Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!"

Transcript

1 !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!!

2 Page 2

3 Page 3

4 Page 4

5 Page 5

6 Page 6

7 Page 7

8 Page 8

9 Page 9

10 Page 10

11 Page 11

12 Page 12

13 Page 13

14 Page 14

15 Page 15

16 Page 16

17 Page 17

18 Page 18 SN Στην Ελλ#δα #δειες για διεν#ργεια ανασκαφ#ς εκδ#δονται απ# την Κεντρικ# Υπηρεσ#α του ΥΠΠΟΤ, µε υπογραφ# Υπουργο#, #στερα απ# γνωµοδ#τηση του Κεντρικο# Αρχαιολογικο# Συµβουλ#ου.

19 Page 19

20 Page 20

21 Page 21 SN Στην Ελλ#δα, αρµ#διο Υπουργε#ο για τον Χωρικ# Σχεδιασµ# ε#ναι το ΥΠΕΚΑ, εν# αποφασιστικ# συναρµοδι#τητα στον τοµ#α της Πολιτιστικ#ς Κληρονοµι#ς ασκε# και το ΥΠΠΟΤ. Τις αποκεντρωµ#νες αρµοδι#τητες του ΥΠΕΚΑ σε #,τι αφορ# στην εφαρµογ# του σχεδιασµο# και τον οικιστικ# #λεγχο, ασκο#σε µ#χρι σ#µερα η Αυτοδιο#κηση α#και β#βαθµο#, καθ#ς και η Περιφ#ρεια. Με τη ν#α διοικητικ# µεταρρ#θµιση θα ισχ#σει ν#α µεταβ#βαση αρµοδιοτ#των στους #µους, την Περιφ#ρεια και την Αποκεντρωµ#νη Κρατικ# ιο#κηση. SN Ο #ρος δεν χρησιµοποιε#ται στην Ελλ#δα.

22 Page 22 SN Στην Ελλ#δα, πρ#κειται για την αρµ#δια κρατικ# Υπηρεσ#α, η οπο#α υπ#γεται στο ΥΠΠΟΤ και λειτουργε# σε κεντρικ# και αποσυγκεντρωµ#νο διανοµαρχιακ# επ#πεδο.

23 Page 23 SN Στην Ελλ#δα ο #ρος αναφ#ρεται στο αρχαιολογικ# κτηµατολ#γιο. SN εν προβλ#πεται στην ελληνικ# #ννοµη τ#ξη.

24 Page 24 SN Ο #ρος #κυβερνητικ#ς αρχιτ#κτονας# συναντ#ται µ#νο στην Κ#προ και αφορ# τους αρχιτ#κτονες δηµ#σιους λειτουργο#ς.

25 Page 25

26 Page 26 SN εν προβλ#πονται στην ελληνικ# #ννοµη τ#ξη. SN Σ#µφωνα µε το Σ#νταγµα της Ελλ#δας (1975), η λεγ#µενη βασιλικ# περιουσ#α καθ#σταται δηµ#σια.

27 Page 27 SN Η περιουσ#α που κατ#χει το Κρ#τος # Νοµικ# Πρ#σωπα ηµοσ#ου ικα#ου. Στην Ελλ#δα δεν υπ#ρχουν ιδιοκτ#τες ηµ#σιας περιουσ#ας. SN Στην Ελλ#δα, οι ακτ#ς αν#κουν στο ηµ#σιο και αποτελο#ν κοιν#χρηστο αγαθ#. SN Οι υπ#λληλοι που υπηρετο#ν στη ηµ#σια ιο#κηση (στεν# και ευρ#τερο ηµ#σιο τοµ#α) και µισθοδοτο#νται απ# το κρ#τος.

28 Page 28 SN Αιρετ# σ#µα της Τοπικ#ς Αυτοδιο#κησης α#βαθµο#, το οπο#ο ε#ναι το κυρ#αρχο #ργανο µε το τεκµ#ριο αρµοδι#τητας εντ#ς του #µου µε επιτελικ# και ελεγκτικ# ρ#λο. Στην Ελλ#δα το ηµοτικ# Συµβο#λιο δεν συµπεριλαµβ#νει το προσωπικ#, το οπο#ο υπ#γεται στον #µο.

29 Page 29

30 Page 30

31 Page 31

32 Page 32

33 Page 33 SN Στην Ελλ#δα ισχ#ει η διαδικασ#α της κ#ρυξης.

34 Page 34 SN Ο #ρος αναφ#ρεται σε επαγγ#λµατα που απαιτο#ν ειδικ# εκπα#δευση και #δεια ασκ#σεως #/ και εγγραφ# σε κ#ποιο επιµελητ#ριο # αντ#στοιχο σ#µα.

35 Page 35

36 Page 36 SN Στην Ελλ#δα η εποπτε#α των ανασκαφ#ν διενεργε#ται απ# την αρµ#δια αρχαιολογικ# υπηρεσ#α.

37 Page 37

38 Page 38

39 Page 39

40 Page 40 SN Η ελληνικ# νοµοθεσ#α δεν προβλ#πει δ#ο επ#πεδα προστασ#ας.

41 Page 41

42 Page 42 SN Ο #ρος δεν υφ#σταται στην ελληνικ# νοµοθεσ#α.

43 Page 43

44 Page 44 SN Στην Ελλ#δα και την Κ#προ δεν υπ#ρχει θεσµικ# πλα#σιο που να ανταποκρ#νεται σε αυτ# το επ#πεδο προστασ#ας.

45 Page 45

46 Page 46

47 Page 47

48 Page 48

49 Page 49 SN Αναφ#ρεται στη γαλλικ# νοµοθεσ#α SN Πρ#κειται για τον φορ#α (διοικητικ# #ργανο) που ασκε# τη διακυβ#ρνηση της Περιφ#ρειας. SN Σ#µφωνα µε την πρ#σφατη διοικητικ# µεταρρ#θµιση στο πλα#σιο του Προγρ#µµατος #Καλλικρ#της#, στην Ελλ#δα οι εκπρ#σωποι που αναλαµβ#νουν τη διο#κηση της Περιφ#ρειας ε#ναι πλ#ον αιρετο# και το σ#στηµα ε#ναι αυτ# της αιρετ#ς Περιφερειακ#ς Αυτοδιο#κησης. Ωστ#σο, η κρατικ# αποκεντρωµ#νη διο#κηση ασκε#ται µ#σω των 7 ν#ων ενια#ων αποκεντρωµ#νων µον#δων διο#κησης του κρ#τους, οι οπο#ες συνιστ#νται απ# τη συν#νωση των 13 Περιφερει#ν και διευθ#νονται απ# το Συµβο#λιο Περιφερειακ#ς ιο#κησης, µ#λη του οπο#ου ε#ναι ο Γενικ#ς Γραµµατ#ας της αποκεντρωµ#νης κρατικ#ς διο#κησης, οι αιρετο# Περιφερει#ρχες, οι ιευθυντ#ς των Περιφερει#ν και εκπρ#σωποι των #µων.

50 Page 50

51 Page 51

52 Page 52

53 Page 53 SN Στην Ελλ#δα δεν υπ#ρχει ως #ρος, αλλ# ως πρακτικ# και δεν αφορ# µ#νο σε δηµ#σια #ργα. SN Στην Ελλ#δα, υπ# καθεστ#ς ειδικ#ς προστασ#ας ε#ναι οι θαλ#σσιες ακτ#ς και οι #χθες λιµν#ν και ποταµι#ν.

54 Page 54 SN Στην Ελλ#δα #λοι οι αρχαιολογικο# χ#ροι προστατε#ονται β#σει της νοµοθεσ#ας.

55 Page 55 SN Γνωµοδοτικ# #ργανα αποτελο#µενα απ# ποικ#λα µ#λη απ# τα οπο#α ζητε#ται η παροχ# συµβουλ#ν και η διατ#πωση γν#µης σχετικ# µε #να ζ#τηµα. Τα παραπ#νω #ργανα γνωµοδοτο#ν, αλλ# δεν συµµετ#χουν στη λ#ψη αποφ#σεων.

56 Page 56 SN εν προβλ#πεται στην ελληνικ# #ννοµη τ#ξη. SN Ο #ρος συνα#νεση #χει καθιερωθε# και χρησιµοποιε#ται στην Κ#προ.

57 Page 57 SN Τα σχ#δια χρ#σης γης συντ#σσονται σε συν#ρτηση µε το γενικ# χωροταξικ# σχεδιασµ# µι#ς χ#ρας και τ#θενται υπ#ψην του. SN Στην Ελλ#δα, η εθελοντικ# εργασ#α στον τοµ#α της Αρχαιολογ#ας δεν παρ#χεται στο πλα#σιο οργανωµ#νων σωµατε#ων εθελοντισµο#, αλλ# δι#πεται απ# τις προδιαγραφ#ς που θ#τει το αρµ#διο Υπουργε#ο µε β#ση τις προβλ#ψεις της νοµοθεσ#ας για την προστασ#α της πολιτιστικ#ς κληρονοµι#ς.

58 Page 58 SN Στην ελληνικ# #ννοµη τ#ξη η αιρετ# Αυτοδιο#κηση διακρ#νεται σε δ#ο βαθµο#ς. Στον α#βαθµ# (πρωτοβ#θµια αυτοδιο#κηση) εντ#σσονται οι #µοι και στον β# βαθµ# (δευτεροβ#θµια αυτοδιο#κηση) οι Περιφ#ρειες.

59 Page 59

60 Page 60 SN Στην Ελλ#δα τη βασικ# αρµοδι#τητα για την πολιτιστικ# κληρονοµι# #χει το ΥΠΠΟΤ, εν# συναρµ#διο για την αρχιτεκτονικ# κληρονοµι# ε#ναι και το ΥΠΕΚΑ. SN Στην Ελλ#δα και την Κ#προ οι υπηρεσ#ες µουσε#ων υπ#γονται στα κεντρικ# #ργανα του κρ#τους, δηλ. στο Υπουργε#ο Πολιτισµο# και Τουρισµο# (ΥΠ.ΠΟ.Τ.) και στο Υπουργε#ο Παιδε#ας και Πολιτισµο# αντ#στοιχα. SN Αν#τατη διοικητικ# αρχ# µε αποστολ# την #σκηση της διο#κησης και την εφαρµογ# της κυβερνητικ#ς πολιτικ#ς σε συγκεκριµ#νους τοµε#ς και της οπο#ας προ#σταται ο Υπουργ#ς. Τα Υπουργε#α µπορε# να #χουν κεντρικ#ς και αποκεντρωµ#νες Υπηρεσ#ες ( ιευθ#νσεις, Τµ#µατα και Γραφε#α). SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Υποδοµ#ν, Μεταφορ#ν και ικτ#ων#. SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Αγροτικ#ς Αν#πτυξης και Τροφ#µων#. SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Οικονοµικ#ν#, εν# σχετικ#ς αρµοδι#τητες ασκο#νται και απ# το #Υπουργε#ο Περιφερειακ#ς Αν#πτυξης και Ανταγωνιστικ#τητας# µε #µφαση στην εφαρµογ# των αναπτυξιακ#ν σχεδ#ων και προγραµµ#των, καθ#ς και των Κοινοτικ#ν Πλαισ#ων Στ#ριξης.

61 Page 61 SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Παιδε#ας, ια Β#ου Μ#θησης και Θρησκευµ#των# και η αρµοδι#τητα του εκτε#νεται σε θ#µατα θρησκευµ#των, εκκλησιαστικ#ς διο#κησης, καθ#ς και εκκλησιαστικ#ς εκπα#δευσης και αγωγ#ς. SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Περιβ#λλοντος, Εν#ργειας και Κλιµατικ#ς Αλλαγ#ς# (ΥΠΕΚΑ) και εκτ#ς απ# την χωροταξ#α, ε#ναι αρµ#διο για θ#µατα πολεοδοµ#ας. SN Στην Ελλ#δα φ#ρει την ονοµασ#α #Υπουργε#ο Πολιτισµο# και Τουρισµο## (ΥΠΠΟΤ). SN Πρ#κειται για Νοµικ# Πρ#σωπα και Φορε#ς υπ# την εποπτε#α του Κρ#τους που εµπλ#κονται στη διαχε#ριση της Πολιτιστικ#ς Κληρονοµι#ς.

62 Page 62 SN Στην Κ#προ διακρ#νονται σε διατηρητ#α κτ#ρια και αρχα#α µνηµε#α µε διαφορετικ# θεσµικ# πλα#σιο.

63 Page 63

64 Page 64

65 Page 65

66 Page 66

67 Page 67

68 Page 68

69 Page 69

70 Page 70

71 Page 71

72 Page 72

73 Page 73

74 Page 74

75 Page 75

76 Page 76

77 Page 77

78 Page 78

79 Page 79

80 Page 80

81 Page 81

82 Page 82

83 Page 83

84 Page 84

85 Page 85

86 Page 86

87 Page 87

88 Page 88

89 Page 89

90 Page 90

91 Page 91

92 Page 92

93 Page 93

94 Page 94 SN In the UK the Museums Association (MA) agreed a definition in 1998: 'Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.' This definition includes art galleries with collections of works of art, as well as museums with historical collections of objects. It is estimated that there are about 2,500 museums in the UK, with over 1,800 museums having been accredited by the Arts Council (in England), CyMAL (in Wales), Museums Galleries Scotland (in Scotland) and Northern Ireland Museums Council (in Northern Ireland). Registration under the Museum Accreditation Scheme indicates that a museum has achieved a nationally approved standard in management, collections care and delivery of information and visitor services.

95 Page 95

96 Page 96

97 Page 97

98 Page 98

99 Page 99

100 Page 100

101 Page 101

102 Page 102

103 Page 103

104 Page 104

105 Page 105

106 Page 106

107 Page 107

108 Page 108

109 Page 109

110 Page 110

111 Page 111

112 Page 112

113 Page 113

114 Page 114

115 Page 115 SN Document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet global d urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l évolution de l agglomération. SN En France, «Tout monument protégé génère autour de lui un périmètre de 500 mètres où tout immeuble bâti ou nu, dans les règles de covisibilité, ne peut faire l'objet de transformation ou de modification sans autorisation de l'architecte des bâtiments de France» (Source : loi du 31 décembre 1913 ). En Belgique, la zone de protection correspond à la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation de ce bien. SN En Belgique, la notion d'accessibilité visuelle est liée à l'octroi d'une déductibilité fiscale.

116 Page 116 SN En France, l administration centrale est constituée par l ensemble des services du ministère. Ces services ont une mission d impulsion des politiques du ministère. Ils sont chargés, en liaison avec le cabinet, de la mise en œuvre des directives du gouvernement, de la préparation des projets de loi ou des décrets et des décisions ministérielles. L administration centrale est organisée en "directions" (parfois directions générales). Chacune est chargée de s occuper de l un des secteurs du ministère. Selon la structure institutionnelle belge, l'administration centrale assure la mise en œuvre de dispositions relevant de l'autorité fédérale, régionale ou communautaire, SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN En France, les administrations déconcentrées ou services déconcentrés de l Etat sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l administration centrale et qui gèrent les services de l Etat au niveau local. La plupart des ministères ont des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques, placés généralement sous l autorité d un préfet (directions départementales sous la direction du préfet de département et directions régionales du préfet de région). En Belgique, les administrations déconcentrées relèvent d'une administration centrale telle que définie sous ce terme. SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN Il existe en France trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière). La fonction publique d État se répartit entre les administrations centrales de l État et les services déconcentrés. Il s agit dans le premier cas des services centraux des ministères, situés généralement à Paris, ayant en charge la conception et la coordination des actions de l État au niveau national. Dans le deuxième cas, ils concernent

117 Page 117 les actions de l État au niveau de la région et du département (préfectures, rectorats, directions départementales...). De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les établissements publics d enseignement (universités, lycées, collèges), ainsi que dans les établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères. En Belgique, son champ d'action est limité aux grands domaines publics: défense, justice, sécurité sociale, finances SN N'existe pas en Belgique.Equivaut au terme "administration provinciale" SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions. SN Chaque zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager se concrétise à travers un document original d'ordre contractuel élaboré après délibération du conseil municipal, enquête publique et avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Ce document porte sur la délimitation d'un secteur plus particulièrement sensible sur le plan architectural et paysager et son contenu.

118 Page 118 SN En Région wallonne, les fouilles de sauvetage concernent des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle.

119 Page 119 SN En France, le métier d architecte est régi par la Loi n 77-2 du 3 Janvier 1977 : "Sont considérées comme architectes les personnes physiques, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d architectes ou à son annexe". En Belgique, on distingue deux types de formation : une de type universitaire (ingénieur architecte) et une relevant de l'enseignement supérieur de niveau universitaire (architecte)

120 Page 120 SN En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. SN En France, il existe les architectes de l'etat sont : les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) et les Architectes des Bâtiments de France (ABF). Les Architectes en chef des monuments historiques (ACMH) ont notamment pour mission de surveiller les monuments historiques protégés ou susceptibles de le devenir, en donnant les avis nécessaires pour en assurer la protection ou la conservation, et d'assurer la maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration des édifices classés au titre des monuments historiques, suivant des modalités différentes selon qu'il s'agit d'immeubles appartenant et affectés à l'etat ou à des personnes autres que l'etat. Les Architectes des Bâtiments de France (ABF) s'occupent de l'entretien des Monuments Historiques, donnent un avis sur les dossiers de restauration du petit patrimoine communal, église, fontaine, lavoir, pont etc, en vue de l'obtention de subventions, ainsi que sur tous les projets situés dans le périmètre de protection des monuments historiques et dans les sites. Mais leur rôle ne se limite pas au seul côté monument historique, d'autres missions visent le développement durable de l'espace, par une gestion économe du patrimoine naturel et culturel, particulièrement adaptée à la réalité du territoire. En Belgique, ne correspond pas à un titre ou grade particulier. Certains architectes sont fonctionnaires. SN En France, les Architectes urbanistes de l Etat (AUE) concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l urbanisme, la construction, l architecture et le patrimoine, l habitat et le logement ; l aménagement du territoire et l environnement. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. En Belgique, il existe également des architectes urbanistes indépendants.

121 Page 121 SN En Belgique, la distinction ne se justifie pas. SN En France, les associations sont régies par la loi du 2 juillet L association loi 1901 est un contrat librement conclu entre citoyens : la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

122 Page 122 SN La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance.

123 Page 123 SN En Belgique, le patrimoine relève de la compétence des Régions.

124 Page 124 SN En France, la "carte archéologique nationale" rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. SN En France, les "secteurs sauvegardés" présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Sur le plan réglementaire, tout secteur sauvegardé fait l objet d un document spécial : le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), qui se substitue à tout autre document d urbanisme existant et en tient lieu. En Wallonie, les centres anciens protégés sont soumis au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme.

125 Page 125 SN En France, les immeubles dont la conservation présente du point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt public, sont classés par décision du ministre de la culture. Le classement entraîne à la fois des conséquences juridiques et des avantages fiscaux et financiers. L'immeuble classé ne peut être détruit, déplacé, modifié, même en partie, vendu ou cédé, sans accord préalable de l'etat. SN En Wallonie, il s'agit de l'inscription sur la liste de sauvegarde (durée un an). Liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet. (article 187, 6 du CWATUPE)

126 Page 126 SN En Belgique, une initiation à certaines techniques utilisées par les restaurateurs peut être intégrée à ces formations. SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, recueil de textes concernant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la conservation du patrimoine (CWATUP et COBAT). SN En Belgique, la collectivité est instituée par la Constitution et les compétences sont définies par des lois spéciales. Elle est composée d'un parlement qui exerce le pouvoir législatif et d'un gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif. En France, une collectivité

127 Page 127 territoriale est définie par trois critères : - dotée de la personnalité morale, qui lui permet d'agir en justice et lui fait bénéficier de l'autonomie administrative. Elle dispose ainsi de son propre personnel et de son propre budget (au contraire des services 'déconcentrés' de l'état au niveau local) ; - dotée des compétences propres, qui lui sont confiées par le législateur (Parlement) ; - exerçant un pouvoir de décision, par délibération au sein d'un conseil de représentants élus. Les décisions sont ensuite appliquées par les pouvoirs exécutifs locaux. SN Pas de base réglementaire en Belgique.

128 Page 128

129 Page 129 SN En Belgique, il n'existe pas de formation de conservateur. SN En Belgique, ce contrôle a posteriori est exercé par la Cour des Comptes.

130 Page 130 SN En Belgique, n'existe pas dans le domaine de la gestion du patrimoine. SN En Belgique, ce contrôle a posteriori est exercé par la Cour des Comptes.

131 Page 131 SN En France, décision exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre.

132 Page 132

133 Page 133 SN En France, droit d'enregistrement dû à l'occasion d'une mutation non constatée par la rédaction d'un acte juridique. SN Impôts prélevés sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d'un non-habitant de la Belgique. SN Impôts prélevés sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant de la Belgique.

134 Page 134 SN Cette notion n'existe pas en Wallonie. SN En Belgique, les enquêtes publiques concernent également des projets individuels, ou le développement d'activités économiques.

135 Page 135 SN En Région wallonne, la définition est : Tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage (art 185,b du CWATUPE). En Région de Bruxelles-Capitale...

136 Page 136

137 Page 137 SN Cette définition n'est pas pertinente pour la Belgique.

138 Page 138 SN Ne concerne pas la Wallonie et la Région de Bruxelles- Capitale.

139 Page 139 SN En Belgique, ne correspond pas à un titre particulier. SN En Belgique, ne correspond pas à un titre particulier. SN En Belgique, la formation permet d'obtenir les diplômes d'historien, d'historien de l'art ou d'archéologue. SN En Belgique, la formation permet d'obtenir les diplômes d'historien, d'historien de l'art ou d'archéologue. SN En Belgique, la formation permet d'obtenir les diplômes d'historien, d'historien de l'art ou d'archéologue.

140 Page 140 SN En France, les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans nécessiter un classement, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en justifier la préservation, sont inscrits sur "l'inventaire supplémentaire des monuments historiques". Tous les travaux sur un immeuble inscrit ne peuvent être effectués sans l'accord de l'etat.

141 Page 141 SN En France, les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans nécessiter un classement, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en justifier la préservation, sont inscrits sur "l'inventaire supplémentaire des monuments historiques". Tous les travaux sur un immeuble inscrit ne peuvent être effectués sans l'accord de l'etat. SN N'existe pas en Belgique. Par contre, certains fonctionnaires régionaux ou communaux sont habilités à relever les infractions ou à constater les défauts d'entretien.

142 Page 142

143 Page 143

144 Page 144 SN "L'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France" a été créé par André Malraux en C'est la première entreprise générale portant sur le mobilier comme sur l'architecture, sa mission était de "recenser, étudier et faire connaître toute œuvre susceptible de constituer un élément du patrimoine national". En Wallonie, l'informatisation se réalise en parallèlle à la mise à jour. L'architecture institutionnelle belge limite la compétence des Régions au seul patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier relevant de la compétence des Communautés. De même, il n'existe pas d'inventaire général national, chaque Région établissant ses propres inventaires sur une base topographique ou thématique. A Bruxelles, l'inventaire est en cours de réalisation et l'informatisation se fait en parallèle. SN En Wallonie, l'inventaire du patrimoine monumental est organisé par arrondissement administratif. L'inventaire du patrimoine architectural est publié par ensemble de communes. A Bruxelles, l'inventaire se fait commune par commune. SN En Belgique, les inventaires contiennent généralement une description plus ou moins précise des biens recensés. Tant en Région de Bruxelles-Capitale qu'en Wallonie, les inventaires sont diffusés par publication ou via internet.

145 Page 145 SN Peu fréquent en Région de Bruxelles-Capitale ou en Wallonie où ces ouvertures exceptionnelles sont généralement organisées dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. SN En France, l'ensemble de la législation patrimoniale est regroupée au sein du code du patrimoine. Le patrimoine s'entend, au sens de ce code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. SN En Belgique, cette notion correspond plus ou moins à la liste des biens classés.

146 Page 146 SN En France, la loi est votée par l'assemblée nationale et le Sénat, elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au journal officiel (JO). En Belgique, la loi est votée par la Chambre des Représentants et le Sénat, elle est promulguée par le Roi et publiée au Moniteur belge.

147 Page 147 SN Cette notion n'est pas utilisée en Belgique. SN Cette notion n'est pas utilisée en Belgique. SN Intitulé en France ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, il conduit, sous l impulsion de l Inspection générale de l agriculture, une campagne active de sensibilisation au patrimoine rural dans ses différentes dimensions : bâti traditionnel, artisanat et savoir-faire, paysage, équilibres naturels, produits de terroir, pratiques traditionnelles Ce ministère a la tutelle de certaines écoles du paysage dont l école nationale supérieure du paysage de Versailles et L'Institut national d'horticulture (INH à Angers), dont l'objectif est la formation d'ingénieurs compétents pour les filières de l'horticulture, du paysage, des semences et la protection des plantes : Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage (ENIHP) et l'ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage (ENSHAP). En Belgique, la matière relève des Régions, il n'y a donc pas de ministère de l'agriculture mais des administrations en charge de la matière. SN Intitulé en France ministère de l Education nationale, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en ce qui concerne l'accès de chacun aux savoirs, ainsi que le développement et l'évaluation des connaissances dans l'enseignement pré-élémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre, avec le ministre de la recherche, de la politique de recherche universitaire. En Belgique, l'éducation et l'enseignement relèvent des Communautés, il n'y a donc pas de Ministère de l'education mais différentes administrations en charge de la matière.

148 Page 148 SN Intitulé en France ministère de l'ecologie, de l'energie, du Développement durable et de la Mer, il veille à l'intégration des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publique, notamment en ce qui concerne la gestion des espaces et des ressources naturelles. Il est responsable des actions de protection de la nature, des paysages et des sites. SN Intitulé en France ministère de l'ecologie, de l'energie, du Développement durable et de la Mer, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des transports et de leurs infrastructures, de l'équipement, de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, du tourisme et de la mer, à l'exception de la pêche et des cultures marines et de la construction et de la réparation navales. SN Intitulé en France ministère de la Culture et de la Communication, il a pour mission de conduire la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes, de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit et le développement des pratiques et des enseignements artistiques; de préparer et de mettre en œuvre les actions qui concourent à la diffusion, à l'emploi et à l'enrichissement de la langue française, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des langues de France. En Belgique, le patrimoine culturel immobilier relève de la compétence des Régions alors que le patrimoine culturel mobilier et intangible ainsi que la politique culturelle relèvent des Communautés. La Communauté germanophone assume l'ensemble des compétences culturelles. SN Intitulé en France ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie (Minéfi) élabore et met en œuvre les politiques économique, budgétaire et industrielle de la France. Dans le cadre de l'union européenne il élabore la politique fiscale et budgétaire de la France. Au niveau international il intervient dans la prévention et la résolution des crises financières.

149 Page 149 SN En France, le terme de «ministère» désigne l'ensemble des services de l'état placés sous la responsabilité d'un ministre et s'occupant d'un même domaine. Ces services sont répartis entre une administration centrale à Paris et des services déconcentrés en province. SN En Belgique, d'autres intérêts peuvent motiver la reconnaissance au titre de monument comme, par exemple, l'aspect folklorique (Bruxelles-Capitale). SN En France, immeubles ou parties d'immeubles nus ou bâtis, objets ou orgues "dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public" (loi du 31décembre 1913, art.1), voir la liste des MH classés ou inscrits sur la base de données Mérimée : merimee/accueil.htm. En Belgique, cette notion n'existe pas.

150 Page 150 SN En Belgique, la notion est plus large et concerne aussi des expositions d'œuvres d'art dans des parcs ou autres espaces de plein air. SN N'existe pas sous ce nom en Wallonie mais bien en Région de Bruxelles-Capitale. En Wallonie, cette définition est plus proche de celle des éco musées. SN Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative. SN En France, les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ou aux associations cultuelles et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό!

Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Σεµινάριο : ηµιουργήστε τα blog και τα podcast σας: Eίναι απλό! Νέοι κύκλοι σεµιναρίων τον Ιούνιο! Σερφάρετε; Ξέρετε τι είναι τα blog; Τα podcast; Καµία ιδέα; Ούτε το 2/3 των χρηστών Internet παγκοσµίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Γιώργος Ντέλλας Αρχιτέκτων Η διαχρονικότητα της πόλης της Ρόδου, από την αρχαιότητα με τα ίχνη του δυναμικού οχεδιασμού του ιπποδάμειου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque MINIST ÈRE DE L ÉDUCATION, DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DES CULTES C E N T R E D E L A L A N G U E G R E C Q U E Guide Pour les examens du certificate de connaissance de la langue grecque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s.

After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. After Antiquity: Athènes médiévale entre le IVe et le XIIIe s. Platon PETRIDIS Université d Athènes Changements dans la physionomie de la ville pendant la période protobyzantine (IVe VIIe s.) Abandon

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεν. Δ/νση Ενέργειας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεν. Δ/νση Ενέργειας ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ Καζαμπλάνκα, 29 Δεκεμβρίου 2015 Α.Π. Φ. ΟΙΚ.2800/ΑΣ 287 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας.

Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. 29/6/2004 Πρακτικά της Γραμματείας Απόφαση του Τμήματος για την υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας. Στην υπόθεση Λέιλα Σαχίν εναντίον Τουρκίας, το Δικαστήριο κατέληξε ομόφωνα: Στη μη παραβίαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Article 13 (Journal officiel grec page 4413) Taxe de séjour et de navigation ( ) pour les bateaux de plaisance et les petits bateaux

Article 13 (Journal officiel grec page 4413) Taxe de séjour et de navigation ( ) pour les bateaux de plaisance et les petits bateaux Traduction non officielle de l article 13 de la loi relative à la taxe de séjour et de navigation en Grèce. La référence pour les archives est : ΦΕΚ 256 τ. Α /28 11 2013 on la trouve ici http://www.et.gr/index.php/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ

Promouvoir le cinema français dans le monde. Promoting French cinema worldwide. Graphic Design Maud TÉPHANY CMJ GRÈCE C M J CM MJ CJ CMJ N Promouvoir le cinema français dans le monde Promoting French cinema worldwide Graphic Design Maud TÉPHANY Thinkstock LA PLUS GRANDE SALLE DE CINÉMA EN FRANÇAIS DANS LE MONDE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Κου VLADIMIR SPIDLA ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κου Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1. Οι Ελληνικές Αρχές και η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. Α. Φορείς διαχείρισης της βελγικής αναπτυξιακής συνεργασίας

Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. Α. Φορείς διαχείρισης της βελγικής αναπτυξιακής συνεργασίας Η ΒΕΛΓΙΚΗ ΔΙΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1 Εισαγωγή Το Βέλγιο θεωρείται ένας από τους αποτελεσματικότερους και σημαντικότερους παρόχους οικονομικής βοήθειας παγκοσμίως, καθώς 0,7% του ετήσιου ακαθάριστου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13. BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES. ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COLLEGE IdEF - UNIVERSITÉ PARIS 13 BROCHURE de PRESENTATION d ETUDES ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΠΟΥΔΩΝ SOMMAIRE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ UNIVERSITE PARIS 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 COLLEGE

Διαβάστε περισσότερα

Mon Cahier de comparables. Aide à l'évaluation

Mon Cahier de comparables. Aide à l'évaluation Mon Cahier de comparables Aide à l'évaluation Comment utiliser mon Cahier de comparables? 1 2 3 4 5 Le présent cahier contient des fiches de propriétés qui ont été vendues dernièrement. Ce sont des transactions

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2011 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

ÉPREUVE. Session mai 2011 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελληνο-ισπανική κοινότητα: η διατήρηση της ισπανικής γλώσσας στις μεικτές οικογένειες» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο Θέσεων του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας για τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη»

«Πλαίσιο Θέσεων του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας για τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη» 1 «Πλαίσιο Θέσεων του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας για τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη» Το Επιµελητήριο Μεσσηνίας µε µεγάλη προσοχή προσεγγίζει το θέµα του νέου Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα στη Γαλλία

Ειδικότητα στη Γαλλία Γραφείο ιασύνδεσης - Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιατρικής Ειδικότητα στη Γαλλία Τυπικές προϋποθέσεις Με βάση την οδηγία 93/16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 27.9.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση 14/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 27-30/5/2010 Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Ιούνιος 2012 Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) και σας περιμένουμε στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Architectural Profiles. Aρχιτεκτονικά Profiles

Architectural Profiles. Aρχιτεκτονικά Profiles Architectural Profiles Aρχιτεκτονικά Profiles. Περιεχόμενα Aρχιτεκτονικά Profiles ST ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3-6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 8-10 RESSAC ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 11-12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Διάμεση Κυριακή Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Τηλ: 2108027644 Email: kdiamesi@otenet.gr Καραγιάννης Βασίλης Καθηγητής Μαθηματικών 60ου Λυκείου Αθήνας Τηλ: 2108813155 Email: vasilis_karagiannis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 3 ο : Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960 Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2008

Session novembre 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς Groupe Vitalia 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς 1 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία τρία συστήματα υγείας συνυπάρχουν και αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με τους ίδιους όρους από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

NOTIFICATION OF SIGNATURE. Ms Konstantina BIRMPILI, Ambassador, Permanent Representative of Greece to the OECD.

NOTIFICATION OF SIGNATURE. Ms Konstantina BIRMPILI, Ambassador, Permanent Representative of Greece to the OECD. SECRETARIAT GENERAL DIRECTORATE OF LEGAL ADVICE AND PUBLIC INTERNATIONAL LAW (JURISCONSULT) LEGAL ADVICE DEPARTMENT AND TREATY OFFICE Please quote: JJ7395C Tr./127-54 Strasbourg, 24 February 2012 NOTIFICATION

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 FÉVRIER 2016 - JUIN 2016 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ COURS FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ

ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρ Ηευρωπαϊκήενοποίησηενοποίηση Στην δεκαετία του 1960 ΗαντίθεσητηςΓαλλίαςστην υπερεθνικήενοποίηση ενοποίηση Η άνοδος του στρατηγού Ντε Γκώλ και η Ε ηµοκρατία Η διακυβερνητική ανάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Λογισμικό

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Λογισμικό Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα αλλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Λογισμικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives

Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές. Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εμπειρία και Προοπτικές Fifty Years European Parliament Experience and Perspectives Το Συνέδριο Πενήντα Χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμπειρία και Προοπτικές, διορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ CEOM ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ CEOM ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ 1 REF 1488/26.6.2014 Η Δήλωση του CONSEIL EUROPÉEN DES ORDRES DES MÉDECINS (CEOM) για την τηλεϊατρική εγκρίθηκε επισήμως από τις συμμετέχουσες οργανώσεις, κατά τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2007

Session novembre 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information

C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE BULLETIN. D information 1 C.E.R.C.L.E FRANCO-HELLENIQUE Mars 2009 N 53 LE BULLETIN D information Sommaire Editorial Page 1 Souvenirs de voyage Page 7 Conférence de M.Claude RE- GNIER «L enfant, son concept et sa prise en charge

Διαβάστε περισσότερα

IDENTITE NATIONALE ET DISCOURS PEDAGOGIQUE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES

IDENTITE NATIONALE ET DISCOURS PEDAGOGIQUE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES UNIVERSITE DE ROUEN U.F.R. de Psychologie, Sociologie et Sciences de l Education MEMOIRE DE D.E.A EN SCIENCES DE L EDUCATION MASTER EUROPEEN IDENTITE NATIONALE ET DISCOURS PEDAGOGIQUE ENTRE LES DEUX GUERRES

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήταν πάρα πολύ πρόωρο να

Θα ήταν πάρα πολύ πρόωρο να www.itaes.gr Τεύχος 2ο, Απρίλιος 2004 É Numéro 2, Avril 2004 I Издание 2-ро, Април 2004 www.itaes.gr ΤΟΜΑΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 10 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΗΜΕΙΟ Τ Ο ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ ΙΑΝΝΗ Μ ΟΥΧΑΣΙΡΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα