Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content"

Transcript

1 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010

2 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι Όργανα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ Γνωμοδοτικι Επιτροπι τθσ Δράςθσ Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Επιτροπι Ενςτάςεων Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ τάδια Αξιολόγθςθσ ΣΑΔΙΟ Α : Αξιολόγθςθ Αίτθςθσ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων ΣΑΔΙΟ Β : Κατάταξθ Αιτιςεων ΣΑΔΙΟ Γ : Παραλαβι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ αίτθςθσ ΣΑΔΙΟ Δ : Ζλεγχοσ Ορκότθτασ τοιχείων Ηλεκτρονικισ Πρόταςθσ Βαςικζσ Αρχζσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ Αξιολόγθςθ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι Διαμόρφωςθ γνωμοδοτιςεων Αξιολόγθςθ Σελικι Κατάταξθ αιτιςεων Ζνταξθ πράξεων ςτθ Δράςθ Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Επιλαχοφςεσ προτάςεισ Διαδικαςία επανεξζταςθσ αιτιςεων Παράρτθμα Ι - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ Γενικά Ανάλυςθ βακμολόγθςθσ κριτθρίων

3 1. Ειςαγωγι Ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ μίασ αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου από τθν Επιχείρθςθ ζωσ και τθν ζκδοςθ Αποφάςεων Ζνταξθσ Πράξεων και τθν αποςτολι Αποφάςεων Αποδοχισ και Ζγκριςθσ Αίτθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ. υγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα: Όργανα και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. τάδια αξιολόγθςθσ και ελζγχου αιτιςεων επενδυτικϊν ςχεδίων δικαιοφχων. Κατάταξθ αιτιςεων και ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων. Απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ Αίτθςθσ. Επανεξζταςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. Επιλαχοφςεσ αιτιςεισ. Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για ςχετικά κζματα. 2. Πργανα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 2.1. Γνωμοδοτικι Επιτροπι τθσ Δράςθσ Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ι εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, από το Διοικθτικό υμβοφλιο, οργάνου τθσ, Γνωμοδοτικι Επιτροπι. Αυτι ειςθγείται τεκμθριωμζνα και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτο προαναφερκζν όργανο, τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ (εγκεκριμζνεσ, επιλαχοφςεσ και απορριπτζεσ αιτιςεισ). Η ςφνκεςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.. Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π. Ψθφιακι φγκλιςθ. Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Eιδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ. Δφο (2) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ςυντάςςονται ςε πρακτικά τα οποία επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Η Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ζχει ωσ ρόλο τθν ενδελεχι εξζταςθ, τον ζλεγχο πλθρότθτασ και ορκότθτασ των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί επιτυχϊσ (θλεκτρονικά και φυςικόσ φάκελοσ) και ςυντάςςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ προσ τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, προκειμζνου αυτι να προχωριςει ςτθν τελικι τθσ κρίςθ. Η Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν δεν προβαίνει ςε βακμολόγθςθ αιτιςεων, 3

4 ωςτόςο αποδζχεται ι απορρίπτει τισ αιτιςεισ βάςει των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά και ζχουν αποςταλεί ςτον φάκελο τθσ αίτθςθσ. Σα μζλθ που απαρτίηουν τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ορίηονται με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ εταιρίασ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και ζχουν εμπειρία ςτθ διενζργεια ελζγχων δικαιολογθτικϊν για προτάςεισ και αιτιςεισ. Μετά τθ ςφνκεςθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν και πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, πραγματοποιείται ειδικόσ κφκλοσ ενθμζρωςθσ - εκπαίδευςθσ των μελϊν τθσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία τουσ Επιτροπι Ενςτάςεων Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων επανεξζταςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ι εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, από το Διοικθτικό υμβοφλιο, οργάνου τθσ, Επιτροπι Ενςτάςεων. Αυτι ειςθγείται τεκμθριωμζνα και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτο προαναφερκζν όργανο, τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων επανεξζταςθσ. Η ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ζχει ωσ εξισ: Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.. Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π. Ψθφιακι φγκλιςθ. Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Eιδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ. Δφο (2) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.. Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ςυντάςςονται ςε πρακτικά τα οποία επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων δεν μπορεί να είναι ίδια με τα μζλθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ. 4

5 3. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων ακολουκεί τα τάδια τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν: 3.1. Στάδια Αξιολόγθςθσ ΣΤΑΔΙΟ Α : Αξιολόγθςθ Αίτθςθσ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. και πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ από τθν δικαιοφχο Επιχείρθςθ, πραγματοποιείται με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται και καταχωροφνται, ζλεγχοσ που αφορά τθν επιλεξιμότθτα τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ Ρροχποκζςεισ και τουσ Προυσ Επιλεξιμότθτασ κακϊσ και τθσ τιρθςθσ των Επιμζρουσ Ορίων (Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ / Κατθγορίεσ Δαπανϊν) που τίκενται ςτον Οδθγό Τποβολισ. Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά, θ αίτθςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου δεν μπορεί να προχωριςει προσ υποβολι. Ειδικότερα, οι δικαιοφχοι που «περνοφν» κετικά τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ, (i) κατατάςςονται με βάςθ το μζγεκοσ τθσ Επιχείρθςθσ (βάςει του κφκλου εργαςιϊν τουσ και του αρικμοφ του προςωπικοφ κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ) ςφμφωνα με τθν οποία προςδιορίηεται το ανϊτατο φψοσ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου ενίςχυςθσ (ενότθτα 6.3 του οδθγοφ υποβολισ τθσ δράςθσ) (ii) και βακμολογοφνται αυτοτελϊσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 8 Παράρτθμα Ι του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ. ΡΟΣΟΧΗ: ε καμία περίπτωςθ δεν πραγματοποιείται θλεκτρονικι διόρκωςθ από τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» ςτοιχείων που ζχουν καταχωριςκεί βάςει των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, πλθν των περιπτϊςεων λακϊν όπωσ τα παραπάνω. ε αυτι τθν περίπτωςθ, αν τα Επιμζρουσ Όρια (Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ/ Κατθγορίεσ Δαπανϊν) του Επενδυτικοφ χεδίου ςυνεχίηουν να πλθροφνται και μετά τισ μεταβολζσ χρθςιμοποιείται και αξιολογείται ωσ υποβλθκζν το τροποποιθμζνο επενδυτικό ςχζδιο. Αν μετά τθ διόρκωςθ των λανκαςμζνων καταχωρίςεων προκφπτει μθ-τιρθςθ των Επιμζρουσ Ορίων Επιλζξιμων Ενεργειϊν και Κατθγοριϊν Δαπανϊν, τότε το επενδυτικό ςχζδιο απορρίπτεται. ΡΟΣΟΧΗ: Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι απόλυτα ςίγουροσ για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί θλεκτρονικά ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. Οποιαδιποτε 5

6 απόκλιςθ / διαφορά με τα δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν ςτθ ςυνζχεια, κα οδθγιςει ςτθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ («Απορριπτζα» αίτθςθ) ΣΤΑΔΙΟ Β : Κατάταξθ Αιτιςεων Κατόπιν τθσ επιτυχοφσ θλεκτρονικισ υποβολισ, θ αίτθςθ λαμβάνει αφξοντα αρικμό θλεκτρονικισ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι μοναδικόσ και ςυνοδεφει τθν αίτθςθ ςε όλα τα ςτάδια όπου αυτι είναι ενεργι. τθ ςυνζχεια αξιοποιείται θ αυτοτελισ βακμολογία που ζχει λάβει θ θλεκτρονικά υποβλθκείςα αίτθςθ για να δθμιουργθκεί λίςτα δυνθτικϊν δικαιοφχων ανά ΕΠ/ ΠΕΠ τθσ δράςθσ. Η λίςτα αυτι ςχθματίηεται με βάςθ τθν αυτοτελι βακμολόγθςθ (ςε φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ από 100 ζωσ 1) των αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςυγκεντρϊνουν τθν ίδια βακμολογία, θ κατάταξι τουσ ςτθν εν λόγω λίςτα πραγματοποιείται με βάςθ το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ τουσ (τοποκετοφνται ψθλότερα ςτθ λίςτα οι αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί νωρίτερα). Οι αιτιςεισ των επενδυτικϊν ςχεδίων, ξεκινϊντασ από τθν αρχι τθσ κάκε λίςτασ και προσ τα κάτω, είναι δυνθτικά εγκεκριμζνεσ προσ επιχοριγθςθ μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ προσ διάκεςθ προχπολογιςμοφ του ΕΠ/ ΠΕΠ τθσ Δράςθσ. Η τελικι ζγκριςθ για τθν επιχοριγθςθ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ προκφπτει από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ταδίων Γ και Δ (ενότθτεσ και του παρόντοσ Οδθγοφ) για τθν αξιολόγθςθ τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ ΣΤΑΔΙΟ Γ : Ραραλαβι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ αίτθςθσ Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω: (i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων), θ οποία φζρει τθν ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ αιτοφςασ Επιχείρθςθσ. (ii) Ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων). (iii) Εκτυπωμζνθ Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων). (iv) Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και ςφμφωνα με τον Οδθγό Τποβολισ). (v) Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για το ςφνολο των δαπανϊν που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ. ΡΟΣΟΧΗ: - Η μθ αποςτολι εντόσ του οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ πρόταςθσ. Η αίτθςθ κεωρείται τότε «Απορριπτζα». - Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται άπαξ. Ο Φάκελοσ τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να φζρει το ςφνολο των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν. Σμθματικι προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν δεν κα γίνεται αποδεκτι. 6

7 - Συμπλθρωματικά δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτά μετά τθν αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ. Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ: - με ςυςτθμζνθ επιςτολι δζμα, ι - με ταχυμεταφορά, ςτθν διεφκυνςθ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561, τθλ , ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Το εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. Ο ολοκλθρωμζνοσ Φάκελοσ Αίτθςθσ, αφοφ παραλθφκεί, πρωτοκολλθκεί και ιεραρχθκεί με βάςθ τθν λίςτα κατάταξθσ, μεταβιβάηεται ςτθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (βλ. 2.2). Σα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν αναλαμβάνουν να ελζγξουν τθν πλθρότθτα του φακζλου τθσ αίτθςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι: για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ, όλα τα Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτθ Λίςτα Δικαιολογθτικϊν υπάρχουν ςτον Φάκελο Αίτθςθσ και είναι αρικμθμζνα, ςφμφωνα με τθν λίςτα που ζχει αναπαραχκεί από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων και είναι κατάλλθλα υπογεγραμμζνα (όπου αυτό απαιτείται), όλεσ οι Προςφορζσ / Προτιμολόγια (όχι τιμολόγια δαπανϊν) που αναφζρονται θλεκτρονικά ςτο Ζντυπο Τποβολισ Πρόταςθσ υπάρχουν ςτο φυςικό φάκελο. ΡΟΣΟΧΗ: - Οποιαδιποτε ζλλειψθ Δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ που ζχει υποβλθκεί, από τον φυςικό Φάκελο Δικαιολογθτικϊν, κακιςτά τθν αίτθςθ «Απορριπτζα». Εφόςον ο Φάκελοσ Αίτθςθσ ικανοποιεί το κριτιριο πλθρότθτασ, θ αίτθςθ κεωρείται «Ρλιρθσ» και αξιολογείται ςτθ ςυνζχεια ωσ προσ τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ (τάδιο Δ ). Όλοι οι υποβαλλόμενοι φάκελοι προτάςεων με ςυνθμμζνθ ςχετικι τεκμθρίωςθ από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., αρχειοκετοφνται με φυςικό και θλεκτρονικό τρόπο ΣΤΑΔΙΟ Δ : Ζλεγχοσ Ορκότθτασ Στοιχείων Ηλεκτρονικισ Ρρόταςθσ Ο ζλεγχοσ ορκότθτασ ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται από μζλοσ τθσ ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (βλ. ενότθτα 2.2), μόνο για τισ αιτιςεισ που φζρουν τθν ζνδειξθ «Πλιρθσ». Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ταδίου Δ, διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ όλων των δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για κάκε αίτθςθ, με βάςθ τα ζντυπα 7

8 ζγγραφα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο Αίτθςθσ (ςτοιχεία «i» ζωσ «v» τθσ ενότθτασ παραπάνω). Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι τα ςτοιχεία που καταχωροφνται θλεκτρονικά είναι: ορκά και ζγκυρα (Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων και των αντίςτοιχων εγγράφων). ςε πλιρθ ςυνζπεια με το περιεχόμενο του Φακζλου Αίτθςθσ και ςε πλιρθ ςυνάφεια με τα περιγραφόμενα χαρακτθριςτικά των προσ υλοποίθςθ ενεργειϊν/κατθγοριϊν δαπανϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ προςφορζσ των προμθκευτϊν. ΡΟΣΟΧΗ: - Οποιαδιποτε απόκλιςθ μεταξφ ςτοιχείων που δθλϊνονται θλεκτρονικά και των αντίςτοιχων που υποβάλλονται εντφπωσ, ι μθ εγκυρότθτα των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. Η αίτθςθ κεωρείται πλζον «Απορριπτζα». - Κατά το ςτάδιο αυτό, ςτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ λακϊν όπωσ ενδεικτικά καταχϊριςθσ δαπανϊν που δεν εμπίπτουν ςτισ επιλζξιμεσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν ι ςτθν περίπτωςθ καταχϊριςθσ δαπανϊν ςε λάκοσ κατθγορίεσ βάςει όςων προβλζπονται ςτον Οδθγό Τποβολισ ι καταχϊριςθσ δαπανϊν μεγαλφτερου φψουσ απ ότι παρουςιάηεται ςτισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ, θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» διατθρεί το δικαίωμα διόρκωςθσ ι/ και διαγραφισ των λανκαςμζνων καταχωρίςεων από το επενδυτικό ςχζδιο. - ε καμία περίπτωςθ δεν πραγματοποιείται θλεκτρονικι διόρκωςθ από τθν ΨΗΦΕΝ ΑΕ των ςτοιχείων που ζχουν καταχωρθκεί για τθν επιχείρθςθ βάςει των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, οφτε μεταβολι τθσ προκφπτουςασ βακμολογίασ, λόγω τυχόν απόκλιςθσ θλεκτρονικϊν και εγγράφων ςτοιχείων. Η αίτθςθ κεωρείται «Απορριπτζα». Εάν κατά τον ζλεγχο ορκότθτασ των δθλουμζνων ςτοιχείων διαπιςτωκεί ότι απαιτοφνται περαιτζρω διευκρινιςτικά ςτοιχεία, τότε αποςτζλλεται ςχετικι επιςτολι από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. προσ τον δυνθτικό δικαιοφχο, ηθτϊντασ τα ζντυπα ςτοιχεία εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν. ε περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δεν αποςτείλει τα διευκρινιςτικά ςτοιχεία εντόσ τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ, θ πρόταςθ κρίνεται «Απορριπτζα». Εάν ο ζλεγχοσ ορκότθτασ του Φακζλου τθσ Πρόταςθσ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, τότε θ πρόταςθ κρίνεται «Ορκι», διαφορετικά κρίνεται «Απορριπτζα». Μετά το πζρασ κάκε ταδίου, θ εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. δφναται να δθμοςιεφςει ςτοιχεία που αφοροφν ςτα εν λόγω ςτάδια και μπορεί να περιλαμβάνουν αρικμό ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων, εξζλιξθ κάλυψθσ διακζςιμου προχπολογιςμοφ ανά περιφζρεια, ςτατιςτικά ςτοιχεία προτεινόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων κλπ Βαςικζσ Αρχζσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι οι ακόλουκεσ: Μόνο οι αιτιςεισ που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να κρικοφν υποψιφιεσ προσ ζγκριςθ επιχοριγθςθσ. Ο ζλεγχοσ που πραγματοποιείται ςε επόμενα τάδια Αξιολόγθςθσ (βλ. όργανα Αξιολόγθςθσ - παράγραφοσ 2) αφορά επιβεβαίωςθ τθσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 8

9 ςε ςχζςθ με τον φυςικό φάκελο που λαμβάνεται από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., άρα δεν υπόκειται ςε υποκειμενικζσ κρίςεισ. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ των Επενδυτικϊν χεδίων από τα όργανα αξιολόγθςθσ των Ψθφιακϊν Ενιςχφςεων Α.Ε. γίνεται θλεκτρονικά, ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ ΑΕ. με διαφανι και τρόπο που επιτρζπει τθν ιχνθλαςιμότθτα ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια αξιολόγθςθσ. Κάκε χρζωςθ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου ςε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, πραγματοποιείται τυχαία. Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται μόνο ςε ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χϊρουσ τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. Κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν καταγράφει όλα τα πορίςματα ελζγχου τθσ αίτθςθσ και με το πζρασ τθσ κάκε μεμονωμζνθσ αξιολόγθςθσ επιςτρζφει το φυςικό Φάκελο Αίτθςθσ ςτο Αρχείο Αιτιςεων που τθρείται ςτθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε Αξιολόγθςθ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι Διαμόρφωςθ γνωμοδοτιςεων Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι, ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ θ οποία πραγματοποιείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα εξετάηει το ςφνολο των προτάςεων που κρίκθκαν: «Ορκζσ» (επιτυχισ ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) «Απορριπτζεσ» (ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αξιολόγθςθσ). Για τθν εξζταςθ και επιβεβαίωςθ του ελζγχου που ζχει προθγθκεί για τισ παραπάνω αιτιςεισ, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι μελετά για κάκε αίτθςθ τθν αξιολόγθςθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, ζτςι όπωσ αυτι είναι διακζςιμθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Εφόςον χρειαςτεί διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ, υποςτθρίηεται από τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (π.χ. ςτον ζλεγχο του φακζλου τθσ αίτθςθσ). Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ καταγράφονται ςε ςχετικά Πρακτικά Αξιολόγθςθ Τελικι Κατάταξθ αιτιςεων Κατόπιν των ανωτζρω, και μετά τθν: α) ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ από τθν Γνωμοδοτικι Επιτροπι του ςυνόλου των αιτιςεων που υποβλικθκαν ςε κάκε διακριτό κφκλο υποβολισ τθσ δράςθσ «digicontent», β) επικφρωςθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. των πρακτικϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, και γ) τα τελικά πορίςματα εξζταςθσ των αιτθμάτων επανεξζταςθσ, ςυντάςςονται ςε κάκε κφκλο υποβολισ, κατάλογοι με τθν κατάταξθ των επιχειριςεων ωσ εξισ: 9

10 1) Εγκεκριμζνεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά χζδια εγκρίνονται να επιχορθγθκοφν βάςει τθσ βακμολογία τουσ, τον χρόνο υποβολισ τουσ και του διακζςιμου προχπολογιςμοφ του ΕΠ/ΠΕΠ τθσ Δράςθσ. 2) Επιλαχοφςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ αλλά των οποίων τα Επενδυτικά χζδια δφναται να τφχουν επιχοριγθςθσ, εφόςον προκφψει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του ΕΠ/ΠΕΠ ςτο οποίο εντάςςονται. 3) Απορριφκείςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Απορριπτζεσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά χζδια δεν εγκρίνονται να επιχορθγθκοφν. Οι παραπάνω λίςτεσ καταγράφονται ςτο Σελικό Πρακτικό τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, για τον εν λόγω κφκλο αξιολόγθςθσ. 4. Ζνταξθ πράξεων ςτθ Δράςθ Σο τελικό πρακτικό τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ με τισ τελικζσ λίςτεσ των Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων διαβιβάηονται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο όργανο τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., το οποίο με απόφαςι του ειςθγείται απ ευκείασ ςτον Ειδικό Γραμματζα Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ τουσ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ψθφιακι φγκλιςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων τθσ εν λόγω δράςθ. 5. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Μετά από κάκε κφκλο ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκειςϊν αποφάςεων, δθμοςιεφονται Πίνακεσ Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ. Κάκε δθμοςιευμζνοσ πίνακασ κατάταξθσ αποτελεςμάτων παρουςιάηει ευκρινϊσ τουσ αρικμοφσ (κωδικοφσ) των αιτιςεων επιχοριγθςθσ και καλφπτει το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα κφκλο υποβολισ κατά το οποίο υπεβλικθςαν αυτζσ οι αιτιςεισ. Βάςει των ανωτζρω αποφάςεων και αναφορικά με τισ εγκεκριμζνεσ αιτιςεισ, κάκε δικαιοφχοσ λαμβάνει Απόφαςθ Αποδοχισ και Ζγκριςθσ Αίτθςθσ υπογεγραμμζνθ από το Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., ςτθν οποία ςυνοψίηονται οι όροι και προχποκζςεισ υλοποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ όπωσ αυτοί αναφζρονται αναλυτικά ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ. Οι Αποφάςεισ αυτζσ εκδίδονται μόνο κατόπιν ςχετικισ ζκδοςθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ των εν λόγω αιτοφμενων πράξεων από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠ «Ψθφιακι φγκλιςθ». Σαυτόχρονα ενθμερϊνονται όλεσ οι επιλαχοφςεσ και απορριφκείςεσ επιχειριςεισ με ςχετικζσ επιςτολζσ. Οι απορριφκείςεσ επιχειριςεισ ζχουν το δικαίωμα υποβολισ νζασ αίτθςθσ ςε επόμενο κφκλο υποβολισ αιτιςεων. 6. Επιλαχοφςεσ προτάςεισ Αιτιςεισ που αξιολογικθκαν ωσ «Ορκζσ», αλλά δεν μποροφν να τφχουν χρθματοδότθςθσ λόγω μθ επάρκειασ του διατικζμενου Προχπολογιςμοφ του ςχετικοφ ΕΠ/ΠΕΠ τθσ Δράςθσ, κατατάςςονται ςτθν ειδικι κατθγορία «Επιλαχουςϊν» και δφναται να τφχουν χρθματοδότθςθσ με νεότερεσ Αποφάςεισ Ζνταξθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και εφόςον προκφψει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ Δράςθσ. 10

11 Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ αναμορφϊνεται ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ πρόςκετων κονδυλίων ι ςτθν περίπτωςθ που: Οι Δικαιοφχοι δεν πραγματοποιιςουν κάποιεσ από τισ επενδφςεισ που τουσ ζχουν εγκρικεί. Οι Δικαιοφχοι πραγματοποιιςουν κάποιεσ από τισ επενδφςεισ με χαμθλότερο του αρχικά εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Η εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. πιςτοποιιςει βεβαιϊςει μικρότερο ποςό, από το αρχικά εγκριμζνο προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου κάποιων δικαιοφχων. Η εταιρεία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. προχωριςει ςτθν απζνταξθ ενταγμζνων αιτιςεων κατόπιν διαπίςτωςθσ ότι οι όροι και προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ ςυμμετοχισ των εγκεκριμζνων επιχειριςεων ςτθ Δράςθ δεν πλθροφνται. 7. Διαδικαςία επανεξζταςθσ αιτιςεων Οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Απορριπτζεσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ενθμερϊνονται με ςχετικι επιςτολι. Κάκε δικαιοφχοσ, του οποίου θ αίτθςθ ζχει απορριφκεί, ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ επανεξζταςθσ εντόσ διαςτιματοσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι από αυτόν τθσ απορριπτικισ επιςτολισ από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. (μζςω ταχυμεταφοράσ). Η αίτθςθ επανεξζταςθσ υποβάλλεται εγγράφωσ από τον δικαιοφχο προσ τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. και κα πρζπει να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και τθν υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου. Η αποςτολι τθσ αίτθςθσ επανεξζταςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ: - με ςυςτθμζνθ επιςτολι δζμα, ι - με ταχυμεταφορά, ςτθν διεφκυνςθ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561, τθλ , ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Το εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ κα πρζπει να τεκμθριϊνουν εμπεριςτατωμζνα και πάντα με βάςθ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ τισ αιτίεσ για τισ οποίεσ ηθτείται επανεξζταςθ. Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ καταχωρεί τα αποτελζςματα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ςε ςχετικά Πρακτικά. Η Επιτροπι Ενςτάςεων ειςθγείται τθν αποδοχι αυτϊν των πρακτικϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. Οι αιτιςεισ επεναξζταςθσ εξετάηονται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά τισ 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. Σο πόριςμα εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ επανεξζταςθσ, μετά τθν ζγκριςθ από το Δ.. τθσ εταιρίασ, κοινοποιείται ςτον δυνθτικό δικαιοφχο. 11

12 θμειϊνεται ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ επανεξζταςθσ μιασ αίτθςθσ, διατθρείται δεςμευμζνοσ ο προχπολογιςμόσ για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να διαπιςτωκεί αν θ Επιχείρθςθ κα υποβάλλει αίτθςθ επανεξζταςθσ και μζχρι να αποφαςιςτεί θ οριςτικι ι μθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τθσ Επιχείρθςθσ. 12

13 8. Ραράρτθμα Ι - ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 8.1. Γενικά Για τθν αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων αιτιςεων και τον υπολογιςμό αυτοτελοφσ βακμολογίασ ανά αίτθςθ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα του παρόντοσ Οδθγοφ, λαμβάνονται υπόψθ τα κριτιρια του παρακάτω Πίνακα. Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθςιμοποιοφνται τρεισ διακριτζσ ομάδεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Η πρϊτθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εταιρικισ υπόςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ. Η δεφτερθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν χρθματο-οικονομικι επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, ι για όςο χρονικό διάςτθμα διακζτει οικονομικά ςτοιχεία κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. Η τρίτθ ομάδα κριτθρίων αντιςτοιχεί ςε γενικότερα ηθτιματα επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ. Σα κριτιρια βακμολογοφνται ςε δεκαδικι κλίμακα (με τρία δεκαδικά ψθφία) από το 0 ζωσ και το 10 και ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηονται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Η τελικι βακμολογία (ΣΒ) τθσ αίτθςθσ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογοφμενων κριτθρίων. Η τελικι βακμολογία (ΣΒ) τθσ αίτθςθσ ςτακμίηεται ςτθν κλίμακα από 1 ζωσ 100 με τον τφπο (-1,420+23,050*ΣΒ). Οι ομάδεσ κριτθρίων παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα και αναλφονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ Α/α ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΩΝ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ Σχετικι Τιμι Τιμι Βαρφτθτα ΟΜΑΔΑ Α ΕΤΑΙΙΚΗ ΥΡΟΣΤΑΣΗ 25% Ελάχιςτοσ Βακμόσ Μζγιςτοσ Βακμόσ A1 Ζτθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ 0,100 1,000 5% 0,005 0,050 A2 A3 Ο κφριοσ ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ είναι ΚΑΔ Περιεχομζνου 0,000 2,000 10% 0,000 0,200 Ποςοςτό κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που 1,000 5,000 10% 0,100 0,500 προζρχεται από ΚΑΔ Περιεχομζνου ΟΜΑΔΑ Β ΧΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΔΟΣΗ 50% B1 Ρυκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν κατά τθν 0,000 1,000 10% 0,000 0,100 τελευταία τριετία (ΜΡ) B2 Ποςοςτό κακαροφ περικωρίου κζρδουσ (MK) 0,000 3,000 10% 0,000 0,300 B3 Κφκλοσ Εργαςιϊν Ανά Εργαηόμενο (ΜΑ) 0,000 10,000 15% 0,000 1,500 B4 Εξζλιξθ απαςχόλθςθσ (ΜΕΑ) 0,000 10,000 15% 0,000 1,500 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 25% Γ1 φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 0,000 1,000 15% 0,000 0,150 Γ2 On -line Πλθρωμζσ 0,000 1,000 10% 0,000 0, % 0,105 4,400 13

14 8.2. Ανάλυςθ βακμολόγθςθσ κριτθρίων ΟΜΑΔΑ Α: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ Κριτιριο Α1- Ζτθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Α2/«Ημερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ Επιχείρθςθσ» τθσ ενότθτασ 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Για τον υπολογιςμό των ετϊν λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ αφαιρείται από το τρζχον ζτοσ το ζτοσ ζναρξθσ τθσ επιχείρθςθσ και προςτίκεται θ τιμι 1 π.χ. Επιχείρθςθ που ιδρφκθκε τον Απρίλιο του 2007 και θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνει το 2010 τότε αυτι ζχει τζςςερα (4) Ζτθ Λειτουργίασ δθλ ( ). Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο >11 Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,300 0,600 1 Κριτιριο Α2- Ο κφριοσ ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ είναι ΚΑΔ Ρεριεχομζνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 9 - Ραράρτθμα ΙΙΙ του οδθγοφ υποβολισ): H βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Α5/«Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το πλζον πρόςφατο υποβλθκζν ζντυπο Ε3 ι με βάςθ ςχετικι Διλωςθ μεταβολισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ (Πεδίο 705 του Ε3)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Ο θύξηνο ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο είλαη ΚΑΓ Πεξηερνκέλνπ; ΝΑΙ ΟΧΙ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2,000 0,000 Κριτιριο Α3- Ροςοςτό κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που προζρχεται από ΚΑΔ Ρεριεχομζνου: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.4/«Κφκλοσ Εργαςιϊν από Τπθρεςίεσ Ψθφιακοφ Περιεχομζνου (όπωσ ορίηεται ςτον Οδθγό Τποβολισ τθσ Δράςθσ)( )» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ, και αφορά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ. Πνζνζηό θύθινπ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνέξρεηαη από ΚΑΓ Πεξηερνκέλνπ <15% 15% - 50% 51% -75% >75% Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 2,000 3,000 5,000 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Κριτιριο Β1- υκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν ( )» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: Ρ=(υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν Ζτουσ υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν προθγοφμενου ζτουσ) / υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν προθγοφμενου ζτουσ. 14

15 ε περίπτωςθ που το Ρ ζχει παρονομαςτι μθδζν δθλαδι θ επιχείρθςθ δεν λειτουργοφςε τθν προθγοφμενθ χρονιά ι είχε μθδενικό κφκλο εργαςιϊν, τίκεται τιμι 1,000. τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΡ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Ρ για τθν τελευταία διετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ από τρία ζτθ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Ρ για τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. τθν περίπτωςθ που ο ΜΡ είναι μικρότεροσ ι ίςοσ με το -20%, τίκεται βακμολογία κριτθρίου 0,000. τθν περίπτωςθ που ο ΜΡ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του +20% τίκεται ο βακμόσ 1,000. Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΡ (μεςαία ςτιλθ ςτον παρακάτω πίνακα), θ βακμολογία του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον τφπο: (0,5 + 2,5*ΜΡ). Ρπζκόο κεηαβνιήο θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ΜΡ) ΜΡ<=-0,2-0,2<ΜΡ<0,2 0,2<=ΜΡ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 1,000 Κριτιριο Β2- Ροςοςτό κακαροφ περικωρίου κζρδουσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.5/«Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων ( )» δια τθν τιμι του πεδίου Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν ( )» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: Κ= Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων ζτουσ / υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν ζτουσ. τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ ζχει μθδενικό κφκλο εργαςιϊν, τίκεται θ τιμι 0,000. τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΚ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Κ για τθν τελευταία τριετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Κ για τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. τθν περίπτωςθ που ο ΜΚ είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 0% τίκεται θ τιμι 0,000. τθν περίπτωςθ που ο ΜΚ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του +5% τίκεται ο βακμόσ 3,000. Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΚ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον τφπο: 60*ΜΚ. Πνζνζηό θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο ΜΚ<=0% 0%<ΜΚ<5% 5%<=ΜΚ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 3,000 15

16 Κριτιριο Β3- Κφκλοσ εργαςιϊν ανά εργαηόμενο: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν ( )» δια τθν τιμι του πεδίου Β1.1/ «Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Η βακμολογία που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: Α= υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν ζτουσ / Αρικμό εργαηομζνων (ςε ΕΜΕ) ζτουσ τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΑ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Α για τθν τελευταία τριετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Α για τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. ε περίπτωςθ που το Α ζχει παρονομαςτι μθδζν, τίκεται τιμι 0,000. Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΑ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον τφπο:-10+0,25*μα/1000. Κύθινο εξγαζηώλ αλά εξγαδόκελν ΜΑ< <=ΜΑ<= <ΜΑ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 10,000 Κριτιριο Β4- Εξζλιξθ απαςχόλθςθσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.1/ «Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ. Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: ΕΑ= Αρικμό εργαηομζνων τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ) - Αρικμό εργαηομζνων προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ)/ Αρικμό εργαηομζνων προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ). τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΕΑ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των ΕΑ για τθν τελευταία διετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των ΕΑ για τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. τθν περίπτωςθ που το ΕΑ ζχει παρονομαςτι μθδζν ενϊ ο αρικμθτισ είναι διαφορετικόσ του μθδενόσ, τίκεται τιμι 1,000 τθν περίπτωςθ που το ΕΑ ζχει παρονομαςτι μθδζν ενϊ ο αρικμθτισ είναι ίςοσ του μθδενόσ, τίκεται τιμι 0,000 ε περίπτωςθ που ο ΜΕΑ ζχει τιμι μικρότερθ του -0,1, τίκεται τιμι 0,000 Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΑ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον τφπο: 5+50*ΜΕΑ. Δμέιημε απαζρόιεζεο ΜΔΑ<=-0,100-0,100<ΜΔΑ<0,100 ΜΔΑ=>0,100 Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 10,000 16

17 ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Κριτιριο Γ1- Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Για τον ζλεγχο του κριτθρίου αυτοφ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει το δικαιολογθτικό Νο10 τθσ ενότθτασ του Οδθγοφ Τποβολισ. ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζε ηζρύ ΝΑΙ ΟΧΙ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 0,000 Κριτιριο Γ2- Οn-line Ρλθρωμζσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Για τον ζλεγχο του κριτθρίου αυτοφ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει το δικαιολογθτικό Νο11 τθσ ενότθτασ του Οδθγοφ Τποβολισ. Η επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί on-line πιεξωκέο ΝΑΙ ΟΧΙ Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 0,000 17

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge»

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολισ και Συςτθμάτων Ηλεκτρονικών Κρατιςεων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ digi-content 2010 1 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ... 5 2.1. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.... 5 2.2. Θ Ψθφιακι Στρατθγικι... 5 2.3. Το Επιχειρθςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge»

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Ενίςχυςη Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολήσ και Συςτημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήςεων ΟΔΗΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Εξζλιξη ετηςίων μεταβολϊν (%) Δεικτϊν Σιμϊν Κατηγοριϊν Ζργων και Κόςτουσ Καταςκευήσ νζων κτιρίων κατοικιϊν (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 5 Απριλίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Α τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα