Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο"

Transcript

1 Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: - ο εηζξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Οη ο εηζξνψλ είλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο εθξνψλ, κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πνζνηηθά κεγέζε πνπ εθηηκνχλ ηελ πξφνδν πινπνίεζεο κηαο δξάζεο κεηξψληαο ηηο εθξνέο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. - ο απνηειέζκαηνο κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζείηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηνχληαη ο απνηειέζκαηνο, κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα πνζνηηθά κεγέζε ή ιφγνη δχν πνζνηηθψλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ Σν παξφλ θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο δξάζεηο Α πξνηεξαηφηεηαο. 330

2 ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΚΑΣΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΗ ΓΡΑΖ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΣΟΣΖΣΑ 1 «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ» Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Κσδηθφο Καηεγνξία Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Αληηθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ απαξραησκέλνπ εμνπιηζκνχ πεξηζπιινγήο - Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ (απνξξηκκαηνθφξα, θάδνη). απνξξηκκάησλ - Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Γ.1 Γ.2 Γ.3 Δθξνψλ Δθξνψλ Δθξνψλ 2 απνξξηκκαηνθφξα 80 θάδνη 20 θάδνη Μέξηκλα γηα ηελ ζπλερή επίρσζε ησλ απνηηζέκελσλ ζηνλ ελεξγφ Υ.Α.Γ.Α απνξξηκκάησλ. Ζ επίρσζε είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ χπαξμε κφληκνπ ηδηφθηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (εξππζηξηνθφξνο θνξησηήο ή εθζθαθέαο), είηε κε ηελ δεκνπξάηεζε εξγνιαβίαο εηήζηαο βάζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηδηψηε. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 30 επεκβάζεηο πγθξφηεζε Πξφζζεηνπ πζηήκαηνο Πεξηζπιινγήο θαη Γηάζεζεο Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ απνξξηκκάησλ εθείλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο δεκφηεο θαη απνξξίπηνληαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Σν πξφζζεην ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (εηδηθνχο Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Γ.5 Δθξνψλ 25 εηδηθνί θάδνη θάδνπο, φρεκα πεξηζπιινγήο θιπ) θαζψο θαη ην νξγαλσηηθφ ζθέινο γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο Καηαζθεπή έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζήκαλζεο θαη απνθιεηζκνχ πξφζβαζεο ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ησλ νηθηζκψλ Υ.Α.Γ.Α. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 5 Δπεκβάζεηο Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δπεμεξγαζία θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Ωξίκαλζε κειεηψλ Β' θάζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη αγσγψλ κεηαθνξάο ιπκάησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην ΠΔΠ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 3 Μειέηεο Έξγα ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, ελίζρπζεο θαη επέθηαζεο ησλ εζσηεξηθψλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ησλ Κνηλνηήησλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 20 Δπεκβάζεηο 331

3 Μέηξν 1.1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ Γεληθόο ηόρνο Διαρηζηνπνίεζε όριεζεο Γεκνηώλ από ηα ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο δελδξνθπηεχζεσλ ζηηο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ησλ ιαηνκείσλ Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ θαη ησλ δξφκσλ δηέιεπζεο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ. δελδξνθπηεχηεθαλ Γ.7 Δθξνψλ 5 ζηξ Δθπφλεζε κειέηεο θαη έληαμε ζε ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ λένπ δξφκνπ νδηθήο ζχλδεζεο ηεο πθηάο κε ηελ ππφγεηα δηάβαζε Πεληάπνιεο ζηελ Δ.Ο. εξξψλ - Γξάκαο Αξηζκφο Μειεηψλ πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 νινθιεξσκέλε κειέηε Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Αλάπηπμε λέσλ θαη πξνζηαζία πθηζηάκελσλ πεγώλ πδξνιεςίαο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο αληινχκελεο παξνρήο ησλ γεσηξήζεσλ, θαηαγξαθή πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 15 εξγαζίεο εθεδξηθψλ ζπζηεκάησλ Απηνκαηνπνίεζε θαη ηειεπαξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ 31 αληιηνζηάζηα δεμακελψλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Γ.9 Δθξνψλ 30 δεμακελέο Δθπφλεζε πιήξνπο πδξνγεσινγηθήο κειέηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζέζεσλ αλφξπμεο γεσηξήζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Δθξνψλ 1 κειέηε νξίδνληα. Οξηζηηθή θαηάξγεζε ή αιιαγή ρξήζεο γεσηξήζεσλ κε αθαηάιιειν γηα ηελ θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 χδξεπζε λεξφ Ννκηκνπνίεζε Γεσηξήζεσλ κε ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ. Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ 31 λνκηκνπνηεκέλεο Γ.10 Δθξνψλ γεσηξήζεσλ γεσηξήζεηο Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Δμνξζνινγηζκόο δηθηύσλ ύδξεπζεο Δγθαηάζηαζε πδξνκεηξεηψλ ζην ζχλνιν ησλ παξνρψλ θαη αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ ρξέσζεο. Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Γ.11 Απνηειέζκαηνο πδξνκεηξεηέο Μήθνολένπ/βειηησκέλνπ/ζπληε Έξγα αληηθαηαζηάζεσλ θαη βειηηψζεσλ δηθηχσλ χδξεπζεο ησλ νηθηζκψλ. ξεκέλνπδηθηχνπ (ρικ) Γ.12 Δθξνψλ 8 ρηι. 332

4 Αζηπλφκεπζε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ (παξάλνκεο ζπλδέζεηο, αθαίξεζε πδξνκεηξεηψλ, παξνρέο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ, έγθαηξε δηαθνπή πδξνδφηεζεο, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ παξνρψλ θιπ) κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 50 / έηνο ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ επάξθεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ χδξεπζεο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι. δηθηχνπ (ρικ) Μέηξν 1.2. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεληθόο ηόρνο Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ νηθηζκώλ. Πεξηνδηθή εμέηαζε θαη απνκάθξπλζε απφ ηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ θπξίσο ησλ δέληξσλ αιιά θαη θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ (κπάδα, αζηαζείο βξάρνη) πνπ ζα κπνξνχζε θαηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 / έηνο ηελ δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο λα παξαζπξζεί θαη λα θξάμεη ηελ είζνδν ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζηνπο Οηθηζκνχο. Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ δεκνηώλ κέζα από ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο Δθπφλεζε Αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ αλάδεημεο ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Κνηλνηήησλ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 5 Μειέηεο Έξγα αλάδεημεο θαη αλάπιαζεο πεξηνρψλ θαη ζεκείσλ αλαθνξάο ησλ νηθηζκψλ (πιαηείεο, παξαδνζηαθέο θνηλφρξεζηεο βξχζεο, ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαηνίθσλ ζηηο Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο Γ.14 Δθξνψλ 15 Αλαπιάζεηο γεηηνληέο, ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα θιπ). αλάπιαζεο Μέηξν 1.3. ΒΔΛΣΗΩΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γεληθόο ηόρνο πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ Κσδηθφο Καηεγνξία 333

5 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (θσηηζηηθά, φξγαλα παηδηθήο ραξάο, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηάζεηο ιεσθνξείνπ θιπ). Νέεο αζθαιηνζηξψζεηο δξφκσλ ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζνξχβνπ, ηελ ζσζηή απνξξνή ησλ νκβξίσλ απφ ηε δψλε θπθινθνξίαο, ηελ κείσζε ησλ θζνξψλ ζηα απηνθίλεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθηλήζεσλ. πληήξεζε θζαξκέλσλ νδνζηξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ηνκψλ απφ ηα δίθηπα Ο.Κ.Ω. Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ. πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Γ.15 Δθξνψλ Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 2 ρηι δηθηχνπ (ρικ.) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2 «ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ» Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Mεηαθνξά καζεηώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Αξηζκφο καζεηψλ πνπ Μεηαθνξά καζεηψλ απφ θαη πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κεηαθέξνληαη Γ.16 Δθξνψλ 650 καζεηέο / έηνο Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο Αιιαγή ρξήζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ πνπ απνδεζκεύνληαη κεηά ηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Μεηαηξνπή θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Υξπζνχ ζε Γεκαξρείν. Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 1 θηίξην Μέηξν 2.1. ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ Γεληθόο ηόρνο ηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Δξγαζίεο ζπληεξήζεσλ - επηζθεπψλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ θαη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο / έηνο Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο Αξκόδηα Τπεξεζία: Κέληξν Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά 334

6 Οξγάλσζε ελεκεξψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ εηδηθνχο πεξί ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Γ.18 Δθξνψλ 6 εθδειψζεηο Τινπνίεζε δξάζεσλ ςπραγσγίαο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 30 δξάζεηο Παξνρή κηθξήο θιίκαθαο ππεξεζηψλ ζηνπο ειηθησκέλνπο, κέιε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Αξηζκφο Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.). εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 500 Μέιε Βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αξηζκφο θηηξίσλ Γ.17 Δθξνψλ 5 θηίξηα ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο Δμεχξεζε ηδηφθηεησλ ρψξσλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε κεηεγθαηαζηάζεθαλ ειηθησκέλνπο, πνπ είλαη ππφ θαζεζηψο ελνηθηνζηαζίνπ. Γ.21 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Έληαμε ησλ δξάζεσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Γ.22 Δθξνψλ 1 αίηεζε Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Βειηίσζε ππνδνκώλ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη άλνηγκα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά. πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 1 πξφγξακκα Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ.) ζηνλ ηνκέα ηεο θχιαμεο θαη αγσγήο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παξαξηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε παηδηά. Καηάιιειε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ παξαξηεκάησλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά κε γλψκνλα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεπίσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηηο παξνχζεο ππνδνκέο. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λεπίσλ. Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παξαξηήκαηα ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Κ.ΠΟ) κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε απηνχ θαη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 3 επεκβάζεηο Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Γ.24 Δθξνψλ 2 άηνκα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 παηδηά Αξηζκφο εξγαζηψλ Γ.8 Δθξνψλ 3 εξγαζίεο Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά 3 άηνκα / Γ.25 Απνηειέζκαηνο παξάξηεκα παξάξηεκα 335

7 Μέηξν 2.2. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο (ΚΔΘΗ) κε ηελ θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ γηα ην Κέληξν Γηνίθεζεο θαη λένπ ζηάβινπ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 θηίξηα Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηα θέληξα αληηκεηψπηζεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ θαη πξνζηαζίαο αλειίθσλ, γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 3 πλεξγαζίεο αθνινπζνχληαη Βειηηζηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ζην ζπίηη. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 140 άηνκα / έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε) κε δηεύξπλζε ηνπ ζεκαηνινγίνπ θαη ησλ εηδώλ ησλ εθδειώζεσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Γεκηνπξγία κφληκσλ ζεζκψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνέο 16/ έηνο Γεκνζίεπζε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Γ.29 Δθξνέο 2 δεκνζηεχζεηο πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηνπ Γήκνπ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Δπηζθέςεηο ζην ρψξν ηεο Παηδηθήο Δθεβηθήο Βηβιηνζήθεο Πεληάπνιεο γηα παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ Αξηζκφο επηζθέςεσλ Γ.30 Δθξνψλ 10 επηζθέςεηο/έηνο Γεκηνπξγία κηθξήο θηλεηήο κνλάδαο βηβιηνζήθεο γηα ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ 10 Γ.23 Δθξνψλ πξνγξακκάησλ, πξνψζεζε παηδηθνχ βηβιίνπ πξνγξακκάησλ πξνγξάκκαηα/έηνο Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Γηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ιατθήο θιεξνλνκηάο. Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γ.28 Δθξνψλ 15 εθδειψζεηο/ έηνο Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρνιεία. Αξηζκφο πινπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ Γ.23 Δθξνψλ 2 πξνγξάκκαηα/έηνο 336

8 Αμηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηε δηαηήξεζε, νξγάλσζε θαη πξνβνιή ησλ εζίκσλ πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Μέηξν 2.3. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε Φηιαξκνληθήο θαη αλάπηπμε κνπζηθήο παηδείαο. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή δσξεάλ καζεκάησλ εθκάζεζεο νξγάλσλ. Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 παηδηά Γηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηε κνπζηθή. Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Γ.31 Δθξνψλ 2 / έηνο Βειηίσζε θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Φηιαξκνληθή. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 1 επέκβαζε Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο ζηνιψλ/νπζηθψλ 40ζηνιέο / 30 Γ.32 Δθξνψλ νξγάλσλ κνπζηθά φξγαλα Γεκηνπξγία παξαξηεκάησλ Φηιαξκνληθήο Αξηζκφο παξαηεκάησλ Γ.33 Δθξνψλ 2 παξαξηήκαηα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Δλίζρπζε θαη πξνβνιή λέσλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε άιια αζιήκαηα πιελ ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ. Αξηζκφο δξάζεσλ Γ.19 Δθξνψλ 1 ελεκέξσζε πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα «Αζιεηηζκφο γηα Όινπο» γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ γηα Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/ άιια αζιήκαηα πιελ ηνπ πνδνζθαίξνπ. σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 450 άηνκα / έηνο Γηνξγάλσζε ηνπξλνπά BASKET 3Υ3. Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Γ.34 Δθξνψλ 1 / έηνο πλεξγαζία κε ζπιιφγνπο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο αζιεκάησλ πνπ δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ πλερήο ζπλεξγαζία Έξγα ππνδνκήο θαη αλάδεημεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 2 έξγα Μέηξν 2.4. ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γεληθόο ηόρνο Πεξηνξηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ αζιεηηθώλ θέληξσλ. Αξκόδηα Τπεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Δλεξγνπνίεζε πνδνζθαηξηθψλ ζπιιφγσλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ Γ.35 Δθξνψλ 10 γήπεδα 337

9 ησλ γεπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ζπληεξνχλ νη χιινγνη ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 «ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο πγθξάηεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία Αξηζκφο 2013, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γξάζεηο δηα βίνπ θαηάξηηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 25 άηνκα επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ» Δθαξκνγή θαη ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αξηζκφο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Γ.20 Δθξνψλ 120 άηνκα Ρχζκηζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Άμνλαο 3: ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Πξνζέιθπζε λέσλ επελδύζεσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Γ.37 Δθξνψλ 600 ζηξέκκαηα Γέζκεπζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο πνπ είλαη αλαγθαία ζηηο λέεο επελδχζεηο. Έξγα ππνδνκήο Γ.26 Δθξνψλ 5 έξγα ππνδνκήο Μέηξν 3.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεληθόο ζηόρνο Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πληήξεζε δηθηχνπ Αγξνηηθήο Οδνπνηίαο. Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ Γ.12 Δθξνψλ 40 ρικ δηθηχνπ (ρικ) Δπέθηαζε θαη ελίζρπζε πθηζηάκελσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο επεκβάζεσλ Γ.4 Δθξνψλ 10 επεκβάζεηο 338

10 Καηαζθεπή λέσλ, ζχγρξνλσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ. Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Γ.38 Δθξνψλ 3 αξδεπηηθά δίθηπα Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αζηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο πγθξφηεζε θαθέινπ κειέηεο, εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνθήξπμε ηνπ Γεληθνχ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. θαη παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ Μήηξαθαο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αγξνηηθώλ ρξήζεσλ γεο. Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο Γηελέξγεηα εθνχζησλ Αλαδαζκψλ αγξνθηεκάησλ Υξπζνχ θαη Εηιί Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Γ.39 Δθξνψλ 2 Αλαδαζκνί Γηελέξγεηα Γηαλνκψλ. Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ / έηνο Γ.40 Δθξνψλ 10/ έηνο Μέηξν 3.2. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΖ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο, απόθηεζε θαη δηαρείξηζε έγγεηνπ απνζέκαηνο Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο χζηαζε γξαθείνπ Γεκνηηθνχ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηφζν ηεο Γεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο φζν θαη ησλ ινηπψλ ηδηνθηεζηψλ (Γεκφζηεο θαη ηδησηηθέο). Αξηζκφο εθαξκνγψλ βάζεο δεδνκέλσλ γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Δθξνέο ηξ. δεκνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ Έλαξμε δηαδηθαζηψλ θαηνρχξσζεο Γεκνηηθψλ Δθηάζεσλ θαηνρπξψζεθαλ Δθξνψλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4: «ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Σππνπνίεζε δηαδηθαζηώλ, παξαθνινύζεζε & αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο 339

11 Καηάξηηζε Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο (Δ.Π.Γ.), θαηάξηηζε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ θαη αμηνιφγεζεο, ζχληαμε εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο. εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο Γ.41 Δθξνψλ 2 / έηνο Δγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ. Αξηζκφο ειέγρσλ Γ.13 Δθξνψλ 2/έηνο Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ Δθπφλεζε Καλνληζκψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο. απνθάζεσλ Γ.36 Δθξνψλ 3 Καλνληζκνί Δπηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο, Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο. Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2/έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε η) ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηη) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο & Πνιενδνκίαο θαη ελίζρπζε ησλ Γξαθείσλ η) Αξηζκφο Μνλάδσλ Γηνίθεζεο Γ.43 Δθξνψλ 3 Γηνηθεηηθέο κνλάδεο Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη ηη) Ύδξεπζεο Άξδεπζεο Απνρέηεπζεο πγθξφηεζε ζπλεξγείνπ πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ Αξηζκφο απηνθηλήησλ πνπ νρεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. ζπληεξήζεθαλ Δθξνψλ 30 νρήκαηα Δπηκφξθσζε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Γ.42 Δθξνψλ 2 άηνκα / έηνο Μέηξν 4.1. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Γηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο / δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ ππνζηήξημε κειέηεο θαη επίβιεςεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θιπ) πλεξγαζίεο κε θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία πλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 2 ζπλεξγαζίεο πλεξγαζία κε θνξείο ηνπ Ννκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θνηλψλ δεηεκάησλ. Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Γ.27 Δθξνψλ 1 ζπλεξγαζία 340

12 Μέηξν 4.2. ΒΔΛΣΗΩΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Βειηίσζε επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Θεζκνζέηεζε δηαδηθαζίαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλαθνξάο πξνβιεκάησλ, ηεξάξρεζεο, αληαπφθξηζεο θαη ηειηθήο ελεκέξσζεο ηνπ αηηνχληα γηα ην απνηέιεζκα ηνπ Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ Γ.44 Δθξνψλ αηηήζεσλ/έηνο αηηήκαηνο ηνπ Γεκφηε. αηηήζεσλ Έθδνζε ράξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ. Πιήζνο θαη είδνο (ειεθηξνληθψλ/εληχπσλ) Δθξνψλ 1 έθδνζε αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Γ πζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Μέηξν 4.2. ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γεληθόο ζηόρνο Αλάπηπμε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο & Γηαθάλεηαο Δπέθηαζε παξνρήο ππεξεζίαο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ επηιεγκέλα ζεκεία ησλ Κνηλνηήησλ (hot-spots). Αξηζκφο λέσλ hot-spots Γ.53 Δθξνψλ 6 hot-spots Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεσλ (GPS). Αξηζκφο εθαξκνγψλ Γ.46 Δθξνψλ 1 ζπζθεπή Δλέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο Γεκνθξαηίαο ησλ Αξηζκφο δξάζεσλ / έηνο Δθξνψλ 1 εθεκεξίδα 1 πνιηηψλ (E-participate). ειεθηξνληθή εθαξκνγή Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Έιεγρνο θαη αύμεζε εζόδσλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Δπηβνιή κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί είζπξαμεο εζφδσλ. Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν Γ.47 Απνηειέζκαηνο 20% ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ Έιεγρνο θαη επαλαθαζνξηζκφο εκβαδψλ ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ. Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Γ.48 Δθξνψλ αθίλεηα Δίζπξαμε ηέινπο 5% ζηα Γεκφζηα Λαηνκεία. χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Γ.49 Δθξνψλ 341

13 Μέηξν 4.3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθόο ζηόρνο Μείσζε Γαπαλώλ Αξκόδηα ππεξεζία: Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ. παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε Οξγάλσζε κεραλνγξαθεκέλεο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ Δθαξκνγή αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε εμφδσλ ηεο θάζε ππεξεζίαο, Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Γ.50 Απνηειέζκαηνο Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ππνρξέσζεο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ 11 αξδεπηηθά δίθηπα αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο Σ.Ο.Δ.Β ηεο πεξηνρήο. παξαρσξήζεθαλ Γ.51 Δθξνψλ Δθπφλεζε κειέηεο απνηχπσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηνπ Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ & Γήκνπ παξειήθζεζαλ Γ.6 Δθξνψλ 1 κειέηε ΓΔΝΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.1 Αξηζκφο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ΠΔΠ ή Σνκεαθά φπνπ ν Γήκνο ήηαλ ηειηθφο δηθαηνχρνο / Αξηζκφ εγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ Δηζξνψλ / Απνηειέζκαηνο Κσδηθόο ο Καηεγνξία Γ.Δ.Π.2 χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Δθξνψλ Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκφο ζπλφινπ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.3 Πξνυπνινγηζκψλ έξγσλ/επελδχζεσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη αλά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.4 Αξηζκφο δξάζεσλ θαη έξγσλ/επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ νινθιεξψζεθαλ / χλνιν δξάζεσλ θαη έξγσλ/ επελδχζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (θαηά έηνο θαη θαηά Άμνλα) Απνηειέζκαηνο Γ.Δ.Π.5 Αξηζκφο Δθζέζεσλ αμηνιφγεζεο Δ.Π Δθξνψλ 342

14 ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΩΓΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΗΚΣΖ Γ.1 Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ Δθξνψλ Γ.2 Αξηζκφο ζπκβαηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ Δθξνψλ Γ.3 Αξηζκφο θάδσλ αλαθχθισζεο Δθξνψλ Γ.4 Αξηζκφο επεκβάζεσλ Δθξνψλ Γ.5 Αξηζκφο εηδηθψλ θάδσλ Δθξνψλ Γ.6 Μειέηεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη παξειήθζεζαλ Δθξνψλ Γ.7 Δθηάζεηο (ζηξ) πνπ δελδξνθπηεχηεθαλ Δθξνψλ Γ.8 Αξηζκφο εξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.9 Αξηζκφο απηνκαηνπνηεκέλσλ αληιηνζηαζίσλ & δεμακελψλ Δθξνψλ Γ.10 Αξηζκφο λνκηκνπνηεκέλσλ γεσηξήζεσλ Δθξνψλ Γ.11 Αξηζκφο λέσλ πδξνκεηξεηψλ Δθξνψλ Γ.12 Μήθνο λένπ/βειηησκέλνπ/ζπληεξεκέλνπ δηθηχνπ (ρικ) Δθξνψλ Γ.13 Αξηζκφο ειέγρσλ Δθξνψλ Γ.14 Αξηζκφο παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο Δθξνψλ Γ.15 Αξηζκφο θσηηζηηθψλ/πηλαθίδσλ θιπ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.16 Αξηζκφο καζεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη Δθξνψλ Γ.17 Αξηζκφο θηηξίσλ Δθξνψλ Γ.18 Αξηζκφο ελεκεξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ Δθξνψλ Γ.19 Αξηζκφο δξάζεσλ Δθξνψλ Γ.20 Αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ/σθεινχκελσλ Δθξνψλ Γ.21 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ πνπ κεηαγθαηαζηάζεθαλ Δθξνψλ Γ.22 Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.23 Αξηζκφο πινπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ Δθξνψλ Γ.24 Αξηζκφο πξνζιήςεσλ Δθξνψλ Γ.25 Αξηζκφο πξνζσπηθνχ θαηά παξάξηεκα Δθξνψλ Γ.26 Έξγα ππνδνκήο Δθξνψλ Γ.27 Αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ Δθξνψλ Γ.28 Αξηζκφο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Δθξνψλ Γ.29 Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ Δθξνψλ Γ.30 Αξηζκφο επηζθέςεσλ Δθξνψλ Γ.31 Αξηζκφο ζπλαπιηψλ Δθξνψλ Γ.32 Αξηζκφο ζηνιψλ/κνπζηθψλ νξγάλσλ Δθξνψλ Γ.33 Αξηζκφο παξαξηεκάησλ Δθξνψλ Γ.34 Αξηζκφο δηνξγαλσζέλησλ ηνπξλνπά Δθξνψλ Γ.35 Αξηζκφο γεπέδσλ πνπ ζπληεξνχλ νη ζχιινγνη Δθξνψλ Γ.36 Αξηζκφο θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ Δθξνψλ Γ.37 Αξηζκφο (ζηξ) εθκηζζσκέλσλ εθηάζεσλ Δθξνψλ Γ.38 Αξηζκφο λέσλ δηθηχσλ Δθξνψλ Γ.39 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ αλαδαζκψλ Δθξνψλ Γ.40 Αξηζκφο δηελεξγεζέλησλ δηαλνκψλ Δθξνψλ Γ.41 Αξηζκφο ζπληαρζέλησλ εθζέζεσλ Δθξνψλ Γ.42 Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δθξνψλ Γ.43 Αξηζκφο κνλάδσλ δηνίθεζεο Δθξνψλ Γ.44 Αξηζκφο ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ Δθξνψλ Γ.45 Πιήζνο αλαθνηλψζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε Δθξνψλ Γ.46 Αξηζκφο εθαξκνγψλ Δθξνψλ Γ.47 Δηζπξαρζείζεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο / χλνιν ιεμηπξφζεζκσλ Απνηειέζκαηνο νθεηιψλ Γ.48 Αξηζκφο ειεγρζέλησλ αθηλήησλ Δθξνψλ Γ.49 χλνιν εηζπξαρζέλησλ ηειψλ Δθξνψλ Γ.50 Λεηηνπξγηθά θφζηε θάζε Τπεξεζίαο / χλνιν δαπαλψλ Απνηειέζκαηνο Γ.51 Αξηζκφο δηθηχσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ Δθξνψλ 343

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011. Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 17/1/2011 ΓΖΜΟ ΑΡΩΝΗΚΟΤ Αξ. Πξση.506 Αξ. Απνθ. 5 Ο Γήκαξρνο αξσληθνύ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΕΣΟΤ 2015 ΑΞΟΝΔ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα