ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A"

Transcript

1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΚΔ ΔΦΑΡΚΟΓΖ Δ ΙΟΓΗΚΗΘΟ: ΣΚΖΚΑ A v * ΣΚΖΚΑ B v * ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ v *.e* v *.w*

2 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Fuzzy Logic : Σν ρεηξηζηήξην πξνγξακκαηίδεηαη μερσξηζηά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν ιέβεηα θαη θαύζηκν, ελόηεηα 23.1! Γελ επηηξέπεηαη λα γίλνληαη αιιαγέο ζηνλ ηύπν ηνπ κνηέξ ηνπ αλεκηζηήξα θαη ζε εμαξηήκαηα ηνπ ιέβεηα πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαύζεσο. Σα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε απηά πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ελ. 23! Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Fuzzy Logic δελ απαιιάζζεη ην ρξήζηε από ηελ ππνρξέσζε ξύζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ΔΛΔΓΥΟΤ- SUPERVISION, ελ ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε ιεηηνπξγία Fuzzy Logic απαηηεί ηε ξύζκηζε επηπιένλ παξακέηξσλ, ελ. 8.7.

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΤΣΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 6 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ... 6 ΦΤΛΑΞΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ... 6 ΤΜΒΟΛΑ... 6 ΝΣΗΡΔΚΣΗΒΑ WEEE 2002/96/EG... 6 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ ΓΟΜΖ ΚΤΡΗΩ ΜΔΝΟΤ... 8 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΡΙΩ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΕΒΗΣΑ ΕΝΑΤΗ (FIRING UP) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (OPERATION) ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ I.FUZZYLOGIC MODE ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ STANDARD MODE ΕΛΕΓΧΟ (SUPERVISION) ΒΗΙΜΟ (PUTTING OUT) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ (STANDSTILL) ΡΤΘΜΙΕΙ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΗ DHW (ΖΝΧ) ΡΤΘΜΙΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΖΝΧ ΤΣΕΡΗΗ ΜΠΟΙΛΕΡ ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΖΝΧ ΕΝΑΝΣΙ ΒΑΚΣΗΡΙΩΝ ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ ΡΤΘΜΙΕΙ ΝΤΧΣΕΡΙΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΙΛΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΟΜΖ ΜΔΝΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ ΤΝΘΗΚΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ (CONTROL PANEL) ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (MODULES) IP ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΝΔΕΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΝΔΕΗ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΝΔΕΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΕΞ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΝΔΕΗ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΧΩΡΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΝΔΕΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΛΕΒΗΣΑ ΤΝΔΕΗ ΗΜΑΣΩΝ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΤΝΔΕΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΝΔΕΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΤΝΔΕΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ STB ΤΝΔΕΗ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ECOSTER ΡΤΘΜΗΔΗ ΛΔΒΖΣΑ ΕΝΑΤΗ (FIRING-UP) ΒΗΙΜΟ (PUTTING OUT) ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟΤ (SUPERVISION TIME) ΧΡΟΝΟ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ (SUP[ERVISION) ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑΞΤ ΣΡΟΦΟΔΟΙΩΝ (SUPERVISION) ΠΑΡΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ (SYPERVISION) ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ (RETURN PROTECTION) ΕΛΑΧΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΤΣΕΡΗΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΚΛΕΙΙΜΟ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜ.ΛΕΒΗΣΑ ΜΕΓΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜ.ΛΕΒΗΣΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΙΧΤ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΚΑΤΙΜΟΤ ΜΕΓΙΣΗ ΘΕΡΜ. ΣΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΤΣΗΡΑ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΙΛΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΛΕΒΗΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ ΛΕΒΗΣΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ A, B ΚΑΙ Γ INDIVIDUAL FUZZY LOGIC ΡΤΘΜΗΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ (CH) ΚΑΗ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ (DHW) ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΕΜΙΜΑΣΟ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΧΡΗΗ (ΖΝΧ) ΕΛΑΧΙΣΗ ΘΕΡΜ. ΖΝΧ ΜΕΓΙΣΗ ΘΕΡΜ. ΖΝΧ ΑΤΞΗΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΕΒΗΣΑ ΑΠΟ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΖΝΧ,ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟΤ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΖΝΧ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΒΗΣΑ... 41

4 16 ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΟΥΔΗΟΤ ΑΓΡΑΝΔΗΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΑΜΑΣΗΜΑΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜ. ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕΓΙΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜ. ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΒΗΜΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΤ ΧΡΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΩ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΑΓΔΡΜΩΝ ΒΛΑΒΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜ. ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ ΛΕΒΗΣΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΒΛΑΒΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜ. ΛΕΒΗΣΑ ΒΛΑΒΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜ. ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΕΠΙΣΤΧΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΝΑΤΗ ΑΝΕΠΙΣΤΧΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΓΕΜΙΜΑΣΟ ΙΛΟ ΤΠΟΛΟΠΟΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΝ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΡΕΤΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΝΑΝΣΙ ΠΑΓΕΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΠΗΛΑΙΩΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (MODULES) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΡΤΘΜΗΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ INDIVIDUAL FUZZY LOGIC

5 1 ΤΣΑΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Οη απαηηήζεηο αζθαιείαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε μερσξηζηά θεθάιαηα ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Πέξαλ απηψλ, νη αθφινπζεο απαηηήζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ηδηαηηέξσο ππφςε. πεξίπησζε βιάβεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξα ή πςειή ζεξκνθξαζία,ε νπνία ππφ ηελ παξνπζία εχθιεθησλ ζθνλψλ ή ξεπζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θσηηά ή έθξεμε. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ρεηξηζηήξην πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ εχθιεθηα πιηθά, ή λα έρεη ην θαηάιιειν θάιπκκα. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζπλαξκνιφγεζε, επηζθεπή ή ζπληήξεζε, φπσο επίζεο θαη πξηλ απφ θάζε ζχλδεζε, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε παξνρή ξεχκαηνο είλαη απνζπλδεδεκέλε. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαηάιιειν εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε πξφηππα αζθαιείαο. Δπηθίλδπλε ηάζε ξεχκαηνο κπνξεί λα ππάξμεη αθφκε θαη αθνχ απελεξγνπνηεζεί ην ρεηξηζηήξην. Σν ρεηξηζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ζπλεξγαζία κε ην ιέβεηα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δπηπξφζζεηνη απηνκαηηζκνί πξνζηαζίαο ηνπ ιέβεηα, ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ελάληηα ζε βιάβε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ή ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. Ζ επηινγή ησλ ξπζκηδφκελσλ παξακέηξσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ιέβεηα θαη θαπζίκνπ. Ιάζνο ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηνπ ιέβεηα (π.ρ. ππεξζέξκαλζε ιέβεηα, επηζηξνθή ηεο θιφγαο ζην ζηιφ θ.α.) Σν ρεηξηζηήξην απεπζχλεηαη ζε θαηαζθεπαζηέο ιεβήησλ. Πξνηνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ είλαη ζπκβαηφ κε ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ιέβεηα θαη αλ ππάξρεη πεξίπησζε θηλδχλνπ. Οη ξπζκίζεηο πξνγξακκαηηζκνχ πξέπεη λα αιιάδνληαη κφλν απφ άηνκν εμνηθεησκέλν κε απηφ ην εγρεηξίδην. Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Σν ειεθηξηθφ θχθισκα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε αζθάιεηεο, επηιεγκέλεο θαηάιιεια γηα ηα δεδνκέλα θνξηία. Σν ρεηξηζηήξην δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ραιάζεη ην θάιπκκα ηνπ. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη ε ζρεδίαζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Οη ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο ζην ρεηξηζηήξην θέξνπλ ειεθηξνληθή απφκφλσζε. Σν ρεηξηζηήξην δελ είλαη εγγελψο κηα αζθαιήο ζπζθεπή, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζε Σν ρεηξηζηήξην απνηειείηαη απφ 2 ππνζπζηήκαηα. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ελφο, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ην άιιν. Θξαηήζηε ην ρεηξηζηήξην καθξηά απφ παηδηά. 5

6 2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη λα δηαβάδνληαη θαη ηα δχν εγρεηξίδηα. Σν εγρεηξίδην ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ρσξίδεηαη Σν ρεηξηζηήξην ecomax 800 model P1, version L, είλαη κηα ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ιεβήησλ κε πέιιεη. Σν ρεηξηζηήξην επηηειεί ηαπηφρξνλα πνιιέο ιεηηνπξγίεο: Γηαηεξεί απηφκαηα κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα ειέγρνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο θαχζεο, Διέγρεη ην ρξφλν ηξνθνδνζίαο θνριία θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα, ηαζεξνπνηεί απηφκαηα κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηεο δεμακελήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΛΥ), Γηαηεξεί απηφκαηα ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία πνιιψλ αλεμάξηεησλ θχθισλ αλάκεημεο (ιεηηνπξγία κε ειεθηξνβάλεο). Ζ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία αλάκεημεο θαη ιέβεηα κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαη ζε ζπλεξγαζία κε ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο (κέηξεζε εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο). Σν ρεηξηζηήξην δηαζέηεη ηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic. Δλεξγνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία απηή, βειηηζηνπνηείηαη ε θαχζε, γεγνλφο πνπ είλαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ειαηηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη απαιιάζζεηαη ν ρξήζηεο απφ ηελ ππνρξέσζε ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ζεξκνζηάηεο ρψξνπ, μερσξηζηνχο γηα θάζε δψλε ζέξκαλζεο. Δπηπιένλ αλ πξνθχςεη αλάγθε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εθεδξηθφ ιέβεηα (πεηξειαίνπ ή αεξίνπ). Ζ ζπζθεπή έρεη ηκεκαηηθή θαηαζθεπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, απφ ην θπξίσο ηκήκα ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα (ηκήκα Α), θαη ην ηκήκα πνπ ειέγρεη ηνπο θχθινπο αλάκεημεο-ειεθηξνβάλεο θαη ην ΕΛΥ (ηκήκα Β). Σν ρεηξηζηήξην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε έμηξα πίλαθα ειέγρνπ ηνπνζεηεκέλν ζηνπο ρψξνπο δηακνλήο. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη ζε κηθξέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 3 Πιεξνθνξίεο γηα ηα έγγξαθα Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπ ιέβεηα. ε θάζε πεξίπησζε ζε δχν κέξε: γηα ην ρξήζηε θαη ηνλ εγθαηαζηάηε. Βέβαηα, θαη ηα 2 κέξε πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα αζθαιείαο, νπφηε θαιχηεξα λα δηαβάδνληαη θαη ηα 2 κέξε απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ εηαηξεία δελ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νδεγίεο. 4 Φύιαμε εγγξάθσλ Σν εγρεηξίδην απηφ, φπσο θαη θάζε άιιν ρξήζηκν έγγξαθν, πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζε αζθαιέο θαη εχθνιν ζηελ πξφζβαζε κέξνο. ε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνλ επφκελν ηδηνθηήηε ρξήζηε. 5 Υξεζηκνπνηνύκελα ζύκβνια Σν εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζχκβνια: Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο-ζπκβνπιέο, εκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ε αγλφεζε απηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή ηνπ ιέβεηα αιιά θαη θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. Πξνζνρή: ηα ζχκβνια πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θάλνπλ ην εγρεηξίδην πην ζαθέο. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο δελ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε απαηηήζεηο πνπ δελ επηζεκαίλνληαη κε γξαθηθά ζχκβνια. 6 Νηηξεθηίβα WEEE 2002/96/EG Πξάμε γηα ειεθηξνληθό θαη ειεθηξηθό εμνπιηζκό Αλαθπθιψλεηε ην πξντφλ θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Κελ απνξξίπηεηε ην πξντφλ ζε θαλνληθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο. 6

7 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ ecomax 800, model P1-L

8 7 Γνκή Κπξίσο κελνύ Main menu 1. Information 2. Boiler settings 3. DHW settings 4. Mixer 1 settings 5. Mixer 2 settings 6. Mixer 3 settings 7. Mixer 4 settings 8. Night-time tmp.red. 9. Regulation mode 10. Clock 11. Screen Brightness 12. Screen contrast 13. Language 14. Manual control 15. Fuel level 16. Extra feeder.schedule 17. Restore user settings 18. Service settings 2 Boiler settings 1. Preset boiler temp. 2. Out.temp.control 3. Heating curve 4. Curve shift 5. Room temp. factor 6. Output modulation 7. Burner cleaning 2 6 Output modulation 3 DHW settings % Blow-in output % Feeder operation % Feeder interval 4. 50% H2 hysteresis 5. 50% Blow-in output 6. 50% Feeder operation 7. 50% Feeder interval 8. 30% H1 hysteresis 9. 30% Blow-in output % Feeder operation % Feeder interval 12. Boiler hysteresis Hk 13. Blow-in out. correct. FL 14. Min boiler output FL 15. Max boiler output FL 1. DHW preset temp. 2. DHW operation mode 3. DHW tank hysteresis 4. DHW disinfection 5. Auto detect. SUMMER 6. Activ.temp.SUMMER 7. Deactiv.temp.SUMMER 3 2 DHW operation mode Off Priority No priority Summer 4 Mixer settings 1. Preset mixer temp. 2. Mixer room therm. 3. Out.temp.dep. 4. Mixer heating curve 5. Curve shift 6. Room temperature factor * τα μενού για επιπλέον κυκλώματα ανάμειξης είναι πανομοιότυπα 8 Night-time decrease 1. Boiler 2. Mixer 1 3. Mixer 2 4. Mixer 3 5. Mixer 4 6. DHW container 7. Circ. Pumps 9 Regulation mode 1.Standard 2.FuzzyLogic 14 Manual control Fan Feeder Boiler pump Lighter Feeder 2 Feeder supply Servo Alarm D HW pump Mixer1 Pump Mixer1 Open Mixer1 Close Mixer2 Pump Mixer2 Open Mixer1 Close Res.boiler 15 Fuel level 1. Alarm level 2. Fuel level calibration 8

9 Λεηηνπξγία ρεηξηζηεξίνπ επαθψλ ηνπ ζεξκνζηάηε ρψξνπ;,,s - Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 8.1 Πεξηγξαθή θνπκπηώλ Δπηινγέο: 1. Θνπκπί MENU ρήκα 1 Πίλαθαο ειέγρνπ 2. Θνκβίν TOUCH and PLAY 3. Θνπκπί EXIT Πεξηζηξέθνληαο ην θνκβίν TOUCH and PLAY, απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη ε επηιεγκέλε παξάκεηξνο. Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν ηαρείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Πηέδνληαο απηφ ην θνκβίν ν ρξήζηεο κπαίλεη ζε ππνκελνχ, ή επηβεβαηψλεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή. 8.2 Πεξηγξαθή θύξηαο νζόλεο ζχκβνιν κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα ζχκθσλα κε πξφγξακκα (decrease schedule);,,c ζχκβνιν αχμεζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. ιέβεηα γηα ην δηάζηεκα γεκίζκαηνο ηεο δεμακελήο ΕΛΥ;,,M ζχκβνιν αχμεζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. ιέβεηα ιφγσ θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα ην θχθισκα ηεο αλάκεημεο;,,p ν έιεγρνο κε εμσηεξηθφ αηζζεηήξην γηα ηνλ θαηξφ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, R ππνδεηθλχεη ελεξγή πξνζηαζία επηζηξνθήο, B αχμεζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. ιέβεηα γηα γέκηζκα ηνπ δνρείνπ αδξαλείαο, 5. ζχκβνιν ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα, 6. ζχκβνιν ιεηηνπξγίαο θνριία ηξνθνδνζίαο, 7. ζχκβνιν ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή θεληξηθήο ζέξκαλζεο, 8. ζχκβνιν ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή γηα ΕΛΥ, 9. κεηξνχκελε ζεξκνθξαζία δεμακελήο ΕΛΥ, 10. πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία δεμακελήο ΕΛΥ, 11. ξνιφη θαη εκέξα εβδνκάδαο 12. ηνκέαο νζφλεο κε 2 εηθνλίδηα: ην ζπίξην αληηζηνηρεί ζε αλακκέλε αληίζηαζε, ην ςεθίν δίπια ηνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ πξνζπαζεηψλ γηα έλαπζε; εηθνλίδην ηζηκπίδαο αληηζηνηρεί ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαπζηήξα; 13. ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 14. ηξέρνπζα ηζρχο ιεηηνπξγίαο ιέβεηα (30%, 50% θαη 100%), 15. IndividualFuzzyLogic θαηάζηαζε, 16. ζχκβνιν εηδνπνίεζεο φηη έρεη ελεξγνπνηεζεί ε απνιχκαλζε ηεο δεμακελήο ΕΛΥ 1, 17. ζχκβνιν δξαζηεξηφηεηαο δεπηεξεχνπζαο δεμακελήο-ζηιφ θαπζίκνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ηη ζα εκθαλίδεηαη ζην δεμί παξάζπξν ηεο θχξηαο νζφλεο. Οη επηινγέο είλαη: θπθιψκαηα αλάκεημεο (1, 2, 3 or 4) ή πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΛΥ, απιά κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θεληξηθνχ θνκβίνπ ρήκα 2 Θχξηα νζφλε 12 Δπηινγέο: 1. βαζκίδεο ιεηηνπξγίαο ρεηξηζηεξίνπ: FIRING-UP (ΔΛΑΤΖ), OPERATION (ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ), SUPERVISION (ΔΙΔΓΥΟ), PUTTING OUT (ΒΖΗΚΟ), PUTTING OUT ON DEMAND (ΒΖΗΚΟ ΘΑΣ ΑΠΑΗΣΖΖ), STANDSTILL (ΑΘΗΛΖΣΟΠΟΗΖΖ), 2. πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα, 3. κεηξνχκελε ζεξκνθξαζία ιέβεηα, 4. παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα:,,t ζχκβνιν κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα απφ ην άλνηγκα ησλ 1 Σν ζχκβνιν απηφ εκθαλίδεηαη φρη κφλν θαηά ηελ απνιχκαλζε ηεο δεμακελήο ΕΛΥ, αιιά θαη ηε ζηηγκή ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ΕΛΥ. 9

10 ρήκα 3 Γεμί παξάζπξν ζε νζφλε ηξίνδεο Σν δεμί παξάζπξν ζηελ θπξίσο νζφλε κπνξεί επίζεο λα παξνπζηάδεη ηε ζηάζκε θαπζίκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ξπζκηζηεί νη παξάκεηξνη ζηάζκεο θαπζίκνπ. Ιεπηνκέξεηεο ζηελ εκείσζε: ε ζηάζκε θαπζίκνπ θαίλεηαη θαη ζην ζεξκνζηάηε ecoster200. ρήκα 6 Οζφλε ελεξγνπνίεζεο ιέβεηα Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ιέβεηα (παηήζηε ην θεληξηθφ θνκβίν θαη επηιέμηε yes), ή ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο (θνπκπί MENU) ρσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Αθνχ δηαζθαιίζνπκε φηη ππάξρεη πέιιεη ζην ζηιφ θαη φηη ην θαπάθη ηνπ ζηιφ είλαη θιεηζηφ, κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην ιέβεηα. 8.4 Ρύζκηζε πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα Ζ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα φπσο θαη ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ θπθιψκαηνο αλάκεημεο, ξπζκίδνληαη απφ ηα θάησζη κελνχ: ρήκα 4 Βνεζεηηθφ παξάζπξν κε ζηάζκε θαπζίκνπ 8.3 Δλεξγνπνίεζε ρεηξηζηεξίνπ Κφιηο γίλεη ξεπκαηνδφηεζε, ην ρεηξηζηήξην επαλέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ πξνηνχ ηε δηαθνπή παξνρήο ξεχκαηνο. Αλ ην ρεηξηζηήξην ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά, ζα μεθηλήζεη ζε ιεηηνπξγία αλακνλήο. ε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε νζφλε αλαβνζβήλεη θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο ψξαο, εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ε πιεξνθνξία: Boiler off Ιέβεηαο ζβεζηφο Boiler settings > Preset boiler temp. Mixer 1 settings > Preset mixer temp. Mixer 2 settings > Preset mixer temp. Mixer 3 settings > Preset mixer temp. Mixer 4 settings > Preset mixer temp. Ζ ηηκή ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα ειέγρεηαη απφ αληηζηάζκηζε (αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο). Αλεμάξηεηα απφ απηφ ην γεγνλφο, ε πξνθαζ. ζεξκ. ιέβεηα απμάλεηαη απηφκαηα γηα λα γεκίζεη ηε δεμακελή ΕΛΥ θαη γηα λα θαιχςεη ηηο ζεξκηθέο απαηηήζεηο ησλ θχθισλ αλάκεημεο. ρήκα 5 Οζφλε ρεηξηζηεξίνπ κε ιέβεηα ζβεζηφ ε απηή ηε ιεηηνπξγία, νη θπθινθνξεηέο ελεξγνπνηνχληαη πεξηνδηθά γηα πξνζηαζία έλαληη ζπειαίσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ν ιέβεηαο λα είλαη πάληα ζπλδεδεκέλνο ζην ξεχκα θαη ην ρεηξηζηήξην λα είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. 8.5 ΔΝΑΤΖ (FIRING-UP) Ζ ιεηηνπξγία ηεο έλαπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηα έλαπζε ηνπ ιέβεηα. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο έλαπζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηξνθνδνζίαο, θ.α.) θαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πξηλ ηελ έλαπζε. Όιεο νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ έλαπζε βξίζθνληαη ζην κελνχ: Service settings > Boiler settings > Firing-up Ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ έλαπζεο: Δλεξγνπνηείηαη ν αλεκηζηήξαο, κε παξνρή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν Airflow firing-up, 10

11 Κηθξή δφζε θαπζίκνπ - 20% ηεο θαλνληθήο δφζεο παξέρεηαη, Διέγρεηαη ν ζάιακνο θαχζεο δει. αλ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ παξάκεηξν Ignition test time, κεηξνχκελνο απφ ηε ζηηγκή ελεξγνπνίεζεο ηνπ αλεκηζηήξα, ε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ έρεη θηάζεη ηελ ηηκή Ex.temp.for fired-up ή έρεη απμεζεί θαηά ηελ ηηκή Ex.temp.delta, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο έλαπζεο ζα ηεξκαηίζεη. Απηφ ζεκαίλεη, φηη έγηλε επηηπρήο έλαπζε θαη ην ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. ρήκα 8 Θπξίσο νζφλε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ιέβεηα Αλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα δελ ηθαλνπνηεζνχλ, ην ρεηξηζηήξην δίλεη εληνιή γηα θαζαξηζκφ θαπζηήξα θαη Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζπλερψο, φπσο θαίλεηαη πξνζπάζεηα έλαπζεο κε αληηζηαζε : Δλεξγνπνηείηαη ν θαζαξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ θαη ζην ζρήκα 9. Ζ ηξνθνδνζία θαπζίκνπ ρξφλν γηα θαζαξηζκφ (Poker cycle time), ελεξγνπνηείηαη θπθιηθά. Έλαο θχθινο απνηειείηαη Γίλεηαη ηξνθνδνζία κε θαχζηκν ζχκθσλα κε ηνλ απφ ην ρξφλν ηξνθνδνζίαο θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ηξνθνδνζίαο (Feeding time), ηξνθνδνζηψλ. Ζ ηζρχο ηνπ αλεκηζηήξα θαη ν θχθινο Δλεξγνπνηείηαη ν αλεκηζηήξαο κε παξνρή θαζνξηζκέλε ηξνθνδνζίαο θαζνξίδνληαη απφ έλα απφ ηνπο απφ ηελ παξάκεηξν (Airflow firing-up) Αλάβεη ε αληίζηαζε γηα ρξφλν νξηζκέλν απφ ηελ αθφινπζνπο αιγφξηζκνπο. παξάκεηξν Firing-up time. Κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, ην ρεηξηζηήξην ειέγρεη αλ ππάξρεη θιφγα ζην ζάιακν. Ζ επηηπρήο ζπλζήθε γηα ηελ έλαπζε είλαη φηαλ ε ζεξκνθξ. θαπζαεξίσλ απμεζεί θαηά ηελ ηηκή Ex.temp.delta ή φηαλ ε ζεξκ. θαπζαεξίσλ ππεξβεί ηελ ηηκή Ex.temp.for fired-up. Όηαλ έρνπκε επηηπρή έλαπζε, ε αληίζηαζε απελεξγνπνηείηαη θαη ην ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Αλ ε έλαπζε είλαη αλεπηηπρήο, ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα άλακκα ηεο θιφγαο ζην ζάιακν, θαηά ηηο νπνίεο ε δφζε θαπζίκνπ (ρξφλνο ηξνθνδνζίαο) ειαηηψλεηαη ζην 10% ηεο δφζεο γηα ηελ 1 ε πξνζπάζεηα. ρήκα 9 Θχθινη ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα θαη ηξνθνδνζίαο Αλ ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, είλαη απαξαίηεην λα γεκίζεη ην κπφηιεξ ΕΛΥ κε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα ρακειφηεξε απφ ηελ απαηηνχκελε ζεξκνθξ. γηα ην γέκηζκα ηνπ κπφηιεξ, ηφηε ην ρεηξηζηήξην απηφκαηα απμάλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα γηα ην δηάζηεκα δήηεζεο απφ ην κπφηιεξ ΕΛΥ. 8.7 Λεηηνπξγία I.FuzzyLogic ρήκα 7 χκβνιν γηα θαηάζηαζε έλαπζεο θαη αξηζκφο ηξέρνπζαο πξνζπάζεηαο έλαπζεο Κεηά απφ ηξεηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο, έλαο ζπλαγεξκφο Αποτυχία έναυσης (Failed firing-up attempt) εκθαλίδεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζηακαηάεη θαη πξέπεη λα θαιέζεηε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. Αθνχ απνκαθξπλζνχλ νη αηηίεο αδπλακίαο έλαπζεο ηνπ ιέβεηα, πξέπεη λα γίλεη επαλεθθίλεζε. 8.6 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (OPERATION) ε απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ρεηξηζηήξην ιεηηνπξγεί απηφκαηα, ζχκθσλα κε STANDARD ιεηηνπξγία, ή κε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic βάζεη αιγφξηζκνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη απφ ην κελνχ: Regulation mode Ζ ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic, νη παξάκεηξνη ηεο νπνίαο ξπζκίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε ιέβεηα, επηηπγράλεη ηελ ηδαληθή θαχζε, θάηη ην νπνίν είλαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εμνηθνλφκεζεο θαπζίκνπ θαη ζηης περηζζόηερες ηωλ περηπηώζεωλ απαιιάζζεη ηο τρήζηε από ηελ αλαγθαηόηεηα ρύζκηζες ηωλ παρακέηρωλ ηοσ τεηρηζηερίοσ. Θαηά ηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic με αλγόριθμο, δελ είλαη αλαγθαίν λα ξπζκίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηξνθνδνζίαο (ρξφλνπο θαη δηαιείκκαηα κεηαμχ ηξνθνδνζηψλ), νχηε ηελ ηζρχ ηνπ αλεκηζηήξα. Ζ ηξηβάζκηα ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε ην ρεηξηζηήξην απηφκαηα θαη νκαιά 11

12 επηιέγεη ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ αλεκηζηήξα. ηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic, ην ρεηξηζηήξην πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηε κεηάβαζε ζηε ιεηηνπξγία SUPERVISION, θαη λα ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε γηα ζέξκαλζε απφ ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Ζ κεηάβαζε ζε θαηάζηαζε ΔΙΔΓΥΟΤ (SUPERVISION) γίλεηαη κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη θαηά 5 C ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ν αιγφξηζκνο ηεο ιεηηνπξγίαο Individual Fuzzy Logic επηιέγεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ιέβεηα θαη ηχπν θαπζίκνπ, θαη ζπλεξγάδεηαη ζσζηά κφλν κε ην ηξνθνδνζία, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην κελνχ Boiler settings > Output modulation, δελ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ αιγφξηζκν ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Οη παξάκεηξνη απηέο αθνξνχλ κφλν ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία (STANDARD mode). Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο κε Individual Fuzzy Logic, πξέπεη ν ιέβεηαο λα είλαη θαζαξφο. Αλ ππάξρεη αλάγθε αιιαγήο ηνπ αλεκηζηήξα ή ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν παλνκνηφηππα κνληέια. ζπγθεθξηκέλν ιέβεηα θαη θαχζηκν. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Individual Fuzzy Logic πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ζε ζπκθσλία θαη κε ελ Αλ ε ιεηηνπξγία δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ην ζχζηεκα βγάδεη ην κήλπκα Function unavailable Ιεηηνπξγία κε δηαζέζηκε. Αιιάδνληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Individual Fuzzy Logic. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο αέξα ζηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη σο εμήο: Boiler settings > Output modulation > Blow-in out. correct. FL 8.8 Λεηηνπξγία Standard mode Σν ρεηξηζηήξην ecomax800p1-l είλαη εμνπιηζκέλν κε κεραληζκφ βεκαηηθήο απφδνζεο ηεο ηζρχο ηνπ ιέβεηα, ν νπνίνο επηηξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθή αιιαγή ηεο ηζρχνο, θαζψο ε ζεξκνθξαζία πιεζηάδεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ηνπ ιέβεηα. ε απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ρεηξηζηήξην ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν βεκαηηθήο απφδνζεο. Ο ηξέρσλ βαζκφο απφδνζεο έλαο απφ ηνπο ηξεηο δηαζέζηκνπο παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ελφο δείθηε κε 3 κπάξεο ζην αξηζηεξφ παξάζπξν ηεο νζφλεο. Boiler settings > Output modulation > Min. boiler output in FL Boiler settings > Power modulation > Max. boiler output in FL Ζ δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ζθνπίκσο πεξηνξηζκέλε. Γελ ζπζηήλεηαη ε αιιαγή ηεο παξακέηξνπ correction FL αλ ε θαχζε είλαη ζσζηή, δει. αλ δελ ππάξρνπλ άθαπζηα πέιιεη ζην ζάιακν. Αλ ην θαχζηκν είλαη ρακειήο πνηφηεηαο θαη ππάξρνπλ άθαπζηα ππνιείκκαηα, ε παξνρή αέξα κπνξεί λα απμεζεί. Αλ ην θαχζηκν είλαη πνιχ ζηεγλφ, θάηη πνπ πξνθαιεί ηε γξήγνξε θαχζε ηνπ θαη ν ζάιακνο έρεη πνιχ έληνλε θιφγα, ε παξνρή αέξα (Blow-in correct. FL) κπνξεί λα κεησζεί. ρήκα 10 Γείθηεο βαζκνχ απφδνζεο ηζρχνο ζηελ θχξηα νζφλε Οη παξάκεηξνη γηα φια ηα επίπεδα απφδνζεο ηζρχνο ηνπ ιέβεηα είλαη δηαζέζηκεο ζην κελνχ: Boiler settings > Output modulation Θάζε επίπεδν 100%, 50% θαη 30% αληίζηνηρα ζπζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο ηξνθνδνζίαο Όηαλ αιιάδνπκε ηηο ξπζκίζεηο Individual Fuzzy Logic, νη παξάκεηξνη: παξνρή αέξα, ρξφλνο ηξνθνδνζίαο θαη δηαιείκκαηα ζηελ θαη δηαθνξεηηθή παξνρή αέξα, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πξαγκαηηθή ηζρχ 12

13 ηνπ ιέβεηα. Όηαλ ν ιέβεηαο ιεηηνπξγεί κε Ο αλεκηζηήρας δελ δοσιεύεη ζσλετώς, αιιά ζπγθεθξηκέλε ηζρχ, είλαη θαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ ελεργοποηείηαη θσθιηθά καδί κε ηολ θοτιία νλνκάδνληαη πζηέξεζε (hysteresis), Ζ1 ηροθοδοζίας, έηζη ώζηε λα κε ζβήλεη ε θιόγα θαη Ζ2 αληίζηνηρα. Οη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζηε δηαθνξά κεηξνχκελεο ζεξκνθξαζίεο ζην ιέβεηα ζηο ζάιακο θαύζες. απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. Οη ηηκέο Ζ1 θαη Ζ2 κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κεηάβαζε απφ ην πξψην επίπεδν ζην ηξίην λα γίλεηαη ρσξίο ελδηάκεζν ζηάδην, δει. απφ ην 100% ζην 30%. ρήκα12 Όςε θχξηαο νζφλεο ζε θαηάζηαζε SUPERVISION Όιεο νη παξάκεηξνη ηεο θαηάζηαζεο SUPERVISION βξίζθνληαη ζην κελνχ: Service settings > Boiler settings > Supervision ρήκα 11 Σηκέο πζηέξεζεο Ζ1 θαη Ζ2 Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε, ην ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε SUPERVISION (έιεγρνο ή επίβιεςε). 8.9 ΔΛΔΓΥΟ (SUPERVISION) Ζ κεηάβαζε ζε θαηάζηαζε SUPERVISION γίλεηαη ηφζν απφ ηε ιεηηνπξγία STANDARD, φζν θαη απφ ηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic. Σν ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε SUPERVISION απηφκαηα θαη ρσξίο ηε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε: - φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζηε ιεηηνπξγία Standard, - φηαλ μεπεξάζεη θαηά 5 C ηε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζηε ιεηηνπξγία Individual Fuzzy Logic. ε απηή ηε ιεηηνπξγία ην ρεηξηζηήξην πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηε κεηάβαζε ζε θαηάζηαζε SUPERVISION, θαη παξάιιεια λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. ηελ θαηάζηαζε ΔΙΔΓΥΟΤ, ην ρεηξηζηήξην επηβιέπεη ην ζάιακν θαχζεο ψζηε λα κε ζβήζεη ε θιφγα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνρή αέξα θαη ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ δνπιεχνπλ γηα ιίγν κφλν, ζπαληφηεξα απφ φηη ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο. Οη παξάκεηξνη πξέπεη λα επηιέγνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη αθελφο φηη ε θιφγα δελ ζα ζβήζεη θαη αθεηέξνπ φηη ε θιφγα δελ είλαη πνιχ έληνλε, θαζψο απηφ ζα ζεκάλεη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα. Οη ξπζκίζεηο γηα ην ρξφλν ηξνθνδνζίαο θαη ηα δηαιείκκαηα ζηελ ηξνθνδνζία γηα ηελ θαηάζηαζε SUPERVISION γίλνληαη απφ ηηο παξακέηξνπο:... > Supervision > Supervision feeding time... > Supervision > Supervision feeder interval Ο ρξφλνο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα, ψζηε λα γίλεη αλάθιεμε κεηά ηελ παξνρή θαπζίκνπ ξπζκίδεηαη απφ:... > Supervision >Airflow operation extend. Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηελ θαηάζηαζε SUPERVISION. Αθαηάιιειεο ξπζκίζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε ζην θαδάλη. Ζ παξνρή αέξα ζηελ θαηάζηαζε SUPERVISION ιεηηνπξγεί κε ηζρύ ξπζκηζκέλε από ηελ παξάκεηξν 30% Airflow power. Σν ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (OPERATION) απηφκαηα φηαλ ε ζεξκ. ιέβεηα 13

14 κεησζεί θαηά ηελ ηηκή boiler hysteresis Ηk ζε ζρέζε κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ηνπ ιέβεηα. Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ιέβεηα ζε θαηάζηαζε SUPERVISION θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν:... > Supervision > Supervision time Αλ κεηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ρεηξηζηήξην πεξλάεη ζε θαηάζηαζε SUPERVISION, δελ δνζεί εληνιή κεηάβαζεο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ηφηε ην ρεηξηζηήξην εθθηλεί ηε δηαδηθαζίαο ζβεζίκαηνο ηνπ ιέβεηα ΒΖΗΜΟ (PUTTING OUT) ηελ θαηάζηαζε PUTTING OUT, ηα ππνιείκκαηα ησλ πέιιεη θαίγνληαη θαη ν ιέβεηαο πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο ή απελεξγνπνίεζεο. Οη παξάκεηξνη ηεο θαηάζηαζεο απηήο βξίζθνληαη ζην κελνχ: Service settings > Boiler settings > Putting out Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζβεζίκαηνο: Ο θνριίαο παχεη λα ηξνθνδνηεί θαχζηκν, Σα ππνιείκκαηα θαπζίκνπ θαίγνληαη, ν αλεκηζηήξαο ελεξγνπνηείηαη γηα ην ρξφλν ζβεζίκαηνο (Putting out time) θαη ηζρχο ηνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν (Putting out Airflow), Δλεξγνπνηείηαη ν απηφκαηνο θαζαξηζκφο θαπζηήξα θαη θαζαξίδεηαη ν ζάιακνο θαχζεο. απελεξγνπνηήζεη ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο, παξάκεηξνο off, ζέζεη πξνηεξαηφηεηα ΕΛΥ, ξπζκίδνληαο ηελ παξάκεηξν priority, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν θπθινθνξεηήο θεληξηθήο ζέξκαλζεο απελεξγνπνηείηαη γηα λα επηηαρπλζεί ην γέκηζκα ηνπ κπφηιεξ, ζέζεη παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ΕΛΥ, ξπζκίδνληαο ηελ παξάκεηξν no priority, επηιέμεη ζεξηλή ιεηηνπξγία - summer Ρύζκηζε πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ΕΝΥ Ζ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ΕΛΥ νξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν: DHW settings > DHW preset temp Τζηέξεζε κπόηιεξ ΕΝΥ Ο θπθινθνξεηήο θπθιψκαηνο ΕΛΥ ελεξγνπνηείηαη ψζηε λα γεκίζεη ην κπφηιεξ ΕΛΥ, φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ απφ ηελ πξνθαζνξ. ζεξκ. (DHW preset temp) κείνλ ηελ ηηκή πζηέξεζεο ηεο δεμακελήο ΕΛΥ (DHW tank hysteresis). Όηαλ ε ηηκή ηεο πζηέξεζεο ηίζεηαη πνιχ ρακειή, ν θπθινθνξεηήο ΕΛΥ ζα εθθηλεί γξεγνξφηεξα κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ΕΛΥ. Κεηά απφ ηελ απηφκαηε κεηάβαζε ζε θαηάζηαζε ζβεζίκαηνο, ν ιέβεηαο πεξλάεη ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο (STANDSTILL) ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ (STANDSTILL) ηελ θαηάζηαζε STANDSTILL, ν ιέβεηαο ζβήλεη θαη αλακέλεη θάπνην ζήκα γηα επαλα-ελεξγνπνίεζε. Έλα ηέηνην ζήκα κπνξεί λα είλαη: κείσζε ζηελ ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα θάησ απφ ηελ ηηκή ηεο πξνθαζ. ζεξκ. κείνλ ηελ ηηκή ηεο πζηέξεζεο (Boiler hysteresis Hk), αλ ν ιέβεηαο δνπιεχεη κε δνρείν αδξαλείαο κείσζε ζην άλσ φξην ζεξκνθξαζίαο ηνπ δνρείνπ αδξαλείαο θάησ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (Loading start temperature) Ρπζκίζεηο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ΕΝΥ (DHW) Ζ ζπζθεπή ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ κπφηιεξ ΕΛΥ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζπλδεδεκέλνο αηζζεηήξαο ζεξκφθξαζίαο ΕΛΥ. Αλ απνζπλδεζεί ν αηζζεηήξαο, ηφηε εκθαλίδεηαη έλδεημε απνπζίαο αηζζεηήξα ζηελ νζφλε. Ζ παξάκεηξνο: DHW settings > DHW operation mode επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα: 8.15 Θεξηλή ιεηηνπξγία (SUMMER) Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεξηλή ιεηηνπξγία, ε νπνία γεκίδεη ην κπφηιεξ ΕΛΥ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ρσξίο ηελ αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη θχθισλ αλάκεημεο, ξπζκίδεηαη ε παξάκεηξνο DHW pump operation mode ζε summer. Ζ ζεξηλή ιεηηνπξγία δελ ελεξγνπνηείηαη φηαλ ν αηζζεηήξαο ΕΛΥ είλαη κε ζπλδεδεκέλνο. Γελ πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ε ζεξηλή ιεηηνπξγία φηαλ ν θπθινθνξεηήο ΕΛΥ είλαη ραιαζκέλνο ή κε ζπλδεδεκέλνο. Ζ ζεξηλή ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα, βάζεη κεηξήζεσλ ηνπ αηζζεηήξηνπ θαηξνχ (εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο). Απηή ε δπλαηφηεηα ξπζκίδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο: DHW settings > Auto detect. SUMMER DHW settings > Activ.temp.SUMMER DHW settings > Deactiv.temp.SUMMER 14

15 8.16 Πξνζηαζία ΕΝΥ έλαληη βαθηεξίσλ Σν ρεηξηζηήξην έρεη απηφκαηε ιεηηνπξγία, πεξηνδηθήο ζέξκαλζεο ηνπ κπφηιεξ ΕΛΥ ζηνπο 70 0 C. θνπφο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ βαθηεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε δεμακελή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη ρξήζηεο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο, θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο εγθαχκαηνο απφ ην ΕΛΥ. Κηα θνξά ηελ εβδνκάδα ηελ Θπξηαθή ην βξάδπ, ζηηο 02:00, ην ρεηξηζηήξην απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο δεμακελήο ΕΛΥ. Κεηά απφ 10 ιεπηά ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 70 C, ν θπθινθνξεηήο ηνπ ΕΛΥ ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ν ιέβεηαο επηζηξέθεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Ζ δηαδηθαζία απνιχκαλζεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ ν θπθινθνξεηήο ΕΛΥ δελ ιεηηνπξγεί Ρπζκίζεηο θπθισκάησλ αλάκεημεο Ρπζκίζεηο γηα ην 1 ν θχθισκα αλάκεημεο γίλνληαη απφ ην κελνχ: Mixer 1 settings Οη ξπζκίζεηο θαη γηα άιια θπθιψκαηα αλάκεημεο είλαη αθξηβψο νη ίδηεο. Ρπζκίζεηο γηα αλάκεημε ρσξίο αληηζηάζκηζε Δίλαη απαξαίηεην λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα ε αλαγθαία πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο ζηελ αλάκεημε απφ ηελ παξάκεηξν Preset mixer temp., π.ρ. ζηνπο 50 C γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. Ζ ζεξκνθξαζία απηή πξέπεη λα καο επηηξέπεη λα επηηπγράλνπκε ηε δεηνχκελε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Αθνχ ζπλδέζνπκε ην ζεξκνζηάηε ρψξνπ, είλαη απαξαίηεην λα ξπζκίζνπκε κηα ηηκή κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξ. αλάκεημεο κε ζεξκνζηάηε (παξάκεηξνο Mixer room therm.) π.ρ. 5 C. Απηή ε ηηκή επηιέγεηαη κε δνθηκέο. Ο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ κπνξεί λα είλαη έλαο ηππηθφο ζεξκνζηάηεο (no/nc), ή ν ζεξκνζηάηεο ecoster200. Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνζηάηε, ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία αλάκεημεο ζα κεηψλεηαη, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί ζσζηή κείσζε, ζα ζηακαηάεη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ. Ρπζκίζεηο αλάκεημεο κε αληηζηάζκηζε (ρσξίο ην ζεξκνζηάηε ρψξνπ ecoster200) Αιιάμηε ηελ παξάκεηξν Out.temp.dep. mixer ζε on. Δπηιέμηε θακπχιε ζέξκαλζεο φπσο ζε ελ Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξάκεηξν (κεηαηφπηζε θακπχιεο) Curve shift, ξπζκίζηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ρψξνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: Πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ρψξνπ (preset room temperature) = 20 C + κεηαηφπηζε θακπχιεο ζέξκαλζεο (heating curve shift). Παράδειγμα. Γηα επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ 25 C, ε ηηκή ηεο κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο ζέξκαλζεο ηίζεηαη 5 C. Γηα επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ 18 C, ε αληίζηνηρε ηηκή πξέπεη λα είλαη 2 C. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζεξκνζηάηε, ν νπνίνο ηζνζηαζκίδεη ηελ αλαθξίβεηα ηεο επηιεγκέλεο θακπχιεο ζέξκαλζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη αλαγθαίν λα ξπζκίζνπκε ηελ ηηκή κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. αλάκεημεο κε ζεξκνζηάηε, π.ρ. ζηνπο 2 C. Κεηά ην άλνηγκα ησλ επαθψλ ηνπ ζεξκνζηάηε, ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία αλάκεημεο ειαηηψλεηαη θαη αλ έρεη επηιεγεί ζσζηή κείσζε ηφηε ζα ζηακαηήζεη θαη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ. Ρπζκίζεηο αλάκεημεο κε αληηζηάζκηζε θαη ζεξκνζηάηε ρψξνπ ecoster200 Ζ παξάκεηξνο Out.temp.dep. mixer ηίζεηαη on. Δπηιέμηε θακπχιε ζέξκαλζεο φπσο ζε ελ Σν ρεηξηζηήξην ecoster200 απηφκαηα εξκελεχεη ηελ θακπχιε ζέξκαλζεο, αλάινγα κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Σν ρεηξηζηήξην ζπζρεηίδεη ηνπο 20 C, π.ρ. γηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ρψξνπ = 22 C, ην ρεηξηζηήξην κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε ζέξκαλζεο γηα 2 C, ελψ γηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ρψξνπ = 18 C, κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε ζέξκαλζεο γηα -2 C. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.18, ίζσο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη επηπιένλ ξχζκηζε ηεο κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο ζέξκαλζεο. ε απηή ηε ξχζκηζε, ν ζεξκνζηάηεο ecoster200: -κεηψλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. αλάκεημεο θαηά κία ζηαζεξή ηηκή φηαλ θζάλνπκε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ρψξνπ. Αλαινγηθά, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν (δελ ζπληζηάηαη), ή -απηφκαηα, κε ζπλερή δηφξζσζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζία αλάκεημεο. Δελ ζσζηήλεηαη λα επηιέγοληαη θαη οη δύο επηιογές ηασηότρολα. 15

16 Οδεγίεο γηα θαηάιιειε επηινγή ηεο θακπχιεο: Ζ απηφκαηε δηφξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε θφξκνπια: ελδνδαπέδηα 0,2-0,6 ζέξκαλζε κε ζψκαηα 1,0-1,6 ιέβεηαο 1,8-4 Γηφξζσζε = (πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ρψξνπ κεηξνχκελε ζεξκ. ρψξνπ) x ζπληειεζηή ζεξκ. ρψξνπ /10 Παξάδεηγκα. Πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ (ξπζκίδεηαη απφ ecoster200) = 22 C. Κεηξνχκελε ζεξκνθξαζία ρψξνπ (απφ ecoster200) = 20 C. πληειεζηήο ζεξκ. ρψξνπ (Room temp. factor). = 15. Ζ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. αλάκεημεο απμάλεηαη θαηά (22 C - 20 C) x 15/10 = 3 C. Δίλαη απαξαίηεην λα επηιεγεί ν θαηάιιεινο ζπληειεζηήο ζεξκ. ρψξνπ. Δχξνο: Όζν κεγαιχηεξνο ν ζπληειεζηήο ηφζν κεγαιχηεξε ε δηφξζσζε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ηνπ ιέβεηα. Αλ ε ξχζκηζε είλαη 0, ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. αλάκεημεο δελ δηνξζψλεηαη. εκείσζε: ζέηνληαο πνιχ πςειή ηηκή ζπληειεζηή, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ! 8.18 Λεηηνπξγία κε αληηζηάζκηζε Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ κεηξηέηαη εμσηεξηθά απφ ην θηίξην, ηφζν ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα φζν θαη ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξ. αλάκεημεο κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη απηφκαηα. Αλ επηιεγεί ζσζηή θακπχιε ζέξκαλζεο, ε ζεξκ. ησλ θπθισκάησλ ππνινγίδεηαη απηφκαηα, εμαξηψκελε απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Γειαδή αλ ε θακπχιε ζέξκαλζεο είλαη ε θαηάιιειε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ παξακέλεη ιίγν πνιχ ζηαζεξή, αλεμάξηεηα απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκ. εκείσζε: Θαηά ηε δηάξθεηα επηινγή ηεο θακπχιεο ζέξκαλζεο κε δνθηκέο, είλαη απαξαίηεην λα απνθιείζνπκε απφ ηελ επηινγή ηνλ παξάγνληα ζεξκνζηάηεο ρψξνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ζεξκνζηάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ή φρη), ξπζκίδνληαο ηελ παξάκεηξν: Mixer 1 settings > Mixer room therm. ζε 0. Αλ ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 είλαη ζπλδεδεκέλνο, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα ξπζκίζνπκε ηελ παξάκεηξν Room temp. coeff. ζε 0. ρήκα 13 Θακπχιεο ζέξκαλζεο Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα θαηάιιειε επηινγή θακπχιεο: - αλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ απμάλεη, ε επηιεγκέλε θακπχιε είλαη πνιχ πςειή, -αλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέθηεη θαη ε ζεξκ. ρψξνπ πέθηεη επίζεο, ε επηιεγκέλε θακπχιε είλαη αξθεηά ρακειή, - αλ επηθξαηεί παγσληά θαη ε ζεξκ. ρψξνπ είλαη θαηάιιειε, αιιά φηαλ αλεβαίλεη ε εμσηεξηθή ζεξκ. ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ είλαη ρακειή, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο θακπχιεο (Curve shift) θαη ε επηινγή ρακειφηεξεο θακπχιεο, - αλ επηθξαηεί παγσληά θαη ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ είλαη πνιχ ρακειή, θαη φηαλ δεζηαίλεη εμσηεξηθά αλεβαίλεη πνιχ ε ζεξκ. ρψξνπ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ Curve shift θαη ε επηινγή πςειφηεξεο θακπχιεο. Θηίξηα κε θαθή κφλσζε απαηηνχλ πςειέο θακπχιεο ζέξκαλζεο, ελψ ζε θηίξηα κε θαιή κφλσζε, ε θακπχιε κπνξεί λα έρεη ρακειή ηηκή. Σν ρεηξηζηήξην κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία, ε νπνία έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ηεο θακπχιεο ζέξκαλζεο, φηαλ απηή μεπεξλάεη ην θάησ ή άλσ φξην αληίζηνηρα πνπ έρνπκε ζέζεη γηα ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία. 16

17 8.19 Ρπζκίζεηο λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο Σν ρεηξηζηήξην δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπκε δηαζηήκαηα κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. Οξίδεηε ηα δηαζηήκαηα γηα ηε δεδνκέλε εκέξα απφ 00:00 ιέβεηα, θακπχιεο ζέξκαλζεο, κπφηιεξ ΕΛΥ, θαη ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή. Σα δηαζηήκαηα απηά επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηεο πξνθαζ. ζεξκ. ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο π.ρ. ηε λχρηα, ή φηαλ νη θάηνηθνη απνπζηάδνπλ απφ ηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο. Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο πξνθαζ. ζεξκνθξαζίαο απηφκαηα, ρσξίο λα ράλεηαη ε ζεξκηθή άλεζε θαη κε ρακειή θαηαλάισζε. Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηα δηαζηήκαηα απηά, ξπζκίδνπκε ηελ παξάκεηξν Night-time tmp.red. γηα ην δεδνκέλν θχθισκα ζε on (αλνηρηφ). Ζ λπρηεξηλή ιεηηνπξγία κπνξεί λα νξίδεηαη μερσξηζηά γηα θαζεκεξηλέο θαη ζαββαηνθχξηαθα. ρήκα 16 Παξάδεηγκα νξηζκνχ δηαζηεκάησλ ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη, ην ρεηξηζηήξην ζα κεηψζεη ηελ πξνθαζ. ζεξκνθξαζία ιέβεηα θαηά 3 C απφ 00:00 έσο 06:00. Απφ 06:00 έσο 09:00, ην ρεηξηζηήξην δηαηεξεί ηελ αξρηθή πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία (θακία κείσζε). Απφ 09:00 έσο 15:00, ην ρεηξηζηήξην θξαηάεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα κεησκέλε θαηά 5 C. Αλάκεζα 15:00 θαη 22:00, ην ρεηξηζηήξην δηαηεξεί ηελ αξρηθή πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα (θακία κείσζε). Απφ 22:00 έσο 23:59, ην ρεηξηζηήξην δηαηεξεί ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία κεησκέλε θαηά 3 C. Σα δηαζηήκαηα κε ηηκή κείσζεο 0 δελ ιακβάλνληαη ππφςε, αθφκε θαη αλ ζέζνπκε ηηο ψξεο ηνπ δηαζηήκαηνο. ρήκα 14 Οζφλε επηινγήο δηαζηεκάησλ Δίλαη απαξαίηεην λα νξίδεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δεδνκέλνπ δηαζηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη ε ηηκή ηεο κείσζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. Τπάξρνπλ ηξία δηαζέζηκα δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ κείσζε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. κε επηινγή λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα S ζηελ νζφλε. ρήκα 17 χκβνιν λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο 8.20 Έιεγρνο θπθινθνξεηή ρήκα 15 Ρπζκίδνληαο ηα δηαζηήκαηα Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο, κε κείσζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. ιέβεηα απφ 22:00 έσο 06:00, φπσο επίζεο θαη κία αθφκε κείσζε απφ 09:00 έσο 15:00. εκείσζε: ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή είλαη δηαζέζηκνο κφλν αλ εγθαηαζηαζεί ην έμηξα ηκήκα (module) ζην ρεηξηζηήξην ecomax800p1-l. Οη ξπζκίζεηο γίλνληαη απφ ην κελνχ: 17

18 Night-time tmp.red. > Circ. pump θαη Service settings>(password)>ch & DHW settings Οη ξπζκίζεηο γηα πξνζσξηλφ έιεγρν ηνπ θπθινθνξεηή είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο λπρηεξηλήο ιεηηνπξγίαο. ε θαζνξηδφκελα δηαζηήκαηα, ν θπθινθνξεηήο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Γηαθνξεηηθά, ν θπθινθνξεηήο δνπιεχεη γηα ρξφλν circ. pump operation time ζε θάζε δηάζηεκα circ. pump standstill time. Αλαιπηηθέο ξπζκίζεηο ππάξρνπλ ζηελ ελ Ρύζκηζε επηπέδνπ θαπζίκνπ Δλεξγνπνίεζε κεηξεηή θαπζίκνπ Γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ έλδεημε ηνπ δείθηε θαπζίκνπ, ξπζκίδνπκε ηελ παξάκεηξν: Fuel level > Alarm level κεγαιχηεξε απφ 0, π.ρ. 10% Πεξηζηξέςηε ην θεληξηθφ θνκβίν TOUCH and PLAY έηζη ψζηε λα θαίλεηαη ν δείθηεο θαπζίκνπ ζηελ θεληξηθή νζφλε. πκβνπιή: ην επίπεδν θαπζίκνπ θαίλεηαη θαη κε ηε ζπζθεπή ecoster200. Ζ ζπζθεπή απηή δελ παξέρεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Πξνζνρή: Σν ζηιφ κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, δει. δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε κέρξη λα αδεηάζεη ην ζηιφ. Δληνχηνηο, ην ζηιφ πξέπεη πάληα λα γεκίδεη ζην 100% θαη λα γίλεηαη επηβεβαίσζε κε ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε. Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο Σν ρεηξηζηήξην ππνινγίδεη ην επίπεδν θαπζίκνπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιέβεηα, γηα απηφ θαη γηα θαηάιιειε ιεηηνπξγία απαηηείηαη θαιηκπξάξηζκα ηνπ δείθηε θαπζίκνπ. Γελ απαηηνχληαη επηπιένλ αηζζεηήξεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή. Θαιηκπξάξηζκα Γεκίζηε ην ζηιφ κέρξη απάλσ θαη ξπζκίζηε ηελ παξάκεηξν: Fuel level >Fuel level calibration > Fuel level 100% Ζ έλδεημε ζηελ θεληξηθή νζφλε ξπζκίδεηαη ζην 100%. Ζ ζπλερήο δηαδηθαζία θαιηκπξαξίζκαηνο ζπκβνιίδεηαη κε έλδεημε κεηξεηή θαπζίκνπ πνπ αλαβνζβήλεη ζηελ νζφλε. Ο κεηξεηήο ζα αλαβνζβήλεη κέρξη λα νξίζνπκε ην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην επίπεδν θαπζίκνπ. Ζ κείσζε ηνπ θαπζίκνπ ζην ζηιφ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ρξήζηε. Όηαλ ν δείθηεο θζάζεη ζην ειάρηζην πνπ έρνπκε νξίζεη, ηφηε πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηελ παξάκεηξν: Fuel level >Fuel level calibration > Fuel level 0% ρήκα 18 Βνεζεηηθφ παξάζπξν κε έλδεημε δείθηε θαπζίκνπ Υξήζε κεηξεηή θαπζίκνπ Θάζε θνξά κεηά ην γέκηζκα ηνπ ζηιφ ζην επηζπκεηφ επίπεδν, παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην θεληξηθφ θνκβίν κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε: ρήκα 19 Δπίπεδν θαπζίκνπ 8.22 πλεξγαζία κε βνεζεηηθό ζηιό Σν ρεηξηζηήξην ζπλεξγάδεηαη κε αηζζεηήξην θαπζίκνπ, ην νπνίν είλαη κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιέβεηα. Ζ ιεηηνπξγία θαη δεχηεξνπ ζηιφ, νξίδεηαη απφ ην κελνχ : Extra feeder schedule (δηάζηεκα ηξνθνδνζίαο ζηιό 2) θαη απφ ηα ζήκαηα ηνπ αηζζεηήξα επηπέδνπ θαπζίκνπ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ρεηξηζηήξην ειέγρεη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ ζηιφ. Σε ζηηγκή ελεξγνπνίεζεο φπσο νξίδεηαη απφ ην δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο, ν κεραληζκφο ηξνθνδνζίαο αλαξξνθά πέιιεη απφ ην βνεζεηηθφ ζηιφ βάζεη αιγνξίζκνπ, κε παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνληαη φπσο ζηελ ελ Θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δεπηεξεχνπζαο ηξνθνδνζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζήκα απφ αηζζεηήξα ηνπνζεηεκέλν ζην θπξίσο ζηιφ. Δπηιέμηε YES γηα ηε ξχζκηζε ηνπ δείθηε θαπζίκνπ ζην 100%. 18

19 8.23 Απηόκαηνο θαζαξηζκόο θαπζηήξα Σν ρεηξηζηήξην δηαζέηεη απηφκαην θαζαξηζκφ θαπζηήξα, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαχζεο θαη ρεηξφηεξεο πνηφηεηαο θαπζίκνπ, θαη επίζεο θαζαξίδεηαη ε ζηάρηε απφ ην ζάιακν θαχζεο. Ο κεραληζκφο θαζαξίδεη ην ζάιακν θαηά ηηο ιεηηνπξγίεο ΔΛΑΤΖ θαη ΒΖΗΚΑΣΟ. Αλ ν ιέβεηαο παξακέλεη ζε θαηάζηαζε OPERATION θαη SUPERVISION γηα καθξχ δηάζηεκα, ν ιέβεηαο κπνξεί λα θαζαξίδεηαη απηφκαηα, απφ ηελ παξάκεηξν: Boiler settings > Burner cleaning 8.25 Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο Σν ρεηξηζηήξην δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο ζπζθεπψλ, φπσο θπθινθνξεηέο, θηλεηήξαο θνριία ή αλεκηζηήξα θιπ. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη λα ειέγμνπκε αλ νη ζπζθεπέο απηέο ιεηηνπξγνχλ θαη αλ έρνπλ ζπλδεζεί ζσζηά. Σν κελνχ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ είλαη δηαζέζηκν κφλν φηαλ ν ιέβεηαο είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξίζκαηνο Πιεξνθνξίεο Σν κελνχ πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη λα βιέπνπκε κεηξνχκελεο ζεξκνθξαζίεο θαη λα ειέγρεηαη πνηεο ζπζθεπέο είλαη ελεξγέο. Ζ ελαιιαγή ησλ νζνλψλ γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ θνκβίνπ ρήκα 20 Όςε θεληξηθήο νζφλεο ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ, φπνπ ην OFF ζεκαίλεη φηη ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί θαη ON φηη ιεηηνπξγεί Πξνζνρή: παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ αλεκηζηήξα, θνριία ή άιιεο ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θηλδχλνπο. Αθνχ ζπλδεζεί έλα επηπιένλ ηκήκα ζην ρεηξηζηήξην γηα αλάκεημε, ελεξγνπνηνχληαη ηα παξάζπξα γηα ηα επηπιένλ θπθιψκαηα αλάκεημεο Δπαλαθνξά ξπζκίζεσλ Τπάξρεη δπλαηφηεηα επαλαθνξά ησλ αξρηθψλ ξπζκίζεσλ απφ ην θπξίσο κελνχ: Σν ζήκα CAL ζην παξάζπξν πιεξνθνξηψλ ππνδεηθλχεη φηη γίλεηαη θαιηκπξάξηζκα ηνπ ρξφλνπ αλνίγκαηνο ηεο ειεθηξνβάλαο. Παξαθαιείζζε λα πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξσζεί ην θαιηκπξάξηζκα ηεο ειεθηξνβάλαο γηα λα δείηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. ρήκα 21 Δπαλαθνξά ξπζκίζεσλ εκείσζε: νη παξάκεηξνη ζπληήξεζεο δελ επαλαθέξνληαη. 19

20

21 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΜΕΝΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ecomax 800, model P1-L

22 9 Γνκή Μελνύ ιεηηνπξγηώλ 18 Service settings 1. Boiler settings 2. CH and DHW settings 3. Buffer settings 4. Mixer 1 settings 5. Mixer 2 settings 6. Mixer 3 settings 7. Mixer 4 settings 8.Restore service settings 18 1 Boiler settings 1. Firing-up 2.Putting out 3.Supervision 4. Return protection 5. Min boiler temp. 6.Max boiler temp. 7. Min. blow-in output 8. Fuel detection time 9. Ex.temp.w.no fuel 10.Max.feeder temp. 11.Poker cycle time 12. Feeder 2 operation 13. Feeder 2 interval 14. Reserve boiler 15. Alarms 16. Boiler cooling temp. 17. Parameter A FL 18. Parameter B FL 19. Parameter C FL Putting out 1. Putting out time 2. Putting out airflow Supervision 1. Supervision time 2. Supervision feeding time 3. Supervision feeder interval 4.Airflow operation extend Return protection 1. Operation mode 2. Min. return temp. 3. Return temp. hysteresis 4. Valve closing 18 2 CH & DHW settings 1. CH start temp. 2. CH standstill loading DHW 3. Min. temp. DHW 4. Max. temp. DHW 5. Boiler increase by DHW and M. 6. DHW operation extend. 7. Circulation standstill time 8. Circulation operation time 9. Boiler pump 18 3 Buffer settings 1. Activation 2. Firing-up load. temp. 3. Loading end temp Firing-up 1. Firing-up airflow 2. Ignition test time 3. Feeding time 4. Firing-up time 5. Ex.temp.delta 6. Ex.temp.for fired-up 18 4 Mixer 1 settings 1. Mixer support 2. Thermostat selection 3. Min. mixer temp. 4. Max. mixer temp. 5. Proportionality range 6. Integration time constant 7. Valve opening time 8. Pump off by thermostat 22

23 10 Τδξαπιηθά δηαγξάκκαηα 10.1 Γηάγξακκα 1 ρήκα 22 - Γηάγξακκα κε ηεηξάνδε βάλα αλάκεημεο 2, φπνπ: 1 ιέβεηαο, 2 ρεηξηζηήξην ecomax800p1l, 3 πίλαθαο ειέγρνπ ρεηξηζηεξίνπ, 4 αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα, 5 αηζζεηήξαο επηζηξνθήο λεξνχ, 6 αηζζεηήξην θαηξνχ, 7 ζεξκνζηάηε ρψξνπ, 8 θηλεηήξαο ειεθηξνβάλαο, 9 αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ αλάκεημεο, 10 θπθινθνξεηήο αλάκεημεο, 11 αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, 12 θπθινθνξεηήο ΕΛΥ, 13 δεμακελή ΕΛΥ. Γηα λα βειηησζεί ε θπθινθνξία ιφγσ βαξχηεηαο ζην θχθισκα (κε έληνλε γξακκή ζρήκα), θάληε ηα αθφινπζα: ρξεζηκνπνηείηε κεγάια DN γηα ζσιήλεο θαη ηεηξάνδε, απνθχγεηε ηηο πνιιέο γσληέο θαη ζηελψζεηο θαη εθαξκφζηε θαλφλεο γηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βαξχηεηα. Αλ ν αηζζεηήξαο επηζηξνθήο είλαη θνπκπσηφο κε θιηπ, κνλψζηε πεξηκεηξηθά θαη βειηηψζηε ηε ζεξκηθή επαθή κε ην ζσιήλα ρξεζηκνπνηψληαο ζεξκναγψγηκε πάζηα. Ζ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα πξέπεη λα είλαη αξθεηά πςειή ψζηε λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκφηεηα ζηελ αλάκεημε, ελψ παξάιιεια ζα δεζηαίλεη ην λεξφ πνπ επηζηξέθεη ζην ιέβεηα. ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΔ ΡΤΘΚΗΔΗ: Παξάκεηξνο Πξνζηαζία επηζηξνθήο Διάρηζηε ζεξκ. επηζηξνθήο Τζηέξεζε ζεξκ. επηζηξνθήο Θιείζηκν βάλαο Αχμεζε πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκ. Διάρηζηε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. ιέβεηα Ρπζκίζεηο αλάκεημεο 1 Κέγηζηε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. αλάκεημεο Θακπχιε ζέξκαλζεο γηα αλάκεημε Έιεγρνο κε κέηξεζε εμ. ζεξκνθξαζίαο Ρύζκηζε on 42C 2C 0% 5-20C 65C CH on on ΜΔΝΟΤ service settings > boiler settings service settings > boiler settings service settings > boiler settings service settings > boiler settings service settings > CH and HUW settings service settings > boiler settings service settings > mixer 1 settings service settings > mixer 1 settings service settings > mixer 1 settings service settings > boiler settings 2 Σν αλσηέξσ πδξαπιηθφ δηάγξακκα δελ ππνθαζηζηά ηε κειέηε ζέξκαλζεο θαη έρεη ζθνπφ ελδεηθηηθήο παξνπζίαζεο ελφο θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο! 23

24 χληνκε πεξηγξαθή: Ο θπθινθνξεηήο ΕΛΥ (12) εθθηλεί κφλν κφιηο ν ιέβεηαο μεπεξάζεη ηε ζεξκνθξαζία ελεξγνπνίεζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο-ch activation temp. (πξνξπζκηζκέλε ζηνπο 40 O C). Ο θπθινθνξεηήο αλάκεημεο (10) θαη ε ειεθηξνβάλα (8) εθθηλνχλ αλεμάξηεηα ηεο παξακέηξνπ CH activation temp. Ο θηλεηήξαο ηεο ειεθηξνβάλαο (8) αλνίγεη ηφζν ψζηε ε ζεξκνθξαζία ζηνλ αηζζεηήξα (9) λα γίλεη ίζε κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε γηα ην θχθισκα αλάκεημεο 1 - preset mixer temperature 1. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ζηνλ αηζζεηήξα (5) πέζεη θάησ απφ ηελ ειάρηζηε ζεξκ.επηζηξνθήο (Min. Return temp.), ε ειεθηξνβάλα (8) θιείλεη (close valve for return protect). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ (5) απμεζεί θαηά ηελ ηηκή πζηέξεζε ζεξκ.επηζηξνθήο (Return temp. hyst.), ε ειεθηξνβάλα αλνίγεη ηφζν ψζηε λα θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκ. αλάκεημεο (preset mixer temperature 1). Ζ ξχζκηζε ιεηηνπξγία αλάκεημεο 1 = θεληξηθή ζέξκαλζε αλνηρηή (Mixer 1 operation = CH on) δηαζθαιίδεη φηη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ ιέβεηα (1), ε βάλα αλάκεημεο (8) ζα αλνίμεη ζην κέγηζην, θαη ν θπθινθνξεηήο (10) δελ ζα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηε κέγηζηε ζεξκ. αλάκεημεο (Max.mixer temp). Ζ πξνζηαζία επηζηξνθήο γηα ρακειή ζεξκ. είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ην θχθισκα αλάκεημεο Γηάγξακκα 2 ρήκα 23 Γηάγξακκα κε ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα ε νπνία πξνζηαηεύεη ηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο λεξνύ 3, φπνπ:1 ιέβεηαο, 2 ρεηξηζηήξην ecomax800p1l, 3 πίλαθαο ειέγρνπ ρεηξηζηεξίνπ, 4 αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα, 5 αηζζεηήξαο ζεξκ. επηζηξνθήο, 6 θπθινθνξεηήο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, 7 ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα, 8 βαιβίδα αλάκεημεο, 9 ζεξκνζηάηεο ρψξνπ, 10 αηζζεηήξην θαηξνχ, 11 δεμακελή ΕΛΥ, 12 θπθινθνξεηήο ΕΛΥ, 13 αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ΕΛΥ. ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΔ ΡΤΘΚΗΔΗ: Παξάκεηξνο Πξνζηαζία επηζηξνθήο Θχθισκα αλάκεημεο 1 Ρύζκηζε off off ΜΔΝΟΤ service settings > boiler settings service settings > mixer 1 settings χληνκε πεξηγξαθή:ο θπθινθνξεηήο θεληξηθήο ζέξκαλζεο (6), θαη ν θπθινθνξεηήο ΕΛΥ (12) εθθηλνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ππεξβεί ηελ ηηκή CH activation temp. (αξρηθά νξηζκέλε ζηνπο 40C). Ζ ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα (7) θιείλεη φηαλ ην λεξφ πνπ επηζηξέθεη ζην ιέβεηα είλαη θξχν. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα κηθξφ θχθισκα: ιέβεηαο (1) ξπζκηζηηθή βαιβίδα (8) ζεξκνζηαηηθή βαιβίδα (7) θπθινθνξεηήο (6). Ζ ζεξκνζηαηηθή (7) αλνίγεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ζην ιέβεηα αλέβεη, έηζη ψζηε λα επαλαθπθινθνξήζεη ην δεζηφ λεξφ πξνζαγσγήο πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο. 3 Σν αλσηέξσ πδξαπιηθφ δηάγξακκα δελ ππνθαζηζηά ηε κειέηε ζέξκαλζεο θαη έρεη ζθνπφ παξνπζίαζεο ελφο απινχ θπθιψκαηνο. 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1. Ρυθμιστής λέβητα ecomax 800, model P1 Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 MODULE PANEL APPLICABLE TO SOFTv06.11.031 v06.10.014

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Γεληθά: To humidisk65 είλαη έλαο πγξαληήξαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο θπγνθέληξηζεο λεξνχ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε λεξφ ηνπ δηθηχνπ είηε κε απνζηαγκέλν λεξφ. Η ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα