Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο"

Transcript

1 Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: - ο εηζξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Οη ο εηζξνψλ είλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο εθξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηηο εθξνέο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο απνηειέζκαηνο κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηνχληαη ο απνηειέζκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά κεγέζε ή ιφγνη δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Σν παξφλ θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δξάζεηο Α πξνηεξαηφηεηαο. 330

2 ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΚΑΣΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΗ ΓΡΑΖ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΣΟΣΖΣΑ 1 «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ» Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Κσδηθφο Καηεγνξία Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Αληηθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ απαξραησκέλνπ εμνπιηζκνχ πεξηζπιινγήο - Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ (απνξξηκκαηνθφξα, θάδνη). απνξξηκκάησλ - Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Γ.1 Γ.2 Γ.3 Δθξνψλ Δθξνψλ Δθξνψλ 2 απνξξηκκαηνθφξα 80 θάδνη 20 θάδνη Μέξηκλα γηα ηελ ζπλερή επίρσζε ησλ απνηηζέκελσλ ζηνλ ελεξγφ Υ.Α.Γ.Α απνξξηκκάησλ. Ζ επίρσζε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ χπαξμε κφληκνπ ηδηφθηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εξππζηξηνθφξνο θνξησηήο ή εθζθαθέαο), είηε κε ηελ δεκνπξάηεζε εξγνιαβίαο εηήζηαο βάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηδηψηε. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 30 επεκβάζεηο πγθξφηεζε Πξφζζεηνπ πζηήκαηνο Πεξηζπιινγήο θαη Γηάζεζεο Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ απνξξηκκάησλ εθείλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο δεκφηεο θαη απνξξίπηνληαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Σν πξφζζεην ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (εηδηθνχο Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Γ.5 Δθξνψλ 25 εηδηθνί θάδνη θάδνπο, φρεκα πεξηζπιινγήο θιπ) θαζψο θαη ην νξγαλσηηθφ ζθέινο γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο Καηαζθεπή έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζήκαλζεο θαη απνθιεηζκνχ πξφζβαζεο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 5 Δπεκβάζεηο Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δπεμεξγαζία θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Ωξίκαλζε κειεηψλ Β' θάζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο ιπκάησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 3 Μειέηεο Έξγα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 20 Δπεκβάζεηο 331

3 Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Διαρηζηνπνίεζε όριεζεο Γεκνηώλ από ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο δελδξνθπηεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ησλ ιαηνκείσλ Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ θαη ησλ δξφκσλ δηέιεπζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ. δελδξνθπηεχηεθαλ Γ.7 Δθξνψλ 5 ζηξ Δθπφλεζε κειέηεο θαη έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ λένπ δξφκνπ νδηθήο ζχλδεζεο ηεο πθηάο κε ηελ ππφγεηα δηάβαζε Πεληάπνιεο ζηελ Δ.Ο. εξξψλ - Γξάκαο Αξηζκφο Μειεηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 νινθιεξσκέλε κειέηε Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Αλάπηπμε λέσλ θαη πξνζηαζία πθηζηάκελσλ πεγώλ πδξνιεςίαο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αληινχκελεο παξνρήο ησλ γεσηξήζεσλ, θαηαγξαθή πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 15 εξγαζίεο εθεδξηθψλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηνπνίεζε θαη ηειεπαξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ 31 αληιηνζηάζηα δεμακελψλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Γ.9 Δθξνψλ 30 δεμακελέο Δθπφλεζε πιήξνπο πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζέζεσλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Δθξνψλ 1 κειέηε νξίδνληα. Οξηζηηθή θαηάξγεζε ή αιιαγή ρξήζεο γεσηξήζεσλ κε αθαηάιιειν γηα ηελ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 χδξεπζε λεξφ Ννκηκνπνίεζε Γεσηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ. Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ 31 λνκηκνπνηεκέλεο Γ.10 Δθξνψλ γεσηξήζεσλ γεσηξήζεηο Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δμνξζνινγηζκόο δηθηύσλ ύδξεπζεο Δγθαηάζηαζε πδξνκεηξεηψλ ζην ζχλνιν ησλ παξνρψλ θαη αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ ρξέσζεο. Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Γ.11 Απνηειέζκαηνο πδξνκεηξεηέο Μήθνολένπ/βειηησκέλνπ/ζπληε Έξγα αληηθαηαζηάζεσλ θαη βειηηψζεσλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ. ξεκέλνπδηθηχνπ (ρικ) Γ.12 Δθξνψλ 8 ρηι. 332

4 Αζηπλφκεπζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ (παξάλνκεο ζπλδέζεηο, αθαίξεζε πδξνκεηξεηψλ, παξνρέο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, έγθαηξε δηαθνπή πδξνδφηεζεο, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ παξνρψλ θιπ) κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 50 / έηνο ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι. δηθηχνπ (ρικ) Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ νηθηζκώλ. Πεξηνδηθή εμέηαζε θαη απνκάθξπλζε απφ ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θπξίσο ησλ δέληξσλ αιιά θαη θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ (κπάδα, αζηαζείο βξάρνη) πνπ ζα κπνξνχζε θαηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 / έηνο ηελ δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο λα παξαζπξζεί θαη λα θξάμεη ηελ είζνδν ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηνπο Οηθηζκνχο. Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ δεκνηώλ κέζα από ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Δθπφλεζε Αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ αλάδεημεο ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Κνηλνηήησλ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 5 Μειέηεο Έξγα αλάδεημεο θαη αλάπιαζεο πεξηνρψλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ νηθηζκψλ (πιαηείεο, παξαδνζηαθέο θνηλφρξεζηεο βξχζεο, ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαηνίθσλ ζηηο Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο Γ.14 Δθξνψλ 15 Αλαπιάζεηο γεηηνληέο, ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα θιπ). αλάπιαζεο Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ Κσδηθφο Καηεγνξία 333

5 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (θσηηζηηθά, φξγαλα παηδηθήο ραξάο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηάζεηο ιεσθνξείνπ θιπ). Νέεο αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζνξχβνπ, ηελ ζσζηή απνξξνή ησλ νκβξίσλ απφ ηε δψλε θπθινθνξίαο, ηελ κείσζε ησλ θζνξψλ ζηα απηνθίλεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ. πληήξεζε θζαξκέλσλ νδνζηξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ απφ ηα δίθηπα Ο.Κ.Ω. Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ. πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Γ.15 Δθξνψλ Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι δηθηχνπ (ρικ.) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ» Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Mεηαθνξά καζεηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Αξηζκφο καζεηψλ πνπ Μεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κεηαθέξνληαη Γ.16 Δθξνψλ 650 καζεηέο / έηνο Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Αιιαγή ρξήζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ πνπ απνδεζκεύνληαη κεηά ηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Μεηαηξνπή θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Υξπζνχ ζε Γεκαξρείν. Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 1 θηίξην Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο ηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δξγαζίεο ζπληεξήζεσλ - επηζθεπψλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ θαη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο / έηνο Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο Αξκόδηα Τπεξεζία: Κέληξν Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 334

6 Οξγάλσζε ελεκεξψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ εηδηθνχο πεξί ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Γ.18 Δθξνψλ 6 εθδειψζεηο Τινπνίεζε δξάζεσλ ςπραγσγίαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 30 δξάζεηο Παξνρή κηθξήο θιίκαθαο ππεξεζηψλ ζηνπο ειηθησκέλνπο, κέιε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Αξηζκφο Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.). εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 500 Μέιε Βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 5 θηίξηα ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Δμεχξεζε ηδηφθηεησλ ρψξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κεηεγθαηαζηάζεθαλ ειηθησκέλνπο, πνπ είλαη ππφ θαζεζηψο ελνηθηνζηαζίνπ. Γ.21 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Έληαμε ησλ δξάζεσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Γ.22 Δθξνψλ 1 αίηεζε Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ππνδνκώλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη άλνηγκα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά. πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 1 πξφγξακκα Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) ζηνλ ηνκέα ηεο θχιαμεο θαη αγσγήο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παξαξηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε παηδηά. Καηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ παξαξηεκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά κε γλψκνλα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο παξνχζεο ππνδνκέο. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λεπίσλ. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηνχ θαη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 3 επεκβάζεηο Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Γ.24 Δθξνψλ 2 άηνκα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 παηδηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά 3 άηνκα / Γ.25 Απνηειέζκαηνο παξάξηεκα παξάξηεκα 335

7 Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο (ΚΔΘΗ) κε ηελ θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ γηα ην Κέληξν Γηνίθεζεο θαη λένπ ζηάβινπ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 θηίξηα Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα αληηκεηψπηζεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαη πξνζηαζίαο αλειίθσλ, γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 3 πλεξγαζίεο αθνινπζνχληαη Βειηηζηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ζην ζπίηη. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 άηνκα / έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε) κε δηεύξπλζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαη ησλ εηδώλ ησλ εθδειώζεσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Γεκηνπξγία κφληκσλ ζεζκψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνέο 16/ έηνο Γεκνζίεπζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Γ.29 Δθξνέο 2 δεκνζηεχζεηο πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηνπ Γήκνπ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Δπηζθέςεηο ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο Δθεβηθήο Βηβιηνζήθεο Πεληάπνιεο γηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Αξηζκφο επηζθέςεσλ Γ.30 Δθξνψλ 10 επηζθέςεηο/έηνο Γεκηνπξγία κηθξήο θηλεηήο κνλάδαο βηβιηνζήθεο γηα ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ 10 Γ.23 Δθξνψλ πξνγξακκάησλ, πξνψζεζε παηδηθνχ βηβιίνπ πξνγξακκάησλ πξνγξάκκαηα/έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ιατθήο θιεξνλνκηάο. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνψλ 15 εθδειψζεηο/ έηνο Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρνιεία. Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 2 πξνγξάκκαηα/έηνο 336

8 Αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηε δηαηήξεζε, νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ εζίκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε Φηιαξκνληθήο θαη αλάπηπμε κνπζηθήο παηδείαο. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή δσξεάλ καζεκάησλ εθκάζεζεο νξγάλσλ. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 παηδηά Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηε κνπζηθή. Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Γ.31 Δθξνψλ 2 / έηνο Βειηίσζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Φηιαξκνληθή. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 1 επέκβαζε Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο ζηνιψλ/νπζηθψλ 40ζηνιέο / 30 Γ.32 Δθξνψλ νξγάλσλ κνπζηθά φξγαλα Γεκηνπξγία παξαξηεκάησλ Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο παξαηεκάησλ Γ.33 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε θαη πξνβνιή λέσλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε άιια αζιήκαηα πιελ ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 1 ελεκέξσζε πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα «Αζιεηηζκφο γηα Όινπο» γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ γηα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/ άιια αζιήκαηα πιελ ηνπ πνδνζθαίξνπ. σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 450 άηνκα / έηνο Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά BASKET 3Υ3. Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Γ.34 Δθξνψλ 1 / έηνο πλεξγαζία κε ζπιιφγνπο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο αζιεκάησλ πνπ δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Έξγα ππνδνκήο θαη αλάδεημεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 έξγα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Πεξηνξηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεξγνπνίεζε πνδνζθαηξηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ Γ.35 Δθξνψλ 10 γήπεδα 337

9 ησλ γεπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ζπληεξνχλ νη χιινγνη ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 «ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο πγθξάηεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία Αξηζκφο 2013, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γξάζεηο δηα βίνπ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 25 άηνκα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ» Δθαξκνγή θαη ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αξηζκφο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 άηνκα Ρχζκηζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Πξνζέιθπζε λέσλ επελδύζεσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Γ.37 Δθξνψλ 600 ζηξέκκαηα Γέζκεπζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο πνπ είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επελδχζεηο. Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 5 έξγα ππνδνκήο Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πληήξεζε δηθηχνπ Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 40 ρικ δηθηχνπ (ρικ) Δπέθηαζε θαη ελίζρπζε πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 10 επεκβάζεηο 338

10 Καηαζθεπή λέσλ, ζχγρξνλσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Γ.38 Δθξνψλ 3 αξδεπηηθά δίθηπα Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αζηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο πγθξφηεζε θαθέινπ κειέηεο, εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνθήξπμε ηνπ Γεληθνχ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ Μήηξαθαο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αγξνηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο Γηελέξγεηα εθνχζησλ Αλαδαζκψλ αγξνθηεκάησλ Υξπζνχ θαη Εηιί Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Γ.39 Δθξνψλ 2 Αλαδαζκνί Γηελέξγεηα Γηαλνκψλ. Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ / έηνο Γ.40 Δθξνψλ 10/ έηνο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο, απόθηεζε θαη δηαρείξηζε έγγεηνπ απνζέκαηνο Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο χζηαζε γξαθείνπ Γεκνηηθνχ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο Γεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο φζν θαη ησλ ινηπψλ ηδηνθηεζηψλ (Γεκφζηεο θαη ηδησηηθέο). Αξηζκφο εθαξκνγψλ βάζεο δεδνκέλσλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Δθξνέο ηξ. δεκνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ Έλαξμε δηαδηθαζηψλ θαηνρχξσζεο Γεκνηηθψλ Δθηάζεσλ θαηνρπξψζεθαλ Δθξνψλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: «ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Σππνπνίεζε δηαδηθαζηώλ, παξαθνινύζεζε & αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο 339

11 Καηάξηηζε Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο (Δ.Π.Γ.), θαηάξηηζε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ θαη αμηνιφγεζεο, ζχληαμε εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο. εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο Γ.41 Δθξνψλ 2 / έηνο Δγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ. Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 2/έηνο Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ Δθπφλεζε Καλνληζκψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο. απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2/έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε η) ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηη) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο θαη ελίζρπζε ησλ Γξαθείσλ η) Αξηζκφο Μνλάδσλ Γηνίθεζεο Γ.43 Δθξνψλ 3 Γηνηθεηηθέο κνλάδεο Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηη) Ύδξεπζεο Άξδεπζεο Απνρέηεπζεο πγθξφηεζε ζπλεξγείνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ Αξηζκφο απηνθηλήησλ πνπ νρεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. ζπληεξήζεθαλ Δθξνψλ 30 νρήκαηα Δπηκφξθσζε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2 άηνκα / έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο / δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε κειέηεο θαη επίβιεςεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θιπ) πλεξγαζίεο κε θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία πλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο πλεξγαζία κε θνξείο ηνπ Ννκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θνηλψλ δεηεκάησλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία 340

12 Μέηξν 4.2. ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Βειηίσζε επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Θεζκνζέηεζε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, ηεξάξρεζεο, αληαπφθξηζεο θαη ηειηθήο ελεκέξσζεο ηνπ αηηνχληα γηα ην απνηέιεζκα ηνπ Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ Γ.44 Δθξνψλ αηηήζεσλ/έηνο αηηήκαηνο ηνπ Γεκφηε. αηηήζεσλ Έθδνζε ράξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. Πιήζνο θαη είδνο (ειεθηξνληθψλ/εληχπσλ) Δθξνψλ 1 έθδνζε αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Γ πζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Μέηξν 4.2. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Δπέθηαζε παξνρήο ππεξεζίαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Κνηλνηήησλ (hot-spots). Αξηζκφο λέσλ hot-spots Γ.53 Δθξνψλ 6 hot-spots Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεσλ (GPS). Αξηζκφο εθαξκνγψλ Γ.46 Δθξνψλ 1 ζπζθεπή Δλέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο Γεκνθξαηίαο ησλ Αξηζκφο δξάζεσλ / έηνο Δθξνψλ 1 εθεκεξίδα 1 πνιηηψλ (E-participate). ειεθηξνληθή εθαξκνγή Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο θαη αύμεζε εζόδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Δπηβνιή κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί είζπξαμεο εζφδσλ. Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν Γ.47 Απνηειέζκαηνο 20% ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Έιεγρνο θαη επαλαθαζνξηζκφο εκβαδψλ ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ. Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Γ.48 Δθξνψλ αθίλεηα Δίζπξαμε ηέινπο 5% ζηα Γεκφζηα Λαηνκεία. χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Γ.49 Δθξνψλ 341

13 Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Μείσζε Γαπαλώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ. παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε Οξγάλσζε κεραλνγξαθεκέλεο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ Δθαξκνγή αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε εμφδσλ ηεο θάζε ππεξεζίαο, Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Γ.50 Απνηειέζκαηνο Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ 11 αξδεπηηθά δίθηπα αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο Σ.Ο.Δ.Β ηεο πεξηνρήο. παξαρσξήζεθαλ Γ.51 Δθξνψλ Δθπφλεζε κειέηεο απνηχπσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Γήκνπ παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.1 Αξηζκφο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔΠ ή Σνκεαθά φπνπ ν Γήκνο ήηαλ ηειηθφο δηθαηνχρνο / Αξηζκφ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ Δηζξνψλ / Απνηειέζκαηνο Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.2 χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δθξνψλ Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκφο ζπλφινπ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη αλά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.4 Αξηζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/ επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη θαηά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.5 Αξηζκφο Δθζέζεσλ αμηνιφγεζεο Δ.Π Δθξνψλ 342

14 ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΩΓΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΗΚΣΖ Γ.1 Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Δθξνψλ Γ.2 Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ Δθξνψλ Γ.3 Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Δθξνψλ Γ.4 Αξηζκφο επεκβάζεσλ Δθξνψλ Γ.5 Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Δθξνψλ Γ.6 Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Δθξνψλ Γ.7 Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ δελδξνθπηεχηεθαλ Δθξνψλ Γ.8 Αξηζκφο εξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.9 Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Δθξνψλ Γ.10 Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ Δθξνψλ Γ.11 Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Δθξνψλ Γ.12 Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ δηθηχνπ (ρικ) Δθξνψλ Γ.13 Αξηζκφο ειέγρσλ Δθξνψλ Γ.14 Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο Δθξνψλ Γ.15 Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.16 Αξηζκφο καζεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη Δθξνψλ Γ.17 Αξηζκφο θηηξίσλ Δθξνψλ Γ.18 Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Δθξνψλ Γ.19 Αξηζκφο δξάζεσλ Δθξνψλ Γ.20 Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Δθξνψλ Γ.21 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ κεηαγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.22 Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.23 Αξηζκφο πινπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ Δθξνψλ Γ.24 Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Δθξνψλ Γ.25 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά παξάξηεκα Δθξνψλ Γ.26 Έξγα ππνδνκήο Δθξνψλ Γ.27 Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.28 Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Δθξνψλ Γ.29 Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Δθξνψλ Γ.30 Αξηζκφο επηζθέςεσλ Δθξνψλ Γ.31 Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Δθξνψλ Γ.32 Αξηζκφο ζηνιψλ/κνπζηθψλ νξγάλσλ Δθξνψλ Γ.33 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ Δθξνψλ Γ.34 Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Δθξνψλ Γ.35 Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ ζπληεξνχλ νη ζχιινγνη Δθξνψλ Γ.36 Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Δθξνψλ Γ.37 Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Δθξνψλ Γ.38 Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Δθξνψλ Γ.39 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Δθξνψλ Γ.40 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ Δθξνψλ Γ.41 Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ εθζέζεσλ Δθξνψλ Γ.42 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.43 Αξηζκφο κνλάδσλ δηνίθεζεο Δθξνψλ Γ.44 Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ Δθξνψλ Γ.45 Πιήζνο αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Δθξνψλ Γ.46 Αξηζκφο εθαξκνγψλ Δθξνψλ Γ.47 Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν ιεμηπξφζεζκσλ Απνηειέζκαηνο νθεηιψλ Γ.48 Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Δθξνψλ Γ.49 χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Δθξνψλ Γ.50 Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Απνηειέζκαηνο Γ.51 Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ Δθξνψλ 343

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΩΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α VI Τ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Καηαγξαθή θαη Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ

Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις. Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Υπηρεζίες Διαδικηύοσ για Επιτειρήζεις Αιέθνο Αιεμάλδξνπ Πενηεπόμεκα 1. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην ζηαζεξφ δίθηπν απφ ηα WiFi Hotspots Απφ ην δίθηπν Κηλεηήο Σειεθσλίαο 2. Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ 3. Φηινμελία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα