ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α."

Transcript

1 ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 2 η ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΓΕΩΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Η Ευρϊπη επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΕΑΝ προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 1

2 Άρθρο 1 Γενικά ςτοιχεία τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςη LEADER 1.1 Στο πλαίςιο του Άξονα 4: «Εφαρμογι προςζγγιςθσ LEADER» του Ρρογράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ » (ΡΑΑ) εγκρίκθκε, με τισ αρικ. 5807/ και 5954/ αποφάςεισ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, θ εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ, με Φορζα Υλοποίθςθσ (Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ) τθν Εταιρεία μασ με τθν επωνυμία: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», (εφεξισ αποκαλοφμενθ Ο.Τ.Δ.). Για τθν εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ υπεγράφθ θ από 07 Ιουνίου 2010 Σφμβαςθ μεταξφ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων Διοικθτικόσ Τομζασ Κοινοτικϊν Ρόρων & Υποδομϊν και τθσ Ο.Τ.Δ. Το Τοπικό Ρρόγραμμα Ρροςζγγιςθ Leader τροποποιικθκε (1 θ τροποποίθςθ) με τθν αρικ. 13/2011 απόφαςθ του πρακτικοφ αρικ. 6/2001 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ τθσ Ο.Τ.Δ. και θ τροποποίθςθ αυτι εγκρίκθκε με τθν αρικ.13392/ Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ ΡΑΑ Ανταγωνιςτικότθτα 1.2 Βαςικοί ςτόχοι του τοπικοφ προγράμματοσ τθσ Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουκοι: Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχισ με εξωςτρεφισ οικονομικι ανάπτυξθ όλων των κλάδων παραγωγισ και διαφοροποιθμζνθ ποιοτικι τοπικι παραγωγι και τουριςτικι ανάπτυξθ. Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφορικι διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν μζςων, του φυςικοφ αποκζματοσ και των οικιςτικϊν κζντρων τθσ περιοχισ. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ και ανάπτυξθ ενόσ βιϊςιμου κοινωνικοφ ιςτοφ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ προϊκθςθσ ίςων ευκαιριϊν ςε νζουσ, γυναίκεσ και ςε ομάδεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 1.3 Το τοπικό πρόγραμμα τθσ Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα και υπομζτρα: ΜΕΤΟ 41. Στρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ: 411. Ανταγωνιςτικότθτα 413.Ροιότθτα ηωισ/ Διαφοροποίθςθ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΡΟΜΕΤΟ Υ L123 L311 L312 L313 L321 ΥΡΟΜΕΤΟ Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων Διαφοροποίθςθ προσ μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ Στιριξθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ πολφ μικρϊν επιχειριςεων Ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων Βαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν οικονομία και τον αγροτικό προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 2

3 421: Διατοπικι και διακρατικι ςυνεργαςία 431: Δαπάνεσ λειτουργίασ, απόκτθςθ δεξιοτιτων, εμψφχωςθ L α 421β 431α 431β πλθκυςμό Διατιρθςθ και αναβάκμιςθ τθσ αγροτικισ κλθρονομιάσ Διατοπικι ςυνεργαςία Διακρατικι ςυνεργαςία Δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ ΟΤΔ Απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμψφχωςθ 1.4 Θ επιλζξιμθ προσ ενίςχυςθ περιοχι παρζμβαςθσ είναι τμιμα τθσ περιοχισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ και ςυγκεκριμζνα, αποτελείται, από ολόκλθρθ τθν περιοχι των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Αγίασ Τριάδασ και Μακεδνϊν του Διμου Καςτοριάσ, και από τθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Άργουσ Ορεςτικοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Άργουσ Ορεςτικοφ του Διμου Ορεςτίδοσ. *Μόνο για τθν δράςθ L313-4 «Ρροβολή και προώθηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» επιλζξιμθ περιοχι εφαρμογισ είναι, επιπλζον, και τα κομβικά ςθμεία τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ, δθλαδι θ πόλθ τθσ Καςτοριάσ και θ πόλθ του Άργουσ Ορεςτικοφ. ΡΙΝΑΚΑΣ: Ρεριοχή παρζμβαςησ Τοπικοφ Ρρογράμματοσ Ρροςζγγιςη Leader ΡΕΙΦ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ - ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ -ΙΙ- -ΙΙ- -ΙΙ- -ΙΙ- -ΙΙ- -ΙΙ- -ΙΙ- ΜΑΚΕΔΝΩΝ -ΙΙ- -ΙΙ- ΡΕΙΦ. ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΕΣΤΙΔΟΣ - ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΙΚΟΥ ΤΟΡΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΥΓΘΣ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΚΟΟΜΘΛΙΑΣ ΛΕΥΚΘΣ ΟΜΟΦΟΚΚΛΘΣΙΑΣ ΡΕΝΤΑΒΥΣΟΥ ΤΣΑΚΩΝΘΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΟΥ ΜΑΥΟΧΩΙΟΥ ΔΙΣΡΘΛΙΟΥ ΡΟΛΥΚΑΡΘΣ ΤΟΡΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΙΚΟΥ 1.5 Στο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ ζχουν εγκρικεί με τισ αποφάςεισ του ςθμείου 1.1 ανωτζρω ςυνολικά για όλεσ τισ δράςεισ αυτοφ πιςτϊςεισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ φψουσ ,00 Ευρϊ από τα οποία τα ,00 Ευρϊ αποτελοφν τθν Κοινοτικι Συμμετοχι που καλφπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) και τα ,00 Ευρϊ τθν Εκνικι Συμμετοχι που καλφπτεται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 3

4 Άρθρο 2 Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ 2.1 Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψιφιοι δικαιοφχοι) να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 4.1 «Στρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ» του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER, ςτα ακόλουκα Υπομζτρα και Δράςεισ: Υπομζτρο L123: «Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικϊν και δαςοκομικϊν προϊόντων» Δράςθ: L123α «Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων» Δράςθ: L123β «Αφξθςθ τθσ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» Υπομζτρο L311: «Διαφοροποίηςη προσ μη γεωργικζσ δραςτηριότητεσ» Δράςθ: L311-1 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ» Δράςθ: L311-2 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ» Δράςθ: L311-3 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων» Δράςθ: L311-4 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ)» Δράςθ: L311-5 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων» Δράςθ: L311-6 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν» Δράςθ: L311-7 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ» Δράςθ: L311-8 «Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ» Υπομζτρο L 312: «Στήριξη τησ δημιουργίασ και ανάπτυξησ πολφ μικρϊν επιχειρήςεων» Δράςθ: L312-1 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων» Δράςθ: L312-2 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν» Δράςθ: L312-3 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ» προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 4

5 Δράςθ: L312-4 «Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ» Δράςθ: L312-5 «Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων» Υπομζτρο L313: «Ενθάρρυνςη τουριςτικϊν δραςτηριοτήτων» Δράςθ: L313-2 «Σιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων» Δράςθ: L313-3 «Ροδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου» Δράςθ: L313-4 «Ρροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν» Δράςθ: L313-5 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ» Δράςθ: L313-6 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ» Δράςθ: L313-7 «Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ» Δράςθ: L313-8 «Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ)» Δράςθ: L313-9 «Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ» Υπομζτρο L 321: «Βαςικζσ υπηρεςίεσ για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυςμό» Δράςθ: L321-1 «Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ)» Δράςθ: L321-2 «Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, περιβαλλοντικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κ.λ.π.» Δράςθ: L321-3 «Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν» Υπομζτρο L323: «Διατήρηςη και αναβάθμιςη τησ αγροτικήσ κληρονομιάσ» Δράςθ: L323-1 «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ περιοχϊν, όπωσ βελτίωςθ ςιμανςθ μονοπατιϊν, φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά ζργα προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 5

6 μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ» Δράςθ: L323-2α «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, γεφφρια)» Δράςθ: L323-2β «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία είχαν παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο κατά το παρελκόν και ενιςχφονται ϊςτε να καταςτοφν επιςκζψιμα και επιδεικτικά (όπωσ μφλοι, λιοτρίβια, πατθτιρια)» Δράςθ: L323-3 «Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου (όπωσ αποκατάςταςθ περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν, δενδροφυτεφςεισ με ενδθμικά είδθ)» Δράςθ: L323-4 «Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία-ςυλλογζσ-εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά» 2.2 Ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ και οι αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ των δράςεων ςτισ οποίεσ αναφζρεται θ παροφςα πρόςκλθςθ είναι ενδεικτικά ωσ εξισ: Υπομζτρο Δράςη Ενδεικτικό ςυνολικό κόςτοσ Ενδεικτική Δημ. Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική ςυμμετοχή) L123 L123α Αφξθςθ τθσ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων , ,39 L311 L123β Αφξθςθ τθσ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων , ,00 Σφνολο Υπομζτρου L , ,39 L311-1 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ L311-2 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L311-3 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων L311-4 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) L311-5 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μονάδων οικοτεχνίασ, χειροτεχνίασ, παραγωγισ ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικϊν μονάδων L311-6 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν L311-7 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ , , , , , , , , , , , , , ,00 προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 6

7 Υπομζτρο Δράςη Ενδεικτικό ςυνολικό κόςτοσ L312 L313 L321 L311-8 Βελτίωςθ υποδομισ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L312-1 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων L312-2 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν L312-3 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ L312-4 Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L312-5 Δικτφωςθ ομοειδϊν ι ςυμπλθρωματικϊν επιχειριςεων Ενδεικτική Δημ. Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική ςυμμετοχή) , , , , , , , , , , , ,00 L313-2 Σιμανςθ αξιοκζατων και μνθμείων , ,00 L313-3 Ροδθλατικζσ διαδρομζσ ςε περιοχζσ τθσ αγροτικισ υπαίκρου L313-4 Ρροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν L313-5 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί μικρισ δυναμικότθτασ υποδομϊν διανυκτζρευςθσ L313-6 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ L313-7 Ιδρφςεισ και εκςυγχρονιςμοί γραφείων οργάνωςθσ, πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ αγροτικοφ τουριςμοφ L313-8 Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ) L313-9 Βελτίωςθ επιχειριςεων (που εντάςςονται ςτισ δράςεισ του υπομζτρου) για τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (όπωσ φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ, γεωκερμίασ) με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ L321-1 Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν , , , , , , , , , , , , , , , ,00 προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 7

8 Υπομζτρο Δράςη Ενδεικτικό ςυνολικό κόςτοσ L323 πόρων, μικρά ζργα πρόςβαςθσ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ) L321-2 Χϊροι άςκθςθσ πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, περιβαλλοντικϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, όπωσ κζντρα φροντίδασ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, ωδεία κ.λπ. L321-3 Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων για μικρισ κλίμακασ υποδομι, προμικεια εξοπλιςμοφ, μουςικϊν οργάνων, ςτολϊν L323-1 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ περιοχϊν, όπωσ βελτίωςθ ςιμανςθ μονοπατιϊν, φυτοτεχνικζσ εργαςίεσ, τεχνικά ζργα μικρισ κλίμακασ για τθν προςταςία του εδάφουσ, διαμόρφωςθ κζςεων κζασ, κακϊσ και δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ L323-2α Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία δεν είχαν ποτζ παραγωγικι δραςτθριότθτα (όπωσ βρφςεσ, γεφφρια) L323-2β Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγροτικισ υπαίκρου τα οποία είχαν παραγωγικι δραςτθριότθτα μόνο κατά το παρελκόν και ενιςχφονται ϊςτε να καταςτοφν επιςκζψιμα και επιδεικτικά (όπωσ μφλοι, λιοτρίβια, πατθτιρια) L323-3 Διατιρθςθ, αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ τοπίου τθσ υπαίκρου (όπωσ αποκατάςταςθ περιβαλλοντικά υποβακμιςμζνων περιοχϊν, δενδροφυτεφςεισ με ενδθμικά είδθ) L323-4 Ραρεμβάςεισ ςε υφιςτάμενα κτίρια για τθ μετατροπι τουσ ςε μουςεία-ςυλλογζσ-εκκετιρια που ςχετίηονται με τθ λαογραφικι / αγροτικι / πολιτιςτικι κλθρονομιά Ενδεικτική Δημ. Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική ςυμμετοχή) , , , , , , , , , , , , , ,00 Σφνολο Υπομζτρων L311, L312, L313, L321, L , ,42 Γενικό Σφνολο παροφςασ Ρρόςκληςησ , ,81 Το ανϊτατο επιλζξιμο κόςτοσ ανά δράςθ κακϊσ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Ι (ενθμερωτικό υλικό) τθσ παροφςασ. Τα ανωτζρω ποςά δφναται να αναμορφϊνονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 8

9 α) κατόπιν ζγκριςθσ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ τροποποιιςεων του τοπικοφ προγράμματοσ με μεταφορά πιςτϊςεων μεταξφ των δράςεων και β) κατόπιν κατανομισ πρόςκετων πιςτϊςεων ςτο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. 2.3 Θ ενίςχυςθ χορθγείται ςτον δικαιοφχο με τθ μορφι επιχοριγθςθσ και το φψοσ τθσ υπολογίηεται ωσ ποςοςτό των επιλζξιμων δαπανϊν του ζργου. 2.4 Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ αποτελοφν τα εξισ Ραραρτιματα: I. Το ενθμερωτικό υλικό ςχετικά με το περιεχόμενο, τισ περιοχζσ εφαρμογισ, τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ των προκθρυςςόμενων δράςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. II. Τα υποδείγματα των αιτιςεων ενίςχυςθσ και των φακζλων υποψθφιότθτασ που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ (υποψιφιουσ δικαιοφχουσ), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Στα υποδείγματα αναφζρονται μεταξφ άλλων τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα οποία καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν. III. Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ (ελάχιςτα απαιτοφμενα κριτιρια), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. IV. Τα κριτιρια επιλογισ (βακμολογοφμενα κριτιρια), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. V. Ο πίνακασ τιμϊν μονάδασ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. VI. Θ υπ αρ. 401/2010 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/ ), θ υπ αρικ. 1577/2010 Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 1133/Β/ ) και θ υπ αρ. 2974/710/ Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (νυν Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικ. 3427/ ΚΥΑ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Ρολιτιςμοφ Τουριςμοφ ( ΦΕΚ 894/ ), ςε θλεκτρονικι μορφι (CD). VII. Το εγκεκριμζνο, από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προςζγγιςθσ LEADER τθσ ΟΤΔ, όπωσ τροποποιικθκε (1 θ τροποποίθςθ) με τθν αρικ. 13/2011 απόφαςθ του πρακτικοφ αρικ. 6/2011 τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ τθσ Ο.Τ.Δ. και εγκρίκθκε με τθν αρικ / Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Εφαρμογισ ΡΑΑ Ανταγωνιςτικότθτα, ςε θλεκτρονικι μορφι (CD). προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 9

10 Άρθρο 3 Διάρκεια εφαρμογήσ τοπικοφ προγράμματοσ Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν των ζργων του τοπικοφ προγράμματοσ είναι θ 31θ Δεκεμβρίου Άρθρο 4 Ενημζρωςη υποψήφιων δικαιοφχων και παραλαβή πρόςκληςησ Θ παροφςα πρόςκλθςθ και τα Ραραρτιματα αυτισ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., Δ/νςθ: Γράμμου 62, 2 οσ όροφοσ, Καςτοριά, Τ.Κ.: 52100, τθλ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι τθσ δεν προβλζπεται κόςτοσ. Επίςθσ, είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ.: Ρερίλθψθ τθσ πρόςκλθςθσ ζχει ςταλεί προσ δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο και ςυγκεκριμζνα: Στθν εφθμερίδα ΟΔΟ για δθμοςίευςθ τθν και και ςτθν εφθμερίδα ΟΙΗΟΝΤΕΣ για δθμοςίευςθ τθν και Άρθρο 5 Διευκρινήςεισ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ Ρληροφορίεσ 5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθν Ο.Τ.Δ., αποκλειςτικά εγγράφωσ. 5.2 Συμπλθρωματικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα παρζχονται από τθν Ο.Τ.Δ. το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν εκπνοι τθσ καταλθκτικισ θμερομθνία υποβολισ και εφόςον ζχουν ηθτθκεί τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία αυτι (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ). 5.3 Οι ωσ άνω ζγγραφεσ διευκρινίςεισ αναρτϊνται υποχρεωτικά και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ. ςτθν ωσ άνω προκεςμία. 5.4 Μετά τθν υποβολι των προτάςεων, διευκρινιςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τουσ υποψθφίουσ δικαιοφχουσ δε γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Άρθρο 6 Χρόνοσ και Τόποσ υποβολήσ προτάςεων 6.1 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων είναι θ και ϊρα προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 10

11 6.2 Οι προτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ Ο.Τ.Δ.: Δ/νςθ: Γράμμου 62, 2 οσ όροφοσ, Καςτοριά, Τ.Κ.: 52100, είτε ιδιοχείρωσ, είτε με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι ταχυμεταφορά, με τθν ζνδειξθ «Για την πρόςκληςη εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ του τοπικοφ προγράμματοσ τησ Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 6.3 Ιςχφουςεσ είναι μόνο οι προτάςεισ που κα παραλθφκοφν από τθν Ο.Τ.Δ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προτάςεων. Σε περίπτωςθ υποβολισ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με ταχυμεταφορά κα πρζπει ο φάκελοσ τθσ πρόταςθσ να περιζλκει ομοίωσ μζχρι τθν προαναφερκείςα θμζρα και ϊρα με αποκλειςτικι ευκφνθ των ενδιαφερομζνων. Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο κάποια πρόταςθ υποβλθκεί ι περιζλκει ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.Τ.Δ. μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ δεν γίνεται δεκτι ωσ ουδζποτε υποβλθκείςα και επιςτρζφεται ςε αυτοφσ που τθν υπζβαλαν. 6.4 Σε κάκε υποβαλλόμενθ πρόταςθ δίδεται αρικμόσ πρωτοκόλλου. 6.5 Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, θ Ο.Τ.Δ. μπορεί να προβεί ςε παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ επενδυτικϊν προτάςεων. Για τθν παράταςθ τθρείται ο τρόποσ δθμοςίευςθσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17 τθσ με αρ. 401/2010 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/ ). 6.6 Θ ΟΤΔ απευκφνει εκ νζου πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςε περίπτωςθ που ζχει διακζςιμεσ πιςτϊςεισ και εφόςον: α) δεν ζχει ςυγκεντρϊςει αξιόλογεσ προτάςεισ από δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ ι β) ζχει παρζλκει διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ ζτουσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ τελευταίασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ/εισ ι γ) εκτιμά ότι ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα του ενόσ ζτουσ ζχει μεταβλθκεί το επενδυτικό ενδιαφζρον ςτθν περιοχι. Άρθρο 7 Ρεριεχόμενο προτάςεων 7.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ςυμπλθρωμζνο ςφραγιςμζνο «φάκελο υποψθφιότθτασ», ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ II τθσ παροφςασ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από επιςτολι - αίτθςθ του υποψθφίου ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ II τθσ παροφςασ. Ρροτάςεισ, οι οποίεσ δεν ακολουκοφν το υπόδειγμα του φακζλου υποψθφιότθτασ και τθσ αίτθςθσ απορρίπτονται κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 11

12 7.2 Ο φάκελοσ υποβάλλεται ζντυπα ςε 2 αντίγραφα (ζνα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) και επιπλζον ςε θλεκτρονικι μορφι (cd). Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ υπεριςχφει το ζντυπο πρωτότυπο. 7.3 Μετά τθν υποβολι του φακζλου υποψθφιότθτασ ςτθν Ο.Τ.Δ. δεν επιτρζπεται θ υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων ι θ τροποποίθςι του περιεχομζνου του. Άρθρο 8 Αξιολόγηςη προτάςεων 8.1 Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων γίνεται από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων αποτελείται αποκλειςτικά από προςωπικό που απαςχολείται ςτθν Ο.Τ.Δ. με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ι ςχετικι ςφμβαςθ ζργου. Κατ εξαίρεςθ μπορεί να αποτελείται και από πρόςωπα που παραχωροφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. από φορείσ όπωσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Δθμοςίου, επιμελθτιρια κ.λ.π., ςε περιπτϊςεισ που το υπάρχον προςωπικό τθσ Ο.Τ.Δ. δεν επαρκεί. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτο είδοσ και τισ απαιτιςεισ των προκθρυςςόμενων δράςεων, ενϊ είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ περιςςότερων τθσ μιασ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ για διαφορετικζσ δράςεισ. 8.2 Τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων διακρίνονται ςε κριτιρια επιλεξιμότθτασ (ελάχιςτα απαιτοφμενα κριτιρια) και ςε κριτιρια επιλογισ (βακμολογοφμενα κριτιρια) ανάλογα με το είδοσ τθσ προκθρυςςόμενθσ δράςθσ. Ειδικότερα, τα κριτιρια με τα οποία αξιολογοφνται οι προτάςεισ που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο του μζτρου 41 του τοπικοφ προγράμματοσ είναι αυτά που εγκρίνονται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του ΡΑΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 78(α) του Καν. 1698/2005. Τα κριτιρια είναι αυτά που αναφζρονται αναλυτικά ςτα Ραραρτιματα III και IV τθσ παροφςασ. Πςοι υποψιφιοι δεν πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ι όςοι δεν προςκομίςουν κάποιο ι όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των εν λόγω κριτθρίων ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα III και IV αποκλείονται από τθν περαιτζρω διαδικαςία). Σημ.: Η Ο.Τ.Δ. δεν προςζθεςε κριτήρια επιλεξιμότητασ επιπλζον αυτών που αναφζρονται ςτην υπ αριθ. 1577/1133/ ΚΥΑ. 8.3 Στθν περίπτωςθ που το φυςικό αντικείμενο υποψιφιασ πρόταςθσ περιλαμβάνει ενζργειεσ διαφορετικϊν δράςεων (για παράδειγμα υποδομζσ διανυκτζρευςθσ και εςτίαςθσ), αυτι αξιολογείται και εντάςςεται ςτθ δράςθ εκείνθ, ςτθν οποία αντιςτοιχεί θ μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι βαρφτθτα τθσ πρόταςθσ. 8.4 Για κάκε προκθρυςςόμενθ δράςθ, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ προτάςεισ ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και επιλογισ, προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 12

13 καταγράφει ςε Δελτίο Αξιολόγθςθσ το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ με ςχετικι αναλυτικι τεκμθρίωςθ ανά κριτιριο και ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο περιλαμβάνεται πίνακασ κατάταξθσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων, με ςυνθμμζνα τα ςχετικά Δελτία Αξιολόγθςθσ. 8.5 Στθ ςυνζχεια, θ ΕΔΡ LEADER αποφαςίηει επί τθσ αξιολόγθςθσ βάςει τθσ ωσ άνω γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ που θ ΕΔΡ LEADER αποκλίνει από τθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ θ ςχετικι τθσ απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται ειδικά. 8.6 Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ, προκειμζνου αυτι να πραγματοποιιςει δειγματολθπτικό διοικθτικό ζλεγχο (ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ εποπτείασ) επί τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ. 8.7 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ, τα αποτελζςματά του κοινοποιοφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. θ οποία οφείλει να ςυμμορφωκεί, επικυρϊνοντασ ι τροποποιϊντασ ανάλογα τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου Στθ ςυνζχεια θ Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτον κάκε υποψιφιο τθν απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER ςυμπεριλαμβανομζνου του πίνακα κατάταξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, κακϊσ και το αναλυτικό δελτίο αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςισ του. Στθν επιςτολι αναφζρεται και θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων. Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER και ο πίνακασ κατάταξθσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ., τοιχοκολλοφνται ςτθν ζδρα τθσ και δθμοςιεφονται ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ, εφόςον υπάρχουν. 8.9 Το ςυνολικό διάςτθμα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων ζωσ τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΔΡ LEADER τθσ παραγράφου 8.5. ανωτζρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 90 ημζρεσ Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ του δυνθτικοφ δικαιοφχου από τθν ΟΤΔ εξετάηεται ο προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα κριτιρια, ενϊ για ζργα για τα οποία δεν απαιτείται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία θ εφαρμογι επίςθμων αναλυτικϊν τιμολογίων λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: α) Για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, θ Ο.Τ.Δ. καταρτίηει πίνακα τιμϊν μονάδασ ανά είδοσ εργαςίασ, ο οποίοσ εγκρίνεται από τθν ΕΔΡ LEADER. Ο πίνακασ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτο πλαίςιο τθσ προκιρυξθσ τθσ παροφςασ και κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ. Τυχόν αποκλίςεισ των τιμϊν αυτϊν ςε ζργα του τοπικοφ προγράμματοσ μποροφν να δικαιολογθκοφν μόνο ςε πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ. β) Για όλεσ τισ λοιπζσ ενζργειεσ θ Ο.Τ.Δ. εξετάηει το κόςτοσ με βάςθ τισ ςχετικζσ προςφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ, εκτόσ από τισ προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 13

14 περιπτϊςεισ που τεκμθριϊνεται θ μοναδικότθτα του προϊόντοσ, και διενεργεί ζρευνα αγοράσ όπου απαιτείται. γ) Για να γίνουν αποδεκτζσ περιπτϊςεισ ιδιοκαταςκευϊν κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα, το εφλογο κόςτοσ ςε ςχζςθ με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ και τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Επιπλζον, κα πρζπει να τθρείται θ νομοκεςία που ςχετίηεται με τθν καταςκευι και τθ διάκεςθ ςτθν αγορά μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ τυχόν περικοπζσ από τθν Ο.Τ.Δ. επί του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ του δυνθτικοφ δικαιοφχου κα πρζπει να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ και να αποτυπϊνονται ςτο ςχετικό Δελτίο αξιολόγθςθσ Ο προχπολογιςμόσ που διαμορφϊνεται μετά τθν ανωτζρω εξζταςθ αποτελεί τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου, ο οποίοσ αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Ο.Τ.Δ. και ςτθ ςφμβαςθ τθσ Ο.Τ.Δ. με τον δικαιοφχο. Δεν μπορεί να δικαιολογθκεί οποιαδιποτε αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου. Οποιαδιποτε ςχετικι αφξθςθ βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον δικαιοφχο. Για τισ περιπτϊςεισ δθμοπράτθςθσ ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου που αναφζρεται ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ και ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ (εφόςον αυτι ζχει υπογραφεί) τροποποιείται αφοφ αφαιρεκεί το ποςό τθσ ζκπτωςθσ Στθν περίπτωςθ που ςτο πλαίςιο τθσ πρόταςθσ περιλαμβάνονται καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ θ αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ επιτροπι μπορεί, εφόςον θ Ο.Τ.Δ. το κρίνει ςκόπιμο, να πραγματοποιιςει επιτόπια επίςκεψθ ςτον προτεινόμενο χϊρο υλοποίθςθσ του ζργου προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ. Τα αποτελζςματα τθσ επιτόπιασ επίςκεψθσ αποτυπϊνονται ςε ζκκεςθ αυτοψίασ Θ Ο.Τ.Δ. (όργανα τθσ εταιρείασ, επιτροπζσ και μζλθ αυτϊν, ςτελζχθ τθσ εταιρείασ) δεν επιτρζπεται να απαιτιςει οποιαδιποτε αμοιβι από τουσ υποψιφιουσ δικαιοφχουσ για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των προτάςεϊν τουσ Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ διευκρινίςεισ μόνο επί ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και ςε καμία περίπτωςθ ςυμπλιρωςθ αυτϊν ι νζων δικαιολογθτικϊν. Άρθρο 9 Υποβολή ενςτάςεων 9.1 Θ προκεςμία υποβολισ των ενςτάςεων είναι 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ και δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, θ προκεςμία αυτι μπορεί να μθν τθρθκεί, εφόςον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ δθλϊςουν υπεφκυνα ςτθν Ο.Τ.Δ. ότι δεν προτίκενται να υποβάλουν ζνςταςθ Οι ενςτάςεισ των υποψθφίων δικαιοφχων εξετάηονται από επιτροπι ενςτάςεων, που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER. προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 14

15 Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων των δυνθτικϊν δικαιοφχων είναι αντίςτοιχθ με αυτι τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων δεν μποροφν να ζχουν ςυμμετάςχει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ του ςυγκεκριμζνου δυνθτικοφ δικαιοφχου. Θ εν λόγω επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικά θ αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ επί όλων των αιτιάςεων των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων. 9.3 Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων από τθν επιτροπι, θ ΕΔΡ LEADER αποφαςίηει επί των ενςτάςεων με βάςθ τθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων. Σε περίπτωςθ που θ ΕΔΡ LEADER αποκλίνει από τθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ, θ ςχετικι τθσ απόφαςθ πρζπει να αιτιολογείται ειδικά. 9.4 Θ Ο.Τ.Δ. κοινοποιεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι τθν ωσ άνω απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER, κακϊσ και τα πρακτικά τθσ επιτροπισ ενςτάςεων ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθσ δράςθσ ςτθν οποία εντάςςεται θ πρόταςθ. Θ απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER και ο πίνακασ κατάταξθσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων, όπωσ διαμορφϊνεται μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ο.Τ.Δ. και τοιχοκολλοφνται ςτθν ζδρα τθσ. Άρθρο 10 Ζνταξη ζργου ςτον Άξονα 4 του ΡΑΑ Υπογραφή ςφμβαςησ με την Ο.Τ.Δ Θ ζνταξθ των ζργων πραγματοποιείται για όςεσ εκ των προτάςεων επαρκοφν οι διακζςιμεσ πιςτϊςεισ ανά δράςθ κατά τθ φκίνουςα ςειρά τθσ οριςτικισ βακμολογίασ τουσ Μετά τθν οριςτικοποίθςθ των προσ ζνταξθ ζργων, θ Ο.Τ.Δ. ςυντάςςει και αποςτζλλει Τεχνικά Δελτία Ζργων ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ, προκειμζνου μετά τθν εξζταςι τουσ να ενςωματωκεί λίςτα δικαιοφχων ςε Απόφαςθ Ζνταξθσ / Χρθματοδότθςθσ ςτον Άξονα 4 του ΡΑΑ Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ Ζνταξθσ / Χρθματοδότθςθσ, θ Ο.Τ.Δ. καλεί τουσ δικαιοφχουσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν για υπογραφι ςφμβαςθσ αποςτζλλοντάσ τουσ ςχετικό ςχζδιο. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςφμβαςη υπογράφεται εντόσ 90 ημερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ Ζνταξθσ / Χρθματοδότθςθσ και εντόσ 5 ημερϊν από τθν υπογραφι τθσ κοινοποιείται ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το ζργο απεντάςςεται Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να εξαςφαλίηεται θ πλιρωςθ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ 2.5, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 και Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, τα οποία πρζπει να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 15

16 ι νομίμωσ επικυρωμζνα. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ περί μθ πτϊχευςθσ, λφςθσ και εκκακάριςθσ κα πρζπει να αντικαταςτακοφν από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά, ωσ ακολοφκωσ: α) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου μινα πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο δικαιοφχοσ δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ και ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, β) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου μινα πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο δικαιοφχοσ δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ. Διευκρινίηεται ότι επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά λφςθσ και εκκακάριςθσ, εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό λφςθσ και εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ Το ακίνθτο ςτο οποίο κα υλοποιθκεί το ζργο, κα πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ του δικαιοφχου με τθν Ο.Τ.Δ. να είναι ελεφκερο βαρϊν (προςθμείωςθ υποκικθσ ι υποκικθ) και να μθν εκκρεμοφν διεκδικιςεισ τρίτων επϋαυτοφ (πιςτοποιθτικό βαρϊν και μθ διεκδικιςεων αντίςτοιχα). Κατ εξαίρεςθ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν: θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου, προκειμζνου ο δικαιοφχοσ να καλφψει το προβλεπόμενο ποςοςτό τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ με δανειςμό, θ επενδυτικι πρόταςθ αφορά ςτθν τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ ι ιπιεσ ενζργειεσ που δεν ςυνδζονται μόνιμα και ςτακερά με το ακίνθτο, θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί ςε εξαςφάλιςθ δανείου που χορθγικθκε μετά από φυςικι καταςτροφι. Επιπλζον, για τισ Αγροτικζσ Συν/κζσ Οργανϊςεισ (Α.Σ.Ο.) και τισ Συνεταιριςτικζσ Εταιρείεσ είναι δυνατι θ φπαρξθ εγγεγραμμζνων βαρϊν όταν θ προςθμείωςθ υποκικθσ ι θ υποκικθ ζχει εγγραφεί: ςε εξαςφάλιςθ δανείου, που χορθγείται ςτουσ ωσ άνω φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ, ςε εξαςφάλιςθ δανείου που χορθγικθκε για τθν αγορά του ακινιτου επί του οποίου κα υλοποιθκεί θ επζνδυςθ, ςε εξαςφάλιςθ δανείου που χορθγικθκε για τθ ςυγκεκριμζνθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτθν οποία εντάςςεται θ πρόταςθ. προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 16

17 10.7 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ςε ποςό ίςο με το 5% τθσ εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του ζργου του. Άρθρο 11 Προι και προχποθζςεισ υλοποίηςησ ζργων 11.1 Θ υλοποίθςθ των ζργων του τοπικοφ προγράμματοσ πραγματοποιείται με διαφάνεια και με τουσ ευνοϊκότερουσ δυνατοφσ όρουσ και διζπεται από τθ ςχετικι με το είδοσ του ζργου και τθ φφςθ του δικαιοφχου νομοκεςία, τα προβλεπόμενα ςτο ΡΑΑ και το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν εφαρμογι του Άξονα 4, κακϊσ και τισ ειδικότερεσ διατάξεισ των ςυμβάςεων του υπογράφονται μεταξφ Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Ο.Τ.Δ. και μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχων Θ Ο.Τ.Δ. δεν μπορεί να είναι δικαιοφχοσ ζργου που εντάςςεται ςτο μζτρου 4.1 του τοπικοφ προγράμματοσ Τα πρόςωπα που απαςχολεί θ Ο.Τ.Δ. με ςφμβαςθ εργαςίασ ι ζργου δεν αποδζχονται άμεςα ι ζμμεςα από το δικαιοφχο τθν ανάκεςθ του ςυνόλου ι μζρουσ ζργου που εντάςςεται ςτο μζτρο Στο πλαίςιο του μζτρου 4.1 οι μζτοχοι τθσ Ο.Τ.Δ. ζχουν δυνατότθτα ζνταξθσ ζργων, θ δθμόςια δαπάνθ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του μζτρου Στο πλαίςιο του τοπικοφ προγράμματοσ είναι δυνατι θ υλοποίθςθ ζργων με δικαιοφχουσ Ο.Τ.Α., νομικά πρόςωπα αυτϊν και άλλουσ φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, θ δθμόςια δαπάνθ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ (μζτρο 4.1). Ωςτόςο, θ δθμόςια δαπάνθ ζργων με δικαιοφχουσ Ο.Τ.Α., δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του μζτρου Θ θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν και αντίςτοιχων δαπανϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ ζγκριςθσ του τοπικοφ προγράμματοσ από τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. Ειδικότερα, για το μζτρο 4.1 θμερομθνία ζναρξθσ εργαςιϊν και αντίςτοιχων δαπανϊν κεωρείται θ θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ του δικαιοφχου ςτθν Ο.Τ.Δ. Για τα υπομζτρα L123α, L321, L322, L323, κακϊσ και για τισ παρεμβάςεισ δθμοςίου χαρακτιρα του υπομζτρου L313 μποροφν να γίνουν αποδεκτζσ αμοιβζσ εκπόνθςθσ μελετϊν και ζκδοςθσ αδειϊν και πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ Τα ζργα κα πρζπει να εκτελοφνται χωρίσ παρεκκλίςεισ από τθν εγκεκριμζνθ από τθν ΟΤΔ μελζτθ, όπωσ αυτι περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 17

18 δικαιοφχου και τθρϊντασ όλεσ τισ επίςθμεσ προδιαγραφζσ που ςυντάςςουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και προβλζπονται από τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν υλοποίθςθ, υπάρξει αναγκαιότθτα τροποποίθςθσ τθσ μελζτθσ κα πρζπει, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ καταβολι τθσ ενίςχυςθσ, να εγκρικεί προθγουμζνωσ από τθν Ο.Τ.Δ. θ ςχετικι τροποποίθςθ με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι δεν επθρεάηει τουσ ςτόχουσ, το χαρακτιρα, τθ λειτουργικότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου, κακϊσ και τα ςτοιχεία που ελιφκθςαν υπόψθ κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ του. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ από τθν ΟΤΔ, θ τελευταία αποςτζλλει τθν τροποποιθμζνθ μελζτθ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ, θ οποία μπορεί να εκφράςει τισ παρατθριςεισ τθσ, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, εντόσ 20 θμερϊν. Μείωςθ των προβλεπόμενων βαςικϊν μεγεκϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου (εμβαδά, όγκοι, δυναμικότθτεσ) επιφζρει αναλογικι μείωςθ των ποςϊν ενίςχυςθσ. Ο περιοριςμόσ ιςχφει ανεξάρτθτα αν ο προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται ςε επίπεδα ανϊτερα από τα προβλεπόμενα Τα ενιςχυόμενα ζργα πρζπει: i) για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ να μθν υποςτοφν ςθμαντικι τροποποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, ii) για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν από τθν αποπλθρωμι τουσ, εφόςον πρόκειται για ΜΜΕ να διατθρθκοφν ςτθν περιοχι LEADER, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Καν(ΕΚ) 800/2008, iii) για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν αποπλθρωμι τουσ, εφόςον πρόκειται για παρεμβάςεισ εκτόσ ΜΜΕ και για παρεμβάςεισ του υπομζτρου 123α να διατθρθκοφν ςτθν περιοχι LEADER, ςφμφωνα με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ & Ελζγχου του ΡΑΑ. Ρροκειμζνου να διαπιςτωκεί αν ενδεχόμενθ τροποποίθςθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο των ςθμείων (i), (ii) & (iii) ανωτζρω, το ςχετικό αίτθμα, με εξαίρεςθ τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ τθσ παραγράφου 7 ανωτζρω, υποβάλλεται προσ εξζταςθ ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ. Σε κάκε περίπτωςθ το οποιαςδιποτε φφςθσ οικονομικό όφελοσ προςπορίηεται ο δικαιοφχοσ από τισ εν λόγω τροποποιιςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνει το ποςό τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ του. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ζργου που ζχουν επιχορθγθκεί κα πρζπει να αντικακίςτανται άμεςα από άλλα τουλάχιςτον ιςοδφναμου αποτελζςματοσ. Επίςθσ, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα δε δικαιολογείται θ εκμίςκωςθ παγίων ςτοιχείων του ζργου. iv) να μθν ζχουν χρθματοδοτθκεί παράτυπα από δυο διαφορετικζσ εκνικζσ ι κοινοτικζσ πθγζσ. Στισ περιπτϊςεισ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω επιβάλλεται ολικι ι μερικι επιςτροφι τθσ καταβλθκείςασ επιχοριγθςθσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ Στθν περίπτωςθ ΜΜΕ, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία αποπλθρωμισ του ζργου του να καλφψει τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ με τθν Ο.Τ.Δ., τισ οποίεσ οφείλει να διατθριςει για προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 18

19 διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, επιβάλλεται αναλογικι επιςτροφι τθσ επιχοριγθςθσ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων τθροφνται τα προβλεπόμενα ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) ωσ προσ τθν προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ, προζγκριςθ ςφμβαςθσ και προζγκριςθ τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ ΑΡΕ Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου δφναται να ανακλθκεί θ απόφαςθ ζγκριςισ του και θ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΣΔΕ του ΡΑΑ. Αντίςτοιχα, δφναται να ανακλθκεί θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ παροφςασ Για επενδφςεισ ςυνολικοφ κόςτουσ μεγαλφτερου των ,00 ο δικαιοφχοσ τοποκετεί επεξθγθματικι πινακίδα. Στουσ τόπουσ εκτζλεςθσ ζργων υποδομισ, το ςυνολικό κόςτοσ των οποίων υπερβαίνει τισ ,00 τοποκετοφνται διαφθμιςτικά πλαίςια. Επεξθγθματικζσ πινακίδεσ τοποκετοφνται επίςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ο.Τ.Δ Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν πλιρθ φάκελο του ζργου ςτον οποίο να περιζχονται: θ αίτθςθ ενίςχυςθσ, ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ, θ απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ Ο.Τ.Δ., θ ςφμβαςθ με τθν Ο.Τ.Δ., οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, οι βεβαιϊςεισ και άδειεσ νομιμότθτασ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ, τα ζγγραφα που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ δθμοπράτθςθσ και ςφναψθσ ςυμβάςεων, οι επιμετριςεισ από τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου (ι τεχνικι υπθρεςία), κακϊσ και αποδεικτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ άυλων ενεργειϊν, τα πρωτότυπα εξοφλθκζντα δικαιολογθτικά ζγγραφα των δαπανϊν, τα οποία φζρουν υποχρεωτικά τθν ειδικι ςφραγίδα τθσ Ο.Τ.Δ., τα Αιτιματα Ρλθρωμισ του δικαιοφχου και τα Ρρακτικά Διοικθτικοφ Ελζγχου τθσ Ο.Τ.Δ. (προκαταβολϊν και δαπανϊν), τα παραςτατικά ζγγραφα είςπραξθσ του ποςοφ τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ (ακεϊρθτο τιμολόγιο), οτιδιποτε άλλο ςχετίηεται με τθν υλοποίθςθ του ζργου Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν τα κατάλλθλα παραςτατικά προκειμζνου να μπορεί να επαλθκευτεί θ φπαρξθ και θ ακρίβεια των πλθρωμϊν, να αποδζχονται τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιαδιποτε παραςτατικά ηθτθκοφν από τα αρμόδια εντεταλμζνα όργανα του Κράτουσ και τθσ Ε.Ε. και να παρζχουν πρόςβαςθ ςτα λογιςτικά τουσ βιβλία. Τα παραςτατικά που αφοροφν ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ δαπάνεσ κα πρζπει να φυλάςςονται ςτθ διάκεςθ τθσ Ε.Ε. τουλάχιςτον επί 3 ζτθ μετά προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 19

20 από το ζτοσ κατά το οποίο πραγματοποιικθκε θ τελικι πλθρωμι του ΡΑΑ από τον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ παρατυπιϊν ι παραλείψεων, τα ανωτζρω παραςτατικά πρζπει να φυλάςςονται ςτθ διάκεςθ τθσ Ε.Ε. τουλάχιςτον επί 3 ζτθ μετά από το ζτοσ κατά το οποίο τα ποςά ανακτϊνται πλιρωσ από το δικαιοφχο και πιςτϊνονται ςτο ΕΓΤΑΑ ι κατά το οποίο κακορίηονται οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ μθ ανάκτθςθσ βάςει του ΚΑΝ (ΕΚ) 1290/ Οι δικαιοφχοι υποχρεοφνται να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τον Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ ςχετικά με τθν τιρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων ςε μορφι ανάλογθ με τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. Αν, δθλαδι, υποχρεοφνται ςτθ τιρθςθ βιβλίων Γ' κατθγορίασ, υποχρεωτικά τθροφν και παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου κακϊσ και τισ επιχορθγιςεισ με ιδιαίτερθ λογιςτικι μερίδα ςτα βιβλία τουσ, με τισ κατάλλθλεσ λογιςτικζσ αποτυπϊςεισ των ςτοιχείων εκ των εγγράφων παραςτατικϊν. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ αποτυπϊνουν καταχωρϊντασ τα ςτοιχεία των εγγράφων παραςτατικϊν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να προκφπτουν ευχερϊσ και διακριτά οι δαπάνεσ και οι αντίςτοιχεσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν το επενδυτικό ςχζδιο. Εςφαλμζνα ι και πλαςτά λογιςτικά ςτοιχεία ι θ απουςία λογιςτικϊν ςτοιχείων, ςυνιςτοφν, κατά περίπτωςθ, ςθμαντικζσ παρατυπίεσ και επιφζρουν ενδεχομζνωσ δθμοςιονομικζσ διορκϊςεισ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ. Για το ςκοπό αυτό μαηί με το παραςτατικό αγοράσ κα πρζπει να προςκομιςτεί ςχετικι βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι ι τον προμθκευτι όπου να αναγράφεται ρθτά ο ςχετικόσ αρικμόσ παραςτατικοφ, ο τφποσ του εξοπλιςμοφ και ο ςειριακόσ αρικμόσ του μθχανιματοσ, ι τα ςτοιχεία αυτά να αναγράφονται ςτο παραςτατικό Σε περιπτϊςεισ προμθκειϊν από το εξωτερικό κα προςκομίηονται κατά το αίτθμα πλθρωμισ εκτόσ των άλλων και το απαιτοφµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice) και τα αντίςτοιχα τραπεηικά εµβάςµατα, δθλαδι: Εντολι ζκδοςθσ εντάλµατοσ / γραµµατίου είςπραξθσ, όπου να αναγράφεται ο δικαιοφχοσ κακϊσ και ο αρικµόσ του εξοφλοφµενου παραςτατικοφ, Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιοφχοσ κακϊσ και ο αρικµόσ του εξοφλοφµενου παραςτατικοφ Για τα ζργα που υλοποιοφνται με τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων θ δαπάνθ εκπόνθςθσ τθσ ςχετικισ μελζτθσ μπορεί να είναι επιλζξιμθ μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι αδυνατεί να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτα κακικοντα αυτά και εφόςον εφαρμοςτοφν οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ του Ν.3316/2005, όπωσ ιςχφει κάκε φορά Δράςθ L313-4 "Ρροβολι και προϊκθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν": Το προϊόν των ςχετικϊν παρεμβάςεων δε δφναται να διατίκεται προσ πϊλθςθ. Για το λόγο αυτό ςτο αντίςτοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανζμεται δωρεάν. προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 20

21 11.20 Ωσ προσ τα μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα (διευκετιςεισ χειμάρρων, αντιπλθμμυρικά, αναςχετικά φράγματα, κυροφράγματα, ταμιευτιρεσ άρδευςθσ) που εντάςςονται ςτθ δράςθ L321-1, φορζασ λειτουργίασ κα είναι ο Διμοσ (ςε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ΤΟΕΒ) διαφορετικά αν είναι ςε ηϊνθ ευκφνθσ του ΤΟΕΒ κα είναι ο ΤΟΕΒ. Σε περίπτωςθ που φορζασ λειτουργίασ κα είναι ο Διμοσ ι Κοινότθτα και με το δεδομζνο ότι πικανόν να μθν ζχει ςυντάξει Κανονιςμό Άρδευςθσ, τότε κα αναφζρει ςτο Τεχνικό Δελτίο και ςτθ ςφμβαςθ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου ότι "δεςμεφεται να εκπονήςει Κανονιςμό Άρδευςησ και να τηρήςει τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ". Άρθρο 12 Καταβολή ενίςχυςησ ςτο δικαιοφχο 12.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων του μζτρου 4.1 είναι καταρχιν αρμοδιότθτα τθσ Ο.Τ.Δ., θ οποία πρζπει να ςυντονίηει το τοπικό πρόγραμμα και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε όλα τα επίπεδα Θ Ο.Τ.Δ. διενεργεί διοικθτικοφσ ελζγχουσ ςε όλα τα αιτιματα πλθρωμισ δαπανϊν των δικαιοφχων του μζτρου 4.1 ςφμφωνα με τα άρκρα 26 και 33.1 του Καν. (ΕΚ) 1975/2006. Ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ που διενεργεί θ Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τθν επαλικευςθ τθσ παράδοςθσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθσ αλθκοφσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν που περιλαμβάνει το αίτθμα πλθρωμισ, τθν επαλικευςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τθν ενζργεια για τθν οποία ηθτικθκε και χορθγικθκε θ ενίςχυςθ. Για το λόγο αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ Ο.Τ.Δ., ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ ΕΔΡ LEADER επιτροπι με τθν ονομαςία: "Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER". Αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ ςτο πλαίςιο αυτό είναι κυρίωσ: ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν των δικαιοφχων με βάςθ τα πρωτότυπα παραςτατικά, λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ, θ επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο υλοποίθςθσ του ζργου ςε κάκε αίτθμα πλθρωμισ δαπανϊν, εφόςον ζχουν πραγματοποιθκεί δαπάνεσ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, προμικεια και εγκατάςταςθ μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ο διοικθτικόσ ζλεγχοσ των αιτθμάτων προκαταβολϊν των δικαιοφχων, θ ςφνταξθ των Ρρακτικϊν Διοικθτικοφ Ελζγχου Ρροκαταβολϊν και Δαπανϊν, ςτα οποία αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα του διενεργθκζντοσ ελζγχου, θ ςυμπλιρωςθ και υποβολι ςτθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ των Δελτίων Ραρακολοφκθςθσ των ζργων Θ Επιτροπι πιςτοποίθςθσ ζργων LEADER αποτελείται τουλάχιςτον από τρία (3) ςτελζχθ του υπθρεςιακοφ πυρινα τθσ Ο.Τ.Δ., πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. Ρροκειμζνου για πιςτοποίθςθ ζργων που περιλαμβάνουν προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 21

22 καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, το ζνα μζλοσ τθσ επιτροπισ κα πρζπει να ζχει ειδικότθτα μθχανικοφ ΡΕ/ΤΕ. Κατ' εξαίρεςθ, μπορεί να αποτελείται και από πρόςωπα που παραχωροφνται ςτθν Ο.Τ.Δ. από φορείσ, όπωσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Δθμοςίου, επιμελθτιρια κ.λπ., ςε περιπτϊςεισ που το υπάρχον προςωπικό τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ δεν επαρκεί Θ καταβολι τθσ αναλογοφςασ ενίςχυςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ γίνεται από τθν Ο.Τ.Δ. κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ, τμθματικά και ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου, τον προχπολογιςμό του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. Τα ςτάδια και ο τρόποσ τμθματικισ καταβολισ τθσ αναλογοφςασ ενίςχυςθσ κακορίηονται ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ Ο.Τ.Δ. και δικαιοφχου. Θ κατά τα ανωτζρω καταβολι τθσ ενίςχυςθσ γίνεται εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μηνϊν από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ πλθρωμισ και εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ πιςτϊςεισ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό που τθρεί θ Ο.Τ.Δ. Κατ' εξαίρεςθ, θ ωσ άνω προκεςμία μπορεί να παρατακεί, ςτθν περίπτωςθ που το ςχετικό αίτθμα του δικαιοφχου αποτελεί αντικείμενο δειγματολθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 14 του παρόντοσ άρκρου Οι δικαιοφχοι δφναται να υποβάλλουν ζνα (1) ζωσ πζντε (5) αιτιματα πλθρωμισ δαπανϊν, ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου και τον προχπολογιςμό του. Το τελευταίο αίτθμα πλθρωμισ του δικαιοφχου αφορά δαπάνεσ τουλάχιςτον ίςεσ με το 20% τθσ αναλογοφςασ ενίςχυςθσ και θ ζγκριςθ πλθρωμισ του ιςοδυναμεί με αποπλθρωμι και παραλαβι του ζργου Για τα ζργα των υπομζτρων L123, L311, L312, L313 (για τισ παρεμβάςεισ ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ) είναι δυνατι, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του δικαιοφχου, θ χοριγθςθ προκαταβολισ, θ οποία δε κα υπερβαίνει: Το 50% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για ζργα για τα οποία θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ εκδόκθκε το 2010, με τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ από το δικαιοφχο εγγυθτικισ επιςτολισ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 110% τθσ προκαταβολισ, Το 20% τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ για ζργα για τα οποία θ απόφαςθ ζνταξθσ ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ εκδόκθκε τα επόμενα ζτθ, με τθν προχπόκεςθ προςκόμιςθσ από το δικαιοφχο εγγυθτικισ επιςτολισ θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 110% τθσ προκαταβολισ. Το αίτθμα του δικαιοφχου για χοριγθςθ προκαταβολισ δεν περιλαμβάνεται ςτον αρικμό των αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν τθσ παραγράφου 5 ανωτζρω. Το αίτθμα πλθρωμισ προκαταβολισ ςυνοδεφεται επίςθσ από τισ απαιτοφμενεσ νόμιμεσ άδειεσ και βεβαιϊςεισ δθμοςίων αρχϊν που διζπουν, κατά περίπτωςθ, τθ νομιμότθτα υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου ζργου (όπωσ άδεια δόμθςθσ, άδεια λειτουργίασ για εκςυγχρονιςμοφσ κ.λπ.). Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ εκδίδεται υπζρ του ΟΡΕΚΕΡΕ και επιςτρζφεται μετά τθν ζγκριςθ και ειςαγωγι ςτο ΟΡΣΑΑ από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ του Δελτίου Ραρακολοφκθςθσ του ζργου, με το οποίο το ςφνολο τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ του ζργου που ζχει ειςαχκεί ςτο ΟΡΣΑΑ ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον ίςο προςζγγιςθ Leader τθσ ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Σελίδα 22

Τπομζτρο L123 "Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων" ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ

Τπομζτρο L123 Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ Αναπτυξιακι Καςτοριάσ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, T.K. 52100, Καςτοριά Τθλ: 2467083441-2 Fax: 2467021349 e-mail: ankas@ankas.gr, ankas@otenet.gr ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας

Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Μελζτθ Εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ εφαρμογισ δράςεων μζςω του JESSICA ςτθν Περιφζρεια Δστικής Ελλάδας Αντώνης Αβρανάς, LOGOTECH

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF CHIOS SA ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF CHIOS SA ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY Αριθμ. πρωτ. 2693/29-9-2017 ΠΡΟ Σράπεηεσ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΘΛΟΓΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD LEADER 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Καστοριά, 26.03.2013 Αριθ. πρωτ.: 2258 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ

Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ. Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Δίκτυο Natura 2000 Συνεργαςία για τθν Προςταςία τθσ Φφςθσ Δζςπω Ζαβροφ Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ Τμιμα Περιβάλλοντοσ Στόχοσ Δικτφου Natura 2000 Διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ φυςικϊν οικοτόπων και άγριων

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, 3.7.2017 Αρ.πρωτ.: 111697/Ι2 ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1ησ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ)

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ. Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Σ.Κ. ΦΩΣΟΛΙΒΟΤ Αποκατάςταςη ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΠΡΟΟΣΑΝΗ ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (ΜΑ) ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΘΕΗ «ΜΗΛΙΑ» ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ

Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Διαχείριςη Κινδφνων Πλημμφρασ π. Ζβρου Σχζδιο Διαχείριςησ Λεκανϊν Απορροήσ Ποταμϊν Υ.Δ. Αν. Μακεδονίασ - Θράκησ Κωνςταντίνα Νίκα Αν. Προϊςταμζνθ Τμιματοσ Επιφανειακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: 18.01.2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΔΗΜΟΙΟ Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge»

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Ενίςχυςη Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολήσ και Συςτημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήςεων ΟΔΗΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα