ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 1

2 2

3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟ ΤABLE OF CONTENTS F CONTENT Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό 6 Services provided to the public Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους 8 Main protection titles and how to obtain them Στατιστικά στοιχεία 10 Statistics Οικονομικά στοιχεία 18 Financial data Νομοθετήματα - Διεθνείς σχέσεις 22 Legislation - International relations Διάφορες εκδηλώσεις - Επικοινωνία με το κοινό Various events/ communication with the public Υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης 28 Technological Information Services Νέο Σύστημα Διαχείρησης Ψηφιακών Φακέλων ΔΕ 30 New Management System Of Electronic Patent Dossier Σύνταξη εκθέσεων έρευνας 32 Search reports Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001: OBI ISO 9001:2008 Certification Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ 36 OBI s Administrative Council Ισολογισμός 38 OBI s Balance sheet 5

6 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΝΟ Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό: 1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. 4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη - μέλη της Σύμβασης του Μονάχου) Για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιεσδήποτε από τις 144 χώρες - μέλη) Για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 (από 1ης Απριλίου 2003) 5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων πρόσβασης, τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE και εξωτερικών εμπορικών διαθετών. 6. Διαθέτει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα). 7. Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο. 8. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες Για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του Για την κατατόπιση του κοινού στην κατοχύρωση των εφευρέσεών του και τη σωστή πολιτική προστασίας 9. Παρέχει υπηρεσία «Μιας Στάσης» για την εξυπηρέτηση του κοινού, για άμεση απάντηση σε ερωτήματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 10. Παρέχει για το κοινό τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση ( ), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του. 11. Εκδίδει έντυπα όπως: Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) Ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια 12. Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. 13. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού. 14. Γνωμοδοτεί για θέματα των αρμοδιοτήτων του 15. Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο: Συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπεί την Ελλάδα σ αυτούς Προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 6

7 SERVICES PROVIDED TO THE PUBLIC SERVICES PROVIDED TO THE PUBLIC OBI is exclusively responsible in Greece for registering inventions and industrial designs and models and for issues of technological information provision and technology transfer. Against this background: 1. It registers inventions in Greece by granting: Patents Utility Model Certificates and other protection titles such as supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products. 2. It registers the topographies of integrated circuits. 3. It protects industrial designs and models. 4. It operates as a receiving office for applications for: European Patents (to protect an invention in any of the 38 signatories to the Munich Convention) The PCT procedure (where with one action the application is valid in any of the 142 signatory states) International registration of industrial designs Community designs and models in the context of implementation of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 (since 1 April 2003). 5. It provides technological information to the public obtained from patents registered in leading countries worldwide using state-of-the-art IT systems which provide access to OBI databases European Patent Office databases (EPOQUE) and those of external commercial distributors. 6. It also runs regional electronic patent libraries which seek to provide technological information services throughout all of Greece. Three such regional electronic libraries are already in operation in Iraklio on Crete, in Thessaloniki and in Patra. 7. It registers technology transfer contracts in a special register. 8. It provides advice and information: On the legal system applicable to its field of competences To inform the public about registering inventions and the appropriate policy for protecting them. 9. It also provides a new one-stop-shop service to the public offering direct responses to queries falling within its remit. 10. It offers the public a free help line ( ) to ensure better service and information dissemination. 11. It publishes printed material such as: The Industrial Property Bulletin Other bulletins and informative leaflets. 12. It has a non-lending technical and legal library for the public. 13. It participates in exhibitions and organises events to inform the public at large about its work. 14. It provides opinions on matters within its competences. 15. It is active internationally: Cooperating with similar organisations abroad and at international level and represents Greece in these organisations Preparing and inspecting the implementation of international treaties on matters of protection of inventions, technology transfer and industrial designs and models. 7

8 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ ΤΙΤΛ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ Ι Οι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την προστατευόμενη εφεύρεση ή το προστατευόμενο βιομηχανικό σχέδιο στην Ελλάδα για όσο καιρό είναι σε ισχύ. Παρέχει δηλαδή δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης ή του βιομηχανικού σχεδίου. Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας που χορηγεί ο ΟΒΙ είναι: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα Αναλυτικότερα: Το ΔΕ είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Το ΠΥΧ είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνια, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Το Βιομηχανικό Σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (πχ. σχήμα, γραμμή, χρώμα). Οι προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ ή ΠΥΧ, είναι απλή και σύντομη. Για ΔΕ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητ α στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας (γίνεται από τον ΟΒΙ) 4. 3μηνη προθεσμία για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την Έκθεση Έρευνας 5. Σύνταξη τελικής Έκθεσης Έρευνας 6. Έκδοση ΔΕ Για ΠΥΧ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Έκδοση ΠΥΧ Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα: 1. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος 2. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης 3. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρισης (σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης) 4. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους πρώτης πενταετούς προστασίας 8

9 MAIN PROTECTION TITLES AND HOW TO OBTAIN THEM MAINPROTECTIONTITLE AND HOWTOOBTAINTHEM Industrial property titles provide their holders with the exclusive right to exploit the protected invention or protected industrial design in Greece for such time as they are in effect. In other words they provide a right to exploit the invention or industrial design on a monopolistic basis. The main protection titles issued by OBI are: Patents Utility Model Certificates Protection certificates for designs and models More specifically: A patent is a title of protection valid for 20 years issued to the patentee for an invention which is new and involves an inventive step and is capable of industrial application. The Utility Model Certificate is a title of protection valid for 7 years issued to the proprietor for three-dimensional objects with a predetermined shape and form which provide a solution to a technical problem. An industrial design is an externally visible image of all or part of an industrial or handicraft product which results from its specific features such as shape, outline, colour. The conditions for protecting an industrial design are that it is new and of individual character. The procedure for having a patent or Utility Model Certificate granted is both short and simple: For patents the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Preparation of a search report (done by OBI) 4. A deadline of 3 months for comments to be made on the report by the applicant 5. Preparation of the final search report 6. Grant of the patent For Utility Model Certificates the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Granting of the Utility Model Certificates The procedure for granting protection certificates for industrial designs is as follows: 1. Graphic or photographic representation of the design or model 2. Payment receipt by OBI to indicate that filing and registration fees have been paid 3. Payment receipt by OBI to indicate that additional registration fees have been paid (in the case of multiple applications) 9

10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ FILINGS ΔΕ / PATENTS 741 ΕΑΞ / TRANSL. EUROP.CLAIMS 9 ΕΔΕ / TRANSL.EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 27 ΣΠΠ / SPC 41 Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 157 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF OF SPC ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ NUMBER FILINGS OF FILINGS Σ.Π.Π.Π.Φ ΣΠΠΠΦ / / SPCPP S.P.P.P.F 4 Σ.Π.Π.Φ ΣΠΠΦ / SPCMP S.P.P.F 32 Σ.Π.Π.Φ.Π ΣΠΠΦΠ / / SPCPPP S.P.P.F.P 5 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ NUMBER OF PROTECTED DESIGNS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 855 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ / SEMICONDUCTOR TOPOGRAPHIES 0 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS 5 PCT (PATENT COOPERATION TREATY) 58 EPC (EUROPEAN PATENT CONVENTION) 26 ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGNS 2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / EUROPEAN COMMUNITY NDUSTRIAL DESIGNS 15 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS ΔΕ / PATENTS 364 ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 43 ΣΠΠ / SPC 21 Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 171 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF SPC ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS ΣΠΠΠΦ / SPCPP 3 ΣΠΠΦ / SPCMP 16 ΣΠΠΦΠ / SPCPPP 2 ΔΕ Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / Patents ΕΑΞ Μεταφράσεις Ευρωπαικών Αξιώσεων / Translation of European Claims ΕΔΕ Μεταφράσεις Ευρωπαικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας / Translation of European Patents ΠΥΧ Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας / Utility Models Σ&Υ Σχέδια & Υποδείγματα (Βιομηχανικά Σχεδια) / Industrial Designs 10

11 STATISTICS CSTATISTICSTATISTICSTATISTICSTATISTIC TATIS ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF PATENTS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΥΧ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF UTILITY MODELS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA 2 1 ΚΙΝΑ / CHINA 1 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΠΠ Σημπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας / SPC Supplementary protection certificates ΣΠΠΠΦ Σημπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα / SPCPP Supplementary protection certificates for the pediatric pharmaceuticals ΣΠΠΦ Σημπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φάρμακα / SPCMP Supplementary protection certificates for the medicinal products ΣΠΠΦΠ Σημπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φυτοφάρμακα / SPCPPP Supplementary protection certificates for the plant protection products 11

12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΠΠ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF SPC PER COUNTRY ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 2 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Σ&Υ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF INDUSTRIAL DESIGNS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY 1 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES 3 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 2 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 2 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

13 Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΑΙΤΗΣΕΙΣ / APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / PROTECTED INDUSTRIAL DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES 13

14 ΙΣΧΥΟΝΤΑ Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / VALID INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY 2012 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ / GRANTS OF TITLES ΔΕ / PATENTS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΔΕ / PATENTS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 14

15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EP PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA ΙΝΔΙΑ / INDIA ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΑΞ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EUROP. CLAIMS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE 1 3 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN 1 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΟ 2011 / TOTAL OF FILINGS PER COUNTRY ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA 19 ΙΝΔΙΑ / INDIA 19 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 3 66 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 99 3 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / TOTAL OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΣΥΝΟΛΟ TOTAL 16

17 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / SUM OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ / PATENTS ΕΑΞ / TRANSL. EUROP. CLAIMS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGN ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ 2011 / OBI S INCOME IN % 0.13% 1.15% Έσοδα από τέλη / Income from fees (97.68%) Έσοδα από τόκους / Income from interest (1.04%) Ειδικές χρηματοδοτήσεις / Special financing (0.13%) Έκτακτα έσοδα / Other operating income (1.15%) 97.68% ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ 2011 / OBI S EXPENDITURE IN % 4.14% Λειτουργικά έξοδα / Operating expenditure (94.92%) Επενδυτικές δαπάνες / Income from interest (0.94%) 94.92% Αποσβέσεις & προβλέψεις / Special financing (4.14%) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 2011 / INCOME FROM FEES ,32% 0,47% 1,37% 1,86% 2,91% 0,58% 16,20% Τέλη κατάθεσης Ευρωπ. Δ.Ε. & PCT / Filing fees for EP patents & PCT (16,20%) Τέλη ανανέωσης εθνικών τίτλων / Renewal fees for national titles (10,42%) Τέλη ανανέωσης Ευρωπ. Δ.Ε. / Renewal fees for EP pantents (64,87%) 10,42% Τέλη έκθεσης έρευνας / Search fees (2,91%) Τέλη κατάθεσης εθνικών τίτλων / Filing fees for national titles (1,37%) Τέλη χορήγησης / Grant fees (1,32%) Διάφορα / Miscelaneous (0,47%) 64,87% Μεταβολές / Modification (1,86%) Τέλη βιομηχανικών σχεδίων / Fees for industrial designs (0,58%) 18

19 FINANCIAL DATA FINANCIAL DATA ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ / OBI S INCOME IN ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ITEMS OF INCOME 2010 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ / INCOME FROM FEES , ,76 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ / INCOME FROM INTERSET , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / TOTAL OF OPERATING INCOME , ,96 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / SPECIAL FINANCING ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FROM THE EU ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ TOTAL OF SPECIAL FINANCING 5746, ,50 000,00 000, , ,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ / OTHER OPERATING INCOME , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ / TOTAL INCOME , ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ / OBI S EXPENDITURE IN ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ITEMS OF EXPENDITURE 2010 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / PERSONNEL , ,33 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ / THIRD PARTIES SERVICES , ,74 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ / ELECTRICITY, TELECOMMUNICATIONS , ,51 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ / OTHER EXPENDITURE , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ / TOTAL OPERATING EX , ,69 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / INVESTMENTS , ,94 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / AMORTZATION & PROVISIONS , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ / TOTAL EXPENDITURE , ,20 19

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έσοδα και έξοδα του ΟΒΙ Τα συνολικά έσοδα του ΟΒΙ το 2011 ανήλθαν σε ,94 Ευρώ έναντι ,14 Ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,23%. Τα ίδια έσοδα του ΟΒΙ το 2011 ανήλθαν σε ,96 Ευρώ έναντι ,64 Ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,87%. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις το 2011 ανήλθαν σε 9.081,21 Ευρώ έναντι 5.746,15 Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 58,04%. Τα έκτακτα έσοδα το 2011 ανήλθαν σε ,77 Ευρώ έναντι ,35 Ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,53%. Τα συνολικά έξοδα του ΟΒΙ το 2011 ανήλθαν σε ,20 Ευρώ έναντι ,39 Ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,45%. Τα λειτουργικά έξοδα του ΟΒΙ το 2011 ανήλθαν σε ,69 Ευρώ έναντι ,43 Ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,08%. Οι επενδυτικές δαπάνες του ΟΒΙ το 2010 ανήλθαν σε ,94 Ευρώ έναντι ,36 Ευρώ το Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις το 2011 ανήλθαν σε ,57 Ευρώ έναντι ,60 Ευρώ το Income and expenditure of OBI The total income of OBI in 2011 raised to the amount of ,94 Euros against ,14 Euros in 2010, showing, thus, an increase of 6,23%. The operating income of OBI in 2011 raised to the amount of ,96 Euros against ,64 Euros in 2010, showing, thus, an increase of 5,87%. The special financing in 2011 raised to the amount of 9.081,21 Euros against 5.746,15 Euros in 2010, showing an increase of 58,04%. The other operating income in 2011 raised to the amount of ,77 Euros against ,35 Euros in 2010 showing, thus, an increase of 42,53%. The total expenditure of OBI in 2011 raised to the amount of ,20 Euros against ,39 Euros in 2010, showing, thus an increase of 1,45%. The operating expenditure of OBI in 2011 raised to the amount of ,69 Euros against ,43 Euros in 2011, showing, thus an increase of 2,08%. The investment expenditure in 2011 raised to the amount of ,94 Euros against ,36 Euros in The depreciation and provisions in 2011 raised to the amount of ,57 Euros against ,60 Euros in ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ / INCOME FROM FEES ΤΕΛΗ FEES 2010 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠ. Δ.Ε. & PCT / FILING FEES FOR EP PATENTS & PCT , ,00 ΤΕΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ / RENEWAL FEES FOR NATIONAL TITLES , ,00 ΤΕΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΔΕ / RENEWAL FEES FOR EP PATENTS , ,50 ΤΕΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / SEARCH FEES , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ / FILING FEES FOR NATIONAL TITLES , ,00 ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / GRANT FEES , ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ / MISCELANEOUS , ,26 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ / MODIFICATIONS , ,00 ΤΕΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / FEES FOR INDUSTRIAL DESIGNS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL , ,76 20

21 FINANCIAL DATA FINANCIAL DATA ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ / OBI S INCOME IN THE YEARS , , , , , ,94 Έσοδα από τέλη Income from fees Έσοδα από τόκους Income from interest Ευρωπαϊκά Προγράμματα European Projects Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών International Organisations Projects Έκτακτα έσοδα Other operating income ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ / OBI S EXPENDITURE IN THE YEARS , , , , , , Αποσβέσεις & προβλέψεις Amortization & provision Επενδυτικές δαπάνες Investment expenditure Λειτουργικά έξοδα Operating expenditure

22 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ- Kατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες και οι στόχοι του τομέα που αφορούν τα Νομικά και Διεθνή θέματα. Εκδόθηκαν όλες οι διοικητικές-νομικές, διαδικαστικές πράξεις και συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Επιπλέον υπήρξε εκπροσώπηση του ΟΒΙ σε Γενικές Συνελεύσεις του WIPO, στο Διοικητικό Συμβούλιο του EPO, στην Ομάδα Δικαίου ΔΕ του EPO και σε λοιπές ομάδες εργασίας. Τροποποίηση του Π.Δ. 77/1988 Μετά την κύρωση από την Ελλάδα της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000 (Ν. 3396/2005, ΦΕΚ 246, Α ) πρέπει να υιοθετηθούν με Προεδρικό Διάταγμα οι διατάξεις εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο των νέων προβλέψεων της Πράξης Αναθεώρησης. Η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος βασίζεται τόσο στο ισχύον άρθρο 23 παρ. 10 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α ) όσο και στο δεύτερο άρθρο του κυρωτικού Νόμου 3396/2005. Η Πράξη Αναθεώρησης τέθηκε σε ισχύ την 13η Δεκεμβρίου 2007, αφού σύμφωνα με το άρθρο 8 της Πράξης, η αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ είτε, δύο χρόνια μετά από την επικύρωσή της από 15 Κράτη-μέλη της Σύμβασης, είτε, πριν από την ημερομηνία της πρώτης ημέρας του τρίτου μήνα μετά την επικύρωση της από το Κράτος-μέλος που προβαίνει τελευταίο σε επικύρωση. Το δέκατο πέμπτο μέλος που επικύρωσε την Πράξη ήταν η χώρα μας, στις 13 Δεκεμβρίου Οι αλλαγές στο προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα συμμορφώνονται με τις γνωμοδοτήσεις του Γ και Β Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρακτικά Συνεδριάσεων 236/2009 και 261/2011). Με το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προσαρμόζονται και τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ισχύοντος ΠΔ 77/1988 (ΦΕΚ 33, Α ) και προστίθενται νεότερες ρυθμίσεις, όπου απαιτείται. Στο ανωτέρω σχέδιο π.δ. αναμένεται η δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 22

23 LEGISLATION - INTERNATIONAL RELATIONS LEGISLATION TERNATIONAL RELATION In 2011 the scheduled activities and objectives that had been set in the area of Legal and International matters were completed. All the administrative-legal, procedural deeds were issued and opinions were drawn-up on Industrial Property legal issues. Furthermore, OBI was represented at the WIPO General Assembly, the EPO Administrative Council, the EPO Patent Law Committee and other working groups. Amendment of the Presidential Decree No. 77/1988 After Greece ratified the Act Revising the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention of 5 October 1973, as amended on 17 December 1991) of 29 November 2000 (Law No. 3396/2005, Government Gazette No. 246, Α ), the provisions transposing the new provisions of the Revising Act into the national legal system, must be adopted by virtue of a Presidential Decree. The authorizing provision on the issuance of the Presidential Decree in question is based both on the applicable article 23 par. 10 of the Law No. 1733/1987 Transfer of technology, inventions, technological innovation and establishment of the Atomic Energy Committee (Government Gazette No. 171, Α ), and on the second article of the ratifying Law No. 3396/2005. The Revising Act entered into force of 13 December 2007, given that, in accordance with article 8 of the Act, the revision enters into force either two years after it has been ratified by 15 of the Member- States of the Convention, or before the date of the first day of the third month after it has been ratified by the last Member-State. The fifteenth member that ratified the Act was our country, namely on 13 December The changes in the proposed Presidential Decree abide by the recommendations of the C and B Recession Section of the Council of the State (Meeting minutes Nos. 236/2009 and 261/2011). By virtue of the proposed Presidential Decree draft, certain provisions of the applicable Presidential Decree No. 77/1988 (Government Gazette No. 33, A ) are adapted and amended, whereas new provisions are added, where necessary. The aforementioned Presidential Decree draft is expected to be published to the Government Gazette. 23

24 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΙΑΜΕΤΟΚΟΙΝ ΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2011 συνέχισε να είναι για τον ΟΒΙ μια χρονιά εξωστρέφειας, στοχεύοντας και πάλι κυρίως στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αξιοποιώντας επιπλέον των αμιγώς δικών του προγραμμάτων- τη συμμετοχή του σε σημαντικά Προγράμματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το ΕΓΔΕ, τον OHIM, κ.λπ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο ΟΒΙ πραγματοποίησε ένα πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό κυρίως την κινητοποίηση για ανάπτυξη των ΜμΕ και διαφόρων επαγγελματιών μέσα από τη χρήση του συστήματος Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά και άλλες εξειδικευμένες εκδηλώσεις και προοριζόμενες σε συγκεκριμένο κοινό. Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφέρουμε: 1. Σεμινάριο του European Patent Office σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπό την αιγίδα του ΟΒΙ, με θέμα «Επιστήμη & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας» (Ιωάννινα, ). 2. Σεμινάριο απευθυνόμενο σε δικαστές με θέμα «Δικαστικές διαφορές και διαδικασίες σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας», σε συνεργασία με το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας (ΟΒΙ, ) 3. Διοργάνωση και φιλοξενία σεμιναρίου με θέμα «Ε-learning for and with the national patent offices», σε συνεργασία με το European Patent Academy (ΟΒΙ, ) 4. Σεμινάριο με θέμα «Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα» (στο πλαίσιο του Προγράμματος «Cooperation Agreement OHIM OBI») απευθυνόμενο στον κλάδο των αργυροχρυσοχόων, σε συνεργασία με τη Σχολή MOKUME (Θεσσαλονίκη, ) 5. Σεμινάριο με θέμα «Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα» (στο πλαίσιο του Προγράμματος «Cooperation Agreement OHIM OBI»), απευθυνόμενο σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Σύρου (Σύρος, ) 6. Σεμινάριο με θέμα «Κοινοτικά Σχέδια & Υποδείγματα» (στο πλαίσιο του Προγράμματος «Cooperation Agreement OHIM OBI») (ΤΕΙ Αθήνας, ) 7. Συμμετοχή στην 76η ΔΕΘ, σε ειδικό περίπτερο αφιερωμένο στην καινοτομία και τις εφευρέσεις (Θεσσαλονίκη, ) 8. Συμμετοχή στην 26η KOSMIMA (Θεσσαλονίκη, ) 9. Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων & Καινοτόμων Ιδεών (Περιστέρι, ) Εκτός από τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις, ο ΟΒΙ διοργάνωσε και συμμετείχε σε 12 επιπλέον εκδηλώσεις, όπως ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις, κ.λπ., κινούμενος πάντα στους ίδιους στόχους. 24

25 ΔΙΑΦΟΡ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΝΕΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο ΟΒΙ για την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών χρηστών του συστήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συνέχισε το έργο που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας νέα, επιβοηθητικά εργαλεία: Τα Infokiosks, δηλαδή «μηχανές πληροφοριών» με οθόνη αφής και ενσωματωμένο νέο λειτουργικό πρόγραμμα, οι οποίες, τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία, θα τροφοδοτούν το κοινό με πάνταενημερωμένες πληροφορίες. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια και αναβάθμιση αντίστοιχου παλαιότερου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΒΙ με το ΕΓΔΕ, μέσω του Προγράμματος NAP. Νέα έντυπα, όπως ο Οδηγός της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ο Οδηγός του Βιομηχανικού Σχεδίου. Υλοποιήθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα συνεργασίας με τον OHIM. Εμπλουτισμός της σελίδας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στον ιστοχώρο του. Η σελίδα αυτή που αναπτύχθηκε το 2010, εμπλουτίστηκε με νέα «εργαλεία» για την καλύτερη αξιοποίηση της Διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ. Τα προηγούμενα εργαλεία συνεχίζουν να διατίθενται, όπως η σημαντική δικτυακή πύλη Innovaccess, στην οποία συμμετέχουν 26 εταίροι (οι 20 είναι εθνικά γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη «σελίδα», παρά την αναφορά της στις «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» μπορεί να καλύψει εξίσου ανάγκες των ενδιαφερομένων μεμονωμένων επαγγελματιών για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της έκτης τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Ο σταθερός στόχος του προγράμματος από το 2007 που ξεκίνησε, είναι η συμβολή στη δημιουργία φιλικής νοοτροπίας και κουλτούρας των νέων γενεών σε θέματα καινοτομίας, νεωτερισμών αναφορικά με τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια και η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. 25

26 VARIOUS EVENTS - COMMUNICATION WITH THE PUBLIC OMMUNICATION EVENTS ARIOUS 2011 continued to be a year of extroversion for OBI, once again aiming mainly at supporting Small and Medium Enterprises in Industrial Property issues, by utilizing -on top of its purely own projects- its participation in significant Projects in collaboration with the European Community, the EPO, the OHIM, etc. EVENTS ΟΒΙ held a large number of information events, aiming mainly at the mobilization for the development of SMEs and of various professionals through the use of the Industrial Property Protection system, as well as other specialized projects addressed to a specific target group. Out of these, the following are worth mentioning: 1) Seminar of the European Patent Office in collaboration with the University of Ioannina under the auspices of OBI, with the subject being Science & Patents (Ioannina, ). 2) Seminar addressed to members of the judiciary, with the subject being Judicial disputes and procedures in Intellectual Property issues, in collaboration with the Administrative Court of Appeal of Larisa (ΟΒΙ, ) 3) Organization and hosting of a seminar on Ε-learning for and with the national patent offices, in collaboration with the European Patent Academy (ΟΒΙ, ) 4) Seminar on Community Design (within the context of the Cooperation Agreement OHIM OBI Project), addressed to the goldsmith and silversmith industry, in collaboration with MOKUME Institute (Thessaloniki, ) 5) Seminar on Community Design (within the context of the Cooperation Agreement OHIM OBI Project), addressed to students of the Department of Product and Systems Design Engineering of the University of the Aegean (Syros, ) 6) Seminar on Community Design (within the context of the Cooperation Agreement OHIM OBI Project) (Technological Educational Institute of Athens, ) 7) Participation in the 76th International Fair of Thessaloniki, at a special stall dedicated to innovation and inventions (Thessaloniki, ) 8) Participation in the 26th KOSMIMA International Exhibition for Jewelry, Clocks and Watches, Precious Stones, Machinery, Equipment (Thessaloniki, ) 9) Participation in the International Exhibition of Inventions & Innovative Ideas (Peristeri, ) Apart from those mentioned above, OBI also organized and participated in 12 more events, such as oneday conferences, lectures, exhibitions etc., by always pursuing the same goals. 26

27 NEW TOOLS FOR SUPPORTING BUSINESSES AND PROFESSIONALS In order for the potential users of the Intellectual Property system to access improved information, OBI continued the project it had started over the previous years, by creating new, auxiliary tools: The Infokiosks, i.e. information engines, equipped with a touchscreen and an integrated new operation system, which are placed at selected spots and will feed the audience with -always- updated information. This project constitutes the continuation and update of a respective older one and was carried out within the context of the collaboration between ΟΒΙ and the EPO, through the NAP Project. New Publications, such as the Intellectual Property Handbook and the Industrial Design Handbook. They were materialized through the collaboration Project with OHIM. Enhancement of the webpage for Small and Medium Enterprises, in its website. This page, which was developed in 2010, was enhanced with new tools for best possible development of the Intellectual Property of SMEs. The previous tools are still available, such as the important Innovaccess web portal, in which 26 partners participate (20 of them are national Intellectual Property offices), on the provision of information with regard to the services offered by them. Despite the fact that it refers to Small and Medium Enterprises, it is clear that this particular page can equally cover the needs of individual professionals interested in Intellectual Property. EDUCATIONAL VISITS The educational program addressed to pupils of the sixth grade of Elementary Schools is still underway. The steady goals of the program, since 2007 when it started, is the contribution to the establishment of the young generations friendly attitude and culture towards issues of innovation, modernity with regard to inventions and industrial designs and the development of their creativity. 27

28 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛ ΠΗΡΕΣΙΑ Το 2011 ο ΟΒΙ συμμετείχε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάδοσης Καινοτομίας, σε 15 ημερίδες τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 700 άτομα, πραγματοποίησε 5 επισκέψεις όπου ενημερώθηκαν 17 εταιρείες, καθώς και σε ομάδες εργασίας και συναντήσεις για θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Επίσης, - Συνεχίστηκε η συμμετοχή του ΟΒΙ στην Ομάδα εργασίας Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΕΓΔΕ (Χάγη - 73η συνάντηση Technical and Operational Support Committee (TOSC) 12-13/05/2011, Χάγη - 74η συνάντηση TOSC 16-17/11/2011). - Συμμετοχή στην επιτροπή για την αναβάθμιση στην νέα έκδοση του Espacenet - Δημιουργήθηκε νέα παρουσίαση στο διαδίκτυο για την εύκολη αναζήτηση πληροφοριακών στοιχείων στο Espacenet-IPeuropAware - Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2011, το Κοινοτικό Πρόγραμμα IPeuropAware (IP Awareness and Enforcement: Modular based Actions for SMEs). Απώτερος στόχος όλων των πρωτοβουλιών και ενεργειών του Προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη παιδείας για την ενημέρωση και εφαρμογή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), κυρίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), με έμφαση στην προστασία, εκμετάλλευση των ΔΔΙ των ΜΜΕ, την αποτροπή των παραβιάσεων, την ενσωμάτωση της ΔΙ στις στρατηγικές καινοτομίας των επιχειρήσεων. Συνεχίστηκε: η ενημέρωση και διανομή ενημερωτικών εντύπων του προγράμματος μέσω επαφών με ελληνικούς φορείς και εταιρίες η ενημέρωση και διανομή ενημερωτικών εντύπων του προγράμματος σε ημερίδες στην Αθήνα και την περιφέρεια η ενημέρωση για την δικτυακή πύλη Innovaccess, στην οποία μετέχουν 26 εταίροι εκ των οποίων 20 Εθνικά γραφεία, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά και μιας γραμμής βοήθειας και εκπαίδευσης για τις ΜμΕ για την διαχείριση της ΔΙ καθώς και για τους παρόντες και μελλοντικούς αναδόχους των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων. IPorta (EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY) Το 2011 ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες συμμετοχής του ΟΒΙ στο κοινοτικό πρόγραμμα IPorta, το οποίο αποτελεί συνέχεια του IPeuropAware. Το πρόγραμμα αυτό στόχο έχει την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ της Ευρώπης με την αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα ΔΔΙ και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εταίρων και Οργανισμών σχετικών με την ΔΙ. - Κατά το έτος 2011 διεκπεραιώθηκαν 104 προέρευνες (έναντι προέρευνες, προέρευνες, προέρευνες, προέρευνες). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ Στην Υπηρεσία αυτή μπορεί να απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις διαδικασίες κατάθεσης αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή για βιομηχανικό σχέδιο ή για οποιοδήποτε άλλο τίτλο προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και για να λάβει πληροφορίες σχετικά με θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης. Λειτουργεί καθημερινά από π.μ. έως μ.μ. και στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη, ενώ συνδράμουν στο έργο της πληροφόρησης έμπειροι τεχνικοί και νομικοί επιστήμονες του ΟΒΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί οι ενδιαφερόμενοι που ήρθαν σε επαφή με την συγκεκριμένη υπηρεσία είναι συνεχώς αυξανόμενοι. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν από την ΥΜΣ 3437 περιστατικά εκ των οποίων 713 ήταν φυσικές παρουσίες. 28

29 TECHNOLOGICAL INFORMATION SERVICES GICALINFORMATIO SERVICE Within the context of the activities of the Technological Information and Dissemination of Innovation Department, in 2011 ΟΒΙ participated in 15 one-day conferences, which were attended by approximately 700 people, it made 5 visits, where 17 companies were informed, as well as in working groups and meetings on Industrial Property issues. Furthermore, - The participation of OBI in the EPO s Technology Information working group continued (The Hague 73th meeting of the Technical and Operational Support Committee (TOSC) 12-13/05/2011, The Hague 74th TOSC meeting 16-17/11/2011). - Participation in the committee for updating the new version of Espacenet - A new online presentation was prepared for OBI s website on how to search and access Espacenet - In February 2011 the Community Program IPeuropAware (IP Awareness and Enforcement: Modular based Actions for SMEs) was completed. The ultimate goal of all of the Program s initiatives and activities is to increase the awareness on IP (Intellectual Property) issues and the enforcement of IPRs (Intellectual Property Rights) mainly for SMEs (Small and Medium Enterprises), emphasizing on the protection, commercialization and enforcement of IPRs, as well as the incorporation of IP in the innovation strategies of enterprises. The following continued and are still underway: The provision of information and the distribution of leaflets for the program through contacts with Greek authorities and enterprises, The provision of information and the distribution of leaflets for the program in one-day conferences in Athens andregionally, The provision of information on the Innovaccess online portal, in which 26 partners participate, out of which 20 are National offices, with general information on the importance and management of IP for SMEs, as well as, with specific information on services offered by the National Offices with respect to IP. IPorta (EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY) The OBI s participation actions in the community program IPorta, which is the successor of IPeuropAware, were completed in This program aims at strengthening the competitiveness of SMEs in Europe, by upgrading supportive services for IPRs and establishing collaborations between partners and Organizations relevant to IP. - In the year 2011, 104 patent search reports were carried (as compared to patent search reports, patent search reports, patent search reports, patent search reports) ONE STOP SHOP This Service is available for anyone interested in learning more about the procedures for filing an application for a patent or an industrial design or any industrial protection title. It also provides information on related technological information issues. The One Stop Shop is open daily from 8.30 am until pm and is staffed by experienced personnel, as well as by OBI s experienced technicians and legal experts who also assist in providing information. The data collected shows that the number of interested parties seeking the services of the One Stop Shop is continuously rising. More specifically, the One Stop Shop investigated 3,437 cases, out of which 713 involved personal visits to the One Stop Shop. 29

30 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΕ Το 2011 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το σύστημα Phoenix για τη διαχείριση ψηφιακών φακέλων των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Για το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EPTOS, σε συνεργασία με το ΕΓΔΕ. Χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα ψηφιοποιούνται όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στον ΟΒΙ για κάθε αίτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή συναφούς Τίτλου και δημιουργείται ο Ψηφιακός Φάκελος, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς ως προς το περιεχόμενό του, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία χορήγησης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αποτελώντας έτσι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου φυσικού φακέλου. Με την υλοποίηση του συστήματος Phoenix : Οι εξεταστές του ΟΒΙ αποκτούν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο περιεχόμενο των Φακέλων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Υπάρχει μια επιπλέον διασφάλιση του περιεχόμενου του Φυσικού του Αρχείου έναντι οποιασδήποτε πιθανής καταστροφής Δημιουργείται η απαιτούμενη υποδομή ψηφιακού περιεχομένου για την περαιτέρω υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών στον ΟΒΙ 30

31 NEW MANAGEMENT SYSTEM OF ELECTRONIC PATENT DOSSIER NEW MANAGEMENT SYSTEM OF ELECTRONIC PATENT DOSSIER In 2011, PHOENIX system was installed and went into production stage for the management of the electronic patent dossier. The system was implemented within the framework of the EPTOS programme in cooperation with the European Patent Office and consists mainly of Open Source Software modules. All the documents that filed within OBI s patent application procedure are stored electronically in the Phoenix electronic dossier. The content of such dossier is constantly updated, according to the procedure for granting patents. Therefore, such file constitutes an accurate copy of the original paper file. On the means of bringing Phoenix system into effect: OBI s examiners have direct access to the whole content of the patent Files. Content of the paper file is additionally safeguarded against any possible loss. Necessary digital infrastructure is created, leading to the implementation of further online services by OBI. 31

32 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΕΩΝΕΡΕΥΝΑ ΥΝΤΑΞΗ Ε Κατά τη διάρκεια του 2011 οι εξεταστές της Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων πραγματοποίησαν και συνέταξαν 489 εκθέσεις έρευνας για ισάριθμες εθνικές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και διπλωμάτων τροποιοίησης, οι οποίες κάλυπταν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των τεχνολογικών και επιστημονικών πεδίων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το ότι από τις 489 αυτές εκθέσεις έρευνας οι 26 αφορούσαν εκθέσεις έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ). Αυτός ο τύπος έκθεσης έρευνας αποτελεί μια νέα υπηρεσία του ΟΒΙ προς τον Έλληνα εφευρέτη και ήρθε να προστεθεί στην απλή έκθεση έρευνας (ΑΕΕ) την οποία συνέτασσε μέχρι σήμερα. Η ΕΕΑΓ πέραν της παράθεσης των σχετικών εγγράφων με τα ειδικά σύμβολα κατηγοριοποίησης, περιλαμβάνει επιπλέον επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμη-νεύουν με απολύτως κατανοητό τρόπο την έκθεση έρευνας και αναλύουν το κατά πόσον τα αναφερόμενα έγγραφα προσβάλουν το «Νέον» και το «Εφευρετικό Βήμα» της υπό εξέταση εφεύρεσης ή όχι. Η ύπαρξη των σχολίων έχει μεγάλη αξία τόσο για τον ίδιο τον εφευρέτη όσο και για τρίτα πρόσωπα καθώς δίνει μία σαφή εικόνα του επιπέδου καινοτομίας και εφευρετικής δραστηριότητας της αίτησης και κατά συνέπεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει από αυτήν. Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των εκθέσεων έρευνας ανά έτος που συντάχθηκαν από τους εξεταστές του ΟΒΙ τα τελευταία 12 χρόνια και ο αντίστοιχος αριθμός των αιτήσεων που ερευνήθηκαν από το ευρωπαικό γραφείο. 600 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 / CHART ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΟΒΙ / APPLICATIONS WHOSE SEARCH WAS CONDUCTED BY OBI ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / APPLICATIONS WHOSE SEARCH WAS CONDUCTED BY THE EPO Η κατανομή των ερευνών του 2011 στα διάφορα τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία απεικονίζεται στο διάγραμμα 2. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης κατά IPC, οι έξι τομείς στους οποίους συντάχθηκαν οι περισσότερες εκθέσεις έρευνας ήταν κατά σειρά οι εξής: 1. A61 : Ιατρικές επιστήμες 2. E04 : Οικοδομή - Κατασκευές 3. A47 : Έπιπλα, Οικιακά είδη 4. F03 : Μηχανές ή Κινητήρες για ρευστά, Ανεμογεννήτριες, Διάφορα είδη Κινητήρων 5. A01 : Γεωργία, Δασοκομία, Κυνήγι, Ψάρεμα 6. F24 : Θέρμανση, Αερισμός, Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η ποιότητα των εκθέσεων έρευνας που συντάσσονται στον ΟΒΙ έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στις προσπάθειες που καταβάλει το Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων, και το οποίο με διαρκείς ελέγχους στα ψηφιακά αρχεία που δημιουργεί και διατηρεί ο Οργανισμός έχει συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που περιέχουν. 32

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 2016

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report

ετήσιος απολογισμός annual report activities τεύχος α 14 ual ort ιος ός ετήσιος απολογισμός annual report 2014 τεύχος α δράσεις activities activities τεύχος α 14 ual ort ιος ός ετήσιος απολογισμός annual report 2014 τεύχος α δράσεις activities

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ Κεφάλαιο 3: Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό 10/ Κατοχύρωση Εφευρέσεων 14/ Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος απολογισμός annual report 7 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων ΑΘΗΝΑ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Κλωνοποίηση - Πατέντα Τεχνική της κλωνοποίησης Πανοµοιότυπα αντίγραφα σταθερότητα παραγωγής α) Φυτά: εγγενής αγενής αναπαραγωγή β) Ζώα: διασταυρώσεις Αντιδράσεις Κλωνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Οι προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988) Κανονισμός ΤΕΛΩΝ ΟΒΙ Ισχύει από 1/1/2016 (Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016 1 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104)

CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104) CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 1) FIRST ITEM OF THE AGENDA Submission for approval of the Company and the Group Financial Statements,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα