contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public"

Transcript

1 1

2 2

3 annual report 3

4 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain them 8 Στατιστικά στοιχεία Statistics 10 Οικονομικά στοιχεία Financial data 18 Nομοθετήματα - Διεθνείς σχέσεις Legislation - International relations 22 Διάφορες εκδηλώσεις - Επικοινωνία με το κοινό Various events/communication with the public 24 Υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης Technological Information Services 28 Σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας Search reports 32 Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες New Digital services 34 Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001:2008 OBI ISO 9001:2008 Certification 36 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ OBI s Administrative Council 38 Ισολογισμός OBI s Balance sheet 40 4

5 5

6 προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό: 1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. 4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη - μέλη της Σύμβασης του Μονάχου) Για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιεσδήποτε από τις 146 χώρες - μέλη) Για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 (από 1ης Απριλίου 2003) 5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων πρόσβασης, τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE) και εξωτερικών εμπορικών διαθετών. 6. Διαθέτει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη). 7. Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο. 8. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες Για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του Για την κατατόπιση του κοινού στην κατοχύρωση των εφευρέσεών του και τη σωστή πολιτική προστασίας 9. Παρέχει υπηρεσία «Μιας Στάσης» για την εξυπηρέτηση του κοινού, για άμεση απάντηση σε ερωτήματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 10. Παρέχει για το κοινό τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση ( ), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του. 11. Εκδίδει έντυπα όπως: Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) Ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια 12. Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. 13. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού. 14. Γνωμοδοτεί για θέματα των αρμοδιοτήτων του 15. Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο: Συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπεί την Ελλάδα σ αυτούς Προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων 6

7 services provided to the public OBI is exclusively responsible in Greece for registering inventions and industrial designs and models and for issues of technological information provision and technology transfer. Against this background: 1. It registers inventions in Greece by granting: Patents Utility Model Certificates and other protection titles such as supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products. 2. It registers the topographies of integrated circuits. 3. It protects industrial designs and models. 4. It operates as a receiving office for applications for: European Patents (to protect an invention in any of the 38 signatories to the Munich Convention) The PCT procedure (where with one action the application is valid in any of the 146 signatory states) International registration of industrial designs Community designs and models in the context of implementation of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 (since 1 April 2003). 5. It provides technological information to the public obtained from patents registered in leading countries worldwide using state-of-the-art IT systems which provide access to OBI databases European Patent Office databases (EPOQUE) and those of external commercial distributors. 6. It also runs regional electronic patent libraries which seek to provide technological information services throughout all of Greece. Three such regional electronic libraries are already in operation in Iraklio on Crete, and in Thessaloniki. 7. It registers technology transfer contracts in a special register. 8. It provides advice and information: On the legal system applicable to its field of competences To inform the public about registering inventions and the appropriate policy for protecting them. 9. It also provides a new one-stop-shop service to the public offering direct responses to queries falling within its remit. 10. It offers the public a free help line ( ) to ensure better service and information dissemination. 11. It publishes printed material such as: The Industrial Property Bulletin Other bulletins and informative leaflets. 12. It has a non-lending technical and legal library for the public. 13. It participates in exhibitions and organises events to inform the public at large about its work. 14. It provides opinions on matters within its competences. 15. It is active internationally: Cooperating with similar organisations abroad and at international level and represents Greece in these organisations Preparing and inspecting the implementation of international treaties on matters of protection of inventions, technology transfer and industrial designs and models. 7

8 κυριότεροι τίτλοι προστασίας & η χορήγησή τους Οι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την προστατευόμενη εφεύρεση ή το προστατευόμενο βιομηχανικό σχέδιο στην Ελλάδα για όσο καιρό είναι σε ισχύ. Παρέχει δηλαδή δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης ή του βιομηχανικού σχεδίου. Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας που χορηγεί ο ΟΒΙ είναι: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα Αναλυτικότερα: Το ΔΕ είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Το ΠΥΧ είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνια, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Το Βιομηχανικό Σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (πχ. σχήμα, γραμμή, χρώμα). Οι προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ ή ΠΥΧ, είναι απλή και σύντομη. Για ΔΕ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας (γίνεται από τον ΟΒΙ) 4. 3μηνη προθεσμία για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την Έκθεση Έρευνας 5. Σύνταξη τελικής Έκθεσης Έρευνας 6. Έκδοση ΔΕ Για ΠΥΧ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Έκδοση ΠΥΧ Η διαδικασία για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα: 1. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος 2. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης 3. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρισης (σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης) 4. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους πρώτης πενταετούς προστασίας 8

9 main protection titles & how to obtain them Industrial property titles provide their holders with the exclusive right to exploit the protected invention or protected industrial design in Greece for such time as they are in effect. In other words they provide a right to exploit the invention or industrial design on a monopolistic basis. The main protection titles issued by OBI are: Patents Utility Model Certificates Protection certificates for designs and models More specifically: A patent is a title of protection valid for 20 years issued to the patentee for an invention which is new and involves an inventive step and is capable of industrial application. The Utility Model Certificate is a title of protection valid for 7 years issued to the proprietor for three-dimensional objects with a predetermined shape and form which provide a solution to a technical problem. An industrial design is an externally visible image of all or part of an industrial or handicraft product which results from its specific features such as shape, outline, colour. The conditions for protecting an industrial design are that it is new and of individual character. The procedure for having a patent or Utility Model Certificate granted is both short and simple: For patents the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Preparation of a search report (done by OBI) 4. A deadline of 3 months for comments to be made on the report by the applicant 5. Preparation of the final search report 6. Grant of the patent For Utility Model Certificates the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Granting of the Utility Model Certificates The procedure for granting protection certificates for industrial designs is as follows: 1. Graphic or photographic representation of the design or model 2. Payment receipt by OBI to indicate that filing and registration fees have been paid 3. Payment receipt by OBI to indicate that additional registration fees have been paid (in the case of multiple applications) 9

10 στατιστικά στοιχεία ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ FILINGS ΔΕ / PATENTS 654 ΕΑΞ / TRANSL. EUROP.CLAIMS 7 ΕΔΕ / TRANSL.EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 17 ΣΠΠ / SPC 45 Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 146 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF SPC ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ FILINGS ΣΠΠΠΦ / SPCPP 4 ΣΠΠΦ / SPCMP 40 ΣΠΠΦΠ / SPCPPP 1 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ NUMBER OF PROTECTED DESIGNS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 923 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ / SEMICONDUCTOR TOPOGRAPHIES 0 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS 0 PCT (PATENT COOPERATION TREATY) 54 EPC (EUROPEAN PATENT CONVENTION) 26 ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGNS 0 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / EUROPEAN COMMUNITY NDUSTRIAL DESIGNS 16 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS ΔΕ / PATENTS 291 ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 38 ΣΠΠ / SPC 60 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF SPC ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 123 ΣΠΠΠΦ / SPCPP 4 ΣΠΠΦ / SPCMP 51 ΣΠΠΦΠ / SPCPPP 5 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ NUMBER OF PROTECTED DESIGNS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 898 ΔΕ Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / Patents ΕΑΞ Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Αξιώσεων / Translation of European Claims ΕΔΕ Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας / Translation of European Patents ΠΥΧ Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας / Utility Models Σ&Υ Σχέδια & Υποδείγματα (Βιομηχανικά Σχεδια) / Industrial Designs 10

11 statistics ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF PATENTS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA 1 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΥΧ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF UTILITY MODELS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA 1 ΚΙΝΑ / CHINA 1 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES 1 2 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΠΠ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας / SPC Supplementary protection certificates ΣΠΠΠΦ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα / SPCPP Supplementary protection certificates for the pediatric pharmaceuticals ΣΠΠΦ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φάρμακα / SPCMP Supplementary protection certificates for the medicinal products ΣΠΠΦΠ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φυτοφάρμακα / SPCPPP Supplementary protection certificates for the plant protection products 11

12 στατιστικά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΠΠ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF SPC PER COUNTRY ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 2 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Σ&Υ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF INDUSTRIAL DESIGNS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY 1 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES 3 4 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 2 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

13 Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING statistics ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΑΙΤΗΣΕΙΣ / APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / PROTECTED INDUSTRIAL DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATES 13

14 ΙΣΧΥΟΝΤΑ Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / VALID INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY 2013 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ / GRANTS OF TITLES ΔΕ / PATENTS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΔΕ / PATENTS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 14

15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EP PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA ΙΝΔΙΑ / INDIA ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΑΞ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EUROP. CLAIMS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE 3 1 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΝΔΙΑ / INDIA ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL statistics 15

16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΟ 2012 / TOTAL OF FILINGS PER COUNTRY ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 49 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA 1 32 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 25 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 4 61 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / TOTAL OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΣΥΝΟΛΟ TOTAL

17 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / SUM OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ / PATENTS ΕΑΞ / TRANSL. EUROP. CLAIMS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGN ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY 2013 statistics 17

18 οικονομικά στοιχεία 1.5% 0.8% 2.3% ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ 2012 / OBI S INCOME IN 2012 Έσοδα από τέλη / Income from fees (95.4%) Έσοδα από τόκους / Income from interest (1.5%) Ειδικές χρηματοδοτήσεις / Special financing (0.8%) Έκτακτα έσοδα / Other operating income (2.3%) 95.4% ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ 2012 / OBI S EXPENDITURE IN % 3.72% Λειτουργικά έξοδα / Operating expenditure (95.07%) Επενδυτικές δαπάνες / Income from interest (1.2%) Αποσβέσεις & προβλέψεις / Special financing (3.72%) 95.07% ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 2012 / INCOME FROM FEES % 1.74% 1.14% 1.38% 0.56% 2.26% 16.07% Τέλη κατάθεσης Ευρωπ. Δ.Ε. & PCT / Filing fees for EP patents & PCT (16,07%) Τέλη ανανέωσης εθνικών τίτλων / Renewal fees for national titles (10,13%) Τέλη ανανέωσης Ευρωπ. Δ.Ε. / Renewal fees for EP pantents (66,11%) 10.13% Τέλη έκθεσης έρευνας / Search fees (2,26%) Τέλη κατάθεσης εθνικών τίτλων / Filing fees for national titles (1,38%) Τέλη χορήγησης / Grant fees (1,14%) Διάφορα / Miscelaneous (0,57%) Μεταβολές / Modification (1,74%) 66.11% Τέλη βιομηχανικών σχεδίων / Fees for industrial designs (0,56%) 18

19 financial data ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ / OBI S INCOME IN ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ITEMS OF INCOME 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2012 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ / INCOME FROM FEES , ,98 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ / INCOME FROM INTERSET , ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / TOTAL OF OPERATING INCOME , ,11 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / SPECIAL FINANCING ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ FROM THE EU ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ FROM INTERNATIONAL ORGANISATIONS ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ TOTAL OF SPECIAL FINANCING 9.080, ,00 000,00 000, , ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ / OTHER OPERATING INCOME , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ / TOTAL INCOME , ,02 ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΟ / OBI S EXPENDITURE IN ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ITEMS OF EXPENDITURE 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2012 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / PERSONNEL , ,31 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ / THIRD PARTIES SERVICES , ,10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ / ELECTRICITY, TELECOMMUNICATIONS , ,43 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ / OTHER EXPENDITURE , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ / TOTAL OPERATING EX , ,56 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / INVESTMENTS , ,98 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / AMORTZATION & PROVISIONS , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ / TOTAL EXPENDITURE , ,62 19

20 οικονομικά στοιχεία Έσοδα και έξοδα του ΟΒΙ 2012 Income and expenditure of OBI 2012 Τα συνολικά έσοδα του ΟΒΙ το 2012 ανήλθαν σε 6,678, Ευρώ έναντι 6,759, Ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,19%. Τα ίδια έσοδα του ΟΒΙ το 2012 ανήλθαν σε 6,476, Ευρώ έναντι 6,672, Ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,94%. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις το 2012 ανήλθαν σε 53, Ευρώ έναντι 9, Ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση %. Τα έκτακτα έσοδα το 2012 ανήλθαν σε 149, Ευρώ έναντι 77, Ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92,96%. Τα συνολικά έξοδα του ΟΒΙ το 2012 ανήλθαν σε 6,678, Ευρώ έναντι 6,759, Ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,19%. Τα λειτουργικά έξοδα του ΟΒΙ το 2012 ανήλθαν σε 6,083, Ευρώ έναντι 6,124, Ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,68%. Οι επενδυτικές δαπάνες του ΟΒΙ το 2012 ανήλθαν σε 77, Ευρώ έναντι 60, Ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 27,77%. Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις το 2012 ανήλθαν σε 237, Ευρώ έναντι 267, Ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 11,05%. The total income of OBI in 2012 raised to the amount of 6,678, Euros against 6,759, Euros in 2011, showing, thus, a reduction of 1,19%. The operating income of OBI in 2012 raised to the amount of 6,476, Euros against 6,672, Euros in 2011, showing, thus, a reduction of 2,94%. The special financing in 2012 raised to the amount of 53, Euros against 9, Euros in 2011, showing an increase of %. The other operating income in 2012 raised to the amount of 149, Euros against 77, Euros in 2011 showing, thus, an increase of 92,96%. The total expenditure of OBI in 2012 raised to the amount of 6,678, Euros against 6,759, Euros in 2011, showing, thus, a reduction of 1,19%. The operating expenditure of OBI in 2012 raised to the amount of 6,083, Euros against 6,124, Euros in 2011, showing, thus, a reduction of 0,68%. The investment expenditure in 2012 raised to the amount of 77, Euros against 60, Euros in 2011, showing an increase of 27,77%. The depreciation and provisions in 2012 raised to the amount of 237, Euros against 267, Euros in 2011, showing a reduction of 11,05%. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ / INCOME FROM FEES ΤΕΛΗ FEES 2011 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO 2012 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ AMOUNTS IN EURO ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠ. Δ.Ε. & PCT / FILING FEES FOR EP PATENTS & PCT , ,00 ΤΕΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ / RENEWAL FEES FOR NATIONAL TITLES , ,00 ΤΕΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΔΕ / RENEWAL FEES FOR EP PATENTS , ,00 ΤΕΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / SEARCH FEES , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ / FILING FEES FOR NATIONAL TITLES , ,00 ΤΕΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / GRANT FEES , ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ / MISCELANEOUS , ,48 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ / MODIFICATIONS , ,00 ΤΕΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / FEES FOR INDUSTRIAL DESIGNS , ,50 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL , ,98 20

21 financial data ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ / OBI S INCOME IN THE YEARS , , , , , ,02 Έσοδα από τέλη Income from fees Έσοδα από τόκους Income from interest Ευρωπαϊκά Προγράμματα European Projects Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών International Organisations Projects Έκτακτα έσοδα Other operating income ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΟΒΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ / OBI S EXPENDITURE IN THE YEARS , , , , , , Αποσβέσεις & προβλέψεις Amortization & provision Επενδυτικές δαπάνες Investment expenditure Λειτουργικά έξοδα Operating expenditure 21

22 νομοθετήματα - διεθνείς σχέσεις Kατά το 2012 ολοκληρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες και στόχοι που αφορούσαν Νομικά και Διεθνή θέματα. Εκδόθηκαν όλες οι πράξεις που αφορούν όλους τους τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα-αιτήματα των συναλλασσόμενων με τον ΟΒΙ. Επίσης, συνεχίστηκε η εκπροσώπηση του ΟΒΙ στη Γενική Συνέλευση του WIPO, στο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΟ, στην Ομάδα Δικαίου ΔΕ του EPO και σε λοιπές Ομάδες Εργασίας. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α 237/ ) «Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων στον ΟΒΙ» 1) Με την προτεινόμενη διάταξη εκσυγχρονίζεται ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και συγκεκριμένα υιοθετείται η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (όπως, διαδίκτυο, ηλεκτρονική αλληλογραφία και εξειδικευμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και άλλων τίτλων κατατίθενται στον ΟΒΙ σε χαρτί ή διαβιβάζονται με τηλεαντιγράφημα από τον ίδιο τον εφευρέτη ή το δημιουργό ή τον πληρεξούσιό τους. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και δεν διευκολύνει την επικοινωνία εξ αποστάσεως με τις υπηρεσίες του Οργανισμού. 2) Με την ηλεκτρονική επικοινωνία διευκολύνεται η κατάθεση αιτήσεων ενώπιον του ΟΒΙ. Η λύση που επιλέγεται για την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα είναι ανάλογη εκείνης που θέσπισε ο κοινοτικός νομοθέτης με την Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Κατά συνέπεια, στις αιτήσεις που κατατίθενται ηλεκτρονικά ενώπιον του ΟΒΙ εξομοιώνονται οι ηλεκτρονικές υπογραφές με τις ιδιόχειρες, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις ( προηγμένη υπογραφή, ασφαλή διάταξη δημιουργίας και επαλήθευσής της, αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για την αυθεντικότητά της). Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ασφάλεια του ηλεκτρονικού εγγράφου καθώς και το απόρρητο των εμπορικών-επαγγελματικών επικοινωνιών. Αρμόδια αρχή εφαρμογής της παρούσας διάταξης είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος προετοιμάζει την προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση για την υλοποίηση της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης. 22

23 legislation - international relations In 2012 there was completion of all planned actions and objectives related to Legal and International issues. All deeds and certificates related to the industrial property titles were issued, the legal opinions on the legal industrial property issues were prepared and the questions-requests of the entities trans acting with OBI were answered. Moreover, OBI s representation continued in the General Assembly of WIPO, the Board of Directors of ΕΡΟ, the Patents Law Team of EPO and the other Working Groups. LEGISLATIVE ACT(Α 237/ ) Electronic submission of applications to ΟΒΙ 1) The proposed provision modernizes the method of submission of applications related to the issuance of all types of industrial property titles (ΟΒΙ) and in particular there is adoption of the usage of electronic communication means (such as the Internet, and dedicated electronic communication platforms). Till the day present, the applications for the issuance of patents, designs and templates and other titles were submitted to ΟΒΙ in paper format, or wee transmitted through fax by the inventor, or creator himself, or his representative. This process is time consuming and does not facilitate remote communication with the services of the Organization. 2) Electronic communication facilitates the submission of applications before ΟΒΙ. The solution opted for the communication using electronic means is respective to the one established by the community legislator through Directive 99/93/ΕC of the European Parliament and Council concerning the communal framework on digital signatures. Consequently, for the applications filed before ΟΒΙ in electronic format, digital signatures are equivalent to handwritten ones, however, under stringent conditions ( advanced signature, secure creation and verification layout thereof, accredited certificate for its authenticity). This method establishes the authenticity of origin and the security of the digital file, as well as the confidentiality of commercial professional communications. The competent authority for the implementation of this provision is the Industrial Property Organization (ΟΒΙ), which prepares the provisioned Ministerial decision for the implementation of the referenced legislative regulation. 23

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα