ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ"

Transcript

1 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011

2 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο. Αμηνιφγεζε Δμσηεξηθνχ Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο. Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο. Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο: Όξακα, Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηφρνη. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 2

3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ. Σεηξαεηέο (γηα αθξίβεηα 3,5 ρξφληα) Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. Οξγαληθφ ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη Μέξνο ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ηνπ Κχθινπ. Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. Δθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή Όισλ ησλ Δκπιεθφκελσλ. Αμηνπνίεζε Γεηθηψλ Δπίδνζεο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 3

4 Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ Αβαγηαλνχ Διπίδα Αλαηνιίηε Εσή Μάληδαξεο Γεκήηξεο Παλζειελά Όιγα Υηελέιιεο Μηράιεο Υσξηαηέιιε Νίθε

5 Ολοκληπώθηκε ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Πποεηοιμαζία και οπγάνωζη. Πεπιγπαθή και αξιολόγηζη ηηρ καηάζηαζηρ ηηρ πεπιοσήρ ηος Δήμος. Πεπιγπαθή & αξιολόγηζη ηος Δήμος και ηων νομικών πποζώπων. ΣΑΓΙΟ Α ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΟΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Βήμα 4 Καθοπιζμόρ ηηρ ζηπαηηγικήρ και ηων αναπηςξιακών πποηεπαιοηήηων. Βήμα 5 Έγκπιζη ηος ζηπαηηγικού ζσεδίος και διαδικαζίερ διαβούλεςζηρ. ΣΑΓΙΟ Β ΈΓΚΡΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Βήμα 6 Καηάπηιζη ζσεδίων δπάζηρ. ΣΑΓΙΟ Γ Βήμα 7 Τεηπαεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ δπάζεων. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Βήμα 8 Βήμα 9 Οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ. Ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ και ηελικέρ ενέπγειερ. ΣΑΓΙΟ Γ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 5

6 Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 6

7 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Ο Γήκνο Λέζβνπ είλαη ν κνλαδηθφο Γήκνο ηνπ λεζηνχ θαη θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ (1633, 83 km2) θαη αθηνγξακκή 370 km. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε Γήκνο ηεο ρψξαο θαη 18 νο ζε πιεζπζκφ. Απνηειείηαη απφ 13 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, 23 Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη 40 ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Ο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο (ΔΤΔ 2011), εθ ησλ νπνίσλ (48%) άξξελεο θαη γπλαίθεο (52%) κε ην 40% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζην Γ.Γ. Μπηηιήλεο. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ε Μπηηιήλε, απνηειεί ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. (Πξσηεχνπζα Ν. Λέζβνπ, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Λέζβνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο). πγθεληξψλεη ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. Παξνπζηάδεη πνηθηιία ζε θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο πφξνπο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 7

8 Μνξθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Σν λεζί ηεο Λέζβνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νκαιφ ινθψδεο αλάγιπθν. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν απνηειείηαη θπξίσο απφ κηθξνχο ρείκαξξνπο θαη πδαηνξέκαηα πεξηνδηθήο ξνήο. Ύπαξμε ππφγεησλ λεξψλ, κηθξήο ζρεηηθά δπλακηθφηεηαο θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζεξκψλ αλαβιχζεσλ. Ήπην, κεζνγεηαθφ θιίκα κε κεγάιε ειηνθάλεηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τςειφο δείθηεο γεσξγηθήο γεο, κεζαίνο δείθηεο βνζθνηφπσλ, ελψ ππάξρνπλ κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεσλ ηνπ λεζηνχ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 8

9 Οηθνζπζηήκαηα Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 «Κφιπνο Γέξαο, Έινο Νηίπη, Πεξηνρή Αιπθήο, θαη Όξνο Όιπκπνο». Δθθξεκεί ε αθξηβήο νξηνζέηεζε, ε έθδνζε Π.Γ. δσλψλ θαη φξσλ πξνζηαζίαο θαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο "Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο. Οη πεξηνρέο ησλ πγξνηφπσλ Λάξζνπ θαη Αιπθψλ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ Βαζηθψλ Τγξνηφπσλ ηεο ρψξαο εθηφο χκβαζεο Ramsar. Τπάξρνπλ αξθεηά θαηαθχγηα άγξηαο δσήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δψλεο Κ.Α.Ε. Ύπαξμε πνηθηιίαο άιισλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 9

10 Πεξηβαιινληηθέο Πηέζεηο Έληνλεο πηέζεηο ζε νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο (δάζε, αθηέο, αγξνηηθφ ηνπίνειαηψλεο) ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμε θπξίσο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο θαη ζηε πεξηνρή Καιινλήο. Δπηθαλεηαθή ξχπαλζε, κφιπλζε θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ιφγσ ηεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηε πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηεο Καιινλήο Φαηλφκελα πθαικχξσζεο, ιφγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ. Τπνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη αιινίσζε ησλ θπην-θνηλνηήησλ, ιφγσ ηεο ππεξβφζθεζεο. Καηαζηξνθή ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ιφγσ ηεο ππεξαιίεπζεο. Φαηλφκελα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ΓΔΖ ζηα φξηα ηεο πφιεο Ύπαξμε πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθπεκπφκελε δπζνζκία ησλ ππξελειαηνπξγίσλ ζηε πεξηνρή Πακθίισλ. νβαξφ πξφβιεκα πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πεξηνρψλ απφ ηα απφβιεηα ησλ ηπξνθνκείσλ (θαινρψξη, θακηά) θαη ησλ ειαηνηξηβείσλ (Γέξα, Πισκάξη) Τπνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ιφγσ χπαξμεο αξθεηψλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 10

11 Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ Τπάξρεη ζεζκνζεηεκέλν ΓΠ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Μπηηιήλεο (2007), ελψ εθπνλνχληαη ΥΟΑΠ γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Καιινλήο, Λνπηξφπνιεο Θεξκήο, Μαληακάδνπ, Δπεξγέηνπια, Πέηξαο, Μνιχβνπ θαη Γέξαο ηα νπνία θαη ζα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.. Τπάξρνπλ αμηφινγνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ζηε Λέζβν (Μφιπβνο, Αγηάζνο, Πέηξα θ.ι.π.) Αμηνζεκείσηε είλαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ φπσο: Σα βηνκεραληθά θηίξηα (ειαηνηξηβεία, ζαπσλνπνηία, βπξζνδεςία, θ.α.) Οη θαηνηθίεο ηεο ειιεληθήο αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο Οη θαηνηθίεο ηεο ειιεληθήο κεζαίαο ηάμεο. Οη θαηνηθίεο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. Σα πξνζθπγηθά. Οη πχξγνη. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 11

12 Κνηλσληθφ Πξνθίι Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ δεθαεηία ( ) νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, αιιά θαη ιφγσ ησλ μέλσλ κεηαλαζηψλ. Αληίζεηα ηε δεθαεηία θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο θξίζεο έρνπκε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ (-5%). Σάζεηο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 18% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ειηθίαο 65 θαη άλσ θαη ην 10% έσο θαη 15 εηψλ. Σν 55% ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ειηθίεο ησλ 40 εηψλ θαη θάησ. ε φιεο ηηο νκάδεο ειηθηψλ ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο, κε εμαίξεζε ηηο ειηθίεο εηψλ (ιφγσ ζηξαηεπκέλνπ πιεζπζκνχ). Σν 39,6% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ην 20,8% κέζεο εθπαίδεπζεο, ην 20,5% απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αλψηαηεο, αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ). Μεγάιε αχμεζε ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ (570,%) θαηά ηε δεθαεηία , (γηα ηελ νπνία έρνπκε ζηνηρεία) αλάινγε κε απηήλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 12

13 Βόρειο Αιγαίο Ν. Λέζβοσ Γ. Αγ. Παραζκεσής Γ. Δρεζζού - Ανηίζζης Γ. Μανηαμάδοσ Γ. Μσηιλήνη;ς Οηθνλνκηθφ Πξνθίι (1/2) Απαζρνινχκελνη θαη άλεξγνη Γεωγραθική περιοτή Απαζτολο ύμενοι Άνεργοι Απαζτολού μενοι Άνεργοι ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 91,6% 8,4% 89,5% 10,5% ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 91,7% 8,3% 90,0% 10,0% ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 94,4% 5,6% 92,9% 7,1% ΓΗΜΟ ΔΡΔΟΤ - ΑΝΣΙΗ 95,6% 4,4% 91,4% 8,6% ΓΗΜΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 93,1% 6,9% 92,3% 7,7% ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 90,4% 9,6% 89,4% 10,6% Αλεξγία θαηά θχιν Σύνολο 10,5% 10,0% 7,1% 8,6% 7,7% 10,6% Άρρενες 9,6% 9,0% 7,1% 8,3% 7,3% 8,8% Θήλεις 12,2% 12,0% 7,2% 9,5% 8,6% 13,6% ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 13

14 Οηθνλνκηθφ Πξνθίι (2/2) Καηαλνκή απαζρνινπκέλσλ αλά ηνκέα παξαγσγήο (2001) Καηαλνκή Απαζρνινύκελσλ 4% 10% 19% 6% α -γελήο β -γελήο γ -γελήο Γε δήισζαλ Άλεξγνη 61% ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 14

15 Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (1/3) Γεπηεξεχσλ ν ξφινο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο. Κπξίαξρε ζέζε θαηαιακβάλεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Ζ θηελνηξνθία απνηειεί παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθή ηεο γεσξγίαο. Ζ κειηζζνθνκία θαη ε αιηεία απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο κηθξήο ζεκαζίαο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 15

16 Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (2/3) Φζίλνπζα πνξεία ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θπξίσο ζηνπο θιάδνπο: Σεο κεηαπνίεζεο. Σσλ θαηαζθεπψλ. Ζ κεηαπνίεζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (ειαηνπξγεία, ηπξνθνκεία, θ.ι.π.) θαη ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζπλίζηαηαη απφ κηθξήο δπλακηθφηεηαο βηνηερληθέο κνλάδεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 16

17 Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (3/3) Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηνκέα παξαγσγήο κε πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλνπο ηνπο θιάδνπο ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ επηζθεπψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Μπηηιήλε, Μφιπβνο, Πέηξα, Πισκάξη, Δξεζφο). Γηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζκνχ: Μηθξφο αξηζκφο θαηαιπκάησλ πςειήο ζηάζκεο. Μηθξή - κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπξηζηψλ. Υακειφο βαζκφο αμηνπνίεζεο μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ. Οξηαθή ιεηηνπξγία ησλ ιηγνζηψλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 17

18 Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (1/5) Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο Μέηξηαο βαηφηεηαο θαη αλάγθε βειηίσζεο ησλ δεκνηηθψλ, επαξρηαθψλ θαη εζληθψλ νδψλ. Πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο ζε αξθεηά ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ζρεδφλ φισλ ησλ ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ (πιελ Μπηηιήλεο). νβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα εληφο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Σν αεξνδξφκην θαη ην ιηκάλη επηβαξχλνπλ ην ήδε ππεξθνξησκέλν θέληξν ηεο πφιεο. Δλέξγεηα Πξνβιεκαηηθή ε ελεξγεηαθή ππνδνκή. Αθαηάιιειε ρσξνζέηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ κε δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. πρλέο δηαθνπέο ξεχκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ιφγσ κε εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αλάγθε δεκηνπξγίαο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο δεμακελψλ θαπζίκσλ κε κεηεγθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηάζπαξησλ δεμακελψλ. Με επαξθήο αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ηεο Αηνιηθήο Αμηνπνίεζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο (Κφιπνο Γέξαο, Πνιηρλίηνο, ηχςε, Άξγελνο, Μφιπβνο) γηα ηακαηηθά, ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 18

19 Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (2/5) Σειεπηθνηλσλίεο Οη πθηζηάκελεο θαη άκεζεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ ΟΣΔ. Τπφγεην θαη ελαέξην δίθηπν ΟΣΔ ζε νιφθιεξν ην λεζί, ππφγεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ ζηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ. Ύπαξμε δηθηπαθνχ θφκβνπ Aegean Net ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ύπαξμε θεξαηψλ εμππεξέηεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ύπαξμε έξγνπ θαηαζθεπήο νπηηθήο ίλαο 10 km ζηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο κε θνξέα ην Γήκν Λέζβνπ. Ύδξεπζε Σα εμσηεξηθά δίθηπα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο είλαη παιαηά. Σα εζσηεξηθά δίθηπα ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθηζκψλ δελ παξνπζηάδνπλ εκθαλή πξνβιήκαηα πίεζεο, δηαξξνψλ ή επάξθεηαο λεξνχ. Αλεπάξθεηα ησλ δεμακελψλ θαη ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε πνιινχο νηθηζκνχο Τπάξρνπλ έξγα χδξεπζεο εληαγκέλα ζην ΔΠΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 19

20 Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (3/5) Απνρέηεπζε Σκεκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. Έξγα απνρέηεπζεο κέζσ ΔΠΑ ζε θχξηνπο νηθηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ Δλνηήησλ (Γέξαο, Αγίαο Παξαζθεπήο, Δξεζνχ Αληίζζεο, Πέηξαο) Ύπαξμε Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάησλ ζε πνιιέο δεκνηηθέο ελφηεηεο κε πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο (Καιινλή, Πισκάξη θ.ι.π.) Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ Αλαθύθισζε Αλεπαξθήο ζηφινο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θάδσλ ζε πνιινχο νηθηζκνχο.. Αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο ζε νιφθιεξν ην λεζί. Γηαινγή θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Αλαθχθισζε πιηθψλ γίλεηαη απφ ηδηψηεο θαη ηζηγγάλνπο. ε εμέιημε έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Πνιηρλίηνπ, Μνιχβνπ, Μπηηιήλεο, Καιινλήο, Μαληακάδνπ, Γέξαο, Αγίαο Παξαζθεπήο Δξεζζνχ Αληίζζεο, Πέηξαο.) ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 20

21 Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (4/5) Τγεία Πξόλνηα Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην». Λεηηνπξγία ππεξεζίαο ΔΚΑΒ. Πνιπταηξεία ΗΚΑ ζηε Μπηηιήλε θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο Λέζβνπ. Ύπαξμε ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη θαξκαθείσλ. Αλεπάξθεηα ζε ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, αξηζκφ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ, νξγάλσζε θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ. νβαξφηαηεο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ. Δθπαίδεπζε Ηθαλνπνηεηηθφ ελ γέλεη επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλεο αλάγθεο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (Μνπζηθφ ζρνιείν, 5 ν Γεκνηηθφ, Γπκλάζηα Άληηζζαο, Αγίαο Παξαζθεπήο θ.ι.π.) Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (6 ζρνιέο). Γχν (2) Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ & ΗΗΔΚ). ρνιέο ΟΑΔΓ (ΚΔΣΔΚ) (Παλαγηνχδα) ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 21

22 Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (5/5) Πνιηηηζκόο Ύπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, κνπζεία) θαη ελδηαθεξφλησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, λαψλ θαη θηηξίσλ ζε νιφθιεξε ηε Λέζβν. Ύπαξμε πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη αηζνπζψλ εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξηψλ ζε θεθαινρψξηα ηνπ λεζηνχ, κε ηε κεηαηξνπή παιαηψλ ειαηνηξηβείσλ ζε θέληξα πνιηηηζκνχ. Ύπαξμε ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζην ίγξη θαη ηνπ Μνπζείνπ ηεο ειηάο ζηελ Αγία Παξαζθεπή εκαληηθφο αξηζκφο δξαζηήξησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νκάδσλ. Πξαγκαηνπνίεζε πνιιαπιψλ πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ νιφθιεξε ηε Λέζβν Αζιεηηζκόο ρεηηθά επαξθείο θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο αζιεηηθέο ππνδνκέο. Δζληθφ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Νεάπνιεο Μπηηιήλεο. Δζληθφ Κνιπκβεηήξην. Γεκνηηθά ηάδηα Μπηηιήλεο θαη Καιινλήο. Παξνπζία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ζπιιφγσλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 22

23 Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 23

24 Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 24

25 ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣ ΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝ Ζ ΑΣΤΝΟΜ ΗΑ Σμήμα Δπισειπηζια κού σεδιαζμού Σμήμα Αζηςνόμεςζ ηρ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΣΗΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ ΚΖ Σμήμα Ππογπαμμαηι ζμού, Ανάπηςξηρ Αποηελεζμαηι κόηηηαρ, Ποιόηηηαρ και Οπγάνωζηρ Σμήμα Σεσνολογιών, Πληποθοπική ρ και Δπικοινωνιών (ΣΠΔ) Αςηοηελέρ Γπαθείο Καηαγπαθήρ και Αξιοποίηζηρ Πεπιοςζίαρ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚ Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Σμήμα Αγποηικήρ και Κηηνοηποθική ρ Παπαγωγήρ Σμήμα Αλιείαρ Σμήμα Φςζικών Πόπων, Δνέπγειαρ και Βιομησανίαρ Σμήμα Απαζσόληζηρ και Δπισειπημαηικ όηηηαρ Σμήμα Σοςπιζμού και Ναςηιλίαρ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝ Ζ ΠΟΛΔΟΓ ΟΜΗΑ Σμήμα Έκδοζηρ Οικοδομικ ών Αδειών Σμήμα Πολεοδομι κών Δθαπμογώ ν Σμήμα Δλέγσος Καηαζκες ών Σμήμα Γπαμμαηεί αρ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Σμήμα σεδιαζμού, Δποπηείαρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ, Αποκομιδήρ Αποππιμμάηων και Ανακςκλώζιμων Τλικών Σμήμα Καθαπιζμού Κοινοσπήζηων Υώπων και Διδικών ςνεπγείων Σμήμα Γιασείπιζηρ και ςνηήπηζηρ Οσημάηων και Μησανολογικού Δξοπλιζμού ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ Σμήμα Πεπιβάλλονηορ και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ---Γπαθείο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ---Γπαθείο Μέπιμναρ Αδέζποηων Εώων Σμήμα ςνηήπηζηρ Ππαζίνος ---Γπαθείο σεδιαζμού και Δποπηείαρ Ππαζίνος Σμήμα Κοιμηηηπίων Σμήμα Αδειοδοηήζεων και Ρύθμιζηρ Δμποπικών Γπαζηηπιοηήηων ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ, Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων και Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ και Πολιηικών Ηζόηηηαρ ηων Φύλων Σμήμα Πποζηαζίαρ και Πποαγωγήρ ηηρ Γημόζιαρ Τγείαρ Σμήμα Παιδείαρ και Για Βίος Μάθηζηρ, Πολιηιζμού, Αθληηιζμού, Νέαρ Γενιάρ και Απόδημος Δλληνιζμού ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σμήμα Τποζηήπιξηρ Πολιηικών Οπγάνων (Γημοηικό ςμβούλιο, Οικονομική Δπιηποπή,Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Εωήρ, Δκηελεζηική Δπιηποπή) Σμήμα Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ και Μηηπώος Αππένων ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚ ΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σμήμα Πποϋπολογιζμο ύ και Οικονομικήρ Πληποθόπηζηρ Σμήμα Λογιζηικού ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΠΟΓΖΜΩΝ ΛΔΒΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σμήμα ςγκοινωνιακών Κηιπιακών Έπγων και Τπαιθπίων Υώπων Σμήμα Ζλεκηπομησανολογικών Έπγων και ημαηοδόηηζηρ Σμήμα Ληξιαπσείος Σμήμα Δζόδων Σμήμα Τδπαςλικών και Δγγειοβεληιωηικών Έπγων Σμήμα Αλλοδαπών και Μεηανάζηεςζηρ Σμήμα Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού, Μηηπώων και Γιαδικαζιών Πποζωπικού Σμήμα Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ Αςηοηελέρ Γπαθείο Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών Σμήμα Σαμειακήρ Τπηπεζίαρ Σμήμα Αποθηκών, Ππομηθειών Τλικών/Δξοπλι ζμού και Τπηπεζιών Σμήμα Γιασείπιζηρ Πεπιοςζίαρ Σμήμα ςγκοινωνιών, Κςκλοθοπίαρ και Αδειών Μεηαθοπών Σμήμα Γημοππαζιών και Γιαγωνιζμών, μελεηών, έπγων, επγαζιών και ςπηπεζιών Σμήμα ςνηήπηζηρ Έπγων και Έπγων Αςηεπιζηαζίαρ Σμήμα Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Σμήμα Γπαμμαηείαρ ΓΗΔΤΘΤΝ Ζ Κ.Δ.Π. ΚΔΠ 304 ΔΚΔ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Μςηιλήνηρ ΚΔΠ 315 Ππώην Νομαπσιακ ήρ Αςηοδιοίκη ζηρ Λέζβος ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 25

26 ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΑΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΣΡΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΖΘΤΜΝΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΡΑ 1 Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ 2 Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 3 Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 4 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 5 Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο 6 Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο 7 Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 26

27 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΡΜΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΔΟΤ - ΑΝΣΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΛΩΜΑΡΗΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΛΛΟΝΖ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Δξεζνχ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν ΚΔΠ Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν ΚΔΠ Άληηζζαο Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Δξεζνχ Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Σκήκα θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο Άληηζζαο Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Άληηζζαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Σκήκα Αγξνηηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Δξεζνχ Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Δξεζνχ Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Δξεζνχ Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Άληηζζαο Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Γξαθείν Διέγρνπ Καηαζθεπψλ Σκήκα Γηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο Ορεκάησλ θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Σκήκα ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 27

28 Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λέζβνπ ΑΓΔΛ ΑΔ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΕΑΥΑΡΔΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 28

29 Οηθνλνκηθά Γήκνπ Λέζβνπ (1/2) Έζνδα Γήκνπ 2011 Σα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα θαη έμνδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 αλέξρνληαη ζε ,18. ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο έγηλαλ αλακνξθψζεηο εζφδσλ χςνπο ,07. Έηζη ην ζχλνιν ηνπ δηακνξθσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2011 γηα ην Γήκν Λέζβνπ αλέξρεηαη ζε ,25, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Απφ ην ζχλνιν πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ βεβαηψζεθε ην 44,74 %. Δθ ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ εηζπξάρηεθε ην 83,87 %,. Οη εηζπξάμεηο δελ είλαη επαξθείο ζε ζρέζε κε ηηο βεβαηψζεηο Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ Γήκνπ απφ μέλνπο πφξνπο, αθνχ νη εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ απφ ηδίνπο πφξνπο απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπ εηζπξάμεσλ. Ο Γήκνο δχλαηαη λα απνξξνθά θνλδχιηα θαη λα εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηνπ αλαγθψλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 29

30 Οηθνλνκηθά Γήκνπ Λέζβνπ (2/2) Γαπάλεο Γήκνπ ρξήζεο 2011 Σν ζχλνιν ησλ πιεξσζέλησλ δαπαλψλ, αγνξψλ θαη επελδχζεσλ απνηειεί ην 37,5 % ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνινγηδφκελσλ πνζψλ γηα ην Οη πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο απνηεινχλ ην 60 % πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ Οη πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο απνηεινχλ ην 20 % πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ. Οη πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ απνηεινχλ ην 15 %, ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ Σα επφκελα ρξφληα ζα ππάξρεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ ηεο έληαμεο έξγσλ κε κεγάιν πξνυπνινγηζκφ ζην ΔΠΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 30

31 Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (1/3) Γπλαηά εκεία (Strengths) Αδχλαηα εκεία (Weaknesses) Δπθαηξίεο (Opportunities) Απεηιέο (Threats) Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 31

32 Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (2/3) SWOT Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο: Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο. Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές) Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο. Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, Υποδομές Εκπαίδεσζης, Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές) Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε. Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής- Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ / Κξαηηθέο Αξκνδηφηεηεο. Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 32

33 Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (3/3) SWOT Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο αλά νξγαλσηηθή κνλάδα / ιεηηνπξγηθή πεξηνρή: Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Πεξηβάιινλ / Καζαξηφηεηα. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 33

34 Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο (1/2) Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο Άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ παξάιιεια κε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Γηαζθάιηζε ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο. πληνληζκφο δηαδηθαζηψλ γηα επηηάρπλζε απνκάθξπλζεο εξγνζηαζίνπ ΓΔΖ. Απνκάθξπλζε δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θαπζίκσλ απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο θαη δεκηνπξγία δεμακελψλ θαπζίκσλ ζην λεζί Οινθιήξσζε ησλ ΥΟΑΠ πνπ εθθξεκνχλ θαη.εθπφλεζε ησλ ππφινηπσλ πνπ δελ έρνπλ δξνκνινγεζεί. Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πνιενδφκεζεο θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο. Βειηίσζε ππνδνκήο ΣΠΔ (επξπδσληθφηεηα). Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο Αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο θαη αμηνπνίεζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ. Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο χπαξμεο θαη ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 34

35 Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο (2/2) Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε Τπνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ - άλεξγνη, γπλαίθεο, λένη, κεηαλάζηεο (θέληξν λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θίλεηξα κέζα απφ ην ΔΠΑ). Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ κνξθψλ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλεξγαζίεο κε ΑΔΗ γηα ηελ αλάπηπμε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Γηαζχλδεζε ππνδνκψλ κεηαθνξηθήο - εκπνξηθήο - δηνηθεηηθήο- δξαζηεξηφηεηαο / Γξαζηεξηφηεηααλαβάζκηζε ππνδνκψλ ΣΠΔ. Γηαζθάιηζε ρψξσλ ζπγθέληξσζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνρέσλ, ΒΗΟΠΑ). Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο Άκεζε βειηίσζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ / Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ / Δλεκέξσζε ρξεζηψλ. χλδεζε κε δίθηπα πιεξνθνξηψλ άιισλ θνξέσλ Θεζκηθή θαηνρχξσζε αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρσλ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 35

36 Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (1/3) Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο Αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ κε επηπιένλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα. αθήο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ. Αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Βειηίσζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο-δηαρείξηζεο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ. Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. ρεδηαζκφο-νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ. Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Πιήξεο κεραλνξγάλσζε / ρεδηαζκφο λέσλ ππεξεζηψλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 36

37 Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (2/3) Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Πιήξεο κεραλνξγάλσζε. Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. πλερήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. Δθαξκνγή αξρψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο / πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο. Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα Αλάγθε δηεχξπλζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο. Πιήξεο αλαδηνξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ην ΦΟΓΑ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζην ΥΤΣΑ Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζηειέρσζεο θαη ζπζηεκαηηθφηεξεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Άκεζε αλάγθε πξνζιήςεσλ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 37

38 Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (3/3) Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ Αλάγθε νξγάλσζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. ηειέρσζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ άκεζε θνηλσληθή παξέκβαζε (Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ). αθήο θαη νξηνζεηεκέλνο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο. Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΑΓΔΛ Α.Δ. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 38

39 Όξακα Γήκνπ Λέζβνπ Να θαηαζηεί ν Γήκνο Λέζβνπ πξαγκαηηθόο πόινο αλάπηπμεο ζην Αηγαίν, σο θέληξν δηνηθεηηθό, κνξθσηηθό, πνιηηηζηηθό. Να θαηαζηεί ειθπζηηθόο ρώξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ππεξηνπηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ εληζρύνληαο παξάιιεια ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηηο κηθξαζηαηηθέο πεξηνρέο. Να αληηζηξαθεί ε πνξεία ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θξίζεο ηνπ ηόπνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ πνηόηεηαο δσήο κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο ησλ πνιηηώλ. Τπεξηνπηθήο ζεκαζίαο αλαπηπμηαθόο πόινο, λεζί ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο επηζηήκεο, πύιε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Αλαηνιή, ειθπζηηθόο ρώξνο δηαβίσζεο θαη δεκηνπξγίαο. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 39

40 Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο (1/3) Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δηδηθνί ηφρνη: Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Βειηίσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο. Άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο θπθινθνξηαθνχ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Γεκηνπξγία παξαθακπηήξησλ νδψλ. Αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ. Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πνιενδφκεζεο. Πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ νηθηζκψλ Αλαβάζκηζε/αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη αθηψλ. Βειηίσζε ππνδνκψλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Γεληθφο ηφρνο: Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθνί ηφρνη: Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δλίζρπζε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ θαη ερνξξχπαλζεο. Δλίζρπζε δνκψλ θαη κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο Δπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ. Δλζάξξπλζε ρξήζεο ΑΠΔ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ζηελ πφιε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 40

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ

Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ Έγθξηζε ηνπ λένπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 απφ ηελ Δ.Δ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τν 3 ν πξφγξακκα κεηαμχ ησλ 28 πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνκηζηφλ Ταρεία ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015 Τίτλος : Προϊόν/Υπηρεσία (Brand Name): Εταιρία/Πελάτης: Είδος Προϊόντος/Υπηρεσίας: ΓΕΤΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΙΚΕΑ HOUSE MARKET / ΟΜΙΛΟ FOURLIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ

ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ. ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΩΣΑ Ν. ΜΠΗΕΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ-ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ Πάξνο 14/03/2014 ΠΡΟ : Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Πάξνπ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Αληηπάξνπ ΚΟΗΝ. : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΟΤ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο.

Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο, κηθξήο δπλακηθφηεηαο ππνδνκψλ δηαλπθηέξεπζεο. Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Δνίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΔΣΡΟ 313Β «ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ» ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 Γενικά:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα