Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο"

Transcript

1 Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: - ο εηζξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Οη ο εηζξνψλ είλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο εθξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηηο εθξνέο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο απνηειέζκαηνο κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηνχληαη ο απνηειέζκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά κεγέζε ή ιφγνη δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Σν παξφλ θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δξάζεηο Α πξνηεξαηφηεηαο. 330

2 ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΚΑΣΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΗ ΓΡΑΖ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΣΟΣΖΣΑ 1 «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ» Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Κσδηθφο Καηεγνξία Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Αληηθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ απαξραησκέλνπ εμνπιηζκνχ πεξηζπιινγήο - Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ (απνξξηκκαηνθφξα, θάδνη). απνξξηκκάησλ - Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Γ.1 Γ.2 Γ.3 Δθξνψλ Δθξνψλ Δθξνψλ 2 απνξξηκκαηνθφξα 80 θάδνη 20 θάδνη Μέξηκλα γηα ηελ ζπλερή επίρσζε ησλ απνηηζέκελσλ ζηνλ ελεξγφ Υ.Α.Γ.Α απνξξηκκάησλ. Ζ επίρσζε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ χπαξμε κφληκνπ ηδηφθηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εξππζηξηνθφξνο θνξησηήο ή εθζθαθέαο), είηε κε ηελ δεκνπξάηεζε εξγνιαβίαο εηήζηαο βάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηδηψηε. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 30 επεκβάζεηο πγθξφηεζε Πξφζζεηνπ πζηήκαηνο Πεξηζπιινγήο θαη Γηάζεζεο Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ απνξξηκκάησλ εθείλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο δεκφηεο θαη απνξξίπηνληαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Σν πξφζζεην ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (εηδηθνχο Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Γ.5 Δθξνψλ 25 εηδηθνί θάδνη θάδνπο, φρεκα πεξηζπιινγήο θιπ) θαζψο θαη ην νξγαλσηηθφ ζθέινο γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο Καηαζθεπή έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζήκαλζεο θαη απνθιεηζκνχ πξφζβαζεο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 5 Δπεκβάζεηο Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δπεμεξγαζία θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Ωξίκαλζε κειεηψλ Β' θάζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο ιπκάησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 3 Μειέηεο Έξγα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 20 Δπεκβάζεηο 331

3 Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Διαρηζηνπνίεζε όριεζεο Γεκνηώλ από ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο δελδξνθπηεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ησλ ιαηνκείσλ Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ θαη ησλ δξφκσλ δηέιεπζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ. δελδξνθπηεχηεθαλ Γ.7 Δθξνψλ 5 ζηξ Δθπφλεζε κειέηεο θαη έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ λένπ δξφκνπ νδηθήο ζχλδεζεο ηεο πθηάο κε ηελ ππφγεηα δηάβαζε Πεληάπνιεο ζηελ Δ.Ο. εξξψλ - Γξάκαο Αξηζκφο Μειεηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 νινθιεξσκέλε κειέηε Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Αλάπηπμε λέσλ θαη πξνζηαζία πθηζηάκελσλ πεγώλ πδξνιεςίαο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αληινχκελεο παξνρήο ησλ γεσηξήζεσλ, θαηαγξαθή πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 15 εξγαζίεο εθεδξηθψλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηνπνίεζε θαη ηειεπαξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ 31 αληιηνζηάζηα δεμακελψλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Γ.9 Δθξνψλ 30 δεμακελέο Δθπφλεζε πιήξνπο πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζέζεσλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Δθξνψλ 1 κειέηε νξίδνληα. Οξηζηηθή θαηάξγεζε ή αιιαγή ρξήζεο γεσηξήζεσλ κε αθαηάιιειν γηα ηελ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 χδξεπζε λεξφ Ννκηκνπνίεζε Γεσηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ. Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ 31 λνκηκνπνηεκέλεο Γ.10 Δθξνψλ γεσηξήζεσλ γεσηξήζεηο Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δμνξζνινγηζκόο δηθηύσλ ύδξεπζεο Δγθαηάζηαζε πδξνκεηξεηψλ ζην ζχλνιν ησλ παξνρψλ θαη αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ ρξέσζεο. Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Γ.11 Απνηειέζκαηνο πδξνκεηξεηέο Μήθνολένπ/βειηησκέλνπ/ζπληε Έξγα αληηθαηαζηάζεσλ θαη βειηηψζεσλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ. ξεκέλνπδηθηχνπ (ρικ) Γ.12 Δθξνψλ 8 ρηι. 332

4 Αζηπλφκεπζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ (παξάλνκεο ζπλδέζεηο, αθαίξεζε πδξνκεηξεηψλ, παξνρέο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, έγθαηξε δηαθνπή πδξνδφηεζεο, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ παξνρψλ θιπ) κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 50 / έηνο ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι. δηθηχνπ (ρικ) Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ νηθηζκώλ. Πεξηνδηθή εμέηαζε θαη απνκάθξπλζε απφ ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θπξίσο ησλ δέληξσλ αιιά θαη θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ (κπάδα, αζηαζείο βξάρνη) πνπ ζα κπνξνχζε θαηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 / έηνο ηελ δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο λα παξαζπξζεί θαη λα θξάμεη ηελ είζνδν ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηνπο Οηθηζκνχο. Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ δεκνηώλ κέζα από ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Δθπφλεζε Αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ αλάδεημεο ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Κνηλνηήησλ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 5 Μειέηεο Έξγα αλάδεημεο θαη αλάπιαζεο πεξηνρψλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ νηθηζκψλ (πιαηείεο, παξαδνζηαθέο θνηλφρξεζηεο βξχζεο, ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαηνίθσλ ζηηο Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο Γ.14 Δθξνψλ 15 Αλαπιάζεηο γεηηνληέο, ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα θιπ). αλάπιαζεο Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ Κσδηθφο Καηεγνξία 333

5 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (θσηηζηηθά, φξγαλα παηδηθήο ραξάο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηάζεηο ιεσθνξείνπ θιπ). Νέεο αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζνξχβνπ, ηελ ζσζηή απνξξνή ησλ νκβξίσλ απφ ηε δψλε θπθινθνξίαο, ηελ κείσζε ησλ θζνξψλ ζηα απηνθίλεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ. πληήξεζε θζαξκέλσλ νδνζηξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ απφ ηα δίθηπα Ο.Κ.Ω. Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ. πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Γ.15 Δθξνψλ Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι δηθηχνπ (ρικ.) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ» Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Mεηαθνξά καζεηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Αξηζκφο καζεηψλ πνπ Μεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κεηαθέξνληαη Γ.16 Δθξνψλ 650 καζεηέο / έηνο Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Αιιαγή ρξήζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ πνπ απνδεζκεύνληαη κεηά ηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Μεηαηξνπή θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Υξπζνχ ζε Γεκαξρείν. Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 1 θηίξην Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο ηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δξγαζίεο ζπληεξήζεσλ - επηζθεπψλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ θαη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο / έηνο Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο Αξκόδηα Τπεξεζία: Κέληξν Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 334

6 Οξγάλσζε ελεκεξψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ εηδηθνχο πεξί ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Γ.18 Δθξνψλ 6 εθδειψζεηο Τινπνίεζε δξάζεσλ ςπραγσγίαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 30 δξάζεηο Παξνρή κηθξήο θιίκαθαο ππεξεζηψλ ζηνπο ειηθησκέλνπο, κέιε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Αξηζκφο Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.). εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 500 Μέιε Βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 5 θηίξηα ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Δμεχξεζε ηδηφθηεησλ ρψξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κεηεγθαηαζηάζεθαλ ειηθησκέλνπο, πνπ είλαη ππφ θαζεζηψο ελνηθηνζηαζίνπ. Γ.21 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Έληαμε ησλ δξάζεσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Γ.22 Δθξνψλ 1 αίηεζε Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ππνδνκώλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη άλνηγκα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά. πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 1 πξφγξακκα Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) ζηνλ ηνκέα ηεο θχιαμεο θαη αγσγήο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παξαξηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε παηδηά. Καηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ παξαξηεκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά κε γλψκνλα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο παξνχζεο ππνδνκέο. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λεπίσλ. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηνχ θαη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 3 επεκβάζεηο Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Γ.24 Δθξνψλ 2 άηνκα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 παηδηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά 3 άηνκα / Γ.25 Απνηειέζκαηνο παξάξηεκα παξάξηεκα 335

7 Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο (ΚΔΘΗ) κε ηελ θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ γηα ην Κέληξν Γηνίθεζεο θαη λένπ ζηάβινπ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 θηίξηα Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα αληηκεηψπηζεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαη πξνζηαζίαο αλειίθσλ, γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 3 πλεξγαζίεο αθνινπζνχληαη Βειηηζηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ζην ζπίηη. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 άηνκα / έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε) κε δηεύξπλζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαη ησλ εηδώλ ησλ εθδειώζεσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Γεκηνπξγία κφληκσλ ζεζκψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνέο 16/ έηνο Γεκνζίεπζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Γ.29 Δθξνέο 2 δεκνζηεχζεηο πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηνπ Γήκνπ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Δπηζθέςεηο ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο Δθεβηθήο Βηβιηνζήθεο Πεληάπνιεο γηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Αξηζκφο επηζθέςεσλ Γ.30 Δθξνψλ 10 επηζθέςεηο/έηνο Γεκηνπξγία κηθξήο θηλεηήο κνλάδαο βηβιηνζήθεο γηα ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ 10 Γ.23 Δθξνψλ πξνγξακκάησλ, πξνψζεζε παηδηθνχ βηβιίνπ πξνγξακκάησλ πξνγξάκκαηα/έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ιατθήο θιεξνλνκηάο. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνψλ 15 εθδειψζεηο/ έηνο Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρνιεία. Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 2 πξνγξάκκαηα/έηνο 336

8 Αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηε δηαηήξεζε, νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ εζίκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε Φηιαξκνληθήο θαη αλάπηπμε κνπζηθήο παηδείαο. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή δσξεάλ καζεκάησλ εθκάζεζεο νξγάλσλ. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 παηδηά Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηε κνπζηθή. Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Γ.31 Δθξνψλ 2 / έηνο Βειηίσζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Φηιαξκνληθή. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 1 επέκβαζε Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο ζηνιψλ/νπζηθψλ 40ζηνιέο / 30 Γ.32 Δθξνψλ νξγάλσλ κνπζηθά φξγαλα Γεκηνπξγία παξαξηεκάησλ Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο παξαηεκάησλ Γ.33 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε θαη πξνβνιή λέσλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε άιια αζιήκαηα πιελ ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 1 ελεκέξσζε πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα «Αζιεηηζκφο γηα Όινπο» γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ γηα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/ άιια αζιήκαηα πιελ ηνπ πνδνζθαίξνπ. σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 450 άηνκα / έηνο Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά BASKET 3Υ3. Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Γ.34 Δθξνψλ 1 / έηνο πλεξγαζία κε ζπιιφγνπο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο αζιεκάησλ πνπ δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Έξγα ππνδνκήο θαη αλάδεημεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 έξγα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Πεξηνξηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεξγνπνίεζε πνδνζθαηξηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ Γ.35 Δθξνψλ 10 γήπεδα 337

9 ησλ γεπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ζπληεξνχλ νη χιινγνη ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 «ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο πγθξάηεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία Αξηζκφο 2013, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γξάζεηο δηα βίνπ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 25 άηνκα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ» Δθαξκνγή θαη ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αξηζκφο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 άηνκα Ρχζκηζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Πξνζέιθπζε λέσλ επελδύζεσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Γ.37 Δθξνψλ 600 ζηξέκκαηα Γέζκεπζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο πνπ είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επελδχζεηο. Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 5 έξγα ππνδνκήο Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πληήξεζε δηθηχνπ Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 40 ρικ δηθηχνπ (ρικ) Δπέθηαζε θαη ελίζρπζε πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 10 επεκβάζεηο 338

10 Καηαζθεπή λέσλ, ζχγρξνλσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Γ.38 Δθξνψλ 3 αξδεπηηθά δίθηπα Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αζηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο πγθξφηεζε θαθέινπ κειέηεο, εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνθήξπμε ηνπ Γεληθνχ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ Μήηξαθαο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αγξνηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο Γηελέξγεηα εθνχζησλ Αλαδαζκψλ αγξνθηεκάησλ Υξπζνχ θαη Εηιί Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Γ.39 Δθξνψλ 2 Αλαδαζκνί Γηελέξγεηα Γηαλνκψλ. Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ / έηνο Γ.40 Δθξνψλ 10/ έηνο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο, απόθηεζε θαη δηαρείξηζε έγγεηνπ απνζέκαηνο Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο χζηαζε γξαθείνπ Γεκνηηθνχ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο Γεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο φζν θαη ησλ ινηπψλ ηδηνθηεζηψλ (Γεκφζηεο θαη ηδησηηθέο). Αξηζκφο εθαξκνγψλ βάζεο δεδνκέλσλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Δθξνέο ηξ. δεκνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ Έλαξμε δηαδηθαζηψλ θαηνρχξσζεο Γεκνηηθψλ Δθηάζεσλ θαηνρπξψζεθαλ Δθξνψλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: «ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Σππνπνίεζε δηαδηθαζηώλ, παξαθνινύζεζε & αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο 339

11 Καηάξηηζε Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο (Δ.Π.Γ.), θαηάξηηζε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ θαη αμηνιφγεζεο, ζχληαμε εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο. εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο Γ.41 Δθξνψλ 2 / έηνο Δγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ. Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 2/έηνο Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ Δθπφλεζε Καλνληζκψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο. απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2/έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε η) ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηη) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο θαη ελίζρπζε ησλ Γξαθείσλ η) Αξηζκφο Μνλάδσλ Γηνίθεζεο Γ.43 Δθξνψλ 3 Γηνηθεηηθέο κνλάδεο Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηη) Ύδξεπζεο Άξδεπζεο Απνρέηεπζεο πγθξφηεζε ζπλεξγείνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ Αξηζκφο απηνθηλήησλ πνπ νρεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. ζπληεξήζεθαλ Δθξνψλ 30 νρήκαηα Δπηκφξθσζε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2 άηνκα / έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο / δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε κειέηεο θαη επίβιεςεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θιπ) πλεξγαζίεο κε θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία πλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο πλεξγαζία κε θνξείο ηνπ Ννκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θνηλψλ δεηεκάησλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία 340

12 Μέηξν 4.2. ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Βειηίσζε επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Θεζκνζέηεζε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, ηεξάξρεζεο, αληαπφθξηζεο θαη ηειηθήο ελεκέξσζεο ηνπ αηηνχληα γηα ην απνηέιεζκα ηνπ Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ Γ.44 Δθξνψλ αηηήζεσλ/έηνο αηηήκαηνο ηνπ Γεκφηε. αηηήζεσλ Έθδνζε ράξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. Πιήζνο θαη είδνο (ειεθηξνληθψλ/εληχπσλ) Δθξνψλ 1 έθδνζε αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Γ πζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Μέηξν 4.2. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Δπέθηαζε παξνρήο ππεξεζίαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Κνηλνηήησλ (hot-spots). Αξηζκφο λέσλ hot-spots Γ.53 Δθξνψλ 6 hot-spots Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεσλ (GPS). Αξηζκφο εθαξκνγψλ Γ.46 Δθξνψλ 1 ζπζθεπή Δλέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο Γεκνθξαηίαο ησλ Αξηζκφο δξάζεσλ / έηνο Δθξνψλ 1 εθεκεξίδα 1 πνιηηψλ (E-participate). ειεθηξνληθή εθαξκνγή Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο θαη αύμεζε εζόδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Δπηβνιή κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί είζπξαμεο εζφδσλ. Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν Γ.47 Απνηειέζκαηνο 20% ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Έιεγρνο θαη επαλαθαζνξηζκφο εκβαδψλ ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ. Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Γ.48 Δθξνψλ αθίλεηα Δίζπξαμε ηέινπο 5% ζηα Γεκφζηα Λαηνκεία. χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Γ.49 Δθξνψλ 341

13 Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Μείσζε Γαπαλώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ. παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε Οξγάλσζε κεραλνγξαθεκέλεο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ Δθαξκνγή αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε εμφδσλ ηεο θάζε ππεξεζίαο, Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Γ.50 Απνηειέζκαηνο Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ 11 αξδεπηηθά δίθηπα αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο Σ.Ο.Δ.Β ηεο πεξηνρήο. παξαρσξήζεθαλ Γ.51 Δθξνψλ Δθπφλεζε κειέηεο απνηχπσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Γήκνπ παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.1 Αξηζκφο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔΠ ή Σνκεαθά φπνπ ν Γήκνο ήηαλ ηειηθφο δηθαηνχρνο / Αξηζκφ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ Δηζξνψλ / Απνηειέζκαηνο Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.2 χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δθξνψλ Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκφο ζπλφινπ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη αλά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.4 Αξηζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/ επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη θαηά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.5 Αξηζκφο Δθζέζεσλ αμηνιφγεζεο Δ.Π Δθξνψλ 342

14 ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΩΓΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΗΚΣΖ Γ.1 Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Δθξνψλ Γ.2 Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ Δθξνψλ Γ.3 Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Δθξνψλ Γ.4 Αξηζκφο επεκβάζεσλ Δθξνψλ Γ.5 Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Δθξνψλ Γ.6 Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Δθξνψλ Γ.7 Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ δελδξνθπηεχηεθαλ Δθξνψλ Γ.8 Αξηζκφο εξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.9 Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Δθξνψλ Γ.10 Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ Δθξνψλ Γ.11 Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Δθξνψλ Γ.12 Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ δηθηχνπ (ρικ) Δθξνψλ Γ.13 Αξηζκφο ειέγρσλ Δθξνψλ Γ.14 Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο Δθξνψλ Γ.15 Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.16 Αξηζκφο καζεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη Δθξνψλ Γ.17 Αξηζκφο θηηξίσλ Δθξνψλ Γ.18 Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Δθξνψλ Γ.19 Αξηζκφο δξάζεσλ Δθξνψλ Γ.20 Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Δθξνψλ Γ.21 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ κεηαγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.22 Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.23 Αξηζκφο πινπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ Δθξνψλ Γ.24 Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Δθξνψλ Γ.25 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά παξάξηεκα Δθξνψλ Γ.26 Έξγα ππνδνκήο Δθξνψλ Γ.27 Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.28 Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Δθξνψλ Γ.29 Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Δθξνψλ Γ.30 Αξηζκφο επηζθέςεσλ Δθξνψλ Γ.31 Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Δθξνψλ Γ.32 Αξηζκφο ζηνιψλ/κνπζηθψλ νξγάλσλ Δθξνψλ Γ.33 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ Δθξνψλ Γ.34 Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Δθξνψλ Γ.35 Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ ζπληεξνχλ νη ζχιινγνη Δθξνψλ Γ.36 Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Δθξνψλ Γ.37 Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Δθξνψλ Γ.38 Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Δθξνψλ Γ.39 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Δθξνψλ Γ.40 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ Δθξνψλ Γ.41 Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ εθζέζεσλ Δθξνψλ Γ.42 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.43 Αξηζκφο κνλάδσλ δηνίθεζεο Δθξνψλ Γ.44 Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ Δθξνψλ Γ.45 Πιήζνο αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Δθξνψλ Γ.46 Αξηζκφο εθαξκνγψλ Δθξνψλ Γ.47 Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν ιεμηπξφζεζκσλ Απνηειέζκαηνο νθεηιψλ Γ.48 Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Δθξνψλ Γ.49 χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Δθξνψλ Γ.50 Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Απνηειέζκαηνο Γ.51 Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ Δθξνψλ 343

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΩΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α VI Τ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα