Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω"

Transcript

1 Κως 13/08/2013 Αριθ.Πρωτ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Έξυπνο Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Νησί της Κω Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κω Προϋπολογισμός: ,56 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης: 15% όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης Διάρκεια : 10 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06/09/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων... 1 Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 8 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέων Λειτουργίας... 9 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των Φορέων Λειτουργίας 17 Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Σελίδα 2 από 72

3 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Κέντρο Ελέγχου - Λογισμικό διαχείρισης και ελέγχου στόλου οχημάτων για συγκοινωνίες με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και Πληροφόρησης Επιβατών Α3.4.2 Διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια και χρόνους άφιξης ΜΜΕ με χρήση γεωγραφικών υποβάθρων Α3.4.3 Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Α3.4.4 Εφαρμογή Πληροφόρησης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS Α3.4.5 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων και διασύνδεσης Κέντρου Ελέγχου (Πληροφόρηση Επιβατών) με ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και οθόνες εντός των οχημάτων 46 Α3.4.6 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα Α3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α ΦΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α ΦΑΣΗ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 56 Α ΦΑΣΗ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Α ΦΑΣΗ 4 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Α ΦΑΣΗ 5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Α3.12 Πίνακας Παραδοτέων Α3.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α3.14 Επίδειξη Εξοπλισμού Σελίδα 3 από 72

4 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Α5.2.2 Μέλη Ομάδας Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων Σελίδα 4 από 72

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας διαχείρισης τηλεµατικού εξοπλισµού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις µετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισµό και εφαρµογές. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το σύστηµα είναι: 1) την εφαρµογή διαχείρισης στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Πληροφόρησης Επιβατών µε λειτουργίες όπως ο εντοπισµός θέσης οχηµάτων, ο υπολογισµός αναµενόµενου χρόνου άφιξης οχήµατος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου 2) την εφαρµογή Κέντρου Συλλογής Τηλεµατικών Δεδοµένων. Είναι υπεύθυνο για την συλλογή των στοιχείων και την αµφίδροµη επικοινωνία του συστήµατος διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών µε όλες τις τηλεµατικές οντότητες. 3) τους υπολογιστές οχηµάτων που θα τοποθετηθούν εντός των λεωφορείων και θα περιλαµβάνουν το σύστηµα εντοπισµού θέσης οχήµατος και την οθόνη οδηγού 4)τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα πληροφορούν για τον αναµενόµενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων 5)τις οθόνες που θα εγκατασταθούν εντός των λεωφορείων και θα ενηµερώνουν τους επιβάτες για την επόµενη στάση 6) τα συστήµατα πληροφόρησης των πολιτών µέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών. Στόχοι του έργου είναι, η βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, η µείωση του κυκλοφοριακού, δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για την προσέλκυση επισκεπτών στο νησί. Αναµενόµενα αποτελέσµατα, που προκύπτουν µε την ολοκλήρωση του έργου είναι η µείωση του χρόνου αναµονής των επιβατών στις στάσεις, µείωση µετακινήσεων µε ΙΧ, αύξηση αριθµού επισκεπτών στο νησί. Κρίσιµα σηµεία υλοποίησης είναι η σωστή καταγραφή απαιτήσεων για την εκπόνηση της µελέτης, η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, η καλή λειτουργία του συστήµατος, η ολοκληρωµένη κατανόηση των τελικών χρηστών και η αδιάλειπτη συντήρηση του έργου. Δίνοντας µεγάλη προσοχή στα ανωτέρω σηµεία αποφεύγονται οι κίνδυνοι µη επιτυχούς καλής εκτέλεσης της πράξης. Σελίδα 5 από 72

6 Για την τελική παράδοση του έργου θα διενεργηθούν µία σειρά από ελέγχους. Αυτοί αφορούν τα σενάρια δοκιµών αποδοχής χρηστών, τα οποία σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα που το σύστηµα προσφέρει στον χρήστη και τα σενάρια δοκιµών αποδοχής προσωπικού πληροφορικής, τα οποία αφορούν διαδικασίες εγκατάστασης, εκκίνησης, διαχείρισης πόρων, απόδοσης συστήµατος, κλπ. Σελίδα 6 από 72

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα o ΟΔΕ Οµάδα Διοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου o ΕΔΔ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού o ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα o ΚΕΑΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ o ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς o ΙΧ Ιδιωτικής Χρήσης όχηµα Σελίδα 7 από 72

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήµος Κω. Ο Δήµος είναι πιστοποιηµένος δικαιούχος Διαχειριστικής Επάρκειας για τα έργα της προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ. Το οργανόγραµµα του Δήµου αποτελείται από υπηρεσιακές µονάδες οι οποίες εφαρµόζουν οργανωµένα και συστηµατικά τις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων -έργων. Στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου, άµεσα εµπλεκόµενες οργανωτικές µονάδες του Δήµου αποτελούν: Α) Το τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, Β) Το Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γ) Το Δηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο έχει το δικαίωµα να οργανώνει παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήµου. Στο υφιστάµενο έργο, οι ανωτέρω υπηρεσίες και όργανα θα συµβάλλουν να δηµιουργηθούν σύγχρονες υποδοµές πληροφόρησης των πολιτών, µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, και ενίσχυση της τοπικής οικονοµική ανάκαµψη. Οι βασικές διεργασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του έργου είναι Διενέργεια Διαγωνισµού, Ανάθεση Σύµβασης, Παρακολούθηση του έργου, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου, Οικονοµική Διαχείριση του Έργου, Τήρηση Ισχύουσας Νοµοθεσίας. Σελίδα 8 από 72

9 Α1.1.2 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέων Λειτουργίας Οι φορείς λειτουργίας του έργου είναι Ο Δήµος Κω και η ΚΕΑΣ 1 Κω (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ). Αναλυτικότερα, από πλευράς Δήµου, άµεσα εµπλεκόµενες οργανωτικές µονάδες αποτελούν: Α) Το τµήµα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Β) Το Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αρµοδιότητες Τµήµατος Συγκοινωνών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 1) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. (β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µε-τακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. (γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών. (δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. (ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. (στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 1 Η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών με το ΦΕΚ 2399/ τεύχος Β, μετονομάστηκε σε ΚΕΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας) η οποία με τη σειρά της συγχωνεύτηκε με τις υπόλοιπες κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου Κω με το ΦΕΚ 577/ τεύχος Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και μετονομάστηκε σε ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ η οποία είναι και καθολικός διάδοχος της. Σελίδα 9 από 72

10 2) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου υπεραστικών γραµµών λεωφορείων στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Καθορίζει τις υπεραστικές γραµµές λεωφορείων, την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα κάθε λεωφορειακής γραµµής ΚΤΕΛ εντός του νησιού, καθώς και τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών. (β) Καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του ΚΤΕΛ, κατανέµει αυτά ανά 24ωρο, µετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ, και καθορίζει το ύψος κοµίστρου στα όρια ευθύνης κάθε ΚΤΕΛ. (γ) Καθορίζει τα κόµιστρα υπεραστικών φορέων πα-ροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2963/2001. (δ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπε-ραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. (ε) Συγκροτεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων. (στ) Καθορίζει τον αριθµό των νέων επιβατηγών δηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των σχετικών µεταφορικών αναγκών του Δήµου. (ζ) Εισηγείται την ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής γραµµής στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των πρώτων 6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης της γραµµής από το ΚΤΕΛ, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20 %, το ΚΤΕΛ αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20 %. (η) Εκδίδει απόφαση για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2. του Ν. 3109/ ) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. (β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. (γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων, και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους, Σελίδα 10 από 72

11 (ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, το-ποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κ.λπ. (στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών. (ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. (η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του ΟΔΔΥ. (θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ. 4) Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς. (β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς. (γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται. (Αρµοδιότητες αδειών µεταφορών) 5) Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. (β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. (γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδει-ες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. (δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συ-νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους. (ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. (στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ-ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. (ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. Σελίδα 11 από 72

12 β) Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αρµοδιότητες: 1) Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. 3) Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανά-πτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. 4) Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων. 5) Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. 6) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήµου. 7) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του Δήµου. 8) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήµος για τις ανάγκες του. 9) Διαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήµο. 10) Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του Δήµου. 11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 12) Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του Δήµου. 13) Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του Δήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους. Σελίδα 12 από 72

13 14) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του Δήµου. 15) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού. 16) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών. 17) Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ. 18) Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων. 19) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 20) Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την απο-κατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του Δήµου. 21) Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων γραφείων τεχνικής υποστήριξης εφόσον λειτουργούν. Αρµοδιότητες Γεωπληροφορικής 1) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή δεδοµένων των Υπηρεσιών του Δήµου που σχετίζονται µε το χώρο. 2) Σχεδιάζει και συντηρεί το σύστηµα γεωπληροφορικής του Δήµου σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες. 3) Μεριµνά για την εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα γεωπληροφορικής του Δήµου. 4) Μεριµνά για την παρουσίαση των απαραίτητων δε-δοµένων για την τεκµηρίωση της λήψης αποφάσεων. 5) Μεριµνά για την εκπαίδευση και συντονισµό των χρηστών του συστήµατος. 6) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α' 166). Γ) Το Δηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο έχει το δικαίωµα να οργανώνει παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα, η Σελίδα 13 από 72

14 αποτελεσµατικότητα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήµου. Ασκεί αρµοδιότητες σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των νόµων επί θεµάτων που σχετίζονται µε την οικονοµική πορεία και την βιώσιµη ανάπτυξη του Δήµου. Όσον αφορά στην ΚΕΑΣ Κω (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ) βασική της αρµοδιότητα αποτελεί η Οργάνωση της Δηµοτικής συγκοινωνίας: Η αρµοδιότητα αυτή που πλέον αποτελεί δυνητική αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Δ.Κ.Κ. για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης κυρίως των αποµονωµένων οικισµών και η διασύνδεσή τους µε το διοικητικό κέντρο του Δήµο, έχει ως στόχο: α. την εξυπηρέτηση των πολιτών σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τη διασύνδεση τους µε τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήµου, αλλά και για διασύνδεση µεταξύ των Δηµοτικών Διαµερισµάτων στο βαθµό που δεν καλύπτονται από την υφιστάµενη συγκοινωνία β. την εξυπηρέτηση ευπαθών οµάδων (κυρίως ηλικιωµένων) τόσο στις καθηµερινές τους ανάγκες εφοδιασµού, όσο και αναψυχής, ιδιαίτερα στους θερινούς µήνες γ. την εξυπηρέτηση των οργανωµένων οµάδων πληθυσµού, όπως πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών συλλόγων, µαθητών για προγραµµατισµένες µετακινήσεις. δ. Η εξυπηρέτηση των αποµακρυσµένων Ξενοδοχείων της περιοχής του Δήµου. ε. Η αποσυµφόρηση του Κέντρου ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Η είσπραξη ενός τυπικού εισιτηρίου δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανταποδοτικότητας, αλλά της κάλυψης τµήµατος των λειτουργικών εξόδων της δραστηριότητας. Οι υποδοµές του έργου θα εγκατασταθούν σε δέκα πέντε (15) επιλεγµένες στάσεις επιβατών, σε χώρους ευθύνης του Δήµου. Από την πλευρά της ΚΕΑΣ Κω οι υποδοµές του έργου θα εγκατασταθούν στα λεωφορεία. Για την συνεργασία του Δήµου και της ΚΕΑΣ Κω έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συναντίληψης που ορίζει αρµοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώµατα κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει το σχήµα διακυβέρνησης του έργου το οποίο αποτελείται από: Σελίδα 14 από 72

15 1) Τον υπεύθυνο του έργου από πλευράς Δήµου Ο υπεύθυνος του έργου επιβλέπει την όλη διαδικασία του έργου, εισηγείται αρµοδίως τις απαιτούµενες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων, καταρτίζει και ενηµερώνει τον φάκελο του έργου. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική υποβολή δελτίων στο ΟΠΣ. 2) Τον εκπρόσωπο από πλευράς ΚΕΑΣ ΚΩ Αποτελεί το πρόσωπο επικοινωνίας µε την ΚΕΑΣ ΚΩ για τα θέµατα του έργου. Παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας και βρίσκεται σε επικοινωνία µε τον υπεύθυνο του έργου για την εξέλιξη υλοποίησης καθώς και για ζητήµατα που θα πρέπει να µεταφερθούν στο διοικητικό συµβούλιο της ΚΕΑΣ ΚΩ ώστε να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 3) Την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ είναι τριµελής επιτροπή (µε αναπληρωµατικά µέλη) κατέχοντας αρµοδιότητες παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Ελέγχει την πρόοδο του έργου και την εξέλιξη των εργασιών του χρονοδιαγράµµατος. Διενεργεί ελέγχους και δοκιµές αποδοχής για τα παραδοτέα του έργου. Επιβλέπει τις τοπικές συνθήκες του έργου και τα πιθανά προβλήµατα που συναντιούνται. Μεριµνά για τη διασφάλιση ποιότητας του έργου. Καταρτίζει και υποβάλει εγγράφως εκθέσεις και αναφορές στα συλλογικά όργανα του Δήµου και στην Διαχειριστική Αρχή. Συµµορφώνεται µε την η ισχύουσα νοµοθεσία και τις διαδικασίες παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου του έργου. Συνεδριάζει µε την λήξη κάθε φάσης του έργου. Επίσης συνεδριάζει και εκτάκτως όταν διαπιστωθούν κίνδυνοι και προβλήµατα στο έργο. 4) Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού (ΕΔΔ). Η ΕΔΔ είναι τριµελής επιτροπή (µε αναπληρωµατικά µέλη). Αξιολογεί τις προσφορές µε βάση τη διαδικασία, τα κριτήρια που ορίζει νοµοθεσία και η Διακήρυξη. Συντάσσει τα πρακτικά αξιολόγησης, την εισήγηση ανάθεσης και τα υποβάλει στο αρµόδιο Συλλογικό Όργανο του Δήµου για την την έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων. Τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία και τους κανόνες διαφάνειας και ανταγωνισµού. Σελίδα 15 από 72

16 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με την εξυπηρέτηση των επιβατών στο δήμο Κω χαρακτηρίζεται από μειωμένη ποιότητα. Τόσο στις στάσεις όσο και στα λεωφορεία δεν υπάρχει η απαιτούμενη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού με αποτέλεσμα, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, οι επιβάτες να περιμένουν στις στάσεις να περάσει το λεωφορείο χωρίς να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες και απρόσμενες καθυστερήσεις. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι πλήθος επισκεπτών και δημοτών περιμένουν στις στάσεις χωρίς να γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο προσέλευσης του λεωφορείου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σχεδόν καθημερινή ταλαιπωρία του κοινού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνει την αξιοπιστία του στην χρήση της αστικής συγκοινωνίας. Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος ΚΩ και η ΚΕΑΣ ΚΩ επιθυμούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών προσφέρει σήμερα τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε ο στόχος αυτός να είναι πραγματοποιήσιμος. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου είναι πολύ μεγάλη γιατί τα προβλήματα που υφίστανται στο δήμο είναι: Δηµιουργία σύγχυσης για τον τελικό προορισµό του επιβάτη, µέσα στα λεωφορεία λόγω την ελλιπής πληροφόρηση των ξένων επισκεπτών του νησιού για το όνοµα της επόµενης στάσης. Τα συγκοινωνιακά προβλήµατα που προκύπτουν την θερινή περίοδο. Οι αυξανόµενες ανάγκες µετακινήσεων σε τουριστικά θέλγητρα µε την χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων δηµιουργούν µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην Χώρα της ΚΩ και σε πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Η έλλειψη σύγχρονων υποδομών στα ΜΜΜ δεν ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Σελίδα 16 από 72

17 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας των Φορέων Λειτουργίας Από πλευράς του Δήµου Κω, στο έργο εµπλέκονται οι εξής υπηρεσίες: 1. Τµήµα Συγκοινωνών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών (Δ/νση τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης) 1) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. (β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. (γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών. (δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. (ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. (στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 2) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου υπεραστικών γραµµών λεωφορείων στο Δήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Καθορίζει τις υπεραστικές γραµµές λεωφορείων, την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα κάθε λεωφορειακής γραµµής εντός του νησιού, καθώς και τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών. (β) Καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του ΚΤΕΛ, κατανέµει αυτά ανά 24ωρο, µετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ, και καθορίζει το ύψος κοµίστρου στα όρια ευθύνης Σελίδα 17 από 72

18 κάθε ΚΤΕΛ. (γ) Καθορίζει τα κόµιστρα υπεραστικών φορέων πα-ροχής συγκοινωνιακού έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2963/2001. (δ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπε-ραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. (ε) Συγκροτεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων. (στ) Καθορίζει τον αριθµό των νέων επιβατηγών δηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των σχετικών µεταφορικών αναγκών του Δήµου. (ζ) Εισηγείται την ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής γραµµής στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των πρώτων 6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης της γραµµής από το ΚΤΕΛ, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20 %, το ΚΤΕΛ αρνηθεί την εκµετάλλευση της γραµµής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20 %. (η) Εκδίδει απόφαση για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2. του Ν. 3109/ ) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. (β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. (γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων, και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους, (ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, το-ποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κ.λπ. (στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών. (ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. (η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, Σελίδα 18 από 72

19 µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του ΟΔΔΥ. (θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ. 4) Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς. (β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς. (γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται. (Αρµοδιότητες αδειών µεταφορών) 5) Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. (β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. (γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδει-ες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. (δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συ-νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους. (ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. (στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ-ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. (ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 2. Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) µε αρµοδιότητες: Σελίδα 19 από 72

20 1) Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. 3) Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανά-πτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. 4) Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων. 5) Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. 6) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήµου. 7) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του Δήµου. 8) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήµος για τις ανάγκες του. 9) Διαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήµο. 10) Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του Δήµου. 11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 12) Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα Σελίδα 20 από 72

21 πληροφορικά συστήµατα του Δήµου. 13) Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του Δήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους. 14) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του Δήµου. 15) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού. 16) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών. 17) Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ. 18) Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων. 19) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 20) Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την απο-κατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του Δήµου. 21) Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων γραφείων τεχνικής υποστήριξης εφόσον λειτουργούν. Αρµοδιότητες Γεωπληροφορικής 1) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή δεδοµένων των Υπηρεσιών του Δήµου που σχετίζονται µε το χώρο. 2) Σχεδιάζει και συντηρεί το σύστηµα γεωπληροφορικής του Δήµου σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες. 3) Μεριµνά για την εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα γεωπληροφορικής του Δήµου. 4) Μεριµνά για την παρουσίαση των απαραίτητων δε-δοµένων για την τεκµηρίωση της λήψης αποφάσεων. Σελίδα 21 από 72

22 5) Μεριµνά για την εκπαίδευση και συντονισµό των χρηστών του συστήµατος. 6) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α' 166). Από πλευράς ΚΕΑΣ Κω, στο έργο εµπλέκονται οι: Διοικητικό Συµβούλιο Οµάδα Οδηγών Οµάδα Ελεγκτών Γραφείο Κινήσεων Η εµπλοκή των ανωτέρω τµηµάτων της ΚΕΑΣ Κω σχετίζεται µε την εγκατάσταση του εξοπλισµού στα οχήµατα του στόλου της. Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το σύστηµα αποτελεί καινοτόµο παρέµβαση στην υφιστάµενη κατάσταση του Δήµου. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες οι οποίες αυτοµατοποιούνται για πρώτη φορά στο νησί της Κω, µε στόχο να παράγουν προστιθέµενη αξία στους πολίτες είναι: Στην πόλη της Κω θα τοποθετηθούν έξυπνες στάσεις, οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγµατικό χρόνο άφιξης του επόµενου λεωφορείου. Δηµιουργούνται πολλαπλά και καινοτόµα κέντρα πληροφόρησης των πολιτών, για τις αστικές συγκοινωνίες. Αναβαθµίζεται το περιεχόµενο της πληροφορίας προς τους πολίτες. Το δηµοσιευµένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαµβάνει πίνακες δροµολογίων, δροµολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες. Δηµιουργούνται άµεσοι και ακριβείς τρόποι πληροφόρησης των πολιτών, οι χρήστες πληροφορούνται για τα µέσα µαζικής µεταφοράς που πρέπει να χρησιµοποιήσουν, για να µετακινηθούν στο νησί. Στα οχήµατα θα τοποθετηθεί τηλεµατικός εξοπλισµός για την επικοινωνία µε το κέντρο ελέγχου. Προβλέπεται η εγκατάσταση λογισµικού για τον ορθό σχεδιασµό των Σελίδα 22 από 72

23 δροµολογίων, σχετικά µε την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχηµάτων στις ώρες αιχµής, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών. Δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο κέντρο ελέγχου των αστικών συγκοινωνιών, όπου παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συµπεράσµατα, σε σχέση µε την τήρηση των δροµολογίων, τον επανασχεδιασµό από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των επιβατών. Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (αφορά την ασφάλεια µετακίνησης πολιτών, καθώς και µαθητών και νηπίων) αντιµετωπίζονται ταχύτατα, µε γνώση της θέσης του οχήµατος σε πραγµατικό χρόνο και σύστηµα ανοιχτής ακρόασης, ώστε το κέντρο να έχει γνώση του τι γίνεται στο όχηµα που βρίσκεται σε ανάγκη. Το σύστηµα επίσης δίνει προστιθέµενη αξία και στις τουριστικές επιχειρήσεις διότι τα αποτελέσµατα του έργου προσελκύουν το τουρισµό και αυξάνουν την τουριστική περίοδο, προσφέροντας στους επισκέπτες του νησιού σύγχρονες υποδοµές πληροφόρησης και ευκολίες µετακίνησης στο νησί. Α1.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήµος Κω διαθέτει τις υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Σύζευξις. Συγκεκριµένα για τις ανάγκες του έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ο χώρος φιλοξενίας δικτυακού τόπου (linux, database: mysql) και η παροχή διαδικτύου 2mbps download/upload. Επίσης σχετικά έργα που µπορούν να βοηθήσουν την υλοποίηση, της υφιστάµενης δράσης είναι το µητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών και τα ασύρµατα δίκτυα hotspot που περιλαµβάνει σηµεία πρόσβασης κοντά στις στάσεις λεωφορείων. Ο Δήµος θα παρέχει τον κεντρικό εξυπηρετητή (server) µε τα εξής χαρακτηριστικά : 1) Λειτ:win server 2008 R2 2) Intel XEON cpu E7440 3) 24gb ram σε κεντρικό δωµάτιο εξυπηρετητών (server room)το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου δωµατίου εξυπηρετητών, ο οποίος θα αξιοποιηθεί ως εξυπηρετητής εφαρµογών, βάσεων δεδοµένων και φιλοξενίας διαδικτυακού τόπου. Σελίδα 23 από 72

24 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉΣ - ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που θα παρέχει τα μέσα στην ΚΕΑΣ ΚΩ για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου. Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμός στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Αναλυτικότερα, τα κυριότερα στοιχεία του συστήματος είναι: Το Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών Αποτελεί τον πυρήνα του έργου και περιλαµβάνει το κέντρο ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιµέρους εφαρµογές του συστήµατος που αφορούν στην αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις, θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα οµογενοποίησης, τήρησης και παρακολούθησης όλων των δεδοµένων πεδίου ή δεδοµένων που εισάγονται χειρωνακτικά από χρήστες σε ένα ενιαίο format, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες διεπαφές για την ανταλλαγή πληροφορίας, καθιστώντας δυνατή την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιτρέπει µε χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών την πληροφόρηση των επιβατών για τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Θα πρέπει να διαθέτει εργαλεία µέσα από γραφικό περιβάλλον και θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη µε χάρτες για την εποπτεία της λειτουργίας της ΚΕΑΣ Κω Σελίδα 24 από 72

25 αλλά και της λειτουργικής κατάστασης των επιµέρους συστηµάτων τηλεµατικής. Το κέντρο διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει έτοιµες διεπαφές για την πληροφόρηση των πολιτών (Infomobility center) µέσω πολλαπλών καναλιών, όπως ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων, WEB, sms κλπ. Το Κέντρο διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης και ιεράρχησης των µηνυµάτων προς τις ηλεκτρονικές πινακίδες. Η Mobile εφαρμογή πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Η mobile εφαρμογή πληροφόρησης θα πρέπει είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση της θέσης του χρήστη ώστε να χρησιμοποιείται ως παράμετρος εισόδου κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει την πληροφορία είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή ψηφιακών χαρτών ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. Η Εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS Η εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS θα πρέπει να μπορεί να πληροφορεί το χρήστη της (πολίτη, επισκέπτη κλπ) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών. Η εφαρμογή, με σύνδεση με το Κέντρο Διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων, θα πρέπει να μπορεί να στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου. Η Διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης (web portal) θα αποτελέσει ένα είδος Σελίδα 25 από 72

26 πολυμεσικού οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal θα πρέπει να υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα πρέπει να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με όλα τα μέσα (ΜΜΜ, ΙΧ). Το web portal θα ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών, θα πληροφορεί το χρήστη για συμβάντα στο οδικό δίκτυο και για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα διεύθυνσης ή στάσης ΜΜΜ. Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο τηλεματικός εξοπλισμό οχήματος με οθόνη οδηγού Σε όλα τα λεωφορεία της ΚΕΑΣ ΚΩ θα πρέπει να εγκατασταθεί τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να διαθέτει: GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος), όπου θα μπορεί να αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήματος στον κεντρικό σταθμό. Ραδιοδίκτυο, modem GPRS για τη διασύνδεση μέσω ραδιοδικτύου με το κέντρο ελέγχου για τη μετάδοση δεδομένων (το ραδιοδίκτυο επιλέχθηκε με βάση την αξιοπιστία και το κόστος χρήση). Ο τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος θα πρέπει να συνδέεται με όλες τις επί μέρους τηλεματικές μονάδες και αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος παρακολούθησης στόλου επί του οχήματος. Έξυπνη κάρτα οδηγού, που θα χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των οδηγών κατά την έναρξη βάρδιας ή κατά την αλλαγή οχήματος. Τα στοιχεία αυτά μέσω του υπολογιστή οχήματος θα πρέπει να μεταδίδονται στο κέντρο ελέγχου. Οθόνη Αφής, από την οποία ο οδηγός θα λαμβάνει τις πληροφορίες και θα εκτελεί τους απαραίτητους χειρισμούς. Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των λεωφορείων Σελίδα 26 από 72

27 Στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών θα πρέπει να εγκατασταθούν έγχρωμες οθόνες TFT 19"(16:9) κατασκευασμένες να λειτουργούν σε συνθήκες έντονων κραδασμών και δονήσεων όπως συμβαίνει σε περιβάλλον λειτουργίας εντός των λεωφορείων. Οι οθόνες θα προστατεύονται από αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα λόγω βανδαλισμών. Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των λεωφορείων θα πρέπει να διασυνδέονται με το κέντρο διαχείρισης και πληροφόρησης οχημάτων μέσω του υπολογιστή οχήματος και του ραδιοδικτύου GPRS και θα πρέπει να εμφανίζουν μηνύματα πληροφορίες σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Δήμο. Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα με φωτοβολταικό στοιχείο Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης, οι οποίες θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκό στοιχείο. Θα πρέπει να συνδέονται μέσω ραδιοδικτύου GPRS με την κεντρική πλατφόρμα και θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι ευφυείς στάσης θα πρέπει να είναι ορατές από μακριά, να είναι ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου και με στόχο την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών αλλά και επισκεπτών τουριστών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Δήμος θα εγκαταστήσει ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων στα εξής σημεία: 1. Ακταίον 2. Ξενοδοχείο Michelangelo 3. Ξενοδοχ. Ωκεανις 4. Ξενοδοχ. Kos Imperial Σελίδα 27 από 72

28 5. Ξενοδοχ. Kipriotis 6. Ξενοδοχ. Panorama 7. Ξενοδοχ. Ramira 8. Ξενοδοχ. Sun Palace 9. Δελφίνια 10. Ξενοδοχ Atlantis 11. Ξενοδοχ. Aqua Marine 12. Ξενοδοχ. Blue lagoon 13. Ξενοδοχ. Diamond 14. Ξενοδοχ. Kosta Angela 15. Ξενοδοχ. Odysseas Όλες οι παραπάνω εφαρμογές θα πρέπει να λειτουργούν μέσω διαδικτύου (web based) και θα μπορούν έτσι να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου χωρίς περίπλοκες, και υψηλού κόστους, εγκαταστάσεις. Επίσης, θα παρέχουν ισχυρούς μηχανισμούς διαβαθμισμένης πρόσβασης ώστε η κάθε υπηρεσία στο Δήμο να μπορεί να διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα της αρμοδιότητας της. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, η µείωση του κυκλοφοριακού και η δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για την προσέλκυση επισκεπτών στο νησί. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου είναι πολύ µεγάλη γιατί τα προβλήµατα που υφίστανται στο νησί της Κω είναι: Σελίδα 28 από 72

29 Η ταλαιπωρία των επιβατών (όπως εργαζόµενοι, µαθητές, τουρίστες) στις στάσεις σε µια απρόσµενη καθυστέρηση του λεωφορείου. Δηµιουργία σύγχυσης για τον τελικό προορισµό του επιβάτη, µέσα στα λεωφορεία λόγω την ελλιπούς πληροφόρηση των ξένων επισκεπτών του νησιού για το όνοµα της επόµενης στάσης. Τα συγκοινωνιακά προβλήµατα που προκύπτουν την θερινή περίοδο. Οι αυξανόµενες ανάγκες µετακινήσεων σε τουριστικά θέρετρα µε την χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων δηµιουργούν µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην Χώρα της Κω και σε πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Ή έλλειψη σύγχρονων υποδοµών στα ΜΜΜ δεν ενθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιµοποιούν την αστική συγκοινωνία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου οφέλη για το Δήµο είναι: Η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου μέσω βελτιστοποίησης αστικών μετακινήσεων και παράλληλης μείωσης χρήσης ιδιωτικών ΙΧ και αύξησης χρήσης αστικής συγκοινωνίας λόγω αναβάθμισης αξιοπιστίας και απόδοσης των δημοτικών αστικών μεταφορών. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη μείωση της χρήσης ΙΧ και στην αύξηση της χρήση των ΜΜΜ.) Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου λόγω της μειωμένης χρήσης ΙΧ) Ο Εκσυγχρονισμός χώρων ευθύνης του Δήμου (Στάσεις, Επαρχιακοί δρόμοι, πλατείες) (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου και τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στις στάσεις) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου και τη βελτίωση της λειτουργίας της ΚΕΑΣ Κω) Η Αύξηση αριθμού επισκεπτών στο νησί. (μεσοπρόθεση επίτευξη μέσω της αναβάθμισης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο νησί) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη για την ΚΕΑΣ Κω είναι: Αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχημάτων του. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Αύξηση του αριθμού των επιβατών (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Σελίδα 29 από 72

30 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη για τους πολίτες είναι: η αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των χρηστών (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου και τον εξοπλισμό/λογισμικό πολυκαναλικής πληροφόρησης) η μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στις στάσεις (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου αφού θα υπάρχει real time ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου από τη στάση) η μείωση του χρόνου των μετακινήσεων τους και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου και τη μείωση της χρήσης ΙΧ) η μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ. Συμβολή στην μείωση ατυχημάτων, μείωση δαπανών σε καύσιμα, εξοικονόμηση χρημάτων των επισκεπτών για τη μεταφορά αυτοκινήτου από και προς στο νησί. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Καλύτερη εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι: Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους σε θέματα μετακινήσεων, αφίξεων, αναχωρήσεων. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών- πελατών. (άμεση επίτευξη με την παραγωγική λειτουργία του έργου) Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: Μετρήσιμος Στόχος Ποσοστό νέων χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ Ποσοστό ορθής πληροφόρησης και καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών Ποσοστό µείωσης του χρόνου αναµονής των επιβατών στις στάσεις Ποσοστό μείωσης του χρόνου των μετακινήσεων των ΜΜΜ Τιμή >11 % =100% >80% >7% Σελίδα 30 από 72

31 Ποσοστό μείωσης των μετακινήσεων με ΙΧ αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα Ποσοστό αύξησης των επισκεπτών στο νησί Ποσοστό μείωσης κυκλοφοριακών προβλημάτων Ποσοστό μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων >5% >4 % >7% >4% Για την επίτευξη των ανωτέρω βασικών στόχων του έργου ο Δήμος προτίθεται να διενεργήσει έρευνα πριν την υλοποίηση και μετά την υλοποίηση του έργου ώστε να ποσοτικοποιήσει την επίτευξη των παραπάνω αναφερθέντων στόχων. Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι οι εξής: Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η επιτυχής ανταπόκριση στις εργασίες παραμετροποίησης των συστημάτων που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί αλλά και προβλεφθεί ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Έργου, έχουν ως εξής: Διεξοδική και λεπτομερής περιγραφή προδιαγραφών και πλαισίου υλοποίησης σε επίπεδο σχεδιασμού. Κατοχύρωση επαρκούς χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα, ανάλυση χρονοπρογραμματισμού Έργου (ενδεικτική) σε επιμέρους στάδια κύκλους ανάπτυξης, γεγονός που υποβοηθά την εύρυθμη ανέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης, την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων κ.λπ. Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα Στοιχεία στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εισόδου) (δεδομένα εξόδου) Σελίδα 31 από 72 Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης:

«Ψηφιακή Σύγκλιση» Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 323.300,00 Δικαίωμα Προαίρεσης: Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Διάρκεια : 16 μήνες Κωδ. ΟΠΣ: 327777 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 203.739,84

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα