1987) Άσκηση προσφυγής Αποσβεστική προθεσμία Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Διαδικασία Ασφαλιστικά μέτρα Περιεχόμενο αίτησης ΣΤ. Αγροτικοί συνεταιρισμοί Απαγόρευση διάθεσης Α. Νομοθετικά κείμενα Β. Έννοια διάθεσης Γ. Συνέπειες απαγορευμένης διάθεσης Δ. Ασφαλιστικά μέτρα Ε. Προσωρινή διαταγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 95. Αποδοχή υπηρεσιών εργαζομένου Α. Το θεωρητικό πρόβλημα Ο προβληματισμός Ο ν. 4139/ Ασφαλιστικά μέτρα Β. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Γ. Περιεχόμενο αίτησης εργαζομένου Δ. Άμυνα καθού Ε. Άλλες εργατικές διαφορές ΣΤ. Προσωρινή διαταγή α. Ρύθμιση ναυτικής απεργίας Α. Γενικά Β. Έννοια απεργίας Γ. Συνταγματική προστασία Δ. Προϋποθέσεις απεργίας κατά τον ν. 330/ Ε. Απεργία παράνομη ή καταχρηστική

33 Περιεχόμενα 41 ΣΤ. Λευκή απεργία Ζ. Προσωρινή απαγόρευση απεργίας Η. Νομιμοποίηση Θ. Περιεχόμενο αίτησης Ρύθμιση διαχείρισης προσωπικών εταιρειών Α. Εισαγωγικά Β. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστή Ανάκληση διαχειριστή Παραίτηση διαχειριστή Γ. Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης Ε. Άμυνα καθού α. Ρύθμιση υποχρέωσης πίστης εταίρου (747 ΑΚ) Α. Γενικά Β. Νομιμοποίηση Γ. Αρμοδιότητα Δ. Περιεχόμενο αίτησης Ε. Άμυνα εναγομένου β. Ρύθμιση δικαιώματος ενημέρωσης εταίρου Α. Δικαίωμα ενημέρωσης εταίρου Γενικά Άσκηση του δικαιώματος Β. Διαδικασία Αρμοδιότητα Γ. Νομιμοποίηση Δ. Περιεχόμενο αίτησης Ρύθμιση για εκκαθαριστή προσωπικής εταιρείας Α. Εισαγωγικά Β. Διορισμός εκκαθαριστή Πότε γίνεται Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης για διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή Γ. Αντικατάσταση εκκαθαριστή Προϋποθέσεις αντικατάστασης Διαιτησία Νομιμοποίηση Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης Δ. Φύλαξη εγγράφων εταιρείας

34 42 Περιεχόμενα 97α. Ρύθμιση στην ΙΚΕ Α. Αποκλεισμός εταίρου στην ΙΚΕ Γενικά Αρμοδιότητα Διαδικασία Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Β. Προσωρινή δικαστική προστασία Ρύθμιση διοίκησης κοινωνίας Α. Έννοια κοινωνίας Β. Χρήση κοινού Γ. Διοίκηση κοινού Γενικά Αποφάσεις από πλειοψηφία Διακανονισμός από το δικαστήριο Τροποποίηση δικαστικής απόφασης από τους κοινωνούς Δέσμευση διαδόχων Ουσιώδεις μεταβολές και προσθήκες Δ. Αρμοδιότητα Διαδικασία Τακτική αγωγή Ασφαλιστικά μέτρα Ε. Νομιμοποίηση Ενεργητική νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Παθητική νομιμοποίηση ΣΤ. Περιεχόμενο αίτησης για καθορισμό διοίκησης κοινού Ζ. Άμυνα καθού Η. Άσκηση κύριας αγωγής α. Ρύθμιση μισθωτικών διαφορών Α. Απόδοση Παράδοση μισθίου Β. Μείωση Καθυστέρηση μισθώματος Αγωγή για μείωση του μισθώματος Προσωρινή δικαστική προστασία Αρμοδιότητα Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Γ. Ενέχυρο στα εισκομισθέντα (604 επ. ΑΚ) Ρύθμιση παρεμπόδισης χρήσης κοινού Α. Δικαίωμα χρήσης κοινού Β. Αξίωση για παράλειψη Γ. Νομιμοποίηση Δ. Αρμοδιότητα

35 Περιεχόμενα 43 Ε. Περιεχόμενο αίτησης παράλειψης παρεμπόδισης χρήσης κοινού ΣΤ. Άμυνα καθού Επίδειξη εγγράφων Α. Εισαγωγικά Β. Μη ύπαρξη εκκρεμούς δίκης Νομοθετικά κείμενα Νομιμοποίηση Έννομο συμφέρον Αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Αρμοδιότητα Περιεχόμενο αίτησης για επίδειξη εγγράφων Άμυνα καθού Γ. Επί εκκρεμούς δίκης Νομοθετικά κείμενα Προϋποθέσεις Ύπαρξη εκκρεμούς δίκης Τρόπος υποβολής αιτήματος Περιεχόμενο αίτησης Δ. Επίδειξη ως συντηρητική απόδειξη Ε. Άσκηση κύριας αγωγής Άλλες περιπτώσεις προσωρινής ρύθμισης κατάστασης Α. Σύνδεση με δίκτυα εταιρειών κοινής ωφέλειας Β. Επικίνδυνο κτίσμα Γ. Εγγυητική επιστολή Έννοια Δυνατότητα προσωρινής δικαστικής προστασίας Αρμοδιότητα Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης Δ. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως Ε. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στις δημόσιες συμβάσεις (ν. 3886/2010) Γενικά Προηγούμενο καθεστώς Οι ρυθμίσεις του ν. 3886/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 102. Διαφορές νομής και κατοχής Α. Έννοια και στοιχεία νομής και κατοχής Έννοια κατοχής Έννοια και στοιχεία νομής

36 44 Περιεχόμενα 3. Νομή επί παρακράτησης κυριότητας Νομή επί άκυρης μίσθωσης Νομή και οικογενειακή στέγη Β. Φύση νομής Γ. Οιονεί νομή Δ. Κτήση και μεταβίβαση νομής Τρόπος κτήσης i. Πρωτότυπη και παράγωγη κτήση ii. Απώλεια νομής iii. Γνώση απώλειας iv. Εκτέλεση δικαστικής απόφασης Σύμβαση μεταβίβασης Κληρονομητό νομής Ε. Άσκηση της νομής Νομοθετικό κείμενο Πράξεις νομής Άσκηση μέσω άλλου ΣΤ. Παράνομη προσβολή της νομής Προσβολή γενικά Αποβολή Διατάραξη Νομιμότητα προσβολής Συννομή Ζ. Αυτοδύναμη προστασία της νομής ( ΑΚ) Η. Παραγραφή αξιώσεων νομής Ετήσια παραγραφή Έναρξη παραγραφής Διακοπή και αναστολή παραγραφής Πρόταση παραγραφής Ακίνητα ενοριακών ναών Θ. Ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής Αρμοδιότητα Διαδικασία Εξουσία δικαστηρίου Προσωρινό δεδικασμένο Ανάκληση απόφασης Άσκηση κύριας αγωγής Βιβλία διεκδικήσεων Δικαστικό ένσημο Προσωρινή διαταγή Ι. Αίτηση νομέα σε περίπτωση αποβολής του Αξίωση νομέα Νομιμοποίηση

37 Περιεχόμενα 45 i. Νομέας ii. Κληρονόμος νομέα iii. Νομέας μέρους πράγματος iv. Συννομέας v. Οιονεί νομέας vi. Κάτοχος vii. Παθητική νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης αποβολής Άμυνα καθού i. Η ρύθμιση του άρθ. 991 ΑΚ ii. Ένσταση επίσχεσης iii. Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος iv. Ένσταση παραγραφής v. Ανταίτηση ΙΑ. Αίτηση νομέα σε περίπτωση διατάραξης της νομής του Αξίωση νομέα Νομιμοποίηση Περιεχόμενο αίτησης διατάραξης Άμυνα καθού ΙΒ. Έφεση Ένδικα μέσα Προθεσμία έφεσης Άσκηση έφεσης-αντέφεσης Αρμοδιότητα Διαδικασία i. Καθ ύλην αρμοδιότητα ii. Διαδικασία Πινάκιο Κλήτευση iii. Προτάσεις Πρόσθετοι λόγοι Αντέφεση iv. Παράσταση δικηγόρου Ερημοδικία εκκαλούντος Άσκηση κύριας αγωγής Επαναφορά πραγμάτων ΙΓ. Αναστολή εκτέλεσης ΙΔ. Επί αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού ΙΕ. Ποινική προστασία ΙΣΤ. Προστασία περιουσίας κοινωφελών σκοπών ΙΖ. Υπόδειγμα αίτησης ΙΗ. Επαναφορά πραγμάτων Προσωρινή ρύθμιση από τον εισαγγελέα Α. Νομοθετικό καθεστώς Νομοθετική ρύθμιση Συνταγματικότητα θεσμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ...... 3 Α. ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...... 3 Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α εκδόσεως... VII Πρόλογος Β εκδόσεως... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υπό Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια εκούσιας

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... ΧΙΙ Πρόλογος στο τεύχος Ια της πρώτης έκδοσης... XΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 19 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενική εισαγωγή έννοια και χαρακτήρας της διαταγής πληρωμής (άρθρα 623, 624 ΚΠολΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Συντοµογραφίες...9 ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...27 2. Απαγόρευση φορολογικής αγωγής...29

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Ι. Βιβλίο πρώτο: Γενικές διατάξεις. Άρθρο 47 2 ΚΠολΔ: Δεν προσβάλλεται πλέον με ένδικο μέσο απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που παραπέμπει την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Η πολιτική δίκη... 91 2. Φύση της αγωγής... 91 3. Διαδικαστική πράξη... 92 Α. Έννοια... 92 Β. Περιπτώσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Ι... Εισαγωγικά... 1 ΙΙ.. Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή... 3 1. Οι γενικές διατάξεις για την ιατρική αναγκαιότητα, τα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2/7/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2/7/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 208, 211, 229, 231, 233 παρ. 2, 3 και 4, 244, 245 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (Άρθρου 4, άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 1. Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Με τη συνεργασία ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ Δικηγόρων ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι αντιμετωπίζει ο αιτών και ο καθ ου από την αίτηση μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 147 παρ. 2 ΚΠολΔ Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Ακυρωτικές διαφορές

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Ακυρωτικές διαφορές ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ακυρωτικές διαφορές Ανδρέας Τσουρουφλής Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Ακυρωτικές διαφορές Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Οικογένεια... 3 1.1. Έννοια οικογένειας... 3 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 5 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Περ. αριθ. Σελ. Κεφ. Ι. Γενική εισαγωγή 1. Η ιδιοκτησία ως αντικείμενο προσβολής... 1-4 1 2. Xαρακτηριστικά των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας... 5-7

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας δικαστικών εξόδων

Πίνακας δικαστικών εξόδων Πίνακας δικαστικών εξόδων (τέλη, ένσημα, παράβολα, γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής) κατά την διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Ισχύς από 22.1.07) Αναρτήθηκε στις; 20 January, 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εξυγίανση και διάσωση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου... 1.1. Γενικά... 1.2. Οι ρυθμίσεις του ΠτωχΚ... 1.3. Η Αιτιολογική Έκθεση... 2. Σύντομη επισκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...XVII Γενική Βιβλιογραφία...XXI ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Η οικογένεια...1 2. Μορφές οικογένειας...1 3. Λειτουργίες της οικογένειας...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÅÉÓÁÃÙÃÇ Σελ. 1. Οικογένεια... 1 1.1. Έννοια οικογένειας... 1 1.2. Νόμιμη και φυσική οικογένεια... 2 1.3. Κοινωνική σημασία της οικογένειας... 3 2. Η «φυσική» οικογένεια ως νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ. α. Η εμφάνιση της μνηστείας...2. β. Η σύμβαση της μνηστείας...6. γ. Έννομες συνέπειες... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ. α. Η εμφάνιση της μνηστείας...2. β. Η σύμβαση της μνηστείας...6. γ. Έννομες συνέπειες... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...XLVIII [1] ΜΝΗΣΤΕΙΑ Περιεχόμενα...1 Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία...2 I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις...2 α. Η εμφάνιση της μνηστείας...2 1. Omnis instabilis et

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Τι είναι Δίκαιο.................................................... 5 2. Διακρίσεις του Δικαίου.............................................. 7

Διαβάστε περισσότερα