ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν, ταβζρνεσ, καφενεία κλπ. Οι επενδφςεισ κα πρζπει να υλοποιθκοφν ςε μικρά Δθμοτικά και Τοπικά Διαμερίςματα του Νομοφ Μαγνθςίασ (αναγράφονται παρακάτω ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IV) από νζεσ ι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ των επενδφςεων κυμαίνονται από 50% ζωσ 100%. Οι υποψιφιεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να επιχορθγθκοφν κα πρζπει να υποβάλλουν ολοκλθρωμζνο και τεκμθριωμζνο φάκελο υποψθφιότθτασ (πρόταςθ που περιλαμβάνει εμπεριςτατωμζνθ οικονομοτεχνικι μελζτθ και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω ςτο Ραράρτθμα I), κακϊσ το πρόγραμμα ζχει ςυγκεκριμζνα χριματα προσ διάκεςθ και αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό. Ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ Φυςικά, Νομικά Ρρόςωπα (ΑΕ, ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικζσ, Αγρότεσ) και Συνεταιριςμοί. Φορείσ του Δθμοςίου (Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κλπ). Φορείσ Μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα (Ρολιτιςτικοί Σφλλογοι κλπ). Ο προχπολογιςμόσ τθσ κάκε πρόταςθσ μπορεί να ανζλκει μζχρι , ανάλογα με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ. Ενδεικτικά, ο προχπολογιςμόσ για τουριςτικά καταλφματα μπορεί να είναι μζχρι , για παραδοςιακζσ ταβζρνεσ & παραδοςιακά καφενεία μζχρι , για μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων μζχρι , για βιοτεχνίεσ κλπ. Οι επιλζξιμεσ επενδφςεισ δφναται να αφοροφν ενδεικτικά τα παρακάτω: Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί, υποδομϊν διανυκτζρευςθσ (ενοικιαηόμενα δωμάτια κλπ όπωσ αναλφεται παρακάτω ςτο Ραράρτθμα II). Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ (ταβζρνεσ, παραδοςιακά καφενεία κλπ). Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων. Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ). Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων. Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί λοιπϊν επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν (κομμωτιρια κλπ). Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ (γραφεία περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ). Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων κλπ). Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ-ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων. Η επιδότθςθ ανζρχεται, ανάλογα με το είδοσ τθσ Επιδοτοφμενεσ δαπάνεσ: Η διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ επζνδυςθσ, από 50%-100%. προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν επιχείρθςθ, μπορεί να Ενδεικτικά, θ επιδότθςθ για βιοτεχνικζσ μονάδεσ, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξισ (αναγράφονται και ςτο τουριςτικά καταλφματα, ταβζρνεσ και καφενεία είναι 50%, ενϊ για άλλεσ επενδφςεισ όπωσ ζργα υποδομισ, ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κλπ ανζρχεται ςτο 100%. Το υπόλοιπο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ (δθλαδι το ποςοςτό πλθν τθσ επιχοριγθςθσ) κα καλφπτεται με ίδια κεφάλαια ι/και τραπεηικό δανειςμό. Για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ απαιτείται τεκμθρίωςθ ιδίων κεφαλαίων ι/και Ραράρτθμα III): Ανζγερςθ κτιρίων και δαπάνεσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ δαπάνεσ υδραυλικϊν εργαςιϊν, κζρμανςθσ κλπ. Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ ιςοπεδϊςεισ, περιφράξεισ, φωτιςμόσ, φυτεφςεισ, κλπ. Ρρομικεια μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. τραπεηικοφ δανειςμοφ (προζγκριςθ δανείου από Δαπάνεσ προβολισ και προϊκθςθσ, όπωσ θ ζκδοςθ τράπεηα). Η διάρκεια ολοκλιρωςθσ των Επενδυτικϊν Σχεδίων που κα εγκρικοφν είναι μζχρι 24 μινεσ, με δυνατότθτα 6μθνθσ παράταςθσ. διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων κλπ. Αμοιβζσ μθχανικϊν και ςυμβοφλων, δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαραίτθτων αδειϊν, δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ και οικονομοτεχνικζσ μελζτεσ για τθν εγκατάςταςθ ΑΡΕ κ.λπ. Οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 12% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ. Η υποβολι των προτάςεων κα πραγματοποιείται μζχρι 21 Ιουνίου Η ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου πρζπει να γίνει μετά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Η ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ζχοντασ αςχολθκεί από το 1992 με παρόμοια προγράμματα και με εξαιρετικι επιτυχία, είναι ςε κζςθ να αναλάβει, όχι μόνο τθν εκπόνθςθ και υποβολι τθσ πρόταςισ ςασ, αλλά και το ςυνολικό ςχεδιαςμό, τθ μελζτθ κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ μζχρι τθν εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ. Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ: Χριςτοσ Βαγενάσ, τθλ , κιν , cv0032 Σελίδα 1

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 1.1 Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου του υποψιφιου επενδυτι. 1.2 Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του υποψιφιου επενδυτι. 1.3 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του υποψιφιου επενδυτι/εταιρίασ. 1.4 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ (άδεια λειτουργίασ, ςιμα ΕΟΤ). 1.5 Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μορφισ του υποψιφιου επενδυτι προςκομίηονται κατά περίπτωςθ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: I. καταςτατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιιςεων αυτοφ ι ςχζδιο καταςτατικοφ, ΦΕΚ οριςμοφ νόμιμου εκπρόςωπου, II. πίνακασ μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία, III. Ο τελευταίοσ ιςολογιςμόσ κακϊσ και ακριβι αντίγραφα των κεωρθμζνων Ιςοηυγίων Γενικϊν και Αναλυτικϊν Κακολικϊν για το χρονικό διάςτθμα των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ για τισ εταιρίεσ που τθροφν βιβλία Γ' κατθγορίασ. (Στισ περιπτϊςεισ εταιριϊν ΟΕ, ΕΕ και ΕΡΕ που ζχουν ςυςτακεί από χρόνο μεγαλφτερο τθσ τριετίασ). IV. Ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει απολεςκεί πάνω από το μιςό του κεφαλαίου και άνω του ενόσ τετάρτου του κεφαλαίου αυτοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν. (ςτθν περίπτωςθ εταιριϊν που τθροφν βιβλία Β' κατθγορίασ). V. Επικυρωμζνα αντίγραφα των Ε1, Ε3 και Ε5 τριϊν τελευταίων ετϊν και Ε7 του οικονομικοφ ζτουσ υποβολισ του φακζλου υποψθφιότθτασ (αν δεν ζχουν υποβλθκεί υποβάλλονται τα αμζςωσ προθγοφμενα με υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ από τθν αντίςτοιχθ ΔΟΥ για μθ υποβολι τουσ). VI. Αναλυτικι περιοδικι κατάςταςθ ΙΚΑ. Σε περίπτωςθ μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μιςκό, τθ ςχετικι εντολι τθσ Γ.Σ. VII. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ςφμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η διλωςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα «Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ». VIII. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι ανεξάρτθτθ, ςυνδεδεμζνθ ι ςυνεργαηόμενθ ςφμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η διλωςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα «Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ». IX. Στισ περιπτϊςεισ υποψιφιων δικαιοφχων ΟΤΑ ι Νομικϊν Ρροςϊπων, απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τουσ για υποβολι πρόταςθσ. Ωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου L311, αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: - Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ από γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα όρια τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ των ορίων τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ πάνω από 50% του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ, ι - Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ του ειςοδιματοσ από αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ (γεωργία, κτθνοτροφία, αγροτουριςμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλθν υπερπόντιασ δαςικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ προςταςίασ του φυςικοφ χϊρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιςτον το 25% του ςυνολικοφ του ειςοδιματοσ προζρχεται από γεωργικζσ κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα όρια τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ χρόνο μεγαλφτερο του 50% του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ. - Να είναι Νζοσ Γεωργόσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ του μζτρου 112 "Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν" του ΡΑΑ. Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του γεωργοφ γίνεται από τθ ςφγκριςθ των γεωργικϊν ειςοδθμάτων με τα ςυνολικά ατομικά όπωσ δθλϊνονται κατά πθγι ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα (μζςοσ όροσ των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ). Σε ό,τι αφορά το χρόνο εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ, υπολογίηεται από το μζςο όρο των θμερομιςκίων των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ, όπωσ εμφανίηονται ςτθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ ταμείου ι του φορζα εργαςίασ. Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Νζοσ Γεωργόσ, για τθν ταυτοποίθςθ τθσ ιδιότθτάσ του θ ΟΤΔ απευκφνεται ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ (Γεωργόσ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ) προςκομίηονται: - Ενιαία Διλωςθ Εκμετάλλευςθσ του ζτουσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ. - Βεβαίωςθ ςτον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ του ΟΓΑ ι ςε περίπτωςθ μθ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον ΟΓΑ, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι αντίγραφα βιβλιαρίων αςφάλιςθσ που να προκφπτει ο αρικμόσ των αςφαλιςτικϊν του θμερομιςκίων τα τελευταία τρία ζτθ. - Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον οικείο Διμο. - Αντίγραφα εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων των τριϊν τελευταίων ετϊν ι φορολογικϊν δθλϊςεων (Ε1) ςε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί εκκακαριςτικό ςθμείωμα. Οι υποψιφιοι δικαιοφχοι του υπομζτρου L311 κα πρζπει επιπλζον να προςκομίςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ μικρι ΜΜΕ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο (vi) ανωτζρω. 1.6 Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ προςκομίηονται κατά περίπτωςθ βεβαίωςθ τράπεηασ που να δθλϊνει το καταρχιν ενδιαφζρον για δανειοδότθςθ του υποψθφίου ςτθν περίπτωςθ που μζροσ τθσ πρόταςθσ κα καλυφκεί με δάνειο, βεβαιϊςεισ κατακζςεων κλπ. 1.7 Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ πρόταςθσ μποροφν να γίνουν αποδεκτά: τίτλοι κυριότθτασ (ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, δωρεά, γονικι παροχι, δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, κλθρονομικι διαδοχι κ.λπ.), οι οποίοι κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ιδιοκτθςίασ και μεταγραφισ, πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ςφμβαςθ χρθςιδανείου, ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ ι και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ και για πράξεισ δθμοςίου χαρακτιρα. Στισ περιπτϊςεισ μίςκωςθσ και εφόςον ςτθν cv0032 Σελίδα 2

3 πρόταςθ προβλζπονται νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο μίςκωςθσ με διάρκεια τουλάχιςτον 20 ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο τοπικό πρόγραμμα και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ. Για λοιπζσ επενδφςεισ (βελτίωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι και προμικεια εξοπλιςμοφ) απαιτείται ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ ι επαγγελματικισ μίςκωςθσ (για επιχειριςεισ), κεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Υ, διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και ςτθν περίπτωςθ που το ςυμφωνθτικό ζχει ςυνολικι διάρκεια άνω των 9 ετϊν να ζχει ςυνταχκεί ςυμβολαιογραφικά και να ζχει μεταγραφεί εν ςυνεχεία ςτο αρμόδιο υποκθκοφυλακείο. Αντίςτοιχα, τα ανωτζρω χρονικά διαςτιματα πρζπει να τθροφνται για ςυμβάςεισ χρθςιδανείου ι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ χριςθσ. 1.8 Στοιχεία ετοιμότθτασ επενδυτικοφ ςχεδίου, όπωσ Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψθσ (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμζνα από μθχανικό, Αρχιτεκτονικά ςχζδια υπογεγραμμζνα από μθχανικό κλπ. 1.9 Αναλυτικζσ προςφορζσ και προςπζκτουσ για το ςφνολο των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ. ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΣΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΕΙΔΟ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ Α. Μετατροπι παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιςμάτων ςε τουριςτικά καταλφματα. Ενιςχφεται θ επιςκευι, αποκατάςταςθ παραδοςιακϊν θ διατθρθτζων κτιρίων και θ μετατροπι τουσ ςε τουριςτικά καταλφματα, ςε εφαρμογι αρχιτεκτονικισ μελζτθσ, που ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 33/1979 (Φ.Ε.Κ. 10/Αϋ/ ) και τθν υπ αρικμ / (Φ.Ε.Κ. 616/Βϋ/ ) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτζρω κτίςματα πρζπει να είναι χαρακτθριςμζνα ωσ παραδοςιακά ι διατθρθτζα από τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ι του ΥΡ.ΡΟ. Β. Κδρυςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων Οι λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, τθσ παρ.1α του άρκρου 2 του ν. 2160/1993, που δφνανται να ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ του αγροτικοφ τουριςμοφ και του τουριςμοφ με τθν ευρεία ζννοια, είναι οι ακόλουκεσ: 1. Ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου, 5, 4 και 3 αςτζρων: Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Αϋ/2002), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικμ / απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Φ.Ε.Κ. 1441/Βϋ) και ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα 10 δωμάτια, 20 κλίνεσ. Μζγιςτθ δυναμικότθτα: 40 κλίνεσ. 2. Ξενοδοχεία τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 5, 4 και 3 αςτζρων: Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ, που προβλζπονται ςτο π.δ. 43/2002 όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικμ / απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ και ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα: 20 κλίνεσ. Μζγιςτθ δυναμικότθτα: 40 κλίνεσ. 3. Οργανωμζνεσ Τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ Γϋ τάξθσ και άνω: Η ίδρυςθ οργανωμζνων τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων Γϋ τάξθσ και άνω, γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν υπ αρικμ /1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Βϋ/1987) απόφαςθ του Ε.Ο.Τ., όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Γ. Κδρυςθ μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων Οι λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, τθσ παρ.1β του άρκρου 2 του ν. 2160/1993, που δφνανται να ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ του αγροτικοφ τουριςμοφ και του τουριςμοφ με τθν ευρεία ζννοια, είναι οι ακόλουκεσ: 1. Τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ: Οι Τουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ κατοικίεσ είναι μεμονωμζνεσ ι ςε ςειρά ι ςε ςυγκρότθμα μονόροφεσ ι δυόροφεσ μονοκατοικίεσ που ζχουν αυτοτζλεια λειτουργίασ, ανεξάρτθτθ εξωτερικι προςπζλαςθ θ κάκε μία και ιδιωτικότθτα. Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν αρικ /87 (ΦΕΚ 557/Β /87) απόφαςθ του ΕΟΤ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ κατοικιϊν 2. Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν Ενοικιαηόμενα δωμάτια 4 «κλειδιϊν», ςε ςυγκρότθμα μζχρι 10 δωματίων: Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Αϋ/ ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικμ / απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Φ.Ε.Κ. 1684/Βϋ) και ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα: 5 δωμάτια, 10 κλίνεσ. 3. Ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα διαμερίςματα 4 «κλειδιϊν» ςε ςυγκρότθμα μζχρι 20 δωματίων: Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο π.δ. 337 όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ αρικμ / απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ και ιςχφει κάκε φορά. Το κακιςτικό ςυνυπολογίηεται ςτον αρικμό των δωματίων. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα: 5 δωμάτια, 10 κλίνεσ. Δ. Επζκταςθ κφριων και μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων Ενιςχφεται θ επζκταςθ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων που λειτουργοφν με ειδικό ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ., εφόςον μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ το ςφνολο του τουριςτικοφ καταλφματοσ (αρχικό κατάλυμα ςυν επζκταςθ) ανικει ςτισ λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ του άρκρου 2 τθσ αρικμ. 2974/ ΚΥΑ και μόνον υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που προαναφζρκθκαν ςτισ περιπϊςεισ Α, Β, Γ. Η ςυνολικι δυναμικότθτα του τουριςτικοφ καταλφματοσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επζκταςθσ κα είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 2 τθσ αρικμ. 2974/ ΚΥΑ ανά λειτουργικι μορφι και κατθγορία τουριςτικοφ καταλφματοσ. cv0032 Σελίδα 3

4 Ε. Εκςυγχρονιςμόσ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων 1. Ενιςχφεται ο ποιοτικόσ εκςυγχρονιςμόσ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων που λειτουργοφν με ειδικό ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ., ανεξαρτιτωσ λειτουργικισ μορφισ και τάξθσ. 2. Η χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ είναι δυνατι, εφόςον με τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν που ςυνιςτοφν τον ποιοτικό εκςυγχρονιςμό, τα καταλφματα κατατάςςονται ςε λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ των περιπτϊςεων Α, Β παραπάνω. Η απόφαςθ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Τουριςμοφ του Ε.Ο.Τ., με τθν οποία εγκρίνεται θ τροποποιθτικι αρχιτεκτονικι μελζτθ για τθ μετατροπι του καταλφματοσ ςε λειτουργικι μορφι και κατθγορία των περιπτϊςεων Α, Β, Γ παραπάνω, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ ενίςχυςθσ των επενδφςεων ποιοτικοφ εκςυγχρονιςμοφ. ΣΤ. Λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ Λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται ςτθν υπ αρικμ /1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Βϋ/1987) απόφαςθ του Ε.Ο.Τ. όπωσ ιςχφει κάκε φορά, υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ. Ρεριοριςμοί: Η ίδρυςθ και επζκταςθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων υπόκειται ςτουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: α. Για τισ μορφζσ καταλυμάτων των παραπάνω περιπτϊςεων Β, Γ ιςχφουν οι περιοριςμοί που προβλζπονται ςτθν υπ αρικμ. 2647/ΥΡΕΘΟ /538866/ΕΙΔ135/ ΕΟΤ/ (Φ.Ε.Κ. 797/Βϋ/1986) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ «Μζτρα για τθν ελεγχόμενθ τουριςτικι ανάπτυξθ και τθν αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ περιοχϊν τθσ Χϊρασ. Κακοριςμόσ περιοχϊν Ελζγχου Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. β. Σε οικόπεδα ι γιπεδα ευριςκόμενα ςε απόςταςθ μικρότερθ των 3 χλμ. από τισ ακτζσ δεν ενιςχφεται θ ίδρυςθ ενοικιαηόμενων δωματίων 4 «κλειδιϊν» και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 4 «κλειδιϊν». γ. Σε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ενιςχφεται μόνο θ μετατροπι ςε κατάλυμα παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων, κακϊσ και θ ίδρυςθ τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν. δ. Η ενίςχυςθ ίδρυςθσ ι επζκταςθσ ενοικιαηομζνων επιπλωμζνων δωματίων και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων είναι δυνατι, τθρουμζνων και των περιοριςμϊν των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ, μόνο ςε οικόπεδα που βρίςκονται εντόσ ςχεδίου, εντόσ οικιςμϊν προχφιςτάμενων του 1923 ι εντόσ οριοκετθμζνων οικιςμϊν με πλθκυςμό κάτω των κατοίκων. ε. Πλεσ οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται υπό τον όρο ότι ζχει προθγθκεί θ τιρθςθ των νόμιμων διαδικαςιϊν και θ λιψθ των νομίμων αδειϊν για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό των αντίςτοιχων καταλυμάτων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ cv0032 Σελίδα 4

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Η ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ διακζτει τθν απαραίτθτθ φιλοςοφία, το προφίλ, τισ οργανωτικζσ και λειτουργικζσ υποδομζσ και τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, προκειμζνου να υποςτθρίξει με απόλυτθ επαγγελματικι υπευκυνότθτα, τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ του φακζλου αίτθςθσ τθσ επιχοριγθςθσ και τθν παρακολοφκθςθ-διαχείριςθ του ζργου ζωσ τθν εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ. cv0032 Σελίδα 5

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπομζτρο L123 "Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων" ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ

Τπομζτρο L123 Αφξηςη τησ αξίασ των γεωργικών και δαςοκομικών προϊόντων ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ Αναπτυξιακι Καςτοριάσ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Γράμμου 62, T.K. 52100, Καςτοριά Τθλ: 2467083441-2 Fax: 2467021349 e-mail: ankas@ankas.gr, ankas@otenet.gr ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΝΕΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Σασ ενθμερϊνουμε ότι ενεργοποιικθκε ο νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ N.4399/22.06.16 ςτα τζςςερα (4) από τα οκτϊ (8) κακεςτϊτα επιχειριςεων για ενίςχυςθ ιδιωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «Αναπτυξιακι φμπραξθ για τθ Δθμιουργία επιχειριςεων ςτον

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 2 η ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα

Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ. Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη. Ενθμερωτικό Σθμείωμα Νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Απάντηςη ςτην Κρίςη Ανάπτυξη ςτην Πράξη Ενθμερωτικό Σθμείωμα Αθήνα, 9/12/2010 1. Τι είναι ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ Ο νζοσ Επενδυτικόσ Νόμοσ αποτελεί τον κεντρικό πυλϊνα του ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge»

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολισ και Συςτθμάτων Ηλεκτρονικών Κρατιςεων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα